Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka Regon: NIP: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ na Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015 w trybie przetargu nieograniczonego Do udzielenia zamówienia na podstawie przetargu nieograniczonego stosuje się Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, dostępny na stronie Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawa Zamówień Publicznych, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny (Kc). data zamieszczenia ogłoszenia : r Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Targowa Sokółka, woj. podlaskie tel./fax. (085) NIP : REGON : adres strony internetowej : 1

2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Wspólny słownik zamówień (CPV) : olej napędowy benzyna bezołowiowa Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce oleju napędowego (tankowanie do zbiorników samochodów i maszyn, oraz do kanistrów Zamawiającego) w ilości około l. w czasie trwania umowy. 2. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce benzyny bezołowiowej 95 (tankowanie do kanistrów, maszyn i zbiorników samochodowych Zamawiającego) w ilości około 2000 l. w czasie trwania umowy. 3. Zakupy będą dokonywane na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Warunki zakupu paliwa: 1. Stacja paliw Wykonawcy musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Sokółka. 2. Tankowanie paliw odbywać się będzie do zbiorników pojazdów samochodowych, maszyn, a także do kanistrów. 3. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu, pomniejszone o upust podany przez oferenta 4. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie bezgotówkowych zakupów tankowań do zbiornika pojazdów, maszyn oraz kanistrów, udokumentowanych w karcie drogowej pojazdu, raporcie pracy maszyny i zbiorczym kwicie pobrania (asygnacie) lub przy pomocy kart flotowych. (w przypadku kart flotowych należy przeprowadzić wdrożenie w cenie zamówienia) Oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe i przepisy, a w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych benzyna bezołowiowa, PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe, 2

3 wymagania i metody badań Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów paliw. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu umowy w ilości i zakresie określonym jak wyżej, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu stałego upustu Wykonawcy. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Dopuszcza się możliwość tankowania paliw do kanistrów Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę ilości oraz marek pojazdów objętych dostawą paliw, wynikającą z prowadzonej działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu. Jeżeli w wyniku w/w zmiany jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia : od dnia r. do dnia r. Dostawy należy realizować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów stanowiących własność MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce na stacji paliw Wykonawcy, wskazanej w ofercie przetargowej. 4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie żądanego dokumentu: aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 3

4 b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie żądanego dokumentu: polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej złotych; e) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formą (spełnia / nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda a Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do specyfikacji (cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich. Cena powinna podana być zgodnie z załączonym formularzem oferty), (załącznik nr 1 do SIWZ); b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); c) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; e) dokumenty określające parametry jakościowe oferowanych paliw zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane paliwa odpowiadają określonym normom (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221,poz. 1441)); 4

5 f) aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 5.1 WYKONAWCA ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez WYKONAWCĘ. 5.2 WYKONAWCA przedstawia ofertę zgodnie z wymogami wskazanymi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia. 5.3 WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5.4 Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania WYKONAWCY 5.5 Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 5.6 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozkompletowanie oferty. 5.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 5.8 Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 5.9 Koperta powinna być zaadresowana do ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Sokółka, ul. Targowa 15 i oznakowana następująco: Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015" nie otwierać przed r. oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem WYKONAWCY 5.10 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert ZAMAWIAJĄCY nie bierze odpowiedzialności za ich przedterminowe otwarcie Oferta powinna zawierać wypełnione dokumenty i oświadczenia zgodnie z pkt. 4 SIWZ 5.12 Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków WYKONAWCY, zgodnie z Warunkami Zamówienia i wzorem umowy Termin płatności faktury wyniesie 30 dni od dnia otrzymania faktury Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ będą prowadzone w PLN W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 5

6 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 6.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w 15 Regulaminu. 6.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Breńko tel tel , Fax , 7. KRYTERIA OCENY OFERT Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów wraz z ich procentowym udziałem : 1. Cena ofertowa brutto oleju napędowego po uwzględnieniu upustu - 96 % 2. Cena ofertowa brutto benzyny bezołowiowej Pb 95 po uwzględnieniu upustu 4 % Ilość punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach obliczana będzie według wzoru : OCENA : LP ON +LP PB95 ON : LP ON = (Cn : Cb) x 100 x 96% PB95 : LP PB95 = (Cn : Cb) x 100 x 4% gdzie : LP ON - liczba punktów według kryterium olej napędowy LP PB95 - liczba punktów według kryterium benzyna bezołowiowa Pb95 Cn - cena brutto po uwzględnieniu upustu oferty o najniższej cenie Cb - cena brutto po uwzględnieniu upustu oferty badanej W kryterium olej napędowy Wykonawca może uzyskać maksymalnie 96 pkt. 6

7 W kryterium benzyna bezołowiowa Pb 95 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 pkt. Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 8. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 8.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 8.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 48 Regulaminu Udzielania Zamówień. 8.3 O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Powiadomienie o dokonaniu wyboru oferty będzie zawierało nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę, informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 3 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 8.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie wnosi wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia kontraktu, lub w sytuacji uwzględnienia protestu wniesionego na wybór najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 9.1 Ofertę należy złożyć do dnia r. godz w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Sokółce, ul. Targowa W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez ZAMAWIAJĄCEGO 9.3 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez ich otwierania 9.4 Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 9.5 Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia r. o godz w siedzibie 7

8 Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Sokółka, ul. Targowa Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 9.7 W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 10. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 10.1 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przysługuje wniesienie protestu do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 Środki odwoławcze 63, 64, 65 Regulaminu Udzielania Zamówień. 11. INNE: 11.1 Wszystkie załączone do SIWZ materiały mogą być wykorzystane wyłącznie do złożenia oferty. Ich powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego jest zabronione Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy. 3. Wzór umowy. 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Nazwa Wykonawcy : NIP :... REGON :.... KRS / wpis do ewidencji działalności gospodarczej :... Adres : Województwo :... Powiat : Nr telefonu : Nr fax. (na który ma być przesyłana korespondencja) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składam ofertę na Dostawę paliw silnikowych na 2015 rok na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce PN 1/XI/2014 na zasadach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia : Wspólny słownik zamówień (CPV) olej napędowy benzyna bezołowiowa 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do pojazdów służbowych i maszyn będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w okresie 12 miesięcy ze stacji paliw zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Sokółka w asortymencie: a) olej napędowy około ,00 litrów; b) benzyna bezołowiowa Pb 95 około 2.000,00 litrów; 2. Oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę : 2.1. Olej napędowy : - stała wysokość upustu brutto.. zł/litr, - cena brutto po uwzględnieniu upustu* zł/litr oleju napędowego w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., 1

10 słownie. - zawierająca podatek VAT % tj. zł, - cena netto z uwzględnieniem upustu zł/litr oleju napędowego w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie Benzyna bezołowiowa Pb 95 : - stała wysokość upustu brutto.. zł/litr, - cena brutto po uwzględnieniu upustu* zł/litr benzyny bezołowiowej w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie. - zawierająca podatek VAT % tj. zł, - cena netto z uwzględnieniem upustu zł/litr benzyny bezołowiowej w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie. * Przez cenę oferowaną Zamawiający rozumie cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) za 1 litr paliwa wyrażoną w złotych polskich obowiązującą w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. w dniu r na dystrybutorze paliwowym stacji wskazanej w ofercie jako miejsce tankowania, pomniejszoną o stały upust Wykonawcy od ceny jednostkowej wyrażony w złotych polskich. Cena oferowana brutto została obliczona zgodnie ze wzorem : olej napędowy : zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) - zł brutto/litr (stały upust Wykonawcy) = zł brutto/litr cena oferowana Benzyna bezołowiowa Pb 95 : zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) - zł brutto/litr (stały upust Wykonawcy) = zł brutto/litr cena oferowana 2.4. Całkowita wartość zamówienia wynosi : - olej napędowy ,00 litrów x cenę brutto/litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu =..... zł - benzyna bezołowiowa 2.000,00 litrów x cenę brutto/litr benzyny bezołowiowej po uwzględnieniu upustu =.. zł Całkowita wartość dostaw brutto :.... zł zawierająca podatek VAT..... % tj..... zł Całkowita wartość netto dostaw :.. zł słownie... 2

11 3. Oświadczamy, że w dniu ogłoszenia o zamówieniu, tj r posiadaliśmy na dystrybutorach paliwowych stacji wskazanej w ofercie jako miejsce tankowania następujące ceny paliw : a). zł brutto/litr oleju napędowego, b). zł brutto/litr benzyny bezołowiowej Pb95, c) 4. Oświadczamy, iż dysponujemy stacją paliw zlokalizowaną w granicach administracyjnych miejscowości Sokółka, czynnej.. i wskazujemy tę stację w ofercie jako miejsce tankowania. 5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisanego w pkt. 4 SIWZ w szczególności transport i rozładunek niezbędne dla realizacji przyszłego świadczenia umowy oraz koszty bezgotówkowego zakupu paliw. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 9. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Zgadzamy się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury. 11. Gwarantujemy, że jakość oferowanego asortymentu jest zgodna z obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 12. Oferta została złożona na... stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.. do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) Uwaga: * niepotrzebne skreślić ** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem. 3

12 Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć firmowa oferenta (adres, numer telefonu, NIP) Miejsce i data:.. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NINIEJSZEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pt Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Reprezentując firmę.. jako upoważniony w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam, że: : 1. Spełniamy Warunki w postępowaniu, 2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 3. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5. Nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia, 6. Nie podlegamy wykluczeniu co oznacza, że: a) Firma w ciągu trzech ostatnich lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządziła szkody przez niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością b) W stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości c) Firma nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne d) Żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwo popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych e) W stosunku do żadnego z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie wszczęto postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo innego przestępstwa popełnionego w celu korzyści, 7. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu 8. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zawartymi w dokumentach niniejszego postępowania łącznie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. czytelny podpis upoważnionego reprezentanta firmy

13 WZÓR U M O W Y. na zakup paliw płynnych zawarta w dniu.. r pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS , kapitał zakładowy ,00 zł NIP reprezentowanym przez Mirosława Tałałaja - Dyrektora zwanym dalej '' Zamawiającym '' a.... wpisanym w dniu.. r do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.. wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.. prowadzonej przez.., NIP. zwanym dalej '' Dostawcą '' reprezentowanym przez 1 Umowę zawarto na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia.. przeprowadzonego na podstawie z Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. 2 1.Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych na zasadzie bezgotówkowych zakupów w 2015 roku, w następujących asortymentach : - olej napędowy w szacunkowej ilości litrów 1

14 po jednostkowej cenie brutto stosowanej przez Dostawcę w dniu sprzedaży pomniejszonej o upust w kwocie brutto.. zł/litr, w tym podatek VAT zł/litr, upust w kwocie netto zł/litr - etylina bezołowiowa 95 w szacunkowej ilości 2000 litrów po jednostkowej cenie brutto stosowanej przez Dostawcę w dniu sprzedaży pomniejszonej o upust w kwocie brutto. zł/litr w tym podatek VAT zł/litr, upust w kwocie netto zł/litr 2. Wysokość upustu/rabatu zaoferowanego przez Wykonawcę na poszczególne asortymenty paliwa będzie stała i będzie obowiązywała przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zaopatrywać się będzie w paliwa płynne w ilościach, w zależności od swoich potrzeb. 4. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie bezgotówkowych zakupów tankowań do zbiornika pojazdów i sprzętu oraz kanistrów udokumentowanych w karcie drogowej pojazdu raporcie pracy maszyny i zbiorczym kwicie pobrania (asygnacie). 5. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zamówienia i dostosowania go do swych potrzeb; niż wskazano to powyżej bez żadnych konsekwencji finansowych w tym bez utraty upustów lub innych ze strony Dostawcy. 3 1.Termin realizacji umowy : - od dnia podpisania umowy do dnia r 2. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy 4 1.Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia paliw płynnych odpowiedniej jakości stosownie do wymogów polskich i obowiązujących na terenie UE norm. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach i przepisach w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych benzyna bezołowiowa, PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe, Wymagania i metody badań Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r. 2

15 5 1. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę jakości dostarczanego oleju napędowego w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009, nr 147, poz. 1189). Badaniu będą podawane próbki paliwa pobrane zgodnie z normą PN-EN ISO Koszty badań jakości będą obciążać odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności od wyniku badania. W przypadku zgodności jakości paliwa z atestem koszty badania obciążają - Zamawiającego, w przypadku niezgodności Wykonawcę. 3.W chwili pobierania próbek Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wykonawcę. 4.Analizę pobranych próbek przeprowadzi uzgodnione przez strony niezależne akredytowane laboratorium posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa Pb 95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. 2.W razie dostarczenia paliwa silnikowego niezgodnego z normami PN-EN 228 dla benzyny silnikowej i PN-EN 590 dla oleju napędowego, Wykonawca zobowiązuje się do obniżenia ceny reklamowanej dostawy o 30% w stosunku do ceny umownej.. 3.W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy) Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie badań próbki tej dostawy w niezależnym akredytowanym laboratorium. 4.Rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbki paliwa z danej dostawy z parametrami wynikającymi z dostarczonego atestu jakościowego producenta lub jednostki uprawnionej do wykonywania badań potwierdzona badaniem laboratoryjnym będzie podstawą dla Zamawiającego do uznania dostawy za niezgodną z zamówieniem. 5.Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonego paliwa Zamawiający składał będzie Wykonawcy pisemnie, za pośrednictwem faksu lub maila natychmiast po ich stwierdzeniu. 7 1.Wykaz pojazdów i maszyn oraz upoważnionych osób do zakupu i odbioru paliw płynnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3

16 2. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość sprzętu do tankowania oraz wykaz osób upoważnionych do pobierania paliw może ulec zmianie Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi.. zł Słownie 2. W tym podatek VAT.. zł Słownie 3. Szacunkowa wartość umowy netto wynosi.. zł Słownie 1. Rozliczenie za pobrane paliwo, odbywać się będzie w okresach 1 - miesięcznych na podstawie zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty). 2. Zamawiający regulować będzie należności Dostawcy w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Dostawcy nr Faktury należy wystawiać na adres : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Targowa Sokółka NIP Fakturę należy złożyć w Przedsiębiorstwie w najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca, którego rozliczenie dotyczy. 5. Do faktury Dostawca dołącza rozliczenie za pobrane paliwo w formie zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty). Wzór zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty) stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 9 Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach : 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości oferty 4

17 tj...zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości oferty tj. zł gdy Dostawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający innych niż określone w Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku o którym mowa w ust.1 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 12 Poza przypadkiem, o którym mowa w 10 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy : a) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, b) Dostawca narusza postanowienia umowne np. dostarcza paliwo wadliwe jakościowo, nieterminowo realizuje reklamacje lub w inny sposób narusza postanowienia umowy lub inne wymagania stawiane Dostawcy przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ na Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli : a) Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru przedmiotu umowy, (zmniejszone zamówienia nie wypełniające ilości wskazanej w 2 pkt.1 niniejszej umowy nie może skutkować odstąpieniem od umowy i nie stanowi odmowy odbioru przedmiotu umowy). 5

18 b) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, o których mowa w 11 nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy. 13 Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 15 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 16 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 17 Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik Nr 1 wykaz pojazdów i maszyn na których karty drogowe lub raporty pracy można dokonywać bezgotówkowych zakupów tankowań paliw płynnych. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA Załączniki: 1. Wykaz pojazdów i maszyn, na których karty drogowe lub raporty pracy można dokonywać bezgotówkowych zakupów tankowań paliw płynnych. 2. Wzór zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty) 6

19 Załącznik nr 1 do umowy nr Wykaz pojazdów i maszyn MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce, na których karty drogowe lub raporty pracy można dokonywać bezgotówkowych zakupów tankowań paliw płynnych. Agregat EP 10000TE - Pb Agregat EP 12000TE - Pb Agregat JD 51T Mickiewicza - ON Agregat Water 275 Oczyszczalnia - ON Agregat Water 70 P2 Kolejowa - ON Agregat ZE 400/9 Os. Zielone - ON Agregat ZE6CT107/13/5 SUW Kołłątaja - ON Ciągnik rolniczy Ursus C 330 BKI ON Ciągnik rolniczy Ursus C 3512 BTJ ON Ciągnik z kosiarką ECHO TRAK - Pb Ciągnik z kosiarką GUTBROD GLX 105RA - Pb Ciągnik z kosiarką MTD LF Pb Ford Transit BSK 13EV - ON Ford Transit BSK 94AK - ON Ford Transit BSK S418 - ON Koparka A 901B - ON Koparka JCB 3CX,,,747 Czaplejewicz - ON Koparka JCB 3CX,,,943 Zajczyk - ON Koparka KT 0162 Ostrówek - ON Kosa spalinowa HECHT Pb Kosa spalinowa Makita BBC 5700 Wieża - Pb Kosiarka spalinowa Elektrolux 4553CM - Pb Kosiarka spalinowa MTD Bolens - Pb Maszyna Przeciskowa MOBILAR M 43 - ON Opel Combo BSK 69TU - ON Piła spalinowa DOLMAR PS Pb Płyta wibracyjna VIP 24 - ON Pompa szlamowa WT 20X - Pb Przecinarka spalinowa HUSQVARNA 371K - Pb Renault Midlum BSK 80CL - ON Samochód specjalny SC110 BSK H486 - ON Samochód specjalny SCK-2 BSK H485 - ON Samochód STAR 660 ZSH 6 BTW Pb Ubijak wibracyjny VMR75 - ON Wycinarka do trawy HUSQVARNA SC 18 - Pb Samochód ciężarowy KAMAZ BSK 49YU - ON Agregat prądotwórczy KOHLER PRO Pb Kosa spalinowa WEIBANG Wieża - Pb Kosa spalinowa WEIBANG OŚ - Pb

20 Załącznik nr 2 do umowy nr ASYGNATA ROZCHODOWA NR. NA M-C.. Data Imię i nazwisko kierowcy Pojazdy Nr rejestracyjny Nr karty ON Pb 95 Podpis kierowcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 23111200-0, 23111300-1, 23121100-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do środków transportu Ministerstwa Zdrowia w następujących ilościach:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DZ-2501/308/14/

UMOWA Nr DZ-2501/308/14/ Załącznik nr 6a UMOWA Nr DZ-2501/308/14/ zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, Tuszyn, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, Tuszyn, woj. łódzkie, tel , faks Tuszyn: DOSTAWA-SPRZEDAŻ PALIW: OLEJU NAPEDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95 DLA URZĘDU MIASTA ORAZ GMINNYCH JEDNOSTEK OSP Numer ogłoszenia: 88219-2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

WFOŚ-231-A.I./(18/2012)/2012 Gdańsk, 28.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

WFOŚ-231-A.I./(18/2012)/2012 Gdańsk, 28.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko WFOŚ-231-A.I./(18/2012)/2012 Gdańsk, 28.11.2012

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... 2013 r. w Słubicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Słubicach, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-63-008, REGON 210467273, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu w Barczewie pomiędzy:

Umowa nr zawarta w dniu w Barczewie pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu w Barczewie pomiędzy: załącznik nr 1 do SIWZ Gminą Barczewo, z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 010 Barczewo, NIP 739 38 44 890 zwaną w dalszej treści,,zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. CPV 09132100-0 Paliwo. CPV 09132100-4 Benzyna bezołowiowa. CPV 09134100-8 Olej napędowy

OFERTA PRZETARGOWA. CPV 09132100-0 Paliwo. CPV 09132100-4 Benzyna bezołowiowa. CPV 09134100-8 Olej napędowy pieczęć firmowa oferenta OFERTA PRZETARGOWA Tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie w okresie od 15-04-2012 do 31-12-2012 roku CPV 09132100-0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Wykonawca w ofercie poda CENĘ BRUTTO za 1 litr rodzaju paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia - aktualną na dzień 03 grudnia 2012r.

O F E R T A. Wykonawca w ofercie poda CENĘ BRUTTO za 1 litr rodzaju paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia - aktualną na dzień 03 grudnia 2012r. Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres oferenta... miejscowość i data O F E R T A 1. W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 21 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Dostawa paliw na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku

Dostawa paliw na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na: Dostawa paliw na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku I. ZAMAWIAJĄCY Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 wzór umowy po modyfikacji z dnia dostawa paliw Pb95, ON i LPG ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 04/../2009

Załącznik nr 4 wzór umowy po modyfikacji z dnia dostawa paliw Pb95, ON i LPG ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 04/../2009 Załącznik nr 4 wzór umowy po modyfikacji z dnia 24.02.2009 dostawa paliw Pb95, ON i LPG ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 04/../2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18 Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego......

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą zarejestrowaną w... pod numerem. NIP:.. REGON:. reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą zarejestrowaną w... pod numerem. NIP:.. REGON:. reprezentowaną przez: UMOWA NR BZP.1.2016 W Turośni Kościelnej w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Turośń Kościelna, 18-106 Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: mgr Grzegorza Jakuć Wójta

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU"

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU Powiat Przasnyski ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz tel. (29) 752 22 70, fax (29) 752 22 70 ZAPYTANIE OFERTOWE "ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU"

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 22 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr:... (PROJEKT).. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr /2012

UMOWA Nr:... (PROJEKT).. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr /2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr:... (PROJEKT) zawarta w dniu pomiędzy:.. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr /2012 Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław U M O W A Nr RAP/9/2008 Załącznik nr 5 Zawarta w dniu...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI P R O J E K T UMOWA Nr ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI POMIĘDZY: Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy ul. Chrzanowskiego 10, zwanym w dalszej treści umowy: Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZG/ZP/2/14. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./14

Nr sprawy: ZG/ZP/2/14. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./14 Nr sprawy: ZG/ZP/2/14 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./14 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Zakup paliw płynnych na potrzeby Instytutu Rybactwa

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.spzoz.lukow.pl/aktualnosci/kanal-274/zamowienia-publiczne.html Łuków: Dostawa paliw do pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP/PN/1/2010. z siedzibą w,, wpisanym do. pod numerem, reprezentowanym przez: - nazwanym w dalszej części umowy Dostawcą

UMOWA ZP/PN/1/2010. z siedzibą w,, wpisanym do. pod numerem, reprezentowanym przez: - nazwanym w dalszej części umowy Dostawcą UMOWA ZP/PN/1/2010 zawarta dnia 2010 roku pomiędzy: Regionalnym Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczy Miejskiej 24, 87-500 Rypin, wpisanym do KRS w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r. ZP.272.95.2015 Łódź, dnia 05.01.2016r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 tel.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie,, zaprasza do złożenia oferty na: 1. Przedmiot zamówienia: ZAKUP PALIWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY - wzór

UMOWA DOSTAWY - wzór Znak sprawy ZP 09/2007. UWAGA: DRUK WZP-88 Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA DOSTAWY - wzór W dniu... w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowany przez:

a... reprezentowany przez: UMOWA na dostawę oleju napędowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu...r. pomiędzy:gminą Rejowiec, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1 NIP 564-16-92-767 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr

U M O W A Nr Załącznik Nr 5 U M O W A Nr 272..2012 PROJEKT zawarta w dniu... w Urzędzie Gminy Sławno pomiędzy reprezentowaną przez: 1. mgr Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy Sławno zwanego dalej w umowie Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR Nr... Zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA - WZÓR Nr... Zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA - WZÓR Nr... Zawarta w dniu...2015 r. pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Legionów 70/76, nr NIP 956-16-64-423 reprezentowaną przez: st. bryg. Kazimierza Stafiej -

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 23 stycznia 2013 r. OA ZAPYTANIE OFERTOWE

Łańcut, dnia 23 stycznia 2013 r. OA ZAPYTANIE OFERTOWE OA.2601.1.2013 Łańcut, dnia 23 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Zamawiający: Miasto Łańcut z siedzibą ul.

Bardziej szczegółowo

Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawa paliw płynnych dla PGK Żyrardów Sp. z o.o. WZÓR UMOWY. Umowa Nr...

Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawa paliw płynnych dla PGK Żyrardów Sp. z o.o. WZÓR UMOWY. Umowa Nr... 诲诲睼睾 ᰡ 睾 ˌ ˌ ˌ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawa paliw płynnych dla PGK Żyrardów Sp. z o.o. Załącznik nr 4.1 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr... zawarta w dniu...roku w Żyrardowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakrzewo, dnia r. AF.230/1/Z/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakrzewo, dnia r. AF.230/1/Z/2014 Zakrzewo, dnia 05.12.2014r. AF.230/1/Z/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ok. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN 5/D/WIK/2013

UMOWA PN 5/D/WIK/2013 1 UMOWA NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH Zawarta w dniu w Zdzieszowicach pomiędzy Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP 199-00-66-693, REGON 160156583

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2, tel.

Zamawiający. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2, tel. Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2, tel. (48) 321 31 15 ZAPYTANIE OFERTOWE do zadania: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO w 2016 r. Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ...

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... PO ZMIANACH Załącznik nr 6 do SIWZ WORD-NP/250/08/15 UMOWA - projekt Zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego,, NIP: 949-14-70-256, REGON 150372389, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkim.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

Część II Wzór Umowy (WU) UMOWA Nr... (wzór)

Część II Wzór Umowy (WU) UMOWA Nr... (wzór) W dniu... pomiędzy: Część II Wzór Umowy (WU) UMOWA Nr... (wzór) Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanych dalej Zamawiającym a NIP. zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA. zwanych dalej Zamawiającym a NIP. zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA zawarta w dniu 2006 r. pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul.900-lecia 3, nr NIP 557-15-22-444 reprezentowaną przez: mł. bryg. mgr inż. Wiesława Spechta - Komendanta

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa r... Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa r... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa r... zawarta w dniu......2013 roku w Elblągu, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 1. Żuławskim Zarządem

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo