EFEKT PREDYSPOZYCJI I JEGO ZNACZENIE W PROCESIE INWESTYCYJNYM PRZEGLĄD LITERATURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKT PREDYSPOZYCJI I JEGO ZNACZENIE W PROCESIE INWESTYCYJNYM PRZEGLĄD LITERATURY"

Transkrypt

1 EFEKT PREDYSPOZYCJI I JEGO ZNACZENIE W PROCESIE INWESTYCYJNYM PRZEGLĄD LITERATURY Anna Janiszewska *, Karolina Kozłowska ** Abstrakt Słowa kluczowe PowyŜszy artykuł rozpatruje problem występowania efektu predyspozycji na rynkach kapitałowych. Przedstawiona analiza ma na celu wykazanie istoty efektu dyspozycji zarówno w funduszach zbiorowych, jak i w przypadku indywidualnych inwestorów. Celem artykułu jest przybliŝenie wagi problemu oraz zapoznanie z czynnikami wpływającymi na jego istnienie. Artykuł ten jest równieŝ zbiorem badań potwierdzających i odrzucających istnienie efektu predyspozycji. efekt predyspozycji, inwestycje, giełda, akcje, psychologia inwestowania. WPROWADZENIE Obecnie coraz więcej osób próbuje wzbogacić się poprzez grę na giełdzie, jednak większość z nich nie jest w pełni świadoma, Ŝe inwestycje na rynku kapitałowym to nie jedynie trafne przewidywanie wzrostów i spadków akcji za pomocą analizy fundamentalnej i technicznej. Na decyzje inwestorów duŝy wpływ ma psychika i emocje towarzyszące inwestowaniu [Nofsinger 2011: 57]. DuŜą rolę odgrywa tutaj równieŝ socjologiczny aspekt pomnaŝania kapitału. Ludzie wstydzą się przyznać do straty pieniędzy, a z drugiej strony pragną by otoczenie wiedziało, gdy osiągają zyski. To właśnie lęk przed uczuciem zaŝenowania i poszukiwanie dumy sprawia, Ŝe inwestorzy podejmują irracjonalne decyzje. Gracze giełdowi wykazują tendencję do trzymania akcji, których cena * Licencjat, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. ** Licencjat, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. JCMBF 7

2 spada oraz do sprzedaŝy papierów wartościowych, których wartość rynkowa rośnie [Shefrin i Statman 1985: ]. Przedstawione zjawisko zostało opracowane przez dwóch ekonomistów Hersha Shefrina i Meira Statmana. W artykule The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Loseres Too Long nazwali oni omówioną anomalię w zachowaniu inwestorów efektem predyspozycji. Występowanie efektu predyspozycji jest paradoksalnym zjawiskiem, gdyŝ cena nabycia aktywów nie powinna wpływać na decyzje o sprzedaŝy. Racjonalnym zachowaniem uczestników rynkowych powinno być postanowienie kupna lub sprzedaŝy na podstawie przewidywanych wzrostów lub spadków kursu akcji [Cieślak 2003: 102]. W naszym artykule skupimy się na analizie badań przeprowadzonych przez naukowców w celu oceny, czy efekt predyspozycji rzeczywiście występuje oraz jakie czynniki mają wpływ na jego istnienie. 1. TŁUMACZENIA EFEKTU PREDYSPOZYCJI Współcześni ekonomiści wyróŝniają cztery moŝliwe interpretacje efektu dyspozycji. PoniŜsze teorie mają za zadanie przedstawić, dlaczego inwestorzy ulegają omawianemu zjawisku. Źródło: Czajkowska [2005: 14]. Wykres 1. S-kształtna funkcja wartości 8 JCMBF

3 Pierwsza z nich została przedstawiona przez Kahnemana i Tversky ego. Jest to tak zwana teoria perspektywy, która przedstawia S-kształtną funkcję wartości [Czajkowska 2005: 10]. Według autorów, efekt predyspozycji wynika w duŝej mierze ze zmniejszającej się wraŝliwości na zmiany dotyczące zysków i strat. Bardziej zrozumiałą definicję teorii perspektywy przedstawiają Monika Czerwonka i Bartłomiej Gorlewski, którzy tłumaczą to zjawisko w ten sposób, Ŝe inwestor bardziej cieszy się z pierwszego zarobionego złotego niŝ z drugiego oraz Ŝe strata pierwszej złotówki jest bardziej bolesna niŝ strata drugiej [Czerwonka i Gorlewski 2012: 81]. Kolejną teorią wyjaśniającą występowanie efektu predyspozycji jest załoŝenie, Ŝe walory naleŝące do portfela inwestycyjnego są wybierane nie tylko na podstawie występującego ryzyka i stopy zwrotu. W tym miejscu naleŝy wspomnieć o teorii Ŝalu (regret theory), która zakłada, Ŝe uczestnik rynkowy oprócz zainteresowania zyskiem lub stratą z akcji, zwraca uwagę na odczucia związane z wyborem papierów wartościowych. Teoria Ŝalu skupia się na motywacjach inwestorów przy podejmowaniu decyzji kupna lub sprzedaŝy walorów. Gracze giełdowi wolą przypisać poniesione straty nieoczekiwanym zmianom na rynku kapitałowym niŝ niekorzystnie podjętym przez siebie decyzjom. Odczuwają wówczas większy komfort psychiczny [Czerwona i Gorlewski 2012: 65 66]. Efekt dyspozycji ukazuje się, gdy inwestor, próbując uniknąć odczucia Ŝalu, trzyma akcje, których kursy spadają oraz zbyt pochopnie podejmuje decyzję o sprzedaŝy walorów, których ceny wykazują tendencję rosnącą. Ostatnią interpretacją przedstawianą we współczesnej literaturze jest zjawisko pułapki. Polega ono na tym, Ŝe inwestorzy pragnąc usprawiedliwiać swe niekorzystne decyzje inwestycyjne trzymają akcje pomimo spadku ich wartości. Poprzez takie zachowanie liczą, Ŝe dana inwestycja przyniesie jednak po pewnym czasie zysk i nie będą czuli wstydu związanego z utratą pieniędzy. Jest to tak zwana hipoteza samousprawiedliwienia [Czerwona i Gorlewski 2012: 81]. 2. EFEKT PREDYSPOZYCJI W PRAKTYCE Przyjmijmy, Ŝe inwestor giełdowy ma moŝliwość zakupu akcji, które wydają się atrakcyjne. Z powodu braku wolnych środków pienięŝnych zostaje zmuszony do sprzedaŝy obecnie posiadanych walorów, które tworzą portfel inwestycyjny. Rynek stwarza opcje wyboru między sprzedaŝą akcji spółki X, na których został zanotowany zysk, albo spółki Y, które przyniosły straty. Zakładając, Ŝe na obu walorach inwestor zarobił i stracił ten sam procent, jaką decyzję powinien podjąć zarządzający portfelem inwestycyjnym? JeŜeli nastąpi sprzedaŝ akcji spółki X, to u inwestora wystąpi poczucie dumy z dobrze ulokowanych środków. Natomiast, gdy papiery wartościowe spółki Y zostaną zbyte, inwestor JCMBF 9

4 przyznałby się przed samym sobą do błędu przy ocenie momentu zakupu akcji. Postępując zgodnie ze zjawiskiem efektu predyspozycji, zadecydowałby o sprzedaŝy akcji spółki X, gdyŝ pozwoliłoby to odczuć satysfakcję z udanej transakcji, a tym samym umoŝliwi to ustrzeŝenie się od poczucia wstydu [Nofsinger 2011: 59]. 3. WPŁYW INFORMACJI NA DECYZJE INWESTYCYJNE Powszechnie wiadomo, Ŝe doświadczeni inwestorzy giełdowi podejmują decyzje inwestycyjne nie tylko na podstawie analizy trendów cenowych lub fundamentów spółki, ale równieŝ na podstawie wiadomości z całej gospodarki. Informacje na temat danej spółki mają duŝy wpływ na wysokość cen akcji. W zaleŝności, czy dana informacja jest pozytywna lub negatywna wartość akcji na giełdzie wzrasta lub maleje. ZauwaŜono, Ŝe spadek wartości akcji spowodowany złymi wiadomościami wcale nie powoduje decyzji o zbyciu akcji przez inwestorów. Jest to potwierdzeniem, Ŝe ludzie unikają poczucia wstydu i poszukują moŝliwości odczuwania dumy. Analizując zachowania uczestników rynku kapitałowego pod wpływem napływających informacji dotyczących gospodarki ogółem, moŝna stwierdzić, Ŝe nie mają one wpływu na ilość zawieranych transakcji. Wbrew załoŝeniom efektu predyspozycji, napływ pozytywnych informacji powoduje u inwestorów niechęć do sprzedawania zyskownych papierów wartościowych. Jednocześnie udowodniono, Ŝe poczucie wstydu jest mniejsze w przypadku decyzji podjętych w oparciu o informacje z zewnątrz, niŝ jedynie oparte na naszej wiedzy i osobistych przeczuciach [Nofsinger 2006: 71]. 4. BADANIA POTWIERDZAJĄCE ISTNIENIE EFEKTU PREDYSPOZYCJI G. G Schlarbaum przeprowadził badania dotyczące analizy intensywności obrotu i struktury portfela inwestorów indywidualnych [Schlarbaum i in. 1978: ]. Swoją pracę oparł na danych z lat i opublikował w Journal of Business. Analiza pokazywała, jak długo inwestorzy utrzymywali dane pozycje i jakie zyski przynosiła im później tak objęta strategia. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, Ŝe zysk z dłuŝej trzymanych akcji miał tendencję spadkową na przestrzeni badanych okresów. Wykres 2 ukazuje opisaną zaleŝność. Przedstawia średnioroczny poziom zysku z kupionych i sprzedanych akcji. Papiery wartościowe, które były trzymane do 30 dni przynosiły najwyŝszy zysk w skali roku (45%), natomiast walory, które pozostawały w portfelu przez kolejne okresy przynosiły znacznie mniejsze zyski. Opisane zjawisko potwierdza istnienie efektu predyspozycji, poniewaŝ zgodnie z załoŝeniem inwestorzy zbyt szybko pozbywali się papierów zyskownych. 10 JCMBF

5 Roczna stopa zwrotu (%) do do do 365 powyŝej 365 Okres w dniach Wykres 2. Roczna stopa zwrotu w zaleŝności od czasu utrzymywania pozycji Źródło: Nofsinger [2006: 66]. Następny eksperyment, który potwierdza występowanie zjawiska dyspozycji został przeprowadzony przez Terrance a Odeana [Odean 1998: ]. Korzystając z danych dotyczących inwestorów indywidualnych (brana była pod uwagę próba rachunków maklerskich) w latach , T. Odean badał udział zysku lub straty ze zrealizowanej transakcji w stosunku do zysku lub straty z całego portfela inwestycyjnego. Autor badania poświęcił duŝo czasu na szczegółową analizę zachowania kaŝdego z inwestorów śledząc kursy nabytych przez nich akcji. Następnie sprawdzał zaleŝność między liczbą dni, w których dany inwestor sprzedał akcje ze stratą a liczbą dni, w których mógł sprzedać akcję ze stratą [Zielonka 2006: 95]. Ukazuje to, jak szybko uczestnik rynku pozbywał się akcji generujących stratę. Wyniki przedstawione przez Odeana potwierdziły, Ŝe gracze giełdowi szybciej sprzedają akcje przynoszące zyski niŝ akcje przynoszące straty. Autor obliczył, Ŝe udział akcji sprzedanych z zyskiem w stosunku do zwrotu z całości portfela wynosi 23%, podczas gdy stosunek akcji sprzedanych ze stratą do ogółu niezrealizowanych strat z portfela wyniósł 15,5%. Badanie w znakomity sposób potwierdziło teorię efektu predyspozycji, ukazując, Ŝe inwestorzy są skłonni szybciej sprzedawać papiery przynoszące zyski niŝ te, które przynoszą straty. W połowie lat 90., M. Grinblatt i M. Keloharju przeprowadzili badanie, którego celem było określenie, w jakim stopniu zyski z poprzedniego tygodnia wpływały na decyzje o sprzedaŝy papierów wartościowych [Grinblatt i Keloharju 2001: ]. Odkryli, Ŝe chęć sprzedaŝy akcji wzrasta wraz z osiąganiem wysokich zysków, natomiast osiąganie strat w ostatnim okresie skłania inwestorów do przetrzymywania stratnych papierów wartościowych. JCMBF 11

6 M. Weber wraz z C. F. Camarer postanowili przeprowadzić doświadczenie na grupie studentów. Stworzyli symulator giełdowy, w którym do wyboru było kupno lub sprzedaŝ akcji sześciu fikcyjnych spółek [Weber i Camerer 1998: ]. KaŜdy z uczestników badania dostał na początku eksperymentu marek, które następnie mieli za zadanie zainwestować według własnej intuicji co do kształtowania się trendu. Przyjęto, Ŝe podczas badania kursy cenowe spółek pozostawały w dotychczasowych trendach, czyli w trendzie spadkowym lub wzrostowym. W takich warunkach, studenci powinni trzymać akcje, których wartości nadal rosną, a sprzedawać akcje spadkowe. Jednak przeprowadzony eksperyment udowodnił, Ŝe uczestnicy badania częściej pozbywali się papierów wartościowych przynoszących zyski, niŝ tych, które powodowały stratę, co potwierdziło istnienie efektu predyspozycji. W 2005 r. Grinblatt i Han przeanalizowali działania graczy giełdowych inwestujących zgodnie z efektem predyspozycji, który wpływa na tzw. strategię momentum, która polega na stałym inwestowaniu w akcje, których ceny rosną, a sprzedawaniu tych których ceny spadają. WiąŜe się to bezpośrednio ze zwiększoną awersją inwestorów do podejmowania ryzyka. Inwestorzy sprzedając walory o wzrastającej stopie zwrotu zwiększają ich podaŝ na rynku [Szyszka 2009: 124]. ZauwaŜono, Ŝe efekt dyspozycji istnieje takŝe w przypadku występowania pierwszej oferty publicznej (ang. Initial Public Offering). Efekt jest łatwo zauwaŝalny, gdyŝ inwestorzy kupują akcje po tej samej cenie. Markku Kaustia podczas swoich badań w 2004 r. wywnioskował, Ŝe obroty akcji, które w pierwszym dniu notowań wykazały stratę, były niŝsze od obrotu akcji posiadających dodatnią stopę zwrotu [Zielonka 2011: 99]. Polscy naukowcy A. Szyszka i P. Zielonka równieŝ przeprowadzili badanie dotyczące występowania efektu predyspozycji. Wzięli pod uwagę wszystkie spółki debiutujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach Doświadczenie rozpoczęli od podzielenia spółek na dwie grupy. W pierwszej znalazły się przedsiębiorstwa, w przypadku których wartość akcji po pierwszym dniu notowań wzrosła, zaś w drugiej walory spółek, które odnotowały stratę. Następnie obliczyli stosunek liczby zawartych transakcji do liczby akcji dopuszczonych do obrotu. Wykazali, Ŝe w przypadku spółek zyskownych liczba akcji, które zmieniły właściciela była znacznie wyŝsza niŝ w przypadku spółek wykazujących stratę [Szyszka 2009: 125]. Wyniki badań A. Szyszki i P. Zielonki potwierdziły wnioski wyciągnięte przez Markku Kaustia. Zostały przeprowadzone równieŝ badania co do występowania efektu predyspozycji w zaleŝności od płci osób inwestujących. Eksperyment przeprowadzony w 2013 r. przez Teng Yuan Cheng, Chun I Lee, Chao Hsien Lin i opisany w Journal of Empirical Finance wykazał, Ŝe płeć ma istotny wpływ na zachowania inwestorów. Wyniki przedstawiają, Ŝe średni poziom efektu predyspozy- 12 JCMBF

7 cji w przypadku męŝczyzn kształtuje się na poziomie 1,25%, a u kobiet jest on wyŝszy i osiąga średnią wielkość 1,82%. MoŜe to być spowodowane faktem, iŝ badania psychologiczne i socjologiczne wykazują, Ŝe kobiety posiadają większą awersję do ryzyka niŝ męŝczyźni. Autorzy badania wykazali równieŝ, Ŝe na występowanie efektu predyspozycji ma wpływ wiek inwestora giełdowego. Wysnuli wnioski, Ŝe efekt dyspozycji jest silniejszy u dojrzałych graczy (około 50 lat) niŝ u młodych inwestorów. Wynika to z nadmiernego wyrachowania osób starszych, pewności siebie oraz faktu, Ŝe kapitał przez nich posiadany jest znacznie wyŝszy [Yuan Cheng i in. 2013: 207, 209]. 5. BADANIA POTWIERDZAJĄCE ISTNIENIE EFEKTU PREDYSPOZYCJI W FUNDUSZACH ZBIOROWYCH Osoby lokujące swój kapitał w funduszach zbiorowych spodziewają się, Ŝe ich portfele są zarządzane przez zawodowych doradców inwestycyjnych z odpowiednim doświadczeniem, na których decyzje nie mają wpływu emocje. W związku z tym behawioralne anomalie nie powinny mieć miejsca w przypadku inwestowania przez profesjonalistów [Cici 2012: 818]. Jednak ostatnio przedstawione badania wykazują, Ŝe efekt predyspozycji jest równieŝ zauwaŝalny w przypadku funduszy zbiorowych. Przyczyną występowania efektu dyspozycji moŝe być presja wywierana na zarządzających portfelami, związana zarówno z czasem, jak i potrzebą zrealizowania zysków. Badanie Dror a, Busemeyer a i Basola przeprowadzone w 1999 r. ukazało, Ŝe pod presją gracze giełdowi byli skłonni do inwestycji w bardziej ryzykowne papiery wartościowe niŝ papiery o niŝszej stopie ryzyka. Udowodniono równieŝ, Ŝe potrzeba sprzedaŝy walorów w celu uzyskania wpływu gotówki wywiera na inwestorach presję sprostania wymaganiom klientów i zagwarantowaniu im pewnych zysków. Dlatego często wolą oni sprzedawać akcje wcześniej, kiedy mają zapewnioną stopę zwrotu, niŝ czekać na pierwsze spadki w obawie, Ŝe przewyŝszą one do tej pory wypracowany dochód. Z rozwaŝań G. Cici wynika, Ŝe działanie pod presją czasu powoduje, Ŝe zawodowi inwestorzy częściej sprzedają akcje wygrywające niŝ akcje przegrywające [Cici 2012: 796]. Inwestorzy handlujący akcjami na rynkach finansowych, są równieŝ pod presją związaną z nagłymi zmianami płynności papierów wartościowych, co wzmacnia wpływ na behawioralne anomalie graczy giełdowych takie jak np. efekt predyspozycji. Kolejne badania wykazują, Ŝe zarządzający portfelami inwestycyjnymi, którzy wykazują niską skłonność do przedwczesnej sprzedaŝy akcji zyskownych i trzymania walorów przynoszących stratę, lokują kapitał w akcje większych spółek o wysokim wolumenie obrotów na giełdzie, a takŝe o lepszych wynikach JCMBF 13

8 zanotowanych w przeszłości, o niŝszym ryzyku oraz o wyŝszych wynikach skorygowanych o ryzyko [Ammann i in. 2012: 1]. M. Ammann, A. Ising and S. Kessler przeprowadzili badanie w którym porównali wielkość zrealizowanych transakcji zyskownych jak i stratnych w okresie r. Wykres 3. Kształtowanie się indeksu S&P500 oraz zrealizowanych zysków i strat w latach Źródło: Ammann i in. [2012: 5]. Załączony wykres przedstawia kształtowanie się indeksu S&P500, a takŝe zrealizowanych zysków, strat oraz ich sumę. Jak widać w okresie hossy na rynku, inwestorzy realizują zyski szybciej niŝ w momencie, gdy następuje odwrócenie trendu. Przesądza o tym ułoŝenie linii przedstawiającej sumę zrealizowanych zysków i strat. W okresie dobrej koniunktury na rynku od 1998 r. zrealizowane zyski przewyŝszały poniesione straty. Co oznacza, Ŝe inwestorzy chętniej sprzedawali akcje niŝ je zatrzymywali. Natomiast w okresie bessy od połowy 2000 r. suma zrealizowanych zysków i strat pozostawała przez dłuŝszy okres na niezmienionym poziomie, co wynika z faktu, Ŝe inwestorzy niechętnie sprzedawali posiadane papiery wartościowe licząc na odwrócenie się trendu. Od około 2003 r. do 2005 r. moŝna zauwaŝyć trend wzrostowy indeksu S&P500. W początkowej fazie trendu zarządzający funduszami nie wykazywali tendencji do przedwczesnej sprzedaŝy akcji (biorąc pod uwagę sumę zrealizowanych zysków i strat). Natomiast mimo wciąŝ panującego na giełdzie rynku byka moŝna zauwaŝyć przedwczesną sprzedaŝ akcji. 14 JCMBF

9 6. BADANIA ODRZUCAJĄCE ISTNIENIE EFEKTU PREDYSPOZYCJI Badania przeprowadzone przez Itzhak a Ben-David a oraz David a Hirshleifer a podwaŝają znaczenie opisanych powyŝej wniosków wyciągniętych przez ekonomistów na temat efektu dyspozycji. Naukowcy przedstawiają w swoim artykule, Ŝe dokonane eksperymenty ukazują jedynie ilość przeprowadzonych zyskownych i stratnych transakcji, a nie ich indywidualną wartość. Innymi słowy, badania nie biorą pod uwagę czy transakcja stratna opiewa na 10 zł czy teŝ na zł. Ben-David i Hirshleifer dochodzą do wniosku, Ŝe w krótkim okresie czasu inwestorzy wykazują większą skłonność do realizowania znaczących strat, niŝ do sprzedawania akcji, na których nie została zanotowana aŝ tak istotna strata, co stoi w opozycji do załoŝenia, Ŝe gracze giełdowi unikają duŝych strat w krótkim okresie [Ben-David i Hirshleifer 2012: 2493, 2522]. PODSUMOWANIE Efekt dyspozycji jest zjawiskiem, które bardzo często występuje na rynku kapitałowym. Przedstawione w artykule badania w znacznej większości potwierdzają istnienie tego efektu. Przez lata naukowcy badali występowanie tej anomalii w zachowaniu inwestorów. Mimo licznych udokumentowanych badań, gracze giełdowi dalej popełniają błędy kierując się w duŝej mierze emocjami i strachem przed poraŝką. Efekt predyspozycji nie dotyczy jedynie początkujących graczy, ale równieŝ inwestorów, którzy pomnaŝają kapitał na giełdzie od wielu lat. Panowanie nad emocjami wpływa na zachowanie spokoju podczas osiągania zysków i ponoszenia strat. Doświadczeni gracze giełdowi dzięki zdobytej wiedzy mogą wykorzystywać efekt predyspozycji do tworzenia odwrotnej strategii inwestycyjnej. Osiąganie ponadprzeciętnych zysków moŝliwe jest równieŝ poprzez przyjęcie, Ŝe wpływ na kształtowanie się kursu cen akcji mają zachowania inwestorów na rynkach kapitałowych. BIBLIOGRAFIA Ammann M., Ising A., Kessler S., 2012, Disposition effect and mutual fund performance, Applied Financial Economics, vol. 22. Ben-David I., Hirshleifer D., 2012, Are Investors Really Reluctant to Realize Their Losses? Trading Responses to Past Returns and the Disposition Effect, The Review of Financial Studies, vol. 8. Cici G., 2012, The Prevalence of the Disposition Effect in Mutual Funds Trades, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 47. Cieślak A., 2003, Behawioralna ekonomia finansowa, Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 165, NBP, Warszawa. JCMBF 15

10 Czajkowska M., 2005, Interpretacja efektu predyspozycji w kontekście teorii finansów behawioralnych, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 54, SGH, Warszawa. Czerwonka M., Gorlewski B., 2012, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, SGH, Warszawa. Grinblatt M., Keloharju M., 2001, What Makes Investors Trade?, Journal of Finance, vol. 56. Nofsinger J. R., 2006, Psychologia inwestowania, Wydanie II, HELION, Gliwice. Nofsinger J. R., 2011, Psychologia inwestowania, Wydanie IV, HELION, Gliwice. Odean T., 1998, Are Investors Reluctant to Realize Their Looses?, Journal of Finance, vol. 53. Schlarbaum G. G., Lewellen W. G., Lease R. C., 1978, Realized Returns on Common Stock Investments: The Experience of Individual Investors, Journal of Business, vol. 51. Shefrin H., Statman M., 1985, The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Loseres Too Long: Theory and Evidence, Journal of Finance, vol. 40. Szyszka A., 2009, Finanse behawioralne. Nowe podejście do finansowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. Weber M., Camerer C. F., 1998, The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis, Journal of Economic Behaviour & Organization, vol. 33. Yuan Cheng T., Lee C. I., Hsien Lin C., 2013, An examination of the relationship between the disposition effect and gender, age, the traded security, and bull-bear market conditions, Journal of Empirical Finance, vol. 21. Zielonka P., 2006, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa. Zielonka P., 2011, Giełda i psychologia, CeDeWu, Wydanie III rozszerzone, Warszawa. THE DISPOSITION EFFECT AND ITS IMPORTANCE IN THE INVESTMENT PROCESS A LITERATURE REVIEW Abstract Key words: The article considers the presence of the disposition effect on the stock markets. The aim of the analysis is to demonstrate the essence of the disposition effect among both mutual funds and private investors. The purpose of the scientific paper is to establish importance of the problem and acquaint with the factors that have influence on the disposition effect. This article presents also the collection of the confirming and rejecting studies of the discussed issue. disposition effect, investitions, stock, shares, psychology of investing. 16 JCMBF

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 4 (2014) 17-35 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl IDENTYFIKACJA ZJAWISKA NIEDOSZACOWANIA DEBIUTUJĄ- CYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 JAKUB KELLER JAKUB KOZIŃSKI BARTŁOMIEJ KRZECZEWSKI RADOSŁAW PASTUSIAK WPŁYW DOŚWIADCZENIA I WIEDZY

Bardziej szczegółowo

EFEKT DYSPOZYCJI A TEORIA PERSPEKTYWY

EFEKT DYSPOZYCJI A TEORIA PERSPEKTYWY DECYZJE nr 3 czerwiec 25 EFE DYSPOZYCJI A TEORIA PERSPEYWY Piotr Zielonka * Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Efekt dyspozycji polega na skłonności inwestorów do zbyt szybkiego sprzedawania akcji,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ DECYZJE nr 12 grudzień 2009 PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ Elżbieta Kubińska* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Markiewicz** Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FO LIA O E C O N O M IC A 2 2 6, 2009 R afał W olski\ M onika Rychter* EFEKT KAPITALIZACJI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669 Studium licencjackie Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna Kamil Gemra Nr albumu 41669 Poziom stóp procentowych jako jeden z czynników wpływających na saldo wpłat i wypłat

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów Leszek Czerwonka, Nadmierne obroty giełdowe jako skutek zbyt dużej pewności siebie inwestorów [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych

Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych Barbara Żurawik * Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych Wstęp Zastosowanie koncepcji marketingowej w gospodarce przechodzi ewolucję od marketingu produktów do idei. Uniwersalność narzędzi marketingowych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Lucjan Czechowski * Anna Maria Pochmara ** Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

OSOBOWOŚCIOWE PREDYKTORY INWESTOWANIA INDYWIDUALNEGO

OSOBOWOŚCIOWE PREDYKTORY INWESTOWANIA INDYWIDUALNEGO Studia z Psychologii w KUL, tom 18 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek ISBN 978-83-7702-726-4 Lublin, Wyd. KUL 2012, s. 27-46 Marta Maciejasz-Świątkiewicz 1 Wydział Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH W PROCESIE WEALTH MANAGEMENT

ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH W PROCESIE WEALTH MANAGEMENT ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH W PROCESIE WEALTH MANAGEMENT Krzysztof Opolski 1, Tomasz Potocki 2 Streszczenie Teorie oparte na zachowaniu ludzkim zaczerpniętym z nauk psychologicznych, socjologicznych,

Bardziej szczegółowo

Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie

Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie Adam Szyszka Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie 1. Wprowadzenie W sierpniowym numerze

Bardziej szczegółowo

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bankowości i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Wstęp W niniejszym artykule zostanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Finanse i Prawo Finansowe Journal of Finance and Financial Law 2014, vol. 3, s. 21 36 Kamil Borowski, Zarządzanie długiem publicznym jako

Finanse i Prawo Finansowe Journal of Finance and Financial Law 2014, vol. 3, s. 21 36 Kamil Borowski, Zarządzanie długiem publicznym jako F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E ISSN 2353-5601 Journal of Finance and Financial Law 2014, vol. 3 ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM JAKO WAśNY INSTRUMENT POLITYKI PAŃSTWA Kamil Borowski * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA Marcin Płuciennik SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Behawioryzm w finansach... 5 Teoria Perspektywy... 6 Nadmierna pewnośd siebie... 8 Duma i wstyd... 10 Kilka słów o ryzyku... 11 Wyrwane

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Polski rynek kapitałowy vs hipoteza rynków efektywnych weryfikacja paradygmatu

Polski rynek kapitałowy vs hipoteza rynków efektywnych weryfikacja paradygmatu Dr Tomasz Potocki Mgr Tomasz Świst Polski rynek kapitałowy vs hipoteza rynków efektywnych weryfikacja paradygmatu Wstęp W kręgu finansów powszechnie znana jest anegdota o finansiście, który wraz z kolegą

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003 2010

Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003 2010 Ekonomia Menedżerska 2011, nr 9, s. 63 74 Tomasz Wójtowicz* Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003 2010 1. Wstęp Badania efektywności rynków kapitałowych zaowocowały wykryciem wielu zjawisk, które

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Elżbieta Kubińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego * 1. Wprowadzenie Ryzyko jest pojęciem,

Bardziej szczegółowo