DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 279 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A ZARZĄDU POWIATU 5197 Zarzņdu Powiatu Oławskiego nr 66/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2010 rok ZARZĄDZENIE 5198 Wójta Gminy MŌciwojów nr z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy MŌciwojów za 2010 r SPRAWOZDANIE 5199 Zarzņdu Zwiņzku Komunalnego "Wodociņg Lisowice" z dnia 14 marca 2011 r. z wykonania budżetu Zwiņzku Komunalnego Wodociņg Lisowice za 2010 r UCHWAŁA NR 66/2011 ZARZĄDU POWIATU OŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm. ) Zarzņd Powiatu w Oławie uchwala, co nastňpuje: 1. Przedstawia siň sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2010 rok Powiatu w Oławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiņcym załņcznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza siň StaroŌcie Oławskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjňcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego. Starosta: Zdzisław Brezdeń Wicestarosta: Joanna Kruk-Gręziak Członek Zarzņdu: Krystyna Cecko Członek Zarzņdu: Łukasz Dudkowski Członek Zarzņdu: Bożena Worek

2 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Powiatu Oławskiego za 2010 rok Załącznik do uchwały nr 66/2011 Zarządu Powiatu Oławskiego z dnia 29 marca 2011 r. Rada Powiatu uchwałą nr XLIV/222/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2010 r. ustalajņc dochody na kwotň ,00 zł, przychody w wysokoōci ,00 zł oraz wydatki w wysokoōci ,00 zł i rozchody w wysokoōci ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Powiatu jak i Zarzņdu Powiatu. Dokonane zmiany dochodów i wydatków w budżecie przedstawiajņ siň nastňpujņco: Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 558/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zwiňkszono i zmniejszono wydatki o kwotň ,00 zł w tym: rozwiņzano rezerwň ogólnņ w wysokoōci ,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeŋ na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Oławie Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 575/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. zwiňkszono i zmniejszono wydatki o kwotň ,00 zł w tym: rozwiņzano rezerwň celowņ na wydatki bieżņce w jednostkach oōwiatowych o kwotň ,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek oōwiatowych na realizacjň programów wyrównywania szans edukacyjnych Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/233/2010 z dnia 24 lutego 2010r. zmniejszono dochody o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa Gminy Oława z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zwiņzane z modernizacjņ infrastruktury szpitala i zakupem aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: Ōrodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (RPO) o kwotň ,00 zł zwiňkszono wydatki o kwotň ,00 zł w tym: pomoc finansowa Gminy Oława z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zwiņzane z modernizacjņ infrastruktury szpitala i zakupem aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie o kwotň ,00 zł Rozwiņzano rezerwň ogólnņ w wysokoōci 548,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajňciowej. W wyniku zmian budżetu zwiňkszono deficyt o kwotň ,00 zł, źródłem pokrycia deficytu były wolne Ōrodki, jako nadwyżka Ōrodków pieniňżnych na rachunku bieżņcym budżetu wynikajņca z rozliczeŋ kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokoōci ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 579/2010 z dnia 01 marca 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane od samorzņdu województwa na zadania bieżņce realizowane na podstawie porozumieŋ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 580/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň 2 934,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň 2 934,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/242/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczone na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zadania Powiatu Oławskiego pn.

3 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Przebudowa łņcznika drogi krajowej nr 94 z drogņ wojewódzkņ 396 drogi powiatowej 1570D (ulica Lipowa w Oławie) o kwotň ,00 zł wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem Ōrodków z opłat i kar za korzystanie ze Ōrodowiska o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: czňōń oōwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 586/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zwiňkszono i zmniejszono wydatki o kwotň 7 057,00 zł w tym: rozwiņzano rezerwň ogólnņ w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczestników wymiany szkolnej Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 592/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň 2 800,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň 2 800,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/247/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych pomoc finansowa Gminy Domaniów na zadanie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej i chodników w m. Wierzbno o kwotň ,00 zł Ōrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu stalowo-żelbetonowego na rzece Psarski Potok k. ŋcinawy droga 1572 D o kwotň ,00 zł wpływy z różnych opłat o kwotň 2 000,00 zł dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miedzy jednostkami samorzņdu terytorialnego o kwotň ,00 zł zwiňkszono wydatki o kwotň ,00 zł W wyniku zmian budżetu zwiňkszono deficyt o kwotň ,00 zł, źródłem pokrycia deficytu były wolne Ōrodki, jako nadwyżka Ōrodków pieniňżnych na rachunku bieżņcym budżetu wynikajņca z rozliczeŋ kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokoōci ,00 zł oraz rozwiņzano rezerwň celowņ na wydatki bieżņce w jednostkach oōwiatowych o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 608/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň 6 000,00 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieżņcych pomoc finansowa Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w wysokoōci 1 500,00 zł Gminy Domaniów w wysokoōci 390,00 zł, Gminy Oława w wysokoōci 1 326,00 zł oraz Gminy Miejskiej w Oławie w wysokoōci 1 650,00 zł na zadanie pn.: Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych o kwotň 4 866,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 624/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 638/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr LI/254/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym:

4 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz wpłata Ōrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasajņ z upływem roku budżetowego o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 650/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 653/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 668/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň 6 000,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň 6 000,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 673/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň 5 450,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/262/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł wpłata Ōrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasajņ z upływem roku budżetowego o kwotň ,00 zł Ōrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieżņcych pozyskane z innych źródeł na realizacjň projektu LudowoŌń w kulturze w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół o kwotň ,00 zł dotacje celowe i płatnoōci w ramach programów finansowanych z udziałem Ōrodków europejskich zgodnie z umowņ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SAN SamodzielnoŌń. AktywnoŌń. NiezależnoŌń. o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 673/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň 1 980,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň 5 000,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň 5 000,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň 3 020,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň 3 020,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/267/2010 z dnia 29 września 2010r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje z paŋstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotacja ze Ōrodków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. Przebudowa drogi 1599 D KoŊczyce Grodziszowice o kwotň ,00 zł pozostałe odsetki o kwotň ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce realizowane przez powiat na podstawie porozumieŋ z organami administracji rzņdowej dotacja celowa na realizacjň zadania publicznego pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalnoōci młodzieżowych oōrodków

5 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz wychowawczych (MOW) i młodzieżowych oōrodków socjoterapii ( MOS ) oraz poprawa skutecznoōci wykonywania orzeczeŋ sņdowych i efektywnoōci pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotň ,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotň ,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoōci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoōci o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 697/2010 z dnia 14 października 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň 828,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň 828,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 707/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/270/2010 z dnia 27 października 2010 r. zmniejszono dochody o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów o kwotň ,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych o kwotň ,00 zł wpłata Ōrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasajņ z upływem roku budżetowego o kwotň ,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Ōrodków europejskich oraz Ōrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoōci w ramach budżetu Ōrodków europejskich zgodnie z umowņ o dofinansowanie projektu Równe szanse lepszy start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Ōrodków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoōci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoōci o kwotň ,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotň ,00 zł wpływy z usług o kwotň ,00 zł zmniejszono wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia wydatków o kwotň ,00 zł w tym: w dziale Transport i łņcznoōń o kwotň ,00 zł w dziale Administracja publiczna o kwotň ,00 zł w dziale OŌwiata i wychowanie o kwotň ,00 zł w dziale Pomoc społeczna o kwotň ,00 zł

6 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotň ,00 zł zmniejszenia wydatków o kwotň ,00 zł w tym: w dziale Transport i łņcznoōń o kwotň ,00 zł w dziale OŌwiata i wychowanie o kwotň ,00 zł w dziale Pomoc społeczna o kwotň ,00 zł w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 711/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 720/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 722/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 724/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1 /2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zwiňkszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotň 2 400,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň 5 204,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň 5 204,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. zmniejszono dochody o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotň 7 900,00 zł wpływy z usług o kwotň 5 940,00 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na dofinansowanie

7 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz zadania pn. Przebudowa drogi 1599 D KoŊczyce Grodziszowice o kwotň ,00 zł zmniejszenia dochodów o kwotň ,00 zł w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotň ,00 zł zmniejszono wydatki o kwotň ,00 zł co jest wynikiem: zwiňkszenia wydatków o kwotň ,00 zł w tym: w dziale Transport i łņcznoōń o kwotň ,00 zł w dziale Administracja publiczna o kwotň ,00 zł w dziale OŌwiata i wychowanie o kwotň 300,00 zł w dziale Pomoc społeczna o kwotň 6 268,00 zł zmniejszenia wydatków o kwotň ,00 zł w tym: w dziale Administracja publiczna o kwotň ,00 zł w dziale Obsługa papierów wartoōciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzņdu terytorialnego o kwotň ,00 zł w dziale OŌwiata i wychowanie o kwotň ,00 zł w dziale Pomoc społeczna o kwotň 6 268,00 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotň ,00 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň bieżņcych zadaŋ własnych powiatu o kwotň ,00 zł Ostateczny plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach wyniósł: dochody ,00 zł przychody ,00 zł wydatki ,00 zł rozchody ,00 zł

8 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

9 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

10 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

11 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Subwencje oraz Ōrodki na uzupełnienie dochodów powiatów wykonano w 100,00%. Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 102,43%. Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej zrealizowano w 99,90%. Do koŋca 2010 roku dotacje zwróciły nastňpujņce jednostki realizujņce zadania z zakresu administracji rzņdowej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokoōci 20,73 zł, Komenda Powiatowa PaŊstwowej Straży Pożarnej w wysokoōci 9,87 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokoōci 9 255,74 zł, Starostwo Powiatowe w wysokoōci 5 226,28 zł, Dom Dziecka w Oławie w wysokoōci 0,60 zł, Młodzieżowy OŌrodek Socjoterapii w kwocie 234,20 zł. WyjaŌnienia dotyczņce zwrotu powyższych kwot zostały omówione w czňōci opisowej wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Dotacje celowe na realizacjň zadaŋ własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokoōci 99,97%. Z uwagi na blokadň Wojewody nie otrzymaliōmy dotacji w wysokoōci ,00 zł. Powyższa blokada dotyczyła Ōrodków przyznanych na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania Powiatu Oławskiego pn. Przebudowa drogi krajowej nr 94 z drogņ wojewódzkņ 396 drogi powiatowej 1570 D (ulica Lipowa w Oławie). Blokady dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury DolnoŌlņskiego Urzňdu Wojewódzkiego, po uwzglňdnieniu kwot wg wniosków o wypłatň dotacji w 2010 r. Do koŋca 2010 r. dotacje zwróciły nastňpujņce jednostki realizujņce zadania własne powiatu: Dom Dziecka w Oławie w zwiņzku z wypłatņ dodatków na pracownika socjalnego realizujņcego pracň socjalnņ w Ōrodowisku w wysokoōci 1 135,37 zł oraz Starostwo Powiatowe w zwiņzku z dotacjņ na usuwanie skutków klňsk żywiołowych w wysokoōci ,49 zł. Natomiast wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokoōci ,87 zł. tj. w 82,73%. Dotacjň w wysokoōci ,00 zł przekazała Gmina Miejska Oława na wykonanie przebudowy łņcznika drogi krajowej z drogņ wojewódzkņ nr 396 drogi powiatowej nr 1570 D ulicy Lipowej. Gmina Oława przekazała pomoc finansowņ w wysokoōci ,00 zł na zadanie Opracowanie koncepcji programowej dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8. W zwiņzku z zakoŋczeniem realizacji powyższego zadania, rozliczono pomoc finansowņ przekazanņ przez Gminň Miejskņ Oława w wysokoōci 7 605,00 zł, natomiast nie otrzymano dotacji zgodnie z porozumieniem z Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w wysokoōci zł. Dotacjň w wysokoōci zł przekazała Gmina Miejska Oława na zadanie pn. Przebudowa ulicy KiliŊskiego w Oławie oraz Gmina Domaniów na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej i chodników w m. Wierzbno w kwocie ,87 zł. Natomiast Gmina Oława przekazała pomoc finansowņ w kwocie ,00 zł na wydatki inwestycyjne zwiņzane z modernizacjņ infrastruktury szpitala i zakupem aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na podstawie porozumieŋ zawartych z gminami na dofinansowanie własnych zadaŋ bieżņcych uzyskano w wysokoōci ,50 zł, z tego: 1 875,00 zł pomoc finansowa Gminy Miejskiej Oława w wydaniu albumu przyrodniczego powiatu oławskiego, 4 866,00 zł dotacje na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, w tym Gmina Oława przekazała dotacjň w wysokoōci 1 326,00 zł, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice w kwocie 1 500,00 zł, Gmina Miejska w Oławie w kwocie 1 650,00 zł oraz Gmina Domaniów w wysokoōci 390,00 zł ,50 zł przekazała Gmina Domaniów na dofinansowanie remontu chodnika w m. KoŊczyce. ŋrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymano w wysokoōci ,00 zł tj. 100% w tym w wysokoōci zł, na zadanie pn. Przebudowa mostu stalowo żelbetonowego na rzece Psarski Potok k. ŋcinawy droga 1572 D oraz w wysokoōci zł, na zadanie pn. Przebudowa ul. Kolejowej w Minkowicach Oł. droga 1548 D. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokoōci ,00 zł, otrzymano ze Ōrodków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na zadanie pn. Przebudowa drogi 1599 D

12 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz KoŊczyce Grodziszowice. Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zrealizowano w wysokoōci ,00 zł tj. 100,00% w tym w kwotň w wysokoōci ,00 zł przeznaczono na zakup pomp szlamowych oraz kwotň w wysokoōci ,00 zł przeznaczono na zakup i wymianň sprzňtu oraz systemów teleinformatycznych zakup cyfrowej centrali telefonicznej oraz cyfrowego rejestratora dla Komendy Powiatowej PaŊstwowej Straży Pożarnej w Oławie. Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczņce wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastňpczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokoōci ,00 zł, tj. 97,92%. Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami zrealizowano w wysokoōci ,90 zł, tj. 76,21%. Dotacje celowe otrzymane od samorzņdu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokoōci ,34 zł, tj. 99,99%. Wpływy do budżetu pozostałoōci Ōrodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokoōci ,31 zł, tj. 100,88%. ŋrodki pochodziły ze likwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoōci ,64 zł, oraz z likwidacji rachunków dochodów własnych przez jednostki w wysokoōci 1 793,67 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Ōrodków europejskich oraz Ōrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoōci w ramach budżetu Ōrodków europejskich w tym: na realizacjň projektu SAN wyniosły ,85 zł, na realizacjň programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równe szanse lepszy start wyniosły ,35 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano w wysokoōci ,12 zł tj. 96,54% na zadanie pn. Przebudowa łņcznika drogi krajowej nr 94 z drogņ wojewódzkņ 396 drogi powiatowej 1570 D ulicy Lipowej w Oławie. Natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa za zadania bieżņce realizowane przez powiat na podstawie porozumieŋ z organami administracji rzņdowej zrealizowano w wysokoōci ,64 zł, tj. 89,26% na realizacjň zadania z zakresu administracji rzņdowej pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalnoōci młodzieżowych oōrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych oōrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skutecznoōci wykonywania orzeczeŋ sņdowych i efektywnoōci pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich. Wpłata Ōrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasajņ z upływem roku budżetowego wyniosła ,42 zł tj. 100%. ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieżņcych powiatu pozyskane z innych źródeł wyniosły ,21 zł. dotyczyły realizacji projektu LudowoŌń w kulturze w ramach programu Comenius przez Liceum Ogólnokształcņce nr I w Oławie. Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 101,57% planu rocznego, pozwoliła na realizacjň wydatków zgodnie z planem. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2010 Plan wydatków budżetowych na rok 2010 zgodnie z uchwałņ Rady Powiatu nr XLIV /222/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotň ,00 zł, a zrealizowany został w kwocie ,69 zł, tj. 97,16%. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA Na wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzņdowej przyznano dotacjň w kwocie 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł. Dotacja w kwocie zł nie została wykorzystana na opracowanie dokumentacji geodezyjnej pomiar geodezyjny dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych byłym rolnikom w celu zwrotu przyznawania na własnoōń działek siedliskowych oraz działek dożywotniego użytkowania z powodu braku wniosków właōcicieli. Dz. 020 LEŚNICTWO NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ Plan wyniósł 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100%. Kwota w wysokoōci 3 000,00 zł została przeznaczona na nadzorowanie gospodarki leōnej lasów niestanowiņcych własnoōci Skarbu PaŊstwa. W myōl zadania Starosta przekazuje nadleōniczemu Ōrodki finansowe na zadania okreōlone ustawņ dotyczņce nadzoru. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Powiatowy Zarzņd Drogowy w Oławie jednostka budżetowa której szczególnymi zadaniami jest: utrzymanie i ochrona dróg powiatowych, obiektów mostowych, utrzymanie nawierzchni dróg i chodników oraz urzņdzeŋ zabezpieczajņcych ruch. Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu w Oławie: Nr XLVIII/242/2010 z r. Nr XLIX/247/2010 z r. Nr LIII/267/2010 z r. Nr LIV/270/2010 z r. Nr III/16/2010 z r. Nr III/18/2010 z r. oraz uchwałami Zarzņdu Powiatu w Oławie: nr 550/2010 z r.

13 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz nr 638/2010 z r. nr 650/2010 z r. nr 680/2010 z r. nr 709/2010 z r. nr 722/2010 z r. nr 11/2010 z r. zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2010 rok wyniósł ,00 w tym: na wydatki inwestycyjne ,00. Do dnia r. otrzymano Ōrodki w kwocie ,69 które wydano. Plan wykonano w 99,16 % oszczňdnoōci wynikły przy realizacji zadaŋ inwestycyjnych mniejsza wartoōń robót po przeprowadzonych przetargach. W 2010 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie ,25 przy realizacji zadaŋ inwestycyjnych i remontowych. W Powiatowym Zarzņdzie Drogowym zatrudnionych jest 12 osób. Dział 600 rozdział Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotň ,14 Pochodne od wynagrodzeŋ tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszņ ,58 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie ,55 Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ wydatkowano kwotň, 8.594,96 Na wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów niezbňdny do wykonania prac polegajņcych miedzy innymi na: wymianie znaków drogowych i słupków, wykonaniu remontów czņstkowych masņ na zimno, wykonaniu drobnych napraw kanalizacji deszczowej. zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (znaki drogowe, masa bitumiczna, elementy kanalizacji) ,45 wymiana znaków drogowych szt. 148, zużyto 301 mb rur do ustawiania znaków wykonanie remontu czņstkowego masņ na zimno Mg 37,51 wykonanie drobnych napraw kanalizacji deszczowej do czego zużyto: krňgi betonowe, rury plastikowe, włazy kanalizacyjne, wpusty uliczne, pokrywy żelbetowe, beton, cement; zakup paliwa ,71 zakup soli ,38 inne materiały ,06 Zakup energii zwiņzanej z utrzymaniem obwodu drogowego w Miłoszycach oraz siedziby zarzņdu w tym: energia elektryczna woda energia cieplna Zakup usług remontowych w tym: wykonanie chodnika w m. KoŊczyce ( dofinansowanie UG Domaniów 8.882,50) wykonanie chodnika w m. Domaniów wraz z remontem kanalizacji deszczowej i przebudowņ nawierzchni wykonanie chodnika w m. Piskorzów (wydatki niewygasajņce w kwocie ,00 termin realizacji do 30 maja 2011 roku) wykonanie nakładki bitumicznej ul Janowskiego w Oławie przebudowa ul. Zwierzyniec Duży w Oławie zakup usług remontowych ( rezerwa) likwidacja skutków powodzi remont czņstkowy droga 1466 D, 1548 D remonty, konserwacja sprzňtu remont ulicy Stawowej w Jelczu-Laskowicach projekty i mapy do celów projektowych Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie Zakup usług pozostałych remonty dróg , , , , , , , , , , , , , , ,56 646, ,53

14 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz w tym : remonty masņ remonty grysami wszystkie dziury inne remonty oznakowanie poziome, malowanie przejōń dla pieszych linii segregacyjnych oczyszczanie miast zimowe utrzymanie dróg utrzymanie kanalizacji czyszczenie kanalizacji, remont, naprawa kanalizacji, czyszczenie rowów utrzymanie zieleni w tym: wycinka i przycinka drzew ,89 nasadzanie drzew 4.000,00 utrzymanie zieleni Oława, ,80 Jelcz-Laskowice usługi transportowe wynajem sprzňtu opłaty za usługi pocztowe, radiowe, wywóz nieczystoōci, usługi różne, szkolenia bhp, usługi bhp, usługi dotyczņce ogłoszeŋ, rozprowadzanie pism, przeglņdów rejestracyjnych, dozór obiektu w Miłoszycach , , , , , , , , , , ,00 Zakup usług dostňpu do sieci internet Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomoōci podatek rolny odprowadzenie wód deszczowych ubezpieczenia majņtkowe trwały zarzņd Odpis na ZFŋS Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne 3.195, , , , , , , , ,44 Plan ,00 Wykonanie ,44 1. Przebudowa drogi 1548 D ul. Kolejowa w m. Minkowice Oł. dokoŋczenie prac z 2008 i 2009 r. plan ,00 realizacja ,58 dofinansowanie z Min. Infrastruktury ,00 2. Przebudowa drogi 1599 D KoŊczyce Grodzieszowice dokoŋczenie prac z 2009 r. plan ,00 realizacja ,58 dofinansowanie z BGiTR DolnoŌlņski Urzņd Marszałkowski wyniosło ,00 zł 3. Przebudowa drogi 1551D ul. Oławska w Jelczu-Laskowicach plan ,00 realizacja ,79 4. Wykonanie chodnika przy drodze 1535 D w Miłoszycach plan ,00 realizacja ,93 5. Przebudowa mostu stalowo-żelbetowego na rzece Psarski Potok k. ŋcinawy droga nr 1572 D plan ,00 realizacja ,84 dofinansowanie z Min. Infrastruktury ,00 6. Przebudowa łņcznika drogi krajowej nr 94 z drogņ wojewódzkņ 396 drogi powiatowej 1570 D ul. Lipowa w Oławie plan ,00 realizacja ,65 dofinansowanie z NPPDL ,12 zł i Miasta Oława ,00 7. Przebudowa drogi 1574 D Oława Jaczkowice ulica KiliŊskiego w Oławie

15 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz plan ,00 realizacja ,33 dofinansowanie z Miasta Oława ,00 zł. 8. Budowa chodników w m. Wierzbno plan ,00 realizacja ,74 dofinansowanie z Urzňdu Gminy Domaniów ,87 zł 9. Przebudowa drogi łņczņcej ul. Kutrowskiego i BaczyŊskiego wzdłuż zachodniej granicy działki na której zlokalizowane sņ budynki ZOZ projekt plan ,00 realizacja ,00 Łņczne dofinansowanie wyniosło: ,00 Dział 600 rozdział Usuwanie skutków powodzi w tym: remont drogi nr 1466 D Grňdzina OleŌnica dł. 230 mb remont drogi nr 1538 D Jelcz-Laskowice Grňdzina dł. 340 mb remont drogi nr 1549 D droga nr 455 Janików dł mb remont drogi nr 1535 D ulica Witosa w Jelczu Laskowicach dł. 535 mb, Piekary Kopalina, Kopalina Minkowice Oławskie, Minkowice Oławskie Biskupice Oławskie dł mb Zadanie finansowane przez budżet paŋstwa w 100% , , , , ,25 Dział 900 rozdział Zakup usług pozostałych 5.000,00 zagospodarowanie zieleniņ budowanego ronda W 2010 roku Zarzņd Drogowy wykonał nowe nawierzchnie na długoōci około 14 km dróg, a był to rekordowy rok pod wzglňdem otrzymanych Ōrodków. Należy pamiňtań, że na wykonanie inwestycji które umożliwiņ nadrobienie zaległoōci w rozwoju infrastruktury drogowej oczekuje jeszcze ponad 200 km dróg. Zapotrzebowanie na modernizacje i przebudowy dróg znacznie przekracza możliwoōci finansowe powiatu i jest podstawowņ barierņ rozwojowņ która skutecznie powstrzymuje tworzenie spójnej sieci komunikacyjnej na poziomie lokalnym. Na zadanie pod nazwņ Poprawa połņczeŋ tranzytowych w m. Oława w kierunku autostrady A 4 i Drogi S 8 poprzez modernizacjň dróg powiatowych nr 1584 D i 1572 D w ramach RPO zgodnie z planem w wysokoōci zł w Starostwie Powiatowym wydatkowano kwotň w wysokoōci ,26 zł. Zadanie to jest dofinansowane w wysokoōci 45% z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŌlņskiego na lata Całkowity koszt projektu ,23 zł, dofinansowanie ,96 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W 2010 roku poniesiono wydatki ,26 w tym: na roboty drogowe wydano kwotň ,26 zł jest to 48% kosztów całego zdania. ZakoŊczono przebudowň skrzyżowania dróg powiatowych nr 1584 D i 1572 D na rondo. za nadzór inwestorski wydano kwotň ,00 zł ZakoŊczenie inwestycji jest planowane we wrzeōniu 2011 roku. Na przedsiňwziňcie pod nazwņ Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dróg dojazdowych do autostrady A 4 i drogi S 8 Starostwo Powiatowe poniosło wydatki w wysokoōci ,00 zł. Zgodnie z uchwałņ Rady Powiatu nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasajņ z upływem roku budżetowego w kwocie ,00 zł uchwalono wykonanie zadania Budowa chodnika w m. Piskorzów w terminie do 30 maja 2011 roku. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŋCIAMI Plan wydatków w kwocie ,00 zł wykonano w wysokoōci ,39 zł, tj. 66,73%. z tego: ŋrodki własne ,94 zł Dotacje celowa ,45 zł ŋrodki z dotacji przeznaczono na zabezpieczenie mienia, wycenň nieruchomoōci, podatek od nieruchomoōci Skarbu PaŊstwa oraz opłaty sņdowe do windykowanych należnoōci Skarbu PaŊstwa. W ramach wydatków na zadania własne mieōciły siň wydatki na szacowanie nieruchomoōci, ochrona obiektu w Jakubowicach oraz ogłoszenia o przetargach w prasie. Dz. 710 DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA OŋRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Zadanie z zakresu administracji rzņdowej. Plan w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100%. ŋrodki przeznaczone sņ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeŋ dla pracowników Powia-

16 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz towego OŌrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwiņzane ze zwiňkszeniem zadaŋ w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) Zadanie z zakresu administracji rzņdowej. Plan w wysokoōci ,00 zł, wykonano w wysokoōci ,00 zł, tj. 100%. ŋrodki z dotacji przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla Powiatu Oławskiego. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Zadanie z zakresu administracji rzņdowej. Plan w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100%. ŋrodki z dotacji przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla Powiatu Oławskiego. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2010 miał przyznany budżet w wysokoōci ,00 zł dział 710 rozdział W trakcie roku budżet Powiatowego Inspektoratu został zwiňkszony o kwotň 225,00 zł oraz o kwotň 6 000,00 zł na usuwanie skutków stanu klňski żywiołowej stan powodziowy na terenie powiatu oławskiego dział 710 rozdział Na zakoŋczenie roku budżet Inspektoratu wynosił łņcznie ,00 zł. Wykonane wydatki wyniosły: dział 710 rozdział ,27 zł co stanowiło 99,99% budżetu, dział 710 rozdział ,00 zł co stanowiło 60,00% budżetu, Inspektorat na koniec roku nie posiadał żadnych zobowiņzaŋ wymagalnych. Inspektorat w 2010 roku osiņgnņł dochody z tytułu: 092 pozostałe odsetki odsetki od Ōrodków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokoōci 210,60 zł, które przekazał do Starostwa Powiatowego w Oławie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonujņc zadania wynikajņce z ustawy Prawo budowlane nałożył: 1) mandaty karne kredytowane w wysokoōci ,00 zł, 2) opłatň legalizacyjna w wysokoōci ,00 zł. NależnoŌci wynikajņce z wymienionych przypisów sņ wpłacane przez zobowiņzanych, bezpoōrednio na konto DolnoŌlņskiego Urzňdu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Otrzymywane Ōrodki finansowe przez Inspektorat zapewniajņ w miarň poprawne funkcjonowanie Inspektoratu. Skład osobowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie (4,50 etatu): Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny ksiňgowy, Referent prawny, Inspektor nadzoru budowlanego x 2 Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZŇDY WOJEWÓDZKIE Zadanie z zakresu administracji rzņdowej. Planowane Ōrodki w kwocie ,00 zł, wykonanie w kwocie ,00 tj. 100,00%. Powyższe Ōrodki wspomagajņ wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej. RADY POWIATÓW Plan roczny przyznany dla Biura Rady na rok 2010 wyniósł ,00 zł, natomiast wykonanie ,52 zł tj. 88,51%. Powyższņ kwotň wydatkowano na: diety dla radnych ,21 zł zakup materiałów (artykuły żywnoōciowe, materiały biurowe, wyposażenie) 4 429,95 zł usługi konserwacji urzņdzeŋ biurowych 719,80 zł opłaty zakupu telefonii komórkowej 963,73 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 33,37 zł zakup usług pozostałych dojazd do klienta firmy Ōwiadczņcej usługň serwisowņ 97,60 zł podróże służbowe krajowe 18,60 zł szkolenia pracowników 350,00 zł zakup tonerów 61,00 zł oprawa zdjňń i dekoracja sali obrad 1 845,56 zł wykonanie broszur na zakoŋczenie III kadencji Rady Powiatu 1 750,70 zł STAROSTWA POWIATOWE Zgodnie z uchwałņ Rady Powiatu nr XLIV/222/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami, plan wydatków wyniósł ,00 zł, wykonanie ,37 zł, tj. 93,56%. 1. Przeciňtne zatrudnienie wyniosło 83,60 etatu. 2. Poniesione wydatki kształtujņ siň nastňpujņco:

17 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy ,73 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r ,75 zł wpłaty na PFRON ,00 zł wydatki niezaliczane do wynagrodzeŋ 7 493,30 zł umowy zlecenia i dzieło 8 832,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,35 zł z tego przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych ,25 zł a pozostała kwota została wykorzystana miňdzy innymi na prenumeratň i zakup czasopism urzňdowych, zakup Ōrodków czystoōci, materiałów biurowych, paliwa, itp. zakup energii ,18 zł zakup usług remontowych (konserwacja urzņdzeŋ cieplnych, montaż drzwi do serwerowni Wydz. Komunikacji, remont dachu, przeglņd gaōnic, montaż wentylatorów okiennych, montaż bramy wjazdowej do Starostwa, remont instalacji elektrycznej i wyłożenie płytkami gresowymi piwnicy w bud. Starostwa, remont 35 pokoi w budynku gł. Starostwa) ,84 zł zakup usług zdrowotnych 2 251,00 zł zakup pozostałych usług ,97 zł w tym: zakup tablic rejestracyjnych ,48 zł usługi pocztowe ,33 zł ochrona mienia ,15 zł usługi informatyczne 2 019,09 zł ogłoszenia ,46 zł obsługa prawna ,00 zł usługi komunalne ,07 zł pozostałe ,39 zł dostňp do sieci Internet 6 111,50 zł usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej ,93 zł usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,83 zł zakup usług ekspertyz i analiz 1 464,00 zł delegacje służbowe krajowe 7 709,97 zł delegacje służbowe zagraniczne 702,45 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu i majņtku, na składkň na rzecz Zwiņzku Powiatów Polskich) ,74 zł podatek od nieruchomoōci za mienie powiatu ,70 zł odsetki od zwróconych kwot za karty pojazdu 545,95 zł koszty postňpowania sņdowego 1 468,00 zł szkolenia ,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego 6 358,72 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,31 zł zakup i montaż urzņdzenia ochrony sieci komputerowej Fortigate 80 c 8 533,90 zł zakup dokumentacji projektowej do modernizacji Wydziału Komunikacji 3 660,00 zł ŋwiadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100%, tj. w kwocie ,00 zł. Z analizy wydatków Starostwa Powiatowego w 2010 roku wynika, że wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem. Na koniec roku nie wystņpiły zobowiņzania wymagalne. Zgodnie z uchwałņ Rady Powiatu nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasajņ z upływem roku budżetowego w kwocie zł na wykonanie zadania Modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Oławie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŋŃ Na pozostałņ działalnoōń, w tym na promocjň Powiatu, zaplanowano kwotň ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,78 zł, tj. 88,06%, z tego: materiały promocyjne (długopisy, ksiņżki, kubki, kwiaty)do wykorzystania w celach promocyjnych powiatu ,64 zł grawery i tabliczki okolicznoōciowe 1 807,53 zł medale okolicznoōciowe i koszulki 900,12 zł publikacja albumu na 20 lecie samorzņdu 2 000,80 zł informator samorzņdowy Dolnego ŋlņska 1 031,48 zł ogłoszenie prasowe życzenia Ōwiņteczne dla mieszkaŋców powiatu oławskiego 2 576,35 zł oprawa muzyczna Wielkiej Orkiestry ŋwiņtecznej Pomocy 8 000,00 zł nagrody na Mistrzostwa Strzeleckie 150,00 zł patronat starosty na spotkaniu Mikołajowym i ŋcieżce strachu

18 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz w Radłowicach 597,43 zł spotkanie Mikołajowe w Domaniowie 499,83 zł folder na podsumowanie III kadencji rady Powiatu ,30 zł materiały promocyjne współpraca z Powiatem Złoczowskim 2 092,30 zł Ōniadanie dla pierwszoklasisty w LO w Oławie i obchody 65 lecia LO 720,00 zł okładka twarda z herbem powiatu 1 700,00 zł KWALIFIKACJA WOJSKOWA Zadanie z zakresu administracji rzņdowej. ŋrodki z dotacji w kwocie ,00 zł wykorzystano w kwocie ,00 zł tj. 100% i wydatkowano na kwalifikacjň wojskowņ w celu okreōlenia przydatnoōci do czynnej służby wojskowej. Dz. 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW Plan wydatków wynosi ,00 zł (dotacja celowa), zrealizowano w kwocie ,27 zł, tj. 99,03%, z tego opłacono obsługň wyborów samorzņdowych, w tym: umowy zlecenia na obsługň informatycznņ 2 941,00 zł umowy zlecenia członków komisji i kurierów 4 630,11 zł diety członków PKW 1 470,00 zł druk obwieszczeŋ i kart do głosowania 8 296,00 zł, zabezpieczenie elektryczne siedziby PKW w dniach r. 300,00 zł, wynajem samochodu z PKS w celu przewiezienia kart do głosowania 240,00 zł, zakup gabloty 1 171,20 zł, delegacje pracowników Starostwa 50,80 zł, zwrot kosztów przejazdu członka PKW samochodem prywatnym 100,29 zł, zakup toneru do kserokopiarki 219,60 zł, zakup materiałów biurowych dla PKW 392,84 zł, zakupy żywnoōciowe dla PKW 332,43 zł. Dz. 752 OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Plan wydatków wynosi 1 400,00 zł (dotacja celowa), zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, tj. 100%, z tego opłacono zakup mapy Ōciennej i materiały biurowe. USUWANIE KLŇSK ŻYWIOŁOWYCH Plan wydatków wynosi ,00 zł. ŋrodki zostały wydatkowane w kwocie 9 979,86 zł tj. 99,80%. ŋrodki zostały wydatkowane na zakup kamery cyfrowej, telewizora LCD, laptopa Toshiba wraz z oprogramowaniem MS Office Basic 2007, mapň powiatu oławskiego oraz worki polipropylenowe w celu doposażenia Powiatowego Centrum Zarzņdzania Kryzysowego w Oławie. Dz. 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDA POWIATOWA PAʼnSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE Na podstawie uchwał: Nr 550/2010 z 19 stycznia 2010 r., 586/2010 z 24 marca 2010 r., 608/2010 z 12 maja 2010 r., 638/2010 z 22 czerwca 2010 r., 653/2010 z 29 lipca 2010 r., 673/2010 z 30 sierpnia 2010 r., 697/2010 z 14 października 2010 r., 711/2010 z 5 listopada 2010 r., 722/2010 z 23 listopada 2010 r., 1/2010 z 7 grudnia 2010 r., 11/2010 z 21 grudnia 2010 r., 18/2010 z 30 grudnia 2010 r. Zarzņdu Powiatu w Oławie oraz uchwał: Nr XLVIII/ 242/ 2010 r. z 23 marca 2010 r., LII/262/2010 z 31 sierpnia 2010 r. Rady Powiatu w Oławie plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2010 r. wyniósł zł, w tym: dział 754 rozdział ,00 zł wykonano ,13 zł dział 754 rozdział ,00 zł wykonano 1 652,27 zł dział 754 rozdział ,00 zł wykonano ,00 zł dział 754 rozdział ,00 zł wykonano ,00 zł dział 754 rozdział ,00 zł wykonano ,00 zł dział 900 rozdział ,00 zł wykonano ,00 zł KP PSP w Oławie zatrudnia 79 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego i 1 pracownika korpusu służby cywilnej. Uposażenia strażaków oraz wynagrodzenia pracowników wykonano w kwocie zł. ŋrednia płaca strażaków wyniosła 3.496,83 zł, pracownika cywilnego 1.926,17 zł, pracownika KSC zł. Pochodne od wynagrodzeŋ zatrudnionych pracowników zł, składki na fundusz pracy zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych, nagrodň rocznņ dla funkcjonariuszy za 2009 r. w kwocie zł Na wypłatň nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych wydatkowano zł. ŋrodki finansowe w kwocie zł przeznaczono miňdzy innymi na: wypłatň nagród i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeŋ tj. dopłatň do wypoczynku, równoważnika za brak mieszkania, pokrycie wydatków podnoszenia kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych zł wypłatň mundurówki zł zakup materiałów i wyposażenia głównie paliw płynnych, Ōrodków gaōniczych i pianotwórczych, Ōrodków chemicznych do utrzymania czystoōci w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, umundurowania typu: buty, koszulki, koszule, ubrania koszarowe, ubrania ochronne, ubrania specjalne, sztormiaki, ubra-

19 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz nia dowódczo-sztabowe, kurtki, mundury służbowe, rňkawice specjalne, sprzňt: wňże ssawne, tłoczne, mostki przejazdowe, linki ratownicze oraz materiałów biurowych i czasopism, łņcznie zł koszty energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach zł usługi materialne i remontowe m.in.: usługi bankowe, komunalne, w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, pocztowe a także usługi remontowe i roboty konserwacyjne uzbrojenia oraz sprzňtu techniki specjalnej zł podatki od nieruchomoōci dla obiektów KP PSP i JRG Oława i JRG Jelcz Laskowice, podatki na rzecz budżetów jednostek samorzņdu terytorialnego oraz podatek od Ōrodków transportu zł inne tj. delegacje służbowe, usługi i profilaktykň zdrowotnņ, różne opłaty i składki, wyżywienie w czasie akcji ratowniczych, wynagrodzenie radcy prawnego, ZFŋS, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz pozostałe zł. W ramach Ōrodków finansowych przyznanych KP PSP w Oławie na zakup sorbentów oraz sprzňtu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w wysokoōci zł zakupiono: sorbent compakt, sintan, sorpcyjnņ lekkņ wykładzinň, sorpcyjny rňkaw szpagatowy, opakowanie na niebezpieczne odpady, plastikowņ wannň rňcznņ pompň do beczki do pompowania substancji łatwopalnych, pojemnik na łatwopalne substancje oraz rňczny zbierak sorbentu. W ramach Ōrodków finansowych w wysokoōci zł przyznanych z rezerwy celowej budżetu paŋstwa na realizacjň Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PaŊstwowej Straży Pożarnej w latach zakupiono cyfrowņ centralň, rejestrator cyfrowy oraz oprogramowanie umożliwiajņce współdziałanie wdrożonych systemów komputerowych. Zakupiono również ciňżki zestaw narzňdzi hydraulicznych dla Jednostki Ratowniczo-GaŌniczej w Jelczu- -Laskowicach ze Ōrodków finansowych pochodzņcych z budżetu 2010 r. Starostwa Powiatowego w Oławie. Wydatkowano kwotň na odtworzenie sprzňtu i uzbrojenia specjalnego uszkodzonego bņdź zniszczonego w czasie działaŋ ratowniczych akcji powodziowej maj październik 2010 r. na terenie powiatu oławskiego tym: zakup umundurowania strażaków KP PSP w Oławie, zakup motopompy pływajņcej POSEJDON oraz motopompy szlamowej KTH 80X, naprawy i konserwacjň uzbrojenia, koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych. Za 2010 r. nie uzyskano dochodów własnych. Budżet realizowany był zgodnie z harmonogramem, a przekazywane Ōrodki pieniňżne pozwalały na terminowe regulowanie bieżņcych zobowiņzaŋ. OBRONA CYWILNA Plan wydatków wyniósł 3 000,00 zł. ŋrodki wykorzystano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100%. Powyższe Ōrodki zostały przeznaczone na zakup anteny i epromu zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie stanowiņcych element sterowania syrenņ tubowņ działajņcņ w ramach systemu ostrzegania i alarmowania ludnoōci. ZARZŅDZANIE KRYZYSOWE Plan wydatków wynosi 3 500,00 zł, wykonanie 3 498,81 zł tj. 99,97%. Powyższe Ōrodki zostały przeznaczone na zakup tonerów, markerów i tablicy magnetycznej niezbňdnych w trakcie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w Powiatowym Centrum Zarzņdzania Kryzysowego w Oławie oraz zakup usługi montażu anteny i promów jak również szkolenie pracownika. USUWANIE SKUTKÓW KLŇSK ŻYWIOŁOWYCH Plan wydatków na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Oławie wyniósł ,00 zł, w tym dotacja ,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło ,52 zł, tj. 80,83%, w tym dotacji celowej ,51 zł. Do koŋca 2010 r. zwrócono do DolnoŌlņskiego Urzňdu Wojewódzkiego kwotň niewykorzystanej dotacji w wysokoōci ,49 zł. Powyższe Ōrodki zostały przeznaczone na materiały i usługi niezbňdne w trakcie prowadzonej w miesiņcach maju i czerwcu 2010 r. akcji przeciwpowodziowej. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŋŃ Plan wynosi ,00 zł, wykonanie ,78 zł, tj. 60,79%. Powyższe Ōrodki zostały przeznaczone na: dotacja dla ZHP w Oławie na zadanie Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 500,00 zł nagrody w konkursie na najpopularniejszego dzielnicowego Powiatu 1 000,00 zł nagrody w turnieju Młodzież zapobiega pożarom 898,01 zł nagrody ksiņżkowe w konkursie plastycznym Wiatr, wypadek, ogieŋ, Woda strażak zawsze rňkň poda 523,55 zł nagrody w Powiatowym Turnieju Pierwszej Pomocy 300,00 zł ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarzņdowych 36,60 zł zakup fantomów w ramach wspierania projektu szkoleŋ z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 2 836,78 zł darowizna rzeczowa dla KP Policji w Oławie (tonery, mat. rem, żaluzje, oprawy rastrowe, mat. budowlane) 9 500,00 zł uruchomienie i abonament miesiňczny Samorzņdowy Informator SMS 5 235,34 zł program artystyczny o charakterze profilaktyki uzależnieŋ pt. BroŊ siň nie trań wiary wykonany w OŌrodku Kultury w Oławie 1 500,00 zł materiały edukacyjne zwiņzane z programami prewencyjnym przeznaczone

20 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz dla KP Policji w Oławie 1 958,50 zł zestaw apteczka z ustnikiem i kamizelkņ + płyta CD materiały szkoleniowe Pierwsza pomoc dla dzieci i dorosłych 390,00 zł Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZŅDU TERYTORIALNEGO Plan wydatków wynosi ,00 zł, wykonanie wynosi ,58 zł, co stanowi 43,74% i dotyczyło obsługi zaciņgniňtego długoterminowego kredytu w BGK we Wrocławiu grudniu 2008 roku w wysokoōci ,00 zł oraz kredytu w wysokoōci ,00 zł, który został zaciņgniňty w Banku Spółdzielczym w Oławie w grudniu 2009 roku. Termin płatnoōci pierwszej raty w wysokoōci ,00 zł kredytu zaciņgniňtego w Banku PeKaO w 2010 roku w kwocie ,00 zł wraz z odsetkami przypadł na dzieŋ 10 stycznia 2011 roku. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORŇCZEʼn W 2002 roku Powiat Oławski porňczył Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie kredyt w wysoko- Ōci ,00 zł natomiast w 2006 roku ponownie Powiat Oławski porňczył Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie kredyt w wysokoōci ,00 zł z przeznaczeniem na restrukturyzacjň zadłużenia. Od stycznia 2009 roku Zespół Opieki Zdrowotnej reguluje zobowiņzania wynikajņce z umów kredytowych. Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w banku Nordea Bank Polska S.A. w wysokoōci ,00 zł ostatnia rata została uregulowana w grudniu 2010 r. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE W dziale rezerw pozostało ,00 zł, w tym: rezerwa na finansowanie wydatków z zakresu zarzņdzania kryzysowego ,00 zł. Dz. 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE Placówki oōwiatowe Powiatu Oławskiego to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie Liceum Ogólnokształcņce Nr I w Oławie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach Zespół Szkół Specjalnych w Oławie Młodzieżowy OŌrodek Socjoterapii w Oławie Powiatowy OŌrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach Prywatna Szkoła Hemat w Jelczu-Laskowicach Szkoły ŋrednie Dla Dorosłych Pallas w Oławie Zespół Szkół Sokrates w Brzegu ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W OŁAWIE Na podstawie uchwały nr XLIV/222/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2010 z późniejszymi zmianami budżet na rok 2010 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wynosi , natomiast wykonanie za rok 2010 wynosi ,14 tj. 100% W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kształci siň 654 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnienie wg stanu na dzieŋ w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 56,45 z tego: pracowników pedagogicznych 44,70 pracowników administracyjno-obsługowych 11,75 Wydatki budżetowe za rok 2010 roku kształtowały siň nastňpujņco: Wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wpłaty na PFRON 9.272, odpis na Zakładowy Fundusz ŋwiadczeŋ Socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe 6.217, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ 4.534, pomoce dydaktyczne i ksiņżki 2.374, wydatki rzeczowe , podatek VAT , dokształcanie zawodowe nauczycieli , stypendia dla uczniów 3.500, dotacje dla jednostek budżetowych 600, Razem , Realizacja wydatków: Wynagrodzenia osobowe pracowników plan , wykonanie 100% planu z tego wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotň , i pracowników administracji i obsługi na kwotň zł. W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotň

21 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz zł, nagrody dyrektora i starosty na kwotň zł, nagrody jubileuszowe na kwotň zł i odprawň emerytalnņ na kwotň 9.981zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wykonanie 100% planu w m c marcu 2010 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeŋ za rok Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan , wykonanie 100% z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeŋ osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 9.272, wykonanie 100% dokonano wpłat na konto PFRON. Odpis na Zakładowy Fundusz ŋwiadczeŋ Socjalnych plan wykonanie 100% planu z tego: wypłacono Ōwiadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy turystyczne dla pracowników i emerytów, zapomogi i pożyczki mieszkaniowe. Wynagrodzenia bezosobowe plan 6.217, wykonanie 100% planu z tego wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników podległych placówek Starostwu, oraz umowy zlecenia dla nauczycieli dla nauczycieli w ramach realizacji programów wyrównywania szans edukacyjnych. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ plan 4 534, wykonanie 100% planu z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronnņ,pranie odzieży i szkła korekcyjne. Pomoce dydaktyczne i ksiņżki plan 2.400, wydatkowano 2.374, z tego: zakupiono ksiņżki i sprzňt sportowy do zajňń z kultury fizycznej. Wydatki rzeczowe plan , wykonanie , tj. 100% planu z tego opłacono rachunki za energiň elektrycznņ, cieplnņ i wodň na kwotň ,, zakupiono materiały biurowe, arkusze ocen, dzienniki na kwotň 2.752, Ōrodków czystoōci na kwotň 4.091, opłacono prenumeraty czasopism na kwotň 1.953, zakupiono tonery do kserokopiarek na kwotň 715, pozostałņ kwotň wydatkowano na zakup materiałów konserwacyjnych czňōci zamienne i innych. Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano zł. Na remonty i konserwacjň urzņdzeŋ wydatkowano kwotň ,. Zakup usług zdrowotnych wydano zł z tego opłacono badania profilaktyczne pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotň , z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania zawodowego kwotň , pozostałņ kwotň wydatkowano na wywóz nieczystoōci, odprowadzenie Ōcieków, ochrona mienia,obsługa prawna, usługi kominiarskie, i inne. Za dostňp do Internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotň ,. Kwotň 1.330, wydatkowano na szkolenia pracowników. Na podróże służbowe wydatkowano 825,. Kwotň 5.699, wydano na zakup akcesoriów komputerowych w tym tusze do drukarek, tonery i licencje. Zakup materiałów kserograficznych 1.906,.Na ubezpieczenie majņtku szkoły i opłaty wydatkowano zł. Podatek VAT plan , wydatkowano kwotň , podatek VAT odprowadzono w całoōci do Urzňdu Skarbowego. Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan , wykonanie , z tego opłacono szkolenia rad pedagogicznych, kursy nauczycieli,szkolenia i delegacje. Dotacje dla jednostek budżetowych plan 600, wykonanie 600, z tego opłacono kurs uczniów Zielonej Górze. Stypendia dla uczniów plan wykonanie 100% z tego wypłacono stypendia dla uczniów od wrzeōnia do grudnia w wysokoōci 125 zł m-cznie na jednego ucznia. Z tej formy pomocy skorzystało 7 uczniów. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE Na podstawie uchwały nr XLIV/222/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2010 z późniejszymi zmianami budżet na rok 2010 wyniósł ,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło ,88 zł, tj. 99,79%. W roku 2010 kształciło siň przeciňtnie 601 uczniów. Od stycznia do sierpnia 2010r. funkcjonowały 23 oddziały z tego: 6 oddziałów liceum ogólnokształcņce 1 oddział liceum profilowane 16 oddziałów szkoły zawodowe i technika Od wrzeōnia do grudnia 2010r. funkcjonowały 23 oddziały z tego: 4 oddziały liceum ogólnokształcņce 19 oddziałów szkoły zawodowe i technika Przeciňtne zatrudnienie w 2010 roku wyniosło ogółem: 61,20 etatów Nauczyciele 50,80 etatów Pracownicy administracji i obsługi 10,40 etatów Wydatki kształtowały siň nastňpujņco: Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 zł Składki na ubezpieczenie społeczne ,10 zł Składki na Fundusz Pracy ,63 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 zł Wynagrodzenia bezosobowe 2 988,32 zł Odpis na ZFŋS ,00 zł Wydatki rzeczowe ogółem: ,62 zł

22 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz w tym: doskonalenie zawodowe nauczycieli Stypendia uczniowskie Ogółem wydatki: 4. Nazwa jednostki Plan ,31 zł ,00 zł ,88 zł Przeciňtne zatrudnienie w etatach Nauczyciele Administracja obsługa i IloŌń oddziałów IloŌń uczniów przeciňtna w 2010 Zespół Szkół Pondagimanzjalnych Nr 2 w Oławie ,00 50,8 10, ŋrodki finansowe otrzymane w 2010 zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeŋ dla nauczycieli z uwzglňdnieniem regulacji płac od wrzeōnia 2010 r. zgodnie z rozporzņdzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniajņce rozporzņdzenie w sprawie wysokoōci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracň w dniu wolnym od pracy (Dz.U.131 poz.885), uchwały Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 listopada 2009 w sprawie ustalenia regulaminów okreōlajņcych niektóre zasady wynagradzania za pracň oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oōwiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego oraz dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z rozporzņdzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzņdowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorzņdowych zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wypłacono pracownikom ZSP NR 2 w Oławie w ustawowym terminie. Na dzieŋ r. dokonano w 100% odpis na ZFŋS. W 2010 r. wypłacono: urlop zdrowotny dla 6 nauczycieli w kwocie ,50 zł 1 odprawň dla nauczyciela z tytułu rozwiņzywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczņcych pracowników w kwocie 2 888,06 zł 5 nauczycielom oraz 1 pracownikowi obsługi nagrody jubileuszowe w kwocie ,11 zł nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie ,00 zł. W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wypłacono 4 nauczycielom i 1 emerytowanemu nauczycielowi Ōwiadczenie pieniňżne w kwocie 2 555,00 zł. W ramach bieżņcych wydatków rzeczowych zakup materiałów i wyposażenia poniesionych w roku 2010 w kwocie ,80 zł zakupiono m.in. materiały biurowe, czasopisma i wydawnictwa na potrzeby biblioteki i szkoły, druki, Ōrodki czystoōci, materiały elektryczne, materiały do bieżņcej konserwacji oraz malowania budynku szkoły i sali gimnastycznej, dwa komputery przenoōne przeznaczone do prowadzenia dziennika elektronicznego NET, doposażono pracowniň logistyczno-spedycyjnņ zakupujņc krzesła dla uczniów. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano ogółem kwotň ,09 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: ksiņżki na potrzeby szkoły, program do nauki jňzyka niemieckiego, dwie białe tablice, drukarkň do pracowni logistyczno-spedycyjnej, ekran do auli, projektor do gabinetu historii, filmy szkoleniowe z zakresu przedsiňbiorczoōci i doradztwa zawodowego dla uczniów, mapy. Z otrzymanych Ōrodków przeznaczonych na usługi remontowe przeprowadzono bieżņce naprawy i konserwacje urzņdzeŋ i sprzňtu oraz bieżņce prace remontowe w budynku szkoły i sali gimnastycznej. Wykonano projekt na remont boiska szkolnego 6954,00 zł. Wykonano n/w remonty: remont pomieszczeŋ auli szkolnej 4623,94 zł wymiana 7 okien i parapetów na poddaszu budynku szkoły 5 376,06 zł remont czňōci dachu i wymiana orynnowania budynku szkoły ,93 zł remont 3 gabinetów lekcyjnych (materiały zakupione ze Ōrodków bieżņcych, prace wykonane przez konserwatora szkoły), remont dwóch toalet 963,80 zł remont podłogi w sali ,75 zł remont podłogi w salach 42, ,00 zł Poniesiono koszty na kursy uczniów w zawodzie lakiernik w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w wysokoōci 7 200,00 zł. Z tytułu przyznanej dotacji na realizacjň programów: Angielski na całe życie, Komputer w Ōwiecie matematyki przeprowadzono zajňcia pozalekcyjne na które wydatkowano ogółem 574,46 zł. Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli wydatkowano ogółem kwotň 2 754,31 zł z tego: dofinansowano studia podyplomowe 2 907,20 zł

23 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz opłacono szkolenia dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych i konferencje 8 561,46 zł podróże służbowe 1 285,65 zł Poniesiono również wydatki na: wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeŋ (Ōwiadczenia bhp) 2 838,26 zł wpłaty na PFRON 1 040,00 zł zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna i woda) ,90 zł zakup usług zdrowotnych 1 310,00 zł zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, informatyczne, elektryczne, monitorowanie obiektów, kominiarskie, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie, pomiary elektryczne) ,60 zł usługi internetowe 6 804,60 zł usługi telekomunikacyjne 7 160,55 zł podróże służbowe 1179,79 zł opłaty i składki na ubezpieczenie majņtku szkoły ,86 zł szkolenia pracowników administracji 2 020,00 zł zakup materiałów papierniczych do drukarek 1 788,51 zł akcesoria komputerowe, tonery oraz licencje 7 840,89 zł Na podstawie uchwały nr 679/2010 Zarzņdu Powiatu w Oławie z dnia 7 wrzeōnia 2010 r. wypłacono 16 uczniom stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiņgniňcia w nauce, sporcie i działalnoōci artystycznej oraz dla finalistów olimpiad w kwocie ,00 zł. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCŅCE NR I W OŁAWIE Na podstawie uchwały nr XLIV/222/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2010 z późniejszymi zmianami budżet na rok 2010 w Liceum Ogólnokształcņcego Nr I w Oławie wyniósł ,00 zł, wykonanie wyniosło ,84 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków. W 2010 roku kształciła siň nastňpujņca liczba uczniów: od I VIII 580 uczniów w 19 oddziałach od IX XII 542 uczniów w 18 oddziałach Zatrudnienie w LO nr I w 2010 roku wyniosło przeciňtnie: nauczyciele 43 etaty pracownicy administracji i obsługi 9,5 etatów Wydatki kształtowały siň nastňpujņco: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,44 wydatki osobowe 4.973,46 wydatki na wynagr. bezosobowe wraz z pochodnymi 9.966,21 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 wpłaty na PFRON 876,00 wydatki rzeczowe ,03 fundusz socjalny ,00 stypendia ,00 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.827,06 program Comenius 8.753,83 W 2010 roku wypłacono podwyżkň płac nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Otrzymane Ōrodki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeŋ z uwzglňdnieniem podwyżki płac dla nauczycieli od miesiņca wrze- Ōnia zgodnie z rozporzņdzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniajņcego rozporzņdzenie w sprawie wysokoōci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracň w dniu wolnym od pracy. Wypłacony został dodatek motywacyjny w wysokoōci 4% za okres od I VI oraz X XII 2010 r. Wypłaconych zostało piňń nagród jubileuszowych dla nauczycieli i jedna dla pracownika obsługi. W miesiņcu lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok. Wydatki rzeczowe w 2010 roku kształtowały siň nastňpujņco: zakupiono Ōrodki czystoōci, artykuły papiernicze oraz wyposażenie poniesiono wydatki na zakup energii, tj. wody, gazu, prņdu oraz c.o. poniesiono wydatki na konserwacjň c.o, poniesiono wydatki dotyczņce m.in.: wywozu nieczystoōci, obsługi prawnej, obsługi KZP oraz usług kominiarskich. Przeprowadzony został również przeglņd gaōnic, instalacji gazowej, opłacono usługi zwiņzane z wykorzystaniem Internetu, zostały zapłacone opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej, poniesiono wydatki zwiņzane z podróżami służbowymi pracowników szkoły, ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzňt elektroniczny, poniesiono wydatki zwiņzane ze szkoleniami pracowników administracji, zakupiono materiały papiernicze do sprzňtu drukarskiego, akcesoria komputerowe oraz licencje komputerowe. Dziňki dotacji na Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dobry start lepsza przyszłoōń zostały zrealizowane zajňcia wyrównawcze, koła zainteresowaŋ, wyjazdy dydaktyczne (w tym wyjazd uczniów do Anglii) oraz zajňcia sportowo-rekreacyjne itp.

24 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół w miesiņcu marcu odbył siň wyjazd uczniów LO nr I wraz z wychowawcami do Turcji. W miesiņcu październiku uczniowie byli w Anglii. Na wydatki zwiņzane z wyjazdem składajņ siň faktury dotyczņce m.in. ubezpieczenia, biletów za samolot, wstňpu do muzeum oraz noclegów. W okresie wakacji został przeprowadzony remont korytarzy szkolnych. Drobne remonty, naprawy i konserwacje były wykonane w ramach dochodów własnych przez konserwatora szkoły. Otrzymane w budżecie Ōrodki były wystarczajņce na pokrycie bieżņcej działalnoōci jednostki, oraz wypłatň wynagrodzeŋ wraz z pochodnymi w miesiņcach od I do XII 2010 roku. W ramach rozpoczňtego zadania inwestycyjnego Rozbudowa budynku głównego LO w Starostwie Powiatowym w Oławie poniesiono wydatki w wysokoōci ,38 zł na mapkň do celów projektowych, opłaty notarialne zwiņzane z aktem notarialnym oraz zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JELCZU LASKOWICACH Na podstawie uchwały nr XLIV/222/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2010 z późniejszymi zmianami budżet na rok 2010 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach wyniósł ,00 zł, a wykonanie na dzieŋ r ,64 zł, tj. 99,54% 1. W roku szkolnym 2009/2010 w 13 oddziałach /szkoły dziennej/ uczyło siň 395 uczniów. ZSZ 179 uczniów 6 oddziałów 3 letnich wielozawodowych LO 101 uczniów 3 oddziały LP 53 uczniów 2 oddziały TI 62 uczniów 2 oddziały natomiast w szkole zaocznej było 3 semestry, a w nich 72 słuchaczy Liceum Uzupełniajņce; I semestr 44 słuchaczy III semestr 15 słuchaczy Szkoła Policealna; III semestr 13 słuchaczy W roku szkolnym 2010/2011 w 12 oddziałach /szkoły dziennej/ uczy siň 335 uczniów. ZSZ 161 uczniów 6 oddziałów wielozawodowych LO 90 uczniów 3 oddziały TI 84 uczniów 3 oddziały natomiast w szkole zaocznej jest 2 semestry, a w nich 58 słuchaczy; Liceum Uzupełniajņce I semestr 40 słuchaczy III semestr 18 słuchaczy 2. Zatrudnienie wynosi 36 osób na nastňpujņcych etatach; nauczyciele 24,61 etatów pracownicy administracji i obsługi 8,50 etatów Nauczyciele w poszczególnych grupach awansu zawodowego: 8 dyplomowanych 14 mianowanych 4 kontraktowych 2 stażystów 3. Wydatki kształtujņ siň nastňpujņco; wydatki osobowe ,07 pochodne płac ,41 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,44 fundusz socjalny ,97 wydatki rzeczowe ,80 doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.655,95 fundusz bezosobowy ,00 inne (stypendia) 2.500,00 4. ŋrodki na fundusz socjalny odprowadzono w terminie, skorygowano na koniec 2010 r. zgodnie z ustawņ. 5. W szkole wykonano remont bieżņcy 2 sal lekcyjnych ze Ōrodków budżetowych oraz remont podłogi sali lekcyjnej i gabinetu dyrektora w ramach sponsoringu. 6. ZakoŊczono uzupełnianie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do Technikum Informatycznego w ramach 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 7. Szkoła uzyskała dochody budżetowe w wysokoōci 2.955,87 zł. Nazwa jednostki Zespół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-askowicach Szkół Plan rozdziały razem Zatrudnienie w etatach Nauczyciele Administracja IloŌń oddziałów IloŌń uczniów ,00 24,61 8,

25 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W ramach planowanego przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego w Jelczu-Laskowicach do budynku ZSP w Jelcz-Laskowicach poniesiono wydatek w wysokoōci 6 990,60 zł na projekt przebudowy i adaptacji pomieszczeŋ szkoły. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE Na podstawie uchwały nr XLIV/222/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2010 z późniejszymi zmianami budżet na rok 2010 dla Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie wyniósł ,00 zł, z czego: 1) Szkoła Podstawowa Specjalna ,00 zł 2) Gimnazjum Specjalne ,00 zł 3) Szkoła Zawodowa Specjalna ,00 zł 4) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,00 zł Wykonanie za 2010 rok wynosi ,40 zł co stanowi 99,66% budżetu 2010 roku. W roku szkolnym 2009/2010 uczyło siň 106 uczniów w 12 oddziałach tj.: Szkole Podstawowej Specjalnej 47 uczniów w 6 oddziałach Gimnazjum Specjalne 39 uczniów w 4 oddziałach, Szkole Zawodowej Specjalnej 20 uczniów w 2 oddziałach Szkoła Podstawowa przy Szpitalu w Oławie 1 oddział szkolny i 1 grupa wychowawcza ( w ciņgu roku szkolnego zapisanych były 122 dzieci) W roku szkolnym 2010/2011 uczy siň 100 uczniów w 12 oddziałach tj. Szkole Podstawowej Specjalnej 41 uczniów w 6 oddziałach Gimnazjum Specjalne 36 uczniów w 4 oddziałach, Szkole Zawodowej Specjalnej 23 uczniów w 2 oddziałach Szkoła Podstawowa przy Szpitalu w Oławie 1 oddział szkolny i 1 grupa wychowawcza (w ciņgu roku szkolnego zapisanych były 120 dzieci) Zatrudnienie (przeciňtne zatrudnienie w 2010roku) wynosiło 33,36 etatów w tym: pracownicy pedagogiczni 27,03 etatów administracja i obsługa 6,33 etatów Wydatki kształtowały siň nastňpujņco: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ,25 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 zł fundusz socjalny ,00 zł wydatki rzeczowe ,91 zł doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych 8 893,85 zł W y s z c z e g ó l n i e n i e I. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne. W 2010 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły: ,19 zł 99,99% zaplanowanych Ōrodków na wynagrodzenia osobowe na 2010 rok. Wynagrodzenia osobowe składajņ siň z wynagrodzeŋ: 1) pracowników pedagogicznych ,45 zł tj. 90,27% wykonanych wynagrodzeŋ osobowych ogółem 2) pracownicy niepedagogiczni ,74 zł tj. 9,73% wykonanych wynagrodzeŋ osobowych ogółem 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych składajņ siň miňdzy innymi z: wynagrodzeŋ zasadniczych ,96 zł dodatku za wysługň lat ,04 zł dodatku za trudne i uciņżliwe warunki pracy ,60 zł wynagrodzeŋ za godziny ponadwymiarowe ,99 zł dodatków funkcyjnych ,34 zł dodatku motywacyjnego ,00 zł nagrody jubileuszowe 6 921,80 zł Przeciňtne miesiňczne wynagrodzenie w 2010 roku wyniosło 3 824,06 zł 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych składajņ siň miedzy innymi z: wynagrodzeŋ zasadniczych ,20 zł dodatku za wysługň lat ,81 zł dodatku funkcyjnego 2 721,66 zł nagrody jubileuszowej 3 048,00 zł Przeciňtne miesiňczne wynagrodzenie w 2010 r. wyniosło 1 760,85 zł 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,06 zł tj. 99,40 budżetu 2010roku w tym: ubezpieczenia społeczne ,60 zł składki na Fundusz Pracy ,46 zł II. Wydatki rzeczowe ,91 tj. 99,18% zaplanowanych Ōrodków na 2010 rok Najwiňksze kwotň w wydatkach pozapłacowych (rzeczowych) stanowił: 1) Zakup energii obcej ,36 zł w tym: energia cieplna ,95 zł woda 1 013,58 zł energia elektryczna 6 681,83 zł

26 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz ) Zakup materiałów i wyposażenia ,95 zł w tym: olej napňdowy do samochodu 6 284,28 zł materiały biurowe i szkolne 1 348,34 zł materiały do napraw bieżņcych 1 854,76 zł wyposażenie (meble do klas i sekretariatu) 8 738,00 zł zakup komputerów do sekretariatu 3 349,20 zł zakup Ōwietlówek i opraw oōwietleniowych 1 663,16 zł wyposażenie do klas 879,95 zł Ōrodki czystoōci 1 131,24 zł 3) Zakup usług remontowych 5 692,41 zł w tym: konserwacja centralnego ogrzewania 2 404,14 zł konserwacja sprzňtu komputerowego 1 140,00 zł konserwacja i przeglņd samochodu 983,88 zł remont oōwietlenia 1 014,39 zł 4) Zakup pomocy dydaktycznych 6 947,00 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna Szkoła 6000 zł zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej 900 zł 5) Zakup usług pozostałych 6 254,81 zł w tym: obsługa MPKZP 972,00 zł wywóz nieczystoōci stałych i opłata za Ōcieki 1180,22 zł usługi kominiarskie 120,00zł sporzņdzenie dokumentacji powypadkowej 366 zł opłata za odōnieżenie dachu 250 zł zakup tablic rejestracyjnych do samochodu 53 zł dostňp do portalu 372,28 zł oplata za wynajem samochodu i zakup biletów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych 1193,60 zł 6) Opłaty różne 3 990,71 zł ubezpieczenie mienia 2 360,71 zł ubezpieczenie samochodu I rata 1630,00 zł 7) Usługi telekomunikacyjne 2 232,29 zł 8) Zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych 3 995,83 zł w tym: licencja roczna za używanie programów komputerowych 950 zł zakup programu antywirusowego 199,99 zł zakup akcesoria komputerowych i tonerów do drukarek 2 696,84 zł zakup programu multimedialnego 149 zł 9) pozostałe wydatki to: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów 5 028,00 zł delegacje służbowe 1185,11 zł usługi zdrowotne (badania okresowe) 1080,00 zł zakup materiałów papierniczych do drukarek 610,69 zł szkolenia pracowników (bhp, p.poż. społecznego inspektora pracy) 1 037,40 zł III. Zakładowy Fundusz ŋwiadczeŋ Socjalnych ,00 zł Wypłacono Ōwiadczenia urlopowe dla pracowników pedagogicznych ,80 Dofinansowanie do wypoczynku letniego: dla pracowników pedagogicznych 9 330,00 zł dla administracji i obsługi 1 620,00 Pomoc finansowa w okresie poprzedzajņcym Ōwiňta ,00 Zasiłki losowe 1 500,00 zł IV. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2010 roku wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotň 8 893,85 zł, która stanowi 69,09% zaplanowanych Ōrodków na ten cel. ŋrodki wydatkowano głównie na: opłatň szkoleŋ, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych 7 462,96 zł zakup materiałów szkoleniowych (poradniki) 1 088,45zł zwrot kosztów podróży służbowych 342,44 zł 5. Otrzymany budżet. Nazwa jednostki Zespół Szkół Specjalnych Plan 2010 roku Wykonanie w I półroczu 2010 roku Zatrudnienie w etatach nauczyciele administracja i obsługa IloŌń oddziałów , ,40 27,03 6, Szkoła przy szpitalu Przyznany budżet na 2010 r. dla Zespołu Szkół specjalnych został zrealizowany w 99,66%. IloŌń uczniów 100

27 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Od miesiņca wrzeōnia 2010 roku wdrożono podwyżkň wynagrodzeŋ dla nauczycieli w wysokoōci 7% od a dla pracowników niepedagogicznych w wysokoōci 5%. W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok. Przekazano na konto Ōrodków socjalnych 100% wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych, z którego wypłacono Ōwiadczenia urlopowe dla pracowników pedagogicznych i dofinansowanie do wypoczynku letniego tzw. wczasy pod gruszņ, dofinansowanie do wycieczki zakładowej oraz zapomogi losowe. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacono ze specjalnego funduszu nagród nagrody: Starosty Powiatu Oławskiego w wysokoōci 4000 zł, dyrektora w wysokoōci 9000 zł (dla pracowników pedagogicznych) dyrektora w wysokoōci 1300 zł (dla pracowników niepedagogicznych). Zespół Szkół Specjalnych otrzymał dotacjň, w wysokoōci 6000 zł, z budżetu paŋstwa przeznaczonņ na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rzņdowego Programu wspierania w latach organów prowadzņcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych i ogólnokształcņcych szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła. W ramach przyznanych Ōrodków zakupiono pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane sņ na lekcjach z dzieńmi upoōledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym. Jako wkład własny w wysokoōci do zł zakupiono meble do klasy na kwotň zł oraz przeprowadzono modernizacjň oōwietlenia w klasie, w której znajdujņ siň zakupiono pomoce dydaktyczne. W 2010 roku wymieniono umeblowanie w sekretariacie szkoły oraz zakupiono szafň do gabinetu dyrektora. Wydatkowano na ten cel kwotň zł. Przeprowadzono wymianň opraw oōwietleniowych w klasach i gabinetach na kwotň 2 677,55 zł, co wpłynňło na znaczne polepszenie warunków pracy. W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych Równe szanse drogņ do sukcesu zespół otrzymał dotacjň w wysokoōci 3 569,00 zł na realizacjň dwóch programów: Nauka pływania 1593,00 zł i Poznajņc ciekawe miejsca wzbogacamy naszņ wiedzň i rozwijamy zainteresowania 1 976,00 zł.wykorzystano kwotň 2 935,49 zł. W okresie wakacyjnym odnowiono klasy i gabinet dyrektora. Wszystkie prace remontowe wykonane zostały we własnym zakresie tj. przez pracowników zatrudnionych w zespole (konserwator i kierowca). Rok 2010 zamkniňto zobowiņzaniami niewymagalnymi z tytułu: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,72 zł składek na ubezpieczenia społeczne i FP od ,42 zł dostawy usług opłata za energiň obcņ, konserwacjň c.o. oraz wywóz nieczystoōci stałych za miesiņc XII /2010 r ,77 zł MŁODZIEŻOWY OŋRODEK SOCJOTERAPII W OŁAWIE uchwałņ nr XLIV/222/209 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami budżet dla Młodzieżowego OŌrodka Socjoterapii i Gimnazjum Specjalnego Nr 3 w Oławie na 2010 rok wyniósł ,00 zł z czego: 1) OŌwiata i wychowanie ,00 zł 2) Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł 3) Ochrona zdrowia 3 557,00 zł Wykonanie w 2010 rok wyniosło ,04 zł co stanowiło 97,97% budżetu 2010 r. 1. W roku szkolnym 2009/2010 do koŋca grudnia 2010 roku kształciło siň 72 uczniów w: Gimnazjum Specjalne 36 uczniów w 3 oddziałach, Młodzieżowy OŌrodek Socjoterapii 36 wychowanków w 3 grupach. 2. Zatrudnienie (przeciňtne zatrudnienie 2010 roku) wyniosło 22,20 etatów nauczyciele 6,22 etatów wychowawcy 9,83 etatów administracja i obsługa 6,15 etatów Wydatki kształtowały siň nastňpujņco: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ,65 zł wynagrodzenia bezosobowe 8 645,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 zł fundusz socjalny ,00 zł wydatki rzeczowe ,07 zł ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 3 322,80 zł doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych 6 213,20 zł Wyszczególnienie I. Wynagrodzenia osobowe W 2010 r. roku wynagrodzenia osobowe wyniosły: ,48 zł tj. 99,99% zaplanowanych Ōrodków na wynagrodzenia osobowe. Wynagrodzenia składały siň z wynagrodzeŋ: 1) pracowników pedagogicznych ,34 zł tj. 83,20% wykonanych wynagrodzeŋ osobowych ogółem 2) pracowników niepedagogicznych ,14 zł tj. 16,80% wykonanych wynagrodzeŋ osobowych ogółem

28 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych składały siň miňdzy innymi z: wynagrodzeŋ zasadniczych ,63 zł dodatku za wysługň lat ,82 zł dodatku za trudne warunki pracy z ,29 ł wynagrodzeŋ za godziny ponadwymiarowe ,00 zł dodatków funkcyjnych ,25 zł dodatku motywacyjnego ,00 zł nagrody jubileuszowej ,08 zasiłku na zagospodarowanie 5 179,00 zł nagrody ze specjalnego funduszu nagród 6 945,00 zł Przeciňtne miesiňczne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 3 627,46 zł 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych składały siň miedzy innymi z: wynagrodzeŋ zasadniczych ,11 zł dodatku za wysługň lat 18970,36 zł dodatku funkcyjnego 5 398,34 zł dodatku za pracň w godzinach nocnych 3 394,93 zł nagroda ze specjalnego funduszu nagród 1 430,00 zł Przeciňtne wynagrodzenie miesiňczne w 2010 roku wyniosło ,05 zł II. Wynagrodzenia bezosobowe. W 2010 roku wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 8 645,00 zł. Ww. wynagrodzenia to wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceŋ zawartych z własnymi pracownikami na realizacjň zadaŋ w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych Równe szanse droga do sukcesu uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oławski. III. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcň. W 2010 roku wykonanie w 4110, 4120, 4780 wyniosło ,17 zł co stanowiło 99,17% zaplanowanych Ōrodków w/w paragrafach. Poczņwszy od 2010 roku Młodzieżowy OŌrodek Socjoterapii zobowiņzany jest do opłacania za pracowników pedagogicznych składkň na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokoōci 1,5% podstawy wymiaru. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w MOS wykonujņ pracň zaliczanņ do prac o szczególnym charakterze, zgodnie z Ustawņ z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. IV. Wydatki rzeczowe. W 2010 roku wydatki rzeczowe (pozapłacowe) bez ZFŋŋ zrealizowano w kwocie ,07 zł co stanowiło 94,22% zaplanowanych Ōrodków na 2010 rok. Najwiňksze kwoty w wydatkach pozapłacowych (rzeczowych) zrealizowano na: 1) 4270 zakup usług remontowych ,77 zł remont pomieszczeŋ MOS ,89 zł w tym: wymiana stolarki okiennej 51520,05 zł wymiana drzwi ,03 zł remont oōwietlenia 9 102,00 zł remont pomieszczeŋ na II piňtrze ,80 zł generalny remont sanitariatów i łazienek ,01 zł konserwacja centralnego ogrzewania 1 932,48 zł, konserwacja i naprawa drukarki 420,00zł remont łazienki na IV piňtrze 1 037,00 zł konserwacja sprzňtu p. poż i drukarki 212,40 zł nadzór inwestorski nad pracami remontowymi przeprowadzonymi w MOS 1403,00 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,57 zł w tym: zakup wyposażenia: ,06 zł meble do pokoi, Ōwietlic, klas ,58 zł sprzňt RTV, AGD, 3 349,21 zł sprzňt do siłowni 10458,15 zł sprzňt biwakowy 3827,91 zł wyposażenie pracowni modelarskiej 1570,10 zł wykładziny dywanowe i PCV 1 910,69 zł pozostałe wyposażenie (firanki, obrazy, karnisze, art. poōcielowe zakup materiałów do napraw i remontów bieżņcych 9 869,09 zł zakup art. szkolnych (Ōwiadectwa, dzienniki) 1949,47 zł zakup art. biurowych 1975,79 zł zakup wyposażenia (nowņ centralkň telefoniczna) 863,60 zł zakup Ōrodków czystoōci 738,76 zakup drzwi, okna, parapetów 9620,89 zakup kamery na II piňtro 1540,99 3) 4300 zakup usług pozostałych ,39 zł opłatň za wyżywienia wychowanków ,00 zł opłata za Ōcieki i Ōmieci 4 269,26 zł za obsługň MPKZP 468,00 zł

29 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz znaczki pocztowe 3 248,15 zł usługi różne (wykonanie balustrady, montaż urzņdzeŋ dokumentacji ryzyka zawodowego) 2 236,00 zł opłata za zorganizowane wycieczki w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych Równe szanse drogņ do sukcesu 3 541,77 usługi kominiarskie i pozostałe 1186,76 zł 4) opłatň za wyżywienie wychowanków W 2010 r. wydatkowano na zakup artykułów żywnoōciowych ,97 zł Nadmieniamy, że z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków (wpłaty od rodziców, opiekunów prawnych, którzy zobowiņzani sņ do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówce) zwróciliōmy na konto Starostwa Powiatowego kwotň ,60 zł jako zwrot dochodów budżetowych. 5) 4260 zakup energii obcej ,99 zł energia cieplna ,76 zł woda zimna i ciepła 4 671,71 zł energia elektryczna 3 234,52 zł 6) 4240 zakup podrňczników szkolnych i pomocy szkolnych ,02 zł 7) 3110 kieszonkowe dla wychowanków objňtych opiekņ całkowitņ 4 425,00 zł (przeciňtnie na jednego wychowanka kieszonkowe wynosi około 23 zł) 8) 4700 szkolenie w ramach programu Terapia EEG Biofeedback wydatkowano kwotň 1200 zł na opłatň szkolenia II stopnia oraz I stopnia kwotň zł 9) 4410 delegacje służbowe krajowe 1 997,97 zł 10) 4750 zakup licencji i akcesoriów komputerowych: 4 564,56 zakup tonerów do drukarek 1 951,66 zł oplata za licencje za używanie programów komputerowych 2 070,00 zł licencja za używanie programu antywirusowego 341,60 zł odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 201,30 zł 5. Otrzymany budżet. Nazwa jednostki Zatrudnienie w etatach Plan Wykonanie IloŌń administracja 2010 roku w 2010 roku nauczyciele oddziałów i obsługa Gimnazjum Specjalne , ,32 6,22 2, Młodzieżowy OŌrodek Socjoterapii + bezp..zdrowotne wychowanków , , , ,80 9,83 4, IloŌń uczniów Przyznany budżet na 2010 roku dla Gimnazjum Specjalnego i Młodzieżowego OŌrodka Socjoterapii został wykorzystany w 97,97%. W 2010 roku Młodzieżowy OŌrodek Socjoterapii w Oławie otrzymał dotacjň na realizacjň zadania z zakresu administracji rzņdowej: Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalnoōci młodzieżowych oōrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych oōrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skutecznoōci wykonywania orzeczeŋ sņdowych i efektywnoōci pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich w wysokoōci zł z czego zł otrzymano z dotacji MEN a kwota zł stanowiła 15% wkład własny. Z otrzymanej dotacji OŌrodek wykorzystał kwotň ,35 zł z czego ,64 z dotacji MEN. Kwotň ,36 zł zwrócono do MEN. Głównym powodem niewykorzystania ww. dotacji była różnica pomiňdzy Ōrodkami finansowymi zaplanowanymi na przeprowadzenie remontu w placówce a rozstrzygniňtym przetargiem na wykonanie remontu modernizacji. Różnica wynosiła ,11 zł mniej od założeŋ. MEN pozwolił nam wykorzystań z w/w różnicy kwotň ,75 zł. W ramach rozstrzygniňtego przetargu na remont pomieszczeŋ w wysokoōci ,89 zł dokonano wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, przeprowadzono remont oōwietlenia a także remont pomieszczeŋ na II piňtrze i generalny remont sanitariatów i łazienek na II, III i IV piňtrze. ZakupiliŌmy wyposażenie do 6 pokoi sypialnych na kwotň ,06 zł, Ōwietlicy 3 564,03 zł Ōwietlicy telewizyjnej 7 199,99 zł, wyposażenie wraz z pomocami dydaktycznymi do trzech klas lekcyjnych na ogólnņ kwotň ,19 zł. ZakupiliŌmy także nowe wyposażenie do siłowni ,15 zł, do pracowni modelarskiej 3 660,13 oraz kupiliōmy nowy sprzňt biwakowy 3 827,91 zł. Zakupiono także 36 kompletów podrňczników do I, II III klasy gimnazjalnej na kwotň ,00 zł. W ramach programu opłaciliōmy także kurs I stopnia EEG Biofeedback w kwocie zł. ZakupiliŌmy także dwie pufy do socjoterapii na kwotň 318 zł oraz drzwi na kwotň zł, które zamontuje konserwator zatrudniony w placówce. W 2010 roku w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych Równe szanse drogņ do sukcesu zrealizowano nastňpujņce programy: w I półroczu 2010 roku 1) Terapia biofeedback

30 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz ) Na tropie tajemnic Dolnego ŋlņska 3) Aktywizacja turystyczna młodzieży zagrożonej demoralizacjņ jako sposób na zmianň niepożņdanych wzorców zachowaŋ OŌrodek na realizacjň ww. programów otrzymał dotacjň w wysokoōci zł. Wydatkowano kwotň ,76 zł. Kwotň 6783,24 zł zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie. Natomiast w II półroczu 2010 roku OŌrodek otrzymał kwotň 4 763,00 zł na realizacjň n/w programów: 1) Pokonam dysleksjň zajňcia korekcyjno-kompensacyjne 2) Obcujņc z kulturņ stajemy siň lepsi i bogatsi duchowa 3) Wspinaj siň po własny sukces program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie Wydatkowano kwotň 3 310,61 zł. Kwotň 1 452,39 zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie. We wrzeōniu 2010 roku wdrożono podwyżkň wynagrodzeŋ dla pracowników pedagogicznych w wysokoōci 7% oraz dla pracowników niepedagogicznych w wysokoōci 5%. W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. Przekazano 100% wyliczonego odpisu socjalnego na 2010r na konto ŌwiadczeŊ socjalnych. Wypłacono pracownikom Ōwiadczenia urlopowe, dofinansowania do wypoczynku letniego tzw. wczasy pod gruszņ, pomoc pieniňżnņ dla emerytów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacono, ze specjalnego fundusz nagród nagrody: Starosty Powiatu Oławskiego w wysokoōci 2000 zł Dyrektora w wysokoōci zł dla pracowników pedagogicznych i 1430 zł dla pracowników niepedagogicznych. POWIATOWY OŋRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZ- NEGO W OŁAWIE Na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XLIV/222/2009 z dnia r. z późniejszymi zmianami budżet wynosił ,00 zł, wykonanie wyniosło ,00 zł, tj. 100%. Przeciňtne zatrudnienie wynosi: nauczyciele w roku ,36 etatu pracownicy administracji i obsługi 4,00 etaty 2. Wydatki kształtowały siň nastňpujņco: wydatki osobowe wraz z pochodnymi ,64 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne ,49 zł fundusz socjalny ,00 zł wydatki rzeczowe ,87 zł 3. Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z Rozporzņdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. (Dz. U. Nr 131, poz. 885) dla nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 zostało wypłacone r. w pełnej wysokoōci. Fundusz Socjalny został odprowadzony w 100%. W ramach wydatków rzeczowych zakupiliōmy: tonery do kserokopiarek, Ōrodki czystoōci oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe (dyskietki, programy komputerowe), meble, rolety, laptopa, panele podłogowe do sekretariatu PODN, usługi hydrauliczne, papier ksero, tablice korkowe i tablice informacyjne (wewnňtrzne i zewnňtrzne), krzesełko do Wczesnego Wspomagania Rozwoju, czajniki, odkurzacz, dwa aparaty telefoniczne, wieszaki na okrycie wierzchnie, kserokopiarki do Biblioteki Pedagogicznej i sekretariatu Poradni, internet bezprzewodowy, termos cateringowy do PODN, licencje (System Ewidencji Inwentarzowej, System Naliczania Płac dla Pracowników oraz System Finansowo-Ksiňgowy Jednostek Budżetowych), wykonanie dokumentacji ocen ryzyka stanowisk pracy, dokumentacji technicznej i instrukcji BHP. Jako pomoce dydaktyczne zakupiono ksiņżki, testy psychologiczne, programy komputerowe, filmy DVD, prenumeratň czasopism do Biblioteki Pedagogicznej w kwocie ,39 zł. POPPPiDM wydatkował również pieniņdze na remont elewacji i dachu oraz przebudowň kanałów kominowych w budynku przy placu Zamkowym 18, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, konserwacji urzņdzeŋ, usług dostňpu do sieci internetowej, wywozu nieczystoōci stałych, opłat za telefony, opłat za zorganizowanie szkoleŋ, przeprowadzenia okresowych badaŋ lekarskich, delegacji służbowych i ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, ubezpieczenie mienia i budynku. Wydatki zwiņzane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 5.102,00 zł. Były to szkolenia, konferencje i zwrot kosztów podróży zwiņzanych z tymże doskonaleniem. 5. Nazwa jednostki Powiatowy OŌrodek Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego Plan Zatrudnienie w etatach Nauczyciele ,00 zł 17,36 4,00 Administracja 6. Dochody budżetowe, które zostały w całoōci odprowadzone do Starostwa wyniosły ,24 zł. Dotyczyły one zwrotu kosztów eksploatacji od wynajmujņcych pomieszczenia w Poradni, wynajem sali w PODN oraz opłat za przeprowadzenie szkoleŋ, konferencji, kursów, również odsetki budżetowe.

31 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz ŋrodki z dotacji w Starostwie Powiatowym w planie ,00 zł wykorzystano na remont pomieszczeŋ, które przystosowano do nowotworzonej Biblioteki Pedagogicznej w budynku przy ul. Kutrowskiego w Oławie. Wydatkowano kwotň ,34 zł na remont budowlany pomieszczeŋ, wykonanie sieci teleinformatycznej, wymianň drzwi i okien, montaż kamery monitorujņcej oraz wyposażenia w regały biblioteczne. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JELCZU-LASKOWICACH Na podstawie uchwały nr XLIV/222/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2010 z późniejszymi zmianami budżet na rok 2010 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach wynosił ,00 zł. Wykonanie budżetu w 2010 r. wyniosło ,71 zł, co stanowi 97,29%. Przeciňtne zatrudnienie w jednostce w 2010 roku wyniosło 7,05 etatu i kształtowało siň nastňpujņco: zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela 5,60 etatu zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy 1,45 etatu

32 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

33 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Ogółem wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach w 2010 r. wyniosły ,71 zł i pozwoliły na sprawne funkcjonowanie jednostki. SZKOŁY HEMAT, PALLAS i SOKRATES Budżet dla niepublicznych placówek oōwiatowych na rok 2010 został zatwierdzony na kwotň ,00 zł. Wykonanie wyniosło ogółem ,79 zł, tj. 91,66%. w tym: HEMAT ,27 zł PALLAS ,86 zł SOKRATES ,66 zł ŋrodki przekazywane sņ w formie dotacji. W 2010 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła: dla Liceum Ogólnokształcņcego Uzupełniajņcego 70,86 zł miesiňcznie, dla Liceum Uzupełniajņcego Profilowanego 79,78 zł miesiňcznie, dla Policealnej Szkoły Zawodowej 77,07 zł miesiňcznie. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na pomoc materialnņ dla uczniów zaplanowano kwotň ,00 zł, zrealizowano ,00 zł tj. 100%. w formie wypłaty stypendium w szkołach ponadgimnazjalnych z tego: Plan Wykonanie - stypendia dla uczniów uzdolnionych ,00 zł ,00 zł

34 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Plan wydatków bieżņcych i inwestycyjnych na zadania z zakresu oōwiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł zł, co stanowiło 32,89% całego budżetu. Wykonanie za 2010 rok wyniosło ,34 zł, tj. 98,47%. Realizacja budżetu placówek oōwiatowych, poradni, Powiatowego OŌrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego OŌrodka Socjoterapii przebiegała zgodnie z planem. Plan wydatków inwestycyjnych w jednostkach oōwiatowych wyniósł ,00 zł. natomiast wykonanie ,34 zł. tj. 95,56% Wydatki na termomodernizacjň Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wyniosły ,31 zł a Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach ,45 zł. Zakupiono wyposażenie do nowo powstałej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach w wysokoōci ,32 zł. W ramach rozpoczňtego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku główne-

35 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz go LO w Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki w wysokoōci ,38 zł na mapkň do celów projektowych, opłaty notarialne zwiņzane z aktem notarialnym oraz zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu. W pozostałej działalnoōci oōwiatowej w Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki w wysokoōci ,64 zł, w tym 7 500,00 zł na dotacjň dla stowarzyszenia OŁAWA Art na zadanie w zakresie upowszechniania edukacji pod nazwņ Organizacja warsztatów edukacji kulturalnej Liderzy w kulturze, dotacjň dla ZHP w Oławie na zadanie pn. Zlot Harcerstwa Polskiego Kraków 2010 w wysokoōci 3 500,00 zł, dotacjň dla Zwiņzku Strzeleckiego Strzelec na zadanie pn. Ocaliń od zapomnienia odbudowa cmentarzy żołnierzy legionowych na Wołyniu w wysokoōci 4 000,00 zł. ŋrodki w wysokoōci 5 758,00 zł wydatkowano na umowy zlecenia dla nauczycieli na organizacjň czasu wolnego. Pozostałņ kwotň w wysokoōci ,64 zł wydatkowano na nagrody w konkursach, nagrody dla Maturzysty i Technika Roku, ogłoszenie o realizacji zadaŋ, wynajňcie sali na targi edukacyjne oraz elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. RÓWNE SZANSE LEPSZY START We wrzeōniu Wydział OŌwiaty Starostwa Powiatowego rozpoczņł realizacjň projektu Równe szanse lepszy start w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoōci usług edukacyjnych Ōwiadczonych w systemie oōwiaty; Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostňpie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakoōci usług edukacyjnych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach podpisanej umowy, zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie na 2010 r. łņczny plan wydatków wyniósł ,-zł, zrealizowano wydatki na łņcznņ kwotň ,98 zł. W rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej realizacja budżetu projektu przedstawia siň nastňpujņco: Wynagrodzenia osobowe wg planu na 2010 r. w 4017 kwota 2.601,- zł oraz 4019 kwota 459,-zł zrealizowano wydatki w 4017 kwota 1.300,50 zł oraz 4019 kwota 229,50 zł - w ramach koszów po- Ōrednich wypłata dodatku specjalnego dla pracownika Starostwa Powiatowego z tytułu realizacji projektu. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeŋ planowano na kwoty 4117 kwota 1.493,- zł oraz 4119 kwota 264,-zł, zrealizowano wydatki w wysokoōci w 4117 kwota 746,28 zł, oraz w 4119 kwota 131,70 zł. Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeŋ wg planu w 4127 kwota 241,- zł oraz 4129 kwota 43,-zł zrealizowano wydatki w 4127 kwota 104,43 zł oraz 4129 kwota 18,43 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia z koordynatorem, liderami i ksiňgowņ realizujņcymi projekt a także nauczycielami realizujņcymi zajňcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz warsztaty jňzykowe w ramach projektu ujňto do planu na 2010 r. w 4177 kwota ,- zł oraz 4179 kwota ,-zł zrealizowano wydatki w 4177 kwota ,50 zł oraz 4179 kwota 8.572,50 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych oraz gablot informacyjnych zaplanowano w 4217 na kwotň 5.609,- zł oraz 4219 kwota 990,-zł zrealizowano wydatki w 4217 kwota 5.598,93 zł oraz 4219 kwota 988,05 zł. Zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych w tym tablic interaktywnych, laptopów oraz programu do nauki fizyki i chemii zaplanowano w ramach projektu na 2010 r. w wysokoōci w 4247 kwota ,- zł oraz 4249 kwota ,-zł zrealizowano wydatki w 4247 kwota ,28 zł oraz 4249 kwota 6.688,28 zł. Zakup usług pozostałych tj. wynajem pracowni oraz autokaru do przewozu dzieci na laboratoria z fizyki i chemii, przeprowadzenie Treningu zastňpowania agresji dla nauczycieli oraz koszty wykonania ulotek, plakatów i materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu zaplanowano w 4307 w kwocie ,- zł oraz 4309 kwota 3.723,-zł zrealizowano wydatki w 4307 kwota ,17 zł oraz 4309 kwota 3.315,03 zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych na potrzeby realizacji projektu wg planu na 2010r. ujňto w 4747 kwota 1.700,- zł oraz 4749 kwota 300,-zł zrealizowano wydatki w 4747 kwota 1.636,69 zł oraz 4749 kwota 288,83 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu tj. zakup kserokopiarki wg planu na 2010r. ujňto w 6067 kwota 3.400,- zł oraz 6069 kwota 600,-zł zrealizowano wydatki w 6067 kwota 3.322,55 zł oraz 6069 kwota 586,33 zł. Opóźnienie rozpoczňcia realizacji projektu tj. planowane wg wniosku o dofinansowanie na 1 wrzeōnia 2010, faktyczne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 6 października i otrzymanie pierwszej transzy w dniu 26 października, spowodowało, iż nie wszystkie wydatki zaplanowane w ramach budżetu projektu zostały zrealizowane. Zobowiņzania niewymagalne jednostek oōwiatowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,67 zł. Zobowiņzania wymagalne nie wystņpiły. W rozdziale paragrafie 4430 nastņpiło przekroczenie wydatków o kwotň 1 254,41 zł, w zwiņzku z wykupieniem przez jednostkň polisy ubezpieczeniowej na kwotň zł, dotyczņcej ubezpieczenia majņtku Powiatu Oławskiego ( boisko Orlik ) w firmie ubezpieczeniowej, która nie została wybrana zgodnie z prawem zamówieŋ publicznych do ubezpieczenia mienia Powiatu Oławskiego. Zarzņd Powiatu nie wyraził zgody na dokonanie przesuniňcia w planie wydatków, gdyż wydatek ten został już poniesiony. Szkoda została wyrównana a jednostka zdyscyplinowana.

36 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE Plan wydatków wynosi ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100%. Udzielono dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na wydatki inwestycyjne zwiņzane z modernizacjņ infrastruktury szpitala i zakupem aparatury medycznej. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Plan wynosi ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 99,99%. Zadanie z zakresu administracji rzņdowej obejmujņce składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz Ōwiadczenia dla osób nieobjňtych obowiņzkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dotacja wykorzystywana jest na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywajņcych w Domu Dziecka, Młodzieżowym OŌrodku Socjoterapii oraz na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W planie wydatków Powiatowego Urzňdu Pracy w Oławie na zadania z zakresu administracji rzņdowej wykonywane przez Powiat w rozdziale na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2010r, Uchwałņ Rady Powiatu nr XLIV/222/2009 z dnia r. została przyznana kwota ,- zł. W dniu r. Uchwałņ Zarzņdu Powiatu na podstawie decyzji Wojewody DolnoŌlņskiego zwiňkszono dotacjň na ten cel o kwotň ,- zł. Plan po zmianach rozdziale wyniósł łņcznie ,- zł. Powiatowy Urzņd Pracy w Oławie informuje, że w 2010r. w rozdziale otrzymał Ōrodki w kwocie ,-zł, które zgodnie z art. 86, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ōwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ōrodków publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 210 poz z późn. zm.) wydatkowano na zapłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uregulowane zostały składki zdrowotne zobowiņzanie za grudzieŋ 2009 r., w pełnej wysokoōci od stycznia do listopada 2010 r. oraz naliczone za czňōń m-ca grudnia 2010 r. w łņcznej wysokoōci ,-zł. Na dzieŋ r. zobowiņzanie z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za pozostałņ czňōń m-ca grudnia 2010 r. wynosi ,52 zł Na dzieŋ r. w Powiatowym Urzňdzie Pracy w Oławie zarejestrowanych jest osób bezrobotnych, z czego osoby podlegajņ ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ōwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ōrodków publicznych. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pan wydatków wynosi ,00 zł, wykonanie ,73 zł tj. 99,84%. ŋrodki w wysokoōci 3 000,00 wydatkowano na profilaktykň raka piersi dla stowarzyszenia Zawsze kobieta. ŋrodki w wysokoōci ,00 zł przekazano w formie dotacji na zadanie pn. Działanie na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Pozostałe wydatki w wysokoōci 4 168,73 zł zostały przeznaczone na materiały, odznaki, i nagrody dla uczestników powiatowych wycieczek rowerowych, nagrody w konkursach i ogłoszenie o realizacji zadaŋ na 2010 r. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA DOM DZIECKA Dom Dziecka w Oławie jest placówkņ opieki całkowitej dla dzieci, których rodzice majņ ograniczonņ władzň rodzicielskņ lub pozbawieni sņ władzy rodzicielskiej. W 2010 roku przeciňtna liczba wychowanków wyniosła 33. Zapewniono im całkowitņ opiekň, wyżywienie, odzież i podrňczniki. Zgodnie z uchwałņ Zarzņdu Powiatu w Oławie z 19 stycznia 2010 r. nr 550/2010 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2010 r., z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wynosił ,00 zł. Wykonanie budżetu w 2010 r. wyniosło ,97 zł, co stanowi 97,71%. Przeciňtne zatrudnienie w placówce w 2010 roku wyniosło 21,92 etatu i kształtowało siň nastňpujņco: zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela - 6,40 etatów zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy - 15,52 etatów Wydatki budżetowe w 2010 roku kształtowały siň nastňpujņco:

37 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

38 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

39 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Ogółem wydatki Domu Dziecka w Oławie w 2010 r. wyniosły ,97 zł i pozwoliły na sprawne funkcjonowanie placówki. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE Dom Pomocy Społecznej w Oławie jest domem dla osób przewlekle somatyczne chorych, który zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362, tj.) Ōwiadczy usługi bytowe, opiekuŋcze, wspomagajņce i edukacyjne na poziomie obowiņzujņcego standardu, w zakresie i formach wynikajņcych z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkajņcych. Zakres i poziom usług Ōwiadczonych przez dom uwzglňdnia w szczególnoōci wolnoōń, intymnoōń, godnoōń i poczucie bezpieczeŋstwa mieszkaŋców domu oraz stopieŋ ich fizycznej i psychicznej sprawnoōci. W ramach potrzeb bytowych zapewniamy; miejsce zamieszkania tj. pokoje mieszkalne z wymaganym wyposażeniem oraz inne pomieszczenia (stołówka, gabinety zabiegowe, pomieszczenia do rehabilitacji, pokoje goōcinne, kaplica, Ōwietlica, pokoje dziennego pobytu), które spełniajņ okreōlone warunki sanitarne, wyżywienie dom zapewnia trzy posiłki dziennie a dla osób tego wymagajņcych posiłki dodatkowe (cukrzyca), zapewnia siň też posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza. Podstawowe produkty jak chleb, dżem, tłuszcze oraz napoje sņ dostňpne przez całņ dobň. zgodnie z 6, ust. 1, pkt 7 Rozporzņdzenia MPS z dnia w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkaŋcom domu nie posiadajņcym własnej odzieży i obuwia oraz możliwoōci ich zakupienia z własnych Ōrodków zapewnia siň odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystoōci i wymieniane w razie potrzeby. zgodnie z 6, ust. 1, pkt 8 ww. Rozporzņdzenia, mieszkaŋcom domu zapewnia siň pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie sņ w stanie zapewniń sobie Ōrodków czystoōci i higienicznych dom zapewnia odpowiednie Ōrodki czystoōci, przybory toaletowe jak też inne niezbňdne przedmioty do higieny osobistej (rňczniki, poōciel). W ramach usług opiekuŋczych i wspomagajņcych zapewnia siň; pomoc w podstawowych czynnoōciach życiowych, jak też pomoc przy załatwianiu spraw osobistych, pielňgnacjň dla osób jej wymagajņcych, udział w terapii zajňciowej, możliwoōń korzystania z punktu bibliotecznego, kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem, organizacjň Ōwiņt, uroczystoōci okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, stymulowanie nawiņzywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodzinņ i Ōrodowiskiem, bezpieczne przechowywanie Ōrodków pieniňżnych i przedmiotów wartoōciowych, sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego jeżeli nie ma rodziny, dom zapewnia mieszkaŋcom korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, oraz umożliwia i organizuje korzystanie ze ŌwiadczeŊ zdrowotnych przysługujņcych mieszkaŋcom na podstawie odrňbnych przepisów. Pobyt domu pomocy społecznej jest odpłatny i wynosi 200% kwoty okreōlonej w art. 8,ust. 1, pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (obecnie jest to kwota 477,00 zł), jednak opłata za pobyt nie może byń wyższa niż 70% dochodu osoby przebywajņcej w domu pomocy społecznej. Zasada ta dotyczy osób mieszkajņcych w DPS ie przed 1 stycznia 2004 r. i umieszczonych po tej dacie na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. Ustawa ww. zmieniła zasady odpłatnoōci za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiņzujņce zasady przewidujņ, że odpłatnoōń za dom wynosi Ōredni miesiňczny koszt utrzymania za rok ubiegły, powiňkszony o wskaźnik inflacji. Poszerzony został też zakres podmiotów zobowiņzanych do odpłatnoōci. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu obowiņzani sņ w kolejnoōci: 1. mieszkaniec domu w wysokoōci 70% dochodu, 2. małżonek, zstňpni przed wstňpnymi, 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS u. W przypadku, gdy mieszkaniec ponosi pełnņ odpłatnoōń, podmioty wymienione w pkt 2 i 3 nie majņ obowiņzku wnoszenia opłat za pobyt. Na dzieŋ 31 grudnia 2010r. w tut. domu przebywało 110 osób, w tym 48 osób na tzw. starych zasadach odpłatnoōci oraz 62 osoby, dla których zostały ustalone opłaty za pobyt na nowych zasadach. Nowe zasady odpłatnoōci w zasadniczy sposób wpływajņ na stronň dochodowņ jednostki, ponieważ systematycznie zmniejsza siň dotacja celowa, natomiast dom kumuluje wyższe dochody z tytułu odpłatnoōci. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu zatrudnionych było 67 pracowników, 55 pracowników zajmowało siň bezpoōrednio opiekņ nad mieszkaŋcami (7 pielňgniarek, 42 opiekunki i pokojowe, 1 pracownik rehabilitacji, 3 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii manualnej). W dziale obsługi pracowało 7 osób (obsługa pralni, kuchni, konserwatorzy), sprawami administracyjnymi i finansowymi zajmuje siň 5 osób. Zatwierdzony plan finansowy na 2010 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie okreōlił wydatki w kwocie ,00 zł oraz dochody w kwocie ,00 zł. W trakcie roku zostały dokonane korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie plan finansowy na 2010 rok okreōlił wydatki na kwotň ,00 zł a dochody na kwotň ,00 zł.

40 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

41 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ 188,88zl, tj. 100,00% wykonania 4010 wynagrodzenie osobowe ,00zł tj. 100,00% wykonania. Na powyższņ kwotň składajņ siň wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne,

42 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz dodatki za wysługň lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników na co przeznaczono kwotň ,30 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54zł, tj. 100,00% wykonania 4110 składki na ubezpieczenie społeczne ,57zł, tj. 99,74% wykonania 4120 składki na fundusz pracy ,86 zł, tj. 99,48% wykonania 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,41 zł, tj. 82,49% wykonania W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do remontów bieżņcych. Wydatkowano Ōrodki finansowe na zakup odzieży, bielizny i obuwia. Zakupiono Ōrodki czystoōci i piorņce na potrzeby mieszkaŋców, jak też Ōrodki do utrzymania pomieszczeŋ we właōciwym stanie sanitarnym. Realizowane były zakupy paliwa do samochodów, materiałów i czňōci zamiennych do konserwacji sprzňtu i obiektów. ŋrodki finansowe były przeznaczone na zakup czasopism, druków i materiałów biurowych. Zakupione zostały niezbňdne materiały do prowadzenia zajňń w ramach terapii manualnej, zajňń Ōwietlicowych i pracowni terapeutycznej. Zakupiono niezbňdnņ odzież ochronnņ i obuwie dla pracowników. Zakupiono na odcinki mieszkalne łóżka, szafy, szafki na dokumenty, ssaki i inhalatory oraz krņżki przeciwodleżynowe, sprzňt na potrzeby rehabilitacji a na potrzeby kuchni zamrażarkň zakup Ōrodków żywnoōci ,92zł, tj. 88,30% wykonania W ramach tego paragrafu dokonano zakupów artykułów spożywczych, miňsa i jego przetworów, drobiu, nabiału, pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb, owoców i warzyw, a także ich przetworów. ŋrednia dzienna stawka żywieniowa na 2010 rok wyniosła 5,24 zł na jednego mieszkaŋca. MieszkaŊcom zapewniono trzy posiłki dziennie z uwzglňdnieniem diet a dla osób insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. JednoczeŌnie kuchenki oddziałowe miały zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, wodň mineralnņ, herbatň i kawň przez całņ dobň leki i materiały pomocnicze ,10zł, tj. 93,03% wykonania Ww. kwotň wydatkowano na zakup leków zleconych przez lekarza oraz dopłat do leków zgodnie z przepisami o obowiņzkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także drobny sprzňt do iniekcji (igły, strzykawki), cewniki, worki do moczu, wenflony, ligninň, watň, pampersy oraz Ōrodki do pielňgnacji odleżyn energia ,75zł, tj. 97,20% wykonania W ramach tego paragrafu zakupiono energiň elektrycznņ za kwotň ,40zł, za dostawň gazu zapłacono kwotň ,08 zł oraz za dostawň wody na potrzeby mieszkaŋców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotň ,27 zł zakup usług remontowych ,48zł, tj. 100,00% wykonania Za powyższņ kwotň zrealizowano wydatki w zakresie usług konserwacyjnych sprzňtu i urzņdzeŋ bňdņcych na wyposażeniu domu zakup usług pozostałych ,23zł, tj. 100,00% wykonania W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich, wywozu Ōmieci. Uregulowano należnoōci z tytułu badaŋ lekarskich pracowników oraz kosztów bankowych. Dokonano przeglņdu gaōnic i hydrantów. Wydatkowano Ōrodki na imprezy integracyjne z innymi domami na terenie województwa dolnoōlņskiego ( przeglņd poezji i prozy, turniej gry w chiŋczyka, spartakiada osób niepełnosprawnych, DzieŊ Seniora) opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 756,75 zł, tj. 100,00% wykonania 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 4.784,49 zł, tj. 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 2.732,02 zł, tj. 100,00% wykonania 4430 różne opłaty ,37 zł, tj. 100,00% wykonania Opłacono ubezpieczenie OC i AC za samochody oraz opłaty zwiņzane z rejestracjņ samochodów. Opłacono również ubezpieczenie nieruchomoōci i mienia ruchomego odpis na Zakładowy Fundusz ŋwiadczeŋ Socjalnych ,00 zł, tj. 100,0% 4480 podatek od nieruchomoōci 4.312,00 zł, tj. 100,00 zł wykonania W/w kwotň przekazano na rzecz Urzňdu Miejskiego w Oławie, regulujņc podatek od posiadanych gruntów i obiektów opłaty na rzecz jst 481,27zł. tj % wykonania 4700 szkolenie pracowników 940,00 zł, tj. 100,00% wykonania 4740 zakup mat. papierniczych do ksero i komputerów 1.026,40 zł, tj. 100,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3.619,96 zł, tj. 100,00% Wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem domu zamknňły siň kwotņ ,00 zł tj., 98,54% planu rocznego. Zobowiņzania jednostki na koniec 2010 roku wyniosły ,77 zł, sņ to naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie ,03 zł, powyższe zobowiņzania sņ zobowiņzaniami niewymagalnymi, ponieważ płatnoōń powinna byń zrealizowana do 31 marca 2011r., jak też posiadamy zobowiņzanie wobec dostawcy art. spożywczych na kwotň 155,74zł również jest to zobowiņzanie niewymagalne.

43 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia r. do dnia r. zgodnie z uchwałņ Rady Powiatu i późniejszymi zmianami. Plan wydatków na rok 2010 przedstawia siň nastňpujņco: PLAN WYKONANIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ,08 Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności , ,26 Rodziny zastňpcze , ,14 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,27 Łącznie plan wynosi: ,00 wykonanie ,75 tj. 94,96% 1. Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dzieŋ r. wynosi 8 osób w tym przy realizacji Projektu SAN 2 osoby (Koordynator projektu, pracownik socjalny). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotň ,30 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 zł, fundusz socjalny 6 420,00 zł, energiň 1 581,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 995,17 zł, usługi pozostałe ,34 zł (zakup usługi opracowania Strategii rozwiņzywania problemów społecznych Powiatu Oławskiego na lata ), delegacje kwotň 2 060,81 zł, umowy zlecenie /psycholog, sprzņtaczka/ wydatki wynoszņ ,00 zł, pozostałe wydatki 5 169,08 zł. w tym szkolenia pracowników 1 090,00 zł. Łņcznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszņ ,23 zł tj. 99,83% planowanego budżetu. Przy realizacji projektu systemowego SAN poniesiono wydatki: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora 3 573,09 zł, fundusz socjalny 1 484,44 zł, umowy zlecenie /ksiňgowa, tłumacz jňzyka migowego,/ ,00 zł, usługi pozostałe ,00 zł obejmujņ przede wszystkim koszt realizacji szkoleŋ dla beneficjentów, zakup materiałów i wyposażenia to kwota wydatków 763,93 zł, zakup inwestycyjny ksero wydatek 5 000,00 zł, pozostałe wydatki 4 472,27 zł. W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli także w turnusie rehabilitacyjnym opłaconym w czňōci ze Ōrodków projektu tj ,00 zł. Łņcznie wydatki zwiņzane z realizacjņ projektu SAN wynoszņ ,85 zł, tj. 83,57% planowanego budżetu. Niski procent wykonania spowodowany został nie wykorzystaniem Ōrodków EFS ze wzglňdu na późno podpisany aneks do umowy o realizacjň projektu SAN. 2. Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o NiepełnosprawnoŌci. W Zespole zatrudnione sņ 2 osoby na pełny etat. Na budżet zespołu składa siň dotacja celowa w kwocie ,00 zł. Wydatki na dzieŋ r. wynoszņ ,26 zł tj. 99,74% planowanego budżetu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano ,28 zł, na dodatkowe wynagrodzenie wydano kwotň 3 352,00 zł, fundusz socjalny 2 095,00 zł. W zespole zawarto 19 umów cywilno-prawnych z lekarzami orzecznikami, specjalistami, przewodniczņcym, sekretarzem i ksiňgowym. Osoby te wchodzņ w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NiepełnosprawnoŌci. W 2010 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o NiepełnosprawnoŌci w Oławie wydał ogółem orzeczeŋ lekarskich dotyczņcych osób niepełnosprawnych z tego orzeczeŋ wydano osobom dorosłym powyżej 16 go roku życia i 168 orzeczeŋ lekarskich dotyczņcych niepełnosprawnoōci dzieci poniżej 16 go roku życia. Na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wydano ,95 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotň 2 295,10 zł, zakup akcesoriów komputerowych i programów 561,10 zł, na usługi pozostałe wydatki wynoszņ 6 922,86 zł. Na zakup energii oraz pozostałe wydatki wydano kwotň 3 118,97 zł. 3. Placówki opiekuŋczo-wychowawcze dotacja celowa na zadania bieżņce realizowane na podstawie porozumieŋ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego wynosi ,00 złotych. Wykonanie na dzieŋ r. wynosi ,27 zł tj. 93,00%. Na Ōwiadczenia społeczne wydano kwotň ,30 zł. Na podstawie porozumieŋ z innymi powiatami opłacono pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuŋczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokoōci ,97 zł. 4. Rodziny zastňpcze dotacja celowa na rok 2010 wynosi ,00 złotych. Wydatki na dzieŋ r. wynoszņ ,14 złotych tj. 95,60%. Do dnia r. funkcjonowało 99 rodzin zastňpczych sprawujņcych opiekň nad 164 dzieńmi. Na podstawie porozumieŋ wydatkowano kwotň ,51 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły siň w rodzinach zastňpczych na terenie innych powiatów. Na Ōwiadczenia społeczne wydatkowano kwotň ,28 zł. Na terenie powiatu oławskiego funkcjonuje piňń zawodowych rodzin zastňpczych, które sprawujņ opiekň nad 28 dzieńmi. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszņ ,35 zł. 5. Pozostała działalnoōń program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie dotacja celowa na rok 2010 wynosiła ,00 zł. Ze wzglňdu na małe zainteresowanie uczestnictwem w ww. programie osób do których został on skierowany oraz brakiem celowoōci w wydatkowaniu otrzymanej dotacji celowej, PCPR zdecydowało o zwrocie otrzymanej czňōci Ōrodków oraz rezygnacji z realizacji programu w roku 2010.

44 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plan wydatków wynosi 2 192,00 zł, wykonanie 1 918,00 zł tj. 87,50%. Wydatki obejmujņ pokrycie kosztów utrzymania 2 uczestników Warsztatów Terapii Zajňciowej w czňōci nie objňtej dofinansowaniem ze Ōrodków PaŊstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Powiatu Oławskiego. Zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem StrzeliŊskim i Powiatem Wrocławskim. POWIATOWY URZĄD PRACY W OŁAWIE Na podstawie uchwały nr XLIV/222/2009 z dnia r. Rady Powiatu w Oławie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego, Powiatowy Urzņd Pracy otrzymał budżet na 2010 r. w wysokoōci ,- zł. Zatrudnienie na dzieŋ r. to 29,5 etatu (30 osób), z czego 25 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 5 w Filii PUP w Jelczu-Laskowicach. Pracownicy obsługujņ bezrobotnych powiatu oławskiego w zakresie zgodnym z ustawņ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Na dzieŋ r. w PUP zarejestrowanych jest osób bezrobotnych. Jednostka PUP w Oławie w dziale poōrednictwa pracy oraz ewidencji, ŌwiadczeŊ i informacji obsługuje ogółem osób bezrobotnych z gminy i miasta Oława oraz gminy Domaniów, w tym 334 osoby z prawem do zasiłku, oraz dodatkowo 43 osoby zarejestrowane jako poszukujņce pracy. Pracownicy Filii PUP w Jelczu-Laskowicach obsługujņ 991 osób bezrobotnych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice, z czego 175 osób z prawem do zasiłku, oraz 11 osób zarejestrowanych jako poszukujņce pracy. Plan płac pracowników PUP na 2010r. po zmianach wyniósł ,- zł, wykonanie w 2010 r. to ,02 zł, w tym na kwotň 9.862,27 zł zostały wypłacone nagrody jubileuszowe. Zakładowy Fundusz Nagród za 2009r planowany na kwotň ,- zł został wypłacony w kwocie ,28 zł. Plan po zmianach na wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujņcych umowy zlecenia w tym: sprzņtanie pomieszczeŋ PUP Oława, sprzņtanie pomieszczeŋ Filii PUP w Jelczu- -Laskowicach i obsługň kasy zapomogowo-pożyczkowej w 4170 wyniósł ,- zł, na dzieŋ r. wydatkowano ,00 zł. W 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od płac, wynagrodzeŋ ZFN, umów zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia finansowanych z Funduszu Pracy na podstawie art. 100 oraz art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporzņdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 wrzeōnia 2006 r. (Dz. U. 2006r., Nr 186, poz z późn. zm.) ujňto do planu kwotň ,-zł, wykonano w 2010 r. na kwotň ,95 zł. W 4120 na składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeŋ, ZFN, umów zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, na 2010 r. plan wyniósł ,- zł, a wykonanie to ,65 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz ŋwiadczeŋ Socjalnych w 4440 na rok 2010 r. po zmianach planu wyniósł ,-zł, i został, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, odprowadzony na wyodrňbniony rachunek bankowy ZFŋS w kwocie ,00 zł. Na koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ, w tym Ōwiadczenia rzeczowe wynikajņce z przepisów bezpieczeŋstwa i higieny pracy, w 3020 plan w roku 2010 r. wyniósł 1.360,-zł, a wydatkowano kwotň 1.134,96 zł. Łņcznie na wynagrodzenia, ZFN i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeŋ oraz odpis ZFŋS w 2010 r. wydatkowano kwotň ,86 zł. Koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz woda planowane w 4260 na kwotň ,-zł na dzieŋ r. wyniosły ,53 zł. Koszty remontów i konserwacji 4270 planowane w wysokoōci 5.280,-zł wyniosły w 2010 r ,80 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych w 4300 planowane na kwotň ,-zł wyniosły w 2010 r ,53 zł. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w 4360 zaplanowano 500,-zł, wydatkowano 371,06 zł, a telefonii stacjonarnej w 4370 zaplanowano 8.700,-zł, a wydatkowano 8.163,17 zł. W 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowano w 2010 r. na łņcznņ kwotň ,-zł. na dzieŋ r. wykonano wydatki na kwotň ,81 zł, Wydatki na ubezpieczenia w 4430 zaplanowano na kwotň 2.629,-zł i na dzieŋ r. wykonanie wynosi 2.628,80 zł. Pozostałe wydatki poniesione 2010 r. w PUP Oława to: w 4280 koszty badaŋ okresowych pracowników PUP na kwotň 450,00 zł, w 4410 koszty delegacji na kwotň 92,70 zł, w 4700 wydatki zwiņzane ze szkoleniem pracowników w wysokoōci 290,00 zł oraz w 4610 koszty egzekucji komorniczej w kwocie 111,97 zł. Łņcznie na partycypacjň w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe zwiņzane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzňdu Pracy w Oławie w 2010 r. wydatkowano kwotň ,37 zł.

45 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Plan wydatków Powiatowego Urzňdu Pracy w Oławie w 2010 r. na kwotň zł został zrealizowany na kwotň ,23 zł, co stanowi wykonanie w wysokoōci 98,74%. Na dzieŋ r. zobowiņzania Powiatowego Urzňdu Pracy w Oławie z tytuły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2010 r. oraz pochodne wynoszņ w 4040 kwota ,55 zł, w 4110 kwota ,12 zł, w 4120 kwota 1.472,06 zł. Na dzieŋ r. zobowiņzania Powiatowego Urzňdu Pracy w Oławie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2010 r. oraz pochodne wynoszņ w 4040 kwota ,55 zł, w 4110 kwota ,12 zł, oraz w 4120 kwota 1 472,06 zł. Dz. 900 GOSPODARKO KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ŋrodki zaplanowane na ochronň Ōrodowiska realizowane w Starostwie Powiatowym w Oławie wyniosły ,00 zł, wykonanie ,52 zł, tj. 10,10%. Pozostałe zadania z zakresu ochrony Ōrodowiska na łņcznņ kwotň ,00 zł realizowane były przez Powiatowy Zarzņd Drogowy i Komendň Powiatowņ PaŊstwowej Straży Pożarnej w Oławie. Ze Ōrodków działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska budżetu Powiatu Oławskiego wydatkowano ,52 zł, z czego poszczególne wydatki kształtowały siň nastňpujņco: 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,18 zł Za kwotň ,00 zł zakupiono sorbenty oraz sprzňt ratownictwa chemicznego i ekologicznego w tym: sorbent compakt, sintac, lekkņ wykładzinň sorpcyjnņ, sorpcyjny rňkaw szpagatowy, opakowania na odpady niebezpieczne, plastikowņ wannň, rňcznņ pompň do pompowania substancji łatwopalnych, pojemnik na łatwopalne substancje oraz rňczny zbierak sorbentu realizacja zadania w Komendzie Powiatowej PaŊstwowej Straży Pożarnej w Oławie. Zakupiony sprzňt ogranicza skutki zanieczyszczenia Ōrodowiska oraz umożliwia zebranie oraz transport odpadów powstałych w czasie działaŋ ratowniczych. Ponadto z tych Ōrodków: 1) zakupiono i nasadzono roōliny w obrňbie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Oławie, 2) zamówiono drugie wydanie albumu przyrodniczego powiatu oławskiego w nakładzie 800 egzemplarzy w celu realizacji edukacji ekologicznej, 3) w zwiņzku z przygotowywaniem wystawy przyrodniczej zakupiono ramki do zdjňń wykonanych w latach przez Grzegorza Bobrowicza, przedstawiajņcych przyrodň powiatu oławskiego, 4) zakupiono odzież i buty dla Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim, realizujņcej zadania w zakresie rybactwa Ōródlņdowego okreōlone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Ōródlņdowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz ze zm.) zakup usług pozostałych 5 178,34 zł Z tych Ōrodków zlecono wykonanie usług miňdzy innymi w zakresie zagospodarowania zieleniņ terenów -rondo w ul. 3 Maja i Sikorskiego w wysokoōci 5 000,00 zł realizacja zadania w Powiatowym Zarzņdzie Drogowym w Oławie oraz wywołania zdjňń przyrodniczych na wystawň oraz transportu zamówionych towarów, wydatkowanych z Przyczynņ niewielkiego wykorzystania Ōrodków budżetowych działu 900, z których znaczna czňōń została zaplanowana na zakup usług pozostałych ( złotych) było wyeliminowanie możliwoōci udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora publicznego i niedziałajņcych w celu osiņgniňcia zysku spowodowane nowelizacjņ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ōrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), w efekcie czego zostały zlikwidowane gminne i powiatowe fundusze ochrony Ōrodowiska i gospodarki wodnej. Przepisy znowelizowanej ustawy Prawo ochrony Ōrodowiska zaczňły obowiņzywań od 1 stycznia 2010 r. Natomiast przyczynņ niezrealizowania wydatków ze Ōrodków 6300 był brak wystarczajņcych Ōrodków finansowych w Gminie Domaniów na zakup pojazdu ratowniczo-gaōniczego do ograniczenia stref skażeŋ Ōrodowiska. Podobnie rzecz przedstawiała siň z planowanņ rekultywacjņ powierzchni ziemi w Danielowicach w gminie Domaniów w obrňbie działek nr: 4/3 i 4/4 obrňb Gostkowice (AM-1) likwidacja tzw. tymczasowego wysypiska odpadów. Z powodu braku wystarczajņcych Ōrodków, Gmina Domaniów zwróciła Ōrodki dotacji w kwocie złotych przekazane gminie przez Powiat Oławski. ŋrodki finansowe przeznaczone na gospodarkň komunalnņ i ochronň Ōrodowiska zostały wydane w roku 2010 na podstawie i w granicach przepisów art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ōrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zgodnie z planem Budżetu Powiatu Oławskiego przyjňtym przez Radň Powiatu w Oławie w dniu 23 marca 2010 r. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ŋrodki zaplanowane na kulturň wynoszņ ,00 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 78,86%. z tego: Ōrodki na działalnoōń biblioteki miejskiej pełniņcej funkcjň biblioteki powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie porozumienia ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia OŁAWA. Art w zakresie upowszechniania kultury pod nazwņ Organizacja pierwszej edycji Festiwalu ZBOKU ,00 zł ogłoszenia prasowe 109,80 zł oprawa muzyczna koncertu z okazji 200 rocznicy urodzin F. Chopina 2 500,00 zł rejestrator i plakat na Europejskie Spotkania Muzykujņcych Rodzin 2 222,54 zł

46 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz nagrody dożynkowe i konkursowe 2 296,67 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Plan wynosi ,00 zł, wykonanie ,84 zł, tj. 87,05%. Powiat Oławski ogłosił konkurs otwarty dla organizacji pozarzņdowych na realizacjň zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, obejmujņcego organizacjň imprez, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkół Powiatu Oławskiego. Wybrano do realizacji oferty złożone przez: 1. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ,00 zł 2. Powiatowy Szkolny Zwiņzek Sportowy ,00 zł Pozostałe zadania Powiat wykonywał we własnym zakresie. Uczestnictwo w organizowanych imprezach sportowych polegało głównie na fundowaniu nagród w postaci pucharów i innych nagród rzeczowych, dowozie uczestników na organizowane imprezy. Powyższņ kwotň wydatkowano na: dotacjň dla Powiatowego Zrzeszenia LZS (Oława) ,00 zł dotacjň dla Powiatowego Zwiņzku Sportowego ,25 zł program Organizator sportu dzieci i młodzieży w Ōrodowisku wiejskim 6 000,00 zł ogłoszenia prasowe 939,40 zł Miňdzy powiatowe Zawody Regionu Wrocławia w Strzelectwie Sportowym 1 890,00 zł nagrody w turnieju piłki nożnej 400,00 zł nagrody w mistrzostwach spławikowych 1 000,00 zł nagrody w turnieju piłki siatkowej 200,00 zł nagrody w turnieju unihokeja 200,00 zł nagrody w regionalnych zawodach konnych 2 000,00 zł nagrody w Biegu Koguta 1 498,95 zł nagrody w Biegu ulicznym v 858,24 zł

47 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2010 rok Głównņ pozycjņ zobowiņzaŋ stanowiņcņ kwotň ,21 zł to zobowiņzania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługujņcego za 2010 rok. Pozostałņ kwotň ,26 stanowiņ zobowiņzania dotyczņce kosztów działalnoōci 2010 roku, których termin płatnoōci upływa w 2011 roku. Niewykonane wydatki, które wynikły z oszczňdnoōci przy realizacji zadaŋ stanowiņ kwotň ,31 zł mniejsze wydatki na prace geodezyjno - urzņdzeniowe ,00 zł mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe ,05 zł mniejsze wydatki na gospodarkň gruntami i nieruchomoōciami ,61 zł mniejsze wydatki na nadzór budowlany ,73 zł mniejsze wydatki Rady Powiatu ,48 zł

48 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz mniejsze wydatki na administracjň ,85 zł mniejsze wydatki na wybory do rad powiatów - 197,73 zł mniejsze wydatki na obronň narodowņ - 20,14 zł mniejsze wydatki na bezpieczeŋstwo publiczne i ochronň ppoż ,49 zł mniejsze wydatki na obsługň długu ,42 zł niewykonane rezerwy ,00 zł mniejsze wydatki na oōwiatň ,29 zł mniejsze wydatki na ochronň zdrowia - 266,07 zł mniejsze wydatki na pomoc społecznņ ,94 zł mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( PUP na obsługň bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoōci) ,51 zł mniejsze wydatki na edukacyjnņ opiekň wychowawczņ ,37 zł mniejsze wydatki na ochronň Ōrodowiska ,48 zł mniejsze wydatki na kulturň i ochronň dziedzictwa narodowego ,99 zł mniejsze wydatki na kulturň fizycznņ i sport ,16 zł Należy stwierdziń, że pozostałe zadania na rok 2010 zostały wykonane. Dołożono staraŋ aby wydatki budżetowe zostały wykonane w sposób celowy i oszczňdny. OszczňdnoŌci w wydatkach i zrealizowane ponadplanowe dochody pozwoliły wypracowań wolne Ōrodki. Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2010 roku zaplanowane w wysokoōci ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,69 zł tj. 97,16% założonego planu. ŋrodki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100%. PodkreŌliń należy, że pomyōlnie przebiegała realizacja wydatków zarówno bieżņcych jak i majņtkowych. Wydatki majņtkowe zostały zrealizowane w 98,66%. Remont dachu i elewacji budynku w Domu Dziecka w Oławie ujňty w planie niewygasajņcych wydatków z upływem roku 2009 zgodnie z uchwałņ nr XLV/229/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 grudnia 2009 r. do dnia r. został zrealizowany w kwocie ,58 zł. Na zakoŋczenie remontu jednostka otrzymała Ōrodki finansowe w wysokoōci ,00 zł. Pozostałe wydatki ujňte w planie niewygasajņcych wydatków na zadanie dotyczņce projektu LudowoŌń w kulturze realizowanego w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół przez Liceum Ogólnokształcņce Nr I w Oławie zostało zrealizowane w wysokoōci ,59 zł. Uchwałņ nr III/21/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 grudnia 2010 r. okreōlono plan finansowy wydatków, które nie wygasajņ z upływem roku budżetowego 2010 na zadanie pn. Modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Oławie w kwocie ,00 zł oraz wykonanie chodnika w m. Piskorzów w wysokoōci ,00 zł. Termin realizacji został okreōlony na 30 maja 2011 r. W planie budżetu Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotň ,00 zł. Przychody budżetu pochodzņce z wolnych Ōrodków z lat ubiegłych w wysokoōci ,00 zł i z planowanego kredytu w kwocie ,00 zł pozwoliły zaplanowań rozchody na kwotň ,00 zł. Budżet Powiatu Oławskiego jest zrównoważony. Powiat Oławski w wyniku postňpowania o zamówienie publiczne ostatecznie zaciņgnņł kredyt długoterminowy w Banku PeKaO S.A. we Wrocławiu w wysokoōci ,00 zł, w transzach w miesiņcach październiku, listopadzie i grudniu z terminem spłaty do grudnia 2019 roku, stałņ marżņ w wysokoōci 0,69% przy zmiennej stawce WIBOR 1M. Przybliżony koszt kredytu wyniesie ,00 zł. Powiat Oławski zaciņgnņł preferencyjne długoterminowe kredyty termomodernizacyjne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w tym na: Termomodernizacjň obiektu szkoły - ZSP Nr 1 w Oławie w kwocie

49 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz ,88 zł w transzach w poszczególnych latach w tym w 2010 r ,85 zł, oraz planowanych w 2011 r. w wysokoōci ,56 zł, i w 2012 r. w wysokoōci ,01 zł. oraz Termomodernizacjň obiektu szkoły ZSP w Jelczu-Laskowicach w łņcznej wysokoōci ,91 zł, w transzach w poszczególnych latach w tym w 2010 r ,36 zł, oraz planowanych w 2011 r. w wysokoōci ,27 zł w 2012 r. w wysokoōci ,92 zł, ze stałņ marżņ 0,9 % przy zmiennej stawce WIBOR 1M. Zobowiņzania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzieŋ rok wyniosły ,47 zł, natomiast z tytułu zaciņgniňtych kredytów ,63 zł. NależnoŌci z tytułu dostaw towarów i usług na dzieŋ r. wyniosły ,64 w tym należnoōci wymagalne ,64 zł, gdzie głównņ pozycjň stanowi należnoōń Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w wysokoōci ,00 zł, z tytułu realizacji porozumienia z dnia r. dotyczņcego współfinansowania zadania pn. Opracowanie koncepcji programowej dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8. Ponadplanowa realizacja dochodów budżetowych 101,57%, niezrealizowane wydatki na kwotň ,31 zł, oraz zaciņgniňcie kredytów długoterminowych w wysokoōci ,21 zł pozwoliło na realizacjň budżetu zgodnie z planem. Ostatecznie deficyt wyniósł ,19 zł i był niższy od planowanego o kwotň ,81 zł.

50 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

51 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

52 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W oku 2010 roku pozyskano dochody własne na kwotň ,91 z tego: z opłat za wydanie duplikatów Ōwiadectw i legitymacji szkolnych kwotň 958,00 wpływy z wynajmu sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej kwotň ,68 z odsetek bankowych i nieterminowych wpłat kwotň 213,69 odszkodowanie za ubezpieczone mienie kwotň 5 216,54 dofinansowanie ze Ōrodków funduszu prewencyjnego PZU kwotň 2 500,00 Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na : zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowano na zakup mebli kwotň ,97 zakup laptopów 5.207,05 suszarek do rņk i dystrybutorów mydła kwotň 851,56, opłacono prenumeratň czasopism na kwotň 737,64, zakupiono oprawy oōwietleniowe i żarówki na kwotň 180,54, rolety na kwotň 474,30. Pozostałņ kwotň wydatkowano na zakup materiałów konserwacyjnych i materiałów biurowych. zakup pomocy dydaktycznych z tego wydatkowano kwotň na zakup sprzňtu sportowego, zakupiono dwa telewizory, odtwarza DVD i ekran projektora na kwotň 6 262,17. zakup usług remontowych remont pomieszczeŋ w szkole kwotň 8 716,90, naprawň komputera kwotň 225,70. zakup pozostałych usług wydatkowano na odōnieżanie dachu kwotň 1.500,00, usługň hydraulicznņ 366 zł, instalacjň i naprawň oprogramowania 2 473, zł, opłacono abonament radiowo-telewizyjny na kwotň 197,90 pozostałņ kwotň wydano na pranie firan, koszty przesyłki i inne. opłaty i składki opłata komornicza i inne 113,35 Podatek Vat odprowadzono do Urzňdu Skarbowego kwotň 9 613,00 na szkolenia pracowników wydatkowano 340,00 zł zakup akcesoriów komputerowych zakupiono drukarkň, akcesoria komputerowe tusze, tonery do drukarek, program komputerowy, dysk twardy na kwotň 5 030,36 zł. wpłata do budżetu 23,15 w zwiņzku z likwidacjņ rachunku dochodów własnych. Stan Ōrodków pieniňżnych na dzieŋ roku na koncie bankowym wyniósł 0,00.

53 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W 2010 roku łņczne dochody Liceum Ogólnokształcņcego nr I wyniosły: ,40 z czego: stan Ōrodków na poczņtek okresu 1.332,29 wpływy z najmu pomieszczeŋ szkolnych ,70 opłaty za wydawanie duplikatów Ōwiadectw 312,00 odsetki 70,41 odszkodowanie 184,00 Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na : zakup materiałów i artykułów dla konserwatora na bieżņce naprawy 2.789,50 zakup wyposażenia do sal lekcyjnych ,00 szklenie okien 512,81 remont podłóg w salach lekcyjnych, naprawa dachu 4.345,21 pozostałe 874,88 Stan Ōrodków pieniňżnych na dzieŋ wyniósł 0,00 zł.

54 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W roku 2010 łņczne dochody własne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie wyniosły: Ogółem ,71 zł w tym: Stan Ōrodków na poczņtek roku ,81 zł Dochody z wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej ,33 zł Dochody z odszkodowaŋ za utracone mienie 1 780,29 zł Dochody z opłat za wydawanie Ōwiadectw 260,00 zł Odsetki wygenerowane przez system bankowy na rachunku bankowym 361,28 zł Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na: zakup wyposażenia oraz materiałów do malowania i konserwacji, zakup materiałów instalacyjnych, Ōwietlówki, żaluzje, pojemniki na papier, suszarki, dozowniki mydła, rolety do okien auli, pracowni logistyczno-spedycyjnej oraz gabinetu historii, notebook, routery, wykładzinň podłogowņ do sali gabinetu jňzyka niemieckiego ,58 zł remont dachu sklepiku, remont chodnika przy sali gimnastycznej, remont pomieszczeŋ auli szkolnej, remont podestu w auli, remont podłóg w gabinecie geografii oraz w gabinecie historii ,97 zł zakup usług szklarskich, odōnieżanie dachu sali gimnastycznej, usługi komunalne, wykonanie sieci komputerowej, bieżņce usługi elektryczne, wykonanie sieci internetowej ,51 zł

55 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Zgodnie z ustawņ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dniem r. zlikwidowano rachunek dochodów własnych. Stan Ōrodków pieniňżnych na dzieŋ roku wyniósł 0,00 zł. W roku 2010 dochody własne wyniosły ,93 zł w tym: stan Ōrodków na poczņtek okresu 9.106,66 wpływy z tyt. opłaty, najmu, darowizn ,27 Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na: 2400 wpływy do budżetu pozostałoōci Ōrodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9,34 9,34 zł zwrot odsetek bankowych do Starostwa Powiatowego 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,87 w tym: 230,30 zł zakup wiņzanek okolicznoōciowych i zniczy 3.500,00 zł wyposażenie sali w-f i siłowni 1.470,00 zł zakup kosiarki 4.445,00 zł zakup laptopa i drukarki do Ōwiadectw szkolnych 1.455,57 zł wyposażenie gabinetu zakup pomocy dydaktycznych 6.043, ,98 zł doposażenie sali w-f zakup 2 szt. stołów do tenisa wraz z wyposażeniem 3.643,92 zł zakup laptopa i projektora do tablicy multimedialnej w gabinecie zakup usług pozostałych 3.676,82 681,48 zł wydruk ulotek i plakatów promujņcych Szkołň (program Fundusz Partnerstwa) 2.995,34 zł konserwacja boiska szkolnego Orlik Stan Ōrodków pieniňżnych na dzieŋ r. wyniósł 0,00 zł.

56 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Podstawowym źródłem dochodów własnych w Domu Dziecka w Oławie sņ darowizny pieniňżne oraz wpłaty na podstawie wyroków sņdowych. DarczyŊcami sņ zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. Stan Ōrodków na poczņtku roku ,74 zł Przychody w 2010 roku ,08 zł Wydatki nimi sfinansowane ,98 zł Wpłata do budżetu pozostałoōci Ōrodków finansowych ,84 zł Stan Ōrodków na koniec okresu - 0,00 zł W 2010 roku łņczne dochody Domu Dziecka w Oławie wyniosły: ,82 zł, z czego: stan Ōrodków na poczņtek okresu ,74 zł wpływy Ōrodków z tytułu darowizn i wyroków ,08 zł Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na: zakup wyposażenia, odzieży i materiałów do napraw ,11 zł zakup artykułów żywnoōciowych ,08 zł zakup ksiņżek, pomocy dydaktycznych - 973,07 zł zakup usług remontowych ,96 zł zakup usług pozostałych (wypoczynek wychowanków) ,19 zł opłata za dostňp do sieci Internet ,38 zł podróże służbowe krajowe - 914,90 zł zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego - 155,59 zł zakup akcesoriów komputerowych ,70 zł W dniu r. przelano na rachunek bieżņcy pozostałoōci Ōrodków finansowych w kwocie 1.670,84 zł. Stan na dzieŋ r. wyniósł 0,00 zł.

57 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W zakresie dochodów własnych uzyskano przychody w 2010 roku w kwocie ,92 zł, na co złożyły siň przekazane darowizny pieniňżne w kwocie 2.765,00 zł, odpłatnoōń za Ōwiadczone usługi na rzecz Ōrodowiska w kwocie ,37 zł oraz kwota za szkody w nieruchomoōci i Ōrodkach transportu 7.559,87 zł i za sprzedaż złomu (skasowane wyposażenie) 1.270,37 zł. ŋrodki pieniňżne na rachunku bankowym z 2009 rok to kwota ,32 zł, łņcznie rachunek dochodów własnych dysponował w 2010 roku kwotņ ,24 zł. Pozyskane Ōrodki w ramach dochodów własnych w roku 2010 zostały przeznaczone na uzupełnienie Ōrodków na pokrycie kosztów funkcjonowania domu. Z rachunku dochodów własnych w 2010 r. wydatkowano kwotň ,73 zł, na rachunku bankowym pozostała kwota 68,51 zł, która w zwiņzku z likwidacjņ rachunku dochodów własnych została odprowadzona na konto Starostwa. Realizacja wydatków z rachunku dochodów własnych, w tym; nagrody VIII Oławskiego Turnieju Warcabowego 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 6.540,11 zł zakup żywnoōci ,98 zł zakup leków i materiałów medycznych 4.084,45 zł zakup energii ,93 zł zakup usług remontowych 1.450,06 zł zakup usług pozostałych 271,20 zł podatek VAT 753,00 zł

58 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W 2010 roku łņczne dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie wyniosły ,52 zł. z czego: stan Ōrodków na poczņtek okresu ,63 zł odsetki bankowe 104,01 zł darowizny pieniňżne 2 314,88 zł Wydatki: ,52 zł z czego: zakup wyposażenia i materiałów 4 395,50 zł (artykuły papiernicze, gry i zabawki dla dzieci) zakup słodyczy dla dzieci na wycieczce 234,27 zł zakup pomocy szkolnych 4 314,00 zł (zestawy komputerowe) zakup usług pozostałych 2 078,64 zł (opłata za obiady dla uczniów, organizacja wycieczek szkolnych) zakup akcesoriów komputerowych (tusze, monitory) 1 945,73 zł Stan Ōrodków pieniňżnych na dzieŋ r. roku wyniósł 0,00 zł.

59 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W 2010 roku łņczne dochody własne Młodzieżowego OŌrodka Socjoterapii wyniosły 451,25 zł, z czego: stan Ōrodków na poczņtek okresu - 444,03 zł odsetki bankowe - 7,22 zł Wydatki: zakup odzieży dla wychowanków 449,49 zł zwrot odsetek wygenerowanych przez bank ( zamkniňcie rach. bankowego) 1,76 zł Stan Ōrodków pieniňżnych na dzieŋ roku wyniósł 0,00 zł.

60 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

61 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz W Powiatowym Zarzņdzie Drogowym w Oławie źródłami dochodów własnych sņ dochody uzyskiwane: z opłat za udostňpnienie dokumentacji przetargowej, z odszkodowaŋ i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, ze spadków, zapisów i darowizn, z kwest organizowanych przez społecznoōń lokalnņ, z odsetek bankowych zwiņzanych z prowadzenie rachunku dochodów własnych. Na r. stan Ōrodków pieniňżnych to kwota 51,85 W 2010 roku uzyskaliōmy dochody w kwocie 4.892,63 z odszkodowaŋ i wpłat za uszkodzone mienie 4.881,28 odsetki wygenerowane przez system 11,35 Z dochodów własnych wydatkowaliōmy kwotň 4 944,48 na naprawň zniszczonego mienia 4.942,25 zwrot Ōrodków pozostałych po likwidacji rachunku dochodów własnych 2,23 Na r. stan Ōrodków pieniňżnych wyniósł 0,00 zł.

62 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Dochody własne realizowane przez poszczególne jednostki wspomagały wydatki bieżņce, w zależnoōci od możliwoōci i potrzeb w roku W zwiņzku z likwidacjņ dochodów własnych na dzieŋ roku stan Ōrodków na koniec okresu wyniósł 0,00 zł. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W ROKU 2010 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej funduszem, został utworzony na podstawie art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz ze zm.). Składa siň on z funduszu centralnego, funduszu wojewódzkiego i funduszu powiatowego. PFGZGIK funkcjonował do koŋca 2010 roku. Dochodami funduszu powiatowego były wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynnoōci zwiņzane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. Fundusz powiatowy mógł byń uzupełniany dotacjami z funduszu centralnego i wojewódzkiego. ŋrodki funduszu były przeznaczane na uzupełnienie Ōrodków budżetowych niezbňdnych do finansowania zadaŋ zwiņzanych z utrzymaniem i aktualizacjņ paŋstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również zakup urzņdzeŋ niezbňdnych do prowadzenia tego zasobu, a w szczególnoōci na: Usługi zwiņzane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowoōci użytkowej, aktualizacjņ, uzupełnianiem, udostňpnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a także wyłņczaniem materiałów z zasobu; Modernizacjň i adaptacjň lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; Wyposażenie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; Informatyzacjň zasobu; Zakładanie, aktualizacjň i modernizacjň krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomoōci), a także działalnoōń wydawniczņ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

63 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Kontrolň opracowaŋ przyjmowanych do zasobu, sposobu gromadzenia, prowadzenia i udostňpniania zasobu, a także gospodarowania Ōrodkami funduszu; Zakup urzņdzeŋ, oprzyrzņdowania, sprzňtu informatycznego, oprogramowania oraz sprzňtu poligraficznego; Szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w zwiņzku z prowadzeniem zasobu w zakresie aktualizacji i utrzymywania tego zasobu; Prowizje i opłaty bankowe, zwiņzane z obsługņ Funduszu. ŋrodkami funduszu powiatowego dysponował Starosta. ŋrodki funduszu gromadzone były na wyodrňbnionym rachunku bankowym. I. Stan środków finansowych na początku roku, tj ,07 zł w tym: Ōrodki pieniňżne ,22 zł należnoōci ,24 zł zobowiņzania ,39 zł II. Przychody Funduszu: Przychodami funduszu były wpływy z usług Powiatowego OŌrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: udostňpniania baz danych ewidencji gruntów, wydawania wypisów i wyrysów oraz sprzedaży map. Przychody ogółem ,40 zł w tym: dochody z usług ,98 zł odsetki ,42 zł inne dochody 30,00 zł III. Wydatki Funduszu ,77 zł Wydatki bieżņce własne ,14 zł 1.1 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł (umowy zlecenia na rzecz PODGiK, kontrola dokumentacji przyjmowanej do zasobu, ekspertyzy) 1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne ,34 zł 1.3 Składki na Fundusz Pracy ,70 zł 1.4 Zakup materiałów i wyposażenia ,25 zł w tym: wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 749,00 zł materiały biurowe, sprzęt kreślarski, drukarki ,75 zł materiały do remontów i napraw 109,00 zł prenumerata m cznika Geodeta 242,28 zł zakup sprzętu komputerowego ,22 zł 1.5 Zakup energii ,23 zł 1.6 Zakup usług remontowych ,70 zł (konserwacja i naprawa kopiarek, maszyn i urzņdzeŋ, lokale biurowe) 1.7 Zakup usług pozostałych ,66 zł w tym: nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ewidencji gruntów i budynków Oskar ,40 zł uzupełnienie map ewidencyjnych o granice rejonów statystycznych ,48 zł wykreślenie na mapach zasadniczych układu odniesienia ,00 zł kontrola operatów ,00 zł asysta techniczna i konserwacja maszyny OCE ,14 zł inne wydatki i opłaty 8 826,64 zł 1.8 Zakup usług dostňpu do internetu ,08 zł 1.9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,42 zł 1.10 Różne opłaty i składki ,95 zł 1.11 Szkolenie pracowników ,00 zł 1.12 Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i usług kserograficznych ,94 zł 1.13 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tonery ,87 zł w tym zakup oprogramowania pakiet Office 6 954,00 zł 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,44 zł w tym zakup serwera, drukarki Kyocera, 2 zestawów komputerowych 3. Przelewy redystrybucyjne ,19 zł (odpis 20% od przychodów własnych 10% fundusz centralny, 10% fundusz wojewódzki) IV. Stan Ōrodków na r ,70 zł w tym: Ōrodki pieniňżne ,28 zł należnoōci 3 511,20 zł

64 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz zobowiņzania ,78 zł ŋrodki zgromadzone w roku 2010 zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Oławskiego w dniu roku, jednak pozostanņ na wydzielonym rachunku bankowym. Wydatki realizowane po roku przeznaczone bňdņ na prace zwiņzane z zakładaniem numerycznej mapy zasadniczej, modernizacjň ewidencji gruntów i budynków, wykonanie niezbňdnych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz utrzymanie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dziale 710 rozdziale OŌrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

65 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

66 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

67 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

68 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

69 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

70 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

71 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

72 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

73 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

74 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

75 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

76 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

77 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

78 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

79 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

80 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

81 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

82 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

83 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

84 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

85 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

86 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

87 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

88 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

89 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

90 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

91 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

92 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

93 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

94 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5197

95 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz

96 2 Dziennik Urzňdowy Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 marca 2011 r. W sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2010 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) zarzņdzam co nastňpuje: 1. Przedłożyń Radzie Gminy MŌciwojów sprawozdania i informacjň: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy MŌciwojów za 2010 r. stanowiņce załņcznik Nr 1 do niniejszego zarzņdzenia, 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 r. stanowiņce załņcznik Nr 2 do niniejszego zarzņdzenia, 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorzņdowej instytucji kultury za 2010 r. stanowiņce załņcznik Nr 3 do niniejszego zarzņdzenia, 4) Informacjň o stanie mienia Gminy MŌciwojów stanowiņcņ załņcznik Nr 4 do niniejszego zarzņdzenia, 2. Przedłożyń Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie, o którym mowa w 1, ust Zarzņdzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego. Wójt Gminy: Mariusz Foryś

97 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Wójta Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MŋCIWOJÓW ZA 2010 ROK Budżet Gminy MŌciwojów na 2010 r. został uchwalony przez Radň Gminy dnia 2 grudnia 2009 r. uchwałņ nr XXXII/224/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MŌciwojów na 2010 rok. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokoōci ,00 zł, z tego dochody bieżņce ,00 zł, dochody majņtkowe ,00 zł, wydatki w wysokoōci ,00 zł, z tego wydatki bieżņce ,00 zł, wydatki majņtkowe ,00 zł oraz deficyt w wysokoōci ,00 zł. Po dokonanych w ciņgu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na ,00 zł, z tego dochody bieżņce ,00 zł, dochody majņtkowe ,00 zł, wydatki na ,00 zł, z tego wydatki bieżņce ,00 zł, wydatki majņtkowe ,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokoōci ,00 zł. Dochody wykonano za 2010 r. w wysokoōci ,85 zł, z tego dochody bieżņce ,55 zł, dochody majņtkowe ,30 zł, wydatki ,29 zł, z tego wydatki bieżņce ,57 zł, wydatki majņtkowe ,72 zł. Deficyt budżetu wyniósł ,44 zł. Szczegółowe dane z wykonania budżetu gminy za 2010 r. przedstawiajņ poniższe tabele.

98 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

99 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

100 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

101 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

102 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

103 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

104 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

105 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Zrealizowane dochody wynoszņ ,85 zł co stanowi 86,84% planowanej kwoty rocznej. Różnica miňdzy planem a wykonaniem dochodów wynosi ,15 zł. Na różnicň składajņ siň miňdzy innymi mniejsze niż planowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoōci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoōci z których planowano uzyskań ,00 zł a uzyskano ,56 zł to jest o ,44 zł mniej. Mniejsze niż planowano wpłynňły Ōrodki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej. Plan refundacji za Ōrodków UE wynosił ,00 zł natomiast uzyskano ,81 zł to jest o ,19 zł mniej od kwoty planowanej. ŋrodki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej pochodzņce z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej planowano w wysokoōci ,00 zł a otrzymano ,00 zł. Mniej niż zapisano w planie otrzymaliōmy refundacji Ōrodków na budowň sieci kanalizacyjnej w miejscowoōci Zimnik i Marcinowice oraz modernizacjň Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie o kwotň ,58 zł. Mniejsze niż planowano dotacje spowodowane zostały zmianņ harmonogramu terminów robót budowlanych. Nie otrzymano refundacji czňōci nakładów poniesionych na remont budynków Ōwietlic wiejskich w: Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach, przebudowa i remont Ōwietlicy wiejskiej w Zimniku oraz zakup wyposażenia Ōwietlic w wysokoōci ,00 zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej wykonano w 95,41%. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dotacjň z budżetu paŋstwa w wysokoōci ,46 zł na dopłaty do paliwa rolniczego. Łņczna kwota dotacji otrzymanych z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie ustawami wyniosła ,04 zł z czego wiňkszoōń została przeznaczona na zadania wykonywane przez Gminny OŌrodek Pomocy Społecznej w MŌciwojowie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieżņcych gmin wyniosły ,27 zł. Gminny OŌrodek Pomocy Społecznej w MŌciwojowie na podstawie zawartej umowy z Województwem DolnoŌlņskim DolnoŌlņskim Wojewódzkim Urzňdem Pracy w Wałbrzychu realizował projekt pod nazwņ Chcň zmieniń swoje życie, pomagam sobie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za Ōrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizacjň projektu gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie ,40 zł. Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Jelenia Góra otrzymaliōmy zwrot czňōci kosztów poniesionych na działanie Integracja ŋrodowiska OSP Polska Czechy. Zwrot Ōrodków wyniósł ,94 zł z tytułu nakładów na Ōrodki obrotowe i ,51 zł na nakłady majņtkowe. W zwiņzku z utworzeniem miejsca rekreacji i spotkaŋ mieszkaŋców wsi Godziszowa otrzymano zwrot czňōci poniesionych nakładów w kwocie ,00 zł. W roku 2009 rozpoczňto prace budowlano montażowe projektu Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Na podstawie podpisanej umowy z Urzňdem Marszałkowskim otrzymano w roku bieżņcym dofinansowanie tego zadania ze Ōrodków unijnych w wysokoōci ,81 zł i dotacjň ze Ōrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokoōci ,00 zł. Urzņd Marszałkowski Województwa DolnoŌlņskiego przekazał Ōrodki w wysokoōci ,00 zł na dofinansowanie modernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach poprzez wymianň pokrycia dachowego i stolarki okiennej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał dofinansowanie w wysokoōci ,00 zł na remont Ōwietlic wiejskich oraz zakup wyposażenia. Na realizacjň projektu Budowa sieci kanalizacji wsi: Zimnik, Niedaszów, Marcinowice, SUW Targoszyn i modernizacjň AKSUW w Grzegorzowie wpłynňła zaliczka Ōrodków unijnych w kwocie ,42 zł. Na koniec roku w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystņpiły zaległoōci z tytułu opłat podatków na kwotň ,16 zł z tego zaległoōci w podatku od nieruchomoōci wyniosły ,86 zł. W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległoōci wyniosły ,64 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomoōci ,04 zł w podatku rolnym ,24 zł w podatku od Ōrodków transportowych ,76 zł. Łņczne zaległoōci ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzieŋ 31 grudnia 2010 r. wynosiły ,60 zł. W kwocie tej wystňpuje zaległoōń z tytułu zaliczek alimentacyjnych i usług opiekuŋczych w wysokoōci ,95 zł. Do podatników zalegajņcych z opłatami podatków i opłat na bieżņco wysyłane sņ wezwania do zapłaty a nastňpnie w przypadku braku reakcji, wystawiane sņ tytuły egzekucyjny, które sņ kierowane do komornika. W zwiņzku z wystňpowaniem zaległoōci w 2010 r. wysłano 708 upomnieŋ z tytułu podatku od nieruchomoōci, opłaty eksploatacyjnej, łņcznego zobowiņzania pieniňżnego na kwotň ,79 zł. Z tytułu podatku od Ōrodków transportowych wysłano 13 upomnieŋ na kwotň ,00 zł. W Ōlad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiņzaŋ podatkowych sporzņdzono 19 tytułów egzekucyjnych na kwotň ,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległoōci w nastňpnym okresie podjňte zostanņ zdecydowane kroki windykacyjne. W 2010 roku decyzjami dokonano umorzeŋ z tytułu zaległoōci podatkowych osobom fizycznym na kwotň 348,19 zł. Odroczenia i przesuniňcia terminów płatnoōci podatków na koniec roku wyniosły 4 241,16 zł. i dotyczyły osób prawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły ,01 zł.

106 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

107 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

108 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

109 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

110 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

111 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

112 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

113 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

114 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

115 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

116 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

117 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

118 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

119 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz. 5198

120 Województwa DolnoŌlņskiego Nr Poz Zrealizowane wydatki wynoszņ ,29 zł co stanowi 84,43% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotň ,71 zł. Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wnosiły ,00 zł z czego wykonano ,43 zł w całoōci na realizacjň programów i projektów realizowanych z udziałem Ōrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Przychody z innych źródeł to jest Ōrodki z niewykorzystanego w pełni kredytu na budowň Sali gimnastycznej zaciņgniňtego w ubiegłym roku wyniosły ,01 zł. W ciņgu roku spłacono raty pożyczek w wysokoōci ,00 zł i raty kredytów w wysokoōci ,00 zł. Najwyższe wydatki gmina poniosła w dziale 801 OŌwiata i wychowanie. Wydatki poniesione w tym dziale stanowiņ aż 50,41% całego budżetu i wyniosły ,56 zł. Wydatki bieżņce w tym dziale wynoszņ ,83 zł a czňōń oōwiatowa subwencji ogólnej to ,00 zł, czyli dopłata do subwencji na utrzymanie oōwiaty to ,83 zł. Poszczególne szkoły poniosły wydatki w nastňpujņcej wysokoōci: Szkoła Podstawowa w Niedaszowie plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Szkoła Podstawowa w Snowidzy plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Szkoła Podstawowa w Targoszynie plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach plan ,00 zł, wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo