BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody 81.247.165 zł wydatki 85.262.578 zł przychody 8.337.913 zł rozchody 4.322."

Transkrypt

1 I. Część ogólna BudŜet miasta Dębicy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budŝetową Nr XXIII/291/05 w dniu 28 stycznia 2005r. BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł BudŜet ogółem zł zł 1. Zmiany budŝetu miasta W okresie sprawozdawczym plan budŝetu miasta został pięć razy zmieniony uchwałą Rady Miejskiej. Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła : dochody (-) zł wydatki (-) zł przychody zł rozchody (-) zł (-) zł (-) zł Zmiany planu dochodów budŝetu dokonane przez Radę Miejską obejmowały wprowadzenie: - subwencji oświatowej zł - subwencji ogólnej zł - podatku dochodowego zł - podatku od nieruchomości zł - podatku od czynności cywilnoprawnych zł - wpływów z opłaty skarbowej zł - wpływów ze środków specjalnych zł - dotacji z budŝetu państwa na inwestycje zł - dotacji z powiatu na inwestycje zł - dotacji z budŝetu państwa na zad.bieŝące zł - dotacji z funduszu celowego na zad.bieŝące zł - środków z Funduszu PHARE (-) zł - wpływów z usług (-) zł - dochodów z najmu i dzierŝawy (-) zł - sprzedaŝ składników majątkowych (-) zł - innych dochodów (-) zł (-) zł Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upowaŝnienia do zmian budŝetu w zakresie dotacji (art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych), dokonał w ciągu roku dziesięciu zmian zwiększających budŝet miasta w sposób następujący : dochody zł wydatki zł

2 2 PowyŜsze zmiany budŝetu obejmowały wprowadzenie : - dotacji na zadania bieŝące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu u Senatu), - dotacji na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - dotacji na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych) - dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( Przebudowa skrzyŝowania ul.j.pawła II i ul.1 Maja ), - dotacji za własne zadania inwestycyjne ( Przebudowa mostu na potoku Kawęckim w ul.chopina ), - dotacji na własne zadania bieŝące (doŝywianie, wyprawki szkolne, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, pomoc materialna dla uczniów,) zł zł zł zł zł zł zł Z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył zł na wydatki bieŝące : - realizowane przez Urząd Miejski zł (w tym : wynagrodz.osobowe zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, gospod.gruntami i nieruchomościami zł, promocja miasta zł, dotacja dla muzeum zł, lokalny transport zbiorowy zł, pobór podatków zł oraz inne zadania zł), - realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty i Sportu zł (w tym : wynagrodzenia osobowe zł, zadania z zakresu kultury fizycznej zł). Zmniejszenie przychodów o zł, dokonane przez Radę Miejską związane było z : - zamknięciem bilansowym 2004r zwiększenie przychodów o zł, - mniejszymi niŝ planowano poŝyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Rzeszowie zmniejszenie przychodów o zł. Zmniejszenie rozchodów o zł wynikało z umorzenia części poŝyczki ( zł) zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej ul.skowronków oraz mniejszych niŝ planowano spłat rat poŝyczek (1.000 zł). BudŜet miasta na dzień 31 grudnia 2005r, po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł BudŜet ogółem zł zł

3 3 2. Sytuacja finansowa miasta Na dzień 1 stycznia 2005r stan zadłuŝenia budŝetu miasta był równy zł (tj.25,8% planowanych dochodów), z tego : - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wyemitowane obligacje zł W ciągu 2005r dokonano spłat poŝyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości zł, z tego : - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wykup obligacji serii C zł W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty, poŝyczki oraz wyemitowano obligacje w łącznej kwocie zł, z tego : - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę : - kanalizacji sanitarnej ul.sandomierska, Mościckiego i Metalowców zł - sieci wodociągowej ul.leśna i Kawęczyńska-boczna zł - bankowy kredyt inwestycyjny w wysokości zł zaciągnięty w banku PKO S.A. - wyemitowano obligacje gminne serii H i serii I w łącznej kwocie zł. Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 11 lipca 2005r umorzona została kwota zł, stanowiąca 15% poŝyczki zaciągniętej w 2001 w wysokości zł na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.skowronków Stan zadłuŝenia budŝetu miasta na dzień 31 grudnia 2005r wynosił zł (tj.27,7% wykonanych dochodów), z tego: - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wyemitowane obligacje zł Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budŝetu, Burmistrz Miasta na podstawie upowaŝnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym w wysokości zł. Kredyt spłacony został w grudniu 2005r. Rozliczenie wyniku budŝetu za 2005r przedstawia się następująco :

4 4 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wsk.% 1 DOCHODY ,7% 2 WYDATKI ,4% 3 WYNIK (1-2) ,2% 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru (a+b-c) ,2% a Środki z nadwyŝki budŝet. z lat ubiegłch ,0% b Zaciągnięte : - poŝyczki ,2% - kredyty długoterminowe ,0% - emisja obligacji gminnych ,0% c Spłaty : - poŝyczek ,0% - kredytów ,0% - wykup obligacji ,0%

5 5 II. Realizacja dochodów Dochody budŝetu miasta zaplanowane na rok 2005 w kwocie zł, zrealizowane zostały w wysokości zł. tj. w 100,7 %. z tego: PLAN WYKONANIE % dochody własne gminy ,3 w tym: - udziały w podatkach budŝetu państwa i dochody pobierane przez Urząd Skarbowy ,1 - środki pochodzące z innych źródeł ,7 - dochody pobierane przez Urząd Miejski ,7 subwencje ,0 dotacje z budŝetu państwa ,8 Na realizację dochodów własnych poniŝej planu znaczący wpływ miała niŝsza niŝ planowano realizacja dochodów z tytułu: sprzedaŝy składników majątkowych opłaty stałej w przedszkolach wpłat mieszkańców Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (dz.700 rozdz ) - wykonanie zł, tj. 97,3% w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Dochody z tego tytułu obejmują wpływy ze sprzedaŝy: - mieszkań komunalnych na rzecz najemców m.in. przy ul. Łysogórskiej i os. Matejki, - działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych, - nieruchomości gruntowych. Dochody ze sprzedaŝy zaleŝą od ilości złoŝonych wniosków o zakup mieszkań i działek oraz od cen osiąganych na przetargach. W uzyskanych dochodach zawarte są wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych i uŝytkowych na rzecz najemców oraz wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości m.in.: zł lokale uŝytkowe zł lokale mieszkalne zł działki uzupełniające na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich zł baza zieleni / wpłata za I i II część/ zł hala WUCH / II wpłata/ zł działki i budynki usługowe na terenie byłej Jednostki Wojskowej zł budynek Bursy zł działki pod bud.mieszk.na terenie byłej Jednostki Wojskowej

6 zł lokal uŝytkowy ul. Kolejowa 6/ zł budynek kotłowni os. Krakowska zł działki pod budownictwo mieszkaniowe ul. 23 Sierpnia zł działki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zł działki ul. Budzisz zł działki ul. Szkotnia zł sprzedaŝ mienia na rzecz MPEC zł wykup uŝytkowania wieczystego zł działki i budynki Gimnazjum Nr 3 Zmniejszone wpływy do budŝetu wynikają z braku nabywców na nieruchomości przeznaczone do sprzedaŝy, pomimo organizowanych przetargów. Do dnia r. pomimo ogłoszonych przetargów nie znalazły nabywców nieruchomości: - działki przy ul. Metalowców ( za WUCH) - część działek na terenie byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Kościuszki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod zabudowę usługową - działki przy ul. Sandomierskiej W związku z przeciągającą się procedurą egzekucji naleŝności za Hotel IGLOOPOL, do budŝetu nie wpłynęła kwota z tego tytułu. RównieŜ w 2005r. Starostwo Powiatowe w Dębicy nie skorzystało z oferty zakupu budynku Urzędu Miasta przy ul. Parkowej. Natomiast przewidziany do sprzedaŝy budynek dla Akademii Ekonomicznej uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono na potrzeby Kolegium Języków Obcych. Pod koniec 2005r. została przeprowadzona procedura przetargowa na sprzedaŝ działek przy ul. Czarneckiego, ul. Sandomierskiej i ul. Poddęby. Wpływ środków z tej sprzedaŝy nastąpi dopiero w 2006r w kwocie ogółem zł. Przetarg na sprzedaŝ parkingu przy ul. Nosala został przeprowadzony juŝ w roku 2006 i środki finansowe równieŝ wpłyną do budŝetu w 2006r. Dochody z opłaty stałej w przedszkolach (dz.801 rozdz ) wykonanie 89,9 % w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Niewykonanie tych dochodów spowodowane jest ujęciem w planie większej liczby dzieci mających uczęszczać do przedszkoli ( zapisanych) niŝ faktycznie później uczęszczających. W trakcie roku szkolnego część rodziców zrezygnowała z podawania dzieciom w przedszkolach posiłków, a tym samym nie wnosiła Ŝadnych opłat za przedszkole. Kolejna grupa rodziców przepisała dzieci z grup 10 cio do grup 5- cio godzinnego pobytu w przedszkolu, wnosząc tym samym zmniejszoną opłatę stałą. Wpływy z róŝnych dochodów- wpłata mieszkańców (dz.900 rozdz ) wykonanie 63,4 % w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości w związku z przekazaniem w trakcie roku budŝetowego do realizacji Wodociągom Dębickim Sp. z o.o. zadania p.n. Budowa kanalizacji

7 7 sanitarnej na os. Rzeszowska wschód oraz zaniechaniem wykonywania przez Urząd przyłączy do sieci wodociągowej w ul. Leśna i Kawęczyńska boczna, w związku z czym mieszkańcy nie wpłacili naleŝnego udziału w przedsięwzięciu. Znacząco ponad plan wykonane zostały dochody własne z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych podatku od nieruchomości od osób fizycznych udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz.756 rozdz ) wykonanie 100,6 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. WyŜsze wykonanie planu spowodowane jest kompensatą zaległości podatkowych prawami majątkowymi nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dz.756 rozdz ) Wykonanie 102,9 % w stosunku do planu tj zł ponad plan. WyŜsze wykonanie planu, związane jest ze zmianą klasyfikacji gruntów po odnowie ewidencji gruntów. Zmiana klasyfikacji gruntów dotyczy zmiany gruntów rolnych na grunty budowlane. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( dz. 756 rozdz ) wykonanie 103,7 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia r., tj zł. Ostateczne rozliczenie udziałów roku 2005, które wpłynęło juŝ w styczniu 2006r. miało znaczący wpływ na ponadplanowe wykonanie tych dochodów, gdyŝ wpłynęło zł. (w 2004r zł) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( dz. 756 rozdz ) wykonanie 106,3 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. ZałoŜony pierwotnie w oparciu o analizę wykonania w roku poprzednim, plan dochodów z tego tytułu w wysokości zł okazał się zaniŝony stąd jego korekta pod koniec roku budŝetowego o zł. Jednak wyjątkowo wysokie wpłaty tych udziałów w listopadzie i grudniu 2005r. ( zł tj. 33 % wpływów), spowodowały przekroczenie planu. Informacja o stanie zaległości podatkowych PoniŜej przedstawiamy informację dotyczącą zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym, które realizowane są przez Urząd Miejski oraz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wykaz dotyczy osób fizycznych jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

8 8 Podatki realizowane przez Urząd Miejski Wyszczególnienie Osoby fizyczne Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy Wyszczególnienie Udziały w podatku dochodowym Osoby fizyczne Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty Karta podatkowa Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Celem wyegzekwowania zapłaty zaległości podatkowych Wydział BudŜetu i Finansów Urzędu Miejskiego wystawia upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze składane są w Urzędzie Skarbowym, który zajmuje się ściąganiem wierzytelności zatrudniając w tym celu poborców skarbowych. W 2005r wystawiono : 1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 71 upomnień i 77 tytułów wykonawczych. 2. Łączne zobowiązanie pienięŝne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) upomnienia i 511 tytułów wykonawczych. 3. W podatku od środków transportowych: od osób prawnych 41 upomnień i 37 tytułów wykonawczych. od osób fizycznych 478 upomnień i 142 tytuły wykonawcze. Do Sądów Rejonowych w Dębicy, Rzeszowie i Krakowie zgłoszono wierzytelności 9 podatników celem ich wyegzekwowania. Windykacją naleŝności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn zajmuje się Urząd Skarbowy.

9 9 9 Struktura procentowa dochodów budŝetu miasta w 2005 Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2005 w stosunku do planu

10 10 Dochody budŝetowe wykonanie za 2005r. (w zł.) Dział Nazwa Plan Wykonanie % Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność ,1 700 Gospodarka mieszkaniowa ,7 710 Działalność usługowa ,2 750 Administracja publiczna ,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,6 758 RóŜne rozliczenia ,0 801 Oświata i wychowanie ,2 852 Pomoc społeczna ,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 926 Kultura fizyczna i sport ,9 OGÓŁEM DOCHODY ,7 w tym: dochody własne gminy ,2 subwencje ,0 dotacje z budŝetu państwa ,8

11 11 Wykonanie dochodów wg rozdziałów na dzień r. (w zł.) Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Dostarczanie ciepła Dz wpływy z róŝnych dochodów WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN.ELEKTR.,GAZ I WODĘ Drogi publiczne powiatowe , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między j.s.t , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej , dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t , Drogi publiczne gminne , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , wpływy z róŝnych opłat , pozostałe odsetki wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,0 Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opł.za zarząd,uŝytk.i uŝytk.wieczyste nieruchomości , doch.z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z tyt.przekszt.prawa uŝ.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własn , wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , pozostałe odsetki Pozostała działalność wpływy z róŝnych dochodów Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Cmentarze , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej ,0 Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Urzędy wojewódzkie ,6

12 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urząd Miejski , wpływy z róŝnych opłat wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Wybory do Sejmu i Senatu ,2 Dz dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,2 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , Obrona cywilna , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gminom ustawami , StraŜ Miejska ,3 Dz grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od śr.transpostowych , podatek od czynności cywilnoprawnych , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat , Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od śr.transpostowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej , wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0 339

13 podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,0 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t.na podst.ustaw , wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , wpływy z róŝnych opłat , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budŝetu państwa ,1 Dz podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych ,3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,6 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , subwencje ogólne z budŝetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , środki na uzupełnienie dochodów gmin , RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0 Dz.758 RÓśNE ROZLICZENIA , Szkoły podstawowe , pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Przedszkola , wpływy z róŝnych opłat , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych wpływy z róŝnych dochodów wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Gimnazja , pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Zakłady kształcenia nauczycieli ,0

14 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin ,0 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Ośrodki wsparcia , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 28 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodzinne , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , wpływy z usług , dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Pozostała działalność , pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,7 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA , Świetlice szkolne , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Pomoc materialna dla uczniów ,8

15 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin ,8 Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wpływy z róŝnych dochodów - wpłaty mieszkańców , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł ,4 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Biblioteki , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej ,0 Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Obiekty sportowe , wpływy z usług , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,0 Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,9 OGÓŁEM DOCHODY ,7

16 16 III. Struktura wydatków budŝetowych Wydatki budŝetu miasta w 2005r wyniosły ogółem zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 98,4%. Plan wydatków zrealizowany został następująco : wydatki ogółem plan zł wykonanie zł tj. 98,4% z tego : 1. wydatki majątkowe plan zł wykonanie zł tj. 94,5% 2. wydatki bieŝące plan zł wykonanie zł tj. 99,1% w tym : wynagrodzenia plan zł z pochodnymi wykonanie zł tj. 99,1% dotacje dla MOK,MBP,MR plan zł KZB, Przedszkola Integr. wykonanie zł tj. 100,0% dotacje dla podmiotów plan zł niepubliczn.realizujących wykonanie zł tj. 98,8% zadania gminy pozostałe wydatki bieŝące plan zł wykonanie zł tj. 99,0% 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły zł i zrealizowane zostały w 99,1%. Wydatki bieŝące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak równieŝ dotacje dla instytucji kultury, zakładu budŝetowego i innych podmiotów realizujących zadania gminy. Wyszczególnienie pogrupowanych wydatków w/w jednostek, znajduje się w tabeli o realizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach bieŝących, a wyszczególnienie kwot dotacji przekazanych dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminy

17 17 w tabeli przedstawiającej wykaz tych podmiotów. PoniŜej przedstawiono krótki opis wydatków bieŝących (w tym wynagrodzeń) i aktualnego stanu zatrudnienia. Urząd Miejski Na koniec 2004r w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 124 osoby (tj.123,25 etatów), a na koniec 2005r 132 osoby (tj.131 etatów). Liczbę pracowników zatrudnionych za 31 grudnia 2004 i 2005r przedstawia poniŝsza tabela. Wyszczególnienie pracownicy administracyjnych realizujący zadania własne pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospodarczych Liczba zatrudnionych osób wg stanu na 31 grudnia 2004r 2005r pracownicy realizujący zadania zlecone funkcjonariusze StraŜy Miejskiej pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy 2 2 W okresie sprawozdawczym z pracy zwolniono 9 osób (w tym 1 osoba przeszła na emeryturę), a przyjęto 17 nowych pracowników. W zrost zatrudnienia wynika z przyjęcia do pracy 2 funkcjonariuszy SM (przywróconego do pracy i po długotrwałym urlopie bezpłatnym), obsadzono stanowisko koordynatora zamówień publicznych, zastępcy naczelnika W ydziału Inwestycji, przyjęto pracowników do przygotowania dokumentacji związanej z remontami dróg, powołano Komendanta StraŜy Miejskiej. Ponadto, zgodnie z ustawą Urząd Miejski został objęty audytem, co spowodowało utworzenie stanowiska audytora wewnętrznego. W 2005r przeciętna liczba zatrudnionych, po przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 128. Średnia płaca miesięczna wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników: - administracyjnych i gospodarczych zł - realizujących zadania zlecone zł - StraŜy Miejskiej zł - zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 849 zł Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla etatowych pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano zł, tj. 99,9% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę zł, odprawę emerytalną zł, osiem nagród jednorazowych zł, dwa ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy

18 zł, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, tzw.trzynastki zł. Burmistrz Miasta zwiększył planowany fundusz płac z rezerwy budŝetowej o zł, z tego StraŜ Miejska zł, Urząd Miejski zł. Kwota zwiększenia funduszu płac w Urzędzie Miejskim okazała się zbędna i ostatecznie środki te przesunięte zostały na zakup energii, usług i sprzętu komputerowego. Pozostałe wydatki bieŝące związane z utrzymaniem miasta i budynku urzędu, zrealizowano w kwocie zł, co stanowi 96,7% rocznego planu, z tego : - utrzymanie dróg zł - obsługa długu miasta zł - dodatki mieszkaniowe zł - oczyszczanie miasta, zieleń zł - oświetlenie miasta zł - dotacje i pomoc finansowa dla jst zł - wydatki administracyjne urzędu, StraŜy Miejskiej, Promocji Miasta i Rady Miejskiej zł, - inne zł Na realizację zadań bieŝących Urząd Miejski wydatkował poza środkami samorządowymi równieŝ dotacje : - na zadania zlecone zł (aktualizacja spisu wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, Urząd Wojewódzki), - na zadania realizowane na postawie porozumień między j.s.t zł (drogi powiatowe), - na zadania realizowane na postawie porozumień z org.administracji rządowej zł (cmentarze). Wydatki bieŝące zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym wyniosły zł, co oznacza ich wykonanie w 97,5% w stosunku do rocznego planu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Na bieŝącą działalność z zakresu opieki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w okresie sprawozdawczym zł, co stanowi 99,8% rocznego planu. Na koniec 2004r stan zatrudnienia w MOPS wynosił 79 osób pracujących na 77,03 etatach przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2005r wynosił 80 osób, tj.78,63 etatów, w tym 16 pracowników socjalnych, 42 pracowników administracji i 22 osoby do opieki nad chorymi. Zadania z zakresu administracji rządowej realizują pracownicy zatrudnieni na 46,77 etatach, a zadania samorządowe pracownicy zatrudnieni na 31,85 etatach. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano zł, na nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników zł, na odprawę emerytalno-rentową zł oraz na sto siedem nagród indywidualnych zł.

19 19 Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła : - pracowników samorządowych zł, - pracowników realizujących zadania finansowane z budŝetu państwa zł. Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano zł, tj. 100,0% rocznego planu. W stosunku do wszystkich wydatków bieŝących MOPS, wydatki te stanowią 14,5%. Pozostałe wydatki bieŝące (media, wyposaŝenie, zakup usług, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne) zrealizowano w kwocie zł, co oznacza, Ŝe wykonano100,0% planu. Zadania zrealizowane przez MOPS sfinansowane zostały : - z budŝetu państwa (środki na zadania zlecone) w wysokości zł (świadczenia rodzinne zł, składki zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zł, MOPS specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, Środowiskowy Dom Samopomocy zł, usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł), - z budŝetu państwa (środki na zadania własne) w wysokości zł (zasiłki okresowe zł, MOPS-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zł, ośrodki wsparcia-dofinansowanie bieŝącej działalności zł, doŝywianie dzieci i dorosłych w ramach programu Posiłek dla potrzebujących zł), - z budŝetu gminy (środki na zadania własne) w wysokości zł (usługi opiekuńcze zł, zasiłki celowe i Ŝywność z banku Ŝywności zł, koszty MOPS zł, doŝywianie dzieci i dorosłych zł, Dom Dziennego Pobytu zł, warsztaty terapeutyczne i magazyn MOPS zł, Dom Pomocy Społecznej zł). Miejski Zarząd Oświaty i Sportu Na dzień 31 grudnia 2004r w MZOiS w części dotyczącej obsługi oświaty zatrudnionych było 25 osób (tj.24,5 etatu), na 31 grudnia 2005r stan zatrudnienia wynosił 28 osób (tj.26,1etatu przeliczeniowego). Zwiększenie zatrudnienia spowodowane zostało zatrudnieniem jednej osoby do spraw zasiłków socjalnych (1 etat), przyjęciem do pracy osoby na 0,25 etatu zmniejszając jednocześnie wymiar czasu pracy innemu pracownikowi oraz zatrudnieniem 1 osoby (tj.0,5 etatu) za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 25,65 etatów. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wypłacono w MZOiS zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. W ypłacono siedem nagród jubileuszowych na kwotę zł, dwie odprawy emerytalne na kwotę zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości zł. Średnia płaca brutto wyniosła zł. Na obiektach sportowych na 31 grudnia 2004r zatrudnionych było 56 osób (tj.53,1 etatu). Na koniec 2005r liczba pracujących osób zwiększyła się do 58 (tj.55,1 etatów przeliczeniowych). Zwiększenie zatrudnienia spowodowane zostało powrotem

20 20 pracownika z urlopu bezpłatnego oraz zatrudnieniem instruktora do nauki pływania. Średnioroczne zatrudnienie na obiektach sportowych wyniosło 54,35 etatów. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obiektów sportowych wydatkowano zł, w tym zł to sześć nagród jubileuszowych, zł wyniosła odprawa emerytalna, a dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł. Średnia płaca miesięczna pracowników obiektów sportowych wyniosła zł. Ponadto, na koniec okresu sprawozdawczego w brygadzie remontowo-budowlanej pracowało trzynastu pracowników (tj.13 etatów). W stosunku do 31 grudnia 2004r zatrudnienie w tej grupie zmniejszyło się o 2 osoby (tj.2 etaty), w wyniku przejścia 1 osoby na rentę oraz przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. Ich wynagrodzenie łącznie z pochodnymi wyniosło zł (tj.100,0%rocznego planu), z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, trzy nagrody jubileuszowe zł, oraz odprawa rentowa zł.. Średnia płaca pracowników brygady wynosi zł, a ich średnioroczne zatrudnienie 14,0 etatów. Ogółem wydatki bieŝące MZOiS realizowane w ramach oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu wyniosły zł, tj. wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,8%. Bez wynagrodzeń wydatki te wyniosły zł, co stanowi 99,7% planu. Ze środków samorządowych MZOiS finansował między innymi : zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych zł i gimnazjach zł, odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów zł, utrzymanie obiektów sportowych zł (w tym : zł wydatkowano na zakup materiałów do bieŝących remontów tj. balustrad i trybun na lodowisku, oświetlenia tafli lodowiska, materiały do remontu szatni lodowiska, schodów basenowych, trybun i barierek stadionu przy ul.sportowj itp.) Poza środkami samorządowymi MZOiS wydatkował dotacje z budŝetu państwa na : - wyprawkę szkolną zł, zakupiono komplety podręczników dla uczniów ze szkół podstawowych, - komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne zł. - zajęcia sportowo-rekreacyjnych dla uczniów zł, środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla instruktora nauki pływania. Szkoły Podstawowe Na dzień 31 grudnia 2004r w szkołach podstawowych zatrudnionych było 315 pracowników pedagogicznych (tj.293,28 etatów) i 76 pracowników administracyjnoobsługowych (tj.69,73 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2005r zatrudnienie wyniosło 302 osoby na stanowiskach pedagogicznych (tj.277,86 etatów) i 72 pracowników obsługi (68,15 etatów). Średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniosło 288,54 etatów pedagogicznych i 66,24 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia związane jest ze zmniejszającą się liczbą dzieci w szkołach, co spowodowało przejście 8 osób na

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

III. Struktura wydatków budŝetowych

III. Struktura wydatków budŝetowych 14 III. Struktura wydatków budŝetowych Wydatki budŝetu miasta w 2007r wyniosły ogółem 99.375.961 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 97,0%. Plan wydatków zrealizowany został następująco : wydatki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i III.WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.502,00 38.650,99 97,85 400 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo