Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) Rada Gminy Turek rozstrzyga co następuje: 1 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 5 lutego 2015r. do dnia 26 lutego 2015r. Do dnia 20 marca 2015r. wyznaczono możliwość składania uwag. 2 W wyznaczonym terminie, dnia 19 marca 2015r wpłynęły dwie uwagi. Rada Gminy Turek nie uwzględnia tych uwag i przedstawia listę nieuwzględnionych uwag. 1. Nie uwzględnia się uwagi DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o Szczecin, ul. Odzieżowa 12C/1, Poznań ul. Hawelańska 1, reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Tomkiewicza z dnia 19 marca 2015r. Składająca uwagi DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie złożyła wniosku do zmiany studium, co było możliwe po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, które nastąpiło dnia 14 lipca 2014r. (ogłoszenie na BIP, obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach, ogłoszenie prasowe w gazecie lokalnej INFO ). Wnioski można było składać do dnia 14 sierpnia 2014r. Dopiero w terminie składania uwag w dniu 19 marca 2015r DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. składa wniosek. Wnioskuje o możliwość przeznaczenia terenu w obrębie Kalinowa pod elektrownie wiatrowe ze strefą ich oddziaływania. DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. uzasadnia uwagę faktem, iż zamiar budowy elektrowni wiatrowej na terenie gminy Turek powstał w czasie obowiązywania Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Turek uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r., która zdaniem spółki dawała możliwość realizacji elektrowni wiatrowych i nie zmieniła tego kolejna zmiana studium wprowadzona Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. Zdaniem tutejszego organu lokalizacja taka jest sprzeczna z obowiązującą zmianą studium z dnia 8 listopada 2010r. ze względu na kolizję takiego ustalenia ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego uchwaloną uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. Nie jest prawdą twierdzenie, iż kolejna zmiana studium utrzymała w mocy ustalenia dotyczące możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zmiana ta uchwalona Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r wcale nie obejmowała problematyki OZE, przedmiotem zmian były jednostkowe i ograniczone terenowo ustalenia w zakresie aktualizacji złóż kopalin i terenów górniczych sporządzane w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011, Nr 163 poz. 981) oraz jednostkowe i ograniczone terenowo niewielkie zmiany przeznaczenie terenów, z terenów przeznaczonych pod zalesienia na tereny zabudowy. Obowiązujące dotąd studium, obejmujące całą gminę, sporządzone było na podstawie uchwały Rady Gminy Turek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium podjętej w czerwcu 2008r. Zmiana studium zostało zakończona uchwałą podjętą dnia 8 listopada 2010r. 25 września 2010r weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010r Nr 155, poz. 1043) dodająca możliwość ustalania na terenie gminy, obszarów rozmieszczenia urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW a także ich tref ochronnych - jeśli takie się przewiduje. Ustawa stwierdzała, że do studiów, dla 1

2 których uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia podjęto przed wejściem jej w życie należało stosować przepisy dotychczasowe, a więc bez konieczności określenia lokalizacji takich urządzeń. Sporządzane w latach studium odnosiło się wprawdzie do problematyki rozmieszczenia elektrowni wiatrowych, jednak nie wyznaczało ich lokalizacji na rysunku studium, nie wyznaczało także ich stref oddziaływania, jak to musi mieć miejsce w studiach sporządzanych na podstawie uchwał o przystąpieniu podjętych po dniu 25 września 2010r, po wejściu w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010r Nr 155, poz. 1043). Obowiązujące dotąd studium zawierało w tekście dopuszczenie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach wyłączonych z zabudowy: terenach rolniczych R i użytkach zielonych UZ oraz na wybranych terenach P,U, wskazanych w ustaleniach szczegółowych dla stref w strefie przemysłowej i rolnej, gdzie dopuszczało sytuowanie wież elektrowni wiatrowych w odległościach od terenów podlegających ochronie akustycznej umożliwiającej dotrzymanie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. Zakazywało lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz w dolinach cieków. Obowiązujące dotąd studium stwierdzało: Elektrownie wiatrowe można lokalizować wyłącznie w miejscach zapewniających właściwą odległość od terenów podlegających ochronie akustycznej, zapewniającej dotrzymanie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscach cennych przyrodniczo oraz w ich sąsiedztwie. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscach kolidujących z trasami przelotu ptaków. Planowanie lokalizacji elektrowni wiatrowych musi odbywać się z udziałem specjalistów z zakresu ochrony przyrody. Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego uchwaloną uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r, przez teren obrębu Kalinowa biegnie krajowa droga migracji zwierząt trasa przelotu ptaków z Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty przez tereny pokopalniane zrekultywowane w kierunku wodnym i leśnym do lasów na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Złotogórski, stąd zgodnie z ustaleniami planu województwa wielkopolskiego, zdaniem tutejszego organu, obowiązujące dotąd studium gminy wykluczało możliwość lokalizacji w tym obrębie elektrowni wiatrowych. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. obowiązuje nadal, stąd uwzględniając uwagę i sporządzając nowy projekt studium z elektrownią wiatrową w Klinowej należy się spodziewać negatywnego uzgodnienia projektu studium z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania województwa wielkopolskiego. W związku z licznymi konfliktami przestrzennymi i społecznymi powodowanymi przez brak planów zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie określających miejsca lokalizacji urządzeń wytwarzających energię lub zakazujących lokalizacji takich urządzeń, w szczególności elektrowni wiatrowych, Wójt Gminy i Rada Gminy uznały, że konieczne jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz następnie zgodnych ze studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykorzystanie władztwa planistycznego, jakie daje gminie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę zmiany studium rozpoczęto po licznych protestach mieszkańców gminy i właścicieli gruntów dotyczących zamiaru lokalizacji na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Ze względu na uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców gminy postanowiono o zapisaniu w studium zakazu rozmieszczenia na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Uwaga DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. dotyczy braku wyznaczenia w projekcie obszarów pod lokalizację obiektów budowlanych elektrowni wiatrowych. Inwestor wnosi o wprowadzenie na rysunku studium granicy terenu z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych w sposób przedstawiony na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku, na którym zaznaczono teren lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania. DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. wnosi o możliwość realizacji inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w ramach której planuje wybudować dwie elektrownie wiatrowe jedną na terenie obrębu Bogdałów w gminie Brudzew, drugą w obrębie Kalinowa w gminie Turek. 2

3 Wnioskodawca twierdzi, iż Na całym etapie prowadzenia postępowania o wydanie decyzji ( o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) jak i po wydaniu decyzji nie wpłynęły do Urzędu Gminy żadne uwagi i protesty od stron postępowania. W dniu r decyzja stała się ostateczna. Nie jest prawdą, że społeczeństwo miejscowości Kalinowa nie wnosiło uwag dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Kalinowej oraz na terenie sąsiedniego obrębu Bogdałów w gminie Brudzew. Mieszkańcy Kalinowej w piśmie skierowanym do Wójta Gminy Turek z dnia 10 grudnia 2014r ( po podjęciu wiadomości o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - poza procedurą planistyczną) zgłosili sprzeciw wobec planów budowy elektrowni wiatrowych. W piśmie tym stwierdzili, iż brak do tej pory sprzeciwu ze strony mieszkańców wynika z niedoinformowania osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie działek. Na etapie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia strony zawiadamiane były poprzez obwieszczenia, stąd mieszkańcy Kalinowej mieli ograniczoną możliwość zapoznania się z postępowaniem. Inwestor wnosi o uwzględnienie uwagi Z uwagi na szereg podjętych działań i zaawansowane prace projektowe oraz poniesione w związku z tym koszty związane z realizacją inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Żaden z obowiązujących przepisów prawa nie daje podstawy prawnej dla uwzględnienia kosztów opracowań projektowych ponoszonych przez przedsiębiorcę dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Tu należy zauważyć, że DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. jest w posiadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, nie uzyskała dotąd decyzji o warunkach zabudowy. Nawet prawomocna decyzja o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia jej wygaśnięcia przez wójta gminy, jeśli dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji nie daje podstawy do roszczeń odszkodowawczych. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odszkodowania od gminy można żądać, jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego nie jest możliwe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy. Dotąd teren opisany w uwadze jest terenem upraw rolnych i nie zmienia tego stanu studium, nie zmieni go także wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, w aktualnym stanie prawnym studium w żaden sposób nie ogranicza możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji pozwolenia na budowę. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jest zadaniem gminy. Gmina posiada władztwo planistyczne i w żaden sposób tego władztwa nie nadużywa. Uwaga DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. jest nowym wnioskiem. Wnioski do zmiany studium można było składać po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium do dnia 14 sierpnia 2014r. Nie można uwzględnić wniosku DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. i wprowadzić w ramach rozpatrywania uwag do studium obszaru, na którym zlokalizowana będzie elektrownia wiatrowa o mocy przekraczającej 100kW a także jej strefa ochronna powodująca ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Uwzględnienie tego wniosku cofa procedurę planistyczną, powoduje konieczność zmiany projektu studium oraz zmiany prognozy oddziaływania na środowisko oraz konieczność ponowienia procedury opiniowania i uzgodnień następnie ponowienia wyłożenia studium wraz z prognozą do publicznego wglądu, oraz ponowienia zbierania uwag. Przewiduje się, że czynności te przedłużą czas sporządzania studium co najmniej o pół roku i nie przyniosą dla wnioskodawcy pozytywnego rozstrzygnięcia, ponieważ tak sporządzone studium może nie uzyskać uzgodnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego, do tak sporządzonego projektu studium uwagi wniesie społeczeństwo gminy. Uwzględnienie uwagi i ponawianie procedury dla uwzględnienia tej uwagi należy uznać za niezasadne. 2. Nie uwzględnia się uwagi Sebastiana Wiśniewskiego, zam. ul. Jana Pawła II 79, Konin z dnia 19 marca 2015r. Składający uwagi Sebastian Wiśniewski nie skorzystał z przysługującego prawa i nie złożył wniosku do zmiany studium, które możliwe było po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, które nastąpiło dnia 14 lipca 2014r. (ogłoszenie na BIP, 3

4 obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach, ogłoszenie prasowe w gazecie lokalnej INFO ). Wnioski można było składać do dnia 14 sierpnia 2014r. Dopiero w terminie składania uwag 19 marca 2015r Sebastian Wiśniewski składa wniosek. Wnioskuje o możliwość przeznaczenia terenu działki o nr ewid. 633/9 w obrębie Kalinowa pod elektrownie wiatrowe. Wnoszący uwagę stwierdza, że W obecnym, obowiązującym, uchwalonym w dniu 08 listopada 2010r. (Uchwała nr XXXIX/233/10) przez Radę Gminy Turek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek, zapisy dopuszczają lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Turek. Dodatkowo w uchwalonej w dniu 13 marca 2014r przez Radę Gminy Turek (Uchwała nr XLVI/249/14) zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r., podtrzymane zostały zapisy dopuszczające lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Turek. Obowiązujące dotąd studium, obejmujące całą gminę, sporządzone było na podstawie uchwały Rady Gminy Turek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium podjętej w czerwcu 2008r. Zmiana studium zostało zakończona uchwałą podjętą dnia 8 listopada 2010r. 25 września 2010r weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010r Nr 155, poz. 1043) dodająca możliwość ustalania na terenie gminy, obszarów rozmieszczenia urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW a także ich tref ochronnych - jeśli takie się przewiduje. Ustawa stwierdzała, że do studiów, dla których uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia podjęto przed wejściem jej w życie należało stosować przepisy dotychczasowe, a więc bez konieczności określenia lokalizacji takich urządzeń. Sporządzane w latach studium odnosiło się wprawdzie do problematyki rozmieszczenia elektrowni wiatrowych, jednak nie wyznaczało ich lokalizacji na rysunku studium, nie wyznaczało także ich stref oddziaływania, jak to musi mieć miejsce w studiach sporządzanych na podstawie uchwał o przystąpieniu podjętych po dniu 25 września 2010r, po wejściu w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010r Nr 155, poz. 1043). Obowiązujące dotąd studium zawierało w tekście dopuszczenie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach wyłączonych z zabudowy: terenach rolniczych R i użytkach zielonych UZ oraz na wybranych terenach P,U, wskazanych w ustaleniach szczegółowych dla stref w strefie przemysłowej i rolnej, gdzie dopuszczało sytuowanie wież elektrowni wiatrowych w odległościach od terenów podlegających ochronie akustycznej umożliwiającej dotrzymanie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. Zakazywało lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz w dolinach cieków. Obowiązujące dotąd studium stwierdzało: Elektrownie wiatrowe można lokalizować wyłącznie w miejscach zapewniających właściwą odległość od terenów podlegających ochronie akustycznej, zapewniającej dotrzymanie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscach cennych przyrodniczo oraz w ich sąsiedztwie. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscach kolidujących z trasami przelotu ptaków. Planowanie lokalizacji elektrowni wiatrowych musi odbywać się z udziałem specjalistów z zakresu ochrony przyrody. Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego uchwaloną uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r, przez teren obrębu Kalinowa biegnie krajowa droga migracji zwierząt trasa przelotu ptaków z Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty przez tereny pokopalniane zrekultywowane w kierunku wodnym i leśnym do lasów na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Złotogórski, stąd zgodnie z ustaleniami planu województwa wielkopolskiego, zdaniem tutejszego organu, obowiązujące dotąd studium gminy wykluczało możliwość lokalizacji w tym obrębie elektrowni wiatrowych. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. obowiązuje nadal, stąd uwzględniając uwagę i sporządzając nowy projekt studium z elektrownią wiatrową w Klinowej należy się spodziewać negatywnego uzgodnienia projektu studium z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania województwa wielkopolskiego. 4

5 W związku z licznymi konfliktami przestrzennymi i społecznymi powodowanymi przez brak planów zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie określających miejsca lokalizacji urządzeń wytwarzających energię lub zakazujących lokalizacji takich urządzeń, w szczególności elektrowni wiatrowych, Wójt Gminy i Rada Gminy uznały, że konieczne jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz następnie zgodnych ze studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykorzystanie władztwa planistycznego, jakie daje gminie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę zmiany studium rozpoczęto po licznych protestach mieszkańców gminy i właścicieli gruntów dotyczących zamiaru lokalizacji na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Ze względu na uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców gminy postanowiono o zapisaniu w studium zakazu rozmieszczenia na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Uwaga Pana Sebastiana Wiśniewskiego dotyczy braku wyznaczenia w projekcie obszarów pod lokalizację obiektów budowlanych elektrowni wiatrowych. Na mocy podpisanej z Panem Sebastianem Wiśniewskim umowy dzierżawy na lokalizację na działce o nr ewid. 633/9 elektrowni wiatrowej Inwestor uzyskał dnia 11 września 2014r decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Pan Sebastian Wiśniewski pisze: Na całym etapie prowadzenia postępowania o wydanie decyzji jak i po wydaniu decyzji nie wpłynęły do Urzędu Gminy żadne uwagi i protesty od stron postępowania. W dniu r decyzja stała się ostateczna. W chwili obecnej Inwestor prowadzi dalsze prace projektowe mające na celu doprowadzenie do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji inwestycji na mojej działce. Rozpatrując uwagę, należy zauważyć, że sama inwestycja budowy elektrowni wiatrowej w obrębie Kalinowa, w gminie Turek obejmuje działki o nr ewid.633/2, 633/9, 308, z których tylko działka 633/9 jest własnością wnoszącego uwagę. Obszar strefy ochronnej, związanej z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu obejmuje wiele działek nie będących własnością wnoszącego uwagi. Właściciele pozostałych działek, na których wnoszący uwagę planuje budowę elektrowni wiatrowej oraz właściciele działek, na których budowa elektrowni wiatrowej wprowadziłaby ograniczenia, nie wnoszą uwag do projektu zmiany studium, są usatysfakcjonowani rozwiązaniami zaproponowanym w projekcie zmiany studium. Nie jest prawdą, że społeczeństwo miejscowości Kalinowa nie wnosiło uwag dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Kalinowej oraz na terenie sąsiedniego obrębu Bogdałów w gminie Brudzew. Mieszkańcy Kalinowej w piśmie skierowanym do Wójta Gminy Turek z dnia 10 grudnia 2014r ( po podjęciu wiadomości o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - poza procedurą planistyczną) zgłosili sprzeciw wobec planów budowy elektrowni wiatrowych. W piśmie tym stwierdzili, iż brak do tej pory sprzeciwu ze strony mieszkańców wynika z niedoinformowania osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie działek. Na etapie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia strony zawiadamiane były poprzez obwieszczenia, stąd mieszkańcy Kalinowej mieli ograniczoną możliwość zapoznania się z postępowaniem. Uwaga Pana Sebastiana Wiśniewskiego jest nowym wnioskiem. Wnioski do zmiany studium można było składać po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium do dnia 14 sierpnia 2014r. Nie można uwzględnić wniosku i wprowadzić w ramach rozpatrywania uwag do studium obszaru, na którym zlokalizowana będzie elektrownia wiatrowa o mocy przekraczającej 100kW a także jej strefa ochronna powodująca ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Uwzględnienie tego wniosku cofa procedurę planistyczną, powoduje konieczność zmiany projektu studium oraz zmiany prognozy oddziaływania na środowisko oraz konieczność ponowienia procedury opiniowania i uzgodnień następnie ponowienia wyłożenia studium wraz z prognozą do publicznego wglądu, oraz ponowienia zbierania uwag. Przewiduje się, że czynności te przedłużą czas sporządzania studium co najmniej o pół roku i nie przyniosą dla wnioskodawcy pozytywnego rozstrzygnięcia, ponieważ tak sporządzone studium może nie uzyskać uzgodnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego, do tak sporządzonego projektu studium uwagi wniesie społeczeństwo gminy. Uwzględnienie uwagi i ponawianie procedury dla uwzględnienia tej uwagi należy uznać za niezasadne. 5

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29.04.2014r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu. 1. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5. do Uchwały Nr XXXIX / 277 / 2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Z a ł ą c z n i k n r 5. do Uchwały Nr XXXIX / 277 / 2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. Z a ł ą c z n i k n r 5 do Uchwały Nr XXXIX / 277 / 2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/288/13. Rada Gminy Kościerzyna

Uchwała Nr XI/288/13. Rada Gminy Kościerzyna Uchwała Nr XI/288/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca etap II. Przedmiotowa uchwała

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2971 UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ROZPATRZENIA nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu

SPOSÓB ROZPATRZENIA nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu SPOSÓB ROZPATRZENIA nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu ZałącznikNR 2 do uchwały Nr XXXVII/322/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/290/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2014 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym

Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz AKTY PRAWNE Podstawowym aktem prawa kompleksowo

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIDZBARK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIDZBARK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIDZBARK URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/159/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 25 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 14. 1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2703 UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ NA OBSZARZE DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 183/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIETUSZKOWO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ NA OBSZARZE DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 183/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIETUSZKOWO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ NA OBSZARZE DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 183/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIETUSZKOWO Opracowanie mgr inż. arch. Henryk Gawroński członek Zachodniej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WPŁYW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WPŁYW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CO TO JEST STUDIUM UWARUNKWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODRAWANIA PRZESTRZENNEGO? Studium

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA-

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Hrubieszowie z dnia.. 2012 r. WÓJT GMINY HRUBIESZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rogi 9 linia elektroenergetyczna 110kv

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rogi 9 linia elektroenergetyczna 110kv UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rogi 9 linia elektroenergetyczna 110kv Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST.

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. UZASADNIENIE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW JANKOWICE I STUDZIENICE ETAP II opracowane zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu Procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (z zaznaczeniem aktualnego zaawansowania prac)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 6 września 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 6 września 2016 r. Projekt do pkt 12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Pysznica postanawia:

Rada Gminy Pysznica postanawia: Załącznik Nr III do Uchwały Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 sierpnia 2012 roku Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pysznica o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu zmiany

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Kielce, A 6. Znak: IN

Uzasadnienie. Kielce, A 6. Znak: IN ,-- WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015-02- A 6 Znak: IN-111.4131.2.2.2015 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

2. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęło dwanaście pism zawierających dwadzieścia siedem odrębnych nieuwzględnionych uwag.

2. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęło dwanaście pism zawierających dwadzieścia siedem odrębnych nieuwzględnionych uwag. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą)

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane (druk nr 2964).

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane (druk nr 2964). SEJM SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 3640 VII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r.

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 4097 UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...... r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 7 lutego 2017 r. Zespół projektowy: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Małgorzata Opęchowska Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r.

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. Rys. 5 15 Rys. 6 16 Rys. 7 17 3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Lp Data wpływu uwagi Nazwisko, imię i adres Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1991/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2007 r. WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r.

Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r. Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r. Projekt (zarzut 2z) w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA WIATROWA A DECYZJA ŚRODOWISKOWA

ENERGETYKA WIATROWA A DECYZJA ŚRODOWISKOWA Ryszard Kowalczyk ENERGIA WIATROWA W TWOJEJ GMINIE II SEMINARIUM DLA SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW ENERGETYKA WIATROWA A DECYZJA ŚRODOWISKOWA PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA Wrocław, 24 czerwiec 2010 2, ust.1, pkt

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Kościerzyna z dnia..2017r. w sprawie uchwalenia ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla fragmentów gminy: 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo