BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody 81.247.165 zł wydatki 85.262.578 zł przychody 8.337.913 zł rozchody 4.322."

Transkrypt

1 I. Część ogólna BudŜet miasta Dębicy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budŝetową Nr XXIII/291/05 w dniu 28 stycznia 2005r. BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł BudŜet ogółem zł zł 1. Zmiany budŝetu miasta W okresie sprawozdawczym plan budŝetu miasta został pięć razy zmieniony uchwałą Rady Miejskiej. Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła : dochody (-) zł wydatki (-) zł przychody zł rozchody (-) zł (-) zł (-) zł Zmiany planu dochodów budŝetu dokonane przez Radę Miejską obejmowały wprowadzenie: - subwencji oświatowej zł - subwencji ogólnej zł - podatku dochodowego zł - podatku od nieruchomości zł - podatku od czynności cywilnoprawnych zł - wpływów z opłaty skarbowej zł - wpływów ze środków specjalnych zł - dotacji z budŝetu państwa na inwestycje zł - dotacji z powiatu na inwestycje zł - dotacji z budŝetu państwa na zad.bieŝące zł - dotacji z funduszu celowego na zad.bieŝące zł - środków z Funduszu PHARE (-) zł - wpływów z usług (-) zł - dochodów z najmu i dzierŝawy (-) zł - sprzedaŝ składników majątkowych (-) zł - innych dochodów (-) zł (-) zł Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upowaŝnienia do zmian budŝetu w zakresie dotacji (art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych), dokonał w ciągu roku dziesięciu zmian zwiększających budŝet miasta w sposób następujący : dochody zł wydatki zł

2 2 PowyŜsze zmiany budŝetu obejmowały wprowadzenie : - dotacji na zadania bieŝące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu u Senatu), - dotacji na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - dotacji na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych) - dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( Przebudowa skrzyŝowania ul.j.pawła II i ul.1 Maja ), - dotacji za własne zadania inwestycyjne ( Przebudowa mostu na potoku Kawęckim w ul.chopina ), - dotacji na własne zadania bieŝące (doŝywianie, wyprawki szkolne, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, pomoc materialna dla uczniów,) zł zł zł zł zł zł zł Z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył zł na wydatki bieŝące : - realizowane przez Urząd Miejski zł (w tym : wynagrodz.osobowe zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, gospod.gruntami i nieruchomościami zł, promocja miasta zł, dotacja dla muzeum zł, lokalny transport zbiorowy zł, pobór podatków zł oraz inne zadania zł), - realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty i Sportu zł (w tym : wynagrodzenia osobowe zł, zadania z zakresu kultury fizycznej zł). Zmniejszenie przychodów o zł, dokonane przez Radę Miejską związane było z : - zamknięciem bilansowym 2004r zwiększenie przychodów o zł, - mniejszymi niŝ planowano poŝyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Rzeszowie zmniejszenie przychodów o zł. Zmniejszenie rozchodów o zł wynikało z umorzenia części poŝyczki ( zł) zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej ul.skowronków oraz mniejszych niŝ planowano spłat rat poŝyczek (1.000 zł). BudŜet miasta na dzień 31 grudnia 2005r, po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł BudŜet ogółem zł zł

3 3 2. Sytuacja finansowa miasta Na dzień 1 stycznia 2005r stan zadłuŝenia budŝetu miasta był równy zł (tj.25,8% planowanych dochodów), z tego : - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wyemitowane obligacje zł W ciągu 2005r dokonano spłat poŝyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości zł, z tego : - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wykup obligacji serii C zł W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty, poŝyczki oraz wyemitowano obligacje w łącznej kwocie zł, z tego : - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę : - kanalizacji sanitarnej ul.sandomierska, Mościckiego i Metalowców zł - sieci wodociągowej ul.leśna i Kawęczyńska-boczna zł - bankowy kredyt inwestycyjny w wysokości zł zaciągnięty w banku PKO S.A. - wyemitowano obligacje gminne serii H i serii I w łącznej kwocie zł. Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 11 lipca 2005r umorzona została kwota zł, stanowiąca 15% poŝyczki zaciągniętej w 2001 w wysokości zł na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.skowronków Stan zadłuŝenia budŝetu miasta na dzień 31 grudnia 2005r wynosił zł (tj.27,7% wykonanych dochodów), z tego: - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wyemitowane obligacje zł Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budŝetu, Burmistrz Miasta na podstawie upowaŝnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym w wysokości zł. Kredyt spłacony został w grudniu 2005r. Rozliczenie wyniku budŝetu za 2005r przedstawia się następująco :

4 4 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wsk.% 1 DOCHODY ,7% 2 WYDATKI ,4% 3 WYNIK (1-2) ,2% 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru (a+b-c) ,2% a Środki z nadwyŝki budŝet. z lat ubiegłch ,0% b Zaciągnięte : - poŝyczki ,2% - kredyty długoterminowe ,0% - emisja obligacji gminnych ,0% c Spłaty : - poŝyczek ,0% - kredytów ,0% - wykup obligacji ,0%

5 5 II. Realizacja dochodów Dochody budŝetu miasta zaplanowane na rok 2005 w kwocie zł, zrealizowane zostały w wysokości zł. tj. w 100,7 %. z tego: PLAN WYKONANIE % dochody własne gminy ,3 w tym: - udziały w podatkach budŝetu państwa i dochody pobierane przez Urząd Skarbowy ,1 - środki pochodzące z innych źródeł ,7 - dochody pobierane przez Urząd Miejski ,7 subwencje ,0 dotacje z budŝetu państwa ,8 Na realizację dochodów własnych poniŝej planu znaczący wpływ miała niŝsza niŝ planowano realizacja dochodów z tytułu: sprzedaŝy składników majątkowych opłaty stałej w przedszkolach wpłat mieszkańców Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (dz.700 rozdz ) - wykonanie zł, tj. 97,3% w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Dochody z tego tytułu obejmują wpływy ze sprzedaŝy: - mieszkań komunalnych na rzecz najemców m.in. przy ul. Łysogórskiej i os. Matejki, - działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych, - nieruchomości gruntowych. Dochody ze sprzedaŝy zaleŝą od ilości złoŝonych wniosków o zakup mieszkań i działek oraz od cen osiąganych na przetargach. W uzyskanych dochodach zawarte są wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych i uŝytkowych na rzecz najemców oraz wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości m.in.: zł lokale uŝytkowe zł lokale mieszkalne zł działki uzupełniające na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich zł baza zieleni / wpłata za I i II część/ zł hala WUCH / II wpłata/ zł działki i budynki usługowe na terenie byłej Jednostki Wojskowej zł budynek Bursy zł działki pod bud.mieszk.na terenie byłej Jednostki Wojskowej

6 zł lokal uŝytkowy ul. Kolejowa 6/ zł budynek kotłowni os. Krakowska zł działki pod budownictwo mieszkaniowe ul. 23 Sierpnia zł działki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zł działki ul. Budzisz zł działki ul. Szkotnia zł sprzedaŝ mienia na rzecz MPEC zł wykup uŝytkowania wieczystego zł działki i budynki Gimnazjum Nr 3 Zmniejszone wpływy do budŝetu wynikają z braku nabywców na nieruchomości przeznaczone do sprzedaŝy, pomimo organizowanych przetargów. Do dnia r. pomimo ogłoszonych przetargów nie znalazły nabywców nieruchomości: - działki przy ul. Metalowców ( za WUCH) - część działek na terenie byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Kościuszki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod zabudowę usługową - działki przy ul. Sandomierskiej W związku z przeciągającą się procedurą egzekucji naleŝności za Hotel IGLOOPOL, do budŝetu nie wpłynęła kwota z tego tytułu. RównieŜ w 2005r. Starostwo Powiatowe w Dębicy nie skorzystało z oferty zakupu budynku Urzędu Miasta przy ul. Parkowej. Natomiast przewidziany do sprzedaŝy budynek dla Akademii Ekonomicznej uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono na potrzeby Kolegium Języków Obcych. Pod koniec 2005r. została przeprowadzona procedura przetargowa na sprzedaŝ działek przy ul. Czarneckiego, ul. Sandomierskiej i ul. Poddęby. Wpływ środków z tej sprzedaŝy nastąpi dopiero w 2006r w kwocie ogółem zł. Przetarg na sprzedaŝ parkingu przy ul. Nosala został przeprowadzony juŝ w roku 2006 i środki finansowe równieŝ wpłyną do budŝetu w 2006r. Dochody z opłaty stałej w przedszkolach (dz.801 rozdz ) wykonanie 89,9 % w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Niewykonanie tych dochodów spowodowane jest ujęciem w planie większej liczby dzieci mających uczęszczać do przedszkoli ( zapisanych) niŝ faktycznie później uczęszczających. W trakcie roku szkolnego część rodziców zrezygnowała z podawania dzieciom w przedszkolach posiłków, a tym samym nie wnosiła Ŝadnych opłat za przedszkole. Kolejna grupa rodziców przepisała dzieci z grup 10 cio do grup 5- cio godzinnego pobytu w przedszkolu, wnosząc tym samym zmniejszoną opłatę stałą. Wpływy z róŝnych dochodów- wpłata mieszkańców (dz.900 rozdz ) wykonanie 63,4 % w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości w związku z przekazaniem w trakcie roku budŝetowego do realizacji Wodociągom Dębickim Sp. z o.o. zadania p.n. Budowa kanalizacji

7 7 sanitarnej na os. Rzeszowska wschód oraz zaniechaniem wykonywania przez Urząd przyłączy do sieci wodociągowej w ul. Leśna i Kawęczyńska boczna, w związku z czym mieszkańcy nie wpłacili naleŝnego udziału w przedsięwzięciu. Znacząco ponad plan wykonane zostały dochody własne z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych podatku od nieruchomości od osób fizycznych udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz.756 rozdz ) wykonanie 100,6 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. WyŜsze wykonanie planu spowodowane jest kompensatą zaległości podatkowych prawami majątkowymi nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dz.756 rozdz ) Wykonanie 102,9 % w stosunku do planu tj zł ponad plan. WyŜsze wykonanie planu, związane jest ze zmianą klasyfikacji gruntów po odnowie ewidencji gruntów. Zmiana klasyfikacji gruntów dotyczy zmiany gruntów rolnych na grunty budowlane. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( dz. 756 rozdz ) wykonanie 103,7 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia r., tj zł. Ostateczne rozliczenie udziałów roku 2005, które wpłynęło juŝ w styczniu 2006r. miało znaczący wpływ na ponadplanowe wykonanie tych dochodów, gdyŝ wpłynęło zł. (w 2004r zł) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( dz. 756 rozdz ) wykonanie 106,3 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. ZałoŜony pierwotnie w oparciu o analizę wykonania w roku poprzednim, plan dochodów z tego tytułu w wysokości zł okazał się zaniŝony stąd jego korekta pod koniec roku budŝetowego o zł. Jednak wyjątkowo wysokie wpłaty tych udziałów w listopadzie i grudniu 2005r. ( zł tj. 33 % wpływów), spowodowały przekroczenie planu. Informacja o stanie zaległości podatkowych PoniŜej przedstawiamy informację dotyczącą zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym, które realizowane są przez Urząd Miejski oraz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wykaz dotyczy osób fizycznych jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

8 8 Podatki realizowane przez Urząd Miejski Wyszczególnienie Osoby fizyczne Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy Wyszczególnienie Udziały w podatku dochodowym Osoby fizyczne Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty Karta podatkowa Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Celem wyegzekwowania zapłaty zaległości podatkowych Wydział BudŜetu i Finansów Urzędu Miejskiego wystawia upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze składane są w Urzędzie Skarbowym, który zajmuje się ściąganiem wierzytelności zatrudniając w tym celu poborców skarbowych. W 2005r wystawiono : 1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 71 upomnień i 77 tytułów wykonawczych. 2. Łączne zobowiązanie pienięŝne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) upomnienia i 511 tytułów wykonawczych. 3. W podatku od środków transportowych: od osób prawnych 41 upomnień i 37 tytułów wykonawczych. od osób fizycznych 478 upomnień i 142 tytuły wykonawcze. Do Sądów Rejonowych w Dębicy, Rzeszowie i Krakowie zgłoszono wierzytelności 9 podatników celem ich wyegzekwowania. Windykacją naleŝności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn zajmuje się Urząd Skarbowy.

9 9 9 Struktura procentowa dochodów budŝetu miasta w 2005 Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2005 w stosunku do planu

10 10 Dochody budŝetowe wykonanie za 2005r. (w zł.) Dział Nazwa Plan Wykonanie % Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność ,1 700 Gospodarka mieszkaniowa ,7 710 Działalność usługowa ,2 750 Administracja publiczna ,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,6 758 RóŜne rozliczenia ,0 801 Oświata i wychowanie ,2 852 Pomoc społeczna ,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 926 Kultura fizyczna i sport ,9 OGÓŁEM DOCHODY ,7 w tym: dochody własne gminy ,2 subwencje ,0 dotacje z budŝetu państwa ,8

11 11 Wykonanie dochodów wg rozdziałów na dzień r. (w zł.) Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Dostarczanie ciepła Dz wpływy z róŝnych dochodów WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN.ELEKTR.,GAZ I WODĘ Drogi publiczne powiatowe , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między j.s.t , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej , dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t , Drogi publiczne gminne , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , wpływy z róŝnych opłat , pozostałe odsetki wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,0 Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opł.za zarząd,uŝytk.i uŝytk.wieczyste nieruchomości , doch.z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z tyt.przekszt.prawa uŝ.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własn , wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , pozostałe odsetki Pozostała działalność wpływy z róŝnych dochodów Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Cmentarze , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej ,0 Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Urzędy wojewódzkie ,6

12 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urząd Miejski , wpływy z róŝnych opłat wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Wybory do Sejmu i Senatu ,2 Dz dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,2 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , Obrona cywilna , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gminom ustawami , StraŜ Miejska ,3 Dz grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od śr.transpostowych , podatek od czynności cywilnoprawnych , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat , Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od śr.transpostowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej , wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0 339

13 podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,0 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t.na podst.ustaw , wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , wpływy z róŝnych opłat , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budŝetu państwa ,1 Dz podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych ,3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,6 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , subwencje ogólne z budŝetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , środki na uzupełnienie dochodów gmin , RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0 Dz.758 RÓśNE ROZLICZENIA , Szkoły podstawowe , pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Przedszkola , wpływy z róŝnych opłat , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych wpływy z róŝnych dochodów wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Gimnazja , pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Zakłady kształcenia nauczycieli ,0

14 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin ,0 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Ośrodki wsparcia , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 28 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodzinne , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , wpływy z usług , dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Pozostała działalność , pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,7 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA , Świetlice szkolne , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Pomoc materialna dla uczniów ,8

15 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin ,8 Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wpływy z róŝnych dochodów - wpłaty mieszkańców , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł ,4 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Biblioteki , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej ,0 Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Obiekty sportowe , wpływy z usług , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,0 Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,9 OGÓŁEM DOCHODY ,7

16 16 III. Struktura wydatków budŝetowych Wydatki budŝetu miasta w 2005r wyniosły ogółem zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 98,4%. Plan wydatków zrealizowany został następująco : wydatki ogółem plan zł wykonanie zł tj. 98,4% z tego : 1. wydatki majątkowe plan zł wykonanie zł tj. 94,5% 2. wydatki bieŝące plan zł wykonanie zł tj. 99,1% w tym : wynagrodzenia plan zł z pochodnymi wykonanie zł tj. 99,1% dotacje dla MOK,MBP,MR plan zł KZB, Przedszkola Integr. wykonanie zł tj. 100,0% dotacje dla podmiotów plan zł niepubliczn.realizujących wykonanie zł tj. 98,8% zadania gminy pozostałe wydatki bieŝące plan zł wykonanie zł tj. 99,0% 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły zł i zrealizowane zostały w 99,1%. Wydatki bieŝące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak równieŝ dotacje dla instytucji kultury, zakładu budŝetowego i innych podmiotów realizujących zadania gminy. Wyszczególnienie pogrupowanych wydatków w/w jednostek, znajduje się w tabeli o realizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach bieŝących, a wyszczególnienie kwot dotacji przekazanych dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminy

17 17 w tabeli przedstawiającej wykaz tych podmiotów. PoniŜej przedstawiono krótki opis wydatków bieŝących (w tym wynagrodzeń) i aktualnego stanu zatrudnienia. Urząd Miejski Na koniec 2004r w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 124 osoby (tj.123,25 etatów), a na koniec 2005r 132 osoby (tj.131 etatów). Liczbę pracowników zatrudnionych za 31 grudnia 2004 i 2005r przedstawia poniŝsza tabela. Wyszczególnienie pracownicy administracyjnych realizujący zadania własne pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospodarczych Liczba zatrudnionych osób wg stanu na 31 grudnia 2004r 2005r pracownicy realizujący zadania zlecone funkcjonariusze StraŜy Miejskiej pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy 2 2 W okresie sprawozdawczym z pracy zwolniono 9 osób (w tym 1 osoba przeszła na emeryturę), a przyjęto 17 nowych pracowników. W zrost zatrudnienia wynika z przyjęcia do pracy 2 funkcjonariuszy SM (przywróconego do pracy i po długotrwałym urlopie bezpłatnym), obsadzono stanowisko koordynatora zamówień publicznych, zastępcy naczelnika W ydziału Inwestycji, przyjęto pracowników do przygotowania dokumentacji związanej z remontami dróg, powołano Komendanta StraŜy Miejskiej. Ponadto, zgodnie z ustawą Urząd Miejski został objęty audytem, co spowodowało utworzenie stanowiska audytora wewnętrznego. W 2005r przeciętna liczba zatrudnionych, po przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 128. Średnia płaca miesięczna wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników: - administracyjnych i gospodarczych zł - realizujących zadania zlecone zł - StraŜy Miejskiej zł - zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 849 zł Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla etatowych pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano zł, tj. 99,9% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę zł, odprawę emerytalną zł, osiem nagród jednorazowych zł, dwa ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy

18 zł, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, tzw.trzynastki zł. Burmistrz Miasta zwiększył planowany fundusz płac z rezerwy budŝetowej o zł, z tego StraŜ Miejska zł, Urząd Miejski zł. Kwota zwiększenia funduszu płac w Urzędzie Miejskim okazała się zbędna i ostatecznie środki te przesunięte zostały na zakup energii, usług i sprzętu komputerowego. Pozostałe wydatki bieŝące związane z utrzymaniem miasta i budynku urzędu, zrealizowano w kwocie zł, co stanowi 96,7% rocznego planu, z tego : - utrzymanie dróg zł - obsługa długu miasta zł - dodatki mieszkaniowe zł - oczyszczanie miasta, zieleń zł - oświetlenie miasta zł - dotacje i pomoc finansowa dla jst zł - wydatki administracyjne urzędu, StraŜy Miejskiej, Promocji Miasta i Rady Miejskiej zł, - inne zł Na realizację zadań bieŝących Urząd Miejski wydatkował poza środkami samorządowymi równieŝ dotacje : - na zadania zlecone zł (aktualizacja spisu wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, Urząd Wojewódzki), - na zadania realizowane na postawie porozumień między j.s.t zł (drogi powiatowe), - na zadania realizowane na postawie porozumień z org.administracji rządowej zł (cmentarze). Wydatki bieŝące zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym wyniosły zł, co oznacza ich wykonanie w 97,5% w stosunku do rocznego planu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Na bieŝącą działalność z zakresu opieki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w okresie sprawozdawczym zł, co stanowi 99,8% rocznego planu. Na koniec 2004r stan zatrudnienia w MOPS wynosił 79 osób pracujących na 77,03 etatach przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2005r wynosił 80 osób, tj.78,63 etatów, w tym 16 pracowników socjalnych, 42 pracowników administracji i 22 osoby do opieki nad chorymi. Zadania z zakresu administracji rządowej realizują pracownicy zatrudnieni na 46,77 etatach, a zadania samorządowe pracownicy zatrudnieni na 31,85 etatach. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano zł, na nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników zł, na odprawę emerytalno-rentową zł oraz na sto siedem nagród indywidualnych zł.

19 19 Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła : - pracowników samorządowych zł, - pracowników realizujących zadania finansowane z budŝetu państwa zł. Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano zł, tj. 100,0% rocznego planu. W stosunku do wszystkich wydatków bieŝących MOPS, wydatki te stanowią 14,5%. Pozostałe wydatki bieŝące (media, wyposaŝenie, zakup usług, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne) zrealizowano w kwocie zł, co oznacza, Ŝe wykonano100,0% planu. Zadania zrealizowane przez MOPS sfinansowane zostały : - z budŝetu państwa (środki na zadania zlecone) w wysokości zł (świadczenia rodzinne zł, składki zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zł, MOPS specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, Środowiskowy Dom Samopomocy zł, usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł), - z budŝetu państwa (środki na zadania własne) w wysokości zł (zasiłki okresowe zł, MOPS-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zł, ośrodki wsparcia-dofinansowanie bieŝącej działalności zł, doŝywianie dzieci i dorosłych w ramach programu Posiłek dla potrzebujących zł), - z budŝetu gminy (środki na zadania własne) w wysokości zł (usługi opiekuńcze zł, zasiłki celowe i Ŝywność z banku Ŝywności zł, koszty MOPS zł, doŝywianie dzieci i dorosłych zł, Dom Dziennego Pobytu zł, warsztaty terapeutyczne i magazyn MOPS zł, Dom Pomocy Społecznej zł). Miejski Zarząd Oświaty i Sportu Na dzień 31 grudnia 2004r w MZOiS w części dotyczącej obsługi oświaty zatrudnionych było 25 osób (tj.24,5 etatu), na 31 grudnia 2005r stan zatrudnienia wynosił 28 osób (tj.26,1etatu przeliczeniowego). Zwiększenie zatrudnienia spowodowane zostało zatrudnieniem jednej osoby do spraw zasiłków socjalnych (1 etat), przyjęciem do pracy osoby na 0,25 etatu zmniejszając jednocześnie wymiar czasu pracy innemu pracownikowi oraz zatrudnieniem 1 osoby (tj.0,5 etatu) za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 25,65 etatów. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wypłacono w MZOiS zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. W ypłacono siedem nagród jubileuszowych na kwotę zł, dwie odprawy emerytalne na kwotę zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości zł. Średnia płaca brutto wyniosła zł. Na obiektach sportowych na 31 grudnia 2004r zatrudnionych było 56 osób (tj.53,1 etatu). Na koniec 2005r liczba pracujących osób zwiększyła się do 58 (tj.55,1 etatów przeliczeniowych). Zwiększenie zatrudnienia spowodowane zostało powrotem

20 20 pracownika z urlopu bezpłatnego oraz zatrudnieniem instruktora do nauki pływania. Średnioroczne zatrudnienie na obiektach sportowych wyniosło 54,35 etatów. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obiektów sportowych wydatkowano zł, w tym zł to sześć nagród jubileuszowych, zł wyniosła odprawa emerytalna, a dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł. Średnia płaca miesięczna pracowników obiektów sportowych wyniosła zł. Ponadto, na koniec okresu sprawozdawczego w brygadzie remontowo-budowlanej pracowało trzynastu pracowników (tj.13 etatów). W stosunku do 31 grudnia 2004r zatrudnienie w tej grupie zmniejszyło się o 2 osoby (tj.2 etaty), w wyniku przejścia 1 osoby na rentę oraz przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. Ich wynagrodzenie łącznie z pochodnymi wyniosło zł (tj.100,0%rocznego planu), z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, trzy nagrody jubileuszowe zł, oraz odprawa rentowa zł.. Średnia płaca pracowników brygady wynosi zł, a ich średnioroczne zatrudnienie 14,0 etatów. Ogółem wydatki bieŝące MZOiS realizowane w ramach oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu wyniosły zł, tj. wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,8%. Bez wynagrodzeń wydatki te wyniosły zł, co stanowi 99,7% planu. Ze środków samorządowych MZOiS finansował między innymi : zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych zł i gimnazjach zł, odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów zł, utrzymanie obiektów sportowych zł (w tym : zł wydatkowano na zakup materiałów do bieŝących remontów tj. balustrad i trybun na lodowisku, oświetlenia tafli lodowiska, materiały do remontu szatni lodowiska, schodów basenowych, trybun i barierek stadionu przy ul.sportowj itp.) Poza środkami samorządowymi MZOiS wydatkował dotacje z budŝetu państwa na : - wyprawkę szkolną zł, zakupiono komplety podręczników dla uczniów ze szkół podstawowych, - komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne zł. - zajęcia sportowo-rekreacyjnych dla uczniów zł, środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla instruktora nauki pływania. Szkoły Podstawowe Na dzień 31 grudnia 2004r w szkołach podstawowych zatrudnionych było 315 pracowników pedagogicznych (tj.293,28 etatów) i 76 pracowników administracyjnoobsługowych (tj.69,73 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2005r zatrudnienie wyniosło 302 osoby na stanowiskach pedagogicznych (tj.277,86 etatów) i 72 pracowników obsługi (68,15 etatów). Średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniosło 288,54 etatów pedagogicznych i 66,24 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia związane jest ze zmniejszającą się liczbą dzieci w szkołach, co spowodowało przejście 8 osób na

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 listopada 2014 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dział Przewidywane Plan Wynagrodz. Wydatki Wydatki Rozdział Nazwa klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

III. Struktura wydatków budŝetowych

III. Struktura wydatków budŝetowych 14 III. Struktura wydatków budŝetowych Wydatki budŝetu miasta w 2007r wyniosły ogółem 99.375.961 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 97,0%. Plan wydatków zrealizowany został następująco : wydatki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 143/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2011 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo