\~ Art. 4. (1)W,ażność zastrzeżenia o płatności wierzytelności za,granicznemi monetami zlotemi - lub według równow,adości zł ota w zagranicznej jedilios-tce pieniężnej ocenia się podług" name="description"> \~ Art. 4. (1)W,ażność zastrzeżenia o płatności wierzytelności za,granicznemi monetami zlotemi - lub według równow,adości zł ota w zagranicznej jedilios-tce pieniężnej ocenia się podług">

.. ~ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T R E Ś C:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".. ~ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T R E Ś C:"

Transkrypt

1 .. ~ ' ~ " N lit 1>\~ Art. 4. (1)W,ażność zastrzeżenia o płatności wierzytelności za,granicznemi monetami zlotemi - lub według równow,adości zł ota w zagranicznej jedilios-tce pieniężnej ocenia się podług pr,awa kraju, w którego w,alucie wyrażona jest wierzyteln,ość. Sama umowa,z.achowuje ważj,lość. (2) Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia odmiennie uregulować ważność tego za,strz.el RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7 lipca NQ 59. Rok T R E Ś C:! ROZPORZĄDZENm PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz.:. SO~-z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych 995 ROZPORZĄDZENIA MINIST~ÓW: Poz.:.SIO-Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumlemu z Ministrami Przemysłu i Handluoraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej, przewidzianej wart. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego SU-Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do 5, 8, 55, 62, i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do 60 i 64 w porozumieniu z Ministrami Komunikacji oraz 'Poczt i Telegrafów o rp-jestrze handlowym Skarbu, Przemysłu i HanUlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1934 r. o ulgach celnych '. ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ O wierzytelnościach z dnia 12 czerwca 1934 r. w walutach zagranicznych. Na.podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji ~ ustawy z dnia 15 marca 1934,r. 'o upoważnieniu Preżyden.ta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 221) postanawiam 'co następuje: Rozdzl:,ał I.. Przepisy ogólne. Art. l. (11,Wierzytelność, wyr,ażoną V( walucie zagranicznej, dłużnik może zapłacić pieniędzmi fpolskiemi, chyba. że zapłata- w pieniądzachza,granicznych była wyraźnie,zastrz,eżona. (2) Zastrzeżente takie uw,aża się za nieisłniejące, je,żeli wierzytelność płatna jest na obszarze. Państwa Polskiego.. (3) WierzyteLnością w rozumieniu rozporządzenia nmiejs,zego jest każda należność hez wz,ględu na tytuf"je.j powstania, Art. 2. (1) Wysokość sumy, którą dłużnik płaci pieniędzmi polskiemi, winna być oblic,zona według kursu wypł.at (czeku) w danej walucie zagranicznej w dniu wymagalności wierzytelności. (2) Jeżeli dłużnik dopuścił się zwłoki, wierzyciel może żądać zapłaty, stos'ownie do swe:go wyboru, według kursu wypłat bądź w dniu wymagalności, bądź w dniu zapłaty. (3) Obowiązujący jest przeciętny kurs wypłat, notowany na,giełdzie pieniężnej w Warszawie. Art. 3. (1) Jeżeli zapłata następuje pi,eni,ędz" mi zagranicznemi, dłużutk.może dokonać jej każdym gatunkiem pieniędzy, mających obieg pr,awny w,haju, które,go pieni'ędzmi płaci. (2) Jeżeli dłużnik, płacący pieniędzmi za.grani.cznemi, jest w.zwłoce, wierzyciel może żądać wyrównania różnicy między kursami wypłat w dniu z,apł iaty i w dniu wymag,alności.

2 996 Dżiennik Ustaw. Poz Nr ienia w zobowiązaniach, wyrażonych w walucie kra,ju, który normuje ważność tę bądź inaczej w stosunkach międzynarodowych niż wewnętrznych, bądź z. UiS.zczerbkiem dla interesów P,aństwa Polskiego lub jego,obywateli. (3) Pmęczyciel, który uiścił za dłużnika głównego dług, wyrażony w walucie zagranicznej, ma prawo żądać, aby dłużnik zwrócił mu również róż~ 1 oioę kursów, 'choćby zwrot następow, ał w pienią-. dzach zagranicznych.. Art. 5. (t) Jeżeli zastrzeżenie o płatności w,ierzytelności zagranic.znemi monetami złotemi lub. według równowartości złota w zagranicznej j.z.duost-., ce pieniężnej jest ważne (art. 4). a wierzytelność ta jest płatna na obszarze Państwa PoLskiego, - dłużnik może zaplacić ją pieniędzmi polskiemi według kursu kruszcu złotego w dniu wymagalności zapł,aty. (2) Art. 2 ust. (2),stosuje' się,an,alolgicznie. Art. 6. (1) W razie sprzedaży w drodze e.gze,kucji rzeczy, na której. ustanowiono zastaw lub hipptekę dla wierzytelności w walutach zagranicznych, opis i'obwieszczenia p,owinny podaw,ać te wie (zyteiności bez przerachowania na wajutę p()lską,. (2) W dal,szem postępowaniu egzekucyjnem należy ohlicz,ać wier,zytelności te według kursów wypłat (art. 2) L1,lh.kruszcu złot;ego. (art. 5)z dnia poprzedziającego,spruffiiz rz.eczy. 'Art. 1. Przepisy,art. t-6 stosuje się do wie,rzyte1n:ości, powistałych zarówno przed dniem, jak i po -clniu wejścia w życie rozporządzenia nini,ejszegq, nie wyłącz.ając wierzytelności prawomocnie za" iądzonyc;:h, - z wyjątkami następującemi: 1) do. wierzytelności niewekslowych, pow1stałych przed tym dniem, - zamiast art. 2 ust. (t) i (2') stosuje się zasadę, że wierzytelność może być uiszczona pieniędzmi polskiemi według kursu wypłat lub kruszcu złotego z przededniazapłaty, oraz nie stosuje się art. 3 ust. (2) j prz,ępis ten słosuje. się również do tych wierzytelności z wek 'sli n,iez,aprotestow1anych, które ' należą do zakresu właściwości urzędów r,ozjemczyc:h, powołanych usławąz dnia 28 marc~ r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 253), chocby Wierzytelności te powstały po dniu 1 grudnia t931 r.; 2) do Wiierzytelności z wekslów nie stosuje się przepisów,art. 2 ust. (2) i art, 3 usi. (2) j 3) do wierzytelności z tytułu kupna-sprzedaży lub zamiany efektywnych pieniędzy zagr,anicznych nie słosuje się prz,episuart. 1 ust. (2)" 'Art. 8. (1) Spł.aty należności z tytułu wierzytelności, ' wyrażonych w walutach ~agranicznyc.h,. dokonane przed wejściem w życie rozporządzenia nin.iejszę,go, uwazane będą za uskutecznione w na. leżyłęi wysokości, choćby nastąpiły na z,as,adach innych, ni,ż wskazane wart. 4.. (2) Rozporządzenie niniejsze nie narusza za-. wartych przed jego wejściem w życie układów, dotyczących uregulowania wierzytelności, wyrażonych w walutach za,granic,znych. Przepis ten nie stanowi jednakże przeszkody do zastosowania art. 4 do wienyte1noścl, ustalonych w tyoh ukł.adaeh; Przepisy ograniczające R o z d z i a ł II. zaciąganie zobowiązań w walulach zagranicznych, Art. 9. (1) Wpisy do ksiąg hipotecznych mogą być wnoszone tylko w walucie polskiej. Nie doty- ' czy to jednak czynności hipotecznych, dokonywanych w zakr,esie Wipisów już ujawnionych w walu.. tach zagranicznych choćby przez zastrzeżenie, wpi sów wnoszonych w myśl ust. (2) pkt. 1), jako też czyn Tho$ci hipotecznych dokonyw,anych na ipods.tawł~ aktów sądowych i notarjalnych z,działanych przed wejściem w życie rozporządz.enia niniejsze,go. (2) Rozporz ądzenia Min,i,strów Skarbu i Spra~ wledhwości określą: 1) przypadki, w 'których wpisy będą mogły, być Wnoszone w walucie zagranicznej; 2) warunki,i zas1ady przerachowania W1Szelkłego rodz.aju wierzytelności i zabezpieczeń hipotecznych, wyr,ażonych w walutach zagranicznych, nie wyłąc~ając uj.awnionych przez zastrzeżenie, z,akres uprawnień stron przy clokonywaniu przerachow,ania oraz. sposób jego ujawniema w wykazie hipotecz;nym. ~ ~ez zgody.niżsiyclh wierzycieli. Art. 10. (1) Instytucje.kredytowe, z wyjąt.. Idem: 1) Banku Polskiego, 2) pańs,twowych instytucyj kredytowych, 3) przed,siębi-orstw,b ankowyc,h, wymienionych w,art. 2, 3 i t19 rozpor~ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowem (Dz. U. R.P. Nr. J4, poz. 321), 4) towarzystw kredytu długotenninowego oraz: 5) instytucyj, oznaczonych rozporządzeniami Ministr,a Skarbu, - mogą dokonyw.ać nowych. oper,acyj.kredytowych czynnych i biernych jedynie w walucieipolskiej. ' (2) Ogranicz,enie to nie dotyczy operacyj, dokonyw,anych w związku z już istniej.ącemiaktywam~ lub pasywami, wyrażonemi w walucie zagranicznej. (3) Operacje, uskutecznione z przekroczeniem' przepisów artykułu.niniejlsze,go, bęqą uw,ażane za dokonane w walucie polskiej w kwocie, która wypadnie z przelicz.enia waluty zagranicznej według, kursu wypłat z dnia uskutecznienia operacj.i, Art. 11. (t) Instytucj,e, wymienione wart. to> ust. (t) pkt. 2) i 3), mogą przyjmować nowe wkłady ' na książeczki wkładkowe imienne i nao.ka~icieta ~ jedynie w walucie polskiej. (2) Przepis art. 10 ust. (;3) stosuje się iljultę.. 'gicznie,

3 . Nr. 59. Dżienn ik Ustaw. P,oz Art. 12. (1) Umowy ubezpieczeń bęzpośred. nich mogą być zawierane tylko w w,alucie polskiej. Prz.epis ten nie ogranicza prawa zawierania umów przewidujących świadczenia w naturze. (2) Minister Skarbu może w drodze wyjątku określić przypadki, w których umowy ubezpiec.zeń będą mogły być zawierane w walucie zagranicznej. R o z d z i ał III. Przepisy szczególne dla instytucyj kredytu długoterminowego. Art. 13. IńsŁyŁuclami kredytu długoterminowego w rozumieni1,1 rozporządzenia niniejs,zego s ą: Bank Gospodarstwa Kmj'owego, Państwowy Bank Rolny, towarzystwa kredytowe ziemskie, miejskie i przemysłowe, banki hipoteczne i Wileński Bank Ziemski, Sp. Akc. w Wilnie. Art. 14. (1) Jeżeli >wierzytelność instytucji kredytu długoterminowego wyrażona jest w walucie zagr;jłnicznej, dłużnik może z.apł,acić należności 'z jej tytułu pienięd,zmi polskiemi: 1) w razie zapłaty w terminie lub przedterminowo - według kursu wypłat lub kruszcu złotego z przeclednia z.apłatyj 2) w 'razie opóźnieni.a zaplaty - według kursu wyplat Lub kruszcu złotego, stosownie do wyboru instytucji, bądź z dnia wymagalności należności, bądi z przedednia jej zapłaty, bądź z dnia płatności walorów, na których uiszcz,enie należność był.a przeznaczona z/godnie z planem umorzenia, jeżeli termin tej płatności julż upłynął. (2) Jeżeli z.apł.ata opóźniona nas,tępuje pienięd;zmi zagrani.c.znemi, instytucja może żądać,.aby dłutnik z.apłacił różnice kursowe według zasad, wyłuszcz,onych w ust. (1) pkt. 2).. (3) Jeżeli wierzytelność instytucji jest wyrażon,a w więcej niż jednej walucie za.granic.znej, wybór waluty, w której lub wedłu,g której ma nastąpić zapł,ata, służy instytucji. Art. 15. Opłaty.adminisfracyjne i dopłaty. IZ tytułu,s.zcze.gólnych zobowiązań instytucji kredy,tu dłu,goterminowego, pobierane przez tę instytucję pt,zy ~at,ach lllb prz,edterminowej spłacie od wierzytęidości hipotecznych, wyr;ażonych w walucie lub ikilku w.alutach za~ranicznych, mogą być obliczane iśc;:iągane w pieniądzach poiskich - stosownie do wyboru instytucji - według kursu jednej z tych walut, bąd,i z dnia 1 J,ipca 1931 r., bądi z dnia wymaga.ln,pści tych op ł.al administracyjnych lub dopłat, ',bądi z przedednia ich z.apłaty. Art. 16. Przy dokonywaniu -- na pods,tawie roziporz,ąd.zeni.a Prezydenta Rzec.zypospolitej z dnia 27 października 1932 r.,q pierwszeństwie hipołeczrilem i konwersj:i zaległości od pożyczek instytucyj kn~dytu długoterminowe,go (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz, 810) - konwersji z.aleglości, wyrażonych w w,alllcie lub 'W walutach zag,ranicznyc,h, instytucja kre-,dytu długoterminowego ma prawo przerachować te zale,głośc.i na walutę polską i żądać ujawńlenia ich w wykazie hipotecznym z pierwszeństwem i na za.. sadach, pr,zewidzi.anych w powyższem rozporządzeniu, stosownie do s.wego wyboru według kursu iedne; z tych walut w dacie wymag.alności odpowiednich zalelgłości, ustalonej w akcie pożyczki. Art.(I71 Przepisy rozporządz enia niniejszego mają,zasi~wanie przy w:szelkich obliczeniach naieżności instytucyj kredytu dług otermin owego w po- ' stępowaniu egzekucyjnem,z tern, że instytucja ma również pr.awo: 1) przerachowywać walutę zagraniczną na polską także według kursu z przedednia sprzedaży rzeczyj 2) wyznacz.ać w w,alucie polskiej ręko1mie (wadj,a) i ceny wywołania (sumy, od któ... rych rozpoczynają się sprzedaże)j 3) zmieniać - przed rozpoczęciem sprzedaży. prz ęz oświadczenie do protokółu - wy,sokość tycih rękojmi icen wywołania w związku ż kształtowaniem się kursów walut.za... granicznych. Art. 18. Instytucje kredytu długotermi;nowe.; go mają prawo.stos,ować przepisy rozporządzenia niniejszego także do należnosci, powstałych przed jego wejściem w życie, a w s,zczególności do wszel dokonanych przez dłuż :kich rozr;achunków wpłat, ników. Art. 19. (1),Instytucje kredytu długoterminowego obowiązane będą wykazywać oddzielnie w bi.. lansach straty i zy1ski na kursach walutowych w. związku z operacjami kredytu długoterminowego. (2) Minister Skarbu określ.ać będzie w drodze rozporz.ądzeń, kiedy i w jaki sposób instytucje kre~ dytu długołerminowegoobowią.zane będą zwracać swym dłużnikom ewentualne zyski z powyższego ty.. tułu. Art. 20. Jeżeli przed wejściem w fycie roz" porządzenia niniejs.zego instytucja kredytu dług ot.erminowego pobierała i wypłacała według kursu kruszcu zło'tego kwoty, należne z tytułu ~obowiązań długoterminowych, opiew.ających na Wlalutę dolarową z.zasłrzeteniami, wymienionemi wart. S, - wówczas: 1) wpłaty te i wypłaty (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 4)) uważ.ane będą za uskutecznione w należytej wysokości j dotyczy to również spłat przedterminowychj :2) w ten sam sposób pobrane będą opóźnione w zapłacie raty od wierzytelności wcze $niejsze niż bie.gnąca, jak równie.t w ten sam sposób wypłacane będą kupony, na których.zapł.atę pobierane są powyższe ra- ~;... 3) r,ata.biegnąca i.tiastępna, lak również odpowiadające tym ratom kupony, płatne będą z uw,zględnieniem nieważności w zobowiązaniach dol.arowych zastrzeżeń wymienionych wart. Sj

4 998 DzIenn~k Usoo.w. Poz. 509, Nr, 59. 4) kwoty, na,dpł,aoone przez dłużników n.a r,atę biegnącą, będą zarachowane na inne lub przy;szle należności <>d nich przypadające, Art. 21. Prz,episy,art mają zasloso Wlanie jedynie do wierzytelności instytucy,j kredytu długoterminowe :go:. l) zabezpieczonych hipotecznie, z terminem zapłaty nie krótszym niż 7Y, lat, 2) zabe,zpieczających listy z,aslawne lub 'Obligacj,e. Roz dział, łv. Przepisy o przerachowaniu na walutę polską listów zast~wnych i obligacyj, wypuszczonych przez instytucje kredytu długoterminowego, oraz zabezpieczających je wierzytelności. Art. 22.Ws,zelkie postanowienia o walutach zagranicznych,.zaw:arte w Listach zastawnych i obligacjach instytucyj kredytu dług 'bterminowego, wyrażonych jednocześnie w walucie polskiej i w jednej lub kilku walutach zwgranicznych, j,ak również postanowienia te, zawarte w,aktach bądź innych dolj:umentach i wpis.ach hipotecznyc:h wierzytelności, zabezpiecz.ających listy i,0bi.igacje, - uważa się za nieistniejące., Art. 23. (1) Listyzastaw,ne i o,bligacje ins.tytucyj kredytu długoterminowe,go, wyraż,one w jednej lub kilku walutach zagranicznych, j,ak również wierzytelności, zabezpieczające te listy i. obli,gacje,. podlegają przerachowaniu na 'odpowiednie zobowiązania wyraż'one w walucie polskiej. (2) Przerachowanie następuj.e,z zachowaniem przepisów art. 4, według prz eciętnego kursuwypłaf lub kruszcu złotego w miesiącach kwietniu i maju 1934 r., notow,anych na giełdzie pienięż,nej w Warszawie. (3) Dla podlegających przerachowaniu' zobowiązań, wyrażonych w dolarach Stanów Zjednocz'Onych Ameryki Północnej, zarówno opatrzonych jak i nieopatrzonych zasłrzeżeniamd, wymiettionemi w art. 5, kurs ten ustala się na zł 5,40 za jednegcdolara. Art. 24, Listy zastawne Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. dawniej 8 % serji z roku 1930, skonwertcwane na 4Y, % serji Kz roku 1933, wyraż,one w dolarach Stanów Zjednoczonyoh Ameryki Północnej w złocie wagi i próby z dnia 1 stycznia 1930 r., oraz w ich równ'owartości w zł'otych w złocie, jak również wierzyteln'ości ' hip6tecz~ ne ~raz z hipotekami kaucyjriemi, zabezpieczające te listy a wyr.ażone w dolarach w złócie, 'przera:chowuje się na odpowiednie zobowiązania wyrażane wyłącznie w zł'otych w złocie, w stosunku jeden dolar wzł'ocie równa się 8,9141 zł,otych wzlocie, Art. 25, Konwersj.a, przewidziana w art. 22, 23 i 24, następuje z mocy s.ame,go prawa na dzień, od którego l.iczy się rata wierzytelności, biegnąca w dniu wejścia w życie rozporządzeni,a niniejszego', choćby termin jej wym.agalności już nastąpił.... Art. 26. Kon.wersj.a, przewidziana wart. 22 ~ 23, nie obejmuje: 1) listów zastawnych i obligacyj, wypuszczonych w dr'odz,eemis.ji publicznej na rynkach zagranicznych,a notowanych na giełdach. zagranicznych, jak równi,eż wierzytelności; zabezpiecz,ające te listy i oblig,acje; 2) 8% dolar,owych listów zastawnych Towarzystwa Kredytoweg'O Ziemskie,go w Wars.zawie :serji z roku 1924, poręczonych przez Skarb Państwa, 'oraz 'Odpowiedniej części wierzytelności hipotecznyc\h, zabezpieczających te lisrły a,określonych w sp'os.ób wskazany w 2 roźporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. (Dz. U. R. p" Nr. 7, poz. 48); 3) 7% i 8% listów zastawnych T'Owarzystwa Kr,edytowego Przemysłu Polskiego, wyrażonych w funtach szterlin1g,ach; 4) 8% gwarantowanych złotych oblig,acyj ko~ munalnych Banku Gos:podarstw,a Krajowego w Polsce z 1925 r. (Guaranteed,and Municipally Secured 8% Sinking Fund GoLd Bonds ci the Nati'onal Economic Bank Poland, 192'5), wyraż,onych w dolarach w złocie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 'Or.az gw,ar,ant'owanyc.h i zabez:piecz.onych 8% ;,amortyzowanych złotych obligacyj Banku G'Ospodarstwa Kraj'Owego w PoLsce 1926 r. (National Economic Bank, Poland, Guaranteedand Secured 8% Sinking Fund G01d Bonds" 1926), wyrażonych w dolarach w zlocie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, j.ak również wierzytelności zabezpiecz,ające te 'Obligacje;, 5) 7 % listów zastawnych Banku Gospodarstwa Kraj'owego emisji n.p. Z.f1, wyraż'onych w d~larach. Stanów Zjednoczonych Ameryki PołnocneJ;. 6) części emisji II 7 % listów zastawnych Ban~ ku.gospodarstwa Krajoweg'O w zł'ocie, opiewających na zlote w złocie względnie ich równowartości w dolarach Stanów Zjedno cz'onych Ameryki: P ółin,o c lleij w złoci~,. w funtach szterlingach, w guldenach hole n ~e~skic:h w zł'ocie i we frankach szw.ajc.ar. sklch, na sumę złotych w zloci-e oraz części emisji II 7 % obligacyj komunalnyc~ Ban~u ~ospodarstwa Krajowego w złocle, 'oplewających na zł ote w zł'oci~ w,zględnie ich równowartcści W dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w złocie, w fun~ach szterling,ach, w guldenach holendersklch w zlocie i we frankach szw~jcarskich, na sumę 4.1' złotych w złocle. Rozporządzenie Ministra Skarbu 'Oznaczy numery listów zastawnych i obli ~acyj, wymienionych w niniejs.zym punkcie, Jako wyłączcnych z pod konwersji. Art. 27. (1) Instytucja kredytu długoterminowego ma prawio połączyć w jedną lub kilka seryj li-

5 Nr. 59. Dziennik Ustaw. p.oz sty zastawne lub obli:g,acje,juji wypuszczone oraz przysz ł e, których oprocent,owanie, okres umorzenia" waluta i klau.zule monetarne oraz zabezpieczenia - po zastosowaniu przepisów rozporządzeni a niniejsze,go - oka ż ą si ę jednakowe. W tym celu instytucja ma prawo u stalić odpowiednie wzory listów zastawnych lu.b obligacyj.. (2) Ł ą cząc w n o wą b ą dź w nowe s,erje listy z,astawne lub,oblig,acje, instytucja może pomi nąć lub.zmien i ć zawarte w nich zastrzeż eni a nie dotyczące,przedmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszem UJst. (1). W szczególności instytucja może zaniechać tworzenia fundus,zów gwarancyjnych i zarządzić z,arachowywanie kwot, z ebranych na te functus,ze na nal.e,żności od dłużników., (3) Łącz,enie p oszczególnych seryj może być,dokonane tylko za, z,godą Minisitra Skarbu. Art. 28. (1) Konwersje, przewidziane: 1) w rozporz ą dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździerhika 1932 r.' o pierwszeństwie hipo.fecznem i konwersji zaległo,ści od p o życ z ek instytucyj kredytu długoterminoweg'o (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 810), 2) w ustawie z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżen i u oprocentowania i przedłużeniu okresów umorzenia w itz rzytelności długoterminowych,z,a b ezpi e czających listy z,astawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wie rzyt e lno ści listów z,al';tawnych i obligacyj (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950) i 3) w rozporz ądz e niu niniejszem,. - mogą być uj,awnione w wykazach hipotecznych bądź w drodze wpisów oddzielnych, bądź wspólnych, obejmujących wszystkie dokonywane zmiany, bez z,gody dłużnika i niższych wierzycieli na mocy jedp.o 'stronnego wnio,sku instytucyj kredytu d ług,oterminowego. Oświadczenie instytucyj we wniosku o konwers iję będą miały dla sądu (wydziałów hipotecznych) moc urzędową., (2) Zadn,e przeszkody, wynikające z obow,iązującyc:h przepis,ów, treści księgi hipotecznej oraz statutu ins,tytucifi, nie tamują ujawnienia konwersji powyższych w wykaz,ie hipotecznym czystym wpisem. (3) Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnejgo z 1896 r.,zapisanie przew:idzianych w ust. (1) konwersyj lub ich stopnia pierwszeństwa na stąpi bez przedslawienia listów hipotecznych wydanych co do praw rz,eczowych, wpisanych już do księgi grunt,owej. Jeżelj J,is.t hipoteczny zostanie przedł,o,żony później, urząd ksiąg gruntowych powinien na nim,z,aznaczyć Wipis. (4) Sporządzenie lub sprostowanie listu hipotecznego na wierzytelności określone w ust. (1) następuje na jednostronny WIIliosek instytucji. Art. 29. (1) Instytucje kredytu długoterminowegoobowią.zane S,ą prz,edstawić Min.i:s.trowi Skar bu do z.atwierdz,enia plany konwersji zaległości, dokonywanej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego' (nz. U. R. P. Nr. 94, poz. 810).. (2) Minister Skarbu może, uwz,ględniając stan finansowy in s tytucj,i, żądać zmian w przedstawionym planie. Art. 30. (1) Minister Skarbu usła li w drodze rozpo rządzenia termin wymiany listów zastawnych i obligacyj na konw,ersyjne. (2) Minister Skarbu może zezwolić instytucji kredytu długoterminowe ;go na przestemp!'owanie zamiast wymiany oznac,zonych seryj listów z,astawnych lub obligacyj, podlegających konwersji. (3) Instytucja kredytu długooterminoweg,o ma prawo: 1) wymienić listy zastawne lub obligacje na konwersyjne - w innych odcinkach; 2) wypowiadać zamiast losow,ania - za zapłatą wartości nominalnej -,odcinki listów zastawnych lub ' obligacyj,.opiewające na kwoty poniżej zł 100. (4) 1(.oszty konwersji ' obciążają dłużników. Art. 31. (1) Postępow,anie i wpisy,hipoteczne, mające na celu dokonanie konwersyj, p rtewidzianych w rqzporządzeniu niniejszem, są wolne od opłat sądowych (hipotec.znych). (2) Pisarze hipoteczni mają pr,awo p o bierać za wniosek o dokonani e konwersji w zakresie wszystkich wierzytelności 'Obci ążających daną nieruchomość: nionych w,art. 28, za wniesienie odpowiednich Itreśc:i do wykazu hipotecznego i za wydanie instytucji kredytu dług otermi.nowego świad e ctwa o dokonanych wpisach - jedynie opłatę st.ałą w kwocie zł.20. j. na podstawie wszystkich przepisów, wymie (3)Pisnto instytucji kredytu długoterminowe,go,,którem ona na mocy art. 2 rozporządzenia PrezydentaRz.eczy.pospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowelg'o (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 810), dokonyw,a konwersji na ipo,życzkę dodatkową w gotowiźnie,.polillegaopłacie stemplowej w wys okości 0,2 % od tej części pożyczki konwersyjnej, k tóra pokrywa nale.żności uboc.zne (odsetki,opłaty administracyjne i t. d.), wymienione wart. 1 powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Według tej sa 'mej z,asady podlegająoplacie stemplowej listy zastawne i innego rodzaju 'Obligacje, emitowane na mocy zda.nia drugiego,art. 2 powołanego roz(porząd.zenia Prezydent.a Rzeczypospolitej. Do uiszczenia Qpłat jest,obowiąz.ana instytucja kredytowa, która może żądać od dłużnika zwrotu uiszczonej opiaty, alho wpłacenia z;góry odpowied.niej kwoty. Art. 32. (1) Nieuj,awnienie w wykazie hipotecznym konwersyj, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszem, nie stanowi przeszkody ani do wsz, c,zęcia,,ani do prowadzenia postępowania sądowego, egzekucji sądowej lub elgzekucji we własnym zakresie instytucyj kredytu długoterminowego. (2) Zmiany w s,tanie wi.erzytelności, wynikającez powyższych.nieujawnionych hipotecznie konwersyj, powinny być zgłos.z.one do protokółu licytacji.

6 . ~.., 1000 pzi~nnik Pstą.w.. r oz,~ Q9 i $10... ;;~~'.~;./ ) R o z dzi a ł V. ';Przepisy o przerachowaniu na walutę polską zobowiązań z tytułu umów ubezpieczeń, zawartych przez!j#lkłady, podlegające nadzorowi Ministra Skarbu. Art. 33. (1) Wszelkie z.obowiązania z umów ubezpieczeń, wy,r,ażonych w walutach zagr.anicznych bez ustrzeżeń, wymienionych wart. 5, podlegają przerachowaniu na walutę polską według prz,eciętnego kursu wypłat w miesiącach kwietn.iu i maju 1934 r., notowanych n.a giełdzie pieniężnej w Warszawie.. (2) Dla podlegających pr,zer.achowaniu zobowiązań, wyrażonych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kurs ten ustala s.~ę na zł 5,40 za jednego dolara. 4,rt. 34. Wszelkie zohowiązan.ia z umów ubezpieczeń, opiewające na waluty zagraniczne z z,astrzeżeni.ami, wymienionemi wart. 5, - bez względu na to, czy zastrzeżenia te są ważne w.~yśl art. 4, - podleg.ają przerachow.aniu na złote w złoci~ według stosunku zawartości czyste.go zlota -W jednostce pieniężnej danej waluty zagranicznej or,az waluty polskiej w dniu 1 lipca 1931 r. cz.anych (Dz. U. R. P. Nr. 36, PQZ. 385), uśtawa z dnia 18 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. ' 273).i ws.zystkie przepisy sprzeczne z rozporzącizeniem niniejsz,em. (3) Moc.obowiązującą art. 211 i 437 kodeksu zobowiązań zawiesz.a się. Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki Minister Spraw Zagranicznych: Beck Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski Minister Skarbu: Wł. Zawadzki Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne go: W. Jędrz.ejewicz Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Nakoniecznikow - Kiukowski Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman Minister Kon11..mikacji:M. Butkiewicz Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski.Minister Poczt i Telegrafów: Kalźński Art. 35. P.rzerachowanie, prz.ewidziane w art. 33 i 34, nas.tęp~je,z. mocy samego prawa na f;1:zień 1 sierpnia 1934 r, Ko z d z i.a ł VI. Ustalanie kursu kruszc l1 złotego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI. z.dnia 1 lipc.a 1934 r.,wydane w porozuntieniu ~ Ministrami PrzeUlysłp Art. 36,. (1) z.~tjm!s (równowartość) ~~lf~~~u i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji zjołego W rozumi.emu Io.zporządzen ta nime)szego publicznej, przewidzianej w art. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego. '. 'oraz art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzec.zypo <spolhej z -clnia 5 listopada 1927 r. w spmwie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) Na podslawieart , i kodeksu handlowego (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 57, uważa ąię wartość zł'o!a, ogłasz.aną prz,ez Ministra 'Skatou w Monitorze Polskim. poz. 502) zarządza się co następuje: "t 2T'l\iinisler Skarbu oblicżać będzie wartość tę na podstawie cen czystego złota na giełdzie za ~ 1. Llcytacię przeprow.adz.a ten notarjusz lup granicznej, którą ozn.aczy rozporządzeniem, oraz na komornik, w którego okręgu urzędowym znaj~uje się podstawie przeciętne.go kursu na giełdzie w War- r.zecz, podlegająca sprzedaży. ązawie, - wypłaty na siedzibę powy~szejgiełdy za-. Jeżeli licytację ma pr.zeprowadzić przysięgły granicznej. makler giddowy, powinna ona 'odbyć się na n.ajbliżl ;.' (3. ) P ~~~p} ~y. ~a.~l? ~ 17 stosuje si ę anąlqgicznie szej giełdzie... '. do wierzyfelnoscl, wyrażonych w złqtych w złocie. Uprawniony do sprzedaży przez licytację ma \. i prawo sprzedą.ćr.ze.cz za pośrednictwem innego no- Ro z d z i.a ł tarjusza lub komornika, a także na innej giełdzie; VII. jeżeli to może dać korzystniejszy wynik. Przepisy końcowe. Art. 37. Wykonanie rozporządzeni.a mmejsze,go porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości. 2. We wniosku o dokonanie licytacji należy. wskazać imię, nazwisko (firmę) i adres dłużnika, z jakiego tytułu ma być dokonana sprzedaż oraz określić przedmiot i miejsce sprzedaży..,,.. Art. 38. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (4) Równocześnie tracą moc ohowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w wa!ut.ach obcych i w złotych w złocie. hipotecznie z~"bezpie- 3. Termin licytacji należy wyznaczyć tak, aby licytacja' odbyła się nie później niż piętnastego dnia oddały z lgłoszenia wnios.ku o sprzed.aż. 4. Not.arjusz lub komornik, przepr-owadzaj,, cy licytację, zamieści o niej w miejscowym dzienniku... h ~?.'

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji..

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji.. ,390 Dziennik Ustaw. Poz. 54. Nr. 23. 54. ROZPORZĄDZENE MNSTRA SKARBU _. ' o wypuszczeniu 3 J6 z dnia 29 marca 935 r. Premjowej Pożyczki nwestycyjnej. Na podstawie art., 3, 9, i 2 ustawy z dnia 26 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dniu 8 grudnia 2011 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw" Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Druk nr 720 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. Zasady dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty.

Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty. Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty. Pomimo faktu, że przepisy art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE ADAMPBETRASIK / Przy współpracy Andrzeja Laskowskiego HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE TWIGGER WARSZAWA 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Słowo wstępne 11 Wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1104. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz w regulacjach prawnych dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz jako kategoria ekonomiczna Środek płatniczy; Miernik wartości; Środek tezauryzacji; Zainteresowanie władzy pieniądzem Uzasadnienia polityczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 24.11.2015 Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CSK 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. za czynności bankowe

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. za czynności bankowe TARYFA OPŁAT I PROWIZJI za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązuje od 1 października 2016 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 479 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Komornik zawsze zarabia

Komornik zawsze zarabia Komornik zawsze zarabia Uwagi do Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Zapisy art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stawiają w uprzywilejowanej sutuacji komorników. Naruszają w oczywisty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 684 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń Klauzule niedozwolone możliwości dochodzenia roszczeń mbank klauzula nr: 4704 klauzula nr: 4704 Na czym polega niedozwolony charakter tej klauzuli? Uprawnia bank do zmiany wysokości oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 942

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 942 Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 942 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę PBG S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z siedzibą w Wysogotowie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia r.)

(obowiązuje od dnia r.) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH W WALUCIE KRAJOWEJ ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA WARSZAWA, Luty 2005 I. Zasady ogólne. 1. ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA. Skarb Państwa udziela zakładowi pożyczki, jeżeli zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. (Dz.U ze zm., tekst jednolity) Dział I.

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. (Dz.U ze zm., tekst jednolity) Dział I. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. (Dz.U.03.99.919 ze zm., tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady emisji, zbywania, nabywania,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ ŚZZP.272.5.2016 Maków Mazowiecki, 08.12.2016 r. WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ Powiat Makowski z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, prowadząc procedurę zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2837/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.10.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2509)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2509) Druk nr 2724 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo