DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s Z PRODUKTEM LOKALNYM września Rok X XI nr 9 ( 360)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)"

Transkrypt

1 Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11

2 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do redakcji Gazety apskiej Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy Kontakt: tel Profesjonalna nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, gitara, akordeon. Istnieje mo liwoœæ zorganizowania lekcji gry na instrumentach smyczkowych - skrzypce. Indywidualne lekcje œpiewu "od klasyki do rozrywki". ZAPRASZAM KONKURENCYJNE CENY kontakt: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ogłaszają nabór w ramach projektu PODLASKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Do udziału w projekcie zapraszamy: - osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej Bliższe informacje będzie można uzyskać na szkoleniach z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych. W programie m.in.: o Kto może założyć spółdzielnię socjalną i jak to zrobić? o Gdzie znaleźć środki na jej założenie? o Jak przygotować solidny biznesplan? o Jak napisać statut spółdzielni socjalnej i jak ją zarejestrować? Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu bądź uzyskaniem ogólnej informacji z zakresu ekonomii społecznej proszone są o kontakt z Katarzyną Żukowską-Koc koordynatorem projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach: tel wew. 31, mail: lub w Biurze projektu przy ul. Głównej 8, tel od poniedziałku do piątku w godz Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2010 r. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Jesteś bezrobotny? Weź sprawy w swoje ręce! Załóż spółdzielnię socjalną. Znaleźć pracę w Łapach trudno, zwłaszcza osobom, które z różnych powodów, szukają jej od dłuższego czasu. Samemu podjąć ryzyko złożenia własnej działalności równie trudno. A jeśli zbierze się pięć osób? Dlaczego nie! Zwłaszcza, że na rozpoczęcie takiej działalności można uzyskać ok zł z Powiatowego Urzędu Pracy. Mowa tu o spółdzielniach socjalnych, czyli zrzeszeniu przynajmniej 5 osób bezrobotnych, które wykorzystają własne umiejętności do zarabiania. Zapraszamy do Biura projektu w celu uzyskania informacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7 4 grudnia 2010 PRZEGLĄD FILMÓW AMATORSKICH Ł A P A czekamy na twój film do 20 listopada U RODZILI SIÊ W APACH ACH Aleksandra- córka pañstwa Magdaleny i Mariusza Murawskich z ap; waga 3500 g, wzrost 59cm. Bartosz- syn pañstwa Jadwigi i Artura Daniluków z ap; waga 3350 g, wzrost 59cm. Kacper- syn pañstwa Marty i Rafa³a Wnorowskich z Bia³egostoku; waga 3100 g, wzrost 55cm. Laura- córka pañstwa Beaty i Sebastiana IdŸkowskich z ap; waga 2800 g, wzrost 53cm. 2

3 Nasze produkty lokalne w Bia³ostockim Muzeum Wsi W niedzielê, 12 wrzeœnia br., w Bia³ostockim Muzeum Wsi goœcie imprezy plenerowej "Podlaskie zio³ami pachn¹ce" mogli nie tylko pos³uchaæ naszych zespo³ów œpiewaczych "Uhowianki", "P³onkowianie", " upinianki", ale tak e odwiedziæ stoiska promocyjne z produktami lokalnymi nagrodzonymi m.in. podczas Do ynek Gminnych w Bokinach. Chêtnych, by skosztowaæ wyœmienitych przysmaków z terenu naszej gminy, by³o wielu. Ko³o Gospodyñ Wiejskich z P³onki-Strumianki przez ca³¹ imprezê sma y³o przepyszne, pachn¹ce i gor¹ce placki ziemniaczane (III miejsce w tegorocznej edycji konkursu w kategorii kulinaria). Na stoisku P³onki Koœcielnej mo na by³o kupiæ m.in. smalec ze skwareczkami, który w konkursie na "Najlepszy produkt lokalny" w kategorii kulinaria zaj¹³ II miejsce. Poza tym du ym zainteresowaniem cieszy³y siê smaczne ciasta upieczone przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w P³once Koœcielnej oraz pachn¹ce, apetycznie wygl¹daj¹ce i œwie o uwêdzone wêdliny w³asnej roboty. Misternie dziergane na szyde³ku serwetki zachwyca³y odwiedzaj¹cych. Ka dy "fotograf" zatrzymywa³ siê, aby zrobiæ zdjêcie "s³omianej" parze siedz¹cej przy stoisku P³onki Koœcielnej. Na kiermaszu rêkodzie³a ludowego oczywiœcie nie zabrak³o równie przepiêknych "wró ek, elfów i anio³ów" (I miejsce i Nagroda Publicznoœci w II edycji konkursu z 2009 r.) oraz ikon (II miejsce w kategorii rêkodzie³o w tegorocznej edycji konkursu) wykonanych przez podopiecznych Œwietlicy Socjoterapeutycznych "Œwiat w kolorach" z ap. Odwiedzaj¹cy ³apskie stoiska mogli zapoznaæ siê tak e z ofert¹ turystyczn¹ i inwestycyjn¹ Gminy. Organizatorem wyjazdu na festyn w Nadawkach w ramach umowy o wspólnej promocji by³ Urz¹d Miejski w apach. Urszula Partyniewicz Informacja MOPS W okresie od 1 lipca do 31 grudnia br. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w apach realizuje projekt pn. "Œrodowiskowy system wsparcia i psychospo³ecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie". Adresatami projektu s¹ osoby z zaburzeniami psychicznymi, cz³onkowie rodzin, w których wystêpuje zjawisko zaburzeñ psychicznych oraz mieszkañcy 24 so³ectw. Projekt zak³ada dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie izolacji osób niepe³nosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, poprawê dostêpu do informacji, szkoleñ, podniesienie poziomu umiejêtnoœci spo³ecznych, poprawê funkcjonowania spo- ³ecznego, ograniczenie barier w relacjach. Przy realizacji zadania przewiduje siê: utworzenie przy Œrodowiskowym Domu Samopomocy w apach Klubu, w ramach którego prowadzone bêd¹ 2 Grupy Samokszta³ceniowe. W ramach zajêæ planuje siê wyjazd do kina i zak³adu pracy chronionej "Dni Otwarte w Œrodowiskowym Domu Samopomocy" grupowe zajêcia psycho - edukacyjne dla cz³onków rodzin, rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi grupowe zajêcia warsztatowo- szkoleniowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi szkolenie z podstaw obs³ugi komputera i Internetu 24 spotkania informacyjne dla mieszkañców poszczególnych so³ectw cykliczne dy ury specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego w ramach Punktu Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi imprezê integracyjn¹ "Wigilia" Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o zg³aszanie siê do Koordynatora projektu p. Urszuli Andrejuk lub Asystenta: p. Beaty Kie³sy - Dowejko. MOPS w apach ul. Leœnikowska 54, tel w.31, w.40 Z GMINY OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY MIASTA I GMINY APY Sp³on¹³ dom w Uhowie W Uhowie przy ul. Mickiewicza w godzinach rannych (po godzinie 9) niemal ca³kowicie sp³on¹³ dom mieszkalny. Zachowa³ siê ceglany wysoki parter podpiwniczenia, ale niemal doszczêtnie spalone zosta³y drewniane œciany. Most w Bokinach bêdzie przebudowany Stary most przez rzekê Narew w Bokinach ma byæ przebudowany. Od dawna wymaga³ remontu, a nawet ca³kowitej przebudowy. Jeden z przyczó³ków popêka³, ale na ca³ym odcinku most jest bardzo zniszczony. Podlaski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich - zarz¹dca mostu i drogi wojewódzkiej nr 678, w ci¹gu której znajduje siê most - zleci³ wykonanie dokumentacji technicznej. Projekt wykonuje firma warszawska "Diagnostyka i Naprawa Konstrukcji", która wygra³a przetarg na to opracowanie dokumentacji projektowej. 20 sierpnia 2010 r. odby³y siê konsultacje z wykonawc¹ projektu i PZDW, podczas których omówiono ró ne koncepcje przebudowy. W spotkaniu uczestniczyli tak e przedstawiciele Urzêdu Miejskiego wraz z burmistrzem Romanem Czepe. Most w Uhowie odmalowany Barierki mostu w Uhowie zosta³y odmalowane. (W tym roku pomalowano drug¹ czêœæ). Most zosta³ odnowiony przy wsparciu Gminy apy z u yciem specjalnych farb. W pracach brali udzia³ zatrudnieni w brygadzie osób bezrobotnych. Barierki by³y ju mocno skorodowane. Informacja nt. remontu parkingu przy ul. G³ównej Urz¹d Miejski w apach informuje, e 25 sierpnia 2010 r. rozpocz¹³ siê remont parkingu przy ulicy G³ównej 30. Prace potrwaj¹ ok. 3,5 tygodnia. (Planowany termin zakoñczenia robót to 20 wrzeœnia 2010 r.). Powierzchnia remontowanego placu wynosi 540 m2. Planowane jest wykonanie nawierzchni z elementów betonowych typu "polbruk" wraz z wymian¹ gruntu. (Projekt wykaza³ konicznoœæ wymiany ziemi do g³êbokoœci 1 m). W wyniku przeprowadzonego postêpowania przetargowego zosta³ wybrany wykonawca, który przeprowadzi budowê nawierzchni za kwotê ,60 z³. To prawie o po³owê taniej, ni przewidywa³ kosztorys - wartoœæ zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowano na kwotê ,4 z³. Uczniowie rozpoczêli nowy rok szkolny W dniu 1 wrzeœnia prawie 2 tys. uczniów w 9 podstawówkach i 3 gimnazjach gminy apy us³ysza³o pierwszy szkolny dzwonek. Najbardziej swój debiut w szkole prze ywali pierwszoklasiœci. W tym roku szkolnym do pierwszych klas szkó³ podstawowych uczêszczaæ bêdzie 176 uczniów, a pierwsze kroki w gimnazjach postawi 210. Nowy rok szkolny w gminie apy rozpoczê³o 1965 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Najwiêcej pójdzie do podstawówek - mniej do gimnazjów. W tym roku uczyæ siê bêdzie o 151 uczniów mniej ni w ubieg³ym roku szkolnym. Gmina kupi³a dzia³ki ZNTK przy ul. D³ugiej sierpnia 2010 r. Gmina apy kupi³a dzia³ki ZNTK przy ul. D³ugiej o ³¹cznej powierzchni ok. 2,2 ha. Zdecydowana wiêkszoœæ tego obszaru (ok. 1,9 ha) znajduje siê w wieczystym u ytkowaniu (w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa). Gmina w stosunku do tych gruntów skorzysta³a z przys³uguj¹cego jej prawa pierwokupu, nabywaj¹c w ten sposób prawo wieczystego u ytkowania do nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z 6 dzia³ek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 561, 562, 563, 564, 565, razem o powierzchni 1,9319 ha. S¹ one przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ i na taki cel Gmina wkrótce wystawi je na sprzeda (po podziale na poszczególne dzia³ki). Gmina spodziewa siê nie tylko na tym zarobiæ, ale tak e nie bêdzie musia³a wydawaæ pieniêdzy na grunty wydzielone pod drogi na tym terenie. Puchar Polski Juniorek Bardzo dobrze w pierwszych zawodach po przerwie wakacyjnej zaprezentowa³y siê zawodniczki UKS" Narew" apy. Puchar rozegrany zosta³ w M³awie, a klub z ap reprezentowa³y: Agata Roszkowska i Sylwia Piszczatowska. Agata jest uczennic¹ 2 klasy Gimnazjum w apach, Sylwia uczy siê w I LO. Obie zajê³y trzecie miejsca - Roszkowska w kategorii 44kg, a Piszczatowska w kategorii 78kg. 3

4 Z GMINY OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY MIASTA I GMINY APY Powszechny Spis Rolny wrzeœnia 2010 r. rozpocz¹³ siê Powszechny Spis Rolny, czyli najwiêksze ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa. Po raz pierwszy w spisie zostan¹ zastosowane wy³¹cznie formularze elektroniczne. Spis rolny potrwa do 31 paÿdziernika 2010 r. i bêdzie dotyczy³ danych wg stanu na dzieñ 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00. Gmina uzyska³a dofinansowanie na punkty przedszkolne Gmina apy uzyska³a dofinansowanie na organizacjê i prowadzenie punktów przedszkolnych. To bardzo dobra wiadomoœæ dla wielu rodziców. Nasz wniosek aplikacyjny uzyska³ 81,5 punktów, lokuj¹c siê w po³owie listy rankingowej. Dziêki otrzymanemu dofinansowaniu powstan¹ 4 punkty przedszkolne na terenach wiejskich - w P³once Koœcielnej, upiance Starej, Uhowie i Dani³owie Du ym. Bêdzie mog³o uczêszczaæ do nich 69 dzieci. Wsparcie uzyskaj¹ te istniej¹ce przedszkola, a wiêc Przedszkole nr 1 i 2 w apach oraz oddzia³ przedszkolny przy Zespole Szkó³ w apach (Osse). W tych przedszkolach prowadzone bêd¹ dodatkowe bezp³atne zajêcia dla przedszkolaków, m.in. logopedyczne, ruchu rozwijaj¹cego, teatralne, plastyczne, matematyczne, korekcyjno-kompensacyjne, czy te zajêcia specjalistyczne wspomagaj¹ce pracê z dzieckiem autystycznym. W ramach projektu zakupione zostan¹ zabawki i pomoce dydaktyczne. Odbiór wyników badañ RTG p³uc i spirometrii Uprzejmie informujemy osoby, które w dniach 10 sierpnia 2010 r. i 25 sierpnia 2010 r. podda³y siê w apach badaniu RTG p³uc i spirometrii przeprowadzone przez Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Gru- Ÿlicy i Chorób P³uc w Bia³ymstoku, e wyniki tych badañ mo na odbieraæ codziennie w godzinach w pokoju nr 110 Urzêdu Miejskiego w apach. Biogazownia - kolejny etap Polska Grupa Energetyczna we wspó³pracy z Krajow¹ Spó³k¹ Cukrow¹ kontynuuje prace projektowe i uzgodnienia zwi¹zane z budow¹ biogazowni w apach. Powo³ana do przeprowadzeni tej inwestycji spó³ka Biogazownia apy wyst¹pi³a do Burmistrza ap o uzgodnienia œrodowiskowe. Firma planuje wytwarzaæ pr¹d z przerabiania buraków i kukurydzy. W dalszym ci¹gu ma to byæ produkcja 2 MW. Pozwolenie na przebudowê i remont dworca PKP PKP SA w dniu r. otrzyma³o pozwolenie na przebudowê istniej¹cego dworca kolejowego, ze zmian¹ sposobu u ytkowania czêœci pomieszczeñ s³u bowych na pomieszczenia us³ugowe, us³ugowo-handlowe, us³ugowo-handlowo - gastronomiczne oraz na hotel. Zgodnie z wnioskiem PKP nast¹pi przebudowa pomieszczeñ, wykonanie nowej elewacji wraz z wymian¹ stolarki, naprawa dachu oraz wykonaniem nowej instalacji wewnêtrznej, jak te zmiana sposobu u ytkowania czêœci pomieszczeñ s³u bowych PKP, budowa zadaszenia wejœcia i pochylni dla osób niepe³nosprawnych przy budynku dworca, budowa parterowego kiosku kontenerowego "LOTTO", budowa nowych 39 miejsc parkingowych, przebudowa instalacji doziemnych, oœwietlenia terenu. Jednoczeœnie wydano pozwolenie na rozbiórkê parterowych budynków: gospodarczego hurtownia "na rampie", "publicznego szaletu dworca" (toalety bêd¹ wewn¹trz budynku dworca), kontenerowego (PKP Energetyka). Dokumentacjê techniczn¹ wykona³ zespó³ projektantów, przy czym od strony architektonicznej przebudowê projektowa³ Marek Tekieñ z Bia³egostoku. W zwi¹zku z tym, e obiekt i roboty budowlane usytuowane s¹ na terenach zamkniêtych (kolejowych), pozwolenie na budowê wyda³ Wojewoda Podlaski (dla wiêkszoœci inwestycji organem I instancji jest Starosta). W zwi¹zku z remontem PKP wypowiedzia³o umowy z dotychczasowymi najemcami. Informacja dotycz¹ca wyborów samorz¹dowych w 2010 r W zwi¹zku ze zbli aj¹cymi siê wyborami do samorz¹du terytorialnego zamieszczamy informacjê o adresie strony internetowej, na której zamieszczone s¹ wszystkie druki wyborcze: Na wy ej wymienionej stronie bêd¹ na bie- ¹co zamieszczane najwa niejsze informacje dotycz¹ce wyborów. Gazetki parafii Œw. Krzy a i œw. Ap. Piotra i Paw³a Nasze parafie zaczê³y wydawaæ gazetki informacyjne. "Czas Nadziei" taki tytu³ ma informator duszpasterski parafii Œwiêtego Krzy a rozdawany parafianom w ka d¹ niedzielê. Pierwszy numer ukaza³ siê przed dwoma tygodniami, 5 wrzeœnia br. W tê niedzielê parafianie mogli zapoznaæ siê z kolejnym numerem. Redakcja Oficjalnego Serwisu Miasta i Gminy apy 4 Czy warto pomagaæ? Na proœbê Kasi Rymaszewskiej, Stowarzyszenie Pomocna D³oñ w apach przeprowadzi³o zbiórkê publiczn¹ œrodków pieniê nych w terminie r. Istnia³a pilna potrzeba zakupu nowych i bardziej nowoczesnych protez nóg dla jej mamy, pani Aliny Rymaszewskiej. Stare protezy utrudnia³y poruszanie siê- s¹ twarde, powoduj¹ powstawanie ran na amputowanych nogach. Bardziej nowoczesne protezy kosztuj¹ 15tys.z³. Ich koszt znacznie przekracza³ mo liwoœci finansowe pani Aliny Rymaszewskiej i jej rodziny. Jednak patrz¹c na cierpienie swojej mamy Kasia postanowi³a zaanga owaæ i zmotywowaæ ludzi dobrej woli do pomocy w zakupie tych protez. Zwróci³a siê do Stowarzyszenia Pomocna D³oñ, którego jest cz³onkiem o przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zgodnie z Decyzj¹ Nr 1/2010 wydan¹ przez Burmistrza ap powy sza zbiórka zosta- ³a przeprowadzona i sk³ada³a siê z dwóch form. Dobrowolnych wp³at na specjalne konto bankowe ( r.) oraz zbiórki dobrowolnych datków do puszek w dniu r. podczas festynu ap Lato zorganizowanego przez Dom Kultury w apach. Zebrano ogó³em 1 tys.z³. Rodzinie i znajomym pani Rymaszewskiej uda³o siê równie uzbieraæ 2tys.z³. Brakowa³o kwoty 9tys.z³.(3tys.z³. dofinansuje NFZ). By³y momenty rezygnacji i za³amania, e nie uda siê pozyskaæ brakuj¹cej kwoty. Kasia jednak nie rezygnowa³a. Wydzwania³a do ró nych fundacji nie zra aj¹c siê odmowami. W koñcu us³ysza³a pomyœln¹ odpowiedÿ. Fundacja TVN Nie jesteœ sam obieca³a przekazaæ brakuj¹c¹ kwotê. Wszyscy odetchnêli z ulg¹. Czêœæ uzyskanych œrodków zosta³a ju przelana na konto protezowni w Bia- ³ymstoku. Dziêki ludziom dobrej woli, a przede wszystkim determinacji w d¹ eniu do celu Kasi, córki pani Rymaszewskiej zosta³ on osi¹gniêty. Na pytanie- czy warto pomagaæ nale y wiêc odpowiedzieæ, e nie tylko warto ale i trzeba. Stanis³awa upiñska Prezes Stowarzyszenia Pomocna D³oñ Pani Alina Rymaszewska dziêkuje bardzo: - Burmistrzowi ap, panu Romanowi Czepe - Stowarzyszeniu Pomocna D³oñ w apach - MOPS w apach - Œrodowiskowemu Domowi Samopomocy w apach - Domowi Kultury w apach - Wolontariuszom ZSM w apach - Pracownicom Banku BPH w apach - Fundacji TVN Nie jesteœ sam - pozosta³ym Ofiarodawcom. INFORMACJA Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w apach we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem "Pomocna D³oñ" z siedzib¹ w apach w ramach projektu pn. "Œrodowiskowy system wsparcia i psychospo³ecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie" powo³a³ Punkt Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zadaniem Punktu jest m.in. poradnictwo w zakresie rozwi¹zywania problemów prawno-socjalnych, leczenia, rehabilitacji spo³ecznej oraz zawodowej dla osób cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne ich rodzin. Specjalistycznego wsparcia udzielaj¹ psycholog, doradca zawodowy i pracownik socjalny. Kontakt: Punkt Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w apach, apy, ul. Leœnikowska 54. Dy ury w poniedzia³ki w godz Najbli sze dy ury: 30 sierpieñ; 6 i 27 wrzesieñ. Katarzyna ukowska-koc

5 Z GMINY Umowa na budowê basenu (CTR) podpisana! 6 wrzeœnia Burmistrz ap podpisa³ z Marsza³kiem Województwa umowê na dofinansowanie budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w apach. Planowany koszt to 18,5 mln z³ (zapewne w przetargu kwota ta zostanie obni ona), przy czym ok. 9 mln stanowi¹ œrodki zewnêtrzne (8 mln ze œrodków unijnych z RPO WP i ok. 1 mln z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Choæ zabiegi o dofinansowanie trwa³y 3 lata i by³y ju dwa podejœcia konkursowe, to jednak - jak oœwiadczy³ Burmistrz ap na konferencji prasowej w Urzêdzie Marsza- ³kowskim - decyzja, czy podpisaæ umowê, nie by³a ³atwa, mimo, e od lat jest du e spo³eczne oczekiwanie na budowê basenu. Burmistrz wraz z kierownictwem Urzêdu uzna³, e trzeba jednak wykorzystaæ tê niepowtarzaln¹ szansê, jak¹ stwarzaj¹ œrodki unijne, bo mo e siê ta szansa dla ap nigdy nie powtórzyæ. Gmina bêdzie wystêpowa³a o dodatkowe œrodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a tak e o wyd³u enie czasu realizacji inwestycji, na miarê mo liwoœci bud etowych. Temat ten zosta³ ju podjêty podczas konferencji prasowej przy podpisaniu umowy. apy po zwolnieniu 1000 osób znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji, a wp³ywa to tak e znacz¹co negatywnie na dochody samorz¹du. Priorytetem s¹ dzia³ania probiznesowe. Gmina przygotowuje podstrefê Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prowadzi programy inkubuj¹ce przedsiêbiorczoœæ, pilotuje najkorzystniejsze wykorzystanie maj¹tku Cukrowni i ZNTK itd. Ale Gmina musi te podejmowaæ dzia³ania, które zwiêksz¹ atrakcyjnoœæ ap w oczach inwestorów, jako znakomitego miejsca na ycie, wypoczynek, rekreacjê. Centrum daje szansê na wykorzystanie wspania³ych walorów przyrodniczych ziemi ³apskiej - przepiêknych rozlewisk Narwi, parku narodowego itp. Dlatego wraz z basenem zaplanowano uruchomienie automatycznej wypo yczalni rowerów, ale te kompleksu nowoczesnych boisk, niewielki hotelik i in. apy dziêki takim inicjatywom stan¹ siê znakomitym miejscem pierwszego kontaktu turysty - zw³aszcza dla mieszkañców Bia³egostoku i Warszawy, tak e dziêki bardzo dobrej komunikacji drogowej i kolejowej (tylko dwie godziny jazdy poci¹giem z Warszawy). Przyje d aj¹cy np. poci¹giem bêdzie móg³ od razu wysiadaj¹c z dworca bez adnych formalnoœci wypo- yczyæ rower (w automatycznej wypo yczalni rowerów), zakwaterowaæ siê w Centrum, od razu uzyskaæ pe³n¹ informacjê turystyczn¹, jechaæ nad Narew i w okolice, wyprawiæ siê kajakiem, wróciæ na basen, skorzystaæ z kortów, w informacji turystycznej zaplanowaæ dalsze wyprawy i choæby rowerem wyprawiaæ siê w ró ne kierunki województwa (korzystaj¹c z systemu informacji GIS). Centrum Turystyczno-Rekreacyjne to tak e wa ny element szerszego projektu, na który sk³adaæ siê ma dynamiczny rozwój agroturystyki i dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z turystyk¹, której inicjatorami powinni byæ mieszkañcy Gminy. W ten sposób ma powstaæ kompleksowa oferta turystyczna, z której bêdzie móg³ skorzystaæ turysta - przyje d aj¹cy zarówno na jednodniow¹ wycieczkê, jak i pobyt weekendowy lub te d³u szy wypoczynek. Wokó³ Centrum powstaj¹ programy wspieraj¹ce agroturystykê, promuj¹ce produkty lokalne itd. (Promowanie tradycji szlachty, m.in. poprzez "Narwiañski zajazd szlachty" oraz organizowane rokrocznie do ynki z produktem lokalnym maj¹ temu s³u yæ). Inwestycja budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego to jeden z wa nych elementów strategii Gminy apy, nastawiony na rozwój lokalny z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrodniczych przy jednoczesnym wykorzystaniu dogodnego skomunikowania, a zarazem nastawiony na wspieranie przedsiêbiorczoœci oraz kultywowanie tradycji lokalnej. Te dzia- ³ania mo na krótko okreœliæ w haœle: Przyroda, Tradycja i Przedsiêbiorczoœæ, które powinno byæ kojarzone z Gmin¹ apy. Warto te pamiêtaæ, e bardzo piêkna przyroda rozlewisk Narwi stanowi obszar chroniony (Natura 2000, Narwiañski Park Narodowy). Nie mog¹c budowaæ zaawansowanej infrastruktury rekreacyjnej nad rzek¹, niezbêdne by³o tworzenie jej w mieœcie. Ale dodatkow¹ i bardzo korzystn¹ przy tym wartoœci¹ jest po³¹czenie jej z wieloma innymi propozycjami turystycznymi i rekreacyjnymi. O postêpach w budowie (ale tak e i trudnoœciach, jeœli takie wyst¹pi¹) informowaæ bêdziemy na naszej stronie internetowej. Widzimy, jak wielkie jest spo³eczne zainteresowanie t¹ inwestycj¹. Gdy kilka tygodni temu pojawi³a siê w mediach informacja o przyznaniu Gminie œrodków unijnych, otrzymaliœmy bardzo wiele telefonów od mieszkañców, bardzo yczliwie odbieraj¹cych tê wiadomoœæ, prosz¹cych o zapewnienie, czy faktycznie basen bêdzie budowany. Teraz, po podpisaniu umowy, mo na ju z ca³¹ pewnoœci¹ odpowiedzieæ, e basen bêdzie. Budowa ruszy na prze³omie roku, po rozstrzygniêciu przetargów (najpierw na In yniera Kontaktu, a potem na wykonawcê). Anna Rutkowska 5

6 HISTORIA apskie kino przedwojenne w latach Obejrzeæ dobry film odczytach oraz imprezach kulturalnych. Burmistrz Ciborowski oprócz w³asnych obowi¹zków nale a³ do kilkunastu ró nych organizacji dzia³aj¹cych na terenie miasta. W kilku z nich by³ nawet prezesem przez kilka kadencji. Przewodniczy³ m.in. takim organizacjom jak: Polski Zwi¹zek Zachodni, oddzia³ P.C.K, Ochotnicza Stra Po arna Kino nieme i dÿwiêkowe Sala teatralno-kinowa w Ognisku K.P.W. przy ulicy Fabrycznej w apach, lata 30. XX wieku (Fot. W. Piotrowski, Zbiór Danuty Skibko) apskie kino przedwojenne nie narzeka³o na brak chêtnych. Widzów kusi³a ciekawoœæ œwiata i doœæ niskie ceny. Za bilet trzeba by³o zap³aciæ wówczas 20 groszy. Niewiele wiêcej kosztowa³y seanse w kinach bia³ostockich. Dla porównania w Warszawie w tym czasie trzeba by³o wydaæ na t¹ rozrywkê do 5 z³ za jeden obejrzany film. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego kino mieœci- ³o siê w budynku Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego przy ulicy Fabrycznej. Ognisko mo na by³o porównaæ do dzisiejszych instytucji kulturalnych, takich jak np. Dom Kultury. G³ówn¹ ide¹ by³o szerzenie wiedzy i poczucia wspólnoty wœród braci kolejowej. Mia³y one powstawaæ g³ównie w miejscowoœciach, przez które przebiega³a kolej i gdzie istnia³y warsztaty mechaniczne zwi¹zane z napraw¹ taboru. W 1924 r. na terenie dyrekcji wileñskiej istnia³o 14 tego typu oœrodków kulturalnych, w tym i w apach. W 6 ka dej z nich zorganizowano po piêæ sekcji: finansow¹, kinematograficzn¹, dramatycznomuzyczno-wokaln¹, wychowania fizycznego i werbowania cz³onków. Kulturalni naczelnicy Zakres dzia³añ Ogniska K.P. W. by³ jak na ówczesne czasy imponuj¹cy, zaœ kino by³o tylko niewielk¹ czêœci¹ repertuaru kulturalnego. W budynku istnia³a biblioteka, rozbudowana sekcja gier sportowych, ko³o teatralne, kilka grup muzyków (m.in. ko³o recytatorskie, mandolinistów, orkiestra dêta, chór), oraz kilkadziesi¹t ró nych sekcji i stowarzyszeñ, które cieszy³y siê niema³ym zainteresowaniem mieszkañców. Na miejscu odbywa³y siê imprezy okolicznoœciowe, odczyty, koncerty a tak e uroczystoœci pañstwowe, bale i zbiórki charytatywne. Zrzeszeni w Ognisku kolejarze brali czynny udzia³ w akcji Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Pomocy Inwalidom Wojennym, Polskiego Czerwonego Krzy a, Polskiej Macierzy Szkolnej itp. Instytucja Ogniska przyczyni³a siê w wysokim stopniu do wychowania w duchu patriotycznym pracowników kolejowych. Wypada wspomnieæ e ³apski oddzia³ by³ jednym z najbardziej prê nie dzia³aj¹cych placówek kulturalnych. W 1924 r. liczy³ ju 110 cz³onków. W tym samym czasie na 185 granych przedstawieñ teatralnych w ogniskach nale ¹cych do dyrekcji wileñskiej 56 odby³o siê w oddziale w apach. Nadrzêdn¹ rolê w rozwoju kulturalnym osady a póÿniej miasta mia³a dzia³alnoœæ kierownictwa warsztatów. Pierwszym, który doskonale czu³ potrzeby spo- ³eczno-kulturalne ap by³ naczelnik in. Rudolf Szmidt. Zainicjowa³ on m.in. powstanie Kolejowej Stra y Ogniowej, kina, teatru i kilku cechów rzemieœlniczych. Dzia³alnoœæ kulturaln¹ kontynuowali nastêpny Szmidta. Warto wspomnieæ, e naczelnicy warsztatów, ka dorazowo byli prezesami zarz¹du Ogniska K.P.W. Na polu spo³ecznym udzielali siê równie samorz¹dowcy. Rola miejscowych w³adz w tej dziedzinie wzros³a za kadencji burmistrza ap Henryka Ciborowskiego ( ). Pracownicy magistratu brali udzia³ w Kino w apach rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ wraz z otwarciem budynku Ogniska Kolejowego w 1923 r. Przestronna sala mog³a pomieœciæ do 300 osób. Przyjrzyjmy siê jej opisowi: Krzes³a i ³awki ustawione nieco amfiteatralnie na obszernej sali, nadto galeryjka i kilka ló pozwalaj¹ obserwowaæ widowisko licznym widzom. Widownia sama, gustownie przybrana, posiadaj¹ca na kilka zmian ozdoby i meble - u³atwia artystom odegrania sztuki chocia by najtrudniejszej - a widzom daje artystyczn¹ i wielce kulturaln¹ rozrywkê. Wszak e przedstawienia teatralne wiêcej mog¹ kszta³ciæ ni ksi¹ ka, a jeœli stoj¹ na wysokoœci zadania, wiêcej moralizowaæ ni przepisy karne. Ju w dniu 29 czerwca 1924 r. z okazji odpustu parafii Ko³o Amatorskie Dramatyczne dzia- ³aj¹ce w apach da³o przedstawienie,,dzieje Salonu". Jeden z korespondentów ³om yñskiego czasopisma,, ycie i Praca" w ten sposób zrelacjonowa³ wystêp miejscowych aktorów: Patrz¹c na niektórych z amatorów mia³o siê wra enie, e siê ma przed oczyma zawodowców sceny sto³ecznej. Widocznem by³o i przejêcie siê rol¹ i zrozumienie myœli autora. Nie mówmy, e jest to sztuka ³atw¹ do wykonania, bo na tle ostatnich czasów osnuta; owszem z tego w³aœnie tytu³u jest ona trudniejsza od innych. Typy bowiem s¹ nam znane, a w

7 ogólnej ich ocenie czêsto przesadzone. atwo przeto mo na by³o wpaœæ w fa³szywe naœladownictwo - a co za tem idzie w œmiesznoœæ. Tymczasem najtrudniejsze momenty sztuk, tragiczne i zabawne, œmieszne i drastyczne by³y nacechowane pewnym zrozumianym nastrojem i umiejêtnoœci¹. Przedstawienia teatralne jak i seanse filmowe gromadzi³y najwiêksz¹ liczbê widzów. Pocz¹tkowo wyœwietlano tutaj filmy nieme. W pierwszych latach dzia³alnoœci kina liczba seansów by³a niewielka. Do koñca czerwca 1924 r. wyœwietlono jedynie 10 filmów. Sytuacja zmieni³a siê na pocz¹tku lat 30. XX wieku. Do niecodziennego wydarzenia dosz³o 2 stycznia 1932 r. kiedy zamontowano nowoczesny aparat dÿwiêkowy. Kinem zarz¹dza³ wówczas Micha³ Szlachciñski, zaœ jego dzia³alnoœæ zosta³a wpisana jeszcze w tym samym roku do rejestru handlowego w om y. Na inauguracjê nowego urz¹dzenia nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ju nastêpnego dnia, podczas choinki dla najbiedniejszych dzieci w apach, wyœwietlono film animowany dla najm³odszych. Repertuar Trudno stwierdziæ jaki repertuar dobierano dla doros³ych. Nie brakowa³o z pewnoœci¹ filmów propagandowych wielbi- ¹cych postaæ marsza³ka i pielêgnuj¹cych tradycje legionowe. HISTORIA Przedstawienie dla dzieci w Ognisku K.P.W., lata 30. XX w. (fot. W. Piotrowski, Kronika Szko³y Podstawowej nr 2 w apach, cz. 1) Puszczano równie filmy o tematyce szkoleniowej, chocia by na potrzeby miejscowego oddzia³u P.C.K. Lista pozosta³ych filmów jest nieznana. Mo liwe jest jednak e czêœæ filmów fabularnych, przeznaczonych dla bia³ostockich kin, trafia³y tak e na potrzeby ³apskiej widowni. Kino by³o przeznaczone dla wszystkich w ró nym stopniu zamo noœci. Czêstymi goœci by³a elita ³apska, najwiêksz¹ jednak liczbê widzów stanowili robotnicy, kupcy, drobni handlarze i rzemieœlnicy. Do przybytku X muzy ci¹gnê³a nie tylko ciekawoœæ œwiata ukazywanego na filmach, ale i równie niska cena. W latach 30. za 20 groszy mo na by³a w apach obejrzeæ chocia by przygodowego,,tarzana". O du ej popularnoœci tego filmu wœród dzieciêcej widowni opowiada³ Henryk Perkowski, który jako dziecko by³ na nim kilka razy. W bia³ostockich kinach dla porównania, cena biletu za jeden seans waha³a siê w granicach 33 do 54 groszy. W najbardziej ekskluzywnym kinie w stolicy województwa,,apollo", za film trzeba by³o zap³aciæ od 75 groszy do 1 z³. To i tak by³o niewiele, zwa ywszy na fakt, e w Warszawie, za podobne seanse trzeba by³o zap³aciæ nawet do 5 z³. W bia³ostockiej prasie pojawia³y siê te g³osy krytyczne od widzów w zwi¹zku z organizacj¹ seansów w apach. W 1936 r. narzekano zw³aszcza na znaczne spóÿnienia w wyœwietlaniu filmów. Okaza³o siê, e wszystkiemu winni byli spóÿniaj¹cy siê widzowie, z,,wp³ywowych" krêgów na których reszta œmiertelników musia³a cierpliwie czekaæ. Epilog We wrzeœniu 1939 r. podczas bombardowania miasta, pociski niemieckie trafi³y równie w budynek Ogniska. Ogieñ strawi³ wówczas doszczêtnie ³apski oœrodek kulturalny, w³¹cznie z sal¹ kinowo-teatraln¹. Po zakoñczeniu wojny ma³o kto myœla³ o jego odbudowaniu. W latach do ap przyje d a³o kino objazdowe z Bia³egostoku. Jeszcze podczas obrad sesji Miejskiej Rady Narodowej w apach w styczniu 1951 r. postulowano, aby do czasu wybudowania sta³ego kina, objazdowe przyje d a³o do miasta czêœciej, przynajmniej trzy razy w tygodniu. Podczas seansów widzowie chocia na chwilê mogli zapomnieæ o codziennych sprawach i problemach. W migaj¹cych obrazach szukano ukojenia bólu dla jak e ywych wspomnieñ minionej okupacji. Piotr Sobieszczak Zarz¹d Ogniska K.P.W. w apach w 1935 r. W œrodku prezes i naczelnik warsztatów Edward Skwarczyñski. (fot. W. Piotrowski, Dzieje Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego im. M. Nowotki w apach , napisane przez Stanis³awa Mierzejewskiego cz. I, apy 1970, maszynopis) Wykorzystano m.in.: Wileñski Kalendarz Kolejarz Polski na rok 1925, pod red. Stanis³awa Linowskiego, Wilno 1925; A. apiñska, Kina bia³ostockie w okresie miêdzywojennym, [w:] Bia³ystok w 80- leciu. W rocznicê odzyskania niepodleg³oœci 19 II II 1999, pod red. Cezarego Kukli, Bia³ystok 2000;,,Dziennik Bia³ostocki" ,,, ycie i Praca"

8 Z GMINY Rozmowa z Urszul¹ Jab³oñsk¹, Sekretarzem Gminy, na temat szans rozwoju Gminy apy i dzia³aniach, które s¹ podejmowane przez samorz¹d. Trzeba wykorzystaæ ka d¹ szansê na rozwój G : Przez ostatnie lata Gmina podejmuje dynamiczne dzia³ania zwi¹zane z pozyskaniem inwestorów, stworzeniem systemu zachêt ltp. Na jakim etapie s¹ dzia- ³ania proinwestycyjne? UJ: Wiele dzia³añ rozpoczêliœmy ju na pocz¹tku kadencji. Bardzo wa nym jest zmiana planów zagospodarowania przestrzennego i odblokowanie oko³o 190 ha gruntów prywatnych pod inwestycje. Proces ten trwa³ prawie 3 lata i dopiero na pocz¹tku tego roku trzy wielkie obszary zosta³y przeznaczone pod inwestycje. Oczywiœcie, pozyskanie inwestora nie jest ³atwe i potrzeba wiele czasu i systemowych dzia³añ, które dopiero po kilku latach przynios¹ efekty, ale stwarzamy warunki, a to jest podstawa. Ponad dwa lata temu zaczêliœmy dzia³ania na rzecz utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomiczne, ale dziêki rozmowom z Panem Ministrem Bonim, które rozpoczê³y siê w zesz³ym roku, otrzymaliœmy dodatkowe wa ne wsparcie. Mamy ju z³o ony wniosek o utworzenie Podstrefy apy i w³¹czenie obszaru ok. 12 ha do TSSE. Przygotowana jest dokumentacja i teren ma byæ uzbrajany z du ym wsparciem œrodków unijnych. Przygotowujemy te dokumentacjê do wsparcia unijnego na utworzenie inkubatora przedsiêbiorczoœci. Wa ne jest to, e zauwa alna jest aktywnoœæ mieszkañców gminy, co w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczne; wielu lokalnych przedsiêbiorców inwestuje w obiekty oraz sprzêt, powstaj¹ nowe obiekty pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mamy ju uzgodnienia kolejnych. Po latach zastoju, to bardzo dobry sygna³. Firmy z naszej gminy pozyskuj¹ te dotacje ze œrodków unijnych. Liczymy na to, e aktywnoœæ mieszkañców gminy wspomo- e dzia³ania podejmowane przez samorz¹d. Trzeba wykorzystaæ ka d¹ mo liwoœæ i ka d¹ szansê na rozwój. Co z terenami ZNTK i Cukrowni? Proces upad³oœci ZNTK postêpuje. Mo e trochê wolno, ale raczej nie widaæ szans na jego zamianê na postêpowania uk³adowe i naprawcze. Takie próby okaza³y siê nieskuteczne. Burmistrz 8 ap oraz Skarbnik Gminy uczestnicz¹ w posiedzeniach Rady Wierzycieli ZNTK i bardzo mocno zabiegaj¹ o jak najlepsze wykorzystanie maj¹tku Zak³adów. O to, aby proces likwidacji nie wyd³u a³ siê bez potrzeby i aby jak najlepiej podzieliæ zak³ad, by potencjalni inwestorzy jak najszybciej mogli w przetargu nabyæ nieruchomoœci, którymi s¹ zainteresowani. Na razie ceny, jak widaæ, okaza³y siê zbyt wysokie. Od razu wiêc Syndyk powinien obni aæ ceny i zbywaæ, bo im szybciej siê sprzeda nieruchomoœci, tym szybciej mo e mog¹ wejœæ inwestorzy i bêd¹ mog³y powstawaæ miejsca pracy. Na Cukrowni powstaje biogazownia, ale musz¹ byæ decyzje KSC, co z pozosta³ymi nieruchomoœciami. A czy budowa basenu jest przedsiêwziêciem proinwestycyjnym? Budowa basenu, a w³aœciwie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego, nie jest bezpoœrednio zwi¹zana z przyci¹ganiem inwestorów, ale na pewno jest atutem w tych dzia³aniach. Potencjalny inwestor nie tyko ocenia teren przeznaczony pod inwestycjê, ale równie bada inne aspekty: dane demograficzne (wiek, poziom wykszta³cenia), tak e bazê sportow¹, rekreacyjn¹, oœwiatow¹, które maj¹ wp³yw na poziom ycia mieszkañców i stanowi¹ wa ny atut danego obszaru. Basen to kluczowa inwestycja, maj¹ca wp³yw na rozwój turystyki, a to jest kolejnym wa nym celem strategicznym Gminy. Chodzi o rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów naturalnych i naszej tradycji. To bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkañców Gminy, to tak e szansa na wzbogacenie oferty edukacyjnej naszych placówek oœwiatowych. Z uwagi na wielofunkcyjnoœæ obiektu, spe³nia on wiele oczekiwañ z ró nych dziedzin. Czy dzia³ania proinwestycyjne i dzia³ania zwi¹zane z turystyk¹ wzajemnie siê ³¹cz¹? Oczywiœcie, znakomicie uzupe³niaj¹ siê. Zarówno Gmina apy, ale i tak e województwo podlaskie, nie mo e pozwoliæ na ukierunkowanie w jednej dziedzinie. Nale y obaliæ mit dotycz¹cy tego, e jesteœmy obszarem, na którym yje siê jedynie z turystyki, agroturystyki ltp. Tak nawet nie jest w Bia³owie- y czy Augustowie. Modne stwierdzenie o zrównowa onym rozwoju ma tutaj pe³ne zastosowanie. Zrównowa ony rozwój w naszym przypadku to wspó³dzia³anie na p³aszczyÿnie zwi¹zanej z inwestowaniem, tworzeniem nowych miejsc pracy i przedsiêbiorczoœci¹ i w aspekcie dzia³añ zwi¹zanych z edukacj¹ ekologiczn¹ i ochron¹ przyrody, ale i te propagowaniem unikalnego na skalê œwiatow¹ dorzecza Górnej Narwi. Nie bez powodu has³em, którym siê promujemy i eksponujemy, m.in. na naszej stronie gminnej, jest apy Przyroda Tradycja Przedsiêbiorczoœæ. Ale czy powstanie strefy ekonomicznej i basenu wp³ynie na rozwój Gminy? Czy niepotrzebne s¹ inne dzia³ania? Oczywiœcie dzia³ania inwestycyjne bez ogromnego wsparcia dzia³aniami promocyjnymi, ale przy jednoczesnym wykonywaniu typowych zadañ dla samorz¹du gminnego mog¹ nie przynieœæ zamierzonego rezultatu. Widzimy, e na wielu obszarach potrzebna jest intensywniejsza wspó³praca, przede wszystkim z mieszkañcami, organizacjami pozarz¹dowymi, ale i wieloma instytucjami samorz¹dowymi i pañstwowymi oraz z przedsiêbiorcami. Ka da inicjatywa jest cenna. Wiele pozytywnych przyk³adów mo na ju teraz wskazaæ, np. aktywny udzia³ wielu so³ectw w konkursie na programy rozwoju so³ectw, na najczystsze so³ectwo, na stoisko promocyjne, wieniec do ynkowy, zaanga owanie w organizacjê pierwszego Narwiañskiego Zajazdu Szlacheckiego itp. Cenne inicjatywy spo³eczne s¹ te w samym mieœcie. W pierwszej po³owie tego roku og³oszono nominacje do Eurolidera, w czerwcu trwa³o g³osowanie. Zosta³a Pani nominowana do tej nagrody. Czy znane s¹ wyniki i czy ju po nominacji poczu³a siê Pani Euroliderem? Mo e nie jest wa ne to, co siê robi samemu, ale wraz z innymi, w zespole, bo to daje najwiêkszy efekt. To Gmina apy jest Euroliderem. Taka by³a idea wskazania mojej osoby do tego konkursu. Bez wsparcia zarówno ze strony mojego zespo³u, œwietnych pracowników, ale i tak e poparcia naszych pomys³ów, ze strony burmistrza i kierownictwa Urzêdu, dzia³ania nie przynios³yby takich rezultatów. Efektem tego jest pozyskanie 31 mln z³ dotacji i to jest najwa- niejsze. Chyba podczas ostatniego wywiadu mówiliœmy o 18 mln. Bardzo siê cieszê, e liczba ta zmieni³a siê. Co do konkursu, to nie s¹ znane jeszcze wyniki. Pod koniec wrzeœnia w Warszawie ma siê odbyæ uroczysta gala, na które zostan¹ og³oszone wyniki i wrêczone nagrody. Ale sukcesem jest ju sama nominacja. Og³oszony zosta³ ju oficjalny termin wyborów samorz¹dowych. Czy dzia³ania zwi¹zane z kampani¹ wyborcz¹, przygotowaniem organizacyjnym wyborów nie os³abi¹ kwestii zwi¹zanych z dzia³aniami proinwestycyjnymi i prorozwojowymi? 21 listopada to termin pierwszej tury wyborów samorz¹dowych. Moi znajomi namawiaj¹ mnie, abym wystartowa³a do Sejmiku, by wykorzystaæ moj¹ wiedzê i doœwiadczenie w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Nie podjê³am jeszcze decyzji. Bez wzglêdu na wszystko chcia³abym, aby kampania by³a merytoryczna. Mam nadziejê, e pozytywnym efektem bêdzie wy³onienie lokalnych liderów, którzy z chêci¹ w³¹cz¹ siê w dzia³ania na rzecz naszej Gminy. Wierzê, e kandydaci na funkcje w samorz¹dzie na wszystkich szczeblach bêd¹ kierowali siê chêci¹ pracy na rzecz naszej spo³ecznoœci, e wiedz¹ o trudnej roli radnego, wielu obowi¹zkach i koniecznoœci poœwiecenia swojego prywatnego czasu. Wierzê tak e, e wszyscy aktywnie weÿmiemy udzia³ w wyborach. Jako Sekretarz Gminy nie obawiam siê o stronê organizacyjn¹ wyborów, bo wiem, e zespó³ moich wspó³pracowników œwietnie sobie poradzi z tym zadaniem. Dziêkujê za rozmowê. Dziêkujê równie.

9 Z GMINY Wspólna biesiada i okazja do spotkania mieszkañców gminy apy to g³ówny cel I Narwiañskiego Zajazdu Szlacheckiego, który odby³ siê przy Wiejskim Domu Kultury w apach Szo³ajdach Narwiañski Zajazd Szlachecki W niedzielê 29 sierpnia 2010 r. w apach Szo³ajdach, mieszkañcy miejscowoœci i przybyli goœcie bawili siê podczas festynu plenerowego pod nazw¹ "Narwiañski Zajazd Szlachecki". W znakomitej zabawie nie przeszkodzi³a nawet kapryœna pogoda. Organizatorzy festynu z przera- eniem spogl¹dali w niebo, bo imprezê rozpocz¹³ ulewny deszcz. Na szczêœcie jednak, tu po rozpoczêciu, padaæ przesta³o i wzglêdnie dobra pogoda utrzyma³a siê a do zakoñczenia festynu. Imprezê rozpocz¹³ ukasz Lubicz- apiñski ze Zwi¹zku Szlachty Polskiej. Wyg³osi³ referat na temat szlachty zaœciankowej i zajazdu. Nastêpnie odby³ siê wystêp zespo- ³u "Kapela Eli". Najbardziej oczekiwanym zdarzeniem festynu by³a zaimprowizowana bitwa pt. "Hej! Kto Szlachta", pomiêdzy Szwadronem Kawalerii X Pu³ku U³anów Litewskich, czyli jeÿdÿców ze Stajni Tradycja w Uhowie, a piechot¹ z Podlaskiej Brygady Rekonstrukcji z Tykocina. Nie brakowa³o równie zabaw i konkursów. Pomimo kapryœnej pogody, do udzia³u w poszczególnych zmaganiach ustawia³a siê kolejka chêtnych. Panowie najchêtniej próbowali siê w rzucie chomontem, koszeniu trawy oraz "dojeniu krowy". M³odsi rzucali woreczkiem do celu i wykonywali strza³y na bramkê. Dla wszystkich uczestników zmagañ przygotowano cenne nagrody. Festynowi towarzyszy³y stoiska miejscowych artystów i rêkodzielników, stoiska promocyjne, stoiska handlowe, ogródek piwny i urz¹dzenia do zabawy dla dzieci. Ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. A wieczorem odby³a siê zabawa taneczna z zespo³em "Arkadia", która trwa³a do póÿnych godzin nocnych. Organizatorami "Narwiañskiego Zajazdu Szlacheckiego" byli: Dom Kultury w apach, Urz¹d Miejski w apach, WDK apy Szo³ajdy, "Proekona" - Nadnarwiañskie Stowarzyszenie spo³eczno-ekologiczne, OSP w apach -Dêbowinie, Stowarzyszenie "Nasza Przestrzen". (kk) 9

10 DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach

11

12 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY I apski Festiwal Taneczny Osób Niepe³nosprawnych "Pl¹s" Jedn¹ z interesuj¹cych form rehabilitacji osób niepe³nosprawnych jest muzyka i ruch przy rytmie i melodii. Taniec to nie tylko umiejêtnoœæ stawiania kroków i ruchu cia³a w rytmie muzyki, ale równie nauczanie form towarzyskich, takich jak przedstawianie siê, przywitanie, pozdrowienie, zaproszenie do tañca i podziêkowanie. Taniec to nie tylko stanie w parze przed sob¹- tañczyæ mo na z osob¹ siedz¹ca na krzeœle, wózku, opart¹ o kule. St¹d te zrodzi³ siê pomys³ na zorganizowanie w apach I Festiwalu Tanecznego Osób Niepe³nosprawnych "Pl¹s". G³ównym celem spotkania by³o promowanie aktywnoœci ruchowej osób niepe³nosprawnych poprzez taniec oraz ich aktywizacja, która wyzwala wzrost potencja³u witalnego pozwalaj¹cego na czynne uczestnictwo w codziennym yciu Gospodarzem spotkania by³o Stowarzyszenie "Pomocna D³oñ w apach. W Festiwalu, który odby³ siê 15 wrzeœnia br. wziêli udzia³ podopieczni Œrodowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajêciowej, Domów Pomocy Spo³ecznej, stowarzyszeñ m.in. z Bielska Podlaskiego, Augustowa, Bia³egostoku i Sokó³ki. Po uroczystym otwarciu, prezentacji uczestników, odœpiewaniu hymnu Festiwalu przez podopiecznych Œrodowiskowego Domu Samopomocy w apach rozpocz¹³ siê blok taneczny. Osoby niepe³nosprawne z poszczególnych placówek zaprezentowa³y swoje uk³ady taneczne w parach, zespo³owo lub indywidualnie. Uczestnicy imprezy mogli podziwiaæ m.in. takie formy taneczne jak disco dance, break dance, hiphop, tañce towarzyskie. Poza zmaganiami tanecznymi organizatorzy imprezy przygotowali bogaty program artystyczny oraz gor¹cy posi³ek. Uczestnicy Festiwalu, ale równie zaproszeni goœcie i mieszkañcy gminy apy, którzy przyszli kibicowaæ poszczególnym placówkom, mogli wzi¹æ udzia³ w tañcach integracyjnych w krêgu oraz innych zabawach ruchowych. Festiwal swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili p. Marcin Siegieñczuk i Tomacz Czech z Zespo³u Toples. Po koncercie rozdawali autografy i p³yty dla swoich fanów. Ka dy móg³ zrobiæ z nimi pami¹tkowe zdjêcie. Podczas trwania imprezy mo na by³o równie wzi¹æ udzia³ w krótkich warsztatach tanecznych. Dyskotekê dla wszystkich poprowadzi³ Zespó³ Dexter Ka da z "formacji" mia³a równie mo liwoœæ zaprezentowania swojej twórczoœci, na specjalnie do tego przygotowanych stoiskach. Impreza zakoñczy³a siê uroczystym wrêczaniem dyplomów i Statuetek dla uczestników Festiwalu. Dziêki wsparciu wielu osób I apski Przegl¹d Taneczny Osób Niepe³nosprawnych "Pl¹s" odniós³ ogromny sukces. To wspólne dzie³o i wspó³praca przynios³y wiele radoœci wszystkim uczestnikom imprezy, a zw³aszcza tym najm³odszym. Sama zaœ organizacja przegl¹du pokaza³a, e dziêki ludziom dobrej woli i niesionej przez nich bezinteresownej pomocy mo na czyniæ wiele dobra i dawaæ to co najwa niejsze - mi³oœæ i wsparcie dla bliÿniego. Organizatorzy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ za okazane serce i poœwiêcony czas m.in. dla: p. Romana Czepe Burmistrza ap oraz pracowników Urzêdu Miejskiego w apach, p. Ma³gorzaty Wasilewskiej - dyr. MOPS w apach, pracowników DK w apach oraz firmom i osobom prywatnym: L. Krassowski - PPHU Sanmet, Dom Pogrzebowy Perkowscy, p. Bo enie Chrabo³owskiej - sklep odzie owy "S³oneczko", ELHAN - salon meblowy, p. M. Dworakowskiej - G³owackiej - kwiaciarnia, p. K. Januszyk - kwiaciarnia "Wika", p. Jerzemu Perkowskiemu - "Zielony serwis", p. Wies³awie Sacharzewskiej, w³aœcicielom Epicentrum - p. Mariuszowi Roman, p. Jaros³awowi Dadurze i p. Andrzejowi Owczarczukowi, Eltron, Micom, p. Rafa³owi Falkowskiemu, CKP w apach, p. Wojciechowi Grodzkiemu, p. Marzenie Granaszewskiej, p. Bo enie Jamio³kowkiej, proboszczowi Parafii pw. Œwiêtego Piotra i Paw³a, p. Mariuszowi Kostyrze, Dyrektorowi Zak³adu Energetyki Cieplnej w apach. Urszula Andrejuk - koordynator projektu 12

13 Z GMINY Wystawy wieñców do ynkowych, stoisk promocyjnych, gry i zabawy dla dzieci, koncerty zespo- ³ów muzycznych - tak promowano alternatywne formy spêdzania wolnego czasu w rodzinnym gronie w Bokinach. Gminne do ynki z produktem lokalnym w Bokinach W niedzielê pi¹tego wrzeœnia 2010 r. na boisku przy szkole podstawowej w Bokinach odby³y siê do ynki z produktem lokalnym. Impreza zorganizowana zosta³a przez: Dom Kultury w apach, Urz¹d Miejski w apach, Œwietlicê Wiejsk¹ w Bokinach przy wspó³pracy z Rad¹ So³eck¹ w Bokinach, ze Szko³¹ Podstawow¹ w Bokinach i Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Bokinach. Œwiêtowanie rozpoczê³o siê o godzinie uroczyst¹ msz¹ œw. w koœciele p.w. Najœwiêtszego Serca Jezusowego w Bokinach z udzia³em reprezentacji so³ectw z terenu gminy apy. Podczas nabo eñstwa z³o ono wieñce i ofiarowano chleb. O Korowód Do ynkowy ruszy³ z koœcio³a na boisko szkolne w Bokinach, gdzie goœcie zostali powitani przez starostê, a oficjalne otwarcie do ynek nast¹pi³o kilkanaœcie minut po godzinie trzynastej po przemówieniach starosty i staroœciny oraz burmistrza ap, pana Romana Czepe. Po tym oficjalnym wstêpie realizowano przygotowany program. Uczniowie szko³y podstawowej w Bokinach zaprezentowali Inscenizacjê Do ynkow¹. Podczas trwania do ynek mo na by³o spróbowaæ specja³ów tradycyjnych dla naszej gminy, czy zjeœæ karkówkê, b¹dÿ - dla wielbicieli s³odkoœci - skosztowaæ ciast, których receptura przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Impreza obfitowa³a w wystêpy artystyczne: jako pierwszy wyst¹pi³ zespó³ Uhowianki, po nich zaprezentowali siê wspominani ju uczniowie szko³y podstawowej w Bokinach, odby³ siê tak e wystêp zespo³u œpiewaczego P³onkowianie z P³onki Koœcielnej i upinianki z upianki Starej, jak te dwuczêœciowy popis orkiestry dêtej Miasta apy. Oprócz tych wystêpów przyby³ych goœci skutecznie rozgrzewa³ zespó³ Rybcie znad Biebrzy. W swojej drugiej ods³onie "Rybcie znad Biebrzy" przedstawi³y publicznoœci szlagiery amerykañskie na przemian z zabawnymi skeczami. Po ich wyst¹pieniu przypad³o og³oszenie wyników konkursów: na Wieniec Do ynkowy, Stoisko promocyjne, Najlepszy produkt lokalny. Burmistrz ap, Roman Czepe wraz z pani¹ Urszul¹ Jab³oñsk¹, Sekretarzem Gminy wrêczy³ nagrody i dyplomy laureatom. Nagrody ufundowa³ Burmistrz ap i Dom Kultury w apach. Do konkursu na "Najlepsze stoisko promocyjne" zg³osi³o siê 6 so³ectw z terenu gminy apy: Wólka Waniewska, Bokiny, P³onka Strumianka, apy Dêbowina, Dani³owo Du e, P³onka Koœcielna. Po obejrzeniu prezentowanych stoisk, bior¹c pod uwagê: wk³ad pracy, oryginalnoœæ pomys³u, ró norodnoœæ oferty i iloœæ zaanga owanych osób, jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody: I miejsce (równorzêdne): Bokiny z³, P³onka Strumianka z³ II miejsce: P³onka Koœcielna z³ III miejsce (równorzêdne): Wólka Waniewska- 300 z³, apy Dêbowina z³, Dani³owo Du e z³ Do konkursu na "Wieñce do ynkowe" zg³osi³o siê piêciu wykonawców z terenu gminy apy: P³onka Koœcielna, Bokiny, P³onka Strumianka, Dani³owo Du e, Uhowo. Jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody: I miejsce (równorzêdne): P³onka Strumianka z³, Dani³owo Du e z³ II miejsce: Bokiny z³ III miejsce (równorzêdne): Uhowo z³, P³onka Koœcielna z³. Po rozdaniu nagród kontynuowano zabawê przy muzyce - najpierw przy dÿwiêkach zespo³u Rzepczyno, który ³¹czy muzykê folk z brzmieniem i energi¹ muzyki rockowej, a s³owa ich piosenek s¹ oryginalnymi tekstami zaczerpniêtymi z tradycji ludowej. Nastêpnie, od godziny rozpoczê³a siê zabawa ludowa pod go³ym niebem z zespo³em Arkadia. (ab) 71. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej 1 wrzeœnia obchodziliœmy 71. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. O godz na Placu Niepodleg³oœci, odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z upamiêtnieniem tego wydarzenia. Zosta³y uruchomione syreny alarmowe w ho³dzie poleg³ym w czasie wojny. W ramach programu uroczystoœci odœpiewano hymn pañstwowy oraz wys³uchano prelekcji historyka. Pod pomnikiem Niepodleg³oœci zosta³y z³o one kwiaty przez w³adze samorz¹dowe. 13

14 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY Wyniki konkursu "Najczystsze so³ectwo Gminy apy " 5 wrzeœnia 2010 r. podczas Do ynek Gminnych w Bokinach nast¹pi³o uroczyste og³oszenie wyników, wrêczenie dyplomów i nagród w konkursie "Najczystsze so³ectwo Gminy apy". III edycja konkursu na "Najczystsze so³ectwo Gminy apy w 2010 r." zosta³a og³oszona 10 maja 2010 r. Celem konkursu jest zachêcanie do podejmowania dzia³añ na rzecz czystoœci i porz¹dku w ka dej wsi oraz wspieranie inicjatyw spo³ecznych i kszta³towanie postaw obywatelskich. Dodatkow¹ motywacjê mog¹ stanowiæ m.in. nagrody finansowe oraz presti wsi wynikaj¹cy z otrzymania nagrody. W 2010 roku Burmistrz ap przeznaczy³ 7500 z³ na nagrody w konkursie "Najczystsze so³ectwo". Do tej edycji Konkursu zg³osi³o siê dziewiêæ z dwudziestu piêciu so³ectw Gminy apy: Bokiny. Dani³owo Du e, G¹sówka-Oleksin, G¹sówka-Osse, apy-dêbowina, P³onka Koœcielna, P³onka-Strumianka, Uhowo I, Wólka Waniewska. So³ectwa nagrodzone: I miejsce - P³onka-Strumianka, nagroda pieniê na 2500 z³. Ex aequo II miejsce - Bokiny, nagroda pieniê na 1500 z³. II miejsce - Dani³owo Du e, nagroda pieniê na 1500 z³. III miejsce - G¹sówka-Oleksin, nagroda pieniê na 1000 z³. So³ectwa wyró nione: apy-dêbowina - wyró nienie, nagroda pieniê na 500 z³. P³onka Koœcielna - wyró nienie, nagroda pieniê na 500 z³. So³tysi w deklaracjach zg³oszeniowych przedstawili opis planowanych zamierzeñ na rzecz poprawy estetyki swoich miejscowoœci. W miesi¹cach czerwiec-sierpieñ trwa³y prace porz¹dkowe w so³ectwach. Akcje sprz¹tania, zarówno miejsc publicznych jak równie posesji prywatnych, organizowali so³tysi anga uj¹c jak najwiêksz¹ liczbê osób, poniewa to w³aœnie. Na pocz¹tku sierpnia komisja konkursowa rozpoczê³a wizytacjê so³ectw. Wizja lokalna pozwoli³a oceniæ wk³ad pracy, iloœæ i jakoœæ dzia³añ oraz ogólny wygl¹d miejscowoœci po akcjach porz¹dkowych. Najwy ej punktowana by³a wspólna inicjatywa mieszkañców. Porównano stan obecny ze stanem wyjœciowym (dokumentacja fotograficzna) i na tej podstawie dokonano oceny so³ectwa oraz przyznano nagrody i wyró nienia. Ze wzglêdu na porównywalny zakres wykonanych prac, niemal identyczne zaanga owanie mieszkañców i podobny (bardzo zadowalaj¹cy) efekt koñcowy komisja konkursowa mia³a du ¹ trudnoœæ w rozstrzygniêciu, które so³ectwo powinno zaj¹æ drugie miejsce, dlatego przyznano dwie nagrody za zajêcie drugiego miejsca, ex aequo, dla Dani³owa Du ego i Bokin. Nagrodzone so³ectwa wykona³y zaplanowane i zg³oszone do realizacji zadania porz¹dkowe w swoich miejscowoœciach i okolicy. Zadba³y o ogólny wygl¹d, estetykê miejsc publicznie dostêpnych i u ytkowanych, jak te posesji prywatnych. So³tysom uda³o siê zaanga owaæ do prac spo³ecznych znaczn¹ czêœæ mieszkañców wsi. So³ectwa, które zajê³y miejsca na podium, w³o y³y bardzo du o pracy nie tylko w porz¹dkowanie swojej miejscowoœci, ale tak e okolicy. Najczêœciej sprz¹tano okolice kapliczek, placów i boisk, przystanki autobusowe i miejsca, w których spotykaj¹ siê mieszkañcy. W³aœciciele prywatnych posesji coraz bardziej dbaj¹ o wygl¹d ogrodów przydomowych (remontuj¹ wjazdy na posesje, stawiaj¹ nowe p³oty, rozbieraj¹ "stare" wiaty itp.). Wszystkie te dzia³ania przek³adaj¹ siê bezpoœrednio na coraz ³adniejszy wygl¹d so³ectw Gminy apy. Konkurs spe³ni³ swoj¹ rolê, jeœli chodzi o zwrócenie uwagi na problem utrzymywania czystoœci i porz¹dku w so³ectwach. Jednak e wydaje siê, e z dzia³añ akcyjnych powinno siê przejœæ na systematyczne i sta³e. Dlatego organizatorzy rozwa aj¹ mo liwoœæ zmiany formu³y przysz³ej edycji konkursu. Konkurs trwa³by przez ca³y rok (w okresie miêdzy do ynkami gminnymi), a na koniec wyró nione by³yby te so³ectwa, które w tym czasie najbardziej zadba³y o porz¹dek (bior¹c pod uwagê tak e prywatne posesje). Do zg³oszenia konkursowego - podobnie jak w tym konkursie - musia³aby byæ za³¹czona dokumentacja fotograficzna. Pula nagród by³aby okreœlona w og³oszeniu o konkursie. Urszula Partyniewicz 14 Konkurs na najlepszy produkt lokalny rozstrzygniêty! Podczas Do ynek Gminnych w Bokinach, które odby³y siê w niedzielê 5 wrzeœnia 2010 r. nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu i oficjalne og³oszenie wyników konkursu "Najlepszy produkt lokalny". Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Burmistrza ap. Ca³kowita pula nagród wynosi³a z³. Pierwsza konkursowa prezentacja produktów lokalnych zg³oszonych w konkursie na "Najlepszy produkt lokalny" odby³a siê 11 lipca 2010 r. podczas festynu "Sobieski w P³once". Do konkursu zg³osi³o siê kilku lokalnych twórców z Gminy apy, (w tym Ko³a Gospodyñ Wiejskich) którzy wystawili produkty w dwóch kategoriach: kulinaria i rêkodzie³o. Podczas festynu w P³once Koœcielnej Komisja Konkursowa odwiedzi³a ka de stoisko i oceni³a ka dy zg³oszony produkt wg nastêpuj¹cych kryteriów: - pierwsze wra enie (wygl¹d, estetyka, sposób prezentacji, opakowanie), - czy nazwa produktu zwi¹zana jest z tradycj¹ gminy apy, - opis produkt z wyszczególnieniem jego cech charakterystycznych, - opis sposobu wytwarzania produktu, - zwi¹zek produktu z danym regionem, - surowce, z których wytwarzany jest produkt. Poni ej przedstawiamy wyniki konkursu: Kategoria: Kulinaria I miejsce: "Karkówka w sosie kurkowym" - Stowarzyszenie "Nasza Przestrzeñ" apy-dêbowina - nagroda pieniê na w wysokoœci 700 z³ (brutto) II miejsce: "Smalec p³onkowski ze skwareczkami" - Ko³o Gospodyñ Wiejskich w P³once Koœcielnej - nagroda pieniê na w wysokoœci 500 z³ (brutto) III miejsce: "Placki ziemniaczane z P³onki Strumianki" - Ko³o Gospodyñ Wiejskich w P³once-Strumiance - nagroda pieniê na w wysokoœci 300 z³ (brutto) W konkursie na "Najlepszy produkt lokalny" - kategoria kulinarna, ocenie podlega³y zarówno walory smakowe i estetyczne potrawy, jak i pochodzenie potrawy. Tradycja ka dego z zaprezentowanych produktów wywodzi siê z terenu Gminy apy lub jest zwi¹zana z jak¹œ osobist¹ histori¹ lokalnego twórcy. W karcie zg³oszeniowej osoby bior¹ce udzia³ w konkursie musia- ³y przedstawiæ krótk¹ historiê potrawy osadzon¹ w lokalnej tradycji i powi- ¹zan¹ z naszym regionem. Musia³y tak e wykazaæ, i przygotowana potrawa wytwarzana jest wed³ug tradycyjnej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Kategoria: Rêkodzie³o I miejsce: "Serwetki szyde³kowe" - Krystyna Falkowska P³onka Koœcielna - nagroda pieniê na w wysokoœci 700 z³ (brutto) II miejsce: Ikony - Œwietlica Socjoterapeutyczna w apach - nagroda pieniê na w wysokoœci 500 z³ (brutto) III miejsce: "Ró e mi³oœci" - Wyroby artystyczne ze stali kwasoodpornej - Grzegorz Rafa³ko z P³onki Koœcielnej - nagroda pieniê na w wysokoœci 300 z³ (brutto) Konkurs mia³ na celu promocjê twórczoœci lokalnych artystów. Wystawione prace zachwyca³y dba³oœci¹ o szczegó³y i pracoch³onnoœci¹. Ka da praca to swoiste ma³e dzie³o sztuki, w którym widaæ pasjê twórcy, poœwiêcony czas i serce w³o one w jego wykonanie. Artyœci inspiruj¹ siê lokaln¹ histori¹ i tradycjami, a w ich dzie³ach mo na odnaleÿæ motywy wywodz¹ce siê wprost z najbli szego otoczenia. Dlatego na przyk³ad na ikonach odnajdujemy Matkê Bosk¹ z P³onki Koœcielnej. Wszystkie prace zachwycaj¹ i odzwierciedlaj¹ prawdziw¹ pasjê artysty. Nagroda Publicznoœci: W czasie imprezy do ynkowej publicznoœæ mia³a mo liwoœæ wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu na "Najlepszy produkt lokalny". Wybór by³ trudny, poniewa g³osowaæ mo na by³o tylko na jeden spoœród szesnastu zg³oszonych produktów lokalnych. Nale a³o wybraæ ten, który szczególnie przypad³ do gustu. Plebiscyt cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych stoiska wystawiennicze z "Produktem lokalnym". W sumie g³osowa³o 225 osób. Goœcie do ynek degustowali przepyszne potrawy lokalne i podziwiali arcydzie³a rêkodzielnicze. W g³osowaniu publicznoœci wygra³y "Placki ziemniaczane" przygotowane przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich z P³onki-Strumianki. Nagrodê pieniê n¹ w wysokoœci 500 z³ ufundowa³ Burmistrz ap. Wszystkim Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Urszula Partyniewicz

15 INFORMACJA BURMISTRZA Burmistrz (lub Zastêpca Burmistrza) przyjmuje mieszkañców w sprawach skarg i wniosków ka dego tygodnia: poniedzia³ek w godzinach czwartek w godzinach W przypadku, gdy dzieñ wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkañcy s¹ przyjmowani w nastêpnym dniu roboczym. Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani s¹ przez burmistrza ka dego dnia, jeœli tylko czas i okolicznoœci na to pozwalaj¹. Kontakt: tel. sekretariatu: sekretariatu: osobisty tel. kom. R. Czepe: osobisty R. Czepe: KLUB RADNYCH NASZE PODLASIE Radni z klubu radnych Nasze Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój dy ur w ostatni czwartek ka dego miesi¹ca (dzieñ przed sesj¹ Rady Miejskiej) w godzinach 16:30-17:30. Dy ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 4 Urzêdu Miejskiego. INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY OG OSZENIA DROBNE KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OPRAWA CEREMONII POGRZEBOWYCH Łapy ul. J.Matejki 1a telefon całodobowy DOM POGRZEBOWY DY URY PREZYDIUM RADY Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel ) KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ Dy ury klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci Rady Miejskiej w apach œroda godz. 15:00-16:00 w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 4 (obok biura Rady)! Belgia, Holandia, Niemcy (œroda sobota); wyjazdy okazjonalne - wesela, lotniska; wynajem lawet; tel , ! Sprzedam mieszkanie 59 m 2 w apach, tel Nastêpny numer Gazety apskiej uka e siê we wtorek 19 paÿdziernika KOSINSCY Bogaty wybór trumien, krzyży i urn; kaplica ceremonialna z oprawą muzyczną; odbiór zwłok z domów, szpitali i innych miejsc; tanatokosmetyka; kopanie grobów i murowanie grobowców; eleganckie karawany i własne autokary; krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok; KREDYTOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU ZAUFAJ NASZEMU WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU DY URY APTEK wrzeœnia Apteka PKP, ul. Sikorskiego 7 tel. 85 / , w wrzeœnia-3 paÿdziernika Apteka Vita, ul. G³ówna 21 tel. 85 / paÿdziernika Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a, tel. 85 / paÿdziernika Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel. 85 / paÿdziernika Apteka Salus, ul. Kossaka 18 tel. 85 / listopada Apteka ul. Cmentarna 6 tel. 85 / Gazeta apska - samorz¹dowy biuletyn informacyjny wydawany przez Dom Kultury w apach, p.o. dyr. Ewa Stranc Adres redakcji: apy, Nowy Rynek 15 tel , fax , Redakcja:Kamila Klim, Agnieszka Bok³aho, Jerzy Barañczuk. Fot. na ok³adce - Jerzy Barañczuk. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak e zmiany tytu³ów. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne z³. za s³owo, ramkowe z³. za cm 2, ramkowe kolorowe - 1 z³. za cm 2. Reklamy i og³oszenia mo na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na konto Millennium Bank S.A , przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w apach. Druk: Przedsiêbiorstwo Poligraficzne Drukarnia Davi Pawe³ Ma³aszewski, Bia³ystok, ul. Szarych Szeregów 7A/24. ISSN Nak³ad 600 egz. 15

16 KOMUNIKAT KOMISJA INWENTARYZACYJNA Rady Miejskiej w a p a c h informuje, e: Stosownie do art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym / Dz. U. Nr 32, poz z póÿniejszymi zmianami/ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ulicy Sikorskiego 24, pokój 301 wy³o ony bêdzie do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny czêœci mienia pañstwowego, które z mocy prawa sta³o siê mieniem komunalnym gminy apy. Sporz¹dzona inwentaryzacja obejmuje nieruchomoœci po³o one w G¹sówce - Osse Bagno, stanowi¹ce drogi, oznaczone numerami geodezyjnymi: - dzia³ka nr 1/6 o powierzchni 0,05 ha, - dzia³ka nr 2/33 o powierzchni 0,08 ha, - dzia³ka nr 2/36 o powierzchni 0,42 ha, - dzia³ka nr 37/23o powierzchni 0,03 ha, - dzia³ka nr 37/32 o powierzchni 0,04 ha, - dzia³ka nr 37/42 o powierzchni 0,0125 ha, - dzia³ka nr 224 o powierzchni 0,13 ha, - dzia³ka nr 225 o powierzchni 0,44 ha - dzia³ka nr 226 o powierzchni 0,20 ha - dzia³ka nr 227 o powierzchni 0,12 ha - dzia³ka nr 228 o powierzchni 0,43 ha - dzia³ka nr 230 o powierzchni 0,03 ha - dzia³ka nr 231 o powierzchni 0,08 ha - dzia³ka nr 232 o powierzchni 0,29 ha - dzia³ka nr 236 o powierzchni 0,11 ha - dzia³ka nr 237 o powierzchni 0,07 ha - dzia³ka nr 238 o powierzchni 0,02 ha KOMUNIKAT KOMISJA INWENTARYZACYJNA Rady Miejskiej w a p a c h informuje, e: Stosownie do art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym / Dz. U. Nr 32, poz z póÿniejszymi zmianami/ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ulicy Sikorskiego 24, pokój 301 wy³o ony bêdzie do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny czêœci mienia pañstwowego, które z mocy prawa sta³o siê mieniem komunalnym gminy apy. Sporz¹dzona inwentaryzacja obejmuje nieruchomoœci po³o one w G¹sówce Starej, stanowi¹ce drogi, oznaczone numerami geodezyjnymi: - dzia³ka nr 30/26 o powierzchni 0,11 ha, - dzia³ka nr 32/3 o powierzchni 0,08 ha, - dzia³ka nr 66/23 o powierzchni 0,02 ha, - dzia³ka nr 66/45 o powierzchni 0,022 ha, - dzia³ka nr 66/46 o powierzchni 0,0039 ha, - dzia³ka nr 67/1 o powierzchni 0,06 ha, - dzia³ka nr 188 o powierzchni 0,41 ha, - dzia³ka nr 189 o powierzchni 0,59 ha - dzia³ka nr 190 o powierzchni 0,61 ha - dzia³ka nr 191 o powierzchni 0,12 ha - dzia³ka nr 192 o powierzchni 0,55 ha - dzia³ka nr 193 o powierzchni 0,37 ha - dzia³ka nr 194 o powierzchni 0,15 ha - dzia³ka nr 196 o powierzchni 0,49 ha - dzia³ka nr 197 o powierzchni 1,97 ha - dzia³ka nr 242 o powierzchni 0,62 ha - dzia³ka nr 244 o powierzchni 0,08 ha - dzia³ka nr 245 o powierzchni 0,15 ha - dzia³ka nr 247 o powierzchni 0,28 ha - dzia³ka nr 250 o powierzchni 0,02 ha - dzia³ka nr 254 o powierzchni 0,42 ha - dzia³ka nr 255 o powierzchni 0,08 ha - dzia³ka nr 257 o powierzchni 0,40 ha - dzia³ka nr 258 o powierzchni 0,24 ha - dzia³ka nr 259 o powierzchni 0,30 ha - dzia³ka nr 260 o powierzchni 0,16 ha - dzia³ka nr 261 o powierzchni 0,07 ha - dzia³ka nr 262 o powierzchni 0,15 ha - dzia³ka nr 233 o powierzchni 0,07 ha - dzia³ka nr 234 o powierzchni 0,78 ha - dzia³ka nr 239 o powierzchni 0,55 ha - dzia³ka nr 241 o powierzchni 0,79 ha - dzia³ka nr 243 o powierzchni 1,21 ha - dzia³ka nr 248 o powierzchni 0,19 ha - dzia³ka nr 249 o powierzchni 0,06 ha - dzia³ka nr 252 o powierzchni 0,44 ha - dzia³ka nr 253 o powierzchni 0,72 ha - dzia³ka nr 256 o powierzchni 0,65 ha Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleñ zawartych w wy³o onym spisie inwentaryzacyjnym mienia mog¹ w terminie od 22 wrzeœnia 2010 roku do 25 paÿdziernika 2010 roku zg³aszaæ zastrze enia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w apach ul. Sikorskiego 24, pokój 301 w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w apach. Przewodnicz¹cy Komisji Inwentaryzacyjnej Ireneusz apiñski - dzia³ka nr 199 o powierzchni 1,00 ha - dzia³ka nr 200 o powierzchni 0,52 ha - dzia³ka nr 202 o powierzchni 0,07 ha - dzia³ka nr 203/2 o powierzchni 0,06 ha - dzia³ka nr 204 o powierzchni 1,13 ha - dzia³ka nr 205 o powierzchni 0,19 ha - dzia³ka nr 206/2 o powierzchni 1,01 ha - dzia³ka nr 207/2 o powierzchni 0,42 ha - dzia³ka nr 208 o powierzchni 0,13 ha - dzia³ka nr 209/2 o powierzchni 0,14 ha - dzia³ka nr 210 o powierzchni 0,07 ha - dzia³ka nr 213 o powierzchni 0,41 ha - dzia³ka nr 214 o powierzchni 0,06 ha - dzia³ka nr 216/2 o powierzchni 0,27 ha - dzia³ka nr 217/2 o powierzchni 0,26 ha - dzia³ka nr 218 o powierzchni 0,03 ha - dzia³ka nr 253/18 o powierzchni 0,0056 ha - dzia³ka nr 304 o powierzchni 0,35 ha - dzia³ka nr 305 o powierzchni 0,15 ha - dzia³ka nr 306 o powierzchni 0,26 ha - dzia³ka nr 307 o powierzchni 0,07 ha Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleñ zawartych w wy³o onym spisie inwentaryzacyjnym mienia mog¹ w terminie od 22 wrzeœnia 2010 roku do 25 paÿdziernika 2010 roku zg³aszaæ zastrze enia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w apach ul. Sikorskiego 24, pokój 301 w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w apach. Przewodnicz¹cy Komisji Inwentaryzacyjnej Ireneusz apiñski OG OSZENIE Burmistrz ap informuje, e w dniu 26 paÿdziernika 2010 r. godz w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w apach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej dzia³ki oznaczonej numerem geodezyjnym 2082/2 o powierzchni 385 m 2, po³o- onej w apach na osiedlu "Barwiki" przy ulicy Glinianej 36 (róg Barwikowskiej), stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy apy, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr BI1B/ /3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dzia³ka po³o ona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹, bliÿniacz¹ i szeregow¹ wraz z ogrodami. Dozwolone jest przeznaczenie czêœci terenu lub obiektów pod us³ugi stanowi¹ce uzupe³nienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego. Dzia³ka po³o ona jest ponadto w otulinie Narwiañskiego Parku Narodowego; wszelka dzia³alnoœæ inwestycyjna na tym terenie wymaga uzgodnienia z Dyrekcj¹ NPN. Ze wzglêdu na naro ne po³o enie i s¹siedztwo stacji transformatorowej ma ograniczone mo liwoœci zabudowy. Cena wywo³awcza z³, wadium 2000 z³. Do ceny dzia³ki osi¹gniêtej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%. Post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Przetarg uwa a siê za zakoñczony wynikiem negatywnym, jeœli aden z uczestników przetargu nie zaoferowa³ post¹pienia ponad cenê wywo³awcz¹. Zobowi¹zuje siê nabywcê dzia³ki do rozpoczêcia zabudowy, za któr¹ uwa a siê wykonanie fundamentów, w terminie dwóch lat, natomiast zakoñczenia zabudowy, za któr¹ uwa a siê wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniêtym, w ci¹gu piêciu lat, licz¹c od dnia podpisania aktu notarialnego. W przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania dzia³ki, nabywca wp³aci na rzecz Gminy apy karê umown¹ w wysokoœci 10% ceny brutto jej nabycia, za ka dy rok zw³oki w rozpoczêciu i zakoñczeniu zabudowy. Roszczenia powy sze zostan¹ wpisane w dziale III ksiêgi wieczystej. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium przelewem b¹dÿ bankowym dowodem wp³aty na konto Urzêdu Miejskiego w apach w Banku Ochrony Œrodowiska S.A. Nr do dnia 22 paÿdziernika 2010 roku. Za datê wniesienia wadium uwa a siê datê wp³ywu œrodków finansowych na konto Urzêdu Miejskiego. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania siê od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra³ przetarg. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto. Nabywca kupuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte nieruchomoœci. Przed zakupem wskazane jest obejrzenie dzia³ki w terenie. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu powinny posiadaæ (okazaæ) dokument potwierdzaj¹cy to samoœæ. Bli sze informacje dotycz¹ce przetargu mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w apach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel w. 301 i 302. W razie potrzeby dodatkowe informacje zwi¹zane z planami zagospodarowania przestrzennego uzyskaæ mo na w Urzêdzie Miejskim w apach, pok. 306, tel wew M.in. mo na sprawdziæ w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie terenów przyleg³ych i dalszej okolicy. Skargi na czynnoœci zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik mo e z³o yæ do Burmistrza ap w terminie 7 dni od daty zamkniêcia przetargu. Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzêdu 16

17 Biogazownia - kolejny etap Polska Grupa Energetyczna we wspó³pracy z Krajow¹ Spó³k¹ Cukrow¹ kontynuuje prace projektowe i uzgodnienia zwi¹zane z budow¹ biogazowni w apach. Powo³ana do przeprowadzeni tej inwestycji spó³ka Biogazownia apy wyst¹pi³a do Burmistrza ap o uzgodnienia œrodowiskowe. Firma planuje wytwarzaæ pr¹d z przerabiania buraków i kukurydzy. W dalszym ci¹gu ma to byæ produkcja 2 MW. Jak zapewniono TVB Obiektyw (" apy: Co dalej z biogazowni¹?" Ma³gorzata Kotarska-O³dakowska - materia³ wyemitowany r.), ma to byæ unikalna technologia i jedna z pierwszych biogazowni w Polsce. Rzecznik prasowy Krajowej Spó³ki Cukrowej, Aleksandra Paulska, potwierdza, e spó³ka jest bardzo zainteresowana inwestycj¹, st¹d kolejne uzgodnienia. Z informacji spó³ki wynika, e na potrzeby produkcji energii rocznie zu ywaæ siê bêdzie ok. 10 tysiêcy ton buraków cukrowych rocznie i prawie 30 tysiêcy ton kukurydzy. Firma w wypadku powodzenia inwestycji nie wyklucza rozwoju biogazowni o kolejne modu³y, zwiêkszaj¹ce produkcjê energii, a zatem przerób buraka i kukurydzy. (Dla porównania w ostatnich latach w czasie kampanii, a wiêc te niejako rocznie, Cukrownia apy przerabia³a ok. 400 tys. ton buraków ton na dobê). Energia elektryczna ma byæ w³¹czona w krajowy system energetyczny, a niewykorzystana energia cieplna, która jest produktem ubocznym, mo e byæ przekazana do sieci ciep³owniczej w apach (Gmina okreœli³a warunki, na jakich by³oby to mo liwe). Spó³ka z³o y³a wniosek do burmistrza ap o decyzjê o uwarunkowaniach œrodowiskowych r. Burmistrz ap na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz z 2008 r. z póÿn. zm.) poda³ do publicznej wiadomoœci informacjê (w formie obwieszczenia) o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia- ³ywania na œrodowisko budowy elektrowni na biogaz o mocy 2MW na terenie Cukrowni (obwieszczenie opublikowane jest na stronie gminnej). W tej sprawie wypowiedzieæ siê ma m.in. Sanepid i Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska. Wydaje siê jednak, e inwestycja nie powinna budziæ w¹tpliwoœci, bo znajduje siê na terenach poprzemys³owych. Nastêpnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowê (wydaje Starostwo Powiatowe w Bia³ymstoku), co mo e potrwaæ co najmniej kilka miesiêcy. Anna Rutkowska Z Gminy "Otwarte drzwi" dla przedszkolaków Gmina apy uzyska³a dofinansowanie na organizacjê i prowadzenie punktów przedszkolnych. To bardzo dobra wiadomoœæ dla wielu rodziców. Nasz wniosek aplikacyjny uzyska³ 81,5 punktów, lokuj¹c siê w po³owie listy rankingowej. Dziêki otrzymanemu dofinansowaniu powstan¹ 4 punkty przedszkolne na terenach wiejskich - w P³once Koœcielnej, upiance Starej, Uhowie i Dani³owie Du ym. Bêdzie mog³o uczêszczaæ do nich 69 dzieci. Wsparcie uzyskaj¹ te istniej¹ce przedszkola, a wiêc Przedszkole nr 1 i 2 w apach oraz oddzia³ przedszkolny przy Zespole Szkó³ w apach (Osse). W tych przedszkolach prowadzone bêd¹ dodatkowe bezp³atne zajêcia dla przedszkolaków, m.in. logopedyczne, ruchu rozwijaj¹cego, teatralne, plastyczne, matematyczne, korekcyjno-kompensacyjne, czy te zajêcia specjalistyczne wspomagaj¹ce pracê z dzieckiem autystycznym. W ramach projektu zakupione zostan¹ zabawki i pomoce dydaktyczne. Uzyskana dotacja to ogromna pomoc dla naszej Gminy. Trudna sytuacja bud etowa nie pozwala³a na utworzenie i prowadzenie dodatkowych oddzia³ów finansowanych z w³asnych œrodków. Tymczasem edukacja przedszkolna stanowi istotn¹ podstawê dalszego kszta³cenia, a dobry start szkolny decyduje o dalszych losach edukacyjnych dziecka oraz o jego przysz³ym sukcesie szkolnym. Ka de ma³e dziecko, aby mog³o sprostaæ szkolnym wyzwaniom, powinno osi¹gn¹æ okreœlony stopieñ rozwoju, co zapewnia uczêszczanie dziecka do grupy przedszkolnej. Pozwala to tak e wczeœniej wykryæ przyczyny dysharmonii rozwojowych, w tym równie uwarunkowañ œrodowiskowych oraz odpowiednio szybko je niwelowaæ i eliminowaæ. Dziêki uzyskanej dotacji bêdzie to mo liwe. Gmina ju raz uzyska- ³a w konkursie œrodki unijne na punkty przedszkolne w roku szkolnym 2008/2009. W roku szkolnym 2009/2010, nie otrzymawszy zewnêtrznego dofinansowania, Gmina utrzyma³a jedynie niektóre punkty, tam, gdzie by³o najwiêksze zainteresowanie rodziców i nie by³o konieczne anga owanie w³asnych œrodków samorz¹du. Obecnie wygrane œrodki w konkursie pozwalaj¹ nie tylko te punkty utrzymaæ, ale i utworzyæ nowe, a tak e pozyskaæ sprzêt i zabawki. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z dyrekcj¹ szkó³, w których zlokalizowane zosta³y poddzia³y przedszkolne. Anna Rutkowska W ramach projektu przewidziane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania: 1. Dni Otwarte w Œrodowiskowym Domu Samopomocy W ramach projektu dzia³ania skierowane bêd¹ do : osób z zaburzeniami psychicznymi cz³onków rodzin, w których wystêpuje zjawisko zaburzeñ psychicznych mieszkañców 24 so³ectw Termin realizacji projektu: 1 lipiec grudzieñ 2010 Celem g³ównym projektu jest utworzenie kompleksowego systemu wsparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniaj¹cy im optymalny poziom samodzielnoœci spo³ecznej i zawodowej. Realizacja projektu przyczyni siê do sformu³owania podstawowego zakresu us³ug, u³atwiaj¹cego wejœcie lub powrót na rynek pracy osobom niepe³nosprawnym o specyficznych potrzebach wynikaj¹cych ze schorzeñ psychicznych. Umo liwi to im zaspokajanie podstawowych potrzeb yciowych, tj. aktywizacjê zawodow¹, zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu, integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹, przeciwdzia³anie pasywnoœci, zapobieganie uprzedzeniom i stereotypom spo³ecznym. ul. Leœnikowska apy telefon telefon/fax Grupowe zajêcia warsztatowo- szkoleniowe z psychologiem yjmy ze sob¹ a nie obok siebie dla osób z zaburzeniami psychicznymi- g³ównym celem warsztatów jest przygotowywanie osób z zaburzeniami psychicznymi do potencjalnie mo liwej samodzielnoœci i autonomii yciowej, wspieranie interakcji rodzina- osoba z dysfunkcj¹ psychiczn¹ oraz zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeñ 3. Warsztaty psycho- edukacyjne dla cz³onków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi- warsztaty maj¹ na celu przeformu³owanie yciowych celów, ukierunkowanie na potrzeby psychiczne osób z zaburzeniami psychicznymi i pomoc w zrozumieniu ich zachowañ. Konsekwencj¹ warsztatów bêdzie utworzenie grupy wsparcia o charakterze otwartym, której celem jest prze³amanie poczucia wstydu, izolacji i osamotnienia 4. Utworzenie Klubu, w ramach którego funkcjonowaæ bêd¹ 2 Grupy Samokszta³ceniowe- celem dzia³alnoœci klubu jest wspólne aktywne spêdzanie czasu wolnego, poszerzenie wiedzy ogólnej, przygotowanie uczestników do funkcjonowania w ró nych strukturach spo³ecznych. Dla uczestników przewidziano równie wyjazd do kina, zak³adu pracy chronionej. 5. Utworzenie Punktu Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i socjalne. Cykliczne dy ury pe³niæ bêd¹ pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, którzy udziel¹ konsultacji i porad m.in. w zakresie leczenia, rehabilitacji spo³ecznej oraz zawodowej osobom cierpi¹cym na zaburzenia psychiczne i ich rodzinom 6. Spotkania informacyjne dla mieszkañców poszczególnych so³ectw- celem spotkañ jest dotarcie do osób z zaburzeniami psychicznymi pozostaj¹cych poza instytucjonalnymi formami wsparcia. Uczestnicy spotkañ zdobêd¹ m.in. wiedzê na temat typologii zaburzeñ psychicznych, mo liwoœci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych przez cz³onków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, mo liwoœci korzystania z dostêpnych na terenie gminy i województwa podlaskiego form pomocy 7. Szkolenie z podstaw obs³ugi komputera i Internetu- szkolenie skierowane jest do osób z zaburzeniami psychicznymi 8. Wigilia- spotkanie wszystkich uczestników projektu Informacji na temat projektu udzielaj¹ i przyjmuj¹ zg³oszenia: Koordynator projektu: Urszula Andrejuk Asystent koordynatora: Beata Kie³sa- Dowejko Tel ,

18 SPORT W GMINIE Czekamy na zg³oszenia do koñca wrzeœnia "Z( ap) dobry kierunek" i "zamieñ nadwagê na zdrowie". Te dwa has³a reklamowe Oœrodka Kultury Fizycznej w apach zachêcaj¹ do aktywnego spêdzania czasu mieszkañców naszego miasta i gminy. Skierowane s¹, zarówno, do stowarzyszeñ, szkó³, grup nieformalnych jak i do poszczególnych osób w najró niejszym wieku. Proponujemy Pañstwu: aerobik dla wszystkich chêtnych w poniedzia³ki i czwartki w sali SP2 przy ul. Piêknej od godz oraz wtorki i pi¹tki w ma³ej sali gimnastycznej PG1 przy ul. Jana Matejki od godziny prowadzi Joanna Mierzwiñska siatkówka dziewcz¹t i pañ we wtorki i czwartki od godziny w sali SP1 przy ul. Polnej - prowadzi Tomasz Mnich tenis sto³owy dla wszystkich chêtnych w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki od godziny w sali SP1 przy ul. Polnej - prowadzi Jerzy Szyluk Oczekujemy do koñca wrzeœnia br. na zg³oszenia chêtnych do: wyjazdów na p³ywalniê do Wysokiego M. rekreacyjnego uprawiania halowych gier zespo³owych (siatkówka, koszykówka, pi³ka no na) gry w szachy, warcaby zajêæ z samoobrony innych zajêæ w zale noœci od pomys³u i iloœci chêtnych Uwaga: Warunkiem rozpoczêcia zajêæ jest zg³oszenie odpowiedniej iloœci osób chêtnych do uczestnictwa. Oczekujemy do koñca wrzeœnia br. na zg³oszenia zespo³ów do rywalizacji ligowej: pi³ki no nej mê czyzn koszykówki mê czyzn i kobiet siatkówki mê czyzn i kobiet Chêæ uczestnictwa mo na zg³aszaæ; telefonicznie pod nr osobiœcie: apy ul. Leœnikowska 18a owo: TR "Peleton": ogórki, puchar Polski i wodna przeprawa. Czas na Grabarkê Sporo ciekawych atrakcji doœwiadczyli cykliœci apskiego Towarzystwa Rowerowego "Peleton" podczas niedzielnego wypadu do Kruszewa na doroczne Œwiêto Ogórka. Zdjêcia z prawdziwym pi³karskim Pucharem Polski zdobytym przez bia³ostock¹ Jagielloniê oraz wodna przeprawa w Waniewie to dwie najwiêksze. Trasa rajdu wiod³a z ap poprzez Borowskie, Turoœñ Doln¹, Baciuty, Zawady i Zaczerlany. Dystans ok. 40 km. trzynastoosobowa grupa pokona³a bez przeszkód. Sam pobyt w Kruszewie pozwoli³ na zakup kruszewskich ogórków i kiszonej kapusty, degustacjê bigosu, kiszki ziemniaczanej i wys³uchaniu koncertu w wykonaniu ludowego zespo³u Narwianek. Zaskoczeniem by³a mo liwoœæ dotkniêcia prawdziwego pi³karskiego Pucharu Polski, zdobytego w rb. przez bia³ostock¹ Jagielloniê. Trofeum dotykane przez takie osobistoœci pi³karskie jak Kazimierz Deyna, W³odzimierz Lubañski, Zbigniew Boniek i Tomasz Frankowski tym razem by³ w rêkach "Peletonu". Droga powrotna wiod³a tras¹ krótsz¹, bo przez Œliwno i dalej k³adk¹ ekologiczn¹ do Waniewa, Jeñk, upianki i P³onki Koœcielnej. Rowerzyœci po pokonaniu k³adki ekologicznej stanêli przed dylematem, gdy przejœcie, od k³adki do brzegu w Waniewie ok. 200m, znalaz³o siê pod wod¹. Wybrano bród, który trzeba by³o pokonaæ boso w doœæ ch³odnej wodzie, ale "zaoszczêdzono" przy tym 20 km. Teraz przed TR powa niejsze wyzwanie, bo dwudniowy wyjazd na Grabarkê (trasa ok. 75 km. w jedn¹ i ok. 85 km. w drug¹ stronê) w dniach wrzeœnia. Start zaplanowano na godzinê 8 pod Pomnikiem Niepodleg³oœci. Koszt noclegu w gospodarstwie agroturystycznym, nieopodal Grabarki, to 25 z³. Dokonaæ zapisu i dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o wyjeÿdzie mo na w sklepie rowerowym "Agat" pana Marka Grabowskiego w apach przy ul. Piwnej. Zapraszamy "Pla owicze" zakoñczyli swój sezon Zaplanowane na sobotê fina³owe gry najlepszych ekip siatkówki pla owej pañ i panów, wy³onionych w drodze turniejów eliminacyjnych organizowanych przez ³apski Oœrodek Kultury Fizycznej, trzeba by³o prze³o yæ, ze wzglêdu na deszczow¹ pogodê. Niedzielne przedpo³udnie okaza³o siê bardzo dobrym terminem. Na boisku do pi³ki pla owej zlokalizowanym przy ul. Leœnikowskiej spotka³y siê trzy najlepsze zespo³y w obu kategoriach. Rozpoczê³y panie. Przys³owie, e kobieta zmienn¹ jest, w tym przypadku nie mia³o zastosowania. Zwyciê y³y faworytki Anna Falkowska i Edyta Rzêsicka. Pojedynek o drug¹ lokatê rozstrzygnê³y tzw. ma³e punkty, a tych, o dwa, wiêcej zdoby³y Magdalena Sienkiewicz i Magdalena Duda. Trzecie miejsce zajê³y Justyna Ekiert i Magdalena Falkowska. Gry panów przynios³y spor¹ niespodziankê. Zwyciêzcy eliminacji- Falkowski/Jakubowski- zajêli trzeci¹ lokatê. Zwyciê y³ duet Michalski/Wilkowski przed Pêtkowskim/Jab³oñskim. Siatkarskie pojedynki sta³y na niez³ym poziomie i by³y bardzo wyrównane. Gratulujemy finalistom, a wszystkich graj¹cych w siatkówkê zapraszamy do zg³aszania swoich zespo³ów do rozgrywek EDMAR Ligi kobiet i mê czyzn (ostateczny termin mija 30 wrzeœnia) oraz o informowanie nas o chêci uczestniczenia w zajêciach treningowych. Dla mniej wtajemniczonych w siatkarskie arkana proponujemy udzia³ w jej rekreacyjnej wersji. 18

19 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY ul. Nowy Rynek 15, Łapy tel zaprasza w roku szkolnym 2010/2011 na zajęcia do pracowni Pracownia modelarska Pracownia muzyczna Pracownia plastyczna Pracownia muzyczna TANIEC WSPÓŁCZESNY TEATR STUDIO PIOSENKI ESTRADOWEJ grupa TAŃCA OPŁATA ZA ZAJĘCIA - 20 zł /miesięcznie zajęcia: (środa) godz /7-10 lat *PO ZAJĘCIACH ZEBRANIE Z RODZICAMI!! godz /11-14 lat *PO ZAJĘCIACH ZEBRANIE Z RODZICAMI!! Kaprys i Nie Teraz wtorek, środa, czwartek w godz spotkania (poniedziałek) godz gr. młodsza, początkująca godz gr. średnia grupa starsza poniedziałek - godz piątek ŁAPSKI CHÓR KAMERALNY CAPOEIRA budynek ul. Główna 8 grupa starsza godz DOM KULTURY (czwartek) godz /7-10 lat godz /11-14 lat SALA DOMU KULTURY - zapisy do końca września codziennie w godz SALA DOMU KULTURY zajęcia grupa młodsza środa budynek ul. Główna 8 1 spotkanie: (poniedziałek) godz *powyżej 14 lat SALA DOMU KULTURY zajęcia czwartek godz budynek ul. Główna 8 1 spotkanie: (czwartek) godz SALA DOMU KULTURY Przyjdź i spróbuj!!! 19

20 Pamiêtajcie o ogrodach, przecie stamt¹d przyszliœcie... ARBORETUM BOLESTRASZYCE Wakacyjne podró e mi³oœnikom przyrody radzimy po³¹czyæ z odwiedzeniem ciekawych parków czy ogrodów. Jednym z takich miejsc jest Arboretum Bolestraszyce, po³o- one niedaleko piêknego Przemyœla. Jest to jedno z bardziej znanych i licznie odwiedzanych arboretów. W ubieg³ym roku zwiedzi³o je oko³o 80 tys. osób. W tym artykule pragniemy przedstawiæ to niezwyk³e miejsce czytelnikom G.., choæ mo e dla niektórych bêdzie to mi³y powrót wspomnieniami do ju wczeœniej odwiedzonego miejsca. Spotkaæ mo na tam rodziny z dzieæmi, osoby starsze, wycieczki szkolne, a tak e osoby niepe³nosprawne. Dla tych ostatnich od niedawna istnieje tu przy wejœciu Ogród Sensualny( sensualny-czyli odbierany za pomoc¹ zmys³ów). Zbudowano go na podwy szeniach, aby osobom poruszaj¹cym siê na wózkach wygodniej by³o dotkn¹æ i pow¹chaæ roœliny. Na rabatach roœliny posadzono w porz¹dkuz przodu ni sze, dalej -wy sze. Ka da roœlina zosta³a oznaczona i opisana na tabliczce, dodatkowo tak e w jêzyku Brajla, dla osób z dysfunkcjami wzroku. Teren arboretum to dobre miejsce do odpoczynku- spacerujemy tam alejkami sk¹panymi w bujnej zieleni, dolinkami, w¹wozami, wzgórzem, nad stawami, prawie w leœnej g³uszy-tak ró norodne s¹, i co chwilê zmienne, widoki i roœlinnoœæ. Niektóre zak¹tki wydaj¹ siê byæ dzik¹ puszcz¹, z której za moment wyjdzie z matecznika wprost na nas nied wied. Pytanie-co to jest arboretum? Otó jest to wyodrêbniony obszar, na którym uprawiane s¹ drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa arbor- co oznacza drzewo. Arboretum w Bolestraszycach obejmuje park i dwór, w którym w po³owie XIX w. mieszka³ i tworzy³ znakomity malarz Piotr Micha³owski. Rosn¹ tam wiekowe drzewa pozosta³e z dawnego ogrodu, przeplataj¹ce siê z nowymi nasadzeniami, na które sk³adaj¹ siê gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagro one, gin¹ce i chronione gatunki roœlin. W dziuplach starych brzóz i lip gnie d ¹ siê liczne ptaki oraz mieszkaj¹ wiewiórki i nietoperze. Na powierzchni 25 hektarów zgromadzono bardzo du e iloœci cisów, starych odmian jab³oni, metasekwoji, mi³orzêbów, cypryœników b³otnych, k³okoczki po³udniowej, magnolii, dereni jadalnych i innych roœlin. W Arboretum mo na zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi kolekcjami roœlin: dendrologiczn¹ ( drzew i krzewów), roœlin wodnych i bagiennych, szklarniowych, wrzosowatych, a tak e roœlin biblijnych i u ytkowych. Najbardziej znana jest Kolekcja Narodowa rodzaju Iris serii Laevigatae. (wiêcej o Kolekcjach Narodowych: rg.pl) Szczególn¹ trosk¹ otaczane s¹ gatunki wpisane na krajow¹ czerwon¹ listê roœlin rzadkich, zagro onych, gin¹cych i chronionych, m.in.kotewka orzech wodny i szachownica kostkowata. Arboretum prowadzi równie yw¹ dzia³alnoœæ w zakresie promowania kultury, sztuki, nauki. Prezentowane s¹ wystawy przyrodnicze i plastyczne. Do sta³ych imprez nale y Miêdzynarodowy Plener Artystyczny ''Wiklina w Arboretum''. Wszystko to zaaran owano w taki sposób, aby ka da osoba lubi¹ca roœliny czu³a siê dobrze i mog³a coœ z tych inspiracji przenieœæ do w³asnego ogrodu. Zadziwiaj¹ca w tym wielkim za³o eniu jest dba³oœæ o szczegó³y i materia³y u yte do budowy (tylko naturalne) drewno, kamieñ, ceramika, wiklina. I tak jak roœliny zmieniaj¹ siê w zale noœci od pory roku, jak równie z wiekiem, tak zmieniaj¹ siê rze by z wikliny. Te, które ulegaj¹ powolnemu zniszczeniu, s¹ zastêpowane nowymi pomys³ami powoduj¹c, e ca³oœæ za³o enia jest zmienna i dynamiczna w czasie. Twórca Arboretum, prof. Jerzy Piórecki, ma w swoim synu godnego nastêpcê. Dziêki dobremu gospodarzowi miejsce to piêknieje i powiêksza siê z roku na rok, zaskakuj¹c i zachwycaj¹c kolejnych goœci. B¹d my nimi i my.

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r.

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym Wydzia Zdrowia i Polityki Spo ecznej uczestniczy we wspólnej akcji informacyjnej,,doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym, którπ organizuje we wspó pracy z Samorzπdem Doradców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Duczki: krajowe) 1. Utworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury. 2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół tego obiektu (Ośrodka Kultury)

Duczki: krajowe) 1. Utworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury. 2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół tego obiektu (Ośrodka Kultury) Duczki: Działanie: 1. Utworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury. 2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół tego obiektu (Ośrodka Kultury) 3. Zagospodarowanie centrum wsi 4. Stworzenie miejsca spotkań i imprez

Bardziej szczegółowo

socjalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miliczu

socjalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miliczu Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz remontem istniejącego zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo