Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju."

Transkrypt

1 Zadania do realizacji w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader + (lata ) na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Obszar działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju obfituje w różnorodne atrakcje turystyczne o charakterze kulturowym, przyrodniczym i materialnym. Walory środowiska naturalnego, do których niewątpliwie należy zaliczyć parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy), obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary leśne z dużą ilością gatunków fauny i flory tworzą niepowtarzalny i dobrze zachowany ekosystem. Atrakcje natury materialnej, takie jak: zabytkowe obiekty sakralne, tradycyjne budownictwo wiejskie, ścieżki rowerowe i konne, szlaki turystyczne, stare cmentarze przyciągają turystów. Doskonałym uzupełnieniem tej oferty są lokalne, pogórzańskie tradycje, obrzędy ludowe, produkty regionalne. Jednak nawet najbardziej atrakcyjne walory należy stale i systematycznie promować, kierując przekaz promocyjny do zidentyfikowanych wcześniej klientów. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju będzie stosowało wiele form promocyjnych skierowanych głównie do turystów z terenów pobliskich aglomeracji miejskich (Tarnów, Kraków, Rzeszów) oraz mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD i obszarów sąsiednich. Niniejsze zadanie przewiduje opracowanie i wydanie następujących form promocyjnych: wysokiej jakości folder poświęcony lokalnym walorom przyrodniczym, historycznym oraz ludowym (promocja pogórzańskiego dziedzictwa kulturowego, promocja spędzania wolnego czasu na terenie LGD, promocja lokalnej bazy turystycznej, promocja atrakcji turystycznych) 5000 egzemplarzy, format A4, papier kredowy, kolorowy, forma tabloidu; mapa turystyczna materiał promujący lokalną bazę turystyczną, a w szczególności liczne szlaki piesze, ścieżki rowerowe i konne, ścieżki dydaktyczne, miejsca atrakcyjne turystycznie, etc. mapa rozkładana, 1500 egzemplarzy, kolorowa; film promujący lokalne walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe narzędzie do wykorzystania na targach turystycznych i samorządowych, podczas imprez i wydarzeń kulturalno-turystycznych, podczas wizyt międzynarodowych, etc. publikacja na CD, czas trwania ok. 5 minut, 1500 egzemplarzy na CD, inne formy nośnika w małych ilościach; publikacja stanowiąca zbiór lokalnych, pogórzańskich legend i podań ludowych wraz ze słownikiem opisującym pochodzenie historyczne wsi i przysiółków znajdujących się na terenie objętym działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju objętość ok stron, format A4 lub B5, papier kredowy, kolorowy, ok egzemplarzy; publikacja stanowiąca zbiór tradycyjnych, lokalnych przepisów kulinarnych zebranych od miejscowych gospodarzy objętość ok stron, format A4 lub B5, papier kredowy, kolorowy, ok egzemplarzy. Wszystkie formy promocyjne zawarte w niniejszym zadaniu zostały rzetelnie wyłonione jako materiały, które w sposób efektywny wpłyną na popularyzację obszaru LGD wśród turystów oraz gości przejeżdżających przez ten region. Obecnie na terenie działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju brakuje podobnych publikacji promocyjnych.

2 Materiały promocyjne będą dystrybuowane przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz jego partnerów lokalnych, tj.: ośrodki kultury, samorządy lokalne, miejscowe organizacje pozarządowe, etc. Odbiorcami tych materiałów będą m.in.: turyści odwiedzający obszar LGD, uczestnicy targów i wystaw turystycznych oraz samorządowych, biura wycieczkowe i turystyczne z terenów sąsiednich dla obszaru LGD oraz z dużych aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów, Rzeszów, Górny Śląsk, Warszawa), goście zagraniczni, inne Lokalne Grupy Działania z terenu Polski i Europy. Materiały promocyjne powinny zostać opracowane przed realizacją zadania o nazwie Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic. Zadanie to wymaga intensywnej i wielokanałowej promocji, a materiały, mające powstać w ramach niniejszego zadania będą jedną z form promocyjnych dla biesiad. Łącznie w realizacji tego zadania planuje się wydać ok. 11 tys. egzemplarzy różnorodnych materiałów promocyjnych. Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic cykl imprez kulturalno-turystycznych na terenie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Projekt pod nazwą Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic jest działaniem służącym integracji i logistycznemu rozplanowaniu wydarzeń kulturalnych i turystycznych odbywających się na terenie Pogórzańskiej Grupy Działania. Na terenie każdej gminy, wchodzącej w skład Pogórzańskiej Grupy Działania, organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-turystyczne o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Cieszą się one dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Jednak ich oddziaływanie na rozwój lokalnej gospodarki oraz aktywizację społeczności mogłoby być dużo większe, szczególnie że dotychczas wydarzenia te organizowane były bez jakiejkolwiek współpracy pomiędzy gminami i partnerami lokalnymi, bez żadnej wspólnej marki. Członkowie LGD Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zidentyfikowali podstawowe bariery, które uniemożliwiają poszczególnym wydarzeniom uzyskania odpowiedniego statusu promocyjnego. Do tych barier należą przede wszystkim: brak wspólnej, identyfikowalnej marki dla wydarzeń kulturalno-turystycznych na obszarze objętym działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju; brak zintegrowanego kalendarza wydarzeń kulturalno-turystycznych organizowanych na obszarze LGD; brak wspólnej promocji i planu marketingowego dla organizowanych imprez. Działania związane z realizacją Biesiady Pogórzańskiej będą polegały na organizacji cyklicznych imprez kulturalno-turystycznych na terenie wszystkich gmin LGD. Wydarzenia te inspirowane będą już realizowanymi na terenie gmin imprezami kulturalno-turystycznymi, organizowanymi przez różnorodne instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Ranga wydarzeń oraz ich oddziaływanie na promocję regionu przyczyni się w znaczny sposób do rozwoju takich gałęzi lokalnej gospodarki, jak: agroturystyka, rzemiosło, usługi około turystyczne, handel, etc. Do podstawowych działań realizowanych w ramach tego zadania należą: ustalenie szczegółowego kalendarza imprez organizowanych w poszczególnych gminach LGD; opracowanie atrakcyjnych scenariuszy wydarzeń; organizacja imprez zgodnie z wypracowanym kalendarzem; zapewnienie efektywnej promocji imprez pod wspólną marką Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic ; zaangażowanie partnerów zewnętrznych do realizacji wydarzeń kulturalno-turystycznych.

3 Koncepcja Biesiady Pogórzańskiej odkrywania tajemnic przewiduje realizację 10 cyklicznych imprez kulturalno-turystycznych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Cykl będą tworzyły następujące wydarzenia: 1. Święty Walenty tradycje lubeckie (Gmina Ryglice) ryglicka biesiada ze świętym Walentym i kuligiem pogórzańskim. Jako główne atrakcje imprezy zaplanowano: Pokazy pracy rzemieślników pogórzańskich (kiermasz rzemieślniczy, kiermasz potraw gotowanych w zimie i placków według starych receptur), Biesiadę w kuźni u kowala pod nazwą Tu Król Kazimierz tańczył z żoną kowala do samego rana pokazy tańców dawnych z Pogórza rodem m.in. z pogórzańskiej polki pśtykanej); Występy zespołów pogórzańskich oraz konkurs O Pogórzańską podkowę do polki pśtykanej. Odkryciem tajemnicy (produktem lokalnym) będzie: kulig ze świętym Walentym na przednich saniach, zupa z lubczykiem z Lubczy, kiełbasa wędzona na śliwowym drzewie, żona w kuźni kowala i polka pśtykano. 2. Pogórzańska Biesiada Młodzieży (Gmina Tuchów) na biesiadzie spotka się młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gmin objętych ZSROW. Impreza dotyczyć będzie edukacji regionalnej młodzieży. Podczas pogórzańskiego spotkania młodzieży odbędą się: Przegląd obrzędów i obyczajów Pogórza pod nazwą Z opowieści dziadka Staszkowego jako przygotowane przez młodzież formy parateatralne, Konkurs śpiewaczy pod nazwą Ze śpiewnika ludowego Józka Pogórzańskiego, Kiermasz Strawy babki Jagodziny. Happening artystyczny pod nazwą Rysikiem po tablicy albo kursorem po Internecie. Odbędą się również wystawy prac plastycznych i fotograficznych młodzieży konkurs O Pogórzańską okiennice na świat. Odkryciem tajemnicy będzie: Z opowieści dziadka Staszkowego, Ze śpiewnika ludowego Józka Pogórzańskiego, Strawy babki Jagodziny. 3. Pogórzański Festyn Rodzinny (Gmina Gromnik) biesiada w Gromniku to spotkanie rodzin pogórzańskich. Spotkanie pokoleń: dziadków i ich dzieci, czyli ojców i dzieci ojców wnuków i prawnuków. Festiwal kultury rodzin pogórzańskich, które śpiewają, grają, piszą, malują, wytwarzają przedmioty zapomniane, a w domu przydatne codziennie. Będą występy, koncerty, wystawy, kiermasze, gawędy. Będzie biesiada rodzin zainscenizowana na wzór zagrody gospodarskiej, w której toczyło się będzie przez dwa dni życie sobotnie i niedzielne na Pogórzu. Rodziny Pogórzańskie zapraszać będą gości i turystów do swoich gospodarstw na agroturystykę. Przewidziany jest również konkurs O Pogórzańską kołyskę. Odkryciem tajemnicy będą: rodzinne śpiewy i muzyka Pogórzańska, gawędy, zagroda gospodarska, gospodarstwa agroturystyczne. 4. Pogórzańska Biesiada bez Granic europejskie spotkania LGD (Gmina Tuchów) w biesiadzie udział wezmą członkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz partnerzy z krajów Europy, zarówno wywodzący się z Lokalnych Grup Działania z krajów Unii Europejskiej, jak i z europejskich miast partnerskich gmin pogórzańskich. W ramach tej biesiady przewidziano: Konferencję dotyczącą wymiany doświadczeń w kreowaniu rozwoju lokalnego pomiędzy małymi gminami i wspólnotami lokalnymi w europie; Jarmark pogórzańsko-europejski, na którym prezentować się będą pogórzańskie i europejskie organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni oraz gminy; Prezentacja kultur i folkloru pogórzańskiego i regionów europejskich reprezentowanych przez partnerów z zaproszonych gmin; Kiermasz produktów lokalnych pogórzańskich i europejskich; Wystawa pod nazwą Sposób na prezentację i promocję gminy doświadczenia

4 partnerów z różnych części Europy; Odbędzie się również Pogórzańsko-Europejskie Wesele zainscenizowane w plenerze. Konkurs O pogórzańską loskę kiełbasy i dynarek miodu ; Odkryciem tajemnicy będzie: pogórzańska kiełbasa, miód i pogórzańskie mleczko, oraz latarnia ze starego węgierskiego szlaku handlowego. 5. Pogórzański Piknik Twórczości Artystycznej (Gmina Gromnik) biesiada twórców kultury i artystów Pogórza. Na imprezie spotkają się twórcy kultury, którzy w plenerze będą malować i rzeźbić. Odtwarzać w sposób twórczy urok Pogórza i okolic. Plenerowi towarzyszyć będzie kiermasz sztuki pogórzańskiej, wystawy rzeźb i malarstwa. Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja ziół polnych, a przede wszystkim zdrowych wód źródlanych mineralnych, występujących licznie na terenie Pogórza. Zaplanowane zostały również występy i koncerty chórów i orkiestr pogórzańskich. Przeprowadzony zostanie konkurs O Pogórzańską konewkę wody. Odkrywaniem tajemnicy będzie: woda mineralna z Suchej Góry, zioła polne, twórczość ludowa Pogórza rzeźby i malarstwo. 6. Pogórzańskie Potyczki Strategiczne (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) na imprezę ze wszystkich stron Pogórza i Małopolski przyjadą turyści i goście, aby pieszo, rowerami i konno, szlakami rowerowymi, pieszymi i trasami konnymi wędrować przez teren Pogórza. Rajd strategiczny rozpocznie się w kilku miejscach na terenie gmin tworzących Lokalną Grupę Działania, a zakończy w Rzepiennik Strzyżewskim. Na przygotowanym placu pogórzańskich gier strategicznych odbędą się: Pogórzańska partia szachowa figury w partiach to mieszkańcy Pogórza przebrani w stroje upodabniające ich do figur szachowych, przy czym pionki to miejscowy lud, a goście będą odgrywać starsze figury. Szachownicę będzie tworzył ogromny, odpowiednio przygotowany plac. Każdy ruch na szachach poprzedzony muzyką i gawędą, opowiastką lub historycznym wspomnieniem. Partie rozgrywane będą pomiędzy gminami, a gośćmi i turystami; Poszukiwanie mapy Pogórza, ze wszystkimi jej skarbami, ukrytej w jajku rzepiennickim. To zabawa, która będzie wymagała chodzenia po wzgórzach i szukaniu jajka z mapą skarbów pogórzańskich; Imprezie towarzyszyć będą kiermasze oraz wystawy, a przede wszystkim kiermasz kukieł i lalek ręcznie wytwarzanych; Konkurs O Pogórzańskiego droba ; Odkryciem tajemnicy będzie: rzepiennicka uroda wzgórz i sekret w ludziach (pionkach) zawarty oraz w jaju odnaleziony. 7. Pogórzański Jarmark Ludowy (Gmina Szerzyny) wydarzenie turystyczno-kulturalne propagujące lokalne, pogórzańskie obrzędy i tradycje. Jarmark będą tworzyły następujące atrakcje turystyczne: Turniej sołtysów, żon sołtysów i ich sąsiadów ze wsi pogórzańskich w tym sprawdzanie sołtysów na: chłopskość, na robotę w polu, na świętowanie, na rządzenie i na komputer; a ich żon na: kobiecość, na gotowanie, na pranie, na rządzenie i na kuchennego robota; Cykl konkursów i zabaw pogórzańskich według starych podań i tradycji. Jarmark wyrobów drzewianych, wszystkich jakie w gospodarstwie występują i potrzebne są. Poza tym na jarmarku będzie można zakupić również hafty koronkowe, klockowe i szydełkowane, wyroby słomkowe, z trzciny, rzeźby w kamieniu i drewnie. Imprezie towarzyszyć będą występy zespołów pogórzańskich. Konkurs O Pogórzańską miskę i łyżkę na koronkowym obrusie. Odkryciem tajemnicy będzie: drzewiane wyroby starocią jeszcze pachnące, hafty

5 wyżej wymienione., wyroby słomkowe, rola sołtysa we wsi jako przewodnika kulturalnego. 8. Święto Ziarna i Słomy (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) pogórzańskie święto ziarna i słomy, święto plonów pogórzańskich. W ramach niniejszej imprezy zaplanowano następujące wydarzenia: Wystawa plastyki obrzędowej, pokazy wicia wieńców znanych w całej Małopolsce; Wystawy bukietów z zasuszonych roślin, zbóż i ziół, zdobywających wielką popularność u odbiorców komercyjnych; Wystawy oraz pokazy wytwórczości (warsztaty) ze słomy pokrycia dachowe, materace słomiane, wyroby słomkowe; Prezentacja obyczajów ludowych okresu żniw na Pogórzu; Pokazy prac wiejskich koszenia zbóż, młocenia, mielenia ziarna na mąkę, pieczenie chleba z łopaty na liściu kapuścianym; Prezentacja starych, pogórzańskich zabytków kultury materialnej; Prezentacja obrzędów i folkloru pogórzańskiego, strojów i kapeluszy słomianych; Kiermasze potraw regionalnych, występy zespołów ludowych; Prezentacja starych, ginących zawodów konkurs O Pogórzański kapelus ze słomy ; Odkryciem tajemnicy będzie: ziarno praca, produkty spożywcze i dekoracyjne, słoma w codziennym użytku, stare pogórzańskie zawody, strzecha na domu jak drzewiej i domu nowym, ceramika i cegła budulec jedynie sprawdzony przez wieki. 9. Pogórzańskie Święto Produktów Regionalnych (Gmina Szerzyny) jarmark i okazja do zapoznania się z licznymi produktami regionalnymi Pogórza. Od wyrobów z drewna, metalu i kamienia, przez produkty ze słomy i ziół, aż do kulinarnych specjałów lokalnych. Turyści będą mogli zapoznać się i zakupić znane w regionie wyroby twórców z terenu Pogórza, podpatrzeć warsztat roboczy artystów, degustować miejscowe wyroby kulinarne, ze znanymi już w Polsce kiełbasą tuchowską oraz miodem na czele. Imprezie będzie towarzyszyć festiwal kwiatów Pogórzańskie święto malwy i kwiatów z wiejskich ogrodów. Organizowane będą liczne konkursy: konkurs na najpiękniejszy ogród przy wiejskiej zagrodzie, konkurs na najprawdziwszy grzyb jadalny, O Pogórzańską furmankę sołtysa, prezentacje, wystawy oraz kiermasze kwiatów z wiejskich ogrodów. Zainscenizowany zostanie ogród wiejski pod oknem starego domu, gdzie będzie odbywała się cała impreza. Ponadto zaplanowano występy zespołów i artystów (muzyków i śpiewaków), drużbów indywidualnych (solo) na instrumentach jaki kto wymyślił i jaki komu lepiej zagra. Podczas imprezy przejdzie korowód drogą wiejską, odwiedziny chałup wiejskich, przejazdy konnymi zaprzęgami, tzw. furmankami z kapelami na wozach. Odkryciem tajemnicy będzie: produkty regionalne Pogórza, piękno malwy i innych tradycyjnych kwiatów wiejskiego ogrodu, indywidualizm artystyczny, przyśpiewki pogórzańskie oraz jadło. 10. Pogórzański Festiwal Kultury (Gmina Ryglice) Wydarzeniem kulminacyjnym dla całego cyklu biesiad będzie Pogórzański Festiwal Kultury impreza promująca dorobek kulturalny i ludowy wszystkich mieszkańców polskiego Pogórza (od Pogórza Wielickiego aż po Pogórze Przemyskie). Podobne wydarzenia kulturalne z wielkim powodzeniem są realizowane w innych regionach polski. Imprezy takie jak Festyn Kultury Góralskiej, Dni Kultury Kaszubskiej, Dni Kultury Śląskiej, czy Dni Kultury Kurpiowskiej posiadają już własną markę, przyciągającą na te tereny nie tylko twórców ludowych, artystów i muzyków, ale także ogromne rzesze turystów i przedsiębiorców. Pogórzański Festiwal Kultury, jako najważniejsza impreza cyklu zwanego Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic, mógłby stać się ogromnym impulsem kulturalnym i gospodarczym dla gmin wchodzących w skład Pogórzańskiej LGD. Dodatkowymi atutami przemawiającymi za słusznością tej idei jest fakt, iż do tej pory nie ma na Pogórzu wydarzenia na taka skalę, prezentującego ogromny dorobek kultury pogórzańskiej (teren sięgający od podnóży Beskidu Żywieckiego do Pogórza Przemyskiego). Podczas Festiwalu odbędą się prezentacje,

6 konkursu i przeglądy folkloru ziem pogórzańskich (konkurs gawęd o przysiółkach we wsiach pogórzańskich, konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionu pogórzańskiego, prezentacja pogórzańskich rzemiosł różnych i zapomnianych, a dziś przydatnych, prezentacja gospodarstw agroturystycznych, karczm i noclegowni. Odkryciem tajemnicy będzie: Pogórze to nie Kraków i nie Zakopane, ale?. Pierwszy Pogórzański Festiwal Kultury odbędzie się w gminie Ryglice, a następne w kolejnych gminach Pogórzańskiej Grupy Działania. Realizacja całego zadania przyczyni się również do utworzenia stałego kalendarza pogórzańskich imprez turystyczno-kulturalnych. Cały cykl 10 imprez będzie od tej pory systematycznie (corocznie) realizowany, kreując własną markę i rangę turystyczną. Szacuje się, że łącznie we wszystkich imprezach cyklu weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy turystów i gości z Polski i zagranicy. Biesiady przyczynią się do wzrostu gospodarczego na terenie LGD, stając się motorem napędowym dla takich branż jak: turystyka, agroturystyka, rzemiosło ludowe i użytkowe, usługi i handel. Imprezy przyczynią się również do aktywizacji społeczności lokalnej i zainteresowania ich alternatywnymi źródłami dochodu (rzemiosło, agroturystyka, kuchnia regionalna, etc.), a wydarzenia turystyczno-kulturalne zapewnią im rynek zbytu dla wytwarzanych produktów i usług. Poza tym cykl będzie służył ścisłej integracji Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i partnerów publiczno-prywatnych, tworzących go. Integracja ta i współpraca zostaną także nawiązane z innymi Lokalnymi Grupami Działania, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Opracowanie dokumentacji merytorycznej i technicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Teren działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, skupiającego 5 gmin, stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny. Region ten skrywa bardzo wiele tajemnic dla potencjalnego turysty, stanowi doskonałe miejsce do odkrywania tych tajemnic. Liczne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe mogą stanowić ogromny potencjał rozwoju dla tego rolniczego regionu. Jednak kluczowym warunkiem rozwoju gospodarczego opartego na turystyce i rekreacji jest opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania turystycznego, wspólnej dla całego obszaru LGD, będącej realnym studium wykonalności i katalogiem projektów technicznych gotowych do wdrażania. Pojedyncze jednostki gminne stanowią zbyt mały obszar (dysponujący zbyt małą ofertą), aby zainteresować potencjalnych turystów na taką skalę, która pozwoliłaby lokalnym gospodarstwom rolnym i mieszkańcom profesjonalnie zająć się obsługą ruchu turystycznego. Koncepcja ta będzie pełniła kilka fundamentalnych funkcji dla rozwoju turystyki na terenie LGD: organizowała i planowała ofertę turystyczną regionu w sposób jednolity i spójny, oparty na zidentyfikowanych potencjałach i walorach; określała potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju turystyki, rekreacji, sportu i kultury na obszarze LGD studium wykonalności, projekty techniczne; porządkowała istniejącą infrastrukturę turystyczną, określając jej jednolitą wizualizację w całym regionie; zawierała koncepcje techniczne (wraz z wizualizacją multimedialną i plastyczną) budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, tj.: ścieżki rowerowe i konne, szlaki piesze i narciarskie, punkty widokowe, miejsca wypoczynku, parkingi, mostki, ławeczki, barierki, tereny zielone, etc.; zawierała projekty merytoryczne, promocyjne i prawne dla lokalnych produktów turystycznych, tj.: kiełbasa tuchowska, ogórki kiszone, zupa z lubczykiem, wyroby z drewna, etc.;

7 określała najefektywniejsze formy promocji i informacji dla poszczególnych elementów oferty turystycznej, potencjalnych odbiorców i kanały dystrybucji. Koncepcja przede wszystkim powinna być dokumentacją merytoryczną i techniczną opisującą możliwości zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i sportowego Pogórza. Duży nacisk będzie postawiony na powiązanie poszczególnych walorów turystycznych w jedną, efektywnie promowaną ofertę. Jednolita marka dla bogatej oferty turystycznej to jedyna możliwość skutecznego promowania regionu. Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, usługowej, sportowej, rekreacyjnej, etc.) będzie materiałem niezwykle przydatnym w procesie poszukiwania inwestorów prywatnych oraz w przypadku korelowania niektórych inwestycji gminnych na tym obszarze (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, tereny zielone, etc.). Istotną kwestią pozostaje również modernizacja i rozbudowa już istniejącej infrastruktury turystycznej. Stworzenie powiązanego ze sobą systemu ścieżek rowerowych i konnych wraz z elementami małej architektury turystycznej (mostki, punkty widokowe, miejsca odpoczynku i biwakowe, karczmy, etc.) na bazie już istniejącej infrastruktury w poszczególnych gminach obszaru, może stać się jedną z największych atrakcji turystycznych całego polskiego Pogórza. Oferta ta musi być oczywiście powiązana z kalendarzem imprez turystyczno-kulturalnych, istniejącymi obiektami turystyczno-rekreacyjnymi (stadniny koni, wypożyczalnie sprzętu rowerowego i narciarskiego, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty gastronomiczne, obiekty sportowe) oraz atrakcjami przyrodniczymi (parki krajobrazowe, skałki, pomniki przyrody, etc.). Koncepcja musi również przewidywać jednolite oznakowanie i wizualizację wszystkich elementów oferty turystycznej, począwszy od ścieżek rowerowych i konnych, szlakach pieszych i narciarskich, poprzez zabytki, atrakcje przyrodnicze, aż po obiekty infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego. Partnerem przy wizualizacji elementów oferty turystycznej może być lokalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji znaków i tablic informacyjnych lub lokalni twórcy i rzemieślnicy zajmujący się wytwarzanie elementów z drewna (szczególnie duża liczba rzemieślników na obszarze LGD). Niezwykle istotną kwestią jest również uzupełnianie oferty turystyczno-rekreacyjnej o znane w regionie lokalne produkty. Doskonałym okresem dla zbierania oczekiwań turystów i gości, co do oferty turystycznej Pogórza, która powinna także zostać zawarta w koncepcji zagospodarowania, będzie cykl imprez turystyczno-kulturalnych Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic. Podczas tych wydarzeń, gdzie wedle szacunków może uczestniczyć ok. kilkadziesiąt tysięcy osób, będzie można uzyskiwać opinie, oczekiwania i potrzeby. Informacje te mogą zbierać twórcy ludowi, sklepikarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystycznych, organizatorzy imprez oraz młodzież zaangażowana do biesiad. Dzięki tym informacjom koncepcja zagospodarowania turystycznego będzie bardziej odzwierciedlała oczekiwania turystów i gości. Zadanie to powinno zostać zrealizowane na przełomie 2007 i 2008 roku (po zorganizowaniu pierwszego cyklu Biesiad Pogórzańskich), natomiast zbieranie informacji i materiałów będzie trwało przez cały 2007 rok.

8 Pamiątki z Pogórza. Gminy Pogórza nie dysponują obecnie żadną pamiątką tematycznie związaną z lokalną kulturą i tradycją, a każdy obszar mający aspiracje bycia centrum kulturowym i turystycznym regionu powinien dysponować zestawem pamiątek. Dlatego Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w ramach niniejszego działania podejmie się organizacji systemu produkcji pamiątek lokalnych w celu intensyfikacji promocji Pogórza i generowania pozytywnych skojarzeń z tym obszarem. PSR jako organizacja wiodąca opracuje regulamin i dokona ogłoszenia wśród mieszkańców gmin Pogórza konkursu na pamiątkę związaną z miejscem ich zamieszkania. Spośród dostarczonych prac, komisja wybierze kilka (do pięciu) rodzajów wyrobów, które w największym stopniu oddają atmosferę Pogórza, a ich autorzy obok nagrody finansowej otrzymają zlecenia wykonania odpowiedniej liczby pamiątek. Lokalne pamiątki w swej formie muszą nawiązywać do walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza oraz do tradycji rzemieślniczych, kultywowanych na tym obszarze nierzadko od wieków. Dlatego preferowane będą pamiątki związane z: elementami drewnianymi, malowaniem na drewnie, malowaniem na szkle, rzeźbiarstwem w drewnie i kamieniu, kowalstwem, w tym artystycznym, produktami ze słomy i wikliny. Wykonane pamiątki (ok. 500) będą bezpłatnie rozdawane gościom i turystom przybywającym na imprezy organizowane w gminach Pogórza. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną dodatkowo pamiątkowe statuetki (ok. 100), które będą formą nagrody w festiwalach i zawodach przeprowadzanych w ramach corocznych imprez lokalnych i regionalnych. Statuetka będzie mieć jedną formę dla wszystkich pięciu gmin (np. wykonanie z drewna z elementami metalowymi) i także powstanie w wyniku konkursu ogłoszonego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. Pamiątki i statuetki będą także zaczątkiem Galerii Pogórza, która powstanie po 2008 r. i będzie skupiać lokalną twórczość rzemieślniczą i artystyczną. Oznakowanie i wizualizacja atrakcji turystycznych Gmin Pogórza W pięciu gminach Pogórza brak obecnie jednolitego oznakowania atrakcji turystycznych, które podkreślałoby spójność lokalnej oferty turystycznej, a nie brakuje na tym obszarze atrakcji, które przyciągają turystów i atrakcji, które należy dla turystów wyeksponować. Realizacja zadania ma zatem na celu ułatwienie turystom identyfikację atrakcji turystycznych subregionu Pogórza i przybliżenie im wartości kulturowych oraz przyrodniczych tego obszaru. Wybór atrakcji turystycznych Pogórza do oznakowania tablicami dokonany zostanie w ramach działania ZSROW pn. Opracowanie koncepcji merytorycznej i technicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego obszaru LGD. Elementami, które będą brane pod uwagę w ramach procesu oznakowania powinny być m.in.: ważniejsze zabytki, atrakcje kulturowe, atrakcje przyrodnicze, miejsca widokowe, ścieżki turystyczne, szlaki turystyczne. Faktyczny zakres zadania obejmie wykonanie 5 dużych tablic z mapą obszaru (np. o wymiarach 2 m x 1,5 m), wskazującą główne atrakcje turystyczne Pogórza, szlaki rowerowych, ścieżki edukacyjnych, etc. Tablice z mapami turystycznymi powinny zostać rozmieszczone w centralnych

9 punktach pięciu gmin (np. rynek, plac przed siedzibą Urzędu Gminy), biorących udział w projekcie Korzenie Przyszłości Pogórza. Dodatkowo niniejsze zadanie zawiera wykonanie i umiejscowienie 50 mniejszych tablic (np. o wymiarach 50 cm x 50 cm), które zlokalizowane zostaną i opisywać będą konkretną atrakcję turystyczną tego obszaru. Na tablicy, obok opisu danego obiektu, znajdą się: logo Unii Europejskiej herby pięciu gmin uczestniczących w projekcie Leader+ oraz logo Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju jako głównego wykonawcy systemu oznakowania. Co oczywiste, wszystkie tablice zostaną wykonane według jednego wzoru, tak, aby nie pozostawiać turystom wątpliwości co do jednolitego systemu oznakowania i spójności oferty turystycznej subregionu Pogórza. Oznakowanie turystyczne gmin Pogórza wykorzystywać będzie doświadczenia programu realizowanego przez samorząd województwa małopolskiego pn. System Identyfikacji Atrakcji Turystycznych IDENTUR. Cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców gmin Pogórza Realizacja niniejszego zadania wpisuje się w modny w ostatnich latach nurt społeczeństwa opartego na wiedzy. Edukacja i aktywizacja osób dorosłych oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności powinno być jednym z istotnych elementów rozwoju społecznego gmin Pogórza. Przeprowadzone w ramach realizacji projektu Korzenie Przyszłości Pogórza spotkania i warsztaty wykazały, że istnieje kilka grup tematów szkoleniowych, które należy podjąć bądź kontynuować dla mieszkańców pięciu gmin: kursy związane z lokalną tradycją i kulturą, mające na celu kształtowanie często już zanikających umiejętności i zdolności (np. nauka szycia, w tym strojów regionalnych, nauka haftowania, nauka gotowania, wykorzystująca tradycje kuchni regionalnej, warsztaty kowalskie, warsztaty rzeźbiarskie, nauka gry na instrumentach muzycznych), szkolenia dla przedsiębiorców i rolników (zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, zasady wypełniania wniosków o płatność obszarową, marketing, rozwój grup producenckich, rozwój rolnictwa ekologicznego), szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców (racjonalna gospodarka odpadami, kształtowanie świadomości ekologicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii), szkolenia z zakresu turystyki i agroturystyki (zasady zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej, promocja turystyczna), szkolenia podnoszące umiejętności komputerowe (szkolenia z zakresu obsługi komputera, wykorzystania Internetu), szkolenia z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego (zasady zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na działalność organizacji pozarządowych, zasady działania wolontariatu, kształtowanie wśród mieszkańców miękkich umiejętności, np. wystąpienia publiczne, negocjacje, komunikacja interpersonalna). Rolą Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w ramach realizacji niniejszego zadania będzie: identyfikacja potrzeb szkoleniowych mieszkańców bazująca na powyższej liście tematów, poszukiwanie partnerów prowadzących poszczególne tematy szkoleniowe, organizacja kalendarza szkoleń, nabór uczestników oraz techniczna organizacja szkoleń (wynajem sali i sprzętu, zapewnienie powielenia materiałów szkoleniowych). Zakłada się, że w dwóch etapach (liczących po 6 miesięcy) zorganizowanych będzie ok. 24 dni szkoleniowych (średnio 2 dni szkoleń w miesiącu). Po całym cyklu szkoleniowym dokonana zostanie przez podmiot zewnętrzny ewaluacja przeprowadzonych szkoleń i kursów. Wyniki ewaluacji szkoleń posłużą programowaniu właściwych tematów szkoleniowych w kolejnym okresie funkcjonowania LGD ( ).

10 Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej u partnerskiej LGD. W ramach realizacji działania w początkowej fazie realizacji projektu zostanie przeprowadzona identyfikacja Lokalnych Grup Działania spoza Polski posiadających doświadczenie w wykorzystywaniu środków Inicjatywy Wspólnotowej Leader+ i stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie działających na obszarach charakteryzujących się podobnymi uwarunkowaniami naturalnymi, społecznymi i gospodarczymi do terenu działalności Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zagraniczna Grupa powinna także mieć na swoim koncie szereg sukcesów związanych z przyciąganiem turystów, tworzeniem nowych miejsc pracy, czy promocją produktu lokalnego. Po identyfikacji potencjalnych partnerów LGD zostanie dokonany wybór najbardziej interesującej Grupy. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę te LGD, które uczestniczyły w Pogórzańskiej Biesiadzie Bez Granic Europejskich Spotkaniach LGD. Następnie Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju wystąpi z prośbą o nawiązanie partnerstwa i zorganizowanie wizyty studyjnej. Udział w niej wezmą przedstawiciele Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Celem wizyty będzie przedstawienie doświadczeń zagranicznego partnera związanych z wykorzystywaniem środków IW Leadera+ do kreowania rozwoju danego obszaru. Wizyta obejmie m.in.: wzajemną prezentację Grup oraz doświadczeń związanych z kierowaniem pracami LGD, prezentację produktów lokalnych pochodzących z obszarów funkcjonowania obu LGD i sposobu ich promocji i upowszechniania, przedstawienie zastosowanych przez zagranicznego partnera rozwiązań związanych z wykorzystywaniem lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych oraz podnoszeniem jakości lokalnych produktów, dyskusję nt. problemów napotykanych w trakcie wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i sposobów ich rozwiązywania, dyskusję nt. sposobów promocji działalności LGD oraz zachęcania mieszkańców obszaru do aktywnego włączania się w kreowanie rozwoju obszarów wiejskich, identyfikację skutecznych metod monitoringu wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, omówienie możliwości dalszej współpracy obu Lokalnych Grup Działania, imprezy integracyjne. Powołanie Ruchomego Punktu Doradczego dla przedsiębiorców i rolników. Realizacja zadania polegać będzie na uruchomieniu punktu świadczącego usługi doradcze dla mieszkańców pięciu gmin Pogórza. Cechą charakterystyczną Ruchomego Punktu Doradczego (RPD) będzie jego mobilność. Nie będzie mieścił się w jednym miejscu, co znacznie utrudniałoby korzystanie mieszkańcom wszystkich pięciu gmin objętych działalnością Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, lecz będzie funkcjonował w wyznaczonych dniach we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego z obszaru wdrażania ZSROW. Pomieszczenia na działalność Punktu będą nieodpłatnie udostępniane przez urzędy gmin. We wstępnej części realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram działalności Punktu.

11 Harmonogram określi zakres świadczonych usług doradczych oraz konkretne daty spotkań w poszczególnych gminach. Będzie on uwzględniał rzeczywiste potrzeby obywateli pięciu gmin Pogórza. Po kilku miesiącach realizacji działania nastąpi weryfikacja harmonogramu i ewentualne jego dostosowanie do stopnia zainteresowania poszczególnymi tematami. Do prowadzenia doradztwa będą wynajmowani specjaliści od konkretnego zagadnienia. Potencjalny zakres świadczenia usług doradczo-informacyjnych przedstawia się następująco: dostępne źródła finansowania projektów dla przedsiębiorców i rolników, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, doradztwo prawne dla przedsiębiorców, zasady prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach, doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców, zasady prowadzenia gospodarstw ekologicznych, tworzenie grup producenckich, forów i stowarzyszeń przedsiębiorców, prowadzenie i promocja gospodarstwa agroturystycznego, rejestracja i promocja produktów lokalnych, wypełnianie wniosków o płatność obszarową, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Punkt będzie funkcjonował jeden dzień w miesiącu w każdej gminie (w sumie 5 dni w miesiącu). W trakcie jednego spotkania będzie poruszany jeden temat istotny dla lokalnych przedsiębiorców lub rolników. Zainteresowani będą obsługiwani na bieżąco. Jeśli okaże się jednak, iż liczba osób chcących skorzystać z doradztwa jest zbyt wysoka Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju będzie prowadziło zapisy na konkretną godzinę. RPD będzie prowadził ewidencję świadczonych usług. W ramach promocji Punktu zostaną przygotowane materiały promujące jego działalność, które będą systematyczne dystrybuowane wśród mieszkańców pięciu gmin Pogórza. Udział przedstawicieli obszaru w imprezach targowych. Realizacja działania polegać będzie na organizacji udziału przedstawicieli pięciu gmin Pogórza w targach, które będą doskonałą okazją do promocji lokalnych produktów, nawiązania kontaktów biznesowych, a także pozyskania nowych rynków pracy. Często jednak informacja o tego rodzaju wydarzeniach nie dociera do bezpośrednio zainteresowanych, a udział pojedynczego przedsiębiorcy w imprezie promocyjnej może wykraczać poza możliwości finansowe w szczególności małego, czy też średniego podmiotu gospodarczego. Dlatego też będą zorganizowane wyjazdy na tego rodzaju wydarzenia. Przedsiębiorcy z terenu obszaru wezmą udział w dwóch imprezach targowych: 1. Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej, w ramach której przedstawiciele przedsiębiorstw agroturystycznych oraz poszczególnych gmin będą prezentować ofertę wypoczynku w kwaterach agroturystycznych na obszarze wdrażania Programu Rozwoju Pogórza. Jednocześnie oferta wzbogacona zostanie o degustacje potraw regionalnych (m.in. kiełbasy tuchowskiej i miodu tuchowskiego), a także wystawę pogórzańskiego rękodzieła ludowego. 2. Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, organizowanych przez

12 Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. W trakcie targów przedstawiciele pięciu gmin Pogórza obok prezentacji własnych produktów będą mieli okazję zapoznać się z dostępnymi technologiami usprawniającymi obróbkę drewnem, a także wziąć udział w Rzemieślniczym Forum Drzewnym, gdzie będą dyskutowane bieżące, ciekawe tematy dotyczące branży drzewnej. W ramach realizacji działania zostanie wykupione stoisko umożliwiające prezentowanie ofert przedsiębiorstw z obszaru wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie także zorganizowana rekrutacja uczestników obu imprez targowych oraz dojazd reprezentantów terenu pięciu pogórzańskich gmin. W trakcie targów będą wykorzystywane ulotki i foldery promocyjne poszczególnych przedsiębiorców, a także te, które powstaną w efekcie wdrożenia zadania nr I.1. z tematu wiodącego Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem LGD folder, mapa turystyczna, film promujący obszar, powstałe publikacje. W przypadku, gdyby wymienione imprezy wystawiennicze nie były organizowane zostanie podjęta decyzja o udziale w innych targach o podobnej tematyce. Obsługa administracyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Realizacja działania polegać będzie na stworzeniu warunków do sprawnego funkcjonowania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. W tym celu na cały okres realizacji projektu zostanie zatrudniony personel administracyjny oraz księgowy (w sumie 1,25 etatu), którego zadaniem będzie prowadzenie obsługi administracyjnej i księgowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, organizacja i przygotowywanie dokumentacji na spotkania LGD oraz wszystkie organizowane w ramach Schematu II wydarzenia, prowadzenie rekrutacji na konferencje i szkolenia, przygotowywanie od strony merytorycznej materiałów informacyjnych i promocyjnych wydawanych podczas wdrażania ZSROW. Rolą personelu księgowego będzie także przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu finansowanego ze środków SPO ROL wniosków o płatność, rozliczeń i innych niezbędnych dokumentów finansowych. Personel będzie udzielał informacji o wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wszystkim zainteresowanym działalnością Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz realizacją projektu w ramach Schematu II PPL+, w tym przede wszystkim lokalnym mediom i mieszkańcom pięciu gmin Pogórza. Jednocześnie we wstępnej fazie (etap I projektu) realizacji działania dojdzie do uruchomienia Biura LGD. W tym celu Lokalna Grupa Działania wynajmie pomieszczenie biurowe. Do biura zostanie zakupiony niezbędny sprzęt: komputer wraz z drukarką i oprogramowaniem, telefon z faksem oraz wyposażenie pomieszczenia (np. meble). Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zostanie podłączone do sieci internetowej. Ponadto LGD zakupi rzutnik multimedialny, który będzie wykorzystywany w trakcie spotkań i szkoleń. W trakcie całej realizacji Schematu II będą ponoszone wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura, obejmujące m.in. koszty wynajmu lokalu, utrzymania i konserwacji pomieszczeń oraz sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, związane z użytkowaniem sieci internetowej. Obok działalności Biura bardzo istotną rolę przy zarządzaniu projektem, jak i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich odegrają Członkowie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Będą oni podejmować decyzje związane z realizacją projektu w ramach Schematu II, monitorować wdrażanie ZSROW, a także przekazywać w okresach pomiędzy zebraniami wszystkich członków Stowarzyszenia bieżące informacje o działalności Lokalnej Grupy Działania oraz realizowanych przez nią przedsięwzięciach podmiotom

13 delegującym członków LGD oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom pięciu gmin Pogórza. Wskazana działalność Członków Zarządu LGD będzie skupiać się przede wszystkim na gminach, z których pochodzą poszczególni Członkowie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Ze względu na objęcie kilku gmin obszarem działalności LGD wdrażanie ZSROW będzie wiązało się z licznymi wyjazdami przedstawicieli Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zarówno do miejscowości pięciu gmin Pogórza, jak i poza obszar działalności Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu realizowanego ze środków Pilotażowego Programu Leader+ reprezentantom LGD będą pokrywane koszty delegacji i przejazdów przedstawicieli PSR. W celu usprawnienia komunikacji wewnątrz Pogórzańskiego Stowarzyszeniu Rozwoju zostanie zakupionych pięć laptopów (po jednym na obszar każdej gminy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Członków Zarządu, jak i inne osoby działające w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Laptopy będą wykorzystywane także w trakcie świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorców i rolników w poszczególnych gminach. Ponadto zostanie przygotowana i uruchomiona strona internetowa, na której będą systematycznie uaktualniane informacje dotyczące wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Uwaga - Pełny tekst Programu Rozwoju Pogórza w tym założenia na lata znajduje się w siedzibie stowarzyszenia ( Tuchów Dom Kultury ul. Chopina 10) oraz w urzędach gmin, a Programem Rozwoju Pogórza dysponują członkowie zarządu stowarzyszenia z tych gmin, wymienieni w składzie zarządu jak powyżej. Na podstawie Programu Rozwoju Pogórza dokumentacji projektu opracował: Janusz Kowalski Prezes Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE G5 Wiślica Pacanów Nowy Korczyn Solec- Zdrój Stopnica Ewaluacja ex-post z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca

UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Karty Projektów

Załącznik 5. Karty Projektów Załącznik 5. Karty Projektów Karta projektu nr 1 Zagospodarowanie terenów Góry Chełmskiej wraz z podnóżem Etap I Opracowanie koncepcji turystycznorekreacyjnego zagospodarowania terenów Góry Chełmskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA STRATEGIA rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Czerwiec, 2014r. Strategia rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Zamawiający: Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Wnioskodawca projektu pt. Produkty

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy informacje o zwierzętach, które uzyskały tytuły Czempionów i Wice Czempionów w poszczególnych gatunkach.

Poniżej prezentujemy informacje o zwierzętach, które uzyskały tytuły Czempionów i Wice Czempionów w poszczególnych gatunkach. XVI R W Z H K - Historia wystaw w Klikowej doczekała się kolejnego rozdziału. Po 4. latach przerwy ta największa w naszym regionie impreza hodowlana powróciła w roku bieżącym na teren byłego Stada Ogierów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku NR (1) kwiecień 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Młodzież kształci się dzięki Funduszom Europejskim Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Biecz

Strategia Rozwoju Gminy Biecz Strategia Rozwoju Gminy Biecz Uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 września 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biecz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa

Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa Strona1 Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa Przygotowana przez Planet PR Kwiecień 2011 Strona2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1 Czym jest niniejszy dokument?... 5 1.2 Dlaczego przygotowano

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Europejski Fundusz Rolny Europa inwestująca w obszary wiejskie. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ SZKOLENIA Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Szkolenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 04/2015 Szkoła Liderów ES, Laboratorium Animacji Społecznej, Animacja Lokalna, Studium Budowania Partnerstw. Inicjatywy lokalne, Akademia ES, Współpraca

Bardziej szczegółowo

2.4.2. Szlaki turystyczne

2.4.2. Szlaki turystyczne 2.4.2. Szlaki turystyczne Województwo podlaskie dysponuje gęstą siecią szlaków turystycznych: ponad 3,2 tys. km znakowanych szlaków pieszych, ponad 450 km szlaków rowerowych oraz ponad 1,3 tys. km szlaków

Bardziej szczegółowo