U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Woźniki za 2002 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Woźnik. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z 2001r., zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984), oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. poz. 984; Nr 156, poz ), Rada Miejska w Woźnikach uchwala: 1. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Burmistrza Woźnik sprawozdaniem z wykonania budŝetu za 2002 rok stwierdza się co następuje: BudŜet Miasta i Gminy za rok 2002 zrealizowany został po stronie wydatków w 96,71 %. dochodów w 98,58 %, a po stronie Główne pozycje budŝetu zrealizowano następująco: Ogółem dochody zł. tj. 98,58 % W tym: - dochody własne zł. tj. 100,06 % - udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa zł. tj. 91,67 % - subwencja ogólna zł. tj. 100,00 % - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zł. tj. 99,98 % - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. tj. 100,00 % - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. tj. 100,00 % - dotacja na zadania własne zł. tj. 100,00 % - dotacje otrzymane z funduszy celowych zł. tj. 98,04 % - dotacje ze źródeł pozabudŝetowych zł. tj. 100,00 % Ogółem wydatki zł. tj. 96,71 % W tym: - wydatki bieŝące zł. tj. 97,35 % Z tego: - wynagrodzenia zł. - pochodne od wynagrodzeń zł. - dotacje zł. - wydatki na obsługę długu zł. - pozostałe wydatki bieŝące zł. - wydatki majątkowe zł. tj. 94,82 % Z tego: - inwestycyjne zł. Osiągnięty wynik za 2002rok wynosi Zaciągnięte kredyty i poŝyczki w 2002 r. NadwyŜka z lat ubiegłych /-/ zł zł zł.

2 Spłata zaciągniętych kredytów i poŝyczek w 2002 r. Deficyt budŝetowy ZadłuŜenie z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosi na koniec 2002 roku zł zł zł. 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 3. Po wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej o pracy Burmistrza i wniosku absolutoryjnego - Rada Miejska udziela absolutorium Burmistrzowi Woźnik. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych i 15 głosowało za udzieleniem Burmistrzowi Woźnik absolutorium Uchwała w chodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

3 ZARZĄDZENIE NR 13/2003 ========================== Burmistrza Woźnik z dnia 25 marca 2003 roku Załącznik Do uchwały Nr 50/V/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach Z dnia 25 kwietnia 2003 r. W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2002 r. Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm..: Dz. U. Nr 49, poz. 485, Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz.1251; Nr 122, poz oraz z 2001 Nr 45, poz. 497; Nr 46 poz.499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, poz. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz oraz z 2002 r Dz. U. Nr 41, poz. 363; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 156, poz. 1300; Nr 200, poz. 1685,Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje: 1. Przyjąć informację z wykonanie budŝetu gminy za 2002 r. i przedłoŝyć ją niezwłocznie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 2. Informację przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2002 rok I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2002 rok przedstawia się następująco: Plan po stronie dochodów w tym: - dochody własne udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa subwencja dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania w ramach porozumień dotacja na zadania własne dotacja z funduszy celowych z NFOŚ i GW Plan po stronie wydatków w tym: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego pozostałe wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) Ustalono spłatę kredytów i poŝyczek w kwocie Jako źródło sfinansowania deficytu budŝetowego w kwocie określono: nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych kredyty i poŝyczki Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego wzrost: 1) po stronie dochodów o zł do kwoty Na kwotę wzrostu wpłynęło: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opieki społecznej administracji publicznej urzędy naczelnych organów władzy państwowej oświata i wychowanie dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu: oświata i wychowanie opieki społecznej edukacyjna opieka wychowawcza dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (-) transport i łączność (-) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje z funduszy celowych transport i łączność gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 subwencje część oświatowa część podstawowa 367 część rekompensująca udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa dochody ze źródeł pozabudŝetowych ochrona zdrowia bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa dochody własne transport (wpłaty mieszkańców , kary 7 000, dobrowolne wpłaty ) gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpłaty mieszkańców) pozostałe dochody wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i opł. za wodę środki społeczne ) po stronie wydatków o zł do kwoty w tym: a) wydatki bieŝące transport drogi publiczne wojewódzkie drogi publiczne powiatowe (-) drogi publiczne gminne drogi polne oświata i wychowanie szkoły podstawowe dotacja dla niepubl. szkoły podst gimnazja przedszkola przy szkołach licea ogólnokształcące pozostała działalność opieka społeczna składki na ubezp. zdrowotne (-) zasiłki i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (-) pozostała działalność - doŝywianie wyprawki szkolne administracja publiczna urzędy wojewódzkie urzędy naczelnych organów władzy wybory do rad bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa OSP edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne pozostała działalność 267 gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport b) wydatki inwestycyjne transport i łączność

6 - drogi publiczne gminne Modernizacja ul. Korczaka w Psarach oświata i wychowanie dowoŝenie uczniów Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa kanalizacja w Woźnikach edukacyjna opieka wychowawcza przedszkola Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich b) z rezerwy będącej w dyspozycji zarządu na wydatki bieŝące rolnictwo i łowiectwo zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt pozost. działalność szkolenie rolników 500 transport i łączność drogi gminne drogi wewnętrzne gospodarka mieszkaniowa róŝne jednostki obsługi mieszkańców działalność usługowa 500 -pozostała działalność 500 administracja publiczna poz. dział. wymiana praw jazdy rada gminy 200 -usuwanie klęsk Ŝywiołowych bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa remont straŝnicy OSP Piasek remont straŝnicy OSP Lubsza jednostki terenowe policji oświata i wychowanie szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące 100 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona i konserwacja zabytków pozostała działalność olimpiada geograficzna jubileusz Babiego Lata spotkanie kombatantów 450 opieka społeczna 250 -pozostała działalność 250 kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 200

7 - na wydatki inwestycyjne transport i łączność parking w Woźnikach oświata i wychowanie gimnazja modernizacja gimnazjum w Psarach dowoŝenie uczniów zakup samochodu róŝne rozliczenia udziały w BS W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budŝetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami. 4. Wykonanie budŝetu za 2002 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniŝsza tabela: Plan wg BudŜet po wykonanie Wyszczególnienie uchwały budŝ zmianach za % na 2002 rok. w 2002 r r. I. Przychody ,24 1.Dochody roku budŝetowego w tym: ,58 - dochody własne ,06 - udział w podatkach stanowiący dochód budŝetu państwa ,67 - subwencje ,00 - dotacja na zadania zlecone ,98 - dotacja na pod. poroz. między jednostkami samorządu ,00 - dotacja na zadania własne ,00 - dotacja z funduszy celowych ,04 - dotacja na pod. porozumienia z administracją rządową ,00 Środki ze źródeł pozabudŝetow ,00 2. NadwyŜka budŝetowa ,00 3. Kredyty i poŝyczki ,67 II. Rozchody ,96 1.Wydatki roku budŝetowego w tym: ,71 - bieŝące ,35 - wynagrodzenia ,93 - pochodne od wynagrodzeń ,21 - dotacje ,93 - wydatki na obsługę długu ,34 - pozostałe wydatki bieŝące ,60 - majątkowe ,82 - inwestycyjne ,82

8 2. Spłata kredytów i poŝyczek ,92 BudŜet po stronie dochodów został wykonany w 98,5%, natomiast po stronie wydatków tylko 96,71%. Takie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem dochodów, a takŝe nie zaciągnięciem planowanych poŝyczek i kredytów ( plan ; zaciągnięto zł; tj. 72,67%). Analizując przychody i rozchody budŝetu naleŝy stwierdzić, Ŝe w roku 2002 powstał deficyt budŝetowy w wysokości zł; który naleŝy uwzględnić przy wykonywaniu budŝetu w 2003 roku. W roku budŝetowym zaciągnięto kredyty i poŝyczki w kwocie w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( kanalizacja w Woźnikach) BGZ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (modernizacja gimnazjum w Psarach) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kanalizacja II etap Woźniki) budowa gimnazjum w Woźnikach c.o modern. c.o. i docieplenie przedszkola w Woźnikach BIG Bank Gdański Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej (modernizacja ul. Korczaka w Psarach) Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych poŝyczek i kredytów w wys w tym: Fundacja Rozwoju Śląska - wodociąg Dyrdy, Woźniki, Lubsza (kredyt spłacony) - oczyszczalnia w Woźnikach BIG Bank Gdański - modernizacja ul. Powstańców w Psarach (kredyt spłacony) Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach modernizacja co w OSP w Woźnikach poŝyczka umorzona modernizacja gimnazjum w Psarach BISE - kanalizacja w Woźnikach BOŚ odŝeleziacze na ujęciu wody w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja sanit. II etap Do spłaty w latach następnych pozostały poŝyczki i kredyty z tego: Fundacja Rozwoju Śląska - oczyszczalnia w Woźnikach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Woźnikch modernizacja gimnazjum w Psarach kanalizacja sanit. II etap Woźniki c.o w gimnazjum w Woźnikach modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki BISE - kanalizacja w Woźnikach I etap budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝeleziacze na ujęciu w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja II etap Woźniki BGś modernizacja gimnazjum w Psarach BIG modernizacja ul. Korczaka w Psarach

9 II. DOCHODY Dochody zostały wykonane w 98,58% - plan zł; wykonanie zł; i do działów przedstawia się następująco: dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,10 za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt , Leśnictwo , Pozostała działalność ,56 czynsz dzierŝawny za obwody łowieckie , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,41 za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach ,76 środki Społecznego Komitetu , Pozostała działalność ,35 czynsz za wodociąg Woźniki i Dyrdy ,94 czynsz za wodociąg Lubsza , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie- dotacje w ramach ,00 poroz Drogi publiczne powiatowe-dotacje w ramach ,00 porozumień Drogi publiczne gminne ,00 środki społeczne komitetu w Psarach ,00 róŝne wpływy , Drogi polne , Pozostała działalność darowizna Telefonii Cyfrowej dla sołectwa Babienica , Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,84 czynsz za lokale mieszkalne i uŝytkowe ,67 Odsetki , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 czynsz dzierŝawny z mienia ,26 sprzedaŝ mienia gminnego ,13 opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste ,68 odsetki 89 inne wpływy 30

10 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Działalność usługowa , Cmentarze dotacje na zadania w ramach porozumień , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie-dotacje na zadania zlecone , Urzędy gmin ,91 czynsz za wynajem pomieszczeń ,48 za zajęcie pasa drogowego ,00 usługi paszportowe i foliowanie , Spis powszechny i inne- dotacje na zadania zlecone , Urzędy nacz. organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy nacz. organów władzy państw, ,00 kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj ,00 - dotacje na zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne dotacje z POSP , Dochody od osób praw, od osób fizy. i innych jedn. nie posiadających osob. praw , Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych ,75 wpływy z karty podatkowej ,69 odsetki Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno pr. oraz podatku i opłat lokalnych od os. prawnych i innych j.org ,79 podatek rolny ,92 podatek leśny ,44 podatek od nieruchomości ,15 od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilno prawnych ,97 odsetki , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,30 podatek rolny ,23 podatek leśny ,80 podatek od nieruchomości ,90 od środków transportowych ,05 podatek od spadków i darowizn ,97 opłata targowa i administracyjna ,40 podatek od posiadania psa ,33 wpływy z innych opłat lokalnych podatek od czynności cywilno prawnych ,72 odsetki i opłata prolongacyjna ,12 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. %

11 Wpływy z opłaty skarbowej ,13 opłata skarbowa ,00 odsetki Wpływy z róŝnych rozliczeń ,60 opłata eksploatacyjna , Udział gminy w podatkach stanowiąc. dochód budŝetu państwa ,67 wpływy z podatku dochodowego osób praw ,51 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej , Część podstawowa subwencji ogólnej , Część rekompensująca subwencji ogólnej , RóŜne rozliczenia finansowe ,71 odsetki bankowe od środków na rachunku ,30 wpływy z róŝnych dochodów ,38 prowizje US. i odsetki Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,19 czynsz za mieszkanie dotacje na zadania własne , Gimnazja dotacje na zadania własne , Licea ogólnokształcące dotacje na zadania własne , Pozostała działalność ,00 dotacja na zadania własne , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 dotacje celowe - na zakupy inwestycyjne ZOZ ,00 Woźniki dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi ,00 Polskiej Przeciwdziałanie alkoholizmowi za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdr. dotacje na zad. zlec , Zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zadania ,00 zlecone Dodatki mieszkaniowe-dotacje na zadania zlecone , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dotacja na zad. zl ,00 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Ośrodki pomocy społecznej-dotacje na zadania ,00 zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,00

12 85395 Pozostała działalność-dotacje na zadania własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne dotacja na zadania własne , Przedszkola ( bez klas "0") dotacja z funduszy ,98 celowych Pozostała działalność dotacja na zadania własne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg-dotacja na zadania ,00 zlecone Gospodarka ściekowa ,31 wpływy z usług ,76 środki społecznego komitetu budowy kanalizacji ,00 dotacja na inwestycje - śr z NFOŚ i GW , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 czynsz za lokal mieszkalny , Pozostała działalność dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ,00 OGÓŁEM ,58 Do planu nie zostały wykonane między innymi dochody z tytułu: Wyszczególnienie Wykonanie % Brak do planu w zł - sprzedaŝ mienia gminnego 1,13 % wpływy z karty podatkowej 58,69% podatek od czynności cyw.praw. od osób prawnych 20,97% opłata targowa i administracyjna 30,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 67,51% udział w podatku doch. od osób fizycznych 92,49% odsetki od środków na rachunku bankowym 27,30% czynsz za wodociągi 22,35% OGÓŁEM Takie braki w planowanych dochodach spowodowały powstanie deficytu budŝetowego a takŝe nie wykonanie planowanych wydatków. Porównanie realizacji dochodów za okres 2002 roku do 2001 roku Wyszczególnienie Wykonanie 2001 % Wykonanie 2002 % dochody własne 101,44 100,06 udział w podatkach stanowiących dochód budŝet pań. 84,67 91,67 subwencje 100,00 100,00 dotacje 98,37 99,51

13 Ogółem dochody 96,49 98,58 kredyty i poŝyczki 100,00 72,67 Analizując powyŝsze dane naleŝy stwierdzić, Ŝe realizacja dochodów w 2002 roku jest wyŝsza niŝ w roku Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w kwocie zł. Z uwagi na brak moŝliwości nie zaciągnięto zaplanowanych poŝyczek i kredytów w kwocie zł, co spowodowało niską realizację wydatków tak bieŝących jak i inwestycyjnych. Dobrze przebiegała realizacja wpływów ze sprzedaŝy wody z terenu gminy i wynosi 118,70% (plan zł; wykonanie zł;) ZuŜycie wody w sołectwach w 2002 roku przedstawia się następująco: z ujęcia wody w Psarach : Miejscowość Ilość Przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł. Nadpłaty Zaległości Psary Babienica Grojec Mzyki Piasek Smolana Buda Kamienica EKO-SAN Lubsza OGÓŁEM z ujęcia wody w Pakułach Miejscowość Ilość Przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł. Nadpłaty Zaległości Drogobycza Niwy Okrąglik Kam. Młyny Huta Karola Pakuły Ligota Woźnicka Skrzesówka Czarny Las Górale Niegolewka OGÓŁEM RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i uŝytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2002 roku 100,67% - plan zł; wykonanie zł; Wystąpiły zaległości w kwocie zł. z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków połoŝonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy. Realizacja w 2002 roku zobowiązań pienięŝnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto Wpływy 2002 r. % realizacj Kwota zaległości Ilość zalegają-.kwota odro- Kwota ulg Ilość udziel

14 DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKIE MŁYNY LUBSZA PIASEK PSARY OGÓŁEM w tym: na zaległe i przypisu cych czeń i umorzeń. Ulg , , , , , , , , , , , Jak wynika z powyŝszego zestawienia łączne zobowiązanie pienięŝne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 91,91% (przypis netto zł; wykonanie zł.) W roku bieŝącym ściągnięto zaległe naleŝności w kwocie zł. Zaległości ogółem wynoszą zł ; w tym: z lat ubiegłych zł; z 2002 roku zł; uległy one znacznemu obniŝeniu w stosunku do roku ubiegłego. Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKIE MŁYNY LUBSZA Wpływy w 2002 r. w tym: na zaległe % realizacji przypisu Kwota zaległośc i Ilość zalegających.kwota odroczeń Kwota ulg i umorze ń Ilość udziel. ulg , , , , , , , ,

15 PIASEK , PSARY , OGÓŁEM , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,67 % (przypis netto zł; wykonanie zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym zaległości z lat ubiegłych zł, z 2002 roku zł. Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco: Przypis netto Wpływy w 2002 r. w tym: na zal. % realizacji przypisu Kwota Zaległo ści Ilość zalegających.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. Ulg , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 96,21% (przypis netto zł; wykonanie zł;). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym zaległości z lat ubiegłych zł; z 2002 roku zł. Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia następująco: się Sołectwo Przypis netto Wpłaty % Zaległoś Iloś Odrocz. Ulgi i ć ć umorzenia ogółem zaległe ilość kwota DYRDY , CZARNY LAS , LIGOTA WOŹNICKA , WOŹNIKI , BABIENICA , KAMIENICA , KAM. MŁYN , LUBSZA , PIASEK , PSARY , OGÓŁEM , Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 91,35% ( przypis netto zł; wykonanie zł.) Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym: zaległości z lat ubiegłych zł;

16 zaległości z roku zł; Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze wystawione w Ilość Na kwotę 2002 r. Zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Nieruch. os. prawne Upomnienia Ilość Na kwotę Zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Nieruch. os. prawne DzierŜawy i czynsze Podatek rolny od os. prawnych Realizacja podatków i opłat na przestrzeni lat w stosunku do przypisu netto: L.p. Wyszczególnienie ,59 100,42 94,44 92,06 91,91 Łączne zobowiązania pienięŝne 2. Nieruchomość nieuspołeczniona 97,15 97,57 97,94 92,77 90,67 3. Nieruchomość od os. praw ,94 95,90 96,21 4. Podatek od środków transportu 95,98 96,24 87,88 91,43 91,35 Analizując powyŝsze dane moŝna stwierdzić, Ŝe ściągalność podatków i opłat obniŝa się pomimo tak duŝej ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych. Wyszczególnienie Skutki obniŝek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2002 rok: Skutki ulg i zwolnień ustawowych Skutki obniŝek górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odrocz. 1. podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości podatek od śr. transport OGÓŁEM Struktura dochodów w latach oraz realizacja dochodów ogółem w % L.p. Wyszczególnienie Dochody własne 27,04 25,83 26,28 29,56 2. Udział w podatkach stan. dochód budŝetu państwa 22,57 23,06 20,81 15,26 3. Subwencje 39,61 36,93 37,19 39,69 4. Dotacje 10,78 14,18 15,72 15,49 Ogółem realizacja dochodów 100,79 95,65 96,49 98,58

17 Porównujące te dane zauwaŝa się wyraźny spadek udziału w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa, natomiast nieznacznie wzrastają dochody własne i subwencja. III. WYDATKI ~~~~~~~~~~~~~ Wydatki budŝetowe zostały wykonane w 96,71% ( plan zł; wykonanie zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco: dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne- dotacja przekazana , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,99 w tym :modernizacja ujęcia wody w Psarach , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , Izby rolnicze , Pozostała działalność ,62 w tym: wynagrodzenia , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,04 w tym: inwestycje wymiana wodociągu w Woźnikach , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne powiatowe ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne gminne ,62 pozostałe wydatki bieŝące ,94 wydatki inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,92 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,48 pozostałe wydatki bieŝące , Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,67 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,63 pozostałe wydatki bieŝące , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,99 pozostałe wydatki bieŝące ,94 zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,41 pozostałe wydatki bieŝące ,41 Plan po Wykonanie

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r.

Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku

Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku Zarządzenie 02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006.

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. 1 Część opisowa. Dochody budŝetu gminy. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo