UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W WARSZAWIE Wrzesień 2008

2 Dodatkowe informacje Broszura jedynie w ogólnym zarysie przedstawia informacje dotyczące działalności Departamentu Instytucji Finansowych w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych kancelarii Lovells. Jeśli pragną Państwo zasięgnąć bliŝszych informacji o świadczonych przez nas usługach, prosimy o kontakt. Kontakt Beata Balas-Noszczyk T +48 (22) Aldona Wnęk T +48 (22) Aneta Ciechowicz-Jaworska T +48 (22) Beata Mrozowska T +48 (22) Anna Tarasiuk-Flodrowska T +48 (22)

3 Spis treści LOVELLS 1 UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE 1 OBSŁUGA PRAWNA UBEZPIECZYCIELI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO 1 DORADZTWO W ZAKRESIE PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 ZAGADNIENIA REGULACYJNE 2 DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA ODDZIAŁÓW I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA ZASADZIE SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG 2 DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH, W TYM BANCASSURANCE 2 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO 2 REASEKURACJA 2 OBSŁUGA PRAWNA I DORADZTWO NA RZECZ FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2 ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NADZORU NAD INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI 2 INNE ZAGADNIENIA 3 ZESPÓŁ 3

4

5 Lovells Ubezpieczenia 1 Client Ubezpieczenia Note title i fundusze emerytalne w Warszawie Optional subtitle LOVELLS Lovells, z ponad 3000 pracowników w 26 biurach w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych, jest jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych. Świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek, instytucji finansowych, a takŝe podmiotów sektora publicznego. Dzięki swojej obecności w głównych centrach biznesowo-finansowych oraz praktykom prawniczym w wielu krajach, Lovells, poprzez swoje biura i podmioty współpracujące, jest odpowiednio przygotowany do świadczenia kompleksowej i uwzględniającej róŝnice systemowe oraz jurysdykcyjne pomocy prawnej w róŝnych częściach świata. W rezultacie przeprowadzonych połączeń oraz rozbudowy sieci biur, Lovells jest obecnie jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych na świecie. Praktyka ubezpieczeniowa Lovells obejmuje szeroko rozumiany rynek ubezpieczeń, w tym: ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, działalność korporacyjną ubezpieczycieli jak równieŝ pośrednictwo ubezpieczeniowe. Specjaliści zajmujący się prawem ubezpieczeń doradzają zarówno ubezpieczycielom, pośrednikom ubezpieczeniowym jak i innym uczestnikom rynku ubezpieczeniowego, w tym podmiotom, których działalność jest jedynie pośrednio związana z rynkiem ubezpieczeń. Praktyka w zakresie funduszy emerytalnych obejmuje doradztwo na rzecz kilku największych towarzystw i funduszy emerytalnych. Zakres świadczonych usług obejmuje zarówno sprawy korporacyjne jak i regulacyjne. Doświadczenie Lovells obejmuje takŝe doradztwo w zakresie pracowniczych programów emerytalnych. UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Prawo ubezpieczeniowe i funduszy emerytalnych zawsze stanowiło dla Lovells kluczowy dział prawa. Nasi prawnicy to wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie szeroko pojętego prawa ubezpieczeniowego i funduszy emerytalnych oraz działalności bezpośrednio z tym związanej. Często biorą udział w róŝnego rodzaju konferencjach i seminariach, na których pełnią rolę specjalistów w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego i funduszy emerytalnych. Warszawski zespół moŝe się poszczycić wieloma publikacjami z zakresu prawa ubezpieczeń. Świadczymy pomoc prawną na najwyŝszym poziomie, obejmując swoją obsługą wszystkie zagadnienia dotyczące prawa ubezpieczeniowego i funduszy emerytalnych w Polsce, w tym sprawy korporacyjne, kwestie regulacyjne i z zakresu postępowania przed organami nadzoru, rozwiązywanie sporów, bancassurance, zagadnienia z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz wielu innych. Usługi prawne świadczone przez zespół ubezpieczeń i funduszy emerytalnych moŝna zasadniczo podzielić na kilka kategorii, do których naleŝą: obsługa prawna ubezpieczycieli oraz innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego zagadnienia regulacyjne doradztwo w zakresie tworzenia oddziałów i prowadzenia działalności na zasadzie swobody świadczenia usług dystrybucja produktów ubezpieczeniowych, w tym bancassurance reasekuracja rozwiązywanie sporów dotyczących prawa ubezpieczeniowego obsługa prawna i doradztwo na rzecz funduszy emerytalnych zagadnienia dotyczące nadzoru nad instytucjami finansowymi inne zagadnienia. OBSŁUGA PRAWNA UBEZPIECZYCIELI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Doświadczenie na tym polu obejmuje doradztwo dotyczące łączenia ubezpieczycieli, zmian własnościowych, w tym nabywania i zbywania akcji, udziałów oraz zakładania w Polsce nowych towarzystw ubezpieczeń. Świadczymy takŝe pomoc prawną w zakresie bieŝącej działalności ubezpieczycieli, w tym zagadnień z zakresu wewnętrznych kwestii korporacyjnych i compliance. Posiadamy takŝe doświadczenie w zakresie przenoszenia portfela ubezpieczeń i kwestii związanych z zakończeniem działalności przez ubezpieczycieli w Polsce. DORADZTWO W ZAKRESIE PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Od wielu lat zajmujemy się zarówno przygotowywaniem projektów, jak i dostosowywaniem do obowiązujących przepisów prawa lub warunków rynkowych specjalistycznej dokumentacji produktów ubezpieczeniowych. W szczególności przygotowujemy projekty ogólnych warunków ubezpieczenia na Ŝycie oraz ubezpieczeń majątkowych, projekty dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosków ubezpieczeniowych a takŝe innych dokumentów, m.in. w zakresie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Opracowując dokumenty zwracamy szczególną uwagę nie tylko na przepisy prawa, ale równieŝ na elementy praktyki rynkowej i regulacyjnej, stanowiska organu nadzoru oraz kwestie związane z ochroną konsumenta.

6 2 Ubezpieczenia Lovells ZAGADNIENIA REGULACYJNE Nasze doświadczenie w zakresie zagadnień regulacyjnych obejmuje doradztwo na zlecenie podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Reprezentujemy takŝe podmioty krajowe i zagraniczne w sprawach zawiadomień organu nadzoru wymaganych przepisami prawa, m.in. dotyczących nabycia akcji/udziałów polskich ubezpieczycieli, a takŝe występowania o uzyskanie wszelkich zezwoleń i zgód niezbędnych do prowadzenia lub zmiany zakresu działalności. Doradzamy m.in. w zakresie zmian statutów ubezpieczycieli, uzyskiwania zgód na powołanie członków zarządu, przenoszenia portfeli ubezpieczeń oraz w przeprowadzaniu procesów łączenia i przejmowania ubezpieczycieli. Reprezentujemy naszych klientów przed organem nadzoru we wszystkich sprawach, w tym związanych z bieŝącą działalnością. W zakresie organizacji, planowania oraz wyboru najbardziej korzystnych struktur i rozwiązań korzystamy z pomocy specjalistów z innych działów kancelarii, w tym prawników zajmujących się prawem spółek, prawem pracy oraz prawem podatkowym. DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA ODDZIAŁÓW I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA ZASADZIE SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało, m.in. rozszerzenie moŝliwości prowadzenia działalności ubezpieczeniowej poprzez tworzenie oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, a takŝe prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadzie swobody świadczenia usług. Doradzamy polskim ubezpieczycielom zamierzającym utworzyć oddziały lub prowadzić działalność na zasadzie swobody świadczenia usług za granicą. Przygotowujemy i dostosowujemy dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności w wybranej formie. Doradzamy takŝe zagranicznym ubezpieczycielom, którzy mają zamiar utworzyć oddział w Polsce lub prowadzić tutaj działalność na zasadzie swobody świadczenia usług. W tym zakresie zajmujemy się takŝe obsługą i dostosowywaniem produktów ubezpieczeniowych, które mają być oferowane na polskim rynku, jak równieŝ bieŝącą obsługą prawną zagranicznych ubezpieczycieli. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH, W TYM BANCASSURANCE Mamy szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania umów dystrybucyjnych, doradztwa dotyczącego prawnych aspektów organizacji struktury kanałów dystrybucyjnych oraz udzielania porad prawnych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego. W szczególności doradzamy ubezpieczycielom w zawieraniu umów z pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz w kwestiach związanych z ochroną konsumenta i ochroną danych osobowych. Doradzamy polskim i zagranicznym ubezpieczycielom oraz innym podmiotom działającym na rynku ubezpieczeniowym w sprawach związanych ze sprzedaŝą produktów ubezpieczeniowych przez Internet oraz formułowaniem tekstów polis ubezpieczeniowych. Od wielu lat z sukcesem doradzamy w sprawach dotyczących bancassurance, w tym organizacji i przygotowania programów bancassurance, zarówno od strony przepisów prawa jak i dotychczasowej praktyki ubezpieczeniowej. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO Nasz zespół posiada duŝe doświadczenie w zakresie sądowego i pozasądowego rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych. Doświadczenie to zdobyliśmy między innymi dzięki obsłudze kilku największych ubezpieczycieli w Polsce. W szczególności, reprezentujemy polskich i zagranicznych ubezpieczycieli w sprawach związanych z wypłatą odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych a takŝe w sprawach dotyczących wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych. REASEKURACJA Mamy równieŝ doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności reasekuracyjnej w Polsce i rozwiązywania sporów z reasekuratorami. Zajmujemy się roszczeniami firm reasekuracyjnych oraz doradzamy w procesie przygotowywania umów reasekuracyjnych i innych umów zawieranych pomiędzy ubezpieczycielami a reasekuratorami. OBSŁUGA PRAWNA I DORADZTWO NA RZECZ FUNDUSZY EMERYTALNYCH Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje doradztwo dotyczące łączenia powszechnych towarzystw emerytalnych, zmian własnościowych, w tym nabycia akcji powszechnych towarzystw emerytalnych oraz przejęcia zarządzania funduszy emerytalnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie bieŝącej obsługi powszechnych towarzystw emerytalnych, w szczególności związanych ze specyfiką działalności tego rodzaju podmiotów i zarządzanych przez nie funduszy emerytalnych. Reprezentujemy takŝe naszych klientów w postępowaniach przed organem nadzoru i w postępowaniach sądowych. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NADZORU NAD INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Jedną z najwaŝniejszych zasad naszej działalności jest zarówno udzielanie klientom informacji zgodnych z aktualnym stanem prawnym, jak i bieŝące informowanie o ewentualnych zmianach w przepisach prawa, których

7 Lovells Ubezpieczenia 3 wejście w Ŝycie jest planowane w najbliŝszym czasie. Na Ŝyczenie klientów organizujemy prezentacje i spotkania mające na celu dokładne przedstawienie kwestii wymagających wyjaśnienia bądź dyskusji. Rozsyłamy równieŝ noty, w których informujemy o najwaŝniejszych zmianach w przepisach prawa. Członkowie zespołu na bieŝąco śledzą zmiany w przepisach prawa oraz urzędowe interpretacje tych przepisów. Dzięki stałemu kontaktowi z organem nadzoru, zwracamy się o stanowisko organu nadzoru w przypadku ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w skomplikowanych kwestiach prawnych. INNE ZAGADNIENIA Zespół posiada równieŝ duŝe doświadczenie w innych sprawach, m.in. w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego: przeprowadzania analiz/audytów prawnych ubezpieczycieli powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych przygotowywania regulacji wewnętrznych ubezpieczycieli i powszechnych towarzystw emerytalnych zakładania spółek zaleŝnych ubezpieczycieli zarówno w Polsce jak i na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej przekształcania głównych oddziałów ubezpieczycieli w oddziały zakładania spółek zaleŝnych zagranicznych ubezpieczycieli w Polsce składania wniosków i przeprowadzania procedur rejestracyjnych programów reasekuracyjnych dla polskich ubezpieczycieli, prawnej oceny projektów takich programów akwizycji, przystąpienia do otwartych funduszy emerytalnych i oferowanych programów emerytalnych spraw i postępowań podatkowych dotyczących działalności ubezpieczycieli i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz zarządzanych przez nich funduszy. ZESPÓŁ Zespół warszawskiego biura Lovells, specjalizujący się w prawie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, składa się z dwunastu osób, w tym pięciu radców prawnych, trzech aplikantów radcowskich oraz czterech młodszych prawników. Wszyscy członkowie zespołu biegle posługują się językiem angielskim, a niektórzy władają takŝe językiem francuskim lub niemieckim. Zespołem kieruje Beata Balas- Noszczyk, partner Lovells i partner zarządzający biura w Warszawie. PoniŜej przedstawiamy krótką informację dotycząca kluczowych prawników. Informacje dotyczące pozostałych prawników moŝemy przekazać na kaŝde Państwa Ŝyczenie.

8 4 Ubezpieczenia Lovells Beata Balas-Noszczyk Radca Prawny Partner Instytucje Finansowe Beata Balas-Noszczyk posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego i uprawnienia radcy prawnego. Jest doświadczonym prawnikiem w zakresie prawa handlowego, ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz prawa bankowego. Kieruje Departamentem Instytucji Finansowych w Lovells. Przed rozpoczęciem praktyki prawniczej w duŝych kancelariach zajmowała stanowisko Wicedyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych a następnie Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów, gdzie była odpowiedzialna za sprawy związane z nadzorem sektora ubezpieczeń, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, opracowywaniem aktów prawnych w dziedzinie ubezpieczeń, nadzorem właścicielskim. Przed podjęciem współpracy z Lovells była partnerem w międzynarodowej kancelarii prawniczej, odpowiedzialnym za praktykę w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego i emerytalnego. w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, Monitor Prawniczy oraz New Legal Framework Frees Insurance Market Lloyd s List. Jest współautorką ksiąŝki Doing Business in Poland. Brała udział w charakterze wykładowcy na międzynarodowych konferencjach dotyczących tematyki Instytucji Finansowych w tym ubezpieczeniowej i funduszy emerytalnych. Była ekspertem w podkomisji Sejmowej d/s zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Beata Balas-Noszczyk jest współautorem ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz była polskim przedstawicielem komitetu do spraw ubezpieczeń przy OECD i Unii Europejskiej. Beata Balas-Noszczyk jest autorem szeregu publikacji z zakresu polskiego prawa ubezpieczeń w tym m.in. Działalność Ubezpieczeniowa w Polsce w Brief Magazine, Zarys zmian

9 Lovells Ubezpieczenia 5 Aldona Wnęk Radca prawny Counsel Instytucje Finansowe Aldona Wnęk posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację prokuratorską a następnie radcowską. Specjalizuje się w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. W latach pracowała w Banku Pekao S.A. W 1991 r. podjęła pracę w Departamencie Systemu Bankowego, a następnie w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, gdzie pracowała do 1998 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału. Ponadto sprawowała funkcję Członka Rady Nadzorczej w jednej z firm ubezpieczeniowych w Polsce. W trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za autoryzację firm ubezpieczeniowych, legislację ubezpieczeniową, opracowywanie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz aktów wykonawczych, ustawy o ubezpieczeniu kredytów eksportowych wraz z aktami wykonawczymi, restrukturyzację sektora ubezpieczeniowego oraz opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń obowiązkowych. Funduszem Gwarancyjnym i PBUK. Jest autorką licznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: Firma, Prawo Bankowe, Prawo Asekuracyjne, Prawo Przedsiębiorcy, Prawo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Jest takŝe współautorką ksiąŝki Ubezpieczenia Gospodarcze. W 2004 r. odbyła szkolenia w zakresie Prawa Unii Europejskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Od 1998 r. zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm ubezpieczeniowych, doradztwem prawnym w zakresie wchodzenia na polski rynek ubezpieczeniowy przez zagranicznych inwestorów, opracowywaniem ogólnych warunków ubezpieczeń w szczególności umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, umów ubezpieczeń Ŝyciowych i majątkowych, umów agencyjnych dla polskich firm ubezpieczeniowych, łączenia i przejęcia ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Aldona Wnęk odbyła szkolenie z zakresu reasekuracji w Munich Re oraz praktykę w DTI i firmie ubezpieczeniowej Eagle Star, a takŝe w firmach ubezpieczeniowych w Nowym Jorku i na Florydzie. Uczestniczyła w licznych konferencjach dotyczących prawa ubezpieczeniowego. Ponadto opracowała projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przy współpracy z Ubezpieczeniowym

10 6 Ubezpieczenia Lovells Aneta Ciechowicz-Jaworska Radca prawny Prawnik Instytucje Finansowe Aneta Ciechowicz-Jaworska posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Aneta Ciechowicz-Jaworska jest specjalistą w zakresie prawa ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa pracy. Ponadto, Aneta Ciechowicz-Jaworska specjalizuje się w prawie gospodarczym. Od 1993 r. do 1997 r. pracowała w Kancelarii Adwokackiej Jasiński, początkowo jako asystent, następnie jako młodszy prawnik. Od marca 1997 do marca 1999 r. Aneta Ciechowicz- Jaworska pracowała jako Corporate Lawyer w CA-IB Securities S.A. (uprzednio Creditanstalt Securities S.A.). W ramach swoich obowiązków odpowiadała za obsługę zarówno domu maklerskiego, jak i za utworzenie i obsługę spółek od niego zaleŝnych: CA- IB Investment Management S.A. oraz CA-IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 1998 roku do marca 1999 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej CA-IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od kwietnia 1999 r. zatrudniona była w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Norwich Union S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego. W ramach pełnionych przez siebie obowiązków, obok zarządzania Działem Prawnym i doradztwem prawnym, była takŝe odpowiedzialna za utworzenie Norwich Union Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie S.A. W tej ostatniej spółce była zatrudniona od lutego 2000 r. na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego, zaś od listopada 2001 r. jako członek zarządu. Od września 2003 r.do września 2007 r. Aneta Ciechowicz-Jaworska zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego w spółkach: Amplico Life Pierwsze Amerykańsko- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie i Reasekuracji S.A, AIG Asset Management (Polska) S.A., AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, naleŝących do grupy AIG. Ponadto była odpowiedzialna za utworzenie AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Brała udział w utworzeniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo, a takŝe była zaangaŝowana w ich obsługę prawną. W październiku 2007 r. dołączyła do zespołu kancelarii Lovells.

11 Lovells Ubezpieczenia 7 Beata Mrozowska Radca prawny Starszy Prawnik Instytucje Finansowe Beata Mrozowska jest doświadczonym prawnikiem, posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sędziowską uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu sędziego, a następnie ukończyła uzupełniającą aplikację radcowską. Specjalizuje się w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. prawnym w zakresie wchodzenia na polski rynek ubezpieczeniowy przez zagranicznych inwestorów, opracowywaniem ogólnych warunków ubezpieczeń w szczególności umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, umów ubezpieczeń na Ŝycie i doŝycie oraz umów agencyjnych dla polskich firm ubezpieczeniowych. Beata Mrozowska jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawo Asekuracyjne. Autorka licznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: Firma, Prawo Bankowe, Prawo Asekuracyjne, Prawo Przedsiębiorcy. Jest równieŝ współautorką ksiąŝki Ubezpieczenia Gospodarcze. W 1990 r. podjęła pracę w Ministerstwie Finansów w Departamencie Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych, następnie na stanowisku Wicedyrektora Departamentu w Departamencie Ubezpieczeń i Departamencie Instytucji Finansowych. W trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za autoryzację ubezpieczycieli i legislację ubezpieczeniową, opracowywanie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wszystkich aktów wykonawczych, ustawy o ubezpieczeniu kredytów eksportowych wraz z aktami wykonawczymi, restrukturyzację PZU oraz opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń obowiązkowych. Odbyła liczne szkolenia i praktyki: w Wielkiej Brytanii w DTI i w firmie ubezpieczeniowej Eagle Star, w firmach ubezpieczeniowych w Nowym Jorku i w Japonii. Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach dotyczących prawa ubezpieczeniowego. Od 2000 r. zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm ubezpieczeniowych, doradztwem

12 8 Ubezpieczenia Lovells Anna Tarasiuk-Flodrowska Radca prawny Starszy prawnik Instytucje Finansowe Anna Tarasiuk-Flodrowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Brytyjskiego Centrum Studiów Angielskich i Europejskich (kurs prowadzony przez Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Warszawski) oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2006 r. została radcą prawnym. Anna Tarasiuk-Flodrowska brała udział w wielu szkoleniach i kursach, w tym w 2001 r. ukończyła Międzynarodowy Program Treningowy Mediacji Handlowej organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego. W 2004 r. uczestniczyła w seminarium dotyczącym prawa Unii Europejskiej organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. zajmowała się doradztwem w zakresie postępowań dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgód i procedur notyfikacyjnych. Była zaangaŝowana w transakcje łączenia, przejęcia i restrukturyzacji podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, zwłaszcza w zakresie podmiotów działających na rynku finansowym. Zajmowała się takŝe doradztwem prawnym w zakresie wejścia na rynek polski międzynarodowych instytucji finansowych. Przygotowywała projekty dokumentacji produktowej, oferowanej przez ubezpieczycieli oraz brała udział w postępowaniach przed organem nadzoru. Od 2004 r. zajmuje się takŝe zagadnieniami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń na polskim rynku przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz przez polskie zakłady ubezpieczeń za granicą. Koordynuje takŝe projekty związane z opracowaniem wzorców umownych, zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Przed rozpoczęciem pracy w Lovells, do grudnia 2000 r., Anna Tarasiuk- Flodrowska pracowała w wiodącej, międzynarodowej firmie prawniczej w Warszawie na stanowisku młodszego prawnika. Anna Tarasiuk-Flodrowska zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania spółek prawa handlowego, w szczególności spółek regulowanych, w tym ubezpieczycieli. W swojej dotychczasowej praktyce

13 Lovells LLP i podmioty z nim powiązane prowadzą działalność poprzez biura w miastach:: Alicante Amsterdam Bruksela Budapeszt* Chicago Dubaj Düsseldorf Frankfurt nad Menem Hamburg Ho Chi Minh HongKong Londyn Madryt Mediolan Moniachium Moskwa Nowy Jork ParyŜ Pekin Praga Rzym Singapur Szanghaj Tokio Warszawa Zagrzeb* Lovells jest międzynarodową kancelarią prawną, w skład której wchodzą Lovells LLP i podmioty powiązane. Lovells LLP jest spółką partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem OC Adres siedziby spółki: Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG. Termin "partner" odnosi się do członka Lovells LLP lub pracownika bądź konsultanta o równorzędnym statusie i kwalifikacjach zawodowych, a takŝe do wspólnika, członka, pracownika bądź konsultanta zajmującego równorzędne stanowisko w którymkolwiek z podmiotów powiązanych. Copyright Lovells LLP All rights reserved. *Biura stowarzyszone

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do:

VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do: VII KONFERENCJA SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW 8-9 LUTEGO 2011 WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT BANCASSURANCE NASZE NOWOŚCI: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW NA LINII BANK TU STREFY KONFLIKTOWE NA LINII

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KANCELARII

INFORMACJA O KANCELARII MICHAŁ SOBCZYŃSKI ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA INFORMACJA O KANCELARII Poznań, czerwiec 2011 r. SOBCZYŃSCY ADWOKACI ul. Ogrodowa 10/3, 61-821 Poznań, tel.: (61) 654 98 00, fax: (61) 852 58 32, www.sobczynski.com.pl

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Skuteczność naszych rozwiązań opiera się zarówno na prawniczej wiedzy, jak i znajomości zasad prowadzenia biznesu O nas Kancelaria Dubiński Fabrycki

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2013 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2013 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2013 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH S.A. stosuje się

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku 1. Zasady ładu korporacyjnego, które stosuje Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A.

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A. PROSPEKT EMISYJNY Getin Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo