E-LEARNING - ASPEKTY TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-LEARNING - ASPEKTY TECHNICZNE"

Transkrypt

1 Włodzimierz Marek BARA SKI * Tomasz WALKOWIAK * E-LEARNING - ASPEKTY TECHNICZNE Artykuł przedstawia aspekty techniczne wykorzystania Internetu jako nowoczesnego medium nauczania na odległo. Pierwszym omawianym elementem s internetowe zamienniki szkoły - systemy wspomagaj ce prowadzenie zdalnej edukacji. Nast pnie omówiono techniki komunikacji i sposoby udost pniania wykładów wykorzystuj c technologi mediów strumieniowych. Opisano równie narz dzia do tworzenia lekcji multimedialnych oraz technologie wykorzystywane w realizacji zaj laboratoryjnych poprzez Internet. 1. WPROWADZENIE Zdalne nauczanie z wykorzystaniem technologii internetowych - e-learning - staje si z roku na rok coraz bardziej popularne. Istniej dwie podstawowe przyczyny tej rosn - cej popularno ci. Po pierwsze coraz wi ksze zapotrzebowanie na wiedz, szczególnie po ród osób, które maj utrudniony dost p do stacjonarnego form nauczania, np. osób pracuj cych. Po drugie rozwój dost pno ci Internetu oraz technologii internetowych umo liwiaj cych przeprowadzenie efektywnego nauczania pozwala na wykorzystanie tego medium do nauczania na odległo. Wyró nia si cztery podstawowe tryby nauczania zdalnego w Internecie [1,2]: samokształcenie, tryb synchroniczny, asynchroniczny oraz mieszany. Zastosowanie zdalnego nauczania wymaga wykorzystania odpowiednich rodków technologicznych. Celem artykułu jest przyjrzenie si poszczególnym elementom składowym wykorzystywanym w zdalnym nauczaniu zaczynaj c od zamienników rzeczywistej szkoły czyli platformom e-learningowym, przez techniki komunikacji tak istotne w nauczaniu na odległo po ró ne formy wykorzystywane w zdalnym nauczaniu: internetowe wykłady, lekcje multimedialne oraz wirtualne laboratoria i przedstawienie narz dzi programistycznych oraz technologii informatycznych w nich wykorzystywanych. 2. PLATFORMY E-LEARNINGOWE Najbardziej kompleksowymi narz dziami programistycznymi wykorzystywanymi w zdalnym nauczaniu s platformy e-learningowe. Funkcjonalno najcz ciej obecnie spotykanych platform obejmuje zarz dzanie przedmiotami, umo liwienie studentom korzystania z przygotowanych zdalnych kursów, udost pnienie informacji o wynikach, * Instytut Cybernetyki Technicznej, Politechnika Wrocławska,

2 umo liwienie kontaktów pomi dzy nauczycielem a uczniem oraz przeprowadzanie ró - nego rodzaju quizów (Rys 1). Na całym wiecie istnieje prawie dwie cie tego rodzaju narz dzi wspomagaj cych proces nauczania zdalnego. Szczegółowy opis nawet najbardziej istotnych platform wykracza poza ramy niniejszego tekstu [2]. Chcieliby my tylko wymieni kilka istotnych platform: Blackboard Learning System, TopClass e-learning Suite, WebCT Campus Edition, R5, Lotus LearningSpace, Oracle i-learning, Moodle. Z punktu widzenia wykorzystywanych technologii internetowych, s to aplikacje trójwarstwowe. Wykorzystuj ce j zyk HTML z CSS i JavaScript-em do tworzenia interfejsu u ytkownika. W warstwie rodkowej wykorzystywane s j zyki skryptowe, takie jak Perl (WebCT), ASP (R5), PHP (Moodle) czy JSP (Lotus LearningSpace). Przy pomocy tych j zyków generowane s dynamicznie strony WWW, przetwarzane s dane i zapisywane do bazy danych. Bazy danych wykorzystywane w platformach e-learningowych to reprezentacja wi kszo ci spo ród dost pnych internetowych baz danych. Od dostarczanych na licencji Open Source GNU Public Licence takich jak MySQL czy PostgreSQL (Moodle), przez komercyjne systemy zarz dzania bazami danych jak Oracle (Oracle i-learning), MS SQL (Blackboard, TopClass) czy IBM DB2 (Lotus LearningSpace), po własne systemy bazodanowe realizowane najcz ciej w postaci plików tekstowych (WebCT). Wi kszo systemów oferuje dost p zarówno z poziomu nauczyciela, ucznia jak i administratora za po rednictwem przegl darki internetowej. Dzi ki mo liwo ci rozbudowy funkcjonalno ci stron WWW, przy pomocy technologii wtyczek, mo na w prawie nieograniczony sposób poszerza mo liwo ci funkcjonalne tworzonych kursów internetowych. Platforma e-learningowa pełni rol opakowania do którego mo na wło y prawie dowoln zawarto. Umo liwia to umieszczanie wewn trz platformy wykładów internetowych, lekcji multimedialnych czy wirtualnych laboratoriów omawianych w kolejnych rozdziałach. Rys 1. Przykład wykorzystania platformy WebCT do testowania studentów[3]

3 3. KOMUNIKACJA W ZDALNYM NAUCZANIU Bardzo wa nym elementem w zdalnym nauczaniu jest to, aby nauczyciel i ucze konsultowali si w miar mo liwo ci systematycznie o wyznaczonych lub umówionych porach dnia. Wymaga to odpowiednich rodków technologicznych. Wymienione w poprzednim rozdziale platformy e-learningowe umo liwiaj komunikacj synchroniczn i asynchroniczn pomi dzy studentem a nauczycielem oraz pomi - dzy studentami. Do grupy komunikacji asynchronicznej nale y zaliczy przede wszystkim grupy dyskusyjne oraz wewn trzne systemy mailowe. Ich funkcjonalno jest analogiczna do tego typu rozwi zania systemach internetowych. Natomiast zamkni cie dost pu tylko do u ytkowników danej platformy, pozwala na wyra ne rozgraniczenie pomi dzy procesem nauki a komunikacj prywatn, co ma du e znaczenie psychologiczne i wpływa pozytywnie na efekty e-nauczania. Ponadto zawarcie poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych wewn trz systemów e-learningowych pozwala na ledzenie aktywno ci studentów, mo liwe jest robienie zestawów ilo ci postów na dan grup czy te ilo ci wysyłanych maili, co mo e by prostym sposobem na wyłapanie osób mało aktywnych. Dzi ki czemu mo na próbowa takie osoby aktywizowa. Do komunikacji synchronicznej zalicza si przede wszystkim systemy komunikatorowe, pozwalaj ce na komunikacj tekstow, równie na komunikacj kilku osób jednocze nie (tzw. pokoje czatowe). Systemy do komunikacji mi dzy u ytkownikami, w wi kszo ci platform e- learningowych, wyposa one s w tzw. biał tablic. Jest to aplikacja pozwalaj ca ka - dej ze stron uczestnicz cych w pogaw dce na przedstawienie informacji w postaci graficznej. S to bardzo proste aplikacje graficzne. [2] W komunikacji asynchronicznej wykorzystywane s te same technologie (HTML, j zyki skryptowe i internetowe bazy danych) co w pozostałych funkcjach platform e- learningowych. Natomiast wi kszo elementów synchronicznych (czaty, białe tablice) realizowane s po stronie klienta jako aplety Javy, wymagaj zatem zainstalowanej wirtualnej maszyny Javy po stronie klienta. Innym bardzo ciekawym poszerzeniem klientów s wideo-konferencje [2]. S one realizowane albo jako oddzielne aplikacje (np. Netmeeting firmy Microsoft), albo jako poszerzenie funkcjonalno ci przegl darek tzw. wtyczki. Nale y tu wymieni dwa najcz ciej stosowane rozwi zanie: aplety Javy oraz klipy Macromedia Flash wykorzystuj ce technologi Macromedia Flash Communication Server. 4. WYKŁADY INTERNETOWE Naturalnym rozszerzeniem wideo-konferencji jest stosowany najcz ciej w trybie asynchronicznym wykład udost pniany w sieci [4]. Proces tworzenia wykładu internetowego polega na nagraniu na kamerze wideo i przeniesieniu wykładu do komputera za pomoc np. interfejsu cyfrowego IEEE Taki plik (cyfrowy sygnał audio i wideo) poddawany jest kompresji w celu zmniejszenia rozmiaru. Plik po kompresji umieszczany jest na specjalnym serwerze udost pniaj cym wykład w Internecie. Dostarczanie d wi ku i obrazu wideo w Internecie w czasie rzeczywistym z powodu ograniczonej

4 przepustowo ci jest mo liwe tylko przy u yciu technologii transmisji strumieniowej. Aktualnie najpopularniejsze s trzy systemy mediów strumieniowych produkcji: Real Networks (RealMedia), Microsoft oraz Apple (QuickTime). Od strony klienta, czyli przegl darki internetowej wymagaj one zainstalowanego odpowiedniej wtyczki, ale za to wykład mo e pojawia si na ekranie jako integralna cz strony internetowej. Transmisja samego głosu i obraz z kamery nie jest zawsze wystarczaj ca w przypadku wykładów. Na obrazie z kamery nie wida wyra nie tego co wykładowca notuje na tablicy czy te tego co prezentuje na rzutniku. Istnieje mo liwo przesłania zawarto ci tablicy po której pisze wykładowca lub jednoczesnych slajdów z wykładów. Synchronizacja wszystkich strumieni danych (wideo, audio, obrazy ze slajdami, grafika z tablicy czy dodatkowy tekst) wymaga u ycia j zyka synchronizacji multimediów SMIL. 5. LEKCJE MULTIMEDIALNE Lekcja multimedialna pozwala na przekazywanie uczestnikom procesu kształcenia zło onych informacji oraz efektywnie wpływa na ich umiej tno ci i uzyskan wiedz. Koniecznym jest, aby lekcja multimedialna zawierała du o mniej tekstu ni tradycyjny podr cznik, za to wi cej grafiki, animacji i przede wszystkim interakcji. Powinna niejako zmusza studenta do przyswojenia materiału poprzez konieczno interakcji z lekcj. Obecnie na rynku istnieje wiele technik wspomagaj cych tworzenie lekcji multimedialnych, przede wszystkim: DHTML, PDF, Macromedia Flash i Authorware oraz rodowisko Java. Nale y te zaznaczy, e najcz ciej w jednej lekcji stosuje si kilka z tych technologii jednocze nie. Zdaniem autorów, podstawowym pakietem do tworzenia lekcji multimedialnych powienien by Macromedia Authorware. Jest to narz dzie projektowe przeznaczone do tworzenia aplikacji nauczaj cych równie udost pnianych w sieci Internet. Projektant tworz cy moduł lekcyjny nie korzysta z instrukcji j zyków programowania, lecz za pomoc ikon projektowych tworzy szkielet, według którego b d realizowane zało one przez niego funkcje. Umo lwia to łatwe nauczanie si u ytkowania tego pakietu. Oczywi cie mo na te wykorzysta inny produkt firmy Macromedia - Flash. Jest on jednym z najbardziej popularnych obecnie narz dzi wykorzystywanych w technologii internetowej. Dzi ki niemu mo na tworzy zwykłe obrazy, ruchome animacje oraz interaktywne bardziej skomplikowane animacje, na które mo na z zewn trz wpływa poprzez klikanie, naje d anie myszk, lub naciskanie odpowiednich klawiszy. Flash oparty jest o przesyłanie w sieci grafiki wektorowej. Pliki z grafik tego typu s bardzo małe, poza tym obrazy wektorowe s skalowane. Pozwala to unikn niekontrolowanych zmian wygl du. Podsumowuj c, Flash jest kompleksowym narz dziem pozwalaj cym na tworzenie bardzo zaawansowanych lekcji multimedialnych. Jest on jednak narz dziem bardzo uniwersalnym i wymaga du ych umiej tno ci programistycznych, gdy w przeciwie stwie do Marcomedia Authorware nie został zaprojektowany tylko do tworzenia lekcji multimedialnych.

5 Rys. 2. Multimedialna lekcja we Flashu Algorytmy genetyczne [5] 7. LABORATORIA WIRTUALNE Kolejn form prowadzenia zaj dydaktycznych jest laboratorium, praktyczna praca z rzeczywistymi obiektami. Jest to szczególnie istotne w przypadku kierunków technicznych. W tym wła nie celu powstawa zacz ły wirtualne laboratoria [6], które bior c pod uwag charakter dost pu do oferowanych urz dze lub ich symulatorów mo na podzieli na laboratoria ze zdalnym dost pem czy laboratoria symulowane. Zdaniem autorów pierwszy rodzaj zdalnych laboratoriów jest efektown, ale niezbyt efektywn form nauczania na odległo. Podstawowym problem jest dost p kilku osób jednocze- nie do pojedynczego urz dzenia. Dost p zdalny rozwi zuje si najcz ciej przy pomocy komputerowego sterowania urz dzeniem oraz kamery i zestaw czujników ilustruj cy efekty wprowadzonych zmian. W przypadku symulowanych laboratoriów mo na rozró ni dwa podstawowe rozwi zania: zastosowanie j zyków programowania ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego oprogramowania symulacyjnego. Oczywi cie istnieje szeroka gama pakietów symulacyjnych, ale spo ród grupy najbardziej popularnej nale y wymieni przede wszystkim: Matlab, Mathematica, MathCAD oraz Maple. Ka dy z nich posiada rozszerzenie umo liwiaj ce zdalny dost p. Jest to przewa nie realizowane w podobny sposób jak działaj j zyki skryptowe po stronie serwera (jak PHP, JSP czy ASP). Programista tworzy kod, który jest poł czeniem fragmentów w HTML i instrukcji z j zyka skryptowego danego pakietu. Wymienione pakiety s od lat u ywane w dydaktyce na uczelniach wy szych, a stosunkowo proste rozszerzenie funkcjonalno ci o dost p przez Internet umo liwia szybkie i efektywne wdro enie zdalnego nauczania [7]. W przypadku budowy symulowanego laboratorium w j zyku ogólnego przeznaczenia najcz ciej stosowanym rozwi zaniem jest wykorzystanie j zyka Java. Stosuje si tutaj dwa rozwi zania, albo cało jest symulowana po stronie klienta (aplety Javy) [5],

6 albo stosuje si architektur klient-serwer i obliczenia przeprowadza si po stronie serwera (cz sto w programie napisanym równie w Javie), a cz kliencka (aplet w Javie) odpowiada tylko za interfejs u ytkownika [8]. 6. PODSUMOWANIE Praca przedstawiła wiele technologii internetowych wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania na odległo. Technologie te s szeroko dost pne i dobrze opisane. Jednak e wdro enie ich w ycie nie polega tylko na zakupie odpowiednich narz dzi czy u yciu darmowego oprogramowania. Decyzja o rozpocz ciu nauczania w trybie zdalnym wymaga gruntownego przygotowania. Nie wystarczy przenie istniej ce materiały dydaktyczne do postaci umo liwiaj cej publikowanie w Internecie. Wymagana jest grupa ludzi posiadaj cych odpowiednie umiej tno ci informatyczne, ale nie tylko. Cały proces nale y dokładnie zaplanowa i opracowa programy przedmiotów, zwracaj c uwag na fakt e ta forma nauczania ró ni si metodyk od nauczania tradycyjnego. Szczególnie trudnym elementem jest opracowanie systemu oceniania i edukacji. I oczywi cie cało musi zosta wdro ona do procesu edukacyjnego. Wymaga to współpracy osób o ró nych umiej tno ciach od programistów, przez administratorów systemu, grafików, metodyków, psychologów po twórców tre ci edukacyjnej. Podsumowuj c nale y podkre li, e nauczanie na odległo mo e by efektywniejsze i bardziej opłacalne ni nauczanie tradycyjne, ale pod warunkiem odpowiedniego przygotowania materiału kursu i wło eniu du ego wysiłku w jego realizacj. LITERATURA [1] BARCIKOWSKI W., E-edukacja otwarte uniwersytety w Internecie. W: 6 Forum Teleinformatyki. Legionów [2] WALKOWIAK T., Komunikacja w systemach e-learningowych. W: VI Ogólnopolska konferencja Internet, Wrocław [3] Projekt MM-EDU, [4] WALKOWIAK T., WODA M., Internet nowoczesne medium nauczania. W: IV Ogólnopolska konferencja Internet, Wrocław [5] WALKOWIAK T., Internetowy kurs multimedialny - Sieci neuronowe. W: Nowe media w edukacji, 28 stycze, Wrocław [6] GUIDORZI R., Abstract tools to deal with reality: virtual laboratories. W: Prometeus Inter-SIG Workshop "E-learning for Europe", Bologna, September [7] MACIEJEWSKI L., MYSZKA W., SZATA W., Pakiet webmathematica jako narz dzie wspomagaj ce proces dydaktyczny przedmiotu mechanika. W: W: Nowe media w edukacji, 28 stycze, Wrocław [8] KLEMPOUS R., NIKODEM J., WALKOWIAK T., ROZENBLIT J., Network Virtual Laboratory for External Devices Programming. W: 11th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems ECBS 2004, Brno 2004.

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ

DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ WALDEMAR WOLSKI Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule dokonano oceny open source owych platform e-learningowej dla działalno ci kursowej

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 219 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.13 Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 4 (XIX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 Maria Parli ska 1 Anna Pomaska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe w kształceniu e-learningowym

Systemy komputerowe w kształceniu e-learningowym Urszula ORDON, Wioletta SOŁTYSIAK Akademia im. Jana Długosza w Cz stochowie, Polska Systemy komputerowe w kształceniu e-learningowym Wst p Rozwój e-learningu zdeterminowany jest post pem zwi zanym z technologiami

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA

DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA MAGDALENA CISZCZYK PRZEMYSŁAW RÓ EWSKI EMMA KUSZTINA Politechnika Szczeci ska Streszczenie Koncepcja digitalizacji

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL Streszczenie Tworzenie systemów informatycznych cz sto rozpoczyna si od modelowania procesów biznesowych,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE

ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE MARIA PIETRUSZKA, Politechnika Łódzka MARIAN NIED WIEDZI SKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie W istniej cych modelach e-biznesu wi kszo stron internetowych udost pnia

Bardziej szczegółowo

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 183 194 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.14 Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Nades

Bardziej szczegółowo

Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników

Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników Monika WAWER Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Administracji w Lublinie, Polska Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników Wst p Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, wzrost znaczenia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY ZBIGNIEW BUCHALSKI Politechnika Wrocławska Streszczenie W pracy przedstawiono pewn koncepcj systemu ekspertowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo