SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO"

Transkrypt

1 Nr postępowania 1/2011 Bydgoszcz, dnia r. SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza ul. M. Skłodowskiej-Curie Bydgoszcz tel fax W oparciu o artykuł 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o Działalności Leczniczej ( Dziennik Ustaw 2011, nr 112, pozycja 654 ) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz z późn. zm.), ogłasza konkurs na zlecenie usług transportu sanitarnego dla: Stacji Dializ, Kliniki Transplantologii oraz Kliniki Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. PRZEDMIOT USŁUG TRANSPORTOWYCH OBEJMUJE: I. Świadczenie usługi transportowej w zakresie transportu sanitarnego dla Stacji Dializ Szpitala w harmonogramie: 1. I zmiana od godz do II zmiana od godz do III zmiana od godz do Zabiegi hemodializy w Stacji Dializ odbywają się według ustalonego harmonogramu codziennie oprócz niedziel. ( aktualny harmonogram przewozu pacjentów na zabiegi hemodializy w załączniku nr,,b ) 1

2 II. Świadczenie usługi transportowej w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Kliniki Transplantologii: 1. transport zespołu pobierającego narządy ( 3 5 osób ) wraz z narzędziami niezbędnymi do ich pobrania oraz lodówki lub urządzenia LifePort Kidney Transporter. ( niezbędne źródła zasilania ) 2. transport węzłów chłonnych i/lub śledziony oraz krwi do Pracowni Zgodności Tkankowej w Warszawie, ul. Nowogrodzka transport pacjentów wytypowanych do przeszczepienia nerki np. z lotniska ( Bydgoszcz, Poznao ) do Kliniki Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. w Bydgoszczy. 4. dodatkowy transport krwi z ośrodka zgłaszającego dawcę (szacunkowe zapotrzebowanie na powyższe usługi w załączniku nr,,a ) WYMAGANIA ORGANIZACYJNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW ORAZ ICH WYPOSAŻENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO DO PKT I i II : - ambulans transportowy zgodny z ambulansem typu,,a spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN A1/2011, - wyposażenie pojazdu zgodne z Polską Normą PN-EN1865, - rok produkcji samochodu nie starszy niż 2008, - pojazdy spełniające wymagania Ustawy o działalności leczniczej w zakresie transportu sanitarnego (pojazd powinien posiadad cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy), - jeden z pojazdów musi posiadad aktualną zgodę na pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym, - samochody wyposażone w najazdy do załadunku chorych na wózkach inwalidzkich, - klimatyzacja przedziału kierowcy i przedziału pasażerskiego, - tapicerka samochodowa zmywalna, łatwa do utrzymania w czystości, z możliwością wykonania dezynfekcji bieżącej, - niezależny układ ogrzewania przedziału dla pacjentów, - środki transportu musza posiadad system łączności ze Stacją Dializ/zleceniodawcą, - pojazdy wyposażone w system stabilizacji toru jazdy ( ABS i ESP ), 2

3 - czas wykonania usługi max. 30 minut od otrzymania wezwania, - w przypadku transportu chorego na tzw. krzesełku dwie osoby do obsługi ( kierowca i osoba dodatkowa ), - każdy z kierujących pojazdami jest zobowiązany posiadad stosowne uprawnienia do kierowania takim pojazdem oraz posiadad przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przed medycznej zgodnie ze standardem Rady Resuscytacji UE oraz BLS - AED i CPR - AED, - kierowca wyposażony w odzież ochronną umożliwiającą identyfikację jako pracowników transportu sanitarnego, - osoba obsługująca samochód zobowiązana jest do świadczenia pomocy Pacjentom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz dowiezienie do Stacji Dializ osób z niepełnosprawnością, - wyposażenie niezbędne do transportu chorych, - każdy z pojazdów musi posiadad aktualne badania techniczne oraz Polisę OC i NW, - w przypadku awarii pojazdu usługodawca zobowiązany jest podstawid pojazd zastępczy w celu zrealizowania ustalonej usługi. II. Świadczenie usługi transportowej w zakresie transportu sanitarnego dla Klinik Medycyny Ratunkowej Szpitala: Obsługa całodobowa. 1. W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku : - w godzinach od 8.00 do (3 ambulanse w okresie do r.; 2 ambulanse w okresie od r.) - w godzinach od do 8.00 (1 ambulans) 2. W niedziele, święta, dni wolne od pracy : - w godzinach od 8.00 do (1 ambulans) - w godzinach od do 8.00 (1 ambulans) (szacunkowe zapotrzebowanie na powyższe usługi w załączniku nr,,a ) 3

4 WYMAGANIA: - ambulans ratunkowy typu,,b spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN A1/2011, - wyposażenie pojazdu zgodne z Polską Normą PN-EN1865, - rok produkcji samochodu nie starszy niż 2008, - pojazdy spełniające wymagania Ustawy o działalności leczniczej w zakresie transportu sanitarnego (pojazd powinien posiadad cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy), - pojazdy muszą posiadad aktualną zgodę na pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym, - czas wykonania usługi max. 20 minut od otrzymania wezwania, - każdy z kierujących pojazdami jest zobowiązany posiadad stosowne uprawnienia do kierowania takim pojazdem oraz posiadad przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przed medycznej zgodnie ze standardem Rady Resuscytacji UE oraz BLS - AED i CPR - AED, - osoba obsługująca samochód zobowiązana jest do świadczenia pomocy Pacjentom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, - kierowca wyposażony w odzież ochronną umożliwiającą identyfikację jako pracowników transportu sanitarnego, - środek łączności w samochodzie umożliwiające kontakt z zleceniodawcą, - każdy z pojazdów musi posiadad aktualne badania techniczne ora Polisę OC i NW, - w przypadku awarii pojazdu usługodawca zobowiązany jest podstawid pojazd zastępczy w celu zrealizowania ustalonej usługi. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta winna byd opatrzona numerem REGON. 2. Oferta winna byd sporządzana w języku polskim. 3. Oferta winna byd napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem i winna byd podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 4

5 (przedstawicieli) Oferenta, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. 4. Wszystkie stronnice oferty, załączniki, a także miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą byd parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 5. Do oferty muszą byd załączone wszelkie dokumenty stanowiące załączniki nr 1-9, wymagane postanowieniami punktu 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami umowy. 6. Wymagane dokumenty należy przedstawid w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą byd opatrzone klauzulą za zgodnośd z oryginałem i stanem faktycznym i poświadczone przez osobę podpisującą ofertę. 7. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi byd załączone pełnomocnictwo określające rodzaj czynności do których upoważniona jest dana osoba. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwo musi byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez osobę (osoby)udzielające pełnomocnictwa. 8. Oferent winien zamieścid ofertę w kopercie, która będzie oznakowana w następujący sposób : nazwa firmy, adres Oferenta oraz napis: Konkurs ofert na udzielenie świadczeo zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 9. Każdy z Oferentów może złożyd tylko jedną ofertę. 10. Oferent może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Udzielający zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 11. Oferent nie może wycofad oferty i wprowadzid zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert. 2. Wymagane dokumenty. UWAGA : brak któregokolwiek z dokumentów stanowiących załączniki nr 1-9 spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania. 1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy według wzoru zamawiającego. 5

6 2) Załącznik nr 2 - kserokopia aktualnych badao technicznych samochodu ( w przypadku utraty ważności badao technicznych samochodu w trakcie realizacji zamówienia, usługodawca zobowiązany jest złożyd kserokopię badao aktualnych w komórce Zaopatrzenia). 3) Załącznik nr 3 - zaświadczenie lub oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, lub że Oferent uzyskał zwolnienie na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (data ważności do 3 m-cy przed terminem konkursu). 4) Załącznik nr 4 - zaświadczenie lub oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, lub że Oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (data ważności do 3 m-cy przed terminem przetargu). 5) Załącznik nr 5 - aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego, w zakresie objętym usługami (wyciąg z odpowiedniego rejestru sądowego lub wpisu ewidencji działalności gospodarczej). 6) Załącznik nr 6 - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających wartością i charakterem. 7) Załącznik nr 7 - kserokopia ubezpieczenia OC ( w przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zamówienia, usługodawca zobowiązany jest złożyd kserokopię nowego ubezpieczenia w komórce Zaopatrzenia). 8) Załącznik nr 8 kserokopie dokumentów potwierdzających rok produkcji i inne wymagane dane techniczne pojazdów wykorzystywanych do transportu sanitarnego. 9) Załącznik nr 9 kserokopia dokumentu potwierdzającego zgodę na pojazdy uprzywilejowane. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia: Do r. 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczenia dla: a) Stacja Dializ od r. b) Klinika Transplantologii od c) Klinika Medycyny Ratunkowej od r. 6

7 WARUNKI WYBORU OFERTY 1. Kryteria wyboru ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierowad się następującymi kryteriami: 1) Cena 100% Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wyboru części oferty. 2. Opis sposobu obliczania ceny. 1) Oferent winien zaoferowad cenę jednoznaczną i ostateczną. 2) Cena oferty i składające się na nią ceny jednostkowe winny byd określone w walucie polskiej. 3) Oferent określi ceny jednostkowe netto i brutto, stawkę VAT, cenę netto i brutto ogółem. UWAGA: błędy rachunkowe w obliczeniu ceny skutkowad będą odrzuceniem oferty. 3. Miejsce i termin składania ofert. 1) Ofertę należy złożyd w Kancelarii Szpitala do dnia r. do godz Termin uważa się za dochowany tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia oferty do godziny i miejsca wskazanego powyżej, bez względu na sposób, czas i miejsce nadania. Wszystkie oferty otrzymane po terminie Udzielający zamówienie zwróci Oferentom. 2) Nie przewiduje się spotkania z Oferentami. 3) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 4. Miejsce i termin otwarcia oferty. 1) Zamawiający komisyjnie otworzy koperty z ofertami dnia r. o godz w Dziale Logistyki. 2) Oferenci mają prawo byd obecni przy otwieraniu ofert. 3) Zamawiający powiadomi pisemnie o wyniku konkursu wszystkich Oferentów. 4) Oferent może zwrócid się do Udzielającego zamówienie pisemne lub faxem o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7

8 5) Wszelkie zapytania, oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treśd dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 6) Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami jest: Adam Łassa Koordynator ds. Logistyki - telefon kontaktowy 52 / ) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w części lub całości bez podawania przyczyn. 5. Protesty i odwołania. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Załączniki: - załącznik nr 1 [formularz ofertowy] - załącznik nr,,a [informacja dla oferenta] - załącznik nr,,b *harmonogram przewozu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. w Bydgoszczy] Bydgoszcz, dnia r. ZATWIERDZAM 8

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., ul Poniatowskiego 26 08 110 Siedlce tel.25 64 03

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków czystości

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków czystości Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków czystości w postępowaniu wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro, ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sprawa nr 82/2013/EEZP/AW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych Południowego str. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BDK/01/2013 NA WYKONYWANIE BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo