DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s Z PRODUKTEM LOKALNYM września Rok X XI nr 9 ( 360)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)"

Transkrypt

1 Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11

2 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do redakcji Gazety apskiej Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy Kontakt: tel Profesjonalna nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, gitara, akordeon. Istnieje mo liwoœæ zorganizowania lekcji gry na instrumentach smyczkowych - skrzypce. Indywidualne lekcje œpiewu "od klasyki do rozrywki". ZAPRASZAM KONKURENCYJNE CENY kontakt: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ogłaszają nabór w ramach projektu PODLASKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Do udziału w projekcie zapraszamy: - osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej Bliższe informacje będzie można uzyskać na szkoleniach z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych. W programie m.in.: o Kto może założyć spółdzielnię socjalną i jak to zrobić? o Gdzie znaleźć środki na jej założenie? o Jak przygotować solidny biznesplan? o Jak napisać statut spółdzielni socjalnej i jak ją zarejestrować? Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu bądź uzyskaniem ogólnej informacji z zakresu ekonomii społecznej proszone są o kontakt z Katarzyną Żukowską-Koc koordynatorem projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach: tel wew. 31, mail: lub w Biurze projektu przy ul. Głównej 8, tel od poniedziałku do piątku w godz Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2010 r. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Jesteś bezrobotny? Weź sprawy w swoje ręce! Załóż spółdzielnię socjalną. Znaleźć pracę w Łapach trudno, zwłaszcza osobom, które z różnych powodów, szukają jej od dłuższego czasu. Samemu podjąć ryzyko złożenia własnej działalności równie trudno. A jeśli zbierze się pięć osób? Dlaczego nie! Zwłaszcza, że na rozpoczęcie takiej działalności można uzyskać ok zł z Powiatowego Urzędu Pracy. Mowa tu o spółdzielniach socjalnych, czyli zrzeszeniu przynajmniej 5 osób bezrobotnych, które wykorzystają własne umiejętności do zarabiania. Zapraszamy do Biura projektu w celu uzyskania informacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7 4 grudnia 2010 PRZEGLĄD FILMÓW AMATORSKICH Ł A P A czekamy na twój film do 20 listopada U RODZILI SIÊ W APACH ACH Aleksandra- córka pañstwa Magdaleny i Mariusza Murawskich z ap; waga 3500 g, wzrost 59cm. Bartosz- syn pañstwa Jadwigi i Artura Daniluków z ap; waga 3350 g, wzrost 59cm. Kacper- syn pañstwa Marty i Rafa³a Wnorowskich z Bia³egostoku; waga 3100 g, wzrost 55cm. Laura- córka pañstwa Beaty i Sebastiana IdŸkowskich z ap; waga 2800 g, wzrost 53cm. 2

3 Nasze produkty lokalne w Bia³ostockim Muzeum Wsi W niedzielê, 12 wrzeœnia br., w Bia³ostockim Muzeum Wsi goœcie imprezy plenerowej "Podlaskie zio³ami pachn¹ce" mogli nie tylko pos³uchaæ naszych zespo³ów œpiewaczych "Uhowianki", "P³onkowianie", " upinianki", ale tak e odwiedziæ stoiska promocyjne z produktami lokalnymi nagrodzonymi m.in. podczas Do ynek Gminnych w Bokinach. Chêtnych, by skosztowaæ wyœmienitych przysmaków z terenu naszej gminy, by³o wielu. Ko³o Gospodyñ Wiejskich z P³onki-Strumianki przez ca³¹ imprezê sma y³o przepyszne, pachn¹ce i gor¹ce placki ziemniaczane (III miejsce w tegorocznej edycji konkursu w kategorii kulinaria). Na stoisku P³onki Koœcielnej mo na by³o kupiæ m.in. smalec ze skwareczkami, który w konkursie na "Najlepszy produkt lokalny" w kategorii kulinaria zaj¹³ II miejsce. Poza tym du ym zainteresowaniem cieszy³y siê smaczne ciasta upieczone przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w P³once Koœcielnej oraz pachn¹ce, apetycznie wygl¹daj¹ce i œwie o uwêdzone wêdliny w³asnej roboty. Misternie dziergane na szyde³ku serwetki zachwyca³y odwiedzaj¹cych. Ka dy "fotograf" zatrzymywa³ siê, aby zrobiæ zdjêcie "s³omianej" parze siedz¹cej przy stoisku P³onki Koœcielnej. Na kiermaszu rêkodzie³a ludowego oczywiœcie nie zabrak³o równie przepiêknych "wró ek, elfów i anio³ów" (I miejsce i Nagroda Publicznoœci w II edycji konkursu z 2009 r.) oraz ikon (II miejsce w kategorii rêkodzie³o w tegorocznej edycji konkursu) wykonanych przez podopiecznych Œwietlicy Socjoterapeutycznych "Œwiat w kolorach" z ap. Odwiedzaj¹cy ³apskie stoiska mogli zapoznaæ siê tak e z ofert¹ turystyczn¹ i inwestycyjn¹ Gminy. Organizatorem wyjazdu na festyn w Nadawkach w ramach umowy o wspólnej promocji by³ Urz¹d Miejski w apach. Urszula Partyniewicz Informacja MOPS W okresie od 1 lipca do 31 grudnia br. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w apach realizuje projekt pn. "Œrodowiskowy system wsparcia i psychospo³ecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie". Adresatami projektu s¹ osoby z zaburzeniami psychicznymi, cz³onkowie rodzin, w których wystêpuje zjawisko zaburzeñ psychicznych oraz mieszkañcy 24 so³ectw. Projekt zak³ada dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie izolacji osób niepe³nosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, poprawê dostêpu do informacji, szkoleñ, podniesienie poziomu umiejêtnoœci spo³ecznych, poprawê funkcjonowania spo- ³ecznego, ograniczenie barier w relacjach. Przy realizacji zadania przewiduje siê: utworzenie przy Œrodowiskowym Domu Samopomocy w apach Klubu, w ramach którego prowadzone bêd¹ 2 Grupy Samokszta³ceniowe. W ramach zajêæ planuje siê wyjazd do kina i zak³adu pracy chronionej "Dni Otwarte w Œrodowiskowym Domu Samopomocy" grupowe zajêcia psycho - edukacyjne dla cz³onków rodzin, rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi grupowe zajêcia warsztatowo- szkoleniowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi szkolenie z podstaw obs³ugi komputera i Internetu 24 spotkania informacyjne dla mieszkañców poszczególnych so³ectw cykliczne dy ury specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego w ramach Punktu Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi imprezê integracyjn¹ "Wigilia" Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o zg³aszanie siê do Koordynatora projektu p. Urszuli Andrejuk lub Asystenta: p. Beaty Kie³sy - Dowejko. MOPS w apach ul. Leœnikowska 54, tel w.31, w.40 Z GMINY OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY MIASTA I GMINY APY Sp³on¹³ dom w Uhowie W Uhowie przy ul. Mickiewicza w godzinach rannych (po godzinie 9) niemal ca³kowicie sp³on¹³ dom mieszkalny. Zachowa³ siê ceglany wysoki parter podpiwniczenia, ale niemal doszczêtnie spalone zosta³y drewniane œciany. Most w Bokinach bêdzie przebudowany Stary most przez rzekê Narew w Bokinach ma byæ przebudowany. Od dawna wymaga³ remontu, a nawet ca³kowitej przebudowy. Jeden z przyczó³ków popêka³, ale na ca³ym odcinku most jest bardzo zniszczony. Podlaski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich - zarz¹dca mostu i drogi wojewódzkiej nr 678, w ci¹gu której znajduje siê most - zleci³ wykonanie dokumentacji technicznej. Projekt wykonuje firma warszawska "Diagnostyka i Naprawa Konstrukcji", która wygra³a przetarg na to opracowanie dokumentacji projektowej. 20 sierpnia 2010 r. odby³y siê konsultacje z wykonawc¹ projektu i PZDW, podczas których omówiono ró ne koncepcje przebudowy. W spotkaniu uczestniczyli tak e przedstawiciele Urzêdu Miejskiego wraz z burmistrzem Romanem Czepe. Most w Uhowie odmalowany Barierki mostu w Uhowie zosta³y odmalowane. (W tym roku pomalowano drug¹ czêœæ). Most zosta³ odnowiony przy wsparciu Gminy apy z u yciem specjalnych farb. W pracach brali udzia³ zatrudnieni w brygadzie osób bezrobotnych. Barierki by³y ju mocno skorodowane. Informacja nt. remontu parkingu przy ul. G³ównej Urz¹d Miejski w apach informuje, e 25 sierpnia 2010 r. rozpocz¹³ siê remont parkingu przy ulicy G³ównej 30. Prace potrwaj¹ ok. 3,5 tygodnia. (Planowany termin zakoñczenia robót to 20 wrzeœnia 2010 r.). Powierzchnia remontowanego placu wynosi 540 m2. Planowane jest wykonanie nawierzchni z elementów betonowych typu "polbruk" wraz z wymian¹ gruntu. (Projekt wykaza³ konicznoœæ wymiany ziemi do g³êbokoœci 1 m). W wyniku przeprowadzonego postêpowania przetargowego zosta³ wybrany wykonawca, który przeprowadzi budowê nawierzchni za kwotê ,60 z³. To prawie o po³owê taniej, ni przewidywa³ kosztorys - wartoœæ zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowano na kwotê ,4 z³. Uczniowie rozpoczêli nowy rok szkolny W dniu 1 wrzeœnia prawie 2 tys. uczniów w 9 podstawówkach i 3 gimnazjach gminy apy us³ysza³o pierwszy szkolny dzwonek. Najbardziej swój debiut w szkole prze ywali pierwszoklasiœci. W tym roku szkolnym do pierwszych klas szkó³ podstawowych uczêszczaæ bêdzie 176 uczniów, a pierwsze kroki w gimnazjach postawi 210. Nowy rok szkolny w gminie apy rozpoczê³o 1965 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Najwiêcej pójdzie do podstawówek - mniej do gimnazjów. W tym roku uczyæ siê bêdzie o 151 uczniów mniej ni w ubieg³ym roku szkolnym. Gmina kupi³a dzia³ki ZNTK przy ul. D³ugiej sierpnia 2010 r. Gmina apy kupi³a dzia³ki ZNTK przy ul. D³ugiej o ³¹cznej powierzchni ok. 2,2 ha. Zdecydowana wiêkszoœæ tego obszaru (ok. 1,9 ha) znajduje siê w wieczystym u ytkowaniu (w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa). Gmina w stosunku do tych gruntów skorzysta³a z przys³uguj¹cego jej prawa pierwokupu, nabywaj¹c w ten sposób prawo wieczystego u ytkowania do nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z 6 dzia³ek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 561, 562, 563, 564, 565, razem o powierzchni 1,9319 ha. S¹ one przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ i na taki cel Gmina wkrótce wystawi je na sprzeda (po podziale na poszczególne dzia³ki). Gmina spodziewa siê nie tylko na tym zarobiæ, ale tak e nie bêdzie musia³a wydawaæ pieniêdzy na grunty wydzielone pod drogi na tym terenie. Puchar Polski Juniorek Bardzo dobrze w pierwszych zawodach po przerwie wakacyjnej zaprezentowa³y siê zawodniczki UKS" Narew" apy. Puchar rozegrany zosta³ w M³awie, a klub z ap reprezentowa³y: Agata Roszkowska i Sylwia Piszczatowska. Agata jest uczennic¹ 2 klasy Gimnazjum w apach, Sylwia uczy siê w I LO. Obie zajê³y trzecie miejsca - Roszkowska w kategorii 44kg, a Piszczatowska w kategorii 78kg. 3

4 Z GMINY OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY MIASTA I GMINY APY Powszechny Spis Rolny wrzeœnia 2010 r. rozpocz¹³ siê Powszechny Spis Rolny, czyli najwiêksze ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa. Po raz pierwszy w spisie zostan¹ zastosowane wy³¹cznie formularze elektroniczne. Spis rolny potrwa do 31 paÿdziernika 2010 r. i bêdzie dotyczy³ danych wg stanu na dzieñ 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00. Gmina uzyska³a dofinansowanie na punkty przedszkolne Gmina apy uzyska³a dofinansowanie na organizacjê i prowadzenie punktów przedszkolnych. To bardzo dobra wiadomoœæ dla wielu rodziców. Nasz wniosek aplikacyjny uzyska³ 81,5 punktów, lokuj¹c siê w po³owie listy rankingowej. Dziêki otrzymanemu dofinansowaniu powstan¹ 4 punkty przedszkolne na terenach wiejskich - w P³once Koœcielnej, upiance Starej, Uhowie i Dani³owie Du ym. Bêdzie mog³o uczêszczaæ do nich 69 dzieci. Wsparcie uzyskaj¹ te istniej¹ce przedszkola, a wiêc Przedszkole nr 1 i 2 w apach oraz oddzia³ przedszkolny przy Zespole Szkó³ w apach (Osse). W tych przedszkolach prowadzone bêd¹ dodatkowe bezp³atne zajêcia dla przedszkolaków, m.in. logopedyczne, ruchu rozwijaj¹cego, teatralne, plastyczne, matematyczne, korekcyjno-kompensacyjne, czy te zajêcia specjalistyczne wspomagaj¹ce pracê z dzieckiem autystycznym. W ramach projektu zakupione zostan¹ zabawki i pomoce dydaktyczne. Odbiór wyników badañ RTG p³uc i spirometrii Uprzejmie informujemy osoby, które w dniach 10 sierpnia 2010 r. i 25 sierpnia 2010 r. podda³y siê w apach badaniu RTG p³uc i spirometrii przeprowadzone przez Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Gru- Ÿlicy i Chorób P³uc w Bia³ymstoku, e wyniki tych badañ mo na odbieraæ codziennie w godzinach w pokoju nr 110 Urzêdu Miejskiego w apach. Biogazownia - kolejny etap Polska Grupa Energetyczna we wspó³pracy z Krajow¹ Spó³k¹ Cukrow¹ kontynuuje prace projektowe i uzgodnienia zwi¹zane z budow¹ biogazowni w apach. Powo³ana do przeprowadzeni tej inwestycji spó³ka Biogazownia apy wyst¹pi³a do Burmistrza ap o uzgodnienia œrodowiskowe. Firma planuje wytwarzaæ pr¹d z przerabiania buraków i kukurydzy. W dalszym ci¹gu ma to byæ produkcja 2 MW. Pozwolenie na przebudowê i remont dworca PKP PKP SA w dniu r. otrzyma³o pozwolenie na przebudowê istniej¹cego dworca kolejowego, ze zmian¹ sposobu u ytkowania czêœci pomieszczeñ s³u bowych na pomieszczenia us³ugowe, us³ugowo-handlowe, us³ugowo-handlowo - gastronomiczne oraz na hotel. Zgodnie z wnioskiem PKP nast¹pi przebudowa pomieszczeñ, wykonanie nowej elewacji wraz z wymian¹ stolarki, naprawa dachu oraz wykonaniem nowej instalacji wewnêtrznej, jak te zmiana sposobu u ytkowania czêœci pomieszczeñ s³u bowych PKP, budowa zadaszenia wejœcia i pochylni dla osób niepe³nosprawnych przy budynku dworca, budowa parterowego kiosku kontenerowego "LOTTO", budowa nowych 39 miejsc parkingowych, przebudowa instalacji doziemnych, oœwietlenia terenu. Jednoczeœnie wydano pozwolenie na rozbiórkê parterowych budynków: gospodarczego hurtownia "na rampie", "publicznego szaletu dworca" (toalety bêd¹ wewn¹trz budynku dworca), kontenerowego (PKP Energetyka). Dokumentacjê techniczn¹ wykona³ zespó³ projektantów, przy czym od strony architektonicznej przebudowê projektowa³ Marek Tekieñ z Bia³egostoku. W zwi¹zku z tym, e obiekt i roboty budowlane usytuowane s¹ na terenach zamkniêtych (kolejowych), pozwolenie na budowê wyda³ Wojewoda Podlaski (dla wiêkszoœci inwestycji organem I instancji jest Starosta). W zwi¹zku z remontem PKP wypowiedzia³o umowy z dotychczasowymi najemcami. Informacja dotycz¹ca wyborów samorz¹dowych w 2010 r W zwi¹zku ze zbli aj¹cymi siê wyborami do samorz¹du terytorialnego zamieszczamy informacjê o adresie strony internetowej, na której zamieszczone s¹ wszystkie druki wyborcze: Na wy ej wymienionej stronie bêd¹ na bie- ¹co zamieszczane najwa niejsze informacje dotycz¹ce wyborów. Gazetki parafii Œw. Krzy a i œw. Ap. Piotra i Paw³a Nasze parafie zaczê³y wydawaæ gazetki informacyjne. "Czas Nadziei" taki tytu³ ma informator duszpasterski parafii Œwiêtego Krzy a rozdawany parafianom w ka d¹ niedzielê. Pierwszy numer ukaza³ siê przed dwoma tygodniami, 5 wrzeœnia br. W tê niedzielê parafianie mogli zapoznaæ siê z kolejnym numerem. Redakcja Oficjalnego Serwisu Miasta i Gminy apy 4 Czy warto pomagaæ? Na proœbê Kasi Rymaszewskiej, Stowarzyszenie Pomocna D³oñ w apach przeprowadzi³o zbiórkê publiczn¹ œrodków pieniê nych w terminie r. Istnia³a pilna potrzeba zakupu nowych i bardziej nowoczesnych protez nóg dla jej mamy, pani Aliny Rymaszewskiej. Stare protezy utrudnia³y poruszanie siê- s¹ twarde, powoduj¹ powstawanie ran na amputowanych nogach. Bardziej nowoczesne protezy kosztuj¹ 15tys.z³. Ich koszt znacznie przekracza³ mo liwoœci finansowe pani Aliny Rymaszewskiej i jej rodziny. Jednak patrz¹c na cierpienie swojej mamy Kasia postanowi³a zaanga owaæ i zmotywowaæ ludzi dobrej woli do pomocy w zakupie tych protez. Zwróci³a siê do Stowarzyszenia Pomocna D³oñ, którego jest cz³onkiem o przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zgodnie z Decyzj¹ Nr 1/2010 wydan¹ przez Burmistrza ap powy sza zbiórka zosta- ³a przeprowadzona i sk³ada³a siê z dwóch form. Dobrowolnych wp³at na specjalne konto bankowe ( r.) oraz zbiórki dobrowolnych datków do puszek w dniu r. podczas festynu ap Lato zorganizowanego przez Dom Kultury w apach. Zebrano ogó³em 1 tys.z³. Rodzinie i znajomym pani Rymaszewskiej uda³o siê równie uzbieraæ 2tys.z³. Brakowa³o kwoty 9tys.z³.(3tys.z³. dofinansuje NFZ). By³y momenty rezygnacji i za³amania, e nie uda siê pozyskaæ brakuj¹cej kwoty. Kasia jednak nie rezygnowa³a. Wydzwania³a do ró nych fundacji nie zra aj¹c siê odmowami. W koñcu us³ysza³a pomyœln¹ odpowiedÿ. Fundacja TVN Nie jesteœ sam obieca³a przekazaæ brakuj¹c¹ kwotê. Wszyscy odetchnêli z ulg¹. Czêœæ uzyskanych œrodków zosta³a ju przelana na konto protezowni w Bia- ³ymstoku. Dziêki ludziom dobrej woli, a przede wszystkim determinacji w d¹ eniu do celu Kasi, córki pani Rymaszewskiej zosta³ on osi¹gniêty. Na pytanie- czy warto pomagaæ nale y wiêc odpowiedzieæ, e nie tylko warto ale i trzeba. Stanis³awa upiñska Prezes Stowarzyszenia Pomocna D³oñ Pani Alina Rymaszewska dziêkuje bardzo: - Burmistrzowi ap, panu Romanowi Czepe - Stowarzyszeniu Pomocna D³oñ w apach - MOPS w apach - Œrodowiskowemu Domowi Samopomocy w apach - Domowi Kultury w apach - Wolontariuszom ZSM w apach - Pracownicom Banku BPH w apach - Fundacji TVN Nie jesteœ sam - pozosta³ym Ofiarodawcom. INFORMACJA Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w apach we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem "Pomocna D³oñ" z siedzib¹ w apach w ramach projektu pn. "Œrodowiskowy system wsparcia i psychospo³ecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie" powo³a³ Punkt Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zadaniem Punktu jest m.in. poradnictwo w zakresie rozwi¹zywania problemów prawno-socjalnych, leczenia, rehabilitacji spo³ecznej oraz zawodowej dla osób cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne ich rodzin. Specjalistycznego wsparcia udzielaj¹ psycholog, doradca zawodowy i pracownik socjalny. Kontakt: Punkt Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w apach, apy, ul. Leœnikowska 54. Dy ury w poniedzia³ki w godz Najbli sze dy ury: 30 sierpieñ; 6 i 27 wrzesieñ. Katarzyna ukowska-koc

5 Z GMINY Umowa na budowê basenu (CTR) podpisana! 6 wrzeœnia Burmistrz ap podpisa³ z Marsza³kiem Województwa umowê na dofinansowanie budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w apach. Planowany koszt to 18,5 mln z³ (zapewne w przetargu kwota ta zostanie obni ona), przy czym ok. 9 mln stanowi¹ œrodki zewnêtrzne (8 mln ze œrodków unijnych z RPO WP i ok. 1 mln z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Choæ zabiegi o dofinansowanie trwa³y 3 lata i by³y ju dwa podejœcia konkursowe, to jednak - jak oœwiadczy³ Burmistrz ap na konferencji prasowej w Urzêdzie Marsza- ³kowskim - decyzja, czy podpisaæ umowê, nie by³a ³atwa, mimo, e od lat jest du e spo³eczne oczekiwanie na budowê basenu. Burmistrz wraz z kierownictwem Urzêdu uzna³, e trzeba jednak wykorzystaæ tê niepowtarzaln¹ szansê, jak¹ stwarzaj¹ œrodki unijne, bo mo e siê ta szansa dla ap nigdy nie powtórzyæ. Gmina bêdzie wystêpowa³a o dodatkowe œrodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a tak e o wyd³u enie czasu realizacji inwestycji, na miarê mo liwoœci bud etowych. Temat ten zosta³ ju podjêty podczas konferencji prasowej przy podpisaniu umowy. apy po zwolnieniu 1000 osób znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji, a wp³ywa to tak e znacz¹co negatywnie na dochody samorz¹du. Priorytetem s¹ dzia³ania probiznesowe. Gmina przygotowuje podstrefê Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prowadzi programy inkubuj¹ce przedsiêbiorczoœæ, pilotuje najkorzystniejsze wykorzystanie maj¹tku Cukrowni i ZNTK itd. Ale Gmina musi te podejmowaæ dzia³ania, które zwiêksz¹ atrakcyjnoœæ ap w oczach inwestorów, jako znakomitego miejsca na ycie, wypoczynek, rekreacjê. Centrum daje szansê na wykorzystanie wspania³ych walorów przyrodniczych ziemi ³apskiej - przepiêknych rozlewisk Narwi, parku narodowego itp. Dlatego wraz z basenem zaplanowano uruchomienie automatycznej wypo yczalni rowerów, ale te kompleksu nowoczesnych boisk, niewielki hotelik i in. apy dziêki takim inicjatywom stan¹ siê znakomitym miejscem pierwszego kontaktu turysty - zw³aszcza dla mieszkañców Bia³egostoku i Warszawy, tak e dziêki bardzo dobrej komunikacji drogowej i kolejowej (tylko dwie godziny jazdy poci¹giem z Warszawy). Przyje d aj¹cy np. poci¹giem bêdzie móg³ od razu wysiadaj¹c z dworca bez adnych formalnoœci wypo- yczyæ rower (w automatycznej wypo yczalni rowerów), zakwaterowaæ siê w Centrum, od razu uzyskaæ pe³n¹ informacjê turystyczn¹, jechaæ nad Narew i w okolice, wyprawiæ siê kajakiem, wróciæ na basen, skorzystaæ z kortów, w informacji turystycznej zaplanowaæ dalsze wyprawy i choæby rowerem wyprawiaæ siê w ró ne kierunki województwa (korzystaj¹c z systemu informacji GIS). Centrum Turystyczno-Rekreacyjne to tak e wa ny element szerszego projektu, na który sk³adaæ siê ma dynamiczny rozwój agroturystyki i dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z turystyk¹, której inicjatorami powinni byæ mieszkañcy Gminy. W ten sposób ma powstaæ kompleksowa oferta turystyczna, z której bêdzie móg³ skorzystaæ turysta - przyje d aj¹cy zarówno na jednodniow¹ wycieczkê, jak i pobyt weekendowy lub te d³u szy wypoczynek. Wokó³ Centrum powstaj¹ programy wspieraj¹ce agroturystykê, promuj¹ce produkty lokalne itd. (Promowanie tradycji szlachty, m.in. poprzez "Narwiañski zajazd szlachty" oraz organizowane rokrocznie do ynki z produktem lokalnym maj¹ temu s³u yæ). Inwestycja budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego to jeden z wa nych elementów strategii Gminy apy, nastawiony na rozwój lokalny z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrodniczych przy jednoczesnym wykorzystaniu dogodnego skomunikowania, a zarazem nastawiony na wspieranie przedsiêbiorczoœci oraz kultywowanie tradycji lokalnej. Te dzia- ³ania mo na krótko okreœliæ w haœle: Przyroda, Tradycja i Przedsiêbiorczoœæ, które powinno byæ kojarzone z Gmin¹ apy. Warto te pamiêtaæ, e bardzo piêkna przyroda rozlewisk Narwi stanowi obszar chroniony (Natura 2000, Narwiañski Park Narodowy). Nie mog¹c budowaæ zaawansowanej infrastruktury rekreacyjnej nad rzek¹, niezbêdne by³o tworzenie jej w mieœcie. Ale dodatkow¹ i bardzo korzystn¹ przy tym wartoœci¹ jest po³¹czenie jej z wieloma innymi propozycjami turystycznymi i rekreacyjnymi. O postêpach w budowie (ale tak e i trudnoœciach, jeœli takie wyst¹pi¹) informowaæ bêdziemy na naszej stronie internetowej. Widzimy, jak wielkie jest spo³eczne zainteresowanie t¹ inwestycj¹. Gdy kilka tygodni temu pojawi³a siê w mediach informacja o przyznaniu Gminie œrodków unijnych, otrzymaliœmy bardzo wiele telefonów od mieszkañców, bardzo yczliwie odbieraj¹cych tê wiadomoœæ, prosz¹cych o zapewnienie, czy faktycznie basen bêdzie budowany. Teraz, po podpisaniu umowy, mo na ju z ca³¹ pewnoœci¹ odpowiedzieæ, e basen bêdzie. Budowa ruszy na prze³omie roku, po rozstrzygniêciu przetargów (najpierw na In yniera Kontaktu, a potem na wykonawcê). Anna Rutkowska 5

6 HISTORIA apskie kino przedwojenne w latach Obejrzeæ dobry film odczytach oraz imprezach kulturalnych. Burmistrz Ciborowski oprócz w³asnych obowi¹zków nale a³ do kilkunastu ró nych organizacji dzia³aj¹cych na terenie miasta. W kilku z nich by³ nawet prezesem przez kilka kadencji. Przewodniczy³ m.in. takim organizacjom jak: Polski Zwi¹zek Zachodni, oddzia³ P.C.K, Ochotnicza Stra Po arna Kino nieme i dÿwiêkowe Sala teatralno-kinowa w Ognisku K.P.W. przy ulicy Fabrycznej w apach, lata 30. XX wieku (Fot. W. Piotrowski, Zbiór Danuty Skibko) apskie kino przedwojenne nie narzeka³o na brak chêtnych. Widzów kusi³a ciekawoœæ œwiata i doœæ niskie ceny. Za bilet trzeba by³o zap³aciæ wówczas 20 groszy. Niewiele wiêcej kosztowa³y seanse w kinach bia³ostockich. Dla porównania w Warszawie w tym czasie trzeba by³o wydaæ na t¹ rozrywkê do 5 z³ za jeden obejrzany film. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego kino mieœci- ³o siê w budynku Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego przy ulicy Fabrycznej. Ognisko mo na by³o porównaæ do dzisiejszych instytucji kulturalnych, takich jak np. Dom Kultury. G³ówn¹ ide¹ by³o szerzenie wiedzy i poczucia wspólnoty wœród braci kolejowej. Mia³y one powstawaæ g³ównie w miejscowoœciach, przez które przebiega³a kolej i gdzie istnia³y warsztaty mechaniczne zwi¹zane z napraw¹ taboru. W 1924 r. na terenie dyrekcji wileñskiej istnia³o 14 tego typu oœrodków kulturalnych, w tym i w apach. W 6 ka dej z nich zorganizowano po piêæ sekcji: finansow¹, kinematograficzn¹, dramatycznomuzyczno-wokaln¹, wychowania fizycznego i werbowania cz³onków. Kulturalni naczelnicy Zakres dzia³añ Ogniska K.P. W. by³ jak na ówczesne czasy imponuj¹cy, zaœ kino by³o tylko niewielk¹ czêœci¹ repertuaru kulturalnego. W budynku istnia³a biblioteka, rozbudowana sekcja gier sportowych, ko³o teatralne, kilka grup muzyków (m.in. ko³o recytatorskie, mandolinistów, orkiestra dêta, chór), oraz kilkadziesi¹t ró nych sekcji i stowarzyszeñ, które cieszy³y siê niema³ym zainteresowaniem mieszkañców. Na miejscu odbywa³y siê imprezy okolicznoœciowe, odczyty, koncerty a tak e uroczystoœci pañstwowe, bale i zbiórki charytatywne. Zrzeszeni w Ognisku kolejarze brali czynny udzia³ w akcji Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Pomocy Inwalidom Wojennym, Polskiego Czerwonego Krzy a, Polskiej Macierzy Szkolnej itp. Instytucja Ogniska przyczyni³a siê w wysokim stopniu do wychowania w duchu patriotycznym pracowników kolejowych. Wypada wspomnieæ e ³apski oddzia³ by³ jednym z najbardziej prê nie dzia³aj¹cych placówek kulturalnych. W 1924 r. liczy³ ju 110 cz³onków. W tym samym czasie na 185 granych przedstawieñ teatralnych w ogniskach nale ¹cych do dyrekcji wileñskiej 56 odby³o siê w oddziale w apach. Nadrzêdn¹ rolê w rozwoju kulturalnym osady a póÿniej miasta mia³a dzia³alnoœæ kierownictwa warsztatów. Pierwszym, który doskonale czu³ potrzeby spo- ³eczno-kulturalne ap by³ naczelnik in. Rudolf Szmidt. Zainicjowa³ on m.in. powstanie Kolejowej Stra y Ogniowej, kina, teatru i kilku cechów rzemieœlniczych. Dzia³alnoœæ kulturaln¹ kontynuowali nastêpny Szmidta. Warto wspomnieæ, e naczelnicy warsztatów, ka dorazowo byli prezesami zarz¹du Ogniska K.P.W. Na polu spo³ecznym udzielali siê równie samorz¹dowcy. Rola miejscowych w³adz w tej dziedzinie wzros³a za kadencji burmistrza ap Henryka Ciborowskiego ( ). Pracownicy magistratu brali udzia³ w Kino w apach rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ wraz z otwarciem budynku Ogniska Kolejowego w 1923 r. Przestronna sala mog³a pomieœciæ do 300 osób. Przyjrzyjmy siê jej opisowi: Krzes³a i ³awki ustawione nieco amfiteatralnie na obszernej sali, nadto galeryjka i kilka ló pozwalaj¹ obserwowaæ widowisko licznym widzom. Widownia sama, gustownie przybrana, posiadaj¹ca na kilka zmian ozdoby i meble - u³atwia artystom odegrania sztuki chocia by najtrudniejszej - a widzom daje artystyczn¹ i wielce kulturaln¹ rozrywkê. Wszak e przedstawienia teatralne wiêcej mog¹ kszta³ciæ ni ksi¹ ka, a jeœli stoj¹ na wysokoœci zadania, wiêcej moralizowaæ ni przepisy karne. Ju w dniu 29 czerwca 1924 r. z okazji odpustu parafii Ko³o Amatorskie Dramatyczne dzia- ³aj¹ce w apach da³o przedstawienie,,dzieje Salonu". Jeden z korespondentów ³om yñskiego czasopisma,, ycie i Praca" w ten sposób zrelacjonowa³ wystêp miejscowych aktorów: Patrz¹c na niektórych z amatorów mia³o siê wra enie, e siê ma przed oczyma zawodowców sceny sto³ecznej. Widocznem by³o i przejêcie siê rol¹ i zrozumienie myœli autora. Nie mówmy, e jest to sztuka ³atw¹ do wykonania, bo na tle ostatnich czasów osnuta; owszem z tego w³aœnie tytu³u jest ona trudniejsza od innych. Typy bowiem s¹ nam znane, a w

7 ogólnej ich ocenie czêsto przesadzone. atwo przeto mo na by³o wpaœæ w fa³szywe naœladownictwo - a co za tem idzie w œmiesznoœæ. Tymczasem najtrudniejsze momenty sztuk, tragiczne i zabawne, œmieszne i drastyczne by³y nacechowane pewnym zrozumianym nastrojem i umiejêtnoœci¹. Przedstawienia teatralne jak i seanse filmowe gromadzi³y najwiêksz¹ liczbê widzów. Pocz¹tkowo wyœwietlano tutaj filmy nieme. W pierwszych latach dzia³alnoœci kina liczba seansów by³a niewielka. Do koñca czerwca 1924 r. wyœwietlono jedynie 10 filmów. Sytuacja zmieni³a siê na pocz¹tku lat 30. XX wieku. Do niecodziennego wydarzenia dosz³o 2 stycznia 1932 r. kiedy zamontowano nowoczesny aparat dÿwiêkowy. Kinem zarz¹dza³ wówczas Micha³ Szlachciñski, zaœ jego dzia³alnoœæ zosta³a wpisana jeszcze w tym samym roku do rejestru handlowego w om y. Na inauguracjê nowego urz¹dzenia nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ju nastêpnego dnia, podczas choinki dla najbiedniejszych dzieci w apach, wyœwietlono film animowany dla najm³odszych. Repertuar Trudno stwierdziæ jaki repertuar dobierano dla doros³ych. Nie brakowa³o z pewnoœci¹ filmów propagandowych wielbi- ¹cych postaæ marsza³ka i pielêgnuj¹cych tradycje legionowe. HISTORIA Przedstawienie dla dzieci w Ognisku K.P.W., lata 30. XX w. (fot. W. Piotrowski, Kronika Szko³y Podstawowej nr 2 w apach, cz. 1) Puszczano równie filmy o tematyce szkoleniowej, chocia by na potrzeby miejscowego oddzia³u P.C.K. Lista pozosta³ych filmów jest nieznana. Mo liwe jest jednak e czêœæ filmów fabularnych, przeznaczonych dla bia³ostockich kin, trafia³y tak e na potrzeby ³apskiej widowni. Kino by³o przeznaczone dla wszystkich w ró nym stopniu zamo noœci. Czêstymi goœci by³a elita ³apska, najwiêksz¹ jednak liczbê widzów stanowili robotnicy, kupcy, drobni handlarze i rzemieœlnicy. Do przybytku X muzy ci¹gnê³a nie tylko ciekawoœæ œwiata ukazywanego na filmach, ale i równie niska cena. W latach 30. za 20 groszy mo na by³a w apach obejrzeæ chocia by przygodowego,,tarzana". O du ej popularnoœci tego filmu wœród dzieciêcej widowni opowiada³ Henryk Perkowski, który jako dziecko by³ na nim kilka razy. W bia³ostockich kinach dla porównania, cena biletu za jeden seans waha³a siê w granicach 33 do 54 groszy. W najbardziej ekskluzywnym kinie w stolicy województwa,,apollo", za film trzeba by³o zap³aciæ od 75 groszy do 1 z³. To i tak by³o niewiele, zwa ywszy na fakt, e w Warszawie, za podobne seanse trzeba by³o zap³aciæ nawet do 5 z³. W bia³ostockiej prasie pojawia³y siê te g³osy krytyczne od widzów w zwi¹zku z organizacj¹ seansów w apach. W 1936 r. narzekano zw³aszcza na znaczne spóÿnienia w wyœwietlaniu filmów. Okaza³o siê, e wszystkiemu winni byli spóÿniaj¹cy siê widzowie, z,,wp³ywowych" krêgów na których reszta œmiertelników musia³a cierpliwie czekaæ. Epilog We wrzeœniu 1939 r. podczas bombardowania miasta, pociski niemieckie trafi³y równie w budynek Ogniska. Ogieñ strawi³ wówczas doszczêtnie ³apski oœrodek kulturalny, w³¹cznie z sal¹ kinowo-teatraln¹. Po zakoñczeniu wojny ma³o kto myœla³ o jego odbudowaniu. W latach do ap przyje d a³o kino objazdowe z Bia³egostoku. Jeszcze podczas obrad sesji Miejskiej Rady Narodowej w apach w styczniu 1951 r. postulowano, aby do czasu wybudowania sta³ego kina, objazdowe przyje d a³o do miasta czêœciej, przynajmniej trzy razy w tygodniu. Podczas seansów widzowie chocia na chwilê mogli zapomnieæ o codziennych sprawach i problemach. W migaj¹cych obrazach szukano ukojenia bólu dla jak e ywych wspomnieñ minionej okupacji. Piotr Sobieszczak Zarz¹d Ogniska K.P.W. w apach w 1935 r. W œrodku prezes i naczelnik warsztatów Edward Skwarczyñski. (fot. W. Piotrowski, Dzieje Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego im. M. Nowotki w apach , napisane przez Stanis³awa Mierzejewskiego cz. I, apy 1970, maszynopis) Wykorzystano m.in.: Wileñski Kalendarz Kolejarz Polski na rok 1925, pod red. Stanis³awa Linowskiego, Wilno 1925; A. apiñska, Kina bia³ostockie w okresie miêdzywojennym, [w:] Bia³ystok w 80- leciu. W rocznicê odzyskania niepodleg³oœci 19 II II 1999, pod red. Cezarego Kukli, Bia³ystok 2000;,,Dziennik Bia³ostocki" ,,, ycie i Praca"

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internetowe Centrum Oświatowe

Internetowe Centrum Oświatowe Kapitał ludzki w GOPS-ie str. 3 Internetowe Centrum Oświatowe Złote gody str. 8 str. 5 Nr 2 GRUDZIEÑ 2008 Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008 Warto u nas

Bardziej szczegółowo