miedzysesyjna za okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miedzysesyjna za okres od 20.11.2002 r. do 20.01.2003 r."

Transkrypt

1 yf?ftb.qminy w PSARACH Psary, ul. Malinowicka 4 Tel , Tei./F ax NiP Psary, dnia r. I NFORMACJA miedzysesyjna za okres od r. do r. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado,Szanowni Paristwo W okresie od r. do r. zreatizowano dochody w kwocie ,56 zl t j. 3,7 7. planu, a wydatki na kwote zl, tj. 3,7 X planu. Dochody wlasne w m-cu styczniu br.zrealizowano na kwote , 56 zt t j Dotacje za zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej na kwote zl tj. 0, 1 %. Subwencje ogolne dla gmin wynosily zl tj.2,8 X. W zakresie realizacji uchwat Rady Gminy przygotowano 45 projektow uchwat Rady Gminy na 4 sesje Rady Gminy dotyczace nastepujacych spraw: - uchwal dot. spraw organizacyjnych przygotowano uchwat o charakterze finansowym przygotowano uchwal problemowych przygotowano uchwat problemowych zostajo zrealizowanych w nastepujacy sposob; - uchwata dotyczgca przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci dziatki w Strzyzowicach jest w trakcie realizacji - oczekujemy na przygotowanie przez Starostwo stosownych dokumentow i spisanie aktu notarialnego. - Uchwata dotyczaca nieodptatnego przejecia dziatki w Dgbiu bedzie zrealizowana w m-cu marcu br. - Uchwata dotyczaca przystap ienia do zmiany planu zagospodarowania czesci terenu osiedla Malinowice jest w trakcie realizacji, zlecono przygotowanie dokumentacji Wielobranzowej Spolce Cywilnej " Weber HG" z siedzibq w Dobieszowicach na kwote zt brutto, z terminem realizacji do r. Koszty tego opracowania w calosci zrefunduje Fundusz Gornoslaski. - 2 uchwaly dotyczace zaciggniecia pozyczki na termomodernizacje budynku gimnazjum i budynku Urzedu Gminy beda zrealizowane po opracowaniu audytu i dokumentacji technicznej remontu tych budynkow.

2 Uchwata odrzucajaca protest do projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostata przestana zainteresowanym stronom, a prace nad zmiana planu sa kontynuowane. - Zgodnie z propozycjq radnych uchwata, w ktorej wyrazono zgode na wi e1o1etn i a dz ierzawe budynku d1 a NZOZ bedz i e zrealizowana poprzez zawarcie stosownej umowy. Obecnie negocjowane sq warunki tej umowy. W zakresie finansowym - przygotowano projekt budzetu gminy na 2003 r, w ktorym po wprowadzeniu niewielkich zmian przez Komisje Rady Gminy zostat W uchwalony przez Rade Gminy dnia r. W okresie objetym informacja. Wojt wydat 3 zarzadzenia dotyczgce zmian w budzecie, a mianowicie: W Z dnia r.zarzadzenie dotyczylo zwiekszenia dotacji celowej po stronie dochodow o srodki na wynagrodzenia i delegacje pracownikow wykonujacych zadania z zakresu administracji rzadowej tj. wydawania dowodow osobistycho kwote 2200 zl. Zwiekszono rowniez dotacje celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych zwiazanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz na Zaktadowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencistow. Zwi ekszono r6wn iez dotacj e ce1owa na wyp1 ate zas i tkow rodzinnych pie 1egnacyjnych i wychowawczych, - Zmniejszono plan dotacji celowej w zakresie dozywiania uczniow w szkotach, z uwagi na brak mtodziezy kwalifikujacej sie do tej pomocy. - Dokonano przeniesien wydatkow celem sfinansowania remontu schodow wejsciowych w Szkole Podstawowej w Dabiu oraz pokrycia kosztow zwiazanych ze zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gm i ny. Drugie zarzadzenie Wojta z dnia r. dotyczyto przeniesien wydatkow pomiedzy rozdziatami i paragrafami celem zabezpieczenia srodkow na prenumerate czasopism, zaptaty za ubezpieczenie sprzetu, za przesylki listowe, ustugi informatyczne w Urzedzie Gminy.

3 3-3 - W zakresie oswiaty przenies ienia dotyczyly zapiaty za zuzycie gazu, przeglqd kot tow c.o w szkole Podstawowej w Sarnowie oraz zapi aty za wykonan i e instalacj i elektrycznej i wykonan i e tazienki w Szkole Podstawowej w Strzyzowicach. Przenies ienia dotyczy ty rowniez zakupu okien dla pomieszczeri Zespo1u Obs1ug i Szko i i Przedszko1i w Dqb i u. Frzeniesiono rowniez srodki na zakup pieca i okien do budynku komuna1nego w Psarach przy u1. Szko1nej 100, op1acen i a dowozu dzieci na program profilaktyczny do Dqbrowy Gorniczej oraz na pomoc w naturze w formie zakupu odziezy dla dzieci biednych. Przeniesiono srodki na zakup stotu kuchennego dla PrzedszkoI a w Strzyzowicach, krzesel i stolikow dla Przedszkola w Psarach oraz na zap1 ate zuzyc i a gazu I prenumerate czasop i sm w Przedszkolach w Sarnowie i w Strzyzowicach. Przeniesiono srodki w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej na zakup wody od Grainy Mierzecice, w zwiazku z tym, ze zakupiono wody w roku ubiegtym wiecej niz planowano. Trzecie zarzqdzenie W6jta z r. dotyczyto ustalenia harmonogramu dochodow i wydatkow na I kw.br. W zakresie gospodarki mieniem gminnym W minionym okresie zawarto 26 umow na dzierzawe dzialek gruntow gminnych na 2003 r. Ustalono terrain spisania aktow notar ialnych i przygotowano ca iosc dokumentacj i dotyczacych sprzedazy dz i a iek budow1anych w Gorze Siewierskiej ul. Gorna oraz zamiany grunt6w P. Tadeuszem Borkiem w Gorze Siewierskiej. Przygotowana jest procedura przetargowa na sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej u1.gorna. Przetarg zami erzamy zorgani zowac w dn i u 14 1utego 2003 r. z terminem wplacenia wadium do r. Z1ozono wn i osek do Sgdu Rej onowego w Bedz i n i e o zas i edzen i e dzialki w Psarach ul. Szkolna obok remizy OSP. Zaliczkowano kwote 2000 zt dla w/w Sgdu. Zawarto ponadto 4 umowy najmu lokali w Preczowie w budynku bytej szkoly podstawowej, w Strzyzowicach w budynku OSP dla NZOZ i prywatnego gabinetu stomatoiogicznego oraz w budynku bytej Szkoly Podstawowej w Maiinowieach na zorganizowanie zabawy sy1westrowej.

4 Spisano protokot uzgodnieri ze Starostwem Powiatowym w Bedzinie dotyczacym przekazania czesci dzialki w Strzyzowicach ul. Podwale z przeznaczenlem pod drogg. W zakresie administracyjnym W okresie objetym informacjg Wojt wydat 7 zarzadzeri, w tym 1 zarzadzenie dotyczace powolania P. Hallny Hanak na stanowisko Z-cy W6jta 3 zarzadzenia dotyczyty spraw finansowych 3 zarzadzenia dotyczyly ustalenia skladow osobowych Komisji Przetargowych w zakresie przeprowadzania przetargow na; - ustugi selektywnej zbiorki odpadow komunalnych na terenie gminy - udzielania i obstugi kredytu dlugoterminowego w kwocie zl na przebudowe ul. Kamiennej w Psarach. - opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni sciekow wraz z kanalizacja w soiectwie Gora Siewierska Wojt w minionym okresie zawart 10 um6w dotyczacych nastepujqcych spraw; 1/ przygotowania dokumentacji na instalacje wewnetrzna w budynku komunalnym w Dabiu -siedziba ZGK i ZOSiP /umowe zawarto z P.Henrykiem Jamroz - Dabrowa Gornicza na kwote 250 zt brutto/, 2/ robot budowlanych przy rozbudowie szatni przy LKS "Iskra Psary/, umowe zawarto z firma "Jordan " Psary na kwote 2993 zt brutto/, 3/ aktualizacji map ulicy Kolejowej w Grodkowie / umowe zawarto z f i rma Us tug i Geodezyj no- Kartograficzne Bobrown i k i prowadzona przez P. Stankiewicza za kwote 2943 zl brutto/, 4/ wytapywania bezdomych psow/ umowe zawarto z firmg "Zamex" reprezentowang przez P. Mieczyslawa Hariderko - Miasteczko Slaskie za kwote 2500 zl brutto/, 5/ utrzymania bezdomnych psow w schronisku/ umowe zawarto z P. Anncj Czempik - wtasne schronisko w Miedarach za kwote 5000 zl brutto/

5 j - 5-6/ odb i oru segregowanych odpadow/ umow zawarto z f i rmq " Interpromex" w Bedzinie - koszt jednorazowego odbioru z 925 gospodarstw za kwote 1930 zt brutto/, 7/ sprzatani a przystankow/ umowg zawarto z ZakIadem Gospodark i Komuna1nej w Dabiu za kwote 1300 zt brutto / miesiecznie. 8/ opracowania zmian pianu zagospodarowania przestrzennego osiedla Maiinowice / umowe zawarto z fi rma " Weber HG" - Dobieszowice za kwote zt brutto/, kwota ta zostanie zwrocona do budzetu gm i ny przez Inwestora Gornos1 aski ego. Od r. do r. Wojt podjai 4T decyzji adm i n i stracyjnych, dotyczacych: - 11 decyzj i dotyczy to umorzeri za1 eg 1osci podatkowych na kwote zi podatnlkom indywidualnym - 22 decyzje dotyczyty ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowan i a terenow i ndyw i dua1nych - 5 decyzji dotyczylo podziatow gruntow od osob indywidualnych - 4 decyzj e dotyczyiy rozgran i czen i a gruntow osob prywatnych - 4 decyzje dotyczyly zgody na wycinke drzew przy drogach wojewodzkich i powiatowych, dotyczacych wye inki 22 drzew - 1 decyzja dotyczyi a wye inki drzew na prywatnej dz ialce. Ponadto wydano dwie opinie dla Kopalni Piasku Podsadzkowego "Kuznica Warezyriska" dotyczacej planu ruchu kopalni oraz dla Starostwa Powiatowego dotyczacego transports odpadow niebezpiecznych przez Firme FW SOB.POL w Gorze Siewierskiej. W omawi anym okres i e wydano: 31 informacji o przeznaczeniu gruntow 10 zaswiadzeri dotyczgeych spraw podatkowych ztozono 110 podaii o wydanie aktow stanu cywilnego oraz wydano wnioskodawcom 130 odpisow z akt USC sporzadzono 10 aktow USC / w tym : 1 slub cywilny i 9 aktbw zgonu/ - wydano 3 zaswiadczenia stwierdzajace o braku przeszkod do zawarcia zwiazku matzeriskiego /konkordatowego/ - dokonano 23 zameidowan ze zmiang kodu tertytorialnego oraz 22 potw i erdzen ia zame1dowan i a. 9 os6b wyme1dowano wydano 262 dowody osob i ste. Zarejestrowano takze 15 podmiotow dzialalnosci gospodarczej oraz dokonano 9 rozszerzeri dz i a I a 1 nose i gospodarczej, dokonano 11 wykresleri dzialalnosci gospodarczej.

6 ,--1 b W ramach przyjec skarg i wnioskow obywate1i Wojt przyjmowat obywatell w roznych sprawach, w czasie wyznaczonym tj. w poniedzialki od godz. 14,00 do 16,00 oraz w kazdym innym wo 1nym czas i e. W zakresie organizacyjnym W Urzedzie Gminy z dniem r. wdrozono w pelnym zakresie Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy uchwa1ony przez Rade Gminy w m-cu czerwcu 2002 r. Miedzy innymi zatrudniono na wakujacym stanowisku Specjaliste d/s Kontroli Wewn^trznej. W zwiazku z dlugotrwaia choroba pracownika gospodarczego w Urzedzie Gminy i rezygnacja z pracy zatrudniono na jego miejsce, na 1/2 etatu osobe bezrobotna z sotectwa Psary. Wojt upowaznii Z-ce Wojta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy do podp i sywan i a okres1onych decyzji adm i n i stracyjnych w j ego imieniu. Opracowano "Raport" o gminie dla radnych biezacej kadencji Opracowano ocene reaiizacji zadari okreslonych w "Strategii Rozwoju Gminy na lata ". Przygotowano projekt " Strategii Rozwoju Gminy na lata ". W zakresie reprezentowania gminy W okresie od 20 listopada 2002 r. do dnia 20 stycznia 2002 r, Wojt uczestniczyt w: spotkaniu z Premierem RP Leszkiem Millerem w Warszawie - dwukrotnie brat udziaj w Zgromadzeniu KZK GOP naradzie w Starostwie Powiatowym w sprawie gospodarki odpadami spotkaniu W6jtow w Urzedzie Marszatkowskim dotyczacym pozyskiwania srodkow z Unii Europejskiej

7 -t - T - - spotkan i u noworocznym z Woj ewoda S1 ask i m spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym spotkan i u noworocznym z Zarzadem Pow i atowym OSP finale 0g61nopo1 ski ego Przegladu Koled i Pastoralek w Bedzinie spotkaniu noworocznym z Biskupem Diecezji Sosnowieckiej spotkaniu w Uniwersytecie Slaskim - Wydzial Nauk o Ziemi 50 -leciu Kola Lowieckiego "Gwardia " w Bedzinie - przegladzie Malych Form Teatralnych zorganizowanym przez Punkt Konsultacyjny przy OPS posiedzeniach Zarzadu Powiatowego i Gminnego OSP W m-cu grudniu 2002 r.w6jt uczestniczyl w odbiorze technicznym drogi ul. Lesnej w Gorze Siewierskiej. Wojt odbyl narade z sottysami oraz uczestniczyl w 5 zebraniach wiejskich poswieconych wyborom sottysa i rad soieckich w solectwach Psary, Sarn6w, Strzyzowice, Dabie, Brzekowice Sottysami w gtosowaniu tajnym w sotectwach: Psary, Sarnow, Strzyzowice, Brzekowice wybrano dotychczasowych soltysow, w solectwie Dabie soltysem zostat Tadeusz Kubik. W minionym okresie Wojt na biezaco koordynowal i analizowal prace jednostek organizacyjnych gminy. Osrodek Pomocy Spolecznej W okresie objetym informacjg podjeto 137 decyzj i,w ramach ktorych wyplacono zasilki stale, renty socjalne, zasilki stale i okresowe. Pokryto koszt goracych posilkow w szkolach podstawowych i w gimnazjum dla 119 uczniow miesiecznie. Pokryto koszty uslug opiekuriczych dla 6 podoplecznych. 06 grudnia 2002 r. zorganizowano spotkanie z okazji Sw. Mikolaja, rozdano 105 paczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, odbyt sie skromny poczestunek oraz wykonano pamiatkowe zdj ec i a.

8 - 8 - Zakupiono dresy polarowe, czapki i szaliki dla 73 dzieci. W dniach r. przeprowadzono IV Przeglad Maiych Form Teatralnych pt " Wybieram wolnosc" W kategorii Gimnazjum I miejsce Psary - tawka sportowa - encyklopedia gimnazjalisty - piiki do koszykowki 2 szt. II miejsce Dom Dziecka w Sarnowie - mult I trimmer - 1 szt - fit max - 1 szt w - pitki do koszykowki -2 szt. III miejsce Gimnazjum Siemonia - fit max - 1 szt - mu11i trimmer Nagrody indywi dua1ne rola kobieca - slownik kultura biblijna rola meska - slownik szkolny postac ie historyczne Afisz spektaklu - slowniki szkolne etymologia, terminy i pojecia historyczne - wyroznienia za plakaty - ksigzki 3 szt - trzy miejsca - wyroznienia za osobowosc seen icznq - m i to 1ogI a grecka i rzymska szko ty podstawowe I miejsce SP Grodkow - lawka sportowa 1 szt - pilki do koszykowki - 2 szt II miejsce SP Sarnow - fit max - ks i azka " Z i em i a z n i eba" III miejsce SP Dabie - fit max - piiki do koszykowki - 2 szt

9 - 9 - s IV miejsce SP Strzyzowice - pilki do koszykowki 2 szt Zwycieska grupa IV Przegladu Malych Form Teatralnych uczestniczyla w Palacu Kultury w Dabrowie Gorniczej w programie profilaktyczno-dydaktycznym " Hugo i przyjaciele". Koszt udziatu mlodziezy w tej imprezie wyniost 1500 zl. - Zorganizowano spotkanie z wo Iontar iuszami eel em omowieni a dalszej ich dziatalno ci i podziekowanie za ich dotychczasowg wspoiprace. 20 grudnia 2002 r. zorganizowano wieczor wigi j1i jny w Sarnowie dla 80 osob, integrujacy klientow OPS ze spolecznoscia 1 okaing. Od prywatnych sponsorow uzyskano n i eodpiatn i e produkty zywnosc i owe na to spotkan i e. - Kontynujqc roboty budowlane w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100 zakupiono piec do c. o za kwote 11,556 zt brutto, w tym koc i o t z regu1 atorem pogodowym i zasobn i k i em ze stali podwojnie emaliowanym, okna za kwote 9-273,69 zt brutto, w tym parapety zewnetrzne, materialy budowiane za kwote 1556,20 zl brutto, w tym cement,wapno,cegta pianka. Zak1ad Gospodark i Komuna1nej Usunigto 11 awarii wodociqgowych na terenie gminy - przeprowadzono legalizacje / wymi ane / wodomierzy w Dabiu na ul. Dolnej Pocztowej i Kosc ielnej sprzatano przystank i autobusowe wykonano odwodn i en i e pobocza drog i w Brzgkowi each WaI wyremontowano pomieszczenia piwniczne na kotlowni ^ gazowa w budynku komunalnym w Dqbiu przy ul. Dolnej 1 wymieniono okna drewniane na plastikowe w budynku komunalnym w Dabiu - poma1owano pom i eszczen i a b i urowe Zespo1u Obs t ug i Szko1 i Przedszkoli kontynuowane sq prace budowlane w nowym budynku OSP Strzyzowice

10 w wyremontowano pomieszczenia gospodarcze w SP w Dabiu wykonano adaptacje garazu na bazie ZGK w Dabiu dla nowo zakupionej koparko - ladowarki polegajgce na obnizeniu poziomu podsadzki oraz zamontowaniu nowej bramy wykonanej przez pracownikow ZGK Gminny Osrodek Kultury Imprezy organ i zowane w Gm i nnym Osrodku Ku1tury : r. ======== Dyskoteka Andrzejkowa - GOK Grodkow Mikotajki - impreza dla srodowiska - Swietlica Wiejska Golgsza G6rna grudzi eri - Bal sylwestrowy - w GOK Grodkow - Bal sylwestrowy w Osrodku Kultury Preczow - Dyskoteka sylwestrowa dla mlodziezy w Osrodku Kultury w Sarnowie i w Swietlicy w Golgszy Gome j. styczeri w ======= r. Optatek dla srodowiska - Osrodek Kultury Sarnow r. Podsumowanie konkursu matematycznego pt." Haft strukturalny ", Mini 1ista pzrebojow" - GOK Grodkow r. Koncert Kolgd- Osrodek Kultury Sarnow r. Oplatek dla srodowiska - Osrodek Kultury Preczow W m-cu styczn i u br. podp i sana zostai a umowa na zakup i wym i ane 6 sztuk okien w Osrodku Kultury Preczow. Koszt przedsiewziecia wynosi 6400 zt.

11 Gminna Biblioteka Publiczna - W okresie sprawozdawczym wszystkie plac6wl<i biblioteczne dziaiajace na terenie gminy zarejestrowaty 846 czytelnikow. Wypozyczalnie odnotowaly 3006 odwiedzin czytelnikow oraz 5128 wypozyczeri. Czytelnie biblioteczne odwiedziio 334 czytelnikow, korzystajac z 309 wo 1unminow. - W omawianym okresie GBP zakupila 490 ksigzek dla 4 placowek bibliotecznych. Opracowano katalogowanie i klasyfikacje 22T ksi^zek. - W placowkach bibliotecznych zorganizowano: w dniu 14 i 21 listopada 2002 r." Pasowanie na czytelnika" klas I ze SP w Strzyzowicach, ktore odbyto si? w Filii GBP w Strzy±owicach. Przygotowano i zorganizowano wystawe figur woskowych - Poczt kr616w polskich ", ktora odbyla sie w dniach r r. zajecia plastyczne w GBP. Temat " Kartki swiateczne", dzieci wykonaty 51 kartek, 13 zostafo wystanych do osob i instytucji przyjaznych bibliotece, reszta jest na wystawie w GBP. Konkurs recytatorski w Filii Nr 2 - wiersze J. Brzechwy ^ i J, Tuwima r. konkurs czytelniczy "Basniowy Swiat Pana Kleksa" FI 1i a Nr 2. Przygotowanie dyplombw, ksiazek i drobnych upominkow dla mlodych czytelnikow za aktywnosc czytelniczy i rozdanie ich w szkotach na apelach przedswiqtecznych: - z GBP w Psarach - 10 czytelnikdw - z Filii Nr 1 w Dabiu - 11 czytelnikow - z Filii Nr 2 w Strzyzowicach - 11 czytelnikow - z Filii Nr 3 w Sarnowie - 11 czytelnik6w Kontynuacja prac przy Kronice Biblioteki. Wykonanie plakatow informujacych o zajeciach w bibliotekach publicznych podczas ferii zimowych i przygotowanie tych zajec.

12 Ponadto GBP i placowki biblioteczne w ramach codziennej pracy udzielaja informacj i bib!iograficznych, bibl iotecznych i rzeczowych. Prowadzono 5 lekcji bibliotecznych. W GBP wykonywane sa usiugi kserograficzne i bindowamnie. Zespo I Obs t ug i Szk61 i Przedszko1i Prowadz i b i ezacq obsiuge ksi egowa piacowek oswi atowych. Przygotowano plany finansowe na 2003 r. Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zorganizowala szkolenie dla dyrektorow pfac6wek oswiatowych, ktore odbyto sie * w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bedzinie. Zawarto umow? na dowoz dzieci do szkot z P. Krzysztofem Jedrusikiem na okres r. za kwote zf, Sporzadzono analizg 1i czebnosc i dz i ec i w k1asach I oraz analizg kosztow funkcjonowania przedszkoli w latach Przygotowano projekty uchwat Rady Gmi ny dotyczace zm i any regulami nu wynagradzania nauczycieli i srodkow specja 1nych. Gimnazjum w Psarach Uczestniczyfo w zewn?trznym mierzeniu jakosci pracy szkoly przeprowadzone przez Wizytatorow Kuratorium Oswi aty. Wyn i U i badari sa dobre. Ocen i ono szkot? jako bezp ieczna, n i e wystepuje przemoc, narkomania. Bardzo pozytywnie ocen iono prac? nauczyc i e1 i, ktorzy podnosza swoje kwa1i f ikacje, prowadza wiele zajgc poza1ekcyjnych i sa bardzo dobrze ocen i an i przez wychowankow. Odbyly sie 3 posiedzenia Rady Pedagogicznej. Nayuczyciele brali udziaf w indywidualnych konsu1tacjach dla rodzicow, konferencjach metodycznych, w comiesiecznych spotkaniach w Poradnii Psycho 1ogiczno- Pedagogicznej w Bedzinie. Kilku nauczycieli brato udzial w seminariach nt. " Projekty Europejskie", " Program mtodziez ", " Najnowsze metody nauczania jezykow obcych " w Krakowie, na Cyprze, w Katowi each.

13 W gimnazjum prowadzone sg regularnie koika : matematyczne, polonistyczne, plastyczno- dekoracyjne, chor szkolny i zaj ec i a wyr6wnawcze z uczn i am i siabym i. Odbywat y s i e konkursy przedmiotowe z wszystki ch przedm i otow - przeprowadzono testy kompetencji dla klas II i III. Zorganizowano wigi1ijne spotkanie dla pracownikow i emerytow szkoiy oraz wieczor ko1ed. - Odby ty sie spotkani a zorgani zowane przez uczn i 6w i wychowawcow tj.mikotajkowe, Wigilijne, spotkani a przy choince. Uczniowie brali udziat w drugich regionalnych debatach klubow europejskich, w konkursie " Haft strukturalny", w Wielkiej Orkiestrze Swi gtecznej Pomocy. Ponadto w g i mnazjum zorgan i zowano wyj azdy uczn i 6w do k i na, teatru, Szko1y Muzycznej w Bedz i n i e oraz na wystaw? F i gur Woskowych do Sarnowa. Uczniowie uczestniczyli rowniez w zewn^trznych konkursach: - w Miedzyszkolnyra Konkursie recytatorskim " Recytujemy w j^zyku Goethego i Szekspira " w Rogozniku - w IV Gminnym Przeglqdzie Maiych Form Teatralnych- spektakl "INFERNO" - I miejsce - D i ecezja1nym konkurs i e "Szopka Bozonarodzen i owa 2002 " wygrana 290 zt przeznaczona dla najbi edniejszych rodzin w form i e paczek ±ywno&c i owych - Miedzynarodowym Konkursie Plastyczym pod haslem "Moj aniol" III miejsce oraz wyroznienie. - Miedzyszkolnym Konkursie Matemnatycznym " Mi 1ionerzy " w Bedzinie - Ogblnopolskim Konkursie za prace z literatury w Katowicach - Ogoinopolskim Konkursie Regionalnym " Moja maja ojczyzna" w Katowicach. Szkola Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie W Szkole Podstawowej w Sarnowie odbyty si e apele.akademie,uroczystosci :

14 wieczor andrzejkowy - dzieri mikoiajkowy - swigteczne spotkanie z koledq - Swiatowy dzieri walki z ADIS - Audycja muzyczna - Utwory F. Chopina - warsztaty teatralne dla uczniow klas I i IV - wyjazd na spektakl " Mity greckie" - spotkanie w" Krainie reniferow" - zwiedzanie figur woskowych - wyjazd uczniow kl.iv i V do kina i do Muzem Slqskiego w Katowicach - Program edukacyjny " M6j szkolny kolega z Afryki". Konkursy Gminny Przeglad Malych Form Teatralnych haft strukturalny szopka 2003 gminny konkurs w" Krainie basni" Konkurs matematyczny " kangur " konkurs zorganizowany wspolnie z bibliotekg w Sarnowie Czytarn i rozum i em" wystep choru chlopiecego z Ukrainy Zorgani zowano zawody sportowe: - sztafetowe biegi przelajowe dziewczgt i chlopcow - Mistrzostwa Gminy w mini pi ike nozna, pi ike r^czna dziewczat i chiopcow oraz w mini koszykowke chtopcow - Miedzyszkolny Turniej Mikolajkowy w mini pitke nozna halowa, Wykonano remonty i naprawy - malowanie sali lekcyjnej kl. I i III a, tazienki dla nauczycieli i gabinetu lekcyjnego wymiana w dwoch klasach lamp i zatozenie zarowek energooszczednych - rozpoczecie remontu biblioteki szkolnej - zakupiono komputer, mapy i ksiazki do biblioteki szkolnej oraz pomoce naukowe do matematyki. Nauczyciele doskonalg swoje umiejetnosci poprzez udziat w warsztatach dla nauczyc i e1i. Dyrekcja SP odbyla 3 posiedzenia Rady Pedagogicznej i 2 zebrani a z Rodz i cam i.

15 Szkola Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Dabiu Przeprowadzono zajec i a poza1ekcyjne w zakres i e ko ika: matematycznego, i nformatyczno- dz i enn ikarsk i ego, eko1ogi cznego, reg i ona1nego, p1astycznego i sportowego. Przygotowano przedstawienie pt. "Soba bye" i spotkanie przedswiateczne " Wigi1ijki 2002 ". Przygotowano i przeprowadzono konkurs Interdyscyp1i narny Przygotowano jaselka i wystawiono w Koscie1e Parafialnym w Dabiu oraz na przegladzie widowisk jasetkowych w Bobrownikach I w Sarnowie Uczn iowie oddziatu przedszkolnego przygotowali szopke Bozonarodzeniowa, ktorq wystawi1i w SP Nr 10 w B^dzinie i zdobyli I miejsce w grupie wiekowej Uczniowie uczestniczyli w Gminnym Konkursie Plastycznym "Szopki 2003" i w konkursie powiatowym " Dom mo i ch marzeri" oraz w konkursie czytelniczym organizowanym przez GBP w Psarach Znasz Iektury". Pozyskano fundusze i zorganizowano paczki mikolajkowe dla dz iec i Zorgan i zowano " Ba 1 przeb i eraricow" i rozdano paczk i zakup i one przez Rade RodzI cow. Zorganizowano wyjazdy do kina, teatru, muzeum i siedziby radia i telewizj i Katowice. Przygotowano akadem i e srodow i skowa z okazj i Dn i a Babe i i Dz i adka oraz uroczystosc z okazji z okazji otwarcia klubu europejskiego. Przygotowano uczniow do gminnego konkursu "Haft matematyczny " i konkursu " Kangur". Zorgan i zowano zawody sportowe, spotkan i e z po1i cj antem oraz akcje Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy. Zorganizowano spotkanie dla nauczcieli i rodzicow z pracown i kami Poradn i Psycho 1og iczno- Pedagog i cznej w Bgdz i n i e. Nauczyciele przeprowadzi1i 2 spotkan ia z rodz icami oraz konsultacje indywidualne, w ramach samoksztat cenia nauczyc ieli, uczestniczyli w konferencjach, warsztatach metodycznych, w posiedzeniach przydz ielonych komisj i. ma ktorych naniesi ono zmiany w statueie szkolnym.

16 Wg wjasnym zakresie wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w budynku szkoly i rodzice pomalowali 2 sale lekcyjne. Szkola Podstawowa im. Stanislawa Polakowskiego w Strzyzowicach Realizowano innowacj? i programy opracowane przez nauczycieli tj: - elementy teatralno- plastyczne w ksztalceniu z i ntegorowanym, - wykorzystanie metodyki zuchowej - edukacja medialna na lekcjach jezyka polskiego, - komputer w edukacji wczesnoszkolnej - edukacja regionalna na lekcjach Mstorii, - zagadnienia edukacji krajoznawczo-turystyczej w nauczaniu z i ntegrowanym Zorgan i zowano gmi nne konkursy W krainie basni", " Szopka 2003", "Haft strukturalny" i i mprezy ^rodowi skowe d1 a rodz i c6w - wieczornica "jesienne marzenia" - spotkan i e op Iatkowe - prezentacje - pokaz umiejetniosci recytatorskich, wokalnych, wokaii stycznych, jezykowych i teatra1nych - Dzieri Babci i Dziadka i ba1 sywestrowy, z ktorego zysk przeznaczono na remont kolejnego sanitariatu. Zorganizowano dla uczniow wyjazdy: - do Opery S1qsk i ej - do szko iy Muzycznej w Bgdz i n i e - na muzical do Domu Kultury w Dabrowie Gorniczej oraz na zimowisko do Wegierskiej 66rki i na basen. Nauczyciele w ramach zajec pozalekcyjnych prowadzi1i k61ka: polonistyczne, matematyczne, jezyka angielskiego,turystyczne, komputerowe, teatralne i zespotu wokalnego. Przygotowano uczniow do konkursow: Tworczosc ze szkolnej lawy " organizowane przez Starostwo - II mlejsce i wyroznienie udzial w finale IV Wojewodzkiego Konkursu " Bajkowe zadania" - zakwalifikowanie sie trojki uczniow z klasy VI do etapu rejonowego konkursu " Historia- spoteczeristwo- Europa " Haft strukturalny" - nagroda 1 stopnia w konkusie gminnym

17 f r wyroznienie dla gromady zuchowej w konkursie swigtecznym organizowanym przez Choragiew Slaskq II miejsce V klasy z Psar i III miejsce klasy IV ze Strzyzowic w gminnym konkursie " W krainie basni". Szkota Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gr6dkowie W Szkole Podstawowej w Gr6dkowie odbyty sie 3 zebrania rodzicow, 2 zebrania Rady Rodzic6w i 5 konferencji Rady Pedagogicznej oraz 10 konferencji metodycznych. Uczniowie szkoly uczestniczyli w: - konkursie plastycznym MDK Bedzin - "Moj wymarzony dom" - I m i ej see i wyrozn i en i e - konkursie interdyscyplinarnym dla ucznow kl.vi - 3 uczennice zakwalifikowaly sie do etapu rejonowego - przegladzie Malych Form Teatralnych w Sarnowie - I miejsce - turnieju pilki noznej halowej - II miejsce - Mini koszykowce - konkursie matematyczno-p1astycznym "Haft strukturalny" - nagrody I, II, III stopnia i wyrdznienie - konkursie plastycznym " Szopka 2003 " - 2 wyroznienia - konkursie matematycznym "Pikomat" Zorganizowano dla uczniow wyjazdy: - na przedstawienie "Opowiesc wigilijna", " Zlota kaczka ", Hugo i przyjaciele " do Dabrowy Gorniczej. w szkole zorganizowano nastepujqee imprezy szkolne : - "spotkanie ze Skandynawig" - konkurs plastyczny " Ztota polska jesieri " - wrozby andrzejkowe i dyskoteka spotkanie z mikolajem koncert ko1ed - przy wigilijnym stole -spotkanie uczniow i pracownikow szkoly W szkole prowadzone byty zajecia pozalekcyjne : - koiko plastyczne dla uczniow kl. II i III - praca indywidualna z uczniami z trudnosciami w nauce - ko t ko matematyczne - aerobic - SKS - ko1ko taneczne - dziatalnosc Szkolnego Klubu Europiejskiego. - prowadzenie biblioteki szkolnej i swietlicy

18 ts Przy pomocy rodzicbw: odnowiono meble w sali nr 6 - zakupiono nowe regulowane krzesta do sali nr 5 i firany do sal nr 3 i 6 podklejono krzesia i stoliki - wykonano oprawe muzyczna zabawy andrzejkowej i balu przebieraric6w - przygotowano poczestunek dla dzieci na wieczor andrzejkowy, spotkanie wigilljne, bal przebieraricow oraz zakupiono paczki mikolajkowe. Przedszkola publiczne dziaiajace w naszej gminie oprocz zajec dydaktyczno - wychowawczo- op iekuriczych zorgan i zowaiy uroczystosci i inne ciekawe wydarzenia np: Przedszkole Publiczne w Psarach Zorgan i zowano : - Rade Pedagogiczno -szkoleniowa nt. Rola uczuc w procesie wychowawczym - Rade Prdagogiczna podsumujaca diagnoze wstepna - wyjazd dzieci do teatru Zaglebia w Bedzinie wrozby i zabawy andrzejkowe - spotkanie z gornikami z okazji Barborki - spotkanie z Mikolajem - przedstawienie teatralne - " Porwanie Czupiorki" - cotygodniowe spotkania pzredszkolakow i uczennic Gimnazjum w Psarach pn. Cata Polska czyta dzieciom, a gimnazjalistki przedszko1akom - wyjazd przedszkolakow do Paristwowej Szkoty Muzycznej - uroczystosc dla rodzicow - Przedszkolacy rodzicom - pokaz pracy pzredszkoal' - wigilia w przedszkolu- Przedszkolacy emerytowanym pracownikom przedszkola - Jaselka - wystep przedszkolakbw w Kosciele w Psarach - Jaselka Dzieri Babci i Dziadka - wystep dzieci w Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie. Przedszkole Fubliczne w Sarnowie Zorganizowano uroczystosci i inne ciekawe wydarzenia w zyciu przedszkola tj; - spotkanie z iluzjonista - " czarujemy z Harry Potterem" - pasowanie na przedszkolaka - zwiedzanie wystawy Figur Woskowych w Sarnowie - "Andrzejki" - Wyjazd do Teatru Dzieci Zagfebia w Bedzinie

19 JQ spotkan i e z M i koi ajem - spotkanie z Policjantem - udzial w auclycj i muzycznej w Szkole Muzycznej w Bedzinie - spotkanie wigilijne w przedszkolu - pogadanke prowdzong przez p i e1egn i ark - wyjazd do Domu Pomcy Spotecznej w Sosnowcu z przedstawieniem jaselek i taricow regionalnych - udz ial w przeglgdzie Jaselek, Koled i Pastoralek w Domu Kultury w Sarnowie - udz iat w spotkaniu opiatkowym w Domu Kultury w Preczowie Ponadto wykonano remont gasnic, a takze dokonano zakupu uktadanek i stroj6w animacyjnych dla dzieci, oraz zestawu komputerowego i puzzli ze srodkow Rady Rodzicow. Przedszkole Publiczne w Strzyzowicach Prowadzono : - "Bezp i eczny przedszko1ak " - warsztaty prowadzone przez po1icjanta metody nauki czytania w przedszkolu - szkolenie nauczycieli z udzialem gmin Wojkowice i Bobrowniki zdrowy przedszko1ak - pogadanka prowadzona przez p i e1egn i arke Przygody Asp i rynk i"- spotkan i e z teatrem Obrzedy andrzejkowe - impreza wewnetrzna wizyta Mikolaja - uroczystosc srodowiskowa - wigilia przedszko1na - uroczystosc zorganizowana przez przedszkole - koledowanie wizyta duszpasterska miejscowego proboszcza Ponadto doposazono sale sredniakow w zestaw komputerowy, wykonano sw i ateczno-bozonarodzen i owe dekoracje w salach zajec, zorganizowano kaciki tematyczno okazjonalne. Ochotnicza Straz Pozarna Dabie - Mycie, szpachlowanie, przygotowanie do malowania sali w i dow i skowej - malowanie sali - tap i cerowan i e krzesei i naprawa - oc ieplanie drzwi garazowych - przeglqd sprzetu bojowego - wym i ana amortyzator6w i naprawa samochodu boj owego - usuwanie zwarcia instalacj i elektrycznej - przygotowanie sanitariatow do remontu : kucie scian,demontaz i nsta1acj i i urzadzen san i arnych,przerab i an i e drzwi do we.

20 usuwanie awari i c.o. w garazach - rozprowadzan i e ka1endarzy na 2003 r. - organ i zacuj a zabawy sy1westrowej, - dekoracja sali - prace przy samochodz i e boj owym i porapach ze wzg1edu na awar i e c.o. - podlaczenie nowych radiostacj i - sprzatanie sali po zabawie sylwestrowej - uszczelnianie drzwi garazowych silikonem - wyjazd do zalanej piwnicy Ochotnicza Straz Pozarna Psary - Trwa remont kuchni i zaplecza, instalowanie windy na posilki iit, ~ organizacja zabawy sylwestrowej - rozprowadzan i e kalendarzy na 2003 r. - zebran i e wi ejski e dot. wyboru so ttysa - naprawa i konserwacj a sprzetu p.poz na biezaco Ochotnicza Straz Pozarna Gora Siewierska - organizacja zabawy sylwestrowej i dekoracja sali - sprzatanie sali po zabawie sylwestrowej - turniej tenisa stolowego zorganizowany przez LKS - rozprowadzani e ka1endarzy na 2003r. - zebranie Kola Lowieckiego. - zebranie Kola Gospodyri Wiejskich - 2 posiedzenia Zarzadu OSP - 1 raz w tygodniu zbiorka czlonkow - konserwacja sprzetu p.poz. przez kierowcow OSP Ochotnicza Straz Pozarna Strzyzowice - zorganizowano 2 posiedzenia Zarzadu OSP - Zebranie KGW - raz w tygodniu wynajem sali dla PZU - organ i zacj a przez m1odz i ez dyskotek i Ochotnicza Straz Pozarna Precz6w - zorgan i zowano 4 zb i 6rk i OSP - wykonano drzwi garazowe do przystosowanego na remize budynku po K61ku Ro1n i czym

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ \. QSRQDK PQMOCY SPOtECN J _' -5 Psaryul.Mattnowic»M tel. 87 6 ktentyfikator 0095 NIP6M6-GWW7 SPRAWOZDANflE Z DZIALALNOSCI OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W PSARACH ZA 00 r. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

w ensk n WOJNY SWIATO WEJ

w ensk n WOJNY SWIATO WEJ UJAZD nasza www.ujazd.com.pl Gazeta samorz^dowa 10/2014 Egzemplarz bezplatny 16 pazdziernika 2014 r. IIIUYWUtSNUl IHIINI SMUCltMSTWI w ensk n WOJNY SWIATO WEJ Wybory samorzajiowe 16 listopadabr. s. 4 Grand

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2009. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Otwarcie sesji. Przewodnicz tcy rady otworzyl XLV sesje( Rady Miejskiej Chojnowa, powital przybylych radnych i gosci.

Ad. 1. Otwarcie sesji. Przewodnicz tcy rady otworzyl XLV sesje( Rady Miejskiej Chojnowa, powital przybylych radnych i gosci. Protok61 Dr XLV/14 z sesji Rady Miejskiej Cbojnowa z dnia 23 paidziernika 2014 r. ========================================================== x J Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl PrzewodnicZ4cy Rady Jan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, 30.03.2011r. I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok.

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok. - - 30 g - :J" G (Ol, In formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok...--... Budzet gminy zostal uchwalony przez Rade Gminy 28 marca 2006 r. uchwala Nr XXVI/121/06. Przyj eto: dochody w wysokosci 8.583.242

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo