Sartorius PMA.Quality PMA7501, PMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sartorius PMA.Quality PMA7501, PMA7501-000"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Sartorius PMA.Quality PMA7501, PMA Elektroniczna waga do mieszania farb

2 Wygląd urządzenia PMA Panel wyświetlacza 2 Przycisk Q (Wł/Standby) 3 Przycisk R: w górę 4 Przycisk S: w dół 5 Zero U/Przycisk tarowania 6 Przycisk zmieniający I w zależności od ustawień menu: dla PMA 7501 zmienia na dwie pozycje po przecinku 0,05 g do 999,95 g lub zmienia pomiędzy»g«i»p«parts per Pound w zależności od ustawień menu. 7 Przycisk współczynnika K dla aplikacji mieszających lakiery 8 Przycisk c (Clear) i przycisk [REC] dla aplikacji mieszających lakiery 9 Przycisk L [ENTER] i przycisk [MEM] dla aplikacji mieszających lakiery 2 10 Display/Wyświetlacz 11 Szala wagi 12 Złącze (gniazdo DSUB 9-biegunowe) 13 Złącze napięcia zasilania 14 Statyw 15 Przegub Objaśnienie oznaczeń W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole: umieszczony przed wskazówkami postępowania $ umieszczony przed wskazówkami postępowania, które można wykonać tylko po spełnieniu określonych warunków > opisuje to, co dzieje się po wykonaniu określonego postępowania umieszczony przez punktem wyliczania! wskazuje na niebezpieczeństwo

3 Spis treści Przeznaczenie Wygląd urządzenia... 2 Spis treści... 3 Przeznaczenie... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia... 4 Uruchamianie... 5 Użytkowanie... 7 Aplikacje... 9 Regulacja...12 Ustawienia menu...13 Sygnalizacja usterek...18 Konserwacja...19 Utylizacja...20 PMA7501 jest wagą zaprojektowaną specjalnie do stosowania podczas mieszania lakierów. Wagą można sterować za pomocą klawiatury w trybie Stand Alone oraz przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC (np.: aplikacje do mieszania farb producenta lakieru). Odpowiednie sterowniki urządzeń dla systemów DOS lub WINDOWS do tworzenia oprogramowania w razie potrzeby można uzyskać w firmie Sartorius. Wskazówka: Przed podłączeniem i uruchomieniem wagi PMA7501 należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Przykłady aplikacji i ustawienia menu opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być realizowane za pomocą urządzenia PMA W. Dane techniczne...21 Opis interfejsów...22 Akcesoria...23 Deklaracja zgodności

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia Waga spełnia wymagania prawne i normy dla elektrycznych środków pomocniczych, wymienności elektromagnetycznej i wymagane prawem normy bezpieczeństwa. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być przyczyną obrażeń ciała lub strat materialnych. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. W ten sposób można uniknąć uszkodzenia urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego użycia. Gdy urządzenie nie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, może to mieć ujemny wpływ na działanie stosowanych środków ochronnych. Wagi nie należy wystawiać na działanie skrajnych temperatur, agresywnych oparów chemicznych, wilgoci, uderzeń lub drgań. Silne oddziaływania elektromagnetyczne mogą spowodować zakłócenia wartości wskazanej. Po zakończeniu zakłócenia można urządzenie znowu używać zgodnie z przeznaczeniem.! Wszystkie środki pomocnicze mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz budynków.! Wagi nie wolno używać w obszarach zagrożonych wybuchem.! Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli lub elektronicznych urządzeń dodatkowych do złącza danych wagę należy odłączyć od sieci (zasilacz wyciągnąć z gniazda). W przypadku zastosowania kabli innych producentów należy zwracać uwagę na przyporządkowanie pinów. Przed podłączeniem do urządzeń Sartorius należy skontrolować przyłącza przewodu zgodnie z odpowiednim schematem połączeń i rozłączyć przewody niezgodne z tym schematem. Odpowiedzialność za przewody dostarczone przez producenta innego niż Sartorius ponosi użytkownik. 4 Podłączenie do sieci musi być zgodne z normami kraju użytkowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z dystrybutorem lub działem obsługi klienta firmy Sartorius. W przypadku niefachowej instalacji gwarancja traci ważność.! Jeśli nie można zagwarantować bezpiecznej pracy wagi, należy ją odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed dalszym użytkowaniem (np. w przypadku widocznego uszkodzenia zasilacza lub jego wadliwego działania). Należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio poinstruować personel obsługujący.! Konserwację, naprawę oraz czyszczenie wagi lub zasilacza należy generalnie przeprowadzać przy odłączonym napięciu. Każda ingerencja w urządzenia (przeprowadzona przez osoby nieupoważnione przez firmę Sartorius) prowadzi do utraty prawa do roszczeń gwarancyjnych. Ekranowanie kabli łączących urządzenia oraz przewodów plecionych wewnętrznego okablowania jest wykonane z PCV. Substancje chemiczne niszczące ten materiał nie mogą wchodzić w kontakt z przewodami.! W żadnym wypadku nie zamykać młotkiem puszki z farbą stojącej na szali wagi! Uszkodzi to system wagowy!

5 Uruchamianie Wagę wyjąć z opakowania. Niezwłocznie po rozpakowaniu należy skontrolować urządzenie pod kątem ewentualnych widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Zawartość Waga Szala wagi Zasilacz 2 zaślepki (w statywie) C Miejsce ustawienia Wybrać odpowiednie miejsce ustawienia bez przeciągów, promieniowania cieplnego, wilgoci i wstrząsów. Przed podłączeniem urządzenia do sieci przeczytać instrukcję obsługi.! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Ustawić szalę wagi. 5

6 Podłączanie do sieci Zasilanie prądem odbywa się przez dostarczony z urządzeniem zasilacz. Włożyć wtyczkę kątową boczną do przyłącza napięcia zasilającego (13). Podłączyć kabel zasilający odpowiedni dla danego kraju Podłączyć zasilacz do gniazda.! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Nadrukowana wartość napięcia musi odpowiadać lokalnemu napięciu sieciowemu. Jeśli podane napięcie sieci lub forma wtyczki zasilacza nie odpowiadają lokalnym normom, należy zwrócić się do przedstawiciela firmy Sartorius lub powiadomić dostawcę. Stosować tylko oryginalne zasilacze firmy Sartorius! Stosowanie innych produktów, również dopuszczonych przez instytucje certyfikujące, wymaga zgody fachowca. 6

7 Użytkowanie Włączyć wagę przyciskiem Q (2). Po włączeniu wagi zostanie wykonany automatyczny test urządzenia. Zakończy się on komunikatem 0,0 g. Jeśli zostanie wyświetlona inna wartość, należy wytarować wagę za pomocą przycisku U (5). Ważenie z jedną pozycją po przecinku Na szali wagi ustawić pustą puszkę na lakier. Nacisnąć przycisk U (5). Na wyświetlaczu pojawi się»0,0 g«. Odmierzyć pierwszy składnik, a następnie odczytać wagę, jak tylko pojawi się symbol stanu równowagi (tutaj)»g«. Napełnić i odmierzyć następny składnik, aż do osiągnięcia docelowej wagi (receptura). Napełnioną puszkę z lakierem zdjąć z szali wagi. W żadnym wypadku nie zamykać młotkiem puszki z farbą stojącej na szali wagi! Uszkodzi to system wagowy! 7

8 Ważenie z dwoma pozycjami po przecinku Wskazówka: Do ważenia z dwoma pozycjami po przecinku wymagane jest ustawienie menu, patrz: Ustawienia menu Nacisnąć przycisk I (6). Na wyświetlaczu pojawi się»0,00 g«. Na szali wagi ustawić pustą puszkę na lakier (11). Nacisnąć przycisk U (5). Na wyświetlaczu pojawi się»0,00 g«. Odmierzyć pierwszy składnik: 205,50 g. Odczytać wagę, jak tylko pojawi się symbol stanu równowagi (tutaj)»g«. Napełnić następny składnik, aż do osiągnięcia docelowej wagi (receptura). Napełnioną puszkę z lakierem zdjąć z szali wagi. Wskazówka: Jeśli waga została wytarowana i przyciskiem I (6) włączono drugą pozycję po przecinku z dokładnością 0,05 g, można ważyć do 999,95 g z dwoma pozycjami po przecinku. Wartości powyżej tej wielkości są wyświetlane z jedną pozycją po przecinku. W żadnym wypadku nie zamykać młotkiem puszki z farbą stojącej na szali wagi! Uszkodzi to system wagowy! 8

9 Aplikacje Receptura (obliczanie współczynnika) Obliczanie współczynnika umożliwia ważenie mniejszych lub większych ilości zasadniczej receptury farby (np. 250 ml z receptury 1 l). Naciskając przycisk K (7), można wybrać różne współczynniki (ilości): 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0. Naciskając przycisk R (3): w górę lub przycisk S (4): w dół można zmieniać wartość krokowo co 0,1 od współczynnika 1,0 lub krokowo co 0,01 od współczynnika 0,25 do 1,0. Wskazówka: Migająca strzałka n na wyświetlaczu wskazuje, że wyświetlana wartość nie jest skalibrowana. Przykład: Podczas definiowania receptury wyświetlacz masy wskazuje wartości w»g«. Należy odmierzyć 250 ml według receptury zasadniczej dla 1 l, ale w taki sposób, aby nie było konieczne ręcznie przeliczanie poszczególnych składników receptury. Receptura zasadnicza dla 1 litra: 250 g pierwszego składnika g drugiego składnika g trzeciego składnika Suma: 1000 g 1. Postawić pusty pojemnik na szali wagi i wytarować wagę. 2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk współczynnika K (7), aż do ustawienia współczynnika».25«(dla tego przykładu). 9

10 3. Obok wyświetlacza masy pojawi się».25«. 4. Pierwszy składnik farby»250 g«receptury napełnić powoli, aż na wyświetlaczu pojawi się»250 g«. 5. Napełnić drugi składnik»250 g«, aż na wyświetlaczu pojawi się»500 g«. 6. Napełnić ostatni składnik»500 g«, aż zostanie wyświetlona wartość»1000 g«. Koniec przykładu. Odpowiednio do wskazań wyświetlacza napełniono dokładnie 1000 g, ale po dokonanych zmianach pojemnik zawiera masę równą 250 g. Dla wszystkich współczynników przeliczeniowych postępuje się w ten sam sposób. Ważenie/Z funkcją przeliczania Wlano nadmierną ilość jednego ze składników farby zadanej receptury (np. dla 4 składników). Wszystkie wcześniejsze wartości zostały dokładnie odmierzone i zapamiętane przyciskiem L [MEM] (9). Nacisnąć przycisk S (4). Rozpocznie się program przeliczania; na wyświetlaczu miga»c«. Przyciskiem R (3): w górę lub przyciskiem S (4): w dół skorygować wartość dokładnie do wcześniej zadanej wartości receptury. Nacisnąć przycisk L [MEM] (9). Waga automatycznie przeliczy ilość wcześniej napełnionych składników względem skorygowanej wartości i wyświetli ilość, którą należy dolać, aby receptura się zgadzała. Po korekcie należy wlać pozostałe komponenty zgodnie z recepturą. Wskazówka: Błąd ważenia można korygować dowolnie często. Ilość całkowita (litry) zwiększa się podczas korekty! Naciskając przycisk c (8), można wyświetlić współczynnik korekty napełnionej ilości.»c«= współczynnik korekty Strzałka n na wyświetlaczu wskazuje, że wyświetlana wartość nie jest skalibrowana. 10

11 Przykład (zbiorczy): 1. Postawić pustą puszkę na lakier na szali wagi (11). +118,0 g 2. Nacisnąć przycisk U (5). 0,0 g Napełnić składnik +50,0 g 4. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) STO Odmierzyć składnik +110,0 g 6. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) STO Odmierzyć składnik +203,0 g Wlano zbyt dużą ilość tego składnika! Prawidłowa wartość wynosi 200,0 g. 8. Naciśnięcie przycisku y (4) rozpocznie przeliczanie. Symbol»C«= Correct (korekta) miga na wyświetlaczu. 9. Naciskać przycisk y (4) wielokrotnie, aż wartość zostanie skorygowana do prawidłowej wartości. +200,0 g 10. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) COR Dolać składnik; na wyświetlaczu pojawi się»c1«. 1,7 g. 12. Dolać do wartości 0,0 g. Wskazanie: 0,0 g 13. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) COR Dolać składnik; na wyświetlaczu pojawi się»c2«. 2,0 g 15. Dolać do wartości 0,0. Wskazanie 0,0 g 16. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM]. Nastąpi automatyczne przejście do programu receptury,»c«znika. +200,0 g. 17. Naciskając przycisk c (8) [REC] sprawdzić, jaka jest masa całkowita»c«= współczynnik korekty, tutaj: 1,03. (Masa całk. receptury + współczynnik korekty) 18. Wlać czwarty składnik +1000,0 g Koniec przykładu. 11

12 Regulacja Przycisk U (5) służy do kalibracji wagi. Masa kalibrująca: 5000 g, dokładność: + 0,075 g. Po włączeniu wagi do sieci oraz przed kalibracją należy odczekać ok. 30 minut, aby urządzenie rozgrzało się. Nacisnąć i przytrzymać przycisk U (5) 2 s, na wyświetlaczu pojawi się wartość Zwolnić przycisk. Ustawić masę kalibrującą na środku szali wagi (11). Kalibracja przebiega automatycznie. Po kalibracji zdjąć masę. 12

13 Ustawienia menu Wywołanie menu SETUP Przykład: Punkt menu: Wywołanie dopasowania do miejsca przeznaczenia. Nacisnąć i przytrzymać przycisk L [ENTER] ok. 2 s, na wyświetlaczu pojawi się»setup«(poziom 1). Przyciskami RS wybrać punkt menu pierwszego poziomu. Nacisnąć przycisk L [ENTER], aby wybrać drugi poziom (poziom 2). Wywołać punkt menu na drugim poziomie. Przyciskami RS wybrać żądany punkt menu. Naciskając przycisk L [ENTER], wybrać trzeci poziom (poziom 3). Wyświetlone zostaną punkty menu trzeciego poziomu (poziom 3). Przyciskami RS wybrać żądany punkt menu. Nacisnąć przycisk L [ENTER], wybrać czwarty poziom (poziom 4). Wywołać punkt menu na czwartym poziomie. Przyciskami RS wybrać żądany punkt menu. (Koniec przykładu.) Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się»o«, nowy kod został ustawiony. Nacisnąć wielokrotnie przycisk c (Clear), aż do wyjścia z menu. Wskazówka: Pełna lista menu jest dostępna na żądanie w firmie Sartorius! 13

14 Ważne ustawienia menu Nacisnąć i przytrzymać przycisk L [ENTER] ok. 2 s, na wyświetlaczu pojawi się»setup«(poziom 1). Poziom 1 SETUP Ustawienie języka Poziom 1 Poziom 2 JEZYK o DEUTSCH ENGLISH FRANCAISE ITALIANO itd. Naciskając przycisk R, wybrać»język«nacisnąć przycisk L [ENTER] Wybrać język, naciskając przyciski RS Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się»o«, wybrane ustawienie zostało zapisane. Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, aż do wyjścia z menu. Przypisanie i zwolnienie przycisku zmiennego I (ustawienie podstawowe) Po zwolnieniu przycisk zmienny I można indywidualnie zdefiniować jako 1 lub 2 pozycje po przecinku oraz jako gram lub PT./PD. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] ZASTOSOWANIE Naciskając przyciski RS, wybrać»zastosowanie«nacisnąć przycisk L [ENTER]. wechseltaste Naciskając przyciski RS, wybrać»wechseltaste«o WYL Nacisnąć przycisk L [ENTER], WY Naciskając przyciski RS, wybrać»wł«. Nacisnąć przycisk L [ENTER], wyświetli się»o«, wybrane ustawienie zostanie zapisane. Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, aż do wyjścia z menu. Przypisanie funkcji 0,0g / 0,00g, lub g / PT./PD dla przycisku zmiennego I. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] ZASTOSOWANIE Naciskając przyciski RS, wybrać»zastosowanie«jednostki Nacisnąć przycisk L [ENTER], przyciskiem S wybrać»jednostki«nacisnąć przycisk L [ENTER]. PT./PD. Naciskając przyciski RS, wybrać»gram«o GRAM Nacisnąć przycisk L, pojawi się»o«, żądane ustawienie zostanie zapisane. Nacisnąć przycisk c (Clear). POZYCJE Naciskając przyciski RS, wybrać»pozycje«standard Nacisnąć przycisk L, wybrać ustawienie o POLYRANGE Nacisnąć przycisk L, pojawi się»o«, za pomocą przycisku c (Clear) wyjść z menu. 14

15 Przełączanie pozycji (Standard = 1 pozycja po przecinku, Polyrange = 2 pozycje po przecinku) Przełączanie jednostek (gramy lub PT./PD.) Przy tym ustawieniu ustawienia wagi zostaną przyjęte. Po włączeniu wagi zdefiniowane ustawienia będą ustawieniami podstawowymi! Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] WAGA Nacisnąć przycisk L [ENTER] POZYCJE Naciskając przyciski RS, wybrać»pozycje«nacisnąć przycisk L [ENTER] o STANDARD Naciskając przyciski RS, wybrać»standard«polyrange Nacisnąć przycisk L [ENTER], wyświetli się JEDNOSTKI»o«, nowy kod zostanie ustawiony. o GRAM Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, PT./PD. aż do wyjścia z menu. Aktywowanie funkcji»lock «Wagę można zabezpieczyć przed niepożądanym użyciem za pomocą funkcji»lock«. Po uaktywnieniu funkcji»lock«waga wyświetla ważone wartości wyłącznie wówczas, gdy waga i podłączony komputer komunikują się. Jeśli w opcji»extras«aktywowano funkcję»lock«, przesyłanie danych do komputera zostanie przerwane i na wyświetlaczu pojawi się symbol zamka. Przy próbie ważenia waga zostanie automatycznie zablokowana. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] EXTRAS Naciskając przyciski RS, wybrać»extras«nacisnąć przycisk L [ENTER] LOCK Naciskając przyciski RS, wybrać»lock«nacisnąć przycisk L [ENTER] WYL Naciskając przyciski RS, wybrać»wł«, o WL potwierdzić przyciskiem L. Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, aż do wyjścia z menu. Wprowadzanie hasła Dodatkowo w funkcji»lock«użytkownik może podać»hasło«. Jeśli użytkownik, wyłączając opcję»wyl.«wyłączy funkcję»lock«, musi podać ważne hasło. Hasło może składać się z 6 cyfr. Cyfry (0 do 9) wybiera się, naciskając przyciski RS. Na wyświetlaczu (10) pojawi się 6 kresek ( ). Pierwsza kreska»miga«na wyświetlaczu. Przyciskami RS wybrać odpowiednią cyfrę (0 do 9), nacisnąć przycisk L [ENTER], cyfra zostanie przyjęta, a na wyświetlaczu będzie»migać«druga kreska. Odpowiednio powtórzyć wprowadzanie. Jeśli zostanie przyjęty»pusty znak«, przy migającej kresce nacisnąć przycisk L [ENTER]. Jeśli wypełniono wszystkie 6 pozycji, zapisać kod cyfrowy, naciskając przycisk L [ENTER]. 15

16 Wskazówka: Kod cyfrowy przechowywać w bezpiecznym miejscu! Waga zostanie włączona tylko po podaniu prawidłowego kodu! Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 INPUT Nacisnąć przyciski RS, wybrać»input«. HASLO Nacisnąć przycisk L [ENTER]. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. PW.NEU Nacisnąć przyciski RS, wybrać»pw.neu« Wprowadzić kod cyfrowy, nacisnąć przycisk L [ENTER]. Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Zmiana hasła Jeśli użytkownik chce zmienić hasło, musi najpierw w polu»hasło«wprowadzić prawidłowo stare hasło. Na wyświetlaczu pojawi się opcja»pw.alt«. Po podaniu prawidłowego hasła automatycznie pojawi się opcja»pw.neu«. Użytkownik może teraz podać nowe hasło lub zatwierdzić każdą z migających kresek przyciskiem L [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawią się teraz puste znaki. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 INPUT Nacisnąć przyciski RS, wybrać»input«. HASLO Nacisnąć przycisk L [ENTER]. PW.ALT Nacisnąć przycisk L [ENTER] Podać stare hasło w polu»pw.alt«. PW.NEU Po podaniu prawidłowego hasła pojawi się opcja»pw.neu« Wprowadzić kod cyfrowy, nacisnąć przycisk L [ENTER]. Nacisnąć przycisk-c (Clear), powrót do menu. 16

17 Ustawianie na wyświetlaczu opcji»tekstydlugie«lub»krotkie«wskazówki dla użytkownika (teksty widoczne na wyświetlaczu) można zmieniać. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER]. EXTRAS TEKSTY Nacisnąć przyciski RS, wybrać»extras«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. Nacisnąć przyciski RS, wybrać»teksty«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. DLUGIE Nacisnąć przyciski RS, wybrać»krotkie«, o KROTKIE potwierdzić przyciskiem L. Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Przywracanie ustawień fabrycznych»reset«w razie potrzeby można przywrócić fabryczne ustawienia wagi. Wskazówka: Jeśli aktywne jest hasło, najpierw należy wprowadzić prawidłowe hasło! Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER]. RESET Nacisnąć przyciski RS, wybrać»reset«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. MENU Nacisnąć przyciski RS, wybrać»menu«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. TAK Nacisnąć przyciski RS, wybrać»tak«. o NIE Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się symbol»o«; nowy kod został ustawiony. Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Ustawianie kodu Po wybraniu ustawienia»codes«punkty menu są wyświetlane jako kody Poziom 1 Poziom 2 JEZYK Nacisnąć przycisk R, wybrać»jezyk«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. DEUTSCH Nacisnąć przyciski RS, wybrać»codes«. itd. Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się symbol»o«; ustawiono wybraną opcję. o CODES Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Wskazówka: Pełna lista opcji menu jest dostępna na żądanie w firmie Sartorius! 17

18 Sygnalizacja usterek Co zrobić, gdy... Przyczyna Rozwiązanie na wyświetlaczu wagi nie ma napięcia sprawdzić zasilanie brakuje segmentów roboczego wyświetlacz wagi nie położono szali wagi położyć szalę wagi pokazuje»low«? wyświetlacz wagi przekroczono odciążyć wagę pokazuje»high«? zakres ważenia wynik ważenia miejsce niestabilne Zmienić miejsce stale się zmienia? lub zbyt dużo wibracji postawienia wagi lub przeciąg Dopasować przez menu robocze wagi (patrz pod ustawieniami menu) błędny wynik ważenia ważony obiekt jest wagę wytarować niestabilny przed ważeniem przed ważeniem nie wytarowano wagi nie jest wyświetlana przerwane połączenie dopasować przez menu wartość ważenia waga-pc i włączono robocze wagi, wyłączyć i pokazuje się symbol funkcję»lock«wagi funkcję»lock«sprawdzić połączenie 18

19 Konserwacja Czyszczenie! Nie wolno stosować stężonych kwasów i zasad, rozpuszczalników ani czystego alkoholu. $ Płyny nie mogą dostać się do wnętrza wagi. $ Wagę czyścić pędzelkiem lub suchą, miękką i niepylącą szmatką. Warunki przechowywania i transportowania $ Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Wszystkie części opakowania wagi należy przechowywać w celu magazynowania lub ewentualnego odesłania urządzenia. $ Temperatura przechowywania: 20 C +75 C $ Dopuszczalna wilgotność magazynu: maks. 90% $ Należy stosować się do wskazówek opisanych w punkcie»kontrola bezpieczeństwa«. Kontrola bezpieczeństwa Bezpieczna praca urządzenia PMA nie jest zapewniona: gdy kabel połączeniowy jest uszkodzony, gdy urządzenie przestało pracować, po dłuższym przechowywaniu w niekorzystnych warunkach, po ciężkich obciążeniach transportowych, Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych! Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Sartorius. Czynności naprawcze mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel, posiadający dostęp do koniecznych dokumentów i instrukcji napraw.! Zamontowane na urządzeniu plomby wskazują, że urządzenie może być otwierane i konserwowane wyłącznie przez upoważnionych specjalistów w celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej pracy oraz zachowania gwarancji. 19

20 Utylizacja Opakowanie zostało wykonane z ekologicznych materiałów, które można wykorzystać jako surowce wtórne. Jeżeli opakowanie nie jest już dłużej potrzebne, można je oddać do punktu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z przepisami danego kraju. W Niemczech materiały te można zutylizować w systemie VfW (numer kontraktu D ). Urządzeń, w tym wyposażenia i baterii, nie wolno pozbywać się z odpadami komunalnymi. Należy je poddać recyklingowi podobnie jak inne urządzenia elektroniczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości unieszkodliwiania i recyklingu odpadów, należy skontaktować się z lokalnym serwisem. Współpracę w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie UE prowadzimy z partnerami wymienionymi na stronie internetowej: h Firma Sartorius nie przyjmuje urządzeń zanieczyszczonych materiałami niebezpiecznymi (zanieczyszczenia ABC) ani w celu ich naprawy, ani unieszkodliwiania. Adresy punktów serwisowych: Szczegółowe informacje na temat adresów punktów, w których możliwe jest dokonanie naprawy lub pozbycie się urządzenia można uzyskać na stronie internetowej (www.sartorius.com) lub w dziale Sartorius Service. 1) Otworzyć stronę com. 2) Wybrać w zakładkę Services. 3) Następnie wybrać sekcję Information on Disposal. 4) Adresy lokalnych punktów zbiórki odpadów Sartorius znajdują się w plikach PDF, które można pobrać ze strony internetowej. 20

21 Dane techniczne Typ PMA 7501, PMA W, PMA V2 PMA U Wägebereich g 999,95/7500 Zakres ważenia g 999,95/7500 Rozdzielczość g 0,05/0,1 Zakres tarowania (subtrakcyjny) g 999,95/ 7500 Maks. liniowość g <±0,2 Wielkość stanu równowagi, ustawiane w menu znaków 0,25 do 4 Klasa odporności na wilgoć F bez kondensacji dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy C Szala wagi d mm 233 Obudowa wagi (S + G + W) mm Waga netto, ok. kg 3,3 Masa kalibracji kg 5, klasa F2 lub wyższa Pobór mocy VA przeciętnie 8, maks. 16 Interfejs Format Parzystość Szybkość transmisji Handshake RS 232C 7 bitów ASCII, 1 bit startu, 1 lub 2 bity stopu parzysty, nieparzysty, bez parzystości 1200 do b/s programowe, sprzętowe lub brak USB (wirtualny interfejs szeregowy) 7 bitów ASCII, 1 bit startu, 1 lub 2 bity stopu parzysty, nieparzysty, bez parzystości 1200 do b/s programowo lub sprzętowo Więcej informacji: patrz rozdział Interfejsy USB 21

22 Opis interfejsów 9-biegunowe wyjście danych USB Typ B Przypisanie pinów Pin Nazwa Opis Pin 2: (R+D) Receive Data (odbieranie), 1 VCC +5 V Pin 3: (T+D) Transmit Data (wysyłanie) 2 D Data Pin 4: (DTR) Data Terminal Ready, 3 D + Data + Pin 5: (GND) Ground, 4 GND Masa Pin 6: Mostek BPI Pin 8: (CTS) Clear to Send 22

23 Akcesoria Robocza maska ochronna YDC01PMA Kabel danych RS232 (SBI) (2 m) YCC M2 Kabel danych RS232 (BPI) (2 m) YCC M2 Kabel danych RS232 (BPI) (20 m) YCC M20 Kabel danych USB/RS 232 (SBI) (1,80 m) YCO12 Kabel danych USB/RS 232 (BPI) (1,80 m) YCO13 Kabel danych USB YCC M3 Zasilacz dla wszystkich krajów z wyjątkiem Indii tylko dla Indii plus kabel zasilający odpowiedni dla danego kraju 23

24 Interfejs USB (przyłącze PC) Zastosowanie Każde urządzenie PMA U może zostać podłączone do komputera PC za pomocą interfejsu USB. W interfejsie USB komputera PC jako typ urządzenia ustawiany jest wirtualny interfejs szeregowy (wirtualny port COM, VCP) rozpoznawany przez program aplikacyjny, który się z nim komunikuje. Poprzez interfejs USB mogą być przesyłane protokoły xbpi i SBI. Wymagania systemowe komputer (PC) z Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 wolny port USB w komputerze PC kabel USB Podłączanie wagi przez USB Podczas instalacji sterownika oprogramowania ustalany jest aktualny port USB komputera. Jeśli port zostanie później zmieniony, konieczna jest ponowna instalacja sterownika dla każdego nowego portu. Dlatego jeśli to możliwe, należy wybrać jeden port USB, do którego waga będzie podłączona na stałe lub będzie podłączana regularnie. Należy wyłączyć wagę. Odłączyć wagę od zasilania elektrycznego, wyciągając wtyczkę z gniazda. Podłączyć kabel USB do wagi oraz do portu USB komputera. Ponownie podłączyć wagę do zasilania elektrycznego i włączyć ją. System Windows rozpozna urządzenie podłączone do interfejsu USB. Przy pierwszym podłączeniu aktywowany zostanie asystent instalacyjny Windows. Instalacja sterownika oprogramowania Należy uruchomić asystenta instalacyjnego sterownika. Postępować zgodnie z instrukcjami asystenta instalacyjnego. Aby zakończyć instalację należy kliknąć na Zakończ. Wirtualny interfejs jest gotowy do pracy. W systemie Windows wirtualny interfejs jest zwykle dołączany jako kolejne wyjście do maksymalnej możliwej liczby przyłączy (portów) COM. Przykład: W przypadku komputera PC zawierającego do 4 przyłączy COM, wirtualny interfejs to COM5 (patrz Menedżer urządzeń). 24

25 Wskazówki dotyczące instalacji dla Windows XP, Windows Vista i Windows 7 Zmiana numeru portu Jeśli interfejs USB ma być stosowany w połączeniu z programami, w których liczba przyłączy COM jest ograniczona (np. tylko COM1, 2, 3, 4), konieczne może być przyporządkowanie jednego z tych numerów do nowego wirtualnego interfejsu. Otworzyć ustawienia portu szeregowego USB Serial Port w Panelu sterowania Windows : START / Ustawienia / Panel sterowania System / Sprzęt / Menedżer urządzeń Otworzyć podmenu Porty. Kliknąć dwa razy na USB Serial Port. Wybrać Port Settings / advanced (Ustawienia portu / Zaawansowane). Zmiana czasu oczekiwania Otworzyć ustawienia portu szeregowego USB Serial Port w sposób opisany powyżej. W celu zapewnienia szybszej komunikacji ustawić wartość Latency Timer na 1 ms. Tryb Plug & Play w Autoprint (SBI) Otworzyć ustawienia portu szeregowego USB Serial Port w sposób opisany powyżej. Wyłączyć tryb Plug & Play. Odinstalowanie sterownika Sterownik oprogramowania przyłącza USB można odinstalować stosując procedurę odinstalowania w systemie Windows. 25

26 26

27 27

28 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen, Germany Phone Fax Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice. Status: May 2014, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Technische Änderungen vorbehalten. Publication No.: WPM6042ai140502

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga precyzyjna

Instrukcja obsługi Waga precyzyjna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga precyzyjna KERN EW/EG-N/EWB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Terminal BASIC TOP Terminal traktora z obsługą ISOBUS według normy ISO 11783 Obowiązuje od wersji oprogramowania: 2.80 Stan: 03 / 2008 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

IR-1600 Internetradio

IR-1600 Internetradio + Instrukcja użytkowania IR-1600 Internetradio Nr. zam. 1173730 7 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 3. Objaśnienie symboli...4 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10 Dział Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga platformowa

Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN EOB_M Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VFS

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo