BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody 81.247.165 zł wydatki 85.262.578 zł przychody 8.337.913 zł rozchody 4.322."

Transkrypt

1 I. Część ogólna BudŜet miasta Dębicy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budŝetową Nr XXIII/291/05 w dniu 28 stycznia 2005r. BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł BudŜet ogółem zł zł 1. Zmiany budŝetu miasta W okresie sprawozdawczym plan budŝetu miasta został pięć razy zmieniony uchwałą Rady Miejskiej. Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła : dochody (-) zł wydatki (-) zł przychody zł rozchody (-) zł (-) zł (-) zł Zmiany planu dochodów budŝetu dokonane przez Radę Miejską obejmowały wprowadzenie: - subwencji oświatowej zł - subwencji ogólnej zł - podatku dochodowego zł - podatku od nieruchomości zł - podatku od czynności cywilnoprawnych zł - wpływów z opłaty skarbowej zł - wpływów ze środków specjalnych zł - dotacji z budŝetu państwa na inwestycje zł - dotacji z powiatu na inwestycje zł - dotacji z budŝetu państwa na zad.bieŝące zł - dotacji z funduszu celowego na zad.bieŝące zł - środków z Funduszu PHARE (-) zł - wpływów z usług (-) zł - dochodów z najmu i dzierŝawy (-) zł - sprzedaŝ składników majątkowych (-) zł - innych dochodów (-) zł (-) zł Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upowaŝnienia do zmian budŝetu w zakresie dotacji (art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych), dokonał w ciągu roku dziesięciu zmian zwiększających budŝet miasta w sposób następujący : dochody zł wydatki zł

2 2 PowyŜsze zmiany budŝetu obejmowały wprowadzenie : - dotacji na zadania bieŝące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu u Senatu), - dotacji na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - dotacji na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych) - dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( Przebudowa skrzyŝowania ul.j.pawła II i ul.1 Maja ), - dotacji za własne zadania inwestycyjne ( Przebudowa mostu na potoku Kawęckim w ul.chopina ), - dotacji na własne zadania bieŝące (doŝywianie, wyprawki szkolne, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, pomoc materialna dla uczniów,) zł zł zł zł zł zł zł Z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył zł na wydatki bieŝące : - realizowane przez Urząd Miejski zł (w tym : wynagrodz.osobowe zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, gospod.gruntami i nieruchomościami zł, promocja miasta zł, dotacja dla muzeum zł, lokalny transport zbiorowy zł, pobór podatków zł oraz inne zadania zł), - realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty i Sportu zł (w tym : wynagrodzenia osobowe zł, zadania z zakresu kultury fizycznej zł). Zmniejszenie przychodów o zł, dokonane przez Radę Miejską związane było z : - zamknięciem bilansowym 2004r zwiększenie przychodów o zł, - mniejszymi niŝ planowano poŝyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Rzeszowie zmniejszenie przychodów o zł. Zmniejszenie rozchodów o zł wynikało z umorzenia części poŝyczki ( zł) zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej ul.skowronków oraz mniejszych niŝ planowano spłat rat poŝyczek (1.000 zł). BudŜet miasta na dzień 31 grudnia 2005r, po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy : dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł BudŜet ogółem zł zł

3 3 2. Sytuacja finansowa miasta Na dzień 1 stycznia 2005r stan zadłuŝenia budŝetu miasta był równy zł (tj.25,8% planowanych dochodów), z tego : - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wyemitowane obligacje zł W ciągu 2005r dokonano spłat poŝyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości zł, z tego : - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wykup obligacji serii C zł W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty, poŝyczki oraz wyemitowano obligacje w łącznej kwocie zł, z tego : - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę : - kanalizacji sanitarnej ul.sandomierska, Mościckiego i Metalowców zł - sieci wodociągowej ul.leśna i Kawęczyńska-boczna zł - bankowy kredyt inwestycyjny w wysokości zł zaciągnięty w banku PKO S.A. - wyemitowano obligacje gminne serii H i serii I w łącznej kwocie zł. Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 11 lipca 2005r umorzona została kwota zł, stanowiąca 15% poŝyczki zaciągniętej w 2001 w wysokości zł na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.skowronków Stan zadłuŝenia budŝetu miasta na dzień 31 grudnia 2005r wynosił zł (tj.27,7% wykonanych dochodów), z tego: - poŝyczka w NFOŚiGW w Warszawie zł - poŝyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie zł - kredyty bankowe zł - wyemitowane obligacje zł Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budŝetu, Burmistrz Miasta na podstawie upowaŝnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym w wysokości zł. Kredyt spłacony został w grudniu 2005r. Rozliczenie wyniku budŝetu za 2005r przedstawia się następująco :

4 4 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wsk.% 1 DOCHODY ,7% 2 WYDATKI ,4% 3 WYNIK (1-2) ,2% 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru (a+b-c) ,2% a Środki z nadwyŝki budŝet. z lat ubiegłch ,0% b Zaciągnięte : - poŝyczki ,2% - kredyty długoterminowe ,0% - emisja obligacji gminnych ,0% c Spłaty : - poŝyczek ,0% - kredytów ,0% - wykup obligacji ,0%

5 5 II. Realizacja dochodów Dochody budŝetu miasta zaplanowane na rok 2005 w kwocie zł, zrealizowane zostały w wysokości zł. tj. w 100,7 %. z tego: PLAN WYKONANIE % dochody własne gminy ,3 w tym: - udziały w podatkach budŝetu państwa i dochody pobierane przez Urząd Skarbowy ,1 - środki pochodzące z innych źródeł ,7 - dochody pobierane przez Urząd Miejski ,7 subwencje ,0 dotacje z budŝetu państwa ,8 Na realizację dochodów własnych poniŝej planu znaczący wpływ miała niŝsza niŝ planowano realizacja dochodów z tytułu: sprzedaŝy składników majątkowych opłaty stałej w przedszkolach wpłat mieszkańców Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (dz.700 rozdz ) - wykonanie zł, tj. 97,3% w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Dochody z tego tytułu obejmują wpływy ze sprzedaŝy: - mieszkań komunalnych na rzecz najemców m.in. przy ul. Łysogórskiej i os. Matejki, - działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych, - nieruchomości gruntowych. Dochody ze sprzedaŝy zaleŝą od ilości złoŝonych wniosków o zakup mieszkań i działek oraz od cen osiąganych na przetargach. W uzyskanych dochodach zawarte są wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych i uŝytkowych na rzecz najemców oraz wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości m.in.: zł lokale uŝytkowe zł lokale mieszkalne zł działki uzupełniające na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich zł baza zieleni / wpłata za I i II część/ zł hala WUCH / II wpłata/ zł działki i budynki usługowe na terenie byłej Jednostki Wojskowej zł budynek Bursy zł działki pod bud.mieszk.na terenie byłej Jednostki Wojskowej

6 zł lokal uŝytkowy ul. Kolejowa 6/ zł budynek kotłowni os. Krakowska zł działki pod budownictwo mieszkaniowe ul. 23 Sierpnia zł działki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zł działki ul. Budzisz zł działki ul. Szkotnia zł sprzedaŝ mienia na rzecz MPEC zł wykup uŝytkowania wieczystego zł działki i budynki Gimnazjum Nr 3 Zmniejszone wpływy do budŝetu wynikają z braku nabywców na nieruchomości przeznaczone do sprzedaŝy, pomimo organizowanych przetargów. Do dnia r. pomimo ogłoszonych przetargów nie znalazły nabywców nieruchomości: - działki przy ul. Metalowców ( za WUCH) - część działek na terenie byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Kościuszki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod zabudowę usługową - działki przy ul. Sandomierskiej W związku z przeciągającą się procedurą egzekucji naleŝności za Hotel IGLOOPOL, do budŝetu nie wpłynęła kwota z tego tytułu. RównieŜ w 2005r. Starostwo Powiatowe w Dębicy nie skorzystało z oferty zakupu budynku Urzędu Miasta przy ul. Parkowej. Natomiast przewidziany do sprzedaŝy budynek dla Akademii Ekonomicznej uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono na potrzeby Kolegium Języków Obcych. Pod koniec 2005r. została przeprowadzona procedura przetargowa na sprzedaŝ działek przy ul. Czarneckiego, ul. Sandomierskiej i ul. Poddęby. Wpływ środków z tej sprzedaŝy nastąpi dopiero w 2006r w kwocie ogółem zł. Przetarg na sprzedaŝ parkingu przy ul. Nosala został przeprowadzony juŝ w roku 2006 i środki finansowe równieŝ wpłyną do budŝetu w 2006r. Dochody z opłaty stałej w przedszkolach (dz.801 rozdz ) wykonanie 89,9 % w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Niewykonanie tych dochodów spowodowane jest ujęciem w planie większej liczby dzieci mających uczęszczać do przedszkoli ( zapisanych) niŝ faktycznie później uczęszczających. W trakcie roku szkolnego część rodziców zrezygnowała z podawania dzieciom w przedszkolach posiłków, a tym samym nie wnosiła Ŝadnych opłat za przedszkole. Kolejna grupa rodziców przepisała dzieci z grup 10 cio do grup 5- cio godzinnego pobytu w przedszkolu, wnosząc tym samym zmniejszoną opłatę stałą. Wpływy z róŝnych dochodów- wpłata mieszkańców (dz.900 rozdz ) wykonanie 63,4 % w stosunku do planu. Brak w budŝecie kwoty zł. Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości w związku z przekazaniem w trakcie roku budŝetowego do realizacji Wodociągom Dębickim Sp. z o.o. zadania p.n. Budowa kanalizacji

7 7 sanitarnej na os. Rzeszowska wschód oraz zaniechaniem wykonywania przez Urząd przyłączy do sieci wodociągowej w ul. Leśna i Kawęczyńska boczna, w związku z czym mieszkańcy nie wpłacili naleŝnego udziału w przedsięwzięciu. Znacząco ponad plan wykonane zostały dochody własne z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych podatku od nieruchomości od osób fizycznych udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz.756 rozdz ) wykonanie 100,6 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. WyŜsze wykonanie planu spowodowane jest kompensatą zaległości podatkowych prawami majątkowymi nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dz.756 rozdz ) Wykonanie 102,9 % w stosunku do planu tj zł ponad plan. WyŜsze wykonanie planu, związane jest ze zmianą klasyfikacji gruntów po odnowie ewidencji gruntów. Zmiana klasyfikacji gruntów dotyczy zmiany gruntów rolnych na grunty budowlane. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( dz. 756 rozdz ) wykonanie 103,7 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia r., tj zł. Ostateczne rozliczenie udziałów roku 2005, które wpłynęło juŝ w styczniu 2006r. miało znaczący wpływ na ponadplanowe wykonanie tych dochodów, gdyŝ wpłynęło zł. (w 2004r zł) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( dz. 756 rozdz ) wykonanie 106,3 % w stosunku do planu, tj zł ponad plan. ZałoŜony pierwotnie w oparciu o analizę wykonania w roku poprzednim, plan dochodów z tego tytułu w wysokości zł okazał się zaniŝony stąd jego korekta pod koniec roku budŝetowego o zł. Jednak wyjątkowo wysokie wpłaty tych udziałów w listopadzie i grudniu 2005r. ( zł tj. 33 % wpływów), spowodowały przekroczenie planu. Informacja o stanie zaległości podatkowych PoniŜej przedstawiamy informację dotyczącą zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym, które realizowane są przez Urząd Miejski oraz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wykaz dotyczy osób fizycznych jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

8 8 Podatki realizowane przez Urząd Miejski Wyszczególnienie Osoby fizyczne Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy Wyszczególnienie Udziały w podatku dochodowym Osoby fizyczne Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty Karta podatkowa Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Celem wyegzekwowania zapłaty zaległości podatkowych Wydział BudŜetu i Finansów Urzędu Miejskiego wystawia upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze składane są w Urzędzie Skarbowym, który zajmuje się ściąganiem wierzytelności zatrudniając w tym celu poborców skarbowych. W 2005r wystawiono : 1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 71 upomnień i 77 tytułów wykonawczych. 2. Łączne zobowiązanie pienięŝne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) upomnienia i 511 tytułów wykonawczych. 3. W podatku od środków transportowych: od osób prawnych 41 upomnień i 37 tytułów wykonawczych. od osób fizycznych 478 upomnień i 142 tytuły wykonawcze. Do Sądów Rejonowych w Dębicy, Rzeszowie i Krakowie zgłoszono wierzytelności 9 podatników celem ich wyegzekwowania. Windykacją naleŝności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn zajmuje się Urząd Skarbowy.

9 9 9 Struktura procentowa dochodów budŝetu miasta w 2005 Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2005 w stosunku do planu

10 10 Dochody budŝetowe wykonanie za 2005r. (w zł.) Dział Nazwa Plan Wykonanie % Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność ,1 700 Gospodarka mieszkaniowa ,7 710 Działalność usługowa ,2 750 Administracja publiczna ,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,6 758 RóŜne rozliczenia ,0 801 Oświata i wychowanie ,2 852 Pomoc społeczna ,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 926 Kultura fizyczna i sport ,9 OGÓŁEM DOCHODY ,7 w tym: dochody własne gminy ,2 subwencje ,0 dotacje z budŝetu państwa ,8

11 11 Wykonanie dochodów wg rozdziałów na dzień r. (w zł.) Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Dostarczanie ciepła Dz wpływy z róŝnych dochodów WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN.ELEKTR.,GAZ I WODĘ Drogi publiczne powiatowe , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między j.s.t , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej , dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t , Drogi publiczne gminne , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , wpływy z róŝnych opłat , pozostałe odsetki wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,0 Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opł.za zarząd,uŝytk.i uŝytk.wieczyste nieruchomości , doch.z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z tyt.przekszt.prawa uŝ.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własn , wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , pozostałe odsetki Pozostała działalność wpływy z róŝnych dochodów Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Cmentarze , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej ,0 Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Urzędy wojewódzkie ,6

12 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urząd Miejski , wpływy z róŝnych opłat wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Wybory do Sejmu i Senatu ,2 Dz dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,2 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , Obrona cywilna , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gminom ustawami , StraŜ Miejska ,3 Dz grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od śr.transpostowych , podatek od czynności cywilnoprawnych , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat , Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od śr.transpostowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej , wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0 339

13 podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,0 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t.na podst.ustaw , wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , wpływy z róŝnych opłat , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budŝetu państwa ,1 Dz podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych ,3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,6 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , subwencje ogólne z budŝetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , środki na uzupełnienie dochodów gmin , RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0 Dz.758 RÓśNE ROZLICZENIA , Szkoły podstawowe , pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Przedszkola , wpływy z róŝnych opłat , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych wpływy z róŝnych dochodów wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Gimnazja , pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Zakłady kształcenia nauczycieli ,0

14 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin ,0 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Ośrodki wsparcia , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 28 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodzinne , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , wpływy z usług , dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Pozostała działalność , pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,7 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA , Świetlice szkolne , wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , Pomoc materialna dla uczniów ,8

15 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.własnych zadań bieŝących gmin ,8 Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wpływy z róŝnych dochodów - wpłaty mieszkańców , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł ,4 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Biblioteki , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej ,0 Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Obiekty sportowe , wpływy z usług , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,0 Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,9 OGÓŁEM DOCHODY ,7

16 16 III. Struktura wydatków budŝetowych Wydatki budŝetu miasta w 2005r wyniosły ogółem zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 98,4%. Plan wydatków zrealizowany został następująco : wydatki ogółem plan zł wykonanie zł tj. 98,4% z tego : 1. wydatki majątkowe plan zł wykonanie zł tj. 94,5% 2. wydatki bieŝące plan zł wykonanie zł tj. 99,1% w tym : wynagrodzenia plan zł z pochodnymi wykonanie zł tj. 99,1% dotacje dla MOK,MBP,MR plan zł KZB, Przedszkola Integr. wykonanie zł tj. 100,0% dotacje dla podmiotów plan zł niepubliczn.realizujących wykonanie zł tj. 98,8% zadania gminy pozostałe wydatki bieŝące plan zł wykonanie zł tj. 99,0% 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły zł i zrealizowane zostały w 99,1%. Wydatki bieŝące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak równieŝ dotacje dla instytucji kultury, zakładu budŝetowego i innych podmiotów realizujących zadania gminy. Wyszczególnienie pogrupowanych wydatków w/w jednostek, znajduje się w tabeli o realizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach bieŝących, a wyszczególnienie kwot dotacji przekazanych dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminy

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok I. Część ogólna Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok BudŜet Miasta na 2006 rok uchwalony został 14 grudnia 2005 roku w następujących wielkościach: - po stronie dochodów w kwocie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006.

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. 1 Część opisowa. Dochody budŝetu gminy. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo