Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki"

Transkrypt

1 Welokategoralne systemy uząe sę h zastosowane w bonformatye Rafał Grodzk

2 Welokategoralny system uząy sę (multlabel learnng system) Zbór danyh weśowyh: d X = R Zbór klas (kategor): { 2 } =...Q Zbór uząy: T x x... x x X {( ) ( ) ( )} = 2 2 m m Welokategoralny system uząy sę Utworzene welokategoralnego klasyfkatora: h : X 2

3 Welokategoralny system uząy sę (multlabel learnng system) Zamast klasyfkatora (h) system tworzy funkę: f : X R Dla pary uząe ( x ) x X system dąŝy do generowana funk spełnaąe warunek Na podstawe utworzone funk moŝna wygenerować klasyfkator: x X h x = y : f x y > t( x) gdze t : X R est funką progową ( y y ) f ( x y ) f ( x y ) 2 > ( ) ( ) { ( ) } 2

4 Problem welokategoralne klasyfka. Dekompozya na nezaleŝne problemy klasyfka bnarne Ne uwzględna korela pomędzy róŝnym klasam 2. KaŜdy podzbór kategor stanow oddzelną klasę Generue duŝą lzbę klas (Q kategor 2 Q klas)

5 Problem welokategoralne klasyfka Dobry welokategoralny system uząy sę Uwzględnane korela pomędzy róŝnym klasam (kategoram) Zahowane małe lzby klas

6 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator BP-MLL (Bakpropagaton for Multlabel Learnng) Autorzy: Mn-Lng Zhang Zh-Hua Zhou Perwszy welokategoralny system uząy sę oparty na seah neuronowyh Pereptron ze zmodyfkowaną funką błędu Uzene wstezna propagaa błędu

7 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Arhtektura

8 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Funka błędu Klasyzna błąd średnokwadratowy E = E = + = Uwzględna poszzególne kategore nezaleŝne Ne uwzględna korela pomędzy kategoram (klasam) Na wyśu se pownny być wększe wartoś dla kategor naleŝąyh do nŝ dla kategor spoza m m Q ( ) 2 d = ( x ) d = = =

9 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Funka błędu Zmodyfkowana E m m = E = e = ( k l ) = ( k l ) = ( x ) Konentraa na róŝny pomędzy wartośą wyśowym dla kategor naleŝąyh do a wartośam wyśowy dla kategor spoza Slne karane w przypadku wartoś wyśowyh dla kategor spoza wększyh nŝ dla kategor z Uwzględna zaleŝnoś pomędzy róŝnym klasam wększe wartoś na wyśu se dla kategor naleŝąyh do nŝ dla kategor spoza

10 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Funka błędu Przykład Ozekwane wartoś na wyśu se: - Rzezywste wartoś na wyśu se Klasyzna funka błędu Zmodyfkowana funka błędu

11 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Uzene Algorytm wstezne propaga błędu Modyfkae wag (warstwy ukryta wyśowa): Modyfkae wag (warstwy ukryta wyśowa): ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) + + = = = k l s s s e e d b d w E w k l µ µ

12 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Uzene Algorytm wstezne propaga błędu Modyfkae wag (warstwy weśowa ukryta): v e s hs = E = µ v Q = d w hs s = µ e s ( + b )( b ) s a h s

13 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Klasyfkaa Na podstawe wartoś wyśowyh se ustalany est zbór kategor (klas) odpowadaąy danym weśowym: { : > t( x) } gdze t : X R est funką progową Funka progowa: Stała funka (t(x) = 0) Wyznazana na podstawe zboru uząego

14 Seć neuronowa ako welokategoralny klasyfkator Klasyfkaa Funka progowa wyznazane na podstawe zboru uząego: T T Defna: t( x) = w ( x) + b ( x) = ( ( x) 2( x)... Q ( x) ) Dla kaŝde pary uząe ( x ) x X określona est wartość funk progowe: t x = arg mn k : t + l : t ( ) { } { } t Parametry funk progowe wyznazane na podstawe rozwązana równana: Aw' = t ( ) k T T [ ] = (... ) w' = ( w b) t t( x ) t( x )... t( x ) A 2 Q = l ( ) 2 m

15 Mary oeny akoś klasyfka welokategoralne Hammng loss Określa ak zęsto występue błędna klasyfkaa Im mnesza wartość tym lepe hloss h ( h) h( x ) ( x ) = ( h( x ) )\ ( h( x ) ) S p = p Q =

16 Mary oeny akoś klasyfka welokategoralne One-error Określa ak zęsto kategora o nawyŝsze wartoś wyśowe ne naleŝy do zboru wartoś wyśowe ne naleŝy do zboru Im mnesza wartość tym lepe oneerror S p p ( [( ) ] y?: 0) ( f ) = arg max f ( x y) =

17 Mary oeny akoś klasyfka welokategoralne Rankng loss Określa uśrednoną zęść par kategor ( ) ( ) ( ) ( ) y x f y x f y y y y Im mnesza wartość tym lepe ( ) ( ) ( ) ( ) y x f y x f y y y y ( ) ( ) ( ) ( ) { } = = p S y x f y x f y y p f rloss 2 2 :

18 Klasyfkaa welokategoralna zastosowane w bonformatye Genomka funkonalna (funtonal genoms) Cele: Określene funk genów kodowanyh przez ne bałek Poznane proesów zahodząyh w organzmah Ŝywyh Narzędza: Mkromaerze DNA Pozomy ekspres genów w róŝnyh warunkah Sekwene nukleotydów w danym gene amnokwasów w bałku kodowanym przez gen Profle flogenetyzne Cąg btów odpowadaąyh genomom róŝnyh gatunków gen występue w danym genome 0 w p.p.

19 Klasyfkaa welokategoralna zastosowane w bonformatye Genomka funkonalna (funtonal genoms) Problem klasyfka welokategoralne: KaŜdy gen powązany ze zborem funk (klas) Przykład genom droŝdŝy: Określone 4 klas funk genów Gen AL062w naleŝy do klas: Metabolsm Energy Cellular Bogeness

20 Klasyfkaa welokategoralna zastosowane w bonformatye Klasyfkaa welokategoralna w genome droŝdŝy

21 Wyznazane klas fukonalnyh genomu droŝdŝy (za pomoą BP-MLL) Dane weśowe Profle ekspres genów (z mkromaerzy DNA) Profle flogenetyzne 03 wymarowy wektor Zbór klas funkonalnyh Struktura herarhzna 4 pozomy. pozom 4 klas funkonalnyh KaŜdy gen powązany z weloma klasam: średna: 4.24 odhylene standardowe:.57 Zbór uząy 247 genów powązanyh z klasam funkonalnym

22 Wyznazane klas fukonalnyh genomu droŝdŝy (za pomoą BP-MLL) Parametry se neuronowe Współzynnk uzena: 0.05 Lzba neuronów w warstwe ukryte: Od 20 do 00 proent lzby elementów weśowyh (krok: 20 proent) 00 epok Przebeg uzena Waldaa krzyŝowa Zbór danyh losowo dzelony na 0 równyh zęś 0 ykl uzena ześć zbór testowy 9 zęś zbór uząy Wyznazene mar oeny akoś klasyfka Wyznazene uśrednonyh (z 0 ykl) mar oeny akoś klasyfka

23 Wyznazane klas fukonalnyh genomu droŝdŝy (za pomoą BP-MLL) Mary akoś: Błąd globalny

24 Wyznazane klas fukonalnyh genomu droŝdŝy (za pomoą BP-MLL) Mary akoś: Hammng loss

25 Wyznazane klas fukonalnyh genomu droŝdŝy (za pomoą BP-MLL) Mary akoś: One-error

26 Wyznazane klas fukonalnyh genomu droŝdŝy (za pomoą BP-MLL) Mary akoś: Rankng loss

27 Wyznazane klas fukonalnyh genomu droŝdŝy (za pomoą BP-MLL) BP-MLL a klasyzny pereptron Mara akoś klasyfka BP-MLL Klasyzny pereptron Hammng loss (±0.0) (±0.008) One-error (±0.034) (±0.032) Rankng loss 0.7 (±0.05) 0.84 (±0.07) Lzba neuronów w warstwe ukryte 20% lzby elementów weśowyh

28 Propozye eksperymentów badawzyh Zastąpene pereptronu seą radalną Warstwa ukryta neurony radalne opsane np. funką Gaussa: Uzene ϕ ( 2 x; σ ) = e x 2 2σ Parametry neuronów warstwy ukryte radalnyh uzene bez nadzoru klasteryzaa (np. k-means) Wag połązeń (warstwy ukryta wyśowa) Wstezna propagaa błędu

29 Propozye eksperymentów badawzyh Modyfkae funk błędu ( ) ( ) ( ) m m ( ) ( ) ( ) ( ) m l k m x e E E l k = = = = = max ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) m K K l k m x e K K E E l k = = = = = max mn max mn

30 Propozye eksperymentów badawzyh Modyfkae funk progowe Uogólnene ZaleŜność od: wektora weśowego kategor (klas) Adaptaa parametrów funk progowe na podstawe zboru uząego

31 Bblografa Mn-Lng Zhang Zh-Hua Zhou - "Multlabel Neural Networks wth Applatons to Funtonal Genoms and Text Categorzaton" IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING VOL. 8 NO A. Clare "Mahne Learnng and Data Mnng for east Funtonal Genoms" PhD dssertaton Dept. of Computer Sene Unv. of Wales Aberystwyth 2003 A. Elsseeff J. Weston - "A Kernel Method for Mult-Labelled Classfaton" Advanes n Neural Informaton Proessng Systems vol. 4 pp A. Clare R.D. Kng "Knowledge Dsovery n Mult-Label Phenotype Data" Leture Notes n Computer Sene vol. 268 pp Berln: Sprnger 200 P. Pavlds J. Weston J. Ca and W.N. Grundy "Combnng Mroarray Expresson Data and Phylogenet Profles to Learn Funtonal Categores Usng Support Vetor Mahnes" Pro. Ffth Ann. Int l Conf. Computatonal Moleular Bology (RECOMB 0) pp

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL

Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL Opracowane schematu funkcyjnego systemu zarządzana organzacją edukacyjną w warunkach ODL Emma Kushtna, rzemysław RóŜewsk Instytut Systemów Informatycznych, Wydzał Informatyk, oltechnka Szczecńska {ekushtna,

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA ODCHYŁEK GEOMETRYCZNYCH WYZNACZANYCH W POMIARACH WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH POWIERZCHNI SWOBODNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA ODCHYŁEK GEOMETRYCZNYCH WYZNACZANYCH W POMIARACH WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH POWIERZCHNI SWOBODNYCH Małgorzata Ponatowska Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych wyznaczanych w pomarach współrzędnoścowych powerzchn swobodnych CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA ODCHYŁEK GEOMETRYCZNYCH WYZNACZANYCH

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie.

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie. Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego w.macejko@abw.gov.pl Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce Waldemar KAMRAT Poltechna Gdańsa Katedra Eletroenergety Zastosowane procedur modelowana eonometrycznego w procesach programowana oceny efetywnośc nwestyc w eletroenergetyce Streszczene. W pracy przedstawono

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY OBRAZÓW DO AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI I POMIARU ŹRENIC OCZU

ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY OBRAZÓW DO AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI I POMIARU ŹRENIC OCZU Archiwum otogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, 2006 ISBN 978-83-920594-5-X ZASTOSOWANIE METOD ANAIZY OBRAZÓW DO AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI I POMIARU ŹRENIC OCZU METHODS O IMAGE ANAYSIS USED OR

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse ZAADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERKIE

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cecura, Jausz Zacharsk PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ II STATYSTYKA OPISOWA Na prawach rękopsu Warszawa, wrzeseń 0 Data ostatej aktualzacj: czwartek, 0 paźdzerka

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 896-77X METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX Piotr Przystałka Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska e-mail:

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH Michał Grzywa, ALIOR BANK S.A. Karty płatnicze są powszechnie stosowanym i bezpiecznym instrumentem płatniczym. W

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo