UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W WARSZAWIE Wrzesień 2008

2 Dodatkowe informacje Broszura jedynie w ogólnym zarysie przedstawia informacje dotyczące działalności Departamentu Instytucji Finansowych w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych kancelarii Lovells. Jeśli pragną Państwo zasięgnąć bliŝszych informacji o świadczonych przez nas usługach, prosimy o kontakt. Kontakt Beata Balas-Noszczyk T +48 (22) Aldona Wnęk T +48 (22) Aneta Ciechowicz-Jaworska T +48 (22) Beata Mrozowska T +48 (22) Anna Tarasiuk-Flodrowska T +48 (22)

3 Spis treści LOVELLS 1 UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE 1 OBSŁUGA PRAWNA UBEZPIECZYCIELI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO 1 DORADZTWO W ZAKRESIE PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 ZAGADNIENIA REGULACYJNE 2 DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA ODDZIAŁÓW I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA ZASADZIE SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG 2 DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH, W TYM BANCASSURANCE 2 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO 2 REASEKURACJA 2 OBSŁUGA PRAWNA I DORADZTWO NA RZECZ FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2 ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NADZORU NAD INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI 2 INNE ZAGADNIENIA 3 ZESPÓŁ 3

4

5 Lovells Ubezpieczenia 1 Client Ubezpieczenia Note title i fundusze emerytalne w Warszawie Optional subtitle LOVELLS Lovells, z ponad 3000 pracowników w 26 biurach w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych, jest jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych. Świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek, instytucji finansowych, a takŝe podmiotów sektora publicznego. Dzięki swojej obecności w głównych centrach biznesowo-finansowych oraz praktykom prawniczym w wielu krajach, Lovells, poprzez swoje biura i podmioty współpracujące, jest odpowiednio przygotowany do świadczenia kompleksowej i uwzględniającej róŝnice systemowe oraz jurysdykcyjne pomocy prawnej w róŝnych częściach świata. W rezultacie przeprowadzonych połączeń oraz rozbudowy sieci biur, Lovells jest obecnie jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych na świecie. Praktyka ubezpieczeniowa Lovells obejmuje szeroko rozumiany rynek ubezpieczeń, w tym: ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, działalność korporacyjną ubezpieczycieli jak równieŝ pośrednictwo ubezpieczeniowe. Specjaliści zajmujący się prawem ubezpieczeń doradzają zarówno ubezpieczycielom, pośrednikom ubezpieczeniowym jak i innym uczestnikom rynku ubezpieczeniowego, w tym podmiotom, których działalność jest jedynie pośrednio związana z rynkiem ubezpieczeń. Praktyka w zakresie funduszy emerytalnych obejmuje doradztwo na rzecz kilku największych towarzystw i funduszy emerytalnych. Zakres świadczonych usług obejmuje zarówno sprawy korporacyjne jak i regulacyjne. Doświadczenie Lovells obejmuje takŝe doradztwo w zakresie pracowniczych programów emerytalnych. UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Prawo ubezpieczeniowe i funduszy emerytalnych zawsze stanowiło dla Lovells kluczowy dział prawa. Nasi prawnicy to wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie szeroko pojętego prawa ubezpieczeniowego i funduszy emerytalnych oraz działalności bezpośrednio z tym związanej. Często biorą udział w róŝnego rodzaju konferencjach i seminariach, na których pełnią rolę specjalistów w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego i funduszy emerytalnych. Warszawski zespół moŝe się poszczycić wieloma publikacjami z zakresu prawa ubezpieczeń. Świadczymy pomoc prawną na najwyŝszym poziomie, obejmując swoją obsługą wszystkie zagadnienia dotyczące prawa ubezpieczeniowego i funduszy emerytalnych w Polsce, w tym sprawy korporacyjne, kwestie regulacyjne i z zakresu postępowania przed organami nadzoru, rozwiązywanie sporów, bancassurance, zagadnienia z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz wielu innych. Usługi prawne świadczone przez zespół ubezpieczeń i funduszy emerytalnych moŝna zasadniczo podzielić na kilka kategorii, do których naleŝą: obsługa prawna ubezpieczycieli oraz innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego zagadnienia regulacyjne doradztwo w zakresie tworzenia oddziałów i prowadzenia działalności na zasadzie swobody świadczenia usług dystrybucja produktów ubezpieczeniowych, w tym bancassurance reasekuracja rozwiązywanie sporów dotyczących prawa ubezpieczeniowego obsługa prawna i doradztwo na rzecz funduszy emerytalnych zagadnienia dotyczące nadzoru nad instytucjami finansowymi inne zagadnienia. OBSŁUGA PRAWNA UBEZPIECZYCIELI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Doświadczenie na tym polu obejmuje doradztwo dotyczące łączenia ubezpieczycieli, zmian własnościowych, w tym nabywania i zbywania akcji, udziałów oraz zakładania w Polsce nowych towarzystw ubezpieczeń. Świadczymy takŝe pomoc prawną w zakresie bieŝącej działalności ubezpieczycieli, w tym zagadnień z zakresu wewnętrznych kwestii korporacyjnych i compliance. Posiadamy takŝe doświadczenie w zakresie przenoszenia portfela ubezpieczeń i kwestii związanych z zakończeniem działalności przez ubezpieczycieli w Polsce. DORADZTWO W ZAKRESIE PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Od wielu lat zajmujemy się zarówno przygotowywaniem projektów, jak i dostosowywaniem do obowiązujących przepisów prawa lub warunków rynkowych specjalistycznej dokumentacji produktów ubezpieczeniowych. W szczególności przygotowujemy projekty ogólnych warunków ubezpieczenia na Ŝycie oraz ubezpieczeń majątkowych, projekty dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosków ubezpieczeniowych a takŝe innych dokumentów, m.in. w zakresie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Opracowując dokumenty zwracamy szczególną uwagę nie tylko na przepisy prawa, ale równieŝ na elementy praktyki rynkowej i regulacyjnej, stanowiska organu nadzoru oraz kwestie związane z ochroną konsumenta.

6 2 Ubezpieczenia Lovells ZAGADNIENIA REGULACYJNE Nasze doświadczenie w zakresie zagadnień regulacyjnych obejmuje doradztwo na zlecenie podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Reprezentujemy takŝe podmioty krajowe i zagraniczne w sprawach zawiadomień organu nadzoru wymaganych przepisami prawa, m.in. dotyczących nabycia akcji/udziałów polskich ubezpieczycieli, a takŝe występowania o uzyskanie wszelkich zezwoleń i zgód niezbędnych do prowadzenia lub zmiany zakresu działalności. Doradzamy m.in. w zakresie zmian statutów ubezpieczycieli, uzyskiwania zgód na powołanie członków zarządu, przenoszenia portfeli ubezpieczeń oraz w przeprowadzaniu procesów łączenia i przejmowania ubezpieczycieli. Reprezentujemy naszych klientów przed organem nadzoru we wszystkich sprawach, w tym związanych z bieŝącą działalnością. W zakresie organizacji, planowania oraz wyboru najbardziej korzystnych struktur i rozwiązań korzystamy z pomocy specjalistów z innych działów kancelarii, w tym prawników zajmujących się prawem spółek, prawem pracy oraz prawem podatkowym. DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA ODDZIAŁÓW I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA ZASADZIE SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało, m.in. rozszerzenie moŝliwości prowadzenia działalności ubezpieczeniowej poprzez tworzenie oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, a takŝe prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadzie swobody świadczenia usług. Doradzamy polskim ubezpieczycielom zamierzającym utworzyć oddziały lub prowadzić działalność na zasadzie swobody świadczenia usług za granicą. Przygotowujemy i dostosowujemy dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności w wybranej formie. Doradzamy takŝe zagranicznym ubezpieczycielom, którzy mają zamiar utworzyć oddział w Polsce lub prowadzić tutaj działalność na zasadzie swobody świadczenia usług. W tym zakresie zajmujemy się takŝe obsługą i dostosowywaniem produktów ubezpieczeniowych, które mają być oferowane na polskim rynku, jak równieŝ bieŝącą obsługą prawną zagranicznych ubezpieczycieli. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH, W TYM BANCASSURANCE Mamy szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania umów dystrybucyjnych, doradztwa dotyczącego prawnych aspektów organizacji struktury kanałów dystrybucyjnych oraz udzielania porad prawnych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego. W szczególności doradzamy ubezpieczycielom w zawieraniu umów z pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz w kwestiach związanych z ochroną konsumenta i ochroną danych osobowych. Doradzamy polskim i zagranicznym ubezpieczycielom oraz innym podmiotom działającym na rynku ubezpieczeniowym w sprawach związanych ze sprzedaŝą produktów ubezpieczeniowych przez Internet oraz formułowaniem tekstów polis ubezpieczeniowych. Od wielu lat z sukcesem doradzamy w sprawach dotyczących bancassurance, w tym organizacji i przygotowania programów bancassurance, zarówno od strony przepisów prawa jak i dotychczasowej praktyki ubezpieczeniowej. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO Nasz zespół posiada duŝe doświadczenie w zakresie sądowego i pozasądowego rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych. Doświadczenie to zdobyliśmy między innymi dzięki obsłudze kilku największych ubezpieczycieli w Polsce. W szczególności, reprezentujemy polskich i zagranicznych ubezpieczycieli w sprawach związanych z wypłatą odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych a takŝe w sprawach dotyczących wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych. REASEKURACJA Mamy równieŝ doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności reasekuracyjnej w Polsce i rozwiązywania sporów z reasekuratorami. Zajmujemy się roszczeniami firm reasekuracyjnych oraz doradzamy w procesie przygotowywania umów reasekuracyjnych i innych umów zawieranych pomiędzy ubezpieczycielami a reasekuratorami. OBSŁUGA PRAWNA I DORADZTWO NA RZECZ FUNDUSZY EMERYTALNYCH Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje doradztwo dotyczące łączenia powszechnych towarzystw emerytalnych, zmian własnościowych, w tym nabycia akcji powszechnych towarzystw emerytalnych oraz przejęcia zarządzania funduszy emerytalnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie bieŝącej obsługi powszechnych towarzystw emerytalnych, w szczególności związanych ze specyfiką działalności tego rodzaju podmiotów i zarządzanych przez nie funduszy emerytalnych. Reprezentujemy takŝe naszych klientów w postępowaniach przed organem nadzoru i w postępowaniach sądowych. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NADZORU NAD INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Jedną z najwaŝniejszych zasad naszej działalności jest zarówno udzielanie klientom informacji zgodnych z aktualnym stanem prawnym, jak i bieŝące informowanie o ewentualnych zmianach w przepisach prawa, których

7 Lovells Ubezpieczenia 3 wejście w Ŝycie jest planowane w najbliŝszym czasie. Na Ŝyczenie klientów organizujemy prezentacje i spotkania mające na celu dokładne przedstawienie kwestii wymagających wyjaśnienia bądź dyskusji. Rozsyłamy równieŝ noty, w których informujemy o najwaŝniejszych zmianach w przepisach prawa. Członkowie zespołu na bieŝąco śledzą zmiany w przepisach prawa oraz urzędowe interpretacje tych przepisów. Dzięki stałemu kontaktowi z organem nadzoru, zwracamy się o stanowisko organu nadzoru w przypadku ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w skomplikowanych kwestiach prawnych. INNE ZAGADNIENIA Zespół posiada równieŝ duŝe doświadczenie w innych sprawach, m.in. w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego: przeprowadzania analiz/audytów prawnych ubezpieczycieli powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych przygotowywania regulacji wewnętrznych ubezpieczycieli i powszechnych towarzystw emerytalnych zakładania spółek zaleŝnych ubezpieczycieli zarówno w Polsce jak i na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej przekształcania głównych oddziałów ubezpieczycieli w oddziały zakładania spółek zaleŝnych zagranicznych ubezpieczycieli w Polsce składania wniosków i przeprowadzania procedur rejestracyjnych programów reasekuracyjnych dla polskich ubezpieczycieli, prawnej oceny projektów takich programów akwizycji, przystąpienia do otwartych funduszy emerytalnych i oferowanych programów emerytalnych spraw i postępowań podatkowych dotyczących działalności ubezpieczycieli i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz zarządzanych przez nich funduszy. ZESPÓŁ Zespół warszawskiego biura Lovells, specjalizujący się w prawie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, składa się z dwunastu osób, w tym pięciu radców prawnych, trzech aplikantów radcowskich oraz czterech młodszych prawników. Wszyscy członkowie zespołu biegle posługują się językiem angielskim, a niektórzy władają takŝe językiem francuskim lub niemieckim. Zespołem kieruje Beata Balas- Noszczyk, partner Lovells i partner zarządzający biura w Warszawie. PoniŜej przedstawiamy krótką informację dotycząca kluczowych prawników. Informacje dotyczące pozostałych prawników moŝemy przekazać na kaŝde Państwa Ŝyczenie.

8 4 Ubezpieczenia Lovells Beata Balas-Noszczyk Radca Prawny Partner Instytucje Finansowe Beata Balas-Noszczyk posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego i uprawnienia radcy prawnego. Jest doświadczonym prawnikiem w zakresie prawa handlowego, ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz prawa bankowego. Kieruje Departamentem Instytucji Finansowych w Lovells. Przed rozpoczęciem praktyki prawniczej w duŝych kancelariach zajmowała stanowisko Wicedyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych a następnie Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów, gdzie była odpowiedzialna za sprawy związane z nadzorem sektora ubezpieczeń, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, opracowywaniem aktów prawnych w dziedzinie ubezpieczeń, nadzorem właścicielskim. Przed podjęciem współpracy z Lovells była partnerem w międzynarodowej kancelarii prawniczej, odpowiedzialnym za praktykę w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego i emerytalnego. w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, Monitor Prawniczy oraz New Legal Framework Frees Insurance Market Lloyd s List. Jest współautorką ksiąŝki Doing Business in Poland. Brała udział w charakterze wykładowcy na międzynarodowych konferencjach dotyczących tematyki Instytucji Finansowych w tym ubezpieczeniowej i funduszy emerytalnych. Była ekspertem w podkomisji Sejmowej d/s zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Beata Balas-Noszczyk jest współautorem ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz była polskim przedstawicielem komitetu do spraw ubezpieczeń przy OECD i Unii Europejskiej. Beata Balas-Noszczyk jest autorem szeregu publikacji z zakresu polskiego prawa ubezpieczeń w tym m.in. Działalność Ubezpieczeniowa w Polsce w Brief Magazine, Zarys zmian

9 Lovells Ubezpieczenia 5 Aldona Wnęk Radca prawny Counsel Instytucje Finansowe Aldona Wnęk posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację prokuratorską a następnie radcowską. Specjalizuje się w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. W latach pracowała w Banku Pekao S.A. W 1991 r. podjęła pracę w Departamencie Systemu Bankowego, a następnie w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, gdzie pracowała do 1998 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału. Ponadto sprawowała funkcję Członka Rady Nadzorczej w jednej z firm ubezpieczeniowych w Polsce. W trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za autoryzację firm ubezpieczeniowych, legislację ubezpieczeniową, opracowywanie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz aktów wykonawczych, ustawy o ubezpieczeniu kredytów eksportowych wraz z aktami wykonawczymi, restrukturyzację sektora ubezpieczeniowego oraz opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń obowiązkowych. Funduszem Gwarancyjnym i PBUK. Jest autorką licznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: Firma, Prawo Bankowe, Prawo Asekuracyjne, Prawo Przedsiębiorcy, Prawo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Jest takŝe współautorką ksiąŝki Ubezpieczenia Gospodarcze. W 2004 r. odbyła szkolenia w zakresie Prawa Unii Europejskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Od 1998 r. zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm ubezpieczeniowych, doradztwem prawnym w zakresie wchodzenia na polski rynek ubezpieczeniowy przez zagranicznych inwestorów, opracowywaniem ogólnych warunków ubezpieczeń w szczególności umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, umów ubezpieczeń Ŝyciowych i majątkowych, umów agencyjnych dla polskich firm ubezpieczeniowych, łączenia i przejęcia ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Aldona Wnęk odbyła szkolenie z zakresu reasekuracji w Munich Re oraz praktykę w DTI i firmie ubezpieczeniowej Eagle Star, a takŝe w firmach ubezpieczeniowych w Nowym Jorku i na Florydzie. Uczestniczyła w licznych konferencjach dotyczących prawa ubezpieczeniowego. Ponadto opracowała projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przy współpracy z Ubezpieczeniowym

10 6 Ubezpieczenia Lovells Aneta Ciechowicz-Jaworska Radca prawny Prawnik Instytucje Finansowe Aneta Ciechowicz-Jaworska posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Aneta Ciechowicz-Jaworska jest specjalistą w zakresie prawa ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa pracy. Ponadto, Aneta Ciechowicz-Jaworska specjalizuje się w prawie gospodarczym. Od 1993 r. do 1997 r. pracowała w Kancelarii Adwokackiej Jasiński, początkowo jako asystent, następnie jako młodszy prawnik. Od marca 1997 do marca 1999 r. Aneta Ciechowicz- Jaworska pracowała jako Corporate Lawyer w CA-IB Securities S.A. (uprzednio Creditanstalt Securities S.A.). W ramach swoich obowiązków odpowiadała za obsługę zarówno domu maklerskiego, jak i za utworzenie i obsługę spółek od niego zaleŝnych: CA- IB Investment Management S.A. oraz CA-IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 1998 roku do marca 1999 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej CA-IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od kwietnia 1999 r. zatrudniona była w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Norwich Union S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego. W ramach pełnionych przez siebie obowiązków, obok zarządzania Działem Prawnym i doradztwem prawnym, była takŝe odpowiedzialna za utworzenie Norwich Union Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie S.A. W tej ostatniej spółce była zatrudniona od lutego 2000 r. na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego, zaś od listopada 2001 r. jako członek zarządu. Od września 2003 r.do września 2007 r. Aneta Ciechowicz-Jaworska zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego w spółkach: Amplico Life Pierwsze Amerykańsko- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie i Reasekuracji S.A, AIG Asset Management (Polska) S.A., AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, naleŝących do grupy AIG. Ponadto była odpowiedzialna za utworzenie AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Brała udział w utworzeniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo, a takŝe była zaangaŝowana w ich obsługę prawną. W październiku 2007 r. dołączyła do zespołu kancelarii Lovells.

11 Lovells Ubezpieczenia 7 Beata Mrozowska Radca prawny Starszy Prawnik Instytucje Finansowe Beata Mrozowska jest doświadczonym prawnikiem, posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sędziowską uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu sędziego, a następnie ukończyła uzupełniającą aplikację radcowską. Specjalizuje się w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. prawnym w zakresie wchodzenia na polski rynek ubezpieczeniowy przez zagranicznych inwestorów, opracowywaniem ogólnych warunków ubezpieczeń w szczególności umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, umów ubezpieczeń na Ŝycie i doŝycie oraz umów agencyjnych dla polskich firm ubezpieczeniowych. Beata Mrozowska jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawo Asekuracyjne. Autorka licznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: Firma, Prawo Bankowe, Prawo Asekuracyjne, Prawo Przedsiębiorcy. Jest równieŝ współautorką ksiąŝki Ubezpieczenia Gospodarcze. W 1990 r. podjęła pracę w Ministerstwie Finansów w Departamencie Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych, następnie na stanowisku Wicedyrektora Departamentu w Departamencie Ubezpieczeń i Departamencie Instytucji Finansowych. W trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za autoryzację ubezpieczycieli i legislację ubezpieczeniową, opracowywanie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wszystkich aktów wykonawczych, ustawy o ubezpieczeniu kredytów eksportowych wraz z aktami wykonawczymi, restrukturyzację PZU oraz opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń obowiązkowych. Odbyła liczne szkolenia i praktyki: w Wielkiej Brytanii w DTI i w firmie ubezpieczeniowej Eagle Star, w firmach ubezpieczeniowych w Nowym Jorku i w Japonii. Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach dotyczących prawa ubezpieczeniowego. Od 2000 r. zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm ubezpieczeniowych, doradztwem

12 8 Ubezpieczenia Lovells Anna Tarasiuk-Flodrowska Radca prawny Starszy prawnik Instytucje Finansowe Anna Tarasiuk-Flodrowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Brytyjskiego Centrum Studiów Angielskich i Europejskich (kurs prowadzony przez Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Warszawski) oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2006 r. została radcą prawnym. Anna Tarasiuk-Flodrowska brała udział w wielu szkoleniach i kursach, w tym w 2001 r. ukończyła Międzynarodowy Program Treningowy Mediacji Handlowej organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego. W 2004 r. uczestniczyła w seminarium dotyczącym prawa Unii Europejskiej organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. zajmowała się doradztwem w zakresie postępowań dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgód i procedur notyfikacyjnych. Była zaangaŝowana w transakcje łączenia, przejęcia i restrukturyzacji podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, zwłaszcza w zakresie podmiotów działających na rynku finansowym. Zajmowała się takŝe doradztwem prawnym w zakresie wejścia na rynek polski międzynarodowych instytucji finansowych. Przygotowywała projekty dokumentacji produktowej, oferowanej przez ubezpieczycieli oraz brała udział w postępowaniach przed organem nadzoru. Od 2004 r. zajmuje się takŝe zagadnieniami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń na polskim rynku przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz przez polskie zakłady ubezpieczeń za granicą. Koordynuje takŝe projekty związane z opracowaniem wzorców umownych, zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Przed rozpoczęciem pracy w Lovells, do grudnia 2000 r., Anna Tarasiuk- Flodrowska pracowała w wiodącej, międzynarodowej firmie prawniczej w Warszawie na stanowisku młodszego prawnika. Anna Tarasiuk-Flodrowska zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania spółek prawa handlowego, w szczególności spółek regulowanych, w tym ubezpieczycieli. W swojej dotychczasowej praktyce

13 Lovells LLP i podmioty z nim powiązane prowadzą działalność poprzez biura w miastach:: Alicante Amsterdam Bruksela Budapeszt* Chicago Dubaj Düsseldorf Frankfurt nad Menem Hamburg Ho Chi Minh HongKong Londyn Madryt Mediolan Moniachium Moskwa Nowy Jork ParyŜ Pekin Praga Rzym Singapur Szanghaj Tokio Warszawa Zagrzeb* Lovells jest międzynarodową kancelarią prawną, w skład której wchodzą Lovells LLP i podmioty powiązane. Lovells LLP jest spółką partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem OC Adres siedziby spółki: Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG. Termin "partner" odnosi się do członka Lovells LLP lub pracownika bądź konsultanta o równorzędnym statusie i kwalifikacjach zawodowych, a takŝe do wspólnika, członka, pracownika bądź konsultanta zajmującego równorzędne stanowisko w którymkolwiek z podmiotów powiązanych. Copyright Lovells LLP All rights reserved. *Biura stowarzyszone

Zarządzanie produktem. ubezpieczeniowym. - Rekomendacje KNF. Główne zagadnienia: Prelegenci:

Zarządzanie produktem. ubezpieczeniowym. - Rekomendacje KNF. Główne zagadnienia: Prelegenci: 27-28 czerwca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa Główne zagadnienia: Problematyka dokumentacji procesu badania adekwatności produktu Konflikty interesów przy tworzeniu produktów i zarządzanie nimi Problematyka

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja ubezpieczeń w bankach

Dystrybucja ubezpieczeń w bankach Dystrybucja ubezpieczeń w bankach Warszawa, 19-20 listopada 2015 r. Hotel Mercure Centrum, sala nr 4, ul. Złota 48/52 Patronat nad seminarium objęła Komisja Nadzoru Finansowego Prelegenci seminarium: Beata

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Umowa wsparcia zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia

Umowa wsparcia zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia PPP - ewidencja zobowiązań z tytułu opłaty za dostępność maja 2013 Subtitle Umowa wsparcia zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia Rafał Grochowski radca prawny, partner 23 maja 2013

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY ZASIĘG WYZWANIA ROZWÓJ WSPARCIE. www.lovells.com

GLOBALNY ZASIĘG WYZWANIA ROZWÓJ WSPARCIE. www.lovells.com GLOBALNY ZASIĘG WYZWANIA ROZWÓJ WSPARCIE www.lovells.com O LOVELLS Lovells na świecie Lovells to jedna z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych, zatrudniająca ponad 1600 prawników w 26 biurach

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI: Marta Bieniada. Clifford Chance. Katarzyna Kasztelan Przybylska. Kadra Consulting sp. z o.o. Paweł Stykowski.

PRELEGENCI: Marta Bieniada. Clifford Chance. Katarzyna Kasztelan Przybylska. Kadra Consulting sp. z o.o. Paweł Stykowski. GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Wynagrodzenie banków po 1 kwietnia 2016 r. Porównanie zapisów Rekomendacji U i nowej Ustawy Współpraca banku i towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach bancassurance Konsekwencje biznesowe

Bardziej szczegółowo

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców.

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Świadczymy Państwa przedsiębiorstwom specjalistyczną pomoc prawną w obsłudze prawnej różnego rodzaju transakcji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Ustawa ubezpieczeniowa. i dyrektywa Solvency II. i dyrektywa Solvency II problematyka implementacji i praktyki rynku

Ustawa ubezpieczeniowa. i dyrektywa Solvency II. i dyrektywa Solvency II problematyka implementacji i praktyki rynku Ustawa ubezpieczeniowa Ustawa ubezpieczeniowa Prelegenci Główne zagadnienia Aneta Ciechowicz- Jaworska, Kancelaria Prawna Aneta Ciechowicz-Jaworska dr Witold Florczak AKSJOM Doradztwo Aktuarialne Beata

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI: Marta Bieniada. Clifford Chance. Katarzyna Kasztelan Przybylska. InterRisk. Paweł Stykowski. InterRisk. Ewa Świderska.

PRELEGENCI: Marta Bieniada. Clifford Chance. Katarzyna Kasztelan Przybylska. InterRisk. Paweł Stykowski. InterRisk. Ewa Świderska. GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Wynagrodzenie banków po 1 kwietnia 2016 r. Porównanie zapisów Rekomendacji U i nowej Ustawy Współpraca banku i towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach bancassurance Konsekwencje biznesowe

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Szanowni Państwo Stworzyliśmy Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska z myślą o zapewnieniu naszym Klientom kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. kancelaria@legalista.pl, www.legalista.pl OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. Informacje o Kancelarii Strona 2 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India!

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! Gdańsk 11.05.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! PROGRAM 13:30 14:00 Rejestracja, powitalna kawa 14:00 14:10 Powitanie uczestników 14:10 14:30 Indie charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Implementacja oraz istniejące problemy FATCA i CRS OECD

Implementacja oraz istniejące problemy FATCA i CRS OECD GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualne regulacje prawne w kontekście FATCA Marta Bieniada Clifford Chance Amelia Daszkiewicz Kancelaria Tomczak i Partnerzy FATCA oraz Common Reporting Standard OECD FATCA Responsible

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE RADCA PRAWNY KOD 261103 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Radca prawny to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych świadczących kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych i firm

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Uczestnicy rynku ubezpieczeniowego w Polsce. 2. Zakłady ubezpieczeniowe w Polsce formy prawne i ich charakterystyka. 3. Pośrednicy ubezpieczeniowi. 2 1. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Projekt z dnia 28 sierpnia 2017 r. U S T AWA z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065)

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065) Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1065) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

SOLVENCY II w praktyce -najnowsze zmiany i istniejące problemy

SOLVENCY II w praktyce -najnowsze zmiany i istniejące problemy Strona tytułowa Hotel Sheraton, Warszawa Główne zagadnienia Wdrożenie dyrektywy Wypłacalność II organizacja zakładów ubezpieczeniowych Główne założenia nowego systemu Wypłacalność II w oparciu o trzy filary

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń w prace zespołu podatkowego CEA

Zaangażowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń w prace zespołu podatkowego CEA Zaangażowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń w prace zespołu podatkowego CEA Edyta Paciak Członek Komisji Ekonomiczno Finansowej PIU (Podkomisja Podatkowa) Przedstawiciel PIU w Komisji Podatkowej CEA Zastępca

Bardziej szczegółowo

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego.

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego. Program Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego 09.02.2012 / Sala Konferencyjna AHK Polska / ul. Miodowa 14 / Warszawa

Bardziej szczegółowo

Implementacja oraz istniejące problemy FATCA i CRS OECD

Implementacja oraz istniejące problemy FATCA i CRS OECD GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualne regulacje prawne w kontekście FATCA Marta Bieniada Clifford Chance Ewa Czarnecka-Ogrodnik PKO BP Finat Sp. z o.o FATCA oraz Common Reporting Standard OECD FATCA Responsible

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kancelarii

Prezentacja kancelarii Prezentacja kancelarii LNI Avocats jest niezależną kancelarią specjalizującą się w prawie gospodarczym (prawo konkurencji, prawo dystrybucji, ochrona konsumentów) i sporach handlowych. Doświadczenie kancelarii

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Relacje z klientem w branży ubezpieczeniowej w świetle nowych przepisów

Relacje z klientem w branży ubezpieczeniowej w świetle nowych przepisów Relacje z klientem GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady komunikacji z klientem w świetle Dyrektywy IDD i nowej ustawy Nowa forma umowy ubezpieczeniowej w świetle nowelizacji ustawy Piotr Czublun CZUBLUN

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych, zapewniając kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych oraz

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

rachunkowosc.org Portal branży rachunkowości Zarządzanie reklamacjami na rynku finansowym w świetle planowanych zmian prawnych Główne zagadnienia:

rachunkowosc.org Portal branży rachunkowości Zarządzanie reklamacjami na rynku finansowym w świetle planowanych zmian prawnych Główne zagadnienia: Prelegenci: MARTA BIENIADA Kancelaria Clifford Chance Dr KRZYSZTOF KORUS Kancelaria dlk Korus Okoń Radcowie Prawni KRZYSZTOF MOTYLSKI Bank BPH S.A. JULITA ZIMOCH- -TUCHOŁKA Kancelaria Domański Zakrzewski

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa tel.: 22 882-10-20 www.alb.net.pl kom.: 733-000-994 e-mail: kancelaria@alb.net.pl rok zał. 2005 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot i zakres zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradczych podczas przygotowania i realizacji czterech postępowań przetargowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produktem. ubezpieczeniowym. problemy praktyczne GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. 1 2 marca 2017 r., Hotel Westin, Warszawa

Zarządzanie produktem. ubezpieczeniowym. problemy praktyczne GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. 1 2 marca 2017 r., Hotel Westin, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Rekomendacja KNF omówienie problemów praktycznych Wdrażanie procedur dla poszczególnych stanowisk w firmie w zakresie zarządzania Adekwatność produktowa a inne regulacje prawne Wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Beata Balas-Noszczyk, radca prawny, Partner Zarządzający Sopot, 10 maja 2017 r. Agenda: Projekt ustawy o dystrybucji a obecny

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

IDD. Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji. Główne zagadnienia: Prelegenci: Patronat Współpraca Organizator

IDD. Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji. Główne zagadnienia: Prelegenci: Patronat Współpraca Organizator Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 12 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Główne zagadnienia: Ochrona klienta a nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu RADA NADZORCZA na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

Gdynia r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Crossing the Baltic Sea

Gdynia r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Crossing the Baltic Sea Gdynia 6.04.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Crossing the Baltic Sea Patronat: Patronat medialny: PROGRAM 12:00 12:20 Rejestracja, powitalna kawa 12:20 12:30 Powitanie Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE. 10h 1. System prawa UE. 2h Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O KANCELARII Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Mądrego powstała w 2007 r. Kancelarię tworzy zespół radców prawnych specjalizujących się w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych W imieniu KANCELARII SADKOWSKI I WSPÓLNICY Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych Data spotkania:

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin.

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin. Warsztaty portalu TaxFin.pl Podatek VAT - bieżące zmiany w praktyce 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 856716 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 30 Listopad Kraków, Centrum Krakowa, Kod szkolenia: 856716 Koszt

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/31/03/EK Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR- 2 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

/ Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. /

/ Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. / / Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. / OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ DLA FIRM O Kancelarii Wrocławska Kancelaria ZKZ specjalizuje się w szeroko pojętym prawie

Bardziej szczegółowo