Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 Suwałki, 2 listopada 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 1) Biuletyn zamówień publicznych, 2) strona internetowa: zakładka na stronie internetowej - Zamówienia publiczne. 3) tablica ogłoszeń w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B, Suwałki. Oznaczenie postępowania: CEN-II /2013 I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67 B, REGON , NIP , tel./faks: (87) , (87) , strona internetowa: II. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Zamówienie publiczne dotyczy projektu innowacyjnego testującego, realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach pn. ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modyfikacja treści i metod kształcenia. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników tych szkoleń w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. Przedmiot zamówienia zawiera dwie części: a) I część usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, według zestawienia zawartego w Formularzu cenowym zapewnienie noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; Wymieniony wyżej formularz zawiera pięć kolejno ponumerowanych pozycji. 1

2 Zamawiający załącza do wykorzystania przez wykonawców pismo IP2 i zestawienie maksymalnych dopuszczalnych cen zawartych w tabeli pn. Działania towarzyszące, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji zamówienia (noclegów i posiłków) zwiększenia lub zmniejszenia. W takim przypadku ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy. b) II część usługi przeprowadzenia trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, według zestawienia zawartego w Formularzu cenowym przeprowadzenie trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach, stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ. Wymieniony wyżej formularz zawiera jedną pozycję. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każda z dwóch wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia części może być przedmiotem zamówienia tak, jak gdyby była oddzielnym zamówieniem z tym, że w części II można złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery osoby prowadzące szkolenia. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty: a) w części I - w zależności od najkorzystniejszej ceny przedmiotu zamówienia, b) w części II w zależności od największej liczby punktów uzyskanych po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. XII. 2 SIWZ. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wielkość (ilość) przedmiotu zamówienia określa opis pozycji wchodzących w skład poszczególnych części przedmiotu zamówienia: a) w części I zawarty w załączniku nr 1a do SIWZ; b) w części II zawarty w załączniku nr 1b do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 7. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi hotelarskie CZĘŚĆ I Usługi szkoleniowe CZĘŚĆ II CZĘŚĆ I zawiera pięć pozycji: Poz. 1: 1. Noclegi kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń w hotelu w Warszawie. Hotel musi być usytuowany nie dalej niż 8 km od centrum Warszawy, liczonych od dworca kolejowego Warszawa Centralna. W cenę każdego noclegu powinno być wliczone śniadanie. 2. Szkolenia odbywają się w następujących terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 2

3 3. Hotel o standardzie: pokoje 2-osobowe wyposażone w TV, z dostępem do Internetu, łóżka jednoosobowe, szafa lub komoda na ubrania; pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny wyposażony w środki i materiały toaletowe m.in. ręczniki, mydło, szampon). Temperatura w pokojach powinna wynosić powyżej 20 stopni C od momentu zakwaterowania. 4. Zakwaterowanie każdej grupy w pierwszym dniu szkolenia od godziny Zwolnienie pokoi przez uczestników każdej grupy w trzecim dniu szkolenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w hotelu w zakresie ustalonej doby hotelowej. 5. W przypadku parzystej lub nieparzystej liczby zarówno kobiet, jak i mężczyzn ilość noclegów może ulec zmianie, tj. ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 6. W przypadku zmiany ilości uczestników szkoleń ilość noclegów również może ulec zmianie. Poz. 2: Wyżywienie kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń obiady w hotelu w Warszawie w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 1. Pierwszy dzień szkolenia o godzinie obiad dwudaniowy, napój. 2. Drugi dzień szkolenia o godzinie obiad dwudaniowy, napój. 3. Trzeci dzień szkolenia o godzinie obiad dwudaniowy, napój. Poz. 3: Wyżywienie kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń kolacje w hotelu w Warszawie w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 1. Pierwszy dzień szkolenia o godzinie kolacja m.in. wędliny, sery, pieczywo, warzywa/sałatka, herbata, kawa, jedna przekąska gorąca. 2. Drugi dzień szkolenia o godzinie kolacja m.in. wędliny, sery, pieczywo, warzywa/sałatka, herbata, kawa, jedna przekąska gorąca. Poz. 4: Wyżywienie kadry i uczestników 6 trzydniowych szkoleń przerwy kawowe w hotelu w Warszawie w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. 1. Pierwszy dzień szkolenia o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. 2. Drugi dzień szkolenia: o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. 3

4 o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. 3. Trzeci dzień szkolenia o godzinie dla każdej z grup w formie stołu szwedzkiego/bufetu: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko/śmietanka. Poz. 5: Wynajem dwóch sal szkoleniowych równolegle na trzydniowych szkoleniach w hotelu w Warszawie: Sale szkoleniowe muszą być z dostępem bezprzewodowym do Internetu minimum 4 MB/s i wyposażeniem (m.in. ekran, projektor multimedialny, flipchart) na minimum 20 osób w terminach: r. dwie sale; r. dwie sale; r. dwie sale. 1. Pierwszy dzień szkolenia w godzinach Drugi dzień szkolenia w godzinach Trzeci dzień szkolenia w godzinach CZĘŚĆ II zawiera jedną pozycję: Poz. 1: Ustala się sposób przeprowadzenia szkolenia w parze z innym prowadzącym trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach w terminach: I i II grupa r. III i IV grupa r. V i VI grupa r. Miejsce prowadzenia szkolenia: hotel usytuowany nie dalej niż 8 km od centrum Warszawy, liczonych od dworca kolejowego Warszawa Centralna. Szczegółowy opis przeprowadzenia szkoleń: Zadanie 1 Jeden prowadzący przeprowadzi szkolenie w grupach I, III i V. Drugi prowadzący, w parze z nim, również przeprowadzi szkolenie w grupach I, III i V (razem każdy z nich w 3 grupach po 20 godzin dydaktycznych, tj. po 60 godzin dydaktycznych każdy). Zadanie 2 Trzeci prowadzący przeprowadzi szkolenie w grupach II, IV i VI. Czwarty prowadzący, w parze z nim, również przeprowadzi szkolenie w grupach II, IV i VI (razem każdy z nich w 3 grupach po 20 godzin dydaktycznych, tj. po 60 godzin dydaktycznych każdy). 1. Zajęcia w każdej grupie zaczynają się w pierwszym dniu o godzinie i kończą się w trzecim dniu o godzinie W pierwszym dniu zajęcia trwają 6 godzin dydaktycznych, w drugim 8 godzin dydaktycznych, w trzecim 6 godzin dydaktycznych. 2. Prowadzący musi posiadać podczas prowadzenia zajęć swój własny laptop. 3. Sala szkoleniowa w hotelu posiada dostęp bezprzewodowy do Internetu min. 4 MB/s i wyposażenie (m.in. ekran, projektor multimedialny, flipchart). 4. Prowadzący korzysta podczas każdego ze szkoleń nieodpłatnie z noclegów i wyżywienia w hotelu w Warszawie. 4

5 5. Zamawiający nie zwraca prowadzącemu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do hotelu w Warszawie i z powrotem. III. Termin wykonania zamówienia, zarówno w części I, jak i w części II: listopada 2013 r. oraz 1-6 grudnia 2013 r. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający nie precyzuje w części I opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna w części II ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przeprowadził co najmniej 20 godzin dydaktycznych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz opracował i zrealizował co najmniej 3 autorskie programy szkoleń dla nauczycieli, z których każdy obejmował co najmniej 10 godzin dydaktycznych załącznik nr 7 do SIWZ. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje w części I opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna w części II ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami (od 1 do 4 liczba uzależniona od zakresu oferty), posiadającymi stopień nauczyciela dyplomowanego, które przeprowadziły co najmniej 20 godzin dydaktycznych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz opracował i zrealizował co najmniej 3 autorskie programy szkoleń dla nauczycieli, z których każdy obejmował co najmniej 10 godzin dydaktycznych załącznik nr 6 do SIWZ do części II. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. ponadto 5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 6) spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dołączonych do oferty. Ocena spełniania warunków dokonana będzie według kryterium spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, że wykonawca spełnia wymienione warunki. 5

6 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy, nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 4a (część I) i załącznik nr 4b (część II) do SIWZ; b) oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte w pkt. 8 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; c) wykaz osób prowadzących szkolenia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 (część II) do SIWZ. d) wykaz usług wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, stanowiący załącznik nr 7 (część II) do SIWZ. Zamawiający może wystąpić o potwierdzenie oświadczeń i weryfikację dokumentów, które załączył wykonawca. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) informację o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy lub informację o nie przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 6

7 pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Jeżeli spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie opierało się na korzystaniu z zasobów innych podmiotów a jednocześnie podmioty te będą uczestniczyły w realizacji części zamówienia, podmioty te zobowiązane są złożyć dokumenty wymienione w pkt V, wskazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt I lub drogą elektroniczną na adres podany poniżej. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) Jarosław Cezary Słabiński, w zakresie merytorycznym zamówienia, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, Suwałki, tel. (87) lub (87) , 2) Wiesława Wiśniewska, w zakresie formalnym zamówienia, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, Suwałki, tel. (87) lub (87) , 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 7

8 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej zakładka na stronie internetowej Zamówienia publiczne. 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 7. Zamawiający przewiduje przed rozpoczęciem realizacji szkoleń jednodniowe zebranie w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wszystkich osób prowadzących szkolenia (część II), w celu opracowania jednego szczegółowego programu 6 trzydniowych szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli. Dojazd i pobyt na koszt wykonawców. VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach, zamkniętych i zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. Mikołaja Reja 67B Suwałki Oferta na usługę w zakresie przeprowadzenia 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz usługę w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników tych szkoleń w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT, tj. 9 listopada 2013 r., godz Koperta wewnętrzna zawiera adres nadawcy: Pełną nazwę i dokładny adres wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci, z dopiskiem Oferta na usługę w zakresie przeprowadzenia 6 trzydniowych szkoleń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz usługę w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych dla kadry i uczestników tych szkoleń w ramach projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach. 2. Podpisy. Oferta, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym 8

9 rejestrze lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 3. Forma dokumentów i oświadczeń: 1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika, 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty, 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. 4. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. 5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub wydzielone osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania, 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 6. Informacje pozostałe: 1) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 3) oferta musi być sporządzona w: a) języku polskim, b) formie pisemnej. 9

10 4) każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty winna być podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, etc., musi być parafowane przez wykonawcę, 5) zaleca się, aby oferta była zszyta, a wszystkie strony ponumerowane przez wykonawcę. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 7. Zmiana/wycofanie oferty: 1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt IX ppkt 1 niniejszej specyfikacji oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY. 8. Zwrot oferty Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 9. Złożona oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli formularz ofertowy na załączniku nr 3 do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy (część I) na załączniku 1a do SIWZ i Formularz cenowy (część II) na załączniku 1b do SIWZ. Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje zamówienia w wybranej przez siebie części/częściach. 3) dokumenty wyszczególnione w pkt V niniejszej Specyfikacji. Ich brak spowoduje wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), opisanym, jak w pkt. IX ppkt 1, w terminie do 9 listopada 2013 r., do godziny 9 00 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67 B, sekretariat, piętro I, pokój nr Złożona oferta zostanie wpisana do Rejestru Kancelaryjnego i zostanie opatrzona kolejnym numerem wpływu oraz datą i godziną wpływu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2013 r. o godzinie 9 15 w sali nr 102 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. Mikołaja Reja 67 B. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Pzp. 6. Otwarcie ofert jest jawne. 7. Otwierając poszczególne oferty zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia i warunków zawartych w ofertach. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 4 do 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10

11 9. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). Oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Formularz cenowy załącznik nr 1a do SIWZ i Formularz cenowy załącznik nr 1b do SIWZ, stanowią załącznik do formularza ofertowego. 2. Wykonawca, który składa ofertę częściową na część I, zobowiązany jest wpisać odrębnie cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT i kwotę podatku, wartość brutto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. Wartość brutto dla tej części, to cena ostateczna ceny oferty dla części I. Jeżeli wykonawca wybrał dwie części, zobowiązany jest wpisać wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto dla dwóch części. W cenie jednostkowej wykonawca powinien ująć wszystkie składniki cenowe niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Wartość brutto i wartość podatku VAT określone w formularzu cenowym muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pozycje występujące w formularzu cenowym dla całego zamówienia lub wybranej przez siebie części w przypadku składania oferty częściowej. Niekompletne wypełnienie oferty będzie skutkować jej odrzuceniem. 5. Ewentualne upusty wykonawca może ująć w wartości brutto danej pozycji w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia lub w ogólnej wartości brutto przedmiotu zamówienia. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1. W części I przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium: cena. Znaczenie kryterium (w %) 100% 100 pkt. Sposób dokonywania oceny ofert według wzoru: ocena = Cn: Cob x 100 (max liczba punktów w ocenianej części), gdzie Cn najniższa zaoferowana cena, Cob cena zaoferowana w ofercie badanej. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 2. W części II przy wyborze oferty zamawiający będzie oceniał ofertę każdego wykonawcy na podstawie załączników nr 6a i 6b do SIWZ, odrębnie dla każdej osoby wskazanej do prowadzenia szkolenia, według poniższych kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1 Cena 20% 2 Doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli 30% 3 Doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli 4 Szczegółowy program szkolenia konsultantów i doradców metodycznych 30% 20% 11

12 1) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 2) Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone w następujący sposób: Cena oferty najtańszej x 20 = liczba punktów oferty badanej Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 3) Punkty za kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zostaną przyznane w skali punktowej do 30 pkt., na podstawie wykazu osób złożonego w celu poddania ocenie w ramach kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych (załącznik nr 6a do SIWZ). Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych przez daną osobę prowadzącą, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia, którą dysponuje, ponad minimum wymagane w warunku, o którym mowa w pkt. IV SIWZ. Zamawiający przyzna punkty dla osoby prowadzącej za doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń (należy wskazać szkolenia, warsztaty lub kursy) nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w następujący sposób: w liczbie 20 godzin dydaktycznych 1 pkt. w liczbie od 21 do 30 godzin dydaktycznych 10 pkt. w liczbie od 31 do 50 godzin dydaktycznych 20 pkt. w liczbie od 51 godzin dydaktycznych i więcej 30 pkt. Łącznie w ramach tego kryterium osoba prowadząca może otrzymać 30 pkt. Przy ocenie będzie wzięty pod uwagę tylko załącznik nr 6a do SIWZ, który ma zawierać szkolenia, warsztaty lub kursy osoby prowadzącej, wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ. Uwaga: Wykaz złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie szkoleń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych" (załącznik nr 6a) nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 i w razie jego nie złożenia zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) Punkty za kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, na podstawie wykazu osób złożonego w celu poddania ocenie w ramach kryterium doświadczenie osoby prowadzącej w zakresie tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleń nauczycieli (załącznik nr 6a do SIWZ). Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba autorskich programów szkoleń zrealizowanych przez daną osobę prowadzącą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotowego zamówienia, którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, ponad minimum wymagane w warunku, o którym mowa w pkt V.1.a) SIWZ. 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: narada szkoleniowa dla Prezesów, Sędziów Wizytatorów, Dyrektora i Zastępcy, Kierowników i Zastępców Oddziałów i Wydziałów, pracowników

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo