Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 2; 3; 8; 9; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 31; 32; 36; 37; 38; 39; 41; 44; 46; 48; 49;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 2; 3; 8; 9; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 31; 32; 36; 37; 38; 39; 41; 44; 46; 48; 49;"

Transkrypt

1 TABELA DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH MASTERCARD BUSINESS GOLD ORAZ VISA BUSINESS GOLD ALIOR BANKU SA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia lub jego obniżenia Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 2; 3; 8; 9; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 31; 32; 36; 37; 38; 39; 41; 44; 46; 48; 49; 2; 3 ust. 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 17; 18 ust. 3 5; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 29; 30; 32 ust. 3 5; 33; 34; 35; 36 ust. 3; 37 ust. 2; 38 ust. 2 4; 40; 41; 42; 43; 44 ust. 2 5; 45; 46 ust. 2 3; 47; 49; 50; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa NIP , Kapitał zakładowy: ,00 zł opłacony w całości Compensa Kontakt: , /20

2 WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH MASTERCARD BUSINESS GOLD ORAZ VISA BUSINESS GOLD ALIOR BANKU SA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia posiadaczy kart płatniczych MasterCard Business Gold oraz Visa Business Gold emitowanych przez Alior Bank SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH (zwanych dalej WU) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, zwane dalej COMPENSA, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom objętym ubezpieczeniem (Ubezpieczonym) w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Alior Bankiem SA a COMPENSA na rachunek posiadaczy kart płatniczych MasterCard Business Gold oraz Visa Business Gold emitowanych przez Alior Bank SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH (zwanej dalej umową ubezpieczenia ). 2. Umowa ubezpieczenia stanowi umowę zawartą przez Ubezpieczającego na cudzy rachunek. 3. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek: 1) Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić Ubezpieczonemu zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia oraz wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Ubezpieczonego wynikających z umowy, w szczególności: a) zakresie ochrony ubezpieczeniowej, b) świadczeniach przysługujących z umowy ubezpieczenia, c) zasadach ustalania wysokości świadczenia należnego z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości świadczenia, d) wysokości sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjnej oraz zasad i przesłanek jej ewentualnej zmiany, e) okresie ochrony ubezpieczeniowej, f) warunkach wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności COMPENSY, g) prawach i sposobie rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej jeżeli w danym rodzaju ubezpieczenia jest to możliwe wraz z informacją o jej skutkach oraz wysokości kosztów z tym związanych, h) zasadach i trybie zgłaszania zdarzenia objętego ubezpieczeniem, i) sposobie i trybie rozpatrywania skarg, zażaleń i reklamacji, j) wskazania podmiotu uprawnionego do otrzymania świadczenia z umowy, k) prawie do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy takie uprawnienie przysługuje, l) obowiązkach COMPENSY oraz Ubezpieczającego wobec Ubezpieczonego; 2) jeżeli Ubezpieczający przerzuca ciężar składki ubezpieczeniowej na Ubezpieczonego, Ubezpieczający zobowiązuje się poinformować Ubezpieczonego o możliwości żądania udzielenia mu przez COMPENSĘ informacji, o których mowa powyżej oraz dodatkowo informacji o sposobie obliczania i opłacania składki ubezpieczeniowej w zakresie w jakim wpływa to na prawa lub obowiązki Ubezpieczonego wynikające z umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem zgody przez Ubezpieczonego na finansowanie składki ubezpieczeniowej; 3) Ubezpieczony może żądać by COMPENSA udzieliła mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz WU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego; COMPENSA zobowiązana jest na żądanie Ubezpieczonego, zapewnić mu dostęp do ww. materiałów informacyjnych w formie papierowej, elektronicznej lub w inny uzgodniony z nim sposób; 4) w umowach ubezpieczenia mienia, Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Compensy, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli zdarzenie objęte ubezpieczeniem już zaszło; 5) roszczenie o zapłatę składki przysługuje COMPENSIE wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu; zarzut mający wpływ na odpowiedzialność COMPENSY może ona podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. 4. Umowa ubezpieczenia zawarta została na czas nieokreślony. 5. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu - przed objęciem go ochroną w ramach umowy ubezpieczenia - na piśmie lub, jeżeli ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, przekazane przez COMPENSĘ informacje wskazujące, które postanowienia zawarte w WU określają: 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń; 2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności COMPENSA uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia. 2. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) AKT TERRORU działanie mające na celu wywarcie wpływu na organy władzy lub administracji publicznej poprzez użycie siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę albo grupę osób działających samodzielnie albo na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych; 2) BAGAŻ PODRÓŻNY rzeczy stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu podczas podróży i służące do jego użytku osobistego, pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku; 3) CHOROBA PRZEWLEKŁA schorzenie, które zostało zdiagnozowane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów; 4) DESZCZ NAWALNY opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 2/20

3 Wodnej (IMiGW) skali; w przypadku braku stacji pomiarowej odpowiedniej instytucji na terenie obejmującym miejsce szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód świadczących wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 5) DYM produkt niepełnego spalania ciał stałych, cieczy i gazów, który nagle niezgodnie z przeznaczeniem wydostał się z urządzeń paleniskowych, elektrycznych lub grzewczych; 6) FALA UDERZENIOWA fala ciśnieniowa wytworzona w wyniku przekroczenia przez statek powietrzny prędkości równej prędkości rozchodzenia się dźwięku w atmosferze; 7) GRAD opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 8) HOSPITALIZACJA pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych; w rozumieniu niniejszych WU szpitalem nie jest: dom opieki, hospicjum, prewentorium, ośrodek sanatoryjny i uzdrowiskowy, ośrodek leczenia uzależnień, ośrodek rehabilitacyjny lub wypoczynkowy; 9) HURAGAN działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu huraganu; 10) KARTA PŁATNICZA karta obciążeniowa MasterCard Business Gold lub Visa Business Gold emitowana przez Ubezpieczającego; 11) KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA wydatki poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego; 12) KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń albo bagażnika samochodowego, po uprzednim usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu wejścia (pokrywy bagażnika) podrobionym lub dopasowanym kluczem, bądź kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju; 13) KRAJ STAŁEGO ZAMIESZKANIA kraj, którego obywatelstwo Ubezpieczony posiada lub kraj, w którym posiada zezwolenie na pobyt stały; 14) LAWINA gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota lub kamieni ze stoków górskich; 15) NAGŁE ZACHOROWANIE rozstrój zdrowia, który powstał w sposób nagły i nie będący następstwem wcześniejszych chorób, na które cierpiał Ubezpieczony przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej; 16) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca i udaru mózgu; 17) OSOBA TOWARZYSZĄCA osoba podróżująca wraz z Ubezpieczonym i wskazana przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu w związku z koniecznością sprawowania nad nim opieki; 18) OSOBA TRZECIA osoba nie będąca Ubezpieczającym ani Ubezpieczonym; 19) OSOBA WEZWANA DO TOWARZYSZENIA osoba wskazana przez Ubezpieczonego, w przypadku braku osoby towarzyszącej, do towarzyszenia mu w trakcie hospitalizacji lub transportu, w związku z koniecznością sprawowania nad nim opieki; 20) OSOBY BLISKIE - osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym; 21) OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI nie spowodowane działalnością ludzką osuwanie się ziemi na stokach; 22) PILOT specjalista skierowany przez przedstawiciela COMPENSY na miejsce zdarzenia; 23) POJAZD samochód osobowy, inny pojazd wykonany przez adaptację samochodu osobowego, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 3,5 tony, pojazd wyprodukowany w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania; 24) PODRÓŻ wyjazd oraz pobyt Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania trwający nie dłużej niż 60 dni; w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków definicja obejmuje również drogę, którą Ubezpieczony odbył bezpośrednio w tym celu od miejsca zamieszkania do granicy Rzeczpospolitej Polskiej lub miejsca stałego zamieszkania oraz drogę powrotną bezpośrednio od granicy Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania do miejsca zamieszkania; 25) POSIADACZ KARTY PŁATNICZEJ osoba, która używa karty płatniczej oraz której nazwisko zostało wytłoczone na karcie płatniczej emitowanej przez Ubezpieczającego; 26) POWÓDŹ zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu wody w korytach wód stojących lub płynących na skutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) spływania wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia się zatorów lodowych; 27) POŻAR działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; 28) PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE sprzęt fotograficzny, komputerowy, audiowizualny, telefony przenośne, nośniki obrazu, dźwięku lub danych; 29) PRZEDSTAWICIEL COMPENSY podmiot, któremu COMPENSA powierzyła wykonywanie czynności ubezpieczeniowych w ramach umowy ubezpieczenia, działający w imieniu COMPENSY; 30) ROZBÓJ dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym. Za rozbój uważa się również zabór ubezpieczonego mienia, dokonany z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby posiadającej klucze do pomieszczenia, w którym jest przechowywany bagaż i zmuszenie jej do otwarcia tych pomieszczeń lub otworzenie ich kluczami zrabowanymi; 31) SPORTY EKSTREMALNE sporty, których uprawianie wiąże się z większym ryzykiem niż w innych dyscyplinach, wymagające działania w warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych zdolności fizycznych i psychicznych, to jest: a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow m.n.p.m., 3/20

4 b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o prędkości powyżej 50km/h, c) wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15m oraz freediving, d) żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, e) skoki narciarskie, skialpinizm oraz wszelkie zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, f) wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem, g) paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, h) jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach (z wyjątkiem miejskich oraz turystycznych dróg rowerowych ) lub w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny, skocznie ), i) udział i przygotowanie do udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów lądowych, wodnych lub statków powietrznych, j) sztuki walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne, k) wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi tj. strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, osad i dróg, l) zorbing; 32) SPRZĘT SPORTOWY następujące przedmioty zabrane w podróż, stanowiące własność Ubezpieczonego: a) narty, wiązania i kijki służące do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, b) deski do uprawienia wszelkich odmian snowboardu, c) deski oraz ożaglowanie służące do uprawiania wszelkich odmian surfingu oraz windsurfingu, d) rower, e) sprzęt do nurkowania, osprzęt, ekwipunek oraz odzież i obuwie służące do uprawiania wszelkich odmian: narciarstwa, snowboardu, surfingu, windsurfingu, jazdy na rowerze oraz nurkowania; 33) SZKODA uszczerbek majątkowy będący następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia ruchomego lub nieruchomości (szkoda rzeczowa) lub majątkowe lub niemajątkowe następstwo zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci (szkoda osobowa); 34) TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegającej na fizycznej utracie tego organu, narządu albo układu albo upośledzeniu jego funkcji; 35) UBEZPIECZAJĄCY Alior Bank SA; 36) UBEZPIECZONY Posiadacz karty płatniczej zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia i objęty ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami WU; 37) UDERZENIE PIORUNA bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie; 38) UDERZENIE POJAZDU uszkodzenie, bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpośrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie należącego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczonego ani osoby bliskie, z wyłączeniem szkód w pojazdach, ich ładunku, ulicach i drogach; 39) UDZIAŁ WŁASNY ustalona w umowie kwota pomniejszająca odszkodowanie za jedną i wszystkie szkody wynikłe z jednego zdarzenia; 40) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa; 41) UPRAWNIONY osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego; jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, pozostałym spadkobiercom w kolejności wynikającej z dziedziczenia ustawowego; 42) WARTOŚCI PIENIĘŻNE krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, papiery wartościowe, z wyłączeniem kart płatniczych i kredytowych, weksli oraz czeków; 43) WYBUCH zespół zjawisk towarzyszących gwałtownej reakcji chemicznej przebiegającej ze znacznym wzrostem temperatury i ciśnienia gazów, bądź rozerwanie ścian zbiornika wypełnionego gazami lub parą z gwałtownym wyrównaniem ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Za spowodowane wybuchem uważa się również szkody powstałe wskutek implozji w zbiornikach lub aparatach próżniowych; 44) ZAPADANIE SIĘ ZIEMI obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie; 45) ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach danego rodzaju ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami WU. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. W ramach umowy ubezpieczenia COMPENSA udziela Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej podczas odbywanej przez nich podróży w zakresie określonym w ust Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie kosztów leczenia; 2) ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji; 3) ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby towarzyszącej; 4) ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby wezwanej do towarzyszenia; 5) ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania; 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 8) ubezpieczenie bagażu podróżnego; 4/20

5 9) ubezpieczenie kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu; 10) ubezpieczenie kosztów odwołania lub przerwania podróży; 11) ubezpieczenie kosztów opóźnienia lotu; 12) ubezpieczenie Assistance w podróży ; 13) ubezpieczenie Car assistance ; 14) ubezpieczenia Home assistance ; 15) ubezpieczenie Medical assistance ; 16) concierge. 3. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. 4. WYŁĄCZENIA GENERALNE Zapoznanie się z wyłączeniami z zakresu ochrony jest bardzo ważne. Proszę sprawdzić, w jakich sytuacjach nie będzie możliwe skorzystanie z ubezpieczenia. 1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z która Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (osobę bliską). 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) będące następstwem napadu epileptycznego, zaburzeń psychicznych, depresji Ubezpieczonego; 2) których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków, substancji psychotropowych, innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia; 3) powstałe w wyniku działań Ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa; 4) powstałe na skutek prowadzenia pojazdu bądź obsługi maszyn przez Ubezpieczonego bez wymaganych prawem uprawnień o ile brak tych uprawnień był przyczyną zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) powstałe podczas jazd próbnych, wyścigów, rajdów, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów, w których uczestniczył Ubezpieczony; 6) powstałe w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych; 7) powstałe w następstwie uprawiania sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych, uczestniczenia w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów, a także w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych; 8) których przyczyną były choroby przewlekłe; 9) powstałe w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa; 10) powstałe wskutek użycia przez Ubezpieczonego broni palnej; 11) powstałe wskutek wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie) wojny domowej, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów terroru, zamieszek wewnętrznych w państwie zdarzenia, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia mienia przez władze państwa zdarzenia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; 12) powstałe na skutek działania energii jądrowej, w tym również substancji radioaktywnych i promieniotwórczych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, a także skażenia lub zanieczyszczenia środowiska, tj. szkody spowodowane emisją, wyciekiem lub przeniknięciem do wody, powietrza lub gruntu jakiejkolwiek substancji. 5. SUMA UBEZPIECZENIA (SUMA GWARANCYJNA) 1. Suma ubezpieczenia, a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna, określona odrębnie dla każdego z rodzajów ubezpieczeń oraz na każdego Ubezpieczonego stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust Suma ubezpieczenia (a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna) ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania/świadczenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania/świadczenia w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia Assistance w podróży, ubezpieczenia Car assistance, ubezpieczenia Medical asisstance oraz concierge. 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest w zależności od liczby Ubezpieczonych, zakresu ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia (sum gwarancyjnych). 7. OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM Posiadacz karty obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową po zgłoszeniu go do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. W zgłoszeniu Ubezpieczający wskazuje wybrany dla Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia oraz w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej sumy gwarancyjnej. 8. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI Wystarczy jedna transakcja bezgotówkowa lub gotówkowa w miesiącu wykonana kartą obciążeniową Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH, aby w następnym miesiącu móc skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej Assistance. 5/20

6 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest Ubezpieczonemu wyłącznie w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalendarzowym, którym kartą płatniczą została dokonana co najmniej jedna transakcja bezgotówkowa lub gotówkowa. 2. Ubezpieczony nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową w miesiącu kalendarzowym przypadającym po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano zastrzeżenia karty płatniczej, zwrotu karty płatniczej, odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy stanowiącej podstawę wydania karty, bądź zakończył się okres ważności karty, chyba że w miejsce karty z zakończonym okresem ważności zostaje wydana kolejna karta płatnicza. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w dalszym ciągu na zasadach wskazanych powyżej, przy czym uznaje się, że jeżeli w ostatnim miesiącu kalendarzowym ważności poprzedniej karty płatniczej dokonano z jej użyciem co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej, Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową w miesiącu kalendarzowym, w którym wydano kolejną kartę płatniczą od godziny 0:00 dnia następnego po dniu wydania karty płatniczej do godziny 24:00 ostatniego dnia tego miesiąca. 3. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje Ubezpieczonemu ponownie począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony wykonał co najmniej jedną transakcję kartą płatniczą. 4. Jeżeli karta płatnicza wydana jest po raz pierwszy, ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana także w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano pierwszej transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej. W tym miesiącu kalendarzowym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 0:00 dnia następnego po dniu dokonania pierwszej transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej kartą płatniczą i kończy się o godzinie 24:00 ostatniego dnia tego miesiąca. 5. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się: 1) z chwilą zakończenia okresu ubezpieczenia; 2) z chwilą odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązania; 3) z chwilą rozwiązania umowy o korzystaniu z karty płatniczej zawartej z Ubezpieczającym. 9. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W tej części opisano jak postępować w przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony obowiązany jest: 1) umożliwić COMPENSIE lub przedstawicielowi COMPENSY dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia; 2) współpracować z COMPENSĄ w toku postępowania likwidacyjnego, w szczególności udostępnić posiadane dokumenty w zakresie niezbędnym do dochodzenia przez COMPENSĘ roszczeń regresowych; 3) udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z COMPENSĄ w toku postępowania likwidacyjnego, udzielić pisemnej zgody na udzielenie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez Ubezpieczonego danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa Ubezpieczonego do świadczenia z umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia (z wyłączeniem wyników badań genetycznych). Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową należy zgłosić do całodobowego Centrum Alarmowego. 2. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia Assistance w podróży : 1) niezwłocznie powiadomić przedstawiciela COMPENSY o zdarzeniu ubezpieczeniowym; 2) podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy tj.: imię i nazwisko, numer karty płatniczej, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, a także dane dotyczące miejsca pobytu umożliwiające przedstawicielowi COMPENSY skontaktowanie się z Ubezpieczonym, oraz dodatkowe informacje, o które prosi Compensa konieczne do ustalenia świadczenia; 3) na wniosek przedstawiciela COMPENSY przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków; 4) starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza; 5) na zlecenie COMPENSY lub przedstawiciela COMPENSY poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia. 3. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego: 1) podjąć wszelkie czynności mające na celu zmniejszenie rozmiaru szkody oraz zabezpieczyć bezpośrednio zagrożony bagaż podróżny przed dalszą szkodą; 2) zawiadomić niezwłocznie miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem lub rozboju oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu; 3) jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano, gdy bagaż podróżny znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji zorganizowanej lub w miejscu zakwaterowania, zgłosić zdarzenie przewoźnikowi bądź administracji miejsca zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu; 4) zawiadomić niezwłocznie, nie dalej niż w ciągu 7 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania przedstawiciela COMPENSY o zaistnieniu szkody, przedstawiając jednocześnie wykaz utraconych lub zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości oraz wartości; 5) w przypadku szkód w przedmiotach wartościowych, sprzęcie sportowym przedstawić oryginały dowodów zakupu tych przedmiotów lub inne dowody potwierdzające fakt ich nabycia. 4. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1) niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 3 dni od daty wystąpienia wobec Ubezpieczonego z roszczeniem zawiadomić przedstawiciela COMPENSY o szkodzie; 2) przekazać przedstawicielowi COMPENSY wszelkie wezwania, pozwy i wszelkie inne dokumenty sądowe doręczone Ubezpieczonemu; 3) jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu lub osobie, za którą ponosi on odpowiedzialność, wszczęte zostało postępowanie sądowe, Ubezpieczony jest zobowiązany do współdziałania z COMPENSĄ w trakcie takiego postępowania w zakresie niezbędnym do obrony przed roszczeniami poszkodowanego. 6/20

7 5. W przypadku ubezpieczenia Car assistance, ubezpieczenia Home assistance oraz ubezpieczenia Medical assistance, ubezpieczenia kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego lub ubezpieczenia kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu: 1) niezwłocznie powiadomić przedstawiciela COMPENSY o zdarzeniu; 2) podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy, tj: imię i nazwisko, numer karty płatniczej, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, a także dane umożliwiające przedstawicielowi COMPENSY skontaktowanie się z Ubezpieczonym, oraz dodatkowe informacje, o które prosi COMPENSA, konieczne do ustalenia świadczenia; 6. Na wniosek przedstawiciela COMPENSY przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokości odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił COMPENSY o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie określonym w ust. 1 pkt 5 ppkt d lub pkt 6 ppkt a, o ile naruszenie tego obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody albo uniemożliwiło COMPENSIE ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. Skutki braku zawiadomienia COMPENSY o wypadku nie następują, jeżeli COMPENSA w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości. 10. WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA) 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, COMPENSA informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy. 3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy w zakresie ubezpieczenia ASSISTANCE, jeżeli świadczenie jest spełnione bezpośrednio po zgłoszeniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub bez przeprowadzania postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. 4. Jeżeli w terminach określonych w ust. 12 lub 13 COMPENSA nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia, zawiadamia na piśmie: 1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz 2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także powinna wypłacić bezsporną część świadczenia. 5. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, COMPENSA informuje o tym na piśmie 1) osobę występującą z roszczeniem oraz 2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia; informacja powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. COMPENSA udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności COMPENSA lub wysokości odszkodowania lub świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez COMPENSA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez COMPENSA. 7. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 6, COMPENSA udostępnia, na żądanie, w postaci elektronicznej. 8. Sposób: 1) udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 6; 2) zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych zgodnie z ust. 6 informacji; 3) zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem, zgodnie z ust. 6 nie może wiązać się z nadmiernymi utrudnieniami dla osób, o których mowa w ust Koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej, ponoszone przez osoby, o których mowa w ust. 6, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 10. COMPENSA przechowuje informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 6, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy. 11. COMPENSA wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy w wyniku ustaleń dokonanych w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu, o którym mowa w ustępach powyżej, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 12. COMPENSA obowiązana jest wypłacić odszkodowanie lub spełnić inne świadczenie z umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 13. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY albo wysokości odszkodowania lub świadczenia nie jest możliwe, odszkodowanie / świadczenie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania / świadczenia zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 14. Uprawniony do odszkodowania / świadczenia w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od COMPENSY. 7/20

8 15. W przypadku ubezpieczeń majątkowych, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch albo więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający / Ubezpieczony nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody między ubezpieczycielami. Każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego albo wielokrotnego ubezpieczenia. 16. COMPENSA zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Ubezpieczonego oraz zasięgania opinii specjalistów. 17. Odszkodowania / świadczenia wypłacane Ubezpieczonemu albo osobie uprawnionej w złotych polskich i stanowią równowartość kwot w innych walutach, przeliczanych na złote, według kursu opublikowanego przez NBP w tabelach kursów średnich walut obcych z dnia wystąpienia zdarzenia i są realizowane maksymalnie do wysokości wskazanych w umowie sum ubezpieczenia lub sumie gwarancyjnej. 18. Odszkodowanie / świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 11. ROSZCZENIA REGRESOWE W ZWIĄZKU Z UBEZPIECZENIAMI MAJĄTKOWYMI 1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na COMPENSĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed COMPENSĄ. 2. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 4. Jeżeli Ubezpieczający albo Ubezpieczony skutecznie zrzekł się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości albo w części, COMPENSA może odmówić wypłaty odszkodowania w całości albo w części- stosownie do tego, czy zrzeczenie dotyczyło całości czy też części roszczenia. Natomiast, jeżeli fakt ten ujawniony zostanie już po wypłaceniu odszkodowania, COMPENSA może żądać zwrotu całości albo części odszkodowania stosownie do tego, czy zrzeczenie dotyczyło całości czy też części roszczenia. 5. Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 12. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie kosztów leczenia działa w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w podróży zagranicznej. 1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w ust. 2 koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym w postaci nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku, jednakże w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego Ubezpieczonemu powrót do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) koszty leczenia: a) pobytu w szpitalu, b) badań i zabiegów operacyjnych oraz ambulatoryjnych, c) dojazdu lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, d) zakupu niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza, e) leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono konieczne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem, f) porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży; 2) koszty naprawy lub koszty zakupu okularów optycznych oraz koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych pod warunkiem, że ich uszkodzenie było związane z nieszczęśliwym wypadkiem powodującym odpowiedzialność COMPENSY. 13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Prosimy o zapoznanie się, w jakich sytuacjach nie będzie możliwe skorzystanie z ubezpieczenia. 1. Poza wyłączeniami określonymi w 4, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, poniesione z tytułu, bądź będące następstwem: 1) zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym; 2) leczenia Ubezpieczonego, jeżeli odmówił on powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu wbrew decyzji lekarza współpracującego z przedstawicielem COMPENSY oraz lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego za granicą; 3) zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia; 4) porodu, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży; 5) specjalnego odżywiania Ubezpieczonego, zakupu środków wzmacniających oraz środków, z których Ubezpieczony korzysta zwyczajowo, szczepień, masaży, kąpieli, inhalacji lub naświetlania; 6) pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach; 7) zakupu środków antykoncepcyjnych; 8) chorób wenerycznych lub AIDS, zakażenia wirusem HIV; 9) operacji plastycznych oraz zabiegów kosmetycznych; 10) epidemii lub skażeń, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego; 11) leczenia korony zębowej, korzenia zęba, paradontozy, usunięcia kamienia nazębnego oraz zakupu bądź naprawy protez dentystycznych. 8/20

9 14. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY z tytułu tego ubezpieczenia wobec Ubezpieczonego i wynosi zł. 2. Limit odpowiedzialności, w granicach ww. sumy ubezpieczenia, dla kosztów naprawy lub kosztów zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych wynosi zł. 15. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI COMPENSA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, koszty leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych albo gdy było ono konieczne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem do wysokości 500 zł. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI 16. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia są uzasadnione okolicznościami zdarzenia ubezpieczeniowe oraz udokumentowane koszty transportu i repatriacji określone w ust. 3 i 4 poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego, jeżeli konieczność organizacji transportu lub repatriacji była następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. 2. Koszty transportu i repatriacji objęte są ubezpieczeniem wyłącznie w przypadku istnienia odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów: 1) transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższej placówki służby zdrowia; 2) transportu do innej placówki medycznej, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie; 3) transportu Ubezpieczonego z zagranicy do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie; 4) zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia. 4. COMPENSA zwraca w ramach ubezpieczenia: 1) koszty sprowadzenia zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczpospolitej Polskiej; 2) koszty pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego za granicą. 5. Koszty pogrzebu lub kremacji zwraca się osobie, która te koszty poniosła. 17. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI COMPENSA zwraca koszty, o których mowa w 16 w ramach i do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ 18. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące koszty, których poniesienie było konieczne w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku: 1) pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania w przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego lub koszty podróży powrotnej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania - pod warunkiem istnienia odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia; 2) opieki w kraju miejsca zdarzenia nad podróżującymi wspólnie z Ubezpieczonym nieletnimi dziećmi lub powrotu nieletnich dzieci do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego lub konieczności powrotu Ubezpieczonego, albo w razie śmierci Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania pod warunkiem, że obecność osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu była zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego. 3. Koszty podróży powrotnej osoby towarzyszącej zwracane są wyłącznie, gdy powrót nie mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu. 4. Koszty opieki lub powrotu nieletnich dzieci są pokrywane, jeżeli osoby bliskie podróżujące z Ubezpieczonym nie mogą zapewnić opieki nad dziećmi Ubezpieczonego 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego kontakt z Centrum alarmowym Compensy był niemożliwy i został zorganizowany pobyt transport Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej we własnym zakresie przez członków rodziny, osoby bliskie Ubezpieczonego albo osoby trzecie COMPENSA, w granicach limitu wskazanego w 19 refunduje koszty transportu Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej, jednak tylko do kwoty jaką w ramach ubezpieczenia poniosłoby Centrum Alarmowe Compensy organizując pobyt i transport Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo do kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 9/20

10 19. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. COMPENSA zwraca koszty, o których mowa w 18, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i do wysokości zł. 2. COMPENSA pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia osób, o których mowa w 18 ust. 2 w ramach limitu odpowiedzialności określonego w ust. 1, nie więcej jednak niż 500 zł za dzień pobytu jednej osoby i nie dłużej niż przez 7 dni. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU OSOBY WEZWANEJ DO TOWARZYSZENIA 20. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu i podróży w obie strony osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania w przypadku, gdy w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego przez co najmniej 7 dni. Wskazane powyżej koszty pobytu i podróży objęte są ubezpieczeniem wyłącznie w przypadku istnienia odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby wezwanej do towarzyszenia w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej podróży w obie strony pod warunkiem, że obecność osoby wskazanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu była zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego oraz gdy brak jest osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu. 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego kontakt z Centrum Alarmowym Compensy był niemożliwy i został zorganizowany transport Ubezpieczonego we własnym zakresie przez członków rodziny, osoby bliskie Ubezpieczonego albo osoby trzecie COMPENSA w granicach limitu wskazanego w 21 refunduje koszty transportu osoby wezwanej do Ubezpieczonego, jednak tylko do kwoty jaką w ramach ubezpieczenia poniosłoby Centrum Alarmowe Compensy organizując transport osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo do kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego 21. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. COMPENSA zwraca koszty, o których mowa w 20 w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, jednakże maksymalnie do limitu odpowiedzialności w wysokości zł. 2. COMPENSA pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby wskazanej do towarzyszenia w ramach limitu odpowiedzialności określonego w ust. 1, nie więcej jednak niż 500 zł za dzień pobytu jednej osoby wezwanej do towarzyszenia i nie dłużej niż przez 7 dni. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA 22. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą prowadzoną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania w celu ratowania zdrowia lub życia Ubezpieczonego, który uległ zdarzeniu ubezpieczeniowemu w postaci nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. 2. Zwrot kosztów ratownictwa i poszukiwania następuje pod warunkiem, że nie są one objęte ubezpieczeniem kosztów leczenia lub ubezpieczeniem kosztów transportu i repatriacji. 23. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI COMPENSA zwraca koszty, o których mowa w 22 w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, jednakże maksymalnie do limitu odpowiedzialności w wysokości zł. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 24. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczenie obejmuje wskazane w ust. 3 następstwa zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci nieszczęśliwego wypadku, jakiemu Ubezpieczony uległ podczas podróży, w tym także podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. 3. Zakres ochrony obejmuje świadczenia z tytułu następujących następstw nieszczęśliwych wypadków: 1) trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego; 2) śmierci Ubezpieczonego. 25. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Prosimy o zapoznanie się, w jakich sytuacjach nie będzie możliwe skorzystanie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 1. Poza wyłączeniami określonymi w 4, ubezpieczenie nie obejmuje: 1) następstw: a) jakichkolwiek chorób, w tym zaistniałych nagle, b) zawału serca, udaru mózgu. 2) następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku: a) czynnego udziału bójce, za wyjątkiem działania w obronie koniecznej, 10/20

11 b) na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami lub innymi materiałami niebezpiecznymi; 3) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi. 26. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w stosunku do każdego Ubezpieczonego. 2. Suma ubezpieczenia wynosi zł. 27. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA) 1. Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. Tabela prezentuje wysokość świadczeń w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku, jako % sumy ubezpieczenia wskazanej w 26. Tabela I Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu % trwałego uszczerbku na zdrowiu Całkowita utrata wzroku w jednym oku 40 Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100 Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 15 Całkowita utrata słuchu w obu uszach 60 Utrata kończyny górnej w stawie barkowym 75 Utrata kończyny górnej w obrębie ramienia lub na poziomie stawu łokciowego 65 Utrata kończyny górnej w obrębie przedramienia 55 Utrata kończyny górnej na poziomie nadgarstka 50 Utrata obu kończyn górnych w obrębie ramienia 90 Utrata dłoni lub przedramienia 55 Całkowita utrata kciuka (utrata dwóch paliczków) 15 Całkowita utrata palca wskazującego (utrata trzech paliczków) 7 Całkowita utrata innego palca dłoni (utrata trzech paliczków) 4 Utrata jednej kończyny dolnej w stawie biodrowym 75 Utrata jednej kończyny dolnej w obrębie uda lub na poziomie stawu kolanowego 60 Utrata jednej kończyny dolnej w obrębie podudzia 50 Utrata jednej kończyny dolnej poniżej kolana 55 Utrata jednej stopy 40 Utrata obu stóp 70 Utrata obu kończyn dolnych Przy utracie kilku, z wymienionych w tabeli I organów lub zmysłów stawki procentowe odpowiadające stopniowi trwałego uszczerbku na zdrowiu są dodawane, jednakże stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 100%; 4. Ustalenie wysokości należnego świadczenia jest określane na podstawie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest na podstawie zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku i dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz dokumentacji z leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 5. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony bezpośrednio po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie później jednak niż w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku. 6. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę specjalności zawodowej Ubezpieczonego. 7. W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, którego funkcje były już przed wypadkiem upośledzone wskutek choroby lub trwałego inwalidztwa powstałego z innego zdarzenia, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku istniejącym przed wypadkiem. 8. W przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia istnienia i zakresu odpowiedzialności COMPENSY, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być określany na podstawie dodatkowych badań lekarskich Ubezpieczonego lub badań diagnostycznych z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych. Koszty tych badań pokrywa COMPENSA. 9. Jeżeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią Ubezpieczonego, jako stopień trwałego uszczerbku przyjmuje się przypuszczalny stopień trwałego uszczerbku ustalonego według oceny lekarza i na podstawie zebranej dokumentacji. 11/20

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000

Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH MASTERCARD BUSINESS GOLD ORAZ VISA BUSINESS GOLD BANKU BPH SA POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

NNW SZKOLNE II Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2017

NNW SZKOLNE II Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2017 NNW SZKOLNE II 184 1 Ubezpieczenie szkolne Ubezpieczenie dedykowane jest dla: dzieci, młodzieży, osób uczących się, personelu placówki oświatowej w tym: dziecko lub uczeń, w tym również: osoba z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

NNW SZKOLNE Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2016

NNW SZKOLNE Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2016 NNW SZKOLNE - 184 1 Ubezpieczenie szkolne Ubezpieczenie dedykowane jest dla: dzieci, młodzieży, osób uczących się, personelu placówki oświatowej w tym: dziecko lub uczeń, w tym również: osoba z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice, 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Osoba odpowiedzialna za kontakt: KMITA FELICJA, tel. 501516601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie WARTA Plan na Przyszłość Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Informacja do Ogólnych warunków umowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa stosuje się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo