TERAZ POLSKI. Poznać nową kulturę i język Getting to know new culture and language

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Poznać nową kulturę i język Getting to know new culture and language"

Transkrypt

1 TERAZ POLSKI P i S M o S T U d i U M J ę z y K A i K U lt U r y P o l S K i e J d l A C U d zo z i e M Có w UA M KuRSy języka POLSKIEgO POLSKI W PRAKTyCE 1 LuTy 2012 (6) Innowacyjność, kreatywność i zaradność Innovation, creativity and resourcefulness Chciałbym płynnie mówić po polsku I wish I could speak fluent Polish Poznać nową kulturę i język Getting to know new culture and language

2 2 Spis treści / Table of contents Krótko Dzisiaj nie jest już problemem dla cudzoziemca znalezienie w Polsce szkoły języka polskiego jako obcego. Osoby, które chcą się nauczyć naszego języka ojczystego, mogą wybierać nie tylko wśród wielu kursów organizowanych przez rozmaite prywatne szkoły, ale przede wszystkim mogą skorzystać z bogatej oferty uniwersyteckiej. Wszystkie największe uniwersytety w Polsce oferują programy nauczania języka polskiego jako obcego. Oferta naszego Studium obejmuje kursy o zróżnicowanym stopniu trudności oraz o różnej liczbie godzin. Cieszymy się, że proponowany przez nas program wybiera coraz więcej cudzoziemców. Język polski należy do europejskiej rodziny języków urzędowych. Europa może się poszczycić dużym bogactwem językowym występują tu 23 języki urzędowe oraz 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości. Należy również pamiętać o językach, którymi mówią obywatele UE pochodzący z innych krajów i kontynentów. Właśnie po to, aby zwrócić uwagę społeczeństw na tę różnorodność lingwistyczną, od 2001 r. 26 września jest obchodzony Europejski Dzień Języków. Również we wrześniu 2012 r. chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż nauczanie języka polskiego zatacza coraz większe kręgi i obejmuje wciąż rosnącą liczbę uczących się. Dlatego też, naszym zdaniem, nadszedł dobry moment, aby podsumować dotychczasową działalność na tym polu. W związku z tym Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM oraz Stowarzyszenie Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego organizują międzynarodową konferencję naukową pt. Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania. Mamy nadzieję, że w konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich oraz wszystkich instytucji zainteresowanych nauczaniem oraz promocją języka i kultury polskiej na świecie. In short Nowadays it is not a problem for a foreigner to find a school of Polish as a foreign language in Poland. Those who want to learn our native language may not only choose among a variety of courses run by private schools, but also avail themselves of a broad university offer. All major universities in Poland offer courses of Polish as a foreign language. Our School provides courses at different levels of language proficiency and including different number of hours per week. We are happy to observe that more and more foreigners are selecting the curriculum we propose. Polish is one of the official languages of the European Union. Europe may pride itself on the abundance of languages 23 languages have the official status, while over 60 local communities existing within the EU territory use regional or minority languages. Languages spoken by the citizens of the EU from other countries and continents should also be taken into account. Since 2001, every year on September 26, the European Day of Languages is thus celebrated to draw societies attention to this linguistic diversity. Likewise in September 2012 we want to highlight the fact that teaching Polish as a foreign language is spreading and becomes accessible to a still greater number of learners. Therefore, in our opinion, it is the right moment to summarize previous activities in this field. Hence, AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students and the Bristol Association of Polish and Foreign Teachers of Polish Culture and Polish as a Foreign Language are organizing an international scientific conference titled Teaching Polish culture and Polish as a foreign language in Poland and abroad. Accomplishments, problems and challenges. We hope that our conference will gather the representatives of academia and all institutions engaged in teaching and promoting Polish language and culture in the world. dr Agnieszka Mielczarek kierownik Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM TERAZ POLSKI p i s m o s t u d i u m j ę z y k a i k u lt u r y p o l s k i e j d l a c u d zo z i e m có w ua m kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE Pismo Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM Wydawca: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM ul. Fredry 10, Poznań tel./fax (+48 61) Kierownik: dr Agnieszka Mielczarek Redagują: Bożena Markowska i Piotr Kreft Tłumaczenie na język angielski: Alicja Sempowicz-Kalczyńska Okładka: fot. Jarosław Piekarski Zdjęcia: archiwum, Jarosław Piekarski, Maciej Męczyński DTP: Poznań 2012 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS Doktorat honoris causa dla prof. Byung Kwon Cheonga 3 Prof. Byung Kwon Cheong awarded an honorary doctor s degree 3 Innowacyjność, kreatywność i zaradność 4 Innovation, creativity and resourcefulness 5 INFORMACJE OGÓLNE 6 GENERAL INFORMATION 7 Chciałbym płynnie mówić po polsku 8 I wish I could speak fluent Polish 8 Chciałbym w Polsce znaleźć pracę 9 I hope I find a job in Poland 9 Jak przyjechałam to już tutaj zostałam 10 Once I arrived in Poland... I stayed to live here 10 Poznać nową kulturę i język 11 Getting to know new culture and language 11 Pod znakiem miśków 12 Marked by teddy bears 13 Satysfakcja z uczenia języka polskiego 14 The satisfaction of teaching Polish 14 i Stowarzyszenie Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jak Obcego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania. Collegium Europaeum Gnesnense Gniezno, IX 2012 r. Szczegóły na: www. schoolpl.amu.edu.pl,

3 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students Doktorat honoris causa dla prof. Byung Kwon Cheonga Prof. Byung Kwon Cheong awarded an honorary doctor s degree 16 stycznia 2012 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Byung Kwon Cheongowi z Koreańskiego Uniwersytetu Języków Obcych w Seulu. Prof. Byung Kwon Cheong jest twórcą studiów polonistycznych w Korei, tłumaczem arcydzieł literatury polskiej na język koreański, wybitnym uczonym. Prof. Cheong, zafascynowany kulturą i językiem polskim, skupia się w swojej pracy na kwestiach nauczania naszego języka i propagowania naszej kultury w swoim ojczystym kraju. Owocami tej pracy są podręczniki do nauki języka polskiego, Słownik polsko-koreański i Historia Polski. Jednak największy splendor i ogromną satysfakcję przyniosły mu tłumaczenia na język koreański literatury polskiej, wśród których znajdują się Nowoczesna polska poezja i Pan Tadeusz. Już od 1983 r. prof. Cheong podejmował starania o utworzenie studiów polonistycznych na swojej macierzystej uczelni. Jej władze wyraziły na to zgodę w 1986 r. Dotychczas w Departamencie Studiów Polskich w Seulu stopień licencjata uzyskało ponad 800 studentów, 15 osób ukończyło studia magisterskie w Polsce, a tytuł doktora otrzymało 8 osób. Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM od kilku lat współpracuje z polonistyką w Seulu. Wielokrotnie gościliśmy koreańskich studentów na kursach języka polskiego. On January 16, 2012, prof. Byung Kwon Cheong of Hankuk University of Foreign Studies in Seoul received an honorary doctor s degree at AMU. Prof. Byung Kwon Cheong is the founder of the first Department of Polish Studies in Korea, translator of Polish literary works into Korean and an outstanding scholar. Enchanted by Polish language and culture, prof. Cheong focuses on the themes concerning teaching Polish as a foreign language and popularization of Polish culture in his homeland. He authored course books for teaching Polish, Polish- Korean Dictionary and History of Poland. Still, he is most famous for translating Polish literary works, among which are Contemporary Polish Poetry and Pan Tadeusz. Since 1983 prof. Cheong made efforts to establish a department of Polish studies at his home university. The university authorities gave their consent in So far, the Department of Polish Studies in Seoul has had over 800 B.A. graduates, 15 students completed their M.A. studies in Poland and 8 persons received a doctor s degree. AMU School of Polish Language and Culture has cooperated with the Polish Studies in Seoul for a few years now. Many a time have we had Korean students learning Polish in our School. red. fot. Maciej Męczyński, Życie Uniwersyteckie for Foreigners AMU Institute of Polish Philology offers a unique program Polish Studies for Foreigners, to foreign students and Poles living permanently abroad. This is a full-time BA program and the classes take place in Collegium Polonicum in Słubice. The program of studies includes an intensive course of Polish language and a second foreign language course (English or German), and Latin language basics. In addition, we offer classes on literature, Polish history and culture, general history, Polish linguistics, philosophy, foreign language teaching (Polish as a foreign language methodology) and also workshops on translation and writing in Polish. Collegium Polonicum is an exceptional place. It is situated on the German-Polish border and constitutes a joint academic institution of AMU and European University Viadrina in Frankfurt-on-Oder. Collegium Polonicum provides modern teaching facilities and comfortable dormitories. The teaching staff at the Polish Studies for Foreigners comprises highly experienced lecturers of AMU Institute of Polish Philology. Polish Studies for Foreigners Collegium Polonicum ul. Kościuszki Słubice tel. (+48 95) More information at 3

4 4 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish language and Culture for Foreign Students erasmus Innowacyjność, kreatywność i zaradność Rozmowa z dr Iwoną Borkowską pełnomocnikiem Rektora ds. Programu LLP Erasmus - Nadzoruje Pani program LLP Erasmus na UAM. W jaki sposób jest on obecnie realizowany na naszej uczelni? - Przede wszystkim realizujemy mobilność studentów i pracowników na dużą skalę. Od kilku lat zajmujemy 2. miejsce w Polsce, gdy chodzi o liczbę realizowanych rocznie wyjazdów (w 2010/ wyjazdów studentów i ponad 200 wyjazdów pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych). My wszyscy zaangażowani w realizację Programu Erasmus (koordynatorzy wydziałowi, instytutowi oraz administratorzy) upowszechniamy wśród studentów UAM przekonanie, że studia to bynajmniej nie czas oczekiwania na papier i na początek prawdziwego życia. W konsekwencji Procesu Bolońskiego, a także krajowych, nowych regulacji legislacyjnych UAM wyraźnie otwiera się na nowoczesne zadania, m.in. na przygotowanie studenta do pomyślnego funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy, nie tylko polskim. Studia, czyli pierwsze miejsce pracy młodych ludzi, muszą dawać sposobność ku indywidualnemu rozwojowi i zdobywaniu szeregu kompetencji społecznych. Celem UAM jest stanie się uniwersytetem przedsiębiorczym, co w praktyce oznacza chęć kształcenia w kierunku innowacyjności, kreatywności i życiowej W skali kraju jesteś my w czołó wce i przycią gamy (obok UW, UJ, UWr i SGH) najwię kszą liczbę zagranicznych stypendystó w. W tym roku goś cimy ich ponad 320. Przyjeż dż a do nas cała Europa, ale statystyki pokazują, ż e UAM, podobnie jak nasz kraj, najwię kszą popularnoś cią cieszy się wś ró d Turkó w i Hiszpanó w. zaradności. Wyjazd na Erasmusa (na studia lub praktykę) jest wprawdzie nie jedynym, ale bardzo skutecznym sposobem, by tego rodzaju kompetencji nabyć. Mobilność to nie ucieczka od studiowania, lecz podziwu godny wysiłek. Należy nań patrzeć nie z perspektywy wymagającego wykładowcy, lecz wymagającego pracodawcy. - Czy UAM jest atrakcyjną uczelnią dla stypendystów Erasmusa? - W skali kraju jesteśmy w czołówce i przyciągamy (obok UW, UJ, UWr i SGH) największą liczbę zagranicznych stypendystów. W tym roku gościmy ich ponad 320. Przyjeżdża do nas cała Europa, ale statystyki pokazują, że UAM, podobnie jak nasz kraj, największą popularnością cieszy się wśród Turków i Hiszpanów. Mamy nadzieję, że wraz z nowym programem, ERASMUS for All, UAM przyciągnie świetnych studentów również spoza Unii Europejskiej. To dla nas, jak pokazuje przykład tureckich studentów, którzy najchętniej ze wszystkich powracają do nas na płatne studia magisterskie, ważny kierunek rozwoju, zarówno ze względów kulturowych, ekonomicznych, jak i demograficznych. - Jakimi motywami kierują się stypendyści Erasmusa, wybierając UAM? - Jak na razie, wciąż bardzo rzadko spotykam cudzoziemców, którzy potrafią prawidłowo wymówić Adam Mickiewicz University. Nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu popularności, ale pracujemy na to. W miarę poszerzania naszej oferty przedmiotów i programów w języku angielskim (AMU-PIE), wdrażania wspólnych programów studiów i innych doskonałych rozwiązań gwarantujących jakość wymiany, studenci zagraniczni reagują rosnącym zainteresowaniem. Samo miasto również bardzo podoba się studentom z zagranicy. Mamy też bez wątpienia renomę, gdy chodzi o obsługę studentów zagranicznych. Ten sukces należy na pewno przypisać znakomitej pracy Biura Programu ERASMUS w Dziale Współpracy z Zagranicą, a także coraz nowocześniejszej infrastrukturze (rekrutacja on-line, legitymacje elektroniczne, wyremontowane domy studenckie itp.). Jednak odpowiedzialność za samopoczucie zagranicznych studentów oraz za kulturowo-towarzyską stronę ich pobytu spoczywa na zrzeszeniu Erasmus Student Network (ESN). - Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Piotr Kreft

5 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish language and Culture for Foreign Students Innovation, creativity and resourcefulness An interview with dr Iwona Borkowska, Erasmus Institutional Coordinator - You are the Erasmus Institutional Coordinator at AMU. How is the programme carried out at our university nowadays? Above all, we implement student and staff mobility on a large scale. AMU is the second university in Poland in the number of participants of the mobility programme (in academic year 2010/2011, 830 students and more than 200 teaching and administrative staff members went abroad within the framework of the programme). All of us who are involved in the implementation of the Lifelong Learning Programme Erasmus (administrators, faculty and institute coordinators) propagate among AMU students the belief that the period of study is not a time to spend awaiting to be given a diploma and to start real life. In consequence of launching the Bologna process and the implementation of new domestic law, AMU clearly opens up to new assignments, for instance to prepare a student to thrive in a modern labor market, not just on the Polish ground. Studies, the first place of work for young people, have to provide them with opportunities that enhance the development of their capacities and acquisition of intercultural competences. The goal for Adam Mickiewicz University is to become an entrepreneurial university, which in practice means that education should be targeted at teaching entrepreneurial skills: innovation, creativity and life resourcefulness. Going abroad within the framework of the Erasmus mobility programme (for studying or internship) is, although not the only one, a very effective way to gain such skills. Student mobility is not an escape from studying but an effort worth praising. Therefore, we should perceive mobility not from the perspective of a demanding teacher, but a demanding employer instead. - Is AMU an attractive university for Erasmus scholars? We are in the lead of universities (along with Warsaw University, Jagiellonian University, The University of Wrocław and Warsaw School of Economics) that attract the highest number of foreign scholars. This year we are hosting more than 320 foreign students. Although students from all around Europe are coming to study at AMU, statistically our University, similarly to the whole country, is most popular with Turkish and Spanish students. We hope that thanks to the new programme ERASMUS for All, AMU will attract outstanding students from non-eu states, too. As the example of Turkish students who come back to undertake MA studies at AMU shows, it is an important direction to follow due to cultural, economical and demographic reasons. - What are the motives that drive Erasmus scholars to choose AMU? As for now, I almost never meet foreigners who can pronounce Adam Mickiewicz University correctly. We haven t reached the peak of our popularity yet, but we are working on it. As a result of extending the offer of subjects and programmes in English (AMU-PIE), implementing mutual curricula and other solutions that guarantee the quality of exchange, foreign students are becoming more interested in studying at AMU. They also like our city very much. In addition, we are very appreciated for serving international students. We surely owe this success to the great work of the Erasmus Office in AMU International Office and constant investments in the modernization of university infrastructure (on-line registration, electronic student id, renovated dormitories etc.). However, the responsibility for international students well-being as well as social and cultural part of their stay rests with the Erasmus Student Network (ESN). - Thank you for the conversation. Interview by Piotr Kreft Summer School of Polish Language and Culture Summer School of Polish language and Culture is organized by Adam Mickiewicz University and the Great Poland department of the wspólnota Polska Association. Both organizers are making two separate and independent university enrollments in order to enable the attendance of both foreigners and Poles from foreign countries. The clash of languages, cultures and, what is vital, mental images of Poland as a neigbour, partner, the country of ancestors or even as John Paul ii s homeland constitutes the School s unique atmosphere. P R O g R A M M E : language course / lectures (in Polish and in English) / workshops / consultations for beginners / cultural events (movies in a cinema and on video, theatrical performances, concerts and recitals, visits to museums and galleries tickets not included) / excursions Credit Points: 15 hours 1 point The School issues certificates at testing to the completion of a course and the attainment of language proficiency at a certain level. AdAM MiCKiewiCz UNiVerSiTy PozNAŃ / SUMMer SCHool of PoliSH language ANd CUlTUre UAM Collegium Maius / ul. Fredry 10, Poznań tel. (+48 61) (wednesdays 12:00 p.m.-4:00 p.m.) / GSM (+48) dr Joanna Grzelak / fax. (+48 61)

6 6 INFORMACJE OGÓLNE Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców powstało w 1985 r. przy instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich, z których większość to pracownicy instytutu Filologii Polskiej oraz członkowie zespołu Autorów zadań i egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako obcego, podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa wyższego. Programy nauczania proponowane w Studium zostały opracowane w odniesieniu do systemu poziomów zaawansowania przyjętego przez Komisję. TyPy KuRSÓW a) Kursy języka polskiego 4 godziny tygodniowo przez 30 tygodni: 2000 PlN 4 godziny tygodniowo przez 15 tygodni: 1200 PlN 6 godzin tygodniowo przez 30 tygodni: 2500 PlN 6 godzin tygodniowo przez 15 tygodni: 1600 PlN 10 godzin tygodniowo przez 30 tygodni: 3800 PlN 10 godzin tygodniowo przez 15 tygodni: 2200 PlN b) roczny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w Polsce (600 godzin + 75 godzin zajęć specjalistycznych) opłata za rok: 3100 eur opłata za semestr: 1550 eur c) Kursy przygotowujące do zdawania Państwowego egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako obcego Semestralny kurs (4 godz. tygodniowo, łącznie 60 godz.) 1200 PlN intensywny dwutygodniowy kurs (15 godz. tygodniowo) 1000 PlN d) lektorat dla studentów UAM 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni na i roku studiów na UAM 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni na ii roku studiów na UAM WARuNKI REKRuTACjI Kandydaci są proszeni o przedłożenie: wypełnionego formularza zgłoszeniowego testu kwalifikacyjnego (tylko dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych) uzasadnienia wyboru danego kursu Termin składania zgłoszeń na kursy organizowane w i semestrze upływa 15 września, a na kursy w ii semestrze 15 stycznia. zgłoszenia na intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce będą przyjmowane do 1 września. PuNKTy ECTS: 15 godzin 1 punkt ects POZIOMy NAuCZANIA Przydział studentów do grup odbywa się na podstawie stopnia znajomości języka polskiego uczestników: poziom A dla początkujących (poziom wstępny A1, poziom elementarny A2) poziom B dla średnio zaawansowanych (poziom podstawowy B1, poziom średni ogólny B2) poziom C dla zaawansowanych (poziom efektywnej biegłości językowej C1, poziom zaawansowany C2) WPŁATy wpłaty na wybrany kurs należy dokonywać bezpośrednio na konto Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. wszystkie wpłaty na terenie Polski należy uiszczać w złotych. Bank zachodni wbk SA Vi o/poznań Pl subkonto: BiC (SwiFT): wbkpplpp ZAKWATEROWANIE Studium gwarantuje zakwaterowanie wyłącznie uczestnikom intensywnego rocznego kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Polsce. Miesięczna opłata za miejsce w domu studenckim (pokój dwuosobowy) wynosi ok. 400 zł.

7 GENERAL INFORMATION The School of Polish language and Culture for Foreign Students was established in 1985 by the institute of Polish Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań. The classes are conducted by academic teachers, most of whom are faculty members of the institute of Polish Philology and members of zazie : the Team of exam tasks authors and examiners by the State Comission for the Certification of Polish as a Foreign language at the Ministry of Science and Higher education. The School follows curricula designed by the Commission. TyPES OF COuRSES a) Polish language courses 4 hours of classes per week for 30 week 2000 PlN 4 hours of classes per week for 15 weeks 1200 PlN 6 hours of classes per week for 30 weeks 2500 PlN 6 hours of classes per week for 15 weeks 1600 PlN 10 hours of classes per week for 30 weeks 3800 PlN 10 hours of classes per week for 15 weeks 2200 PlN b) one-year preparatory course for learners who want to study at Polish universities or colleges (600 hrs of classes and 75 hrs of Polish for special purposes) two semesters: 3100 eur, one semester: 1550 eur c ) one-semester preparatory course for the certificate exam (4 hours of classes a week) 1200 PlN d) Two-week preparatory course for the certificate exam (15 hours of classes a week) 1000 PlN e) lectures 2 hours a week for 30 weeks for the first year of studies at AMU 2 hours a week for 30 weeks for the second year of studies at AMU ADMISSION REQuIREMENTS Candidates are asked to submit the following: 1) course application 2) placement test (intermediate and advanced students only) 3) reasons for selecting a given course The deadline for applications for the first semester is September 15, and January 15 for the second semester. The deadline for the one-year preparatory course applications is September 1. CREDIT POINTS (ECTS): 15 hours 1 credit point TEACHINg LEVELS Group placement is made on the basis of the student s level of language advancement: level A for beginners (Breakthrough level A1, and waystage level A2) level B for intermediate learners (Threshold level B1, and Vantage level B2) level C for advanced learners (effective operational Proficiency C1, and Mastery level C2) PAyMENT Payment for the chosen course should be made directly to the University account: Bank: Bank zachodni wbk SA Vi o/ Poznań Account number: Pl Sub-account: BiC (SwiFT): wbkpplpp Tuition is to be paid in Polish zloty. HOuSINg The School guarantees housing only for students participating in the one-year preparatory course. A monthly rent for one person is 400 PlN. WyDZIAŁ FILOLOgII POLSKIEj i KLASyCZNEj zaprasza Filologia polska wiedza o teatrze Filmoznawstwo Bałkanistyka Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem czeskim Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem rosyjskim Filologia specjalność filologia klasyczna Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka Filologia specjalność filologia bułgarska Filologia specjalność studia śródziemnomorskie Filologia specjalność filologia polska jako obca Komunikacja europejska Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo Komunikacja europejska specjalność bałkanistyka informacja naukowa i bibliotekoznawstwo KoNTAKT: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej ul. Fredry 10, Poznań tel. (+48 61) , (+48 61) , (+48 61) Instytut Filologii Polskiej ul. Fredry 10, Poznań Instytut Filologii Klasycznej ul. Fredry 10, Poznań Instytutu Filologii Słowiańskiej ul. Fredry 10, Poznań rejestracji na studia można dokonać pod adresem: 7

8 8 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish language and Culture for Foreign Students Chciałbym płynnie mówić po polsku Rozmowa z Antonem Grimą z Malty uczestnikiem kursu języka polskiego w SJKPC STUDENT Dlaczego zaczął się Pan uczyć języka polskiego? Jestem Maltańczykiem i zostałem wysłany do Polski przez katolicką organizację, do której należę, znaną pod nazwą Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest praca katechetyczna w parafiach katolickich. Stąd właśnie bierze się moje dążenie do opanowania języka polskiego. Chciałbym komunikować się z osobami, z którymi, mam nadzieję, będę współpracował, a także tworzyć bliższe relacje z ludźmi dzięki zgłębieniu ich języka. Czy nauka języka polskiego jest bardzo trudna? Tak, w istocie. Nauka języka polskiego jest bardzo trudna, nawet bardziej niż się spodziewałem. Najwięcej trudności sprawiają mi trzy zagadnienia. Po pierwsze, język polski należy do innej grupy językowej niż te języki, którymi władam. Moim ojczystym językiem jest maltański, który jest językiem semickim z silnymi wpływami łaciny. Drugim językiem, którym się posługuję, jest angielski, będący również językiem urzędowym na Malcie. Płynnie władam także językiem włoskim. Język polski jest jednakże zupełnie inny, zarówno pod względem fonetycznym, jak i gramatycznym, co sprawia, że trzeba włożyć dużo wysiłku w to, by go opanować. Pozostałe zagadnienia dotyczą bardziej gramatyki, w szczególności systemu przypadków i deklinacji oraz rodzaju gramatycznego. Chociaż w języku maltańskim również istnieje rodzaj gramatyczny, nie zawsze zgadza się on z tym w języku polskim, np. stół jest rzeczownikiem rodzaju męskiego w języku polskim, natomiast w języku maltańskim rodzaju żeńskiego ( mejda ), książka w języku polskim jest rodzaju żeńskiego, a męskiego w języku maltańskim ( ktieb ). Umiejętność posługiwania się językiem polskim będzie więc Panu bardzo potrzebna. Główną korzyścią płynącą z nauki będzie dla mnie to, że będę mógł biegle komunikować się w języku polskim i przez to ściślej zintegrować się z polskim społeczeństwem i polską kulturą. Poza tym, z wykształcenia jestem nauczycielem, zatem dzięki nauce języka polskiego będę mógł znaleźć stałą pracę w swoim zawodzie. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał Piotr Kreft I wish I could speak fluent Polish An interview with Anton Grima, a participant of Polish language course in AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students Why do you want to learn Polish? I m Maltese and I was sent here by the organisation to which I belong, a Catholic organisation by the name of Society of Christian Doctrine (SDC). The main charism of the Society is catechesis within the Catholic Church. Thus this is my main aim of learning Polish, to be able to communicate with the persons I will hopefully work with and to establish closer relationships through language. Is Polish hard to learn? Yes, indeed. It s very difficult, much more than I expected. There are three main reasons which I could highlight. Firstly, Polish belongs to a different language family to the languages I know. My mother tongue is Maltese, a Semitic language with strong Latin influences. My second language is English (which is also an official language in Malta) and I m also fluent in Italian. However, Polish is totally different, both phonetically and grammatically and this makes it a real struggle to master. The other two reasons are more related to grammatical aspects, i.e. the grammatical cases and the declinations they generate as well as the grammatical gender. This is because grammatical gender exists in Maltese as well but it doesn t necessarily correspond to the Polish gender, for e.g. table is masculine in Polish while feminine in Maltese ( mejda ), while book is feminine in Polish and masculine in Maltese ( ktieb ). What advantages will you gain from learning Polish? The main benefit from the learning of Polish is that hopefully I would be able to communicate fluently in Polish and therefore integrate myself better in the Polish society and its culture. Besides being a Polish language learner, I m also a teacher by profession and consequently Polish will help me find a permanent job as a teacher. Thank you for the conversation. Interview by Piotr Kreft

9 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish language and Culture for Foreign Students Chciałbym w Polsce znaleźć pracę Rozmowa z Ivanem Grixtim z Malty uczestnikiem kursu języka polskiego w SJKPC Przyjechał Pan do Polski z Malty. - W listopadzie 2010 r. Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej (SDCh) przysłało mnie do Polski, abym pomagał kościołowi polskiemu przez głoszenie Ewangelii i pracę apostolską w parafiach. Nie mówił Pan po polsku. - Znajomość języka polskiego jest dla mnie niezbędna. Nigdy w życiu nie myślałem, że będę uczyć się języka polskiego, ani że będę mieszkać w Polsce! Uczę się mówić po polsku, ponieważ tutaj w Polsce nie mogę komunikować się w innym języku. Ponadto chciałbym znaleźć pracę, może jako nauczyciel, tak jak na Malcie. Jednak moim najważniejszym celem jest to, aby być nauczycielem mojej katolickiej wiary, szczególnie przez spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, jako członek Stowarzyszenia Doktryny Chrześcijańskiej (SDCh). Czy nauka języka polskiego jest bardzo trudna? - Bez wątpienia, język polski jest bardzo trudny. Gramatyka jest skomplikowana: każda sytuacja ma swój przypadek. Przyimki nie zawsze łączą się z tymi samymi przypadkami, i ostatecznie można po prostu powiedzieć, że jest więcej wyjątków niż zasad! Wymowa jest też trudna. Język polski jest trudny, ale jeśli się bardzo chce, to można go opanować. Warto się pomęczyć, gdyż zawsze znajomość obcego języka to duża umiejętność. - Kiedy uczysz się nowego języka, dodatkowo trzeba też rozumieć kulturę jego kraju. Odwrotnie, żeby zrozumieć polskie życie i tradycję, trzeba znać język polski. A wreszcie, żeby rozumieć Polaków, trzeba znać kulturę, tradycje i język polski. To wszystko są umiejętności, dzięki którym można być bardziej otwartym i doświadczonym. Dziękuję za rozmowę. I hope I find a job in Poland Rozmawiał Piotr Kreft An interview with Ivan Grixti from Malta, a participant of Polish language course in AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students You came to Poland from Malta. I was sent here by The Society of Christian Doctrine in October 2010 to help the Polish Church in the faith formation and catechetical work in the parishes. You didn t speak Polish. It is crucial for me to speak Polish. Never in my life have I thought that I d learn Polish or that I d live in Poland. I began to learn Polish because I can t communicate in any other foreign language in Poland. Apart from that, I d also like to find a job here. Perhaps I could work as a teacher, just like I did in Malta. Still, my priority is to be the teacher of my Catholic faith. As a member of The Society of Christian Doctrine I have the opportunity to preach faith to children, youths and adults. Is learning Polish very difficult? Polish is undoubtedly very difficult to learn. Grammar is very complex because you have to use different case endings. The prepositions aren t always used with the same cases. All in all, you may say that there are more exceptions than rules! Pronunciation is hard, too. Polish is difficult, but if you try hard, you may master it. The drudgery is worth it. Knowing a foreign language is an invaluable skill. When you learn a new language, you need to understand the country in which it is spoken as well. And vice versa, to comprehend the Polish way of living and Polish tradition, you need to know Polish language. Finally, to understand Poles, you need to be acquainted with the culture, tradition and the language. Knowing them makes you a more open-minded and experienced person. Thank you for the conversation. Interview by Piotr Kreft 9STUDENT

10 10 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish language and Culture for Foreign Students Jak przyjechałam, to już tutaj zostałam Rozmowa z Chun Xią Li-Kłos uczestniczką kursu języka polskiego w SJKPC STUDENT - Dlaczego Chinka zamieszkała w Polsce, tysiące kilometrów od swoich rodzinnych stron? - Mieszkam w Polsce od sierpnia 2008 r. Od 2005 r. pracowałam w Szanghaju w jednej z firm zajmujących się sprzedażą różnych rodzajów chińskich herbat do Niemiec. Podczas firmowej imprezy, zorganizowanej przez naszego niemieckiego odbiorcę, poznałam chłopaka z Polski, który znalazł się tam przypadkowo wraz z przyjacielem, z którym podróżował po Chinach. Jakoś tak nam się dobrze rozmawiało, iż wymieniliśmy się kontaktami i obiecałam mu, że w czasie swojego urlopu pokażę mu prowincję Syczuan, z której pochodzę. Nasze plany pokrzyżowało trzęsienie ziemi, które przeżyłam w Syczuanie. Zniszczenia spowodowane trzęsieniem były ogromne; zginęło wielu ludzi, zniszczone były drogi i linie kolejowe, nie działały telefony, nie było Internetu. Jednakże udało mu się ze mną jakoś skontaktować. Podczas rozmowy zaprosił mnie na wakacje do Polski. Jak przyjechałam, to już tutaj zostałam. Po kilku miesiącach wzięliśmy ślub, a po roku urodził się nasz syn. - Proszę powiedzieć trochę o Pani przygodzie z językiem polskim. W jakim stopniu nauka języka polskiego ułatwiła Pani życie w Polsce? - Nauka języka polskiego bardzo ułatwia mi życie w Polsce. Przede wszystkim mogę normalnie komunikować się z moją rodziną ze strony męża oraz z przyjaciółmi z Polski. Także codzienne sprawy jak zakupy, wizyta z dzieckiem u lekarza itp. dzięki nauce języka polskiego przestają być problemem. Jedną z najważniejszych zalet znajomości polskiego jest to, iż mogę normalnie podejmować pracę w Polsce. Na razie są to niezbyt skomplikowane tłumaczenia z języka chińskiego na język polski, ale wraz ze wzrostem moich umiejętności językowych wzrasta również poziom trudności moich tłumaczeń (np. tłumaczenia z dziedziny inżynierii i techniki). - A jakie elementy języka polskiego były dla Pani najtrudniejsze do nauczenia się? - Najtrudniejszym elementem języka polskiego nie jest dla mnie wymowa, jak myśli wielu moich znajomych z Polski, ale gramatyka. Jest ona bardziej skomplikowana od gramatyki chińskiej i angielskiej, z którą miałam wcześniej do czynienia. Deklinacje, koniugacje są dla mnie bardzo, ale to bardzo skomplikowane. Zdaję sobie sprawę, iż jeśli będę chciała poznać język polski w stopniu zadowalającym, czeka mnie jeszcze bardzo dużo nauki i ćwiczeń. - Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Bożena Markowska Once I arrived in Poland... I stayed to live here An interview with Chun Xia Li-Kłos, a participant of Polish language course in AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students - Why did a Chinese girl settle down in Poland, so far from her home? - I ve been living in Poland since August Since 2005 I worked in Shanghai for a company selling different types of Chinese tea to Germany. Once at a company party held by our German partner I met a young man from Poland who happened to be there with his friend, with whom he was traveling across China. When we were talking, we felt an instant connection. We exchanged numbers and I made a promise to him that when I have my holidays, I ll show him around the province of Sichuan where I come from. Our plans were thwarted by an earthquake I survived in Sichuan. It was devastating. Many people were killed, roads and railways destroyed, phones weren t operating, there was no Internet. Somehow, he managed to get in contact with me. He invited me to spend summer holidays with him in Poland. Once I arrived, I settled down here. We got married a few months later and in a year our son was born. - Please tell us more about your adventure with Polish. In what way did learning Polish make your life easier? - Learning Polish really makes my life much easier. First and foremost, I may communicate with my husband s part of the family as well as with my Polish friends. Second, such mundane activities like shopping or visiting a doctor with my child are no longer an issue. Besides, it is a great advantage to know Polish, because I can work in Poland. Till now I did simple translations from Chinese into Polish, but with the development of my language skills I will be able to translate more complex texts, for example engineering or technical documents. - What is the most difficult aspect of learning Polish for you? - It is not pronunciation, as many of my friends think, that I find most difficult. The hardest part is grammar, because it is much more complex than in Chinese or English, which I learned before. For me the declensions and conjugations are very much complicated. I m aware that there is yet a lot of learning and practicing ahead of me to master Polish in a satisfying degree. - Thank you for the conversation. Interview by Bożena Markowska

11 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students Poznać nową kulturę i język Getting to know new culture and language Zadaliśmy dwa pytania naszym studentom. Chcieliśmy się dowiedzieć, co tak naprawdę skłoniło ich do przyjazdu do Polski i nauki języka polskiego, a także czym ich zaskoczył nasz kraj. We asked two questions to our students. We wanted to find out what really made them come to Poland and learn Polish and what they found surprising in our country. Ahmet Besol (Turcja - Turkey) Głównym powodem przyjazdu do Polski są moje studia polonistyczne w Turcji. Zrozumiałem, że Polacy nie są, jak myślałem w Turcji, bardzo religijni i bogaci. The main reason for my coming to Poland is the fact that I study Polish philology in Turkey. When I came here I learned that Poles are not as religious and rich as I imagined. Min Seop Lee (Korea Południowa - South Korea) Moim zdaniem Polska ma duży potencjał, a więc będzie jeszcze bogatsza. Dlatego koreańskie firmy takie, jak: Samsung, LG, Hyundai potrzebują osób, które mówią po polsku. Takich osób brakuje w Korei. Widziałem długą kolejkę na poczcie. Na poczcie było trzech urzędników, ale tylko jeden urzędnik pracował. Myślę, że inny urzędnik nie był zajęty. Ludzie w kolejce czekali, ale nie gniewali się. Scott Bergin (Wielka Brytania - Great Britain) Mój główny powód przyjazdu do Polski to dziewczyna, którą poznałem w Egipcie podczas wakacji. Kiedy wróciłem do Anglii, odszukałem ją. Najpierw rozmawialiśmy przez Facebook, a potem przez Skype. Zaproponowałem, żeby przyjechała do mnie, a potem ja pojechałem do niej. Ona była w ciąży, więc zdecydowałem przeprowadzić się do Polski. Jestem nadal w Polsce. Chciałem uczyć się polskiego, żeby rozmawiać z rodziną Karoliny (moja dziewczyna). W Poznaniu macie takie fajnie budynki. Podobają mi stare budynki. Zaskoczyło mnie także to, jak jest w domu, szczególnie w moim domu. Ojciec Karoliny jest bardzo apodyktyczny. Zawsze mówi: Daj mi albo Zrób mi, a ja nie lubię tego. I came to Poland because of the girl whom I met during summer holidays in Egypt. After I returned to England, I managed to find her via the Internet. Initially, we exchanged messages on Facebook, then we spoke via Skype. I invited her to visit me in my country and then I went to her. She got pregnant, so I decided to move to Poland. I m still living here. I wanted to learn Polish to be able to talk with the family of my girlfriend Karolina. You really have such marvellous buildings in Poznań. I like the old architecture. I was confused by the situation at home, especially mine. Karolina s father is very authoritative. He always expresses himself like Give this to me or Make me a, which I really dislike. Poland has, in my opinion, a large potential and thus it will be more prosperous. Korean companies such as Samsung, LG or Hyundai need employees who speak Polish. There are very few such people in Korea. I ve seen a long queue at a post office. There were three post office clerks, but only one was working at that moment. I think the rest weren t busy. People standing in the queue were waiting, but they weren t irritated. Daniel Gruber (Niemcy - Germany) Interesuję się językami słowiańskimi i chciałem pojechać na Erasmusa do Wschodniej Europy. Mój uniwersytet Friedricha Alexandra w Erlangen- Norymberdze jest partnerem Uniwersytetu Adama Mickiewicza i dlatego zacząłem uczyć się polskiego w Niemczech rok przed przyjazdem do Polski. Najbardziej zaskoczyła mnie biurokracja w Polsce. W akademiku jest straszna. Ale ogólnie bardzo lubię Polskę. I m interested in Slavic languages and I wanted to go on Erasmus exchange to Eastern Europe. The University of Erlangen- Nuremberg, which is my home university, has an exchange agreement with Adam Mickiewicz University, so I started to learn Polish one year before my arrival. I was mostly surprised by Polish bureaucracy. It is cumbersome at the dormitory. In general, I like Poland very much. Kasumi Okuda (Japonia - Japan) Od dziecka lubię spotykać się z nową kulturą. Na studiach chciałam uczyć się języka, którym mało ludzi umie mówić. Więc przypadkiem poszłam na polonistykę w swoim kraju i teraz się uczę tutaj w Polsce. Wydaje mi się, że to był dobry wybór. Im więcej wiem o Polsce i tym języku, tym bardziej je lubię. Nie podoba mi się, że dużo studentów pali papierosy. Ale uważam również, że studenci są bardziej pracowici niż w Japonii. U nas niektórzy studenci śpią na zajęciach, a w Polsce nie. I ve liked to learn about other cultures ever since I was a child. During my studies I wanted to master a language that is not commonly spoken. I began Polish studies in Japan by chance and now I m an exchange student in Poland. It seems to me it was a good choice. The more I know about Poland and Polish language the more I like them. I dislike the fact that so many students smoke cigarettes. However, I think Polish students are far more hardworking than students in Japan. In my country students sometimes fall asleep in class while I haven t observed that in Poland. SONDA 11

12 12 Potyczki językowe / Linguistic struggles Pod znakiem miśków Przeżycie pod tytułem nauczanie w Korei Południowej, w tym wypadku nauczanie języka polskiego jako obcego (obcego, choć ukochanego przez brać studencką ), trudno równać z czymkolwiek w kategorii określanej jako (mniej więcej) śródziemnomorska dydaktyka akademicka. Nie wynika to z tego, że godzina lekcyjna w Korei trwa 50 minut, czy też z tego, że nasz krajowy USOS (łamane na papierowy indeks) to tam jedynie komputerowa baza danych (z ładnymi kolorkami), ale z tego, że wszystko, co scalało inny wariant doznania Europejczyka w koreańskim systemie akademickim, w tym wypadku piszącego te słowa, łączy jedna cecha: miśkowość. Chodzi tu o miśki maskotki. Narysowane, naklejone, ustawione, leżące itp. W piórnikach, na długopisach oraz, ale to już obowiązkowo, poprzywieszane do telefonów komórkowych. Nasz misiek, ogólnie, wyraża wesołość, pogodność, niekonfliktowość, serdeczność. I w takim właśnie nastroju (tu można powtórzyć te 4 określenia) odbywa się uniwersytecka edukacja w Korei. Minidialogi Ale ale... Oto ktoś, kto pomyślałby nieostrożnie, że wesoła szkoła (pamiętajmy: szkoła wyższa; niższe stopnie edukacji uwzględniają zarysowaną aurę z jeszcze większą intensywnością, tj. z większym zagęszczeniem miśka na metr kwadratowy) to przejaw pewnej, najzupełniej nieefektywnej, niedojrzałości (niedojrzałości: było nie było studenta, czyli dorosłego chłopa i kobiety) prowadzącej do niczego dobrego lub wręcz wpływająca na regres tak edukowanego społeczeństwa, byłby w błędzie... Fenomen edukacji w Korei przejawia się bowiem w tym, że owe studenckie miśki (i cały kolektyw maskotek) to drobny, wcale nie najważniejszy sposób (z intencją czy bez: to nie ma teraz znaczenia) cementowania relacji międzyludzkich, który formułuje to, co nazywa się tzw. kapitałem społecznym. A kapitał społeczny, na co wskazują prowadzone całkiem serio badania akademickie, to kategoria może i najważniejsza w dynamice rozwoju danej grupy. Maskotki, także na... zajęciach lekcyjnych, można porównać. O, istnieje punkt zaczepienia. Z tego punktu wynika minidialog. Niektóre minidialogi przechodzą w dłuższe rozmowy. Niektóre rozmowy przechodzą, np. po latach, w rozmowy korporacyjne (tu warto wskazać na osobliwość koreańskich czeboli gigantycznych koncernów, genetycznie rodzinnych). I o to, między innymi, chodzi. W konsekwencji cały splot okoliczności, kultywowanych również w czasie edukacji uniwersyteckiej, doprowadza do tego, że rozwój przeróżnego typu: kulturowego, motoryzacyjnego, turystycznego, kulinarnego itp. Korei (Internet wyłącza się z konkurencji, ponieważ w Korei Internet to osobna kategoria ontologiczna) wprawiłby w zdumienie każdego, kto tylko pomyślałby nieostrożnie, że ów misiek (oczywiście brany tu prototypowo) wymalowany na długopisie studenta to takie zupełne nic w łańcuchu współczesnej edukacji. Uniwersytet to świątynia wiedzy W innym ujęciu: brama, przez którą przechodzi się do świata internacjonalnych korporacji, firm i firemek. Niby nic nadzwyczajnego chociażby w porównaniu do polskiego systemu edukacji. Otóż różnica jest gigantyczna: koreański nauczyciel, profesor, dwoi się i troi, aby zapewnić pracę swojemu absolwentowi. To na nim głównie spoczywa obowiązek kontaktu z firmami, managerami itp. w celu znalezienia dobrej, czyli w gruncie rzeczy dobrze płatnej pracy. Związek zresztą absolwenta kończącego studia z kadrą jest silny jak związek rodzinny. Np. coroczne pasowanie na Studenta I roku, mające formę podseulskiego biwaku, z częścią oficjalnoartystyczną (w czasie której każdy student przedstawia się i wita z licznie zgromadzoną polonistyczną rodziną) i z tą mniej (w czasie której zabawa, jak to się mówi, się rozkręca ), nie może odbyć się bez sporej grupki absolwentów, którzy polonistykę pokończyli kilka albo kilkanaście lat temu. Grupa, razem, wspólnie... O specyfice koreańskiej edukacji uniwersyteckiej można by mówić długo..., gdyż z perspektywy odległości (7736 km) wszystko klaruje się ze wzmocnioną siłą. Prof. UAM dr hab. Piotr Wierzchoń Autor jest kierownikiem Zakładu Filologii Koreańskiej UAM

13 Potyczki językowe / Linguistic struggles It is hard to compare the experience of teaching in South Korea, in this instance teaching Polish as a foreign language (although foreign, but still adored by the students), to anything within the category known as (more or less) the Mediterranean foreign language teaching at the university level. The experience is not incomparable because a lesson in Korea lasts for 50 minutes or because there is a nicely coloured computer database instead of our USOS [University System of Serving Students] and student s paper record books. What it boils down to is that for a European like me the unique experience was marked by one element: teddybearishness. What I have in mind are mascots. Drawn, stuck on, arrayed, laying etc. In pencil boxes, as pen decorations and, obligatory, attached to mobile phones. Generally, a teddy bear like that represents joy, cheerfulness, peaceable nature and warmth. And such (here you may repeat the four abovementioned features) is the atmosphere of studying at a university level in Korea. Mini-dialogues However... If one had carelessly thought that this happy school (let us remember that it is an institution of higher education; lower stages are characterized by even higher density of teddy bears for square meter) is a sign of a certain kind of ineffective immaturity (the immaturity of a student, after all, a grown-up man and woman), which brings about no positive results and may even be conducive to regression of the society, he would be mistaken... What the phenomenon of education in Korea is all about is that the students teddy bears (and the whole bunch of mascots) are a tool by which, though in a small and not the most significant way (whether intentionally or not, it doesn t matter), social relations are bound, what we call the social capital is created. As the recent academic research has shown, social capital might even be the most important category for the dynamics of development in a given group. Mascots can also... be compared in class. There, we have somewhere to start. What follows is a mini-dialogue. Some of the mini-dialogues turn into longer conversations. Some conversations over the years become corporate discourse (at this point we should mention the distinctiveness of Korean chaebols, large corporate groups, controlled by families). Consequently, in view of the circumstances encouraged throughout the period of education at the university level, any development in Korea, whether it be cultural, automotive, touristic or gastronomic (the Internet is off competition, as in Korea it belongs to a completely different ontological category), would be astonishing to anyone who had hastily thought that the prototypical teddy bear on a student s pen is nothing to all the stages of contemporary education. University: a temple of knowledge From yet another point of view, a university is a gate through which one crosses to the world of international corporations, large and small companies. Supposedly it is nothing new, like in comparison to education system in Poland. The difference is enormous though. Korean teacher or professor goes to no end of troubles to find a job for their graduate. The teacher primarily bears the responsibility of communicating with companies, managers etc. In order to find a good, or perhaps we should say well-paid job. In any case, the relations between a graduate and the teaching staff are as strong as family ties. For example, the event of welcoming first year students to the university, organized in the form of a camp near Seoul and divided into the official artistic part (when every student introduces him/herself and greets with the gathered family from the Polish department) and the less official one (when the party warms up) can t carry on without a large group of graduates who got their degrees a few or more years ago. A group, collectively, together... A lot more could be said about the characteristics of Korean education at the university level... as everything is more apparent when viewed from such distant perspective (Poland is 7736 km away from Korea). Prof. Piotr Wierzchoń The author is the director of the Institute of Korean Philology at AMU Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu są ofertą dydaktyczną kierowaną do tych z Państwa, którzy, przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć uprawnienia do nauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce, bądź w ośrodkach polonistycznych poza granicami kraju. Program trwających trzy semestry Studiów obejmuje 350 godzin wykładów, konwersatoriów i zajęć warsztatowych z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, wiedzy o języku polskim oraz kulturze polskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej UAM pod adresem: Serdecznie zapraszamy! 13

14 14 Pracownicy SJKPC / The School employees Satysfakcja z uczenia języka polskiego PRACOWNIK Pomysł, aby uczyć języka polskiego cudzoziemców, po raz pierwszy przyszedł mi do głowy w trakcie pobytu w Niemczech. Miałam tam okazję skorzystać z intensywnego kursu językowego w Goethe-Institut oraz lektoratu na Uniwersytecie w Getyndze, a co ważniejsze, przyjrzeć się pracy lektorów w różnych grupach, na różnych poziomach. Teaching foreign language seemed to be an easy and undemanding job at first, until I began teaching students myself. In 2001 I started to work in the School, then governed by prof. Irena Sarnowska-Giefing. I remember teaching a nice group of intermediate students, with whom we interpreted literary texts. It was one of the nicest experiences I ve had. In the years that followed, I chiefly taught Polish to beginners and literary text analysis was a kind of task I could only dream about. Of course I value working with beginner groups highly, too. It is really satisfactory to see students developed their language skills since the beginning of a course. The biggest challenge I had to face was teaching Polish to students of Polish philology from South Korea, who, although are very Początkowo praca ta wydała mi się lekka, łatwa i przyjemna, aż do czasu, kiedy sama zaczęłam stawiać pierwsze kroki w tym zawodzie. W 2001 r. rozpoczęłam pracę w poznańskim Studium, kierowanym wówczas przez prof. Irenę Sarnowską-Giefing. Pamiętam, że prowadziłam kurs dla bardzo sympatycznej grupy średnio zaawansowanej i wspólnie odkrywaliśmy teksty kultury. Było to bodaj jedno z moich najmilszych doświadczeń. W późniejszych latach zajmowałam się na ogół kursami dla początkujących, gdzie o interpretacji tekstów literackich można było tylko pomarzyć. Oczywiście pracę w tych grupach również bardzo sobie cenię, chociażby ze względu na satysfakcję z widocznego przyrostu kompetencji językowej studentów. Największym wyzwaniem glottodydaktycznym było dla mnie prowadzenie lektoratu dla studentów polonistyki z Korei Południowej, którzy należą wprawdzie do silnie zmotywowanych, jednak ze względu na homogeniczny charakter grupy, trudniej przebiegał proces kształcenia takich sprawności, jak mówienie czy słuchanie. Do moich ostatnich doświadczeń, nie tylko lektorskich, ale także administracyjnych, należy organizacja miesięcznego kursu dla stypendystów programu LLP Erasmus. Ponadto każdego roku w czerwcu odbywa się w Poznaniu egzamin certyfikatowy, dlatego staram się przygotować do niego chociaż małą grupę studentów. Do tej pory udało im się zdać go pomyślnie. W pracy z tymi grupami pomaga mi doświadczenie egzaminatora w zespole powołanym przez Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. The satisfaction of teaching Polish dr Izabela Wieczorek The idea to teach Polish to foreigners began to form in my mind during my stay in Germany. There not only had I an opportunity to participate in an intensive language course in Goethe-Institut and a course at the University of Göttingen, but also, what s even more important, I could take a closer look at language teachers work in various groups and at different levels. motivated, in a homogenous group acquire speaking and listening skills more slowly than other students. My recent activities include teaching as well as administrative work, especially the organization of the Erasmus Intensive Language Course. In addition, every June the state certificate exams take place in Poznań and I try to prepare at least a small group of students to the exams. All the students I taught did well on the exams. The experience of being an examiner in the team formed by the State Comission for the Certification of Polish as a Foreign Language is certainly helpful in this kind of work. Izabela Wieczorek, Ph. D.

15 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM znajduje się w Collegium Maius w centrum Poznania obok Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki i Centrum Kultury Zamek. Stwarza to dogodne warunki do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Poznaniu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Collegium Maius jest bardzo dogodnie zlokalizowane. Można do niego dotrzeć każdym środkiem komunikacji miejskiej. Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM zapewnia swoim studentom doskonałe warunki do kształcenia. Studium dysponuje bogatą biblioteką i zbiorem materiałów dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w salach ćwiczeniowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny. AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students is situated in Collegium Maius, in the city center, in close vicinity of the Grand Theater and the Culture Center Zamek. Thanks to the convenient location, anyone can easily participate in the cultural events in Poznań and what s more, reach Maius by any means of public transport. AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students provides its students with excellent learning conditions. The School has a rich collection of books and teaching materials. The courses are held in classrooms equipped with modern technology.

16

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS +

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + STUDENT APPLICATION FORM Poniższy wzór zawiera wypełnione 3 Application forms dla studenta, który wybrał trzy uczelnie partnerskie.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel.

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel. Hi, I m Poland! What do you know about me? Didyouknowthatpolishis the most difficult language in the world? dwa dwoje dwóch dwojgiem dwojgu dwie dwóm dwom dwoma dwiema Didyouknowthat Warsawisthe third

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2017, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo