WARIANTY BUDŻETU PROGRAMOWEGO DKŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARIANTY BUDŻETU PROGRAMOWEGO DKŚ"

Transkrypt

1 WARIANTYBUDŻETUPROGRAMOWEGODKŚ Wariantybudżetuzostaływypracowaneprzezmieszkańcówwtokuwarsztatów(11,25i27października).Wponiższymdokumencieznajdująsięopisyoraz nakońcuzestawienieliczbowewszystkichczterechwariantówibudżetuprogramowego2012r. ZachęcamyrównieżdozapoznaniasięzmateriałamidotyczącymiDKŚ(wzakładce Cotrzebawiedziećbywspółdecydować? )oraz Częstozadawanymi pytaniami pozwoląlepiejzrozumiećponiższewariantyorazwyrobićsobiezdanienaichtemat. Wariant1. opracowanyprzezmariusza,dorotę,annę,halinę,danutę,barbarę,agatę,andrzejaimarysię Nazwa Krótkiopis Mocnestrony Słabestrony Naprzeczekanie Zachowaniezajęćirepertuaruwnieokrojonejformiewstosunkudoroku2012. Znaczne ograniczenie środków na ArtPark: szukanie sponsorów, którzy wsparliby finansowo organizację wydarzenia. Rozważenie organizacji ArtParku we współpracy z innymi podmiotami na podobnej zasadzie, jak obecnie jest realizowany Grenadier(w takim wypadku DKŚ pozostałby głównym organizatorem i mógłby korzystać z promocji, jaką zapewnia impreza). Jeślidolutegonieudasiępozyskaćdodatkowychsponsorówi/lubwspółorganizatorów,koniecznabędzierezygnacjazArtParku. Rekomendacjazwiązanazwariantem:położenienaciskuprzedewszystkimnaaktywnyodbiórkulturyijejwspółtworzenieprzez mieszkańców. Korzystanie w działalności DKŚ z umiejętności mieszkańców oraz otwarcie na ich inicjatywy, w szczególności poprzezstworzenie:bankupomysłówiprogramuwolontariatu. Zachowanieczęstotliwościiliczbyzajęć żadnezajęcianiezostanązlikwidowane,dziękitemuniestraciżadnazgrup,doktórych skierowanesązajęcia. Zachowanieczęstotliwościiliczbyimprez DKŚzachowabogatąofertęrepertuarową.Wramachtychsamychśrodkówmożna zmienićrodzajofertyijąurozmaicić,zastąpićniektórezistniejącychimpreznowymiskierowanymidoinnychgrupodbiorców. Szukaniesponsorówi/lubwspółorganizatorówdoArtParkuwiążesięzdużymnakładempracyiwysiłkuzestronyDKŚiniejest pewneczysiępowiedzie. Ewentualne zlikwidowanie ArtParku zuboży letnią ofertę kulturalną miasta, a DKŚ pozbawi sztandarowej imprezy, ważnej równieżzewzględówwizerunkowych(ponieważartparkjestkojarzonyzdkśistanowijego wizytówkę ). 1

2 Szansezwiązane zwprowadzeniem Ryzykazwiązane zwprowadzeniem Uzasadnienie wprowadzenia Zachowując niezmniejszone środki na zajęcia i działalność repertuarową, DKŚ będzie mógł się rozwijać, wprowadzać nowe zajęciaikierowaćjedonowychgrup. Urozmaicanie oferty repertuarowej i rozwijanie projektów takich jak Bank Pomysłów i Program Wolontariacki pomoże zaktywizowaćmieszkańcówiprzyciągnąćnowychodbiorców. ZnacznezmniejszenieśrodkównaArtParkwiążesięzryzykiem,żeimprezasięnieodbędzie,jeślinieudasiępozyskaćsponsorów albowspółorganizatorów. LikwidacjaArtParkumożezmniejszyćrozpoznawalnośćDKŚwśródmieszkańcówWarszawy. Wariant zakłada zachowanie środków na zajęcia i repertuar DKŚ w nieokrojonej formie. Fundusze na ten cel są kluczowe, aby instytucjamogłarealizowaćnajważniejszezadaniazpunktuwidzeniajejmisji.wariantgwarantuje: utrzymanie bogatej i różnorodnej oferty umożliwiającej mieszkańcom rozwój kreatywności oraz nabywanie nowych umiejętności, dostępdoatrakcyjnejiróżnorodnejcałorocznejofertykulturalnejmieszkańcom,którzy(np.zewzględówfinansowych)niemają możliwościskorzystaniazpropozycjikonkurencyjnychinstytucji. Wariant2. opracowanyprzezkarola,katarzynę,saszę,iwonę,edytę,beatę,ewę,monikę,lagunę,olenęiantoninę Nazwa Wyjścienazewnątrz Krótkiopis UtrzymaniedużychmasowychimprezcyklicznychtakichjakDziecięcaStolica,DniŚródmieścia,GrenadieriArtPark. Szukanieoszczędnościwramachrepertuaru zewnętrznego,czyliniezapewnionegoprzezgrupyartystycznedziałająceprzy DKŚ.WzmniejszenieliczbywystępówwramachGiełdySatyryPolitycznejMarkaMajewskiego. Szukanieoszczędnościwramachzajęćnp.zmniejszającofertę,alewtakisposób,bynieograniczaćliczbyzajęćdlaseniorów orazniepodnosićopłatdlatejgrupyodbiorcówdkś. Rekomendacje związane z wariantem: położenie nacisku na animację kulturalną, partycypację mieszkańców (wspólne planowanie z mieszkańcami oferty, kontynuowanie budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach), współpracę z wolontariuszami(wtymzachęcaniemieszkańcówdotego,byspotykalisięiuczylisięodsiebie,np.wramachcykluspotkańz 2

3 Mocnestrony ciekawymiosobami,któremogłybyopowiadaćotym,naczymsięnajlepiejznają,jakrównieżprzekazywaćumiejętności,które posiadają), promocję i zwiększanie uczestnictwa w kulturze wśród osób igrup,któredotejporyniekorzystałyzofertydkś(m.in.cudzoziemców). Duże imprezy pozwalają dotrzeć do nowych odbiorców, którzy nie korzystają z pozostałej oferty DKŚ (zajęć, repertuaru itd.). Stanowią więc doskonałą formę promocji instytucji pokazują DKŚ jako instytucję nowoczesną, która wychodzi z ofertą poza swojemury. OrganizacjadużychimprezodbywasięrównieżzkorzyściądlaDzielnicyŚródmieściepodnoszącjejatrakcyjnośćorazanimując przestrzeńmiejską. Słabestrony Mniejsześrodkinazajęciaorazrepertuarniżmatomiejscewbudżeciena2012rok. Szansezwiązane zwprowadzeniem Możliwośćprzyciągnięcianowychodbiorcówdziękiimprezomplenerowym. Obcięcie kosztów na zajęcia i repertuar może wymusić na DKŚ większą współpracę z podmiotami zewnętrznymi (np. organizacjamipozarządowymi)orazzwiększyćotwartośćnazorganizowanądziałalnośćwolontariackąmieszkańców. Ryzykazwiązane zwprowadzeniem NiewszyscyodbiorcydużychimprezmasowychbędąjeutożsamiaćzDKŚ istniejeryzyko,żenieudasięwykorzystaćpotencjału promocyjnegotkwiącegowtymtypiedziałalności. Istnieje ryzyko zmniejszenia oferty, jeśli DKŚ nie zdoła poszerzyć jej poprzez aktywizowanie mieszkańców i wykorzystanie oddolnychinicjatyw. Uzasadnienie wprowadzenia Wariant zakłada skupienie na utrzymaniu dużych imprez DKŚ, które sprawiają, że instytucja będzie widziana w Śródmieściu. Jednocześnie, wariant zakłada przeprofilowanie domu kultury na bardziej sąsiedzki, czyli taki, który stara się mobilizować mieszkańców do wzajemnego spotykania się i dzielenia swoją wiedzą. Autorzy spodziewają się, że wsparcie oddolnej aktywnościmieszkańcówpozwoliutrzymaćintensywnośćijakośćdziałańdkśprzyniższychkosztach. 3

4 Wariant3. opracowanyprzezzuzę,zygmunta,tomasza,tosię,agę,marcina,olę,danutę,annęixymenę Nazwa Krótkiopis Mocnestrony Słabestrony Szansezwiązane zwprowadzeniem Ryzykazwiązane zwprowadzeniem Uzasadnienie wprowadzenia Masowy,popularny Utrzymaniedużychimprezplenerowych,przyniewielkimograniczeniuśrodkównaDziecięcąStolicęorazGrenadiera,którejednak niestanowizagrożeniadlaorganizacjitychimprez. PrzeznaczeniewiększychśrodkównaArtPark,któryjestkluczowymwydarzeniemrealizowanymprzezDKŚ. PołączenieDniŚródmieściazArtParkiem. Poszukiwanieoszczędnościprzedewszystkimwdziałalnościrepertuarowej. Drobnecięciakosztówzajęć,aletakbyniedotknęłygrup newralgicznych,czylidzieciiseniorów. ZachowaniesztandarowychinicjatywyDKŚ:ArtPark,Grenadier. ZachowaniepotencjałuPR owego(rozgłosdajądużeimprezyimniejszejaknp. DziecięcaStolica ). Imprezyplenerowemająpotencjałaktywizowaniamieszkańcówiprzyciąganiadokultury. Zabezpieczoneinteresy słabych grup:dzieciiseniorów DowartościowanieArtParku,czyliimprezy uniwersalnej tzn.skierowanedoszerokiejgrupyodbiorców. Rezygnacja z dużej części wydarzeń repertuarowych i niewielkie zmniejszenie nakładów na zajęcia oznacza ogołocenie DKŚ z codziennejaktywności.zmieniajegoprofiliuderzawstałychużytkownikówwydarzeń niszowych. Koncentracja na dzieciach i seniorach odbiega od dotychczasowej misji instytucji, która koncentruje się na tworzeniu oferty dla dorosłych. RozgłosdlaDKŚidotarciedoszerokiegokręguodbiorców(pozyskanienowychużytkowników,wolontariuszyitd.). Szansanawiększeoszczędności(redukcjaniedochodowegorepertuaru). Szansanadodatkowewpływyzmiasta(włączenie DniŚródmieścia doartparku). Utratawpływówzimprezrepertuarowych. Odpływstałychużytkownikównp.odbiorcówwydarzeńrepertuarowych. Wariantkoncentrujesięnaimprezachmasowychitymsamymdajeszansęnazachowaniedużej frekwencji mimocięciakosztów. JesttozgodnezmisjąicelamidziałaniaDKŚ,boodpowiadanapotrzebyspołeczne:sątobowiemimprezyskierowanedouboższego, mniejwyrobionegoużytkownika.dodatkowoskupienisięnaimprezachmasowychdajedużąmożliwośćoddziaływaniapr owego. 4

5 Wariant4. opracowanyprzezmarysię,zygmunta,wandę,xymenę,mikołaja,ireneusza,henrykę,lama Nazwa Krótkiopis Mocnestrony Słabestrony Szansezwiązane zwprowadzeniem Ryzykazwiązane zwprowadzeniem Uzasadnienie wprowadzenia Twórczośćikształcenie ZwiększeniezajęciowejofertyDKŚ,któradajemieszkańcommożliwośćaktywnegouczestnictwawkulturzeinabywanianowych umiejętności. Poszukiwanieoszczędnościprzedewszystkimwramachistniejącegorepertuaru. ZachowanieimprezplenerowychtakichjakDziecięcaStolicaiGrenadier. PołączenieDniŚródmieściazArtParkiem organizacjajednejimprezyzamiastdwóchpozwolizaoszczędzićczęśćpieniędzy. OgraniczeniebudżetunaArtPark 100tys.złpochodzącychzbudżetuDKŚiobiecanedodatkowe200tys.złzbudżetuDzielnicy Śródmieściepozwolinazrealizowanieinteresującegowydarzenia,choćzamniejszeniżw2012rokuśrodki. ZachowanyzostajeArtPark,któryjestkluczowąimpreząDKŚ. Większaofertazajęć,którepozwalająmieszkańcomnarozwójkreatywnościinabycienowychumiejętności. Większaofertazajęćoznacza,żewDKŚbędziesiędziałocośinteresującegoprzezcałyrok. WariantjestbardzozrównoważonyistarasięzachowaćnajważniejszepozycjeprogramoweDKŚ. BudżetArtParkuzostaniezmniejszonyo20proc. Wdużymstopniuobciętezostanąśrodkiprzeznaczonenarepertuar. WięksześrodkiprzeznaczonenazajęciapozwoląnawzbogacenieofertykształceniowejdlaDKŚ. Mniej środków na repertuar zewnętrzny może skłonić DKŚ do poszukiwania partnerów, którzy chcieliby występować na istniejącychscenach.pojawiasięprzestrzeńnanowedziałania. Więcejosóbnazajęciachdajeszansęnarozwójartystycznyuczestników,którzybyćmożewprzyszłościrównieżbędąwystępować wdkśzapewniająctymsamymczęśćrepertuaru. Istniejeryzyko,żenieudasięzapewnićregularnegoibogategorepertuaruwsposóbcałkowicie bezkosztowy. CzęśćpublicznościDKŚmożebyćrozczarowanawzwiązkuzodwołaniemwydarzeń,naktórelubiliprzychodzić. Wariant kładzie nacisk przede wszystkim na tę część misji DKŚ, która mówi o zwiększaniu aktywnego uczestnictwa w kulturze, przede wszystkim poprzez rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz spędzania czasu wolnego poprzez zajmowanie się sztuką. Głównym zadaniem instytucji, jaką jest dom kultury, powinno być zachęcanie mieszkańców do tego, by sami tworzyli kulturę. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach repertuarowych jest ważna, ale w kontekście działań DKŚ mniej istotna. Warto również zwrócić uwagę, że w Śródmieściu Warszawy działa wiele innych podmiotów (zarówno prywatnych, jak i publicznych), które dają możliwośćuczestnictwawkulturzejakowidz.natomiastmiejsc,którepozwalająsamemustaćsiętwórcą,jestznaczniemniej. 5

6 6

7 Watiantybudżetuprogramowegonarok2013 DZIAŁANIA: 2012rok Wariant1 Naprzeczekanie Wariant2 Wyjścienazewnątrz" Wariant3 Masowy,popularny" Wariant4 Twórczośći kształcenie" ArtPart ( )* Imprezyplenerowe DziecięcaStolica, DniŚródmieścia, Grenadier DziecięcaStolica, DniŚródmieścia, Grenadier DziecięcaStolica, DniŚródmieścia, Grenadier DziecięcaStolica, Grenadier DziecięcaStolica, Grenadier Imprezyrepertuarowe Dotańcagra, LiteraturaCzeskawWarszawie, JubileuszeLiterackie, GiełdaSatyryPolitycznejMarka Majewskiego, IIMiędzynarodowyFestiwal Wydawców, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy Dotańcagra, JubileuszeLiterackie, GiełdaSatyryPolitycznej MarkaMajewskiego, IIMiędzynarodowyFestiwal Wydawców, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy Dotańcagra, LiteraturaCzeskaw Warszawie, JubileuszeLiterackie, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy Dotańcagra, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy Dotańcagra, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy Zajęcia (wtymprogramsenior) Grupyartystyczne Czasopismo Tekstualia SUMA: *W2012r.środkinaArtParkzostałyprzekazaneDKŚprzezUrządDzielnicywdwóchtranszach:razemzcałądotacją(150tyś.)iwpóźniejszymterminie(230tyś.).Taksamojest ześrodkaminaartparknaprzyszłyrok:wprojektowanymbudżecieprogramowym(warianty)przewidujesięśrodkinaartpark,jednocześniewiedząc,że200tyś.natencelma byćprzekazaneprzezdzielnicęwpóźniejszymterminie. (Nawykresiesłupkowymprzedstawionopodstawowyskładbudżetuprogramowegow2012r.,awięcbezdodatkowejdotacjicelowejnaArtPark). Materiałpowstałwramachprojektu Podzielmysiękulturą.BudżetpartycypacyjnywDomuKulturyŚródmieście.ProjektrealizowanyprzezDomKulturyŚródmieście, UrządDzielnicyŚródmieścieiFundacjęPoleDialogu,finansowanyprzezFundacjęStefanaBatoregoiMinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego. 7

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura do.finansowania

Raport z badania. Kultura do.finansowania Raport z badania Kultura do.finansowania I. Badanie i jego cel Badanie Kultura do.finansowania zostało zrealizowane przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim.

Bardziej szczegółowo

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce SZAw praktyce PARTNERdoświadczenie SKA/ rozwoju WARlokalnego WA/ 01/6 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE POTRZEBUJĄ LOKALNYCH SPOŁECZNIKÓW 02/7 PRACA METODĄ PARTNERSTW LOKALNYCH 03/9 PARTNERSTWA LOKALNE W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej Programy edukacji kulturalnej w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Definicja programowa edukacji kulturalnej. - edukacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Załącznik do uchwały Nr. Rady m.st. Warszawy z dnia.... PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013 2020 Wersja 1.3.3.KS_NGO 1 Spis Treści WSTĘP 4 I. TŁO PROGRAMU...5 I.1. Sytuacja demograficzna osób

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego Niniejszy raport jest wesją roboczą dokumentu przygotowaną dla uczestników seminarium w ramach projektu Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna.

Bardziej szczegółowo

autorki Maja Branka Dominika Cieślikowska Autorka inspiracji Prowokacja w Starych Juchach : Lena Rogowska

autorki Maja Branka Dominika Cieślikowska Autorka inspiracji Prowokacja w Starych Juchach : Lena Rogowska Projekt Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA 4 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY

GRUPA ROBOCZA 4 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY WERSJA ROBOCZA RAPORTU GRUPA ROBOCZA 4 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY KULTURA JAKO ELEMENT PROMOCJI MIASTA ORAZ PROMOCJA KULTURY wersja robocza prz eznaczona do otwartych konsultacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZOOM NA DOMY KULTURY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU UDZIELONYM PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO

PROJEKT ZOOM NA DOMY KULTURY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU UDZIELONYM PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO PROJEKT ZOOM NA DOMY KULTURY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU UDZIELONYM PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2014 roku

Poznań, dnia 30 listopada 2014 roku RAPORT KOŃCOWY BADANIE EWALUACYJNE PN. OPRACOWANIE METODOLOGII ORAZ PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH II I III EDYCJI PROGRAMU DOM KULTURY+: DOM KULTURY+. EDUKACJA ARTYSTYCZNA (2012) ORAZ DOM KULTURY+

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Gołdys Monika Stec Maria Wiśnicka dr Renata Włoch. Orliki i Animatorzy. Raport z badań prowadzonych w ramach Akademii Animatora

Aleksandra Gołdys Monika Stec Maria Wiśnicka dr Renata Włoch. Orliki i Animatorzy. Raport z badań prowadzonych w ramach Akademii Animatora Aleksandra Gołdys Monika Stec Maria Wiśnicka dr Renata Włoch Orliki i Animatorzy Raport z badań prowadzonych w ramach Akademii Animatora grudzień 2013 1 2 4 5 6 7 autorki Aleksandra Gołdys, Monika Stec,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich

Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich Warszawa, październik 2012 r. Federacja MAZOWIA to my organizacje członkowskie z całego regionu. Zróżnicowane pod względem wielkości,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo