SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/e-mail"

Transkrypt

1 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE Oddział w Białymstoku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 r. UWAGA! Informacje nie mieszczące się w rubrykach należy podać w załącznikach I. INFORMACJE OGÓLNE Adres z kodem pocztowym Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku Euroregionalne Centrum Farmacji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Mickiewicza 2D Białystok Telefony/ Faks (085) Prof. J. Pałka - (085) Prof. E. Chabielska - (085) dr W. Miltyk - (085) dr M. Tomczyk - (085) dr E. Mazurek-Wądołkowska - Konto bankowe Bank Millennium S.A. Oddział w Białymstoku (085) Subkonta/lokaty Lokaty terminowe Skład osobowy Zarządu Oddziału (stan na dzień r.) Prezes: Wiceprezesi: Skarbnik: Sekretarz: Z-ca sekret.: Członkowie: Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka Prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska dr n. farm. Wojciech Miltyk dr n. farm. Edyta Mazurek-Wądołkowska dr n. farm. Michał Tomczyk dr n. farm. Arkadiusz Surażyński dr n. przyr. Jan Chlabicz dr n. farm. Elwira Telejko mgr farm. Wacław Korzeniowski (od 27 listopada 2011 r. mgr farm. Jarosław Mateuszuk nowo wybrany Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku) Przewodniczący: dr n. farm. Stefan Rostafiński Z-ca przewodniczącego: dr n. farm. Katarzyna Socha Członek: mgr farm. Irena Kałłaur Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

2 Współpraca z polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi 2 Polskie Towarzystwo Biochemiczne Polskie Towarzystwo Fizjologiczne Sekcje naukowe i ich przewodniczący Koła terenowe i ich przewodniczący Sekcja Historii Farmacji mgr farm. Irena Kałłaur Sekcja Farmacji Szpitalnej mgr farm. Irena Sidorczuk Sekcja Młoda Farmacja Student Konrad Jackowski Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Prof. Regina Olędzka (Warszawa) Współpraca z izbami aptekarskimi i ocena tej współpracy Posiedzenia naukowo-szkoleniowe organizowano we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku. Streszczenia z wykładów, a także bieżące informacje z wydarzeń Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, publikowane były w kwartalnie wydawanym biuletynie informacyjnym OIA Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w ramach współpracy organizował wykłady, opłacał wykładowców, pokrywał koszty wynajmu sal wykładowych oraz przy wsparciu OIA rozsyłał zaproszenia na wykłady zarówno do pracujących jak i emerytowanych członków Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podobnie jak w latach wcześniejszych tak i w minionym roku trwały starania nad zacieśnieniem współpracy między Oddziałem Białostockim PTFarm, a OIA Białystok. Liczba łącznie odbytych zebrań Zarządu Oddziału Naukowych Innych

3 II. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU W 2011 r. 3 W dniu 31 grudnia 2011 r. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego liczył 2 członków honorowych, 206 członków zwyczajnych, w tym 147 płacących składki. Sekcja studencka Młoda Farmacja liczyła 51 studentów. W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń, w tym 3 zebrania Zarządu Oddziału, 4 posiedzenia naukowoszkoleniowe oraz uroczystość poświęcona odsłonięciu tablicy upamiętniającej aptekarza Feliksa Filipowicza w których uczestniczyło łącznie około 250 farmaceutów. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 24 stycznia 2011 roku zapoznano się ze wstępnym projektem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci aptekarza Feliksa Filipowicza przedstawionej przez dr St. Rostafińskiego. Jednocześnie przedyskutowano kwestie przeniesienia zbiorów muzealnych do nowo powstającego gmachu Euroregionalnego Centrum Farmacji. Zarząd jednomyślnie opowiedział się za nie rozpraszaniem dotychczasowych eksponatów znajdujących się w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postanowiono również zaprosić na kolejne posiedzenie Zarządu obecną Kierownik Pracowni Historii Medycyny i Farmacji dr n. med. Magdalenę Grassmann. Zaproszona na posiedzenie mgr farm. Irena Kałłaur przypomniała o konieczności zakupu nowej kroniki (księgi pamiątkowej) Oddziału. W dniu 9 lutego 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe przygotowane przez dr Edytę Mazurek-Wądołkowską skarbnika oddziału oraz sprawozdanie z działalności Oddziału w roku Obecny na posiedzeniu Zarządu mgr farm. Wacław Korzeniowski, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku przedstawił ostateczny projekt tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci aptekarza Feliksa Filipowicza w 70 rocznicę Jego śmierci. Poczyniono wstępne ustalenia dotyczące organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy przewidzianej w miesiącu czerwcu 2011 r. Jednogłośnie poparto wniosek o przyjęcie tematyki planowanych posiedzeń naukowo-szkoleniowych w II kwartale 2011 r. (w miesiącu kwietniu wykład prof. dr hab. Elżbiety Hassmann-Poznańskiej nt Racjonalnej antybiotykoterapii w zakażeniach górnych dróg oddechowych oraz w miesiącu maju wykład dr hab. Hanny Kozłowskiej nt Neurofizjologii miłości organizowanany we współpracy z Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego). Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 22 listopada 2011 r. członkowie Zarządu jednogłośnie poparli wniosek o przyjęcie tematyki planowanego na grudzień posiedzenia naukowo-szkoleniowego poświęconego jubileuszowi 80-lecia mgr farm. Ireny Kałłaur, a także wykładu dotyczącego Zmian w ustawie z dnia r. Prawo farmaceutyczne wygłoszonego przez dr Jana Chlabicza, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Obecna na posiedzeniu zarządu dr Elwira Telejko w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Rady Aptekarskiej w Olsztynie wręczyła uhonorowanemu Prezesowi Oddziału Prof. Jerzemu Pałce pamiątkowym medal XX lecia istnienia Oddziału Olsztyńskiego. Członkowie zarządu jednomyślnie odrzucili wniosek o pomoc finansową na wyjazd na konferencję naukową do Turcji mgr farm. Monice Muśko asystentowi z Zakładu Farmacji Stosowanej UMB. Jednocześnie postanowiono przesłać poprawiony wniosek bezpośrednio do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w celu dalszego rozpatrzenia. W dniu 7 października 2011 roku odbyła się przesunięta z czerwca 2011 roku uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej aptekarza Feliksa Filipowicza, pierwszego w II Rzeczypospolitej Prezesa Rady Miasta Białegostoku. Uroczystość odsłonięcia tablicy ufundowanej przez Okręgową Izbę Aptekarska w Białymstoku miała miejsce przy budynku mieszczącym dawniej aptekę Filipowicza, na rogu Rynku Kościuszki i ul. Sienkiewicza w Białymstoku, gdzie obecnie znajduje się restauracja Astoria. Jednostki naukowe Wydziału Farmaceutycznego zorganizowały we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym trzy konferencje naukowe: 21 Polskie Sympozjum Peptydowe w Supraślu w dniach 4-8 września 2011 roku (Przewodnicząca: Prof. dr hab. Krystyna Midura-Nowaczek), Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne Aspekty zdrowotne żywności i żywienia" w Białymstoku w dniach września 2011 r. (Przewodnicząca: Prof. dr hab. Maria H. Borawska) oraz Konferencję Międzynarodową nt "Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs" w Białymstoku w dniach listopada 2011 roku (Przewodnicząca: Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska). Członkowie Oddziału PTFarm zorganizowali i prowadzili kursy z kształcenia specjalizacyjnego z farmacji aptecznej w ramach tematów wyznaczonych przez CMKP w ramach oraz kursy w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów przez Studium Kształcenia Podyplomowego przy Wydziale Farmaceutycznym UMB. W ramach szkolenia podyplomowego w 2011 r. członkowie Oddziału współtworzyli numery wydawnictw Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, Bromatologii i Chemii Toksykologicznej, Farmacji Polskiej oraz publikowali na łamach prasy farmaceutycznej m. in.: w Gazecie Farmaceutycznej i Farmaceutycznym Przeglądzie Naukowym. Sekcja Historii Farmacji (przewodnicząca mgr farm. Irena Kałłaur) Mgr Irena Kałłaur i dr Stefan Rostafiński wchodzą nadal w roku 2011 w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału PTFarm w Białymstoku, jak również dr S. Rostafiński jest członkiem Zarządu Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Mgr Zenon Wolniak do dnia 27 listopada 2011 r. wchodził też w skład Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Członkowie Sekcji: dr S. Rostafiński, mgr I. Kałłaur i dr E. Rutkowska w roku sprawozdawczym nadal zasiadali w składzie Komitetu Redakcyjnego biuletynu informacyjnego OIA w Białymstoku Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Członkowie Sekcji

4 uczestniczyli w 2 zebraniach organizowanych przez Zarząd Zespołu Sekcji /mgr Z. Wolniak 2, dr S. Rostafiński, dr E. Rutkowska i mgr I. Kałłaur po 1/. Sekretarz Sekcji dr E. Rutkowska brała czynny udział w XX Sympozjum Historii Farmacji w Zakopanem /2-5 czerwca 2011 r./, wygłaszając doniesienie Stowarzyszenie byłych właścicieli aptek i Wytwórni Farmaceutycznych APTEKARZE w latach oraz w Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Berlinie /w dniach czerwca 2011 r./, gdzie przedstawiła plakat nt. Capsules in the light of Aleksander Karwacki`s publication dating from Członkowie Sekcji opublikowali na łamach prasy farmaceutycznej ogólnopolskiej i lokalnej szereg opracowań: 1. Rutkowska E., Zagadnienia receptury aptecznej na łamach Farmacji / / Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2011; 56, 3-4, s Rutkowska E., Nacjonalizacja aptek w Polsce i ustawy farmaceutyczne z 8.I.1951 r. Czasopismo Aptekarskie 2011, 1/205/, s Rutkowska E., Stowarzyszenie Byłych Właścicieli Aptek i Wytwórni Farmaceutycznych APTEKARZE w latach , /w/ XX Sympozjum Historii Farmacji Korporacje aptekarskie historie i teraźniejszość, Zakopane 2-5 czerwca Materiały zjazdowe s Rutkowska E., Capsules in the light of Aleksander Karwacki`s publication dating from 1859 /w/ 40. International Congress for History of Pharmacy. Berlin, September 14-17, 2011 s Rutkowska E., XX Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Zakopane, 2-5 czerwca 2011 r. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2011; 56, 3-4, s Rutkowska E., 40. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku 2011; 20, 3/17/, s Rostafiński S., Tomczyk M., Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Feliksa Filipowicza w 70. rocznicę śmierci, Farmacja Regionu Północno-Wschodniego Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku, 2011; 20, 3/71/, s. 4-8.\ 8. Rostafiński S., Sylwetka Feliksa Filipowicza Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku 2011; 20, 3/71/, s Rostafiński S., Uroczyste zebranie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Farmacja Regionu Północno- Wschodniego. Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku 2011; 20, 4/72/, s Kałłaur I., Moje spotkania z farmacją Farmacja Regionu Północno-Wschodniego Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku, 2011; 20, 4 /72/ s Ponadto członkowie Sekcji zamieszczali szereg notatek okolicznościowych w biuletynie informacyjnym OIA w Białymstoku. Mgr I. Kałłaur kontynuowała wpisy do Kroniki Oddziału PTFarm w Białymstoku. Po zapełnieniu do końca ozdobnego albumu, w którym dokonywane były wpisy, kronika przekazana została na ręce sekretarza Oddziału dr Michała Tomczyka. Sekcja organizowała wspólnie z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku dnia 16 czerwca 2011 r. zebranie naukowo-szkoleniowe, na którym mgr historii Zbigniew Romaniuk wygłosił wykład pt. Farmaceuci podlascy samorządowcy do roku Rok sprawozdawczy był rokiem jubileuszu 80-lecia urodzin przewodniczącej sekcji mgr Ireny Kałłaur. To sprawiło, że odbywały się w tym roku jubileuszowe imprezy. 26 października w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie przy ul. Długiej 16 odbyło się zebranie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm, podczas którego laudację na cześć Jubilatki, autorstwa dr Jadwigi Brzezińskiej wygłosił dr Stefan Rostafiński, zaś mgr Irena Kałłaur wygłosiła wykład Moje spotkanie z farmacją. Kolejne przypomnienie zasług mgr I. Kałłaur odbyło się z okazji zebrania sprawozdawczowyborczego OIA w Białymstoku w dniu 27 listopada 2011 r., a Oddział PTFarm w Białymstoku uczcił jubileusz na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w dniu 21 grudnia 2011 r., kiedy ponownie odczytana została laudacja na cześć Jubilatki i wygłoszone przez nią wspomnienie Moje spotkanie z farmacją. Po laudacji mgr Kałłaur uhonorowana została medalem 60-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W lokalnym magazynie Kuriera Porannego 28 października ukazał się artykuł autorstwa prof. Adama Dobrońskiego pt. Magister farmacji z tradycją, poświęcony mgr Irenie Kałłaur. Sekcja Farmacji Szpitalnej (przewodnicząca mgr farm. Irena Sidorczuk) Nie dostarczono sprawozdania z działalności sekcji farmacji szpitalnej w roku 2011 r. Sekcja studencka Młoda Farmacja (przewodniczący sekcji: stud. Konrad Jackowski) Sekcja studencka Młoda Farmacja w marcu 2011 roku brała udział w Walnym Zjeździe Delegatów Młodej Farmacji w Łodzi. Podczas zjazdu uchwalono nowy regulamin sekcji Młodej Farmacji oraz przedstawiono plan przygotowań do IV Ogólnopolskiego Konkursu Opieki Farmaceutycznej oraz V Ogólnopolskiego Kongresu Młodej Farmacji. Poruszono również bardzo istotną kwestię działalności statutowej Młodej Farmacji w roku W kwietniu 2011 roku po raz kolejny z rzędu 4

5 członkowie sekcji białostockiej Młodej Farmacji uczestniczyli w VI Konferencji Naukowej przygotowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także w Dniach Kariery, w których sekcja Młoda Farmacja przygotowywała warsztaty studentom farmacji. W dniach 6-8 maja 2011 r. sekcja białostocka MF zorganizowała na Wydziale Farmaceutycznym UM w Białymstoku IV Konkurs Opieki Farmaceutycznej pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Prof. Elżbiety Skrzydlewskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Dwuosobowe drużyny z całej Polski zmagały się w dwuetapowej rywalizacji, podczas której wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu opieki farmaceutycznej. Jury po długiej debacie przyznało pierwsze miejsce parze studentów V roku farmacji z Białegostoku. Również w okresie majowym członkowie MF współuczestniczyli w organizacji Nocy Muzeów na terenie miasta Białegostoku, a w szczególności w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W miesiącu maju członkowie MF uczestniczyli w X Dniu Polskiej Farmacji zorganizowanym przez redakcję Gazety Farmaceutycznej i Izbę Gospodarczą Farmacja Polska. Głównym tematem tegorocznego spotkania były Konsekwencje zmian ustawodawczych w ochronie zdrowia naprzód czy cała wstecz?. Wydarzenie to było też okazją do podsumowania kondycji branży farmaceutycznej, stojących przed nią wyzwań, a także do zadania pytań o przyszłość farmacji w kontekście nadchodzących zmian prawnych. Ciekawą inicjatywą władz uczelni wyższych miasta Białegostoku, łączącą naukę ze sztuką, był odbywający się w dniach 9-20 maja 2011 r. IX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W trakcie trwania festiwalu studenci zrzeszeni w Młodej Farmacji pokazywali na rynku miasta mieszkańcom Białegostoku praktyczne zastosowanie farmacji z życiu codziennym oraz lecznicze zastosowanie wielu gatunków roślin. Po raz kolejny w czerwcu 2011 roku sekcja uczestniczyła w Dniach Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydarzenie miało na celu promowanie Uczelni i Wydziału Farmaceutycznego wśród młodzieży maturalnej. Członkowie MF przygotowali stoisko Wydziału Farmaceutycznego, na którym prezentowały się kierunki Farmacja, Medycyna Laboratoryjna oraz Kosmetologia. Maturzyści chętnie korzystali z możliwości samodzielnego wykonania leku recepturowego oraz doświadczeń fitochemicznych z wykorzystaniem surowców roślinnych. Wydział był również promowany poprzez dystrybucję ulotek i gazetek promocyjnych. Miesiące letnie są tradycyjnie na naszej Uczelni okresem praktyk zagranicznych. W roku 2011 studenci z sekcji MF wyjechali m. in. do Chorwacji, Serbii oraz Indii. W sierpniu natomiast przyjęto na praktyki w Białymstoku siedmioro zagranicznych studentów farmacji z Portugalii oraz Hiszpanii. Przyjazd studentów był też doskonałą okazją do odwiedzin Białowieży, Krakowa i Warszawy. W październiku 2011 r. odbył się V Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji w Muszynie. Podczas tego zjazdu zostały odczytane raporty z działalności poszczególnych oddziałów oraz przedstawiono plany na przyszły rok. Po raz kolejny w listopadzie zorganizowano rekrutację na wymiany zagraniczne. Spotkanie miało również na celu przybliżenie regulaminu praktyk zagranicznych w ramach wymian wakacyjnych we współpracy z IPSF, a także ułatwienie wypełniania ankiet aplikacyjnych przez zainteresowanych studentów. W bieżącym roku akademickim rekrutację na praktyki zagraniczne pomyślnie przeszło siedmiu naszych kolegów. Po raz kolejny członkowie sekcji MF brali udział w grudniowej szóstej edycji akcji charytatywnej na rzecz pomocy Fundacji Pomóż Im w Białymstoku. W dniach grudnia reprezentacja naszej sekcji Młodej Farmacji miała przyjemność wziąć udział w Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Farmacji w Lublinie zorganizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji (LTSF) przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który był ostatnią okazją w 2011 roku do spotkania się przedstawicieli wszystkich studentów kierunku farmacji z poszczególnych uczelni medycznych w naukowoświątecznej atmosferze. 5 III. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Konferencje naukowe, sympozja, kursy, zebrania naukowe (ich tematyka) Członkowie Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku sprawozdawczym 2011 uczestniczyli w następujących konferencjach i posiedzeniach naukowo-szkoleniowych: Konferencje i sympozja krajowe: 1. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt "Prowadzenie opieki farmaceutycznej", maja 2011 r., Hucisko k. Zawiercia. 2. XX Sympozjum Historii Farmacji "Korporacje aptekarskie - historie i teraźniejszość", 2-5 czerwca 2011 r. Zakopane. 3. Konferencja nt Produkt leczniczy rozwój, rejestracja, produkcja, stosowanie, sesja naukowa poświęcona Prof. Stanisławowi Janickiemu, 27 czerwca 2011 r., Gdańsk th International Conference on Flow Injection Analysis, 3-8 lipca 2011 r., Kraków.

6 5. Ogólnopolska konferencja, 21 st Polskie Sympozjum Peptydowe, 4-8 września 2011 r., Supraśl. 6. IV Konwersatorium Chemii Medycznej, 8-10 września 2011 r., Lublin. 7. Abstracts of the 2 nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46 th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11 st Conference of the Polish Cell Biology Society, 5-9 września 2011 r., Kraków. 8. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "Aspekty zdrowotne żywności i żywienia", września 2011 r., Białystok 9. XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 6-8 października, 2011 r., Wrocław. 10. Konferencja Międzynarodowa nt Analytical Methods to Study Oxidative Damage, Antioxidants and Drugs, listopada 2011 r., Białystok. 11. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu "Nowoczesne trendy w kosmetologii i dietetyce" nt "Dietetyka dla zdrowia i urody", listopada 2011 r., Poznań. 12. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej Pol. Tow. Chem., 18 listopada 2011 r., Łódź. Konferencje i sympozja zagraniczne: 1. VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry, June 30 th - July 2 nd, 2011, Catania, Italy. 2. International Symposium for High-Performance Thin-Layer Chromatography HPTLC 2011, July 06 th - 08 th, 2011, Basel, Switzerland. 3. The 17 th European Symposium on Organic Chemistry, July 10 th - 15 th, 2011, Crete, Greece. 4. The 59 th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 04 th - 09 th September 2011, Antalya, Turkey. 5. The 40 th International Congress for the History of Pharmacy, September 14 th - 17 th, 2011, Berlin, Germany th FENS European Nutrition Conference, October 26 th - 29 th, 2011, Madrid, Spain. Posiedzenia naukowo-szkoleniowe: W 2011 roku odbyły się 4 posiedzenia naukowo-szkoleniowe organizowane pod patronatem Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku: I. 27 kwietnia 2011 r. wykład Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach górnych dróg oddechowych wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Hassmann-Poznańska Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. II. 18 maja 2011 r. wykład Neurofizjologia miłości wygłosiła dr hab. Hanna Kozłowska z Zakładu Fizjologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (współorganizowany z Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego). III. 16 czerwca 2011 r. wykład Farmaceuci Podlasia samorządowcy do roku 1939 wygłosił mgr historii Zbigniew Romaniuk, nauczyciel historii z Brańska. IV. 21 grudnia 2011 r. posiedzenie naukowo szkoleniowe poświęcone jubileuszowi 80-lecia mgr farm. Ireny Kałłaur. Wykład Moje spotkanie z farmacją wygłosiła mgr farm. Irena Kałłaur oraz Zmiany w ustawie z dnia r. Prawo farmaceutyczne przedstawił dr Jan Chlabicz Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. 6 Sekretarz Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Prezes Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Dr n. farm. Michał Tomczyk Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka

TOM XXII 4(84)2014 R.

TOM XXII 4(84)2014 R. TOM XXII 4(84)2014 R. Na okładce: Magister farmacji ANTONINA LEŚNIEWSKA /1866-1937/ Dorota Bielonko, Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał

Bardziej szczegółowo

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI TOM XXI Nr 3(79)2013 R. ISSN 1232-857X KWARTALNIK FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI PKWiU 22.13.10-00.29 ISSN

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Fiiiidacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. - sprawozdanie z działalności za rok 2014

Fiiiidacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. - sprawozdanie z działalności za rok 2014 Fiiiidacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych - sprawozdanie z działalności za rok 2014 Warszawa 2015 część Spis treści: Nr str. I. Informacje o Fundacji 1. Dane Fundacji 3 2. Adres Fundacji 3 3. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r.

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r. Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia Rektor prof. Janusz Żmija otwiera wystawę Prezes Fundacji Marek Wasiak opowiada o koncepcji Panteonu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. II 2009 Nr 5 Maj issn 1899-5810 Proces Boloński - podstawowe kierunki przemian Prof. dr hab. n. med. Józef Kobos Aktualności Od redakcji Proces

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu Profesor Henryk Filcek 1928 2011 Rektor AGH 1974 1979

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Marzec nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo