Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, Warszawa STATUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, Warszawa STATUT 2015

2 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum i ich kompetencje... 6 Rozdział IV Organizacja Szkoły Rozdział V Biblioteka szkolna Rozdział VI Prawa i obowiązki nauczycieli Rozdział VII Uczniowie Szkoły Rozdział VIII Prawa i obowiązki ucznia Rozdział IX Rodzice Rozdział X Postanowienia końcowe Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum Nr 92 im. J.U. Niemcewicza REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR Spis tabel Tabela 1. Stopniowa skala ocen Tabela 2. Skala procentowa sprawdzianów i testów Tabela 3. Punkty dodatnie uczeń może otrzymać za: Tabela 4. Punkty ujemne uczeń może otrzymać za: Tabela 5. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: Podstawa prawna do opracowania Statutu Gimnazjum nr 92 im. J. U. Niemcewicza 1. Art. 42 i art. 60 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz tekst jednolity, zmiana Dz. U. Nr 106 poz. 493) zwanej dalej Ustawą 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61 poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10 poz. 96) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2000 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół (Dz. U. z 27 lutego 2007r. Nr 35, poz. 222) 5. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 w sprawie nowej postawy programowej 6. Rozporządzenie MEN z 23marca 2009 w sprawie ramowych programów nauczania 7. Rozporządzenie MEN z 27 kwietnia 2009 w sprawie Wyprawki szkolnej 8. Rozporządzenie MEN z 16 lipca 2009 roku 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku( Dz. U. Nr 156, poz.1046) 11. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) 12. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491) 13. Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z dnia 9 sierpnia 2011 (Dz. U. nr 175 poz. 1042) 14. Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 520) 2

3

4 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gimnazjum nr 92 zwane dalej Gimnazjum jest w rozumieniu ustawy publiczną placówką oświatowowychowawczą. 2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 4. Gimnazjum posiada strukturę organizacyjną klas I - III (w tym klasy sportowe) i realizuje trzyletni cykl kształcenia ogólnego określonego odrębnymi przepisami. 5. Siedziba Gimnazjum znajduje się w Warszawie przy ulicy Koncertowej Gimnazjum nosi imię Juliana Ursyna Niemcewicza, posiada sztandar szkolny oraz logo. 7. Gimnazjum posiada własny ceremoniał szkolny obejmujący: - uroczyste pasowanie na ucznia - Dzień Gimnazjalisty - przekazywanie sztandaru przez uczniów klas trzecich uczniom klas drugich. 8. W Gimnazjum znajduje się Kącik Patrona poświęcony życiu i twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. 9. Gimnazjum nr 92 posiada stronę internetową: 10. Obwód Gimnazjum nr 92 ustala organ prowadzący i obejmuje on następujące ulice: Al. J. Rodowicza Anody nr: 1, 3, 5, Anyżkowa, Arbuzowa str. parzysta od nr 94 do nr 116, Arctowskiego, Arkadowa, Bacewiczówny, Barwna, Bekasów nr: 10, 12, 18, 20, 28, 36, 46a, 46d, 50 Chłapowskiego, Ciszewskiego - bez nr 5, Cybisa, Czapli, Dembowskiego, Dunikowskiego, Elegijna, Fosa, Gżegżółki, Herbsta nr: 1, 2, 2a, 4, Janowskiego, Jastrzębia, Jastrzębowskiego, Komisji Edukacji Narodowej nr: 83, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 103, Koncertowa, Koński Jar,Kukułki, Lachmana, Łukaszczyka, Makolągwy - strona północna nr: 4, 24, 26, Makowskiego, Mewy, Nowoursynowska nr: 161,162,164,166,171A,171B,172,172A,174C,174D,176,178, Nutki, Okaryny, Pasaż Stokłosy, Pasaż Ursynowski nr: 1, 3, 7, 9, 11, 95, 97, Paszkiewicza, Perkoza - strona południowa 67, Pięciolinii, Pileckiego od ul. Roentgena do ul. Zięby, Przy Grobli - nr nieparzyste, Puszczyka, Renety, Roentgena od ul. Makolągwy do Pileckiego, Romera, Rosoła nr 61, Służby Polsce, Sosnowskiego, Stokłosy nr: 1, 7, Surowieckiego nr: 2, 4, 6 i nr parzyste od nr 10 do końca, Symfonii, Świętego Maksymiliana Marii Kolbe, Wiolinowa, Zamiany nr: 5, 6, Zaolziańska, Zaorskiego, Zawadowskiego, Zięby nr: 4, 8, 10, 40, Zimorodka, Związku Walki Młodych 11. Działalność Gimnazjum jest finansowana z budżetu ustalanego na każdy rok w oparciu o budżet miasta stołecznego Warszawy oraz funduszy uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń gromadzonych na koncie szkoły. Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum 1 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz programów wewnętrznych tworzonych na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych stanowiących załączniki do statutu. 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, rozwija zdolności formułowania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, uczy tolerancji, rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny. 3. Wspiera uczniów w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia prowadząc wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia informacyjno-zawodoznawcze dla wszystkich klas. 4. Rozwija współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów: 4

5 a. Informuje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu. b. Prowadzi doradztwo pedagogiczne w stosunku do rodzin niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych, niewydolnych wychowawczo w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. c. Stwarza możliwości korzystania z pozaszkolnych form pomocy pedagogicznej. 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia, a w szczególności: a. Prowadzi działalność profilaktyczną oraz doraźną pomoc dla młodzieży z dysfunkcjami i zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez współpracę z rodziną, ze szkolną służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, OPS, Sekcją d/s Nieletnich Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieży. b. Prowadzi oddziaływania integracyjne zmierzające do poprawy sytuacji dziecka w grupie rówieśniczej. c. Zapewnia opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. d. Zapewnia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. e. Realizuje plan działań wspierających f. Prowadzi doradztwo edukacyjno-zawodowe 6. Szkoła zapewnia uczniom pełne prawa do wolności sumienia oraz wychowania w duchu tolerancji. 7. Organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w tych zajęciach nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 8. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych tj. koła zainteresowań, przedmiotowe, sportowe i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 9. Szkoła współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami i wyższymi uczelniami zainteresowanymi działalnością dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą wśród dzieci i młodzieży. Wspiera na swoim terenie działalność drużyn ZHP, klubów i stowarzyszeń sportowych. Szkoła ma prawo zawierać umowy o współpracy ze szkołami z innych krajów. Zgodę na działalność organizacji, stowarzyszeń i wyższych uczelni na terenie szkoły wyraża (o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności oraz podpisuje ewentualne umowy lub porozumienia o współpracy. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć lekcyjnych nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne. Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów gimnazjum: 1. Realizuje, w zakresie nie węższym niż określone obowiązującymi przepisami programy nauczania oraz szkolny plan nauczania opracowany przez radę pedagogiczną na trzyletni cykl nauki w gimnazjum. 2. Przestrzega ustalonych zasad klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 3. Dostosowuje treści, formy i metody nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. 4. Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: 5 2 a. Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych przyjętych do realizacji na dany rok szkolny opracowanych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów. b. Organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych. 5. Umożliwia uczniom zdolnym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub toku nauki. 6. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny, sprawuje opiekę nad uczniami podczas wszelkich zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

6 7. Rozwija zainteresowania uczniów organizując różnorodne wycieczki o charakterze poznawczym, rekreacyjnym. 8. Umożliwia uczniom kończącym szkołę dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: - organizowanie spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych, - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, - rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. 9. Dla uczniów napotykających trudności w opanowaniu treści przewidzianych programem nauczania organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 10. Nauczyciele w oparciu o indywidualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowują treści nauczania i metody kształcenia do możliwości ucznia. 11. Dyrektor na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych. Rozdział III Organy Gimnazjum i ich kompetencje 1. Organami Gimnazjum są: a. Dyrektor Gimnazjum b. Rada Pedagogiczna c. Rada Rodziców d. Samorząd Uczniowski 1 2. Organy Gimnazjum, działają w oparciu o własne regulaminy. Regulaminy organów Gimnazjum nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu i innymi obowiązującymi aktami prawnymi. 3. Każdy z organów Gimnazjum ma zapewnioną możliwość: a. Swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach określonych kompetencji b. Wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych lub planowanych decyzjach i działaniach. Za wymianę informacji odpowiedzialni są przewodniczący organów. 4. W przypadku zaistnienia konfliktów pomiędzy organami, roli mediatora podejmuje się na wniosek dyrektora, organ szkoły, który nie pozostaje w konflikcie (sporze): a. Mediatorem może być dyrektor, jeżeli nie jest stroną w konflikcie (sporze), b. Jeżeli stroną konfliktu (sporu) jest dyrektor, bądź w sporze ze sobą pozostają wszystkie organy szkoły, na wniosek jednego z organów szkoły, w roli mediatora może wystąpić: - przedstawiciel organu prowadzącego, - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - osoba fizyczna, ciesząca się autorytetem w środowisku lokalnym, jeżeli strony konfliktu (sporu) wyrażą zgodę na prowadzenie mediacji przez tę osobę. 5. Organy szkoły wszystkie swoje decyzje i opinie podejmują w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy swoich członków. 6. Posiedzenia organów Szkoły są protokołowane w księgach protokołów. 6

7 A. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Gimnazjum 1 1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora, jego kwalifikacje oraz szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności reguluje Ustawa o systemie oświaty,. 2. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje ze stanowiska organ prowadzący Szkołę, na zasadach określonych Ustawą (zgodnie z Art. 36 i 36a Ustawy). 3. Dyrektor powołuje i odwołuje ze stanowiska, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej i Rady Rodziców - wicedyrektorów, kierownika administracyjno-gospodarczego (zgodnie z Art.37 i 38 Ustawy oraz Zarządzeniem nr 14 MEN z dnia ). 2 Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczo opiekuńczą Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: a. Sprawuje nadzór pedagogiczny, ocenia pracę nauczycieli i innych pracowników Szkoły. b. Dokonuje oceny pracy nauczycieli po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. c. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. d. Kieruje pracami rady pedagogicznej - jako jej przewodniczący. e. Realizuje uchwały rady pedagogicznej i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. f. Odpowiada za zgodny z WSO przebieg klasyfikacji i promowania. g. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego. h. Przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. i. Odpowiada za dyscyplinę pracy nauczycieli i innych pracowników, dokonuje oceny ich pracy. j. Odpowiada za zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki - za stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej. k. Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Szkoły (plan dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczy, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć) i przedstawia do zatwierdzenia właściwym organom. l. Przyjmuje uczniów do Szkoły, przydziela do konkretnej klasy, przenosi do równoległej klasy. m. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. n. Wnioskuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum - po wyczerpaniu wszystkich kar przewidzianych statutem i braku poprawy zachowania ucznia. o. Współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji studenckich praktyk pedagogicznych. Dyrektor Szkoły organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły: 3 a. Dysponuje środkami (budżetowymi i pozabudżetowymi) określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. b. Organizuje działalność gospodarczą Szkoły w ramach środka specjalnego, sprawuje nad nią nadzór, odpowiada za jej prawidłowość pod względem merytorycznym, dysponuje środkami tworzącymi konto środków specjalnych Szkoły (zgodnie z odrębnymi przepisami). 7

8 4 Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Działa zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w Gimnazjum. W zakresie polityki kadrowej decyduje w sprawach: a. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły. b. Przyznawania nagród (nagroda Dyrektora). c. Ustalania i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom (zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela). d. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do organu prowadzącego, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły. e. Zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego - wnioskuje i opiniuje kierowanie pracowników na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowo-metodyczne. 5 Reguluje wewnętrzną działalnością Szkoły wydawaniem zarządzeń wewnętrznych zawartych w Księdze zarządzeń Podejmuje decyzje administracyjne zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, dotyczące w szczególności: a. przyznania indywidualnego toku lub programu nauki, b. przyznania indywidualnego nauczania, c. realizacji obowiązku szkolnego poza Szkołą, d. zajęcia stanowiska w przypadku odwołania od oceny zachowania, e. zwolnienia z przedmiotu/-ów/ uczniów, f. spraw kadrowych (np. powołanie i odwołanie wychowawcy). 2. Przydziela godziny do dyspozycji Dyrektora (zgodnie z odrębnymi przepisami). 3. Dyrektor Szkoły ustala zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych, pedagoga i pozostałych pracowników szkoły (administracji i obsługi) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 2. Organem doradczym i wspomagającym Dyrektora w jego działalności jest Zespół Kierowniczy w składzie: wicedyrektorzy, pedagog, przewodniczący zespołów przedmiotowych, opiekun samorządu szkolnego, społeczny inspektor pracy. Dyrektor ustala terminy zebrań Zespołu Kierowniczego i przewodniczy im. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez jednego z jego członków. 3. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. W Gimnazjum, które liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8

9 B. Zakres obowiązków i uprawnień zastępcy Dyrektora Gimnazjum 1 Wicedyrektor działa w imieniu Dyrektora Szkoły w ramach przekazanych mu przez niego pełnomocnictw, wypełnia swoje obowiązki na podstawie i w granicach przekazanych mu przez Dyrektora na dany rok szkolny Zakresu obowiązków w dziedzinie działań: dydaktycznych, organizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i zadań związanych z odpowiedzialnością materialną. Wicedyrektor w szczególności: 2 a. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad podlegającymi mu nauczycielami i organizacjami szkolnymi. b. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz współdziała z Dyrektorem w stwarzaniu warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne. c. Współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej. d. Współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji postanowień organów nadrzędnych. e. Wspomaga Dyrektora w realizacji statutowych zadań Szkoły, dbając o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania. f. Wspomaga nauczycieli i wychowawców w realizacji ich zadań. g. Współpracuje z Dyrektorem w opracowaniu dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły. h. Prowadzi stałą współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, utrzymuje kontakty z uczniami i ich rodzicami. i. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. j. Kontroluje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w zakresie mu powierzonym. k. Zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w Szkole. l. Z upoważnienia Dyrektora reprezentuje Szkołę na zewnątrz Wicedyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Szkoły podczas bieżącego nadzoru nad Szkołą. 2. Wicedyrektor ma prawo do: a. Podejmowania decyzji w sprawach dotyczących procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w zakresie mu powierzonym. b. Formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli. c. Wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla nauczycieli bezpośrednio mu podlegających. d. Wyrażania opinii w sprawach dotyczących oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. e. Wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracowników niepedagogicznych. f. Używania pieczątki osobowej z tytułem zastępca Dyrektora Szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem zadań i kompetencji. 9

10 C. Rada Pedagogiczna 1 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Gimnazjum Nr 92 (Na podstawie art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1999r o systemie oświaty /Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 106 poz. 496 z 1996r). 2. Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 92 tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły bez względu na wymiar czasu pracy. 3. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia (zgodnie z art. 41 i 42 Ustawy) na posiedzeniach plenarnych oraz poprzez działania zespołów i komisji. 4. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły wykonującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki uczniów. 5. Obrady Rady są poufne. 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a. Zatwierdzanie planów pracy szkoły i tworzonych w oparciu o obowiązujące przepisy programów po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców. b. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania. c. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców. d. Zatwierdzenie planów i doskonalenia zawodowego nauczycieli. e. Podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych wobec uczniów, w tym skreślenia z listy ucznia niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu. f. Podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia do innej klasy. g. Tworzenie, zatwierdzanie i nowelizowanie wszystkich regulaminów wewnętrznych, oprócz regulaminów zastrzeżonych do kompetencji innych organów szkoły (po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski). h. Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwalanie statutu szkoły oraz jego nowelizacja. 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a. Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych b. Projekt planu finansowego szkoły c. Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień d. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany w szczególności do: a. Tworzenia atmosfery życzliwości, dbanie o autorytet, ochrony praw i godności nauczycieli. b. Zapoznawanie członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego. c. Realizowanie uchwał Rady Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej, oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są z tygodniowym wyprzedzeniem lub w trybie szczególnym - z dnia na dzień lub tego samego dnia. 2. Przyjmuje się następujące terminy zebrań Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego: a. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, b. W każdym semestrze w związku z klasyfikacją i zatwierdzaniem wyników nauczania 10

11 c. Po zakończeniu semestrów i roku szkolnego (podsumowanie pracy szkoły) d. W miarę bieżących potrzeb (szkoleniowe, nadzwyczajne) 3. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek Dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 4. Członek Rady Pedagogicznej może zgłosić wniosek o poszerzenie porządku obrad lub usunięcie z porządku obrad określonego punktu. Wniosek taki jest przyjmowany lub odrzucany zwykłą większością głosów. 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek jej członków Uchwały podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniach plenarnych, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków. 2. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą, Statutem Szkoły, regulaminami wewnętrznymi. Wykonanie uchwały może być również wstrzymane w przypadku, jeśli narusza ona godność osobistą przedstawiciela społeczności szkolnej. 3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący. 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 1. Rada Pedagogiczna powołuje stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowo-zadaniowe. 2. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków Komisja informuje Radę Pedagogiczną na posiedzeniach plenarnych o wynikach swojej pracy, formułując wnioski bądź prezentując opracowane dokumenty do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora bądź do Dyrektora Szkoły o odwołanie z innego stanowiska kierowniczego. 2. W przypadku określonym w punkcie 1 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: a. przestrzegania przepisów prawa szkolnego b. współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeńskości c. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rady d. realizowania Uchwał Rady Pedagogicznej e. składania Radzie sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań f. nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Protokolantów powołuje każdorazowo Przewodniczący lub upoważniony do prowadzenia obrad jego zastępca. 2. Protokolanci sporządzają protokół w ciągu 7 dni od daty zebrania, podpisują i przekazują Dyrektorowi. 11

12 3. Zebrania Rady są protokołowane w formie wydruku elektronicznego i przechowywane w księdze protokołów. Protokół ma wiernie oddawać przebieg obrad, nie może być osobistą interpretacją protokolanta odnośnie stanowisk zajmowanych w dyskusji, przedstawianych dokumentów i zdarzeń. 4. Członkowie Rady Pedagogicznej po zapoznaniu się z treścią protokołu zgłaszają (pisemnie) do dyrektora poprawki i uzupełnienia, które wprowadzane są do następnego protokołu po podjęciu uchwały w trybie określonym w Protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego i wszystkich członków Rady Pedagogicznej po podjęciu na następnym posiedzeniu uchwały zatwierdzającej całość jego treści. 6. W przypadku, gdy w posiedzeniu Rady Pedagogicznej zatwierdzającym poprzedni protokół nie brał udziału (wyłącznie z przyczyn usprawiedliwionych) członek rady, który wnosił poprawki lub uzupełnienia do protokołu, zachowuje on prawo uzgodnienia z radą wniesionych poprawek lub uzupełnień na następnym posiedzeniu, zgodnie z trybem określonym w punkcie 5 niniejszego paragrafu. 7. Księgę protokołów udostępnia się przedstawicielom organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny oraz nauczycielom szkoły. 8. Księgi protokołów nie mogą być wynoszone poza budynek szkoły Dyrektor Szkoły może zwolnić z posiedzenia Rady, pod warunkiem, że nie powoduje to uszczerbku dla prowadzonego porządku obrad. 2. Nauczyciel może być zwolniony z posiedzenia Rady Pedagogicznej z powodu: a. opieki nad chorym dzieckiem b. wykonywania innych czynności służbowych c. uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego d. innych nieobecności wynikających z Kodeksu Pracy. 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu powoduje konsekwencje służbowe (do nałożenia kary porządkowej włącznie). D. Rada Rodziców Kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum (Na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity: Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami oraz aktów wykonawczych do tych ustaw). 1 Cele i zadania Rady Rodziców 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organ szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego regulaminu. 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a. Pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły, b. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły, c. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu, d. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły, e. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, f. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy, 12

13 2 Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych przez zebranie rodziców każdej klasy w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. 2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzeniu tajnych wyborów zebranie wybiera komisje skrutacyjną w składzie, co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców. 3. Kandydatów do rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu. 4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów. 5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców klasy. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w punktach Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym: a. Prezydium Rady, b. Komisję Rewizyjną Rady. 8. W skład Prezydium Rady, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz 1-3 członków. 9. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz 1-3 członków. 10. Rada działa poprzez zebranie plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami. 11. Zebranie zwyczajne Rady zwołuje się, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku. 12. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 13. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 14. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub Dyrektora szkoły. 15. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w punktach 9 12, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych. 16. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby. 3 Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych 1. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: a. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkoła, 13

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo