TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia r. (wersja robocza KRM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)"

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego wsparcia energetyki prosumenckiej wydaje się, Ŝe w pierwszej kolejności w przypadku rozliczeń prosumenta (osoby fizycznej) z jego sprzedawcą energii powinna być stosowana zasada licznika netto, czyli od ilości zakupywanej na potrzeby własne przez prosumenta powinna być odjęta ilość energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci przez tego prosumenta, co realnie zmniejszy rachunek za energię elektryczną prosumenta (art. 41 ust. 10 ten zapis mówi tylko Ŝe sprzedawca zobowiązany nie musi kupować całej energii wytworzonej w mikroinstalacji) Jednostka zgłaszająca uwagi URE Stanowisko MG 2) Uwaga ogólna W zakresie innych wprowadzonych regulacji: - wątpliwości budzi celowość wyodrębnienia kolejnego rodzaju działalności jako działalności regulowanej (wytwarzanie biopłynów) i zamieszczenie regulacji w tym zakresie w ustawie o OZE, RCL Uwaga odrzucona Uwaga zgodna z propozycjami i Prezesa ARR 3) Uwaga ogólna Skoro intencją jest aby rozdział 4 wszedł w Ŝycie począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzji KE, to np. w art. 41 ust. 6 czy w art. 44 ust. 3 naleŝy określić, Ŝe obowiązek zakupu określony w tym przepisie trwa nie dłuŝej niŝ przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie tego przepisu, RCL 4) Uwaga ogólna Zgodnie z projektem wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej na ochronę środowiska i energetykę w latach (które to wytyczne mają obowiązywać o 1 lipca 2014r.) MF Uwaga odrzucona Regulacja zgodna z wytycznymi KE 1

2 programy pomocowe dotyczące odnawialnych źródeł energii nie powinny być dłuŝsze niŝ 10 lat. Ustawa o odnawialnych źródłach energii jest programem pomocowym podlegającym notyfikacji Komisji Europejskiej, który to program winien spełniać warunki wynikające z Wytycznych. W przypadku zatwierdzenia ww Wytycznych w brzmieniu obecnie projektowanym okres wsparcia proponowany w ustawie winien zostać skrócony z 15 lat do 10 lat. W dotychczas prezentowanym stanowisku Minister Finansów kwestionował 15-letni okres wsparcia OZE ze względów merytorycznych. Obecnie Minister Finansów pozostawia decyzję w tej sprawie autorom projektu, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność uzyskania opinii MSZ dotyczącej zgodności projektu ustawy z regulacjami unijnymi. w sprawie pomocy publicznej. 5) Uwaga ogólna Nadal aktualna pozostaje uwaga odnośnie do obniŝania w czasie opłaty zastępczej. Wysokość tej opłaty została ustalona w wysokości 297,35 zł za 1 MWh w całym okresie wsparcia, tj w wysokości obowiązującej obecnie. W opinii Ministra Finansów opłata powinna być obniŝana w czasie, gdyŝ wielkość wsparcia na skutek rozwoju technologii i tym samym spadku kosztów tych technologii powinna być coraz mniejsza. MF Uwaga odrzucona Ministerstwo Gospodarki stoi na stanowisku, iŝ optymalnym rozwiązaniem jest przeciwdziałanie niekontrolowanemu wzrostowi kosztów wsparcia dla istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE poprzez zamroŝenie opłaty zastępczej na stałym poziomie z 2013 r. Wprowadzenie, zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, ustawowego obowiązku obniŝania opłaty zastępczej wpłynęłoby na rentowność juŝ oddanych instalacji OZE, co mogłoby naruszyć ich prawa oraz wywołać roszczenia względem Skarbu Państwa. Według Ministerstwa Gospodarki koszt wytwarzania energii w istniejących instalacjach OZE nie maleje, lecz rośnie wskutek wzrostu cen towarów i usług. Jednocześnie, zdaniem Ministerstwa Gospodarki waloryzacja wartości całego świadectwa pocho- 2

3 dzenia jest niesprawiedliwa gdyŝ nie uwzględnia, iŝ wzrost kosztów dotyczy wyłącznie części eksploatacyjnej. Koszty związane z częścią inwestycyjną zmieniają się wyłącznie w oparciu o zmianę warunków finansowych (zmienna stopa oprocentowania kredytu), które w wielu przypadkach poprawiły się na korzyść kredytobiorców. Rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki umoŝliwia poszanowanie praw nabytych wytwórców, którzy rozpoczęli wytwarzanie energii w oparciu o przepisy prawa zawarte w ustawie Prawo energetyczne. Projektodawca przedstawił rozwiązania mające na celu przejścia istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE do systemu aukcyjnego, wobec czego ilość beneficjentów świadectw pochodzenia będzie malała, co wpłynie na osiąganie celu załoŝonego przez Ministerstwo Finansów - tj. optymalizację kosztową obecnego systemu wsparcia. 6) Uwaga ogólna Podtrzymywana zostaje uwaga, Ŝe kary pienięŝne, o których mowa w rozdziale 9 projektu ustawy winny stanowić dochód budŝetu państwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych. MF Uwaga odrzucona Ministerstwo Gospodarki pragnie wskazać, iŝ środki przekazywane przez przedsiębiorstwa energetyczne z tytułu opłaty zastępczej i kar stanowią istotny składnik wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, stąd włączenie ich do puli środków budŝetowych zachwiałoby mechanizmem dofinansowania działań pro- 3

4 ekologicznych prowadzonych przez NFOŚiGW. Odebranie NFOŚiGW wpływów z tytułu opłat zastępczych i kar, przy utrzymaniu obowiązków NFOŚiGW w zakresie prowadzenia działań wspierających rozwój OZE, miałoby negatywny wpływ na moŝliwość zmniejszenia presji polskiej gospodarki na środowisko i tym samym wypełnienie zobowiązań międzynarodowych. NFOŚiGW jest instytucją od wielu lat wspierającą rozwój OZE w Polsce, więc pozbawienie go środków na działania promujące energetykę niskoemisyjną miałoby takŝe bardzo negatywny wpływ na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto, spowodowałoby to trudność w realizacji juŝ podjętych i kontynuowanych przez NFOŚiGW działań promujących energetykę niskoemisyjną, a tym samym naraziłoby budŝet państwa na konieczność zapewnienia dodatkowych środków na realizację działań NFOŚiGW. 7) Uwaga ogólna W dalszym ciągu kwestionowana jest propozycja dotycząca waloryzacji cen zakupu energii z OZE w systemie aukcyjnym, mając świadomość, iŝ brak podstawy prawnej dokonywania takiej waloryzacji moŝe zostać skompensowany wyŝszymi poziomami cen energii oferowanymi na aukcjach. Wątpliwe w dalszym ciągu pozostają podane w OSR wyliczenia, Ŝe przyjęcie waloryzacji cen aukcyjnych spowoduje obniŝenie cen w tych aukcjach o 13,37%. NaleŜy pamiętać, ze ceny aukcyjne będą ustalane w warunkach konkurencyjnych i limitowane cenami referencyjnymi, co mimo braku indeksacji tych cen wskaźnikiem inflacji powinno prowadzić do uzyskiwania ofert z relatywnie niskimi cenami energii. MF Uwaga odrzucona Mechanizmy aukcyjne przyjęte w projekcie ustawy wynikają wprost z ustaleń Zespołu ds. Polityki energetycznej Polski do 2030 r., który zatwierdził jednoznaczne i szczegółowe ustalenia systemu aukcyjnego dla wytwarzania en. el. z OZE oraz biogazu rolniczego. Zasadą jest, iŝ aukcje przeprowadzone zostaną od- 4

5 dzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW i powyŝej 1 MW. W przypadku gdy ilość lub wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przeznaczonej do zakupu w danym roku kalendarzowym określonej w ww. obwieszczeniu nie zostanie wyczerpana, Prezes URE przeprowadzi w danym roku kolejne aukcje. Ponadto co najmniej 25 % energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego zakupionej po przeprowadzeniu aukcji powinna zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW. PowyŜsze regulacje umoŝliwią powstawanie instalacji odnawialnego źródła energii mających lokalny charakter, oparty o aktywność gospodarczą małych i średnich przedsiębiorców. Modyfikacja powyŝszych ustaleń uzaleŝniona jest od zmiany decyzji ww. Zespołu. 8) Uwaga ogólna Podtrzymywana jest wcześniej zgłoszona uwaga dotycząca zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Nie do zaakceptowania jest bowiem rozwiązanie, w którym zarówno świadectwo pochodzenia jak i gwarancja pochodzenia będą stanowiły dokument uprawniający do zwolnienia energii z podatku akcyzowego. Takie rozwiązanie w prostej MF Uwaga częściowo przyjęta 5

6 linii prowadzi do naduŝyć podatkowych i zmniejszenia dochodów budŝetu państwa. 9) Uwaga ogólna Nie uwzględniono uwagi dotyczącej potrzeby objęcia systemem wsparcia biogazowni innych niŝ biogazownie rolnicze - uwaga 17 w tabeli uwag przyjętych (szczegółowa propozycja brzmienia przepisów została przekazana pismem z 20 grudnia 2013 r.). Brak m. in. w art. 78 ust. 4 odniesienia do biogazowni innych niŝ biogazownie rolnicze MŚ 10) Uwaga ogólna W związku z zaproponowanym w projekcie ustawy odejściem od systemu feed-in tariff na rzecz feed-in premium, a co za tym idzie rezygnację z objęciem obowiązkiem zakupu instalacji o mocy powyŝej 1 MW, zasadne wydaje się zastąpienie w art. 81 terminu cena zakupu innym sformułowaniem (np. gwarantowana cena sprzedaŝy). Podobnie art. 75 ust. 2 i 5 mówi o moŝliwości zakupu energii wytworzonej w zmodernizowanej instalacji OZE, a wydaje się, Ŝe powinien odnosić się np. do moŝliwości objęcia wsparciem w ramach aukcji. UOKiK Uwaga do dyskusji na Komisji Prawniczej. 11) Uwaga ogólna Propozycja nowa redakcja Rozdział 3 Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego, wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biopłynów, wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach biogazu rolniczego lub wytwarzania biopłynów 12) Uwaga ogólna Propozycja nowa redakcja Rozdział 4 Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie biogazu rolniczego, w instalacjach odnawialnego źródła energii 13) Art. 1 pkt 1 Propozycja nowa redakcja przepisu art. 1 pkt 1 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania biogazu rolniczego oraz 6

7 wytwarzania biopłynów, w instalacjach odnawialnego źródła energii ; Biopłynów nie wytwarza się w instalacji biogazu rolniczego 14) Art. 2 Art. 2 w słowniku zawartym w art. 2 projektu ustawy naleŝy zamieścić definicję występującego w treści ustawy pojęcia: układ rozdzielony pojęcie to występuje w art. 25 ust. 4 lit b i c; 15) Art. 2 pkt 1 Art. 2. pkt. 1) biogaz gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; Proponuje się zapis: Art. 2. pkt. 1) biogaz gaz składający się w przewaŝającej części z metanu i dwutlenku węgla, powstający w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy; Uzasadnienie: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdraŝania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii pkt definicja biogazu. Ponadto, w Art. 128 ust. 2 projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii jest zapis, Ŝe metodologię i definicje stosowane przy wyliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych określa powyŝsze rozporządzenie. 16) Art. 2 pkt 4 Propozycja nowa redakcja przepisu Art. 2 pkt 4 4) biopłyny paliwa ciekłe dla celów energetycznych innych niŝ w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren zbóŝ innych niŝ wymienione w pkt 3, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska; W dalszej części projektu naleŝy konsekwentnie uŝywać tego określenia propozycje naniesione przez 7 URE GUS Uwaga odrzucona Zakres przedmiotowy definicji (systemu wsparcia) nie musi być zgodny z rozp. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii.

8 17) Art. 2 pkt 4 art. 2 pkt 4 - proponowane brzmienie definicji biopłynów nie precyzuje jaka zawartość paliwa (biopaliwa) wytworzonego z biomasy kwalifikuje dane paliwo jako biopłyn. Zatem nawet minimalna zawartość substancji wytworzonych z biomasy, będzie umoŝliwiała zakwalifikowanie paliwa jako biopłynu nie rozwiązuje tego problemu zapis art. 118 poniewaŝ brak wskazania, Ŝe rozporządzenie określi takŝe zasady ustalania ilości biomasy w biopłynie i jego wartości opałowej; Zatem zasadna pozostaje wstępnie dotychczasowa uwaga: zasadne byłoby pozostanie przy aktualnej definicji biopłynów (zawartej obecnie w art. 3 pkt 20g ustawy Prawo energetyczne) tj. biopłyny biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z pózn. zm.), wytworzone wyłącznie z biomasy, wykorzystywane w celach energetycznych innych niŝ w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach spełniających wymagania w zakresie emisji gazów do atmosfery, określone w ustawie z dnia 17 lipca o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z póź.zm.) ewentualnie dodanie wyraŝenia paliwa i biopaliwa ciekłe będące nośnikami energii chemicznej wytworzone wyłącznie z biomasy ( ) Proponowana zmiana spowoduje, w szczególności poprzez brak zdefiniowania paliw i biopaliw ciekłych lub odniesienia się do pojęcia paliw i biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych a takŝe przez rezygnację z ograniczenia wyłączności pochodzenia biopłynów z biomasy, iŝ na rynku paliw energetycznych będą zuŝywane substancje, których pochodzenie bio moŝe być w skrajnych przypadkach jedynie iluzoryczne; 18) Art. 2 pkt 5 art. 2 pkt 5 - uwzględniając, iŝ brzmienie definicji drewna pełnowartościowego w kontekście pozostałych uregulowań ustawy wskazuje, iŝ celem prawodawcy jest ochrona określonych rodzajów drewna m.in. dla zabezpieczenia potrzeb w obszarze ich wykorzystania w celach innych iŝ energetyczne, naleŝy zawęzić zakres tej definicji do drewna pochodzącego (pozyskiwanego) 8 URE URE

9 wyłącznie na terenie RP, w szczególności, iŝ normy do których odnosi się definicja są normami stworzonymi na potrzeby pozyskiwania drewna z Lasów Państwowych na terytorium RP i stosowanie jej do drewna pochodzącego z poza granic RP będzie powodowało istotne problemy procesowe (dowodowe) art. 118 powinien ewentualnie wskazywać Ŝe rozporządzenie to określi takŝe minimalny zakres dokumentów niezbędnych do określenia biomasy pochodzącej z zagranicy w przeciwnym razie uwzględniając zasadę terytorialności zostanie przyjęte, Ŝe dokumenty dotyczą jedynie biomasy krajowej. 19) Art. 2 pkt 14 Definicja instalacji biogazu rolniczego zawarta w art. 2 pkt 14 nie odnosi się do biopłynów, pomimo tego, Ŝe dalsze przepisy dopuszczają wytwarzanie biopłynów oraz energii elektrycznej i ciepła z biopłynów w instalacjach biogazu rolniczego. MŚ 20) Art. 2 pkt 14 21) Art. 2 pkt 15 Propozycja nowa redakcja przepisu Art. 2 pkt 14 14) instalacja biogazu rolniczego instalację odnawialnego źródła energii, będącą jednostką wytwórczą w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 6, słuŝącą do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego lub wyodrębnionym zespołem obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-uŝytkową słuŝących do wytwarzania biogazu rolniczego, a takŝe połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego lub energii elektrycznej wytworzonej z tego biogazu; Doprecyzowanie. NaleŜy rozwaŝyć wprowadzenie następującego zapisu w art. 2 pkt 15:: instalacja termicznego przekształcania odpadów instalację odnawialnego źródła energii będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21, z późn zm.), będącą jednostką wytwórczą w rozumieniu przepisów ustawy wymienionej w pkt 6, w której część wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegających biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczegól- MŚ Uwaga częściowo przyjęta Modyfikacja definicji. 9

10 ności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; ; 22) Art. 2 pkt 17 Art. 2. pkt. 17) końcowe zuŝycie energii brutto nośniki energii dostarczone do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zuŝyciem energii elektrycznej lub ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej lub ciepła powstającymi podczas ich przesyłania lub dystrybucji; Proponuje się zapis: Art. 2. pkt. 17) końcowe zuŝycie energii brutto nośniki energii dostarczone do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zuŝyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i dystrybucji; Uzasadnienie: definicja końcowe zuŝycie energii brutto została w powyŝszej formie uzgodniona z Ministerstwem Gospodarki dlatego nieuzasadnione są zmiany jakie zostały do niej wprowadzone polegające na 4-ro krotnej zamianie spójnika i przez spójnik lub. Ponadto, definicja końcowe zuŝycie energii brutto wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zarówno w języku polskim jak i angielskim brzmi jak wersja uzgodniona wcześniej przez GUS z MG i zawarta w Prawie Energetycznym. GUS 23) Art. 2 pkt 43 Propozycja nowa redakcja przepisu Art. 2 pkjt 43 24) wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 10

11 strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z odnawialnego źródła energii lub wytwarzający biogaz rolniczy, w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej; Instalacja biogazu rolniczego jest instalacją OZE. 25) Art. 3 Propozycja nowa redakcja przepisu Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niŝ mikroinstalacja, mała instalacja i instalacja biogazu rolniczego wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w przepisach rozdziału 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej ustawą - Prawo energetyczne. Doprecyzowanie zakresu koncesji patrz zmiana art. 32 ustawy Prawo energetyce Koncesji nie wymaga równieŝ wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach pow 200 kw czyli pozostałych oprócz mikroinstalacji i małych instalacji. Z dotychczasowego brzmienia to nie wynikało. Rozwiązaniem jest równieŝ usunięcie tego art. w całości i pozostawienie jedynie art. 32 ustawy Prawo energetyczne. Dublowanie przepisów tylko wprowadza niepotrzebne wątpliwości. 26) Art. 4 Propozycja nowa redakcja przepisu Art Z zastrzeŝeniem art. 19, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zuŝycia na własne potrzeby, moŝe sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. 2. Wytwarzanie i sprzedaŝ energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności 11 Uwaga odrzucona Uwaga wykracza poza dotychczasowe ustalenia. Uwaga odrzucona Uwaga wykracza poza dotychczasowe ustalenia.

12 gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675, 983 i 1036), zwanej dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 3. Wytwórcą o którym mowa w ust. 1 jest: 1) osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 2) jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, 3) szkoła publiczna lub przedszkole publiczne, 4) jednostki państwowej słuŝby zdrowia, 5) osoba fizyczna wpisana do rejestru producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 6) organ administracji rządowej. 27) Art. 5 ust 1 pkt 1 Propozycja nowa redakcja przepisu Art Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący: 1) 1) wytwórcą o którym mowa w art. 4 ust. 3, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zuŝycia na własne potrzeby, Uwaga odrzucona Uwaga wykracza poza dotychczasowe ustalenia. 28) Art. 9 Art. 9 Art. 9 ust. 1 pkt 4 - powoduje wątpliwości interpretacyjne, odnośnie moŝliwości wykorzystywania do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji biomasy, biogazu i biopłynów, do których dodano inne substancje niebędące biomasą, biogazem lub biopłynami, w innym celu niŝ zwiększenie wartości opałowej proponuje się dostawanie przepisu w zakresie określonym np. na potrzeby współspalania. 29) Art. 17 Art. 17 Proponuję zawrzeć w ustawie równieŝ ogólny przepis dotyczący odwołań od decyzji Prezesa URE, a nie tylko dotyczący decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1 np. odwołanie się do art. 30 PE z ewentualnym uwzględnieniem projektowanego art 17 ust. 3 - ( ) z tym Ŝe 12 URE URE

13 wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej o której mowa w art. 14 ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania. 30) Art. 19 Propozycja nowa redakcja przepisu Art Wytwórca energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego oraz wytwórca biogazu rolniczego, w mikroinstalacji, będący osobą fizyczną wpisaną do rejestru producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który wytwarza energię elektryczną lub ciepło z biogazu rolniczego albo biogaz rolniczy w celu ich zuŝycia na własne potrzeby moŝe sprzedać: 1) niewykorzystaną energię elektryczną z biogazu rolniczego wytworzoną w mikroinstalacji; 2) niewykorzystane ciepło wytworzone przez niego z biogazu rolniczego w mikroinstalacji; 2) niewykorzystany biogaz rolniczy wytworzony w mikroinstalacji o rocznej wydajności do 160 tys. m Wytwarzanie i sprzedaŝ energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego oraz biogazu rolniczego, o których mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 3. SprzedaŜ, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 1) sprzedaŝ energii elektrycznej lub biogazu rolniczego wprowadzonych do sieci, lub 2) sprzedaŝ energii elektrycznej, ciepła lub biogazu rolniczego dostarczanych do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej, gazociągu bezpośredniego lub instalacji słuŝących do bezpośredniego odbioru ciepła od wytwórcy w mikroinstalacji. 31) Art. 35 Propozycja nowa redakcja przepisu Art Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: 1) biopłynów, 2) energii elektrycznej lub ciepła z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii - zwana dalej działalnością gospodarczą w zakresie biopłynów, jest 13 Uwaga odrzucona Uwaga wykracza poza dotychczasowe ustalenia.

14 działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biopłynów. 2. Rejestr wytwórców biopłynów prowadzi Prezes ARR. 3. Wpisu do rejestru wytwórców biopłynów dokonuje Prezes ARR na podstawie pisemnego wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biopłynów. 32) Art. 36 ust 1 Propozycja nowa redakcja przepisu Art Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biopłynów jest obowiązany: 1) posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów; 2) dysponować odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpoŝarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umoŝliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie biopłynów; 3) wykorzystywać wyłącznie biomasę, o której mowa w art. 2 pkt 3, lub ziarna zbóŝ inne niŝ wymienione w art. 2 pkt 3; 4) prowadzić dokumentację dotyczącą: a) ilości oraz rodzaju biomasy wykorzystanej do wytworzenia biopłynów lub ziaren zbóŝ innych niŝ wymienione w art. 2 pkt 3, b) ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów, c) ilości energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych z biopłynów; 5) przekazywać Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału. Konsekwencja def. biopłynów 33) Art. 38 Propozycja nowa redakcja przepisu Art. 38. W sprawach dotyczących wykonywania działalności 14

15 gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego, wytwarzania biopłynów, wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego oraz wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biopłynów, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 34) Art. 39 W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii zgodnie z poczynionymi w piątek ustaleniami zgłaszam następującą uwagę wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami do artykułu 39 projektu ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. (wersja 5.1). W wersji projektu ustawy z dnia 31 grudnia 2013 r. (wersja 4.1) została dopuszczona moŝliwość łączenia mechanizmów wsparcia inwestycyjnego oraz operacyjnego, ale z ograniczeniem w postaci górnej granicy udzielonego wsparcia. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyraziło pozytywną opinię odnośnie zmiany w treści ustawy, przedstawiając jednocześnie obawy dotyczące gwarancji praw nabytych projektów, które otrzymały wsparcie inwestycyjne ze środków unijnych. Zgodnie z tabelą uwag i rozbieŝności do wersji 4.1 projektowanej ustawy, uwaga Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca zapisów artykułu 39 została przyjęta. Ponadto, w trakcie spotkania uzgodnieniowego na poziomie dyrekcji departamentów obu resortów w dniu 24 stycznia 2014 r., otrzymaliśmy zapewnienie, Ŝe zmiana brzmienia artykułu 39 nie spowoduje wykluczenia moŝliwości łączenia wsparcia inwestycyjnego i operacyjnego. JednakŜe, naszym zdaniem, w projekcie ustawy z dnia 24 stycznia br. (wersja 5.1) powyŝsza kwestia została pominięta. Projektowany art. 39 ust. 2 pkt. 4 wprowadza trudności interpretacyjne w zakresie jego stosowania w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej udzielonej z funduszy unijnych. W związku z powyŝszym proponuję zmianę (doprecyzowanie) treści artykułu 39 (w ust. 2 pkt. 4) projektu ustawy. Art Łączna wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2, udzielona w okresie MIR

16 lat, nie moŝe przekroczyć róŝnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 3, obowiązującej w dniu złoŝenia oferty przez tego wytwórcę i ilości energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w tej instalacji w tym samym okresie a przychodami ze sprzedaŝy tej samej ilości energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w tej instalacji liczonymi po średniej ceny sprzedaŝy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b obowiązującej w dniu złoŝenia oferty. 2. Na łączną wartość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, składają się: 1) róŝnica między przychodami ze sprzedaŝy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w ust.1, stanowiącej iloczyn ilości sprzedanej tej energii i ceny ustalonej w drodze aukcji dla tej energii elektrycznej a wartością sprzedaŝy tej samej ilości energii elektrycznej liczonymi po średniej arytmetycznej ceny sprzedaŝy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b obowiązującej w okresie udzielonej pomocy; 2) przychody ze sprzedaŝy praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji otrzymane w okresie udzielonej pomocy; 3) przychody równowaŝne uzyskanym ulgom i zwolnieniom w podatkach i opłatach, wynikające bezpośrednio z wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji otrzymane w okresie udzielonej pomocy; 4) inne przychody wynikające bezpośrednio z wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji otrzymane w okresie udzielonej pomocy. 3. W przypadku gdy warunek, o którym mowa w ust 1, nie jest spełniony, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 1, nie moŝe przystąpić do aukcji. 4. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany 16

17 przekazać Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, w dniu złoŝenia oferty, o której mowa w art Prezes URE moŝe zaŝądać od wytwórcy energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 4, przedstawienia wszelkich informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni przed dniem zamknięcia sesji aukcji. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności złoŝonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, ze stanem faktycznym, Prezes URE przed dniem rozstrzygnięcia aukcji wydaje postanowienie o odrzuceniu oferty przekraczającej warunek, o którym mowa w ust.1. Na postanowienie Prezesa URE słuŝy zaŝalenie. 5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób obliczania łącznej wartości pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę zasady udzielania pomocy publicznej w sektorze energetyki i ochrony środowiska. proponuję przeredagować w ust. 2 pkt. 4 w następujący sposób: 4) inne przychody wynikające bezpośrednio z budowy, przebudowy instalacji odnawialnego źródła energii oraz wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji otrzymane w okresie udzielonej pomocy. Proponowana zmiana przyczyni się do skoordynowania współistniejącego na rynku wsparcia krajowego i unijnego (operacyjnego i inwestycyjnego) w zakresie zgodności z pomocą publiczną oraz wyeliminowania nadmiernej dochodowości. W związku z powyŝszym proponuję zmianę treści artykułu 39 projektu ustawy w ww. sposób. 35) Art. 39 1) Zawarte w projektowanym przepisie zasady sumowania pomocy dotyczą wyłącznie pomocy operacyjnej. Powinny one jednak uwzględniać równieŝ pomoc inwestycyjną udzielaną na budowę instalacji OZE, które będą korzystać z instrumentów przewidzianych w ustawie. 2) Ograniczono stosowanie art. 39 do podmiotów składających oferty 17 MŚ

18 na aukcjach, pomijając w ten sposób podmioty korzystające z innych form pomocy operacyjnej przewidzianych w rozdziale 4. Przepis zabezpieczający przed uzyskaniem nadmiernego wsparcia powinien uwzględniać wszystkie moŝliwe formy pomocy, zarówno operacyjnej, jak i inwestycyjnej. 3) Nie wiadomo, o jaki okres 15 lat chodzi w ust. 1, poniewaŝ nie wskazano ani jego daty początkowej, ani końcowej. 4) W ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 po słowach na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b naleŝy dodać ustawy Prawo energetyczne. 5) Zgodnie z ust. 2 pkt 2 przy obliczaniu łącznej pomocy w pewnym okresie uwzględnia się przychody ze sprzedaŝy praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe prawa te nie muszą być sprzedane w okresie, w którym energia została wytworzona, a w związku z tym korzyść wynikająca z praw uzyskanych w danym okresie niekoniecznie skutkować będzie przychodami w tym okresie. 6) W ust. 2 pkt 3 zamiast słów przychody równowaŝne uzyskanym ulgom i zwolnieniom proponujemy uzyskane ulgi i zwolnienia. 7) W ust. 2 na końcu kaŝdego z pkt 1-4 umieszczono sformułowanie w okresie udzielonej pomocy. Jest to niejasne. NaleŜy precyzyjne określić, o jaki okres chodzi. 36) Art. 40 ust 3 Doprecyzowanie przepisu wskazującego, iŝ sprzedawcą zobowiązanym dla instalacji przyłączonych do operatora sieci przesyłowej ma zostać wyznaczony sprzedawca energii elektrycznej o największym wolumenie sprzedaŝy na terenie kraju (art. 40 ust. 3) KPRM 37) Art. 41 ust 1 Propozycja nowa redakcja przepisu Art Z zastrzeŝeniem art. 81 ust. 5, sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu: 1) niewykorzystanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej przez wytwórcę energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub art. 19 ust. 1,, który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zuŝycia na własne potrzeby; 2) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej przez wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnych Uwaga odrzucona Uwaga wykracza poza dotychczasowe ustalenia. 18

19 źródeł energii będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: a) w mikroinstalacji, pod warunkiem, Ŝe w energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, b) w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. Konsekwencja doprecyzowania art. 4 i 19 38) Art. 41 ust 1pkt 2 lit a art. 41 ust 1 pkt 2 lit a. powstaje wątpliwość jak to rozumieć w świetle brzmienia art. 201 ustawa wchodzi w Ŝycie po 30 dniach a rozdział 4 po 12 m-cach uwaga dotyczy takŝe innych przepisów np. 42 itd. URE 39) Art. 41 ust 10 art. 41 ust. 10 przepis nie precyzuje, czy wytwórca energii w mikroinstalacji ma zapłacić za zuŝytą przez niego energię, która została odjęta od energii wyprodukowanej nieprecyzyjne zapis moŝe uniemoŝliwić tzw. netowanie. URE 40) Art. 42 ust 3 Art. 42 ust. 3 Powstaje wątpliwość jak sprzedawca zobowiązany ma ustalić ile energii ma kupić, aby nie przekroczyć poziomu 75% wartości początkowej zmodernizowanej instalacji i w związku jak rozumiem z rezygnacji z odesłania do art. 31 ustawy o rachunkowości wartości początkową trzeba będzie ustalić na podstawie pierwszej wartości danej jednostki, czyli np. z lat 60-tych czy 70-tych. Uwaga ta dotyczy wszystkich miejsc gdzie pojawia się ta regulacja. URE 41) Art. 45 ust 2 pkt 4 Propozycja nowa redakcja przepisu Art 45 ust 2 pkt 4 4) wskazanie okresu, co najmniej jednego lub maksymalnie dwunastu następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii została wytworzona; Literówka. 19

20 42) Art. 45 ust 2 pkt 7 art. 45 ust 2 pkt 7 sformułowanie klauzula ta zastępuje ( ) powinna rozpoczynać się od nowego akapitu oraz myślnika, tak aby w sposób jednoznaczny dotyczyła wszystkich oświadczeń. URE 43) Art. 45 ust 2 pkt 7 Propozycja nowa redakcja przepisu Art. 45 ust 2 pkt 7 7) oświadczenie następującej treści: Świadomy odpowiedzialności karnej za złoŝenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 6) ) oświadczam, Ŝe: 1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie wykorzystywano: a) drewna pełnowartościowego oraz zbóŝ pełnowartościowych w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz, b) paliw konwencjonalnych, drewna pełnowartościowego, zbóŝ pełnowartościowych lub biomasy, którą zanieczyszczono w celu zwiększenia jej wartości opałowej, lub zawierającej substancje nie występujące naturalnie w danym rodzaju biomasy w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach hybrydowych lub wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub instalacji odnawialnego źródła energii wytwarzającej energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, c) drewna pełnowartościowego, zbóŝ pełnowartościowych lub biomasy, którą zanieczyszczono w celu zwiększenia jej wartości opałowej, lub zawierającej substancje nie występujące naturalnie w danym rodzaju biomasy w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy; 2) do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu 20

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo