WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW E-LEARNING W PROCESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW E-LEARNING W PROCESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW"

Transkrypt

1 WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW E-LEARNING W PROCESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW Magdalena Kotnis Wstęp Proces edukacji pracowników jest złoŝonym procesem gromadzenia oraz przepływu informacji. Na podstawie informacji zwrotnej uczestników, przekazywanej po zakończonej nauce, tworzy się raporty zdobytych umiejętności i wiedzy szkolonych, a tym samym poziom osiągnięcia postawionych celów edukacyjnych. Cały proces nauki i uczenia się, począwszy od wyznaczenia jego celów, opracowania i przygotowania materiałów dydaktycznych, realizacji (przekazu informacji) oraz sporządzenia raportu końcowego, oceniającego zdobytą wiedzę, stanowi natęŝony przepływ informacji. Zasoby informacyjne mogą zostać wykorzystane w późniejszym okresie działalności przedsiębiorstwa, dlatego tworzy się tzw. bazy wiedzy, które docelowo powinny słuŝyć permanentnemu rozwojowi pracowników. Rozwój pracownika Coraz bardziej istotnym zadaniem współczesnych firm jest przygotowanie swoim pracownikom szerokiej oferty szkoleniowej. W wyniku informatyzacji gospodarki zmieniają się postawy kadry, orientacje i wymagania. śeby sprostać współczesnym wymaganiom i przygotować pracowników do ewentualnych zmian naleŝy opracować tzw. system rozwoju pracowników. W ujęciu tradycyjnym rozwój był postrzegany jako działalność związana z pracą kierowników. Obecnie sądzi się, Ŝe istotny jest rozwój wszystkich pracowników. Uznaje się, Ŝe zasoby ludzkie są cenne. JeŜeli organizacja chce zatrzymać pracowników i utrzymać ich zaangaŝowanie na odpowiednim poziomie, zasoby ludzkie muszą podlegać rozwojowi. Dlatego rozsądne wydaje się traktowanie szkolenia i rozwoju jako procesów współistniejących ze sobą i wzajemnie się uzupełniających [Keep92]. Stąd teŝ system rozwoju pracowników powinny współtworzyć następujące podsystemy: system i warunki pracy, system formalnego rozwoju organizacji 475

2 ROZDZIAŁ V oraz system motywacji pracownika (patrz rys. 1). System formalnego rozwoju organizacji powinien obejmować między innymi system szkoleń, będący przyczynkiem efektywnej pracy pracowników, a tym samym realizacji celów firmy. Cele firmy Pracownik Inicjatywa rozwoju system szkoleń system i warunki pracy system formalnego rozwoju organizacji system motywacji pracownika Rys. 1. System rozwoju kadry pracowniczej Źródło: Opracowanie własne System LMS By zwiększyć wydajność procesów szkoleniowych wykorzystuje się edukacyjne systemy informatyczne, wspomagane technologią sieciową e-learning. Zazwyczaj e-learning dzielony jest umownie na dwa systemy: LMS (Learning Management System) oraz LCMS (Learning Content Management System). System LMS to system informatyczny tworzący środowisko dostępowe i administrujące proces szkolenia. Stanowi kompleksowe rozwiązanie systematyzujące i upraszczające proces zarządzania kwalifikacjami pracowników, prowadzenia analizy luki kompetencyjnej, administrowania szkoleniami oraz sporządzania przekrojowych raportów i statystyk. To rozwiązanie gwarantujące ujednolicony poziom obsługi wszystkich najwaŝniejszych sposobów udostępniania materiałów szkoleniowych, tj. samodzielne kursy komputerowe, interaktywne zajęcia internetowe i tradycyjne wykłady. LMS charakteryzuje przede wszystkim: Dostarczanie i śledzenie zindywidualizowanych planów nauczania, programów certyfikacyjnych i materiałów dla zdefiniowanych grup pracowników. Przygotowanie dedykowanych katalogów szkoleniowych i korzystanie z prostych w obsłudze, zaawansowanych funkcjonalnie mechanizmów wyszukiwania. 476

3 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... Korzystanie ze ujednoliconych mechanizmów rejestracji udziału w szkoleniach i uiszczania za nie opłat. Dostęp i zarządzanie szkoleniami tradycyjnymi oraz dostarczanymi za pośrednictwem Internetu - synchronicznymi - prowadzonymi przez wykładowcę i asynchronicznymi - samodzielnymi. Równoczesna obsługa wielu grup określonych uŝytkowników odzwierciedlających hierarchię i strukturę przedsiębiorstwa 1. System LCMS LMS zaczyna być dość powszechnie wdraŝany w placówkach oświatowych, firmach szkoleniowych i innych instytucjach edukacyjnych w celach zarządzania nauczaniem (bazy klientów, arkusze ocen, raporty, ewidencje i wydruki certyfikatów szkoleniowych). Natomiast system LCMS nie moŝe być stworzony bez udziału grona pedagogicznego danej instytucji. Systemy LCMS to profesjonalne systemy nauczania zdalnego, które oprócz funkcji systemu LMS oferują moŝliwości tworzenia, przechowywania i wielokrotnego zastosowania raz stworzonego materiału szkoleniowego. Działanie obu systemów moŝe być oparte o Internet, intranet lub ekstranet. Podstawowe elementy LCMS to: kurs, obiekt, metadane oraz repozytorium. NajwaŜniejszą jednostką przy takim podziale jest kurs, który jest logicznie uporządkowanym zbiorem informacji zarządzanym przez podsystem LMS. Najczęściej przybiera on formę multimedialna i interaktywną. Ma wbudowane w sobie pewnego rodzaju wywoływalne reakcje, które mogą tworzyć dialog z uŝytkownikiem kursu. Kurs taki, poza treścią dydaktyczną, powinien zawierać wszelkiego rodzaju narzędzia umoŝliwiające odpowiednia ocenę poziomu zdobytej wiedzy. Mogą to być zadania, ćwiczenia, testy, rebusy. KaŜdy kurs składa się z obiektów, które są samodzielnym i zamkniętym zagadnieniem tematycznym. Taki obiekt moŝe być wielokrotnie wykorzystywany w innych kursach i pojedynczo aktualizowany. Obiekty zbudowane są z metadanych, które odpowiednio charakteryzują go zawierając informacje o zawartości merytorycznej (np. autor, wersja, kryteria oceny, tematyka, itd.). Metadane pozwalają na lepsze zarządzanie posiadanymi materiałami, na odpowiednie grupowanie ich oraz uaktualnianie. Wszystkie obiekty trzymane są w bazie danych zwanej repozytorium, z której pobierane są w zaleŝności od potrzeb kursów [Back01]

4 ROZDZIAŁ V Standardy Budowa systemów klasy LCMS pozwala na stosowanie pewnych standardów treści szkoleniowych by moŝna było nimi łatwiej zarządzać oraz wykorzystywać na wielu platformach e-learningowych. Do najczęściej stosowanych standardów naleŝą: SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) opracowany przez organizację ADL (ang. Advanced Distributed Learning) powołaną przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Jest on otwartym standardem reprezentacji zawartości dydaktycznej 2 SCORN słuŝy do standaryzacji obiektów. UmoŜliwia kompatybilne łączenie wielu elementów stanowiących rozbudowany, modułowy system nauczania, np. dołączanie do platformy e-learningowej dodatkowych modułów stanowiących bazy wiedzy, archiwa kursów, system zarządzający treściami oraz uczniami itp. [PaAd01]. AICC (ang. Aviation Industry CBT Committee) stworzony dla komputerowych platform treningowych CBT (ang. Computer-Based Training), a często wykorzystywany w rozwiązaniach WBT 3. Format XML (Extensible Markup Language) jest obecnie powszechnie uznanym standardem publicznym, umoŝliwiającym wymianę danych między róŝnymi systemami. Struktura języka XML, umoŝliwia przechwytywanie treści ujętych w dokumentach biznesowych poprzez definiowanie struktury i kontekstu informacji zawartych w tych dokumentach. System LCMS moŝe stosować takŝe własne standardy funkcjonowania i budowy materiałów. Niestety często zawęŝa to moŝliwość współpracy i rozwoju danej aplikacji. Rynek szkoleń e-learning Rynek szkoleń, przy uŝyciu zarówno technik tradycyjnych jak i multimedialnych, oferuje zazwyczaj dwa rodzaje szkoleń. Są to szkolenia zamknięte lub otwarte. Szkolenia zamknięte, inaczej nazywane szkoleniami szytymi na miarę, są tworzone na specjalne zlecenie klienta i są ściśle dostosowane do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa / organizacji oraz osób, które będą szkolone. Szkolenia otwarte są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców - moŝe to być określona grupa zawodowa czy wiekowa lub nawet całość społeczeństwa. Oba rodzaje szkoleń mogą być realizowane przy wykorzystaniu systemów LMS lub LCMS materiały dotyczące standardu SCROM, 3 - materiały dotyczące standardu AICC 478

5 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... Tabela 1 Systemy LCMS dostępne na polskim rynku szkoleń Dystrybutor w LMS Producent Polsce Stona www Saba Learning Enterprise Saba Betacom Lotus Learning Space IBM LotusSoftware, ComputerLand Lotus Management System IBM LotusSoftware, Matrix epath Learning epath Learning - Aspen Click2Learn Matrix Ingenium, Aspen Click2Learn Compare Docent Enterprise Docent HP, Matrix Edumatic Edustrada Edustrada ilearning Oracle Oracle Surn Total Enterprise SurnTotal Sys- Suite tems Matrix Centra Colaborative Learning Centra EduSprint SprintNet SprintNet Sun Microsystem StarOffice Sun Microsystem SkillPort SkillSoft E-learning.pl EduSystem MCX MCX WBTServer4, WBTExpress4 DigitalSpirit DigitalSpirit Arel Communications and Comutex Telecommunication Arel IDEAL Software Alatus Alatus Alatus MyLearning MyNetwork MyNetwork Źródło: Opracowanie własne W Polce na rynku szkoleń istnieje kilkanaście rozwiązań systemów LMS lub LCMS. Najczęściej są to rozwiązania zagranicznych firm komputerowych, jednak dostosowane do polskich warunków, oczekiwań i potrzeb. Tabela 1 zawiera zestawienie dostępnych systemów klasy LMS wraz z nawami firm oferujących dane systemy. Oferowane w Polsce systemy LMS to profesjonalne, doskonale przygotowane kursy, których zaletą jest to, Ŝe stworzone zostały głównie z myślą o dydaktykach i szkoleniowcach, których specjalnością jest przekazywanie wiedzy, a nie 479

6 ROZDZIAŁ V obsługa komputera. Wiele z oferowanych rozwiązań składa się z kilku komplementarnych modułów, tworząc zintegrowane systemy jak najlepiej funkcjonalnie dostosowane do klienta (rys.2). Do takich modułów naleŝy zaliczyć: systemy biznesowe HR, CRM, bazy wiedzy, portale internetowe. Zasoby systemów biznesowych są wykorzystywane przez system zarządzania wiedzą (SZW). Do zadań SZW naleŝy m.in. wygenerowanie wiedzy, która byłaby przydatna w procesie edukacji pracowników. Dzięki zaimplementowanym narzędziom informatycznym (platformom) wygenerowywana wiedza udostępniana jest pracownikom, podczas szkolenia, w formie materiałów edukacyjnych. Zastosowanie takiego środowiska do budowy systemu zarządzania szkoleniami w firmie, z jednej strony dostarcza większość narzędzi potrzebnych do skutecznej realizacji misji szkoleniowej, z drugiej nie ogranicza moŝliwości wykorzystania innych, dostępnych na rynku materiałów szkoleniowych zgodnych ze zdefiniowanymi standardami edukacyjnymi (AICC, SCORM). Rysunek 2. przedstawia, uproszczony model funkcjonalny systemu zdalnego nauczania LCMS, tworzący szkielet portalu edukacyjnego. Materiały edukacyjne Rodzaje szkoleń synchr. asynch. Blended Learnin tradycyjne inne Narzędzia / Platforma System zarządzania wiedzą Baza wiedzy System CRM System HR Portal WWW Rys. 2. Schemat systemu LCMS Źródło: Na podstawie modelu systemu e-learning firmy HP Systemy OpenSource Na rynku międzynarodowym istnieje coraz więcej systemów typu OpenSource. Są to wolne systemy przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z danego narzędzia informatycznego [www.opensource.org/docs/ definition.php]. Większość rozwiązań OpenSource jest rozpowszechniana na podstawie licencji GPL (General Public License). Celem jej twórców było stworzenie wolnego (nie bezpłatnego) oprogramowania, które moŝe być swobodnie udostępniane i zmieniane. Licencja GPL przewiduje moŝliwość pobierania 480

7 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... opłat za dystrybucję objętego nią oprogramowania, jego skonfigurowanie, serwis. Platformy elarning OpenSource zapewniają wystarczający zakres funkcji dla rozpoczęcia nauczania na odległość. W tabeli 2 zawarto listę popularnych systemów e-learning typu OpenSource. Produkty LMS typu OpenSource Tabela 2 e-learning OpenSource Klasa Dostawca Strona WWW Standard atutor LCMS University of Toronto SCOMR Ilias LMS Universiät Köln brak Manhattan Virtuall Classroom Western New England LMS College sourceforge.net Brak Moodle LMS Curtin University of Technology, Perth SCOMR Anaxagora LCMS Anaxagora SCOMR ICT, NTNU Trondheiforge.net source- OpenLMS LMS Brak Źródło: Opracowanie własne Niektóre z podanych rozwiązań OpenSource posiadają narzędzia wspomagające naukę dla niepełnosprawnych (np. ATutor). Wiele platform jest stworzona zgodnie ze standardami przeznaczonymi dla rozwiązań e-learningu (przewaŝnie dotyczy to standardu SCORM). JednakŜe są i takie, które nie posiadają jeszcze Ŝadnych standardów. NaleŜy pamiętać, Ŝe posiadanie platformy edukacyjnej OpenSource nie jest wystarczające dla podjęcia w pełni zorganizowanej działalności edukacyjnej. Wymagane jest przy tym uprzednie dostosowanie zasad organizacyjnych i prawnych instytucji edukującej. KaŜdy zainteresowany moŝe skorzystać z zasobów oferowanych przez dany system. Liczba tego typu ofert z dnia na dzień wzrasta. Podsumowanie Dla przedsiębiorstw, jedną z moŝliwości rozwoju pracowników stały się szkolenia.. Celem jest stałe podwyŝszenie jakości operacji i wyników pracy, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności pracowników. Dodatkowo, w ostatnich latach, zwrócono szczególną uwagę na elastyczność oraz pracę w zespole. Propagowanie pracy zespołowej wymagała edukacji zespołów ludzi (często liczących setek pracowników) i rozwijania róŝnorodnych umiejętności, co pozwoli na wykonanie róŝnych zadań w ramach działań zespołu. Tak postępujący proces restrukturyzacji organizacji spowodował zmiany w projektowaniu programu szkoleniowego i nauczaniu. Rozwój technologii informatycznej, sieciowej oraz 481

8 ROZDZIAŁ V multimedialnej juŝ dziś oferuje bogatą ofertę produktów i usług edukacyjnych. Istotny aspekt towarzyszący decyzji o wdroŝeniu systemów szkoleniowych lub korzystaniu z usług e-edukacyjnych dotyczy rozpoznania struktury, moŝliwości oraz specyfiki przedsiębiorstwa, nakreśleniu potrzeb edukacyjnych oraz sprecyzowania celów firmy. Literatura [Back01] [Keep92] [MaGu99] [Mumf93] [PaAd01] [SaSa02] Back A. Bendel O. E-Learning im Unternehmen. AG, Zurich, Keep, E., Corporate training strategies, w: Human Resource Strategies (pod. Red. G. Salaman), Sage, London, Mader, Guenter,: Virtuelles Lernen. Begriffsbestimmung und aktuelle empirische Befunde. Österreichischer Studienverlag, Insbruck, Mumford A., How managers can become developers, Personnel Management, czerwiec Pawłowski, J.M., Adelsberger H.H., Standarisierung von Lerntechnologien, Wirtschaftsinformatik 43, Sauter W., Sauter A., : Blendet Learning, Luhterhand, Neuwied,

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków Maria ZAJĄC, Marcin PIEKARCZYK Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków ALGORYTMY METOD UCZENIA SIĘ W SYSTEMIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Systemów Obliczeniowych Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM

E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM Magdalena Kotnis Iga Rudawska Wstęp Gros przedsiębiorstw motywowanych chęcią zdobycia nowych i utrzymania dotychczasowych klientów wydaje rocznie setki tysięcy

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki Elektroniki Rozprawa doktorska Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej Robert KOTRYS, Krzysztof KEMPIŃSKI Instytut Elktrokiki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska E mail: Robert.Kotrys@et.put.poznan.pl, kkempin@o2.pl Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA E-EDUKACJI W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM

ROZWIĄZANIA E-EDUKACJI W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM ROZWIĄZANIA E-EDUKACJI W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM Rafał KLAUS, Małgorzata DYKS Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwiązanie systemu e-learningowego dla potrzeb szkolenia pracowników w systemie

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin ANALIZA SYSTEMOWA IDEI OTWARTEGO NAUCZANIA ZDALNEGO Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin W artykule zostało przedstawione

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Dr inż. Anna Grabowska studiapg2012@gmail.com 1 Tematyka Narzędzia informatyczne wspomagające kształcenie, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Marlena Plebaƒska Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników Praca naukowa, która dowodzi, że e-learning jest nie tylko nowoczesną platformą transferu wiedzy, ale staje się

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo