Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Piotr Bartkowiak *, Marcin Borkowski ** Streszczenie: W opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny zmian osobowych w organach spółek (zarządzie i radzie nadzorczej) z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i jego wpływu na funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych, funkcjonujących w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce. Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, spółki komunalne z udziałem jednostki samorządu terytorialnego Wprowadzenie Współcześnie przedsiębiorstwo działające w formie spółki kapitałowej jest główną formą prawną funkcjonowania podmiotu gospodarczego, bez względu na uwarunkowania wynikające z obowiązującego w danym kraju systemu prawnego. Cechą nadrzędną, decydującą o przewadze spółki kapitałowej nad innymi formami prowadzenia działalności, jest zasada prymatu kapitału nad osobą. Siła oddziaływania właścicieli na spółkę jest uwarunkowana liczbą posiadanych głosów, co z kolei wynika z wielkości zaangażowanego w przedsiębiorstwo kapitału. Drugą cechą spółki kapitałowej, decydującą o jej atrakcyjności, jest uzyskanie z chwilą jej rejestracji osobowości prawnej, odrębnej od osoby właścicieli 1. Cecha ta zapewnia spółce uzyskanie instytucjonalnej nieśmiertelności, gdyż jej funkcjonowanie nie jest związane ze składem osobowym jej właścicieli. Trzecią ważną cechą spółki kapitałowej jest brak odpowiedzialności jej właścicieli za zobowiązania samej spółki. Oznacza to, że: spółka działając w oparciu o tzw. kapitał zakładowy podzielony na udziały ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (Frąckowiak i in. 2008: 324). Ekonomiczne ryzyko właścicieli ogranicza się do wysokości wkładu wniesionego do spółki, za który w zamian otrzymywali udziały bądź akcje (Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych: art , art , dalej ksh). Funkcjonujące w polskim systemie prawnym przepisy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki kapitałowej jako przedsiębiorstwa zostały pierwotnie określone w obowiązującym do 2001 r. Kodeksie handlowym (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej...). * dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, al. Niepodległości 10, Poznań, ** mgr Marcin Borkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant Wydziału Zarządzania, al. Niepodległości 10, Poznań, 1 W warunkach polskich spółka nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2 298 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski Wprowadzone przez niego rozwiązania i instytucje ukształtowały ramy prawne i organizacyjne polskiego nadzoru korporacyjnego. Przyjęte regulacje, zwłaszcza w zakresie powoływania i funkcjonowania organów spółki, zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej dały rozwiązania krajowe w dualistycznym systemie nadzoru korporacyjnego. System ten charakteryzuje się występowaniem wyodrębnionych instytucjonalnie organów, w postaci organu określanego mianem zarządu, uprawnionego do prowadzenia spraw spółki, oraz organu określanego mianem rady nadzorczej, uprawnionej do sprawowania nadzoru nad działalnością spółki. Pierwotnie Kodeks handlowy nie rozróżniał pojęć kontroli i nadzoru 2, a organy nadzorcze określone w kodeksie były organami kontrolnymi, zaś funkcje nadzorcze były związane jedynie z prawem do zwoływania zgromadzeń w określonych przypadkach, czyli prawa do zaskarżania uchwał oraz zawieszenia członka w czynnościach i do delegowania własnych członków do wykonywania zarządu (Czarnota, Czarnota 1997: 12). Aktem prawnym regulującym od początku bieżącej dekady powoływanie i funkcjonowanie organów spółki, a więc funkcjonowanie w Polsce nadzoru korporacyjnego na poziomie spółki, jest Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W warunkach krajowych zarządzanie bieżące spółką zostało scedowane na rzecz zarządu, a sprawowanie nadzoru zostało przekazane do wyodrębnionego organu, w postaci komisji rewizyjnej / rady nadzorczej 3. Przyjęte w obowiązującym obecnie Kodeksie rozwiązania pozwalają radzie nadzorczej na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki, zwłaszcza poprzez badanie wszystkich dokumentów źródłowych spółki, przeglądanie ksiąg czy poprzez uzyskiwanie od zarządu lub pracowników wyjaśnień i sprawozdań lub nawet dokonywanie rewizji stanu majątku spółki. Do kompetencji właścicieli należy podejmowanie uchwał w sprawach zasadniczych dla spółki. Natomiast do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji został uprawniony zarząd, który dysponuje prerogatywami do podejmowania decyzji dyskrecjonalnych 4, związanych z bieżącym zarządzaniem majątkiem spółki i sposobem realizacji celów spółki, wyznaczonych przez właścicieli. Celem artykułu jest analiza i ocena systemu nadzoru korporacyjnego spółek komunalnych. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej ich efektywność powinna być najwyższa, gdyż świadczą one usługi monopolistyczne na rzecz społeczności lokalnej. Do badań wyselekcjonowano 40 przedsiębiorstw z dominującym w strukturze właścicielskiej udziałem jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Polski w ach w sektorze wodno-kanalizacyjnym. 2 Uprawnienia kontrolne to uprawnienia do wglądu w czyjąś działalność, nadzór zaś mieści w sobie uprawnienia kontrolne, ale obejmuje też uprawnienia do podejmowania decyzji wiążących kontrolowanego. 3 W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi, jednak w przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć lub ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników art ksh. 4 To decyzje organu, który ma uprawnienia do podejmowania decyzji w konkretnych sprawach w sposób nieskrępowany przepisami.

3 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Spółki prawa handlowego w systemie gospodarowania majątkiem jednostki samorządu terytorialnego Przekształcenia własnościowe 90. XX wieku doprowadziły do zmian zasad funkcjonowania jednostek działających w sektorze komunalnym (Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, dalej Ugk). W przeszłości uważano, że alokacja zasobów w sektorze publicznym jest wyłączona z zakresu możliwego do opisania za pomocą analizy ekonomicznej. Zmiana podejścia do funkcjonowania sektora publicznego doprowadziła do stopniowego przekształcania jednostek budżetowych w podmioty prawa handlowego i komercjalizację ich działalności, dawniej zastrzeżonej wyłącznie dla jednostek budżetowych. Zgodnie z zapisami ustawy gospodarka komunalna polega na realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych: przy czym istotną część zadań z zakresu gospodarki komunalnej stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności przez świadczenie usług powszechnie dostępnych (Kozioł, Barwacz 2008: 379). Jednostki samorządu terytorialnego wykonują je w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Dego też zadania te mogą zostać podzielone na: gospodarowanie terenami, ład przestrzenny i ochronę środowiska; dbałość o infrastrukturę techniczną; troskę o infrastrukturę społeczną (Bartkowiak 2008: 40-41). Potrzeby zbiorowe są zaspokajane z reguły przez jeden podmiot działający jako monopol naturalny kontrolowany z reguły przez gminę: Wybór formy organizacji usług komunalnych prowadzi do sytuacji, w której celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a jednocześnie gmina jako właściciel jest zainteresowana maksymalizacją zysków działalności gospodarczej prowadzonej poprzez podmioty komunalne (Misterska-Dragan 2004:78). Jest to spowodowane faktem, że sektor usług komunalnych traktuje się jako źródło pozyskiwania środków finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych. Fiskalne podejście jednostki samorządu terytorialnego jest powodem generowania zwiększonych kosztów działalności przedsiębiorstwa, a jednocześnie właściciel którym jest ta sama jednostka samorządu terytorialnego oczekuje, że ceny świadczonych usług będą na niskim poziomie. Ustawa o gospodarce komunalnej ściśle określiła formy organizacyjno-prawne spółek, które jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lub do których mogą przystąpić. Zgodnie z art. 9 tejże ustawy dopuszczalną formą są spółki kapitałowe, głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast forma spółki akcyjnej jest zarezerwowana dla prowadzenia działalności o większych rozmiarach, wymagających znacznych nakładów finansowych. Ustawa poszerzyła katalog spółek kapitałowych, do których jednostka samorządu terytorialnego może przystępować, o takie spółki, jak komandytowa lub komandytowo-akcyjna. Przystąpienie do tych drugich jest jednak ograniczone ze względu na zapis art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, mówiący o tym, że jednostka samorządu terytorialnego nie może być w spółce komplementariuszem (Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym). Ponadto poza sferą użyteczności publicznej jednostka samorządu terytorialnego może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej oraz występujące w gminie bezrobocie wpływa na poziom życia, a zastosowanie innych działań nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia (Ugk: art. 9). Ograniczenia dotyczące tworzenia i przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do

4 300 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski spółek nie mają zastosowania do spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą prowadzoną na jego rzecz, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, w tym klubów sportowych. Głównym powodem, dla którego jednostka samorządu terytorialnego powołuje i przystępuje do spółek kapitałowych, jest fakt, że spółki te są odrębnymi osobami prawnymi oraz działają we własnym imieniu i na własne ryzyko. W tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego nie ponosi odpowiedzialności za ich zobowiązania. Tym samym zobowiązanie bądź przystąpienie do spółki nie wpływa bezpośrednio na zobowiązania samej jednostki samorządu terytorialnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że wielkość zobowiązań spółek kontrolowanych ma znaczenie przy określaniu standingu finansowego jednostek w procesie dokonywania oceny ratingowej. Wykorzystywanie formy spółki kapitałowej do prowadzenia działalności przez jednostki samorządu terytorialnego spowodowało, że zagadnienie funkcjonowania nadzoru korporacyjnego nabrało nowego znaczenia jakościowego. Wyzwaniem jest wzrost efektywności działania i skuteczność zarządzania oraz wykorzystanie praw przysługujących jednostce samorządu terytorialnego jako właścicielowi. Temu celowi podporządkowano regulację prawną mówiącą, że bezpośredni nadzór w przypadku spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego sprawują rady nadzorcze 5. Ponieważ przedsiębiorstwa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania gminy w formie spółki prawa handlowego działają w otoczeniu, w którym pojawiają się inne podmioty próbujące pełnić wobec niego funkcję mocodawców, występuje tzw. problem wspólnej agencji (Kozioł 2008a: 32), oznaczający konieczność współdziałania między grupami interesu, które często mają odmienne preferencje (Kozioł, Barwacz 2008: 379). Jednostki samorządu terytorialnego, tworząc spółki i przystępując do nich, stopniowo doprowadzają do oddzielenia bezpośredniego świadczenia usług publicznych, wchodząc w rolę reguora. Samą zaś realizację zadań zlecają innym podmiotom gospodarczym. Dego konieczne stało się wprowadzenie odpowiednich zmian instytucjonalnych przedsiębiorstw komunalnych działających w formie spółek, ze zwróceniem uwagi szczególnie na problemy nadzoru korporacyjnego (Kozioł 2007: 33). Nie należy w tym miejscu zapomnieć o postrzeganiu działań przedsiębiorstw przez interesariuszy jako społecznie akceptowalnych i pożądanych. Owa akceptacja wynika z dopasowania postępowania do oczekiwań interesariuszy i obowiązujących norm (Dąbrowski 2010: 18). 2. Specyfika członkostwa w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Specyfiką nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest występowanie aspektu celowości 6 działalności przedsiębiorstwa i jego sformalizowania na podstawie przyszłej wizji i misji 7. W przypadku spółek komunalnych teoria agencji zakłada, 5 Ustawodawca wyszedł z założenia, że w przypadku obejmowania w spółce udziałów przez jednostki samorządu terytorialnego powołanie organu sprawującego stały nadzór powinno być obowiązkowe, choć w ksh w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rada nadzorcza może, ale nie musi być powołana. 6 W syntetycznie ujętym określeniu celem byłoby z jednej strony zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej, a z drugiej zwiększania korzyści (zysku) dla mocodawcy (JST). 7 W przypadku przedsiębiorstwa komunalnego wiąże się z jego działalnością statutową.

5 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 301 że w zamian za osiąganie korzyści kadra zarządzająca zabiega o interes akcjonariuszy, a więc interes właścicieli przedkładany jest przed roszczeniami innych grup (Kozioł 2008b: 596). Problem występujący w funkcjonowaniu nadzoru korporacyjnego spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego związany jest z trudnością w określeniu zasadniczej misji przedsiębiorstwa czy ma ona polegać na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, czy też na realizacji polityki społecznej i gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego Właściciel, którym jest jednostka samorządu terytorialnego, może starać się zrealizować obydwa cele, które często trudno jest ze sobą pogodzić (Kozioł, Barwacz 2008: 379). Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej przeważa pogląd, że zasadniczym celem kadry menedżerskiej przedsiębiorstw ma być kreowanie wartości dla jego interesariuszy (Jeżak 2010: 99). Kolejnym istotnym aspektem w sprawowaniu nadzoru w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest występowanie dominującego wewnętrznego mechanizmu nadzoru właścicielskiego, uwzględniającego siłę wpływu interesariuszy. Ponadto w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego występuje z większą ostrością zjawisko asymetrii informacji, co wynika z kadencyjności sprawowania urzędu przez organy jednostki samorządu terytorialnego. Politycy ze względu na potencjalny skutek działań starają się nie akcentować pożądanego celu działalności przedsiębiorstwa, jakim jest wzrost jego wartości. Ponadto specyfiką nadzoru w spółkach komunalnych jest występowanie oddziaływania cyklu wyborczego na zajmowane stanowiska zarówno w organach jednostek samorządu terytorialnego, jak i organach spółek z jego udziałem. Z tym zagadnieniem jest związane pojęcie wspólnej agencji, gdyż oprócz jednostki samorządu terytorialnego pojawiają się inne podmioty próbujące pełnić wobec spółki funkcję mocodawców (np. dziennikarze, działacze związkowi, ekolodzy), co oznacza konieczność nawiązania współpracy, a nawet współdziałania z grupami interesu, które mogą mieć całkowicie odmienne cele. Ponadto w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego występuje zjawisko wielkości i różnorodności relacji agencji, gdyż oprócz rady nadzorczej występuje dodatkowy szczebel agencji w postaci biura nadzoru właścicielskiego czy funkcjonowania biura audytu wewnętrznego, co wymusza z kolei opracowanie procedur współdziałania pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi grupami interesu. 3. Umiejscowienie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego spółek komunalnych W systemie dualistycznym pierwotnie rady nadzorcze reprezentowały właścicieli, którymi były pojedyncze osoby lub rodziny. Później wraz z rozwojem rynków kapitałowych rada zaczęła reprezentować rozproszonych udziałowców lub akcjonariuszy. Wynikiem tego było wykształcenie się modelu triady 8, w którym rada pełni funkcję ogniwa łączącego procesy zarządzania realizowane przez zarząd przedsiębiorstwa i zgromadzenie wspólników reprezentujące właścicieli: W przyjętym rozwiązaniu rada nadzorcza skupiła swoją działalność głównie na reprezentowaniu spółki, a nie na bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwem (Wawrzyniak, Bińczak 1991: 12). W spółce kapitałowej organem nadzoru, za którego pośrednictwem akcjonariusze wykonują kontrolę nad spółką, w systemie dualistycznym obowiązującym w Polsce, jest rada nad- 8 System kontynentalny (niemiecki) ma także zastosowanie w Polsce.

6 302 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski zorcza powołana do wykonywania stałego nadzoru nad sposobem, w jaki jest zarządzana spółka (ksh: art. 382). Formalnie rada nie może wydawać poleceń zarządowi, ale istnieje możliwość, aby uczestniczyła w prowadzeniu spraw spółki poprzez zawarcie w umowie/ statucie zastrzeżenia do podejmowania decyzji w określonych przez umowę/statut sprawach. Występujący w Polsce model organów spółki kapitałowej charakteryzuje się ścisłym personalnym, kompetencyjnym i funkcjonalnym rozdziałem pomiędzy dwoma organami kierowniczymi spółki, czyli zarządem powołanym do prowadzenia bieżących spraw i radą nadzorczą powołaną do reprezentowania jej interesu. Funkcjonujący rozdział personalny wyraża się tym, że członkowie rady nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu (ksh: art ). Tym samym organ kontrolowany i kontrolujący mają odmienne składy osobowe 9. Zakaz łączenia stanowisk ma na celu zapewnienie niezależności członków rady nadzorczej od osób, których działalność ma kontrolować. Natomiast rozdział kompetencyjny wyraża się w ustawowym rozdziale kompetencji zadań zarządu i rady nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy spółki w sposób autonomiczny, a więc nie podlega poleceniom rady nadzorczej ani walnego zgromadzenia (ksh: art. 3751). Wykonywany przez radę nadzór ma charakter ex post, a więc dotyczy czynności już dokonanych. W warunkach polskich rada nadzorcza ma charakter kolegialny i składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków (ksh: art ). Członków rady nadzorczej powołuje się, co do zasady, przez walne zgromadzenie w głosowaniu plenarnym 10 lub w głosowaniu grupami. Statut spółki może przyznawać prawo powoływania i odwoływania określonej liczby członków rady, niezależnie od zakresu jego uczestnictwa kapitałowego w spółce, a także może przyznawać takie uprawnienie instytucjom i podmiotom niebędącym akcjonariuszami. Rada nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które zwołuje się w miarę potrzeb, jednak co najmniej trzy razy w danym roku obrotowym. Posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący na żądanie zarządu lub członka rady nadzorczej, a jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut/umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej (ksh: art ). Kadencja członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa z reguły rok. Może być jednak określona w umowie na dowolnie długi czas (Frąckowiak i in. 2008: 429), zaś w spółce akcyjnej nie może być dłuższa niż pięć (ksh: art. 386). Co do zasady, okres ten liczony jest dla każdego członka rady osobno, chyba że umowa/statut przewiduje, że powołanie następuje na okres wspólnej kadencji Możliwa jest jednak delegacja przez radę nadzorczą swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności na czas nie dłuższy niż trzy miesiące. Ponadto w stosunku do członków rady nadzorczej zastosowanie znajduje zapis, że nie mogą być jednocześnie prokurentem spółki, jej likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Członkami rady nadzorczej nie mogą być także osoby, które bezpośrednio podlegają członkowi zarządu lub likwidatorowi, oraz członkowie zarządu i likwidatorzy spółki zależnej. 10 Wówczas cały skład rady wybiera akcjonariusz większościowy. 11 W takim przypadku mandat członka rady powołanego przed upływem wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

7 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Analiza zmian osobowych w badanych jednostkach samorządu terytorialnego w ach W celu określania skuteczności funkcjonowania nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego dokonano obserwacji zmian osobowych w organach spółek. Przyjęcie kryterium czasu zasiadania w organie uzasadnia fakt, że czas pełnienia obowiązków jest bezpośrednio związany z osiąganym wynikiem finansowym i poznaniem specyfiki działalności danej spółki. W związku z powyższym do obserwacji wyselekcjonowano 40 przedsiębiorstw z dominującym w strukturze właścicielskiej udziałem jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Polski w ach w sektorze wodno- -kanalizacyjnym. Analiza zmian osobowych, które wystąpiły w badanym okresie w organach uprawnionych do reprezentowania spółek (zarządach) i organach nadzoru (radach nadzorczych), dokonano na podstawie danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Łącznie uwzględniono informacje odnoszące się do 890 osób zasiadających w ach w organach spółek, tj. 223 osób w zarządach i 667 osób w radach nadzorczych. Tabela 1 Zmiany w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w ach Nazwa spółki Według statutu/ umowy spółki w skład organu wchodziło (osoby) zarząd [1] rada nadzorcza [2] W ach w organie zasiadało (osoby) zarząd [3] rada nadzorcza [4] Rotacja zarząd [3/1] rada nadzorcza [4/2] Średni czas sprawowanie funkcji (miesiące) zarząd Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,25 3, i Kanalizacji w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,67 2, i Kanalizacji w Krakowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,00 4, w Łodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,25 3, i Kanalizacji we Wrocławiu Aquanet sp. z o.o. / Aquanet SA ,00 2, w Poznaniu SAUR Neptun Gdańsk ,67 3, Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,60 4, w Szczecinie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ,00 6, w Bydgoszczy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,50 3, i Kanalizacji w Lublinie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ,50 2, w Katowicach Wodociągi Białostockie ,33 4, ,00 1, w Gdyni ,33 2, Okręgu Częstochowskiego Wodociągi Miejskie w Radomiu ,00 3, rada nadzorcza

8 304 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu ,75 3, Toruńskie Wodociągi ,50 3, Wodociągi Kieleckie ,00 1, w Gliwicach Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,50 2, ,33 2, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,00 3, w Olsztynie ,00 3, AQUA Bielsko-Biała ,00 3, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie w Rudzie Śląskiej w Rybniku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach w Dąbrowie Górniczej Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW w Dąbrowie Górniczej ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,50 2, ,00 3, ,00 6, Wodociągi Płockie ,50 3, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu ,33 4, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku ,00 2, ,33 2, ,50 2, ,50 4, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja ,00 2, Tarnowskie Wodociągi ,00 5, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo ,00 1, Wodociągów i Kanalizacji ,00 4, w Kaliszu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ,00 4, w Koszalinie Legnickie Przedsiębiorstwa Wodociągów ,00 2, i Kanalizacji Średnia ,00 3, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z Średnio w zarządzie spółki zasiadało pięć osób, natomiast w radzie nadzorczej siedemnaście osób. Wskaźnik rotacji jest wyższy wśród członków rad nadzorczych, co świadczy o dokonywaniu zmian z częstotliwością wyższą niż w zarządzie. Średni czas zasiadania w zarządzie spółki w badanej populacji wyniósł 54 miesiące, czyli 4 a i 6 miesięcy. Natomiast średni czas zasiadania w organie nadzoru wyniósł 32 miesiące, czyli 2 a i 8 miesięcy.

9 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 305 Konsekwencją uzyskanego wyniku dla sprawowania nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest stwierdzenie, że w 33 przypadkach na 40 czas zasiadania w zarządzie był dłuższy niż w radzie, a więc członkowie rady ze względów na zmiany kadrowe mieli zmniejszoną możliwość wpływu na funkcjonowanie spółki. Sugeruje to występowanie sytuacji, w której członkowie rad nadzorczych nie byli w stanie nadzorować zarządu i dokonywać najkorzystniejszych z punktu widzenia interesu spółki zmian w jego składzie, gdyż funkcjonowali w czasie ograniczonym występowaniem zmian osobowych w ich składach do roku od roku do 2 od 2 do 3 od 3 do 4 od 4 do 5 od 5 do 6 od 6 do 7 od 7 do 8 od 8 do 9 d 9 do 10 Wykres 1. Liczba osób pełniących funkcje w zarządzie spółek z udziałem JST Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z do roku od roku od 2 do od 3 do od 4 do od 5 do od 6 do od 7 do od 8 do do d 9 do 10 Wykres 2. Liczba osób pełniących funkcje w radzie nadzorczej spółek z udziałem JST Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z

10 306 Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski Na wykresie 1 oraz 2 widać różnicę w zakresie liczby osób pełniących obowiązki dłużej niż trzy a. Na 223 osoby wchodzące w skład organu reprezentującego spółkę 116 osób zasiada w nim dłużej niż trzy a, co stanowi 52% wszystkich zarządzających. W przypadku zarządu zmiany personalne najczęściej występowały w drugim roku pełnienia obowiązków, a skumulowane zmiany osiągnęły maksimum w trzecim roku pracy. Na 667 osób zasiadających w radach nadzorczych 231 było w tym organie dłużej niż trzy a, co stanowiło 34%. W przypadku rad nadzorczych skumulowane zmiany do roku drugiego stanowią ponad połowę całości zmian w całym okresie. Od trzeciego roku sprawowania mandatu liczba osób będących nieprzerwanie w składzie rady systematycznie maleje. Taki układ zmian personalnych, tj. większa częstotliwość zmian personalnych w obsadach rad nadzorczych w stosunku do nikłej rotacji wśród członków zarządu, świadczy o tym, że w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło rozproszenie władzy rady nadzorczej. Sama rada stała się zależna od zarządu, nie zaś zarząd od rady, a jej rola ogranicza się jedynie do akceptowania rozwiązań narzuconych przez zarząd. Podsumowanie Określenie potencjalnych przyczyn zaobserwowanego stanu można dokonać poprzez odwołanie się do teorii kapitalizmu menedżerskiego i zawłaszczania wartości dodanej przez menedżerów. Prawdopodobną przyczyną występowania opisanego zjawiska jest funkcjonowanie symbolicznego nadzoru korporacyjnego, w którym członkowie rady ograniczają się w działaniach do wykonywania funkcji zatwierdzania decyzji podejmowanych przez zarząd. Wysoki wskaźnik rotacji osób zasiadających w organie nadzoru obrazuje brak zaangażowania członków rad do zajmowania się sprawami spółki. Traktują swój obowiązek jedynie w kategoriach odbycia posiedzenia w ramach etatu. Ponadto wysoki poziom rotacji osobowej powoduje, że brak im motywacji do podejmowania działań, a sam wpływ ze względu na ograniczony czas oddziaływania na funkcjonowanie organizacji jest nikły lub nawet wręcz iluzoryczny. Literatura Bartkowiak P. (2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. Czarnota J.L., Czarnota M. (1997), Usytuowanie i zadania rad nadzorczych w polskim kodeksie handlowym, Przegląd Organizacji nr 1. Dąbrowski T.J. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków. Frąckowiak J., Kidyba A., Popiołek W., Pyzioł W., Witosz A. (2008), Kodeks spółek handlowych z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. Jeżka J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa. Kozioł L. (2007), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 753, Kraków. Kozioł L. (2008a), Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 772, Kraków.

11 Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 307 Kozioł L. (2008b), Wieloaspektowe ujęcie nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. Kozioł L., Barwacz K. (2008), Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Misterska-Dragan B. (2004), Czy Skarb Państwa to dobry wzór nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 2, Bochnia. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r., DzU 1990, nr 17, poz. 98 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43, ze zm. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz Wawrzyniak B., Bińczak B. (1991), Skuteczne rady nadzorcze, Poltext, Warszawa. TENDENCY OF PERSONAL CHANGES IN ORGANS OF CAPITAL COMPANIES IN THE MUNICIPAL SECTOR Abstract: This paper constitutes an attempt to accomplishment of opinion tendency of personal changes in organs of capital companies (executive managers and supervisory board) in the municipal sector and his influence on functioning corporate governance, acting in water-supply and savage sector in Poland. Keywords: corporate governance, capital companies in the municipal sector Transed by Marcin Borkowski

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Bartłomiej Bąk * Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA. (tekst jednolity)

STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA. (tekst jednolity) STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRAGMATA TES OIKONOMIAS

PRAGMATA TES OIKONOMIAS PRAGMATA TES OIKONOMIAS VI Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PRAGMATA TES OIKONOMIAS VI Redakcja naukowa Paulina Ucieklak-Jeż Marek Kulesza Częstochowa 2012 Rada Naukowa prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze poligrafii

Informacja o wynikach kontroli procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze poligrafii NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-14/2009 Nr ewid.: 186/2009/P09043/KGP Informacja o wynikach kontroli procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Mirosław Jarosiński Sławomir

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu

Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013) s. 383 392 Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu Kazimierz Sawicki Streszczenie: W

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCHEMIA S.A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCHEMIA S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI. za rok

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 1.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

A.Kristof Motywowanie członków rad nadzorczych i zarządów. A.Kristof, 2011

A.Kristof Motywowanie członków rad nadzorczych i zarządów. A.Kristof, 2011 Kristof A. MOTYWOWANIE CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW W wielu pracach z zakresu nadzoru korporacyjnego czy nadzoru właścicielskiego, ważną rolę w budowaniu wartości spółek przypisuje się organom nadzoru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 638 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 63 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo