Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, Warszawa STATUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, Warszawa STATUT 2015

2 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum i ich kompetencje... 6 Rozdział IV Organizacja Szkoły Rozdział V Biblioteka szkolna Rozdział VI Prawa i obowiązki nauczycieli Rozdział VII Uczniowie Szkoły Rozdział VIII Prawa i obowiązki ucznia Rozdział IX Rodzice Rozdział X Postanowienia końcowe Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum Nr 92 im. J.U. Niemcewicza REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR Spis tabel Tabela 1. Stopniowa skala ocen Tabela 2. Skala procentowa sprawdzianów i testów Tabela 3. Punkty dodatnie uczeń może otrzymać za: Tabela 4. Punkty ujemne uczeń może otrzymać za: Tabela 5. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: Podstawa prawna do opracowania Statutu Gimnazjum nr 92 im. J. U. Niemcewicza 1. Art. 42 i art. 60 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz tekst jednolity, zmiana Dz. U. Nr 106 poz. 493) zwanej dalej Ustawą 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61 poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10 poz. 96) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2000 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół (Dz. U. z 27 lutego 2007r. Nr 35, poz. 222) 5. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 w sprawie nowej postawy programowej 6. Rozporządzenie MEN z 23marca 2009 w sprawie ramowych programów nauczania 7. Rozporządzenie MEN z 27 kwietnia 2009 w sprawie Wyprawki szkolnej 8. Rozporządzenie MEN z 16 lipca 2009 roku 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku( Dz. U. Nr 156, poz.1046) 11. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) 12. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491) 13. Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z dnia 9 sierpnia 2011 (Dz. U. nr 175 poz. 1042) 14. Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 520) 2

3

4 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gimnazjum nr 92 zwane dalej Gimnazjum jest w rozumieniu ustawy publiczną placówką oświatowowychowawczą. 2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 4. Gimnazjum posiada strukturę organizacyjną klas I - III (w tym klasy sportowe) i realizuje trzyletni cykl kształcenia ogólnego określonego odrębnymi przepisami. 5. Siedziba Gimnazjum znajduje się w Warszawie przy ulicy Koncertowej Gimnazjum nosi imię Juliana Ursyna Niemcewicza, posiada sztandar szkolny oraz logo. 7. Gimnazjum posiada własny ceremoniał szkolny obejmujący: - uroczyste pasowanie na ucznia - Dzień Gimnazjalisty - przekazywanie sztandaru przez uczniów klas trzecich uczniom klas drugich. 8. W Gimnazjum znajduje się Kącik Patrona poświęcony życiu i twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. 9. Gimnazjum nr 92 posiada stronę internetową: 10. Obwód Gimnazjum nr 92 ustala organ prowadzący i obejmuje on następujące ulice: Al. J. Rodowicza Anody nr: 1, 3, 5, Anyżkowa, Arbuzowa str. parzysta od nr 94 do nr 116, Arctowskiego, Arkadowa, Bacewiczówny, Barwna, Bekasów nr: 10, 12, 18, 20, 28, 36, 46a, 46d, 50 Chłapowskiego, Ciszewskiego - bez nr 5, Cybisa, Czapli, Dembowskiego, Dunikowskiego, Elegijna, Fosa, Gżegżółki, Herbsta nr: 1, 2, 2a, 4, Janowskiego, Jastrzębia, Jastrzębowskiego, Komisji Edukacji Narodowej nr: 83, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 103, Koncertowa, Koński Jar,Kukułki, Lachmana, Łukaszczyka, Makolągwy - strona północna nr: 4, 24, 26, Makowskiego, Mewy, Nowoursynowska nr: 161,162,164,166,171A,171B,172,172A,174C,174D,176,178, Nutki, Okaryny, Pasaż Stokłosy, Pasaż Ursynowski nr: 1, 3, 7, 9, 11, 95, 97, Paszkiewicza, Perkoza - strona południowa 67, Pięciolinii, Pileckiego od ul. Roentgena do ul. Zięby, Przy Grobli - nr nieparzyste, Puszczyka, Renety, Roentgena od ul. Makolągwy do Pileckiego, Romera, Rosoła nr 61, Służby Polsce, Sosnowskiego, Stokłosy nr: 1, 7, Surowieckiego nr: 2, 4, 6 i nr parzyste od nr 10 do końca, Symfonii, Świętego Maksymiliana Marii Kolbe, Wiolinowa, Zamiany nr: 5, 6, Zaolziańska, Zaorskiego, Zawadowskiego, Zięby nr: 4, 8, 10, 40, Zimorodka, Związku Walki Młodych 11. Działalność Gimnazjum jest finansowana z budżetu ustalanego na każdy rok w oparciu o budżet miasta stołecznego Warszawy oraz funduszy uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń gromadzonych na koncie szkoły. Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum 1 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz programów wewnętrznych tworzonych na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych stanowiących załączniki do statutu. 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, rozwija zdolności formułowania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, uczy tolerancji, rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny. 3. Wspiera uczniów w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia prowadząc wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia informacyjno-zawodoznawcze dla wszystkich klas. 4. Rozwija współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów: 4

5 a. Informuje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu. b. Prowadzi doradztwo pedagogiczne w stosunku do rodzin niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych, niewydolnych wychowawczo w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. c. Stwarza możliwości korzystania z pozaszkolnych form pomocy pedagogicznej. 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia, a w szczególności: a. Prowadzi działalność profilaktyczną oraz doraźną pomoc dla młodzieży z dysfunkcjami i zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez współpracę z rodziną, ze szkolną służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, OPS, Sekcją d/s Nieletnich Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieży. b. Prowadzi oddziaływania integracyjne zmierzające do poprawy sytuacji dziecka w grupie rówieśniczej. c. Zapewnia opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. d. Zapewnia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. e. Realizuje plan działań wspierających f. Prowadzi doradztwo edukacyjno-zawodowe 6. Szkoła zapewnia uczniom pełne prawa do wolności sumienia oraz wychowania w duchu tolerancji. 7. Organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w tych zajęciach nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 8. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych tj. koła zainteresowań, przedmiotowe, sportowe i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 9. Szkoła współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami i wyższymi uczelniami zainteresowanymi działalnością dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą wśród dzieci i młodzieży. Wspiera na swoim terenie działalność drużyn ZHP, klubów i stowarzyszeń sportowych. Szkoła ma prawo zawierać umowy o współpracy ze szkołami z innych krajów. Zgodę na działalność organizacji, stowarzyszeń i wyższych uczelni na terenie szkoły wyraża (o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności oraz podpisuje ewentualne umowy lub porozumienia o współpracy. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć lekcyjnych nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne. Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów gimnazjum: 1. Realizuje, w zakresie nie węższym niż określone obowiązującymi przepisami programy nauczania oraz szkolny plan nauczania opracowany przez radę pedagogiczną na trzyletni cykl nauki w gimnazjum. 2. Przestrzega ustalonych zasad klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 3. Dostosowuje treści, formy i metody nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. 4. Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: 5 2 a. Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych przyjętych do realizacji na dany rok szkolny opracowanych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów. b. Organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych. 5. Umożliwia uczniom zdolnym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub toku nauki. 6. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny, sprawuje opiekę nad uczniami podczas wszelkich zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

6 7. Rozwija zainteresowania uczniów organizując różnorodne wycieczki o charakterze poznawczym, rekreacyjnym. 8. Umożliwia uczniom kończącym szkołę dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: - organizowanie spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych, - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, - rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. 9. Dla uczniów napotykających trudności w opanowaniu treści przewidzianych programem nauczania organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 10. Nauczyciele w oparciu o indywidualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowują treści nauczania i metody kształcenia do możliwości ucznia. 11. Dyrektor na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych. Rozdział III Organy Gimnazjum i ich kompetencje 1. Organami Gimnazjum są: a. Dyrektor Gimnazjum b. Rada Pedagogiczna c. Rada Rodziców d. Samorząd Uczniowski 1 2. Organy Gimnazjum, działają w oparciu o własne regulaminy. Regulaminy organów Gimnazjum nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu i innymi obowiązującymi aktami prawnymi. 3. Każdy z organów Gimnazjum ma zapewnioną możliwość: a. Swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach określonych kompetencji b. Wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych lub planowanych decyzjach i działaniach. Za wymianę informacji odpowiedzialni są przewodniczący organów. 4. W przypadku zaistnienia konfliktów pomiędzy organami, roli mediatora podejmuje się na wniosek dyrektora, organ szkoły, który nie pozostaje w konflikcie (sporze): a. Mediatorem może być dyrektor, jeżeli nie jest stroną w konflikcie (sporze), b. Jeżeli stroną konfliktu (sporu) jest dyrektor, bądź w sporze ze sobą pozostają wszystkie organy szkoły, na wniosek jednego z organów szkoły, w roli mediatora może wystąpić: - przedstawiciel organu prowadzącego, - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - osoba fizyczna, ciesząca się autorytetem w środowisku lokalnym, jeżeli strony konfliktu (sporu) wyrażą zgodę na prowadzenie mediacji przez tę osobę. 5. Organy szkoły wszystkie swoje decyzje i opinie podejmują w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy swoich członków. 6. Posiedzenia organów Szkoły są protokołowane w księgach protokołów. 6

7 A. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Gimnazjum 1 1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora, jego kwalifikacje oraz szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności reguluje Ustawa o systemie oświaty,. 2. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje ze stanowiska organ prowadzący Szkołę, na zasadach określonych Ustawą (zgodnie z Art. 36 i 36a Ustawy). 3. Dyrektor powołuje i odwołuje ze stanowiska, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej i Rady Rodziców - wicedyrektorów, kierownika administracyjno-gospodarczego (zgodnie z Art.37 i 38 Ustawy oraz Zarządzeniem nr 14 MEN z dnia ). 2 Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczo opiekuńczą Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: a. Sprawuje nadzór pedagogiczny, ocenia pracę nauczycieli i innych pracowników Szkoły. b. Dokonuje oceny pracy nauczycieli po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. c. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. d. Kieruje pracami rady pedagogicznej - jako jej przewodniczący. e. Realizuje uchwały rady pedagogicznej i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. f. Odpowiada za zgodny z WSO przebieg klasyfikacji i promowania. g. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego. h. Przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. i. Odpowiada za dyscyplinę pracy nauczycieli i innych pracowników, dokonuje oceny ich pracy. j. Odpowiada za zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki - za stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej. k. Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Szkoły (plan dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczy, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć) i przedstawia do zatwierdzenia właściwym organom. l. Przyjmuje uczniów do Szkoły, przydziela do konkretnej klasy, przenosi do równoległej klasy. m. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. n. Wnioskuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum - po wyczerpaniu wszystkich kar przewidzianych statutem i braku poprawy zachowania ucznia. o. Współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji studenckich praktyk pedagogicznych. Dyrektor Szkoły organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły: 3 a. Dysponuje środkami (budżetowymi i pozabudżetowymi) określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. b. Organizuje działalność gospodarczą Szkoły w ramach środka specjalnego, sprawuje nad nią nadzór, odpowiada za jej prawidłowość pod względem merytorycznym, dysponuje środkami tworzącymi konto środków specjalnych Szkoły (zgodnie z odrębnymi przepisami). 7

8 4 Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Działa zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w Gimnazjum. W zakresie polityki kadrowej decyduje w sprawach: a. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły. b. Przyznawania nagród (nagroda Dyrektora). c. Ustalania i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom (zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela). d. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do organu prowadzącego, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły. e. Zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego - wnioskuje i opiniuje kierowanie pracowników na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowo-metodyczne. 5 Reguluje wewnętrzną działalnością Szkoły wydawaniem zarządzeń wewnętrznych zawartych w Księdze zarządzeń Podejmuje decyzje administracyjne zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, dotyczące w szczególności: a. przyznania indywidualnego toku lub programu nauki, b. przyznania indywidualnego nauczania, c. realizacji obowiązku szkolnego poza Szkołą, d. zajęcia stanowiska w przypadku odwołania od oceny zachowania, e. zwolnienia z przedmiotu/-ów/ uczniów, f. spraw kadrowych (np. powołanie i odwołanie wychowawcy). 2. Przydziela godziny do dyspozycji Dyrektora (zgodnie z odrębnymi przepisami). 3. Dyrektor Szkoły ustala zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych, pedagoga i pozostałych pracowników szkoły (administracji i obsługi) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 2. Organem doradczym i wspomagającym Dyrektora w jego działalności jest Zespół Kierowniczy w składzie: wicedyrektorzy, pedagog, przewodniczący zespołów przedmiotowych, opiekun samorządu szkolnego, społeczny inspektor pracy. Dyrektor ustala terminy zebrań Zespołu Kierowniczego i przewodniczy im. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez jednego z jego członków. 3. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. W Gimnazjum, które liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8

9 B. Zakres obowiązków i uprawnień zastępcy Dyrektora Gimnazjum 1 Wicedyrektor działa w imieniu Dyrektora Szkoły w ramach przekazanych mu przez niego pełnomocnictw, wypełnia swoje obowiązki na podstawie i w granicach przekazanych mu przez Dyrektora na dany rok szkolny Zakresu obowiązków w dziedzinie działań: dydaktycznych, organizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i zadań związanych z odpowiedzialnością materialną. Wicedyrektor w szczególności: 2 a. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad podlegającymi mu nauczycielami i organizacjami szkolnymi. b. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz współdziała z Dyrektorem w stwarzaniu warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne. c. Współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej. d. Współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji postanowień organów nadrzędnych. e. Wspomaga Dyrektora w realizacji statutowych zadań Szkoły, dbając o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania. f. Wspomaga nauczycieli i wychowawców w realizacji ich zadań. g. Współpracuje z Dyrektorem w opracowaniu dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły. h. Prowadzi stałą współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, utrzymuje kontakty z uczniami i ich rodzicami. i. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. j. Kontroluje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w zakresie mu powierzonym. k. Zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w Szkole. l. Z upoważnienia Dyrektora reprezentuje Szkołę na zewnątrz Wicedyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Szkoły podczas bieżącego nadzoru nad Szkołą. 2. Wicedyrektor ma prawo do: a. Podejmowania decyzji w sprawach dotyczących procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w zakresie mu powierzonym. b. Formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli. c. Wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla nauczycieli bezpośrednio mu podlegających. d. Wyrażania opinii w sprawach dotyczących oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. e. Wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracowników niepedagogicznych. f. Używania pieczątki osobowej z tytułem zastępca Dyrektora Szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem zadań i kompetencji. 9

10 C. Rada Pedagogiczna 1 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Gimnazjum Nr 92 (Na podstawie art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1999r o systemie oświaty /Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 106 poz. 496 z 1996r). 2. Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 92 tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły bez względu na wymiar czasu pracy. 3. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia (zgodnie z art. 41 i 42 Ustawy) na posiedzeniach plenarnych oraz poprzez działania zespołów i komisji. 4. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły wykonującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki uczniów. 5. Obrady Rady są poufne. 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a. Zatwierdzanie planów pracy szkoły i tworzonych w oparciu o obowiązujące przepisy programów po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców. b. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania. c. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców. d. Zatwierdzenie planów i doskonalenia zawodowego nauczycieli. e. Podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych wobec uczniów, w tym skreślenia z listy ucznia niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu. f. Podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia do innej klasy. g. Tworzenie, zatwierdzanie i nowelizowanie wszystkich regulaminów wewnętrznych, oprócz regulaminów zastrzeżonych do kompetencji innych organów szkoły (po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski). h. Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwalanie statutu szkoły oraz jego nowelizacja. 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a. Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych b. Projekt planu finansowego szkoły c. Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień d. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany w szczególności do: a. Tworzenia atmosfery życzliwości, dbanie o autorytet, ochrony praw i godności nauczycieli. b. Zapoznawanie członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego. c. Realizowanie uchwał Rady Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej, oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są z tygodniowym wyprzedzeniem lub w trybie szczególnym - z dnia na dzień lub tego samego dnia. 2. Przyjmuje się następujące terminy zebrań Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego: a. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, b. W każdym semestrze w związku z klasyfikacją i zatwierdzaniem wyników nauczania 10

11 c. Po zakończeniu semestrów i roku szkolnego (podsumowanie pracy szkoły) d. W miarę bieżących potrzeb (szkoleniowe, nadzwyczajne) 3. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek Dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 4. Członek Rady Pedagogicznej może zgłosić wniosek o poszerzenie porządku obrad lub usunięcie z porządku obrad określonego punktu. Wniosek taki jest przyjmowany lub odrzucany zwykłą większością głosów. 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek jej członków Uchwały podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniach plenarnych, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków. 2. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą, Statutem Szkoły, regulaminami wewnętrznymi. Wykonanie uchwały może być również wstrzymane w przypadku, jeśli narusza ona godność osobistą przedstawiciela społeczności szkolnej. 3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący. 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 1. Rada Pedagogiczna powołuje stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowo-zadaniowe. 2. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków Komisja informuje Radę Pedagogiczną na posiedzeniach plenarnych o wynikach swojej pracy, formułując wnioski bądź prezentując opracowane dokumenty do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora bądź do Dyrektora Szkoły o odwołanie z innego stanowiska kierowniczego. 2. W przypadku określonym w punkcie 1 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: a. przestrzegania przepisów prawa szkolnego b. współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeńskości c. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rady d. realizowania Uchwał Rady Pedagogicznej e. składania Radzie sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań f. nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Protokolantów powołuje każdorazowo Przewodniczący lub upoważniony do prowadzenia obrad jego zastępca. 2. Protokolanci sporządzają protokół w ciągu 7 dni od daty zebrania, podpisują i przekazują Dyrektorowi. 11

12 3. Zebrania Rady są protokołowane w formie wydruku elektronicznego i przechowywane w księdze protokołów. Protokół ma wiernie oddawać przebieg obrad, nie może być osobistą interpretacją protokolanta odnośnie stanowisk zajmowanych w dyskusji, przedstawianych dokumentów i zdarzeń. 4. Członkowie Rady Pedagogicznej po zapoznaniu się z treścią protokołu zgłaszają (pisemnie) do dyrektora poprawki i uzupełnienia, które wprowadzane są do następnego protokołu po podjęciu uchwały w trybie określonym w Protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego i wszystkich członków Rady Pedagogicznej po podjęciu na następnym posiedzeniu uchwały zatwierdzającej całość jego treści. 6. W przypadku, gdy w posiedzeniu Rady Pedagogicznej zatwierdzającym poprzedni protokół nie brał udziału (wyłącznie z przyczyn usprawiedliwionych) członek rady, który wnosił poprawki lub uzupełnienia do protokołu, zachowuje on prawo uzgodnienia z radą wniesionych poprawek lub uzupełnień na następnym posiedzeniu, zgodnie z trybem określonym w punkcie 5 niniejszego paragrafu. 7. Księgę protokołów udostępnia się przedstawicielom organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny oraz nauczycielom szkoły. 8. Księgi protokołów nie mogą być wynoszone poza budynek szkoły Dyrektor Szkoły może zwolnić z posiedzenia Rady, pod warunkiem, że nie powoduje to uszczerbku dla prowadzonego porządku obrad. 2. Nauczyciel może być zwolniony z posiedzenia Rady Pedagogicznej z powodu: a. opieki nad chorym dzieckiem b. wykonywania innych czynności służbowych c. uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego d. innych nieobecności wynikających z Kodeksu Pracy. 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu powoduje konsekwencje służbowe (do nałożenia kary porządkowej włącznie). D. Rada Rodziców Kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum (Na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity: Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami oraz aktów wykonawczych do tych ustaw). 1 Cele i zadania Rady Rodziców 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organ szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego regulaminu. 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a. Pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły, b. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły, c. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu, d. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły, e. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, f. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy, 12

13 2 Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych przez zebranie rodziców każdej klasy w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. 2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzeniu tajnych wyborów zebranie wybiera komisje skrutacyjną w składzie, co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców. 3. Kandydatów do rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu. 4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów. 5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców klasy. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w punktach Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym: a. Prezydium Rady, b. Komisję Rewizyjną Rady. 8. W skład Prezydium Rady, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz 1-3 członków. 9. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz 1-3 członków. 10. Rada działa poprzez zebranie plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami. 11. Zebranie zwyczajne Rady zwołuje się, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku. 12. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 13. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 14. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub Dyrektora szkoły. 15. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w punktach 9 12, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych. 16. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby. 3 Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych 1. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: a. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkoła, 13

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 1 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o:

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o: Załącznik do Uchwały Nr 2 z dn. 27 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Nr 5/RR REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkole należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Załącznik do Uchwały nr... REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Przedszkolu należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Rozdział I Przepisy definiujące \ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. broni Z. Berlinga w Bolszewie

Regulamin Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. broni Z. Berlinga w Bolszewie Regulamin Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. broni Z. Berlinga w Bolszewie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2014/2015

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2014/2015 Rozdział I Postanowienia ogólne: REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2014/2015 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09 1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Rozdział I Postanowienia wstępne

PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Rozdział I Postanowienia wstępne PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Rozdział I Postanowienia wstępne 1 1. Rada jest organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE I. Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Szkole Podstawowej nr 32 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, zwanej dalej Szkołą, działa Rada Rodziców powołana w oparciu o ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Rozdział I Postanowienia ogólne: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 28 Konto BS Wilamowice nr: 91 8134 0002

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 28 Konto BS Wilamowice nr: 91 8134 0002 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 28 Konto BS Wilamowice nr: 91 8134 0002 0011 5300 2000 0010 REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 z dnia 16.09.2014r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Rada Rodziców działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU Radom, Październik 2012 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Rada rodziców powołana zostaje na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi. im. Jana Pawła II w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi. im. Jana Pawła II w Warszawie Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie 1 Rozdział 1 Definicje Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. Rozdział I Cele i zadania Rady

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. Rozdział I Cele i zadania Rady REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 ze zm.) znowelizowana ustawą z dnia 11 kwietnia 2007roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie 2015 W A R S Z A W A 2 Uchwała Nr 1 /2015/2016 z dnia 17 września 2015r. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Załącznik do uchwały z dnia 26-05-2015 REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązującego statutu szkoły wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce. gmina Mińsk Mazowiecki. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce. gmina Mińsk Mazowiecki. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Załącznik do uchwały z dnia 16.06.2015 REGULAMIN Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce gmina Mińsk Mazowiecki Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawa prawna regulaminu: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania.

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania. REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOLU ( Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej Curie, Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Załącznik do uchwały nr../2015 REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie uchwalony 30 września 2009r.

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie uchwalony 30 września 2009r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie uchwalony 30 września 2009r. z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi na Walnym Zebraniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I Cele i zadania Rady Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1 1. szkole należy przez to rozumied Gimnazjum Nr 28 w Warszawie, 2. statucie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe został opracowany na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJJ LO III III Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie ul.

Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie ul. Załącznik do Uchwały Nr 6/2013/2014. z dnia 13.11.2013 Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Na podstawie art. 43 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) ( Ustawa z dnia 11.04.2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 NARCIARSKIEJ SZKOLE SPORTOWEJ. w Ustrzykach Dolnych

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 NARCIARSKIEJ SZKOLE SPORTOWEJ. w Ustrzykach Dolnych REGULAMIN RADY RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 NARCIARSKIEJ SZKOLE SPORTOWEJ Uchwalony na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (jednolity

Bardziej szczegółowo