U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Woźniki za 2002 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Woźnik. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z 2001r., zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984), oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. poz. 984; Nr 156, poz ), Rada Miejska w Woźnikach uchwala: 1. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Burmistrza Woźnik sprawozdaniem z wykonania budŝetu za 2002 rok stwierdza się co następuje: BudŜet Miasta i Gminy za rok 2002 zrealizowany został po stronie wydatków w 96,71 %. dochodów w 98,58 %, a po stronie Główne pozycje budŝetu zrealizowano następująco: Ogółem dochody zł. tj. 98,58 % W tym: - dochody własne zł. tj. 100,06 % - udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa zł. tj. 91,67 % - subwencja ogólna zł. tj. 100,00 % - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zł. tj. 99,98 % - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. tj. 100,00 % - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. tj. 100,00 % - dotacja na zadania własne zł. tj. 100,00 % - dotacje otrzymane z funduszy celowych zł. tj. 98,04 % - dotacje ze źródeł pozabudŝetowych zł. tj. 100,00 % Ogółem wydatki zł. tj. 96,71 % W tym: - wydatki bieŝące zł. tj. 97,35 % Z tego: - wynagrodzenia zł. - pochodne od wynagrodzeń zł. - dotacje zł. - wydatki na obsługę długu zł. - pozostałe wydatki bieŝące zł. - wydatki majątkowe zł. tj. 94,82 % Z tego: - inwestycyjne zł. Osiągnięty wynik za 2002rok wynosi Zaciągnięte kredyty i poŝyczki w 2002 r. NadwyŜka z lat ubiegłych /-/ zł zł zł.

2 Spłata zaciągniętych kredytów i poŝyczek w 2002 r. Deficyt budŝetowy ZadłuŜenie z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosi na koniec 2002 roku zł zł zł. 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 3. Po wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej o pracy Burmistrza i wniosku absolutoryjnego - Rada Miejska udziela absolutorium Burmistrzowi Woźnik. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych i 15 głosowało za udzieleniem Burmistrzowi Woźnik absolutorium Uchwała w chodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

3 ZARZĄDZENIE NR 13/2003 ========================== Burmistrza Woźnik z dnia 25 marca 2003 roku Załącznik Do uchwały Nr 50/V/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach Z dnia 25 kwietnia 2003 r. W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2002 r. Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm..: Dz. U. Nr 49, poz. 485, Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz.1251; Nr 122, poz oraz z 2001 Nr 45, poz. 497; Nr 46 poz.499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, poz. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz oraz z 2002 r Dz. U. Nr 41, poz. 363; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 156, poz. 1300; Nr 200, poz. 1685,Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje: 1. Przyjąć informację z wykonanie budŝetu gminy za 2002 r. i przedłoŝyć ją niezwłocznie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 2. Informację przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2002 rok I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2002 rok przedstawia się następująco: Plan po stronie dochodów w tym: - dochody własne udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa subwencja dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania w ramach porozumień dotacja na zadania własne dotacja z funduszy celowych z NFOŚ i GW Plan po stronie wydatków w tym: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego pozostałe wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) Ustalono spłatę kredytów i poŝyczek w kwocie Jako źródło sfinansowania deficytu budŝetowego w kwocie określono: nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych kredyty i poŝyczki Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego wzrost: 1) po stronie dochodów o zł do kwoty Na kwotę wzrostu wpłynęło: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opieki społecznej administracji publicznej urzędy naczelnych organów władzy państwowej oświata i wychowanie dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu: oświata i wychowanie opieki społecznej edukacyjna opieka wychowawcza dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (-) transport i łączność (-) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje z funduszy celowych transport i łączność gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 subwencje część oświatowa część podstawowa 367 część rekompensująca udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa dochody ze źródeł pozabudŝetowych ochrona zdrowia bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa dochody własne transport (wpłaty mieszkańców , kary 7 000, dobrowolne wpłaty ) gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpłaty mieszkańców) pozostałe dochody wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i opł. za wodę środki społeczne ) po stronie wydatków o zł do kwoty w tym: a) wydatki bieŝące transport drogi publiczne wojewódzkie drogi publiczne powiatowe (-) drogi publiczne gminne drogi polne oświata i wychowanie szkoły podstawowe dotacja dla niepubl. szkoły podst gimnazja przedszkola przy szkołach licea ogólnokształcące pozostała działalność opieka społeczna składki na ubezp. zdrowotne (-) zasiłki i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (-) pozostała działalność - doŝywianie wyprawki szkolne administracja publiczna urzędy wojewódzkie urzędy naczelnych organów władzy wybory do rad bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa OSP edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne pozostała działalność 267 gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport b) wydatki inwestycyjne transport i łączność

6 - drogi publiczne gminne Modernizacja ul. Korczaka w Psarach oświata i wychowanie dowoŝenie uczniów Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa kanalizacja w Woźnikach edukacyjna opieka wychowawcza przedszkola Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich b) z rezerwy będącej w dyspozycji zarządu na wydatki bieŝące rolnictwo i łowiectwo zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt pozost. działalność szkolenie rolników 500 transport i łączność drogi gminne drogi wewnętrzne gospodarka mieszkaniowa róŝne jednostki obsługi mieszkańców działalność usługowa 500 -pozostała działalność 500 administracja publiczna poz. dział. wymiana praw jazdy rada gminy 200 -usuwanie klęsk Ŝywiołowych bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa remont straŝnicy OSP Piasek remont straŝnicy OSP Lubsza jednostki terenowe policji oświata i wychowanie szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące 100 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona i konserwacja zabytków pozostała działalność olimpiada geograficzna jubileusz Babiego Lata spotkanie kombatantów 450 opieka społeczna 250 -pozostała działalność 250 kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 200

7 - na wydatki inwestycyjne transport i łączność parking w Woźnikach oświata i wychowanie gimnazja modernizacja gimnazjum w Psarach dowoŝenie uczniów zakup samochodu róŝne rozliczenia udziały w BS W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budŝetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami. 4. Wykonanie budŝetu za 2002 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniŝsza tabela: Plan wg BudŜet po wykonanie Wyszczególnienie uchwały budŝ zmianach za % na 2002 rok. w 2002 r r. I. Przychody ,24 1.Dochody roku budŝetowego w tym: ,58 - dochody własne ,06 - udział w podatkach stanowiący dochód budŝetu państwa ,67 - subwencje ,00 - dotacja na zadania zlecone ,98 - dotacja na pod. poroz. między jednostkami samorządu ,00 - dotacja na zadania własne ,00 - dotacja z funduszy celowych ,04 - dotacja na pod. porozumienia z administracją rządową ,00 Środki ze źródeł pozabudŝetow ,00 2. NadwyŜka budŝetowa ,00 3. Kredyty i poŝyczki ,67 II. Rozchody ,96 1.Wydatki roku budŝetowego w tym: ,71 - bieŝące ,35 - wynagrodzenia ,93 - pochodne od wynagrodzeń ,21 - dotacje ,93 - wydatki na obsługę długu ,34 - pozostałe wydatki bieŝące ,60 - majątkowe ,82 - inwestycyjne ,82

8 2. Spłata kredytów i poŝyczek ,92 BudŜet po stronie dochodów został wykonany w 98,5%, natomiast po stronie wydatków tylko 96,71%. Takie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem dochodów, a takŝe nie zaciągnięciem planowanych poŝyczek i kredytów ( plan ; zaciągnięto zł; tj. 72,67%). Analizując przychody i rozchody budŝetu naleŝy stwierdzić, Ŝe w roku 2002 powstał deficyt budŝetowy w wysokości zł; który naleŝy uwzględnić przy wykonywaniu budŝetu w 2003 roku. W roku budŝetowym zaciągnięto kredyty i poŝyczki w kwocie w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( kanalizacja w Woźnikach) BGZ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (modernizacja gimnazjum w Psarach) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kanalizacja II etap Woźniki) budowa gimnazjum w Woźnikach c.o modern. c.o. i docieplenie przedszkola w Woźnikach BIG Bank Gdański Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej (modernizacja ul. Korczaka w Psarach) Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych poŝyczek i kredytów w wys w tym: Fundacja Rozwoju Śląska - wodociąg Dyrdy, Woźniki, Lubsza (kredyt spłacony) - oczyszczalnia w Woźnikach BIG Bank Gdański - modernizacja ul. Powstańców w Psarach (kredyt spłacony) Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach modernizacja co w OSP w Woźnikach poŝyczka umorzona modernizacja gimnazjum w Psarach BISE - kanalizacja w Woźnikach BOŚ odŝeleziacze na ujęciu wody w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja sanit. II etap Do spłaty w latach następnych pozostały poŝyczki i kredyty z tego: Fundacja Rozwoju Śląska - oczyszczalnia w Woźnikach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Woźnikch modernizacja gimnazjum w Psarach kanalizacja sanit. II etap Woźniki c.o w gimnazjum w Woźnikach modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki BISE - kanalizacja w Woźnikach I etap budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝeleziacze na ujęciu w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja II etap Woźniki BGś modernizacja gimnazjum w Psarach BIG modernizacja ul. Korczaka w Psarach

9 II. DOCHODY Dochody zostały wykonane w 98,58% - plan zł; wykonanie zł; i do działów przedstawia się następująco: dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,10 za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt , Leśnictwo , Pozostała działalność ,56 czynsz dzierŝawny za obwody łowieckie , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,41 za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach ,76 środki Społecznego Komitetu , Pozostała działalność ,35 czynsz za wodociąg Woźniki i Dyrdy ,94 czynsz za wodociąg Lubsza , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie- dotacje w ramach ,00 poroz Drogi publiczne powiatowe-dotacje w ramach ,00 porozumień Drogi publiczne gminne ,00 środki społeczne komitetu w Psarach ,00 róŝne wpływy , Drogi polne , Pozostała działalność darowizna Telefonii Cyfrowej dla sołectwa Babienica , Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,84 czynsz za lokale mieszkalne i uŝytkowe ,67 Odsetki , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 czynsz dzierŝawny z mienia ,26 sprzedaŝ mienia gminnego ,13 opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste ,68 odsetki 89 inne wpływy 30

10 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Działalność usługowa , Cmentarze dotacje na zadania w ramach porozumień , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie-dotacje na zadania zlecone , Urzędy gmin ,91 czynsz za wynajem pomieszczeń ,48 za zajęcie pasa drogowego ,00 usługi paszportowe i foliowanie , Spis powszechny i inne- dotacje na zadania zlecone , Urzędy nacz. organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy nacz. organów władzy państw, ,00 kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj ,00 - dotacje na zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne dotacje z POSP , Dochody od osób praw, od osób fizy. i innych jedn. nie posiadających osob. praw , Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych ,75 wpływy z karty podatkowej ,69 odsetki Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno pr. oraz podatku i opłat lokalnych od os. prawnych i innych j.org ,79 podatek rolny ,92 podatek leśny ,44 podatek od nieruchomości ,15 od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilno prawnych ,97 odsetki , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,30 podatek rolny ,23 podatek leśny ,80 podatek od nieruchomości ,90 od środków transportowych ,05 podatek od spadków i darowizn ,97 opłata targowa i administracyjna ,40 podatek od posiadania psa ,33 wpływy z innych opłat lokalnych podatek od czynności cywilno prawnych ,72 odsetki i opłata prolongacyjna ,12 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. %

11 Wpływy z opłaty skarbowej ,13 opłata skarbowa ,00 odsetki Wpływy z róŝnych rozliczeń ,60 opłata eksploatacyjna , Udział gminy w podatkach stanowiąc. dochód budŝetu państwa ,67 wpływy z podatku dochodowego osób praw ,51 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej , Część podstawowa subwencji ogólnej , Część rekompensująca subwencji ogólnej , RóŜne rozliczenia finansowe ,71 odsetki bankowe od środków na rachunku ,30 wpływy z róŝnych dochodów ,38 prowizje US. i odsetki Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,19 czynsz za mieszkanie dotacje na zadania własne , Gimnazja dotacje na zadania własne , Licea ogólnokształcące dotacje na zadania własne , Pozostała działalność ,00 dotacja na zadania własne , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 dotacje celowe - na zakupy inwestycyjne ZOZ ,00 Woźniki dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi ,00 Polskiej Przeciwdziałanie alkoholizmowi za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdr. dotacje na zad. zlec , Zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zadania ,00 zlecone Dodatki mieszkaniowe-dotacje na zadania zlecone , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dotacja na zad. zl ,00 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Ośrodki pomocy społecznej-dotacje na zadania ,00 zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,00

12 85395 Pozostała działalność-dotacje na zadania własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne dotacja na zadania własne , Przedszkola ( bez klas "0") dotacja z funduszy ,98 celowych Pozostała działalność dotacja na zadania własne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg-dotacja na zadania ,00 zlecone Gospodarka ściekowa ,31 wpływy z usług ,76 środki społecznego komitetu budowy kanalizacji ,00 dotacja na inwestycje - śr z NFOŚ i GW , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 czynsz za lokal mieszkalny , Pozostała działalność dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ,00 OGÓŁEM ,58 Do planu nie zostały wykonane między innymi dochody z tytułu: Wyszczególnienie Wykonanie % Brak do planu w zł - sprzedaŝ mienia gminnego 1,13 % wpływy z karty podatkowej 58,69% podatek od czynności cyw.praw. od osób prawnych 20,97% opłata targowa i administracyjna 30,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 67,51% udział w podatku doch. od osób fizycznych 92,49% odsetki od środków na rachunku bankowym 27,30% czynsz za wodociągi 22,35% OGÓŁEM Takie braki w planowanych dochodach spowodowały powstanie deficytu budŝetowego a takŝe nie wykonanie planowanych wydatków. Porównanie realizacji dochodów za okres 2002 roku do 2001 roku Wyszczególnienie Wykonanie 2001 % Wykonanie 2002 % dochody własne 101,44 100,06 udział w podatkach stanowiących dochód budŝet pań. 84,67 91,67 subwencje 100,00 100,00 dotacje 98,37 99,51

13 Ogółem dochody 96,49 98,58 kredyty i poŝyczki 100,00 72,67 Analizując powyŝsze dane naleŝy stwierdzić, Ŝe realizacja dochodów w 2002 roku jest wyŝsza niŝ w roku Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w kwocie zł. Z uwagi na brak moŝliwości nie zaciągnięto zaplanowanych poŝyczek i kredytów w kwocie zł, co spowodowało niską realizację wydatków tak bieŝących jak i inwestycyjnych. Dobrze przebiegała realizacja wpływów ze sprzedaŝy wody z terenu gminy i wynosi 118,70% (plan zł; wykonanie zł;) ZuŜycie wody w sołectwach w 2002 roku przedstawia się następująco: z ujęcia wody w Psarach : Miejscowość Ilość Przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł. Nadpłaty Zaległości Psary Babienica Grojec Mzyki Piasek Smolana Buda Kamienica EKO-SAN Lubsza OGÓŁEM z ujęcia wody w Pakułach Miejscowość Ilość Przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł. Nadpłaty Zaległości Drogobycza Niwy Okrąglik Kam. Młyny Huta Karola Pakuły Ligota Woźnicka Skrzesówka Czarny Las Górale Niegolewka OGÓŁEM RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i uŝytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2002 roku 100,67% - plan zł; wykonanie zł; Wystąpiły zaległości w kwocie zł. z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków połoŝonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy. Realizacja w 2002 roku zobowiązań pienięŝnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto Wpływy 2002 r. % realizacj Kwota zaległości Ilość zalegają-.kwota odro- Kwota ulg Ilość udziel

14 DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKIE MŁYNY LUBSZA PIASEK PSARY OGÓŁEM w tym: na zaległe i przypisu cych czeń i umorzeń. Ulg , , , , , , , , , , , Jak wynika z powyŝszego zestawienia łączne zobowiązanie pienięŝne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 91,91% (przypis netto zł; wykonanie zł.) W roku bieŝącym ściągnięto zaległe naleŝności w kwocie zł. Zaległości ogółem wynoszą zł ; w tym: z lat ubiegłych zł; z 2002 roku zł; uległy one znacznemu obniŝeniu w stosunku do roku ubiegłego. Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKIE MŁYNY LUBSZA Wpływy w 2002 r. w tym: na zaległe % realizacji przypisu Kwota zaległośc i Ilość zalegających.kwota odroczeń Kwota ulg i umorze ń Ilość udziel. ulg , , , , , , , ,

15 PIASEK , PSARY , OGÓŁEM , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,67 % (przypis netto zł; wykonanie zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym zaległości z lat ubiegłych zł, z 2002 roku zł. Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco: Przypis netto Wpływy w 2002 r. w tym: na zal. % realizacji przypisu Kwota Zaległo ści Ilość zalegających.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. Ulg , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 96,21% (przypis netto zł; wykonanie zł;). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym zaległości z lat ubiegłych zł; z 2002 roku zł. Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia następująco: się Sołectwo Przypis netto Wpłaty % Zaległoś Iloś Odrocz. Ulgi i ć ć umorzenia ogółem zaległe ilość kwota DYRDY , CZARNY LAS , LIGOTA WOŹNICKA , WOŹNIKI , BABIENICA , KAMIENICA , KAM. MŁYN , LUBSZA , PIASEK , PSARY , OGÓŁEM , Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 91,35% ( przypis netto zł; wykonanie zł.) Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym: zaległości z lat ubiegłych zł;

16 zaległości z roku zł; Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze wystawione w Ilość Na kwotę 2002 r. Zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Nieruch. os. prawne Upomnienia Ilość Na kwotę Zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Nieruch. os. prawne DzierŜawy i czynsze Podatek rolny od os. prawnych Realizacja podatków i opłat na przestrzeni lat w stosunku do przypisu netto: L.p. Wyszczególnienie ,59 100,42 94,44 92,06 91,91 Łączne zobowiązania pienięŝne 2. Nieruchomość nieuspołeczniona 97,15 97,57 97,94 92,77 90,67 3. Nieruchomość od os. praw ,94 95,90 96,21 4. Podatek od środków transportu 95,98 96,24 87,88 91,43 91,35 Analizując powyŝsze dane moŝna stwierdzić, Ŝe ściągalność podatków i opłat obniŝa się pomimo tak duŝej ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych. Wyszczególnienie Skutki obniŝek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2002 rok: Skutki ulg i zwolnień ustawowych Skutki obniŝek górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odrocz. 1. podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości podatek od śr. transport OGÓŁEM Struktura dochodów w latach oraz realizacja dochodów ogółem w % L.p. Wyszczególnienie Dochody własne 27,04 25,83 26,28 29,56 2. Udział w podatkach stan. dochód budŝetu państwa 22,57 23,06 20,81 15,26 3. Subwencje 39,61 36,93 37,19 39,69 4. Dotacje 10,78 14,18 15,72 15,49 Ogółem realizacja dochodów 100,79 95,65 96,49 98,58

17 Porównujące te dane zauwaŝa się wyraźny spadek udziału w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa, natomiast nieznacznie wzrastają dochody własne i subwencja. III. WYDATKI ~~~~~~~~~~~~~ Wydatki budŝetowe zostały wykonane w 96,71% ( plan zł; wykonanie zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco: dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne- dotacja przekazana , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,99 w tym :modernizacja ujęcia wody w Psarach , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , Izby rolnicze , Pozostała działalność ,62 w tym: wynagrodzenia , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,04 w tym: inwestycje wymiana wodociągu w Woźnikach , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne powiatowe ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne gminne ,62 pozostałe wydatki bieŝące ,94 wydatki inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,92 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,48 pozostałe wydatki bieŝące , Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,67 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,63 pozostałe wydatki bieŝące , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,99 pozostałe wydatki bieŝące ,94 zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,41 pozostałe wydatki bieŝące ,41 Plan po Wykonanie

18 dział rozdział treść zmianach 2002 r. % 2002 r Cmentarze ,45 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,91 pozostałe wydatki bieŝące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wynagrodzenia z dotacji otrzymanej ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Rady gminy ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gminy ,60 wynagrodzenia ,27 pochodne od wynagrodzeń ,66 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Pobór podatków ,18 wynagrodzenia ,99 pozostałe wydatki bieŝące , Spis powszechny i inne ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Pomoc zagraniczna Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność ,95 wynagrodzenia ,51 pochodne od wynagrodzeń ,38 pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy naczelny.orga.władzy państ, kontroli i ochrony praw oraz sądown , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony praw oraz pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzyman , Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików ,00 wojew. pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzyman , Bezpieczeństwo publi.i ochro.przeciwpoŝa , Jednostki terenowe Policji ,07 pozostałe wydatki bieŝące - dotacja ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Ochotnicze straŝe poŝarne ,60 pochodne od wynagrodzeń ,87 pozostałe wydatki bieŝące ,26 wydatki bieŝące dotacje przekazane ,00 inwestycje rozbudowa OSP Kamienica ,97 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. %

19 Obrona cywilna ,30 pozostałe wydatki bieŝące , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,34 poŝyczek jed. Sam. Teryto. odsetki od kredytów , RóŜne rozliczenia , Uzup. funduszy statutowych banków , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Oddziały klas O w przedszkola. i szkoł ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Gimnazja ,04 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,00 inwestycje , DowoŜenie uczniów do szkół ,12 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,81 zakupy inwestycyjne , Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,00 zakupy inwestycyjne , Licea ogólnokształcące ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 dotacje ,00 zakupy inwestycyjne ,00 Plan po Wykonanie dział rozdział treść zmianach 2002 r. % 2002 r Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,44

20 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,69 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp ,00 społeczne pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z środków gminy , Dodatki mieszkaniowe ,96 pozostałe wydatki bieŝące ,95 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ośrodki pomocy społecznej ,32 wynagrodzenia z dotacji na zad. zlec ,00 pochodne od wynagrodzeń z zad. zlec ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej ,00 wynagrodzenia z budŝ.gm ,70 pochodne od wynagodzeń z budŝ.gm ,69 pozostałe wydatki bieŝące- z budŝ.gm , Usługi opiekuńcze ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,50 pozostałe wydatki bieŝące ,00 dotacja , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,39 dotacja przekazana z budŝetu ,00 dotacja na inwestycje , Pozostała działalność , Gospod. komun.i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa ,50 wynagrodzenia ,56 pochodne od wynagrodzeń ,43 pozostałe wydatki bieŝące ,54 kanalizacja I i II etap Woźniki Babienica ,72 dział rozdział treść Plan po zmianach 2002 r. Wykonanie 2002 r. % Oczyszczanie miast i wsi ,36 pozostałe wydatki bieŝące , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,07 pozostałe wydatki bieŝące ,07

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r.

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r. Załącznik do uchwały nr 161/XIV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2004 ZARZĄDZENIE NR 36/2004 ================================ Burmistrza Woźnik z dnia 26 marca 2004 roku W sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i III.WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.502,00 38.650,99 97,85 400 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Plan po stronie dochodów 19 833 618

Plan po stronie dochodów 19 833 618 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2008 rok. I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2008 rok przedstawiał się następująco: Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł (

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3 Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 26 rok. 1. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV /12 /2007 RADY GMINY ROSSOSZ z dnia 06. marca. 2007. w sprawie: uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA NR IV /12 /2007 RADY GMINY ROSSOSZ z dnia 06. marca. 2007. w sprawie: uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok. UCHWAŁA NR IV /12 /2007 RADY GMINY ROSSOSZ z dnia 06. marca. 2007 w sprawie: uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4, pkt. 9 lit d oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo