Raport roczny Annual Report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny Annual Report"

Transkrypt

1 Raport roczny Annual Report Empik Smyk E-commerce Empik Digital Schools Publishing Optimum Fashion Financials

2 GRUPA EM&F W LICZBACH W 2012 RokU EM&F Group in numbers in ,2 mld PLN Przychody ze sprzedaży / Sales: PLN 3.2 billion % % Wzrost sprzedaży / Sales increase: 10% Marża EBITDA / EBITDA margin Zysk EBITDA / EBITDA profit 8% 257 mln PLN Zatrudnienie / Employment Ilość sklepów/szkół / Number of stores/schools Powierzchnia handlowa / Retail space thousand m pracowników ,2 tys. m 2

3 Spis treści / Table of contents List Prezesa Zarządu / Letter of the President of the Management Board 04 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter of the Chairman of the Supervisory Board 06 Informacje o Grupie EM&F / Information on the EM&F Group 08 Zarząd / Management Board Rada Nadzorcza / Supervisory Board Profil działalności / Business Profile Struktura grupy kapitałowej / Structure of the Capital Group Sieć sprzedaży / Sales Network Spółka NFI EM&F na giełdzie / NFI EMF on the Warsaw Stock Exchange 14 Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2012 roku / The financial results of EM&F Group in Plany Grupy EM&F w 2013 roku / Plans EM&F Group in Informacje o segmentach operacyjnych / Information on operating segments 24 Empik Salony / Empik Retail Empik Publishing Empik Digital E-Commerce Grupa Smyk / Smyk Group Szkoły Językowe / Language Schools Grupa Moda / Fashion Group Grupa Optimum / Optimum Group Skonsolidowana Informacja Finansowa / Consolidated Financial Information 64

4 4 Raport Roczny 2012 Annual Report LIst PREZEsA ZARZądU Letter of the President of the Management Board MACIEj szymański Prezes Zarządu EM&F President of the EM&F Board szanowni Państwo, Rok 2012 obfitował w istotne dla Grupy EM&F wydarzenia. Do grona naszych znaczących akcjonariuszy dołączył renomowany fundusz inwestycyjny Penta Investments, działający w krajach Europy Środkowej. Cieszę się, że nowy inwestor zapowiedział kilkuletnie zaangażowanie kapitałowe i wraz z dotychczasowym akcjonariuszem funduszem Eastbridge popiera strategię realizowaną przez Zarząd EM&F. W 2012 r. przychody Grupy EM&F wzrosły o 10% do 3,2 mld złotych, a na bazie porównywalnych sklepów LFL przychody wzrosły o 5,5%, do czego przyczyniły się wszystkie segmenty tworzące naszą Grupę. dear sirs, The year 2012 was an eventful year for EM&F Group. Penta Investments, a renowned investment fund operating in Central Europe, became one of our significant shareholders. I am glad to announce that our new investor declared its intention to maintain its capital involvement over the period of at least several years and, along with Eastbridge fund, one of our existing shareholders, supports the strategy implemented by the Management Board of EM&F. Last year, the EM&F Group's revenues increased by 10% to PLN 3.2 billion, or by 5.5% on the basis of comparable LFL stores, to which all of the Group s segments contributed. W salonach Empik skupiliśmy się na rozszerzeniu oferty produktów z kategorii pozawydawniczej, które spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych klientów. W Grupie Smyk postawiliśmy na rozwój międzynarodowej sieci sprzedaży, otwierając 27 sklepów oraz rozszerzeniu oferty ubranek i akcesoriów dziecięcych. Z kolei nasze szkoły językowe poprawiły w 2012 roku zarówno przychody, jak i zyski, a na rynkach zagranicznych sprzedaż kursów zwiększyła się nawet o 70%. W segmencie modowym zakończyliśmy kompleksowy proces restrukturyzacji, który wierzę, że pozwoli na poprawę wyników w bieżącym roku. In Empik stores, we focused on the expansion of the non-publishing products offer, which was met with large interest from our customers. Smyk Group focused on the expansion of the international retail network, with the opening of 27 stores and the expansion of the offer of children s clothes and accessories. Our language schools recorded both increased revenues and profits in 2012, with sales of language courses increasing by as much as 70% on the foreign markets. The fashion segment completed a comprehensive restructuring process, which, in my belief, will enable the segment to improve its results this year.

5 5 W 2012 r. najszybszy rozwój nastąpił w spółkach zajmujących się handlem internetowym oraz dystrybucją produktów cyfrowych. Przychody z e-commerce wzrosły o 60%, a nasze brandy osiągnęły rekordowy zasięg wśród internautów liczba użytkowników empik.com wyniosła blisko 1,8 mln osób. Umocniliśmy też pozycję lidera na dynamicznie rosnącym rynku e-booków. W minionym roku potroiliśmy liczbę oferowanych tytułów do 26 tysięcy, skupiając się na nowościach i bestsellerach. In 2012, the fastest growth was recorded by our e-commerce and digital distribution companies. Revenues from e-commerce increased by 60% and our brands reach record-high range among the Internet users, with empik.com reaching nearly 1.8 million users. We also strengthened our leading position on the fast-growing e-book market. Last year, we tripled the number of offered book titles to 26,000, focusing on new releases and bestsellers. W 2013 r. chcemy rozszerzyć ofertę sklepów internetowych o nowe kategorie i rozpocząć działalność e-commerce za granicą. Planujemy także dalszą ekspansję międzynarodową szkół językowych i sieci Smyk oraz wzbogacenie oferty marek własnych. In 2013, we plan to expand the offer of our e-stores to include new categories and launch e-commerce operations abroad. We also plan to further expand the international operations of our language schools and Smyk chain and to expand the offer of own brands. W celu poznania bardziej szczegółowych planów na bieżący rok zachęcam Państwa do lektury niniejszego raportu rocznego. Podsumowujemy w nim realizację strategii Grupy w 2012 r. oraz prezentujemy nasz model biznesowy i profile działalności segmentów operacyjnych. For further information concerning our detailed plans for 2013, please refer to this annual report. The report includes not only information on the Group s operations in 2012, but also the description of our business model and the operating profiles of our operating segments. Na zakończenie chciałbym w imieniu własnym i całego Zarządu podziękować za zaufanie, jakie okazali nam nasi Akcjonariusze oraz zapewnić, że Zarząd Grupy EM&F podejmie wszelkie starania w celu zwiększenia wartości Grupy w 2013 r. Radzie Nadzorczej dziękuję za dobrą współpracę i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć. Lastly, I would like to thank our Shareholders on my behalf and on behalf of the entire Management Board for the shown trust and assure them that the Management Board of EM&F will undertake all efforts to increase the Group s shareholder value in I convey my thanks to the Supervisory Board for efficient cooperation and support on which we can always rely. Pragnę podziękować naszym Klientom za to, że od lat wybierają produkty i usługi dostarczane przez spółki z Grupy EM&F. Szczerze dziękuję również ponad sześciu tysiącom naszych pracowników za wysiłek włożony w wypracowanie wysokich przychodów w 2012 r. I would like to thank our customers for continuing to choose products and services provided by EM&F Group companies over the years. I also convey my sincere thanks to our more than 6,000 employees for their efforts and contribution to our high revenues in Z poważaniem Maciej Szymański Yours faithfully, Maciej Szymański

6 6 Raport Roczny 2012 Annual Report LIst PRZEWodnICZąCEGo RAdy nadzorczej Letter of the Chairman of the Supervisory Boardof the Management Board MACIEj dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board szanowni Państwo, Na wstępie chciałbym wyrazić zadowolenie z rozwoju Spółki NFI EM&F w 2012 r. Pomimo niełatwych warunków rynkowych, znacznie wzrósł zysk EBIDTA w działalności kontynuowanej i kontynuowany był rozwój wszystkich ważnych marek należących do EM&F. dear sirs, Firstly, I would like to express my satisfaction with the development of the EM&F Group in 2012 year. Despite the tough market conditions, EBITDA from continuing operations increased significantly and all major EM&F s brands have expanded. W 2012 r. przeprowadzono w EM&F szereg działań restrukturyzacyjnych. W szczególności w 2012 r. w sektorze modowym znacząco zredukowano portfel marek franczyzowych ograniczając się do sześciu najbardziej perspektywicznych marek. Ponadto nastąpiła istotna optymalizacja kosztów operacyjnych i redukcja zatrudnienia. Sukcesem zakończyły się negocjacje z właścicielami marek OVS oraz River Island w sprawie utworzenia parytetowych spółek joint venture. In 2012 a lot of restructuring actions have been taken in the EM&F Group. In 2012, particular in our fashion sector we reduced significantly the portfolio of franchise brands, focusing on six of the most promising brands. In addition, there was a significant optimisation of operating costs as well as employment reduction. Negotiations with the owners of OVS and River Island brands concerning the establishment of 50/50 joint ventures came to a successful conclusion. Miniony rok okazał się dla spółki przełomowym, jeśli chodzi o zmiany właścicielskie. W marcu 2012 r. fundusz typu private equity Penta Investments podjął decyzję o zamiarze inwestycji w Grupę EM&F i podpisaniu porozumienia inwestycyjnego z głównym akcjonariuszem funduszem Eastbridge, którego jestem Prezesem. W wyniku zakończonego powodzeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spólki oraz kilku transakcji prywatnych fundusze Penta Investments oraz Eastbridge przekroczyły próg 75% liczby głosów w NFI EM&F. W związku z tym zmieniony został skład Rady Nadzorczej i obecnie zasiada w niej po trzech przedstawicieli dwóch największych inwestorów. Ponadto postanowiliśmy, że Eastbridge nadal będzie sprawował kontrolę operacyjną nad spółką, natomiast wszystkie strategiczne decyzje partnerzy będą podejmować wspólnie. The last year was a breakthrough year for our company in respect of ownership changes. In March 2012, Penta Investments, a private equity fund, decided to invest in EM&F Group and sign an investment agreement with the key shareholder, the Eastbridge fund, of which I am the President of the Management Board. As a result of the successful tender offer and several private transactions, Penta Investments and Eastbridge exceeded the threshold of 75% of votes in NFI EM&F. Accordingly, the composition of the Supervisory Board has changed to consist of three representatives each from the two largest investors. In addition, we decided that Eastbridge will continue to exercise operational control over the company and all strategic decisions will be undertaken by both partners jointly.

7 7 W 2013 r. wartość internetowych zakupów dokonywanych przez Polaków może wynieść nawet 30 mld PLN przy około 20% wzroście. Bardzo dynamicznie rośnie grupa klientów wykorzystujących urządzenia mobilne do robienia zakupów. Z tego względu jednym z obranych przez Grupę EM&F kierunków rozwoju jest rozbudowa sklepów internetowych, rozszerzenie oferty treści cyfrowych oraz wprowadzenie aplikacji na telefony i tablety. In 2013, the value of e-purchases in Poland may reach as much as PLN 30 billion, with a 20% growth. The number of customers using mobile devices for shopping has been growing very quickly. Therefore, one of the development paths selected by EM&F Group involves the expansion of e-stores, the expansion of the digital content offer and the introduction of mobile and tablet applications. W bieżącym roku budżet Grupy EM&F przewiduje również inwestycje w rozwój sieci na znanych nam rynkach, takich jak Rosja czy Turcja, które uważamy za bardzo perspektywiczne, ale planowane jest także wejście do nowych krajów. In 2013, the budget of EM&F Group also includes investments in retail chain development on known markets such as Russia and Turkey, which we deem very promising, with entry into new countries also featuring in our plans. Myślę, że zaproponowane przez Zarząd Grupy EM&F plany działania na 2013 r., opracowane z pomocą nowego akcjonariusza oraz przeprowadzona restrukturyzacja zaowocują zwiększeniem konkurencyjności spółek z Grupy EM&F. In my opinion, the plans for 2013 proposed by the Management Board, developed with the assistance of the new shareholder, and the completed restructuring will result in the strengthening of the competitive position of EM&F Group companies. Mam nadzieję, że w bieżącym roku akcje Grupy EM&F znowu okażą się bardzo dobrą inwestycją tak, jak w 2012 r., czego Państwu serdecznie życzę. Ze swojej strony mogę obiecać, że Rada Nadzorcza będzie nadal aktywnie wspierała Zarząd w decyzjach dotyczących strategii i rozwoju Grupy EM&F. I hope and wish to you that in 2013, the shares of EM&F will continue to be a very good investment, as was the case in On my part, I can promise that the Supervisory Board will continue to actively support the Management Board in decisions concerning the Group s strategy and growth. Z poważaniem Maciej Dyjas Yours faithfully, Maciej Dyjas

8 8 Raport Roczny 2012 Annual Report Skład Zarządu Composition of the management Board jacek BAGIńskI Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy / CFO and Member of the Management Board dariusz stolarczyk COO i Dyrektor ds. Operacji i Łańcucha Dostaw / COO and Director of Operations and the Supply Chain MACIEj szymański Prezes Zarządu President of the Management Board FABIAn kampa Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Rozwoju i Ekspansji / Member of the Management Board and Director of Development and Expansion MICHAł GRoM Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. E-Commerce (od lutego 2012) / Member of the Management Board and Director of E-Commerce

9 9 Skład Rady Nadzorczej Composition of the supervisory Board MACIEj dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board MACIEj drozd Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board MAREk ModECkI Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board FILIP szubert Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board AdAM jarmicki Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board tomasz swieboda Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board

10 10 Raport Roczny 2012 Annual Report Profil działalności Business operations profile Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki oraz kursy językowe. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa. Od 1997 roku Grupa EM&F jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Empik Media & Fashion Group (the EM&F Group) is a leading distributor of products in the following categories: media, entertainment, lifestyle, children's products, clothing, footwear, cosmetics, and language courses. The Group consists of trading and operating companies and NFI Empik Media & Fashion S.A., which is a holding company. The EM&F Group has been listed on the Warsaw Stock Exchange since Model biznesowy Grupy EM&F opiera się na działalności następujących segmentów: The EM&F Group business model is based on the operations of the following segments: EMPIk salony Sieć sklepów z książkami, artykułami papierniczymi, podarunkowymi, wyposażenia wnętrz, filmami, muzyką, prasą, grami, gadżetami, itp. Empik Retail network of stores with books, stationery products, gifts, interior products, films, music, press, games, gadgets, etc. EMPIk PUBLIsHInG Grupa Wydawnicza Foksal współczesna literatura polska i obca, albumy, poradniki, atlasy, literatura młodzieżowa i dziecięca. Empik Publishing Foksal Publishing Group (Grupa Wydawnicza Foksal) contemporary Polish and foreign literature, albums, self-help books, atlases, children s books, and young adult literature. EMPIk digital Agregowanie i dystrybuowanie treści cyfrowych (e-booki i e-muzyka) oraz aplikacje mobilne. Empik digital aggregation and distribution of digital products e-books and e-music as well as mobile applications. E-CoMMERCE Sklepy i serwisy internetowe: empik.com, smyk.com, gandalf.com.pl, empiktravel.pl, empikfoto.pl. E-Commerce online stores, including empik.com, smyk.com, gandalf.com.pl, empiktravel.pl, empikfoto.pl. GRUPA smyk Sieci sklepów z asortymentem dziecięcym Smyk oraz Spiele Max. smyk Group a network of Smyk and Spiele Max stores with products for children. szkoły językowe Sieci szkół językowych Speak Up oraz Empik School. Language schools networks of Speak Up language schools and Empik School. GRUPA ModA Sieci sklepów z odzieżą, obuwiem i akcesoriami w modelu franczyzowym oraz spółek joint venture. Fashion Group networks of stores with clothing, footwear and accessories operating in a franchise model and as joint venture companies. GRUPA optimum Hurtowa i detaliczna dystrybucja artykułów kosmetycznych i sportowych. optimum Group distribution of cosmetics and athletic gear.

11 11 struktura GRUPy kapitałowej Structure of the Capital Group GRUPA EM&F / EM&F GRoUP EMPIk REtAIL & PUBLIsHInG Empik Salony / Empik Retail Grupa Wydawnicza FOKSAL / FOKSAL Publishing Group GRUPA smyk / smyk GRoUP Sklepy Smyk (Polska, Rosja, Ukraina, Turcja, Czechy, Rumunia) / Smyk stores (Poland, Russia, Ukraine, Turkey, Czech Republic, Romania) Sklepy Spiele Max (Niemcy) / Spiele Max stores (Germany) EMPIk digital szkoły językowe / LAnGUAGE schools e-muzyka (muzyka) / e-muzyka (music) Virtualo (e-booki) / Virtualo (e-books) GRY-OnLine (gry) / GRY-OnLine (games) Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. (audiobooki) / Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. (audiobooks) Szkoły Speak Up (Polska, Rosja, Ukraina, Turcja) / Speak Up Schools (Poland, Russia, Ukraine, Turkey) Szkoły Empik School (Polska) / Empik Schools (Poland) GRUPA ModA / FAsHIon GRoUP E-CoMMERCE empik.com smyk.com gandalf.com.pl empikfoto.pl empiktravel.pl Marki franczyzowe (Aldo, New Look, ESPRIT, GAP) / Franchise brands Joint Ventures (River Island, OVS) GRUPA optimum / optimum GRoUP Optimum Distribution AmerSport Sklepy Soul / Soul stores EPCD (kosmetyki Dior) / EPCD (Dior's cosmetics)

12 12 Raport Roczny 2012 Annual Report sieć sprzedaży Sales Network GRUPA EM&F RAZEM / EM&F GRoUP total 631 Ilość punktów, stan na 31 grudnia 2012 r. / Number of outlets, as at December Polska / Poland 438 Niemcy / Germany 54 Rosja / Russia 95 Ukraina / Ukraine 33 Turcja / Turkey 9 Razem powierzchnia w tys. m 2 / Total area thousand m 2 343,2 Rumunia / Romania 2 54 Niemcy / Germany 438 Polska / Poland 95 Rosja / Russia 33 2 Ukraina / Ukraine Rumunia / Romania 9 Turcja / Turkey

13 13 salony EMPIk / EMPIk stores 188 RAZEM / total GRUPA smyk / smyk GRoUP Polska / Poland 89 Niemcy (Spiele Max) / Germany 54 Rosja / Russia 18 Ukraina / Ukraine 8 Turcja / Turkey RAZEM / total Rumunia / Romania 2 GRUPA ModA I URodA / FAsHIon And BEAUty GRoUP Ultimate Fashion 61 Maratex Rosja 53 Maratex Ukraina 15 Amersport i Soul RAZEM / total szkoły językowe / LAnGUAGE schools Polska / Poland 79 Rosja / Russia 24 Ukraina / Ukraine 10 Turcja / Turkey RAZEM / total

14 14 Raport Roczny 2012 Annual Report Spółka NFI EM&F na giełdzie nfi em&f on the stock exchange notowania kursu akcji Rok 2012 był bardzo korzystny dla inwestorów giełdowych spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., ponieważ kurs akcji wzrósł o 100%, a także ogłoszone zostało wezwanie na sprzedaż akcji po cenie wyższej od ówczesnego kursu giełdowego. share prices The year 2012 was very good for NFI Empik Media & Fashion S.A.'s investors as the share price increased by 100% and a tender offer was organised to subscribe for the sale of shares at a price higher than the trading price at the time. WykREs kursu AkCjI nfi EM&F / nfi EM&F share PRICEs Kurs akcji NFI EM&F wzrósł o 100% w 2012 roku NFI EM&F share price increased by 100% in 2012 year

15 15 nowy inwestor w akcjonariacie W marcu 2012 r. fundusz private equity Penta Investments ogłosił decyzję o zamiarze inwestycji w akcje spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. (NFI EM&F). Fundusz Penta podpisał porozumienie z głównym akcjonariuszem NFI EM&F funduszem Eastbridge S.a r.l., który posiadał dotychczas 60% akcji NFI EM&F. Następnie oba fundusze wspólnie ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki. W maju 2012 r. fundusze Eastbridge i Penta poinformowały, iż przekroczyły próg 75% łącznej liczby głosów w NFI EM&F w wyniku nabycia akcji w wezwaniu oraz zawarciu kilku transakcji prywatnych. W ślad za zmianami właścicielskimi nastąpiły także zmiany w Rady Nadzorczej EM&F. Obecnie w jej skład wchodzą: Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej, Maciej Drozd, Marek Modecki oraz trzech reprezentantów Penta Investments: Filip Szubert, Adam Jarmicki oraz Tomasz Świeboda. Eastbridge i Penta zgodnie deklarują, że popierają strategię realizowaną przez Zarząd NFI EM&F. new shareholder In March 2012, Penta Investments, a private equity fund, announced its decision to invest in NFI Empik Media & Fashion S.A.'s (NFI EM&F) shares. The Penta fund signed an agreement with NFI EM&F's majority shareholder Eastbridge S.à.r.l. fund, which until that moment held 60% of shares in NFI EM&F. Following the signing, the funds jointly announced a tender offer to subscribe for the sale of all NFI EM&F shares. In May 2012 Eastbridge and Penta funds announced that they exceeded the 75% threshold of the total number of votes in NFI EM&F as a result of the acquisition of shares in the tender offer to subscribe for the sale of shares and execution of a few private transactions. Following the changes in ownership, some changes were introduced to the composition of the Supervisory Board. Currently, the Supervisory Board is composed of Maciej Dyjas, Chairman of the Supervisory Board; Maciej Drozd; Marek Modecki, and three representatives of Penta Investments: Filip Szubert, Adam Jarmicki and Tomasz Świeboda. Eastbridge and Penta jointly declare that they support the strategy implemented by the Management Board of NFI EM&F. struktura AkCjonARIAtU / shareholders ING Otwarty Fundusz Emerytalny 17% 42% Xandora Holdings Limited 34% Empik Centrum Investments S.à r.l. Liczba posiadanych akcji Number of shares Liczba posiadanych głosów Number of voting rights Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Share of votes at the General Meeting Empik Centrum Investments S.à r.l % Xandora Holdings Limited % ING Otwarty Fundusz Emerytalny % 1. Empik Centrum Investments S.à.r.l. jest podmiotem zależnym Eastbridge S.à.r.l., który posiada 100% udziałów Empik Centrum Investments S.à.r.l. Pan Yaron Bruckner jest osobą sprawującą kontrolę nad Spółką Eastbridge S.à.r.l. poprzez spółkę Pareast S.à.r.l. 2. Xandora Investments Limited z siedzibą na Cyprze jest podmiotem zależnym Penta Investments Limited z siedzibą w Jersey, która posiada 100% udziałów w Xandora Investments Limited. Spółkę kontrolują fundusze Penta Investments Limited oraz Eastbridge S.a r.l. działający na podstawie porozumienia, posiadający łącznie akcje spółki, co stanowi 75,79% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI Empik Media & Fashion S.A. The company is controlled by two funds, Penta Investments Limited and Eastbridge S.à.r.l., acting on the basis of an agreement and holding a total of 80,099,094 of the Company s shares, which constitutes 75.79% of the total number of shares and votes at the General Shareholders Meeting of NFI Empik Media & Fashion S.A.

16 16 Raport Roczny 2012 Annual Report Giełda PaPierów wartościowych w warszawie warsaw stock exchange kapitał AkCyjny / share CAPItAL ,80 zł / PLN łączna LICZBA AkCjI / total number of shares: seria A seria B seria C seria d seria E seria F seria G kody AkCjI / share CodEs kdpw IsIn GPW RIC REUtERs PLNFi em&f NFiwo.wa BLooMBERG em&f Pw statystyki notowań W 2012 / LIstInG statistics In 2011 WskAźnIkI / RAtIos (na ) ZMIAnA CEny (%) CHAnGE In PRICE (%) +100,8% kapitalizacja MARkEt CAP CEnA MAx./MIn. MAx./MIn. PRICE 16,7 / 8,2 P/E (CEnA/Zysk) P/E (PRICE/EARnInGs) 19,1 ŚREdnI WoLUMEn (tys. szt.) AVERAGE VoLUME (thousands) P/BV (CEnA/WARt. księgowa) P/BV (PRICE/Book VALUE) 3,0 ŚREdnIA ILoŚć transakcji AVERAGE number of transactions 71

17 17 Relacje inwestorskie Grupa EM&F prowadzi otwartą politykę informacyjną, utrzymując stały kontakt z uczestnikami rynku kapitałowego oraz mediów. Spółka organizuje regularne spotkania bądź telekonferencje z przedstawicielami akcjonariuszy mniejszościowych, analitykami oraz dziennikarzami. Spółka stosuje się do zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Cele tych zasad to: umacnianie transparentności spółki NFI EM&F, poprawa jakości komunikacji z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy. Investor relations The EM&F Group conducts an open information policy, maintaining an ongoing contact with capital market participants and media. The Company regularly organises meetings and teleconferences with representatives of the minority shareholders, analysts and journalists. The Company also complies with the set of corporate governance rules contained in Code of Best Practice for WSE Listed Companies. The goal of these rules is to strengthen NFI EM&F's transparency, improve the quality of communication with investors and strengthen the protection of shareholder rights. Eastbridge jest prywatną spółką inwestycyjną, z siedzibą w Luxemburgu, która rozpoczęła działalność na początku lat 90., zarządza aktywami o wartości ponad 1,5 mld euro. Grupa specjalizuje się w inwestycjach w aktywa związane z rynkiem dóbr konsumenckich oraz nieruchomości komercyjnych w USA, Belgii, Luxemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie. Przez ponad 20 lat Grupa zainwestowała w ponad 50 firm na rynkach docelowych. Grupa posiada stabilną strukturę zarządczą od ponad 15 lat ten sam zespół partnerów zarządzających. Założycielem firmy i Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Yaron Bruckner. Eastbridge is a private investment company with its registered office in Luxembourg, which started its business operations in early 1990s. It manages assets with a total value of more than EUR 1.5 billion. The Group specializes in investments in assets related to the consumer goods market and commercial properties in the USA, Belgium, Luxembourg, Poland, Germany, Russia, and Ukraine. For over 20 years, the Group has invested in more than 50 companies on its target markets. The Group has had a stable management structure the same managing partners team for the past 15 years. The founder and the Chairman of the Supervisory Board of the company is Mr Yaron Bruckner. Akcje spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Fundusz, podobnie jak 14 pozostałych NFI, został powołany na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i początkowo działał pod nazwą Piętnasty Międzynarodowy Fundusz Inwestycyjny, zmienioną później na Narodowy Fundusz Inwestycyjny Hetman. Od 2004 r. zaczął działać pod obecną nazwą NFI Empik Media & Fashion. The shares of NFI Empik Media & Fashion S.A. have been listed on the Warsaw Stock Exchange since The Fund, like the 14 other NFI s, was established on the basis of the Act on national investment funds and initially operated under the business name Piętnasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny [Fifteenth National Investment Fund], and in 2004, it began to operate under its current name, NFI Empik Media & Fashion S.A. Penta Investments jest grupą inwestycyjną założoną w 1994 r., działającą w krajach Europy Środkowej w sektorze private equity i nieruchomości. W sektorze private equity Penta zarządza funduszem evergreen swoich partnerów, którzy są jedynymi akcjonariuszami firmy. Penta inwestuje w projekty detaliczne, ochrony zdrowia, przemysłu, rozrywki i bankowości. Działalność w sektorze nieruchomości Penta rozpoczęła w 2005 r. i obecnie realizuje projekty deweloperskie w Czechach i na Słowacji. Penta działa w ponad 10 krajach Europy i posiada biura w Pradze, Bratysławie, Warszawie, Limassol i Amsterdamie. Penta Investments is an investment group established in 1994, operating in Central European countries in the private equity and property sectors. In the private equity sector, Penta manages an evergreen fund of its partners, who are the only shareholders of the company. Penta invests funds in retail, health care, industry, entertainment, and banking projects. Penta started its operations in the real estate sector in 2005 and is currently executing development projects in Czech Republic and Slovakia. Penta operates in over 10 European countries and has offices in Prague, Bratislava, Warsaw, Limassol and Amsterdam.

18 18 Raport Roczny 2012 Annual Report Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2012 roku financial results of the em&f group for 2012 Najważniejsze wnioski i wydarzenia dotyczące wyników finansowych za 2012 rok: The most important conclusions and events concerning 2012 results: Wzrost łącznych przychodów Grupy EM&F o 10% r/r do mln PLN An increase in total revenues of the EM&F Group by 10% y-o-y to PLN 3,244 million Poprawa przychodów Grupy EM&F na bazie porównywalnych sklepów LFL o 5,5% r/r Improvement of the EM&F Group's comparable LFL sales by 5.5% y-o-y Empik salony: znaczące rozszerzenie oferty produktów z kategorii pozawydawniczej (artykuły podarunkowe, papiernicze, wyposażenia wnętrz, przybory szkolne, gadgety, itp.) i duży wzrost sprzedaży tych produktów Empik Retail: significant expansion of the non-publishing products offer (gifts, stationery products, interior design products, school accessories, gadgets, etc.) and a significant increase in sales of these products Empik Publishing: trzy wydawnictwa, w których udziałowcem większościowym była spółka NFI EM&F S.A. (Buchmann Sp. z o.o., W.A.B. Sp. z o.o., Wilga S.A.) połączyły się tworząc spółkę Grupa Wydawnicza FOKSAL Sp. z o.o. Empik digital: poszerzenie bazy e-booków i audiobooków; wprowadzenie nowych e-czytników oraz aplikacji na tablety i smartfony E-commerce: wysoki wzrost sprzedaży o 61% r/r w 2012 r.; wprowadzenie do oferty empik.com następujących kategorii: elektronika, perfumy, sport, travel; dynamiczny rozwój sklepu smyk.com Grupa smyk: wysoka dynamika sprzedaży, w tym szczególnie w Polsce, Rosji i Turcji; dynamiczny rozwój oferty marek własnych, otwarcie 27 nowych sklepów, w tym 6 Smyk Megastore szkoły językowe: dalszy rozwój sieci w Rosji (otwarcie 15 szkół) i rozpoczęcie ekspansji w Turcji Empik Publishing: three publishing houses, in which NFI EM&F S.A. is a majority shareholder (Buchmann Sp. z o.o., W.A.B. Sp. z o.o., Wilga S.A.) merged to create Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. Empik digital: expansion of e-book and audio book offer; introduction of new e-readers and tablet and Smartphone applications E-commerce: high increase in sales, by 61% y-o-y in 2012; introduction of the following categories to empik. com's offer: electronics, perfumery, sport, travel; dynamic growth of smyk.com smyk Group: high sales growth, in particular in Poland, Russia, and Turkey; dynamic development of own product brands; 27 new openings, including 6 Smyk Megastores Language schools: further development of the network in Russia (15 openings) and beginning of expansion in Turkey Grupa Moda: zakończenie restrukturyzacji segmentu, polegające na wyjściu z nierentownych marek, redukcji zatrudnienia, poprawie warunków współpracy z pozostałymi markami (Esprit, Aldo, New Look) i podpisanie umów joint venture (River Island, OVS). Fashion Group: completion of the restructuring of the segment, i.e. exit from unprofitable brands, reduction of employment and improvement of terms and conditions of cooperation with other brands (Esprit, Aldo, New Look) and the conclusion of joint venture agreements (River Island and OVS).

19 19 WynIkI FInAnsoWE GRUPy EM&F W 2012 RokU Financial results of the EM&F Group for Przychody ze sprzedaży / sales MLN PLN / PLN MILLION +10% MLN PLN / PLN MILLION Marża brutto / Gross MarGiN MLN PLN / PLN MILLION +11% MLN PLN / PLN MILLION EBItdA Z działalności operacyjnej / GRoss MARGIn EBItdA 277 MLN PLN / PLN MILLION 277 MLN PLN / PLN MILLION 261 MLN PLN / PLN MILLION -2% r/r / y/y 257 MLN PLN / PLN MILLION EBIt Zysk (strata) netto / net PRoFIt (Loss) 142 MLN PLN / PLN MILLION -2% r/r / y/y 129 MLN PLN / PLN MILLION 118 MLN PLN / PLN MILLION -22% r/r / y/y 92 MLN PLN / PLN MILLION

20 20 Raport Roczny 2012 Annual Report Porównywalne przychody ze sprzedaży (LFL) / Comparable sales (LFL) EM&F RAZEM / EM&F total +5,5% LFL W 2012 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 5,5% r/r. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się: dynamiczny wzrost przychodów w kanale internetowym (głównie za sprawą sklepów empik.com i smyk.com) oraz dodatnia dynamika LFL r/r w Grupie Moda i Uroda (wysoki wzrost sprzedaży w sieciach sklepów franczyzowych z modą). In 2012, the LFL sales of the EM&F Group (on the comparable group of trading and service points, calculated at fixed exchange rate) increased by 5.5% y-o-y. The dynamic growth of revenues from e-commerce (mainly thanks to e-stores empik. com and smyk.com) and a positive change in LFL y-o-y in Fashion & Beauty Group (a significant increase in sales in fashion franchise stores) contributed to the positive results. EMPIk / EMPIk total Wzrost przychodów LFL w Grupie Smyk w 2012 r. wynika z wysokiej sprzedaży w Polsce (wzrost o 11,1% r/r). Wynik całej Grupy obniżyła niska sprzedaż w niemieckiej sieci SpieleMax (-2,3% LFL r/r). The increase in LFL revenues in Smyk Group in 2012 results from high sales recorded in Poland (an 11.1% y-o-y increase). The Group's total result was lowered by low sales in German Spiele Max (-2.3% LFL y-o-y). +3,3% LFL salony EMPIk EMPIk stores E-CoMMERCE -1,3% LFL +61% LFL GRUPA smyk / smyk GRoUP +5,8% LFL GRUPA ModA / FAsHIon GRoUP +10,2% LFL W 2012 r. w salonach Empik nastąpił spadek sprzedaży LFL o 1,3% r/r na skutek mniejszej liczby odwiedzających (zmniejszenie o 2% r/r) oraz trendu spadkowego w sprzedaży w kategoriach film, muzyka, prasa i multimedia. Trend ten został do pewnego stopnia zrekompensowany dynamiką sprzedaży artykułów pozawydawniczych. In 2012, Empik retail recorded a 1.3% y-o-y drop in LFL sales as a result of smaller number of visitors in stores (decrease by 2% y-o-y) and a declining trend in sales of film, music, press and multimedia categories. This trend has been partly compensated by the grow recorded in stationery and lifestyle products.

Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wybrane dane finansowe Selected financial data Raport Roczny Annual Report 2010 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2010 2009 Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

2013 raport roczny. annual report

2013 raport roczny. annual report 2013 raport roczny annual report spis treści index 2 Raport Roczny / Annual Report 2013 str. 4 List Prezesa Zarządu str. 10 Informacja głównego ekonomisty banku str. 18 Władze banku str. 19 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President Raport Roczny 2004 Annual Report 2004 Spis treści Contents List Prezesa 2 From the President Rynek hotelowo-turystyczny w Polsce 24 Hotel and Tourist Market in Poland Zarząd i Rada Nadzorcza 4 Management

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo