Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa aktywności organizacji pozarządowych"

Transkrypt

1 Mapa aktywności organizacji pozarządowych I. W ZAKRESIE EDUKACJI 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty ECHO 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dzieci i MłodzieŜy Euroszkoła 3. Stowarzyszenie W stronę nauki 4. Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości 5. Towarzystwo Szkolne Nauka i Praca II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI 1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego 2. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Lubelskiej Oddział przy parafii p.w. Św. Jozefa w Puławach 3. Klub Puławy 4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Puławski (w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej) 6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne 7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych 8. Stowarzyszenie Grześ 9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Promyk 11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pogodne śycie (zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego) 12. Stowarzyszenie RODZINA 13. Towarzystwo Inicjatyw Własnych Inspiracje 14. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego 15. Towarzystwo Przyjaciół Puław 16. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło w Puławach

2 III. W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA 1. Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu 2. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych BRATEK 3. Koło Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Specjalnej Troski przy Oddziale Miejskim TPD 4. Koło Rodziców Dzieci z Cukrzycą przy Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków 5. Puławska Grupa Wsparcia Chorych na Stwardnienie Rozsiane 6. Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Okręgowy w Lublinie Zarząd Rejonowy w Puławach 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Puławach 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 14 w Puławach 9. Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących 10. Polski Związek Niewidomych Okręg w Lublinie Koło w Puławach 11. Puławskie Koło Osób z Chorobą Parkinsona 12. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PAKT 13. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin Tęcza 14. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 15. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 16. Puławskie Stowarzyszenie Razem na co dzień 17. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum 18. Stowarzyszenie CORDA CORDI na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy w Puławach 19. Stowarzyszenie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia VIVUS 20. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy Im Szansę 21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy przy parafii Miłosierdzia BoŜego 22. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pomocy w Puławach 23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski 24. Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych Misericordes

3 IV. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGII SPOŁECZNEJ 1. Fundacja Praesterno 2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom UzaleŜnionym Agape 3. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 4. SłuŜba Ratownicza Błękitnego KrzyŜa Oddział Puławski Śląskiej Fundacji ETOH Błękitny KrzyŜ 5. Stowarzyszenie MONAR Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień MONAR 6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pogodne śycie 7. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dogoterapii Niewidzialna Łapa 8. Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie 9. Towarzystwo Nowa Kuźnia V. W ZAKRESIE SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI 1. Klub Sportowy Azoty Puławy 2. Klub Sportowy Pogoń 3. Klub Sportowy Centrum TANG SOO DO 4. Klub Sportowy Wisła Puławy 5. Klub Uczelniany AZS 6. MiejskoSzkolny Klub Sportowy Puławiak 7. Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego przy Zakładach Azotowych Puławy S.A. 8. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Puławski 9. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie Koło Miasto Puławy 10. Puławskie Towarzystwo Siatkarskie Elita 11. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 12. Puławski Szkolny Związek Sportowy 13. Szkolny Klub Tenisowy SMECZ 14. Uczniowski Klub Sportowy Andros 15. Uczniowski Klub Sportowy Bursa Puławy

4 16. Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka 17. Uczniowski Klub Sportowy Olympic 18. Uczniowski Klub Sportowy Piątka Wisła 19. Uczniowski Klub Sportowy Trojka Puławy 20. Uczniowski Klub Sportowy Wisełka Uczniowski Klub Tenisowy Chemik 22. Uczniowski Klub Tenisowy Niwa 23. Związek Harcerstwa Polskiego VI. INNE 1. Cech Rzemiosł RoŜnych w Puławach 2. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 3. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 4. Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Koło Terenowe w Puławach; Lubelski Oddział Wojewódzki 5. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach 6. Puławskie Forum Organizacji i Stowarzyszeń RAZEM 7. Stowarzyszenie Byłych śołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie Oddział Puławy 8. Stowarzyszenie Handlowców CENTRUM 9. Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej 10. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Puławach 11. Związek Inwalidów Wojennych RP 12. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 13. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat Jaworzniacy 14. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału 15. Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach

5 I. W ZAKRESIE EDUKACJI 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty ECHO siedziba: Puławy, ul. Gościńczyk 7/1 status prawny: NIP: REGON: data rejestracji: 19 grudnia 2000 r. Telefon: fax: Violetta Nowak Prezes Ewa Szlichtyng Wiceprezes Dariusz Matysiak Skarbnik teren kraju Wymiana doświadczeń w zakresie wdraŝania reformy oświaty Wspieranie awansu zawodowego nauczycieli Promocja osiągnięć twórczych nauczycieli Integracja środowiska nauczycielskiego Promowanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania Działalność na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i in. Zakres działalności nieodpłatnej: organizowanie róŝnych form wymiany doświadczeń (konferencje, spotkania, warsztaty), współpraca z instytucjami wspierającymi edukację, organizowanie imprez o charakterze proekologicznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, wydawania biuletynu stowarzyszenia publikacje nauczycieli (Kwartalnik ECHO). Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): 48 członków stowarzyszenia nauczyciele szkół róŝnego szczebla (SP, Gimnazjum, Szkoły ponadgimnazjalne).

6 Zasoby rzeczowe: Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: organizacja konferencji o tematyce ekologicznej, dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Puławach. 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji dzieci i MłodzieŜy Euroszkoła Siedziba: Puławy, ul. Czartoryskich 8 Status prawny: organizacja pozarządowa KRS NIP: REGON: Data rejestracji: 13 marca 2002 r. Telefon: fax: Teresa Grosicka Prezes Paweł Nakonieczny Wiceprezes Apoloniusz Berbeć członek Dorota Święcicka członek Andrzej Łyszczarz członek Leszek Gorgol członek Obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŝy oraz przygotowanie ich do Ŝycia w zintegrowanej Europie, wspieranie wszechstronnego i zrównowaŝonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Puław, prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i współdziałanie z innym szkołami, organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieŝy i osób dorosłych, warsztatów i seminariów, szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju toŝsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, promocja zdrowia i zdrowego styl Ŝycia,

7 ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki, upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, tworzenie systemów stypendialnych. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Zasoby rzeczowe: Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Wymiana międzynarodowa młodzieŝy pozyskiwanie środków z programu MłodzieŜ Pozyskiwaliśmy środki z funduszy unijnych. Otrzymywaliśmy grant na realizację Projektu Polska Katalonia jest to międzynarodowa wycieczka młodzieŝy w okresie wakacji 2005r. 3. Stowarzyszenie W Stronę Nauki Siedziba: Puławy, ul. Włostowicka 61 Status prawny: stowarzyszenie (KRS ) NIP: REGON: data rejestracji: 8 czerwca 1998 r. Telefon fax. Andrzej Doroszewski Prezes Stowarzyszenia Lech Piekarz Wiceprezes Stowarzyszenia Janina Ciepilewska Skarbnik Rzeczpospolita Polska Celem Stowarzyszenia W Stronę Nauki jest wspieranie dzieci i młodzieŝy uzdolnionej, pochodzącej z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie pomaga głownie młodzieŝy studenckiej w uzyskaniu wykształcenia.

8 Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej dzieciom i młodzieŝy uzdolnionej z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie tworzy fundusz stypendialny z dobrowolnych i w dowolnej wysokości wpłacanych składek członkowskich. Z funduszu tego wypłacane są, co miesięczne stypendia dla młodzieŝy pochodzącej z uboŝszych rodzin. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wpłacających regularnie składki członkowskie oraz wspierających. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych. Wszyscy członkowie, Zarząd Stowarzyszenia są wolontariuszami. Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt): Stowarzyszenie nie posiada śadnych zasobów rzeczowych Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Pomoc materialna prowadzona jest dla ok. dziesięciu osób rocznie. Kilku stypendystów ukończyło juŝ studia wyŝsze. Niektóre osoby pobierały stypendia przez 56 lat. Obecnie udzielana jest pomoc jedenastu osobom. Pieniądze na fundusz stypendialny pozyskiwane są głownie ze składek członkowskich od osób fizycznych. Stowarzyszenie organizuje równieŝ coroczne koncerty charytatywne w okresie Świąt BoŜego Narodzenia. Do tej pory zorganizowano 9 koncertów, z których całkowity dochód przeznaczany jest na fundusz stypendialny. Koncerty odbywają się w kościele pw. Św. Jozefa we Włostowicach. Mimo wielokrotnych próśb do roŝnych instytucji nie uzyskano prawie Ŝadnej pomocy dla Stowarzyszenia dla zdolnej biednej młodzieŝy pragnącej zdobyć wykształcenie. Dzięki m.in. naszemu Stowarzyszeniu juŝ osiem osób ukończyło studia wyŝsze. 4. Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości Siedziba: Ostróda, ul. Kilińskiego 1A Status prawny: organizacja poŝytku publicznego NIP: REGON: Data rejestracji: Telefon: fax:

9 Maria Skowrońska prezes Monika Bunalska skarbnik cały kraj 1. Edukacja i wychowanie wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych; zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo wychowawczych i alternatywnych form edukacji przedszkolnej; edukacja młodzieŝy i dorosłych; promocja i realizacja oraz rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy edukacyjnowychowawczych; wychowanie przez sztukę. 2. Ochrona i promocja zdrowia wspieranie środowiska zrównowaŝonego, organizowanie edukacji ekologicznej, profilaktyki, rehabilitacji, promocja sportu i rekreacji. 3. Pomoc społeczna promocja i organizacja wolontariatu; pomoc dzieciom, rodzinom potrzebującym, niewydolnym wychowawczo, osobom samotnie wychowującym dzieci; przeciwdziałanie patologiom społecznym. 4. Promocja zatrudnienia aktywizacja i reorientacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym kobiet. 5. Działania na rzecz integracji europejskiej rozwijania kontaktów i współpracy z europejskimi organizacjami pozarządowymi; promowania postaw proeuropejskich. 6. Turystyka, krajoznawstwo, rekreacja organizacja wycieczek poznawczo rekreacyjnych; kolonii dla dzieci, młodzieŝy, rodzin potrzebujących pomocy. 7. Badania w zakresie analizy przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieŝy, wpływu stymulacji rozwoju dziecka na dojrzałość szkolną, skuteczności proponowanych innowacyjnych programów edukacyjno wychowawczych. a. działalność nieodpłatna PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli, centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje) PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie wystaw b. działalność nieodpłatna PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli, centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego

10 PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje) PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie wystaw Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Członkowie Stowarzyszenia trenerzy, nauczyciele, specjaliści w zaleŝności od tematyki zadania wspierają realizację zadań. Zasoby rzeczowe: brak lokalu sprzęt multimedialny: komputer przenośny, projektor, ekran do realizacji szkoleń. Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Piszemy wnioski o granty na realizację zadań publicznych Od trzech lat realizujemy projekty konkursowe o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zwłaszcza o tematyce profilaktyczno wychowawczej. 1. Wygrane konkursy ogłaszane przez Starostę powiatu Ostródzkiego 2. konkurs FIO Kapitał Ludzki 9.5 ZłoŜone dwa wnioski z POKL i Konkurs FIO Towarzystwo Szkolne Nauka i Praca Siedziba: Puławy, ul. Eustachiewicza 1 Status prawny: stowarzyszenie (KRS ) NIP: REGON: Data rejestracji: 11 stycznia 2002 r. (ostatni wpis do KRS) Telefon: Fax: Marian Kostyra przewodniczący Małgorzata Gorka skarbnik

11 Rzeczpospolita Polska Prowadzenie działalności oświatowowychowawczej na rzecz społeczeństwa polskiego: zakładanie i prowadzenie szkół i placówek opiekuńczowychowawczych, współpraca ze szkołami w kraju i za granicą, wspomaganie pracy oświatowowychowawczej, kształcenie dzieci i młodzieŝy w formie róŝnorodnych kursów, organizowanie zajęć i kursów dla osób dorosłych i in. 1) prowadzenie szkół: I Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach i Gimnazjum Katolickiego w Puławach nieodpłatnie; 2) wynajem pomieszczeń, udostępnianie miejsc parkingowych i powierzchni reklamowej działalność odpłatna Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Pracownicy brak Wolontariusze w miarę potrzeb wszyscy członkowie Towarzystwa Zasoby rzeczowe: W uŝyczeniu od Urzędu Miasta Puławy budynek i teren przy ul. Eustachiewicza Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: 15letnie doświadczenie w prowadzeniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Towarzystwo Szkolne Nauka i Praca w Puławach jest organem prowadzącym szkoły od 1 lipca 1993 r.). prowadzone przez towarzystwo szkoły pozyskały środki finansowe z Fundacji dla Polski oraz z niemieckiej Fundacji RENOVABIS. gimnazjum i liceum posiadają certyfikaty: Szkoła z klasą.

12 II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI 1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego Siedziba: Puławy, ul. 4go Pułku Piechoty Wojska Polskiego 17 a Status prawny: fundacja (KRS ) NIP: REGON: data rejestracji: 8 kwietnia 2002 r. telefon: w. 308 lub 326 fax: ogrodpulawski.man.pulawy.pl Eugeniusz Nowocień Prezes Zarządu Jerzy Pawlas Wiceprezes Zarządu Jolanta Bojarszczuk Skarbnik Mariusz Matyka Sekretarz Stanisław Dębczak Członek FWHOP skupia swoją działalność przede wszystkim na terenie miasta Puławy. Współpracuje równieŝ z jednostkami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Fundacja została powołana w celach: a) wspierania działalności mającej za zadanie uchronienie przed degradacją i przywracanie dawnej świetności wielko przestrzennemu załoŝeniu ogrodowokrajobrazowemu, stworzonemu przez Izabelę ks. Czartoryską na przełomie XVIII i XIX wieku wokół rezydencji rodu Czartoryskich w Puławach w województwie lubelskim, b) utworzenie kompleksowego programu ochrony i waloryzacji obiektu, z wykorzystaniem posiadanych przez Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa opracowań projektowokonserwatorskich, c) prowadzenia herbarium, archiwum i księgozbioru dotyczącego ogrodu, d) bieŝące utrzymanie ogrodu i prowadzenie oranŝerii. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) popularyzację Ogrodu Puławskiego jako kolebki polskiego muzealnictwa i waŝnego ogniwa historii ogrodnictwa i dendrologii, b) popularyzowanie wiedzy o bogatym nurcie historycyzmu sybilliańskiego w okresie porozbiorowym i jego patriotycznym oddziaływaniu na społeczeństwo w trzech zaborach,

13 c) popularyzowanie literatury inspirowanej Ogrodem Puławskim, ogrodami na Kępie i w Parchatce, Świątynią Sybilli i Domkiem Gotyckim. Dla realizacji tych celów Fundacja prowadzi: a) działalność naukowobadawczą (organizacja konferencji i seminarium, wydaje zeszyty popularnonaukowe, foldery, pocztówkicegiełki i inne), b) współpracuje z Fundacją ks. Czartoryskich w Krakowie oraz utrzymuje łączność ze Związkiem Rodziny Czartoryskich. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Zadania podejmowane przez Fundację realizowane są przez członków Zarządu (5 osób) i Rady Fundacji (2 osoby) wykonujących swoje obowiązki na zasadzie wolontariatu. Ze względów finansowych Fundacja aktualnie nie ma zatrudnionego Ŝadnego pracownika etatowego. Zasoby rzeczowe: Fundacja ma swoją siedzibę w Ogrodzie Dolnym osady pałacowoparkowej w pomieszczeniach bezpłatnie udostępnionych przez Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Zlokalizowane jest tam biuro Fundacji wyposaŝone w niezbędny, przestarzały co prawda, sprzęt komputerowy z łączem internetowym i podstawowy sprzęt biurowy. W budynku na Ogrodzie Dolnym zlokalizowana jest teŝ sala pamiątek historycznych, herbarium, zasoby biblioteczne i zbiory zielnikowe. Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Fundacja była organizatorem konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zajmuje się renowacją zbiorów Zielnika Puławskiego liczącego około 6 tysięcy arkuszy i ponad 100 eksponatów z grzybami. Gromadzenie zbiorów zielnika rozpoczęto w 1862 roku. Fundacja organizuje i prowadzi kampanię informacyjnoedukacyjną dotyczącą Ogrodu Puławskiego w formie lekcji historycznoprzyrodniczych dla dzieci i młodzieŝy a takŝe zajęcia ekologiczne p.t. sprzątanie parku. Prowadzi równieŝ działalność wydawniczą promującą historię Puław. Fundacja prowadzi zbiórkę środków na działalność statutową. Przy realizacji podejmowanych zadań Fundacja korzystała do tej pory ze środków: GFOŚiGW i WFOŚiGW. 2. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Lubelskiej Oddział przy parafii pw. św. Józefa w Puławach

14 3. Klub Puławy Siedziba Puławy, al. Partyzantów 44 Status prawny: organizacja poŝytku publicznego Numer KRS: NIP: REGON: Data rejestracji: 27 listopada 2006 r. Telefon: fax Kisiel Zbigniew Prezydent Santarek Beata Zastępca Prezydenta Trojak Dorota Sekretarz Grzelak Zbigniew Skarbnik Czerwińska Eliza Członek Zarządu Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 1. Stawianie wartości humanistycznych i duchowych Ŝycia ponad strefę materialną. 2. Promowanie stosowania wyŝszych standardów społecznych, biznesowych i profesjonalnych. 3. Rozwijanie sprawniejszego bardziej gotowego do słuŝby społecznej modelu obywatela. 4. Dawanie w ramach tego klubu sposobności do tworzenia trwałych przyjaźni, do bezinteresownej słuŝby społeczeństwu, budowania lepszej społeczności lokalnej. 5. Współdziałanie w tworzeniu i podtrzymywaniu zdrowej opinii społecznej i wysokich ideałów słuŝących wzrostowi prawości, sprawiedliwości, patriotyzmu i dobrej woli. Głowna społeczna idea Dzieci bezwzględne pierwszeństwo. kształcenie pomoc społeczna działalność związana ze sportem w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego działalność związana z turystyką działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

15 Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań). Wolontariusze (15 członków klubu) reprezentujący zawody m. in.: lekarz, pedagog, historyk sztuki, ekonomista, pedagog specjalny. Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt). Doświadczenie w realizacji zadań publicznych. Realizowane programy: edukacja wycieczki edukacyjne do teatru, muzeum, poznawanie okolic, organizowanie kiermaszy prac dzieci upośledzonych, doŝywianie, organ. paczek świątecznych (od 2000 r.), organizacja posiłków w ośrodku szkolnowychowawczym w Puławach akcja cykliczna w oparciu o współpracę z firmą Kraft Foods. Program Aktywność to szansa (przy udz. PZU), dzień sportu rozgrywki integracyjne. Projekt Dam sobie radę (przy udz. Fundacji PZU). Pomoc dzieciom ze szczególnymi przypadkami chorób. Pomoc dzieciom wybitnie zdolnym. Pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych m. in.: ubrania, pomoc finansowa w formie stypendium dla dziecka chorego w wieku przedszkolnym od 2006 r. Dwa programy (okres 12 miesięcy) Fundacja PZU DoŜywianie (okres 24 miesięcy) KraftFoods, Nałęczowianka, TU Warta S.A. (paczki świąteczne), środki pozyskane od lokalnej społeczności i lokalnych przedsiębiorców Publikacje w prasie lokalnej i międzynarodowej (KIWANISUSA, Europa) 4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach Siedziba: Puławy, ul. Filtrowa 50 Status prawny: stowarzyszenie NIP: REGON: data rejestracji: Telefon: fax: Janusz Ławicki prezes oddziału Zbigniew Smagacz sekretarz oddziału województwo lubelskie

16 Zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesowanie się tymi dziedzinami wiedzy. Zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań. Popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieŝy. prowadzenie wykładów z zakresu astronomii prowadzenie pokazów nieba organizacja wystaw o tematyce astronomicznej prowadzenie biblioteki wydawnictw z zakresu astronomii Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): dwóch instruktorów Zasoby rzeczowe: Budynek Obserwatorium Astronomicznego wyposaŝony w sprzęt obserwacyjny (teleskopy, lunety, lornetkę), sprzęt fotograficzny, biblioteka ksiąŝek i czasopism o tematyce astronomicznej Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: sponsorzy prywatni 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Puławski (w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej) Siedziba: Puławy, ul. Czartoryskich 6 a Status prawny: stowarzyszenie osobowość prawna NIP: REGON: data rejestracji: 10 października 2003 r. Telefon: , fax: Jerzy Jabłonka prezes

17 Ryszard Bałabuch wiceprezes Zdzisława Frańczak wiceprezes Ewa Samiec sekretarz Marcin Lis skarbnik Powiat puławski Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo. Skupienie turystów, krajoznawców, stwarzanie warunków ułatwiających im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód słuŝy realizacji celów statutowych. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie skwalifikowanej. Działalność muzeów. Ochrona zabytków. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Nr wpisu do rejestru: Działalność biur podroŝy SprzedaŜ wczasów, kolonii, obozów Usługi przewodnickie Rezerwacja noclegów, wyŝywienia, biletów na rejs statkiem SprzedaŜ wydawnictw turystycznych i pamiątek Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Trzech pracowników, staŝyści, pracownicy sezonowi na umowy zlecenie i o dzieło. Zasoby rzeczowe: Zbiory muzealne Biblioteka oddziału Komputer Telefax Kserograf Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Organizacja wystaw muzealnych. Organizacja imprez o charakterze turystycznym. Zarząd Główny PTTK Warszawa

18 Starostwo Powiatowe w Puławach Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne Siedziba: Puławy, ul. Legionu Puławskiego 6, Status prawny: stowarzyszenie NIP: REGON: Data rejestracji: r. Telefon: fax: 1) Gumiela Tadeusz prezes 2) Zagrajek Piotr wiceprezes 3) Gorski Marek sekretarz Województwo lubelskie Rozwój i krzewienie wśród swoich członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej. Organizacja koncertów, przeglądów, audycji muzycznych, prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego. PTM działalność swoją koncentruje szczególnie na dwóch kierunkach: Organizacja i prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego na poziomie szkoły muzycznej I st. W klasie fortepianu, skrzypiec, gitary klasycznej, instrumentów dętych i klawiszowych elektronicznych w 6cio letnim cyklu nauczania. Organizacja koncertów i audycji muzyki klasycznej dla dzieci, młodzieŝy i dorosłych recitale fortepianowe, skrzypcowe, organowe i koncerty muzyki kameralnej. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań): Kadra PTM składa się z wykwalifikowanych muzyków czynnych zawodowo (współpracujących z muzykami z całej Europy) posiadającymi duŝe doświadczenie w organizowaniu róŝnych imprez muzycznych. PTM posiada pręŝnie działający Zarząd oraz doświadczoną i kompetentną księgową.

19 Zasoby rzeczowe: Od 1 września 2004 r. PTM wynajmuje budynek szkolny od Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Puławach. Posiadamy szeroką gamę instrumentów muzycznych oraz sprzęt nagłaśniający. Doświadczenie w realizacji zadań publicznych: Organizacja koncertów współfinansowanych przez Urząd Miasta Puławy z okazji: Roku Chopinowskiego 8 koncertów 250lecie śmierci J.S. Bacha 3 koncerty Roku Paderewskiego 3 koncerty W roku 2005 odbyły się 3 koncerty Na Jubileusz 100lecia Puław odbyło się 7 koncertów muzyki klasycznej. NaleŜy podkreślić wysoki poziom artystyczny i organizacyjny imprez oraz duŝą ilość słuchaczy na koncertach. Pomimo powaŝnych problemów z pozyskaniem sponsorów prywatnych i firm to jednak udaje nam się choć częściowo pokryć koszty organizowanych imprez od takich sponsorów jak: Spółka z o.o. PeeS H. Prószyński, Komaks R. Wydra, Raj dziecka Z. Gębala, drukarnia Jantar oraz firma Casio. 7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych 8. Stowarzyszenie Grześ w Puławach Siedziba: Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8, SP 11 Status prawny: stowarzyszenie organizacja poŝytku publicznego (KRS ) NIP: Regon: Data rejestracji: 24 lutego 2006 r. Tel fax Artur Tarasiewicz prezes Renata Nowakowska zastępca prezesa Gabryjela Pawlonka skarbnik ogólnoświatowy inicjowanie i wspieranie działanie działań intensyfikujących rozwój duchowy i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieŝy,

20 materialne i finansowe wspieranie działalności dziecięcych i młodzieŝowych zespołów artystycznych, upowszechnianie znajomości języków obcych, przeciwdziałanie patologiom społecznym dzieci i młodzieŝy oraz krzewienie trzeźwości i zdrowego stylu Ŝycia poprzez wypełnianie ich czasu wolnego, inna działalność oświatowa i wychowawcza. organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieŝowych zespołów artystycznych, rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności współŝycia w grupie rówieśniczej członków zespołu, udział zespołów artystycznych w przeglądach i konkursach, organizacja i współudział w akcjach charytatywnych na cele społeczne, współpraca z innymi zespołami artystycznymi, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŝy, działalności odpłatnej nie prowadzimy. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi: Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze przygotowanie do realizacji zadań). Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt). Doświadczenie w realizacji zadań publicznych. 9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej Siedziba Puławy, ul. Wojska Polskiego 7 Status prawny: NIP: REGON: Data rejestracji: Telefon: w. 33 fax

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Mapa aktywności organizacji pozarządowych Mapa aktywności organizacji pozarządowych I. W ZAKRESIE EDUKACJI 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty ECHO 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dzieci i MłodzieŜy Euroszkoła 3. Stowarzyszenie W

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Mapa aktywności organizacji pozarządowych Mapa aktywności organizacji pozarządowych I. W ZAKRESIE EDUKACJI 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty ECHO 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dzieci i MłodzieŜy Euroszkoła 3. Stowarzyszenie W

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi S t a r o s t w o P o w i a t o w e w H r u b i e s z o w i e Załącznik do uchwały Nr XIII/128/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 17 maja 2012 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brodnica 63-112 Brodnica, Brodnica 41 województwo: wielkopolskie, powiat: Śrem tel. +48 61 2823527, fax +48 61 2823558 e-mail: ug@brodnica.net.pl, http: www.brodnica.net.pl NIP: 785-12-94-531,

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań gminy o charakterze poŝytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2006 R. (WYDATKI BIEśĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2014 godz. 14:20:00 Numer KRS: 0000392242

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2014 godz. 14:20:00 Numer KRS: 0000392242 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2014 godz. 14:20:00 Numer KRS: 0000392242 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

12. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Żory, których cele statutowe uwzględniają działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

12. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Żory, których cele statutowe uwzględniają działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 12. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Żory, których cele statutowe uwzględniają działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: NAZWA ORGANIZACJI/ADRES SIEDZIBY W ŚWIECIE CISZY 44-240 ŻORY,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 31.03. 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Radzymin z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:41:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:41:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 05:41:32 Numer KRS: 0000034833 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.11.2013 godz. 12:35:17 Numer KRS: 0000398273 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ilekroć w niniejszym programie mówi się o: 1) ustawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2009/2010 HASŁO PRZEWODNIE: TWÓRCZY NAUCZYCIEL TWÓRCZE OGNISKO opracowany na podstawie: 1. statutu placówki; 2. zaleceń władz oświatowych; 3. zaleceń władz samorządowych; 4. założeń

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 64 17, strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia SKAŁA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA" za rok obrotowy 2008 1 SPIS TREŚCI 1) CzęśćI Dane ogólne.. str. 3 2) CzęśćII Cele i sposób ich realizacji... str. 6 3) CzęśćIII Podjęte inicjatywy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. MŁODZIEśOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. MŁODZIEśOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 711 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 r. S T A T U T MŁODZIEśOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE MłodzieŜowy Dom Kultury w Koninie, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2016 godz. 14:46:18 Numer KRS: 0000303784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, z siedzibą w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r.

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. FUNDACJA ODZEW AL. JANA PAWŁA II 15A 64-100 LESZNO Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie 1 INFORMACJE O ORGANIZACJI Nazwa ORGANIZACJI: Fundacja Odzew ADRES: 64-100

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416 Zgierz, dnia 21 marca 2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. Nazwa stowarzyszenia: KAMELEON Siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, Data wpisu w KRS : 22.05.2006r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Numer kolejny w ewidencji. ewidencji SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE MARYNISTÓW POLSKICH "POD MASZTAMI"

Numer kolejny w ewidencji. ewidencji SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE MARYNISTÓW POLSKICH POD MASZTAMI Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów do ewidencji 1 2 3 1 SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE 06.06.2016 MARYNISTÓW POLSKICH "POD MASZTAMI" 2 STOWARZYSZENIE EDUKACJA DLA TALENTU

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:50:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:50:31 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2016 godz. 05:50:31 Numer KRS: 0000233475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:48:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:48:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 20:48:17 Numer KRS: 0000057999 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Radom, dnia 29 marca 2010r. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Nazwa: Oratoryjne Stowarzyszenie Radość Adres siedziby: 26-600 Radom, ul. Grzybowska 22, tel. 692556143 Data wpisu do rejestru: 21-07-2004

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin. Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin. Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009 Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009 Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku Adres:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2015r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Z/01/2006. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 marca 2006r.

Z/01/2006. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 marca 2006r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 marca 2006r. Tytuł zadania Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY CELE KIERUNKOWE PROGRAMU POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2003-2007

CEL STRATEGICZNY CELE KIERUNKOWE PROGRAMU POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2003-2007 Załącznik do uchwały nr VI/81/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.02.2003 r. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym polityki oświatowej miasta na lata 2003-2007 jest stworzenie moŝliwości ponadstandardowego

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz ,00 dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz.

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz ,00 dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. ZAŁĄCZNIK nr 10 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r.

UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r. UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r. w sprawie: utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na podstawie art. 9 ust.1,

Bardziej szczegółowo

sp2monki@poczta.onet.pl

sp2monki@poczta.onet.pl Lp. Nazwa/Władze organizacji 1. Ochotnicza Straż Pożarna Andrzej Beczko 2. Ludowy Klub "Promień Mońki" Andrzej Purta 3. Uczniowski Klub "OLIMPIK" Adres tel./fax Strona www/ e-mail Mickiewicza 18 Sportowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS lub nr innego rejestru 1. Klub Sportowy Powiślak w Końskowoli ul. Lubelska 93 Zakres działań

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo