Budżet na 2013 rok uchwalony Wójt Gminy Informuje (str. 2-5)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet na 2013 rok uchwalony Wójt Gminy Informuje (str. 2-5)"

Transkrypt

1 Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Jeleniów, Kiełpin, Stary Kisielin, Sucha, Krępa, Zatonie, Łę yca, Zawada Urząd Gminy Zielona Góra, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Zielona Góra EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR 33 STYCZEŃ 2013 W numerze: Budżet na 2013 rok uchwalony Wójt Gminy Informuje (str. 2-5) Na ostatniej w 2012 r. sesji, Rada Gminy Zielona Góra przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetową na rok Zebrania sprawozdawcze w OSP (str. 5) WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA BUDŻET GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok BUDŻET GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości zł zaś wydatki w wysokości zł. Kwoty te są o ponad 2 mln wyższe w stosunku do, budżetu Gminy Zielona Góra na rok W planowanych wydatkach budżetu Gminy kwota ponad 7 mln zł została przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W roku 2013 kontynuowane będą rozpoczęte wcześniej inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich a także nowe dotyczące głównie oświetlenia naszych miejscowości, przebudowy i modernizacji obiektów świetlic wiejskich, boisk sportowych, placów zabaw czy też infrastruktury wodociągowej i drogowej. Szkoła promująca zdrowie (str. 6) W dochodach budżetowych planowana jest kwota ponad 2,5 mln zł środków pochodzących z Unii Europejskiej zaś wydatki związane z realizacją projektów i programów z udziałem środków europejskich planowane są na poziomie ponad 3,5 mln zł. W budżecie 2013 kwota blisko 6,5 mln zł. przeznaczona została na dotacje. W kwocie tej oprócz dotacji dla zakładu budżetowego czy instytucji kultury są też środki przeznaczone na dotacje w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, a także dla stowarzyszeń na zadania dotyczące wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, prowadzenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych czy też działań z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. (opr. red.) Konkurs z przyrody w Przylepie (str. 8)

2 Wójt gminy informuje Będzie bezpieczniej Gmina Zielona Góra zawarła porozumienie w sprawie współpracy Straży Gminnej Zielona Góra z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze. Na sesji Rady Gminy Zielona Góra, w dniu 28 grudnia 2012 r., porozumienie podpisali Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski i Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze insp. Sebastian Banaszak. Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy Straży Gminnej Gminy Zielona Góra z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zielona Góra. Współpraca polegać będzie w szczególności na: bieżącej i wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na terenie Gminy Zielona Góra w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, wymianie informacji na temat danych statystycznych dotyczących ujawnionych przestępstw i wykroczeń; utrzymaniu stałej łączności telefonicznej pomiędzy dyżurnymi Policji i Straży; wykonywaniu wspólnych patroli prewencyjnych funkcjonariuszy Straży i Policji; bieżącym przekazywaniu Policji przez Straż informacji o osobach legitymowanych w porze nocnej i w rejonach zagrożonych; opracowywaniu rozwiązań organizacyjno-technicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zielona Góra; udzielaniu przez Policję wsparcia Straży w czynnościach, w których siły Straży są niewystarczające; organizowaniu, przynajmniej jeden raz w roku, wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych. Porozumienie zawarto na czas nieograniczony. Stawki podatku od środków transportowych w 2013 roku pozostają na poziomie roku 2012 i wynoszą : 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie zł b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie zł c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie zł d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą: od 1236 zł do 2760 zł. 3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zł 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej masy pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: od 1476 zł do 2760 zł. 5) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton zł. 6) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: od 600 zł do 1572 zł. 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 30 miejsc zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł Szczegółowy wykaz stawek znajduje się w uchwale Rady Gminy Zielona Góra Nr XVI z dnia 30 listopada 2011r. GMINA ZIELONA GÓRA INFORMACJE Wydawca: Urząd Gminy Zielona Góra Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 41 (pok. 212) Zielona Góra Redaktor naczelny: Wiesław Kazimierz Jendraszyk Kontakt: tel Druk: Ligatura sp. z. o.o. spółka komandytowa Nakład: 2000 egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnienie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. 2 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

3 Mieszkańcy w liczbach Gmina Zielona Góra rozwija się dynamicznie i ma dużo do zaoferowania. Piękne tereny położone w otoczeniu lasów przyciągają mieszkańców pobliskiej Zielonej Góry i innych miejscowości chcących mieszkać w ciszy i spokoju. Jak grzyby po deszczu rosną osiedla domków jednorodzinnych czy nowoczesnych bloków mieszkalnych. Mieszkańców stale przybywa. Mówią o tym dane liczbowe, według których w ciągu ostatnich kilku lat przybywa rokrocznie około 400 nowych mieszkańców. Na 31 grudnia 2012 roku na terenie naszej gminy zameldowanych było na pobyt stały mieszkańców. Na koniec 2011 roku liczba ta wynosiła , a rok wcześniej tj. w 2010 roku osób. Biorąc pod uwagę ostatni rok najwięcej mieszkańców przybyło w Łężycy aż 170 osób, największy spadek mieszkańców odnotowano w Marzęcinie 31 osób. Na przestrzeni ostatnich kilku lat największy wzrost liczby mieszkańców jest w Łężycy, Raculi, Ochli, Przylepie, Drzonkowie i Zatoniu, natomiast największy spadek w Stożnem. Dla osób zainteresowanych demografią naszej gminy załączamy tabelę zawierającą dane liczbowe, które pozwolą na wnikliwsze analizy. Wieś Liczba ludności zameldowanych na pobyt stały w gminie Zielona Góra w poszczególnych latach: Zawada Jany Krępa Stary Kisielin Nowy Kisielin Racula Drzonków Sucha Ługowo Zatonie Kiełpin Jeleniów Jarogniewice Barcikowice Ochla Łężyca Przylep Marzęcin Stożne RAZEM Ostatnia robocza sesja Rady Gminy w 2012 r. Podczas sesji Rady Gminy Zielona Góra w dniu 28 grudnia 2012 r. podjęto następujące uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarczego w Gminie Zielona Góra na lata , zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2012, zmieniającą uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , dotyczącą ustalenia wydatków budżetu Gminy Zielona Góra, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o wysokości i zasadach ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra, zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zatwierdzającą plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielona Góra na lata , przyjmującą budżet Gminy Zielona Góra na 2013 rok, zatwierdzającą Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zielona Góra do roku STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 3

4 Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (AED) W dobie rosnącej, wręcz w lawinowym tempie zachorowalności oraz śmiertelności spowodowanej chorobami układu krążenia, medycyna nie pozostaje bierna, a wraz z nią technologia. Jednym z wynalazków będących dziełem współpracy obu obszarów jest AED automatyczny defibrylator zewnętrzny. AED to małe urządzenie przypominające laptop, bądź walizeczkę, które przy pomocy rąk ludzkich może uratować życie człowieka, którego serce odmówiło posłuszeństwa. Wydając polecenia głosowe wspiera akcję ratunkową, analizuje rytm serca, decyduje o konieczności defibrylacji oraz rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W przypadku wystąpienia migotania komór urządzenie to przepuszcza przez klatkę piersiową i serce poszkodowanego prąd o napięciu 1500 V w celu ustabilizowania rytmu serca. Mechanizm cechuje się niezwykłą innowacją oraz możliwością szybszej reakcji w razie nagłego wypadku, bowiem samo czekanie na ambulans z pewnością nie wystarczy. Zapewne większość z nas miała przed oczami automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), zastanawiając się do czego służy. Teraz, gdy wiemy, nasuwa się kolejne pytanie, czy umielibyśmy go użyć w nagłym wypadku i czy nasz wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy jest wystarczająca by uratować czyjeś życie. AED jak nazwa powiada jest: AUTOMATYCZNYM - samoczynnie nastawia jakiej mocy ma być defibrylacja (w dżulach) czyli nie musi tego robić lekarz a może robić to każdy, ZEWNĘTRZNYM - czyli nie wszczepionym podskórnie u pacjenta, a dostępnym publicznie, DEFIBRYLATOREM - czyli urządzeniem ratującym życie ludziom, których serce dostało drgawek i nie jest w stanie utrzymać krążenia. Gdzie znajdziemy AED? Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie ul. Szkolna 2, telefon: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przylepie ul. 9 Maja 6, telefon: Ochotniczej Straży Pożarnej w Raculi ul. Głogowska 72 Kontakt z Ratownikami - wystarczy wcisnąć przycisk znajdujący się na Remizie lub 998. Urząd Gminy Zielona Góra Biuro podawcze ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Zielona Góra Jak obsługiwać AED? Jeżeli znajdziemy osobę nieprzytomna to wysyłamy gapiów po AED. Samemu rozpoczynamy algorytm pierwszej pomocy, czyli 30 uścisków na klatce piersiowej i 2 oddechy usta-usta. Jak przyjdzie AED, otwieramy i maszyna nam tłumaczy co zrobić (jest to jakby komputer który wydaje polecenia). Najczęściej wygląda to tak: AED: Podłącz elektrody do pacjenta, tak jak na obrazku. Ty: *Przypinasz elektrody do pacjenta według obrazka* AED: Analiza rytmu serca. Kontynuuj pierwsza pomoc. Ty: *Uściski i usta-usta* Teraz mamy dwie możliwości: PIERWSZA AED: Uwaga, przygotowuje Szok. Proszę odsunąć się od pacjenta wciśnij przycisk. Ty: *Przerywasz i odsuwasz się, a następnie przyciskasz przycisk* AED (Jeżeli rytm serca się znormalizuje): Rytm serca normalny. Ty: *układasz poszkodowanego w pozycji bezpiecznej* AED (Jeżeli rytm serca się nie znormalizuje) przystępujesz do: Ty: * kontynuujesz pierwsza pomoc uściski i usta-usta* Potrzebny kolejny szok. Proszę odsunąć się od pacjenta. (i tak 4 razy) aż przyjedzie karetka DRUGA - Pacjent nie ma problemów z sercem. AED: Szok nie wskazany, proszę kontynuować pierwsza pomoc. Ty: *kontynuujesz pierwsza pomoc uściski i usta-usta, aż przyjedzie karetka* Po co nam AED: Czasami arytmie zagrażają życiu pacjenta. Często karetka nie dojedzie na czas aby uratować pacjenta. AED daje nam wszystkim szanse uratować życie, bez specjalnych znajomości medycyny. Z tego względu zalecane jest wprowadzanie jak najwięcej AED w miejsca publiczne. Te miejsca są zaznaczone specjalnym znakiem AED. AED to sprawa konieczna w naszej Gminie czujmy się bezpieczni. 4 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

5 Mieszkańcy naszej gminy będą mogli uczestniczyć w projekcie Aktywni od nowa, w dniu 28 grudnia 2012r. w Centrum Interwencji Społecznej w Zielonej Górze przedstawiciele samorządów: Wójt Gminy Zielona Góra, Prezydent Miasta Zielona Góra, Wójt Gminy Zabór i Burmistrz Gminy Czerwińsk podpisali wspólne porozumienie dotyczące realizacji w/w projektu. 1% na organizacje pozarządowe W związku z rozpoczęciem okresu rozliczeniowego podatku dochodowego za rok 2012, gorąco namawiam mieszkańców Gminy do przekazywania 1% z podatku na rzecz organizacji pozarządowych szczególnie tych, które działają na terenie naszej gminy i które jako Organizacje Pożytku Publicznego są uprawnione do otrzymywania odpisu podatkowego. Te pieniądze do nas wrócą - w postaci wielorakich działań na rzecz lokalnych społeczności. Aktywni od nowa Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski Projekt realizowany będzie w Centrum od r. do r. i zakłada wsparcie z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla 144 mieszkańców powiatu zielonogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy biorący udział w projekcie mają szanse zdobyć kwalifikacje różnych specjalności i uczestniczyć w zajęciach społecznych, które obejmować będą m.in. warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym. Rekrutacji uczestników do projektu dokonuje Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ul. Staszica 4. Chętnych mieszkańców naszej gminy zapraszamy do udziału w projekcie. D.Z. Zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zielona Góra W miesiącu styczniu każdego roku rozpoczyna się kampania sprawozdawcza w Związku OSP RP. Jednostki OSP oraz poszczególne Zarządy (gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe) podsumowują swoją działalność za rok ubiegły. W 2013 roku jednostki OSP mają obowiązek odbycia zebrań sprawozdawczych do dnia 28 lutego. Poniżej przedstawiam harmonogram takich zebrań w naszych jednostkach OSP. H A R M O N O G R A M ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTKACH OSP GMINY ZIELONA GÓRA W 2013 r. I termin II termin Lp. Nazwa jednostki OSP Uwagi data godz. data godz. 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Raculi Remiza strażacka 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie Ochotnicza Straż Pożarna w Jarogniewicach Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Ochotnicza Straż Pożarna w Ochli Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Ochotnicza Straż Pożarna w Przylepie Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Jan Rusak STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 5

6 Pierwsza szkoła w województwie lubuskim Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie jako pierwsza i jedyna w województwie lubuskim otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły, pani Jolanta Jasińska odebrała to zaszczytne wyróżnienie z rąk Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu. Certyfikat przyznawała Centralna Kapituła działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Przynależnością do krajowej sieci może pochwalić się obecnie 91 szkół w Polsce. Jest to olbrzymi zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechnienia działań służących promocji zdrowia w naszym regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce. Otrzymany certyfikat jest wynikiem wieloletnich systemowych działań w zakresie promocji zdrowia. Poprzedzony jest dwukrotnym otrzymaniem certyfikatu wojewódzkiego. Doceniono u nas przede wszystkim podejmowanie systemowych działań w zakresie edukacji zdrowotnej, tworzenie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielne diagnozowanie problemów oraz podejmowanie inicjatyw służących ich rozwiązywaniu. Szkoła Podstawowa w Zawadzie planuje swoją pracę i podejmuje działania w oparciu o pięć standardów szkoły promującej zdrowie: 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społecznością lokalną. 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Cała społeczność szkolna wraz z koordynatorem działań panią Martą Rosolską jest dumna i szczęśliwa, że wieloletnia, systematyczna praca została doceniona i zdobyła uznanie na szczeblu kraju. Aleksandra Białęcka źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej 6 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

7 Falubaz w Drzonkowie Dnia r. w Publicznym Gimnazjum w Drzonkowie odbyło się świąteczne spotkanie z żużlowcami K.S. Falubaz Zielona Góra. Ubiegłoroczni Mistrzowie Polski przybyli na zaproszenie uczniów klasy III c. Celem spotkania była popularyzacja tej znanej dyscypliny sportu w naszym regionie. W spotkaniu udział wzięli : Andrzej Huszcza, Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek, Adam Strzelec, Kacper Rogowski, Remigiusz Perzyński. Wszyscy zaproszeni żużlowcy brali udział w konkurencjach sportowych pokrewnych profesyjnie zainteresowaniom naszych gości: wyścig z broną, bieg z jajkiem w kasku, rzut oponą żużlową i ubieranie kevlaru na czas. Wszystkie konkurencje były okraszone gorącym dopingiem. Atmosfery meczowego kibicowania dostarczały także banery przygotowane przez dzieci, latające serpentyny i balony oraz rozgrzewający szkołę kibice-fanatycy. Na ścianie wyświetlano film z dokonaniami naszych rycerzy speedwey a. Na zakończenie sportowcy otrzymali pamiątkowe kartki świąteczne oraz przygotowane przez uczniów karykatury. Wszyscy złożyli sobie wzajemne życzenia i rozpoczęło się polowanie na autografy. Po raz kolejny okazało się, że Falubaz to magia- tym razem świąteczna. T.S. Święta, kolęda i pokój! Najważniejsze w życiu jest mieć bliskich, kogoś z kim można porozmawiać, pożartować i popłakać. Czasem jednak jest tak, że człowiek nie ma rodziny ale są sąsiedzi Ci najbliżsi, to ludzie obok nas. Nikt nie chce być sam w czasie świąt. Świąteczne spotkania to dobra okazja do lepszego poznania się i rozmowy. Taka uroczystość odbyła się 30 grudnia w sali wiejskiej w Jarogniewicach. Wzięli w niej udział mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Sala pięknie przystrojona oddała nastrój świąt. Na wstępie ks. proboszcz Jaś Makowski odczytał ewangelię. Zrobiło się naprawdę uroczyście. Pani sołtys Elżbieta Świercz przywitała wszystkich serdecznie i złożyła życzenia. Glos zabrał również wójt gminy Mariusz Zalewski. Przy zapalonych świecach i świątecznej muzyce połamaliśmy się opłatkiem. Po życzeniach nasi najmłodsi pod opieką Marii Gładysz odegrali jasełka. Były aniołki, królowie, pasterze... W trakcie wszyscy wspólnie śpiewali kolędy. Mali artyści spisali się na medal. Członkowie rady sołeckiej na czele z szefową kuchni panią Brygidą Włodarczyk przygotowali świąteczne potrawy i ciasta. Wszyscy zasiedli do stołu i skosztowali przepysznych dań. Podczas posiłku i rozmów towarzyszyły nam świąteczne nutki wygrywane przez panią Barbarę Sokołowską, która wszystkich zachęciła do wspólnego kolędowania. Nawet nasi milusińscy spróbowali swoich sił jako soliści. Wszyscy poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina. To był naprawdę miły i udany wieczór. Maria Gładysz STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 7

8 Przedmiotowy Konkurs z Przyrody W dniu 3 stycznia Br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie odbyły się, po raz pierwszy w szkole gminnej, zawody II stopnia (rejonowe) Przedmiotowego Konkursu z Przyrody organizowanego corocznie przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Do szkoły w Przylepie przyjechało 268 uczniów z 55 szkół podstawowych z terenu powiatów krośnieńskiego i zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra. Wraz z uczniami przyjechali opiekunowie: rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół. Dla szkoły podstawowej w Przylepie było to wielkie wyzwanie logistyczne: należało przenieść na salę gimnastyczną 268 ławek dla uczniów, zorganizować punkty przyjęcia uczestników i gości, zapewnić poczęstunek, przygotować obrady komisji sprawdzającej prace. Dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i pracowników, o 10 rano szkoła była przygotowana na przyjęcie gości. Z racji wagi tego wydarzenia, klika ciepłych słów skierował do uczestników pan Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra. Punktualnie o godzinie 11, konkurs się rozpoczął. Wśród uczestników byli oczywiście przedstawiciele naszych szkół gminnych: siedmiu uczniów z PSP Ochla, po pięciu z PSP Drzonków i PSP Przylep i po trzech z PSP Stary Kisielin i PSP Zawada. Wyniki etapu rejonowego oraz wykaz uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (www.ko-gorzow.edu.pl) 10 dni po przeprowadzeniu konkursu. Uśmiech do Mikołaja 7 grudnia Św. Mikołaj odwiedził dzieci Jan i Stożnego. Tradycyjnie już w świątecznym okresie zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyły prawie wszystkie dzieci z sołectwa. W imprezie wzięło udział ponad 60 dzieci, nie wszyscy potrafili powiedzieć Mikołajowi wiersz lub zaśpiewać piosenkę, ale Mikołaj został obdarowany wieloma uśmiechami kiedy wręczał paczki z zabawkami i słodyczami. Mikołajkowe spotkanie zorganizowano ze środków: Rady Sołeckiej oraz od lokalnych sponsorów. Bardzo dziękujemy za wsparcie Mikołaja Państwu Halinie i Bogdanowi Zielińskim oraz Panu Waldemarowi Bratkowskiemu z Jan, Radnym Powiatu: Pani Jadwidze Oziemkowskiej i Bogdanowi Klim, oraz Radnym Gminy: Sylwii Brońskiej i Jerzemu Żeteckiemu, Panu Dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Zwadzie Leszekowi Klim. Monika Turzańska 8 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013 Anna Pierzga, sekretarz szkoły

9 Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w kisielińskiej szkole Grudzień jest miesiącem szczególnym. Zwiastuje zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Zasiadamy przy wigilijnym stole, przy blasku świateł choinkowych w rodzinnej, niepowtarzalnej atmosferze. Oczekujemy na dzielenie się opłatkiem, spróbowanie potraw wigilijnych i prezenty. Zanim to nastąpi w domach rodzinnych, staramy się stworzyć podobny nastój i atmosferę w naszej szkole. 6 grudnia Mikołaj oznajmił dźwiękami dzwonków swoje przybycie do szkoły w Starym Kisielinie. Obdarował wszystkich uczniów prezentami. Największe emocje przeżywali najmłodsi - dzieci z oddziału przedszkolnego i klas początkowych, szczególnie że Mikołaj przed rozdaniem paczek zabawiał dzieci opowieściami, pytał o historię Świętego Mikołaja. Tydzień po mikołajkach - 12 grudnia odbyły się jasełka dla wszystkich mieszkańców Starego Kisielina. Zostały one przygotowane przez uczniów klasy II, V, VI. Popołudniową uroczystość uświetnił kiermasz ozdób świątecznych, które od początku grudnia tworzyli z pełnym zaangażowaniem uczniowie klas 0-VI. Na zakończenie wszyscy mogli skosztować wspaniałych pierogów ulepionych przez panie kucharki i napić się barszczu. 21 grudnia w szkole odbyły się wigilie klasowe. Wszystkie dzieci i pracownicy szkoły składali sobie nawzajem życzenia, dzielili się opłatkiem, próbowali wigilijnych potraw, słuchali kolęd i wspólnie je śpiewali. Maluchy i starsi obejrzeli inscenizację jasełkową, po czym rozjechali się do domów na zasłużoną przerwę świąteczną. Dariusz Fórmanek, Weronika Radczyc Świątecznie i nastrojowo w filii GBP w Krępie Kolędami, pastorałkami, świąteczną poezją i strojami wprowadzili w świąteczny nastrój wszystkich zaproszonych gości uczestnicy I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawadzie. Ponad stu uczestników wystąpiło 13 grudnia na scenie w świetlicy wiejskiej w Krępie prezentując te najbardziej znane i mniej znane kolędy i pastorałki. Wśród nich były chóry szkolne, dzieci i młodzież z gminnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także chór seniorów i zespół rodzinny. Przegląd miał na celu podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentowanie swoich umiejętności i zdolności muzycznych na scenie. Priorytetem nie była tu rywalizacja, ale radość z prezentowania własnego warsztatu wokalnego i aktorskiego, gry na instrumencie i wprowadzenie innych w nastrój przedświąteczny. Zachwyt wzbudzały też stroje niektórych grup wokalnych i repertuar. Sześciu z nich jury przyznało wyróżnienia, które wręczyli Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski i Dyrektor GBP z/s w Zawadzie Elżbieta Januszewska. Wyróżnienia otrzymali: Hania Walczak z przedszkola w Przylepie, duet wokalny z kl. 6 ze Szkoły Podstawowej w Ochli, chór BOLERO ze St. Kisielina, klasa 0 z Zawady, zespół Szabada ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie i zespół wokalny z klas II i III ze Szkoły Podstawowej w Drzonkowie. Wszystkim uczestnikom wręczono upominki i dyplomy z podziękowaniami. Po etapie konkursowym swoje muzyczne talenty zaprezentowały chóry szkolne ze Szkoły Podstawowej z Ochli i z Drzonkowa oraz Gimnazjum z Przylepu, które uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie Śpiewająca Polska. Daria Buda-Pawelska STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 9

10 Psu na budę Dobiegła końca dziewiąta edycja akcji Psu na budę, której celem była zbiórka karmy dla psów i kotów przebywających w zielonogórskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły uzbierali ponad 60 kg karmy, która została przekazana dla potrzebujących zwierząt. Inicjatorem akcji była pani Kornelia Przybylska - wychowawczyni klasy III. Wszystkim, dla których los biednych zwierzaków nie był obojętny serdecznie dziękujemy! Rok Korczakowski w PSP w Ochli Z okazji Roku Korczaka, w naszej szkole została zorganizowana wystawa o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Na wystawie znalazły się informacje o Jego działalności społecznej i pisarskiej, zdjęcia, słynne cytaty oraz zdjęcia Pomnika Janusza Korczaka w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego. Kontynuacją wystawy było zorganizowanie konkursu plastycznego dla klas O-III pt.,,w królestwie króla Maciusia. Laureaci konkursu plastycznego: I miejsce-szymon Duchnicz kl IIa II miejsce-andrzej Rafalik kl IIa III miejsce- Kornelia Przybyła kl IIa Wyróżnieni: Angelika Kramczyk kl III Wiktoria Wielgosz kl III Wiktoria Pasternak kl,,o Norbert Pallasch kl IIa Jakub Harasimowicz kl IIa Karolina Królak kl Ib W konkursie poetyckim O Pióro Asnyka, zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze, nasze uczennice-julia Najdek z kl. VI oraz Katarzyna Miłowska z kl. V -zdobyły wyróżnienia za własnoręcznie napisane wiersze. Święty Mikołaj w Starym Kisielinie Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina, radni Mariusz Rosik, Jacek Rusiński i ksiądz proboszcz Andrzej Brenk w dniu 9 grudnia br. zaprosili do kościoła w Starym Kisielinie dzieci na przedstawienie w wykonaniu zielonogórskich aktorów, którzy przedstawili historie o cudach Świętego Mikołaja z Miry. Z zaproszenia skorzystało ponad 150 dzieci nie tylko ze Starego i Nowego Kisielina. Dzieci z zaciekawieniem słuchały historii o Świętym Mikołaju. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało od Św. Mikołaja paczkę ufundowaną przez Intermarche w ramach Konwoju Muszkieterów. Mariusz Rosik 10 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

11 Konkurs szopek i kolęd w Ochli W dniu św. Objawienia Pańskiego, czyli św. Trzech Króli w kościele pw. Najświętszej trójcy w Ochli zebrały się rodziny i znajomi dzieci występujących w Przeglądzie Kolęd i biorących udział w Konkursie Szopek, który zainicjowała pani Małgorzata Mordel, katechetka ze Szk. Podst. W Ochli, oraz ks. proboszcz Stanisław Stefańczyk. Do przeglądu Kolęd zgłosiło się 9 dzieci: MIKOŁAJ KAMIŃSKI,AMELIA NAJDEK, KINGA WALCZAK, AMELIA MROCZKOWSKA, HANNA SERGIEL, JULIA KACZMARCZYK, ALEKSANDRA POLONIS, EMILIA DUBICKA, WIKTORIA PAŃTAK. Dzieci śpiewały jak z nut, z sercem i zapałem i wielką radością. W przeglądzie nie wybieraliśmy zwycięscy, każde z solistów zostało nagrodzone równorzędną nagrodą. Śpiewanie Kolęd to nasza piękna tradycja, najstarsza polska Kolęda powstała już w 1424 r., wspaniale że nasze dzieci również kultywują ten zwyczaj już od najmłodszych lat. Do Konkursu Szopek zgłosiło się 17 wykonawców: MARTYNA MIŚTA, ZOFIA PLESIŃSKA, SASZA MANDRYK, JAKUB FRYZIAK, PAWEŁ KULCZYK, NATALIA CEBULSKA, KINGAWALCZAK,MATEUSZKRUK,JAKUBHARASIMOWICZ, WIKTOR ZĄBEK, KATARZYNA I ALEKSANDRA ZAJĄC, KORNELIA I MAJA PRZYBYLAK, JULIA ZAWROTNIAK, WIKTORIA WIELGOSZ, JUSTYNA GRUDA. Szopki były wystawione w Kościele przez dwa tygodnie, więc wszyscy parafianie mogli podziwiać te dzieła. Młodzi budowniczowie podeszli do zadania z dużym zaangażowaniem, wykorzystując do budowy różne techniki, a jedna z szopek była nawet bardzo słodka bo zrobiona z pierników. Wszystkie Szopki podobały się bardzo i komisja która miała wybrać trzy najlepsze, miała twardy orzech do zgryzienia. Do komisji zaproszono Pana Wójta Gminy Zielona Góra Mariusza Zalewskiego, panią Małgorzatę Mordel i pana Leszka Żelechowskiego myśliwego, więc przy takim składzie Komisji mieliśmy pewność, że wybór zwycięscy to będzie strzał w dziesiątkę. I miejsce zajął WIKTOR ZĄBEK, II miejsce KINGA WALCZAK, III miejsce JAKUB FRYZIAK. Pan Wójt gratulował wszystkim wykonawcom z konkursu i z przeglądu, ciesząc się z inicjatywy i tak dużego zaangażowania i zapału dzieci w te zadania. Nagrody dla wszystkich solistów i budowniczych, zostały ufundowane przez Parafialny Zespół Caritas w Ochli i Parafię a Wójt Gminy pan Mariusz Zalewskiego nagrodził dzieci biletami do kina. Nagrody wręczał ks. Proboszcz Stanisław Stefańczyk i pani Małgorzata. Podsumowując ten dzień, wszyscy zgodnie stwierdzili, że taką inicjatywę warto popierać i ponownie powtórzyć, więc już dziś zapraszamy na II Przegląd Kolęd i Konkurs Szopek. Dorota Bojar zdjęcie ks. proboszcz Stanisław Stefańczy STYCZEŃ 2013 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA 11

12 Aktywna integracja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zakończył w grudniu 2012r. realizację drugiego etapu projektu systemowego pn. Aktywna integracja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W grudniu odbyły się ostatnie zajęcia kulinarne i plastyczne oraz uroczyste zakończenie tegorocznej edycji projektu W trakcie zajęć uczestnicy przygotowywali potrawy, piękne ozdoby piernikowe i choinkowe, biżuterię, choinki stworzone z szyszek i makaronu, anioły i stroiki solne. Motywacja uczestników do wykazania się aktywnością i umiejętnościami była duża, gdyż efekty ich pracy zaprezentowane zostały w trakcie zakończenia tej edycji projektu. Odbyło się ono w dniu 17 grudnia w świetlicy w Krępie. Na spotkaniu zaprezentowane zostały potrawy, które były przygotowywane w trakcie zajęć, pierniki świąteczne oraz efekt zajęć plastycznych w postaci biżuterii, stroików i ozdób świątecznych oraz aniołków solnych. W trakcie spotkania kończącego w 2012r. zajęcia w projekcie wójt gminy Mariusz Zalewski, kierownik GOPS Danuta Zabłocka oraz koordynator projektu Elżbieta Jaworska podziękowali uczestnikom projektu za aktywny udział i zaangażowanie, życząc na nowy rok jak największych możliwości wykorzystania pozyskanych w trakcie projektu umiejętności. Również uczestnicy wyrazili swoje podziękowania dla pracowników GOPS za stworzenie możliwości brania udziału w takim projekcie i wyrazili chęć uczestnictwa w przyszłości w podobnych przedsięwzięciach. Zarówno kobiety jak i mężczyźni ocenili swój udział w projekcie pn. Aktywna integracja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze bardzo pozytywnie. Elżbieta Jaworska Koordynator projektu Aktywna integracja Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 INFORMACJE - GMINA ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2013

Zaczyk sekretarz gminy Radosław

Zaczyk sekretarz gminy Radosław K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 7/2014 ISSN: 2084-3704 Obchody

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ. Rada Miejska w Mosinie już pracuje. W numerze. Jerzy Ryś burmistrzem Gminy Mosina VII kadencji 2014-2018. Święty Mikołaj w Mosinie

MERKURIUSZ. Rada Miejska w Mosinie już pracuje. W numerze. Jerzy Ryś burmistrzem Gminy Mosina VII kadencji 2014-2018. Święty Mikołaj w Mosinie MIESIÊCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ www.mosina.pl nr 12/130 grudzień 2014 MOSIŃSKIISSN 1730-668x W Nowym 2015 Roku życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Mosina radości i optymizmu oraz wiary,

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 2 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło w roku 2013 sześć par zamieszkałych na terenie gminy Teresin. Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Pałacu Druckich-Lubeckich w Teresinie

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w tym roku?

Co nas czeka w tym roku? Miesięcznik 4 Gniew zebrał aż 8 866,98 złotych! informacyjno-publicystyczny 5 Co nas czeka w tym roku 25 Wypadek złączył ich na zawsze Nr 1 (200) styczeń 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Miesięcznik informacyjno-publicystyczny

Bardziej szczegółowo

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny ISSN 2083-0114 PANORAMA GMINY MIERZĘCICE www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Numer 09/2012 Mierzęcice Mierzęcice II Mierzęcice-Osiedle Przeczyce Toporowice Nowa Wieś Boguchwałowice Sadowie

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

Uroczystość św. Walentego

Uroczystość św. Walentego ISSN 1 898-1550 ISSN 1898-1550 9 7 7 1 8 9 8 1 5 5 0 0 4 Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica 25 luty 2011 r. nr 25 (4) W numerze m.in.: Dzielenie się opłatkiem......2 Błoński

Bardziej szczegółowo

Zapalanie pierwszej świeczki

Zapalanie pierwszej świeczki ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 12/230, grudzień 2012 Zapalanie pierwszej świeczki Burmistrz Wiesław Krzemień oraz Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski zapalają

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w gospodarce odpadami str. 3. Temat numeru. Nr 01/237/13 STYCZEŃ 2013 miesięcznik bezpłatny issn 1426-1987. Pływalnia w Jaroszowcu otwarta

Zmiany w gospodarce odpadami str. 3. Temat numeru. Nr 01/237/13 STYCZEŃ 2013 miesięcznik bezpłatny issn 1426-1987. Pływalnia w Jaroszowcu otwarta Dni Seniora w Gminie Klucze s. 8 Pływalnia w Jaroszowcu otwarta s. 12 Spotkanie wigilijne dla 300 osób s. 15 Nr 01/237/13 STYCZEŃ 2013 miesięcznik bezpłatny issn 1426-1987 Temat numeru Zmiany w gospodarce

Bardziej szczegółowo

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 25/2013 W NUMERZE: ŚWIĘTA NA STARÓWCE str. 16 NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 26 listopada oficjalne oddano do użytku nową elektrociepłownię w Bielsku-Białej. Zastąpiła ona stary zakład EC1. Zbudował

Bardziej szczegółowo

12/2012. Świątecznego spokoju i radości, jaką niesie spotkanie z bliskimi oraz tylko dobrych dni w Nowym 2013 Roku życzy Redakcja

12/2012. Świątecznego spokoju i radości, jaką niesie spotkanie z bliskimi oraz tylko dobrych dni w Nowym 2013 Roku życzy Redakcja Gazeta bezpłatna Nr 17/122012 20 grudnia 2012 r. 12/2012 I TY MOŻESZ POMÓC...str. 2 Fot. Piotr Lasko SYSTEM LEPSZY I OSZCZĘDNY...str 4 ŚWIĄTECZNIE NA POLKOWIC- KIM RYNKU...str. 5 W IZBIE I POD OBELISKIEM...str.

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo