Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012"

Transkrypt

1 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za rok Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

2 2

3 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 7 SPIS RYCIN... 9 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ SKRÓTÓW IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc ponownie wykorzystana Analiza jakościowa (poziom programu) System realizacji programu Analiza postępu finansowego i rzeczowego Rekomendacje KE Rekomendacje IZ i innych instytucji Instrumenty inżynierii finansowej Realizacja założeń Strategii EU Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI Zasada równości szans Zasada partnerstwa NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 183/ KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny Cross-financing Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych Przykłady projektów komplementarnych Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Kontrole krzyżowe MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

4 3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA DUŻE PROJEKTY POMOC TECHNICZNA PROMOCJA I INFORMACJA

5 SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (dofinansowanie UE w mln EUR) 19 Wykres 2. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO w 212 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych 2 Wykres 3. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO do końca 212 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych Wykres 4. Stan wdrażania WRPO w okresie sprawozdawczym i narastająco od uruchomienia programu Wykres 5. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach po ocenie formalnej (mln EUR) Wykres 6. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie wg priorytetów Wykres 7. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 8. Zmiany alokacji WRPO ze względu na różnice kursu euro od grudnia 211 r. do grudnia 212 r. (w mln PLN) Wykres 9. Wartość wniosków o płatność (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 1. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (mln EUR)... 4 Wykres 11. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR) Wykres 12. Limit kontraktacji - stan na 31 grudnia 212 r. (w mln EUR) Wykres 13. Liczba projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów Wykres 14. Dofinansowanie UE wg obszaru wsparcia projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych finansowanych z EFRR, EFS lub EFRROW Wykres 15. Liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych wg rodzaju funduszu Wykres 16. Tempo wzrostu PKB w Polsce i UE Wykres 17. Wpływ środków z funduszy europejskich na tempo wzrostu PKB w cenach stałych (odchylenia od scenariusza bez środków UE w p.p.) Wykres 18. Stopa inwestycji Wykres 19. Wzrost PKB oraz relacja wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (SIRiS) do PKB Wykres 2. Konwergencja w regionach zmiana w latach PKB per capita w PPS UE 27=1)... 9 Wykres 21. Wartość wydatków objętych cross-financingiem w podziale na kategorie interwencji Wykres 22. Postęp finansowy w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 23. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu I wg rodzajów beneficjentów Wykres 24. Postęp finansowy w Działaniu 1.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 25. Postęp finansowy w Działaniu 1.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 26. Postęp finansowy w Działaniu 1.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 27. Postęp finansowy w Działaniu 1.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 28. Postęp finansowy w Działaniu 1.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 29. Postęp finansowy w Działaniu 1.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 3. Postęp finansowy w Działaniu 1.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 31. Postęp finansowy w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 32. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II wg rodzajów beneficjentów Wykres 33. Postęp finansowy w Działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 34. Postęp finansowy w Działaniu 2.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 35. Postęp finansowy w Działaniu 2.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu

6 Wykres 36. Postęp finansowy w Działaniu 2.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 37. Postęp finansowy w Działaniu 2.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 38. Postęp finansowy w Działaniu 2.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 39. Postęp finansowy w Działaniu 2.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 4. Postęp finansowy w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 41. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III wg rodzajów beneficjentów Wykres 42. Postęp finansowy w Działaniu 3.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 43. Postęp finansowy w Działaniu 3.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 44. Postęp finansowy w Działaniu 3.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 45. Postęp finansowy w Działaniu 3.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 46. Postęp finansowy w Działaniu 3.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 47. Postęp finansowy w Działaniu 3.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 48. Postęp finansowy w Działaniu 3.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 49. Postęp finansowy w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 5. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV wg rodzajów beneficjentów Wykres 51. Postęp finansowy w Działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 52. Postęp finansowy w Działaniu 4.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 53. Postęp finansowy w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 54. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V wg rodzajów beneficjentów Wykres 55. Postęp finansowy w Działaniu 5.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 56. Postęp finansowy w Działaniu 5.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 57. Postęp finansowy w Działaniu 5.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 58. Postęp finansowy w Działaniu 5.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 59. Skutki realizowanych inwestycji w ramach Działania 5.3 WRPO, N-44 (liczba beneficjentów) Wykres 6. Postęp finansowy w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 61. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI wg rodzajów beneficjentów Wykres 62. Postęp finansowy w Działaniu 6.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 63. Postęp finansowy w Działaniu 6.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 64. Postęp finansowy w Priorytecie VII w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu

7 SPIS TABEL Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji wynikające z realokacji środków pomiędzy działaniami WRPO Tabela 3. Pomoc w podziale na grupy docelowe Tabela 4. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów WRPO na lata Tabela 5. Zmiany realokacji w ramach WRPO na lata Tabela 6. Zmiany w IW IPK dla WRPO Tabela 7. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w ramach WRPO Tabela 8. Informacje o działaniach WRPO z niższym stopniem realizacji wskaźnika kontraktacji Tabela 9. Projekty realizowane w ramach WRPO wg sektorów gospodarki Tabela 1. Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów (EUR) Tabela 11. Obszary wsparcia wg kategorii interwencji w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych (EFRR, EFS) Tabela 12. Projekty wg obszaru wsparcia realizowane na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych... 5 Tabela 13. Analiza powstałych/utrzymanych miejsc pracy ze względu na ich rodzaj w ramach WRPO Tabela 14. Zestawienie wartości wskaźników docelowych zamieszczonych w WRPO oraz otrzymanych w trakcie badania ewaluacyjnego Tabela 15. Środki udostępnione pośrednikom finansowym do końca 212 roku w ramach zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia (EUR) Tabela 16. Środki przekazane ostatecznym beneficjentom (MSP) do końca 212 roku (EUR) Tabela 17. Umowy w ramach JEREMIE wg rodzajów instrumentów finansowych (EUR) Tabela 18. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Reporęczenie Tabela 19. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Pożyczka Globalna Tabela 2. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Poręczenie portfelowe.. 66 Tabela 21. Realizacja Krajowego Programu Reform przez WRPO Tabela 22. Liczba projektów realizowanych przy udziale partnerów wg działań Tabela 23. Projekty objęte cross-financingiem w ramach WRPO Tabela 24. Umowy podpisane w ramach Priorytetu I do końca 212 r Tabela 25. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 26. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg sektorów gospodarki Tabela 27. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie I Tabela 28. Umowy podpisane w ramach Priorytetu II do końca 212 r Tabela 29. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 3. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg sektorów gospodarki Tabela 31. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie II Tabela 32. Umowy podpisane w ramach Priorytetu III do końca 212 r

8 Tabela 33. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 34. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg sektorów gospodarki Tabela 35. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie III Tabela 36. Umowy podpisane w ramach Priorytetu IV do końca 212 r Tabela 37. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu IV wg sektorów gospodarki Tabela 39. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie IV Tabela 4. Umowy podpisane w ramach Priorytetu V do końca 212 r Tabela 41. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 42. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg sektorów gospodarki Tabela 43. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie V Tabela 44. Umowy podpisane w ramach Priorytetu VI do końca 212 r Tabela 45. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 46. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg sektorów gospodarki Tabela 47. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VI Tabela 48. Podpisane umowy oraz wydane decyzje w ramach Priorytetu VII do końca 212 r Tabela 49. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VII Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

9 SPIS RYCIN Rycina 1. Projekty realizowane w ramach WRPO wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 2. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE Rycina 3. Rozmieszczenie Ostatecznych Beneficjentów (MŚP) wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE (stan na 31 XII 212 r.) Rycina 4. Schemat struktury inicjatywy JESSICA Rycina 5. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale... 7 Rycina 6. Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim... 7 Rycina 7. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana Rycina 8. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu etap II Rycina 9. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Centrum konferencyjno-szkoleniowe. Obsługa biznesu Rycina 1. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Adaptacja na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego Rycina 11. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego Maraton wraz z przebudową hali Wacław Rycina 12. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji Gazety Jarocińskiej i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i ośrodkiem szkoleniowym Rycina 13. Projekty wsparte w ramach Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce do końca 212 r Rycina 14. Priorytety i działania realizowane w WRPO spójne z założeniami celów i inicjatyw flagowych Strategii EU Rycina 15. Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego WRPO w 212 r Rycina 16. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 17. Centrum Transferu Technologii NUVARRO Rycina 18. Park Przemysłowy Buk, Strefa Gospodarcza Czachorowo Rycina 19. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie I Rycina 2. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 21. Modernizacja połączenia kolejowego od Poznania do Wągrowca Rycina 22. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Rycina 23. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Rycina 24. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie II Rycina 25. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)

10 Rycina 26. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grotniki Rycina 27. Zakupiony sprzęt dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Kaliszu Rycina 28. System solarny na dachu Domu Pomocy Społecznej w Kole Rycina 29. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie III Rycina 3. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 oraz w ramach Inicjatywy JESSICA (Działanie 4.1) wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 31. PWSZ w Pile, Wydział Prawa i Administracji UAM Rycina 32. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie IV Rycina 33. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 34. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rycina 35. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Pleszewskie Centrum Medyczne Rycina 36. Warsztaty terapii zajęciowej w Wolsztynie Rycina 37. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie V Rycina 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 39. Ścieżki rowerowe na trasach: Stary Tomyśl Róża (od lewej), Zbąszyń-Nądnia (od prawej) Rycina 4. Kościółki południowej Wielkopolski poddane odnowie i konserwacji (Borków Stary, Klisz Zawodzie) Rycina 41. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VI Rycina 42. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VII Rycina 43. Tabor kolejowy wyprodukowany przez firmę PESA Rycina 44. Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo w Poznaniu Rycina 45. Wybór Inżyniera kontraktu, spotkanie związane z notyfikacją KE Rycina 46. Projekt sieci szerokopasmowego Internetu w Wielkopolsce

11 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii IV. Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe VI. Tabela 6. EU 22 VII. Tabela 7. SUE RMB VIII. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) IX. Tabela 9. Matryca instrumentów finansowych X. Formularz dotyczący informacji i promocji XI. Tabela 1.Informacje nt. projektów kluczowych znajdujących się na IW IPK XII. Tabela 11. Komplementarność projektów XIII. Pismo KE po spotkaniu rocznym XIV. The summary of the Annual Implementation Report 11

12 12

13 WYKAZ SKRÓTÓW AIR 211 Annual Implementation Report - Sprawozdanie roczne z wdrażania B+R Działalność badawczo-rozwojowa B+RT Badania i rozwój technologiczny BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BGK Bank Gospodarstwa Krajowego BOF Biuro Obsługi Funduszy DPR Departament Polityki Regionalnej DT Dostosowanie techniczne EBI Europejski Bank Inwestycyjny EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny EFR Europejski Fundusz Rybacki EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS Europejski Fundusz Społeczny EU 22 Strategia Europa 22 FROM Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich IC Instytucja Certyfikująca ICT Technologie informacyjno - komunikacyjne IK NSRO IK RPO IP WRPO IPOC IW IPK WRPO IZ WRPO JEREMIE JESSICA JST KE Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas Jednostki Samorządu Terytorialnego Komisja Europejska KK NSRO Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia KM WRPO Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata KPR Krajowy Program Reform KRW Krajowa Rezerwa Wykonania KSI (SIMIK 7-13) Krajowy System Informatyczny (SIMIK 7-13) LPR Lokalny Program Rewitalizacji LSI Lokalny System Informatyczny MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MSP Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa NGO Organizacje pozarządowe NPR Narodowy Plan Rozwoju na lata

14 OSZiK Opis Systemu Zarządzania i Kontroli PEKA Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna PKB Produkt Krajowy Brutto PO Program Operacyjny PO RYBY Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata POIG Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PST Poznański Szybki Tramwaj PT Pomoc techniczna PUP Powiatowy Urząd Pracy PZP Prawo Zamówień Publicznych RCIE Regionalne Centrum Informacji Europejskiej ROEFS Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Regionalny Program Operacyjny RPOWŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata RPWM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata RSI Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata SEP System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach SFC27 System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach SUE RMB Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne UE Unia Europejska UE 22 Unijna strategia wzrostu do roku 22 UE-27 Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1 stycznia 27 roku UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego UWRPO Szczegółowy Opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata WE Wspólnota Europejska WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata WSS WUP ZOZ ZWW Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Wojewódzki Urząd Pracy Zakład Opieki Zdrowotnej Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14

15 Załącznik nr do uchwały Nr Komitetu Monitorującego WRPO z dnia.. czerwca 213 r. 1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE Cel: Konwergencja WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 27PL161PO17 Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU ZA 212 ROK Rok sprawozdawczy: 212 Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: Numer uchwały i dzień akceptacji przez KM Uchwała Nr. z dnia czerwca 213 r. Informacje finansowe podane w sprawozdaniu zostały przeliczone według kursu z dnia r. (1 euro = 4,968 zł). 15

16 16

17 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Cel główny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r., który brzmi Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cel główny WRPO na lata realizowany jest przez następujące cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu Cele Programu realizowane są poprzez następujące priorytety: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Środowisko przyrodnicze, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe, Pomoc techniczna. Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich obszary interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych priorytetów ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu. Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto cel główny WRPO realizuje równocześnie cele polityk sformułowanych w następujących dokumentach: Strategia Europa 22, Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata , Strategia Rozwoju Kraju na lata , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), Polityka wewnątrzregionalna (Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 roku). Alokacja dla WRPO na lata po zwiększeniu o środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego wynosi EUR. Z tej kwoty na realizację Strategii Lizbońskiej zaangażowane zostanie EUR, co stanowi 41,24% środków wspólnotowych w ramach WRPO na lata (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , wersja 8.1). 17

18 2.1 REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania. Analiza postępu wskaźników programowych została zamieszczona w pkt Dodatkowo zamieszczono informacje o wskaźnikach kontekstowych dla WRPO (załącznik nr V - Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe) oraz informacje nt. wskaźników kluczowych (załącznik nr VIII - Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) ) Informacje finansowe Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w załączniku nr II, a wykresy i analiza danych finansowych zostały zamieszczone w pkt Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Informacje na temat wykorzystania funduszy wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w załączniku nr III. Od początku realizacji programu do końca 212 r. podpisano umów/decyzji na łączną kwotę dofinansowania UE ,5 EUR w ramach 7 priorytetów. W wyniku podpisanych umów i wydanych decyzji powstało 118 kombinacji kodów i dla każdej kombinacji podana została suma dofinansowania ze środków UE. Najwięcej projektów (pod względem wartości dofinansowania UE ,67 EUR) realizowanych jest w kategorii drogi regionalne/lokalne, na obszarze wiejskim, w formie pomocy bezzwrotnej, w dziale gospodarki - transport. Z kolei najmniej projektów (pod względem wartości dofinansowania UE 4 979,5 EUR) realizowanych jest w zakresie innych działań mających na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP, na obszarze wiejskim, w formie pomocy bezzwrotnej, w dziale gospodarki: nieokreślony przemysł wytwórczy. Wynika to z faktu, że inwestycje drogowe są bardzo kosztochłonne, a przedsięwzięcia realizowane przez MSP opiewają na mniejsze kwoty dofinansowania UE za to jest ich znacznie więcej. Dominującą formą dofinansowania była pomoc bezzwrotna, natomiast pomoc w formie pożyczki, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji, pojawiła się w przypadku inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Biorąc pod uwagę obszar realizacji projekty realizowane były zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, na terenie województwa wielkopolskiego (kategoria lokalizacja). Podział udzielonego wsparcia wg rodzaju działalności gospodarczej (sektorów gospodarki) znajduje się w pkt Analiza postępu finansowego i rzeczowego. Z kolei szczegółowa analiza podziału wykorzystania funduszy wg priorytetowych obszarów tematycznych znajduje się poniżej. Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów Priorytetowy obszar tematyczny Kod Kategoria interwencji Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne 1 Transport 16 Kolej 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 18

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

23 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie

23 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie 3. Postęp wdrażania programu wg Osi priorytetowych 3.1 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 3.1.1 Osiąganie celów i analiza postępów Celami Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. kwiecień 2011 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo