Budżet na 2013 rok uchwalony Wójt Gminy Informuje (str. 2-5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet na 2013 rok uchwalony Wójt Gminy Informuje (str. 2-5)"

Transkrypt

1 Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Jeleniów, Kiełpin, Stary Kisielin, Sucha, Krępa, Zatonie, Łę yca, Zawada Urząd Gminy Zielona Góra, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Zielona Góra EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR 33 STYCZEŃ 2013 W numerze: Budżet na 2013 rok uchwalony Wójt Gminy Informuje (str. 2-5) Na ostatniej w 2012 r. sesji, Rada Gminy Zielona Góra przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetową na rok Zebrania sprawozdawcze w OSP (str. 5) WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA BUDŻET GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok BUDŻET GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości zł zaś wydatki w wysokości zł. Kwoty te są o ponad 2 mln wyższe w stosunku do, budżetu Gminy Zielona Góra na rok W planowanych wydatkach budżetu Gminy kwota ponad 7 mln zł została przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W roku 2013 kontynuowane będą rozpoczęte wcześniej inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich a także nowe dotyczące głównie oświetlenia naszych miejscowości, przebudowy i modernizacji obiektów świetlic wiejskich, boisk sportowych, placów zabaw czy też infrastruktury wodociągowej i drogowej. Szkoła promująca zdrowie (str. 6) W dochodach budżetowych planowana jest kwota ponad 2,5 mln zł środków pochodzących z Unii Europejskiej zaś wydatki związane z realizacją projektów i programów z udziałem środków europejskich planowane są na poziomie ponad 3,5 mln zł. W budżecie 2013 kwota blisko 6,5 mln zł. przeznaczona została na dotacje. W kwocie tej oprócz dotacji dla zakładu budżetowego czy instytucji kultury są też środki przeznaczone na dotacje w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, a także dla stowarzyszeń na zadania dotyczące wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, prowadzenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych czy też działań z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. (opr. red.) Konkurs z przyrody w Przylepie (str. 8)

2 Wójt gminy informuje Będzie bezpieczniej Gmina Zielona Góra zawarła porozumienie w sprawie współpracy Straży Gminnej Zielona Góra z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze. Na sesji Rady Gminy Zielona Góra, w dniu 28 grudnia 2012 r., porozumienie podpisali Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski i Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze insp. Sebastian Banaszak. Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy Straży Gminnej Gminy Zielona Góra z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zielona Góra. Współpraca polegać będzie w szczególności na: bieżącej i wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na terenie Gminy Zielona Góra w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, wymianie informacji na temat danych statystycznych dotyczących ujawnionych przestępstw i wykroczeń; utrzymaniu stałej łączności telefonicznej pomiędzy dyżurnymi Policji i Straży; wykonywaniu wspólnych patroli prewencyjnych funkcjonariuszy Straży i Policji; bieżącym przekazywaniu Policji przez Straż informacji o osobach legitymowanych w porze nocnej i w rejonach zagrożonych; opracowywaniu rozwiązań organizacyjno-technicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zielona Góra; udzielaniu przez Policję wsparcia Straży w czynnościach, w których siły Straży są niewystarczające; organizowaniu, przynajmniej jeden raz w roku, wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych. Porozumienie zawarto na czas nieograniczony. Stawki podatku od środków transportowych w 2013 roku pozostają na poziomie roku 2012 i wynoszą : 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie zł b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie zł c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie zł d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą: od 1236 zł do 2760 zł. 3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zł 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej masy pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: od 1476 zł do 2760 zł. 5) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton zł. 6) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: od 600 zł do 1572 zł. 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 30 miejsc zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł Szczegółowy wykaz stawek znajduje się w uchwale Rady Gminy Zielona Góra Nr XVI z dnia 30 listopada 2011r. GMINA ZIELONA GÓRA INFORMACJE Wydawca: Urząd Gminy Zielona Góra Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 41 (pok. 212) Zielona Góra Redaktor naczelny: Wiesław Kazimierz Jendraszyk Kontakt: tel Druk: Ligatura sp. z. o.o. spółka komandytowa Nakład: 2000 egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnienie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. 2 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

3 Mieszkańcy w liczbach Gmina Zielona Góra rozwija się dynamicznie i ma dużo do zaoferowania. Piękne tereny położone w otoczeniu lasów przyciągają mieszkańców pobliskiej Zielonej Góry i innych miejscowości chcących mieszkać w ciszy i spokoju. Jak grzyby po deszczu rosną osiedla domków jednorodzinnych czy nowoczesnych bloków mieszkalnych. Mieszkańców stale przybywa. Mówią o tym dane liczbowe, według których w ciągu ostatnich kilku lat przybywa rokrocznie około 400 nowych mieszkańców. Na 31 grudnia 2012 roku na terenie naszej gminy zameldowanych było na pobyt stały mieszkańców. Na koniec 2011 roku liczba ta wynosiła , a rok wcześniej tj. w 2010 roku osób. Biorąc pod uwagę ostatni rok najwięcej mieszkańców przybyło w Łężycy aż 170 osób, największy spadek mieszkańców odnotowano w Marzęcinie 31 osób. Na przestrzeni ostatnich kilku lat największy wzrost liczby mieszkańców jest w Łężycy, Raculi, Ochli, Przylepie, Drzonkowie i Zatoniu, natomiast największy spadek w Stożnem. Dla osób zainteresowanych demografią naszej gminy załączamy tabelę zawierającą dane liczbowe, które pozwolą na wnikliwsze analizy. Wieś Liczba ludności zameldowanych na pobyt stały w gminie Zielona Góra w poszczególnych latach: Zawada Jany Krępa Stary Kisielin Nowy Kisielin Racula Drzonków Sucha Ługowo Zatonie Kiełpin Jeleniów Jarogniewice Barcikowice Ochla Łężyca Przylep Marzęcin Stożne RAZEM Ostatnia robocza sesja Rady Gminy w 2012 r. Podczas sesji Rady Gminy Zielona Góra w dniu 28 grudnia 2012 r. podjęto następujące uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarczego w Gminie Zielona Góra na lata , zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2012, zmieniającą uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , dotyczącą ustalenia wydatków budżetu Gminy Zielona Góra, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o wysokości i zasadach ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra, zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zatwierdzającą plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielona Góra na lata , przyjmującą budżet Gminy Zielona Góra na 2013 rok, zatwierdzającą Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zielona Góra do roku STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 3

4 Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (AED) W dobie rosnącej, wręcz w lawinowym tempie zachorowalności oraz śmiertelności spowodowanej chorobami układu krążenia, medycyna nie pozostaje bierna, a wraz z nią technologia. Jednym z wynalazków będących dziełem współpracy obu obszarów jest AED automatyczny defibrylator zewnętrzny. AED to małe urządzenie przypominające laptop, bądź walizeczkę, które przy pomocy rąk ludzkich może uratować życie człowieka, którego serce odmówiło posłuszeństwa. Wydając polecenia głosowe wspiera akcję ratunkową, analizuje rytm serca, decyduje o konieczności defibrylacji oraz rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W przypadku wystąpienia migotania komór urządzenie to przepuszcza przez klatkę piersiową i serce poszkodowanego prąd o napięciu 1500 V w celu ustabilizowania rytmu serca. Mechanizm cechuje się niezwykłą innowacją oraz możliwością szybszej reakcji w razie nagłego wypadku, bowiem samo czekanie na ambulans z pewnością nie wystarczy. Zapewne większość z nas miała przed oczami automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), zastanawiając się do czego służy. Teraz, gdy wiemy, nasuwa się kolejne pytanie, czy umielibyśmy go użyć w nagłym wypadku i czy nasz wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy jest wystarczająca by uratować czyjeś życie. AED jak nazwa powiada jest: AUTOMATYCZNYM - samoczynnie nastawia jakiej mocy ma być defibrylacja (w dżulach) czyli nie musi tego robić lekarz a może robić to każdy, ZEWNĘTRZNYM - czyli nie wszczepionym podskórnie u pacjenta, a dostępnym publicznie, DEFIBRYLATOREM - czyli urządzeniem ratującym życie ludziom, których serce dostało drgawek i nie jest w stanie utrzymać krążenia. Gdzie znajdziemy AED? Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie ul. Szkolna 2, telefon: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przylepie ul. 9 Maja 6, telefon: Ochotniczej Straży Pożarnej w Raculi ul. Głogowska 72 Kontakt z Ratownikami - wystarczy wcisnąć przycisk znajdujący się na Remizie lub 998. Urząd Gminy Zielona Góra Biuro podawcze ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Zielona Góra Jak obsługiwać AED? Jeżeli znajdziemy osobę nieprzytomna to wysyłamy gapiów po AED. Samemu rozpoczynamy algorytm pierwszej pomocy, czyli 30 uścisków na klatce piersiowej i 2 oddechy usta-usta. Jak przyjdzie AED, otwieramy i maszyna nam tłumaczy co zrobić (jest to jakby komputer który wydaje polecenia). Najczęściej wygląda to tak: AED: Podłącz elektrody do pacjenta, tak jak na obrazku. Ty: *Przypinasz elektrody do pacjenta według obrazka* AED: Analiza rytmu serca. Kontynuuj pierwsza pomoc. Ty: *Uściski i usta-usta* Teraz mamy dwie możliwości: PIERWSZA AED: Uwaga, przygotowuje Szok. Proszę odsunąć się od pacjenta wciśnij przycisk. Ty: *Przerywasz i odsuwasz się, a następnie przyciskasz przycisk* AED (Jeżeli rytm serca się znormalizuje): Rytm serca normalny. Ty: *układasz poszkodowanego w pozycji bezpiecznej* AED (Jeżeli rytm serca się nie znormalizuje) przystępujesz do: Ty: * kontynuujesz pierwsza pomoc uściski i usta-usta* Potrzebny kolejny szok. Proszę odsunąć się od pacjenta. (i tak 4 razy) aż przyjedzie karetka DRUGA - Pacjent nie ma problemów z sercem. AED: Szok nie wskazany, proszę kontynuować pierwsza pomoc. Ty: *kontynuujesz pierwsza pomoc uściski i usta-usta, aż przyjedzie karetka* Po co nam AED: Czasami arytmie zagrażają życiu pacjenta. Często karetka nie dojedzie na czas aby uratować pacjenta. AED daje nam wszystkim szanse uratować życie, bez specjalnych znajomości medycyny. Z tego względu zalecane jest wprowadzanie jak najwięcej AED w miejsca publiczne. Te miejsca są zaznaczone specjalnym znakiem AED. AED to sprawa konieczna w naszej Gminie czujmy się bezpieczni. 4 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

5 Mieszkańcy naszej gminy będą mogli uczestniczyć w projekcie Aktywni od nowa, w dniu 28 grudnia 2012r. w Centrum Interwencji Społecznej w Zielonej Górze przedstawiciele samorządów: Wójt Gminy Zielona Góra, Prezydent Miasta Zielona Góra, Wójt Gminy Zabór i Burmistrz Gminy Czerwińsk podpisali wspólne porozumienie dotyczące realizacji w/w projektu. 1% na organizacje pozarządowe W związku z rozpoczęciem okresu rozliczeniowego podatku dochodowego za rok 2012, gorąco namawiam mieszkańców Gminy do przekazywania 1% z podatku na rzecz organizacji pozarządowych szczególnie tych, które działają na terenie naszej gminy i które jako Organizacje Pożytku Publicznego są uprawnione do otrzymywania odpisu podatkowego. Te pieniądze do nas wrócą - w postaci wielorakich działań na rzecz lokalnych społeczności. Aktywni od nowa Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski Projekt realizowany będzie w Centrum od r. do r. i zakłada wsparcie z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla 144 mieszkańców powiatu zielonogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy biorący udział w projekcie mają szanse zdobyć kwalifikacje różnych specjalności i uczestniczyć w zajęciach społecznych, które obejmować będą m.in. warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym. Rekrutacji uczestników do projektu dokonuje Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ul. Staszica 4. Chętnych mieszkańców naszej gminy zapraszamy do udziału w projekcie. D.Z. Zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zielona Góra W miesiącu styczniu każdego roku rozpoczyna się kampania sprawozdawcza w Związku OSP RP. Jednostki OSP oraz poszczególne Zarządy (gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe) podsumowują swoją działalność za rok ubiegły. W 2013 roku jednostki OSP mają obowiązek odbycia zebrań sprawozdawczych do dnia 28 lutego. Poniżej przedstawiam harmonogram takich zebrań w naszych jednostkach OSP. H A R M O N O G R A M ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTKACH OSP GMINY ZIELONA GÓRA W 2013 r. I termin II termin Lp. Nazwa jednostki OSP Uwagi data godz. data godz. 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Raculi Remiza strażacka 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie Ochotnicza Straż Pożarna w Jarogniewicach Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Ochotnicza Straż Pożarna w Ochli Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Ochotnicza Straż Pożarna w Przylepie Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Jan Rusak STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 5

6 Pierwsza szkoła w województwie lubuskim Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie jako pierwsza i jedyna w województwie lubuskim otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły, pani Jolanta Jasińska odebrała to zaszczytne wyróżnienie z rąk Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu. Certyfikat przyznawała Centralna Kapituła działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Przynależnością do krajowej sieci może pochwalić się obecnie 91 szkół w Polsce. Jest to olbrzymi zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechnienia działań służących promocji zdrowia w naszym regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce. Otrzymany certyfikat jest wynikiem wieloletnich systemowych działań w zakresie promocji zdrowia. Poprzedzony jest dwukrotnym otrzymaniem certyfikatu wojewódzkiego. Doceniono u nas przede wszystkim podejmowanie systemowych działań w zakresie edukacji zdrowotnej, tworzenie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielne diagnozowanie problemów oraz podejmowanie inicjatyw służących ich rozwiązywaniu. Szkoła Podstawowa w Zawadzie planuje swoją pracę i podejmuje działania w oparciu o pięć standardów szkoły promującej zdrowie: 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społecznością lokalną. 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Cała społeczność szkolna wraz z koordynatorem działań panią Martą Rosolską jest dumna i szczęśliwa, że wieloletnia, systematyczna praca została doceniona i zdobyła uznanie na szczeblu kraju. Aleksandra Białęcka źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej 6 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

7 Falubaz w Drzonkowie Dnia r. w Publicznym Gimnazjum w Drzonkowie odbyło się świąteczne spotkanie z żużlowcami K.S. Falubaz Zielona Góra. Ubiegłoroczni Mistrzowie Polski przybyli na zaproszenie uczniów klasy III c. Celem spotkania była popularyzacja tej znanej dyscypliny sportu w naszym regionie. W spotkaniu udział wzięli : Andrzej Huszcza, Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek, Adam Strzelec, Kacper Rogowski, Remigiusz Perzyński. Wszyscy zaproszeni żużlowcy brali udział w konkurencjach sportowych pokrewnych profesyjnie zainteresowaniom naszych gości: wyścig z broną, bieg z jajkiem w kasku, rzut oponą żużlową i ubieranie kevlaru na czas. Wszystkie konkurencje były okraszone gorącym dopingiem. Atmosfery meczowego kibicowania dostarczały także banery przygotowane przez dzieci, latające serpentyny i balony oraz rozgrzewający szkołę kibice-fanatycy. Na ścianie wyświetlano film z dokonaniami naszych rycerzy speedwey a. Na zakończenie sportowcy otrzymali pamiątkowe kartki świąteczne oraz przygotowane przez uczniów karykatury. Wszyscy złożyli sobie wzajemne życzenia i rozpoczęło się polowanie na autografy. Po raz kolejny okazało się, że Falubaz to magia- tym razem świąteczna. T.S. Święta, kolęda i pokój! Najważniejsze w życiu jest mieć bliskich, kogoś z kim można porozmawiać, pożartować i popłakać. Czasem jednak jest tak, że człowiek nie ma rodziny ale są sąsiedzi Ci najbliżsi, to ludzie obok nas. Nikt nie chce być sam w czasie świąt. Świąteczne spotkania to dobra okazja do lepszego poznania się i rozmowy. Taka uroczystość odbyła się 30 grudnia w sali wiejskiej w Jarogniewicach. Wzięli w niej udział mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Sala pięknie przystrojona oddała nastrój świąt. Na wstępie ks. proboszcz Jaś Makowski odczytał ewangelię. Zrobiło się naprawdę uroczyście. Pani sołtys Elżbieta Świercz przywitała wszystkich serdecznie i złożyła życzenia. Glos zabrał również wójt gminy Mariusz Zalewski. Przy zapalonych świecach i świątecznej muzyce połamaliśmy się opłatkiem. Po życzeniach nasi najmłodsi pod opieką Marii Gładysz odegrali jasełka. Były aniołki, królowie, pasterze... W trakcie wszyscy wspólnie śpiewali kolędy. Mali artyści spisali się na medal. Członkowie rady sołeckiej na czele z szefową kuchni panią Brygidą Włodarczyk przygotowali świąteczne potrawy i ciasta. Wszyscy zasiedli do stołu i skosztowali przepysznych dań. Podczas posiłku i rozmów towarzyszyły nam świąteczne nutki wygrywane przez panią Barbarę Sokołowską, która wszystkich zachęciła do wspólnego kolędowania. Nawet nasi milusińscy spróbowali swoich sił jako soliści. Wszyscy poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina. To był naprawdę miły i udany wieczór. Maria Gładysz STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 7

8 Przedmiotowy Konkurs z Przyrody W dniu 3 stycznia Br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie odbyły się, po raz pierwszy w szkole gminnej, zawody II stopnia (rejonowe) Przedmiotowego Konkursu z Przyrody organizowanego corocznie przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Do szkoły w Przylepie przyjechało 268 uczniów z 55 szkół podstawowych z terenu powiatów krośnieńskiego i zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra. Wraz z uczniami przyjechali opiekunowie: rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół. Dla szkoły podstawowej w Przylepie było to wielkie wyzwanie logistyczne: należało przenieść na salę gimnastyczną 268 ławek dla uczniów, zorganizować punkty przyjęcia uczestników i gości, zapewnić poczęstunek, przygotować obrady komisji sprawdzającej prace. Dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i pracowników, o 10 rano szkoła była przygotowana na przyjęcie gości. Z racji wagi tego wydarzenia, klika ciepłych słów skierował do uczestników pan Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra. Punktualnie o godzinie 11, konkurs się rozpoczął. Wśród uczestników byli oczywiście przedstawiciele naszych szkół gminnych: siedmiu uczniów z PSP Ochla, po pięciu z PSP Drzonków i PSP Przylep i po trzech z PSP Stary Kisielin i PSP Zawada. Wyniki etapu rejonowego oraz wykaz uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (www.ko-gorzow.edu.pl) 10 dni po przeprowadzeniu konkursu. Uśmiech do Mikołaja 7 grudnia Św. Mikołaj odwiedził dzieci Jan i Stożnego. Tradycyjnie już w świątecznym okresie zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyły prawie wszystkie dzieci z sołectwa. W imprezie wzięło udział ponad 60 dzieci, nie wszyscy potrafili powiedzieć Mikołajowi wiersz lub zaśpiewać piosenkę, ale Mikołaj został obdarowany wieloma uśmiechami kiedy wręczał paczki z zabawkami i słodyczami. Mikołajkowe spotkanie zorganizowano ze środków: Rady Sołeckiej oraz od lokalnych sponsorów. Bardzo dziękujemy za wsparcie Mikołaja Państwu Halinie i Bogdanowi Zielińskim oraz Panu Waldemarowi Bratkowskiemu z Jan, Radnym Powiatu: Pani Jadwidze Oziemkowskiej i Bogdanowi Klim, oraz Radnym Gminy: Sylwii Brońskiej i Jerzemu Żeteckiemu, Panu Dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Zwadzie Leszekowi Klim. Monika Turzańska 8 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013 Anna Pierzga, sekretarz szkoły

9 Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w kisielińskiej szkole Grudzień jest miesiącem szczególnym. Zwiastuje zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Zasiadamy przy wigilijnym stole, przy blasku świateł choinkowych w rodzinnej, niepowtarzalnej atmosferze. Oczekujemy na dzielenie się opłatkiem, spróbowanie potraw wigilijnych i prezenty. Zanim to nastąpi w domach rodzinnych, staramy się stworzyć podobny nastój i atmosferę w naszej szkole. 6 grudnia Mikołaj oznajmił dźwiękami dzwonków swoje przybycie do szkoły w Starym Kisielinie. Obdarował wszystkich uczniów prezentami. Największe emocje przeżywali najmłodsi - dzieci z oddziału przedszkolnego i klas początkowych, szczególnie że Mikołaj przed rozdaniem paczek zabawiał dzieci opowieściami, pytał o historię Świętego Mikołaja. Tydzień po mikołajkach - 12 grudnia odbyły się jasełka dla wszystkich mieszkańców Starego Kisielina. Zostały one przygotowane przez uczniów klasy II, V, VI. Popołudniową uroczystość uświetnił kiermasz ozdób świątecznych, które od początku grudnia tworzyli z pełnym zaangażowaniem uczniowie klas 0-VI. Na zakończenie wszyscy mogli skosztować wspaniałych pierogów ulepionych przez panie kucharki i napić się barszczu. 21 grudnia w szkole odbyły się wigilie klasowe. Wszystkie dzieci i pracownicy szkoły składali sobie nawzajem życzenia, dzielili się opłatkiem, próbowali wigilijnych potraw, słuchali kolęd i wspólnie je śpiewali. Maluchy i starsi obejrzeli inscenizację jasełkową, po czym rozjechali się do domów na zasłużoną przerwę świąteczną. Dariusz Fórmanek, Weronika Radczyc Świątecznie i nastrojowo w filii GBP w Krępie Kolędami, pastorałkami, świąteczną poezją i strojami wprowadzili w świąteczny nastrój wszystkich zaproszonych gości uczestnicy I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawadzie. Ponad stu uczestników wystąpiło 13 grudnia na scenie w świetlicy wiejskiej w Krępie prezentując te najbardziej znane i mniej znane kolędy i pastorałki. Wśród nich były chóry szkolne, dzieci i młodzież z gminnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także chór seniorów i zespół rodzinny. Przegląd miał na celu podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentowanie swoich umiejętności i zdolności muzycznych na scenie. Priorytetem nie była tu rywalizacja, ale radość z prezentowania własnego warsztatu wokalnego i aktorskiego, gry na instrumencie i wprowadzenie innych w nastrój przedświąteczny. Zachwyt wzbudzały też stroje niektórych grup wokalnych i repertuar. Sześciu z nich jury przyznało wyróżnienia, które wręczyli Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski i Dyrektor GBP z/s w Zawadzie Elżbieta Januszewska. Wyróżnienia otrzymali: Hania Walczak z przedszkola w Przylepie, duet wokalny z kl. 6 ze Szkoły Podstawowej w Ochli, chór BOLERO ze St. Kisielina, klasa 0 z Zawady, zespół Szabada ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie i zespół wokalny z klas II i III ze Szkoły Podstawowej w Drzonkowie. Wszystkim uczestnikom wręczono upominki i dyplomy z podziękowaniami. Po etapie konkursowym swoje muzyczne talenty zaprezentowały chóry szkolne ze Szkoły Podstawowej z Ochli i z Drzonkowa oraz Gimnazjum z Przylepu, które uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie Śpiewająca Polska. Daria Buda-Pawelska STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 9

10 Psu na budę Dobiegła końca dziewiąta edycja akcji Psu na budę, której celem była zbiórka karmy dla psów i kotów przebywających w zielonogórskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły uzbierali ponad 60 kg karmy, która została przekazana dla potrzebujących zwierząt. Inicjatorem akcji była pani Kornelia Przybylska - wychowawczyni klasy III. Wszystkim, dla których los biednych zwierzaków nie był obojętny serdecznie dziękujemy! Rok Korczakowski w PSP w Ochli Z okazji Roku Korczaka, w naszej szkole została zorganizowana wystawa o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Na wystawie znalazły się informacje o Jego działalności społecznej i pisarskiej, zdjęcia, słynne cytaty oraz zdjęcia Pomnika Janusza Korczaka w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego. Kontynuacją wystawy było zorganizowanie konkursu plastycznego dla klas O-III pt.,,w królestwie króla Maciusia. Laureaci konkursu plastycznego: I miejsce-szymon Duchnicz kl IIa II miejsce-andrzej Rafalik kl IIa III miejsce- Kornelia Przybyła kl IIa Wyróżnieni: Angelika Kramczyk kl III Wiktoria Wielgosz kl III Wiktoria Pasternak kl,,o Norbert Pallasch kl IIa Jakub Harasimowicz kl IIa Karolina Królak kl Ib W konkursie poetyckim O Pióro Asnyka, zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze, nasze uczennice-julia Najdek z kl. VI oraz Katarzyna Miłowska z kl. V -zdobyły wyróżnienia za własnoręcznie napisane wiersze. Święty Mikołaj w Starym Kisielinie Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina, radni Mariusz Rosik, Jacek Rusiński i ksiądz proboszcz Andrzej Brenk w dniu 9 grudnia br. zaprosili do kościoła w Starym Kisielinie dzieci na przedstawienie w wykonaniu zielonogórskich aktorów, którzy przedstawili historie o cudach Świętego Mikołaja z Miry. Z zaproszenia skorzystało ponad 150 dzieci nie tylko ze Starego i Nowego Kisielina. Dzieci z zaciekawieniem słuchały historii o Świętym Mikołaju. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało od Św. Mikołaja paczkę ufundowaną przez Intermarche w ramach Konwoju Muszkieterów. Mariusz Rosik 10 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

11 Konkurs szopek i kolęd w Ochli W dniu św. Objawienia Pańskiego, czyli św. Trzech Króli w kościele pw. Najświętszej trójcy w Ochli zebrały się rodziny i znajomi dzieci występujących w Przeglądzie Kolęd i biorących udział w Konkursie Szopek, który zainicjowała pani Małgorzata Mordel, katechetka ze Szk. Podst. W Ochli, oraz ks. proboszcz Stanisław Stefańczyk. Do przeglądu Kolęd zgłosiło się 9 dzieci: MIKOŁAJ KAMIŃSKI,AMELIA NAJDEK, KINGA WALCZAK, AMELIA MROCZKOWSKA, HANNA SERGIEL, JULIA KACZMARCZYK, ALEKSANDRA POLONIS, EMILIA DUBICKA, WIKTORIA PAŃTAK. Dzieci śpiewały jak z nut, z sercem i zapałem i wielką radością. W przeglądzie nie wybieraliśmy zwycięscy, każde z solistów zostało nagrodzone równorzędną nagrodą. Śpiewanie Kolęd to nasza piękna tradycja, najstarsza polska Kolęda powstała już w 1424 r., wspaniale że nasze dzieci również kultywują ten zwyczaj już od najmłodszych lat. Do Konkursu Szopek zgłosiło się 17 wykonawców: MARTYNA MIŚTA, ZOFIA PLESIŃSKA, SASZA MANDRYK, JAKUB FRYZIAK, PAWEŁ KULCZYK, NATALIA CEBULSKA, KINGAWALCZAK,MATEUSZKRUK,JAKUBHARASIMOWICZ, WIKTOR ZĄBEK, KATARZYNA I ALEKSANDRA ZAJĄC, KORNELIA I MAJA PRZYBYLAK, JULIA ZAWROTNIAK, WIKTORIA WIELGOSZ, JUSTYNA GRUDA. Szopki były wystawione w Kościele przez dwa tygodnie, więc wszyscy parafianie mogli podziwiać te dzieła. Młodzi budowniczowie podeszli do zadania z dużym zaangażowaniem, wykorzystując do budowy różne techniki, a jedna z szopek była nawet bardzo słodka bo zrobiona z pierników. Wszystkie Szopki podobały się bardzo i komisja która miała wybrać trzy najlepsze, miała twardy orzech do zgryzienia. Do komisji zaproszono Pana Wójta Gminy Zielona Góra Mariusza Zalewskiego, panią Małgorzatę Mordel i pana Leszka Żelechowskiego myśliwego, więc przy takim składzie Komisji mieliśmy pewność, że wybór zwycięscy to będzie strzał w dziesiątkę. I miejsce zajął WIKTOR ZĄBEK, II miejsce KINGA WALCZAK, III miejsce JAKUB FRYZIAK. Pan Wójt gratulował wszystkim wykonawcom z konkursu i z przeglądu, ciesząc się z inicjatywy i tak dużego zaangażowania i zapału dzieci w te zadania. Nagrody dla wszystkich solistów i budowniczych, zostały ufundowane przez Parafialny Zespół Caritas w Ochli i Parafię a Wójt Gminy pan Mariusz Zalewskiego nagrodził dzieci biletami do kina. Nagrody wręczał ks. Proboszcz Stanisław Stefańczyk i pani Małgorzata. Podsumowując ten dzień, wszyscy zgodnie stwierdzili, że taką inicjatywę warto popierać i ponownie powtórzyć, więc już dziś zapraszamy na II Przegląd Kolęd i Konkurs Szopek. Dorota Bojar zdjęcie ks. proboszcz Stanisław Stefańczy STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 11

12 Aktywna integracja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zakończył w grudniu 2012r. realizację drugiego etapu projektu systemowego pn. Aktywna integracja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W grudniu odbyły się ostatnie zajęcia kulinarne i plastyczne oraz uroczyste zakończenie tegorocznej edycji projektu W trakcie zajęć uczestnicy przygotowywali potrawy, piękne ozdoby piernikowe i choinkowe, biżuterię, choinki stworzone z szyszek i makaronu, anioły i stroiki solne. Motywacja uczestników do wykazania się aktywnością i umiejętnościami była duża, gdyż efekty ich pracy zaprezentowane zostały w trakcie zakończenia tej edycji projektu. Odbyło się ono w dniu 17 grudnia w świetlicy w Krępie. Na spotkaniu zaprezentowane zostały potrawy, które były przygotowywane w trakcie zajęć, pierniki świąteczne oraz efekt zajęć plastycznych w postaci biżuterii, stroików i ozdób świątecznych oraz aniołków solnych. W trakcie spotkania kończącego w 2012r. zajęcia w projekcie wójt gminy Mariusz Zalewski, kierownik GOPS Danuta Zabłocka oraz koordynator projektu Elżbieta Jaworska podziękowali uczestnikom projektu za aktywny udział i zaangażowanie, życząc na nowy rok jak największych możliwości wykorzystania pozyskanych w trakcie projektu umiejętności. Również uczestnicy wyrazili swoje podziękowania dla pracowników GOPS za stworzenie możliwości brania udziału w takim projekcie i wyrazili chęć uczestnictwa w przyszłości w podobnych przedsięwzięciach. Zarówno kobiety jak i mężczyźni ocenili swój udział w projekcie pn. Aktywna integracja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze bardzo pozytywnie. Elżbieta Jaworska Koordynator projektu Aktywna integracja Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

WIGILIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE

WIGILIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE KMP ZIELONA GÓRA Źródło: http://www.zgora.lubuska.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/11589,wigilia-w-komendzie-miejskiej-policji-w-z ielonej-gorze.html Wygenerowano: Poniedziałek, 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski Gwarancje Kontraktu Zielonogórskiego w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski 1. Ministerstwo Finansów,

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Literka.pl Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2008-05-15 07:21:30 Większość dzieci kojarzy święta Bożego Narodzenia wyłącznie z prezentami. Realizując mój projekt chciałam,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 2536 UCHWAŁA NR XX.109.2016 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY OTYŃ. z dnia 30 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY OTYŃ. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 2564 UCHWAŁA NR XXX.64.2016 RADY GMINY OTYŃ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 0007.157.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 3488 UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9880 UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 2652 UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Proces tworzenia szkoły lub placówki promującej zdrowie: przebiega różnie w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów; realizowany jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 29 listopada 2016 r.

Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 5248 UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wola Mysłowska na rok 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/164/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XV/164/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. Uchwała Nr XV/164/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2295 UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2295 UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2295 UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/158/12 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/158/12 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/158/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 2434 UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 12 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Id: VWUJR-NQEZH-QHRRW-JAOYN-AFCGH. Podpisany Strona 1

Id: VWUJR-NQEZH-QHRRW-JAOYN-AFCGH. Podpisany Strona 1 UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/176/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ LUDZIKI Z WARZYW W listopadzie uczniowie klasy 1 a rozmawiali na zajęciach o zdrowym odżywianiu. Prezentowali warzywa, które przynieśli do klasy. Na koniec zajęć z warzyw powstały ludziki. Dzieci z dużym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 28 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/271/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 27 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/271/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 2203 UCHWAŁA NR XXXV/271/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 21 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r.

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r. Uchwała nr X/ 77 / 2015 w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/221/15 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/221/15 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/221/15 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40,

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki. Szkoły Promujące Zdrowie na PODKARPACIU. Rzeszów,

Przykłady dobrej praktyki. Szkoły Promujące Zdrowie na PODKARPACIU. Rzeszów, Przykłady dobrej praktyki Szkoły Promujące Zdrowie na PODKARPACIU Rzeszów, 2017-04-21 Podkarpacki Kurator Oświaty zadania Promuje działania szkół realizujące ogólnopolski program Szkoła Promująca Zdrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/259/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXI/259/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXI/259/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 191/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 27 października 2015r.

UCHWAŁA NR 191/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 27 października 2015r. UCHWAŁA NR 191/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY DALIKÓW. z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY DALIKÓW. z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY DALIKÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I V SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie.

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, ciepła oraz świątecznych przygotowań. W naszym przedszkolu mamy to szczęście, że okres ten zaczyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.63.2015 Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4797 UCHWAŁA NR VII/60/2015 RADY GMINY BEDLNO w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r.

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r. Uchwała Nr 1177/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,

Bardziej szczegółowo

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Koordynatorzy i realizatorzy projektu: Nauczycielki prowadzące zajęcia dodatkowe w przedszkolu : Kółko taneczne Tańczące Promyczki (Agnieszka Witek,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r. Projekt Numer druku LII/4/13 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7569 UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7569 UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7569 UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY GDÓW z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/310/16 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/310/16 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10164 UCHWAŁA NR XXX/310/16 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 ton do

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 października 2014 roku

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 5115 UCHWAŁA NR XXXVII/963/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/204/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/204/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/204/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR XVII/67/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR XVII/67/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR XVII/67/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1047/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR LI/1047/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR LI/1047/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I

R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A N r 218/XXXV/05 R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I z dnia 01 grudnia 2005 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku

Bardziej szczegółowo