Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej 2005"

Transkrypt

1 Anna Durka Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2im. WAM w Łodzi

2 Rys historyczny zmian w wytycznych ERC 1993 powołanie International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Wytyczne Guidelines Cardiopulmonary Resuscitation 2005 (styczeń) - w Dallas 380 osób b z 18 krajów w uczestniczyło o w International Consensus Conference on ECC and CPR Science with Treatment Recommendations (C2005) 2005 publikacja International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendation (CoSTR) 2005 (listopad) zatwierdzenie wytycznych 2005 przez Komitet Wykonawczy ERC

3 Cel zmian w wytycznych resuscytacji Zamierzeniem nowych wytycznych jest poprawa sposobu prowadzenia resuscytacji i w efekcie wyników leczenia w NZK. Przedstawione poniżej wytyczne nie precyzują jedynego sposobu prowadzenia resuscytacji, reprezentują jedynie powszechnie uznane stanowisko dotyczące bezpiecznego i skutecznego jej prowadzenia. Publikowanie nowych i uaktualnionych zaleceń dotyczących leczenia nie oznacza, że dotychczasowe są niebezpieczne czy nieefektywne.

4 Cel istnienia i nauczania wytycznych ERC i PRC Każda osoba spośród d personelu medycznego powinna potrafić rozpoznać NZK, wezwać pomoc i rozpocząć RKO. Liczne badania wykazały, że personelowi medycznemu brakuje wiedzy i umiejętności dotyczących postępowania w stanach nagłych. [ ] Studia medyczne źle przygotowują młodych lekarzy do pracy, nie uczą badania i interpretacji podstawowych czynności życiowych pacjenta i postępowania w stanach nagłych. Wytyczne resuscytacji 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji. Rozdział 4. Zawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Podrozdział 4a. Zapobieganie wewnątrzszpitalnemu zatrzymaniu krążenia.

5 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS - AED) Aby odzwierciedlić zmiany w wytycznych ERC uaktualniono algorytmy podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Dołożono wszelkich starań by algorytmy były proste i możliwe do zastosowania w większości przypadków NZK.

6 ERC Guidelines 2005 Algorytm BLS NIE REAGUJE Zawołaj o pomoc Udrożnij drogi oddechowe BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU Zadzwoń na numer 112 lub uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze 30 uciśnięć klatki piersiowej

7 ERC Guidelines 2005 : BLS - AED Jeżeli poszkodowany nie oddycha prawidłowo wezwij pomoc. Decyzję o rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej (RKO) podejmuje się, gdy poszkodowany nie reaguje (jest nieprzytomny) i nie oddycha prawidłowo ( nie należy brać pod uwagę pojedynczych westchnięć). W W przypadku dorosłych pomija się 2 początkowe oddechy ratownicze i uciska klatkę piersiową 30 razy z częstością 100/min natychmiast po potwierdzeniu NZK.

8 ERC Guidelines 2005 : BLS - AED Ratownicy powinni być nauczani układania rąk centralnie na klatce piersiowej,, a nie czasochłonną metodą identyfikacji łuku żebrowego. 30 x Każdy oddech ratowniczy powinien być wykonywany przez 1 sek., a nie 2 sek. 2 x W przypadku osoby dorosłej stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ( Compession- Ventilation CV ) wynosi 30:2.

9 AED (Automated( External Defibrillator) Zaleca się dostosowanie poleceń głosowych AED do nowych wytycznych. Standardowy AED jest odpowiedni dla dzieci powyżej 8. roku życia. Dla dzieci pomiędzy 1. a 8. rokiem życia należy używać elektrod pediatrycznych i trybu pediatrycznego w defibrylatorze, jeżeli jest dostępny. Jeżeli taki tryb nie jest dostępny, stosuje się AED taki jak jest. Nie zaleca się wykorzystywania AED u dzieci poniżej 1 roku życia.

10 Algorytm AED

11 Nie reaguje Udrożnij drogi oddechowe Brak prawidłowego oddechu RKO 30:2 Do momentu podłączenia AED Wołaj o pomoc Wyślij kogoś lub idź po AED Zadzwoń 112 lub 999 Defibrylacja zalecana AED ocena rytmu Defibrylacja nie zalecana 1 Defibrylacja J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min Kontynuuj dopóki poszkodowany nie zacznie oddychać prawidłowo Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min

12 Algorytm AED: Po jednej defibrylacji (minimum 150J przy stosowaniu defibrylatora dwufazowego lub 360J przy użyciu jednofazowego defibrylatora) należy natychmiast podjąć RKO i prowadzić przez 2 min, bez przerw na analizę rytmu rytmu,, sprawdzenie oznak życia, czy obecności tętna.

13 AED PAD ( Public Access Defibrillation ) Programy wczesnej defibrylacji i publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) zwiększają częstość podejmowania resuscytacji przez świadków zdarzenia oraz szansę wykonania szybkiej defibrylacji, a więc pozytywnie wpływają na przeżywalność NZK.

14 AED PAD ( Public Access Defibrillation ) Programy publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) powinny być wdrażane w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej 1 przypadku NZK w ciągu 2 lat.

15 ERC Guidelines 2005 ALS zaawansowane zabiegi resuscytacyjne Prewencja NZK Wewnątrzszpitalne NZK Zewnątrzszpitalne NZK Opieka poresuscytacyjna

16 Prewencja NZK : Ocena pacjenta - skale: AA BB CC D D EE FF AA VV PP U U EWS EWS (( Early Early Warning Warning Scores Scores skale skale wczesnego wczesnego ostrzegania ostrzegania )) Kryteria wezwania zespołu resuscytacyjnego MET ( Medical Emergency Team ), zespół resuscytacyjny System brytyjski opieki z wyprzedzeniem, czyli intensywna opieka z zewenątrz zewenątrz Status DNAR

17 ALS ggłówne łówne zmiany : W migotaniu VF/VT nale ży zastosowa ć pojedyncze należy zastosować wy ładowanie, nast ępnie natychmiast podj ąć RKO wyładowanie, następnie podjąć (30 uci śnięć klatki piersiowej do 2 oddech ów). uciśnięć oddechów). Bezpo średnio po defibrylacji nie nale ży ocenia ć rytmu serca, ani Bezpośrednio należy oceniać obecno ści ttętna. ętna. obecności Po 2 min RKO nale ży sprawdzi ć rytm serca i zastosowa ć należy sprawdzić zastosować kolejne wy ładowanie (je śli wskazane). wyładowanie (jeśli

18 ALS ggłówne łówne zmiany : PPętle ętle trwaj ące 2 minuty trwające Zalecana pocz ątkowa energia dla defibrylator ów dwufazowych początkowa defibrylatorów wynosi J J. Drugie i kolejne wy ładowania wykonuje si ę energi ą J. wyładowania się energią J. Zalecana energia dla defibrylator ów jednofazowych zar ówno defibrylatorów zarówno dla pierwszego, jak i kolejnych wy ładowań wynosi 360J. wyładowań

19 NZK VF/VT farmakoterapia : Adrenalina po 2. defibrylacji 1 mg co 33-5min -5min Amiodaron po 3. defibrylacji 300 mg iv + /ew.150 mg iv/ + wlew 900 mg/24h Lek defibrylacja RKO - ocena rytmu

20 NZK VF/VT post ępowanie postępowanie RKO RKO RKO RKO RKO RKO NZK t Adrenalina Amiodaron Adrenalina 1 mg 300 mg 1 mg 1 mg co 3 5 min.

21 Asystolia / PEA farmakoterapia : 1 mg adrenaliny iv natychmiast po uzyskaniu dostępu dożylnego Kolejna dawka co min min,, aż do powrotu spontanicznego krążenia.

22 Uniwersalny algorytm ALS

23 RKO 30:2 do momentu podłączenia defibrylatora/monitora Wezwij zespół resuscytacyjny Oceń rytm Defibrylacja wskazana Defibrylacja nie wskazana (VF/VT bez tętna) (PEA/asystolia) W trakcie RKO 1 Defibrylacja J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min lecz odwracalne przyczyny NZK* sprawdź położenie i przyleganie elektrod wykonaj/sprawdź: dostęp donaczyniowy drożnośc dróg oddechowych i tlenoterapia nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych podawaj adrenalinę co 3-5 min rozważ amiodaron, atropinę, magnez Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min * Odwracalne przyczyny NZK Hipoksja Odma prężna (Tension pneumothorax) Hipowolemia Tamponada osierdzia Hipo/Hiperkaliwmia, zab. metaboliczne Toksyny Hipotermia Thrombembolia (wieńcowa lub płucna)

24 Asystolia? Asystolia,, czy VF drobnofaliste drobnofaliste? W przypadku wątpliwego rozpoznania niskonapięciowego VF defibrylacja NIE jest zalecana. Należy kontynuować RKO przez 2 minuty.

25 Terapia trombolityczna podczas resuscytacji Przyczyną Przyczyną zatrzymania zatrzymania krążenia krążenia uu osób osób dorosłych dorosłych jest jest zwykle zwykle niedokrwienie niedokrwienie mięśnia mięśnia sercowego sercowego spowodowaną spowodowaną przez przez skrzeplinę skrzeplinę (( etiologia etiologia zatorowa). zatorowa). W W NZK NZK należy należy rozważyć rozważyć tego tego typu typu terapię, terapię, gdy gdy istnieje istnieje podejrzenie podejrzenie lub lub udowodniono udowodniono ostry ostry zator zator tętnicy tętnicy płucne, płucne, nie nie ma ma odpowiedzi odpowiedzi na na standardowo standardowo prowadzoną prowadzoną resuscytację, resuscytację, aa podejrzewa podejrzewa się się etiologię etiologię zatorową. zatorową. Gdy Gdy stosuje stosuje się się trombolizę trombolizę,, należy należy przedłużyć przedłużyć czynności czynności resuscytacyjne -90 min resuscytacyjne do do min..

26 Uderzenie przedsercowe przedsercowe:: Gdy Gdy defibrylator defibrylator nie nie jest jest natychmiast natychmiast dostępny dostępny w w przypadku przypadku zauważonego, zauważonego, monitorowanego monitorowanego zatrzymania zatrzymania krążenia, krążenia, rozważ rozważ wykonanie wykonanie pojedynczego pojedynczego uderzenia uderzenia przedsercowego przedsercowego po po szybkim szybkim potwierdzeniu potwierdzeniu zatrzymania zatrzymania krążenia. krążenia. Powinno Powinno być być wykonane wykonane jedynie jedynie przez przez personel personel w w tym tym zakresie zakresie przeszkolony. przeszkolony. Uderzenie Uderzenie przedsercowe przedsercowe powinno powinno być być wykonane wykonane natychmiast natychmiast po po potwierdzeniu potwierdzeniu zatrzymania zatrzymania krążenia krążenia ii wyłącznie wyłącznie uu pacjentów pacjentów monitorowanych monitorowanych..

27 Zewn ątrzszpitalne NZK ggłówne łówne zmiany Zewnątrzszpitalne W W zewnątrzszpitalnym zewnątrzszpitalnym,, niezauważonym niezauważonym NZK, NZK, ratownicy ratownicy medyczni medyczni wyposażeni wyposażeni w w klasyczny klasyczny defibrylator, defibrylator, powinni powinni prowadzić prowadzić RKO RKO przez przez 22 min min (około (około 55 cykli cykli w w stosunku stosunku 30:2) 30:2) przed przed defibrylacją. defibrylacją. Nie Nie należy należy opóźniać opóźniać defibrylacji defibrylacji w w zewnątrzszpitalnym zewnątrzszpitalnym NZK, NZK, do do którego którego doszło doszło w w obecności obecności ratownika ratownika medycznego medycznego..

28 Wewn ątrzszpitalne NZK - zapobieganie: Wewnątrzszpitalne Mniej niż 20% pacjentów, u których dochodzi do zatrzymania krążenia w szpitalu zostaje wypisanych do domu. Zatrzymanie krążenia u pacjentów nie monitorowanych na oddziałach jest zwykle zdarzeniem dającym się przewidzieć i ma najczęściej przyczynę pozasercową pozasercową..

29 Wewn ątrzszpitalne NZK - zapobieganie: Wewnątrzszpitalne Niedostateczna opieka dotyczy często podstawowych aspektów: nieskuteczne hania nieskuteczne leczenie leczenie zaburzeń zaburzeń drożności drożności dróg dróg oddechowych, oddechowych, oddyc oddychania ii krążenia, krążenia, niewłaściwe niewłaściwe zastosowanie zastosowanie tlenoterapii tlenoterapii,, brak brak monitorowania, monitorowania, brak brak zaangażowania zaangażowania najbardziej najbardziej doświadczonego doświadczonego personelu, personelu, zła zła komunikacja, komunikacja, nieumiejętność nieumiejętność pracy pracy w w zespole, zespole, nieuzasadnione nieuzasadnione podejmowanie podejmowanie czynności czynności resuscytacyjnych resuscytacyjnych

30 NZK wewn ątrzszpitalne rodzaje : wewnątrzszpitalne NZK wewnątrzszpitalne: Zauważone Pacjent monitorowany Niezauważone Pacjent niemonitorowany

31 NZK wewn ątrzszpitalne algorytm post ępowania : wewnątrzszpitalne postępowania Jeżeli osoba z wykształceniem medycznym widzi pacjenta tracącego przytomność albo znajduje pacjenta nieprzytomnego w szpitalu, powinna najpierw głośno zawołać o pomoc pomoc,, a potem ocenić, czy pacjent reaguje: delikatnie potrząsnąć za ramiona i głośno zapytać Czy wszystko w porządku?.

32 NZK wewn ątrzszpitalne algorytm post ępowania : wewnątrzszpitalne postępowania

33 Utrata przytomności i pogorszenie stanu pacjenta Zawołaj POMOC i oceń stan pacjenta Nie Wezwij zespół resuscytacyjny RKO 30 : 2 Z tlenem i przyrządami do udrażniania dróg oddechowych Naklej elektrody Wykonaj defibrylację, jeśli wskazana ALS po przybyciu zespołu resuscytacyjnego Oznaki życia? Tak Wykonaj badanie ABCDE, postaw rozpoznanie i lecz Tlen, monitorowanie, dostęp i.v. Wezwij zespól resuscytacyjny, jeśli jest to konieczne Przekaż pacjenta zespołowi resuscytacyjnemu

34 Dro żnośc dr óg oddechowych Drożnośc dróg Intubacja Intubacja dotchawicza dotchawicza jest jest ogólnie ogólnie uważana uważana za za optymalny optymalny sposób sposób zabezpieczania zabezpieczania dróg dróg oddechowych oddechowych w w czasie czasie RKO. RKO. Są Są jednak jednak dowody, dowody, że że gdy gdy wykonywana wykonywana jest jest przez przez osoby osoby bez bez wystarczającego wystarczającego przeszkolenia przeszkolenia ii doświadczenia, doświadczenia, dość dość wysoka wysoka jest jest częstość częstość powikłań, powikłań, takich takich jak: jak: nierozpoznana nierozpoznana intubacja intubacja przełyku przełyku (6 14% w (6 14% w niektórych niektórych badaniach) badaniach) przemieszczenie przemieszczenie się się rurki, rurki, przedłużone przedłużone próby próby intubacji intubacji

35 Dro żnośc dr óg oddechowych Drożnośc dróg Jeśli wę Jeśli nie nie ma ma osób osób przeszkolonych przeszkolonych w w zakresie zakresie intubacji, intubacji, alternaty alternatywę stanowią: stanowią: Combitube, Combitube, maska maska krtaniowa krtaniowa (LMA), (LMA), maska maska krtaniowa krtaniowa typu typu ProSeal ProSeal (ProSeal (ProSeal LMA), LMA), rurka rurka krtaniowa krtaniowa (Laryngeal (Laryngeal Tube Tube LT) LT)

36 Dro żnośc dr óg oddechowych Drożnośc dróg Od chwili udrożnienia dróg oddechowych jednym z powyższych przyrządów należy podjąć próbę uciskania klatki piersiowej bez przerw na wentylację (asynchronicznie) (asynchronicznie).. Jeśli Jeśli pojawi pojawi się się nadmierny nadmierny przeciek przeciek powietrza, powietrza, upośledzający upośledzający wentylację, wentylację, czynności czynności należy należy prowadzić prowadzić zz przerwami przerwami na na oddechy, oddechy, utrzymując utrzymując stosunek stosunek CV CV :: Podczas Podczas wykonywania wykonywania uciśnięć uciśnięć klatki klatki piersiowej piersiowej w w sposób sposób ciągły, ciągły, wentyluje wentyluje się się płuca płuca zz częstością częstością oddechów/min. oddechów/min.

37 Dro żność dr óg oddechowych Drożność dróg LMA Laryngeal Mask Airway

38 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

39 Dro żnoś dr óg oddechowych LMA Drożnoś dróg

40 Drono ść dr óg oddechowych LMA Droność dróg

41 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

42 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

43 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg oddechowych Podczas -98 % Podczas RKO RKO LMA LMA zapewnia zapewnia efektywną efektywną wentylację wentylację w w % przypadków. przypadków. Wentylacja Wentylacja przez przez LMA LMA jest jest bardziej bardziej efektywna efektywna ii prostsza prostsza od od wentylacji wentylacji workiem workiem samorozprężalnym samorozprężalnym ii maską maską twarzową. twarzową. W W porównaniu porównaniu zz wentylacją wentylacją workiem workiem samorozprężalnym samorozprężalnym ii maską maską twarzową, twarzową, zastosowanie zastosowanie worka worka samorozprężalnego samorozprężalnego ii LMA LMA podczas podczas RKO RKO zmniejsza zmniejsza występowanie występowanie regurgitacji. regurgitacji. O O ile ile da da się się założyć założyć LMA LMA bez bez opóźnienia, opóźnienia, preferowane preferowane jest jest unikanie unikanie wentylacji wentylacji workiem workiem samorozprężalnym samorozprężalnym ii maską maską twarzową. twarzową.

44 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

45 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

46 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

47 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg W porównaniu z intubacją tchawicy, przeciwwskazaniem do zastosowania LMA jest: zwiększone ryzyko aspiracji, niemożność zapewnienia adekwatnej wentylacji u pacjentów z niską podatnością płuc i/lub klatki piersiowej.

48 Dro żność dr óg oddechowych ProSeal LMA Drożność dróg ProSeal LMA kilka atrybutów, które teoretycznie sprawiają, że bardziej nadaje się do wykorzystania w czasie RKO niż klasyczna LMA: ulepszony ulepszony mankiet mankiet uszczelniający uszczelniający okolicę okolicę krtani, krtani, umożliwiający umożliwiający wentylację wentylację przy przy wyższych wyższych ciśnieniach ciśnieniach w w drogach drogach oddechowych, oddechowych, wbudowany wbudowany port port żołądkowy, żołądkowy, będący będący wentylem wentylem dla dla zarzuconej zarzuconej do do górnej górnej części części przełyku przełyku płynnej płynnej treści treści żołądkowej żołądkowej ii pozwalający pozwalający przeprowadzić przeprowadzić sondę sondę ii zdrenować zdrenować płynną płynną treść treść żołądkową, żołądkową, wbudowane m. wbudowane wzmocnienie wzmocnienie ( knebel ), ( knebel ), chroniące chroniące przed przed przygryzienie przygryzieniem.

49 Dro żność dr óg oddechowych ProSeal LMA Drożność dróg ProSeal LMA jako przyrząd do udrażniania dróg oddechowych w czasie RKO ma potencjalne słabe punkty: nieco nieco trudniej trudniej ją ją założyć założyć niż niż klasyczną klasyczną LMA, LMA, nie nie ma ma tego tego typu typu masek masek jednorazowych, jednorazowych, jest jest relatywnie relatywnie droga droga stałe stałe części części zarzuconej zarzuconej treści treści żołądkowej żołądkowej mogą mogą zablokować zablokować port port żołądkowy. żołądkowy.

50 Dro żność dr óg oddechowych ProSeal LMA Drożność dróg Maskę kratniową typu ProSeal ((ProSeal ProSeal LMA) poddano licznym badaniom z udziałem pacjentów znieczulanych ogólnie, ale nie ma badań dotyczących jej zastosowania w czasie RKO. Oczekuje się danych dotyczących zastosowania ProSeal LMA w czasie RKO.

51 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Rurka krtaniowa (Laryngeal Tube LT) jest jest stosunkowo stosunkowo nowym nowym przyrządem przyrządem do do udrażniania udrażniania dróg dróg oddechowych. oddechowych. jest jest alternatywnym alternatywnym rozwiązaniem rozwiązaniem w w stosunku stosunku do do wentylacji wentylacji przez przez maskę maskę twarzową, twarzową, maskę maskę krtaniową krtaniową lub lub dla dla procedur, procedur, gdzie gdzie intubacja intubacja dotchawicza dotchawicza nie nie jest jest bezwzględnie bezwzględnie konieczna konieczna lub lub możliwa możliwa do do wykonania. wykonania. stosowanie stosowanie LT LT jest jest prostsze prostsze w w porównaniu porównaniu zz klasyczną klasyczną LMA LMA ii innymi innymi rodzajami rodzajami LMA. LMA.

52 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Jej Jej dolny dolny koniec koniec jest jest umieszczany umieszczany "na "na ślepo" ślepo" (bez (bez użycia użycia laryngoskopu) laryngoskopu) w w górnym górnym odcinku odcinku przełyku przełyku powodując powodując jego jego obturację obturację po po napełnieniu napełnieniu mankietu mankietu przełykowego. przełykowego. Balon Balon górny górny uszczelnia uszczelnia nosogardziel. nosogardziel. Wentylacja Wentylacja odbywa odbywa się się przez przez otwór otwór umieszczony umieszczony pomiędzy pomiędzy balonem balonem przełykowym przełykowym aa gardłowym. gardłowym.

53 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg

54 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Ostatnio przeprowadzono badanie dotyczące 30 pacjentów z pozaszpitalnym NZK, u których rurkę krtaniową zakładały pielęgniarki po krótkim przeszkoleniu: Założenie Założenie LT LT w w dwóch dwóch próbach próbach powiodło powiodło się się uu 90% 90% pacjentów, pacjentów, Wentylacja Wentylacja była była skuteczna skuteczna w w 90% 90% przypadków, przypadków, U U żadnego żadnego pacjenta pacjenta nie nie doszło doszło do do regurgitacji. regurgitacji.

55 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Rodzaje LT: LT - klasyczna, silikonowa rurka krtaniowa służ służ do do planowych planowych zabiegów, zabiegów, przy przy analogicznych analogicznych wskazaniach wskazaniach jak jak w w przypadku przypadku klasycznej klasycznej maski maski krtaniowej krtaniowej LMA, LMA, LT -D - nowa rurka krtaniowa jednorazowego użytku LT-D wykonana wykonana zz PCW PCW LTS - ratownicza" rurka krtaniowa LTS silikonowa du silikonowa dwukanałowa, dwukanałowa, zz dodatkowym dodatkowym kanałem kanałem do do odsysania odsysania przewo przewodu pokarmowego. pokarmowego.

56 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg

57 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Porównanie LT i Combitube: Rurka Rurka LT LT jest jest znacznie znacznie nowocześniejszym, nowocześniejszym, pewniejszym pewniejszym bezpieczniejszym bezpieczniejszym w w użyciu użyciu urządzeniem, urządzeniem, niż niż rurka rurka Combitube. Combitube. Eksploatacja Eksploatacja rurki rurki LT LT jest jest znacznie znacznie tańsza, tańsza, ponieważ ponieważ producent producent gwarantuje gwarantuje resterylizacji resterylizacji w w autoklawie, autoklawie, pod pod warunkiem warunkiem przestrzegania przestrzegania instrukcji. instrukcji. Natomiast Natomiast Combitube, Combitube, wykonany wykonany zz PCW PCW ii posiadający posiadający mankiet mankiet uszczeleniający uszczeleniający zz lateksu, lateksu, jest jest zz definicji definicji sprzętem sprzętem jednorazowego jednorazowego użytku. użytku. Mankiety -70 cm Mankiety uszczelniające uszczelniające są są niskociśnieniowe niskociśnieniowe (60 (60-70 cm H2O), H2O), oo znacznie znacznie niższym niższym ciśnieniu ciśnieniu niż niż w w przypadku przypadku rurki rurki Combitube. Combitube.

58 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Zalety rurek LT i LTS oraz LTD : prostota prostota ii szybkość szybkość intubacji, intubacji, jednoczesne ą jednoczesne napełnianie napełnianie obu obu mankietów mankietów uszczelniających uszczelniających dołączon dołączoną dużą dużą strzykawką strzykawką za za pomocą pomocą jednego jednego drenu, drenu, miękkość miękkość materiału materiału (zwłaszcza (zwłaszcza w w przypadku przypadku silikonu), silikonu), atraumatyczna atraumatyczna końcówka końcówka rurki. rurki.

59 ŁŁańcuch ańcuch przeżycia Wczesny Wczesny dostęp dostęp Wczesny Wczesny BLS BLS Wczesna Wczesna defibrylacja defibrylacja Wczesny Wczesny ALS ALS Opieka Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna Poprzednie Poprzednie wytyczne wytyczne nie nie dostarczały dostarczały wielu wielu informacji informacji na na temat temat opieki opieki poresuscytacyjnej poresuscytacyjnej.. Obecnie Obecnie istnieją istnieją istotne istotne różnice różnice w w sposobie sposobie leczenia leczenia pacjentów pacjentów pozostających pozostających w w stanie stanie śpiączki, śpiączki, w w okresie okresie pierwszych pierwszych godzin godzin ii pierwszych pierwszych kilku kilku dni dni po po przywróceniu przywróceniu spontanicznego spontanicznego krążenia krążenia (Return (Return of of Spontaneous Spontaneous Circulation Circulation -- ROSC). ROSC). Zmienność Zmienność w w sposobie sposobie leczenia leczenia na na tym tym etapie etapie wynika wynika zz różnic różnic w w przeżywalności przeżywalności po po zatrzymaniu zatrzymaniu krążenia krążenia w w różnych różnych szpitalach. szpitalach.

60 Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna:: Opieka Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna rozpoczyna rozpoczyna się się w w momencie, momencie, w w którym którym uda uda się się przywrócić przywrócić pacjentowi pacjentowi spontaniczne spontaniczne krążenie krążenie krwi. krwi. Pacjent e Pacjent powinien powinien być być przekazany przekazany do do oddziału oddziału oo wzmożonym wzmożonym nadzorz nadzorze (OIT, (OIT, OIOK), OIOK), w w którym którym kładzie kładzie się się nacisk nacisk na: na: Utrzymanie ylacji Utrzymanie drożności drożności dróg dróg oddechowych oddechowych oraz oraz właściwego właściwego trybu trybu went wentylacji pacjenta. pacjenta. Inwazyjne Inwazyjne monitorowanie monitorowanie ciśnienia ciśnienia krwi, krwi, inwazyjne/nieinwazyjne inwazyjne/nieinwazyjne monitorowanie monitorowanie rzutu rzutu serca. serca. Kontrola Kontrola ii prewencja prewencja drgawek. drgawek. Kontrola Kontrola temperatury temperatury ii prewencja prewencja hyperpireksji hyperpireksji.. Monitorowanie Monitorowanie poziomu poziomu glikemii glikemii..

61 Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna:: Uważa Uważa się, się, że że umiarkowana umiarkowana hipotermia hipotermia hamuje hamuje wiele wiele reakcji reakcji chemicznych chemicznych związanych związanych zz uszkodzeniem uszkodzeniem reperfuzyjnym reperfuzyjnym.. Terapeutyczna -34ºC przez -24h/ Terapeutyczna hipotermia hipotermia / ºC przez h/ Zewn ątrzszpitalne NZK Zewnątrzszpitalne NZK (VF/VT) (VF/VT) Zewn ątrzszpitalne NZK Zewnątrzszpitalne NZK (nie (nie VF/VT) VF/VT) Wewn ątrzszpitalne NZK Wewnątrzszpitalne NZK

62 status DNAR : Należy rozważyć nie podejmowanie resuscytacji DNAR (Do Not Attempt Resuscitation )- jeżeli pacjent: Resuscitation) nie nie życzy życzy sobie sobie podejmowania podejmowania RKO, RKO, nie nie nie przeżyje przeżyje zatrzymania zatrzymania krążenia krążenia nawet, nawet, gdy gdy resuscytacja resuscytacja zosta zostanie podjęta. podjęta.

63 P o d s u m o w a n i e : Wiedza o resuscytacji wciąż się rozwija, dlatego też wytyczne muszą być regularnie aktualizowane i odzwierciedlać postępy, aby w ten sposób optymalizować leczenie. Pomiędzy aktualizacjami głównych wytycznych (co każde 5 lat) publikowane są stwierdzenia doradcze, które stanowią źródło informacji na temat nowych sposobów terapii, które mogą znacząco wpływać na rezultat leczenia.

64 W n i o s k i : Istnieje wiele metod nauczania resuscytacji. Żadna z nich nie jest doskonała a umiejętności praktyczne i wiedza zanikają, jeśli brak jest ciągłych ćwiczeń. Wytyczne Wytyczne resuscytacji resuscytacji Europejskiej Europejskiej Rady Rady Resuscytacji. Resuscytacji. Rozdział Rozdział Zasady Zasady nauczania nauczania resuscytacji. resuscytacji. Wstęp. Wstęp.

65 Wi ęcej szczeg ółowych informacji na stronach: Więcej szczegółowych

66 Dziękuję za uwagę!

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure drogi oddechowe, oddychanie, krążenie, ocena neurologiczna, ocena kliniczna ACD-CPR Active

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) 2

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) 2 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) Rudolph W. Koster a, *, Michael A. Baubin b, Leo L. Bossaert c, Antonio Caballero d,

Bardziej szczegółowo

Zasady nauczania resuscytacji 9

Zasady nauczania resuscytacji 9 Zasady nauczania resuscytacji Jasmeet Soar a,*, Koenraad G. Monsieurs b, John H.W. Ballance c, Alessandro Barelli d, Dominique Biarent e, Robert Greif f, Anthony J. Handley g, Andrew S. Lockey h, Sam Richmond

Bardziej szczegółowo

udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia u dzieci The management of upper respiratory tract in paediatric emergencies

udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia u dzieci The management of upper respiratory tract in paediatric emergencies Mariusz Goniewicz 1, Patryk Rzońca 1, Daniel Sieniawski 1, Marcin Rybakowski 2, Magdalena Witt 2, Krzysztof Goniewicz 1 Pediatr Med Rodz 2012, 8 (4), p. 342-350 Received: 10.12.2012 Accepted: 20.12.2012

Bardziej szczegółowo

Zasady nauczania resuscytacji

Zasady nauczania resuscytacji Zasady nauczania resuscytacji Peter J. F. Baskett, Jerry P. Nolan, Anthony Handley, Jasmeet Soar, Dominique Biarent, Sam Richmond Wstęp Istnieje wiele metod nauczania resuscytacji. Żadna z nich nie jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych Anthony J. Handley, Rudolph Koster, Koen Monsieurs, Gavin D. Perkins, Sian Davis, Leo Bossaert Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 1

Edukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 1 P R O B L E M Y R E S U S C Y T A C J I Anestezjologia Intensywna Terapia 2004, 36, 55-71 ERC Edukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 1 Douglas A. Chamberlain

Bardziej szczegółowo

Cardiac Anaesthesia and Critical Care, Southampton University Hospital NHS Trust, Southampton, UK i

Cardiac Anaesthesia and Critical Care, Southampton University Hospital NHS Trust, Southampton, UK i Zatrzymanie krążenia postępowanie w sytuacjach szczególnych: zaburzenia elektrolitowe, zatrucia, tonięcie, przypadkowa hipotermia, hipertermia, astma, anafilaksja, zabiegi kardiochirurgiczne, urazy, ciąża,

Bardziej szczegółowo

Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis

Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis Zeszyty naukowe Nr 2(12)/2012 Legnica 2012 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Komitet naukowy: dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005 Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz a,1, Leo L. Bossaert b,*,1, Nicolas Danchin c, Nikolaos I. Nikolaou d a Department of Cardiology, Campus Benjamin Franklin, Charite,

Bardziej szczegółowo

Zasady nauczania resuscytacji

Zasady nauczania resuscytacji Zasady nauczania resuscytacji Peter J. F. Baskett, Jerry P. Nolan, Anthony Handley, Jasmeet Soar, Dominique Biarent, Sam Richmond Wstęp Istnieje wiele metod nauczania resuscytacji. Żadna z nich nie jest

Bardziej szczegółowo

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE... 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ... 2. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA... VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ W jednostce ratownictwa zorganizowana jest służba medyczna

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo I INTENSYWNA OPIEKA ANESTEZJOLOGIA Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI

WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI lgmd.andreovia.pl WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI Wstrzymanie lub wycofanie się z procesu mechanicznej wentylacji pacjenta jest ważnym, klinicznym problemem. Pacjenci są zwykle zaintubowani i podłączeni

Bardziej szczegółowo

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy Paweł Podsiadło 2010 Spis treści 1.Wstęp............str. 3 2.Wybrane wiadomości z fizjologii człowieka..str. 4 3.Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Borgis Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych u dzieci

Borgis Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych u dzieci Prace poglądowe Review papers Borgis Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych u dzieci *Łukasz Szarpak 1, Andrzej Kurowski 2, Rafał Osłowski 3, Katarzyna Karczewska 4 1 Klinika Kardiochirurgii

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy

Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy Witamy w wirtualnym szkoleniu z pierwszej pomocy D&S Rescue System. Drogi Czytelniku! Jest nam niezwykle miło gościć Cię na stronach naszego Wirtualnego Podręcznika

Bardziej szczegółowo

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 W Twoim szpitalu MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 We wszystkich oddziałach szpitalnych potrzeba zaawansowanego ratunkowego monitora/ defibrylatora, który

Bardziej szczegółowo

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii NR 5 STYCZEŃ 2014 DOBRE SERCE MAGAZYN DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA I PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI KARDIOWERTERAMI-DEFIBRYLATORAMI ORAZ ROZRUSZNIKAMI Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Bardziej szczegółowo

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work.

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work. MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15 Works like you work. Kontynuacja chlubnych tradycji Physio-Control, pionier w dziedzinie przenośnych urządzeń do monitoringu i defibrylacji, wyznacza wysoki standard

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe i reanimacja

Stany nagłe i reanimacja Stany nagłe i reanimacja Dr med. Herbert Renz-Polster.1 Główne objawy.......................................... 455.2 Diagnostyka i opieka w medycynie ratunkowej.................. 456.3 Leki...................................................

Bardziej szczegółowo

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Orginal title Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Polish Language version Program CoBaTrICE Program szkolenia specjalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy Po pierwsze - nie szkodzić! Nie naraŝaj się na ryzyko wykonując niepewne i nieprzemyślane działania.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez jej autorów za wiarygodne. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo