Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej 2005"

Transkrypt

1 Anna Durka Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2im. WAM w Łodzi

2 Rys historyczny zmian w wytycznych ERC 1993 powołanie International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Wytyczne Guidelines Cardiopulmonary Resuscitation 2005 (styczeń) - w Dallas 380 osób b z 18 krajów w uczestniczyło o w International Consensus Conference on ECC and CPR Science with Treatment Recommendations (C2005) 2005 publikacja International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendation (CoSTR) 2005 (listopad) zatwierdzenie wytycznych 2005 przez Komitet Wykonawczy ERC

3 Cel zmian w wytycznych resuscytacji Zamierzeniem nowych wytycznych jest poprawa sposobu prowadzenia resuscytacji i w efekcie wyników leczenia w NZK. Przedstawione poniżej wytyczne nie precyzują jedynego sposobu prowadzenia resuscytacji, reprezentują jedynie powszechnie uznane stanowisko dotyczące bezpiecznego i skutecznego jej prowadzenia. Publikowanie nowych i uaktualnionych zaleceń dotyczących leczenia nie oznacza, że dotychczasowe są niebezpieczne czy nieefektywne.

4 Cel istnienia i nauczania wytycznych ERC i PRC Każda osoba spośród d personelu medycznego powinna potrafić rozpoznać NZK, wezwać pomoc i rozpocząć RKO. Liczne badania wykazały, że personelowi medycznemu brakuje wiedzy i umiejętności dotyczących postępowania w stanach nagłych. [ ] Studia medyczne źle przygotowują młodych lekarzy do pracy, nie uczą badania i interpretacji podstawowych czynności życiowych pacjenta i postępowania w stanach nagłych. Wytyczne resuscytacji 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji. Rozdział 4. Zawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Podrozdział 4a. Zapobieganie wewnątrzszpitalnemu zatrzymaniu krążenia.

5 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS - AED) Aby odzwierciedlić zmiany w wytycznych ERC uaktualniono algorytmy podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Dołożono wszelkich starań by algorytmy były proste i możliwe do zastosowania w większości przypadków NZK.

6 ERC Guidelines 2005 Algorytm BLS NIE REAGUJE Zawołaj o pomoc Udrożnij drogi oddechowe BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU Zadzwoń na numer 112 lub uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze 30 uciśnięć klatki piersiowej

7 ERC Guidelines 2005 : BLS - AED Jeżeli poszkodowany nie oddycha prawidłowo wezwij pomoc. Decyzję o rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddechowej (RKO) podejmuje się, gdy poszkodowany nie reaguje (jest nieprzytomny) i nie oddycha prawidłowo ( nie należy brać pod uwagę pojedynczych westchnięć). W W przypadku dorosłych pomija się 2 początkowe oddechy ratownicze i uciska klatkę piersiową 30 razy z częstością 100/min natychmiast po potwierdzeniu NZK.

8 ERC Guidelines 2005 : BLS - AED Ratownicy powinni być nauczani układania rąk centralnie na klatce piersiowej,, a nie czasochłonną metodą identyfikacji łuku żebrowego. 30 x Każdy oddech ratowniczy powinien być wykonywany przez 1 sek., a nie 2 sek. 2 x W przypadku osoby dorosłej stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ( Compession- Ventilation CV ) wynosi 30:2.

9 AED (Automated( External Defibrillator) Zaleca się dostosowanie poleceń głosowych AED do nowych wytycznych. Standardowy AED jest odpowiedni dla dzieci powyżej 8. roku życia. Dla dzieci pomiędzy 1. a 8. rokiem życia należy używać elektrod pediatrycznych i trybu pediatrycznego w defibrylatorze, jeżeli jest dostępny. Jeżeli taki tryb nie jest dostępny, stosuje się AED taki jak jest. Nie zaleca się wykorzystywania AED u dzieci poniżej 1 roku życia.

10 Algorytm AED

11 Nie reaguje Udrożnij drogi oddechowe Brak prawidłowego oddechu RKO 30:2 Do momentu podłączenia AED Wołaj o pomoc Wyślij kogoś lub idź po AED Zadzwoń 112 lub 999 Defibrylacja zalecana AED ocena rytmu Defibrylacja nie zalecana 1 Defibrylacja J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min Kontynuuj dopóki poszkodowany nie zacznie oddychać prawidłowo Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min

12 Algorytm AED: Po jednej defibrylacji (minimum 150J przy stosowaniu defibrylatora dwufazowego lub 360J przy użyciu jednofazowego defibrylatora) należy natychmiast podjąć RKO i prowadzić przez 2 min, bez przerw na analizę rytmu rytmu,, sprawdzenie oznak życia, czy obecności tętna.

13 AED PAD ( Public Access Defibrillation ) Programy wczesnej defibrylacji i publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) zwiększają częstość podejmowania resuscytacji przez świadków zdarzenia oraz szansę wykonania szybkiej defibrylacji, a więc pozytywnie wpływają na przeżywalność NZK.

14 AED PAD ( Public Access Defibrillation ) Programy publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) powinny być wdrażane w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej 1 przypadku NZK w ciągu 2 lat.

15 ERC Guidelines 2005 ALS zaawansowane zabiegi resuscytacyjne Prewencja NZK Wewnątrzszpitalne NZK Zewnątrzszpitalne NZK Opieka poresuscytacyjna

16 Prewencja NZK : Ocena pacjenta - skale: AA BB CC D D EE FF AA VV PP U U EWS EWS (( Early Early Warning Warning Scores Scores skale skale wczesnego wczesnego ostrzegania ostrzegania )) Kryteria wezwania zespołu resuscytacyjnego MET ( Medical Emergency Team ), zespół resuscytacyjny System brytyjski opieki z wyprzedzeniem, czyli intensywna opieka z zewenątrz zewenątrz Status DNAR

17 ALS ggłówne łówne zmiany : W migotaniu VF/VT nale ży zastosowa ć pojedyncze należy zastosować wy ładowanie, nast ępnie natychmiast podj ąć RKO wyładowanie, następnie podjąć (30 uci śnięć klatki piersiowej do 2 oddech ów). uciśnięć oddechów). Bezpo średnio po defibrylacji nie nale ży ocenia ć rytmu serca, ani Bezpośrednio należy oceniać obecno ści ttętna. ętna. obecności Po 2 min RKO nale ży sprawdzi ć rytm serca i zastosowa ć należy sprawdzić zastosować kolejne wy ładowanie (je śli wskazane). wyładowanie (jeśli

18 ALS ggłówne łówne zmiany : PPętle ętle trwaj ące 2 minuty trwające Zalecana pocz ątkowa energia dla defibrylator ów dwufazowych początkowa defibrylatorów wynosi J J. Drugie i kolejne wy ładowania wykonuje si ę energi ą J. wyładowania się energią J. Zalecana energia dla defibrylator ów jednofazowych zar ówno defibrylatorów zarówno dla pierwszego, jak i kolejnych wy ładowań wynosi 360J. wyładowań

19 NZK VF/VT farmakoterapia : Adrenalina po 2. defibrylacji 1 mg co 33-5min -5min Amiodaron po 3. defibrylacji 300 mg iv + /ew.150 mg iv/ + wlew 900 mg/24h Lek defibrylacja RKO - ocena rytmu

20 NZK VF/VT post ępowanie postępowanie RKO RKO RKO RKO RKO RKO NZK t Adrenalina Amiodaron Adrenalina 1 mg 300 mg 1 mg 1 mg co 3 5 min.

21 Asystolia / PEA farmakoterapia : 1 mg adrenaliny iv natychmiast po uzyskaniu dostępu dożylnego Kolejna dawka co min min,, aż do powrotu spontanicznego krążenia.

22 Uniwersalny algorytm ALS

23 RKO 30:2 do momentu podłączenia defibrylatora/monitora Wezwij zespół resuscytacyjny Oceń rytm Defibrylacja wskazana Defibrylacja nie wskazana (VF/VT bez tętna) (PEA/asystolia) W trakcie RKO 1 Defibrylacja J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min lecz odwracalne przyczyny NZK* sprawdź położenie i przyleganie elektrod wykonaj/sprawdź: dostęp donaczyniowy drożnośc dróg oddechowych i tlenoterapia nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych podawaj adrenalinę co 3-5 min rozważ amiodaron, atropinę, magnez Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min * Odwracalne przyczyny NZK Hipoksja Odma prężna (Tension pneumothorax) Hipowolemia Tamponada osierdzia Hipo/Hiperkaliwmia, zab. metaboliczne Toksyny Hipotermia Thrombembolia (wieńcowa lub płucna)

24 Asystolia? Asystolia,, czy VF drobnofaliste drobnofaliste? W przypadku wątpliwego rozpoznania niskonapięciowego VF defibrylacja NIE jest zalecana. Należy kontynuować RKO przez 2 minuty.

25 Terapia trombolityczna podczas resuscytacji Przyczyną Przyczyną zatrzymania zatrzymania krążenia krążenia uu osób osób dorosłych dorosłych jest jest zwykle zwykle niedokrwienie niedokrwienie mięśnia mięśnia sercowego sercowego spowodowaną spowodowaną przez przez skrzeplinę skrzeplinę (( etiologia etiologia zatorowa). zatorowa). W W NZK NZK należy należy rozważyć rozważyć tego tego typu typu terapię, terapię, gdy gdy istnieje istnieje podejrzenie podejrzenie lub lub udowodniono udowodniono ostry ostry zator zator tętnicy tętnicy płucne, płucne, nie nie ma ma odpowiedzi odpowiedzi na na standardowo standardowo prowadzoną prowadzoną resuscytację, resuscytację, aa podejrzewa podejrzewa się się etiologię etiologię zatorową. zatorową. Gdy Gdy stosuje stosuje się się trombolizę trombolizę,, należy należy przedłużyć przedłużyć czynności czynności resuscytacyjne -90 min resuscytacyjne do do min..

26 Uderzenie przedsercowe przedsercowe:: Gdy Gdy defibrylator defibrylator nie nie jest jest natychmiast natychmiast dostępny dostępny w w przypadku przypadku zauważonego, zauważonego, monitorowanego monitorowanego zatrzymania zatrzymania krążenia, krążenia, rozważ rozważ wykonanie wykonanie pojedynczego pojedynczego uderzenia uderzenia przedsercowego przedsercowego po po szybkim szybkim potwierdzeniu potwierdzeniu zatrzymania zatrzymania krążenia. krążenia. Powinno Powinno być być wykonane wykonane jedynie jedynie przez przez personel personel w w tym tym zakresie zakresie przeszkolony. przeszkolony. Uderzenie Uderzenie przedsercowe przedsercowe powinno powinno być być wykonane wykonane natychmiast natychmiast po po potwierdzeniu potwierdzeniu zatrzymania zatrzymania krążenia krążenia ii wyłącznie wyłącznie uu pacjentów pacjentów monitorowanych monitorowanych..

27 Zewn ątrzszpitalne NZK ggłówne łówne zmiany Zewnątrzszpitalne W W zewnątrzszpitalnym zewnątrzszpitalnym,, niezauważonym niezauważonym NZK, NZK, ratownicy ratownicy medyczni medyczni wyposażeni wyposażeni w w klasyczny klasyczny defibrylator, defibrylator, powinni powinni prowadzić prowadzić RKO RKO przez przez 22 min min (około (około 55 cykli cykli w w stosunku stosunku 30:2) 30:2) przed przed defibrylacją. defibrylacją. Nie Nie należy należy opóźniać opóźniać defibrylacji defibrylacji w w zewnątrzszpitalnym zewnątrzszpitalnym NZK, NZK, do do którego którego doszło doszło w w obecności obecności ratownika ratownika medycznego medycznego..

28 Wewn ątrzszpitalne NZK - zapobieganie: Wewnątrzszpitalne Mniej niż 20% pacjentów, u których dochodzi do zatrzymania krążenia w szpitalu zostaje wypisanych do domu. Zatrzymanie krążenia u pacjentów nie monitorowanych na oddziałach jest zwykle zdarzeniem dającym się przewidzieć i ma najczęściej przyczynę pozasercową pozasercową..

29 Wewn ątrzszpitalne NZK - zapobieganie: Wewnątrzszpitalne Niedostateczna opieka dotyczy często podstawowych aspektów: nieskuteczne hania nieskuteczne leczenie leczenie zaburzeń zaburzeń drożności drożności dróg dróg oddechowych, oddechowych, oddyc oddychania ii krążenia, krążenia, niewłaściwe niewłaściwe zastosowanie zastosowanie tlenoterapii tlenoterapii,, brak brak monitorowania, monitorowania, brak brak zaangażowania zaangażowania najbardziej najbardziej doświadczonego doświadczonego personelu, personelu, zła zła komunikacja, komunikacja, nieumiejętność nieumiejętność pracy pracy w w zespole, zespole, nieuzasadnione nieuzasadnione podejmowanie podejmowanie czynności czynności resuscytacyjnych resuscytacyjnych

30 NZK wewn ątrzszpitalne rodzaje : wewnątrzszpitalne NZK wewnątrzszpitalne: Zauważone Pacjent monitorowany Niezauważone Pacjent niemonitorowany

31 NZK wewn ątrzszpitalne algorytm post ępowania : wewnątrzszpitalne postępowania Jeżeli osoba z wykształceniem medycznym widzi pacjenta tracącego przytomność albo znajduje pacjenta nieprzytomnego w szpitalu, powinna najpierw głośno zawołać o pomoc pomoc,, a potem ocenić, czy pacjent reaguje: delikatnie potrząsnąć za ramiona i głośno zapytać Czy wszystko w porządku?.

32 NZK wewn ątrzszpitalne algorytm post ępowania : wewnątrzszpitalne postępowania

33 Utrata przytomności i pogorszenie stanu pacjenta Zawołaj POMOC i oceń stan pacjenta Nie Wezwij zespół resuscytacyjny RKO 30 : 2 Z tlenem i przyrządami do udrażniania dróg oddechowych Naklej elektrody Wykonaj defibrylację, jeśli wskazana ALS po przybyciu zespołu resuscytacyjnego Oznaki życia? Tak Wykonaj badanie ABCDE, postaw rozpoznanie i lecz Tlen, monitorowanie, dostęp i.v. Wezwij zespól resuscytacyjny, jeśli jest to konieczne Przekaż pacjenta zespołowi resuscytacyjnemu

34 Dro żnośc dr óg oddechowych Drożnośc dróg Intubacja Intubacja dotchawicza dotchawicza jest jest ogólnie ogólnie uważana uważana za za optymalny optymalny sposób sposób zabezpieczania zabezpieczania dróg dróg oddechowych oddechowych w w czasie czasie RKO. RKO. Są Są jednak jednak dowody, dowody, że że gdy gdy wykonywana wykonywana jest jest przez przez osoby osoby bez bez wystarczającego wystarczającego przeszkolenia przeszkolenia ii doświadczenia, doświadczenia, dość dość wysoka wysoka jest jest częstość częstość powikłań, powikłań, takich takich jak: jak: nierozpoznana nierozpoznana intubacja intubacja przełyku przełyku (6 14% w (6 14% w niektórych niektórych badaniach) badaniach) przemieszczenie przemieszczenie się się rurki, rurki, przedłużone przedłużone próby próby intubacji intubacji

35 Dro żnośc dr óg oddechowych Drożnośc dróg Jeśli wę Jeśli nie nie ma ma osób osób przeszkolonych przeszkolonych w w zakresie zakresie intubacji, intubacji, alternaty alternatywę stanowią: stanowią: Combitube, Combitube, maska maska krtaniowa krtaniowa (LMA), (LMA), maska maska krtaniowa krtaniowa typu typu ProSeal ProSeal (ProSeal (ProSeal LMA), LMA), rurka rurka krtaniowa krtaniowa (Laryngeal (Laryngeal Tube Tube LT) LT)

36 Dro żnośc dr óg oddechowych Drożnośc dróg Od chwili udrożnienia dróg oddechowych jednym z powyższych przyrządów należy podjąć próbę uciskania klatki piersiowej bez przerw na wentylację (asynchronicznie) (asynchronicznie).. Jeśli Jeśli pojawi pojawi się się nadmierny nadmierny przeciek przeciek powietrza, powietrza, upośledzający upośledzający wentylację, wentylację, czynności czynności należy należy prowadzić prowadzić zz przerwami przerwami na na oddechy, oddechy, utrzymując utrzymując stosunek stosunek CV CV :: Podczas Podczas wykonywania wykonywania uciśnięć uciśnięć klatki klatki piersiowej piersiowej w w sposób sposób ciągły, ciągły, wentyluje wentyluje się się płuca płuca zz częstością częstością oddechów/min. oddechów/min.

37 Dro żność dr óg oddechowych Drożność dróg LMA Laryngeal Mask Airway

38 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

39 Dro żnoś dr óg oddechowych LMA Drożnoś dróg

40 Drono ść dr óg oddechowych LMA Droność dróg

41 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

42 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

43 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg oddechowych Podczas -98 % Podczas RKO RKO LMA LMA zapewnia zapewnia efektywną efektywną wentylację wentylację w w % przypadków. przypadków. Wentylacja Wentylacja przez przez LMA LMA jest jest bardziej bardziej efektywna efektywna ii prostsza prostsza od od wentylacji wentylacji workiem workiem samorozprężalnym samorozprężalnym ii maską maską twarzową. twarzową. W W porównaniu porównaniu zz wentylacją wentylacją workiem workiem samorozprężalnym samorozprężalnym ii maską maską twarzową, twarzową, zastosowanie zastosowanie worka worka samorozprężalnego samorozprężalnego ii LMA LMA podczas podczas RKO RKO zmniejsza zmniejsza występowanie występowanie regurgitacji. regurgitacji. O O ile ile da da się się założyć założyć LMA LMA bez bez opóźnienia, opóźnienia, preferowane preferowane jest jest unikanie unikanie wentylacji wentylacji workiem workiem samorozprężalnym samorozprężalnym ii maską maską twarzową. twarzową.

44 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

45 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

46 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg

47 Dro żność dr óg oddechowych LMA Drożność dróg W porównaniu z intubacją tchawicy, przeciwwskazaniem do zastosowania LMA jest: zwiększone ryzyko aspiracji, niemożność zapewnienia adekwatnej wentylacji u pacjentów z niską podatnością płuc i/lub klatki piersiowej.

48 Dro żność dr óg oddechowych ProSeal LMA Drożność dróg ProSeal LMA kilka atrybutów, które teoretycznie sprawiają, że bardziej nadaje się do wykorzystania w czasie RKO niż klasyczna LMA: ulepszony ulepszony mankiet mankiet uszczelniający uszczelniający okolicę okolicę krtani, krtani, umożliwiający umożliwiający wentylację wentylację przy przy wyższych wyższych ciśnieniach ciśnieniach w w drogach drogach oddechowych, oddechowych, wbudowany wbudowany port port żołądkowy, żołądkowy, będący będący wentylem wentylem dla dla zarzuconej zarzuconej do do górnej górnej części części przełyku przełyku płynnej płynnej treści treści żołądkowej żołądkowej ii pozwalający pozwalający przeprowadzić przeprowadzić sondę sondę ii zdrenować zdrenować płynną płynną treść treść żołądkową, żołądkową, wbudowane m. wbudowane wzmocnienie wzmocnienie ( knebel ), ( knebel ), chroniące chroniące przed przed przygryzienie przygryzieniem.

49 Dro żność dr óg oddechowych ProSeal LMA Drożność dróg ProSeal LMA jako przyrząd do udrażniania dróg oddechowych w czasie RKO ma potencjalne słabe punkty: nieco nieco trudniej trudniej ją ją założyć założyć niż niż klasyczną klasyczną LMA, LMA, nie nie ma ma tego tego typu typu masek masek jednorazowych, jednorazowych, jest jest relatywnie relatywnie droga droga stałe stałe części części zarzuconej zarzuconej treści treści żołądkowej żołądkowej mogą mogą zablokować zablokować port port żołądkowy. żołądkowy.

50 Dro żność dr óg oddechowych ProSeal LMA Drożność dróg Maskę kratniową typu ProSeal ((ProSeal ProSeal LMA) poddano licznym badaniom z udziałem pacjentów znieczulanych ogólnie, ale nie ma badań dotyczących jej zastosowania w czasie RKO. Oczekuje się danych dotyczących zastosowania ProSeal LMA w czasie RKO.

51 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Rurka krtaniowa (Laryngeal Tube LT) jest jest stosunkowo stosunkowo nowym nowym przyrządem przyrządem do do udrażniania udrażniania dróg dróg oddechowych. oddechowych. jest jest alternatywnym alternatywnym rozwiązaniem rozwiązaniem w w stosunku stosunku do do wentylacji wentylacji przez przez maskę maskę twarzową, twarzową, maskę maskę krtaniową krtaniową lub lub dla dla procedur, procedur, gdzie gdzie intubacja intubacja dotchawicza dotchawicza nie nie jest jest bezwzględnie bezwzględnie konieczna konieczna lub lub możliwa możliwa do do wykonania. wykonania. stosowanie stosowanie LT LT jest jest prostsze prostsze w w porównaniu porównaniu zz klasyczną klasyczną LMA LMA ii innymi innymi rodzajami rodzajami LMA. LMA.

52 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Jej Jej dolny dolny koniec koniec jest jest umieszczany umieszczany "na "na ślepo" ślepo" (bez (bez użycia użycia laryngoskopu) laryngoskopu) w w górnym górnym odcinku odcinku przełyku przełyku powodując powodując jego jego obturację obturację po po napełnieniu napełnieniu mankietu mankietu przełykowego. przełykowego. Balon Balon górny górny uszczelnia uszczelnia nosogardziel. nosogardziel. Wentylacja Wentylacja odbywa odbywa się się przez przez otwór otwór umieszczony umieszczony pomiędzy pomiędzy balonem balonem przełykowym przełykowym aa gardłowym. gardłowym.

53 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg

54 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Ostatnio przeprowadzono badanie dotyczące 30 pacjentów z pozaszpitalnym NZK, u których rurkę krtaniową zakładały pielęgniarki po krótkim przeszkoleniu: Założenie Założenie LT LT w w dwóch dwóch próbach próbach powiodło powiodło się się uu 90% 90% pacjentów, pacjentów, Wentylacja Wentylacja była była skuteczna skuteczna w w 90% 90% przypadków, przypadków, U U żadnego żadnego pacjenta pacjenta nie nie doszło doszło do do regurgitacji. regurgitacji.

55 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Rodzaje LT: LT - klasyczna, silikonowa rurka krtaniowa służ służ do do planowych planowych zabiegów, zabiegów, przy przy analogicznych analogicznych wskazaniach wskazaniach jak jak w w przypadku przypadku klasycznej klasycznej maski maski krtaniowej krtaniowej LMA, LMA, LT -D - nowa rurka krtaniowa jednorazowego użytku LT-D wykonana wykonana zz PCW PCW LTS - ratownicza" rurka krtaniowa LTS silikonowa du silikonowa dwukanałowa, dwukanałowa, zz dodatkowym dodatkowym kanałem kanałem do do odsysania odsysania przewo przewodu pokarmowego. pokarmowego.

56 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg

57 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Porównanie LT i Combitube: Rurka Rurka LT LT jest jest znacznie znacznie nowocześniejszym, nowocześniejszym, pewniejszym pewniejszym bezpieczniejszym bezpieczniejszym w w użyciu użyciu urządzeniem, urządzeniem, niż niż rurka rurka Combitube. Combitube. Eksploatacja Eksploatacja rurki rurki LT LT jest jest znacznie znacznie tańsza, tańsza, ponieważ ponieważ producent producent gwarantuje gwarantuje resterylizacji resterylizacji w w autoklawie, autoklawie, pod pod warunkiem warunkiem przestrzegania przestrzegania instrukcji. instrukcji. Natomiast Natomiast Combitube, Combitube, wykonany wykonany zz PCW PCW ii posiadający posiadający mankiet mankiet uszczeleniający uszczeleniający zz lateksu, lateksu, jest jest zz definicji definicji sprzętem sprzętem jednorazowego jednorazowego użytku. użytku. Mankiety -70 cm Mankiety uszczelniające uszczelniające są są niskociśnieniowe niskociśnieniowe (60 (60-70 cm H2O), H2O), oo znacznie znacznie niższym niższym ciśnieniu ciśnieniu niż niż w w przypadku przypadku rurki rurki Combitube. Combitube.

58 Dro żność dr óg oddechowych LT Drożność dróg Zalety rurek LT i LTS oraz LTD : prostota prostota ii szybkość szybkość intubacji, intubacji, jednoczesne ą jednoczesne napełnianie napełnianie obu obu mankietów mankietów uszczelniających uszczelniających dołączon dołączoną dużą dużą strzykawką strzykawką za za pomocą pomocą jednego jednego drenu, drenu, miękkość miękkość materiału materiału (zwłaszcza (zwłaszcza w w przypadku przypadku silikonu), silikonu), atraumatyczna atraumatyczna końcówka końcówka rurki. rurki.

59 ŁŁańcuch ańcuch przeżycia Wczesny Wczesny dostęp dostęp Wczesny Wczesny BLS BLS Wczesna Wczesna defibrylacja defibrylacja Wczesny Wczesny ALS ALS Opieka Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna Poprzednie Poprzednie wytyczne wytyczne nie nie dostarczały dostarczały wielu wielu informacji informacji na na temat temat opieki opieki poresuscytacyjnej poresuscytacyjnej.. Obecnie Obecnie istnieją istnieją istotne istotne różnice różnice w w sposobie sposobie leczenia leczenia pacjentów pacjentów pozostających pozostających w w stanie stanie śpiączki, śpiączki, w w okresie okresie pierwszych pierwszych godzin godzin ii pierwszych pierwszych kilku kilku dni dni po po przywróceniu przywróceniu spontanicznego spontanicznego krążenia krążenia (Return (Return of of Spontaneous Spontaneous Circulation Circulation -- ROSC). ROSC). Zmienność Zmienność w w sposobie sposobie leczenia leczenia na na tym tym etapie etapie wynika wynika zz różnic różnic w w przeżywalności przeżywalności po po zatrzymaniu zatrzymaniu krążenia krążenia w w różnych różnych szpitalach. szpitalach.

60 Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna:: Opieka Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna rozpoczyna rozpoczyna się się w w momencie, momencie, w w którym którym uda uda się się przywrócić przywrócić pacjentowi pacjentowi spontaniczne spontaniczne krążenie krążenie krwi. krwi. Pacjent e Pacjent powinien powinien być być przekazany przekazany do do oddziału oddziału oo wzmożonym wzmożonym nadzorz nadzorze (OIT, (OIT, OIOK), OIOK), w w którym którym kładzie kładzie się się nacisk nacisk na: na: Utrzymanie ylacji Utrzymanie drożności drożności dróg dróg oddechowych oddechowych oraz oraz właściwego właściwego trybu trybu went wentylacji pacjenta. pacjenta. Inwazyjne Inwazyjne monitorowanie monitorowanie ciśnienia ciśnienia krwi, krwi, inwazyjne/nieinwazyjne inwazyjne/nieinwazyjne monitorowanie monitorowanie rzutu rzutu serca. serca. Kontrola Kontrola ii prewencja prewencja drgawek. drgawek. Kontrola Kontrola temperatury temperatury ii prewencja prewencja hyperpireksji hyperpireksji.. Monitorowanie Monitorowanie poziomu poziomu glikemii glikemii..

61 Opieka poresuscytacyjna poresuscytacyjna:: Uważa Uważa się, się, że że umiarkowana umiarkowana hipotermia hipotermia hamuje hamuje wiele wiele reakcji reakcji chemicznych chemicznych związanych związanych zz uszkodzeniem uszkodzeniem reperfuzyjnym reperfuzyjnym.. Terapeutyczna -34ºC przez -24h/ Terapeutyczna hipotermia hipotermia / ºC przez h/ Zewn ątrzszpitalne NZK Zewnątrzszpitalne NZK (VF/VT) (VF/VT) Zewn ątrzszpitalne NZK Zewnątrzszpitalne NZK (nie (nie VF/VT) VF/VT) Wewn ątrzszpitalne NZK Wewnątrzszpitalne NZK

62 status DNAR : Należy rozważyć nie podejmowanie resuscytacji DNAR (Do Not Attempt Resuscitation )- jeżeli pacjent: Resuscitation) nie nie życzy życzy sobie sobie podejmowania podejmowania RKO, RKO, nie nie nie przeżyje przeżyje zatrzymania zatrzymania krążenia krążenia nawet, nawet, gdy gdy resuscytacja resuscytacja zosta zostanie podjęta. podjęta.

63 P o d s u m o w a n i e : Wiedza o resuscytacji wciąż się rozwija, dlatego też wytyczne muszą być regularnie aktualizowane i odzwierciedlać postępy, aby w ten sposób optymalizować leczenie. Pomiędzy aktualizacjami głównych wytycznych (co każde 5 lat) publikowane są stwierdzenia doradcze, które stanowią źródło informacji na temat nowych sposobów terapii, które mogą znacząco wpływać na rezultat leczenia.

64 W n i o s k i : Istnieje wiele metod nauczania resuscytacji. Żadna z nich nie jest doskonała a umiejętności praktyczne i wiedza zanikają, jeśli brak jest ciągłych ćwiczeń. Wytyczne Wytyczne resuscytacji resuscytacji Europejskiej Europejskiej Rady Rady Resuscytacji. Resuscytacji. Rozdział Rozdział Zasady Zasady nauczania nauczania resuscytacji. resuscytacji. Wstęp. Wstęp.

65 Wi ęcej szczeg ółowych informacji na stronach: Więcej szczegółowych

66 Dziękuję za uwagę!

Uniwersalny schemat ALS 2010

Uniwersalny schemat ALS 2010 Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 Uniwersalny schemat ALS 2010 Zagadnienia Leczenie pacjentów z NZK: migotanie

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji Każdy łańcuch jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo Lek. Szymon Michniewicz Specjalista medycyny ratunkowej Dyspozytor

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTACJA DOROSŁEGO

RESUSCYTACJA DOROSŁEGO RESUSCYTACJA DOROSŁEGO W Europie rocznie dochodzi do około 700,000 nagłych zatrzymań krążenia z przyczyn kardiologicznych Przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10% Podjęcie RKO przez

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie Dochodzi do 350 700

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ALS- UNIWERSALNY ALGORYTM POSTĘPOWANIA

ALS- UNIWERSALNY ALGORYTM POSTĘPOWANIA ALS- UNIWERSALNY ALGORYTM POSTĘPOWANIA Cele Wczesne rozpoznawanie pacjentów w stanie zagrożenia życia Znajomość algorytmu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK

Bardziej szczegółowo

Techniki przyrządowe w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych (ALS)

Techniki przyrządowe w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych (ALS) Anna Durka Techniki przyrządowe w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych (ALS) Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Ratownictwa Medycznego BLS Basic Life Support Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Informacje podstawowe W Europie, co 45 sek. dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, Szczególnie ważnym elementem przed przybyciem

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja dzieci zmiany w Wytycznych 2010

Resuscytacja dzieci zmiany w Wytycznych 2010 Resuscytacja dzieci zmiany w Wytycznych 2010 Nowości 2010 Uproszczenie i ujednolicenie zasad resuscytacji dzieci i osób dorosłych Personel medyczny powinien poszukiwad oznak krążenia oraz JEŚLI POSIADA

Bardziej szczegółowo

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Zespół Medycyny Ratunkowej Warszawa, 11-02-2009 Skróty używane w prezentacji AED - Automatic External Defibrillator automatyczny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010)

Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej 2005 (Update 2010) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1 Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Migotanie komór szybka chaotyczna depolaryzacja i repolaryzacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC (Basic Live Support/Automated External Defibrillator) Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji Dla pracowników instytucji Cele: Ratownik

Bardziej szczegółowo

Łańcuch przeżycia 2015-04-23. Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK)

Łańcuch przeżycia 2015-04-23. Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej 2005 (Update 2010) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Migotanie komór szybka chaotyczna depolaryzacja i repolaryzacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (Nr 01/11) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa, styczeń 2011r. AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych 1 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych Algorytm BLS zaleca: 1. Upewnij się czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego (rys. 1): delikatnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nagły zgon sercowy. Krzysztof Kaczmarek. Definicja. Mechanizmy nagłego zgonu sercowego

Rozdział 1. Nagły zgon sercowy. Krzysztof Kaczmarek. Definicja. Mechanizmy nagłego zgonu sercowego Rozdział 1 Nagły zgon sercowy Krzysztof Kaczmarek Definicja Nagły zgon sercowy lub nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis, ang. sudden cardiac death, SCD) są definiowane przez Europejskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w praktyce stomatologicznej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w praktyce stomatologicznej Rozdział 9 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Tłumaczenie: dr med. Wiesław Jarzynowski WPROWADZENIE Szacuje się, że zatrzymanie krążenia i oddychania stanowi 0,3% nagłych zdarzeń medycznych, do jakich dochodzi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED Szkolenie zgodne z wytycznymi ERC 2015 PLAN WYKŁADU Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) algorytmy postępowania Aspekty prawne Proces naturalnego umierania

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM P-BLS. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. P-BLS Paediatric Basic Life Support

ALGORYTM P-BLS. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. P-BLS Paediatric Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Cele wdrażania pierwszej pomocy Moralny obowiązek ochrony życia Obowiązek prawny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 ERC

Wytyczne Resuscytacji 2015 ERC Wytyczne Resuscytacji 2015 ERC Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl http://www.cprguidelines.eu/ www.prc.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH I WENTYLACJI

TECHNIKI UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH I WENTYLACJI TECHNIKI UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH I WENTYLACJI Udrażnianie dróg oddechowych i wentylacja Bezprzyrządowe techniki udrażniania dróg oddechowych i wentylacji Przyrządowe techniki udrażniania dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych (algorytm postępowania) Przygotowane przez rat. med.. Mateusz Wszół

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych (algorytm postępowania) Przygotowane przez rat. med.. Mateusz Wszół Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych (algorytm postępowania) Przygotowane przez rat. med.. Mateusz Wszół Cele kształcenia: Utrwalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu algorytmu postępowania

Bardziej szczegółowo

Trudne drogi oddechowe

Trudne drogi oddechowe Trudne drogi oddechowe Tryb planowy. Tryb ratunkowy: Miejsce wypadku. Miejsce zdarzenia: Izba Przyjęć/ Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddziały szpitalne sala chorych. Diagnostyka pracownie. Trudne drogi

Bardziej szczegółowo

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Bardziej szczegółowo

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl 58540 Karpacz, tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: RESUSCITATION ALS Advanced Life Support Provide Course 58540 Karpacz ALS provider 800 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u

Bardziej szczegółowo

Jak uczyd wg wytycznych 2010?

Jak uczyd wg wytycznych 2010? Jak uczyd wg wytycznych 2010? Przeżycia w nagłym zatrzymaniu krążenia zależą od jakości dowodów naukowych leżących u podstaw wytycznych, efektywności nauczania i środków przeznaczonych na implementację

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r. PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB

Bardziej szczegółowo

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

mgr Dawid Tyc pielęgniarz systemu

mgr Dawid Tyc pielęgniarz systemu mgr Dawid Tyc pielęgniarz systemu Parametry Normy Patologia Obraz kliniczny Częstość oddechów Objętość oddechowa 12-20 / min 6-7ml/kg masy ciała Wspomaganie oddechu nieprzytomny 30/min GŁĘBOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja noworodka. Dorota i Andrzej Fryc

Resuscytacja noworodka. Dorota i Andrzej Fryc Resuscytacja noworodka Dorota i Andrzej Fryc Dlaczego szkolić położne? - Statystyki wewnątrzszpitalne, - Alternatywne miejsca porodu, - Kierunek samodzielność 09:55 2 Źródła zasad dotyczących resuscytacji

Bardziej szczegółowo

Dziecko z hipotermią. Andrzej Piotrowski. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Dziecko z hipotermią. Andrzej Piotrowski. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Dziecko z hipotermią Andrzej Piotrowski Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Tomasz lat 16 Znaleziony w śniegu, niedaleko stoku narciarskiego, nieprzytomny

Bardziej szczegółowo

KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja. European Resuscitation Council

KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja. European Resuscitation Council KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja Adaptacja z j. angielskiego instruktor Ratownictwa Drogowego PZM Jacek Wacławski ZAŁOśENIA Uczestnicy tego kursu winni po

Bardziej szczegółowo

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie dr med. Maciej Sterliński Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego WOPR Województwa Mazowieckiego Zegrze, 19.02.2006 Główne cele działania zespołów ratowniczych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC OFERTA SZKOLEŃ

PIERWSZA POMOC OFERTA SZKOLEŃ Kompleksowa oferta szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Doskonała, doświadczona i pełna pasji kadra. Interesująca i humorystyczna forma z wyważoną treścią. Umiejętności przydatne na co dzień

Bardziej szczegółowo

Z A D Ł A W I E N I E

Z A D Ł A W I E N I E www.scanwork.glt.pl Z A D Ł A W I E N I E CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH Szkolenia z pierwszej pomocy WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2010 POSTĘPOWANIE U OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA I. ŁAGODNA

Bardziej szczegółowo

1.6.3. III etap postępowania resuscytacyjnego

1.6.3. III etap postępowania resuscytacyjnego 1.6.3. III etap postępowania resuscytacyjnego Jest to etap wdrażania specjalistycznych i wysoce zaawansowanych czynności przedłużających życie PLS (prolonged life support). Początkowa skuteczność resuscytacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM!

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY - ORGANIZACJA SYSTEMU PIERWSZEJ POMOCY w PRZEDSIEBIORSTWIE!,,Los rannego spoczywa w rękach tego, kto załoŝy mu pierwszy opatrunek (płk Nicholas Senn, 1844-1908) mgr

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi reanimacyjne

Podstawowe zabiegi reanimacyjne Podstawowe zabiegi reanimacyjne Wskazania do resuscytacji Podmiotem obowiązkowych zabiegów resuscytacyjnych jest umierający człowiek potencjalnie zdolny do życia u którego proces rozpoczął się od jednego

Bardziej szczegółowo

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez N aj ważn i e j s ze e l e m e n t y W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez American Heart Association Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia

Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KURS ILS ( IMMEDIATE LIFE SUPPORT ) Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie

Bardziej szczegółowo

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez N aj ważn i e j s ze e l e m e n t y W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez American Heart Association Spis treści

Bardziej szczegółowo

5a. JeŜeli oddech jest prawidłowy: - ułóŝ poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

5a. JeŜeli oddech jest prawidłowy: - ułóŝ poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 1.2 Resuscytacja krąŝeniowo- oddechowa Resuscytacja krąŝeniowo- oddechowa u dorosłych Obecnie wyróŝnia się 2 algorytmy postępowania w zaleŝności od zaawansowania oraz dostępnych środków: BLS polega na

Bardziej szczegółowo

Czy zwykły człowiek może uratować komuś życie?

Czy zwykły człowiek może uratować komuś życie? 1 Czy zwykły człowiek może uratować komuś życie? Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) pozwala uratować życie osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Działanie defibrylatora polega

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych Charles D. Deakin a,1, Jerry P. Nolan b,*,1, Jasmeet Soar c, Kjetil Sunde d, Rudolph W. Koster e, Gary B. Smith f, Gavin D. Perkins f a Cardiothoracic

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU Tytuł kursu: Ratownictwo medyczne dzień I 19.06.2017 Powitanie uczestników i omówienie

Bardziej szczegółowo

Nagłe zatrzymanie krążenia Reanimacja. Dr n.med. Anna Ledakowicz-Polak

Nagłe zatrzymanie krążenia Reanimacja. Dr n.med. Anna Ledakowicz-Polak Nagłe zatrzymanie krążenia Reanimacja Dr n.med. Anna Ledakowicz-Polak Cechuje się: Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)- ustanie mechanicznej czynności serca Brakiem reakcji chorego na bodźce Brakiem wyczuwalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KAPNOGRAFIA I KAPNOMETRIA W TEORII I PRAKTYCE

KAPNOGRAFIA I KAPNOMETRIA W TEORII I PRAKTYCE KAPNOGRAFIA I KAPNOMETRIA W TEORII I PRAKTYCE Długosz Katarzyna 1, Trzos Arkadiusz 1,2, Łyziński Karol 1,3 1 Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM 2 Atmed Medycyna i Edukacja 3 Krakowskie Pogotowie

Bardziej szczegółowo

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego. Reanimacja REANIMACJA A RESUSCYTACJA Terminów reanimacja i resuscytacja u ywa siê czêsto w jêzyku potocznym zamiennie, jako równoznacznych okre leñ zabiegów ratunkowych maj±cych na celu przywrócenie funkcji

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Resuscytacji ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków www.prc.krakow.pl

Polska Rada Resuscytacji ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków www.prc.krakow.pl Polska Rada Resuscytacji ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków www.prc.krakow.pl Podsumowanie głównych zmian w porównaniu z Wytycznymi 2005: Podstawowe zabiegi resuscytacyjne Zmiany w wytycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa u dorosłych. Postępowanie w zadławieniu

Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa u dorosłych. Postępowanie w zadławieniu Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa u dorosłych. Postępowanie w zadławieniu Jerzy Węgielnik, Andrzej Basiński Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej w Gdańsku STRESZCZENIE Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka. mgr Mariusz Andrzejczak Specjalista ratownictwa medycznego

Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka. mgr Mariusz Andrzejczak Specjalista ratownictwa medycznego Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka mgr Mariusz Andrzejczak Specjalista ratownictwa medycznego Cel spotkania Celem spotkania jest przekazanie Państwu wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ Z ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA W HIPOTERMII WYDOBYTĄ Z WODY

ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ Z ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA W HIPOTERMII WYDOBYTĄ Z WODY NA MIEJSCU ZDARZENIA PrzypadkiMedyczne.pl, eissn 2084-2708 ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ Z ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA W HIPOTERMII WYDOBYTĄ Z WODY Zadbaj o bezpieczeństwo - wezwij straż pożarną Nie wchodź na

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia

Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KURS ILS ( IMMEDIATE LIFE SUPPORT ) Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną

Bardziej szczegółowo

Komentarz ratownik medyczny 322[06]-02 Czerwiec 2009

Komentarz ratownik medyczny 322[06]-02 Czerwiec 2009 Strona 1 z 22 Strona 2 z 22 Strona 3 z 22 Strona 4 z 22 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu, czyli dane niezbędne do opracowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych Jerry P. Nolan, Charles D. Deakin, Jasmeet Soar, Bernd W. Böttiger, Gary Smith 4a. ZAPOBIEGANIE WEWNA TRZSZPITALNEMU ZATRZYMANIU KRA ŻENIA Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 Podstawa prawna Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Katarzyna Matusiak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna)

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna) R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2015/2016 Program szkolenia młodzieży - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZATRZYMANIA KRĄŻENIA U OSÓB DOROSŁYCH (RESUSCYTACJA

Bardziej szczegółowo

Sytuacje Krytyczne w Czasie Znieczulenia Podręcznik Anestezjologa

Sytuacje Krytyczne w Czasie Znieczulenia Podręcznik Anestezjologa Sytuacje Krytyczne w Czasie Znieczulenia Podręcznik Anestezjologa David C. Borshoff Leeuwin Press we współpracy z Polską Radą Resuscytacji, Kraków 2014, ISBN 978-83- 89610-21- 8 Cena 90 PLN Do nabycia

Bardziej szczegółowo

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych Zasady udzielania pierwszej pomocy ASPEKTY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY TEORIA PRAKTYKA 1 CELE POZNANIE PIORYTETÓW ZROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA KRĄśENIOWO-ODDECHOWA (Nr 02/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i połoŝnych

RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA KRĄśENIOWO-ODDECHOWA (Nr 02/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i połoŝnych RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA KRĄśENIOWO-ODDECHOWA (Nr 02/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i połoŝnych Warszawa, dnia 26 marca 2007 AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów do przeszczepienia

Kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów do przeszczepienia Kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów do przeszczepienia Janusz Trzebicki Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach

Bardziej szczegółowo

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010 Program szkolenia młodzieży w zakresie PODSTAW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA (BLS) ORAZ AUTOMATYCZNEJ DEFIBRYLACJI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Krystian Stachoń Wojciech Rychlik. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach

Krystian Stachoń Wojciech Rychlik. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach Krystian Stachoń Wojciech Rychlik Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach Przywrócenie spontanicznego krążenia (ROSC) to tylko pierwszy krok

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi w działaniu UNIA EUROPEJSKA. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny: ZP1/PL12/2014/PNTPW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sąsiedzi w działaniu UNIA EUROPEJSKA. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny: ZP1/PL12/2014/PNTPW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny: ZP1/PL12/2014/PNTPW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w formie kursów dokształcających oraz warsztatów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Pierwszy i jedyny w pełni ratowniczy defibrylator AED

Pierwszy i jedyny w pełni ratowniczy defibrylator AED Pierwszy i jedyny w pełni ratowniczy defibrylator AED Jaki jest pożytek z urządzenia, które jest funkcjonalne jedynie w 50%? W przypadkach wystąpienia zatrzymania krążenia tylko około 50% osób potrzebuje

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI (ĆWICZENIE) Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Oceń sytuację i zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Kod modułu RM.1.016

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Kod modułu RM.1.016 SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Kod modułu RM.1.016 Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Od roku 2001 przeszkolono pod nadzorem Polskiej Rady Resuscytacji

Od roku 2001 przeszkolono pod nadzorem Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl Od roku 2001 przeszkolono pod nadzorem Polskiej Rady Resuscytacji 9 kursach GIC 199 osób, 331 kursach ALS 5531 osób, 102 kursach ILS 2068 osoby, 57 kursach EPLS 786 osoby, 1313 kursach

Bardziej szczegółowo

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAMIĘTAJ!!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIĘTANIA. Opracował: mgr Mirosław Chorąży Zasłabnięcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. Sprawdź reakcje poszkodowanego: delikatnie potrząśnij

Bardziej szczegółowo

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie 1. Osoba nieprzytomna: a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie b. Ma otwarte oczy, ale nie odpowiada na pytania c. Odpowiada na pytania, ale nie pamięta, co się wydarzyło

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTATOR RĘCZNY : DLA DOROSŁYCH / DZIECI/ NIEMOWLĄT

RESUSCYTATOR RĘCZNY : DLA DOROSŁYCH / DZIECI/ NIEMOWLĄT LIFE DRIVE CE 0434 RESUSCYTATOR RĘCZNY : DLA DOROSŁYCH / DZIECI/ NIEMOWLĄT 1. Przed użyciem (1) Dla lepszego efektu, wybrać resuscytator i maskę, który będzie dla pacjenta odpowiedni. (2) Zawsze sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Prace poglądowe Review papers

Prace poglądowe Review papers Prace poglądowe Review papers Borgis Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci *Łukasz Szarpak Instytut Ratownictwa Medycznego, Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie Prorektor:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Zajęcia pozalekcyjne Program szkolenia młodzieży - RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION - CPR) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Ramowy porządek szkolenia DZIEŃ I Treść i forma zajęć 0.00-0.15 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA WYKŁAD: Rozpoznanie, wezwanie pomocy. Poszkodowany nieprzytomny

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT BADANIE CHOREGO PO URAZIE

ASSESSMENT BADANIE CHOREGO PO URAZIE BADANIE CHOREGO PO URAZIE 1 ZAGADNIENIA 5 Ocena miejsca zdarzenia Ocena Wstępna Szybkie Badanie Urazowe Decyzja o transporcie i krytyczne interwencje Badanie szczegółowe Badanie dalsze 2 5 3 OCENA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Fast TB: Emergency preparedness: a survey of dental practitioners

Fast TB: Emergency preparedness: a survey of dental practitioners Omdlenia 15 407 Łagodna reakcja alergiczna 2 583 Dławica piersiowa 2 552 Ortostatyczny spadek ciśnienia 2 475 Drgawki 1 595 Napad astmy oskrzelowej 1 392 Hiperwentylacja 1 326 Hipoglikemia 890 Zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Difficult Airway Society (zmodyfikowane wg SPUDO) dla postępowania w przypadku nieprzewidzianej trudnej intubacji (u pacjentów dorosłych).

Wytyczne Difficult Airway Society (zmodyfikowane wg SPUDO) dla postępowania w przypadku nieprzewidzianej trudnej intubacji (u pacjentów dorosłych). Wytyczne Difficult Airway Society (zmodyfikowane wg SPUDO) dla postępowania w przypadku nieprzewidzianej trudnej intubacji (u pacjentów dorosłych). Tomasz Gaszyński Sekcja Przyrządowego Udrażniania Dróg

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne Anthony J. Handley Podstawowe zabiegi resuscytacyjne obejmują zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz wspomaganie oddychania i krążenia bez użycia specjalnego sprzętu,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI Jest to pierwszy krok pierwszej pomocy, który ma znaczenie w dalszych czynnościach u poszkodowanego.

OCENA SYTUACJI Jest to pierwszy krok pierwszej pomocy, który ma znaczenie w dalszych czynnościach u poszkodowanego. OCENA SYTUACJI Jest to pierwszy krok pierwszej pomocy, który ma znaczenie w dalszych czynnościach u poszkodowanego. W tym momencie musimy zwrócić uwagę na: - sprawdzenie co się stało, okoliczności,zagrożenie

Bardziej szczegółowo