REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r.

2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH KONKURSU FIO W 2014 R CELE PROGRAMU FIO 5 2. PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU FIO 5 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? 6 3. PODMIOTY UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE 6 4. PARTNERSTWO I OFERTA WSPÓLNA 7 III. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH. CZAS REALIZACJI ZADAŃ ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU FIO 2014 R PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PROGRAMU FIO CZAS REALIZACJI ZADAŃ WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH KOSZTY KWALIFIKOWALNE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 15 IV. JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? OGŁOSZENIE KONKURSU ZŁOŻENIE OFERTY PODPISY POD OFERTĄ ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO OFERTY 17 V. CO JEST OCENIANE W OFERTACH? KRYTERIA WYBORU OFERT KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 21 VI. PROCEDURA OCENY OFERT I PRZYZNAWANIA DOTACJI OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH 25 VII. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW ZAWARCIE UMOWY PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 31 VIII. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW PROMOCJA PROJEKTÓW DOPUSZCZALNOŚĆ ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH KOSZTÓW ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY 35 CZĘŚĆ B ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTECIE 1 ORAZ W KOMPONENTACH. 37 I. REALIZACJA PROJEKTÓW W PRIORYTECIE Podmioty uprawnione do realizacji zadań w priorytecie Środki finansowe i czas realizacji zadań w priorytecie Jak ubiegać się o przyznanie dotacji? 40 2

3 4. Co jest oceniane w ofertach? Procedura oceny ofert i przyznawania dotacji Zawarcie umowy i przekazanie środków Realizacja Zadania Publicznego 46 II. KOMPONENT WSPARCIA DZIAŁAŃ RZECZNICZYCH I STRAŻNICZYCH W PRIORYTECIE 3 50 III. KOMPONENT DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH W PRIORYTECIE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM BEZPŁATNEGO CZASU ANTENOWEGO DLA OPP I UMIEJĘTNYM TWORZENIEM KAMPANII SPOŁECZNYCH - PRZY UWZGLĘDNIENIU DOBRYCH PRAKTYK. 56 CZĘŚĆ C - ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 57 I. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI TERMIN ROZLICZENIA PRZYZNANEJ DOTACJI DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA (DOKUMENTACJA ZDARZEŃ W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ) ROZLICZENIE WKŁADU OSOBOWEGO ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU ROZLICZENIE DOJAZDÓW BENEFICJENTÓW ROZLICZENIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 60 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU FIO W 2014 r. 61 III. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA WRAZ Z POINFORMOWANIEM ORGANIZACJI KONSEKWENCJE UCHYBIEŃ RODZAJE KONTROLI 63 CZĘŚĆ D - ZAŁĄCZNIKI 64 ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 64 ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W PRIORYTECIE 1 69 ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W KOMPONENCIE WSPARCIA DZIAŁAŃ RZECZNICZYCH I STRAŻNICZYCH 75 ZAŁĄCZNIK NR 4 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W KOMPONENCIE DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 79 ZAŁĄCZNIK NR 5 - KARTA OCENY STRATEGICZNEJ 83 3

4 4 1. Niniejszy dokument dzieli się na części oznaczone literami, rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi i podrozdziały oznaczone cyframi arabskimi. Dla podmiotów składających ofertę w ogólnym konkursie (nie starających się o tytuł operatora, ani o realizację zadań systemowych część B jest fakultatywna. 2. Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy wnikliwie zapoznać się z niniejszym dokumentem. Złożenie oferty w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2014 oznacza akceptację poniższego regulaminu. Dotyczy to również akceptacji wymogu wypełnienia i przesłania elektronicznej wersji oferty w generatorze ofert dostępnym na stronie internetowej 3. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu rekomendowane jest zapoznanie się działem Najczęściej Zadawane Pytania znajdującym się na stronie internetowej 4. Pytania w zakresie konkursów FIO będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem infolinii, o której informacja znajdzie się w ogłoszeniu o konkursie. 5. Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata , który dostępny jest na stronie internetowej zadanie i projekt są w niniejszym dokumencie używane zamiennie.

5 CZĘŚĆ A Zasady przyznawania dotacji w Priorytetach 2-4, oprócz komponentów I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH KONKURSU FIO W 2014 R. 1. CELE PROGRAMU FIO Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Cele szczegółowe 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych. 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 4. Wzmocnienie potencjału III sektora. 2. PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU FIO W Programie FIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet 5 Pomoc techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę P FIO. Szczegółowy opis Priorytetów znajduje się w dokumencie Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata Zakres możliwych do zrealizowania w ramach Programu działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) obszary działalności pożytku publicznego. Priorytet 1. Małe inicjatywy Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. 5

6 Priorytet 3. Aktywni obywatele Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora. II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? 3. PODMIOTY UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 1. Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp). W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. UWAGA: Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty. 1 Te podmioty są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu / umowy spółki, a także przesłanie go / jej wraz z ofertą, w wersji papierowej. 6

7 Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są w szczególności podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne. 4. PARTNERSTWO I OFERTA WSPÓLNA Zasada partnerstwa może być realizowana w trzech formułach Partnerstwo publiczno-społeczne Partnerstwo prywatno-społeczne Oferta wspólna (partnerstwo wewnątrzsektorowe) Partnerstwo Partnerstwo publiczno społeczne Partnerstwo prywatno społeczne Partnerstwo wewnątrzsektorowe (oferta wspólna) Jednostka sektora finansów publicznych organizacja (zgodnie z rozdz. II dokumentu) firma organizacja (zgodnie z rozdz. II dokumentu) organizacja (zgodnie z rozdz. II dokumentu ) organizacja (zgodnie z rozdz. II dokumentu Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego a podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację z Programu FIO. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego działa w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską. Partnerzy realizują projekt (zwany dalej projektem partnerskim ) wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Umowa partnerska jest sporządzana na wzorze umowy opracowanym przez oferentów z uwzględnieniem ram umowy partnerskiej (dostępnej na stronie 7

8 Umowa partnerska powinna zawierać m.in. następujące informacje: dane partnerów; zakres i cel umowy; zadania partnerów; obowiązki i uprawnienia partnerów; zobowiązania Partnera związane z rozliczeniem dotacji i złożeniem sprawozdania z realizacji zadania. Umowa partnerska może również zawierać informacje o wysokości środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez oferentów. W przypadku projektów partnerskich oceniany będzie potencjał oferentów z uwzględnieniem potencjału ich partnerów. W przypadku, gdy projekt partnerski zostanie przeznaczony do dofinansowania decyzją ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Oferent jest zobowiązany przesłać do Instytucji Zarządzającej (IZ) kopie umów partnerskich, zawartych z partnerami wymienionymi w Załączniku 3 pkt II oferty. IZ zwróci się do Oferenta o przesłanie ww. dokumentów na etapie podpisywania umów. PARTNERSTWO PUBLICZNO-SPOŁECZNE Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych (partnerstwo publiczno-społeczne) zwanymi dalej Partnerami. Przykłady jednostek sektora finansów publicznych, z którymi można zawierać partnerstwo publiczno - społeczne: Przykład zawierania partnerstw: organy administracji rządowej; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; państwowe szkoły wyższe; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe lub samorządowe instytucje kultury. NGO (zgodnie z rozdz. III 1 dokumentu) Partner 1 - szkoła 8

9 Partner 1 - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej NGO (zgodnie z rozdz. III 1 dokumentu) Partner 2 - Gmina PARTNERSTWO PRYWATNO-SPOŁECZNO Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa z podmiotami prywatnymi (partnerstwo społecznoprywatne) (zwanymi dalej Partnerami ). Przykłady partnerów prywatnych, z którymi można zawierać partnerstwo prywatno - społeczne: spółka akcyjna; spółka z o.o.; spółdzielnia mieszkaniowa; prywatna szkoła wyższa; przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Partner prywatny wnosić może zasoby osobowe (np. wolontariat pracowniczy), rzeczowe, organizacyjne, techniczne lub finansowe. PARTNERSTWO WEWNĄTRZSEKTOROWE OFERTA WSPÓLNA Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub innych podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu FIO. Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez jeden podmiot informacje: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty. Umowa między oferentami powinna zawierać: dane dotyczące oferty (priorytet, działanie, obszar, tytuł zadania, data realizacji); dane oferentów (dane teleadresowe, numery KRS, regon, reprezentacja); 9

10 opis współpracy wspólne cele oferentów, planowane rezultaty, opis działań, postanowienia finansowe - budżet skreślony na każdego partnera; sposób zarządzania projektem, przepływ informacji, sprawozdawczość. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej. UWAGA: Niedozwolone są przepływy finansowe między oferentami realizującymi zdanie. Przykłady zawierania oferty wspólnej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja, Stowarzyszenie Spółdzielnia Socjalna Klub sportowy III. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH. CZAS REALIZACJI ZADAŃ ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU FIO 2014 R. W 2014 r. Program FIO dysponować będzie kwotą ,00 PLN. Koszty realizacji Programu FIO w 2014 r. jako koszty pomocy technicznej ustalono na kwotę nie większą niż ,00 PLN, co stanowi 4% kwoty przeznaczonej na realizację Programu FIO w 2014 r. Środki przeznaczone na dotacje w 2014 r. wynosić będą ok PLN. 2. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PROGRAMU FIO Ze środków Programu FIO finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki Programu FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. W przypadku kiedy Oferent złoży w ofercie składanej w ramach Programu FIO, w pkt. 12, oświadczenie o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, to nie jest uprawniony do pobierania opłat od adresatów zadania, ponieważ nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. 3. CZAS REALIZACJI ZADAŃ W ramach Programu FIO w 2014 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów jednorocznych (tj. projektów realizowanych wyłącznie w 2014 r., czyli trwających

11 maksymalnie 7 miesięcy), projektów dwuletnich (tj. projektów rozpoczynających się w 2014 r., a następnie realizowanych i zakończonych w listopadzie 2015 r., czyli trwających maksymalnie 18 miesięcy) oraz projektów trzyletnich (tj. projektów rozpoczynających się w 2014 r., a następnie realizowanych w 2015 r. i zakończonych w listopadzie 2016 r., czyli trwających maksymalnie 30 miesięcy). Termin rozpoczęcia zadania dla wszystkich typów projektów: od 1 czerwca 2014 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: dla projektów jednorocznych : 31 grudnia 2014 r., dla projektów dwuletnich : 30 listopada 2015 r. dla projektów trzyletnich : 30 listopada 2016 r. UWAGA: w przypadku realizacji projektu trzyletniego o kolejną dotację z Programu FIO można starać się na rok następujący po drugim roku realizacji projektu trzyletniego (oznacza to jeden rok przerwy). Terminy realizacji projektów w Priorytecie 1 i w komponentach określone są w części Regulaminu określającym Priorytet 1 i komponenty. Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach, jednak może być krótszy. Okres realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych z realizacją zadań. Szczegółowe regulacje dotyczące ponoszenia wydatków określone są w części C, w rozdziale I. 4. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI Wysokość wnioskowanej dotacji: dla projektów jednorocznych : od 10 tys. zł. do 100 tys. zł dla projektów dwuletnich : od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). dla projektów trzyletnich : od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). Terminy realizacji projektów w komponentach i w Priorytecie 1 określone są w części Regulaminu określającym komponenty i Priorytet UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe (środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty od adresatów zadania). wartość dotacji 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł włącznie wkład własny Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład 11

12 finansowy W przypadku projektów dwuletnich lub trzyletnich udział środków własnych liczony jest dla całego projektu nie ma obowiązku spełnienia procentowego udziału dla każdego roku z osobna. Zasady dotyczące wkładu własnego w komponentach i w Priorytecie 1 określone są w części Regulaminu określającym komponenty i Priorytet 1. Przykładowe wyliczenie środków własnych: - Organizacja ubiega się o dotację w wysokości ,00 zł. Oznacza to iż musi mieć co najmniej zł środków własnych (10%), a tym samym minimalna wartość projektu wynosić musi ,00 zł. Za środki własne niefinansowe uważa się środki własne wyłącznie o charakterze osobowym, nie powodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych osobowych konieczne jest przestrzeganie warunku, dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu). Wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy. 6. KOSZTY KWALIFIKOWALNE Wydatki w ramach konkursu FIO 2014 są kwalifikowalne, jeżeli są: niezbędne dla realizacji projektu, racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu 2, udokumentowane, zostały przewidziane w budżecie projektu, zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Zasadach, zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ze środków Programu FIO pokrywane będą jedynie następujące kategorie kosztów związanych BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania: 1. Kategoria I - Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu). UWAGA! W przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 UoDPPioW. 2. Kategoria II - Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne - do wysokości 20% dotacji łącznie z kategorią IV, w tym np. kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, 2 Z zastrzeżeniem określonym w Części C, w rozdziale I (w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zadania, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku). 12

13 księgowych jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu. W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu (co do zasady zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych FIO), w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Płace nie mogą przekraczać wydatków normalnie ponoszonych przez Beneficjenta, zaś przyjęte stawki nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na danym rynku. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych. 3. Kategoria III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.). 4. Kategoria IV - Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania w stosownej części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) do wysokości 20% dotacji łącznie z kategorią II. 5. Kategoria V - Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt składników majątku nie jest większy niż 10% dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka składników majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 10% dotacji. 6. Kategoria VI - Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania do wysokości 10% dotacji, nie więcej jednak niż 5000,00 zł. 7. Kategoria VII - Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania do wysokości 5% dotacji. Do należności z tytułu podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania dofinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 8. Kategoria VIII - Koszty związane z działaniami promocyjnymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji. UWAGA! W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami brutto. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 13

14 W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie jest podatnikiem VAT, jego koszt brutto staje się kosztem kwalifikowalnym. Natomiast w sytuacji, kiedy Zleceniobiorca jest podatnikiem VAT to po złożeniu oświadczenia o nie odliczeniu podatku VAT w stosownych dokumentach podatkowych może ująć go w rozliczeniu jako koszt brutto. Złożone przez Zleceniodawcę oświadczenie, w formie pisemnej, iż podatek VAT związany ze wszystkimi kosztami realizacji zadania, Zleceniobiorca będzie traktował jako niepodlegający odliczeniu (musi mieć to swoje odzwierciedlenie w prowadzonej księgowości i deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego). Wówczas podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. Przykład: Projekt stowarzyszenia X na realizację zadania Y. Łączna wartość projektu wynosi ,00 zł, w tym wartość dotacji 75000,00 zł, zaś środków własnych 25000,00 zł. Przy kwocie dotacji wynoszącej 75000,00 zł, limity w poszczególnych kategoriach kosztorysu wynoszą: Maksymalna kwota dotacji w danej kategorii (kwoty dla tego przykładu) L.p. Kategoria Procentowy limit dotacji I. Koszty osobowe merytoryczne brak limitu brak limitu II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 20% łącznie z kategorią IV. III. Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu brak limitu* brak limitu IV. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania 20% łącznie z kategorią II. V. Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania 10% (koszt jednostkowy nie większy niż 3500 zł brutto) ,00 zł (łącznie z kategorią IV) ,00 zł (łącznie z kategorią II) 7 500,00 zł 10% (nie więcej niż 5000 zł) 5 000,00 zł VI. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania VII. Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania 5% 3 750,00 zł VIII. Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu 5% 3 750,00 zł UWAGA! W ramach FIO niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych. W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji zadania, istnieje możliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków (zarówno z dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w projekcie w związku z realizacją zadania za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu. W przypadku projektu, który zakłada realizację konkursu grantowego polegającego na przekazaniu dotacji lub jej części innym podmiotom podmiot będący stroną umowy o realizację zadania publicznego dofinansowanego ze środków Programu FIO zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem nie będącym stroną przedmiotowej umowy. 14

15 7. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.); zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.); amortyzacja; leasing; rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań; odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań; koszty kar i grzywien; koszty procesów sądowych; nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania; koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów); zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego); koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych. IV. JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? OGŁOSZENIE KONKURSU Zgodnie z UoDPPioW, zostanie ogłoszony otwarty konkurs. Złożenie oferty musi nastąpić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie (decyduje data wpływu). Ogłoszenie może zostać zamieszczone w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, a obowiązkowo w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej: 2. ZŁOŻENIE OFERTY Prawidłowe złożenie oferty składa się z dwóch części: 1. złożenie oferty poprzez Generator Ofert FIO; 2a. złożenie/wysłanie oferty wersji papierowej lub 2b. złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego epuap.

16 Ad.1. Pierwszym krokiem umożliwiającym skorzystanie z dofinansowania realizacji zadania ze środków Programu FIO jest wypełnienie oferty przy użyciu Generatora Ofert, dostępnego na stronie internetowej oraz zgromadzenie wymaganych załączników (np. aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, umów partnerskich). W ramach konkursu ogłoszonego na 2014 r., uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę. Konkurs będzie obejmował nabór ofert na cztery Priorytety łącznie W konkursie ogłoszonym w ramach Programu FIO, należy wypełnić ofertę w wersji elektronicznej za pomocą generatora ofert on-line, zamieszczonego na stronie internetowej 2. Składanie oferty jest podzielone na 3 kroki. Przejście do kolejnego kroku jest uwarunkowane prawidłowym wypełnieniem bieżącego kroku. Aby zapobiec utracie danych, informacje wprowadzone w danym kroku są zapisywane w momencie przejścia do innego etapu wypełniania oferty. Oferent ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie. Po tymczasowym zapisaniu wpisanych danych użytkownik otrzyma unikalne hasło pozwalające na kontynuację wypełniania oferty, które należy zapisać i zachować (hasło to może być później przydatne - w przypadku otrzymania dofinansowania - przy generowaniu umowy). 3. Oferent ma możliwość tymczasowego wydruku już wpisanej oferty. 4. Po wypełnieniu całej oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez Oferenta (za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ), system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje numer FIO. 5. Oferent ma możliwość wysłania tylko jednej oferty. Każda następna oferta wysłana przez tego samego Wnioskodawcę zostanie odrzucona przez system. 6. Kryterium formalnym, jest wypełnienie i wysłanie (tj. zapisanie w generatorze ofert) elektronicznej wersji oferty w terminie (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w ogłoszeniu o naborze ofert w ramach konkursu FIO Ad.2a. 1. Wypełnioną ofertę należy wydrukować. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie), w terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) do Instytucji Zarządzającej Programem FIO na adres: Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa z dopiskiem: konkurs FIO 2014

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich REGULAMIN projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione. Warszawa, 2010 r. WYDAWCA Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego REDAKCJA Departament Funduszy Europejskich Karolina Tylus - Sowa, Dyrektor Marek Góźdź, Naczelnik Wydziału Małgorzata Bacińska Dorota

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo