3. Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny"

Transkrypt

1 Roy Liddle, C. Sian Davies, Michael Colquhoun, Anthony J. Handley W rozdziale 2 omówiono zasady defibrylacji elektrycznej i sposób użycia defibrylatorów ręcznych, tutaj zostaną opisane zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne (AED, automated external defibrillator), które powszechnie są uważane za najważniejsze osiągnięcie techniki defibrylacji w ostatnich latach. Wynalezienie AED Do skonstruowania AED doszło w wyniku postępu technologicznego, w tym wprowadzenia defibrylacji dwufazowej oraz komputerowej analizy rytmu serca. Idea konstrukcji AED oparta jest na stwierdzeniu, że u osób dorosłych najczęstszą odmianą zaburzeń rytmu przed nagłym zatrzymaniem krążenia jest migotanie komór (VT) lub częstoskurcz komorowy bez tętna (PVT). Przeżycie pacjenta zależy głównie od skrócenia czasu upływającego do wykonania podstawowego zabiegu, jakim jest defibrylacja. Korzystanie z defibrylatora ręcznego wymaga dobrego wyszkolenia, zwłaszcza dotyczącego interpretacji elektrokardiogramu (EKG), ponieważ brak wiedzy poważnie ogranicza stosowanie defibrylacji w zaburzeniach rytmu serca zagrażających życiu. W większości typowych systemów EMS nie jest możliwe dotarcie zespołu wyjazdowego do poszkodowanego w czasie krótszym niż 8 minut. Spowodowało to podjęcie prób konstrukcji urządzeń automatycznie analizujących rytm. Urządzenia te mogą być stosowane przez szerszą grupę osób, zarówno z wykształceniem medycznym, jak też po odpowiednim przeszkoleniu przez ratowników przypadkowych, świadków NZK. Zasady zautomatyzowanej defibrylacji Prowadzenie RKO z wykorzystaniem defibrylatora AED z oprogramowaniem opartym na Wytycznych 2000 W związku z faktem, że Wytyczne 2005 wprowadzone zostały zaledwie kilka miesięcy temu (grudzień 2005 r.) większość dostępnych w Polsce defibrylatorów AED oparta jest na algorytmie postępowania z roku Dlatego też przedstawiono zarówno dotychczasowy schemat postępowania (2000), jak i zalecany wg Wytycznych 2005 nowy algorytm (2005). Większość AED ma opcję zmiany oprogramowania i stopniowo możliwe będzie przeprogramowanie tych urządzeń, aby Nowoczesny zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny AED Plus, prod. Zoll Medical Corporation USA (dystr. ParaMedica Polska Sp. z o.o.) Według Wytycznych 2005 pracownicy ochrony zdrowia, którzy są zobowiązani do prowadzenia RKO, powinni być przeszkoleni, wyposażeni i upoważnieni do wykonywania defibrylacji. Program publicznego dostępu do defibrylacji należy zorganizować: gdy do nagłego zatrzymania krążenia dochodzi na tyle często, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych dwóch lat zajdzie konieczność użycia AED; gdy nie można zapewnić dotarcia zespołu wyjazdowego/ resuscytacyjnego w czasie krótszym niż pięć minut; gdy są szanse dostarczenia AED do pacjenta w ciągu pięciu minut. Migotanie komór 14

2 dostosować je do obowiązujących wytycznych. Należy zdawać sobie sprawę, że zastosowanie AED z oprogramowaniem opartym na Wytycznych 2000 i stosowanie się do proponowanych przez niego zaleceń jest zdecydowanie lepszym dla pacjenta rozwiązaniem, niż oczekiwanie na dostarczenie defibrylatora ręcznego lub innego AED z oprogramowaniem opartym na Wytycznych Należy jednak pamiętać, że stosowanie się do Wytycznych 2005 (tj. jednokrotna defibrylacja) przy użyciu defibrylatora AED z oprogramowaniem opartym o Wytyczne 2000 jest potencjalnie niebezpieczne. Można sobie łatwo wyobrazić sytuację, gdy ratownik bezpośrednio po pierwszej defibrylacji przystępuje do pośredniego masażu serca, a AED stwierdzając utrzymujące się VF/VT automatycznie ładuje się przygotowując do kolejnej defibrylacji w cyklu. W zamieszaniu, które często występuje podczas działań resuscytacyjnych inny ratownik przypadkowy może nacisnąć przycisk defibrylacja, ponaglany zresztą przez defibrylator. Byłoby to niebezpieczne dla ratownika prowadzącego pośredni masaż serca. Zdarzyć się to mogłoby szczególnie w sytuacji, gdy urządzenie nie wyczuje ruchu dotykania pacjenta przez ratownika. Wydaje się również, że niestosowanie się do zaleceń AED opartych na Wytycznych 2000 dotyczących przedziałów czasowych (1-minutowa RKO zamiast 2 minut) mogłoby doprowadzić do istotnych zaburzeń w prowadzeniu całej akcji resuscytacyjnej. Zastosowanie w tym przypadku proporcji 30:2 zamiast 15:2 wydaje się uzasadnione jako zgodne z wynikami badań nad skutecznością działań resuscytacyjnych [przyp. red. pol.]. Ułożenie elektrod do AED Korzystanie z AED pozwala na automatyzację wielu etapów defibrylacji. Operator tego urządzenia musi tylko rozpoznać, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia i nakleić dwie samoprzylepne elektrody na klatce piersiowej poszkodowanego. Elektrody te spełniają dwie funkcje umożliwiają rejestrację EKG i dostarczają energię przy defibrylacji, o ile jest ona wskazana. Proces interpretacji EKG następuje automatycznie; jeśli analiza z zastosowaniem zaawansowanego algorytmu matematycznego (chronionego i opatentowanego przez każdą firmę produkującą AED) wykaże, że występuje VF (lub pewne odmiany VT), automat naładuje kondensator do fabrycznie nastawionej energii. W niektórych modelach przewidziano też ekran, na którym ukazuje się zapis EKG. Rozpoznanie VF/VT odbywa się z czułością i swoistością przekraczającą 99%, co jest porównywalne z oceną dokonywaną przez doświadczonego specjalistę. Po pełnym naładowaniu urządzenie informuje operatora, że należy wykonać defibrylację. Instrukcje są podawane w formie głosowej (urządzenia dostępne w Polsce podają komendy w języku polskim) oraz jako informacja (ikona, dioda, napis) na ekranie. W części modeli wykorzystuje się prosty schemat liczbowy 1-2-3, ukazujący, jakie dalsze czynności należy wykonać, a w większości następuje też podświetlenie przycisku, który wyzwala defibrylację. Po jej wykonaniu AED ponownie analizuje EKG i jeśli VF trwa nadal ponawia cały proces tak, aby w sumie wykonać do 3 defibrylacji w cyklu ( Wytyczne 2000 ) lub w danym cyklu wykonuje tylko 1 defibrylację ( Wytyczne 2005 ). Urządzenia AED są zaprogramowane do wykonywania defibrylacji w grupach po trzy ( Wytyczne 2000 ) lub jednokrotnie ( Wytyczne 2005 ). Jeśli defibrylacja okazuje się nieskuteczna, urządzenie poinstruuje, że należy przystąpić do RKO przez okres 1 minuty ( Wytyczne 2000 ) lub 2 minut ( Wytyczne 2005 ), a kolejne polecenia nakazują odsunięcie się od ratowanego, gdy aparatura ponownie analizuje rytm serca. Gdy nadal utrzymuje się VF/PVT, urządze- Defibrylacja wykonywana przez ratownika AED na dworcu kolejowym 15

3 ABC resuscytacji nie ponownie ładuje kondensator i informuje, że trzeba wykonać następną próbę defibrylacji. Zalety urządzeń typu AED Wprowadzenie AED do użytku znacznie ograniczyło potrzebę szkolenia i poszerzyło krąg osób, które mogą wykonywać defibrylację. Dzięki AED możliwe jest wykonywanie defibrylacji przez pracowników pogotowia wszystkich szczebli (nie tylko przeszkolonych ratowników medycznych), a w Wlk. Brytanii osiągnięto założony cel, wyposażając w te urządzenia wszystkie wypadkowe ambulansy pogotowia. Dzięki AED defibrylację może wykonywać wielu fachowych pracowników ochrony zdrowia; w większości oddziałów szpitalnych pełniących ostre dyżury i w wielu innych oddziałach defibrylację może przeprowadzać fachowy personel (przede wszystkim pielęgniarki) zanim dotrze na miejsce zdarzenia zespół resuscytacyjny szpitala. Wykonanie niepotrzebnej defibrylacji przez AED jest niemal wykluczone, gdyż urządzenie pozwala operatorowi na uruchomienie odpowiedniego przycisku tylko wówczas, gdy wykryje ono zaburzenie rytmu wymagające takiego postępowania. Na osobie uruchamiającej AED ciąży jednak odpowiedzialność za wyzwolenie przepływu prądu i bezpieczeństwo osób obecnych przy tym zabiegu. W szczególności chodzi tutaj o bezpośredni i pośredni kontakt z pacjentem podczas wyładowań, a także odłączenie źródła tlenu, który w wyjątkowych przypadkach mógłby doprowadzić do pożaru. Oceñ stan ofiary zgodnie z wytycznymi podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) Podejmij podstawowe zabiegi resuscytacyjne, jeœli nie ma natychmiastowego dostêpu do AED W³¹cz defibrylator Przymocuj elektrody Postêpuj zgodnie w poleceniami g³osowymi lub wyœwietlanymi na ekranie Analiza zapisu EKG S¹ wskazania do defibrylacji Nie ma wskazañ do defibrylacji Po ka dych 3 defibrylacjach prowadÿ przez minutê RKO Algorytm stosowania AED (2000 r.) Jeœli nie ma cech zachowanego kr¹ enia, prowadÿ przez minutê RKO Defibrylacja w miejscach publicznych program publicznego dostępu do defibrylacji Często optymalny czas na wykonanie defibrylacji wynosi zaledwie 90 sekund. Aby maksymalnie skrócić czas do momentu jej wykonania podjęto próby unowocześnienia podejścia do problemu przeprowadzania defibrylacji. Dotyczy to głównie warunków pozaszpitalnych, gdzie na ogół świadkami zdarzenia bywają przypadkowe osoby, bez przygotowania medycznego. Przyjęto termin defibrylacja w miejscach publicznych, oznaczający, że wykonują ją ratownicy przypadkowi po podstawowym przeszkoleniu w zakresie BLS/AED. Często osobami, które mogą prowadzić RKO z wykorzystaniem AED są pracownicy instytucji, które znajdują się w miejscach, w których gromadzi się wiele osób. Wczesne rezultaty instalacji defibrylatorów w miejscach publicznych były zachęcające. W ciągu pierwszego roku po ich umieszczeniu na lotnisku O Hare w Chicago jego personel dokonał skutecznej resuscytacji kilkorga pasażerów, którzy doznali nagłego zatrzymania krążenia. Równie pozytywne wyniki przyniosło przeszkolenie w zakresie obsługi AED personelu kasyn w Las Vegas; spośród 105 pacjentów, którzy doznali VF, uratowano 56 osób (53%), którzy potem zostali wypisani ze szpitala. Szybkie wykrywanie nieszczęśliwych zdarzeń ułatwia system monitorowania z użyciem telewizji przemysłowej, zainstalowany w podobnych instytucjach. Spośród poszkodowanych, u których zdołano wykonać defibrylację po okresie nie dłuższym niż trzy minuty od wystąpienia NZK przy życiu pozostało 74% osób. Wśród miejsc, w których ratownicy przypadkowi mogą podejmować defibrylację, warto wymienić samoloty i okręty, gdzie nie ma szans na dotarcie w krótkim czasie typowych służb ratowniczych. Według jednego z raportów załoga samolotu linii American Airlines z powodzeniem wykonała defibryla- Defibrylacja konieczna 1 defibrylacja J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Natychmiast wznów RKO 30:2 przez 2 minuty Nie reaguje? Udro nij drogi oddechowe Jeœli brak prawid³owego oddechu RKO 30:2 do momentu pod³¹czenia AED AED ocena rytmu Kontynuuj, dopóki poszkodowany nie zacznie oddychaæ prawid³owo Wezwij pomoc Wezwij pomoc lub idÿ po AED Zadzwoñ 112 lub 999 Defibrylacja niewskazana Natychmiast wznów RKO 30:2 przez 2 minuty Algorytm stosowania AED (2000 r.) Do momentu aktualizacji oprogramowania, przy RKO prowadzonej z zastosowaniem defibrylatorów AED, których algorytm oparty jest o Wytyczne 2000, należy stosować się do zaleceń defibrylatora. (zalecenie ERC; [przyp. red. polskiej] 16

4 cję u wszystkich pacjentów z VF, spośród których 40% opuściło potem szpital. W Wlk. Brytanii, do wielu oddalonych wiejskich osiedli, zespół wyjazdowy często nie ma możliwości szybkiego dotarcia do ludzi doznających nagłego zatrzymania krążenia, lub też we wczesnej fazie zawału serca. Przeszkolone osoby zwane pierwszymi ratownikami, mieszkające w pobliżu i dysponujące AED, coraz częściej są wzywane na miejsce zdarzenia przez centralę pogotowia ratunkowego i docierają tam przed fachową ekipą. Mogą oni podjąć wstępne zabiegi resuscytacyjne, w razie potrzeby włącznie z defibrylacją. Dąży się również do tego, aby jednostki policji i straży pożarnej były wyposażane w AED. Umieszczanie AED w dużych centrach handlowych, na lotniskach, dworcach kolejowych i ośrodkach rozrywkowych podjęto w Anglii w 1999 r. jako plan o nazwie publiczny dostęp do defibrylatorów. Brytyjskie Towarzystwo Kardiologiczne entuzjastycznie poparło koncepcję defibrylacji w miejscach publicznych i dostarczyło wiele takich urządzeń do użytku przez przeszkolonych ratowników, działających w zorganizowanym systemie, nadzorowanym przez pogotowie ratunkowe. AED mogą być pomocne w profilaktyce u ludzi zagrożonych nagłym zatrzymaniem krążenia np. uskarżających się na silny ból w klatce piersiowej. Jeśli w takim przypadku dojdzie do NZK, urządzenie szybko wykryje rytm serca poddający się defibrylacji i umożliwi jej niezwłoczne wykonanie. Sekwencja stosowania AED Po potwierdzeniu nagłego zatrzymania krążenia zachodzi nieraz konieczność podjęcia przez pomocnika (o ile jest on dostępny) podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, zanim przygotuje się sprzęt i przymocuje samoprzylepne elektrody do klatki piersiowej ratowanego. Jeśli jest ona silnie owłosiona, okolicę przymocowania elektrod należy niezwłocznie ogolić, w związku z czym wraz z AED warto mieć przygotowane jednorazowe ostrze do golenia. Podczas wykonywania wspomnianych wyżej trzech defibrylacji ( Wytyczne 2000 ) nie należy sprawdzać tętna ani innych cech zachowanego krążenia, gdyż zaburza to analizę krzywej EKG przez AED. Większość modeli ma czujnik ruchu, który rejestruje dotykanie ratowanego i instruuje, by pomiędzy kolejnymi impulsami nie mieć z nim kontaktu. Gdy AED jest już gotowy do uruchomienia, należy działać według następującej sekwencji (dla AED opartych na Wytycznych 2000 ): Zadbać o bezpieczeństwo ratowanego. Jeśli dostępnych jest dwóch ratowników, jeden powinien wezwać pomoc i dostarczyć AED, podczas gdy drugi ocenia stan ofiary. Jeśli AED nie jest dostępny natychmiast, podejmuje się RKO. Gdy urządzenie jest dostępne, należy je włączyć i umieścić elektrody. Jedną umieszcza się na prawym brzegu górnej części mostka, tuż pod prawym obojczykiem. Druga powinna się znaleźć bocznie do lewej brodawki sutkowej (u mężczyzny), tak by górna krawędź podkładki znajdowała się około 7 cm poniżej dołu pachowego. Właściwe ułożenie elektrod jest zwykle przedstawione na opakowaniu lub na schemacie umieszczonym na samym aparacie. Czasem jest konieczne uprzednie wytarcie do sucha klatki piersiowej, jeśli ratowany jest spocony, a także usunięcie owłosienia w miejscach, gdzie przytwierdza się elektrody. Należy postępować zgodnie z wydawanymi głośno instrukcjami oraz pojawiającymi się na ekranie. Analiza EKG następuje zwykle w sposób automatyczny, lecz w niektórych Czynniki decydujące o bezpieczeństwie Z drogi przechodzenia impulsu elektrycznego tzn. z powierzchni klatki piersiowej usunąć wszelkie ruchome przedmioty metalowe, jak łańcuszki i medaliki. Na miejscu mogą pozostać inne ozdoby ciała, których nie można szybko usunąć. Chociaż może to doprowadzić do drobnych oparzeń skóry, trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z opóźnieniem z tego powodu resuscytacji Odzież należy zdjąć lub rozciąć, aby zupełnie odsłonić klatkę piersiową ratowanego Należy sprawdzić, czy na klatce piersiowej nie ma samoprzylepnych plastrów lekowych (może to zmniejszać ilość energii trafiającej do serca) Jeśli ratowanemu podaje się tlen, np. przez podręczną maskę, trzeba ją na czas defibrylacji zdjąć lub zamknąć przepływ tlenu Trzeba skontrolować, czy nie zachodzi pośredni kontakt pacjenta z operatorem za pośrednictwem wody (kałuże, rozlane płyny infuzyjne), czy metalowych przedmiotów. Nie wolno zapominać, że opary palnych substancji, jak benzyna lub spaliny z samolotu, mogą doprowadzić do zapłonu/wybuchu Inne ważne czynniki Jeśli to możliwe i nie opóźni rozpoczęcia czynności ratunkowych należy użyć dostępnych osłon/ parawanów w celu zapewnienia godności pacjentowi, jeśli działania prowadzone są w obecności osób postronnych Osoby obecne na miejscu zdarzenia nieraz wymagają interwencji medycznej i opieki psychologicznej modelach jest konieczna aktywacja przez naciśnięcie przycisku z napisem analiza EKG. Jeśli wskazana jest defibrylacja, trzeba się upewnić, że nikt z otoczenia nie ma kontaktu z ratowanym i wydać głośne polecenie odsunąć się. Gdy zostanie podświetlony przycisk wyzwalający impuls, oznacza to, że urządzenie jest gotowe i trzeba wyzwolić defibrylację. Czynność tę ponawia się do trzech razy ( Wytyczne 2000 ) w każdej sekwencji. Między kolejnymi impulsami nie należy sprawdzać tętna ani innych cech zachowanego krążenia. Jeśli po całej sekwencji nie powraca tętno ani inne cechy zachowanego krążenia krwi, przez jedną minutę wykonuje się RKO. Czas ten wyznacza samo urządzenie, po czym wyśle operatorowi polecenie do ponownej analizy rytmu serca. W zależności od indywidualnych cech lub nastawienia aparatury czasem odbywa się to automatycznie. Według wskazówek wysyłanych przez AED podejmuje się kolejną sekwencję impulsów. Jeżeli po defibrylacji powraca krążenie, należy sprawdzić, czy ratowany oddycha i w razie potrzeby kontynuować sztuczne oddychanie. Co minutę sprawdza się, czy są cechy zachowanego krążenia krwi, wg Wytycznych 2005 czy pacjent jest przytomny i czy oddycha prawidłowo. Gdy pacjent odzyskuje przytomność lub oddycha prawidłowo należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej. 17

5 ABC resuscytacji Po dotarciu zespołu wyjazdowego, należy jego członkom przekazać informacje o wszystkich działaniach, które dotychczas podjęto. O całym zdarzeniu powiadomić nadzór medyczny programu AED, by można było ściągnąć z urządzenia wszystkie konieczne dane w postaci cyfrowej. Uzupełnia się również wszystkie zużyte elementy zestawu, tak, by był on gotowy do ponownego użycia. Odmienności w sekwencji działań w przypadku defibrylatorów AED z oprogramowaniem opartym na Wytycznych 2005 analizy rytmu i sprawdzania oznak zachowanego krążenia należy kontynuować RKO (30:2) przez 2 minuty. Po tym czasie urządzenie dokona ponownej analizy zapisu EKG. Jeśli defibrylacja nie jest zalecana należy prowadzić RKO (30 uciśnięć na 2 oddechy ratownicze) przez 2 minuty. Po tym czasie urządzenie dokona ponownej analizy zapisu EKG. Defibrylatory AED mogą być wyposażone w oprogramowanie oparte o algorytm AED z Wytycznych Zastosowanie takiego urządzenia jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż oczekiwanie na dostarczenie defibrylatora ręcznego lub AED zgodnego z Wytycznymi Do momentu podłączenia AED prowadzić RKO (30 uciśnięć na 2 oddechy ratownicze). Jeśli defibrylacja jest wskazana defibrylator wykona 1 (a nie sekwencję do 3) wyładowanie. Bezpośrednio po nim bez Piśmiennictwo uzupełniające Bossaert L., Koster R.. Defibrillation methods and strategies. Resuscitation 1992; 24: Cummins R.O. From concept to standard of care? Review of the clinical experience with automated external defibrillators. Ann. Emerg. Med. 1989; 18: Davies C.S., Colquhoun M.C., Graham S., Evans, T., Chamberlain D. Defibrillators in public places: the introduction of a national scheme for public access defibrillation in England. Resuscitation 2002; 52: European Resuscitation Council Guidelines 2000 for automated defibrillation. Resuscitation 2001; 48: International guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and cardiovascular emergency cardiac care an international consensus on science. The automated defibrillator: key link in the chain of survival. Resuscitation 2000; 46: International Advisory Group on Resuscitation ALS Working Group. The universal algorithm. Resuscitation 1997; 34: Page R.L., Joglar J.A., Kowal R.C., Zagrodsky J.D., Nelson L.L., Ramaswamy K., et al. Use of automated external defibrillators by a US airline. N. Eng. J. Med. 2000; 343: Resuscitation Council (UK). Immediate life support manual London: Resuscitation Council (UK), Robertson C.E., Steen P., Adjey J. European Resuscitation Council. Guidelines for adult advanced support. Resuscitation 1998; 37: Valenzuela T.D., Roe D.J., Nichol G., Clark L.L., Spaite D.W., Hardman R.G. Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos. N. Eng. J. Med. 2000; 343: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie Programu Wczesnej Defibrylacji Automatycznej Wrocław, luty 2005 r. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej uważa, że wczesna defibrylacja automatyczna (AED) jest sprawdzoną techniką stosowaną w pozaszpitalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jej upowszechnianie i bezpieczne stosowanie jest zależne w bezpośrednim stopniu od poziomu rozwoju i organizacji systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna, jako element postępowania resuscytacyjnego, jest jedną z procedur tego systemu. Defibrylatory AED powinny być wprowadzane do wyposażenia, przede wszystkim ambulansów związanych z ogólną i podstawową opieką lekarską, ambulansów wypadkowych oraz Zespołów i Grup Ratowniczych Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Straż Pożarna, GOPR, TOPR itp.). Podejmowanie i wykonanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej powinno być uzależnione od: natychmiastowego uruchomienia systemu ratownictwa medycznego, podjęcia podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szybkiego przejęcia pacjenta przez zespół medyczny przygotowany do rozwinięcia zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych medycznych czynności ratunkowych, szybkiego transportu do szpitalnego oddziału ratunkowego, zapewnienia pełnego nadzowu medycznego nad jej stosowaniem. Funkcjonowanie, nadzór merytoryczny oraz stała kontrola jakości i skutków stosowania automatycznej defibrylacji zewnętrznej musi pozostawać pod stałym nadzorem Systemu Zintegrowania Ratownictwa Medycznego. Wykonywanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej przez osoby nieuprawnione z tytułu wykonywania zawodu medycznego wymaga specjalnych rozwiązań legislacyjnych. Nauczanie, kwalifikacje i uprawnienia osób upoważnionych do wykonywania automatycznej defibrylacji zewnętrznej muszą podlegać stałej weryfikacji i nadzorowi Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i powołanych do tego organów. 18

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji Każdy łańcuch jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo Lek. Szymon Michniewicz Specjalista medycyny ratunkowej Dyspozytor

Bardziej szczegółowo

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Zespół Medycyny Ratunkowej Warszawa, 11-02-2009 Skróty używane w prezentacji AED - Automatic External Defibrillator automatyczny

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTACJA DOROSŁEGO

RESUSCYTACJA DOROSŁEGO RESUSCYTACJA DOROSŁEGO W Europie rocznie dochodzi do około 700,000 nagłych zatrzymań krążenia z przyczyn kardiologicznych Przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10% Podjęcie RKO przez

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie Dochodzi do 350 700

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED Szkolenie zgodne z wytycznymi ERC 2015 PLAN WYKŁADU Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) algorytmy postępowania Aspekty prawne Proces naturalnego umierania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC (Basic Live Support/Automated External Defibrillator) Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji Dla pracowników instytucji Cele: Ratownik

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

Save Lives. Wersja do druku

Save Lives. Wersja do druku Save Lives Wersja do druku 1Kampania Save Lives Nie musisz być lekarzem, by ratować ludzkie życie... Umożliwia to łatwe w obsłudze urządzenie Czy wiesz, że każda osoba z podstawową znajomością zasad resuscytacji

Bardziej szczegółowo

BOROWSKA 138, 50 552 W R O C Ł A W

BOROWSKA 138, 50 552 W R O C Ł A W ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OSP RP we WROCŁAWIU ul. BOROWSKA 138, 50 552 W R O C Ł A W 71/ 788 23 40, 788 23 41, 071/ 788 23 42 www.wroclaw.zosprp.pl wroclaw@zosprp.pl Andrzej Łabentowicz Program opracował

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM!

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY - ORGANIZACJA SYSTEMU PIERWSZEJ POMOCY w PRZEDSIEBIORSTWIE!,,Los rannego spoczywa w rękach tego, kto załoŝy mu pierwszy opatrunek (płk Nicholas Senn, 1844-1908) mgr

Bardziej szczegółowo

Czy zwykły człowiek może uratować komuś życie?

Czy zwykły człowiek może uratować komuś życie? 1 Czy zwykły człowiek może uratować komuś życie? Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) pozwala uratować życie osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Działanie defibrylatora polega

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w praktyce stomatologicznej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w praktyce stomatologicznej Rozdział 9 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Tłumaczenie: dr med. Wiesław Jarzynowski WPROWADZENIE Szacuje się, że zatrzymanie krążenia i oddychania stanowi 0,3% nagłych zdarzeń medycznych, do jakich dochodzi

Bardziej szczegółowo

KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja. European Resuscitation Council

KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja. European Resuscitation Council KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja Adaptacja z j. angielskiego instruktor Ratownictwa Drogowego PZM Jacek Wacławski ZAŁOśENIA Uczestnicy tego kursu winni po

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Ratownictwa Medycznego BLS Basic Life Support Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pierwszy i jedyny w pełni ratowniczy defibrylator AED

Pierwszy i jedyny w pełni ratowniczy defibrylator AED Pierwszy i jedyny w pełni ratowniczy defibrylator AED Jaki jest pożytek z urządzenia, które jest funkcjonalne jedynie w 50%? W przypadkach wystąpienia zatrzymania krążenia tylko około 50% osób potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Informacje podstawowe W Europie, co 45 sek. dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, Szczególnie ważnym elementem przed przybyciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AED Trainer

Instrukcja obsługi AED Trainer Instrukcja obsługi AED Trainer NUMER CZĘŚCI Copyright 2007 Cardiac Science Corp. All rights reserved. Aparat szkoleniowy do automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED) to urządzenie przeznaczone do szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 Podstawa prawna Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 marca 2015 r. KOLEJE WIELKOPOLSKIE-DEFIBRYLATOR- LINK - -PIERWSZA POMOC- MASZYNISTA

Poznań, 25 marca 2015 r. KOLEJE WIELKOPOLSKIE-DEFIBRYLATOR- LINK - -PIERWSZA POMOC- MASZYNISTA Poznań, 25 marca 2015 r. KOLEJE WIELKOPOLSKIE-DEFIBRYLATOR- LINK - -PIERWSZA POMOC- MASZYNISTA 24 marca razem z uczniami klasy 1TC i przedstawicielami pozostałych klas pierwszych brałem udział w oficjalnej

Bardziej szczegółowo

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010 Program szkolenia młodzieży w zakresie PODSTAW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA (BLS) ORAZ AUTOMATYCZNEJ DEFIBRYLACJI

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC OFERTA SZKOLEŃ

PIERWSZA POMOC OFERTA SZKOLEŃ Kompleksowa oferta szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Doskonała, doświadczona i pełna pasji kadra. Interesująca i humorystyczna forma z wyważoną treścią. Umiejętności przydatne na co dzień

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010)

Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej 2005 (Update 2010) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1 Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Migotanie komór szybka chaotyczna depolaryzacja i repolaryzacja

Bardziej szczegółowo

Łańcuch przeżycia 2015-04-23. Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK)

Łańcuch przeżycia 2015-04-23. Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej 2005 (Update 2010) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Migotanie komór szybka chaotyczna depolaryzacja i repolaryzacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny schemat ALS 2010

Uniwersalny schemat ALS 2010 Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 Uniwersalny schemat ALS 2010 Zagadnienia Leczenie pacjentów z NZK: migotanie

Bardziej szczegółowo

Jak uczyd wg wytycznych 2010?

Jak uczyd wg wytycznych 2010? Jak uczyd wg wytycznych 2010? Przeżycia w nagłym zatrzymaniu krążenia zależą od jakości dowodów naukowych leżących u podstaw wytycznych, efektywności nauczania i środków przeznaczonych na implementację

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: Wrocław, dnia 18.06.2013 Dotyczy:PN 30/12 dostawa drfibrylatora Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pytanie 1 ad pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych 1 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych Algorytm BLS zaleca: 1. Upewnij się czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego (rys. 1): delikatnie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011 Kielce dn. 19.10.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę 3 sztuk defibrylatorów Numer sprawy: TP/219/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Właściciele sprzętu otrzymają nowy PAD-PAK w prezencie!

Właściciele sprzętu otrzymają nowy PAD-PAK w prezencie! Samaritan PAD 500 P Promocja do oferty defibrylatorów Samaritan PAD dla modeli 350 P oraz 500 P. Jeżeli przeprowadziłeś akcję ratunkową z użyciem naszego AED, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres biuro@hsmedical.pl

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC realizacja programu Ratujemy i uczymy ratować

PIERWSZA POMOC realizacja programu Ratujemy i uczymy ratować PIERWSZA POMOC realizacja programu Ratujemy i uczymy ratować W naszej szkole cyklicznie od 4 lat w klasach III realizowany jest program "Ratujemy i uczymy ratować" przy współpracy Fundacji Wielkiej Orkiestry

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA STRUKTURA LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Zespoły Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS DYSPOZYTORNIA KRAJOWA Samolotowe Zespoły Transportowe

Bardziej szczegółowo

AED Pro. Poręczne AED. dla każdego ratownika

AED Pro. Poręczne AED. dla każdego ratownika AED Pro Poręczne AED dla każdego ratownika Nieprzerwany wysokiej jakości CPR Wytyczne American Heart Association 2010, stwierdzają, iż podpowiedzi wizualne, dźwiękowe wraz z analizą w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Czy Wytyczne Resuscytacji 2005 będą szeroko rekomendowały Publiczne Programy Wczesnej Defibrylacji?

Czy Wytyczne Resuscytacji 2005 będą szeroko rekomendowały Publiczne Programy Wczesnej Defibrylacji? prof. dr hab. med. Janusz Andres Kierownik Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMUJ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prezes Polskiej Rady Resuscytacji Czy Wytyczne Resuscytacji 2005

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 27.08.2012 r. znak sprawy: ZP/220/56/12

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 27.08.2012 r. znak sprawy: ZP/220/56/12 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/56/12 Szczecin, dn. 27.08.2012

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka. mgr Mariusz Andrzejczak Specjalista ratownictwa medycznego

Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka. mgr Mariusz Andrzejczak Specjalista ratownictwa medycznego Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka mgr Mariusz Andrzejczak Specjalista ratownictwa medycznego Cel spotkania Celem spotkania jest przekazanie Państwu wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie dr med. Maciej Sterliński Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego WOPR Województwa Mazowieckiego Zegrze, 19.02.2006 Główne cele działania zespołów ratowniczych

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne RATOWNICTWO MEDYCZNE System Państwowe Ratownictwo Medyczne realizuje zadania państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach systemu

Bardziej szczegółowo

PAD. Public Access Defibrillation. System powszechnej defibrylacji półautomatycznej w miejscach publicznych.

PAD. Public Access Defibrillation. System powszechnej defibrylacji półautomatycznej w miejscach publicznych. PAD Public Access Defibrillation System powszechnej defibrylacji półautomatycznej w miejscach publicznych. NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA (NZK) Rozwój cywilizacji jest głównym powodem wzrostu ilości przypadków

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2015/2016 Program szkolenia młodzieży - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZATRZYMANIA KRĄŻENIA U OSÓB DOROSŁYCH (RESUSCYTACJA

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU Klasa 2 Uczeń: Treści edukacyjne potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku potrafi

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej:

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Materiały szkoleniowe Łańcuch pomocy: ocenić i zabezpieczyć miejsce wypadku, zawsze pamiętać o bezpieczeństwie postronnych, swoim, poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne Anthony J. Handley Podstawowe zabiegi resuscytacyjne obejmują zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz wspomaganie oddychania i krążenia bez użycia specjalnego sprzętu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nagły zgon sercowy. Krzysztof Kaczmarek. Definicja. Mechanizmy nagłego zgonu sercowego

Rozdział 1. Nagły zgon sercowy. Krzysztof Kaczmarek. Definicja. Mechanizmy nagłego zgonu sercowego Rozdział 1 Nagły zgon sercowy Krzysztof Kaczmarek Definicja Nagły zgon sercowy lub nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis, ang. sudden cardiac death, SCD) są definiowane przez Europejskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja dzieci zmiany w Wytycznych 2010

Resuscytacja dzieci zmiany w Wytycznych 2010 Resuscytacja dzieci zmiany w Wytycznych 2010 Nowości 2010 Uproszczenie i ujednolicenie zasad resuscytacji dzieci i osób dorosłych Personel medyczny powinien poszukiwad oznak krążenia oraz JEŚLI POSIADA

Bardziej szczegółowo

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych Zasady udzielania pierwszej pomocy ASPEKTY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY TEORIA PRAKTYKA 1 CELE POZNANIE PIORYTETÓW ZROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl 58540 Karpacz, tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: RESUSCITATION ALS Advanced Life Support Provide Course 58540 Karpacz ALS provider 800 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u

Bardziej szczegółowo

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów Defibrylatory serii TEC-8300K i nie ma problemów To co potrzebne w nagłych przypadkach EKG, SpO 2, NIBP*, złącza MULTI, stymulacja serca** * Pomiar NIBP dostępny w modelu TEC-8342K/8352K ** Stymulacja

Bardziej szczegółowo

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w Polsce w oparciu o Kursy Certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji

Szkolenia w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w Polsce w oparciu o Kursy Certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji Resuscytacja prof. dr hab. med. Janusz Andres *, lek. med. Edyta Drab **i, lek. med. Grzegorz Cebula i, lek. med. Paweł Krawczyk i, lek. med. Elżbieta Byrska-Maciejasz i Katedra i Zakład Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna)

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna) R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne

Bardziej szczegółowo

Powerheart G5 AED automatyczny Specyfikacja Działanie i użytkowanie + AED włącza sie automatycznie po otwarciu pokrywy + AED posiada komendy głosowe/

Powerheart G5 AED automatyczny Specyfikacja Działanie i użytkowanie + AED włącza sie automatycznie po otwarciu pokrywy + AED posiada komendy głosowe/ Powerheart G5 AED automatyczny Specyfikacja Działanie i użytkowanie + AED włącza sie automatycznie po otwarciu pokrywy + AED posiada komendy głosowe/ tekstowe oraz graficzne, które prowadzą użytkownika

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM P-BLS. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. P-BLS Paediatric Basic Life Support

ALGORYTM P-BLS. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. P-BLS Paediatric Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r. PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Lek.Ignacy Baumberg GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TAKTYCZNE 1/. PRZYBYCIE, ROZPOZNANIE, EW. UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE 2/. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI (ĆWICZENIE) Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Oceń sytuację i zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Cele wdrażania pierwszej pomocy Moralny obowiązek ochrony życia Obowiązek prawny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Zajęcia pozalekcyjne Program szkolenia młodzieży - RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION - CPR) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED)

Zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED) Zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED) 1. CZYM JEST AED? Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna - Automated External Defibrillation (AED), to czynność polegająca na oddziaływaniu impulsem

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa u dorosłych. Postępowanie w zadławieniu

Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa u dorosłych. Postępowanie w zadławieniu Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa u dorosłych. Postępowanie w zadławieniu Jerzy Węgielnik, Andrzej Basiński Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej w Gdańsku STRESZCZENIE Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Z A D Ł A W I E N I E

Z A D Ł A W I E N I E www.scanwork.glt.pl Z A D Ł A W I E N I E CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH Szkolenia z pierwszej pomocy WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2010 POSTĘPOWANIE U OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA I. ŁAGODNA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Ramowy porządek szkolenia DZIEŃ I Treść i forma zajęć 0.00-0.15 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA WYKŁAD: Rozpoznanie, wezwanie pomocy. Poszkodowany nieprzytomny

Bardziej szczegółowo

RESPIRATORY TOMMY MEDICAL

RESPIRATORY TOMMY MEDICAL TOMMY MEDICAL biuro@tommymedical.pl CAREvent ALS Ręczny, automatyczny respirator transportowy CAREvent ALS Ręczny, automatyczny respirator CAREvent ALS przeznaczony jest do wykorzystywania przez przeszkolone

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje serce z. Nowoczesne rozwiązania zdalnej opieki kardiologicznej dla Klientów Indywidualnych

Zadbaj o swoje serce z. Nowoczesne rozwiązania zdalnej opieki kardiologicznej dla Klientów Indywidualnych Zadbaj o swoje serce z Nowoczesne rozwiązania zdalnej opieki kardiologicznej dla Klientów Indywidualnych eopis Wykonywanie dla Pacjenta zdalnych opisów badań EKG, usprawnia pracę Personelu po przez przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi Kraków 2011-06-03 Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (Nr 01/11) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa, styczeń 2011r. AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez N aj ważn i e j s ze e l e m e n t y W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez American Heart Association Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi reanimacyjne

Podstawowe zabiegi reanimacyjne Podstawowe zabiegi reanimacyjne Wskazania do resuscytacji Podmiotem obowiązkowych zabiegów resuscytacyjnych jest umierający człowiek potencjalnie zdolny do życia u którego proces rozpoczął się od jednego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZACHOWA

PROGRAM ZDROWOTNY PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZACHOWA Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Miechowskiego Nr XXI/167/2009 z dnia 29 kwietnia 200 r. PROGRAM ZDROWOTNY PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ I DZIAŁAŃ W STANACH ZGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA WŚRÓD UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rysunek 1. Tryb BiLevel. 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800. Oddech spontaniczny PEEP H. Ciśnienie Wspomaganie ciśnieniem

Wstęp. Rysunek 1. Tryb BiLevel. 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800. Oddech spontaniczny PEEP H. Ciśnienie Wspomaganie ciśnieniem 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800 Wstęp Opcja BiLevel (Rysunek 1) dla respiratorów serii 800 jest mieszanym trybem wentylacji, który zawiera w sobie elementy wentylacji wymuszonej i spontanicznej.

Bardziej szczegółowo

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez

W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego. Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez N aj ważn i e j s ze e l e m e n t y W y t yczn ych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez American Heart Association Spis treści

Bardziej szczegółowo

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego. Reanimacja REANIMACJA A RESUSCYTACJA Terminów reanimacja i resuscytacja u ywa siê czêsto w jêzyku potocznym zamiennie, jako równoznacznych okre leñ zabiegów ratunkowych maj±cych na celu przywrócenie funkcji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2012/2013 Program szkolenia młodzieży - PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE (Basic Life Support BLS) I AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie 1. Osoba nieprzytomna: a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie b. Ma otwarte oczy, ale nie odpowiada na pytania c. Odpowiada na pytania, ale nie pamięta, co się wydarzyło

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W AKCJI

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W AKCJI Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W AKCJI FERIE W ZST ZIMOWA SZKOŁA PIERWSZEJ POMOCY 2012/2013 PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE (Basic

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE defibrylatory AED

PROFESJONALNE defibrylatory AED 0434 PROFESJONALNE defibrylatory AED co to jest AED? AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator) jest urządzeniem medycznym służącym do przywrócenia prawidłowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Gryfino, dnia 16.09.2011 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU KLIENTA NA TERENIE HAL BASENOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE I. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny Kardiomonitor Transportowy Propaq Encore Welch Allyn Propaq Encore Lekki Wytrzymały Inteligentny Monitorowanie pacjentów niezależnie od wieku, warunków otoczenia i czasu. Propaq Encore umożliwia monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OBJAWY. kaszel, ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać, sinieje, traci przytomność.

OBJAWY. kaszel, ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać, sinieje, traci przytomność. ZADŁAWIENIE Ciało obce OBJAWY kaszel, ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać, sinieje, traci przytomność. RÓŻNICOWANIE ZADŁAWIENIA (NIEDROŻNOŚCI) Objawy Czy się zadławiłeś? Inne objawy Łagodna

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR 1. Wzywanie pogotowia ratunkowego 2. Wypadek 3. Resuscytacja krąŝeniowo oddechowa a. Nagłe Zatrzymanie KrąŜenia (NZK), a zawał serca b. Resuscytacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zwykły człowiek, niezwykła sytuacja

Zwykły człowiek, niezwykła sytuacja Zwykły człowiek, niezwykła sytuacja Defibrylatory Philips HeartStart OnSite Każdy, w dowolnym miejscu... Obecnie wskaźnik przeżywalności w razie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI Agata Pawlak, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 17 baz stałych oraz 1 sezonowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Klinika An estezjo logi i, In t ensywnej T era pii i Med y cyny Ra tunkow ej Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi 2.Zasłabnięcie, utrata przytomności, zadławienia. 3. Uwaga! Wypadek! 4. Oparzenia i przegrzanie - sygnały alarmowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ

Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Temat: POJECIE, ZAKRES I ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 08 LUTY 2012 LITERATURA 1.

Bardziej szczegółowo