Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka Regon: NIP: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ na Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015 w trybie przetargu nieograniczonego Do udzielenia zamówienia na podstawie przetargu nieograniczonego stosuje się Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, dostępny na stronie Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawa Zamówień Publicznych, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny (Kc). data zamieszczenia ogłoszenia : r Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Targowa Sokółka, woj. podlaskie tel./fax. (085) NIP : REGON : adres strony internetowej : 1

2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Wspólny słownik zamówień (CPV) : olej napędowy benzyna bezołowiowa Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce oleju napędowego (tankowanie do zbiorników samochodów i maszyn, oraz do kanistrów Zamawiającego) w ilości około l. w czasie trwania umowy. 2. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce benzyny bezołowiowej 95 (tankowanie do kanistrów, maszyn i zbiorników samochodowych Zamawiającego) w ilości około 2000 l. w czasie trwania umowy. 3. Zakupy będą dokonywane na stacji paliw Wykonawcy w punkcie dystrybucyjnym w Sokółce sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Warunki zakupu paliwa: 1. Stacja paliw Wykonawcy musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Sokółka. 2. Tankowanie paliw odbywać się będzie do zbiorników pojazdów samochodowych, maszyn, a także do kanistrów. 3. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu, pomniejszone o upust podany przez oferenta 4. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie bezgotówkowych zakupów tankowań do zbiornika pojazdów, maszyn oraz kanistrów, udokumentowanych w karcie drogowej pojazdu, raporcie pracy maszyny i zbiorczym kwicie pobrania (asygnacie) lub przy pomocy kart flotowych. (w przypadku kart flotowych należy przeprowadzić wdrożenie w cenie zamówienia) Oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe i przepisy, a w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych benzyna bezołowiowa, PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe, 2

3 wymagania i metody badań Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów paliw. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu umowy w ilości i zakresie określonym jak wyżej, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu stałego upustu Wykonawcy. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Dopuszcza się możliwość tankowania paliw do kanistrów Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę ilości oraz marek pojazdów objętych dostawą paliw, wynikającą z prowadzonej działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu. Jeżeli w wyniku w/w zmiany jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia : od dnia r. do dnia r. Dostawy należy realizować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów stanowiących własność MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce na stacji paliw Wykonawcy, wskazanej w ofercie przetargowej. 4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie żądanego dokumentu: aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 3

4 b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie żądanego dokumentu: polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej złotych; e) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formą (spełnia / nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda a Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do specyfikacji (cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich. Cena powinna podana być zgodnie z załączonym formularzem oferty), (załącznik nr 1 do SIWZ); b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); c) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; e) dokumenty określające parametry jakościowe oferowanych paliw zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane paliwa odpowiadają określonym normom (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221,poz. 1441)); 4

5 f) aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 5.1 WYKONAWCA ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez WYKONAWCĘ. 5.2 WYKONAWCA przedstawia ofertę zgodnie z wymogami wskazanymi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia. 5.3 WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5.4 Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania WYKONAWCY 5.5 Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 5.6 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozkompletowanie oferty. 5.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 5.8 Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 5.9 Koperta powinna być zaadresowana do ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Sokółka, ul. Targowa 15 i oznakowana następująco: Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku 2015" nie otwierać przed r. oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem WYKONAWCY 5.10 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert ZAMAWIAJĄCY nie bierze odpowiedzialności za ich przedterminowe otwarcie Oferta powinna zawierać wypełnione dokumenty i oświadczenia zgodnie z pkt. 4 SIWZ 5.12 Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków WYKONAWCY, zgodnie z Warunkami Zamówienia i wzorem umowy Termin płatności faktury wyniesie 30 dni od dnia otrzymania faktury Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ będą prowadzone w PLN W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 5

6 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 6.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w 15 Regulaminu. 6.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Breńko tel tel , Fax , 7. KRYTERIA OCENY OFERT Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów wraz z ich procentowym udziałem : 1. Cena ofertowa brutto oleju napędowego po uwzględnieniu upustu - 96 % 2. Cena ofertowa brutto benzyny bezołowiowej Pb 95 po uwzględnieniu upustu 4 % Ilość punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach obliczana będzie według wzoru : OCENA : LP ON +LP PB95 ON : LP ON = (Cn : Cb) x 100 x 96% PB95 : LP PB95 = (Cn : Cb) x 100 x 4% gdzie : LP ON - liczba punktów według kryterium olej napędowy LP PB95 - liczba punktów według kryterium benzyna bezołowiowa Pb95 Cn - cena brutto po uwzględnieniu upustu oferty o najniższej cenie Cb - cena brutto po uwzględnieniu upustu oferty badanej W kryterium olej napędowy Wykonawca może uzyskać maksymalnie 96 pkt. 6

7 W kryterium benzyna bezołowiowa Pb 95 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 pkt. Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 8. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 8.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 8.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 48 Regulaminu Udzielania Zamówień. 8.3 O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Powiadomienie o dokonaniu wyboru oferty będzie zawierało nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę, informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 3 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 8.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie wnosi wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia kontraktu, lub w sytuacji uwzględnienia protestu wniesionego na wybór najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 9.1 Ofertę należy złożyć do dnia r. godz w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Sokółce, ul. Targowa W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez ZAMAWIAJĄCEGO 9.3 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez ich otwierania 9.4 Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 9.5 Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia r. o godz w siedzibie 7

8 Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Sokółka, ul. Targowa Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 9.7 W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 10. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 10.1 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przysługuje wniesienie protestu do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 Środki odwoławcze 63, 64, 65 Regulaminu Udzielania Zamówień. 11. INNE: 11.1 Wszystkie załączone do SIWZ materiały mogą być wykorzystane wyłącznie do złożenia oferty. Ich powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego jest zabronione Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy. 3. Wzór umowy. 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Nazwa Wykonawcy : NIP :... REGON :.... KRS / wpis do ewidencji działalności gospodarczej :... Adres : Województwo :... Powiat : Nr telefonu : Nr fax. (na który ma być przesyłana korespondencja) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składam ofertę na Dostawę paliw silnikowych na 2015 rok na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce PN 1/XI/2014 na zasadach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia : Wspólny słownik zamówień (CPV) olej napędowy benzyna bezołowiowa 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do pojazdów służbowych i maszyn będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w okresie 12 miesięcy ze stacji paliw zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Sokółka w asortymencie: a) olej napędowy około ,00 litrów; b) benzyna bezołowiowa Pb 95 około 2.000,00 litrów; 2. Oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę : 2.1. Olej napędowy : - stała wysokość upustu brutto.. zł/litr, - cena brutto po uwzględnieniu upustu* zł/litr oleju napędowego w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., 1

10 słownie. - zawierająca podatek VAT % tj. zł, - cena netto z uwzględnieniem upustu zł/litr oleju napędowego w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie Benzyna bezołowiowa Pb 95 : - stała wysokość upustu brutto.. zł/litr, - cena brutto po uwzględnieniu upustu* zł/litr benzyny bezołowiowej w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie. - zawierająca podatek VAT % tj. zł, - cena netto z uwzględnieniem upustu zł/litr benzyny bezołowiowej w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj r., słownie. * Przez cenę oferowaną Zamawiający rozumie cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) za 1 litr paliwa wyrażoną w złotych polskich obowiązującą w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. w dniu r na dystrybutorze paliwowym stacji wskazanej w ofercie jako miejsce tankowania, pomniejszoną o stały upust Wykonawcy od ceny jednostkowej wyrażony w złotych polskich. Cena oferowana brutto została obliczona zgodnie ze wzorem : olej napędowy : zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) - zł brutto/litr (stały upust Wykonawcy) = zł brutto/litr cena oferowana Benzyna bezołowiowa Pb 95 : zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) - zł brutto/litr (stały upust Wykonawcy) = zł brutto/litr cena oferowana 2.4. Całkowita wartość zamówienia wynosi : - olej napędowy ,00 litrów x cenę brutto/litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu =..... zł - benzyna bezołowiowa 2.000,00 litrów x cenę brutto/litr benzyny bezołowiowej po uwzględnieniu upustu =.. zł Całkowita wartość dostaw brutto :.... zł zawierająca podatek VAT..... % tj..... zł Całkowita wartość netto dostaw :.. zł słownie... 2

11 3. Oświadczamy, że w dniu ogłoszenia o zamówieniu, tj r posiadaliśmy na dystrybutorach paliwowych stacji wskazanej w ofercie jako miejsce tankowania następujące ceny paliw : a). zł brutto/litr oleju napędowego, b). zł brutto/litr benzyny bezołowiowej Pb95, c) 4. Oświadczamy, iż dysponujemy stacją paliw zlokalizowaną w granicach administracyjnych miejscowości Sokółka, czynnej.. i wskazujemy tę stację w ofercie jako miejsce tankowania. 5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisanego w pkt. 4 SIWZ w szczególności transport i rozładunek niezbędne dla realizacji przyszłego świadczenia umowy oraz koszty bezgotówkowego zakupu paliw. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 9. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Zgadzamy się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury. 11. Gwarantujemy, że jakość oferowanego asortymentu jest zgodna z obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 12. Oferta została złożona na... stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.. do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) Uwaga: * niepotrzebne skreślić ** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem. 3

12 Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć firmowa oferenta (adres, numer telefonu, NIP) Miejsce i data:.. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NINIEJSZEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pt Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Reprezentując firmę.. jako upoważniony w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam, że: : 1. Spełniamy Warunki w postępowaniu, 2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 3. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5. Nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia, 6. Nie podlegamy wykluczeniu co oznacza, że: a) Firma w ciągu trzech ostatnich lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządziła szkody przez niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością b) W stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości c) Firma nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne d) Żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwo popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych e) W stosunku do żadnego z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie wszczęto postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo innego przestępstwa popełnionego w celu korzyści, 7. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu 8. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zawartymi w dokumentach niniejszego postępowania łącznie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. czytelny podpis upoważnionego reprezentanta firmy

13 WZÓR U M O W Y. na zakup paliw płynnych zawarta w dniu.. r pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS , kapitał zakładowy ,00 zł NIP reprezentowanym przez Mirosława Tałałaja - Dyrektora zwanym dalej '' Zamawiającym '' a.... wpisanym w dniu.. r do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.. wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.. prowadzonej przez.., NIP. zwanym dalej '' Dostawcą '' reprezentowanym przez 1 Umowę zawarto na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia.. przeprowadzonego na podstawie z Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. 2 1.Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych na zasadzie bezgotówkowych zakupów w 2015 roku, w następujących asortymentach : - olej napędowy w szacunkowej ilości litrów 1

14 po jednostkowej cenie brutto stosowanej przez Dostawcę w dniu sprzedaży pomniejszonej o upust w kwocie brutto.. zł/litr, w tym podatek VAT zł/litr, upust w kwocie netto zł/litr - etylina bezołowiowa 95 w szacunkowej ilości 2000 litrów po jednostkowej cenie brutto stosowanej przez Dostawcę w dniu sprzedaży pomniejszonej o upust w kwocie brutto. zł/litr w tym podatek VAT zł/litr, upust w kwocie netto zł/litr 2. Wysokość upustu/rabatu zaoferowanego przez Wykonawcę na poszczególne asortymenty paliwa będzie stała i będzie obowiązywała przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zaopatrywać się będzie w paliwa płynne w ilościach, w zależności od swoich potrzeb. 4. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie bezgotówkowych zakupów tankowań do zbiornika pojazdów i sprzętu oraz kanistrów udokumentowanych w karcie drogowej pojazdu raporcie pracy maszyny i zbiorczym kwicie pobrania (asygnacie). 5. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zamówienia i dostosowania go do swych potrzeb; niż wskazano to powyżej bez żadnych konsekwencji finansowych w tym bez utraty upustów lub innych ze strony Dostawcy. 3 1.Termin realizacji umowy : - od dnia podpisania umowy do dnia r 2. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy 4 1.Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia paliw płynnych odpowiedniej jakości stosownie do wymogów polskich i obowiązujących na terenie UE norm. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach i przepisach w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych benzyna bezołowiowa, PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe, Wymagania i metody badań Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r. 2

15 5 1. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę jakości dostarczanego oleju napędowego w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009, nr 147, poz. 1189). Badaniu będą podawane próbki paliwa pobrane zgodnie z normą PN-EN ISO Koszty badań jakości będą obciążać odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności od wyniku badania. W przypadku zgodności jakości paliwa z atestem koszty badania obciążają - Zamawiającego, w przypadku niezgodności Wykonawcę. 3.W chwili pobierania próbek Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wykonawcę. 4.Analizę pobranych próbek przeprowadzi uzgodnione przez strony niezależne akredytowane laboratorium posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa Pb 95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. 2.W razie dostarczenia paliwa silnikowego niezgodnego z normami PN-EN 228 dla benzyny silnikowej i PN-EN 590 dla oleju napędowego, Wykonawca zobowiązuje się do obniżenia ceny reklamowanej dostawy o 30% w stosunku do ceny umownej.. 3.W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy) Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie badań próbki tej dostawy w niezależnym akredytowanym laboratorium. 4.Rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbki paliwa z danej dostawy z parametrami wynikającymi z dostarczonego atestu jakościowego producenta lub jednostki uprawnionej do wykonywania badań potwierdzona badaniem laboratoryjnym będzie podstawą dla Zamawiającego do uznania dostawy za niezgodną z zamówieniem. 5.Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonego paliwa Zamawiający składał będzie Wykonawcy pisemnie, za pośrednictwem faksu lub maila natychmiast po ich stwierdzeniu. 7 1.Wykaz pojazdów i maszyn oraz upoważnionych osób do zakupu i odbioru paliw płynnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3

16 2. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość sprzętu do tankowania oraz wykaz osób upoważnionych do pobierania paliw może ulec zmianie Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi.. zł Słownie 2. W tym podatek VAT.. zł Słownie 3. Szacunkowa wartość umowy netto wynosi.. zł Słownie 1. Rozliczenie za pobrane paliwo, odbywać się będzie w okresach 1 - miesięcznych na podstawie zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty). 2. Zamawiający regulować będzie należności Dostawcy w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Dostawcy nr Faktury należy wystawiać na adres : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Targowa Sokółka NIP Fakturę należy złożyć w Przedsiębiorstwie w najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca, którego rozliczenie dotyczy. 5. Do faktury Dostawca dołącza rozliczenie za pobrane paliwo w formie zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty). Wzór zbiorczego kwitu pobrania (asygnaty) stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 9 Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach : 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości oferty 4

17 tj...zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości oferty tj. zł gdy Dostawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający innych niż określone w Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku o którym mowa w ust.1 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 12 Poza przypadkiem, o którym mowa w 10 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy : a) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, b) Dostawca narusza postanowienia umowne np. dostarcza paliwo wadliwe jakościowo, nieterminowo realizuje reklamacje lub w inny sposób narusza postanowienia umowy lub inne wymagania stawiane Dostawcy przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ na Dostawę paliw silnikowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w roku Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli : a) Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru przedmiotu umowy, (zmniejszone zamówienia nie wypełniające ilości wskazanej w 2 pkt.1 niniejszej umowy nie może skutkować odstąpieniem od umowy i nie stanowi odmowy odbioru przedmiotu umowy). 5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09211100-2, 09211000-1,

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r. OGŁOSZENIE Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrodzień 46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 25 tel. 034 3575-351, fax. 034 3575-330 e-mail: remwod@poczta.onet.pl Ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo