PROTOKÓŁ nr XLV/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr XLV/2010"

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od do p. przewodniczący Piotr Olejniczak przewodniczy obradom XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Otwieram obrady 45 Sesji Rady Miejskiej Leszna. - Witam radnych Rady Miejskiej Leszna, - Witam Pana Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników, - Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, - Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji, - Witam przedstawicieli prasy lokalnej, radia i telewizji kablowej oraz mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejsze obrady, - Witam mieszkańców miasta Leszna zgromadzonych przed telewizorami. Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 20 radnych, nieobecnych jest 3 radnych. W związku z tym podejmowane podczas dzisiejszej sesji uchwały będą prawomocne. Informuję Państwa Radnych, że nie wniesiono uwag do protokółu 44 Sesji naszej Rady. Otrzymaliście Państwo porządek obrad dzisiejszej Sesji jest on na piśmie i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. W dniu 19 sierpnia br. Prezydent Miasta Leszna na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej 45 Sesji naszej Rady trzech projektów uchwał. Wniosek jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Są to projekty uchwał w sprawie: - zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Leszna DRUK nr utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie DRUK nr zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna - DRUK nr 587, które, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, jestem zobowiązany wprowadzić do porządku dzisiejszych obrad. Powyższe projekty uchwał umieszczam w punkcie 4, podpunkty odpowiednio: n, o, p. Projekty tych uchwał otrzymaliście państwo Radni podczas obrad Komisji poprzedzającej dzisiejszą Sesję. Otrzymaliście również Państwo Radni autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 na druku numer 582, drugą wersję uwzględniającą autopoprawki projektu uchwały w sprawie 1

2 2 udzielenia gminie Bogatynia pomocy finansowej rzeczowej dla powodzian na druku numer 583, a także drugą wersję uchwały na druku numer 581 w sprawie nadania nazwy ulicy chodzi tutaj o ulicę noszącą nazwę księdza Jerzego Popiełuszki. Czy są uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wnoszę o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały na DRUKU nr 575 znajdujący się w programie dzisiejszej sesji pod literką j. Uzasadniam to tym, że na obecnej sesji miały być rozpatrywane dwa wnioski w tej samej sprawie. W związku z porozumieniem w tej sprawie z Prezydentem a grupą radnych nie ma zasadności jakby teraz już rozpatrywania tego projektu. Proszę więc o uwzględnienie tego wniosku. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że jest to konsekwencja tego spotkania, które zwołałem z szefami klubów, tak? Dziękuję bardzo. W związku z tym pytam wszystkich radnych kto jest za tym, aby wykreślić projekt uchwały na DRUKU nr 575 pod numerem 4 j, proszę o podniesienie ręki? Pytam zatem, kto jest za usunięciem z porządku obrad projektu tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki i panie Leszku bardzo proszę policzyć. Dziękuję bardzo. 16 radnych za, przeciw 1, wstrzymało się. No to się nie zgadza. Wszyscy radni mają obowiązek głosowania. Zarządzam jeszcze raz głosowanie. Bardzo proszę kto jest za usunięciem tego projektu uchwały z porządku obrad? Za głosowało 21 radnych, przeciw 1. Bardzo proszę jeszcze raz o przegłosowanie ale teraz porządku obrad bez tego projektu uchwały. Kto jest za porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Początki są trudne ale bardzo proszę jeszcze raz o przegłosowanie całego porządku obrad. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Większością głosów za porządek obrad został przyjęty. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 DRUK nr 582 b) udzielenia Gminie Bogatynia pomocy rzeczowej dla powodzian DRUK nr 583 c) warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych oraz osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego DRUK nr 574 d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne DRUK nr 579 2

3 3 e) podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu Rozwiń skrzydła w biznesie DRUK nr 580 f) zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.11 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu DRUK nr 584 g) opinii dotyczącej projektu powołania Leszczyńskiego Centrum Nauki DRUK nr 518 h) utworzenia bezpłatnych, tymczasowych miejsc postojowych buforowych w rejonie Ćwiczni Miejskiej Wersja II - DRUK nr 531 i) nadania nazwy ulicom (Wiejska, Siewna, Rzepakowa) DRUK nr 571 j) nadania nazwy ulicy (ks. Jerzego Popiełuszki) DRUK nr 581 k) nadania nazwy ulicy (Solna) DRUK nr 577 l) nadania nazwy ulicy (Stawowa) DRUK nr 578 m) zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Leszna DRUK nr 585 n) utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie DRUK nr 586 o) zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna - DRUK nr Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu obrad, do informacji mojej. Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. p. przewodniczący Olejniczak - Szanowni Państwo Radni, Spotykamy się po dwumiesięcznej przerwie. Po wakacjach przystępujemy do kolejnych obrad Sesji Rady Miejskiej W okresie międzysesyjnym uroczyście obchodziliśmy Święto Policji oraz święto Wojska Polskiego, uczciliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 18 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej z udziałem wszystkich radnych, podczas którego omówiliśmy funkcjonowanie obozów w Gronowie podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Szeroki materiał faktograficzny unaocznił nam realia, obalając szereg półprawd związanych z tymi obozami. Powołano zespół, który zaproponuje radnym treść tablicy upamiętniającej obozy. W dniu 21 lipca wpłynęła Uchwała nr 13/83/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które wskazuje, że uchwała XLIV/512/2010 naszej Rady z 24 czerwca w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 została podjęta sprzecznie z przepisami prawa. 3

4 4 Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia Kolegium ustaliło termin usunięcia nieprawidłowości do 30 września bieżącego roku. W dniu 2 sierpnia wpłynęła z RIO uchwała nr 13/1084/2010 umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/498/2010 naszej Rady z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok Umorzenie jest zasadne ze względu na wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości naszą uchwałą numer XLIV/512/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku. W dniu 20 lipca na moje ręce wpłynęło podziękowanie dla radnej Pani Grażyny Banasik za pomoc i zaangażowanie w akcję pomocy powodzianom z Sandomierza od Pani Stanisławy Nawrockiej Prezesa Zarządu Fundacji Odzew Fundacja ta zorganizowała dwutygodniowe kolonie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej z Sandomierza. W swoim piśmie Pani Prezes stwierdza, cytuję Cieszy nas fakt, że organizacja pozarządowa może liczyć na pomoc i wsparcie Radnych. Stowarzyszenie Działamy dla Leszna wystąpiło do mnie o poparcie Wampiriady akcji honorowego krwiodawstwa, oczywiście akcję poparłem w pełni. Dnia 9 sierpnia doręczono odpis wyroku z 28 lipca 2010 w sprawie ze skargi Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu na uchwałę naszej Rady XXXV/405/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej paragrafu 3 ustęp 2 i paragrafu 15. Przez właściwy wydział jest przygotowywana nowelizacja tej uchwały. Wpłynął również odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi pana Andrzeja Gumiennego na uchwałę naszej Rady nr XLIV/492/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skargę odrzucił. Na zakończenie pragnę przypomnieć o ciążącym na radnych obowiązku złożenia ostatniego w tej kadencji oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed końcem kadencji najpóźniej do 12 września. Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam dwa pytania. Pierwsza to jest prośba aby Pan zechciał wyjaśnić a drugie to pytanie. Po pierwsze, chodzi o to, że do 12 września radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe. Nie wiem czy jest ta świadomość wśród wszystkich nas jakie są konsekwencje niezłożenia w terminie tego oświadczenia? Druga rzecz, to ponieważ zgodnie ze Statutem to Pan zwołuje sesje Rady Miejskiej Leszna i chciałbym zapytać z jakiego powodu ta sesja odbywa się w dniu dzisiejszym pod koniec sierpnia a nie jak planowano na początku września? W związku z tym, że otrzymaliśmy od pana jako Przewodniczącego plan działania Rady, który przewidywał właśnie tą sesję na dzień 9 września. Moi koledzy zaplanowali urlopy i nie mogą dzisiaj uczestniczyć w sesji a bardzo by chcieli ponieważ są omawiane nasze projekty uchwał. W związku z tym pytam się czy coś takiego było istotnego co jakby wymagało przyspieszenia tej sesji? 4

5 5 Bo jak na razie tutaj z informacji jakie uzyskano na komisjach nic takiego nie miało miejsca. Ja bardzo proszę o odpowiedź na te dwie kwestie. p. przewodniczący Olejniczak odpowiadam, no tak zgadza się ja zwołuję sesję i rozmawiałem z Panam i rozmawiałem z panem Jęczem i po prostu była taka potrzeba na prośbę pana Prezydenta została zwołana ta sesja. Ja myślę, że okres dwumiesięcznych wakacji spokojnie każdy z nas miał prawo wypocząć i również są wyjazdy wrześniowe jak i późniejsze. Niestety my jako radni powinniśmy się dostosować albo też możemy nie uczestniczyć. Chociaż tak naprawdę powinniśmy wszyscy uczestniczyć w każdej sesji. Jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe, to czy pani mecenas mogłaby? To w międzyczasie pan radny Szczot prosi o głos. Bardzo proszę. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Tak oczywiście my jesteśmy gotowi pracować dużo i ciężko ale chodzi tylko o to, że jeżeli planuje się pewne zdarzenie na początek września, to po prostu koledzy zaplanowali sobie wakacje w ostatnim tygodniu sierpnia no i bardzo chcieli uczestniczyć z tej sesji no, ale niestety nie mogą bo nie są w stanie na tą sesję dojechać. Ja myślę panie Przewodniczący, że lepszym rozwiązaniem było zorganizowanie sesji nadzwyczajnej nad tymi tematami, które zgłosił Prezydent, który miał coś ważnego do przedstawienie, to wtedy byśmy rozpatrywali te rzeczy, które on ma. Myślę, że to by było najlepiej a nasza sesja by się odbyła normalnie w terminie. p. przewodniczący Olejniczak ja rozumiem, to jest Pana zdanie a moje jest troszeczkę odmienne więc nie ma potrzeby, że tak powiem dyskusji na ten temat. Sesja została zwołana. Powiem jedno, program zwoływania sesji, który każdy radny dostał do wiadomości nie jest obowiązkowy, on jest kierunkowy. Czy już możemy otrzymać odpowiedź pani mecenas? Czym skutkuje niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnego? Dobrze za chwilę. Jeśli mogę zaproponować, to po informacji pana Prezydenta będzie odpowiedź pani mecenas. Bardzo proszę Panie Prezydencie o informację. Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. p. prezydent Malepszy - Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Panie i Panowie! Syntetyczne sprawozdanie za okres od ostatniej sesji, czyli od czerwca do sierpnia. Mimo okresu letniego sporo wydarzeń, które chciałem przedstawić. Podpisałem 91 zarządzeń, w tym dwa w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 14 w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych, powierzonych gminie, powierzonych i zleconych powiatowi, 2 zmiany w budżecie na 2010 rok, 5 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego, 1 w sprawie zatwierdzenia Konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych. Jednomyślnie zarekomendowała mi Komisja Konkursowa osobę pana Jerzego Jurgę i pan Jerzy Jurga dzisiaj otrzymał nominację na kolejne pięć lat kierowania jedną z największych szkół ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce. Również 1 zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z funkcji dyrektora szkoły a to na skutek takiej absolutnej gafy, której skutki polegały na tym, że 7 tysięcy uczniów w Polsce musiało ponownie zdawać egzamin zawodowy w 400 szkołach czy ośrodkach edukacyjnych. Koszt tego przedsięwzięcia w opinii ministra Edukacji to jest około złotych. 5

6 6 Powiadam jeszcze raz odpowiedzialnie, gafa która no taki skutek ma no i niestety również eliminuje przynajmniej na jakiś okres pana Mirosława Matuszewskiego, świetnego nauczyciela, bardzo dobrego dyrektora z możliwości pełnienia funkcji dyrektora bądź ubiegania się o funkcję. Chociaż tutaj tego nie przesądzam ponieważ trwa postępowanie dyscyplinarne w tej chwili na etapie Kuratorium Wielkopolskiego a potem Komisja, którą powoła pan Wojewoda i określi głębię winy pana Mirosława Matuszewskiego. 28 zarządzeń w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego, 1 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przy al. Konstytucji 3 Maja i tutaj około 440 m 2 na budowę, modernizację alei Konstytucji 3 Maja. Do tej pory ten grunt był w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie. Teraz sądzę kilka znaczących faktów, które mają bezpośredni lub pośredni udział samorządu Miasta Leszna. No wydarzenie tutaj rangi nie tylko wojewódzkiej, regionalnej, ale tak jak to określili przedstawiciele władz wojewódzkich i regionalnych i również krajowych a mianowicie zakończona została inwestycja umownie nazywana Trzebanią, na którą składała się budowa nowego wysypiska Trzebania, budowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Trzebani, budowa dwóch stacji przeładunkowych w Goli i w Rawiczu, rekultywacja 13 wysypisk, które dotychczas funkcjonowały na terenie gmin, które brały udział w tym przedsięwzięciu. Zebraliśmy myślę uzasadnione pochwały za udane przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym i społecznym. Na pewno mamy trochę jakiegoś takiego dyskomfortu, przepraszam ta sytuacja jest obiektywna a nie dyskomfort. Mianowicie pamiętają Państwo dyskomfort jaki był związany najpierw z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie. Składane wówczas oferty były wówczas wyższe od kwot składanych przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Spójności i również przez gminę w tym przedsięwzięciu. Unieważniliśmy pierwszy przetarg a potem był drugi, którego oferta była składana i była znacznie wyższa od kosztorysu. Trzeba było zwiększyć udział gmin przede wszystkim. W międzyczasie perturbacje trwające do tej pory związane z relacją złoty do euro. Przypomnę w umowie, którą podpisaliśmy, to EURO do złotego to było 3,39, a w tej chwili EURO jest na poziomie 4,0 złotych. Były również sytuacje takie, że było na 4,20 zł. To spowodowało to, że udział gmin wzrósł sporo a środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej spadły z 75% do 45%, ale inwestycja przede wszystkim jest oddana. Jej ranga społeczna, technologiczna i techniczna była dostrzegana zarówno przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska jak i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, ale przede wszystkim przez mieszkańców. Ta inwestycja była kierowana do mieszkańców i satysfakcja dla nas również polega na tym, że koledzy samorządowcy z byłego województwa leszczyńskiego dostrzegali tutaj rolę miasta Leszna w sensie lidera, ale też w imieniu nas wszystkich mieszkańców Leszna podziękowałem za to wzajemne zrozumienie i wspieranie się na każdym etapie tej inwestycji. Był to bardzo dobry przykład działania wspólnego dla dobra znacznej społeczności, ponieważ ta inwestycja będzie służyła wszystkim 250 tysiącom mieszkańców. Teraz czekamy z uzasadnionym optymizmem na decyzję Komisji Europejskiej, która musi orzec o tym, że ten wniosek jest modernizowany a mianowicie to, że nie będą utylizowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków i jest na to potrzebna decyzja Komisji Europejskiej. Mamy pozytywne opinie naszych instytucji centralnych a w tym wymienionych przeze mnie na wstępie. 6

7 7 Cieszymy się, zresztą Państwo radni mieli okazję zobaczyć tą inwestycję. Przekonany jestem, że uzasadnione jest to, aby były dni otwarte w Trzebani po to, żeby pokazać jaka jest ranga tej inwestycji nie tylko organizacyjna ale również i ta rzeczowa. Mamy również wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej i Naczelnej Izby Kontroli. RIO oczywiście dotyczące wykonania budżetu za 2008 rok. Tutaj jak pisze do Prezydenta Pani prezes RIO w Poznaniu wyniki zakończonej kontroli ujawniły nieprawidłowości spowodowane naruszeniem przepisów prawa przez pracowników w ramach wykonywanych przez nich obowiązków oraz brakiem nadzoru niedostatecznym ze strony kierownictwa. Tutaj jest wymienionych dwadzieścia punktów, które w większości dotyczą Wydziału Podatków i Windykacji, Wydziału Edukacji, Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji. Nie ze wszystkimi wnioskami dotyczącymi Wydziału Wydatków się zgadzam. Odpowiedzieliśmy RIO na wnioski i oczywiście do tej oceny podchodzimy z należną pokorą. Niestety muszę też powiedzieć, że niektóre naruszenia prawa się powtarzają co nie jest najlepszą przesłanką do pacy niektórych wydziałów. Kontrola NIK dotyczyła zarządzania budynkami publicznymi i może warto poinformować przy okazji, że tych budynków jest 419 a z tego 202 to są budynki mieszkalne i opinia dotycząca budynków mieszkalnych jest pozytywna. Natomiast negatywnie kontrola NIK ocenia zarządzanie budynkami użyteczności publicznej i tutaj wytyka nam takich szereg uchybień formalnych ale również takich, że stan niektórych budynków jest niewłaściwy. Protokóły i wnioski pokontrolne są oczywiście do wglądu przez Państwa radnych jak i przez mieszkańców Leszna. Pogoda w tym roku nie najlepsza a szereg inwestycji realizujemy a w tym te rangi jak droga 323. Natomiast z uwagi na warunki terenowe największe opóźnienia notujemy na trasie droga Osieczna a Alejami Piłsudzkiego. Tutaj no te warunki przede wszystkim pogodowe i spore opady deszczu powodują to, że wykonawcy mają problemy z wykonaniem prac na tej inwestycji. Mogę powiedzieć, że z przyczyn usprawiedliwionych ta inwestycja nie będzie oddana w terminie zakładanym umową. Łącznik między ul. Osiecką a al. Piłsudzkiego. Tam jest klasa gleby II i III i wysoki poziom gliny powoduje, że przenikalność wód opadowych jest niska i stąd te problemy. Natomiast na pozostałych inwestycjach nie notujemy opóźnień i jestem przekonany, że zostaną zrealizowane zgodnie z terminem. Trochę perturbacji z rozpoczęciem inwestycji ulica Dworcowa. Tutaj znowu PKP i w zasadzie nie wiem czy już jest pozwolenie na budowę tego odcinka? Dalej nie mamy i proszę sobie wyobrazić, że dalej ten odcinek jest własnością PKP. Wykonawca jest i to są oczywiście określone perturbacje ponieważ chcieliśmy wykonać to jak najszybciej mimo, że nie mieliśmy też nie z naszej winy na tą inwestycję w okresie wakacyjnym pozwolenia, żeby wykonać najpierw ten wschodni chodnik a potem przejść na zachodni i takie właśnie tutaj problemy. Chciałbym również powitać dzisiaj na sesji pana Macieja Mizgalskiego. Myślę, że znaną osobę dla większości z Państwa z działalności w obszarze kultury. Pan Mizgalski wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Witamy panie dyrektorze. Jestem przekonany, że nie zawiedzie zarówno siebie jak i nas. Oczekiwania są spore ponieważ dorobek zawodowy pana Macieja Mizgalskiego upoważnia mnie do takiej właśnie oceny. 7

8 8 Życzymy satysfakcjonujących Pana i nas działań i efektów tej pracy. Bardzo liczymy na Pana doświadczenie w zakresie kierowania i menadżeryzmu w kulturze. Pan Maciej Mizgalski zaczynał pracę w Lesznie w edukacji muzycznej i skończył na poziomie takim, że Leszno i nie tylko Lesznu gwarantował obecność znakomitych artystów z najwyższych półek. Także powodzenia, gratuluję i życzę dobrej relacji z samorządem miasta. Również informacja i jestem przekonany, że pozytywna. Mianowicie bezrobocie w Lesznie, czyli rynek pracy i poziom bezrobocia jest około 7% i on jest jeszcze wyższy o parę dziesiątek procenta od tego poziomu, który mieliśmy w 2008 roku, ale pracy przybywa. Nie ma takich jakichś niepokojących faktów, które związane są ze zwolnieniami grupowymi. Natomiast jest pewna dynamika na rynku pracy i z całą pewnością ten rynek pracy i jego poziom z zwłaszcza w wykonawstwie polega na tym, że sporo jest inwestycji finansowanych z budżetu miasta, ale również finansowane przez osoby fizyczne i prawne i to daje prace i efekty naszych działań i ta stopa bezrobocia wynosi jak powiedziałem 7%. W lipcu i sierpniu 625 osób podjęło pracę a w tym 350 to mieszkańcy Leszna i Urząd Pracy w lipcu i sierpniu prawie 600 ofert pracy otrzymał i to jest ważne. Na dzisiaj tych ofert pracy jest około 200 a w tym są również stanowiska dla osób nie wymagających kwalifikacji ale również posiadających takie kwalifikacje jak operator koparek sterowanych numerycznie 23 stanowiska, spawacz 16, cieśla szalunkowy, ale są również takie nie wymagające kwalifikacji jak robotnik budowlany, czy nieokreślone prace fizyczne czy robotnik gospodarczy. Bardzo ważna informacja i tutaj też można podziękować PUP za aktywność w zakresie pozyskiwania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i na dzisiaj to jest prawie 11 mln złotych kierowanych do 1300 osób a z tego 800 to mieszkańcy Leszna. Do końca roku PUP zamierza aktywizować jeszcze 600 mieszkańców Leszna. Druga informacja związana z rynkiem pracy i tutaj chciałbym przedstawić po raz pierwszy publicznie bo z niedowierzaniem patrzyłem na realizację dochodów miasta z PIT. Statystyka wymieniona tutaj przeze mnie a dotycząca rynku pracy w żaden sposób nie może potwierdzać tego, że pan Minister Finansów na ten rok oczywiście określił nam wpływy z PIT ale niestety one zgodnie z upływem czasu są niższe o 10% od zakładanych. Czyli na dzisiaj brakuje około 6 mln złotych w stosunku do tych zakładanych przez ministra. PIT, to jest podatek płacony przez osoby fizyczne a tej pracy jest nie mniej niż w roku 2008, w którym przecież mieliśmy nadwyżkę prawie 7 mln złotych. W Kaliszu we wrześniu jest Związek Miast Polskich i tutaj nie możemy się zgodzić, po raz drugi miasta i również miasta takie jak Leszno jest i w cudzysłowiu proszę to przyjąć jesteśmy oszukiwani przez centrum. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. CIT zakładany przez nas jest realizowany zgodnie z planem natomiast PIT jest poniżej planów zakładanych przecież przez Ministra Finansów a statystyka na to absolutnie nie wskazuje. Państwo Radni otrzymają sprawozdanie z wykonania budżetu za 6 miesięcy 2010 roku i tutaj poza tą sytuacją z PIT nie ma powodu do niepokoju bo wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem i dochody również no poza PIT. W minionym okresie sprzedaliśmy dwie nieruchomości na ul. Poznańskiej 2672 m 2 za kwotę bliską 1,5 mln złotych czyli 1 mln 460 tys. zł. a więc za 450 zł 1 m 2 i to jest nieruchomość przylegająca do nieruchomości, na której 8

9 9 będą realizowane obiekty wielko powierzchniowe i handlowe przy ulicy Poznańskiej. Również na ul. Przemysłowej sprzedaliśmy nieruchomość 2000 m 2 to jest ½ tej nieruchomości ponieważ druga połowa to była własność miasta za kwotę złotych. Akty Notarialne podpisane zostały i kwoty wpłynęły na konto miasta Leszna. Sprzedaliśmy również notarialnie 9 mieszkań. Informacja zawsze oczekiwana o przetargach. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP. Wartość kosztorysu inwestorskiego prawie 6 mln zł. a w tym zakres miejski 3 mln 800 tys. zł, a ten PKP 2 mln 160 tys. zł. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum Firm; Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.-lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowo - Handlowe PRA - MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Kwota złożona przez Konsorcjum to 4 mln 574 tys. złotych brutto a w tym zakres miejski prawie 3 mln 100 tys. zł. a zakres PKP 1,5 mln złotych. Nadzór inwestorski przebudowy ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP. Wartość kosztorysu 180 tys. zł. Wpłynęły trzy oferty i najkorzystniejszą złożyła Federacja Oddział NOT w Poznaniu na prawie złotych. Nadzór będzie opłacany przez PKP proporcjonalnie do wartości robót budowanych tak mamy w umowie z PKP podpisane. Adaptacja budynku przy ulicy Kilińskiego na Rewir Dzielnicowych wreszcie doszła do skutku i ten przetarg też wydłużany nie z naszej winy. Wartość kosztorysu inwestorskiego prawie zł brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Stanisław i Ewa Dudkowiak Spółka jawna z ceną ofertową prawie zł brutto. Środki mamy zabezpieczone w budżecie i jestem przekonany, że tą inwestycję zrealizujemy do końca roku. Na tą inwestycję mieszkańcy Zatorza czekają. Ważna inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa w tej części miasta. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spółdzielczej od ul. Szymanowskiego do ul. Styki. Wartość kosztorysu inwestorskiego zł. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty a najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Komunalnych ADAM Sp. z o.o. Cena ofertowa złotych i kwota ta zabezpieczona w budżecie. Budowa nawierzchni w ul. Podgórnej, Rolnej oraz przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci sanitarnej. Kosztorys inwestorski na 1 mln 256 tys. zł. Wpłynęły 4 oferty i najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo PRA MAS na kwotę zł. Przebudowa chodnika w ulicy Skarbowej. Wartość kosztorysu inwestorskiego złotych. Wpłynęła 1 oferta na zł Firmy Drog-Trans Andrzej Paradowski z siedzibą w Górze. Budowa nawierzchni w ul. Solnej, Tkackiej, Snycerskiej, Nowej wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji deszczowej. Wartość kosztorysu inwestorskiego ponad 2,5 mln zł. brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum wymienionej Firmy ADAM oraz Kamel z siedzibą w Lesznie z ceną ofertową 1 mln 370 tys. zł. Opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno- filtracyjnym. Wartość kosztorysu inwestorskiego zł. 9

10 10 Wpłynęło 6 ofert i najkorzystniejszą złożyła Firma Zakład Obsługi Budownictwa Kolektor Serwis z siedzibą w Lesznie na zł. Budowa nawierzchni w ul. Orłowskiego zamówienie z wolnej ręki jako uzupełnienie do zamówienia podstawowego. Budowa nawierzchni przy ul. Kossaka. Wartość wg kosztorysu inwestorskiego zł. Zamówienie udzielono wykonawcy nawierzchni przy ul. Kossaka Firmie Handlowo Usługowej Jacek Malepszy. To są informacje dotyczące przetargów. Ponieważ takim gorącym tematem w tej chwili jest temat finansowania solarów, to chciałem poinformować, że taką formę ogrzewania mamy na jednym z budynków publicznych miasta, tym nowym budowanym na potrzeby sportowców w Zaborowie. Natomiast NFOŚiGW podpisał umowę z sześcioma bankami na uruchomienie dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Tym problemem również zajęliśmy się w Lesznie i jest uruchomiony dostęp do informacji na stronach internetowych miasta i są wskazane również adresy, pod którymi mogą inwestorzy otrzymać informacje związane z procedurami, z dostępem do środków. Nie wskazujemy w tej informacji producentów po to, żeby nie być posądzonym tutaj o stronniczość. Będziemy oczywiście pomagać tym mieszkańcom w sensie informacyjnym, którzy takiej pomocy w sensie informacyjnym będą od nas oczekiwali. Na dzisiaj nie przewiduje się dostępu przez samorządy do środków naszego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na 2010 rok. Być może, że takie środki zostaną uruchomione w roku Również chciałem poinformować o perturbacjach związanych z budową oczekiwanego przez mieszkańców Zaborowa i również radnych placu zabaw na Zaborowie. Kosztorys inwestorski wynosił złotych i tutaj mieliśmy zł dotacji z Ministerstwa Edukacji i potrzebne było zł własnych środków. Mamy je w budżecie. Do tej pory były dwa przetargi i tak pierwszy przetarg 1 oferta na ponad zł. Oczywiście nie mogliśmy takiej przyjąć. Drugi przetarg wpłynęły 2 oferty i ta najtańsza na prawie zł. a ta druga na zł. No i dylemat czy realizujemy zakres rzeczowy tej inwestycji tak jak zakładaliśmy pierwotnie czy rezygnujemy z dotacji ponieważ wymóg Ministerstwa jest taki, że nawierzchnia placu zabaw powinna być utwardzona specjalnym tworzywem sztucznym, którego koszt jest nadzwyczajny. To znaczy cena rynku jest nadzwyczajna bo producenci wykorzystują tą sytuację i tak wysoką cenę proponują. Ponieważ w tych ofertach tak wysoka oferta w stosunku do kosztorysu właśnie wynika z ceny tego tworzywa sztucznego, który ma dać bezpieczeństwo bawiącym się na placu zabaw dzieciom. Będziemy musieli o tym zdecydować ponieważ wydaje się, że inwestycja jest pożądana i potrzebna. Pewnie w najbliższym czasie zdecydujemy. 150 m 2 jest tej powierzchni sztucznej i ona jest wyceniona na prawie złotych przez producentów. Dwóch producentów w kraju jest. Chciałbym już na koniec poinformować o spotkaniach, które wynikają z sytuacji w samorządzie. Mianowicie spotkałem się z Panem Karolem Pabisiakiem, było kilka spotkań ale to ostatnie związane było z obchodami 30 lecia porozumień sierpniowych, na którym to uznaliśmy i też zresztą decyzje Rady były wcześniej podjęte a związane z wydatkami finansowymi i na pewno będzie drugie wydanie publikacji Solidarność Leszczyńska, pisana publikacja przez pana Waldemara Handke i jej prezentacja będzie miła miejsce we wrześniu. 10

11 11 Będzie również koncert może nie barda Solidarności ale człowieka, którego oczekiwania spotkania z nim były w latach 80-tych a mianowicie Zenon Laskowik w Lesznie wystąpi w październiku. Będzie również spotkanie z profesorem Kuleszą i to spotkanie oczekiwane było również przez samorządowców miasta, przez radnych. Ostatnia reperkusja tu na tej sali sprzed 3 lat związana z możliwością nadania imienia rondu, które w tej chwili nazywa się GRONOWO imieniem ks. Jerzego Popiełuszki. Wtedy taką deklarację złożyłem publiczną również w obecności pana Karola Pabisiaka, że pojawią się w następnych latach okoliczności, które w sposób godny będzie można nadać imię księdza Jerzego. Taka okoliczność pojawiła się w związku z budową tego łącznika. Uznaliśmy wspólnie, że to jest dobra propozycja i stąd ten projekt uchwały, który znalazł się w porządku obrad. Jak powiedziałem ta droga zostanie wykonana we wrześniu tego roku, na koniec września i będzie można też w sposób godny to nadanie imienia zamanifestować. Ten projekt uchwały nie miał żadnego związku z jakimś ściganiem się w sprawie kto pierwszy. Myślę, że dzisiaj to co zademonstrował i pan radny Sławomir Szczot i inicjatywa pana przewodniczącego Olejniczaka jakby konsumuje czy neutralizuje nasze emocje niepotrzebne. Chciałem poinformować, że niestety trwa i trwać będzie pewnie za sprawą również pojedynczych osób ze środowiska byłych milicjantów i policjantów sprawa. Mianowicie wydłuża się ten moment, w którym Wojewoda Wielkopolski będzie mógł orzec o możliwości zakupu mieszkań, w których mieszkają byli milicjanci i policjanci. W marcu zostało skierowane pismo dwóch byłych milicjantów, policjantów do Pana Wojewody i Pan Wojewoda skierował zapytanie do Ministra Infrastruktury i czekamy na odpowiedź szósty miesiąc. Spotkałem się z panią dyrektor Wydziału Skarbu i Nieruchomości Urzędu Wielkopolskiego i z tej rozmowy jest jeden wniosek, że jeśli dalej będą i to zresztą tutaj dwa lata temu tu na tej sali powiedziałem, że jeśli dalej będą rozpoczynane za sprawą pojedynczych, zainteresowanych osób kolejne procedury administracyjne no to ten moment, w którym Wojewoda będzie mógł zdecydować o sprzedaży mieszkań będzie się wydłużał. W rozmowie z Departamentem Orzecznictwa Ministerstwa Infrastruktury i mojej rozmowy wynika, że Ministerstwo taką decyzję podejmie w sierpniu jeszcze tego roku i przekaże ją Panu Wojewodzie i mamy nadzieję, że ona pozwoli Wojewodzie zamknąć wszystkie procedury i będzie moment, w którym będzie można na indywidualne wnioski przez Wojewodę Wielkopolskiego sprzedawać mieszkania byłym milicjantom i policjantom. Na koniec dwie sprawy związane z 1 września. Pierwsza miasto Leszno miasto szkół prawie uczniów, przedszkolaków, nauczycieli, 500 pracowników administracyjno-obsługowych i sądzę, że możemy w swoim imieniu złożyć państwu życzenia na kolejny rok szkolny. Przede wszystkim uczniom i również nauczycielom i pracownikom oświaty. Chciałem zaprosić wszystkich na 1 września przed budynek nowego Gimnazjum Nr 9. Państwo radni takie zaproszenie otrzymają, ale zapraszam mieszkańców Zatorza na 11.3o 1 września, ale wcześniej na godzinę 10.oo pod Pomnik Garnizonu Żołnierzy upamiętniający obchody 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Tyle sprawozdania Prezydenta za okres międzysesyjny. Dziękuję. 11

12 12 p. przewodniczący Olejniczak - dziękuję bardzo panie Prezydencie. Czy są uwagi do przedstawionej informacji pana Prezydenta? Bardzo proszę pan radny Szczot a potem pan radny Edward Szczucki. p. radny Szczot Panie Prezydencie chciałbym cztery sprawy poruszyć a w tym trzy pytania. Pierwsze, na jakim etapie są prace planistyczne związane z planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Królowej Jadwigi oraz tam gdzie znajdował się młyn? W związku z tymi doniesieniami, informacjami medialnymi proszę o informację na jakim etapie są te prace i czy jest coś co je opóźnia i kiedy możemy spodziewać się projektu uchwały w tej sprawie? To tyle w tej kwestii. Chciałbym też zapytać Pana Prezydenta jak wygląda na dzień dzisiejszy podział bezrobotnych z tytułu wykształcenia? Interesuje mnie to bo kiedyś dowiadywałem się i chciałbym jeżeli to jest możliwe dzisiaj, teraz to jak wygląda procentowy udział bezrobotnych ze względu na wykształcenie? Chodzi mi tu głównie o ludzi z wyższym wykształceniem jaki to jest poziom tego bezrobocia i jaki to jest procent? Trzecia kwestia, to taka ważna informacja, którą Pan przekazał dotycząca wpływu udziału z podatku PIT. Pan nas informował o tym, że ten udział ma być mniejszy o około 10%. Czy Pan wystąpi w imieniu samorządu Leszna z próbą wyjaśnienia tej kwestii czy może to będzie jakieś wyjaśnienie pana czy Stowarzyszenia do którego należymy zamierza podjąć? Czwarta sprawa to chciałbym wyrazić swoje zadowolenie z tego, że Pan podjął sprawę alternatywnych i odnawialnych źródeł energii i cieszymy się, że zabrał pan głos w tej sprawie. Będzie taka okazja, że będziemy mieli i Państwo radni i mieszkańcy i podmioty różnego typu będziemy mieli okazję zapoznać się z tą tematyką, z możliwościami finansowania, z możliwością technologiczną i praktycznym wykorzystaniem tego ponieważ organizujemy spotkanie 13 września o godzinie 12.oo. p. przewodniczący Olejniczak ale panie radny bardzo pana proszę o pytania i uwagi do informacji. p. radny Szczot już kończę panie Przewodniczący. To są pytania związane z informacją. p. przewodniczący Olejniczak pan tu robi agitację co do spotkania. p. radny Szczot na końcu będzie oczywiście spotkanie. p. przewodniczący Olejniczak to proszę o pytania do informacji. p. radny Szczot - spotkanie 13 września w sali narad Urzędu Miasta spotkamy się w tej kwestii jeśli Pan Prezydent oczywiście pozwoli. Dziękuję uprzejmie. p. przewodniczący Olejniczak - dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Edward Szczucki. Proszę nie dyskutować. Bardzo proszę w tej chwili głos ma pan radny Szczucki. p. radny Szczucki - Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Padło tutaj przed chwilą słowo bezczelność. Ten wyraz można używać w różnych miejscach i pod różnym adres. Myślę Panie Prezydencie nie wiem jakiego słowa użyć i ja bym nie zabierał głosu ale chcę zadać Panu jedno, jedyne pytanie. Chodzi o imię księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie później punkt, w którym będzie nadana tym imieniem nazwa ulicy. Nie zabrałbym głosu panie Prezydencie, gdyby Pan nie powiedział jednego słowa. 12

13 13 Powiedział pan o godnym miejscu, o godnym podkreślam. Użył Pan słowa, że Pan obiecał przy na Rondzie Gronowo, że przyjdzie taki czas kiedy znajdzie pan godne miejsce. I co Pan znalazł? Póki co tak jak w tej piosence jest ściernisko to jest godne miejsce! Ja rozumiem, że to mógł wymyśleć Pan i Pana być może koledzy. Bo jak można ofiarę zbrodni komunistycznej, ofiarę zbrodni i wybitnego człowieka bo to nie jest zwykły człowiek, to nie jest zwykły przechodzień, który zginął gdzieś tam przypadkiem. To jest ofiara zbrodni politycznej tamtego ustroju. Przypomnijmy, pierwszy wniosek był w Gronowie odrzucony przez Pana, przez Pana przede wszystkim. Obiecał Pan wtedy, że znajdzie Pan godne miejsce. Było drugie Rondo Grzybowo odrzucone. Taka jest historia tego. Po raz trzeci było i po raz trzeci była propozycja na rondo, które powstanie za chwilę, powstanie wkrótce. Na rodzie, gdzie się złączą wkrótce aleja Konstytucji 3 Maja i aleja Józefa Piłsudzkiego i to było godne miejsce. To było jedno z najgodniejszych miejsc. Pan wyrzuca w pole, gdzie jest ściernisko, być może, że kiedyś tam będzie bank tak jak w tej piosence, być może ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to miejsce ronda to jest droga krajowa, gdzie tysiące ludzi będzie przejeżdżało i o to chodziło, żeby zepchnąć na bok, gdzie jest droga lokalna. Pan użył słowa, że Pan znalazł godne miejsce. To jest po prostu bezczelność. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak - dziękuję bardzo. Mamy definicję bezczelności. p. radny Szczucki co Panem kierowało, że Pan tak godne miejsce znalazł? p. przewodniczący Olejniczak - dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent i chciałbym przypomnieć, że zostało to zaakceptowane przez wszystkich szefów Klubów Rady, Prezydenta i również mnie to miejsce. Bardzo proszę Pan Prezydent. p. prezydent Malepszy to znaczy rozumiem, że odpowiedzialnie Pan użył słowa podłe. To jest też podłość z Pana strony ponieważ na dzisiaj wygląda to już w głosowaniu nad porządkiem obrad, że jest Pan jedynym wśród nas samorządowców, który tak uważa. Cieszę się bardzo, że udało się porozumieć w tej sprawie i cieszę się bardzo również, że to miejsce, tą formę zaakceptował autor wniosku o nadanie imienia księdza Jerzego Popiełuszki jednej z arterii miasta Leszna. Pan dzisiaj uderzył bardzo mocno w struny emocjonalne tak bardzo obecne w życiu Polski nadużywanie tego co jest tak bardzo osobiste, ale pozostawiam tą ocenę mieszkańcom Leszna. Tak oczywiście panie Sławku zawsze jak jest coś dobrego to nigdy nie przeszkadzam, wręcz pomagam. Czasami miałem wątpliwości, gdy gdzieś inicjatywy Państwa są w obszarze szkoły czy edukacji. Jakby naruszają suwerenność czy autonomię szkoły, ale przyzna Pan nigdy nie byłem przeciw. A w takiej sytuacji tym bardziej, dostępu przez mieszkańców do tego miejsca chociażby ale nie tylko tego. Teraz tak, na jakim etapie prace planistyczne? No ku naszemu zaskoczeniu Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym w takim zupełnie akurat obszarze, którego mieszkańcy Leszna też nie oczekiwali. Mianowicie jest zapis w tej chwili, że inwestycje typu maszty telefonii komórkowej nie wymagają tych procedur jak wymagana relacja ze środowiskiem jakie były do tej pory. Natychmiast jak się ukazała ta nowelizacja wystąpiłem do Wojewody Wielkopolskiego z zapytaniem co z planami, które Rada przyjęła, planami miejscowymi i studium zagospodarowania przestrzennego i czy powinniśmy 13

14 14 procedury nad projekcjami tych planów rozpocząć od nowa? Czekamy na odpowiedź i jestem przekonany, że odpowiedź może być pozytywna i wtedy nie wydłuży to momentu przyjęcia przez Radę studium zagospodarowania przestrzennego na obszarze, o którym Pan mówił to znaczy obszar ten dotyczy całego Śródmieścia. Już mamy przecież zgodę bo jest przyjęte przez Wysoką Radę studium, które pozwala na budowanie tam obiektów wielo powierzchniowych, handlowych. Także jeśli nie będzie problemów to w tej kadencji nie uda się nam tego planu miejscowego przyjąć. On za chwilę będzie wyłożony, gdzieś na przełomie września, października. Myślę, że ten najtrudniejszy moment, to wyłożenie planu i ustosunkowanie się ewentualnie do opinii stron, mieszkańców pozwoli nam również na ustosunkowanie się Radzie tej kadencji i pozwoli na to, żeby te prace przebiegały zgodnie z naszymi oczekiwaniami. To dotyczy kilkudziesięciu planów miejscowych nad którymi prace trwają w mieście, także dla miasta jest to rzecz istotna i także istotna będzie odpowiedź Pana Wojewody. Tutaj może pan dyrektor PUP Szczechowiak może odpowie panu indywidualnie, albo publicznie. Albo teraz albo jak skończę jeśli jest pan gotowy jeśli chodzi o strukturę wykształcenia bezrobotnych. Mówiłem o tym, że za sprawą również samorządowców, zwłaszcza dużych miast ten problem udziału w PIT przez miasta będzie omawiany na najbliższym spotkaniu Związku Miast Polskich w Kaliszu września br. Ma Rząd się ustosunkować do tego problemu ponieważ drugi rok z rzędu miasta są osłabiane przez Ministerstwo Finansów. To tak mówię dość odpowiedzialnie. Jeszcze trzy lata temu bardzo silnie obecny Marszałek Sejmu obiecał nam na tymże właśnie gremium Związku Miast Polskich w Jeleniej Górze, że nie tylko ten PIT zostanie utrzymany ale że z VAT, który płacimy na inwestycje a nie na zakupy będą samorządy miały przynajmniej połowę środków zwracanych. Myślę, że przynajmniej w ten sposób problem wyjaśnimy. Niezależnie od tego rzeczywiście pismo jest przygotowywane ponieważ chcemy oprzeć to nasze pismo o te dane statystyczne, o których wcześniej mówiłem. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo panie Prezydencie. Bardzo proszę pan dyrektor Szczechowiak. p. Szczechowiak dyrektor PUP Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Podaję szczegółową strukturę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie według wykształcenia. Gimnazjalne poniżej 25,8%, zasadnicze zawodowe 27,6%, średnie ogólne 10,2%, policealne średnie zawodowe 24,2%, wyższe 12,3%. Jeśli chodzi o wyższe to tych osób jest około 450 w tym mieszkańców Leszna około 250. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot tylko ad vocem do wypowiedzi. Panie Prezydencie to proszę przyjąć zaproszenie na to spotkanie, bo chciałbym żeby samorząd też uczestniczył w tym i Państwa radnych oczywiście też na tego 13 września zapraszam. p. przewodniczący Olejniczak przecież jest droga zaproszenia i zawiadomienia. p. radny Szczot ale kwestia jest taka Panie Przewodniczący i Panie Prezydencie, że musimy mieć tą świadomość, że każdy miesiąc opóźnienia w przyjęciu planu no jakby powoduje jakieś tam perturbacje dla 14

15 15 jednego czy drugiego inwestora. Tu chodzi o setki miejsc pracy. Jeśli tutaj da się coś przyspieszyć czy coś zrobić szybciej, to ja apeluję aby tak się stało. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan Prezydent. p. prezydent Malepszy ten problem jest dla nas jednym z ważniejszych, istotniejszych spraw strategicznych. Tutaj no mamy dobre relacje bo spotkałem się z panem Dariuszem Miłkiem i ostatnio zapytaliśmy się i prowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami dwóch budynków, którymi inwestor jest zainteresowany. Tutaj wydział kierowany przez panią Jolantę Jankowiak, ale przede wszystkim pani naczelnik się tym problemem zajmowała. Mamy opinie mieszkańców i jeśli inwestor przystanie na naszą propozycję, bo najlepszą będzie kupno i zabezpieczenie mieszkań przez inwestora no to następnym problemem jest zakup. Bo zwrócił się inwestor o zakup ulicy Krótkiej na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Dąbrowskiego co już myślę będzie problemem dla nas ponieważ tą kwestię dostępności do tej drogi zwracał uwagę inwestor od początku ale my też zwróciliśmy uwagę na to, że jest też potrzeba utrzymania ciągu przynajmniej pieszo-rowerowego w tej strukturze inwestycji. Wydaje się, że da się to utrzymać. Także mamy dobrą relację. Natomiast nie możemy przyspieszać niczego, jeśli chodzi o prace nad planami ponieważ tam są ściśle zapisane procedury i będziemy ich przestrzegać. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani mecenas odnośnie skutków niezłożenia oświadczenia majątkowego. p. Torza radca pracy Urzędu dla radnych tej kadencji niezłożenie oświadczenia majątkowego w wyznaczonym terminie skutkuje jedynie utratą diety do czasu złożenia tego oświadczenia majątkowego. Natomiast w odniesieniu do radnych przyszłej kadencji jest przewidziana sankcja surowsza w postaci wygaśnięcia mandatu, jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone w wyznaczonym dodatkowo 14 dniowym terminie. Dla radnych tej kadencji jest to utrata prawa do diety. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Szanowni Państwo przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Pkt 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 DRUK nr 582 z autopoprawkami projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. AUTOPOPRAWKA jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak - proszę Panią Hannę Smektałę naczelnika Wydziału Budżetu o przedstawienie nam projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010, z uwzględnieniem przekazanej nam autopoprawki do projektu tej uchwały. p. Smektała naczelnik Wydziału Budżetu zmiany w budżecie na 2010 rok związane są ze zwiększeniem po stronie dochodów i wydatków środków między innymi z włączenia projektu Rozwiń skrzydła w biznesie, dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy 15

16 16 wierzyciela, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z realizacją projektu Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk. Po stronie wydatków dokonuje się zmian polegających między innymi na zmniejszeniu środków na realizację inwestycji Budowa drogi powiatowej łączącej al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską o kwotę złotych. W/w środki przeznacza się między innymi na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym ul. Geodetów w kwocie zł, modernizację budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie zł oraz dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie zł. Dołączone Państwu autopoprawki dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia w wysokości zł. Dziękuję ślicznie. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak. p. radna Kaźmierczak Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Komisja Budżetowo Finansowa projekt uchwały z autopoprawkami przedstawionymi na wczorajszej komisji zaopiniowała pozytywnie. 3 osoby głosowały za przyjęciem projektu uchwały, 1 osoba się wstrzymała, było brak głosów przeciwnych. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego. p. radny Szczucki Panie Przewodniczący! Komisja Rewizyjna rozpatrując ten projekt uchwały przyjęła go jednomyślnie. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza. p. radny Ganowicz Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rozwoju w dniu wczorajszym również debatowała nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna i łącznie z autopoprawkami głosowaliśmy 4 za i 3 wstrzymało się od głosu. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę przewodniczącego radnego pana Ryszarda Hayna. p. radny Hayn Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 23 sierpnia jednogłośnie 6 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 582. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę przewodniczącego radnego pana Zenona Kurta. p. radny Kurt Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Praworządności i Porządku Publicznego omawiała powyższy projekt w wersji pierwotnej bez autopoprawki i rekomenduje go Wysokiej Radzie 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Spraw Społecznych proszę przewodniczącego radnego pana Marka Wachowskiego. 16

17 17 p. radny Wachowski Szanowni Państwo! Komisja Spraw Społecznych jednomyślnie rekomenduje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Szczot. Zamykam listę zgłoszeń do dyskusji. p. radny Szczot ponieważ nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane na komisjach ja mam tylko takie pytanie ogólne. Ponieważ tak jak Pan wspominał w swoim wystąpieniu, że około 10% tych zaplanowanych wpływów do budżetu może nie mieć miejsca. Czy Pan jest w stanie dzisiaj powiedzieć, czy gdyby się utrzymała ta tendencja, pytanie oczywiście dotyczy budżetu, gdyby się utrzymała ta tendencja z czego byśmy musieli zrezygnować? Czy ma pan jakiś pomysł na to jakby zniwelowanie skutków tych braków 6 mln zł. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent. p. prezydent Malepszy oczywiście, że tą sytuację monitorujemy i na koniec roku też tam gdzieś są przewidywalne, ale myślę, że potrzeby cięcia wydatków a w tym również inwestycyjnych i troszeczkę jeszcze oszczędności mamy. Natomiast niestety czeka nas dodatkowy, niezaplanowany wydatek w postaci i informacja jest szokująca dla Państwa. Mianowicie ten projekt Schetynówka łącznik Osiecka al. Piłsudzkiego jak Państwo wiecie chodzi o to, żeby utrzymać to w standardzie i trzeba było wykonać wjazdy i zjazdy. Wjazd z ul. Osieckiej a ul. ks. Jerzego Popiełuszki i wyjazd również z ul. Osieckiej w ks. Jerzego Popiełuszko. Niestety Wojewoda nam ten wydatek skreślił ponieważ uważa, że to już jest sprawa nie związana z tą inwestycją więc to jest trochę szokujące bo można to było zostawić tak jak było. Pewnie byłyby kolizje i narażenie na bezpieczeństwo ruchu. To nam w trakcie już po przyjęciu tego projektu technicznego takie stanowisko Wojewody otrzymałem. Będziemy oczywiście się bronić przed tymi konsekwencjami ale to może być około złotych. Nie ma więc problemu, a tym bardziej, że spotkałem się z kierownictwem Wydziału Realizacji Inwestycji WRPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego a mianowicie chcę by jak najwięcej środków finansowych uruchomić na zadania wieloletnie w tym roku. Więc jest możliwość finansowania wydatków w tym momencie ze środków Marszałka Wielkopolskiego, ale dokładnie tym problemem zajmiemy się i przedstawimy na komisjach Rady jak będzie dalej się toczyła realizacja budżetu na 2010 rok. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 DRUK nr 582 z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 DRUK nr 582 z autopoprawką, została podjęta 16 głosami za, 0 przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się U C H W A Ł A Nr XLV/540/2010 Jak w Załączniku nr 5. 17

18 p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie; 18 b) udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej i rzeczowej dla powodzian - DRUK nr 583 II Wersja z autopoprawkami projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak otrzymaliście Państwo II wersję w/w projektu uchwały. Proszę Pana Prezydenta Tomasza Malepszego o przedstawienie nam projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla powodzian z gminy Bogatynia. p. Malepszy prezydent Miasta Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Dramat mieszkańców miasta Bogatyni dotarł do nas i poleciłem Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, aby skontaktował się z odpowiednim wydziałem Wojewody Wielkopolskiego. Stamtąd wyszła sugestia, że najlepszą formą pomocy wtedy byłaby zwyczajna woda mineralna w większych objętościach. Tutaj muszę przyznać, że zainteresowanie czy motywację otrzymaliśmy również z naszego Leszczyńskiego medium Radia Elka i właściwie osobiście od pana redaktora Adamka i działaliśmy właściwie tak bardzo szybko w trybie pożarowym. Problemem niewątpliwie były środki, których nie mieliśmy ale sprawę rozwiązaliśmy tak, że fakturę firma Mirano ze Wschowy wystawiła na jednego z przedsiębiorców leszczyńskich i będzie ona refakturowana. Środki finansowe w pierwotnej wersji tej uchwały są na zakup wody i w ten sposób będziemy realizować. Natomiast na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyszła sugestia ze strony członków komisji i pana przewodniczącego, aby zwiększyć wydatek pomoc dla Bogatyni bądź w formie rzeczowej i finansowej. Też takie sprawdzanie czy rzeczowa ale zdecydowanie finansowa potwierdzona zresztą w trakcie spotkania, które zorganizował pan Przewodniczący Rady z przewodniczącymi klubów. Stąd ta autopoprawka zwiększająca pomoc dla Bogatyni o zł. Na co pieniądze zostaną wydane otrzymamy sądzę informację w najbliższych miesiącach. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak. p. radna Kaźmierczak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Budżetowo Finansowa w dniu wczorajszym dyskutowała już nad drugą wersją po autopoprawkach projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej i rzeczowej i była w swej opinii jednomyślna. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Spraw Społecznych proszę przewodniczącego radnego pana Marka Wachowskiego. p. radny Wachowski Panie Przewodniczący! Drodzy Państwo! Członkowie Komisji Spraw Społecznych byli jednomyślni odnośnie projekt uchwały i rekomendują go Wysokiej Radzie. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Szczot. 18

19 19 p. radny Szczot Panie Przewodniczący jeśli Pan pozwoli, to tylko taka informacja bo najlepiej gdy zostanie podana ponieważ nasza leszczyńska młodzież sama się zorganizowała i dokonała zbiórki pieniędzy i do końca czerwca br. zebrał 1,5 tys. zł co zostało przekazane CARITAS. Także oni także się włączyli w akcję i tutaj wielkie podziękowania na poprzednią majową powódź. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Również wszyscy przyłączamy się do tych podziękowań. Bardzo proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej i rzeczowej dla powodzian DRUK nr 583 wersja II, proszę o podniesienie ręki? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej i rzeczowej dla powodzian DRUK nr 583 wersja II, została podjęta jednomyślnie 20 głosami za U C H W A Ł A Nr XLV/541/2010 Jak w Załączniku nr 7. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie; c) warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych oraz osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego DRUK nr 574 projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak proszę Panią Jolantę Jankowiak naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie nam projektu uchwały w sprawie udzielenia warunków bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. p. Jankowiak naczelnik WGN po podjęciu tej uchwały Pan Prezydent będzie miał możliwość udzielenia bonifikat od opłaty za prawo wieczystego użytkowania, która będzie przysługiwać spółdzielniom mieszkaniowym, osobom prawnym będącymi właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych w wysokości 80% w przypadku jeżeli nieruchomość będzie zabudowana budynkami mieszkalnymi i będzie służyła celom mieszkaniowym. Opłata ta po udzieleniu tej bonifikaty nie będzie rozkładana na raty. Taka treść w skrócie tej uchwały. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak. 19

20 20 p. radna Kaźmierczak Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Budżetowo Finansowa była jednomyślna w swej opinii i projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 574 rekomenduje Wysokiej Radzie. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza. p. radny Ganowicz Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja była jednomyślna i rekomenduje w całości projekt uchwały na DRUKU nr 574. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę. W związku z tym zastosowanie Regulaminu Rady Miejskiej Leszna 14 pkt 6. Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych oraz osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego DRUK nr 574, została podjęta jednomyślnie U C H W A Ł A Nr XLV/542/2010 Jak w Załączniku nr 9. p. przewodniczący Olejniczak ogłaszam 15 minut przerwy. Po przerwie; p. przewodniczący Olejniczak wznawiamy obrady po przerwie. Kolejny projekt uchwały w sprawie; d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne DRUK nr 579 projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak proszę Panią Jolantę Jankowiak naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie nam projektu uchwały wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne. p. Jankowiak naczelnik WGN udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców i aby udzielić takiej bonifikaty wymagana jest uchwała Rady w tym zakresie. Bonifikata od ceny sprzedaży nie może być wyższa aniżeli 85% ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Bonifikata uzależniona jest od tego gdzie jest położone mieszkanie a więc w jakim budynku, czy to jest budynek przedwojenny czy powojenny. 20

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku Druk nr 582 -PROJEKT- Uchwała Nr XLV/ /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 21 radnych, nieobecnych jest 2 radnych.

Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 21 radnych, nieobecnych jest 2 radnych. 1 Protokół Nr XXIV/2013 z obrad Nadzwyczajnej XXIV Sesji Rady Miejskiej Leszna VI kadencji, odbytej w dniu 26 lutego 2013 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Kazimierza Karasia Nr 15, w godzinach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r.

Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r. Znak: BRM.0053-41/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r. Ad. 1 Obrady XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2015r. Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Statut Rady Seniorów Gminy Krobia, zwany

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo