Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 Suwałki, 2 listopada 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 1) Biuletyn zamówień publicznych, 2) strona internetowa: zakładka na stronie internetowej - Zamówienia publiczne. 3) tablica ogłoszeń w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B, Suwałki. Oznaczenie postępowania: CEN-II /2013 I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67 B, REGON , NIP , tel./faks: (87) , (87) , strona internetowa: II. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Zamówienie publiczne dotyczy projektu innowacyjnego testującego, realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach pn. ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modyfikacja treści i metod kształcenia. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników tych szkoleń w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Przedmiot zamówienia zawiera dwie części: a) I część usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, według zestawienia zawartego w Formularzu cenowym zapewnienie noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; Wymieniony wyżej formularz zawiera pięć kolejno ponumerowanych pozycji. 1

2 Zamawiający załącza do wykorzystania przez wykonawców pismo IP2 i zestawienie maksymalnych dopuszczalnych cen zawartych w tabeli pn. Działania towarzyszące, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji zamówienia (noclegów i posiłków) zwiększenia lub zmniejszenia. W takim przypadku ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy. b) II część usługi przeprowadzenia trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, według zestawienia zawartego w Formularzu cenowym przeprowadzenie trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ. Wymieniony wyżej formularz zawiera jedną pozycję. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każda z dwóch wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia części może być przedmiotem zamówienia tak, jak gdyby była oddzielnym zamówieniem z tym, że w części II można złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery osoby prowadzące szkolenia. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty: a) w części I - w zależności od najkorzystniejszej ceny przedmiotu zamówienia, b) w części II w zależności od największej liczby punktów uzyskanych po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. XII. 2 SIWZ. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wielkość (ilość) przedmiotu zamówienia określa opis pozycji wchodzących w skład poszczególnych części przedmiotu zamówienia: a) w części I zawarty w załączniku nr 1a do SIWZ; b) w części II zawarty w załączniku nr 1b do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 7. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi hotelarskie CZĘŚĆ I Usługi szkoleniowe CZĘŚĆ II CZĘŚĆ I zawiera pięć pozycji: Poz. 1: 1. Noclegi kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń w hotelu w Warszawie. Hotel musi być usytuowany nie dalej niż 8 km od centrum Warszawy, liczonych od dworca kolejowego Warszawa Centralna. W cenę każdego noclegu powinno być wliczone śniadanie. 2. Szkolenia odbywają się w następujących terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 2

3 3. Hotel o standardzie: pokoje 2-osobowe wyposażone w TV, z dostępem do Internetu, łóżka jednoosobowe, szafa lub komoda na ubrania; pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny wyposażony w środki i materiały toaletowe m.in. ręczniki, mydło, szampon). Temperatura w pokojach powinna wynosić powyżej 20 stopni C od momentu zakwaterowania. 4. Zakwaterowanie każdej grupy w pierwszym dniu szkolenia od godziny Zwolnienie pokoi przez uczestników każdej grupy w trzecim dniu szkolenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w hotelu w zakresie ustalonej doby hotelowej. 5. W przypadku parzystej lub nieparzystej liczby zarówno kobiet, jak i mężczyzn ilość noclegów może ulec zmianie, tj. ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 6. W przypadku zmiany ilości uczestników szkoleń ilość noclegów również może ulec zmianie. Poz. 2: Wyżywienie kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń obiady w hotelu w Warszawie w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 1. Pierwszy dzień szkolenia o godzinie obiad dwudaniowy, napój. 2. Drugi dzień szkolenia o godzinie obiad dwudaniowy, napój. 3. Trzeci dzień szkolenia o godzinie obiad dwudaniowy, napój. Poz. 3: Wyżywienie kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń kolacje w hotelu w Warszawie w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 1. Pierwszy dzień szkolenia o godzinie kolacja m.in. wędliny, sery, pieczywo, warzywa/sałatka, herbata, kawa, jedna przekąska gorąca. 2. Drugi dzień szkolenia o godzinie kolacja m.in. wędliny, sery, pieczywo, warzywa/sałatka, herbata, kawa, jedna przekąska gorąca. Poz. 4: Wyżywienie kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń przerwy kawowe w hotelu w Warszawie w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 1. Pierwszy dzień szkolenia o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. 2. Drugi dzień szkolenia: o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. 3

4 o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. 3. Trzeci dzień szkolenia o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. Poz. 5: Wynajem dwóch sal szkoleniowych równolegle na trzydniowych szkoleniach w hotelu w Warszawie: Sale szkoleniowe muszą być z dostępem bezprzewodowym do Internetu minimum 4 MB/s i wyposażeniem (m.in. ekran, projektor multimedialny, flipchart) na minimum 20 osób w terminach: r. dwie sale; r. dwie sale; r. dwie sale. 1. Pierwszy dzień szkolenia w godzinach Drugi dzień szkolenia w godzinach Trzeci dzień szkolenia w godzinach CZĘŚĆ II zawiera jedną pozycję: Poz. 1: Ustala się sposób przeprowadzenia szkolenia w parze z innym prowadzącym trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. Miejsce prowadzenia szkolenia: hotel usytuowany nie dalej niż 8 km od centrum Warszawy, liczonych od dworca kolejowego Warszawa Centralna. Szczegółowy opis przeprowadzenia szkoleń: Zadanie 1 Jeden prowadzący przeprowadzi szkolenie w grupach I, III i V. Drugi prowadzący, w parze z nim, również przeprowadzi szkolenie w grupach I, III i V (razem każdy z nich w 3 grupach po 20 godzin dydaktycznych, tj. po 60 godzin dydaktycznych każdy). Zadanie 2 Trzeci prowadzący przeprowadzi szkolenie w grupach II, IV i VI. Czwarty prowadzący, w parze z nim, również przeprowadzi szkolenie w grupach II, IV i VI (razem każdy z nich w 3 grupach po 20 godzin dydaktycznych, tj. po 60 godzin dydaktycznych każdy). 1. Zajęcia w każdej grupie zaczynają się w pierwszym dniu o godzinie i kończą się w trzecim dniu o godzinie W pierwszym dniu zajęcia trwają 6 godzin dydaktycznych, w drugim 8 godzin dydaktycznych, w trzecim 6 godzin dydaktycznych. 2. Prowadzący musi posiadać podczas prowadzenia zajęć swój własny laptop. 3. Sala szkoleniowa w hotelu posiada dostęp bezprzewodowy do Internetu min. 4 MB/s i wyposażenie (m.in. ekran, projektor multimedialny, flipchart). 4. Prowadzący korzysta podczas każdego ze szkoleń nieodpłatnie z noclegów i wyżywienia w hotelu w Warszawie. 4

5 5. Zamawiający nie zwraca prowadzącemu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do hotelu w Warszawie i z powrotem. III. Termin wykonania zamówienia, zarówno w części I, jak i w części II: listopada 2013 r. oraz 1-6 grudnia 2013 r. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający nie precyzuje w części I opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna w części II ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przeprowadził co najmniej 20 godzin dydaktycznych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz opracował i zrealizował co najmniej 3 autorskie programy szkoleń dla nauczycieli, z których każdy obejmował co najmniej 10 godzin dydaktycznych załącznik nr 7 do SIWZ. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje w części I opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna w części II ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami (od 1 do 4 liczba uzależniona od zakresu oferty), posiadającymi stopień nauczyciela dyplomowanego, które przeprowadziły co najmniej 20 godzin dydaktycznych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz opracował i zrealizował co najmniej 3 autorskie programy szkoleń dla nauczycieli, z których każdy obejmował co najmniej 10 godzin dydaktycznych załącznik nr 6 do SIWZ do części II. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. ponadto 5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 6) spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dołączonych do oferty. Ocena spełniania warunków dokonana będzie według kryterium spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, że wykonawca spełnia wymienione warunki. 5

6 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy, nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 4a (część I) i załącznik nr 4b (część II) do SIWZ; b) oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte w pkt. 8 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; c) wykaz osób prowadzących szkolenia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 (część II) do SIWZ. d) wykaz usług wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, stanowiący załącznik nr 7 (część II) do SIWZ. Zamawiający może wystąpić o potwierdzenie oświadczeń i weryfikację dokumentów, które załączył wykonawca. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) informację o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy lub informację o nie przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 6

7 pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Jeżeli spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie opierało się na korzystaniu z zasobów innych podmiotów a jednocześnie podmioty te będą uczestniczyły w realizacji części zamówienia, podmioty te zobowiązane są złożyć dokumenty wymienione w pkt V, wskazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt I lub drogą elektroniczną na adres podany poniżej. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) Jarosław Cezary Słabiński, w zakresie merytorycznym zamówienia, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, Suwałki, tel. (87) lub (87) , 2) Wiesława Wiśniewska, w zakresie formalnym zamówienia, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, Suwałki, tel. (87) lub (87) , 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 7

8 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej zakładka na stronie internetowej Zamówienia publiczne. 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 7. Zamawiający przewiduje przed rozpoczęciem realizacji szkoleń jednodniowe zebranie w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wszystkich osób prowadzących szkolenia (część II), w celu opracowania jednego szczegółowego programu 6 trzydniowych szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli. Dojazd i pobyt na koszt wykonawców. VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach, zamkniętych i zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. Mikołaja Reja 67B Suwałki Oferta na usługę w zakresie przeprowadzenia 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz usługę w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników tych szkoleń w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT, tj. 9 listopada 2013 r., godz Koperta wewnętrzna zawiera adres nadawcy: Pełną nazwę i dokładny adres wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci, z dopiskiem Oferta na usługę w zakresie przeprowadzenia 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz usługę w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników tych szkoleń w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. 2. Podpisy. Oferta, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym 8

9 rejestrze lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 3. Forma dokumentów i oświadczeń: 1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika, 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty, 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. 4. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. 5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub wydzielone osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania, 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 6. Informacje pozostałe: 1) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 3) oferta musi być sporządzona w: a) języku polskim, b) formie pisemnej. 9

10 4) każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty winna być podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, etc., musi być parafowane przez wykonawcę, 5) zaleca się, aby oferta była zszyta, a wszystkie strony ponumerowane przez wykonawcę. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 7. Zmiana/wycofanie oferty: 1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt IX ppkt 1 niniejszej specyfikacji oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY. 8. Zwrot oferty Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 9. Złożona oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli formularz ofertowy na załączniku nr 3 do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy (część I) na załączniku 1a do SIWZ i Formularz cenowy (część II) na załączniku 1b do SIWZ. Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje zamówienia w wybranej przez siebie części/częściach. 3) dokumenty wyszczególnione w pkt V niniejszej Specyfikacji. Ich brak spowoduje wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), opisanym, jak w pkt. IX ppkt 1, w terminie do 9 listopada 2013 r., do godziny 9 00 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67 B, sekretariat, piętro I, pokój nr Złożona oferta zostanie wpisana do Rejestru Kancelaryjnego i zostanie opatrzona kolejnym numerem wpływu oraz datą i godziną wpływu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2013 r. o godzinie 9 15 w sali nr 102 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. Mikołaja Reja 67 B. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Pzp. 6. Otwarcie ofert jest jawne. 7. Otwierając poszczególne oferty zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia i warunków zawartych w ofertach. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 4 do 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10

11 9. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). Oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Formularz cenowy załącznik nr 1a do SIWZ i Formularz cenowy załącznik nr 1b do SIWZ, stanowią załącznik do formularza ofertowego. 2. Wykonawca, który składa ofertę częściową na część I, zobowiązany jest wpisać odrębnie cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT i kwotę podatku, wartość brutto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. Wartość brutto dla tej części, to cena ostateczna ceny oferty dla części I. Jeżeli wykonawca wybrał dwie części, zobowiązany jest wpisać wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto dla dwóch części. W cenie jednostkowej wykonawca powinien ująć wszystkie składniki cenowe niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Wartość brutto i wartość podatku VAT określone w formularzu cenowym muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pozycje występujące w formularzu cenowym dla całego zamówienia lub wybranej przez siebie części w przypadku składania oferty częściowej. Niekompletne wypełnienie oferty będzie skutkować jej odrzuceniem. 5. Ewentualne upusty wykonawca może ująć w wartości brutto danej pozycji w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia lub w ogólnej wartości brutto przedmiotu zamówienia. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1. W części I przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium: cena. Znaczenie kryterium (w %) 100% 100 pkt. Sposób dokonywania oceny ofert według wzoru: ocena = Cn: Cob x 100 (max liczba punktów w ocenianej części), gdzie Cn najniższa zaoferowana cena, Cob cena zaoferowana w ofercie badanej. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 2. W części II przy wyborze oferty zamawiający będzie oceniał ofertę każdego wykonawcy na podstawie załączników nr 6a i 6b do SIWZ, odrębnie dla każdej osoby wskazanej do prowadzenia szkolenia, według poniższych kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1 Cena 20% 2 Doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli 30% 3 Doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli 4 Szczegółowy program szkolenia konsultantów i doradców metodycznych 30% 20% 11

12 1) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 2) Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone w następujący sposób: Cena oferty najtańszej x 20 = liczba punktów oferty badanej Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 3) Punkty za kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zostaną przyznane w skali punktowej do 30 pkt., na podstawie wykazu osób złożonego w celu poddania ocenie w ramach kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych (załącznik nr 6a do SIWZ). Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych przez daną osobę prowadzącą, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia, którą dysponuje, ponad minimum wymagane w warunku, o którym mowa w pkt. IV SIWZ. Zamawiający przyzna punkty dla osoby prowadzącej za doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń (należy wskazać szkolenia, warsztaty lub kursy) nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w następujący sposób: w liczbie 20 godzin dydaktycznych 1 pkt. w liczbie od 21 do 30 godzin dydaktycznych 10 pkt. w liczbie od 31 do 50 godzin dydaktycznych 20 pkt. w liczbie od 51 godzin dydaktycznych i więcej 30 pkt. Łącznie w ramach tego kryterium osoba prowadząca może otrzymać 30 pkt. Przy ocenie będzie wzięty pod uwagę tylko załącznik nr 6a do SIWZ, który ma zawierać szkolenia, warsztaty lub kursy osoby prowadzącej, wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ. Uwaga: Wykaz złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych" (załącznik nr 6a) nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 i w razie jego nie złożenia zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) Punkty za kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, na podstawie wykazu osób złożonego w celu poddania ocenie w ramach kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli (załącznik nr 6a do SIWZ). Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba autorskich programów szkoleń zrealizowanych przez daną osobę prowadzącą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotowego zamówienia, którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, ponad minimum wymagane w warunku, o którym mowa w pkt V.1.a) SIWZ. 12

13 Zamawiający przyzna punkty dla osoby prowadzącej za doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli (należy wskazać programy szkoleń, warsztatów lub kursów trwających co najmniej 10 godzin dydaktycznych) w następujący sposób: w liczbie 3 programów szkoleń 1 pkt. w liczbie od 4 do 6 programów szkoleń 10 pkt. w liczbie od 7 do 10 programów szkoleń 15 pkt. w liczbie od 11 i więcej programów szkoleń 20 pkt. Łącznie w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać 20 pkt. Przy ocenie będzie wzięty pod uwagę tylko załącznik nr 6a do SIWZ, który ma zawierać szkolenia, warsztaty lub kursy prowadzących wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Uwaga: Wykaz złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli" (załącznik nr 6a) nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 i w razie jego nie złożenia zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5) Punkty za kryterium szczegółowy program szkolenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zostaną przyznane w skali punktowej do 30 punktów, na podstawie oceny programu szkolenia złożonego w celu poddania ocenie w ramach kryterium szczegółowy program szkolenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych (załącznik nr 6b do SIWZ). Celem szkolenia będzie upowszechnianie produktu finalnego projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach wśród nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli. Efektem szkolenia będzie przygotowanie nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do upowszechnienia produktu na szkoleniach nauczycieli gimnazjów w 16 województwach i przekonania ich do włączenia produktu do polityki edukacyjnej poprzez wdrażanie innowacji w praktyce szkolnej. Produkt finalny projektu jest zamieszczony na platformie edukacyjnej CEN w Suwałkach - ict.suwalki.pl Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba punktów uzyskana za ocenę szczegółowego programu szkolenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przez daną osobę prowadzącą, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia, którą dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, ponad minimum wymagane w warunku, o którym mowa w pkt V.1.a) SIWZ. Zamawiający oceniając opracowany szczegółowy program szkolenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przyzna punkty dla osoby prowadzącej w następujący sposób: cele szkolenia od 0 do 6 pkt. treści szkolenia od 0 do 6 pkt. metody i środki dydaktyczne od 0 do 6 pkt. przebieg szkolenia od 0 do 12 pkt. Łącznie w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać 30 pkt. 13

14 Przy ocenie będzie wzięty pod uwagę tylko załącznik nr 6b do SIWZ, który ma zawierać szczegółowy program szkolenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Uwaga: Szczegółowy program szkolenia w ramach kryterium szczegółowy program szkolenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych (załącznik nr 6b) nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 i w razie jego nie złożenia zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt XII.2. 7) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 8) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę kolejną pod względem liczby otrzymanych punktów spośród pozostałych ofert. 9) Wybrani wykonawcy wspólnie opracują program szkolenia, który zostanie zrealizowany podczas szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi faksem/drogą elektroniczną wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacje przekazane wykonawcom faksem zamawiający potwierdzi na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: 1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną; 2) nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 14

15 1) złożono tylko jedną ofertę; 2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 5. Przed podpisaniem umowy (cześć II) wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 1) zaświadczenie lub inne dokumenty podpisane przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli/instytucji prowadzącej szkolenia, potwierdzające liczbę godzin dydaktycznych szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zrealizowanych przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia prowadzących szkolenia, 2) zaświadczenie lub inne dokumenty podpisane przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli/instytucji prowadzącej szkolenia, potwierdzające liczbę zrealizowanych autorskich programów szkoleń nauczycieli, 3) akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Mikołaja Reja 67B w Suwałkach. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia finansowego. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego w zależności od wybranej części przedmiotu zamówienia, na podstawie Ogólnych warunków umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie zawarte odpowiednio w pkt. 6 formularza ofertowego. 2. W przypadku, gdy wykonawcą będzie osoba fizyczna, zamawiający zawrze z nim umowę zlecenie. 3. Termin realizacji umowy listopada 2013 r. oraz 1-6 grudnia 2013 r. 4. Płatność za ww. usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury/rachunku do zamawiającego. XVI. Inne informacje. 1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie zamawiającego w godzinach od 8 00 do lub drogą elektroniczną. Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: zakładka na stronie internetowej Zamówienia publiczne. 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15

16 3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 7. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a także innym osobom, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik nr 1a Formularz cenowy - zapewnienie noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach ; załącznik nr 1b Formularz cenowy przeprowadzenie trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach ; załącznik nr 2 Ogólne warunki umowy; załącznik nr 3 Formularz ofertowy; załącznik nr 4a Oświadczenie część I; załącznik nr 4b Oświadczenie część II; załącznik nr 5 Oświadczenie; załącznik nr 6 Wykaz osób prowadzących szkolenia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia część II; załącznik nr 6a Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenia część II; załącznik nr 6b Schemat szczegółowego programu szkolenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych część II; załącznik nr 7 Wykaz wykonanych usług; załącznik nr 8 Pismo IP2 i zestawienie maksymalnych dopuszczalnych cen. 16

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Kod CPV 55100000-1. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Kod CPV 55100000-1. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Część I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1a do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 2 listopada 2013 roku Formularz cenowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/BPD/39/2012 Rzeszów, dnia 31.08.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/14/2015 Rzeszów, dnia 26.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP/UR/14/2015 Rzeszów, dnia 26.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/UR/14/2015 Rzeszów, dnia 26.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wsparcie finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych) na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo