Liberalizacja rynku energii elektrycznej szans¹ na rozwój us³ug

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liberalizacja rynku energii elektrycznej szans¹ na rozwój us³ug"

Transkrypt

1 POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt ISSN Rafa³ WIDERSKI* Liberalizacja rynku energii elektrycznej szans¹ na rozwój us³ug STRESZCZENIE. Artyku³ w swoim za³o eniu odpowiada na postawione pytanie badawcze: jak proces liberalizacji rynku energii elektrycznej wp³ywa na rozwój us³ug œwiadczonych w bran y elektroenergetycznej? Na wstêpie praca przedstawia krótk¹ genezê pierwszego w Europie procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, który by³ zapocz¹tkowany w Wielkiej Brytanii. Ponadto zosta³y opisane trudnoœci z klasyfikacj¹ coraz wiêkszej iloœci us³ug obecnych na liberalnych rynkach energii elektrycznej wed³ug œwiatowej organizacji handlu (WTO). Aspekt ten zosta³ podkreœlony równie w odniesieniu do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU) oraz Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD). W czêœci pierwszej przedstawiono funkcjonowanie europejskiego hurtowego rynku energii elektrycznej, podmioty na nim obecne, strukturê wytwórcz¹ i g³ówne rynkowe centra handlu energi¹ w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej (UE). Nastêpnie zosta³ poruszony problem ograniczaj¹cy funkcjonowanie europejskiego rynku energii w UE, który polega na ma³ej iloœci i niewystarczaj¹cej zdolnoœci przesy³owej istniej¹cych sieciowych po³¹czeñ transgranicznych, zw³aszcza wœród pañstw z Europy Œrodkowo-Wschodniej. W drugiej czêœci zaprezentowano ogóln¹ strukturê i zasady funkcjonowania zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Polsce. Pocz¹wszy od opisu wspólnotowych i krajowych podstaw prawnych, poprzez zasadê unbundlingu, a koñcz¹c na konkurencyjnych i rynkowych formach handlu energi¹ elektryczn¹. W trzeciej czêœci zaprezentowano dynamiczny rozwój us³ug wynikaj¹cy z procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Poszczególne rodzaje us³ug zosta³y podzielone na trzy grupy. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ us³ugi podstawowe, na które sk³adaj¹ siê przesy³ i dystrybucja oraz handel. Drug¹ grupê stanowi¹ uzupe³niaj¹ce us³ugi dodatkowe w postaci * Mgr doktorant, Kolegium Gospodarki Œwiatowej, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, 39

2 transmisji danych sieciami elektroenergetycznymi. Trzecia grupa to us³ugi zewnêtrzne, takie jak np. consulting czy audyt energetyczny. Artyku³ zakoñczony jest konkluzj¹ mówi¹c¹, e proces liberalizacji rynku energii elektrycznej znacznie przyspiesza rozwój us³ug œwiadczonych w bran y elektroenergetycznej. Jednoczeœnie mo emy stwierdziæ, e zarówno œwiatowe jak i polskie klasyfikacje us³ug nie nad¹ aj¹ za dynamicznym liberalnym rozwojem rynku energii elektrycznej i w przysz³oœci raczej pewne s¹ zmiany rozszerzaj¹ce te klasyfikacje. S OWA KLUCZOWE: elektroenergetyka, rynek energii, gie³dy energii, przesy³, dystrybucja, handel, us³ugi, klasyfikacja, liberalizacja Wprowadzenie Celem pracy jest przedstawienie dynamicznego procesu rozwoju us³ug œwiadczonych w bran y elektroenergetycznej, jaki generuje proces liberalizacji rynku energii elektrycznej. Natomiast zakres pracy obejmuje genezê europejskiego procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej oraz prezentacjê kluczowych europejskich i krajowych regulacji prawnych, które wp³ynê³y na rozwój us³ug obecnych na tym rynku. Kluczow¹ kwesti¹ z tym zwi¹zan¹ jest równie poruszenie problemu uporz¹dkowania, pogrupowania i sklasyfikowania us³ug, które funkcjonuj¹ lub maj¹ szansê funkcjonowania na rynku energii elektrycznej. Pionierem liberalnych i zarazem radykalnych, jak na tamte czasy, przemian w bran y elektroenergetycznej by³a Wielka Brytania za rz¹dów Margaret Thatcher. Wprowadzony w tym kraju w 1989 r. Electricity Act regulowa³ równoczesn¹ prywatyzacjê przedsiêbiorstw energetycznych oraz oddziela³ wytwarzanie energii elektrycznej od jej przesy³u i dystrybucji. Sta³o siê to mo liwe dziêki rozwi¹zaniu monopolistycznej organizacji Central Electricity Generating Board. Kraje Europy Œrodkowej i Wschodniej, rozpoczynaj¹c w roku 1989 transformacjê ustrojow¹, objê³y ni¹ równie bran ê elektroenergetyczn¹, korzystaj¹c z brytyjskiego wzoru (Uberman 2011). Wyj¹tkowoœæ rynku energii elektrycznej wynika ze specyficznych cech towaru jakim jest energia elektryczna. Jest ona mo e jedynym towarem, którego podobnie jak us³ugi nie da siê magazynowaæ. Znany dotychczas powszechnie sposób magazynowania energii elektrycznej za pomoc¹ akumulatorów pozwala na gromadzenie jedynie znikomej jej iloœci. añcuch, od produkcji do konsumpcji energii, jest d³ugi i skomplikowany. Przed liberalizacj¹ rynku energii elektrycznej nie by³o podzia³u w ramach tego ³añcucha na towar i us³ugi. Brak ten spowodowany by³ pionow¹ integracj¹ tego przemys³u. Jeden dostawca wykonywa³ po prostu wszystkie czynnoœci, pocz¹wszy od wytworzenia energii, a po jej dystrybucjê do klientów koñcowych. The World Trade Organization (WTO), w ramach których funkcjonuj¹ regu³y General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), dostrzega jednoczeœnie koniecznoœæ i trudnoœæ w dokonaniu rozró nienia pomiêdzy towarem a us³ugami na rynku energii elektrycznej. Œrodki dotycz¹ce wytworzenia energii elektrycznej okreœlone s¹ przez zasady handlu towarami GATT, podczas gdy powinny one w czêœci 40

3 handlowej dotyczyæ us³ugi i funkcjonowaæ zgodnie z zasadami handlu us³ugami The General Agreement on Trade in Services (GATS). Co wiêcej, w orzecznictwie WTO znane s¹ przypadki, e ten sam œrodek podporz¹dkowany jest regulacjom zarówno GATT, jak i GATS (Thomas, Hall 2006). Dzieje siê tak ze wzglêdu na to, e pañstwa cz³onkowskie WTO znajduj¹ siê na ró nych etapach procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, a niektóre nawet go nie zaczê³y (Information 2005). Ponadto niektóre kraje cz³onkowskie zaliczaj¹ czêœæ handlow¹ do procesu wytwarzania energii elektrycznej i tym samym pomijaj¹ mo liwoœci kwalifikacji jej jako us³ugi (Communication 1998, 2000). Ogólnie rzecz bior¹c, w grupie krajów i regionów nale ¹cych do WTO, które silnie orêduj¹ za wprowadzeniem klasyfikacji us³ugowej w czêœci handlowej, znaleÿli siê zwolennicy otwartego sektora elektroenergetycznego, tacy jak USA, UE, Norwegia, Chile i Japonia. Te pañstwa i regiony by³y jednymi z najbardziej agresywnych graczy w otwarciu ich krajowych rynków na konkurencjê. Natomiast aden z krajów cz³onkowskich nie kwestionuje tego, e przesy³ i dystrybucja energii jest us³ug¹ (Background 1998). W Polsce, zgodnie z definicj¹ Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU), us³ugê okreœla siê jako wszelkie czynnoœci œwiadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadz¹cych dzia³alnoœæ o charakterze produkcyjnym nie tworz¹ce bezpoœrednio nowych dóbr materialnych oraz wszelkie czynnoœci œwiadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej, a tak e na rzecz ludnoœci, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospo³ecznej (PKWiU 2008). Zgodnie z t¹ metodologi¹ i klasyfikacj¹, us³ugi mo emy podzieliæ na: us³ugi produkcyjne czynnoœci bêd¹ce wspó³dzia³aniem w procesie produkcji, ale nie tworz¹ce bezpoœrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedn¹ jednostkê gospodarcz¹ na zlecenie innej (budownictwo, handel, transport, ³¹cznoœæ, dystrybucja energii) (Rudawska 2009), us³ugi konsumpcyjne które stanowi¹ wszelkie czynnoœci zwi¹zane bezpoœrednio lub poœrednio z zaspokojeniem potrzeb ludnoœci (fizyczne i psychiczne, np. oœwiata, ochrona zdrowia, opieka spo³eczna, wypoczynek, sport) (Sobieraj 2010), us³ugi ogólnospo³eczne czynnoœci zaspokajaj¹ce potrzeby organizacyjne, porz¹dkowe oraz administracyjne gospodarki narodowej i spo³eczeñstwa jako ca³oœci (Dziennik 1997). Us³ugi w sferze produkcji pe³ni¹ istotn¹ rolê, poniewa dostarczaj¹ one sprawnych œrodków pracy oraz spe³niaj¹ funkcje procesów wytwórczych (Flejterski i in., red. 2005). Us³ugi przesy³u i dystrybucji energii w pierwszej kolejnoœci zaliczmy wiêc do us³ug produkcyjnych, ale mo emy dopasowaæ je w³aœciwie do wszystkich wy ej wymienionych obszarów us³ug. Podkreœla to ich gospodarcze i spo³ecznie znaczenie. W klasyfikacji PKWiU przesy³, dystrybucja oraz handel energi¹ uwzglêdnione s¹ jako us³ugi w sekcji D dzia³u 35 (patrz tab. 1). Natomiast Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci (PKD) wed³ug rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 niestety nie opisuje bezpoœrednio us³ug przesy³u, dystrybucji i handlu energi¹ elektryczn¹. Kod D, czyli wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹ zosta³ zaliczony do dzia³alnoœci sektora przemys³owego i dopiero na podstawie kodu numerycznego podsekcji mo emy domniemywaæ, e posiada charakter us³ugi, choæ nie jest to takie oczywiste. 41

4 TABELA 1. Kwalifikacja us³ug przesy³u, dystrybucji oraz handlu energi¹ elektryczn¹ wed³ug PKWiU sekcja D TABLE 1. Classification of services in the transmission, distribution and trading of electricity by PKWiU section D Dzia³ 35 ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GOR CA WODA I POWIETRZE DO UK ADÓW KLIMATYZACYJNYCH 35.1 US UGI W ZAKRESIE PRZESY ANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ US UGI W ZAKRESIE PRZESY ANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ US UGI ZWI ZANE Z DYSTRYBUCJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ US UGI ZWI ZANE Z HANDLEM ENERGI ELEKTRYCZN ród³o: -i.html 1. Europejski rynek energii Podstaw¹ prawn¹ wprowadzaj¹c¹ liberalne zmiany w krajach UE s¹ dyrektywy energetyczne oraz ich krajowe odpowiedniki w postaci specjalnych ustaw stanowi¹cych prawo energetyczne. Zawieraj¹ one opis celów, instytucji i narzêdzi regulacyjnych wobec energetyki. Europejskie mo liwoœci funkcjonowania rynku energii elektrycznej s¹ jednak ograniczone technicznymi mo liwoœciami jej przesy³u. W tym rynku mog¹ uczestniczyæ kraje, które s¹ wzajemnie po³¹czone systemami elektroenergetycznymi i praktycznie tworz¹ jednolity wspólny system. Aby system ten móg³ sprawnie funkcjonowaæ uczestnicy musz¹ spe³niaæ okreœlone techniczne parametry gwarantuj¹ce jego sprawne i wydajne funkcjonowanie. Awaria powsta³a w jednym z systemów krajowych udziela siê równie systemom krajów s¹siednich. Przyk³adem takim by³a pó³nocnoniemiecka awaria, maj¹ca miejsce w listopadzie 2006 roku, której efektem by³a przerwa w dostawie energii do Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, W³och, Portugalii i Hiszpanii, na której ucierpia³o 10 milionów klientów. Kraje, których narodowe systemy wchodz¹ w sk³ad europejskiego systemu elektroenergetycznego nale ¹ do organizacji o nazwie European Networks of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) (rys. 1). Polski system elektroenergetyczny po³¹czony zosta³ z systemem krajów europejskich w dniu 18 paÿdziernika 1995 r. i w dalszym ci¹gu liczba po³¹czeñ jest zwiêkszana. Na podstawie trzeciego pakietu liberalizacyjnego zosta³a powo³ana ponadto organizacja ds. wspó³pracy urzêdów regulacji energetyki Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), która otrzyma³a znaczne uprawnienia w zakresie zatwierdzania planów rozwoju sieci i zasad jej funkcjonowania. W latach dziewiêædziesi¹tych proces liberalizacji wspólnego rynku europejskiego obj¹³ równie rynek energii elektrycznej. Powsta³e na skutek tych dzia³añ przedsiêbiorstwa sta³y siê uczestnikami rynku energii elektrycznej na skalê kontynentu europejskiego. Wœród 42

5 Rys. 1. Kraje cz³onkowskie ENTSO-E oraz polskie po³¹czenia transgraniczne ród³o: https://www.entsoe.eu/system-operations/regional-groups/ oraz are.waw.pl Fig. 1. The ENTSO-E members and the locations of Polish cross border connections najbardziej znanych uczestników europejskiego rynku energii znalaz³y siê nastêpuj¹ce firmy i grupy kapita³owe: niemieckie E.ON i RWE, szwedzki Vattenfall, belgijski Electrabel, francuski EdF, w³oski Enel, czeski CEZ czy hiszpañska Endesa (Motowidlak 2008). Aktualnie europejski rynek energii elektrycznej znajduje siê w fazie przejœciowej. Europejskie gie³dy energii elektrycznej koncentruj¹ siê na dzia³aniach zwi¹zanych z rozwojem po³¹czeñ mocy dostêpnych na wszystkich krajowych rynkach w jeden zintegrowany system, który umo liwia zakup energii poprzez kilka silnych regionalnych gie³d, na których w wyniku gry popytu i poda y ustalane s¹ jednolite i transparentne ceny transakcyjne, tzw. market coupling. Na skutek tych dzia³añ nastêpuje proces regionalizacji gie³d energii elektrycznej, który jest postrzegany jako etap poœredni przed stworzeniem jednolitego rynku energii elektrycznej w UE. W praktyce ten miêdzynarodowy handel hurtowy energi¹ elektryczn¹ jest realizowany w formie transakcji rynkowych zawieranych pomiêdzy poszczególnymi przedsiêbiorstwami lub za poœrednictwem regionalnych platform gie³dowych. W Europie gie³dowy handel energi¹ elektryczn¹ jest skoncentrowany wokó³ dwóch g³ównych oœrodków. Pierwszym znacz¹cym oœrodkiem jest skandynawska gie³da Nord Pool Spot, która wraz z grup¹ podmiotów zale nych w roku 2011 posiada³a oko³o 370 uczestników z 20 krajów (Nord Pool ). Natomiast drugim znacz¹cym oœrodkiem gie³dowym jest European Power Exchange EPEX Spot z siedzib¹ w Pary u. Gie³da ta zosta³a stworzona w drodze porozumienia niemieckiej gie³dy Euro- 43

6 pean Energy Exchange (EEX), z siedzib¹ w Lipsku i francuskiej gie³dy energii Powernext z siedzib¹ w Pary u. W grudniu 2010 r. tylko w ramach samej EEX uczestniczy³o ponad 267 podmiotów z 22 europejskich krajów (European 2012). W 2010 roku obrót energi¹ elektryczn¹ na gie³dzie Nord Pool Spot wyniós³ 310 TWh, natomiast obroty na EPEX Spot wynios³y 279 TWh (Paulsson 2011). Struktura wytwarzania energii elektrycznej w krajach europejskich determinowana jest przede wszystkim dostêpem do posiadanych zasobów paliw. Wiêksza czêœæ krajów swoj¹ podstawê wytwórcz¹ opar³a na paliwie, które stanowi wêgiel (kamienny i brunatny). Kraje, które maj¹ odpowiednie warunki wynikaj¹ce z ich geograficznego po³o enia, czêœæ energii wytwarzaj¹ np. w elektrowniach wodnych zaliczonych do OZE (g³ównie w Austrii i Szwecji). Pañstwa takie jak Szwecja, Francja i Belgia wiêcej ni po³owê swojej energii elektrycznej produkuj¹ w elektrowniach j¹drowych (Widerski 2011). Paliwo, z którego wytwarzana jest równie energia elektryczna stanowi gaz ziemny popularny w Holandii. Natomiast systematycznie roœnie udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) w produkcji energii, który mo na zaobserwowaæ we wszystkich krajach europejskich (Vattenfall s 2006). Podstawow¹ barier¹, która ogranicza funkcjonowanie europejskiego rynku energii elektrycznej jest niedostateczna liczba i zdolnoœæ przesy³owa linii elektroenergetycznych ³¹cz¹cych krajowe systemy przesy³owe. Problem ten dotyczy g³ównie krajów z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Niedostateczna zdolnoœæ przesy³owa po³¹czeñ transgranicznych polskiego systemu przesy³owego z systemami s¹siednich krajów (rys. 1) ogranicza mo - liwoœci zarówno importu, jak i eksportu energii. W roku 2011 polski eksport energii elektrycznej, rok do roku, przewy szy³ import z zagranicy i wyró ni³ siê 48% dynamik¹ wzrostu. Popyt na energiê elektryczn¹ z Polski bêdzie siê systematycznie zwiêksza³. Chocia by ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê zapotrzebowanie ze strony niemieckiego rynku wywo³ane ostatni¹ decyzj¹ rz¹du Angeli Merkel o wycofaniu siê z energetyki j¹drowej. Aktualny plan rozwoju niemieckiej energetyki opiera siê na zwiêkszeniu potencja³u farm wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Pó³nocnym i pó³nocy kraju. Niestety, w parze z tym posuniêciem nie idzie proporcjonalny rozwój niemieckich sieci energetycznych. Niemcy, transportuj¹c energiê wiatrow¹ do oœrodków przemys³owych zlokalizowanych w po³udniowych landach, dodatkowo ograniczaj¹ zdolnoœæ przesy³ow¹ polskiego i czeskiego systemu. Dzieje siê tak ze wzglêdu na to, e pr¹d p³ynie po linii najmniejszego oporu, który fizycznie jest najs³abszy w³aœnie w Polsce. G³ównym elementem œwiadcz¹cym o rozwoju po³¹czeñ miêdzynarodowych polskiego systemu i zwiêkszeniu potencja³u eksportowego jest równie budowa tzw. mostu energetycznego Polska Litwa. Od czasu zamkniêcia w 2009 roku litewskiej elektrowni j¹drowej w Ingalinie, do czasu wybudowania nowego Ÿród³a energii, Litwa bêdzie zaopatrywaæ siê w energiê pochodz¹c¹ miêdzy innymi z Polski. 44

7 2. Struktura i zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce Liberalizm (z ³ac. liberalis wolnoœciowy, od ³ac. liber wolny). Liberalizacja w sensie gospodarczym oznacza dzia³ania polegaj¹ce na ograniczeniu ingerencji pañstwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Liberalizacja jest zazwyczaj elementem pakietu reform, których celem jest deregulacja okreœlonego rynku i zdynamizowanie rozwoju gospodarczego (NBP 2012). Na rynku energii elektrycznej przez proces liberalizacji rozumie siê wiêksz¹ konkurencjê, ograniczenie roli pañstwa, prze³amanie monopoli, poprawê efektywnoœci funkcjonowania sektora oraz obni kê cen energii (Evans 1989). Jednak e w literaturze nie ma jednej definicji liberalnego rynku energii elektrycznej, w ujêciu ogólnym mo na go zdefiniowaæ jako miejsce, zorganizowane zazwyczaj w sensie instytucjonalnym, gdzie dokonuj¹ siê akty kupna i sprzeda y czynników produkcji, produktów i us³ug (Szczygie³ 2003). Ujmuj¹c w bardziej szczegó³owy sposób, rynek energii elektrycznej mo na przedstawiæ jako miejsce dokonywania transakcji kupna i sprzeda y energii elektrycznej, mocy oraz us³ug energetycznych (Motowidlak 2010). Ponadto rynek energii elektrycznej mo emy okreœliæ jako zbiór kupuj¹cych i sprzedaj¹cych energiê elektryczn¹, posiadaj¹cych urz¹dzenia (wytwórcze i odbiorcze) przy³¹czone do wspólnej sieci oraz decyzji podjêtych przez te podmioty, a dotycz¹cych obrotów energi¹ elektryczn¹ oraz wykonywania us³ug systemowych i sieciowych na podstawie umów (Kalinowski, Wilczyñski 1998). G³ównym celem uruchomienia liberalnych mechanizmów rynkowych w bran y energetycznej jest zapewnienie racjonalnych cen energii dla jej nabywców przy jednoczesnym (Konkurencyjny 2012): zagwarantowaniu bezpieczeñstwa dostaw energii, wysokiej jakoœci energii elektrycznej i jakoœci obs³ugi odbiorców, wytwarzaniu energii w minimalnym stopniu zanieczyszczaj¹cym œrodowisko naturalne (poprzez emisjê tlenków wêgla (CO), siarki (SO) i azotu (NO) oraz innych zwi¹zków generuj¹cych efekt cieplarniany), zwiêkszeniu efektywnoœci wykorzystania energii, zagwarantowaniu rynkowej rentownoœci przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w bran y elektroenergetycznej, zapewnieniu œrodków niezbêdnych na odtworzenie i rozwój infrastruktury technicznej, zwiêkszeniu iloœci us³ug rynkowych. Stworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej opiera siê na przeœwiadczeniu, e konkurencja pomiêdzy przedsiêbiorstwami z bran y energetycznej jest najlepszym sposobem na obni enie cen energii i podniesienie jakoœci obs³ugi klientów. Na liberalizacjê rynku energii elektrycznej sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy: swobodny dostêp do sieci przesy³owych i dystrybucyjnych, prawo wyboru sprzedawcy, uwolnienie cen energii elektrycznej, wzrost œwiadczonych us³ug interrynkowych. W chwili obecnej na rynku energii elektrycznej prezes Urzêdu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdza taryfy w zakresie obrotu 45

8 energi¹ elektryczn¹ jedynie dla gospodarstw domowych. Taryfy w zakresie obrotu energi¹ elektryczn¹ dla grup odbiorców przemys³owych nie s¹ ju zatwierdzane przez URE od stycznia 2008 r. Natomiast przesy³ i dystrybucja energii elektrycznej jako obszar monopolu naturalnego s¹ i bêd¹ w dalszym ci¹gu taryfowane Prawne zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej Liberalizacja rynku energii elektrycznej zosta³a okreœlona w prawie wspólnotowym na podstawie trzech dyrektyw. Dyrektywy nr 96/92/WE z 1996 roku, 2003/54/WE z 2003 roku oraz 2009/72/WE 2009 sk³ada³y siê kolejno na trzy tzw. pakiety liberalizacyjne. Nale y jednak pamiêtaæ, e konkretne zasady i regulacje dotycz¹ce liberalizacji sektora elektroenergetycznego okreœlone s¹ w Ÿród³ach prawa krajowego pañstw cz³onkowskich UE. W Polsce jest to ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. opublikowana w Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz W praktyce liberalizacja rynku energii w Polsce przynios³a: demonopolizacjê runku energii; podzia³ na podsektory wytwarzania: wytwórców, przesy³ i dystrybucjê oraz handel energi¹; uwolnienie rynku; wzrost konkurencji; prywatyzacjê przedsiêbiorstw; powstanie rynkowych form obrotu energi¹ elektryczn¹. Ponadto powy sze akty prawne wprowadzi³y m.in.: kwestie otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencjê oraz dostêpu do sieci przesy³owych w oparciu o zasadê ang. Third Party Access (TPA). Zasada ta umo liwia odbiorcom koñcowym dokonanie swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej; rozdzielenie poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci tj. dystrybucji i przesy³u od wytwarzania i sprzeda y ang. unbundling; stopniowe otwieranie rynków energii elektrycznej polegaj¹ce na tym, e w kolejnych etapach coraz mniejsi odbiorcy nabywaj¹ prawo wyboru sprzedawcy. Od dnia 1 lipca 2007 r. prawo to uzyskali wszyscy odbiorcy, a wiêc i odbiorcy w postaci gospodarstwach domowych (Motowidlak 2010; Dobroczyñska i in. 2001; Winiarski, red. 1999). Z punktu widzenia rozwoju us³ug bardzo wa na jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE dotycz¹ca wspólnych zasad rynku wewnêtrznego energii elektrycznej uchylaj¹ca dyrektywê 2003/54/WE. Nak³ada ona na pañstwa cz³onkowskie miêkki obowi¹zek wdra ania inteligentnych rozwi¹zañ sieci Smart Grids. Bêdzie siê to wi¹za³o z podniesieniem efektywnoœci wykorzystania energii elektrycznej. Ponadto mo - liwe stanie siê równie aktywne uczestnictwo konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej. Wdro enie inteligentnych systemów pomiarowych bêdzie jednak uzale nione od ekonomicznej oceny wszystkich d³ugoterminowych kosztów i korzyœci dla rynku oraz dla indywidualnego konsumenta. W przypadku, gdy rozpowszechnianie inteligentnych liczników zostanie ocenione pozytywnie, na mocy dyrektywy inteligentne systemy pomiarowe bêd¹ musia³y siê znaleÿæ u 80% konsumentów do 2020 r. 46

9 2.2. Struktura rynku energii Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie zwi¹zany z koniecznoœci¹ jej przesy³u od wytwórcy do klienta koñcowego. Kupuj¹c energiê elektryczn¹ klient nabywa: towar w postaci energii elektrycznej, us³ugê handlow¹, us³ugê przesy³u i dystrybucji energii. W zakresie us³ugi przesy³u i dystrybucji energii elektrycznej nabywcy nie posiadaj¹ mo liwoœci wyboru sieci, którymi zostanie przes³ana kupiona energia. Funkcjonuj¹ one w warunkach monopolu naturalnego. Stawki za przesy³ energii s¹ w tym przypadku regulowane przez URE. Natomiast w zakresie us³ugi handlowej odbiorca koñcowy ma swobodny wybór sprzedawcy. Rynek energii elektrycznej mo na podzieliæ wiêc na cztery grupy (Uczestnicy 2007): wytwórców, podmioty obrotu i handlu energi¹, podmioty zajmuj¹ce siê us³ug¹ przesy³u i dystrybucji oraz klientów koñcowych (rys. 2). Rys. 2. Struktura podmiotowa i us³ugowa rynku energii elektrycznej Fig. 2. Structure and the service area of the electricity market 2.3. Formy handlu energi¹ Prawo energetyczne sprzyja wszelkim formom i sposobom handlu energi¹. Na dzieñ dzisiejszy polski hurtowy rynek energii elektrycznej podzielony jest na trzy zasadnicze segmenty: rynek kontraktowy, rynek gie³dowy, rynek bilansuj¹cy. Natomiast rynek detaliczny w postaci gospodarstw domowych nie jest jeszcze w pe³ni wolny. Wyró niamy nastêpuj¹ce rynki energii elektrycznej: Rynek kontraktowy: gdzie handel energi¹ jest realizowany na podstawie kontraktów dwustronnych. Umowy te mog¹ byæ zawierane pomiêdzy wytwórcami energii a firmami handluj¹cymi energi¹ oraz instytucjonalnymi odbiorcami. Kontrakty na realizacjê dostaw energii s¹ zawierane w formie godzinowych harmonogramów. Rynek ten w 2011 roku stanowi³ 40 % udzia³ w sprzedanym wolumenie wytwórców (URE 2012). 47

10 Rynek gie³dowy: obejmuje handel na Towarowej Gie³dzie Energii (TGE). Handel energi¹ na TGE jest realizowany g³ównie na tzw. Rynku Dnia Nastêpnego (RDN). Transakcyjne ceny na gie³dzie s¹ to ceny równowagi pomiêdzy zleceniami sprzeda y i kupna energii elektrycznej. W ramach TGE funkcjonuje równie Rynek Terminowy Towarowy (RTT), na którym zawierane s¹ kontrakty terminowe na dostawê energii elektrycznej typu forward (tygodniowe, miesiêczne, kwartalne, roczne) (Grudziñski 2011). TGE zajmuje siê równie rynkowym obrotem prawami maj¹tkowymi do œwiadectw pochodzenia energii (RPM). Na gie³dzie energii handluje siê równie uprawnieniami do emisji CO 2. Obrót jednostkami European Unit Allowance (EUA) jest realizowany w formie transakcji spot. Równolegle funkcjonuje równie drugi m³odszy gie³dowy rynek energii elektrycznej, Rynek Energii Gie³dy Papierów Wartoœciowych (GPW), który dzia³a na bazie Platformy Obrotu Energi¹ Elektryczn¹ (POEE). Rynek ten jest miejscem zawierania transakcji dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii, w tym producentów, spó³ek obrotu, odbiorców koñcowych oraz podmiotów zainteresowanych strategiami spekulacyjnymi. W ramach tego rynku funkcjonuje Rynek Dobowo-Godzinowy Energii Elektrycznej (REK GPW), który umo liwia dokonywanie bie ¹cych zakupów i sprzeda y energii elektrycznej z realizacj¹ w krótkiej, czterodniowej perspektywie czasowej. Dodatkowo na GPW funkcjonuje równie Rynek Terminowy Energii Elektrycznej (RTEE GPW). W przysz³oœci nieunikniona wydaje siê byæ konsolidacja tych dwóch gie³d w ramach jednego rynku gie³dowego. Gie³dowy handel energi¹ dynamicznie wzrós³ z 4,2% w 2010 r. do 58,7 % w 2012 r. wolumenu sprzeda y energii przez wytwórców (URE, 2012). Rynek bilansuj¹cy: jest specyficznym obszarem rynku energii, na którym nastêpuje bilansowanie ró nic pomiêdzy transakcjami zawartymi miêdzy poszczególnymi uczestnikami rynku, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na energiê elektryczn¹. Rynek bilansuj¹cy jest wiêc rynkiem technicznym, na którym Operator Systemu Przesy³owego (OSP) dokonuje zakupów b¹dÿ sprzeda y energii bêd¹c stron¹ wszystkich transakcji. Za pomoc¹ rozliczenia tzw. jednostek grafikowych dokonuje siê zrównowa enia popytu i poda y energii na rynku energii elektrycznej (Midera 2011). W 2011 roku rynek bilansuj¹cy posiada³ 1,3% udzia³u w wolumenie sprzeda y wytwórców (URE 2012). Z drugiej strony obserwujemy rynek detaliczny, na którym ceny energii elektrycznej s¹ zatwierdzane przez URE. Uczestnikami tego rynku s¹ Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz sprzedawcy energii elektrycznej w postaci przedsiêbiorstw obrotu energi¹. Ponadto wystêpuj¹ równie odbiorcy koñcowi (gospodarstwa domowe i ma³e przedsiêbiorstwa). Najwiêkszy udzia³ w sprzeda y energii elektrycznej maj¹ sprzedawcy zasiedziali (ang. incumbent supplier), którzy pozostali po wyodrêbnieniu OSD jako strona umów kompleksowych, tj. umów ³¹cz¹cych w sobie postanowienia umowy kupna sprzeda y i umowy dystrybucji. Liczba podmiotów posiadaj¹cych koncesjê na obrót energi¹ elektryczn¹ wynosi oko³o 310. Stronê popytow¹ w 85% stanowi¹ gospodarstwa domowe. Sprzeda energii dla tej grupy nie jest wysoka i stanowi oko³o jednej czwartej ca³kowitej sprzeda y energii elektrycznej. Rynek ten wykazuje siê niewielk¹ dynamik¹ pomimo obowi¹zywania zasady TPA (Pozycja 2011). W zakresie dokonania wyboru nowego sprzedawcy wci¹ pozostaj¹ do uregulowania kwestie sprzedawcy awaryjnego, czy jednego rachunku za energiê elektryczn¹ i dystrybucjê. 48

11 3. Us³ugi na rynku energii elektrycznej W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji us³ug. Na potrzeby niniejszej pracy zosta³a przyjêta definicja mówi¹ca, e us³ug¹ jest ka da czynnoœæ zawieraj¹ca w sobie element niematerialnoœci, która polega na oddzia³ywaniu na klienta lub posiadane przez niego przedmioty i nieruchomoœci, a która nie powoduje przeniesienia prawa w³asnoœci. Nie mo na byæ wiêc w³aœcicielem us³ugi, tylko w³aœcicielem efektu czynnoœci powsta³ej ze œwiadczonej us³ugi. W œwietle literatury przewa nie rozró niamy cztery cechy us³ug: niematerialnoœæ, niejednorodnoœæ, nierozdzielnoœæ, nietrwa³oœæ (Rudawska 2009; Flejterski i in., red. 2005). Na rynku energii elektrycznej mo emy rozró niæ wystêpowanie trzech typów us³ug: podstawowych, dodatkowych i zewnêtrznych. Us³ugi podstawowe i dodatkowe s¹ œwiadczone g³ównie przez operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatorów handlowych. Z tym, e us³ugi podstawowe wynikaj¹ z ich koncesyjnych obowi¹zków prowadzonej dzia³alnoœci operacyjnej, natomiast us³ugi dodatkowe to czynnoœci œwiadczone w ramach rozszerzonej dzia³alnoœci komercyjnej. Us³ugi podstawowe i dodatkowe nie koliduj¹ ze sob¹, raczej wzajemnie siê uzupe³niaj¹ wykorzystuj¹c tê sam¹ sieæ. Trzeci typ us³ug zewnêtrznych to us³ugi œwiadczone przez przedsiêbiorstwa zewnêtrzne bez potrzeby bezpoœredniego i permanentnego wykorzystania systemu przesy³owego jak np. consulting czy audyt energetyczny Us³ugi podstawowe Jednymi z najbardziej rozpoznawanych us³ug podstawowych, które wystêpuj¹ na rynku energii elektrycznej s¹ przesy³ i dystrybucja. Jest to doskona³y przyk³ad na to, e niektóre czynnoœci o charakterze us³ugowym s¹ bezpoœrednio i poœrednio powi¹zane z wytwórcami pr¹du, krótko mówi¹c z produkcj¹. Analizuj¹c us³ugê przesy³u i dystrybucji pod wzglêdem cechy niematerialnoœci mo emy stwierdziæ, e w sposób jednoznaczny nie mo emy nabyæ praw w³asnoœci do dostarczanego pr¹du. Ponadto atrakcyjnoœæ tej us³ugi powiêksza siê przez proces jej uzupe³niania i wspomagania z przedmiotem towarzysz¹cym, który stanowi wartoœæ u ytkow¹ np. czym by³by komputer bez dostêpu do pr¹du. Pr¹d posiada wiêc wiele praktycznych zastosowañ, bez których niewyobra alne jest funkcjonowanie w dzisiejszym œwiecie. Cecha niejednorodnoœci jest brana pod uwagê tylko z punktu widzenia pochodzenia, poniewa dostarczany pr¹d jest przesy³any z ró nych Ÿróde³, a póÿniej dodatkowo sprzedawany i dystrybuowany przez ró ne przedsiêbiorstwa. W œrodowisku wysoce skomplikowanego organizmu systemu przesy³owego i dystrybucyjnego magazynowanie, przechowywanie pr¹du jest w³aœciwe niemo liwe. Wartym podkreœlenia jest tu równie aspekt globalny, np. w Europie i wiêkszoœci krajów œwiata lokalna sieæ elektroenergetyczna niskiego napiêcia, tzn. doprowadzona bezpoœrednio do odbiorców indywidualnych, dostarcza pr¹du przemiennego o czêstotliwoœci 50 Hz, pod napiêciem fazowym 230 V. Natomiast np. w USA, Japonii i niektórych innych krajach spoza Europy standardy sieci elektroener- 49

12 getycznej s¹ inne, np. 60 Hz, pod napiêciem 127 V. Œwiadczy to o ró nym standardzie dystrybucji. Dodatkowo mo emy zauwa yæ, e tak jak w przypadku us³ugi wystêpuje jednoœæ miejsca i czasu np. w³¹czaj¹c lampê w domu jednoczeœnie odbieramy us³ugê przesy³u i dystrybucji energii. Dla odbiorcy nietrwa³oœæ us³ugi g³ównie polega na tym, e przesy³anego pr¹du nie mo e magazynowaæ czy przechowywaæ. Komplementarnoœæ us³ugi przesy³u pr¹du wystêpuje wtedy, gdy np. kupuj¹c czy buduj¹c dom musimy podpisaæ umowê na œwiadczenie us³ugi dystrybucji energii elektrycznej i dodatkowo mo emy wybraæ podmiot handlowy w postaci sprzedawcy. Nierozdzielnoœæ us³ug z wykonawcami us³ug mo emy zaobserwowaæ, gdy odbieraj¹c us³ugi dystrybucji przez ca³y czas jesteœmy przy- ³¹czeni do sieci. Dodatkowo mo emy zauwa yæ, e istnieje ca³y rynek us³ug systemowych, który funkcjonuje na poziomie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i zalicza siê do grupy us³ug podstawowych. Us³ugi systemowe zapewniaj¹ zachowanie okreœlonych parametrów sprawnoœci i jakoœci pracy systemu elektroenergetycznego i s¹ one wykorzystywane g³ównie przez OSP. Us³ugi systemowe to miêdzy innymi: operacyjna rezerwa mocy, udzia³ w automatycznej regulacji napiêcia i mocy, praca z przeci¹ eniem sieci. Funkcjonowanie rynku us³ug systemowych jest wiêc œciœle zwi¹zane z warunkami bilansowania kontraktów handlowych na hurtowym rynku energii. Zakres dostêpnych us³ug systemowych okreœla równie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy³owej (IRiESP) (Instrukcja 2010). Rynek bilansuj¹cy korzysta wiêc z us³ug systemowych, które s¹ niezbêdne do realizacji funkcji techniczno-handlowej. OSP pozyskuje za ich pomoc¹ œrodki techniczne do bilansowania chwilowych wartoœci mocy w systemie oraz dokonuje rozliczenia niezbilansowanych przep³ywów energii w stosunku do pozycji kontraktowych. Do grupy us³ug podstawowych i potrzebnych do sprawnego funkcjonowania rynku bilansuj¹cego mo emy zliczyæ równie us³ugi zwi¹zane z handlem energi¹ elektryczn¹ realizowanym przez Operatorów Handlowych (OH) (gie³dy energii elektrycznej). Us³ugi OH polegaj¹ g³ównie na: zg³oszeniach umów sprzeda y energii elektrycznej oraz zg³oszeniach grafików wymiany miêdzysystemowej. Dodatkowo wystêpuj¹ us³ugi œwiadczone przez Operatorów Handlowo-Technicznych (OHT) w zakresie tworzenia zbilansowanych wytwórczych i odbiorczych grafików pracy oraz przekazywanie ich do OSP. Ponadto w przysz³oœci czêœæ tych us³ug bêdzie œwiadczona przez Operatora Pomiarów (OP), co bêdzie polega³o na codziennym przetwarzaniu danych dobowo-godzinowych z wszystkich punktów pomiarowych i przekazaniu ich dalej. W zakresie œwiadczenia us³ug pomiarowych z ca³¹ pewnoœci¹ powstan¹ nowe podmioty rynkowe Us³ugi dodatkowe Liberalizacja rynku energii wprowadzi³a dynamiczne wydzielenie systemu przesy³owego. Spowodowa³o to jego wiêksze, efektywniejsze wykorzystanie i rozwój us³ug nie zwi¹zanych bezpoœrednio z dzia³alnoœci¹ koncesyjn¹ i operacyjn¹ OSP. Nale y podkreœliæ, e dziêki sieci, a zw³aszcza œwiat³owodom umieszczonym na liniach elektroenergetycznych, istnieje mo liwoœæ oprócz przesy³u pr¹du œwiadczenia us³ug dodatkowych, takich jak: 50

13 dostêp do internetu, transmisja danych g³osowych, a tak e hosting i kolokacja. Grupê tych us³ug okreœla siê mianem ang. Virtual Private Network. G³ównym œwiadczeniodawc¹ wy ej wymienionych us³ug w Polsce jest firma EXATEL SA, która powsta³a w 1993 r. z po³¹czenia dwóch firm Tel-Energo i Telbank. Spó³ka ta prowadzi dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹ w œrodowisku energetycznym i dzier awi sieæ œwiat³owodów od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA (Posiedzenie 2011). Warto wspomnieæ te, e Exatel SA powsta³ z inicjatywy wszystkich znacz¹cych przedsiêbiorstw elektroenergetycznych w kraju. Dodatkowo, jak ka da dzier awa, tak i ta jest us³ug¹ i jest odp³atna na warunkach rynkowych. Obecnie systemy elektroenergetyczne wszystkich krajów UE wykorzystuj¹ sieci œwiat³owodowe do kierowania prac¹ tych systemów i zarz¹dzania nimi. Przewód œwiat³owodowy, który zast¹pi³ tradycyjny przewód odgromowy w liniach wysokich napiêæ, sta³ siê sta³ym elementem ka dej nowej inwestycji zwi¹zanej z budow¹ linii elektroenergetycznych. Polsko-amerykañska firma Pattern Communications wprowadzi³a w Krakowie us³ugê dostêpu do internetu poprzez gniazdko elektryczne we wspó³pracy z krakowskim Zak³adem Energetycznym. W 2003 r. by³o pierwsze w Polsce komercyjne wdro enie tej us³ugi zwanej ang. Powerline Communications (PLC). Dodatkowym plusem tej us³ugi jest, e dane mog¹ byæ przesy³ane z prêdkoœci¹ do 3 Mb/s. Do tej pory us³uga PLC znalaz³a komercyjne zastosowanie jeszcze tylko w Niemczech i Szwecji. Dziêki zastosowaniu specjalnych urz¹dzeñ (modemów) pozwala ona na przesy³anie danych poprzez istniej¹ce okablowanie energetyczne jej zalet¹ jest wiêc przede wszystkim potencjalnie du a dostêpnoœæ. Na razie PLC jest stosunkowo nowym i jeszcze ma³o popularnym rozwi¹zaniem, tak e na œwiecie. Us³uga ta bêdzie siê rozwijaæ w miarê rozwoju dostêpnej technologii i bêdzie korzystaæ z efektu usprawniaj¹cego dzia³ania us³ugowe ang. performance effect oraz funkcjonalnoœci ang. funkcional effect (Rudawska 2009). Ten rodzaj us³ug bêdzie siê rozwija³, poniewa us³ugi przesy³ania danych i informacji tymi samymi przewodami, którymi doprowadza siê do mieszkañ pr¹d, maj¹ jedn¹ powa n¹ zaletê nie wymagaj¹ instalowania dodatkowego okablowania Us³ugi zewnêtrzne Us³ugi zewnêtrzne realizowane s¹ na zlecenie operatorów i uczestników systemu elektroenergetycznego przez firmy zewnêtrzne na zasadach outsourcingu. Po czêœci stanowi¹ pewn¹ pochodn¹ us³ug podstawowych i dodatkowych, ale nie wykorzystuj¹ bezpoœrednio systemu przesy³owego i dystrybucyjnego. Jedn¹ z najbardziej popularnych us³ug zewnêtrznych jest audyt energetyczny, nazywany równie us³ug¹ ekspertyzy, która zlecana jest przez odbiorców instytucjonalnych. Zosta³ on sklasyfikowany jedynie w PKWiU na doœæ ogólnym poziomie w dziale 71 jako pozosta³e us³ugi w zakresie badañ i analiz technicznych. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwi¹zañ technicznych, organizacyjnych i formalnych wraz z okreœleniem ich op³acalnoœci. G³ównym celem audytu elektroenergetycznego jest optymalizacja zu ycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnêtrznych sieciach przesy³owych. Do g³ównych czynnoœci us³ugowych zaliczamy m.in.: 51

14 wykonanie pomiarów i rejestracja termograficzna wszystkich udostêpnionych rozdzielni elektrycznych; wykonanie pomiaru termograficznego z kategoryzacj¹ usterek. Pomiar zawiera zarejestrowane termogramy równie prawid³owo dzia³aj¹cych elementów rozdzielni obiektu; wydawanie ratingu termograficznego obiektu; wykonanie inwentaryzacji udostêpnionych stacji zasilaczy, oœwietlenia i liczników mediów energetycznych; zlecenie instalacji zdalnych elementów pomiarowych systemu Intelligent System for Automatic Reading ISAR do rejestracji danych z liczników energii elektrycznej. Modu³y komunikacji wykorzystuj¹ do transmisji danych istniej¹c¹ sieæ 230V, PLC; wykonanie opracowañ wyników pomiarów na podstawie wybranych funkcji inteligentnych sieci: zdalny odczyt liczników energii elektrycznej, dynamiczna obserwacja stanu odbioru sieci, zdalne od³¹czenie i pod³¹czenie odbiorców, mo liwoœci wykrycia strat energetycznych, wykrycie nielegalnego miejsca poboru energii, wykrycie ingerencji w monitorowane liczniki, archiwizacja odczytanych wartoœci, wskazanie metod organizacyjnych i inwestycyjnych skoncentrowanych na ograniczeniu kosztów eksploatacji audytowanego obiektu (Szczebrowski 2011). Ponadto mo emy wyró niæ ca³y wachlarz us³ug doradczych i consultingowych mocno zwi¹zanych z rozwojem rynku energii elektrycznej. Us³ugi te towarzysz¹ wykonywanym pracom zwi¹zanym z odtworzeniem i zwiêkszeniem mocy zainstalowanej w polskim sektorze elektroenergetycznym. W ostatnich latach bardzo dynamicznie wzros³a liczba œwiadczonych us³ug w zakresie doradztwa technicznego inwestorów, studium lokalizacyjnego, studium wykonalnoœci oraz analizy techniczno-ekonomicznej dotycz¹cej planowanych nowych inwestycji energetycznych oraz strategii rozwoju istniej¹cej infrastruktury elektroenergetycznej w perspektywie nastêpnych lat. Dodatkowo mo emy zaobserwowaæ us³ugi zewnêtrzne ruchowo-eksploatacyjne œwiadczone przez firmy zewnêtrzne na rzecz OSP lub OSD, które mog¹ wynikaæ z audytu wewnêtrznego i dotycz¹ bie ¹cego stanu sieci. Us³ugi te stanowi¹ pochodn¹ us³ug wynikaj¹cych z utrzymania i rozwoju infrastruktury ruchowo-eksploatacyjnej sieci, mo emy do nich zaliczyæ m.in.: budowê, utrzymanie, przebudowê i konserwacjê stacji i linii energetycznych, utrzymanie terenu wokó³ obiektów energetycznych (koszenie trawy, okresowe wycinki zadrzewienia w pobli u stacji i linii NN i WN), wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych na urz¹dzeniach elektroenergetycznych, przygotowywanie dokumentacji technicznej i fotograficznej obiektów energetycznych, us³ugi laboratorium np. badania laboratoryjne przekaÿników, systemy ochrony technicznej obiektów stacyjnych, systemy lokalizacji miejsc zwarcia w sieci przesy³owej. 52

15 Wnioski Proces liberalizacji rynku energii elektrycznej m.in. przez unbundling czy przez wprowadzenie zasady TPA znacz¹co przyspieszy³ rozwój us³ug œwiadczonych na tym rynku. Mo emy zaobserwowaæ, e oprócz us³ug podstawowych wynikaj¹cych z dzia³alnoœci koncesyjnej OSP i OSD wystêpuj¹ równie us³ugi œwiadczone przez spó³ki obrotu i operatorów handlowych. Ponadto bardzo perspektywiczne mog¹ okazaæ siê us³ugi dodatkowe w postaci dostêpu do internetu z domowego gniazdka elektrycznego. Choæ w tym zakresie wa ny bêdzie rozwój technologii PLC, gdy sieci elektroenergetyczne nie by³y projektowane do przesy³ania sygna³ów o du ych czêstotliwoœciach i mog¹ powodowaæ zak³ócenia fal radiowych. W dalszym ci¹gu w grupie us³ug dodatkowych stabilnym wzrostem bêd¹ cieszy³y siê us³ugi telekomunikacyjne œwiadczone na rzecz klientów biznesowych np. w formie dostêpu do internetu, czy transmisji danych g³osowych. W zakresie us³ug zewnêtrznych w dalszym ci¹gu bêd¹ siê rozwijaæ us³ugi w postaci audytu czy consultingu. Za spraw¹ planowanej nowelizacji prawa energetycznego rynek us³ug bêdzie siê dynamicznie rozwija³ w obszarze wspó³pracy przemys³u Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), operatorów telekomunikacyjnych z operatorami systemu przesy³u i dystrybucji energii elektrycznej. Zapisy dyrektywy nr 2009/28/WE o promocji odnawialnych Ÿróde³ energii, bêd¹ determinowa³y rozwój wszystkich trzech typów us³ug, g³ównie w zakresie budowy sieciowych systemów rozproszonych, czego naturaln¹ konsekwencj¹ bêdzie dynamiczny wzrost us³ug œwiadczonych przez jednostki badawczo-rozwojowe oraz firmy zajmuj¹ce siê wdra aniem systemów pomiarowych. Us³ugi wdro enia inteligentnych sieci Smart Grids, w tym zw³aszcza inteligentnego opomiarowania Smart Metering, s¹ istotne z trzech powodów. Po pierwsze ze wzglêdu na to, e optymalizuj¹ pracê sieci energetycznej. Po drugie, sprzyjaj¹ ograniczeniu kosztów zarz¹dzania dostawami energii. Po trzecie, u³atwi¹ integracjê odnawialnych Ÿróde³ energii z systemem przesy³u i dystrybucji. Nie nale y zapomnieæ, e us³ugi te bêd¹ jednak ograniczone technicznymi mo - liwoœciami wykorzystania istniej¹cej infrastruktury. W dalszej perspektywie pojawi siê techniczna mo liwoœæ wzmocnienia us³ug podstawowych w zakresie bilansowania systemu pomiêdzy elektrownie systemowe a wytwórców rozproszonych. Na pewno wci¹ wa ne pozostan¹ us³ugi zewnêtrze w postaci doradztwa technicznego oraz budowy linii wysokich napiêæ pr¹du sta³ego. Dodatkowo na niedu ¹ skalê coraz czêœciej bêd¹ siê pojawiaæ mo liwoœci us³ugowe w zakresie rozwoju motoryzacji elektrycznej i rozproszonych odnawialnych Ÿróde³ energii. W dalszym ci¹gu czeœæ miêdzynarodowych regu³ GATT i GATS nie nad¹ a za w³aœciwym sklasyfikowaniem i pogrupowaniem us³ug wystêpuj¹cych w œwiatowych systemach elektroenergetycznych. Wynika to z dynamicznego procesu liberalizacji rynków energii trwaj¹cych na ca³ym œwiecie. W Polsce us³ugi obecne na runku energii s¹ w wiêkszoœci sklasyfikowane w PKWiU, jednak nieustanny dynamiczny charakter tego rynku powoduje, e rynek wyprzedza tê klasyfikacjê us³ugow¹. Natomiast wed³ug klasyfikacji PKD us³ugi s¹ zakwalifikowane do sektora produkcyjnego, który warto by³oby rozszerzyæ o nazewnictwo us³ugowe, np. o dodatkowy podsektor us³ug produkcyjnych. Wci¹ mo emy zaobserwowaæ, 53

16 e w PKD ma³o przejrzyœcie sklasyfikowane s¹ us³ugi przesy³u i dystrybucji energii elektrycznej, audytu energetycznego czy transmisji danych g³osowych sieciami elektroenergetycznymi, co w przysz³oœci powinno wp³yn¹æ na ich dok³adniejsze sklasyfikowanie. Literatura Background Note by the WTO Secretariat Energy Services, S/C/W/52, WTO, 9 September, 1998, s. 9. Communication from the United States on Classification of Energy Services to the WTO Committee on Specific Commitments (under GATS), S/CSC/W/27, WTO, 18 May, 2000, s. 3. Communication from the United States on Energy Services to the WTO Council for Trade in Services, S/C/W/58, WTO, 20 October, 1998, s DOBROCZYÑSKA i in DOBROCZYÑSKA A., JUCHNIEWICZ L., ZALESKI B, 2001 Regulacja energetyki w Polsce.Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Warszawa Toruñ, s. 90. Dziennik Ustaw 1997 nr 42 poz Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU). European Energy Exchange 2010, EVANS R., 1989 Property Rights, Markets and Competition in Electricicty Supply. [W:] Privatisation and Competition. A Market Prospectus, Wyd. Veljanovski, IEA s.137. FLEJTERSKI i in. red FLEJTERSKI S., PANASIUK A., PERENC J., ROSA G. (red.), 2005 Wspó³czesna ekonomika us³ug. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14, 43. GRUDZIÑSKI Z., 2011 Ceny energii elektrycznej w kontekœcie wdro enia obligatoryjnego handlu na gie³dzie energii. Polityka Energetyczna t. 11, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s oraca-woda-i.html. https://www.entsoe.eu/system-operations/regional-groups/.id=121&pageid=608. Information note by the secretariat, Council for Trade in Services Energy Services, Special Session, 21 September 2005, WTO JOB(05)/204, s. 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy³owej IRiESP 2010, Bilansowanie systemu i zarz¹dzanie ograniczeniami systemowymi, Wersja 1.0. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zatwierdzona decyzj¹ Prezesa URE nr DPK (6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. z póÿniejszymi zmianami z dnia paÿdziernika 2010 r. s KALINOWSKI T., WILCZYÑSKI A., 1998 Rynki w gospodarce energetycznej. Energetyka nr 6, s Konkurencyjny rynek energii elektrycznej komu jest potrzebny? URE MIDERA A., 2011 Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansuj¹cym w Polsce. Elektroenergetyka Wspó³czesnoœæ i Rozwój, Wydawnictwo Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Warszawa, nr 4 [10], s MOTOWIDLAK T., 2008 Podmiotowa struktura europejskiego rynku energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s MOTOWIDLAK T., 2010, Efekty wdra ania polityki energetycznej UE w zakresie rynku energii elektrycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, tom 1 s.37. NBP, 2012, s. Nordpool Spot 2011, 54

17 PAULSSON I., 2011 article: Nord Pool, Epex Spot Exchanges Plan Joint London-Based Power Platform, Bloomberg, London exchanges-plan-joint-london-based-power-platform.html. PKWiU, 2008 Zasady Metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug, punkt 4 Zakres Rzeczowy, klasyfikacjiwyrobow-i-uslug-pkwiu.html. Posiedzenie sejmu 6 kadencji, nr 95, , wypowiedÿ Zdzis³awa Gawlika Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, debata6.nsf/main/6e88444c. RUDAWSKA I. (red.), 2009 Us³ugi w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa, s , SOBIERAJ M., 2010 Trendy w sektorze us³ug i na rynku edukacyjnym województwa dolnoœl¹skiego. Tom 5, 4P research mix, Warszawa, s SZCZEBROWSKI J., 2011 Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid wirtualne elektrownie. Polityka Energetyczna t. 11, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s SZCZYGIE L., 2003 Model rynku energii elektrycznej. Biblioteka Regulatora, 2003 s. THOMAS S., HALL D., 2006 GATS and the Electricity and Water Sectors, Public Services International Research Unit (PSIRU), Business School, University of Greenwich, Park Row, London SE10 9LS, U.K, March, s UBERMAN R., 2011 W³asnoœæ pañstwowa przedsiêbiorstw sektora paliwowo-energetycznego w kontekœcie polityki bezpieczeñstwa energetycznego. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 44. Uczestnicy rynku i formy handlu energi¹. CIRE 2007, CIRE.pl, cire.pl/item, 27178,7.html. URE, 2012, s. ke_rynku_ energii_elektrycznej_opracowana_na_podstawie_.html Vattenfall s views on the electricity market 2006, Vattenfall, 2006, s. 7. WIDERSKI R., 2011 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego. Wspólne Sprawy, Biuletyn Zarz¹du G³ównego SITG, Katowice, s. 9. WINIARSKI B. (red.), 1999 Polityka ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 27. Rafa³ WIDERSKI The liberalization of the electricity market as an oportunity for developing of services Abstract This article answers the following research question: how does the process of liberalization of the electricity market affects the development of services related to the electrical sector? The article starts by presenting a brief genesis of the liberalization of electricity markets around the world, which began 55

18 in the UK. The article also reviews the difficult classification of the growing portfolio of services defined by the World Trade Organization WTO, which are present in liberalized electricity markets. This aspect was also emphasized in relation to the Polish Classification of Goods and Services (PKWiU) and the Polish Classification of Activities (PKD). The first part of the article presents the functioning of the European electricity market, the major players in the market, and the structure of the European electricity trading market. The limitations of the European electricity market is functioning were also presented, limitations which are due to the limited number of cross border network connections and their insufficient capacity for certain European countries. The second part of the article presents the complicated structure of and the rules for operating within the liberalized electricity market in Poland. It begins with a community description and the local legal basis provided by the rule of unbundling, ending with competitive and market forms of electrical energy trading. The third part of the article presents the dynamic development of services resulting from the liberalization of the electricity market in Poland. Different types of services were divided into three groups. The first group consists of basic services, which include transmission and distribution as well as trade. The second group consists of the additional basic services such as data transmission via the electricity networks. The third group includes external services such as consulting, advisory, or energy audits. The analysis concludes that liberalization of the electricity market significantly accelerates the development of services provided in the electrical sector. In addition, can be concluded that WTO and Polish classifications of services have not kept up with the dynamic development of the services electricity market, so future changes are certain. KEY WORDS: electricity, energy markets, power exchanges, transmission, distribution, retail, services, liberalization, classifications.

Podmiotowa struktura europejskiego rynku energii elektrycznej

Podmiotowa struktura europejskiego rynku energii elektrycznej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Tomasz MOTOWIDLAK* Podmiotowa struktura europejskiego rynku energii elektrycznej STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono wybrane, instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Ireneusz SOLIÑSKI*, Bartosz SOLIÑSKI**, Mieczys³awa SOLIÑSKA*** Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 1 2010 PL ISSN 1429-6675 Pawe³ FR CZEK* Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy STRESZCZENIE. W kolejnych latach w Polsce niezbêdne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Józef PASKA* Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce STRESZCZENIE. Energetyka rozproszona, rozproszone Ÿród³a energii, wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU Przedsiêbiorców zawsze interesowa³a przysz³oœæ

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 1 Gospodarka Finanse Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Marketing w przedsiêbiorstwie energetycznym wybrane aspekty z perspektywy rynku polskiego

Marketing w przedsiêbiorstwie energetycznym wybrane aspekty z perspektywy rynku polskiego POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 309 320 ISSN 1429-6675 Grzegorz KINELSKI* Marketing w przedsiêbiorstwie energetycznym wybrane aspekty z perspektywy rynku polskiego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu Materia³y XXVII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 13 16.10.2013 r. ISBN 978-83-62922-26-0 Grzegorz CZORNIK* Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Gie³dy Towarowej na rynku paliw i energii przyk³ady zastosowañ

Znaczenie Gie³dy Towarowej na rynku paliw i energii przyk³ady zastosowañ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Janusz ZAWI A-NIED WIECKI*, Jacek JADWISZCZOK**, Adam JADWISZCZOK***, Andrzej JADWISZCZOK*** Znaczenie Gie³dy Towarowej na rynku paliw

Bardziej szczegółowo