Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka Regon: NIP: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ na Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015 w trybie przetargu nieograniczonego Do udzielenia zamówienia na podstawie przetargu nieograniczonego stosuje się Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, dostępny na stronie Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawa Zamówień Publicznych, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny (Kc). data zamieszczenia ogłoszenia : r Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Targowa Sokółka, woj. podlaskie tel./fax. (085) NIP : REGON : adres strony internetowej : 1

2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Wspólny słownik zamówień (CPV) : olej napędowy benzyna bezołowiowa Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce oleju napędowego (tankowanie do zbiorników samochodów i maszyn, oraz do kanistrów Zamawiającego) w ilości około l. w czasie trwania umowy. 2. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce benzyny bezołowiowej 95 (tankowanie do kanistrów, maszyn i zbiorników samochodowych Zamawiającego) w ilości około 2000 l. w czasie trwania umowy. 3. Zakupy będą dokonywane na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Warunki zakupu paliwa: 1. Stacja paliw Wykonawcy musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Sokółka. 2. Tankowanie paliw odbywać się będzie do zbiorników pojazdów samochodowych, maszyn, a także do kanistrów. 3. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu, pomniejszone o upust podany przez oferenta 4. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie bezgotówkowych zakupów tankowań do zbiornika pojazdów, maszyn oraz kanistrów, udokumentowanych w karcie drogowej pojazdu, raporcie pracy maszyny i zbiorczym kwicie pobrania (asygnacie) lub przy pomocy kart flotowych. (w przypadku kart flotowych należy przeprowadzić wdrożenie w cenie zamówienia) Oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe i przepisy, a w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych benzyna bezołowiowa, PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe, 2

3 wymagania i metody badań Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów paliw. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu umowy w ilości i zakresie określonym jak wyżej, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu stałego upustu Wykonawcy. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Dopuszcza się możliwość tankowania paliw do kanistrów Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę ilości oraz marek pojazdów objętych dostawą paliw, wynikającą z prowadzonej działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu. Jeżeli w wyniku w/w zmiany jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia : od dnia r. do dnia r. Dostawy należy realizować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów stanowiących własność MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce na stacji paliw Wykonawcy, wskazanej w ofercie przetargowej. 4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie żądanego dokumentu: aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 3

4 b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie żądanego dokumentu: polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej złotych; e) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formą (spełnia / nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda a Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do specyfikacji (cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich. Cena powinna podana być zgodnie z załączonym formularzem oferty), (załącznik nr 1 do SIWZ); b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); c) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; e) dokumenty określające parametry jakościowe oferowanych paliw zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane paliwa odpowiadają określonym normom (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221,poz. 1441)); 4

5 f) aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 5.1 WYKONAWCA ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez WYKONAWCĘ. 5.2 WYKONAWCA przedstawia ofertę zgodnie z wymogami wskazanymi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia. 5.3 WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5.4 Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania WYKONAWCY 5.5 Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 5.6 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozkompletowanie oferty. 5.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 5.8 Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 5.9 Koperta powinna być zaadresowana do ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Sokółka, ul. Targowa 15 i oznakowana następująco: Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015" nie otwierać przed r. oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem WYKONAWCY 5.10 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert ZAMAWIAJĄCY nie bierze odpowiedzialności za ich przedterminowe otwarcie Oferta powinna zawierać wypełnione dokumenty i oświadczenia zgodnie z pkt. 4 SIWZ 5.12 Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków WYKONAWCY, zgodnie z Warunkami Zamówienia i wzorem umowy Termin płatności faktury wyniesie 30 dni od dnia otrzymania faktury Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ będą prowadzone w PLN W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 5

6 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 6.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w 15 Regulaminu. 6.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Breńko tel tel , Fax , 7. KRYTERIA OCENY OFERT Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów wraz z ich procentowym udziałem : 1. Cena ofertowa brutto oleju napędowego po uwzględnieniu upustu - 96 % 2. Cena ofertowa brutto benzyny bezołowiowej Pb 95 po uwzględnieniu upustu 4 % Ilość punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach obliczana będzie według wzoru : OCENA : LP ON +LP PB95 ON : LP ON = (Cn : Cb) x 100 x 96% PB95 : LP PB95 = (Cn : Cb) x 100 x 4% gdzie : LP ON - liczba punktów według kryterium olej napędowy LP PB95 - liczba punktów według kryterium benzyna bezołowiowa Pb95 Cn - cena brutto po uwzględnieniu upustu oferty o najniższej cenie Cb - cena brutto po uwzględnieniu upustu oferty badanej W kryterium olej napędowy Wykonawca może uzyskać maksymalnie 96 pkt. 6

7 W kryterium benzyna bezołowiowa Pb 95 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 pkt. Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 8. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 8.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 8.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 48 Regulaminu Udzielania Zamówień. 8.3 O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Powiadomienie o dokonaniu wyboru oferty będzie zawierało nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę, informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 3 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 8.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie wnosi wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia kontraktu, lub w sytuacji uwzględnienia protestu wniesionego na wybór najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 9.1 Ofertę należy złożyć do dnia r. godz w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Sokółce, ul. Targowa W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez ZAMAWIAJĄCEGO 9.3 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez ich otwierania 9.4 Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 9.5 Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia r. o godz w siedzibie 7

8 Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Sokółka, ul. Targowa Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 9.7 W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 10. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 10.1 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przysługuje wniesienie protestu do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 Środki odwoławcze 63, 64, 65 Regulaminu Udzielania Zamówień. 11. INNE: 11.1 Wszystkie załączone do SIWZ materiały mogą być wykorzystane wyłącznie do złożenia oferty. Ich powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego jest zabronione Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy. 3. Wzór umowy. 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Nazwa Wykonawcy : NIP :... REGON :.... KRS / wpis do ewidencji działalności gospodarczej :... Adres : Województwo :... Powiat : Nr telefonu : Nr fax. (na który ma być przesyłana korespondencja) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składam ofertę na Dostawę paliw silnikowych na 2015 rok na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce PN 1/XI/2014 na zasadach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia : Wspólny słownik zamówień (CPV) olej napędowy benzyna bezołowiowa 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do pojazdów służbowych i maszyn będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w okresie 12 miesięcy ze stacji paliw zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Sokółka w asortymencie: a) olej napędowy około ,00 litrów; b) benzyna bezołowiowa Pb 95 około 2.000,00 litrów; 2. Oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę : 2.1. Olej napędowy : - stała wysokość upustu brutto.. zł/litr, - cena brutto po uwzględnieniu upustu* zł/litr oleju napędowego w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., 1

10 słownie. - zawierająca podatek VAT % tj. zł, - cena netto z uwzględnieniem upustu zł/litr oleju napędowego w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie Benzyna bezołowiowa Pb 95 : - stała wysokość upustu brutto.. zł/litr, - cena brutto po uwzględnieniu upustu* zł/litr benzyny bezołowiowej w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie. - zawierająca podatek VAT % tj. zł, - cena netto z uwzględnieniem upustu zł/litr benzyny bezołowiowej w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie. * Przez cenę oferowaną Zamawiający rozumie cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) za 1 litr paliwa wyrażoną w złotych polskich obowiązującą w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. w dniu r na dystrybutorze paliwowym stacji wskazanej w ofercie jako miejsce tankowania, pomniejszoną o stały upust Wykonawcy od ceny jednostkowej wyrażony w złotych polskich. Cena oferowana brutto została obliczona zgodnie ze wzorem : olej napędowy : zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) - zł brutto/litr (stały upust Wykonawcy) = zł brutto/litr cena oferowana Benzyna bezołowiowa Pb 95 : zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) - zł brutto/litr (stały upust Wykonawcy) = zł brutto/litr cena oferowana 2.4. Całkowita wartość zamówienia wynosi : - olej napędowy ,00 litrów x cenę brutto/litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu =..... zł - benzyna bezołowiowa 2.000,00 litrów x cenę brutto/litr benzyny bezołowiowej po uwzględnieniu upustu =.. zł Całkowita wartość dostaw brutto :.... zł zawierająca podatek VAT..... % tj..... zł Całkowita wartość netto dostaw :.. zł słownie... 2

11 3. Oświadczamy, że w dniu ogłoszenia o zamówieniu, tj r posiadaliśmy na dystrybutorach paliwowych stacji wskazanej w ofercie jako miejsce tankowania następujące ceny paliw : a). zł brutto/litr oleju napędowego, b). zł brutto/litr benzyny bezołowiowej Pb95, c) 4. Oświadczamy, iż dysponujemy stacją paliw zlokalizowaną w granicach administracyjnych miejscowości Sokółka, czynnej.. i wskazujemy tę stację w ofercie jako miejsce tankowania. 5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisanego w pkt. 4 SIWZ w szczególności transport i rozładunek niezbędne dla realizacji przyszłego świadczenia umowy oraz koszty bezgotówkowego zakupu paliw. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 9. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Zgadzamy się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury. 11. Gwarantujemy, że jakość oferowanego asortymentu jest zgodna z obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 12. Oferta została złożona na... stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.. do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) Uwaga: * niepotrzebne skreślić ** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem. 3

12 Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć firmowa oferenta (adres, numer telefonu, NIP) Miejsce i data:.. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NINIEJSZEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pt Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Reprezentując firmę.. jako upoważniony w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam, że: : 1. Spełniamy Warunki w postępowaniu, 2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 3. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5. Nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia, 6. Nie podlegamy wykluczeniu co oznacza, że: a) Firma w ciągu trzech ostatnich lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządziła szkody przez niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością b) W stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości c) Firma nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne d) Żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwo popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych e) W stosunku do żadnego z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie wszczęto postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo innego przestępstwa popełnionego w celu korzyści, 7. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu 8. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zawartymi w dokumentach niniejszego postępowania łącznie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. czytelny podpis upoważnionego reprezentanta firmy

13 WZÓR U M O W Y. na zakup paliw płynnych zawarta w dniu.. r pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS , kapitał zakładowy ,00 zł NIP reprezentowanym przez Mirosława Tałałaja - Dyrektora zwanym dalej '' Zamawiającym '' a.... wpisanym w dniu.. r do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.. wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.. prowadzonej przez.., NIP. zwanym dalej '' Dostawcą '' reprezentowanym przez 1 Umowę zawarto na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia.. przeprowadzonego na podstawie z Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. 2 1.Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych na zasadzie bezgotówkowych zakupów w 2015 roku, w następujących asortymentach : - olej napędowy w szacunkowej ilości litrów 1

14 po jednostkowej cenie brutto stosowanej przez Dostawcę w dniu sprzedaży pomniejszonej o upust w kwocie brutto.. zł/litr, w tym podatek VAT zł/litr, upust w kwocie netto zł/litr - etylina bezołowiowa 95 w szacunkowej ilości 2000 litrów po jednostkowej cenie brutto stosowanej przez Dostawcę w dniu sprzedaży pomniejszonej o upust w kwocie brutto. zł/litr w tym podatek VAT zł/litr, upust w kwocie netto zł/litr 2. Wysokość upustu/rabatu zaoferowanego przez Wykonawcę na poszczególne asortymenty paliwa będzie stała i będzie obowiązywała przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zaopatrywać się będzie w paliwa płynne w ilościach, w zależności od swoich potrzeb. 4. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie bezgotówkowych zakupów tankowań do zbiornika pojazdów i sprzętu oraz kanistrów udokumentowanych w karcie drogowej pojazdu raporcie pracy maszyny i zbiorczym kwicie pobrania (asygnacie). 5. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zamówienia i dostosowania go do swych potrzeb; niż wskazano to powyżej bez żadnych konsekwencji finansowych w tym bez utraty upustów lub innych ze strony Dostawcy. 3 1.Termin realizacji umowy : - od dnia podpisania umowy do dnia r 2. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy 4 1.Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia paliw płynnych odpowiedniej jakości stosownie do wymogów polskich i obowiązujących na terenie UE norm. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach i przepisach w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych benzyna bezołowiowa, PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe, Wymagania i metody badań Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r. 2

15 5 1. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę jakości dostarczanego oleju napędowego w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009, nr 147, poz. 1189). Badaniu będą podawane próbki paliwa pobrane zgodnie z normą PN-EN ISO Koszty badań jakości będą obciążać odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności od wyniku badania. W przypadku zgodności jakości paliwa z atestem koszty badania obciążają - Zamawiającego, w przypadku niezgodności Wykonawcę. 3.W chwili pobierania próbek Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wykonawcę. 4.Analizę pobranych próbek przeprowadzi uzgodnione przez strony niezależne akredytowane laboratorium posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa Pb 95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. 2.W razie dostarczenia paliwa silnikowego niezgodnego z normami PN-EN 228 dla benzyny silnikowej i PN-EN 590 dla oleju napędowego, Wykonawca zobowiązuje się do obniżenia ceny reklamowanej dostawy o 30% w stosunku do ceny umownej.. 3.W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy) Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie badań próbki tej dostawy w niezależnym akredytowanym laboratorium. 4.Rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbki paliwa z danej dostawy z parametrami wynikającymi z dostarczonego atestu jakościowego producenta lub jednostki uprawnionej do wykonywania badań potwierdzona badaniem laboratoryjnym będzie podstawą dla Zamawiającego do uznania dostawy za niezgodną z zamówieniem. 5.Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonego paliwa Zamawiający składał będzie Wykonawcy pisemnie, za pośrednictwem faksu lub maila natychmiast po ich stwierdzeniu. 7 1.Wykaz pojazdów i maszyn oraz upoważnionych osób do zakupu i odbioru paliw płynnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3

16 2. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość sprzętu do tankowania oraz wykaz osób upoważnionych do pobierania paliw może ulec zmianie Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi.. zł Słownie 2. W tym podatek VAT.. zł Słownie 3. Szacunkowa wartość umowy netto wynosi.. zł Słownie 1. Rozliczenie za pobrane paliwo, odbywać się będzie w okresach 1 - miesięcznych na podstawie zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty). 2. Zamawiający regulować będzie należności Dostawcy w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Dostawcy nr Faktury należy wystawiać na adres : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Targowa Sokółka NIP Fakturę należy złożyć w Przedsiębiorstwie w najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca, którego rozliczenie dotyczy. 5. Do faktury Dostawca dołącza rozliczenie za pobrane paliwo w formie zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty). Wzór zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty) stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 9 Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach : 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości oferty 4

17 tj...zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości oferty tj. zł gdy Dostawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający innych niż określone w Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku o którym mowa w ust.1 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 12 Poza przypadkiem, o którym mowa w 10 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy : a) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, b) Dostawca narusza postanowienia umowne np. dostarcza paliwo wadliwe jakościowo, nieterminowo realizuje reklamacje lub w inny sposób narusza postanowienia umowy lub inne wymagania stawiane Dostawcy przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ na Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli : a) Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru przedmiotu umowy, (zmniejszone zamówienia nie wypełniające ilości wskazanej w 2 pkt.1 niniejszej umowy nie może skutkować odstąpieniem od umowy i nie stanowi odmowy odbioru przedmiotu umowy). 5

18 b) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, o których mowa w 11 nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy. 13 Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 15 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 16 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 17 Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik Nr 1 wykaz pojazdów i maszyn na których karty drogowe lub raporty pracy można dokonywać bezgotówkowych zakupów tankowań paliw płynnych. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA Załączniki: 1. Wykaz pojazdów i maszyn, na których karty drogowe lub raporty pracy można dokonywać bezgotówkowych zakupów tankowań paliw płynnych. 2. Wzór zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty) 6

19 Załącznik nr 1 do umowy nr Wykaz pojazdów i maszyn MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce, na których karty drogowe lub raporty pracy można dokonywać bezgotówkowych zakupów tankowań paliw płynnych. Agregat EP 10000TE - Pb Agregat EP 12000TE - Pb Agregat JD 51T Mickiewicza - ON Agregat Water 275 Oczyszczalnia - ON Agregat Water 70 P2 Kolejowa - ON Agregat ZE 400/9 Os. Zielone - ON Agregat ZE6CT107/13/5 SUW Kołłątaja - ON Ciągnik rolniczy Ursus C 330 BKI ON Ciągnik rolniczy Ursus C 3512 BTJ ON Ciągnik z kosiarką ECHO TRAK - Pb Ciągnik z kosiarką GUTBROD GLX 105RA - Pb Ciągnik z kosiarką MTD LF Pb Ford Transit BSK 13EV - ON Ford Transit BSK 94AK - ON Ford Transit BSK S418 - ON Koparka A 901B - ON Koparka JCB 3CX,,,747 Czaplejewicz - ON Koparka JCB 3CX,,,943 Zajczyk - ON Koparka KT 0162 Ostrówek - ON Kosa spalinowa HECHT Pb Kosa spalinowa Makita BBC 5700 Wieża - Pb Kosiarka spalinowa Elektrolux 4553CM - Pb Kosiarka spalinowa MTD Bolens - Pb Maszyna Przeciskowa MOBILAR M 43 - ON Opel Combo BSK 69TU - ON Piła spalinowa DOLMAR PS Pb Płyta wibracyjna VIP 24 - ON Pompa szlamowa WT 20X - Pb Przecinarka spalinowa HUSQVARNA 371K - Pb Renault Midlum BSK 80CL - ON Samochód specjalny SC110 BSK H486 - ON Samochód specjalny SCK-2 BSK H485 - ON Samochód STAR 660 ZSH 6 BTW Pb Ubijak wibracyjny VMR75 - ON Wycinarka do trawy HUSQVARNA SC 18 - Pb Samochód ciężarowy KAMAZ BSK 49YU - ON Agregat prądotwórczy KOHLER PRO Pb Kosa spalinowa WEIBANG Wieża - Pb Kosa spalinowa WEIBANG OŚ - Pb

20 Załącznik nr 2 do umowy nr ASYGNATA ROZCHODOWA NR. NA M-C.. Data Imię i nazwisko kierowcy Pojazdy Nr rejestracyjny Nr karty ON Pb 95 Podpis kierowcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 23111200-0, 23111300-1, 23121100-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do środków transportu Ministerstwa Zdrowia w następujących ilościach:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

WFOŚ-231-A.I./(18/2012)/2012 Gdańsk, 28.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

WFOŚ-231-A.I./(18/2012)/2012 Gdańsk, 28.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko WFOŚ-231-A.I./(18/2012)/2012 Gdańsk, 28.11.2012

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 21 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. CPV 09132100-0 Paliwo. CPV 09132100-4 Benzyna bezołowiowa. CPV 09134100-8 Olej napędowy

OFERTA PRZETARGOWA. CPV 09132100-0 Paliwo. CPV 09132100-4 Benzyna bezołowiowa. CPV 09134100-8 Olej napędowy pieczęć firmowa oferenta OFERTA PRZETARGOWA Tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie w okresie od 15-04-2012 do 31-12-2012 roku CPV 09132100-0

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 22 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr:... (PROJEKT).. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr /2012

UMOWA Nr:... (PROJEKT).. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr /2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr:... (PROJEKT) zawarta w dniu pomiędzy:.. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr /2012 Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI P R O J E K T UMOWA Nr ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI POMIĘDZY: Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy ul. Chrzanowskiego 10, zwanym w dalszej treści umowy: Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.spzoz.lukow.pl/aktualnosci/kanal-274/zamowienia-publiczne.html Łuków: Dostawa paliw do pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2, tel.

Zamawiający. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2, tel. Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2, tel. (48) 321 31 15 ZAPYTANIE OFERTOWE do zadania: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO w 2016 r. Wykaz

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie,, zaprasza do złożenia oferty na: 1. Przedmiot zamówienia: ZAKUP PALIWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r. ZP.272.95.2015 Łódź, dnia 05.01.2016r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy: zapytania o ofertę ogłoszonego przez: Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na: Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowany przez:

a... reprezentowany przez: UMOWA na dostawę oleju napędowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu...r. pomiędzy:gminą Rejowiec, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1 NIP 564-16-92-767 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN 5/D/WIK/2013

UMOWA PN 5/D/WIK/2013 1 UMOWA NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH Zawarta w dniu w Zdzieszowicach pomiędzy Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP 199-00-66-693, REGON 160156583

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanych dalej Zamawiającym a NIP. zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA. zwanych dalej Zamawiającym a NIP. zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA zawarta w dniu 2006 r. pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul.900-lecia 3, nr NIP 557-15-22-444 reprezentowaną przez: mł. bryg. mgr inż. Wiesława Spechta - Komendanta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWY

DZIAŁ III WZÓR UMOWY DZIAŁ III WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu..., w Płocku, pomiędzy: Gminą Miasto Płock Strażą Miejską w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 10, 09-407 Płock, REGON. NIP, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-72/14 Dzierżoniów, dnia 16.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ WZÓR Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a....

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ostrzeszów, dnia 14.06.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki MULTiSERWIS z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 40 zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych. Oddział plettac

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

w Myślicach 82 450 Stary Dzierzgoń Numer sprawy: 1/2008 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

w Myślicach 82 450 Stary Dzierzgoń Numer sprawy: 1/2008 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach 82 450 Stary Dzierzgoń Myślice 05.11.2008r. Numer sprawy: 1/2008 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu na 2016r.

zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu na 2016r. Sieradz, dn. 23.11.2015r. SP6.220.16.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań.

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32 650 Kęty. Tel. 33/845-20-36 Fax 33/845-27-12 www.gzoz-kety.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dnia 10 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego ul. Kombatantów 4 15-110 Białystok tel. (85)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zk.bip.kleszczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zk.bip.kleszczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zk.bip.kleszczow.pl Kleszczów: ZAKUP PALIWA ZK/PN/2/2014 Numer ogłoszenia: 352206-2014; data

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 20.11.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP WÓZKÓW WIDŁOWYCH KOD CPV: 4241511 Działanie Działanie I.3 Wspieranie innowacji Tytuł projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Bobrowniki, dnia 07.08.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca realizacji zamówienia na paliwa płynne pn:

ZATWIERDZAM Bobrowniki, dnia 07.08.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca realizacji zamówienia na paliwa płynne pn: GZO.211.1.2014 ZATWIERDZAM Bobrowniki, dnia 07.08.2014 r. Beata Domagalska Kierownik GZO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca realizacji zamówienia na paliwa płynne pn: dostawa - sprzedaż

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 Wrocław, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 (dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP/PN/SZP/63/2012 ( wzór ) zawarta w dniu... w Szczawnie Zdroju,

UMOWA ZP/PN/SZP/63/2012 ( wzór ) zawarta w dniu... w Szczawnie Zdroju, Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA ZP/PN/SZP/63/2012 ( wzór ) zawarta w dniu... w Szczawnie Zdroju, Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DEFINICJE I SKRÓTY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DEFINICJE I SKRÓTY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO WSTĘP Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa informacje i wytyczne dla Dostawców ubiegających się o uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Lipnica ogłasza. przetarg nieograniczony na zadanie

Wójt Gminy Lipnica ogłasza. przetarg nieograniczony na zadanie Wójt Gminy Lipnica ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY

Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY do przetargu nieograniczonego na Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo