Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa aktywności organizacji pozarządowych"

Transkrypt

1 Mapa aktywności organizacji pozarządowych I. W ZAKRESIE EDUKACJI 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty ECHO 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dzieci i MłodzieŜy Euroszkoła 3. Stowarzyszenie W stronę nauki 4. Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości 5. Towarzystwo Szkolne Nauka i Praca II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI 1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego 2. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Lubelskiej Oddział przy parafii p.w. Św. Jozefa w Puławach 3. Klub Puławy 4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Puławski (w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej) 6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne 7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych 8. Stowarzyszenie Grześ 9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Promyk 11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pogodne śycie (zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego) 12. Stowarzyszenie RODZINA 13. Towarzystwo Inicjatyw Własnych Inspiracje 14. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego 15. Towarzystwo Przyjaciół Puław 16. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło w Puławach

2 III. W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA 1. Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu 2. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych BRATEK 3. Koło Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Specjalnej Troski przy Oddziale Miejskim TPD 4. Koło Rodziców Dzieci z Cukrzycą przy Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków 5. Puławska Grupa Wsparcia Chorych na Stwardnienie Rozsiane 6. Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Okręgowy w Lublinie Zarząd Rejonowy w Puławach 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Puławach 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 14 w Puławach 9. Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących 10. Polski Związek Niewidomych Okręg w Lublinie Koło w Puławach 11. Puławskie Koło Osób z Chorobą Parkinsona 12. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PAKT 13. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin Tęcza 14. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 15. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 16. Puławskie Stowarzyszenie Razem na co dzień 17. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum 18. Stowarzyszenie CORDA CORDI na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy w Puławach 19. Stowarzyszenie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia VIVUS 20. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy Im Szansę 21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy przy parafii Miłosierdzia BoŜego 22. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pomocy w Puławach 23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski 24. Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych Misericordes

3 IV. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGII SPOŁECZNEJ 1. Fundacja Praesterno 2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom UzaleŜnionym Agape 3. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 4. SłuŜba Ratownicza Błękitnego KrzyŜa Oddział Puławski Śląskiej Fundacji ETOH Błękitny KrzyŜ 5. Stowarzyszenie MONAR Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień MONAR 6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pogodne śycie 7. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dogoterapii Niewidzialna Łapa 8. Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie 9. Towarzystwo Nowa Kuźnia V. W ZAKRESIE SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI 1. Klub Sportowy Azoty Puławy 2. Klub Sportowy Pogoń 3. Klub Sportowy Centrum TANG SOO DO 4. Klub Sportowy Wisła Puławy 5. Klub Uczelniany AZS 6. MiejskoSzkolny Klub Sportowy Puławiak 7. Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego przy Zakładach Azotowych Puławy S.A. 8. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Puławski 9. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie Koło Miasto Puławy 10. Puławskie Towarzystwo Siatkarskie Elita 11. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 12. Puławski Szkolny Związek Sportowy 13. Szkolny Klub Tenisowy SMECZ 14. Uczniowski Klub Sportowy Andros 15. Uczniowski Klub Sportowy Bursa Puławy

4 16. Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka 17. Uczniowski Klub Sportowy Olympic 18. Uczniowski Klub Sportowy Piątka Wisła 19. Uczniowski Klub Sportowy Trojka Puławy 20. Uczniowski Klub Sportowy Wisełka Uczniowski Klub Tenisowy Chemik 22. Uczniowski Klub Tenisowy Niwa 23. Związek Harcerstwa Polskiego VI. INNE 1. Cech Rzemiosł RoŜnych w Puławach 2. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 3. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 4. Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Koło Terenowe w Puławach; Lubelski Oddział Wojewódzki 5. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach 6. Puławskie Forum Organizacji i Stowarzyszeń RAZEM 7. Stowarzyszenie Byłych śołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie Oddział Puławy 8. Stowarzyszenie Handlowców CENTRUM 9. Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej 10. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Puławach 11. Związek Inwalidów Wojennych RP 12. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 13. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat Jaworzniacy 14. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału 15. Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach

5 I. W ZAKRESIE EDUKACJI 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty ECHO siedziba: Puławy, ul. Gościńczyk 7/1 status prawny: NIP: REGON: data rejestracji: 19 grudnia 2000 r. Telefon: fax: Violetta Nowak Prezes Ewa Szlichtyng Wiceprezes Dariusz Matysiak Skarbnik teren kraju Wymiana doświadczeń w zakresie wdraŝania reformy oświaty Wspieranie awansu zawodowego nauczycieli Promocja osiągnięć twórczych nauczycieli Integracja środowiska nauczycielskiego Promowanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania Działalność na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i in. Zakres działalności nieodpłatnej: organizowanie róŝnych form wymiany doświadczeń (konferencje, spotkania, warsztaty), współpraca z instytucjami wspierającymi edukację, organizowanie imprez o charakterze proekologicznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, wydawania biuletynu stowarzyszenia publikacje nauczycieli (Kwartalnik ECHO). Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): 48 członków stowarzyszenia nauczyciele szkół róŝnego szczebla (SP, Gimnazjum, Szkoły ponadgimnazjalne).

6 Zasoby rzeczowe: Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: organizacja konferencji o tematyce ekologicznej, dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Puławach. 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji dzieci i MłodzieŜy Euroszkoła Siedziba: Puławy, ul. Czartoryskich 8 Status prawny: organizacja pozarządowa KRS NIP: REGON: Data rejestracji: 13 marca 2002 r. Telefon: fax: Teresa Grosicka Prezes Paweł Nakonieczny Wiceprezes Apoloniusz Berbeć członek Dorota Święcicka członek Andrzej Łyszczarz członek Leszek Gorgol członek Obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŝy oraz przygotowanie ich do Ŝycia w zintegrowanej Europie, wspieranie wszechstronnego i zrównowaŝonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Puław, prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i współdziałanie z innym szkołami, organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieŝy i osób dorosłych, warsztatów i seminariów, szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju toŝsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, promocja zdrowia i zdrowego styl Ŝycia,

7 ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki, upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, tworzenie systemów stypendialnych. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Zasoby rzeczowe: Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Wymiana międzynarodowa młodzieŝy pozyskiwanie środków z programu MłodzieŜ Pozyskiwaliśmy środki z funduszy unijnych. Otrzymywaliśmy grant na realizację Projektu Polska Katalonia jest to międzynarodowa wycieczka młodzieŝy w okresie wakacji 2005r. 3. Stowarzyszenie W Stronę Nauki Siedziba: Puławy, ul. Włostowicka 61 Status prawny: stowarzyszenie (KRS ) NIP: REGON: data rejestracji: 8 czerwca 1998 r. Telefon fax. Andrzej Doroszewski Prezes Stowarzyszenia Lech Piekarz Wiceprezes Stowarzyszenia Janina Ciepilewska Skarbnik Rzeczpospolita Polska Celem Stowarzyszenia W Stronę Nauki jest wspieranie dzieci i młodzieŝy uzdolnionej, pochodzącej z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie pomaga głownie młodzieŝy studenckiej w uzyskaniu wykształcenia.

8 Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej dzieciom i młodzieŝy uzdolnionej z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie tworzy fundusz stypendialny z dobrowolnych i w dowolnej wysokości wpłacanych składek członkowskich. Z funduszu tego wypłacane są, co miesięczne stypendia dla młodzieŝy pochodzącej z uboŝszych rodzin. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wpłacających regularnie składki członkowskie oraz wspierających. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych. Wszyscy członkowie, Zarząd Stowarzyszenia są wolontariuszami. Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt): Stowarzyszenie nie posiada śadnych zasobów rzeczowych Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Pomoc materialna prowadzona jest dla ok. dziesięciu osób rocznie. Kilku stypendystów ukończyło juŝ studia wyŝsze. Niektóre osoby pobierały stypendia przez 56 lat. Obecnie udzielana jest pomoc jedenastu osobom. Pieniądze na fundusz stypendialny pozyskiwane są głownie ze składek członkowskich od osób fizycznych. Stowarzyszenie organizuje równieŝ coroczne koncerty charytatywne w okresie Świąt BoŜego Narodzenia. Do tej pory zorganizowano 9 koncertów, z których całkowity dochód przeznaczany jest na fundusz stypendialny. Koncerty odbywają się w kościele pw. Św. Jozefa we Włostowicach. Mimo wielokrotnych próśb do roŝnych instytucji nie uzyskano prawie Ŝadnej pomocy dla Stowarzyszenia dla zdolnej biednej młodzieŝy pragnącej zdobyć wykształcenie. Dzięki m.in. naszemu Stowarzyszeniu juŝ osiem osób ukończyło studia wyŝsze. 4. Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości Siedziba: Ostróda, ul. Kilińskiego 1A Status prawny: organizacja poŝytku publicznego NIP: REGON: Data rejestracji: Telefon: fax:

9 Maria Skowrońska prezes Monika Bunalska skarbnik cały kraj 1. Edukacja i wychowanie wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych; zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo wychowawczych i alternatywnych form edukacji przedszkolnej; edukacja młodzieŝy i dorosłych; promocja i realizacja oraz rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy edukacyjnowychowawczych; wychowanie przez sztukę. 2. Ochrona i promocja zdrowia wspieranie środowiska zrównowaŝonego, organizowanie edukacji ekologicznej, profilaktyki, rehabilitacji, promocja sportu i rekreacji. 3. Pomoc społeczna promocja i organizacja wolontariatu; pomoc dzieciom, rodzinom potrzebującym, niewydolnym wychowawczo, osobom samotnie wychowującym dzieci; przeciwdziałanie patologiom społecznym. 4. Promocja zatrudnienia aktywizacja i reorientacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym kobiet. 5. Działania na rzecz integracji europejskiej rozwijania kontaktów i współpracy z europejskimi organizacjami pozarządowymi; promowania postaw proeuropejskich. 6. Turystyka, krajoznawstwo, rekreacja organizacja wycieczek poznawczo rekreacyjnych; kolonii dla dzieci, młodzieŝy, rodzin potrzebujących pomocy. 7. Badania w zakresie analizy przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieŝy, wpływu stymulacji rozwoju dziecka na dojrzałość szkolną, skuteczności proponowanych innowacyjnych programów edukacyjno wychowawczych. a. działalność nieodpłatna PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli, centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje) PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie wystaw b. działalność nieodpłatna PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli, centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego

10 PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje) PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie wystaw Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Członkowie Stowarzyszenia trenerzy, nauczyciele, specjaliści w zaleŝności od tematyki zadania wspierają realizację zadań. Zasoby rzeczowe: brak lokalu sprzęt multimedialny: komputer przenośny, projektor, ekran do realizacji szkoleń. Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Piszemy wnioski o granty na realizację zadań publicznych Od trzech lat realizujemy projekty konkursowe o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zwłaszcza o tematyce profilaktyczno wychowawczej. 1. Wygrane konkursy ogłaszane przez Starostę powiatu Ostródzkiego 2. konkurs FIO Kapitał Ludzki 9.5 ZłoŜone dwa wnioski z POKL i Konkurs FIO Towarzystwo Szkolne Nauka i Praca Siedziba: Puławy, ul. Eustachiewicza 1 Status prawny: stowarzyszenie (KRS ) NIP: REGON: Data rejestracji: 11 stycznia 2002 r. (ostatni wpis do KRS) Telefon: Fax: Marian Kostyra przewodniczący Małgorzata Gorka skarbnik

11 Rzeczpospolita Polska Prowadzenie działalności oświatowowychowawczej na rzecz społeczeństwa polskiego: zakładanie i prowadzenie szkół i placówek opiekuńczowychowawczych, współpraca ze szkołami w kraju i za granicą, wspomaganie pracy oświatowowychowawczej, kształcenie dzieci i młodzieŝy w formie róŝnorodnych kursów, organizowanie zajęć i kursów dla osób dorosłych i in. 1) prowadzenie szkół: I Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach i Gimnazjum Katolickiego w Puławach nieodpłatnie; 2) wynajem pomieszczeń, udostępnianie miejsc parkingowych i powierzchni reklamowej działalność odpłatna Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Pracownicy brak Wolontariusze w miarę potrzeb wszyscy członkowie Towarzystwa Zasoby rzeczowe: W uŝyczeniu od Urzędu Miasta Puławy budynek i teren przy ul. Eustachiewicza Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: 15letnie doświadczenie w prowadzeniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Towarzystwo Szkolne Nauka i Praca w Puławach jest organem prowadzącym szkoły od 1 lipca 1993 r.). prowadzone przez towarzystwo szkoły pozyskały środki finansowe z Fundacji dla Polski oraz z niemieckiej Fundacji RENOVABIS. gimnazjum i liceum posiadają certyfikaty: Szkoła z klasą.

12 II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI 1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego Siedziba: Puławy, ul. 4go Pułku Piechoty Wojska Polskiego 17 a Status prawny: fundacja (KRS ) NIP: REGON: data rejestracji: 8 kwietnia 2002 r. telefon: w. 308 lub 326 fax: ogrodpulawski.man.pulawy.pl Eugeniusz Nowocień Prezes Zarządu Jerzy Pawlas Wiceprezes Zarządu Jolanta Bojarszczuk Skarbnik Mariusz Matyka Sekretarz Stanisław Dębczak Członek FWHOP skupia swoją działalność przede wszystkim na terenie miasta Puławy. Współpracuje równieŝ z jednostkami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Fundacja została powołana w celach: a) wspierania działalności mającej za zadanie uchronienie przed degradacją i przywracanie dawnej świetności wielko przestrzennemu załoŝeniu ogrodowokrajobrazowemu, stworzonemu przez Izabelę ks. Czartoryską na przełomie XVIII i XIX wieku wokół rezydencji rodu Czartoryskich w Puławach w województwie lubelskim, b) utworzenie kompleksowego programu ochrony i waloryzacji obiektu, z wykorzystaniem posiadanych przez Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa opracowań projektowokonserwatorskich, c) prowadzenia herbarium, archiwum i księgozbioru dotyczącego ogrodu, d) bieŝące utrzymanie ogrodu i prowadzenie oranŝerii. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) popularyzację Ogrodu Puławskiego jako kolebki polskiego muzealnictwa i waŝnego ogniwa historii ogrodnictwa i dendrologii, b) popularyzowanie wiedzy o bogatym nurcie historycyzmu sybilliańskiego w okresie porozbiorowym i jego patriotycznym oddziaływaniu na społeczeństwo w trzech zaborach,

13 c) popularyzowanie literatury inspirowanej Ogrodem Puławskim, ogrodami na Kępie i w Parchatce, Świątynią Sybilli i Domkiem Gotyckim. Dla realizacji tych celów Fundacja prowadzi: a) działalność naukowobadawczą (organizacja konferencji i seminarium, wydaje zeszyty popularnonaukowe, foldery, pocztówkicegiełki i inne), b) współpracuje z Fundacją ks. Czartoryskich w Krakowie oraz utrzymuje łączność ze Związkiem Rodziny Czartoryskich. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Zadania podejmowane przez Fundację realizowane są przez członków Zarządu (5 osób) i Rady Fundacji (2 osoby) wykonujących swoje obowiązki na zasadzie wolontariatu. Ze względów finansowych Fundacja aktualnie nie ma zatrudnionego Ŝadnego pracownika etatowego. Zasoby rzeczowe: Fundacja ma swoją siedzibę w Ogrodzie Dolnym osady pałacowoparkowej w pomieszczeniach bezpłatnie udostępnionych przez Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Zlokalizowane jest tam biuro Fundacji wyposaŝone w niezbędny, przestarzały co prawda, sprzęt komputerowy z łączem internetowym i podstawowy sprzęt biurowy. W budynku na Ogrodzie Dolnym zlokalizowana jest teŝ sala pamiątek historycznych, herbarium, zasoby biblioteczne i zbiory zielnikowe. Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Fundacja była organizatorem konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zajmuje się renowacją zbiorów Zielnika Puławskiego liczącego około 6 tysięcy arkuszy i ponad 100 eksponatów z grzybami. Gromadzenie zbiorów zielnika rozpoczęto w 1862 roku. Fundacja organizuje i prowadzi kampanię informacyjnoedukacyjną dotyczącą Ogrodu Puławskiego w formie lekcji historycznoprzyrodniczych dla dzieci i młodzieŝy a takŝe zajęcia ekologiczne p.t. sprzątanie parku. Prowadzi równieŝ działalność wydawniczą promującą historię Puław. Fundacja prowadzi zbiórkę środków na działalność statutową. Przy realizacji podejmowanych zadań Fundacja korzystała do tej pory ze środków: GFOŚiGW i WFOŚiGW. 2. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Lubelskiej Oddział przy parafii pw. św. Józefa w Puławach

14 3. Klub Puławy Siedziba Puławy, al. Partyzantów 44 Status prawny: organizacja poŝytku publicznego Numer KRS: NIP: REGON: Data rejestracji: 27 listopada 2006 r. Telefon: fax Kisiel Zbigniew Prezydent Santarek Beata Zastępca Prezydenta Trojak Dorota Sekretarz Grzelak Zbigniew Skarbnik Czerwińska Eliza Członek Zarządu Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 1. Stawianie wartości humanistycznych i duchowych Ŝycia ponad strefę materialną. 2. Promowanie stosowania wyŝszych standardów społecznych, biznesowych i profesjonalnych. 3. Rozwijanie sprawniejszego bardziej gotowego do słuŝby społecznej modelu obywatela. 4. Dawanie w ramach tego klubu sposobności do tworzenia trwałych przyjaźni, do bezinteresownej słuŝby społeczeństwu, budowania lepszej społeczności lokalnej. 5. Współdziałanie w tworzeniu i podtrzymywaniu zdrowej opinii społecznej i wysokich ideałów słuŝących wzrostowi prawości, sprawiedliwości, patriotyzmu i dobrej woli. Głowna społeczna idea Dzieci bezwzględne pierwszeństwo. kształcenie pomoc społeczna działalność związana ze sportem w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego działalność związana z turystyką działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

15 Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań). Wolontariusze (15 członków klubu) reprezentujący zawody m. in.: lekarz, pedagog, historyk sztuki, ekonomista, pedagog specjalny. Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt). Doświadczenie w realizacji zadań publicznych. Realizowane programy: edukacja wycieczki edukacyjne do teatru, muzeum, poznawanie okolic, organizowanie kiermaszy prac dzieci upośledzonych, doŝywianie, organ. paczek świątecznych (od 2000 r.), organizacja posiłków w ośrodku szkolnowychowawczym w Puławach akcja cykliczna w oparciu o współpracę z firmą Kraft Foods. Program Aktywność to szansa (przy udz. PZU), dzień sportu rozgrywki integracyjne. Projekt Dam sobie radę (przy udz. Fundacji PZU). Pomoc dzieciom ze szczególnymi przypadkami chorób. Pomoc dzieciom wybitnie zdolnym. Pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych m. in.: ubrania, pomoc finansowa w formie stypendium dla dziecka chorego w wieku przedszkolnym od 2006 r. Dwa programy (okres 12 miesięcy) Fundacja PZU DoŜywianie (okres 24 miesięcy) KraftFoods, Nałęczowianka, TU Warta S.A. (paczki świąteczne), środki pozyskane od lokalnej społeczności i lokalnych przedsiębiorców Publikacje w prasie lokalnej i międzynarodowej (KIWANISUSA, Europa) 4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach Siedziba: Puławy, ul. Filtrowa 50 Status prawny: stowarzyszenie NIP: REGON: data rejestracji: Telefon: fax: Janusz Ławicki prezes oddziału Zbigniew Smagacz sekretarz oddziału województwo lubelskie

16 Zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesowanie się tymi dziedzinami wiedzy. Zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań. Popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieŝy. prowadzenie wykładów z zakresu astronomii prowadzenie pokazów nieba organizacja wystaw o tematyce astronomicznej prowadzenie biblioteki wydawnictw z zakresu astronomii Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): dwóch instruktorów Zasoby rzeczowe: Budynek Obserwatorium Astronomicznego wyposaŝony w sprzęt obserwacyjny (teleskopy, lunety, lornetkę), sprzęt fotograficzny, biblioteka ksiąŝek i czasopism o tematyce astronomicznej Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: sponsorzy prywatni 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Puławski (w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej) Siedziba: Puławy, ul. Czartoryskich 6 a Status prawny: stowarzyszenie osobowość prawna NIP: REGON: data rejestracji: 10 października 2003 r. Telefon: , fax: Jerzy Jabłonka prezes

17 Ryszard Bałabuch wiceprezes Zdzisława Frańczak wiceprezes Ewa Samiec sekretarz Marcin Lis skarbnik Powiat puławski Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo. Skupienie turystów, krajoznawców, stwarzanie warunków ułatwiających im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód słuŝy realizacji celów statutowych. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie skwalifikowanej. Działalność muzeów. Ochrona zabytków. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Nr wpisu do rejestru: Działalność biur podroŝy SprzedaŜ wczasów, kolonii, obozów Usługi przewodnickie Rezerwacja noclegów, wyŝywienia, biletów na rejs statkiem SprzedaŜ wydawnictw turystycznych i pamiątek Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Trzech pracowników, staŝyści, pracownicy sezonowi na umowy zlecenie i o dzieło. Zasoby rzeczowe: Zbiory muzealne Biblioteka oddziału Komputer Telefax Kserograf Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Organizacja wystaw muzealnych. Organizacja imprez o charakterze turystycznym. Zarząd Główny PTTK Warszawa

18 Starostwo Powiatowe w Puławach Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne Siedziba: Puławy, ul. Legionu Puławskiego 6, Status prawny: stowarzyszenie NIP: REGON: Data rejestracji: r. Telefon: fax: 1) Gumiela Tadeusz prezes 2) Zagrajek Piotr wiceprezes 3) Gorski Marek sekretarz Województwo lubelskie Rozwój i krzewienie wśród swoich członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej. Organizacja koncertów, przeglądów, audycji muzycznych, prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego. PTM działalność swoją koncentruje szczególnie na dwóch kierunkach: Organizacja i prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego na poziomie szkoły muzycznej I st. W klasie fortepianu, skrzypiec, gitary klasycznej, instrumentów dętych i klawiszowych elektronicznych w 6cio letnim cyklu nauczania. Organizacja koncertów i audycji muzyki klasycznej dla dzieci, młodzieŝy i dorosłych recitale fortepianowe, skrzypcowe, organowe i koncerty muzyki kameralnej. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Kadra PTM składa się z wykwalifikowanych muzyków czynnych zawodowo (współpracujących z muzykami z całej Europy) posiadającymi duŝe doświadczenie w organizowaniu róŝnych imprez muzycznych. PTM posiada pręŝnie działający Zarząd oraz doświadczoną i kompetentną księgową.

19 Zasoby rzeczowe: Od 1 września 2004 r. PTM wynajmuje budynek szkolny od Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Puławach. Posiadamy szeroką gamę instrumentów muzycznych oraz sprzęt nagłaśniający. Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Organizacja koncertów współfinansowanych przez Urząd Miasta Puławy z okazji: Roku Chopinowskiego 8 koncertów 250lecie śmierci J.S. Bacha 3 koncerty Roku Paderewskiego 3 koncerty W roku 2005 odbyły się 3 koncerty Na Jubileusz 100lecia Puław odbyło się 7 koncertów muzyki klasycznej. NaleŜy podkreślić wysoki poziom artystyczny i organizacyjny imprez oraz duŝą ilość słuchaczy na koncertach. Pomimo powaŝnych problemów z pozyskaniem sponsorów prywatnych i firm to jednak udaje nam się choć częściowo pokryć koszty organizowanych imprez od takich sponsorów jak: Spółka z o.o. PeeS H. Prószyński, Komaks R. Wydra, Raj dziecka Z. Gębala, drukarnia Jantar oraz firma Casio. 7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych 8. Stowarzyszenie Grześ w Puławach Siedziba: Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8, SP 11 Status prawny: stowarzyszenie organizacja poŝytku publicznego (KRS ) NIP: Regon: Data rejestracji: 24 lutego 2006 r. Tel fax Artur Tarasiewicz prezes Renata Nowakowska zastępca prezesa Gabryjela Pawlonka skarbnik ogólnoświatowy inicjowanie i wspieranie działanie działań intensyfikujących rozwój duchowy i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieŝy,

20 materialne i finansowe wspieranie działalności dziecięcych i młodzieŝowych zespołów artystycznych, upowszechnianie znajomości języków obcych, przeciwdziałanie patologiom społecznym dzieci i młodzieŝy oraz krzewienie trzeźwości i zdrowego stylu Ŝycia poprzez wypełnianie ich czasu wolnego, inna działalność oświatowa i wychowawcza. organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieŝowych zespołów artystycznych, rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności współŝycia w grupie rówieśniczej członków zespołu, udział zespołów artystycznych w przeglądach i konkursach, organizacja i współudział w akcjach charytatywnych na cele społeczne, współpraca z innymi zespołami artystycznymi, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŝy, działalności odpłatnej nie prowadzimy. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań). Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt). Doświadczenie w realizacji zadań publicznych. 9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej Siedziba Puławy, ul. Wojska Polskiego 7 Status prawny: NIP: REGON: Data rejestracji: Telefon: w. 33 fax

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

miasteczko otwartych serc - to właśnie my

miasteczko otwartych serc - to właśnie my K u r i e r I n t e g r a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne czerwiec 2009 r. miasteczko otwartych serc - to właśnie my PRezentacja organizacji pozarządowych Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki II ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Rola organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz aktywnego uczestnictwa obywateli w Ŝyciu lokalnej społeczności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Główny ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa tel: (22) 326-12-86, fax: (22) 628-41-68, e-mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności

Bardziej szczegółowo

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2009 roku. Działania prowadzone w roku 2009. Cel nadrzędny programu: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4 INFORMATOR 2014/2015 STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2015 wydanie 4 1 Wstęp Po raz czwarty, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Spis treści Od wydawców... 5 XV Edycja Bursztynowego Mieczyka...

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2014 rok. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA W TRZEBINI

URZĄD MIASTA W TRZEBINI URZĄD MIASTA W TRZEBINI RAPORT O STANIE GMINY TRZEBINIA ZA LATA 2006 2009 WRZESIEŃ 2010 Szanowni Państwo, Raport o stanie gminy Trzebinia za lata 2006-2009 jest podsumowaniem działań podejmowanych i kontynuowanych

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski 2011 1 2 PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo