PROTOKÓŁ nr XLV/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr XLV/2010"

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od do p. przewodniczący Piotr Olejniczak przewodniczy obradom XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Otwieram obrady 45 Sesji Rady Miejskiej Leszna. - Witam radnych Rady Miejskiej Leszna, - Witam Pana Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników, - Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, - Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji, - Witam przedstawicieli prasy lokalnej, radia i telewizji kablowej oraz mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejsze obrady, - Witam mieszkańców miasta Leszna zgromadzonych przed telewizorami. Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 20 radnych, nieobecnych jest 3 radnych. W związku z tym podejmowane podczas dzisiejszej sesji uchwały będą prawomocne. Informuję Państwa Radnych, że nie wniesiono uwag do protokółu 44 Sesji naszej Rady. Otrzymaliście Państwo porządek obrad dzisiejszej Sesji jest on na piśmie i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. W dniu 19 sierpnia br. Prezydent Miasta Leszna na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej 45 Sesji naszej Rady trzech projektów uchwał. Wniosek jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Są to projekty uchwał w sprawie: - zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Leszna DRUK nr utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie DRUK nr zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna - DRUK nr 587, które, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, jestem zobowiązany wprowadzić do porządku dzisiejszych obrad. Powyższe projekty uchwał umieszczam w punkcie 4, podpunkty odpowiednio: n, o, p. Projekty tych uchwał otrzymaliście państwo Radni podczas obrad Komisji poprzedzającej dzisiejszą Sesję. Otrzymaliście również Państwo Radni autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 na druku numer 582, drugą wersję uwzględniającą autopoprawki projektu uchwały w sprawie 1

2 2 udzielenia gminie Bogatynia pomocy finansowej rzeczowej dla powodzian na druku numer 583, a także drugą wersję uchwały na druku numer 581 w sprawie nadania nazwy ulicy chodzi tutaj o ulicę noszącą nazwę księdza Jerzego Popiełuszki. Czy są uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wnoszę o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały na DRUKU nr 575 znajdujący się w programie dzisiejszej sesji pod literką j. Uzasadniam to tym, że na obecnej sesji miały być rozpatrywane dwa wnioski w tej samej sprawie. W związku z porozumieniem w tej sprawie z Prezydentem a grupą radnych nie ma zasadności jakby teraz już rozpatrywania tego projektu. Proszę więc o uwzględnienie tego wniosku. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że jest to konsekwencja tego spotkania, które zwołałem z szefami klubów, tak? Dziękuję bardzo. W związku z tym pytam wszystkich radnych kto jest za tym, aby wykreślić projekt uchwały na DRUKU nr 575 pod numerem 4 j, proszę o podniesienie ręki? Pytam zatem, kto jest za usunięciem z porządku obrad projektu tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki i panie Leszku bardzo proszę policzyć. Dziękuję bardzo. 16 radnych za, przeciw 1, wstrzymało się. No to się nie zgadza. Wszyscy radni mają obowiązek głosowania. Zarządzam jeszcze raz głosowanie. Bardzo proszę kto jest za usunięciem tego projektu uchwały z porządku obrad? Za głosowało 21 radnych, przeciw 1. Bardzo proszę jeszcze raz o przegłosowanie ale teraz porządku obrad bez tego projektu uchwały. Kto jest za porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Początki są trudne ale bardzo proszę jeszcze raz o przegłosowanie całego porządku obrad. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Większością głosów za porządek obrad został przyjęty. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 DRUK nr 582 b) udzielenia Gminie Bogatynia pomocy rzeczowej dla powodzian DRUK nr 583 c) warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych oraz osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego DRUK nr 574 d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne DRUK nr 579 2

3 3 e) podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu Rozwiń skrzydła w biznesie DRUK nr 580 f) zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.11 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu DRUK nr 584 g) opinii dotyczącej projektu powołania Leszczyńskiego Centrum Nauki DRUK nr 518 h) utworzenia bezpłatnych, tymczasowych miejsc postojowych buforowych w rejonie Ćwiczni Miejskiej Wersja II - DRUK nr 531 i) nadania nazwy ulicom (Wiejska, Siewna, Rzepakowa) DRUK nr 571 j) nadania nazwy ulicy (ks. Jerzego Popiełuszki) DRUK nr 581 k) nadania nazwy ulicy (Solna) DRUK nr 577 l) nadania nazwy ulicy (Stawowa) DRUK nr 578 m) zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Leszna DRUK nr 585 n) utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie DRUK nr 586 o) zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna - DRUK nr Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu obrad, do informacji mojej. Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. p. przewodniczący Olejniczak - Szanowni Państwo Radni, Spotykamy się po dwumiesięcznej przerwie. Po wakacjach przystępujemy do kolejnych obrad Sesji Rady Miejskiej W okresie międzysesyjnym uroczyście obchodziliśmy Święto Policji oraz święto Wojska Polskiego, uczciliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 18 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej z udziałem wszystkich radnych, podczas którego omówiliśmy funkcjonowanie obozów w Gronowie podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Szeroki materiał faktograficzny unaocznił nam realia, obalając szereg półprawd związanych z tymi obozami. Powołano zespół, który zaproponuje radnym treść tablicy upamiętniającej obozy. W dniu 21 lipca wpłynęła Uchwała nr 13/83/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które wskazuje, że uchwała XLIV/512/2010 naszej Rady z 24 czerwca w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 została podjęta sprzecznie z przepisami prawa. 3

4 4 Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia Kolegium ustaliło termin usunięcia nieprawidłowości do 30 września bieżącego roku. W dniu 2 sierpnia wpłynęła z RIO uchwała nr 13/1084/2010 umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/498/2010 naszej Rady z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok Umorzenie jest zasadne ze względu na wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości naszą uchwałą numer XLIV/512/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku. W dniu 20 lipca na moje ręce wpłynęło podziękowanie dla radnej Pani Grażyny Banasik za pomoc i zaangażowanie w akcję pomocy powodzianom z Sandomierza od Pani Stanisławy Nawrockiej Prezesa Zarządu Fundacji Odzew Fundacja ta zorganizowała dwutygodniowe kolonie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej z Sandomierza. W swoim piśmie Pani Prezes stwierdza, cytuję Cieszy nas fakt, że organizacja pozarządowa może liczyć na pomoc i wsparcie Radnych. Stowarzyszenie Działamy dla Leszna wystąpiło do mnie o poparcie Wampiriady akcji honorowego krwiodawstwa, oczywiście akcję poparłem w pełni. Dnia 9 sierpnia doręczono odpis wyroku z 28 lipca 2010 w sprawie ze skargi Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu na uchwałę naszej Rady XXXV/405/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej paragrafu 3 ustęp 2 i paragrafu 15. Przez właściwy wydział jest przygotowywana nowelizacja tej uchwały. Wpłynął również odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi pana Andrzeja Gumiennego na uchwałę naszej Rady nr XLIV/492/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skargę odrzucił. Na zakończenie pragnę przypomnieć o ciążącym na radnych obowiązku złożenia ostatniego w tej kadencji oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed końcem kadencji najpóźniej do 12 września. Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam dwa pytania. Pierwsza to jest prośba aby Pan zechciał wyjaśnić a drugie to pytanie. Po pierwsze, chodzi o to, że do 12 września radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe. Nie wiem czy jest ta świadomość wśród wszystkich nas jakie są konsekwencje niezłożenia w terminie tego oświadczenia? Druga rzecz, to ponieważ zgodnie ze Statutem to Pan zwołuje sesje Rady Miejskiej Leszna i chciałbym zapytać z jakiego powodu ta sesja odbywa się w dniu dzisiejszym pod koniec sierpnia a nie jak planowano na początku września? W związku z tym, że otrzymaliśmy od pana jako Przewodniczącego plan działania Rady, który przewidywał właśnie tą sesję na dzień 9 września. Moi koledzy zaplanowali urlopy i nie mogą dzisiaj uczestniczyć w sesji a bardzo by chcieli ponieważ są omawiane nasze projekty uchwał. W związku z tym pytam się czy coś takiego było istotnego co jakby wymagało przyspieszenia tej sesji? 4

5 5 Bo jak na razie tutaj z informacji jakie uzyskano na komisjach nic takiego nie miało miejsca. Ja bardzo proszę o odpowiedź na te dwie kwestie. p. przewodniczący Olejniczak odpowiadam, no tak zgadza się ja zwołuję sesję i rozmawiałem z Panam i rozmawiałem z panem Jęczem i po prostu była taka potrzeba na prośbę pana Prezydenta została zwołana ta sesja. Ja myślę, że okres dwumiesięcznych wakacji spokojnie każdy z nas miał prawo wypocząć i również są wyjazdy wrześniowe jak i późniejsze. Niestety my jako radni powinniśmy się dostosować albo też możemy nie uczestniczyć. Chociaż tak naprawdę powinniśmy wszyscy uczestniczyć w każdej sesji. Jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe, to czy pani mecenas mogłaby? To w międzyczasie pan radny Szczot prosi o głos. Bardzo proszę. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Tak oczywiście my jesteśmy gotowi pracować dużo i ciężko ale chodzi tylko o to, że jeżeli planuje się pewne zdarzenie na początek września, to po prostu koledzy zaplanowali sobie wakacje w ostatnim tygodniu sierpnia no i bardzo chcieli uczestniczyć z tej sesji no, ale niestety nie mogą bo nie są w stanie na tą sesję dojechać. Ja myślę panie Przewodniczący, że lepszym rozwiązaniem było zorganizowanie sesji nadzwyczajnej nad tymi tematami, które zgłosił Prezydent, który miał coś ważnego do przedstawienie, to wtedy byśmy rozpatrywali te rzeczy, które on ma. Myślę, że to by było najlepiej a nasza sesja by się odbyła normalnie w terminie. p. przewodniczący Olejniczak ja rozumiem, to jest Pana zdanie a moje jest troszeczkę odmienne więc nie ma potrzeby, że tak powiem dyskusji na ten temat. Sesja została zwołana. Powiem jedno, program zwoływania sesji, który każdy radny dostał do wiadomości nie jest obowiązkowy, on jest kierunkowy. Czy już możemy otrzymać odpowiedź pani mecenas? Czym skutkuje niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnego? Dobrze za chwilę. Jeśli mogę zaproponować, to po informacji pana Prezydenta będzie odpowiedź pani mecenas. Bardzo proszę Panie Prezydencie o informację. Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. p. prezydent Malepszy - Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Panie i Panowie! Syntetyczne sprawozdanie za okres od ostatniej sesji, czyli od czerwca do sierpnia. Mimo okresu letniego sporo wydarzeń, które chciałem przedstawić. Podpisałem 91 zarządzeń, w tym dwa w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 14 w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych, powierzonych gminie, powierzonych i zleconych powiatowi, 2 zmiany w budżecie na 2010 rok, 5 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego, 1 w sprawie zatwierdzenia Konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych. Jednomyślnie zarekomendowała mi Komisja Konkursowa osobę pana Jerzego Jurgę i pan Jerzy Jurga dzisiaj otrzymał nominację na kolejne pięć lat kierowania jedną z największych szkół ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce. Również 1 zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z funkcji dyrektora szkoły a to na skutek takiej absolutnej gafy, której skutki polegały na tym, że 7 tysięcy uczniów w Polsce musiało ponownie zdawać egzamin zawodowy w 400 szkołach czy ośrodkach edukacyjnych. Koszt tego przedsięwzięcia w opinii ministra Edukacji to jest około złotych. 5

6 6 Powiadam jeszcze raz odpowiedzialnie, gafa która no taki skutek ma no i niestety również eliminuje przynajmniej na jakiś okres pana Mirosława Matuszewskiego, świetnego nauczyciela, bardzo dobrego dyrektora z możliwości pełnienia funkcji dyrektora bądź ubiegania się o funkcję. Chociaż tutaj tego nie przesądzam ponieważ trwa postępowanie dyscyplinarne w tej chwili na etapie Kuratorium Wielkopolskiego a potem Komisja, którą powoła pan Wojewoda i określi głębię winy pana Mirosława Matuszewskiego. 28 zarządzeń w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego, 1 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przy al. Konstytucji 3 Maja i tutaj około 440 m 2 na budowę, modernizację alei Konstytucji 3 Maja. Do tej pory ten grunt był w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie. Teraz sądzę kilka znaczących faktów, które mają bezpośredni lub pośredni udział samorządu Miasta Leszna. No wydarzenie tutaj rangi nie tylko wojewódzkiej, regionalnej, ale tak jak to określili przedstawiciele władz wojewódzkich i regionalnych i również krajowych a mianowicie zakończona została inwestycja umownie nazywana Trzebanią, na którą składała się budowa nowego wysypiska Trzebania, budowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Trzebani, budowa dwóch stacji przeładunkowych w Goli i w Rawiczu, rekultywacja 13 wysypisk, które dotychczas funkcjonowały na terenie gmin, które brały udział w tym przedsięwzięciu. Zebraliśmy myślę uzasadnione pochwały za udane przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym i społecznym. Na pewno mamy trochę jakiegoś takiego dyskomfortu, przepraszam ta sytuacja jest obiektywna a nie dyskomfort. Mianowicie pamiętają Państwo dyskomfort jaki był związany najpierw z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie. Składane wówczas oferty były wówczas wyższe od kwot składanych przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Spójności i również przez gminę w tym przedsięwzięciu. Unieważniliśmy pierwszy przetarg a potem był drugi, którego oferta była składana i była znacznie wyższa od kosztorysu. Trzeba było zwiększyć udział gmin przede wszystkim. W międzyczasie perturbacje trwające do tej pory związane z relacją złoty do euro. Przypomnę w umowie, którą podpisaliśmy, to EURO do złotego to było 3,39, a w tej chwili EURO jest na poziomie 4,0 złotych. Były również sytuacje takie, że było na 4,20 zł. To spowodowało to, że udział gmin wzrósł sporo a środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej spadły z 75% do 45%, ale inwestycja przede wszystkim jest oddana. Jej ranga społeczna, technologiczna i techniczna była dostrzegana zarówno przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska jak i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, ale przede wszystkim przez mieszkańców. Ta inwestycja była kierowana do mieszkańców i satysfakcja dla nas również polega na tym, że koledzy samorządowcy z byłego województwa leszczyńskiego dostrzegali tutaj rolę miasta Leszna w sensie lidera, ale też w imieniu nas wszystkich mieszkańców Leszna podziękowałem za to wzajemne zrozumienie i wspieranie się na każdym etapie tej inwestycji. Był to bardzo dobry przykład działania wspólnego dla dobra znacznej społeczności, ponieważ ta inwestycja będzie służyła wszystkim 250 tysiącom mieszkańców. Teraz czekamy z uzasadnionym optymizmem na decyzję Komisji Europejskiej, która musi orzec o tym, że ten wniosek jest modernizowany a mianowicie to, że nie będą utylizowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków i jest na to potrzebna decyzja Komisji Europejskiej. Mamy pozytywne opinie naszych instytucji centralnych a w tym wymienionych przeze mnie na wstępie. 6

7 7 Cieszymy się, zresztą Państwo radni mieli okazję zobaczyć tą inwestycję. Przekonany jestem, że uzasadnione jest to, aby były dni otwarte w Trzebani po to, żeby pokazać jaka jest ranga tej inwestycji nie tylko organizacyjna ale również i ta rzeczowa. Mamy również wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej i Naczelnej Izby Kontroli. RIO oczywiście dotyczące wykonania budżetu za 2008 rok. Tutaj jak pisze do Prezydenta Pani prezes RIO w Poznaniu wyniki zakończonej kontroli ujawniły nieprawidłowości spowodowane naruszeniem przepisów prawa przez pracowników w ramach wykonywanych przez nich obowiązków oraz brakiem nadzoru niedostatecznym ze strony kierownictwa. Tutaj jest wymienionych dwadzieścia punktów, które w większości dotyczą Wydziału Podatków i Windykacji, Wydziału Edukacji, Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji. Nie ze wszystkimi wnioskami dotyczącymi Wydziału Wydatków się zgadzam. Odpowiedzieliśmy RIO na wnioski i oczywiście do tej oceny podchodzimy z należną pokorą. Niestety muszę też powiedzieć, że niektóre naruszenia prawa się powtarzają co nie jest najlepszą przesłanką do pacy niektórych wydziałów. Kontrola NIK dotyczyła zarządzania budynkami publicznymi i może warto poinformować przy okazji, że tych budynków jest 419 a z tego 202 to są budynki mieszkalne i opinia dotycząca budynków mieszkalnych jest pozytywna. Natomiast negatywnie kontrola NIK ocenia zarządzanie budynkami użyteczności publicznej i tutaj wytyka nam takich szereg uchybień formalnych ale również takich, że stan niektórych budynków jest niewłaściwy. Protokóły i wnioski pokontrolne są oczywiście do wglądu przez Państwa radnych jak i przez mieszkańców Leszna. Pogoda w tym roku nie najlepsza a szereg inwestycji realizujemy a w tym te rangi jak droga 323. Natomiast z uwagi na warunki terenowe największe opóźnienia notujemy na trasie droga Osieczna a Alejami Piłsudzkiego. Tutaj no te warunki przede wszystkim pogodowe i spore opady deszczu powodują to, że wykonawcy mają problemy z wykonaniem prac na tej inwestycji. Mogę powiedzieć, że z przyczyn usprawiedliwionych ta inwestycja nie będzie oddana w terminie zakładanym umową. Łącznik między ul. Osiecką a al. Piłsudzkiego. Tam jest klasa gleby II i III i wysoki poziom gliny powoduje, że przenikalność wód opadowych jest niska i stąd te problemy. Natomiast na pozostałych inwestycjach nie notujemy opóźnień i jestem przekonany, że zostaną zrealizowane zgodnie z terminem. Trochę perturbacji z rozpoczęciem inwestycji ulica Dworcowa. Tutaj znowu PKP i w zasadzie nie wiem czy już jest pozwolenie na budowę tego odcinka? Dalej nie mamy i proszę sobie wyobrazić, że dalej ten odcinek jest własnością PKP. Wykonawca jest i to są oczywiście określone perturbacje ponieważ chcieliśmy wykonać to jak najszybciej mimo, że nie mieliśmy też nie z naszej winy na tą inwestycję w okresie wakacyjnym pozwolenia, żeby wykonać najpierw ten wschodni chodnik a potem przejść na zachodni i takie właśnie tutaj problemy. Chciałbym również powitać dzisiaj na sesji pana Macieja Mizgalskiego. Myślę, że znaną osobę dla większości z Państwa z działalności w obszarze kultury. Pan Mizgalski wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Witamy panie dyrektorze. Jestem przekonany, że nie zawiedzie zarówno siebie jak i nas. Oczekiwania są spore ponieważ dorobek zawodowy pana Macieja Mizgalskiego upoważnia mnie do takiej właśnie oceny. 7

8 8 Życzymy satysfakcjonujących Pana i nas działań i efektów tej pracy. Bardzo liczymy na Pana doświadczenie w zakresie kierowania i menadżeryzmu w kulturze. Pan Maciej Mizgalski zaczynał pracę w Lesznie w edukacji muzycznej i skończył na poziomie takim, że Leszno i nie tylko Lesznu gwarantował obecność znakomitych artystów z najwyższych półek. Także powodzenia, gratuluję i życzę dobrej relacji z samorządem miasta. Również informacja i jestem przekonany, że pozytywna. Mianowicie bezrobocie w Lesznie, czyli rynek pracy i poziom bezrobocia jest około 7% i on jest jeszcze wyższy o parę dziesiątek procenta od tego poziomu, który mieliśmy w 2008 roku, ale pracy przybywa. Nie ma takich jakichś niepokojących faktów, które związane są ze zwolnieniami grupowymi. Natomiast jest pewna dynamika na rynku pracy i z całą pewnością ten rynek pracy i jego poziom z zwłaszcza w wykonawstwie polega na tym, że sporo jest inwestycji finansowanych z budżetu miasta, ale również finansowane przez osoby fizyczne i prawne i to daje prace i efekty naszych działań i ta stopa bezrobocia wynosi jak powiedziałem 7%. W lipcu i sierpniu 625 osób podjęło pracę a w tym 350 to mieszkańcy Leszna i Urząd Pracy w lipcu i sierpniu prawie 600 ofert pracy otrzymał i to jest ważne. Na dzisiaj tych ofert pracy jest około 200 a w tym są również stanowiska dla osób nie wymagających kwalifikacji ale również posiadających takie kwalifikacje jak operator koparek sterowanych numerycznie 23 stanowiska, spawacz 16, cieśla szalunkowy, ale są również takie nie wymagające kwalifikacji jak robotnik budowlany, czy nieokreślone prace fizyczne czy robotnik gospodarczy. Bardzo ważna informacja i tutaj też można podziękować PUP za aktywność w zakresie pozyskiwania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i na dzisiaj to jest prawie 11 mln złotych kierowanych do 1300 osób a z tego 800 to mieszkańcy Leszna. Do końca roku PUP zamierza aktywizować jeszcze 600 mieszkańców Leszna. Druga informacja związana z rynkiem pracy i tutaj chciałbym przedstawić po raz pierwszy publicznie bo z niedowierzaniem patrzyłem na realizację dochodów miasta z PIT. Statystyka wymieniona tutaj przeze mnie a dotycząca rynku pracy w żaden sposób nie może potwierdzać tego, że pan Minister Finansów na ten rok oczywiście określił nam wpływy z PIT ale niestety one zgodnie z upływem czasu są niższe o 10% od zakładanych. Czyli na dzisiaj brakuje około 6 mln złotych w stosunku do tych zakładanych przez ministra. PIT, to jest podatek płacony przez osoby fizyczne a tej pracy jest nie mniej niż w roku 2008, w którym przecież mieliśmy nadwyżkę prawie 7 mln złotych. W Kaliszu we wrześniu jest Związek Miast Polskich i tutaj nie możemy się zgodzić, po raz drugi miasta i również miasta takie jak Leszno jest i w cudzysłowiu proszę to przyjąć jesteśmy oszukiwani przez centrum. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. CIT zakładany przez nas jest realizowany zgodnie z planem natomiast PIT jest poniżej planów zakładanych przecież przez Ministra Finansów a statystyka na to absolutnie nie wskazuje. Państwo Radni otrzymają sprawozdanie z wykonania budżetu za 6 miesięcy 2010 roku i tutaj poza tą sytuacją z PIT nie ma powodu do niepokoju bo wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem i dochody również no poza PIT. W minionym okresie sprzedaliśmy dwie nieruchomości na ul. Poznańskiej 2672 m 2 za kwotę bliską 1,5 mln złotych czyli 1 mln 460 tys. zł. a więc za 450 zł 1 m 2 i to jest nieruchomość przylegająca do nieruchomości, na której 8

9 9 będą realizowane obiekty wielko powierzchniowe i handlowe przy ulicy Poznańskiej. Również na ul. Przemysłowej sprzedaliśmy nieruchomość 2000 m 2 to jest ½ tej nieruchomości ponieważ druga połowa to była własność miasta za kwotę złotych. Akty Notarialne podpisane zostały i kwoty wpłynęły na konto miasta Leszna. Sprzedaliśmy również notarialnie 9 mieszkań. Informacja zawsze oczekiwana o przetargach. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP. Wartość kosztorysu inwestorskiego prawie 6 mln zł. a w tym zakres miejski 3 mln 800 tys. zł, a ten PKP 2 mln 160 tys. zł. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum Firm; Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.-lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowo - Handlowe PRA - MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Kwota złożona przez Konsorcjum to 4 mln 574 tys. złotych brutto a w tym zakres miejski prawie 3 mln 100 tys. zł. a zakres PKP 1,5 mln złotych. Nadzór inwestorski przebudowy ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP. Wartość kosztorysu 180 tys. zł. Wpłynęły trzy oferty i najkorzystniejszą złożyła Federacja Oddział NOT w Poznaniu na prawie złotych. Nadzór będzie opłacany przez PKP proporcjonalnie do wartości robót budowanych tak mamy w umowie z PKP podpisane. Adaptacja budynku przy ulicy Kilińskiego na Rewir Dzielnicowych wreszcie doszła do skutku i ten przetarg też wydłużany nie z naszej winy. Wartość kosztorysu inwestorskiego prawie zł brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Stanisław i Ewa Dudkowiak Spółka jawna z ceną ofertową prawie zł brutto. Środki mamy zabezpieczone w budżecie i jestem przekonany, że tą inwestycję zrealizujemy do końca roku. Na tą inwestycję mieszkańcy Zatorza czekają. Ważna inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa w tej części miasta. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spółdzielczej od ul. Szymanowskiego do ul. Styki. Wartość kosztorysu inwestorskiego zł. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty a najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Komunalnych ADAM Sp. z o.o. Cena ofertowa złotych i kwota ta zabezpieczona w budżecie. Budowa nawierzchni w ul. Podgórnej, Rolnej oraz przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci sanitarnej. Kosztorys inwestorski na 1 mln 256 tys. zł. Wpłynęły 4 oferty i najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo PRA MAS na kwotę zł. Przebudowa chodnika w ulicy Skarbowej. Wartość kosztorysu inwestorskiego złotych. Wpłynęła 1 oferta na zł Firmy Drog-Trans Andrzej Paradowski z siedzibą w Górze. Budowa nawierzchni w ul. Solnej, Tkackiej, Snycerskiej, Nowej wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji deszczowej. Wartość kosztorysu inwestorskiego ponad 2,5 mln zł. brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum wymienionej Firmy ADAM oraz Kamel z siedzibą w Lesznie z ceną ofertową 1 mln 370 tys. zł. Opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno- filtracyjnym. Wartość kosztorysu inwestorskiego zł. 9

10 10 Wpłynęło 6 ofert i najkorzystniejszą złożyła Firma Zakład Obsługi Budownictwa Kolektor Serwis z siedzibą w Lesznie na zł. Budowa nawierzchni w ul. Orłowskiego zamówienie z wolnej ręki jako uzupełnienie do zamówienia podstawowego. Budowa nawierzchni przy ul. Kossaka. Wartość wg kosztorysu inwestorskiego zł. Zamówienie udzielono wykonawcy nawierzchni przy ul. Kossaka Firmie Handlowo Usługowej Jacek Malepszy. To są informacje dotyczące przetargów. Ponieważ takim gorącym tematem w tej chwili jest temat finansowania solarów, to chciałem poinformować, że taką formę ogrzewania mamy na jednym z budynków publicznych miasta, tym nowym budowanym na potrzeby sportowców w Zaborowie. Natomiast NFOŚiGW podpisał umowę z sześcioma bankami na uruchomienie dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Tym problemem również zajęliśmy się w Lesznie i jest uruchomiony dostęp do informacji na stronach internetowych miasta i są wskazane również adresy, pod którymi mogą inwestorzy otrzymać informacje związane z procedurami, z dostępem do środków. Nie wskazujemy w tej informacji producentów po to, żeby nie być posądzonym tutaj o stronniczość. Będziemy oczywiście pomagać tym mieszkańcom w sensie informacyjnym, którzy takiej pomocy w sensie informacyjnym będą od nas oczekiwali. Na dzisiaj nie przewiduje się dostępu przez samorządy do środków naszego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na 2010 rok. Być może, że takie środki zostaną uruchomione w roku Również chciałem poinformować o perturbacjach związanych z budową oczekiwanego przez mieszkańców Zaborowa i również radnych placu zabaw na Zaborowie. Kosztorys inwestorski wynosił złotych i tutaj mieliśmy zł dotacji z Ministerstwa Edukacji i potrzebne było zł własnych środków. Mamy je w budżecie. Do tej pory były dwa przetargi i tak pierwszy przetarg 1 oferta na ponad zł. Oczywiście nie mogliśmy takiej przyjąć. Drugi przetarg wpłynęły 2 oferty i ta najtańsza na prawie zł. a ta druga na zł. No i dylemat czy realizujemy zakres rzeczowy tej inwestycji tak jak zakładaliśmy pierwotnie czy rezygnujemy z dotacji ponieważ wymóg Ministerstwa jest taki, że nawierzchnia placu zabaw powinna być utwardzona specjalnym tworzywem sztucznym, którego koszt jest nadzwyczajny. To znaczy cena rynku jest nadzwyczajna bo producenci wykorzystują tą sytuację i tak wysoką cenę proponują. Ponieważ w tych ofertach tak wysoka oferta w stosunku do kosztorysu właśnie wynika z ceny tego tworzywa sztucznego, który ma dać bezpieczeństwo bawiącym się na placu zabaw dzieciom. Będziemy musieli o tym zdecydować ponieważ wydaje się, że inwestycja jest pożądana i potrzebna. Pewnie w najbliższym czasie zdecydujemy. 150 m 2 jest tej powierzchni sztucznej i ona jest wyceniona na prawie złotych przez producentów. Dwóch producentów w kraju jest. Chciałbym już na koniec poinformować o spotkaniach, które wynikają z sytuacji w samorządzie. Mianowicie spotkałem się z Panem Karolem Pabisiakiem, było kilka spotkań ale to ostatnie związane było z obchodami 30 lecia porozumień sierpniowych, na którym to uznaliśmy i też zresztą decyzje Rady były wcześniej podjęte a związane z wydatkami finansowymi i na pewno będzie drugie wydanie publikacji Solidarność Leszczyńska, pisana publikacja przez pana Waldemara Handke i jej prezentacja będzie miła miejsce we wrześniu. 10

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo