\~ Art. 4. (1)W,ażność zastrzeżenia o płatności wierzytelności za,granicznemi monetami zlotemi - lub według równow,adości zł ota w zagranicznej jedilios-tce pieniężnej ocenia się podług" name="description"> \~ Art. 4. (1)W,ażność zastrzeżenia o płatności wierzytelności za,granicznemi monetami zlotemi - lub według równow,adości zł ota w zagranicznej jedilios-tce pieniężnej ocenia się podług">

.. ~ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T R E Ś C:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".. ~ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T R E Ś C:"

Transkrypt

1 .. ~ ' ~ " N lit 1>\~ Art. 4. (1)W,ażność zastrzeżenia o płatności wierzytelności za,granicznemi monetami zlotemi - lub według równow,adości zł ota w zagranicznej jedilios-tce pieniężnej ocenia się podług pr,awa kraju, w którego w,alucie wyrażona jest wierzyteln,ość. Sama umowa,z.achowuje ważj,lość. (2) Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia odmiennie uregulować ważność tego za,strz.el RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7 lipca NQ 59. Rok T R E Ś C:! ROZPORZĄDZENm PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz.:. SO~-z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych 995 ROZPORZĄDZENIA MINIST~ÓW: Poz.:.SIO-Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumlemu z Ministrami Przemysłu i Handluoraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej, przewidzianej wart. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego SU-Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do 5, 8, 55, 62, i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do 60 i 64 w porozumieniu z Ministrami Komunikacji oraz 'Poczt i Telegrafów o rp-jestrze handlowym Skarbu, Przemysłu i HanUlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1934 r. o ulgach celnych '. ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ O wierzytelnościach z dnia 12 czerwca 1934 r. w walutach zagranicznych. Na.podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji ~ ustawy z dnia 15 marca 1934,r. 'o upoważnieniu Preżyden.ta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 221) postanawiam 'co następuje: Rozdzl:,ał I.. Przepisy ogólne. Art. l. (11,Wierzytelność, wyr,ażoną V( walucie zagranicznej, dłużnik może zapłacić pieniędzmi fpolskiemi, chyba. że zapłata- w pieniądzachza,granicznych była wyraźnie,zastrz,eżona. (2) Zastrzeżente takie uw,aża się za nieisłniejące, je,żeli wierzytelność płatna jest na obszarze. Państwa Polskiego.. (3) WierzyteLnością w rozumieniu rozporządzenia nmiejs,zego jest każda należność hez wz,ględu na tytuf"je.j powstania, Art. 2. (1) Wysokość sumy, którą dłużnik płaci pieniędzmi polskiemi, winna być oblic,zona według kursu wypł.at (czeku) w danej walucie zagranicznej w dniu wymagalności wierzytelności. (2) Jeżeli dłużnik dopuścił się zwłoki, wierzyciel może żądać zapłaty, stos'ownie do swe:go wyboru, według kursu wypłat bądź w dniu wymagalności, bądź w dniu zapłaty. (3) Obowiązujący jest przeciętny kurs wypłat, notowany na,giełdzie pieniężnej w Warszawie. Art. 3. (1) Jeżeli zapłata następuje pi,eni,ędz" mi zagranicznemi, dłużutk.może dokonać jej każdym gatunkiem pieniędzy, mających obieg pr,awny w,haju, które,go pieni'ędzmi płaci. (2) Jeżeli dłużnik, płacący pieniędzmi za.grani.cznemi, jest w.zwłoce, wierzyciel może żądać wyrównania różnicy między kursami wypłat w dniu z,apł iaty i w dniu wymag,alności.

2 996 Dżiennik Ustaw. Poz Nr ienia w zobowiązaniach, wyrażonych w walucie kra,ju, który normuje ważność tę bądź inaczej w stosunkach międzynarodowych niż wewnętrznych, bądź z. UiS.zczerbkiem dla interesów P,aństwa Polskiego lub jego,obywateli. (3) Pmęczyciel, który uiścił za dłużnika głównego dług, wyrażony w walucie zagranicznej, ma prawo żądać, aby dłużnik zwrócił mu również róż~ 1 oioę kursów, 'choćby zwrot następow, ał w pienią-. dzach zagranicznych.. Art. 5. (t) Jeżeli zastrzeżenie o płatności w,ierzytelności zagranic.znemi monetami złotemi lub. według równowartości złota w zagranicznej j.z.duost-., ce pieniężnej jest ważne (art. 4). a wierzytelność ta jest płatna na obszarze Państwa PoLskiego, - dłużnik może zaplacić ją pieniędzmi polskiemi według kursu kruszcu złotego w dniu wymagalności zapł,aty. (2) Art. 2 ust. (2),stosuje' się,an,alolgicznie. Art. 6. (1) W razie sprzedaży w drodze e.gze,kucji rzeczy, na której. ustanowiono zastaw lub hipptekę dla wierzytelności w walutach zagranicznych, opis i'obwieszczenia p,owinny podaw,ać te wie (zyteiności bez przerachowania na wajutę p()lską,. (2) W dal,szem postępowaniu egzekucyjnem należy ohlicz,ać wier,zytelności te według kursów wypłat (art. 2) L1,lh.kruszcu złot;ego. (art. 5)z dnia poprzedziającego,spruffiiz rz.eczy. 'Art. 1. Przepisy,art. t-6 stosuje się do wie,rzyte1n:ości, powistałych zarówno przed dniem, jak i po -clniu wejścia w życie rozporządzenia nini,ejszegq, nie wyłącz.ając wierzytelności prawomocnie za" iądzonyc;:h, - z wyjątkami następującemi: 1) do. wierzytelności niewekslowych, pow1stałych przed tym dniem, - zamiast art. 2 ust. (t) i (2') stosuje się zasadę, że wierzytelność może być uiszczona pieniędzmi polskiemi według kursu wypłat lub kruszcu złotego z przededniazapłaty, oraz nie stosuje się art. 3 ust. (2) j prz,ępis ten słosuje. się również do tych wierzytelności z wek 'sli n,iez,aprotestow1anych, które ' należą do zakresu właściwości urzędów r,ozjemczyc:h, powołanych usławąz dnia 28 marc~ r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 253), chocby Wierzytelności te powstały po dniu 1 grudnia t931 r.; 2) do Wiierzytelności z wekslów nie stosuje się przepisów,art. 2 ust. (2) i art, 3 usi. (2) j 3) do wierzytelności z tytułu kupna-sprzedaży lub zamiany efektywnych pieniędzy zagr,anicznych nie słosuje się prz,episuart. 1 ust. (2)" 'Art. 8. (1) Spł.aty należności z tytułu wierzytelności, ' wyrażonych w walutach ~agranicznyc.h,. dokonane przed wejściem w życie rozporządzenia nin.iejszę,go, uwazane będą za uskutecznione w na. leżyłęi wysokości, choćby nastąpiły na z,as,adach innych, ni,ż wskazane wart. 4.. (2) Rozporządzenie niniejsze nie narusza za-. wartych przed jego wejściem w życie układów, dotyczących uregulowania wierzytelności, wyrażonych w walutach za,granic,znych. Przepis ten nie stanowi jednakże przeszkody do zastosowania art. 4 do wienyte1noścl, ustalonych w tyoh ukł.adaeh; Przepisy ograniczające R o z d z i a ł II. zaciąganie zobowiązań w walulach zagranicznych, Art. 9. (1) Wpisy do ksiąg hipotecznych mogą być wnoszone tylko w walucie polskiej. Nie doty- ' czy to jednak czynności hipotecznych, dokonywanych w zakr,esie Wipisów już ujawnionych w walu.. tach zagranicznych choćby przez zastrzeżenie, wpi sów wnoszonych w myśl ust. (2) pkt. 1), jako też czyn Tho$ci hipotecznych dokonyw,anych na ipods.tawł~ aktów sądowych i notarjalnych z,działanych przed wejściem w życie rozporządz.enia niniejsze,go. (2) Rozporz ądzenia Min,i,strów Skarbu i Spra~ wledhwości określą: 1) przypadki, w 'których wpisy będą mogły, być Wnoszone w walucie zagranicznej; 2) warunki,i zas1ady przerachowania W1Szelkłego rodz.aju wierzytelności i zabezpieczeń hipotecznych, wyr,ażonych w walutach zagranicznych, nie wyłąc~ając uj.awnionych przez zastrzeżenie, z,akres uprawnień stron przy clokonywaniu przerachow,ania oraz. sposób jego ujawniema w wykazie hipotecz;nym. ~ ~ez zgody.niżsiyclh wierzycieli. Art. 10. (1) Instytucje.kredytowe, z wyjąt.. Idem: 1) Banku Polskiego, 2) pańs,twowych instytucyj kredytowych, 3) przed,siębi-orstw,b ankowyc,h, wymienionych w,art. 2, 3 i t19 rozpor~ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowem (Dz. U. R.P. Nr. J4, poz. 321), 4) towarzystw kredytu długotenninowego oraz: 5) instytucyj, oznaczonych rozporządzeniami Ministr,a Skarbu, - mogą dokonyw.ać nowych. oper,acyj.kredytowych czynnych i biernych jedynie w walucieipolskiej. ' (2) Ogranicz,enie to nie dotyczy operacyj, dokonyw,anych w związku z już istniej.ącemiaktywam~ lub pasywami, wyrażonemi w walucie zagranicznej. (3) Operacje, uskutecznione z przekroczeniem' przepisów artykułu.niniejlsze,go, bęqą uw,ażane za dokonane w walucie polskiej w kwocie, która wypadnie z przelicz.enia waluty zagranicznej według, kursu wypłat z dnia uskutecznienia operacj.i, Art. 11. (t) Instytucj,e, wymienione wart. to> ust. (t) pkt. 2) i 3), mogą przyjmować nowe wkłady ' na książeczki wkładkowe imienne i nao.ka~icieta ~ jedynie w walucie polskiej. (2) Przepis art. 10 ust. (;3) stosuje się iljultę.. 'gicznie,

3 . Nr. 59. Dżienn ik Ustaw. P,oz Art. 12. (1) Umowy ubezpieczeń bęzpośred. nich mogą być zawierane tylko w w,alucie polskiej. Prz.epis ten nie ogranicza prawa zawierania umów przewidujących świadczenia w naturze. (2) Minister Skarbu może w drodze wyjątku określić przypadki, w których umowy ubezpiec.zeń będą mogły być zawierane w walucie zagranicznej. R o z d z i ał III. Przepisy szczególne dla instytucyj kredytu długoterminowego. Art. 13. IńsŁyŁuclami kredytu długoterminowego w rozumieni1,1 rozporządzenia niniejs,zego s ą: Bank Gospodarstwa Kmj'owego, Państwowy Bank Rolny, towarzystwa kredytowe ziemskie, miejskie i przemysłowe, banki hipoteczne i Wileński Bank Ziemski, Sp. Akc. w Wilnie. Art. 14. (1) Jeżeli >wierzytelność instytucji kredytu długoterminowego wyrażona jest w walucie zagr;jłnicznej, dłużnik może z.apł,acić należności 'z jej tytułu pienięd,zmi polskiemi: 1) w razie zapłaty w terminie lub przedterminowo - według kursu wypłat lub kruszcu złotego z przeclednia z.apłatyj 2) w 'razie opóźnieni.a zaplaty - według kursu wyplat Lub kruszcu złotego, stosownie do wyboru instytucji, bądź z dnia wymagalności należności, bądi z przedednia jej zapłaty, bądź z dnia płatności walorów, na których uiszcz,enie należność był.a przeznaczona z/godnie z planem umorzenia, jeżeli termin tej płatności julż upłynął. (2) Jeżeli z.apł.ata opóźniona nas,tępuje pienięd;zmi zagrani.c.znemi, instytucja może żądać,.aby dłutnik z.apłacił różnice kursowe według zasad, wyłuszcz,onych w ust. (1) pkt. 2).. (3) Jeżeli wierzytelność instytucji jest wyrażon,a w więcej niż jednej walucie za.granic.znej, wybór waluty, w której lub wedłu,g której ma nastąpić zapł,ata, służy instytucji. Art. 15. Opłaty.adminisfracyjne i dopłaty. IZ tytułu,s.zcze.gólnych zobowiązań instytucji kredy,tu dłu,goterminowego, pobierane przez tę instytucję pt,zy ~at,ach lllb prz,edterminowej spłacie od wierzytęidości hipotecznych, wyr;ażonych w walucie lub ikilku w.alutach za~ranicznych, mogą być obliczane iśc;:iągane w pieniądzach poiskich - stosownie do wyboru instytucji - według kursu jednej z tych walut, bąd,i z dnia 1 J,ipca 1931 r., bądi z dnia wymaga.ln,pści tych op ł.al administracyjnych lub dopłat, ',bądi z przedednia ich z.apłaty. Art. 16. Przy dokonywaniu -- na pods,tawie roziporz,ąd.zeni.a Prezydenta Rzec.zypospolitej z dnia 27 października 1932 r.,q pierwszeństwie hipołeczrilem i konwersj:i zaległości od pożyczek instytucyj kn~dytu długoterminowe,go (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz, 810) - konwersji z.aleglości, wyrażonych w w,alllcie lub 'W walutach zag,ranicznyc,h, instytucja kre-,dytu długoterminowego ma prawo przerachować te zale,głośc.i na walutę polską i żądać ujawńlenia ich w wykazie hipotecznym z pierwszeństwem i na za.. sadach, pr,zewidzi.anych w powyższem rozporządzeniu, stosownie do s.wego wyboru według kursu iedne; z tych walut w dacie wymag.alności odpowiednich zalelgłości, ustalonej w akcie pożyczki. Art.(I71 Przepisy rozporządz enia niniejszego mają,zasi~wanie przy w:szelkich obliczeniach naieżności instytucyj kredytu dług otermin owego w po- ' stępowaniu egzekucyjnem,z tern, że instytucja ma również pr.awo: 1) przerachowywać walutę zagraniczną na polską także według kursu z przedednia sprzedaży rzeczyj 2) wyznacz.ać w w,alucie polskiej ręko1mie (wadj,a) i ceny wywołania (sumy, od któ... rych rozpoczynają się sprzedaże)j 3) zmieniać - przed rozpoczęciem sprzedaży. prz ęz oświadczenie do protokółu - wy,sokość tycih rękojmi icen wywołania w związku ż kształtowaniem się kursów walut.za... granicznych. Art. 18. Instytucje kredytu długotermi;nowe.; go mają prawo.stos,ować przepisy rozporządzenia niniejszego także do należnosci, powstałych przed jego wejściem w życie, a w s,zczególności do wszel dokonanych przez dłuż :kich rozr;achunków wpłat, ników. Art. 19. (1),Instytucje kredytu długoterminowego obowiązane będą wykazywać oddzielnie w bi.. lansach straty i zy1ski na kursach walutowych w. związku z operacjami kredytu długoterminowego. (2) Minister Skarbu określ.ać będzie w drodze rozporz.ądzeń, kiedy i w jaki sposób instytucje kre~ dytu długołerminowegoobowią.zane będą zwracać swym dłużnikom ewentualne zyski z powyższego ty.. tułu. Art. 20. Jeżeli przed wejściem w fycie roz" porządzenia niniejs.zego instytucja kredytu dług ot.erminowego pobierała i wypłacała według kursu kruszcu zło'tego kwoty, należne z tytułu ~obowiązań długoterminowych, opiew.ających na Wlalutę dolarową z.zasłrzeteniami, wymienionemi wart. S, - wówczas: 1) wpłaty te i wypłaty (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 4)) uważ.ane będą za uskutecznione w należytej wysokości j dotyczy to również spłat przedterminowychj :2) w ten sam sposób pobrane będą opóźnione w zapłacie raty od wierzytelności wcze $niejsze niż bie.gnąca, jak równie.t w ten sam sposób wypłacane będą kupony, na których.zapł.atę pobierane są powyższe ra- ~;... 3) r,ata.biegnąca i.tiastępna, lak również odpowiadające tym ratom kupony, płatne będą z uw,zględnieniem nieważności w zobowiązaniach dol.arowych zastrzeżeń wymienionych wart. Sj

4 998 DzIenn~k Usoo.w. Poz. 509, Nr, 59. 4) kwoty, na,dpł,aoone przez dłużników n.a r,atę biegnącą, będą zarachowane na inne lub przy;szle należności <>d nich przypadające, Art. 21. Prz,episy,art mają zasloso Wlanie jedynie do wierzytelności instytucy,j kredytu długoterminowe :go:. l) zabezpieczonych hipotecznie, z terminem zapłaty nie krótszym niż 7Y, lat, 2) zabe,zpieczających listy z,aslawne lub 'Obligacj,e. Roz dział, łv. Przepisy o przerachowaniu na walutę polską listów zast~wnych i obligacyj, wypuszczonych przez instytucje kredytu długoterminowego, oraz zabezpieczających je wierzytelności. Art. 22.Ws,zelkie postanowienia o walutach zagranicznych,.zaw:arte w Listach zastawnych i obligacjach instytucyj kredytu dług 'bterminowego, wyrażonych jednocześnie w walucie polskiej i w jednej lub kilku walutach zwgranicznych, j,ak również postanowienia te, zawarte w,aktach bądź innych dolj:umentach i wpis.ach hipotecznyc:h wierzytelności, zabezpiecz.ających listy i,0bi.igacje, - uważa się za nieistniejące., Art. 23. (1) Listyzastaw,ne i o,bligacje ins.tytucyj kredytu długoterminowe,go, wyraż,one w jednej lub kilku walutach zagranicznych, j,ak również wierzytelności, zabezpieczające te listy i. obli,gacje,. podlegają przerachowaniu na 'odpowiednie zobowiązania wyraż'one w walucie polskiej. (2) Przerachowanie następuj.e,z zachowaniem przepisów art. 4, według prz eciętnego kursuwypłaf lub kruszcu złotego w miesiącach kwietniu i maju 1934 r., notow,anych na giełdzie pienięż,nej w Warszawie. (3) Dla podlegających przerachowaniu' zobowiązań, wyrażonych w dolarach Stanów Zjednocz'Onych Ameryki Północnej, zarówno opatrzonych jak i nieopatrzonych zasłrzeżeniamd, wymiettionemi w art. 5, kurs ten ustala się na zł 5,40 za jednegcdolara. Art. 24, Listy zastawne Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. dawniej 8 % serji z roku 1930, skonwertcwane na 4Y, % serji Kz roku 1933, wyraż,one w dolarach Stanów Zjednoczonyoh Ameryki Północnej w złocie wagi i próby z dnia 1 stycznia 1930 r., oraz w ich równ'owartości w zł'otych w złocie, jak również wierzyteln'ości ' hip6tecz~ ne ~raz z hipotekami kaucyjriemi, zabezpieczające te listy a wyr.ażone w dolarach w złócie, 'przera:chowuje się na odpowiednie zobowiązania wyrażane wyłącznie w zł'otych w złocie, w stosunku jeden dolar wzł'ocie równa się 8,9141 zł,otych wzlocie, Art. 25, Konwersj.a, przewidziana w art. 22, 23 i 24, następuje z mocy s.ame,go prawa na dzień, od którego l.iczy się rata wierzytelności, biegnąca w dniu wejścia w życie rozporządzeni,a niniejszego', choćby termin jej wym.agalności już nastąpił.... Art. 26. Kon.wersj.a, przewidziana wart. 22 ~ 23, nie obejmuje: 1) listów zastawnych i obligacyj, wypuszczonych w dr'odz,eemis.ji publicznej na rynkach zagranicznych,a notowanych na giełdach. zagranicznych, jak równi,eż wierzytelności; zabezpiecz,ające te listy i oblig,acje; 2) 8% dolar,owych listów zastawnych Towarzystwa Kredytoweg'O Ziemskie,go w Wars.zawie :serji z roku 1924, poręczonych przez Skarb Państwa, 'oraz 'Odpowiedniej części wierzytelności hipotecznyc\h, zabezpieczających te lisrły a,określonych w sp'os.ób wskazany w 2 roźporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. (Dz. U. R. p" Nr. 7, poz. 48); 3) 7% i 8% listów zastawnych T'Owarzystwa Kr,edytowego Przemysłu Polskiego, wyrażonych w funtach szterlin1g,ach; 4) 8% gwarantowanych złotych oblig,acyj ko~ munalnych Banku Gos:podarstw,a Krajowego w Polsce z 1925 r. (Guaranteed,and Municipally Secured 8% Sinking Fund GoLd Bonds ci the Nati'onal Economic Bank Poland, 192'5), wyraż,onych w dolarach w złocie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 'Or.az gw,ar,ant'owanyc.h i zabez:piecz.onych 8% ;,amortyzowanych złotych obligacyj Banku G'Ospodarstwa Kraj'Owego w PoLsce 1926 r. (National Economic Bank, Poland, Guaranteedand Secured 8% Sinking Fund G01d Bonds" 1926), wyrażonych w dolarach w zlocie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, j.ak również wierzytelności zabezpiecz,ające te 'Obligacje;, 5) 7 % listów zastawnych Banku Gospodarstwa Kraj'owego emisji n.p. Z.f1, wyraż'onych w d~larach. Stanów Zjednoczonych Ameryki PołnocneJ;. 6) części emisji II 7 % listów zastawnych Ban~ ku.gospodarstwa Krajoweg'O w zł'ocie, opiewających na zlote w złocie względnie ich równowartości w dolarach Stanów Zjedno cz'onych Ameryki: P ółin,o c lleij w złoci~,. w funtach szterlingach, w guldenach hole n ~e~skic:h w zł'ocie i we frankach szw.ajc.ar. sklch, na sumę złotych w zloci-e oraz części emisji II 7 % obligacyj komunalnyc~ Ban~u ~ospodarstwa Krajowego w złocle, 'oplewających na zł ote w zł'oci~ w,zględnie ich równowartcści W dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w złocie, w fun~ach szterling,ach, w guldenach holendersklch w zlocie i we frankach szw~jcarskich, na sumę 4.1' złotych w złocle. Rozporządzenie Ministra Skarbu 'Oznaczy numery listów zastawnych i obli ~acyj, wymienionych w niniejs.zym punkcie, Jako wyłączcnych z pod konwersji. Art. 27. (1) Instytucja kredytu długoterminowego ma prawio połączyć w jedną lub kilka seryj li-

5 Nr. 59. Dziennik Ustaw. p.oz sty zastawne lub obli:g,acje,juji wypuszczone oraz przysz ł e, których oprocent,owanie, okres umorzenia" waluta i klau.zule monetarne oraz zabezpieczenia - po zastosowaniu przepisów rozporządzeni a niniejsze,go - oka ż ą si ę jednakowe. W tym celu instytucja ma prawo u stalić odpowiednie wzory listów zastawnych lu.b obligacyj.. (2) Ł ą cząc w n o wą b ą dź w nowe s,erje listy z,astawne lub,oblig,acje, instytucja może pomi nąć lub.zmien i ć zawarte w nich zastrzeż eni a nie dotyczące,przedmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszem UJst. (1). W szczególności instytucja może zaniechać tworzenia fundus,zów gwarancyjnych i zarządzić z,arachowywanie kwot, z ebranych na te functus,ze na nal.e,żności od dłużników., (3) Łącz,enie p oszczególnych seryj może być,dokonane tylko za, z,godą Minisitra Skarbu. Art. 28. (1) Konwersje, przewidziane: 1) w rozporz ą dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździerhika 1932 r.' o pierwszeństwie hipo.fecznem i konwersji zaległo,ści od p o życ z ek instytucyj kredytu długoterminoweg'o (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 810), 2) w ustawie z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżen i u oprocentowania i przedłużeniu okresów umorzenia w itz rzytelności długoterminowych,z,a b ezpi e czających listy z,astawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wie rzyt e lno ści listów z,al';tawnych i obligacyj (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950) i 3) w rozporz ądz e niu niniejszem,. - mogą być uj,awnione w wykazach hipotecznych bądź w drodze wpisów oddzielnych, bądź wspólnych, obejmujących wszystkie dokonywane zmiany, bez z,gody dłużnika i niższych wierzycieli na mocy jedp.o 'stronnego wnio,sku instytucyj kredytu d ług,oterminowego. Oświadczenie instytucyj we wniosku o konwers iję będą miały dla sądu (wydziałów hipotecznych) moc urzędową., (2) Zadn,e przeszkody, wynikające z obow,iązującyc:h przepis,ów, treści księgi hipotecznej oraz statutu ins,tytucifi, nie tamują ujawnienia konwersji powyższych w wykaz,ie hipotecznym czystym wpisem. (3) Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnejgo z 1896 r.,zapisanie przew:idzianych w ust. (1) konwersyj lub ich stopnia pierwszeństwa na stąpi bez przedslawienia listów hipotecznych wydanych co do praw rz,eczowych, wpisanych już do księgi grunt,owej. Jeżelj J,is.t hipoteczny zostanie przedł,o,żony później, urząd ksiąg gruntowych powinien na nim,z,aznaczyć Wipis. (4) Sporządzenie lub sprostowanie listu hipotecznego na wierzytelności określone w ust. (1) następuje na jednostronny WIIliosek instytucji. Art. 29. (1) Instytucje kredytu długoterminowegoobowią.zane S,ą prz,edstawić Min.i:s.trowi Skar bu do z.atwierdz,enia plany konwersji zaległości, dokonywanej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego' (nz. U. R. P. Nr. 94, poz. 810).. (2) Minister Skarbu może, uwz,ględniając stan finansowy in s tytucj,i, żądać zmian w przedstawionym planie. Art. 30. (1) Minister Skarbu usła li w drodze rozpo rządzenia termin wymiany listów zastawnych i obligacyj na konw,ersyjne. (2) Minister Skarbu może zezwolić instytucji kredytu długoterminowe ;go na przestemp!'owanie zamiast wymiany oznac,zonych seryj listów z,astawnych lub obligacyj, podlegających konwersji. (3) Instytucja kredytu długooterminoweg,o ma prawo: 1) wymienić listy zastawne lub obligacje na konwersyjne - w innych odcinkach; 2) wypowiadać zamiast losow,ania - za zapłatą wartości nominalnej -,odcinki listów zastawnych lub ' obligacyj,.opiewające na kwoty poniżej zł 100. (4) 1(.oszty konwersji ' obciążają dłużników. Art. 31. (1) Postępow,anie i wpisy,hipoteczne, mające na celu dokonanie konwersyj, p rtewidzianych w rqzporządzeniu niniejszem, są wolne od opłat sądowych (hipotec.znych). (2) Pisarze hipoteczni mają pr,awo p o bierać za wniosek o dokonani e konwersji w zakresie wszystkich wierzytelności 'Obci ążających daną nieruchomość: nionych w,art. 28, za wniesienie odpowiednich Itreśc:i do wykazu hipotecznego i za wydanie instytucji kredytu dług otermi.nowego świad e ctwa o dokonanych wpisach - jedynie opłatę st.ałą w kwocie zł.20. j. na podstawie wszystkich przepisów, wymie (3)Pisnto instytucji kredytu długoterminowe,go,,którem ona na mocy art. 2 rozporządzenia PrezydentaRz.eczy.pospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowelg'o (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 810), dokonyw,a konwersji na ipo,życzkę dodatkową w gotowiźnie,.polillegaopłacie stemplowej w wys okości 0,2 % od tej części pożyczki konwersyjnej, k tóra pokrywa nale.żności uboc.zne (odsetki,opłaty administracyjne i t. d.), wymienione wart. 1 powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Według tej sa 'mej z,asady podlegająoplacie stemplowej listy zastawne i innego rodzaju 'Obligacje, emitowane na mocy zda.nia drugiego,art. 2 powołanego roz(porząd.zenia Prezydent.a Rzeczypospolitej. Do uiszczenia Qpłat jest,obowiąz.ana instytucja kredytowa, która może żądać od dłużnika zwrotu uiszczonej opiaty, alho wpłacenia z;góry odpowied.niej kwoty. Art. 32. (1) Nieuj,awnienie w wykazie hipotecznym konwersyj, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszem, nie stanowi przeszkody ani do wsz, c,zęcia,,ani do prowadzenia postępowania sądowego, egzekucji sądowej lub elgzekucji we własnym zakresie instytucyj kredytu długoterminowego. (2) Zmiany w s,tanie wi.erzytelności, wynikającez powyższych.nieujawnionych hipotecznie konwersyj, powinny być zgłos.z.one do protokółu licytacji.

6 . ~.., 1000 pzi~nnik Pstą.w.. r oz,~ Q9 i $10... ;;~~'.~;./ ) R o z dzi a ł V. ';Przepisy o przerachowaniu na walutę polską zobowiązań z tytułu umów ubezpieczeń, zawartych przez!j#lkłady, podlegające nadzorowi Ministra Skarbu. Art. 33. (1) Wszelkie z.obowiązania z umów ubezpieczeń, wy,r,ażonych w walutach zagr.anicznych bez ustrzeżeń, wymienionych wart. 5, podlegają przerachowaniu na walutę polską według prz,eciętnego kursu wypłat w miesiącach kwietn.iu i maju 1934 r., notowanych n.a giełdzie pieniężnej w Warszawie.. (2) Dla podlegających pr,zer.achowaniu zobowiązań, wyrażonych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kurs ten ustala s.~ę na zł 5,40 za jednego dolara. 4,rt. 34. Wszelkie zohowiązan.ia z umów ubezpieczeń, opiewające na waluty zagraniczne z z,astrzeżeni.ami, wymienionemi wart. 5, - bez względu na to, czy zastrzeżenia te są ważne w.~yśl art. 4, - podleg.ają przerachow.aniu na złote w złoci~ według stosunku zawartości czyste.go zlota -W jednostce pieniężnej danej waluty zagranicznej or,az waluty polskiej w dniu 1 lipca 1931 r. cz.anych (Dz. U. R. P. Nr. 36, PQZ. 385), uśtawa z dnia 18 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. ' 273).i ws.zystkie przepisy sprzeczne z rozporzącizeniem niniejsz,em. (3) Moc.obowiązującą art. 211 i 437 kodeksu zobowiązań zawiesz.a się. Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki Minister Spraw Zagranicznych: Beck Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski Minister Skarbu: Wł. Zawadzki Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne go: W. Jędrz.ejewicz Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Nakoniecznikow - Kiukowski Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman Minister Kon11..mikacji:M. Butkiewicz Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski.Minister Poczt i Telegrafów: Kalźński Art. 35. P.rzerachowanie, prz.ewidziane w art. 33 i 34, nas.tęp~je,z. mocy samego prawa na f;1:zień 1 sierpnia 1934 r, Ko z d z i.a ł VI. Ustalanie kursu kruszc l1 złotego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI. z.dnia 1 lipc.a 1934 r.,wydane w porozuntieniu ~ Ministrami PrzeUlysłp Art. 36,. (1) z.~tjm!s (równowartość) ~~lf~~~u i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji zjołego W rozumi.emu Io.zporządzen ta nime)szego publicznej, przewidzianej w art. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego. '. 'oraz art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzec.zypo <spolhej z -clnia 5 listopada 1927 r. w spmwie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) Na podslawieart , i kodeksu handlowego (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 57, uważa ąię wartość zł'o!a, ogłasz.aną prz,ez Ministra 'Skatou w Monitorze Polskim. poz. 502) zarządza się co następuje: "t 2T'l\iinisler Skarbu oblicżać będzie wartość tę na podstawie cen czystego złota na giełdzie za ~ 1. Llcytacię przeprow.adz.a ten notarjusz lup granicznej, którą ozn.aczy rozporządzeniem, oraz na komornik, w którego okręgu urzędowym znaj~uje się podstawie przeciętne.go kursu na giełdzie w War- r.zecz, podlegająca sprzedaży. ązawie, - wypłaty na siedzibę powy~szejgiełdy za-. Jeżeli licytację ma pr.zeprowadzić przysięgły granicznej. makler giddowy, powinna ona 'odbyć się na n.ajbliżl ;.' (3. ) P ~~~p} ~y. ~a.~l? ~ 17 stosuje si ę anąlqgicznie szej giełdzie... '. do wierzyfelnoscl, wyrażonych w złqtych w złocie. Uprawniony do sprzedaży przez licytację ma \. i prawo sprzedą.ćr.ze.cz za pośrednictwem innego no- Ro z d z i.a ł tarjusza lub komornika, a także na innej giełdzie; VII. jeżeli to może dać korzystniejszy wynik. Przepisy końcowe. Art. 37. Wykonanie rozporządzeni.a mmejsze,go porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości. 2. We wniosku o dokonanie licytacji należy. wskazać imię, nazwisko (firmę) i adres dłużnika, z jakiego tytułu ma być dokonana sprzedaż oraz określić przedmiot i miejsce sprzedaży..,,.. Art. 38. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (4) Równocześnie tracą moc ohowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w wa!ut.ach obcych i w złotych w złocie. hipotecznie z~"bezpie- 3. Termin licytacji należy wyznaczyć tak, aby licytacja' odbyła się nie później niż piętnastego dnia oddały z lgłoszenia wnios.ku o sprzed.aż. 4. Not.arjusz lub komornik, przepr-owadzaj,, cy licytację, zamieści o niej w miejscowym dzienniku... h ~?.'

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe I. Uzupełnienie. Ustawy walutowe [A ] zestawił Dr. Włodzimierz Dąbrowski >>l. ' * " : ;. * Dodatek Nr. 7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 1939 r. Nr 23 USTAWY: Poz.: 142-z dnia 24 marca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu BankuPolskiego. 413 143-z dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem został wydany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. Treść: 581. Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. zmien i ająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzielenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW Dziennik Ustaw Nr 7 --- 67 --- Poz. 41, 421 4l Po zaznajomieniu się z powyższym Układem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawa.rtych; oświadczamy, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 149 poz. 703 USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569, Nr 69, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1 Zakres stosowania Regulaminu 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego za okres od 01.01. 2003 do 30.06. 2003 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa ( Fundusz ) działa zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, Nr

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo