Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Piotr Bartkowiak *, Marcin Borkowski ** Streszczenie: W opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny zmian osobowych w organach spółek (zarządzie i radzie nadzorczej) z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i jego wpływu na funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych, funkcjonujących w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce. Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, spółki komunalne z udziałem jednostki samorządu terytorialnego Wprowadzenie Współcześnie przedsiębiorstwo działające w formie spółki kapitałowej jest główną formą prawną funkcjonowania podmiotu gospodarczego, bez względu na uwarunkowania wynikające z obowiązującego w danym kraju systemu prawnego. Cechą nadrzędną, decydującą o przewadze spółki kapitałowej nad innymi formami prowadzenia działalności, jest zasada prymatu kapitału nad osobą. Siła oddziaływania właścicieli na spółkę jest uwarunkowana liczbą posiadanych głosów, co z kolei wynika z wielkości zaangażowanego w przedsiębiorstwo kapitału. Drugą cechą spółki kapitałowej, decydującą o jej atrakcyjności, jest uzyskanie z chwilą jej rejestracji osobowości prawnej, odrębnej od osoby właścicieli 1. Cecha ta zapewnia spółce uzyskanie instytucjonalnej nieśmiertelności, gdyż jej funkcjonowanie nie jest związane ze składem osobowym jej właścicieli. Trzecią ważną cechą spółki kapitałowej jest brak odpowiedzialności jej właścicieli za zobowiązania samej spółki. Oznacza to, że: spółka działając w oparciu o tzw. kapitał zakładowy podzielony na udziały ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (Frąckowiak i in. 2008: 324). Ekonomiczne ryzyko właścicieli ogranicza się do wysokości wkładu wniesionego do spółki, za który w zamian otrzymywali udziały bądź akcje (Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych: art , art , dalej ksh). Funkcjonujące w polskim systemie prawnym przepisy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki kapitałowej jako przedsiębiorstwa zostały pierwotnie określone w obowiązującym do 2001 r. Kodeksie handlowym (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej...). * dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, al. Niepodległości 10, Poznań, ** mgr Marcin Borkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant Wydziału Zarządzania, al. Niepodległości 10, Poznań, 1 W warunkach polskich spółka nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2 298 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski Wprowadzone przez niego rozwiązania i instytucje ukształtowały ramy prawne i organizacyjne polskiego nadzoru korporacyjnego. Przyjęte regulacje, zwłaszcza w zakresie powoływania i funkcjonowania organów spółki, zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej dały rozwiązania krajowe w dualistycznym systemie nadzoru korporacyjnego. System ten charakteryzuje się występowaniem wyodrębnionych instytucjonalnie organów, w postaci organu określanego mianem zarządu, uprawnionego do prowadzenia spraw spółki, oraz organu określanego mianem rady nadzorczej, uprawnionej do sprawowania nadzoru nad działalnością spółki. Pierwotnie Kodeks handlowy nie rozróżniał pojęć kontroli i nadzoru 2, a organy nadzorcze określone w kodeksie były organami kontrolnymi, zaś funkcje nadzorcze były związane jedynie z prawem do zwoływania zgromadzeń w określonych przypadkach, czyli prawa do zaskarżania uchwał oraz zawieszenia członka w czynnościach i do delegowania własnych członków do wykonywania zarządu (Czarnota, Czarnota 1997: 12). Aktem prawnym regulującym od początku bieżącej dekady powoływanie i funkcjonowanie organów spółki, a więc funkcjonowanie w Polsce nadzoru korporacyjnego na poziomie spółki, jest Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W warunkach krajowych zarządzanie bieżące spółką zostało scedowane na rzecz zarządu, a sprawowanie nadzoru zostało przekazane do wyodrębnionego organu, w postaci komisji rewizyjnej / rady nadzorczej 3. Przyjęte w obowiązującym obecnie Kodeksie rozwiązania pozwalają radzie nadzorczej na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki, zwłaszcza poprzez badanie wszystkich dokumentów źródłowych spółki, przeglądanie ksiąg czy poprzez uzyskiwanie od zarządu lub pracowników wyjaśnień i sprawozdań lub nawet dokonywanie rewizji stanu majątku spółki. Do kompetencji właścicieli należy podejmowanie uchwał w sprawach zasadniczych dla spółki. Natomiast do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji został uprawniony zarząd, który dysponuje prerogatywami do podejmowania decyzji dyskrecjonalnych 4, związanych z bieżącym zarządzaniem majątkiem spółki i sposobem realizacji celów spółki, wyznaczonych przez właścicieli. Celem artykułu jest analiza i ocena systemu nadzoru korporacyjnego spółek komunalnych. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej ich efektywność powinna być najwyższa, gdyż świadczą one usługi monopolistyczne na rzecz społeczności lokalnej. Do badań wyselekcjonowano 40 przedsiębiorstw z dominującym w strukturze właścicielskiej udziałem jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Polski w ach w sektorze wodno-kanalizacyjnym. 2 Uprawnienia kontrolne to uprawnienia do wglądu w czyjąś działalność, nadzór zaś mieści w sobie uprawnienia kontrolne, ale obejmuje też uprawnienia do podejmowania decyzji wiążących kontrolowanego. 3 W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi, jednak w przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć lub ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników art ksh. 4 To decyzje organu, który ma uprawnienia do podejmowania decyzji w konkretnych sprawach w sposób nieskrępowany przepisami.

3 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Spółki prawa handlowego w systemie gospodarowania majątkiem jednostki samorządu terytorialnego Przekształcenia własnościowe 90. XX wieku doprowadziły do zmian zasad funkcjonowania jednostek działających w sektorze komunalnym (Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, dalej Ugk). W przeszłości uważano, że alokacja zasobów w sektorze publicznym jest wyłączona z zakresu możliwego do opisania za pomocą analizy ekonomicznej. Zmiana podejścia do funkcjonowania sektora publicznego doprowadziła do stopniowego przekształcania jednostek budżetowych w podmioty prawa handlowego i komercjalizację ich działalności, dawniej zastrzeżonej wyłącznie dla jednostek budżetowych. Zgodnie z zapisami ustawy gospodarka komunalna polega na realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych: przy czym istotną część zadań z zakresu gospodarki komunalnej stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności przez świadczenie usług powszechnie dostępnych (Kozioł, Barwacz 2008: 379). Jednostki samorządu terytorialnego wykonują je w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Dego też zadania te mogą zostać podzielone na: gospodarowanie terenami, ład przestrzenny i ochronę środowiska; dbałość o infrastrukturę techniczną; troskę o infrastrukturę społeczną (Bartkowiak 2008: 40-41). Potrzeby zbiorowe są zaspokajane z reguły przez jeden podmiot działający jako monopol naturalny kontrolowany z reguły przez gminę: Wybór formy organizacji usług komunalnych prowadzi do sytuacji, w której celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a jednocześnie gmina jako właściciel jest zainteresowana maksymalizacją zysków działalności gospodarczej prowadzonej poprzez podmioty komunalne (Misterska-Dragan 2004:78). Jest to spowodowane faktem, że sektor usług komunalnych traktuje się jako źródło pozyskiwania środków finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych. Fiskalne podejście jednostki samorządu terytorialnego jest powodem generowania zwiększonych kosztów działalności przedsiębiorstwa, a jednocześnie właściciel którym jest ta sama jednostka samorządu terytorialnego oczekuje, że ceny świadczonych usług będą na niskim poziomie. Ustawa o gospodarce komunalnej ściśle określiła formy organizacyjno-prawne spółek, które jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lub do których mogą przystąpić. Zgodnie z art. 9 tejże ustawy dopuszczalną formą są spółki kapitałowe, głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast forma spółki akcyjnej jest zarezerwowana dla prowadzenia działalności o większych rozmiarach, wymagających znacznych nakładów finansowych. Ustawa poszerzyła katalog spółek kapitałowych, do których jednostka samorządu terytorialnego może przystępować, o takie spółki, jak komandytowa lub komandytowo-akcyjna. Przystąpienie do tych drugich jest jednak ograniczone ze względu na zapis art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, mówiący o tym, że jednostka samorządu terytorialnego nie może być w spółce komplementariuszem (Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym). Ponadto poza sferą użyteczności publicznej jednostka samorządu terytorialnego może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej oraz występujące w gminie bezrobocie wpływa na poziom życia, a zastosowanie innych działań nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia (Ugk: art. 9). Ograniczenia dotyczące tworzenia i przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do

4 300 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski spółek nie mają zastosowania do spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą prowadzoną na jego rzecz, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, w tym klubów sportowych. Głównym powodem, dla którego jednostka samorządu terytorialnego powołuje i przystępuje do spółek kapitałowych, jest fakt, że spółki te są odrębnymi osobami prawnymi oraz działają we własnym imieniu i na własne ryzyko. W tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego nie ponosi odpowiedzialności za ich zobowiązania. Tym samym zobowiązanie bądź przystąpienie do spółki nie wpływa bezpośrednio na zobowiązania samej jednostki samorządu terytorialnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że wielkość zobowiązań spółek kontrolowanych ma znaczenie przy określaniu standingu finansowego jednostek w procesie dokonywania oceny ratingowej. Wykorzystywanie formy spółki kapitałowej do prowadzenia działalności przez jednostki samorządu terytorialnego spowodowało, że zagadnienie funkcjonowania nadzoru korporacyjnego nabrało nowego znaczenia jakościowego. Wyzwaniem jest wzrost efektywności działania i skuteczność zarządzania oraz wykorzystanie praw przysługujących jednostce samorządu terytorialnego jako właścicielowi. Temu celowi podporządkowano regulację prawną mówiącą, że bezpośredni nadzór w przypadku spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego sprawują rady nadzorcze 5. Ponieważ przedsiębiorstwa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania gminy w formie spółki prawa handlowego działają w otoczeniu, w którym pojawiają się inne podmioty próbujące pełnić wobec niego funkcję mocodawców, występuje tzw. problem wspólnej agencji (Kozioł 2008a: 32), oznaczający konieczność współdziałania między grupami interesu, które często mają odmienne preferencje (Kozioł, Barwacz 2008: 379). Jednostki samorządu terytorialnego, tworząc spółki i przystępując do nich, stopniowo doprowadzają do oddzielenia bezpośredniego świadczenia usług publicznych, wchodząc w rolę reguora. Samą zaś realizację zadań zlecają innym podmiotom gospodarczym. Dego konieczne stało się wprowadzenie odpowiednich zmian instytucjonalnych przedsiębiorstw komunalnych działających w formie spółek, ze zwróceniem uwagi szczególnie na problemy nadzoru korporacyjnego (Kozioł 2007: 33). Nie należy w tym miejscu zapomnieć o postrzeganiu działań przedsiębiorstw przez interesariuszy jako społecznie akceptowalnych i pożądanych. Owa akceptacja wynika z dopasowania postępowania do oczekiwań interesariuszy i obowiązujących norm (Dąbrowski 2010: 18). 2. Specyfika członkostwa w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Specyfiką nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest występowanie aspektu celowości 6 działalności przedsiębiorstwa i jego sformalizowania na podstawie przyszłej wizji i misji 7. W przypadku spółek komunalnych teoria agencji zakłada, 5 Ustawodawca wyszedł z założenia, że w przypadku obejmowania w spółce udziałów przez jednostki samorządu terytorialnego powołanie organu sprawującego stały nadzór powinno być obowiązkowe, choć w ksh w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rada nadzorcza może, ale nie musi być powołana. 6 W syntetycznie ujętym określeniu celem byłoby z jednej strony zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej, a z drugiej zwiększania korzyści (zysku) dla mocodawcy (JST). 7 W przypadku przedsiębiorstwa komunalnego wiąże się z jego działalnością statutową.

5 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 301 że w zamian za osiąganie korzyści kadra zarządzająca zabiega o interes akcjonariuszy, a więc interes właścicieli przedkładany jest przed roszczeniami innych grup (Kozioł 2008b: 596). Problem występujący w funkcjonowaniu nadzoru korporacyjnego spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego związany jest z trudnością w określeniu zasadniczej misji przedsiębiorstwa czy ma ona polegać na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, czy też na realizacji polityki społecznej i gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego Właściciel, którym jest jednostka samorządu terytorialnego, może starać się zrealizować obydwa cele, które często trudno jest ze sobą pogodzić (Kozioł, Barwacz 2008: 379). Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej przeważa pogląd, że zasadniczym celem kadry menedżerskiej przedsiębiorstw ma być kreowanie wartości dla jego interesariuszy (Jeżak 2010: 99). Kolejnym istotnym aspektem w sprawowaniu nadzoru w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest występowanie dominującego wewnętrznego mechanizmu nadzoru właścicielskiego, uwzględniającego siłę wpływu interesariuszy. Ponadto w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego występuje z większą ostrością zjawisko asymetrii informacji, co wynika z kadencyjności sprawowania urzędu przez organy jednostki samorządu terytorialnego. Politycy ze względu na potencjalny skutek działań starają się nie akcentować pożądanego celu działalności przedsiębiorstwa, jakim jest wzrost jego wartości. Ponadto specyfiką nadzoru w spółkach komunalnych jest występowanie oddziaływania cyklu wyborczego na zajmowane stanowiska zarówno w organach jednostek samorządu terytorialnego, jak i organach spółek z jego udziałem. Z tym zagadnieniem jest związane pojęcie wspólnej agencji, gdyż oprócz jednostki samorządu terytorialnego pojawiają się inne podmioty próbujące pełnić wobec spółki funkcję mocodawców (np. dziennikarze, działacze związkowi, ekolodzy), co oznacza konieczność nawiązania współpracy, a nawet współdziałania z grupami interesu, które mogą mieć całkowicie odmienne cele. Ponadto w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego występuje zjawisko wielkości i różnorodności relacji agencji, gdyż oprócz rady nadzorczej występuje dodatkowy szczebel agencji w postaci biura nadzoru właścicielskiego czy funkcjonowania biura audytu wewnętrznego, co wymusza z kolei opracowanie procedur współdziałania pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi grupami interesu. 3. Umiejscowienie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego spółek komunalnych W systemie dualistycznym pierwotnie rady nadzorcze reprezentowały właścicieli, którymi były pojedyncze osoby lub rodziny. Później wraz z rozwojem rynków kapitałowych rada zaczęła reprezentować rozproszonych udziałowców lub akcjonariuszy. Wynikiem tego było wykształcenie się modelu triady 8, w którym rada pełni funkcję ogniwa łączącego procesy zarządzania realizowane przez zarząd przedsiębiorstwa i zgromadzenie wspólników reprezentujące właścicieli: W przyjętym rozwiązaniu rada nadzorcza skupiła swoją działalność głównie na reprezentowaniu spółki, a nie na bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwem (Wawrzyniak, Bińczak 1991: 12). W spółce kapitałowej organem nadzoru, za którego pośrednictwem akcjonariusze wykonują kontrolę nad spółką, w systemie dualistycznym obowiązującym w Polsce, jest rada nad- 8 System kontynentalny (niemiecki) ma także zastosowanie w Polsce.

6 302 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski zorcza powołana do wykonywania stałego nadzoru nad sposobem, w jaki jest zarządzana spółka (ksh: art. 382). Formalnie rada nie może wydawać poleceń zarządowi, ale istnieje możliwość, aby uczestniczyła w prowadzeniu spraw spółki poprzez zawarcie w umowie/ statucie zastrzeżenia do podejmowania decyzji w określonych przez umowę/statut sprawach. Występujący w Polsce model organów spółki kapitałowej charakteryzuje się ścisłym personalnym, kompetencyjnym i funkcjonalnym rozdziałem pomiędzy dwoma organami kierowniczymi spółki, czyli zarządem powołanym do prowadzenia bieżących spraw i radą nadzorczą powołaną do reprezentowania jej interesu. Funkcjonujący rozdział personalny wyraża się tym, że członkowie rady nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu (ksh: art ). Tym samym organ kontrolowany i kontrolujący mają odmienne składy osobowe 9. Zakaz łączenia stanowisk ma na celu zapewnienie niezależności członków rady nadzorczej od osób, których działalność ma kontrolować. Natomiast rozdział kompetencyjny wyraża się w ustawowym rozdziale kompetencji zadań zarządu i rady nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy spółki w sposób autonomiczny, a więc nie podlega poleceniom rady nadzorczej ani walnego zgromadzenia (ksh: art. 3751). Wykonywany przez radę nadzór ma charakter ex post, a więc dotyczy czynności już dokonanych. W warunkach polskich rada nadzorcza ma charakter kolegialny i składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków (ksh: art ). Członków rady nadzorczej powołuje się, co do zasady, przez walne zgromadzenie w głosowaniu plenarnym 10 lub w głosowaniu grupami. Statut spółki może przyznawać prawo powoływania i odwoływania określonej liczby członków rady, niezależnie od zakresu jego uczestnictwa kapitałowego w spółce, a także może przyznawać takie uprawnienie instytucjom i podmiotom niebędącym akcjonariuszami. Rada nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które zwołuje się w miarę potrzeb, jednak co najmniej trzy razy w danym roku obrotowym. Posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący na żądanie zarządu lub członka rady nadzorczej, a jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut/umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej (ksh: art ). Kadencja członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa z reguły rok. Może być jednak określona w umowie na dowolnie długi czas (Frąckowiak i in. 2008: 429), zaś w spółce akcyjnej nie może być dłuższa niż pięć (ksh: art. 386). Co do zasady, okres ten liczony jest dla każdego członka rady osobno, chyba że umowa/statut przewiduje, że powołanie następuje na okres wspólnej kadencji Możliwa jest jednak delegacja przez radę nadzorczą swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności na czas nie dłuższy niż trzy miesiące. Ponadto w stosunku do członków rady nadzorczej zastosowanie znajduje zapis, że nie mogą być jednocześnie prokurentem spółki, jej likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Członkami rady nadzorczej nie mogą być także osoby, które bezpośrednio podlegają członkowi zarządu lub likwidatorowi, oraz członkowie zarządu i likwidatorzy spółki zależnej. 10 Wówczas cały skład rady wybiera akcjonariusz większościowy. 11 W takim przypadku mandat członka rady powołanego przed upływem wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

7 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Analiza zmian osobowych w badanych jednostkach samorządu terytorialnego w ach W celu określania skuteczności funkcjonowania nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego dokonano obserwacji zmian osobowych w organach spółek. Przyjęcie kryterium czasu zasiadania w organie uzasadnia fakt, że czas pełnienia obowiązków jest bezpośrednio związany z osiąganym wynikiem finansowym i poznaniem specyfiki działalności danej spółki. W związku z powyższym do obserwacji wyselekcjonowano 40 przedsiębiorstw z dominującym w strukturze właścicielskiej udziałem jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Polski w ach w sektorze wodno- -kanalizacyjnym. Analiza zmian osobowych, które wystąpiły w badanym okresie w organach uprawnionych do reprezentowania spółek (zarządach) i organach nadzoru (radach nadzorczych), dokonano na podstawie danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Łącznie uwzględniono informacje odnoszące się do 890 osób zasiadających w ach w organach spółek, tj. 223 osób w zarządach i 667 osób w radach nadzorczych. Tabela 1 Zmiany w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w ach Nazwa spółki Według statutu/ umowy spółki w skład organu wchodziło (osoby) zarząd [1] rada nadzorcza [2] W ach w organie zasiadało (osoby) zarząd [3] rada nadzorcza [4] Rotacja zarząd [3/1] rada nadzorcza [4/2] Średni czas sprawowanie funkcji (miesiące) zarząd Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,25 3, i Kanalizacji w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,67 2, i Kanalizacji w Krakowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,00 4, w Łodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,25 3, i Kanalizacji we Wrocławiu Aquanet sp. z o.o. / Aquanet SA ,00 2, w Poznaniu SAUR Neptun Gdańsk ,67 3, Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,60 4, w Szczecinie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ,00 6, w Bydgoszczy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,50 3, i Kanalizacji w Lublinie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,50 2, w Katowicach Wodociągi Białostockie ,33 4, ,00 1, w Gdyni ,33 2, Okręgu Częstochowskiego Wodociągi Miejskie w Radomiu ,00 3, rada nadzorcza

8 304 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu ,75 3, Toruńskie Wodociągi ,50 3, Wodociągi Kieleckie ,00 1, w Gliwicach Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,50 2, ,33 2, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,00 3, w Olsztynie ,00 3, AQUA Bielsko-Biała ,00 3, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie w Rudzie Śląskiej w Rybniku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach w Dąbrowie Górniczej Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW w Dąbrowie Górniczej ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,50 2, ,00 3, ,00 6, Wodociągi Płockie ,50 3, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu ,33 4, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku ,00 2, ,33 2, ,50 2, ,50 4, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja ,00 2, Tarnowskie Wodociągi ,00 5, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo ,00 1, Wodociągów i Kanalizacji ,00 4, w Kaliszu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ,00 4, w Koszalinie Legnickie Przedsiębiorstwa Wodociągów ,00 2, i Kanalizacji Średnia ,00 3, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z Średnio w zarządzie spółki zasiadało pięć osób, natomiast w radzie nadzorczej siedemnaście osób. Wskaźnik rotacji jest wyższy wśród członków rad nadzorczych, co świadczy o dokonywaniu zmian z częstotliwością wyższą niż w zarządzie. Średni czas zasiadania w zarządzie spółki w badanej populacji wyniósł 54 miesiące, czyli 4 a i 6 miesięcy. Natomiast średni czas zasiadania w organie nadzoru wyniósł 32 miesiące, czyli 2 a i 8 miesięcy.

9 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 305 Konsekwencją uzyskanego wyniku dla sprawowania nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest stwierdzenie, że w 33 przypadkach na 40 czas zasiadania w zarządzie był dłuższy niż w radzie, a więc członkowie rady ze względów na zmiany kadrowe mieli zmniejszoną możliwość wpływu na funkcjonowanie spółki. Sugeruje to występowanie sytuacji, w której członkowie rad nadzorczych nie byli w stanie nadzorować zarządu i dokonywać najkorzystniejszych z punktu widzenia interesu spółki zmian w jego składzie, gdyż funkcjonowali w czasie ograniczonym występowaniem zmian osobowych w ich składach do roku od roku do 2 od 2 do 3 od 3 do 4 od 4 do 5 od 5 do 6 od 6 do 7 od 7 do 8 od 8 do 9 d 9 do 10 Wykres 1. Liczba osób pełniących funkcje w zarządzie spółek z udziałem JST Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z do roku od roku od 2 do od 3 do od 4 do od 5 do od 6 do od 7 do od 8 do do d 9 do 10 Wykres 2. Liczba osób pełniących funkcje w radzie nadzorczej spółek z udziałem JST Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z

10 306 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski Na wykresie 1 oraz 2 widać różnicę w zakresie liczby osób pełniących obowiązki dłużej niż trzy a. Na 223 osoby wchodzące w skład organu reprezentującego spółkę 116 osób zasiada w nim dłużej niż trzy a, co stanowi 52% wszystkich zarządzających. W przypadku zarządu zmiany personalne najczęściej występowały w drugim roku pełnienia obowiązków, a skumulowane zmiany osiągnęły maksimum w trzecim roku pracy. Na 667 osób zasiadających w radach nadzorczych 231 było w tym organie dłużej niż trzy a, co stanowiło 34%. W przypadku rad nadzorczych skumulowane zmiany do roku drugiego stanowią ponad połowę całości zmian w całym okresie. Od trzeciego roku sprawowania mandatu liczba osób będących nieprzerwanie w składzie rady systematycznie maleje. Taki układ zmian personalnych, tj. większa częstotliwość zmian personalnych w obsadach rad nadzorczych w stosunku do nikłej rotacji wśród członków zarządu, świadczy o tym, że w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło rozproszenie władzy rady nadzorczej. Sama rada stała się zależna od zarządu, nie zaś zarząd od rady, a jej rola ogranicza się jedynie do akceptowania rozwiązań narzuconych przez zarząd. Podsumowanie Określenie potencjalnych przyczyn zaobserwowanego stanu można dokonać poprzez odwołanie się do teorii kapitalizmu menedżerskiego i zawłaszczania wartości dodanej przez menedżerów. Prawdopodobną przyczyną występowania opisanego zjawiska jest funkcjonowanie symbolicznego nadzoru korporacyjnego, w którym członkowie rady ograniczają się w działaniach do wykonywania funkcji zatwierdzania decyzji podejmowanych przez zarząd. Wysoki wskaźnik rotacji osób zasiadających w organie nadzoru obrazuje brak zaangażowania członków rad do zajmowania się sprawami spółki. Traktują swój obowiązek jedynie w kategoriach odbycia posiedzenia w ramach etatu. Ponadto wysoki poziom rotacji osobowej powoduje, że brak im motywacji do podejmowania działań, a sam wpływ ze względu na ograniczony czas oddziaływania na funkcjonowanie organizacji jest nikły lub nawet wręcz iluzoryczny. Literatura Bartkowiak P. (2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. Czarnota J.L., Czarnota M. (1997), Usytuowanie i zadania rad nadzorczych w polskim kodeksie handlowym, Przegląd Organizacji nr 1. Dąbrowski T.J. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków. Frąckowiak J., Kidyba A., Popiołek W., Pyzioł W., Witosz A. (2008), Kodeks spółek handlowych z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. Jeżka J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa. Kozioł L. (2007), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 753, Kraków. Kozioł L. (2008a), Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 772, Kraków.

11 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 307 Kozioł L. (2008b), Wieloaspektowe ujęcie nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. Kozioł L., Barwacz K. (2008), Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Misterska-Dragan B. (2004), Czy Skarb Państwa to dobry wzór nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 2, Bochnia. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r., DzU 1990, nr 17, poz. 98 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43, ze zm. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz Wawrzyniak B., Bińczak B. (1991), Skuteczne rady nadzorcze, Poltext, Warszawa. TENDENCY OF PERSONAL CHANGES IN ORGANS OF CAPITAL COMPANIES IN THE MUNICIPAL SECTOR Abstract: This paper constitutes an attempt to accomplishment of opinion tendency of personal changes in organs of capital companies (executive managers and supervisory board) in the municipal sector and his influence on functioning corporate governance, acting in water-supply and savage sector in Poland. Keywords: corporate governance, capital companies in the municipal sector Transed by Marcin Borkowski

12

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce komunalnej

Ustawa o gospodarce komunalnej Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 43) Tekst jednolity z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 236) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2016 poz Ustawa o gospodarce komunalnej - Legeo Wersja:

Dz.U. z 2016 poz Ustawa o gospodarce komunalnej - Legeo Wersja: Strona 1 z 10 Dz.U. z 2016 poz. 573 - Ustawa o gospodarce komunalnej - Legeo Wersja: 26.04.2016 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Ewa Kowalska I Działalność lecznicza jako działalność regulowana Co to jest działalność regulowana? Działalność regulowana to działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2978 Poz. 236 236 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 827 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. 1 Kompetencje Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. 1 Kompetencje Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. 1 Kompetencje Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 Wójta Gminy Gniewino z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 Wójta Gminy Gniewino z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 2/2013 Wójta Gminy Gniewino z dnia 21.01.2013roku w sprawie: zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gniewino Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT DOBRE PRAWO - DOBRE RZĄDZENIE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław telefon: 071 770 40 78 fax: 071

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. Zarząd spółki pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Ekokogeneracja S.A. zwana dalej Radą Nadzorczą jest stałym organem nadzorczym Ekokogeneracja S.A. zwanej dalej Spółką. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (zwany dalej Zarządem) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Łączenie spółek użyteczności publicznej

Łączenie spółek użyteczności publicznej Łączenie spółek użyteczności publicznej Coraz więcej samorządów zastanawia się nad łączeniem spółek komunalnych. Jednak nie zawsze takie działanie doprowadzi do obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. 1. 1. Regulamin Komitetu Audytu spółki pod firmą Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INDOS S.A. W CHORZOWIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności Spółki.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień r. 2. [Siedziba spółki]

STATUT SPÓŁKI. pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień r. 2. [Siedziba spółki] I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień 14.06.2017r. 1. [Firma spółki] 1.Firma Spółki brzmi: DOOK Spółka Akcyjna. 2.Spółka może

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1. z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PCC ROKITA S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2017 R. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Podstawa prawna: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA przyjęty na podstawie uchwał Zarządu Echo Investment S.A., zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2005 r. oraz 21 marca 2013r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Sprawozdanie z działalności. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku

SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Sprawozdanie z działalności. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Sprawozdanie z działalności ANIE ZARZĄDU Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku Spis treści Skład Rady Nadzorczej w 2015 r. 3 Niezależność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe SA zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe SA zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe SA zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SILVA CAPITAL GROUP S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SILVA CAPITAL GROUP S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Silva Capital Group S.A. zwana dalej Radą Nadzorczą jest stałym organem nadzorczym Silva Capital Group S.A. zwanej dalej Spółką. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki akcyjnej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu Spółka Akcyjna. Postanowienia wstępne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki akcyjnej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu Spółka Akcyjna. Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Nr 15/2005 ZWZA z dnia 9 czerwca 2005 r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki akcyjnej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu Spółka Akcyjna 1 Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Branży Infrastruktury zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Europejskiej (SE)

Statut Spółki Europejskiej (SE) Rozporządzenie w sprawie Statutu Spółki Europejskiej i Dyrektywy w odniesieniu do zaangażowania pracowników (z dnia 08.10.2001r / okres transpozycji na prawa krajowe 3 lata) Ogólny przegląd statutu spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym Spółki podlegającym ograniczeniom ustanowionym w Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo