miedzysesyjna za okres od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miedzysesyjna za okres od 20.11.2002 r. do 20.01.2003 r."

Transkrypt

1 yf?ftb.qminy w PSARACH Psary, ul. Malinowicka 4 Tel , Tei./F ax NiP Psary, dnia r. I NFORMACJA miedzysesyjna za okres od r. do r. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado,Szanowni Paristwo W okresie od r. do r. zreatizowano dochody w kwocie ,56 zl t j. 3,7 7. planu, a wydatki na kwote zl, tj. 3,7 X planu. Dochody wlasne w m-cu styczniu br.zrealizowano na kwote , 56 zt t j Dotacje za zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej na kwote zl tj. 0, 1 %. Subwencje ogolne dla gmin wynosily zl tj.2,8 X. W zakresie realizacji uchwat Rady Gminy przygotowano 45 projektow uchwat Rady Gminy na 4 sesje Rady Gminy dotyczace nastepujacych spraw: - uchwal dot. spraw organizacyjnych przygotowano uchwat o charakterze finansowym przygotowano uchwal problemowych przygotowano uchwat problemowych zostajo zrealizowanych w nastepujacy sposob; - uchwata dotyczgca przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci dziatki w Strzyzowicach jest w trakcie realizacji - oczekujemy na przygotowanie przez Starostwo stosownych dokumentow i spisanie aktu notarialnego. - Uchwata dotyczaca nieodptatnego przejecia dziatki w Dgbiu bedzie zrealizowana w m-cu marcu br. - Uchwata dotyczaca przystap ienia do zmiany planu zagospodarowania czesci terenu osiedla Malinowice jest w trakcie realizacji, zlecono przygotowanie dokumentacji Wielobranzowej Spolce Cywilnej " Weber HG" z siedzibq w Dobieszowicach na kwote zt brutto, z terminem realizacji do r. Koszty tego opracowania w calosci zrefunduje Fundusz Gornoslaski. - 2 uchwaly dotyczace zaciggniecia pozyczki na termomodernizacje budynku gimnazjum i budynku Urzedu Gminy beda zrealizowane po opracowaniu audytu i dokumentacji technicznej remontu tych budynkow.

2 Uchwata odrzucajaca protest do projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostata przestana zainteresowanym stronom, a prace nad zmiana planu sa kontynuowane. - Zgodnie z propozycjq radnych uchwata, w ktorej wyrazono zgode na wi e1o1etn i a dz ierzawe budynku d1 a NZOZ bedz i e zrealizowana poprzez zawarcie stosownej umowy. Obecnie negocjowane sq warunki tej umowy. W zakresie finansowym - przygotowano projekt budzetu gminy na 2003 r, w ktorym po wprowadzeniu niewielkich zmian przez Komisje Rady Gminy zostat W uchwalony przez Rade Gminy dnia r. W okresie objetym informacja. Wojt wydat 3 zarzadzenia dotyczgce zmian w budzecie, a mianowicie: W Z dnia r.zarzadzenie dotyczylo zwiekszenia dotacji celowej po stronie dochodow o srodki na wynagrodzenia i delegacje pracownikow wykonujacych zadania z zakresu administracji rzadowej tj. wydawania dowodow osobistycho kwote 2200 zl. Zwiekszono rowniez dotacje celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych zwiazanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz na Zaktadowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencistow. Zwi ekszono r6wn iez dotacj e ce1owa na wyp1 ate zas i tkow rodzinnych pie 1egnacyjnych i wychowawczych, - Zmniejszono plan dotacji celowej w zakresie dozywiania uczniow w szkotach, z uwagi na brak mtodziezy kwalifikujacej sie do tej pomocy. - Dokonano przeniesien wydatkow celem sfinansowania remontu schodow wejsciowych w Szkole Podstawowej w Dabiu oraz pokrycia kosztow zwiazanych ze zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gm i ny. Drugie zarzadzenie Wojta z dnia r. dotyczyto przeniesien wydatkow pomiedzy rozdziatami i paragrafami celem zabezpieczenia srodkow na prenumerate czasopism, zaptaty za ubezpieczenie sprzetu, za przesylki listowe, ustugi informatyczne w Urzedzie Gminy.

3 3-3 - W zakresie oswiaty przenies ienia dotyczyly zapiaty za zuzycie gazu, przeglqd kot tow c.o w szkole Podstawowej w Sarnowie oraz zapi aty za wykonan i e instalacj i elektrycznej i wykonan i e tazienki w Szkole Podstawowej w Strzyzowicach. Przenies ienia dotyczy ty rowniez zakupu okien dla pomieszczeri Zespo1u Obs1ug i Szko i i Przedszko1i w Dqb i u. Frzeniesiono rowniez srodki na zakup pieca i okien do budynku komuna1nego w Psarach przy u1. Szko1nej 100, op1acen i a dowozu dzieci na program profilaktyczny do Dqbrowy Gorniczej oraz na pomoc w naturze w formie zakupu odziezy dla dzieci biednych. Przeniesiono srodki na zakup stotu kuchennego dla PrzedszkoI a w Strzyzowicach, krzesel i stolikow dla Przedszkola w Psarach oraz na zap1 ate zuzyc i a gazu I prenumerate czasop i sm w Przedszkolach w Sarnowie i w Strzyzowicach. Przeniesiono srodki w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej na zakup wody od Grainy Mierzecice, w zwiazku z tym, ze zakupiono wody w roku ubiegtym wiecej niz planowano. Trzecie zarzqdzenie W6jta z r. dotyczyto ustalenia harmonogramu dochodow i wydatkow na I kw.br. W zakresie gospodarki mieniem gminnym W minionym okresie zawarto 26 umow na dzierzawe dzialek gruntow gminnych na 2003 r. Ustalono terrain spisania aktow notar ialnych i przygotowano ca iosc dokumentacj i dotyczacych sprzedazy dz i a iek budow1anych w Gorze Siewierskiej ul. Gorna oraz zamiany grunt6w P. Tadeuszem Borkiem w Gorze Siewierskiej. Przygotowana jest procedura przetargowa na sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej u1.gorna. Przetarg zami erzamy zorgani zowac w dn i u 14 1utego 2003 r. z terminem wplacenia wadium do r. Z1ozono wn i osek do Sgdu Rej onowego w Bedz i n i e o zas i edzen i e dzialki w Psarach ul. Szkolna obok remizy OSP. Zaliczkowano kwote 2000 zt dla w/w Sgdu. Zawarto ponadto 4 umowy najmu lokali w Preczowie w budynku bytej szkoly podstawowej, w Strzyzowicach w budynku OSP dla NZOZ i prywatnego gabinetu stomatoiogicznego oraz w budynku bytej Szkoly Podstawowej w Maiinowieach na zorganizowanie zabawy sy1westrowej.

4 Spisano protokot uzgodnieri ze Starostwem Powiatowym w Bedzinie dotyczacym przekazania czesci dzialki w Strzyzowicach ul. Podwale z przeznaczenlem pod drogg. W zakresie administracyjnym W okresie objetym informacjg Wojt wydat 7 zarzadzeri, w tym 1 zarzadzenie dotyczace powolania P. Hallny Hanak na stanowisko Z-cy W6jta 3 zarzadzenia dotyczyty spraw finansowych 3 zarzadzenia dotyczyly ustalenia skladow osobowych Komisji Przetargowych w zakresie przeprowadzania przetargow na; - ustugi selektywnej zbiorki odpadow komunalnych na terenie gminy - udzielania i obstugi kredytu dlugoterminowego w kwocie zl na przebudowe ul. Kamiennej w Psarach. - opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni sciekow wraz z kanalizacja w soiectwie Gora Siewierska Wojt w minionym okresie zawart 10 um6w dotyczacych nastepujqcych spraw; 1/ przygotowania dokumentacji na instalacje wewnetrzna w budynku komunalnym w Dabiu -siedziba ZGK i ZOSiP /umowe zawarto z P.Henrykiem Jamroz - Dabrowa Gornicza na kwote 250 zt brutto/, 2/ robot budowlanych przy rozbudowie szatni przy LKS "Iskra Psary/, umowe zawarto z firma "Jordan " Psary na kwote 2993 zt brutto/, 3/ aktualizacji map ulicy Kolejowej w Grodkowie / umowe zawarto z f i rma Us tug i Geodezyj no- Kartograficzne Bobrown i k i prowadzona przez P. Stankiewicza za kwote 2943 zl brutto/, 4/ wytapywania bezdomych psow/ umowe zawarto z firmg "Zamex" reprezentowang przez P. Mieczyslawa Hariderko - Miasteczko Slaskie za kwote 2500 zl brutto/, 5/ utrzymania bezdomnych psow w schronisku/ umowe zawarto z P. Anncj Czempik - wtasne schronisko w Miedarach za kwote 5000 zl brutto/

5 j - 5-6/ odb i oru segregowanych odpadow/ umow zawarto z f i rmq " Interpromex" w Bedzinie - koszt jednorazowego odbioru z 925 gospodarstw za kwote 1930 zt brutto/, 7/ sprzatani a przystankow/ umowg zawarto z ZakIadem Gospodark i Komuna1nej w Dabiu za kwote 1300 zt brutto / miesiecznie. 8/ opracowania zmian pianu zagospodarowania przestrzennego osiedla Maiinowice / umowe zawarto z fi rma " Weber HG" - Dobieszowice za kwote zt brutto/, kwota ta zostanie zwrocona do budzetu gm i ny przez Inwestora Gornos1 aski ego. Od r. do r. Wojt podjai 4T decyzji adm i n i stracyjnych, dotyczacych: - 11 decyzj i dotyczy to umorzeri za1 eg 1osci podatkowych na kwote zi podatnlkom indywidualnym - 22 decyzje dotyczyty ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowan i a terenow i ndyw i dua1nych - 5 decyzji dotyczylo podziatow gruntow od osob indywidualnych - 4 decyzj e dotyczyiy rozgran i czen i a gruntow osob prywatnych - 4 decyzje dotyczyly zgody na wycinke drzew przy drogach wojewodzkich i powiatowych, dotyczacych wye inki 22 drzew - 1 decyzja dotyczyi a wye inki drzew na prywatnej dz ialce. Ponadto wydano dwie opinie dla Kopalni Piasku Podsadzkowego "Kuznica Warezyriska" dotyczacej planu ruchu kopalni oraz dla Starostwa Powiatowego dotyczacego transports odpadow niebezpiecznych przez Firme FW SOB.POL w Gorze Siewierskiej. W omawi anym okres i e wydano: 31 informacji o przeznaczeniu gruntow 10 zaswiadzeri dotyczgeych spraw podatkowych ztozono 110 podaii o wydanie aktow stanu cywilnego oraz wydano wnioskodawcom 130 odpisow z akt USC sporzadzono 10 aktow USC / w tym : 1 slub cywilny i 9 aktbw zgonu/ - wydano 3 zaswiadczenia stwierdzajace o braku przeszkod do zawarcia zwiazku matzeriskiego /konkordatowego/ - dokonano 23 zameidowan ze zmiang kodu tertytorialnego oraz 22 potw i erdzen ia zame1dowan i a. 9 os6b wyme1dowano wydano 262 dowody osob i ste. Zarejestrowano takze 15 podmiotow dzialalnosci gospodarczej oraz dokonano 9 rozszerzeri dz i a I a 1 nose i gospodarczej, dokonano 11 wykresleri dzialalnosci gospodarczej.

6 ,--1 b W ramach przyjec skarg i wnioskow obywate1i Wojt przyjmowat obywatell w roznych sprawach, w czasie wyznaczonym tj. w poniedzialki od godz. 14,00 do 16,00 oraz w kazdym innym wo 1nym czas i e. W zakresie organizacyjnym W Urzedzie Gminy z dniem r. wdrozono w pelnym zakresie Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy uchwa1ony przez Rade Gminy w m-cu czerwcu 2002 r. Miedzy innymi zatrudniono na wakujacym stanowisku Specjaliste d/s Kontroli Wewn^trznej. W zwiazku z dlugotrwaia choroba pracownika gospodarczego w Urzedzie Gminy i rezygnacja z pracy zatrudniono na jego miejsce, na 1/2 etatu osobe bezrobotna z sotectwa Psary. Wojt upowaznii Z-ce Wojta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy do podp i sywan i a okres1onych decyzji adm i n i stracyjnych w j ego imieniu. Opracowano "Raport" o gminie dla radnych biezacej kadencji Opracowano ocene reaiizacji zadari okreslonych w "Strategii Rozwoju Gminy na lata ". Przygotowano projekt " Strategii Rozwoju Gminy na lata ". W zakresie reprezentowania gminy W okresie od 20 listopada 2002 r. do dnia 20 stycznia 2002 r, Wojt uczestniczyt w: spotkaniu z Premierem RP Leszkiem Millerem w Warszawie - dwukrotnie brat udziaj w Zgromadzeniu KZK GOP naradzie w Starostwie Powiatowym w sprawie gospodarki odpadami spotkaniu W6jtow w Urzedzie Marszatkowskim dotyczacym pozyskiwania srodkow z Unii Europejskiej

7 -t - T - - spotkan i u noworocznym z Woj ewoda S1 ask i m spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym spotkan i u noworocznym z Zarzadem Pow i atowym OSP finale 0g61nopo1 ski ego Przegladu Koled i Pastoralek w Bedzinie spotkaniu noworocznym z Biskupem Diecezji Sosnowieckiej spotkaniu w Uniwersytecie Slaskim - Wydzial Nauk o Ziemi 50 -leciu Kola Lowieckiego "Gwardia " w Bedzinie - przegladzie Malych Form Teatralnych zorganizowanym przez Punkt Konsultacyjny przy OPS posiedzeniach Zarzadu Powiatowego i Gminnego OSP W m-cu grudniu 2002 r.w6jt uczestniczyl w odbiorze technicznym drogi ul. Lesnej w Gorze Siewierskiej. Wojt odbyl narade z sottysami oraz uczestniczyl w 5 zebraniach wiejskich poswieconych wyborom sottysa i rad soieckich w solectwach Psary, Sarn6w, Strzyzowice, Dabie, Brzekowice Sottysami w gtosowaniu tajnym w sotectwach: Psary, Sarnow, Strzyzowice, Brzekowice wybrano dotychczasowych soltysow, w solectwie Dabie soltysem zostat Tadeusz Kubik. W minionym okresie Wojt na biezaco koordynowal i analizowal prace jednostek organizacyjnych gminy. Osrodek Pomocy Spolecznej W okresie objetym informacjg podjeto 137 decyzj i,w ramach ktorych wyplacono zasilki stale, renty socjalne, zasilki stale i okresowe. Pokryto koszt goracych posilkow w szkolach podstawowych i w gimnazjum dla 119 uczniow miesiecznie. Pokryto koszty uslug opiekuriczych dla 6 podoplecznych. 06 grudnia 2002 r. zorganizowano spotkanie z okazji Sw. Mikolaja, rozdano 105 paczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, odbyt sie skromny poczestunek oraz wykonano pamiatkowe zdj ec i a.

8 - 8 - Zakupiono dresy polarowe, czapki i szaliki dla 73 dzieci. W dniach r. przeprowadzono IV Przeglad Maiych Form Teatralnych pt " Wybieram wolnosc" W kategorii Gimnazjum I miejsce Psary - tawka sportowa - encyklopedia gimnazjalisty - piiki do koszykowki 2 szt. II miejsce Dom Dziecka w Sarnowie - mult I trimmer - 1 szt - fit max - 1 szt w - pitki do koszykowki -2 szt. III miejsce Gimnazjum Siemonia - fit max - 1 szt - mu11i trimmer Nagrody indywi dua1ne rola kobieca - slownik kultura biblijna rola meska - slownik szkolny postac ie historyczne Afisz spektaklu - slowniki szkolne etymologia, terminy i pojecia historyczne - wyroznienia za plakaty - ksigzki 3 szt - trzy miejsca - wyroznienia za osobowosc seen icznq - m i to 1ogI a grecka i rzymska szko ty podstawowe I miejsce SP Grodkow - lawka sportowa 1 szt - pilki do koszykowki - 2 szt II miejsce SP Sarnow - fit max - ks i azka " Z i em i a z n i eba" III miejsce SP Dabie - fit max - piiki do koszykowki - 2 szt

9 - 9 - s IV miejsce SP Strzyzowice - pilki do koszykowki 2 szt Zwycieska grupa IV Przegladu Malych Form Teatralnych uczestniczyla w Palacu Kultury w Dabrowie Gorniczej w programie profilaktyczno-dydaktycznym " Hugo i przyjaciele". Koszt udziatu mlodziezy w tej imprezie wyniost 1500 zl. - Zorganizowano spotkanie z wo Iontar iuszami eel em omowieni a dalszej ich dziatalno ci i podziekowanie za ich dotychczasowg wspoiprace. 20 grudnia 2002 r. zorganizowano wieczor wigi j1i jny w Sarnowie dla 80 osob, integrujacy klientow OPS ze spolecznoscia 1 okaing. Od prywatnych sponsorow uzyskano n i eodpiatn i e produkty zywnosc i owe na to spotkan i e. - Kontynujqc roboty budowlane w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100 zakupiono piec do c. o za kwote 11,556 zt brutto, w tym koc i o t z regu1 atorem pogodowym i zasobn i k i em ze stali podwojnie emaliowanym, okna za kwote 9-273,69 zt brutto, w tym parapety zewnetrzne, materialy budowiane za kwote 1556,20 zl brutto, w tym cement,wapno,cegta pianka. Zak1ad Gospodark i Komuna1nej Usunigto 11 awarii wodociqgowych na terenie gminy - przeprowadzono legalizacje / wymi ane / wodomierzy w Dabiu na ul. Dolnej Pocztowej i Kosc ielnej sprzatano przystank i autobusowe wykonano odwodn i en i e pobocza drog i w Brzgkowi each WaI wyremontowano pomieszczenia piwniczne na kotlowni ^ gazowa w budynku komunalnym w Dqbiu przy ul. Dolnej 1 wymieniono okna drewniane na plastikowe w budynku komunalnym w Dabiu - poma1owano pom i eszczen i a b i urowe Zespo1u Obs t ug i Szko1 i Przedszkoli kontynuowane sq prace budowlane w nowym budynku OSP Strzyzowice

10 w wyremontowano pomieszczenia gospodarcze w SP w Dabiu wykonano adaptacje garazu na bazie ZGK w Dabiu dla nowo zakupionej koparko - ladowarki polegajgce na obnizeniu poziomu podsadzki oraz zamontowaniu nowej bramy wykonanej przez pracownikow ZGK Gminny Osrodek Kultury Imprezy organ i zowane w Gm i nnym Osrodku Ku1tury : r. ======== Dyskoteka Andrzejkowa - GOK Grodkow Mikotajki - impreza dla srodowiska - Swietlica Wiejska Golgsza G6rna grudzi eri - Bal sylwestrowy - w GOK Grodkow - Bal sylwestrowy w Osrodku Kultury Preczow - Dyskoteka sylwestrowa dla mlodziezy w Osrodku Kultury w Sarnowie i w Swietlicy w Golgszy Gome j. styczeri w ======= r. Optatek dla srodowiska - Osrodek Kultury Sarnow r. Podsumowanie konkursu matematycznego pt." Haft strukturalny ", Mini 1ista pzrebojow" - GOK Grodkow r. Koncert Kolgd- Osrodek Kultury Sarnow r. Oplatek dla srodowiska - Osrodek Kultury Preczow W m-cu styczn i u br. podp i sana zostai a umowa na zakup i wym i ane 6 sztuk okien w Osrodku Kultury Preczow. Koszt przedsiewziecia wynosi 6400 zt.

11 Gminna Biblioteka Publiczna - W okresie sprawozdawczym wszystkie plac6wl<i biblioteczne dziaiajace na terenie gminy zarejestrowaty 846 czytelnikow. Wypozyczalnie odnotowaly 3006 odwiedzin czytelnikow oraz 5128 wypozyczeri. Czytelnie biblioteczne odwiedziio 334 czytelnikow, korzystajac z 309 wo 1unminow. - W omawianym okresie GBP zakupila 490 ksigzek dla 4 placowek bibliotecznych. Opracowano katalogowanie i klasyfikacje 22T ksi^zek. - W placowkach bibliotecznych zorganizowano: w dniu 14 i 21 listopada 2002 r." Pasowanie na czytelnika" klas I ze SP w Strzyzowicach, ktore odbyto si? w Filii GBP w Strzy±owicach. Przygotowano i zorganizowano wystawe figur woskowych - Poczt kr616w polskich ", ktora odbyla sie w dniach r r. zajecia plastyczne w GBP. Temat " Kartki swiateczne", dzieci wykonaty 51 kartek, 13 zostafo wystanych do osob i instytucji przyjaznych bibliotece, reszta jest na wystawie w GBP. Konkurs recytatorski w Filii Nr 2 - wiersze J. Brzechwy ^ i J, Tuwima r. konkurs czytelniczy "Basniowy Swiat Pana Kleksa" FI 1i a Nr 2. Przygotowanie dyplombw, ksiazek i drobnych upominkow dla mlodych czytelnikow za aktywnosc czytelniczy i rozdanie ich w szkotach na apelach przedswiqtecznych: - z GBP w Psarach - 10 czytelnikdw - z Filii Nr 1 w Dabiu - 11 czytelnikow - z Filii Nr 2 w Strzyzowicach - 11 czytelnikow - z Filii Nr 3 w Sarnowie - 11 czytelnik6w Kontynuacja prac przy Kronice Biblioteki. Wykonanie plakatow informujacych o zajeciach w bibliotekach publicznych podczas ferii zimowych i przygotowanie tych zajec.

12 Ponadto GBP i placowki biblioteczne w ramach codziennej pracy udzielaja informacj i bib!iograficznych, bibl iotecznych i rzeczowych. Prowadzono 5 lekcji bibliotecznych. W GBP wykonywane sa usiugi kserograficzne i bindowamnie. Zespo I Obs t ug i Szk61 i Przedszko1i Prowadz i b i ezacq obsiuge ksi egowa piacowek oswi atowych. Przygotowano plany finansowe na 2003 r. Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zorganizowala szkolenie dla dyrektorow pfac6wek oswiatowych, ktore odbyto sie * w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bedzinie. Zawarto umow? na dowoz dzieci do szkot z P. Krzysztofem Jedrusikiem na okres r. za kwote zf, Sporzadzono analizg 1i czebnosc i dz i ec i w k1asach I oraz analizg kosztow funkcjonowania przedszkoli w latach Przygotowano projekty uchwat Rady Gmi ny dotyczace zm i any regulami nu wynagradzania nauczycieli i srodkow specja 1nych. Gimnazjum w Psarach Uczestniczyfo w zewn?trznym mierzeniu jakosci pracy szkoly przeprowadzone przez Wizytatorow Kuratorium Oswi aty. Wyn i U i badari sa dobre. Ocen i ono szkot? jako bezp ieczna, n i e wystepuje przemoc, narkomania. Bardzo pozytywnie ocen iono prac? nauczyc i e1 i, ktorzy podnosza swoje kwa1i f ikacje, prowadza wiele zajgc poza1ekcyjnych i sa bardzo dobrze ocen i an i przez wychowankow. Odbyly sie 3 posiedzenia Rady Pedagogicznej. Nayuczyciele brali udziaf w indywidualnych konsu1tacjach dla rodzicow, konferencjach metodycznych, w comiesiecznych spotkaniach w Poradnii Psycho 1ogiczno- Pedagogicznej w Bedzinie. Kilku nauczycieli brato udzial w seminariach nt. " Projekty Europejskie", " Program mtodziez ", " Najnowsze metody nauczania jezykow obcych " w Krakowie, na Cyprze, w Katowi each.

13 W gimnazjum prowadzone sg regularnie koika : matematyczne, polonistyczne, plastyczno- dekoracyjne, chor szkolny i zaj ec i a wyr6wnawcze z uczn i am i siabym i. Odbywat y s i e konkursy przedmiotowe z wszystki ch przedm i otow - przeprowadzono testy kompetencji dla klas II i III. Zorganizowano wigi1ijne spotkanie dla pracownikow i emerytow szkoiy oraz wieczor ko1ed. - Odby ty sie spotkani a zorgani zowane przez uczn i 6w i wychowawcow tj.mikotajkowe, Wigilijne, spotkani a przy choince. Uczniowie brali udziat w drugich regionalnych debatach klubow europejskich, w konkursie " Haft strukturalny", w Wielkiej Orkiestrze Swi gtecznej Pomocy. Ponadto w g i mnazjum zorgan i zowano wyj azdy uczn i 6w do k i na, teatru, Szko1y Muzycznej w Bedz i n i e oraz na wystaw? F i gur Woskowych do Sarnowa. Uczniowie uczestniczyli rowniez w zewn^trznych konkursach: - w Miedzyszkolnyra Konkursie recytatorskim " Recytujemy w j^zyku Goethego i Szekspira " w Rogozniku - w IV Gminnym Przeglqdzie Maiych Form Teatralnych- spektakl "INFERNO" - I miejsce - D i ecezja1nym konkurs i e "Szopka Bozonarodzen i owa 2002 " wygrana 290 zt przeznaczona dla najbi edniejszych rodzin w form i e paczek ±ywno&c i owych - Miedzynarodowym Konkursie Plastyczym pod haslem "Moj aniol" III miejsce oraz wyroznienie. - Miedzyszkolnym Konkursie Matemnatycznym " Mi 1ionerzy " w Bedzinie - Ogblnopolskim Konkursie za prace z literatury w Katowicach - Ogoinopolskim Konkursie Regionalnym " Moja maja ojczyzna" w Katowicach. Szkola Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie W Szkole Podstawowej w Sarnowie odbyty si e apele.akademie,uroczystosci :

14 wieczor andrzejkowy - dzieri mikoiajkowy - swigteczne spotkanie z koledq - Swiatowy dzieri walki z ADIS - Audycja muzyczna - Utwory F. Chopina - warsztaty teatralne dla uczniow klas I i IV - wyjazd na spektakl " Mity greckie" - spotkanie w" Krainie reniferow" - zwiedzanie figur woskowych - wyjazd uczniow kl.iv i V do kina i do Muzem Slqskiego w Katowicach - Program edukacyjny " M6j szkolny kolega z Afryki". Konkursy Gminny Przeglad Malych Form Teatralnych haft strukturalny szopka 2003 gminny konkurs w" Krainie basni" Konkurs matematyczny " kangur " konkurs zorganizowany wspolnie z bibliotekg w Sarnowie Czytarn i rozum i em" wystep choru chlopiecego z Ukrainy Zorgani zowano zawody sportowe: - sztafetowe biegi przelajowe dziewczgt i chlopcow - Mistrzostwa Gminy w mini pi ike nozna, pi ike r^czna dziewczat i chiopcow oraz w mini koszykowke chtopcow - Miedzyszkolny Turniej Mikolajkowy w mini pitke nozna halowa, Wykonano remonty i naprawy - malowanie sali lekcyjnej kl. I i III a, tazienki dla nauczycieli i gabinetu lekcyjnego wymiana w dwoch klasach lamp i zatozenie zarowek energooszczednych - rozpoczecie remontu biblioteki szkolnej - zakupiono komputer, mapy i ksiazki do biblioteki szkolnej oraz pomoce naukowe do matematyki. Nauczyciele doskonalg swoje umiejetnosci poprzez udziat w warsztatach dla nauczyc i e1i. Dyrekcja SP odbyla 3 posiedzenia Rady Pedagogicznej i 2 zebrani a z Rodz i cam i.

15 Szkola Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Dabiu Przeprowadzono zajec i a poza1ekcyjne w zakres i e ko ika: matematycznego, i nformatyczno- dz i enn ikarsk i ego, eko1ogi cznego, reg i ona1nego, p1astycznego i sportowego. Przygotowano przedstawienie pt. "Soba bye" i spotkanie przedswiateczne " Wigi1ijki 2002 ". Przygotowano i przeprowadzono konkurs Interdyscyp1i narny Przygotowano jaselka i wystawiono w Koscie1e Parafialnym w Dabiu oraz na przegladzie widowisk jasetkowych w Bobrownikach I w Sarnowie Uczn iowie oddziatu przedszkolnego przygotowali szopke Bozonarodzeniowa, ktorq wystawi1i w SP Nr 10 w B^dzinie i zdobyli I miejsce w grupie wiekowej Uczniowie uczestniczyli w Gminnym Konkursie Plastycznym "Szopki 2003" i w konkursie powiatowym " Dom mo i ch marzeri" oraz w konkursie czytelniczym organizowanym przez GBP w Psarach Znasz Iektury". Pozyskano fundusze i zorganizowano paczki mikolajkowe dla dz iec i Zorgan i zowano " Ba 1 przeb i eraricow" i rozdano paczk i zakup i one przez Rade RodzI cow. Zorganizowano wyjazdy do kina, teatru, muzeum i siedziby radia i telewizj i Katowice. Przygotowano akadem i e srodow i skowa z okazj i Dn i a Babe i i Dz i adka oraz uroczystosc z okazji z okazji otwarcia klubu europejskiego. Przygotowano uczniow do gminnego konkursu "Haft matematyczny " i konkursu " Kangur". Zorgan i zowano zawody sportowe, spotkan i e z po1i cj antem oraz akcje Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy. Zorganizowano spotkanie dla nauczcieli i rodzicow z pracown i kami Poradn i Psycho 1og iczno- Pedagog i cznej w Bgdz i n i e. Nauczyciele przeprowadzi1i 2 spotkan ia z rodz icami oraz konsultacje indywidualne, w ramach samoksztat cenia nauczyc ieli, uczestniczyli w konferencjach, warsztatach metodycznych, w posiedzeniach przydz ielonych komisj i. ma ktorych naniesi ono zmiany w statueie szkolnym.

16 Wg wjasnym zakresie wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w budynku szkoly i rodzice pomalowali 2 sale lekcyjne. Szkola Podstawowa im. Stanislawa Polakowskiego w Strzyzowicach Realizowano innowacj? i programy opracowane przez nauczycieli tj: - elementy teatralno- plastyczne w ksztalceniu z i ntegorowanym, - wykorzystanie metodyki zuchowej - edukacja medialna na lekcjach jezyka polskiego, - komputer w edukacji wczesnoszkolnej - edukacja regionalna na lekcjach Mstorii, - zagadnienia edukacji krajoznawczo-turystyczej w nauczaniu z i ntegrowanym Zorgan i zowano gmi nne konkursy W krainie basni", " Szopka 2003", "Haft strukturalny" i i mprezy ^rodowi skowe d1 a rodz i c6w - wieczornica "jesienne marzenia" - spotkan i e op Iatkowe - prezentacje - pokaz umiejetniosci recytatorskich, wokalnych, wokaii stycznych, jezykowych i teatra1nych - Dzieri Babci i Dziadka i ba1 sywestrowy, z ktorego zysk przeznaczono na remont kolejnego sanitariatu. Zorganizowano dla uczniow wyjazdy: - do Opery S1qsk i ej - do szko iy Muzycznej w Bgdz i n i e - na muzical do Domu Kultury w Dabrowie Gorniczej oraz na zimowisko do Wegierskiej 66rki i na basen. Nauczyciele w ramach zajec pozalekcyjnych prowadzi1i k61ka: polonistyczne, matematyczne, jezyka angielskiego,turystyczne, komputerowe, teatralne i zespotu wokalnego. Przygotowano uczniow do konkursow: Tworczosc ze szkolnej lawy " organizowane przez Starostwo - II mlejsce i wyroznienie udzial w finale IV Wojewodzkiego Konkursu " Bajkowe zadania" - zakwalifikowanie sie trojki uczniow z klasy VI do etapu rejonowego konkursu " Historia- spoteczeristwo- Europa " Haft strukturalny" - nagroda 1 stopnia w konkusie gminnym

17 f r wyroznienie dla gromady zuchowej w konkursie swigtecznym organizowanym przez Choragiew Slaskq II miejsce V klasy z Psar i III miejsce klasy IV ze Strzyzowic w gminnym konkursie " W krainie basni". Szkota Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gr6dkowie W Szkole Podstawowej w Gr6dkowie odbyty sie 3 zebrania rodzicow, 2 zebrania Rady Rodzic6w i 5 konferencji Rady Pedagogicznej oraz 10 konferencji metodycznych. Uczniowie szkoly uczestniczyli w: - konkursie plastycznym MDK Bedzin - "Moj wymarzony dom" - I m i ej see i wyrozn i en i e - konkursie interdyscyplinarnym dla ucznow kl.vi - 3 uczennice zakwalifikowaly sie do etapu rejonowego - przegladzie Malych Form Teatralnych w Sarnowie - I miejsce - turnieju pilki noznej halowej - II miejsce - Mini koszykowce - konkursie matematyczno-p1astycznym "Haft strukturalny" - nagrody I, II, III stopnia i wyrdznienie - konkursie plastycznym " Szopka 2003 " - 2 wyroznienia - konkursie matematycznym "Pikomat" Zorganizowano dla uczniow wyjazdy: - na przedstawienie "Opowiesc wigilijna", " Zlota kaczka ", Hugo i przyjaciele " do Dabrowy Gorniczej. w szkole zorganizowano nastepujqee imprezy szkolne : - "spotkanie ze Skandynawig" - konkurs plastyczny " Ztota polska jesieri " - wrozby andrzejkowe i dyskoteka spotkanie z mikolajem koncert ko1ed - przy wigilijnym stole -spotkanie uczniow i pracownikow szkoly W szkole prowadzone byty zajecia pozalekcyjne : - koiko plastyczne dla uczniow kl. II i III - praca indywidualna z uczniami z trudnosciami w nauce - ko t ko matematyczne - aerobic - SKS - ko1ko taneczne - dziatalnosc Szkolnego Klubu Europiejskiego. - prowadzenie biblioteki szkolnej i swietlicy

18 ts Przy pomocy rodzicbw: odnowiono meble w sali nr 6 - zakupiono nowe regulowane krzesta do sali nr 5 i firany do sal nr 3 i 6 podklejono krzesia i stoliki - wykonano oprawe muzyczna zabawy andrzejkowej i balu przebieraric6w - przygotowano poczestunek dla dzieci na wieczor andrzejkowy, spotkanie wigilljne, bal przebieraricow oraz zakupiono paczki mikolajkowe. Przedszkola publiczne dziaiajace w naszej gminie oprocz zajec dydaktyczno - wychowawczo- op iekuriczych zorgan i zowaiy uroczystosci i inne ciekawe wydarzenia np: Przedszkole Publiczne w Psarach Zorgan i zowano : - Rade Pedagogiczno -szkoleniowa nt. Rola uczuc w procesie wychowawczym - Rade Prdagogiczna podsumujaca diagnoze wstepna - wyjazd dzieci do teatru Zaglebia w Bedzinie wrozby i zabawy andrzejkowe - spotkanie z gornikami z okazji Barborki - spotkanie z Mikolajem - przedstawienie teatralne - " Porwanie Czupiorki" - cotygodniowe spotkania pzredszkolakow i uczennic Gimnazjum w Psarach pn. Cata Polska czyta dzieciom, a gimnazjalistki przedszko1akom - wyjazd przedszkolakow do Paristwowej Szkoty Muzycznej - uroczystosc dla rodzicow - Przedszkolacy rodzicom - pokaz pracy pzredszkoal' - wigilia w przedszkolu- Przedszkolacy emerytowanym pracownikom przedszkola - Jaselka - wystep przedszkolakbw w Kosciele w Psarach - Jaselka Dzieri Babci i Dziadka - wystep dzieci w Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie. Przedszkole Fubliczne w Sarnowie Zorganizowano uroczystosci i inne ciekawe wydarzenia w zyciu przedszkola tj; - spotkanie z iluzjonista - " czarujemy z Harry Potterem" - pasowanie na przedszkolaka - zwiedzanie wystawy Figur Woskowych w Sarnowie - "Andrzejki" - Wyjazd do Teatru Dzieci Zagfebia w Bedzinie

19 JQ spotkan i e z M i koi ajem - spotkanie z Policjantem - udzial w auclycj i muzycznej w Szkole Muzycznej w Bedzinie - spotkanie wigilijne w przedszkolu - pogadanke prowdzong przez p i e1egn i ark - wyjazd do Domu Pomcy Spotecznej w Sosnowcu z przedstawieniem jaselek i taricow regionalnych - udz ial w przeglgdzie Jaselek, Koled i Pastoralek w Domu Kultury w Sarnowie - udz iat w spotkaniu opiatkowym w Domu Kultury w Preczowie Ponadto wykonano remont gasnic, a takze dokonano zakupu uktadanek i stroj6w animacyjnych dla dzieci, oraz zestawu komputerowego i puzzli ze srodkow Rady Rodzicow. Przedszkole Publiczne w Strzyzowicach Prowadzono : - "Bezp i eczny przedszko1ak " - warsztaty prowadzone przez po1icjanta metody nauki czytania w przedszkolu - szkolenie nauczycieli z udzialem gmin Wojkowice i Bobrowniki zdrowy przedszko1ak - pogadanka prowadzona przez p i e1egn i arke Przygody Asp i rynk i"- spotkan i e z teatrem Obrzedy andrzejkowe - impreza wewnetrzna wizyta Mikolaja - uroczystosc srodowiskowa - wigilia przedszko1na - uroczystosc zorganizowana przez przedszkole - koledowanie wizyta duszpasterska miejscowego proboszcza Ponadto doposazono sale sredniakow w zestaw komputerowy, wykonano sw i ateczno-bozonarodzen i owe dekoracje w salach zajec, zorganizowano kaciki tematyczno okazjonalne. Ochotnicza Straz Pozarna Dabie - Mycie, szpachlowanie, przygotowanie do malowania sali w i dow i skowej - malowanie sali - tap i cerowan i e krzesei i naprawa - oc ieplanie drzwi garazowych - przeglqd sprzetu bojowego - wym i ana amortyzator6w i naprawa samochodu boj owego - usuwanie zwarcia instalacj i elektrycznej - przygotowanie sanitariatow do remontu : kucie scian,demontaz i nsta1acj i i urzadzen san i arnych,przerab i an i e drzwi do we.

20 usuwanie awari i c.o. w garazach - rozprowadzan i e ka1endarzy na 2003 r. - organ i zacuj a zabawy sy1westrowej, - dekoracja sali - prace przy samochodz i e boj owym i porapach ze wzg1edu na awar i e c.o. - podlaczenie nowych radiostacj i - sprzatanie sali po zabawie sylwestrowej - uszczelnianie drzwi garazowych silikonem - wyjazd do zalanej piwnicy Ochotnicza Straz Pozarna Psary - Trwa remont kuchni i zaplecza, instalowanie windy na posilki iit, ~ organizacja zabawy sylwestrowej - rozprowadzan i e kalendarzy na 2003 r. - zebran i e wi ejski e dot. wyboru so ttysa - naprawa i konserwacj a sprzetu p.poz na biezaco Ochotnicza Straz Pozarna Gora Siewierska - organizacja zabawy sylwestrowej i dekoracja sali - sprzatanie sali po zabawie sylwestrowej - turniej tenisa stolowego zorganizowany przez LKS - rozprowadzani e ka1endarzy na 2003r. - zebranie Kola Lowieckiego. - zebranie Kola Gospodyri Wiejskich - 2 posiedzenia Zarzadu OSP - 1 raz w tygodniu zbiorka czlonkow - konserwacja sprzetu p.poz. przez kierowcow OSP Ochotnicza Straz Pozarna Strzyzowice - zorganizowano 2 posiedzenia Zarzadu OSP - Zebranie KGW - raz w tygodniu wynajem sali dla PZU - organ i zacj a przez m1odz i ez dyskotek i Ochotnicza Straz Pozarna Precz6w - zorgan i zowano 4 zb i 6rk i OSP - wykonano drzwi garazowe do przystosowanego na remize budynku po K61ku Ro1n i czym

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o dziajalnosci swietlic wiejskich z terenu gminy Golancz za 2010rok

Informacja o dziajalnosci swietlic wiejskich z terenu gminy Golancz za 2010rok Informacja o dziajalnosci swietlic wiejskich z terenu gminy Golancz za 2010rok Miejscowosc Dzialalnosc w swietlicy wiejskiejza 2010r. Dochody za wynajem Czynsz: BOGDANOWO > Spotkanie z burmistrzem - 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 Szkoła Podstawowa w Dąbiu im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Zajmuje swym obwodem w całości dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku ZARZADZENIE NR 7 / 2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2014 rok samorzadowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH < 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 i Tel. 267-21-21. 267-22-55 : Te1./Fax267-21-20 NIP 625-161-06-38 "21~ Psary, dnia 22 grudzien 2008 roku Informacja miqdzysesyjna za okres od26.11.2008k

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2006/2007

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2006/2007 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2006/2007 Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach w miesiącu marcu 2006 r. objęte zostało zewnętrznym mierzeniem jakości pracy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 I. Struktura organizacyjna -oddziały : 4 -ilość dzieci: 110 -ilość etatów: pedagogicznych - 6,04 etatu :1 naucz. dyplomowany

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008 1. Struktura zatrudnienia Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu poziom stopnia awansu zawodowego - 2 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo WOJT GMINY PSARY woj. Psary, dn. 23.05.2003 I n f o r m a c ja mif dzysesyjna za okres od 23 kwietnia 2003 r. do 23 maja 2003 r. Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo W miesiacu kwietniu biezajsego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI PSARY ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI PSARY ZA 2003 ROK 7ESP0L OBSMJGI SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2003 ROK Podstawa prawn a funkcjonowania Zespot Obshigi Szkot i Przedszkoli Gminy Psary powotany zostal Uchwaia^

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2016/2017 Zebrania i konsultacje z Rodzicami Oddział Dzienny dla Dzieci 12/16.IX.2016 Zebrania dla rodziców - przedstawienie organizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537. GWINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 1)1 IP 625-16-42-667 REGON 272536333 Psary 16.03.2011 r. z SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Tresc Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja mi^dzysesyjna

Informacja mi^dzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21,267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 Psary, dnia29.03.20l0r. Informacja mi^dzysesyjna za okres od 24.02.2010r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2014/2015 Zebrania i konsultacje z Rodzicami Oddział Dzienny dla Dzieci 9/13.IX.2013 Zebrania dla rodziców - przedstawienie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie Lp. CELE FORMY REALIZACJI I. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia. OSOBA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi. 31 sierpnia 2011r. godz Akcja Sprzątania Świata 15 września 2011r. Pani Iwona Przybylska

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi. 31 sierpnia 2011r. godz Akcja Sprzątania Świata 15 września 2011r. Pani Iwona Przybylska ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi 1. Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2011/2012 31 sierpnia 2011r. godz.10 00 2. Uroczyste rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016 PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY Rok szkolny 2015/2016 A. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Rozpoczęcie roku szkolnego 1.0 Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach Liczba uczniów: 130 Liczba oddziałów: 5 Kadra pedagogiczna: 8 nauczycieli ( 3 dyplomowanych, 2 mianowanych, 3 kontraktowych), w tym 7 zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 250,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie Miesiąc Uroczystość Odpowiedzialni Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem rok szk. 2010/2011 Grupa IX

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem rok szk. 2010/2011 Grupa IX Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem rok szk. 2010/2011 Grupa IX Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne Podpisanie oświadczeń i upoważnień przez Zapoznanie ze Statutem, organizacją pracy przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017,

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017, PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej [ Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Od 1. 09.2004 do 31.05 2005 Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na

Bardziej szczegółowo

In f o r m ac j a. Pani Przewodniczjjca, Wysoka Rado, Szanowni Paristwo

In f o r m ac j a. Pani Przewodniczjjca, Wysoka Rado, Szanowni Paristwo " i r URZADQMfNYwPSARACH 1 42-512 Psary, ui. Mafinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 Pcnrv An If. 1 1 ^HfU r nip 625-161-06-38 ^sary, an. zt>. 11.2UU4 r. -11- In f o r m ac j a mifdzysesyjna

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016 Termin Nazwa imprezy Odpowiedzialni Wrzesień Udział w akcji Narodowe Czytanie. nauczyciele języka polskiego Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Zespołu Szkół Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014 Zadanie Odpowiedzialni Uwagi WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Rocznice Wrześniowe Inauguracja szkolnego roku sportowego Integracja uczniów w klasach I i IV Bezpieczna droga i pobyt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Lp Zadanie Termin realizacji 1. Rada organizacyjna Rozpoczęcie roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Lp Zadanie Termin realizacji 1. Rada organizacyjna Rozpoczęcie roku szkolnego ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Lp Zadanie Termin realizacji 1. Rada organizacyjna 29.08.2016 2. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09 2016 3. Diagnoza wstępna 09.10.2016 4. Egzamin próbny gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Informacja mi^dzysesyjna

Informacja mi^dzysesyjna It ^ Psary, dnia 27.09.201 Or. Informacja mi^dzysesyjna za okres od25.08.2010k do 29.09.2010k Panie Przewodniczacv, Wvsoka Rado, Szanowni Panstwo W miesiacu sierpniu zrealizowano dochody w wysokosci w

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Lp. Zadania Działania służące realizacji zadań Terminy Odpowiedzialni 1. Spójne działania wychowawcze rodziny, kościoła i szkoły

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r.

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r. -- Załącznik do Zarządzenia Nr 27.2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 24 lutego ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w Lp. Nazwa imprezy/ przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. M. KOPERNIKA w ŁĘKIŃSKU

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. M. KOPERNIKA w ŁĘKIŃSKU KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. M. KOPERNIKA w ŁĘKIŃSKU rok szkolny 2012/2013 Opracowanie: Małgorzata Skrzynecka, Członkowie rady pedagogicznej w porozumieniu z samorządem uczniowskim i radą rodziców

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu na 2013 rok. 1. Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych D. Łosiewicz G. Gwardiak

Plan Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu na 2013 rok. 1. Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych D. Łosiewicz G. Gwardiak Plan Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w na 2013 rok Lp Rodzaj imprezy prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w 1. Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych 2. Warsztaty Plastyczne dla dzieci 25.01 11.02-15.02

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE ROK SZKOLNY 2007 / 2008 Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Zebrania z rodzicami. I. Zebranie organizacyjne. 1.Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO STYCZEŃ KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO 1. Pokłon Trzech Króli 05.01.2016 Świetlica wiejska Semlin Radni sołectwa Semlin, Radna Rady Gminy 2. XXIV Finał WOŚP 10.01.2016 ZSP Bytonia ZKiW Pinczyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2007 Rady Gminy Olsztyn z dnia 9 marca 2007 r. Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji

Bardziej szczegółowo

wanie pracy dy8akty zlo-wychowawczej i opiekunczej

wanie pracy dy8akty zlo-wychowawczej i opiekunczej wanie pracy dy8akty zlo-wychowawczej i opiekunczej Szkoly Podstawowej w Strzyzowicach Rok szkolny 2005/2006 I. Struktura organizacyjna. Szkola Podstawowa w Strzyzowicach w roku szkolnym 2005/2006 liczyia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA 0 STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LAN-CUT

INFORMACJA 0 STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LAN-CUT WOJT GMINY t.' CUI 37-1l () Lanell! ul. Mickiewicza 2 a INFORMACJA 0 STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LAN-CUT l. Zasoby nieruchomosci gruntowych - zahtcznik Nr 1 2. Budynki i budowle komunalne - zahtcznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Baby Zakup umundurowania i sprzętu 1 996,01 Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu ppoż. 932,00 2 039,60 Ekwiwalent za akcje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r. Lp. Nazwa imprezy Miejsce imprezy Termin Główny organizator Zasięg imprezy 1. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel/Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- Psary, dnia 16.11.2009r. Informacja miqdzysesyjna za okres od24.09.2009k do 23.11.2009r.

Bardziej szczegółowo