EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH WSPIERANYCH METODAMI E-LEARNINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH WSPIERANYCH METODAMI E-LEARNINGU"

Transkrypt

1 Jadwiga Bakonyi* EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH WSPIERANYCH METODAMI E-LEARNINGU Streszczenie W artykule przedstawiono działania pozwalające na ocenę efektywności procesów szkoleniowych wspieranych metodami e-learningu. Przedstawiono problemy związane z ustaleniem właściwych kryteriów i mierników pozwalających na ocenę tego typu systemów. Zaprezentowano doświadczenia z wdrażania systemu e-learningu dla Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz wyniki już przeprowadzonych badań, poprzedzających uruchomienie e-szkolenia, a także określono następne kroki, niezbędne, jeśli system e-learningu miałby dotyczyć również innych obszarów działalności szkoły. Wpprowadzenie Obecne czasy to era informacji i wiedzy. Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym nakłada na uczelnie wyższe obowiązek takiego kształcenia studentów, aby po zakończeniu etapu kształcenia byli w pełni przygotowani do funkcjonowania w takim społeczeństwie. Nowoczesne uczelnie uczestniczą w tworzeniu i rozprzestrzenianiu wiedzy, a aktywne wykorzystywanie technologii informacyjnych w znaczący sposób wpływa na jakość tego procesu1. E-learning w szkołach wyższych korzyści, formy W obszarze edukacji obserwuje się szybki wzrost liczby uruchamianych na uczelniach wyższych projektów mieszczących się w szeroko rozumianym pojęciu e-edukacji. Ta, jeszcze kilka lat temu postrzegana jako nowa forma na- * Dr, Instytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 1 A. Marszałek, Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi E-mentor 2008, nr 4, s. 4-8.

2 Jadwiga Bakonyi Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-learingu uczania, zaczyna zdobywać uznanie i akceptację, również od strony rozwiązań prawnych. Formą zdobywającą największą popularność jest blended learning, czyli wsparcie tradycyjnego nauczania metodami e-learningu. Wdrożenie projektu e-learningu przynosi korzyści ekonomiczne, organizacyjne i społeczne dla wszystkich uczestników procesu kształcenia, wzrastają umiejętności korzystania z technologii informacyjnych zarówno studentów, jak i pracowników, podnosi się jakość procesów kształcenia. Uczelnia posiadająca sprawnie funkcjonującą platformę e-learningową jest postrzegana jako nowoczesna, wdrażająca nowe rozwiązania technologiczne, co korzystnie wpływa na jej wizerunek. Zwiększają się również możliwości rekrutacyjne, łatwiej przyciągnąć studentów spoza najbliższego regionu lub czasowo przebywających w znacznym oddaleniu od siedziby uczelni. W zależności od przyjętego kryterium podziału można wyróżnić wiele form e-learningu. Tabela 1 prezentuje wybrane kategorie, istotne dla prezentowanego w dalszej części projektu realizowanego w WSH w Sosnowcu. Projekt zakłada w pierwszej fazie realizacji formę asynchroniczną, uczestnicy szkoleń będą samodzielnie korzystać z przygotowanych materiałów multimedialnych udostępnianych przez Internet. W dalszej fazie realizacji zakłada się bardziej aktywne wykorzystywanie platformy e-learningowej, głównie jako uzupełnienie tradycyjnie prowadzonych zajęć. Tabela 1. Wybrane formy e-learningu Kryterium podziału Dostępność w czasie Forma e-learningu Tryb synchroniczny jednoczesna obecność uczących się i nauczyciela. Tryb asynchroniczny nie wymaga obecności nauczyciela w czasie korzystania ze szkolenia przez uczestników kursu. Relacja uczeń nauczyciel Kursy z obecnością nauczyciela realizowane w dowolnym trybie opisanym powyżej. Relacja do tradycyjnego nauczania Kursy bez udziału nauczyciela z wykorzystaniem przygotowanych, dedykowanych materiałów multimedialnych. Nauka samodzielna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i form nauczania. Uzupełnienie nauczania tradycyjnego nauczanie drogą elektroniczną wspiera tradycyjne procesy dydaktyczne. Zastąpienie nauczania tradycyjnego cały program jest realizowany z wykorzystaniem metod e-learningu. Źródło: A. Wodecki, Po co e-learning na uczelni?, [w:] E-learning w kształceniu akademickim, pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa

3 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Efektywność procesów Pojęcie efektywności często jest utożsamiane z pojęciami skuteczności, sprawności, wydajności czy produktywności. Efektywność w ujęciu cybernetycznym oznacza relację między uzyskanymi wynikami a nakładami potrzebnymi do ich uzyskania2. Efektywność może być rozpatrywana w perspektywie ekonomicznej, organizacyjnej czy menedżerskiej. Efektywność organizacyjna to zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjętej struktury celów3. Efektywność organizacji jest określana przez efektywność procesów w niej realizowanych. Proces można zdefiniować, określając jego podstawowe cechy4: Jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia w mierzalne wyjścia; Ma mierzalny cel tworzenie wartości uznanej i zweryfikowanej przez odbiorcę; Ma dostawcę i odbiorcę (klienta); Jest powtarzalny. Pomiar procesów jest podstawą zarządzania procesami, elementem kształtującym efektywność organizacji. System mierników procesów powinien uwzględniać podstawowe atrybuty procesu: koszty, czas realizacji, elastyczność, jakość, znaczenie dla organizacji i przede wszystkim znaczenie dla klienta. Budowę systemu zarządzania efektywnością zawsze jednak należy zacząć od określenia celów dla realizowanego przedsięwzięcia, bo z nich będą wynikały m.in. miary, niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli proces dydaktyczny będziemy rozpatrywali jako jeden z procesów głównych, realizowanych w organizacji jaką jest uczelnia, to można wobec niego zastosować mechanizmy pozwalające na jego właściwe zarządzanie. Podstawą tych mechanizmów jest pomiar pozwalający na monitorowanie, kontrolę i podnoszenie efektywności procesu i tym samym całej organizacji5. 2 S. Duchniewicz, Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, praca zbiorowa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa J. Penc, Leksykon Biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać białymi plamami w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000, s

4 Jadwiga Bakonyi Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-learingu Kryteria oceny systemów e-learingowych możliwe rozwiązania Obecność systemów e-learningu na uczelniach wyższych w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wiele opracowań zwraca uwagę na fakt, że nie zostały jeszcze wypracowane spójne systemy oceny, dające możliwość efektywnego zarządzania tymi systemami i porównań między uczelniami. Większość ośrodków, w których zostały uruchomione platformy e-learningowe, wypracowuje własny system mierników. Istotne jest, co poddawane jest ocenie, czy system e-learningu, czy pojedyncze kursy realizowane w ramach systemu. W przypadku, gdy działania zmierzają do pomiaru i zarządzania efektywnością całego wdrażanego systemu e-learningowego wspierającego procesy edukacyjne, powinien być po pierwsze jasno dla niego określony cel wynikający z misji i celów strategicznych określonych dla uczelni. Mając tak określone cele, możliwe jest zbudowanie wynikającego z nich systemu mierników, co pozwoli na ocenę efektywności systemu e-learningowego. Ocena systemu może wykorzystywać założenia Strategicznej Karty Wyników, wówczas dla każdej perspektywy wyróżnionej w karcie opracować należy odrębny zestaw wskaźników6. Innym rozwiązaniem wykorzystywanym do oceny kursów e-lerningowych jest zestaw kryteriów pozwalających oceniać różne etapy realizacji kursu, gdzie na każdym z etapów ocena dotyczy trzech obszarów: dydaktycznego, technicznego oraz dostępności7. Ten system pozwala poddać ocenie każdy kurs realizowany on-line, niezależnie od grupy docelowej, dla jakiej został przeznaczony i formy zajęć dydaktycznych. W tym przypadku celem oceny jest zapewnienie właściwego poziomu jakości szkolenia prowadzonego z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania tak, aby ich zastosowanie nie wpływało na obniżenie standardów nauczania. E-szkolenie biblioteczne jako element systemu e-edukacji w wsh w sosnowcu ocena kursu W Wyższej Szkole Humanitas podjęto w 2008 r. decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu uruchomienie systemu e-learningu. Decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu e-learningu w WSH jest podyktowana koniecznością, a nawet obowiązkiem reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu. Zmie- 6 A. Chmielewski, E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki, E-mentor 2007, nr 5, s W. Zieliński, Środowiskowe kryteria oceny kursu e-learningowego, [w:] E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa

5 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas niają się i rozwijają technologie, zmieniają się studenci, czyli odbiorcy usług, jakie świadczy szkoła. Chcąc nadążać za tymi zmianami, należy być przygotowanym, że na którymś etapie realizacji zadań szkoły konieczne będzie włączenie metod e-learningu do podstawowego procesu kształcenia. Rys. 1. Ekran powitalny platformy e-edukacyjnej WSH z udostępnionym szkoleniem bibliotecznym Źródło: Obszarem, który idealnie nadawał się do wdrożenia pilotażowego, okazała się Biblioteka Uczelniana. Do podstawowych zadań biblioteki oprócz gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek i czasopism należy również udzielanie użytkownikom wszelkiej pomocy w zakresie korzystania z jej zasobów. Pomoc ta realizowana jest między innymi w formie obligatoryjnego Szkolenia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku. Liczba studentów, których należy przeszkolić, jest z roku na rok większa, co wiąże się z wieloma problemami organizacyjnymi i lokalowymi. Podjęto decyzję o uruchomieniu szkolenia prowadzonego drogą elektroniczną, z zastosowaniem metody e-learningu. Pierwsze, pilotażowe wdrożenie projektu przewidziano w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009, szkolenie zostało uruchomione w listopadzie 2008 r. (rys. 1). Szkolenie on-line obowiązuje wszystkich studentów pierwszego roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych. Pomyślne zakończenie szkolenia, potwierdzone przez test, jest podstawą do uzyskania zaliczenia, taka organizacja pozwala na realizację szkolenia wyłącznie drogą elektroniczną. Podejmując decyzję o uruchomieniu szkolenia bibliotecznego drogą internetową, przeprowadzono badanie ankietowe, pozwalające na wstępną ocenę celowości wprowadzania systemu e-szkolenia bibliotecznego. Badaniu poddani zostali wybrani losowo studenci starszych lat studiów niestacjonarnych, w większości są to osoby aktywne zawodowo. W badanej grupie przeważały osoby do 35 roku życia (84%). Osoby te wykorzystują internet zarówno w życiu 161

6 Jadwiga Bakonyi Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-learingu zawodowym, jak i prywatnym. Większość z badanych osób korzysta z Internetu w ramach swoich obowiązków służbowych, z czego 52% robi to codziennie. W badanej grupie tylko jedna osoba nie posiada w domu dostępu do Internetu, wszyscy bieżące informacje dotyczące szkoły sprawdzają w Internecie, 60% korzysta z katalogu on-line biblioteki uczelnianej. W ankiecie znalazły się również pytania dotyczące uczestnictwa w szkoleniach typu on-line. Okazuje się, że bardzo mała liczba osób brała udział w tego typu szkoleniach w ramach obowiązków służbowych (24%), jeszcze mniej osób wykorzystuje tę formę dokształcania się prywatnie (8%). Na tym etapie realizacji projektu konieczne jest przeprowadzanie badań mających na celu ocenę tak prowadzonego szkolenia. Ze względu na planowane dalsze prace najbardziej istotne obszary badań to: Określenie dostępności rozumianej m.in. jako: ocena sprzętu, oprogramowania, łączy wykorzystywanych przez odbiorców szkolenia; ocena kompetencji informatycznych odbiorców niezbędnych do poprawnego korzystania ze szkolenia. Zbadanie warunków technicznych pozwalających na sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów platformy zdalnego nauczania. Ocena wzrostu kompetencji użytkowników systemu w aspekcie korzystania z usług oferowanych przez Bibliotekę Uczelnianą. Pozytywna ocena działań opisanych powyżej będzie podstawą do rozszerzenia aktywności w sferze e-edukacji. Pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie projektu jako realizującego strategiczne cele uczelni i podjęcie kroków mających na celu zbudowanie efektywnego ekonomicznie i organizacyjnie systemu e-learningu prowadzącego do wzrostu kompetencji i zadowolenia użytkowników. Oparcie systemu o założenia Strategicznej Karty Wyników wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Podsumowanie Projekt E-Szkolenia Bibliotecznego jest pierwszym etapem realizacji włączenia na stałe metody e-learningu do procesu dydaktycznego i organizacyjnego w szkole. Opracowany system w przyszłości może wspomagać standardowe zajęcia dydaktyczne, prowadzenie szkoleń podyplomowych oraz wybrane procesy obsługi administracyjnej studentów. Realizacja projektu dla potrzeb biblioteki uczelnianej pozwoli zdobyć niezbędne doświadczenia, zarówno od strony technologicznej, dydaktycznej, jak i organizacyjnej. Pracownicy oraz studenci poprzez uczestniczenie w projekcie E-Szkolenia Bibliotecznego będą oswojeni ze specyfiką tego typu rozwiązań i łatwiej będzie rozszerzać możliwości systemu na inne etapy procesu dydaktycznego i organizacyjnego. 162

7 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Summary The aim of the article is to present activities allowing evaluation of effectiveness of training processes supported by e-learning methods. It demonstrates problems connected with establishing appropriate criteria and measures allowing evaluation of these types of systems. The article also presents experience gained from introduction of e-learning system for Library of Humanitas University in Sosnowiec. Results of research preceding launching of e-training are also discussed. The article describes next steps that are necessary in case of introducting e-learning system to other areas of University s activites. Literatura 1. Chmielewski A., E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki, E-mentor 2007, nr Duchniewicz S., Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, praca zbiorowa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa Marszałek A., Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, E-mentor 2008, nr Penc J., Leksykon Biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać białymi plamami w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa Wodecki A., Po co e-learning na uczelni?, [w:] E-learning w kształceniu akademickim, pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa Zieliński W., Środowiskowe kryteria oceny kursu e-learningowego, [w:] E- edukacja dla rozwoju społeczeństwa, pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej karolina.poplawska@put.poznan.pl E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z II ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Michał Woźniak, Michał Kozioł* Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE, SZKOLENIA I KURSY JAKO RÓWNOLEGŁE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

STUDIA PODYPLOMOWE, SZKOLENIA I KURSY JAKO RÓWNOLEGŁE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI dr Jadwiga Bakonyi Wyższa Szkoła Humanitas Instytut Zarządzania i Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE, SZKOLENIA I KURSY JAKO RÓWNOLEGŁE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Streszczenie: W artykule wyrażono pogląd,

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Uczelniany System Kształcenia na Odległość a KRK

Rozdział 10 Uczelniany System Kształcenia na Odległość a KRK Rozdział 10 Uczelniany System Kształcenia na Odległość a KRK Marta Woźniak-Zapór Wprowadzenie Na rynku pracy najbardziej pożądana jest wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje 1. Krajowe Ramy kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DOSZKALAJĄCY INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

MODUŁ DOSZKALAJĄCY INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW MODUŁ DOSZKALAJĄCY INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny Testujący Efektywni 50+ http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W ŚWIETLE WYMOGÓW KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W ŚWIETLE WYMOGÓW KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI dr Jadwiga Bakonyi Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Instytut Zarządzania i Ekonomii DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W ŚWIETLE WYMOGÓW KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

E-learning w kontekście tworzenia wartości dla studenta

E-learning w kontekście tworzenia wartości dla studenta ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 385 393 E-learning w kontekście tworzenia wartości dla studenta Angelika Pabian * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń.

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Marcin Dąbrowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Opracowanie ma przybliżyć czytelnikowi możliwości aktywności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników... małych i średnich przedsiębiorstw

Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników... małych i średnich przedsiębiorstw ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, t. 22, nr 1, CZERWIEC 2013 Michał Kozioł* Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników... małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 193 204

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 193 204 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 193 204 Marcin Skulmowski OCENA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo