Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel lub Realizator projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu"

Transkrypt

1 Łódź, dnia r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie zakwaterowania wraz z zapewnieniem Sal szkoleniowych podczas Wyjazdu Szkoleniowego dla trzech 16 osobowych grup beneficjentów Projektu Możesz Inaczej IV edycja realizowanego w ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie na usługę zakwaterowania prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczy części zamówienia o łącznej wartości powyżej euro netto (kurs euro zgodny z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu zakwaterowania oraz sal szkoleniowych dla trzech grup w trakcie 10-dniowego Wyjazdu Szkoleniowego. Kod CPV Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego (w tym: lub ), Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. Liczebność grup: Gr I 16 osób (4 kobiety i 12 mężczyzn) + 2 opiekunów, Gr II 13 osób (10 kobiet i 3 mężczyzn) + 2 opiekunów, Gr III 21 osób (9 kobiet i 12 mężczyzn) + 2 opiekunów Warunki niezbędne do realizacji zamówienia: 1. Zakwaterowanie dla każdej z grup zapewnione będzie w jednym budynku (w przypadku budynku wielokondygnacyjnego na jednej, bądź sąsiadujących kondygnacjach). 2. Każda z grup zakwaterowana będzie w pokojach maksymalnie 5-cio osobowych (kobiety i mężczyźni w osobnych pokojach) z łazienką i toaletą. 3. W łazienkach znajdują się prysznic lub wanna oraz ciepła woda dostępna jest przez 24h/dobę. 4. Minimalne wyposażenie pokoju: łóżka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, pościel. 5. Dodatkowo dla każdej z grup zapewnione zostanie zakwaterowanie dla dwójki opiekunów/prowadzących zajęcia w osobnym pokoju bez dodatkowych opłat. 6. W tym samym budynku dla każdej z grup osobno zapewniona zostanie sala z miejscami do siedzenia dla 18 osób, w której realizowane będą zajęcia, sala ta będzie dostępna dla wynajmujących codziennie w trakcie realizacji usługi w godzinach 7:00 24:00 bez dodatkowej opłaty. 7. Wykonawca udostępni kuchnię (wraz z wyposażeniem), gdzie możliwe będzie przygotowywanie posiłków we własnym zakresie, w tym przynajmniej jednego ciepłego w ciągu dnia. 8. Wykonawca udostępni pomieszczenie (wraz z wyposażeniem naczynia, sztućce), w którym możliwe będzie spożywanie posiłków, w tym jednego ciepłego w ciągu dnia, bez dodatkowej opłaty.

2 9. Wykonawca nie będzie kwaterował w tym samym budynku (w przypadku budynku wielokondygnacyjnego na tych samych kondygnacjach) bez zgody zamawiającego w trakcie realizacji usługi innych osób, niż uczestnicy Projektu oraz ich opiekunowie i osoby prowadzące zajęcia. 10. Zakwaterowanie zapewnione będzie w budynku, do którego można dojechać autokarem oraz wykonawca udostępni w okresie zakwaterowania bezpłatne miejsce parkingowe dla autokaru (na terenie posesji lub w promieniu 1 km od miejsca zakwaterowania). 11. W budynku, w którym będzie kwaterowana grupa oraz salach szkoleniowych i innych udostępnianych pomieszczeniach, przez cały okres zakwaterowania grupy, obowiązywać będzie całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu. 12. Miejsce zakwaterowania znajdować się będzie w rejonie podhalańskim w odległości nie większej, niż 10km od Tatrzańskiego Parku Narodowego. 13. Wykonawca umożliwi oznakowanie pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia szkoleniowe logo Unii Europejskiej oraz logo POKL. 14. Zamawiający dokona płatności za realizację usługi po jej wykonaniu na podstawie wystawionej faktury VAT / rachunku. 15. Wykonawca udostępni prawo wglądu zlecającemu oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Prawy w Łodzi) do wszystkich dokumentów ( elektronicznych i finansowych) związanych z realizacją niniejszego Projektu; 16. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Prawy w Łodzi) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości osób w każdej z grup w przypadku ich rezygnacji z udziału w Wyjeździe Szkoleniowym, zgodnie z 6 umowy (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia): W przypadku rezygnacji z pobytu przez uczestników, wynagrodzenie za pobyt zostanie zapłacone jedynie za te dni, w których brał udział uczestnik rezygnujący, a całkowita wysokość wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Oferty niespełniające wyżej wymienionych niezbędnych warunków do realizacji zamówienia zostaną odrzucone na pierwszym etapie weryfikacji. Wymagania w stosunku do wykonawcy: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie posiadają powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w ppkt. a), b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie wraz z ofertą. Prosimy o pisemne przedstawienie oferty (formularz oferty stanowi zał. 1), zawierającej następujące informacje:

3 1. wielkość i wyposażenie pokoi, łazienek, toalet; 2. wielkość i wyposażenie sal szkoleniowych 3. wielkość i wyposażenie kuchni i jadalni 4. dokładne położenie obiektu oraz odległość od TPN 5. możliwość dojazdu autokarem oraz położenie miejsca parkingowego dla autokaru 6. cenę; 7. inne informacje dotyczące placówki, mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo osobistej wizytacji placówki, o której mowa w ofercie, w celu potwierdzenia danych zawartych w formularzu ofertowym. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert I etap oceny ofert: weryfikacja poprawności sporządzenia oferty zgodnie z instrukcją dla Oferenta oraz spełnienia warunków niezbędnych do realizacji zamówienia (zawartych w opisie przedmiotu zamówienia). Oferty odrzucone na tym etapie niepełne, nieczytelne, niespełniające warunków niezbędnych do realizacji zadania, sporządzone w sposób niezgodny z instrukcją dla Oferenta nie będą poddawane ocenie w etapie II. II etap oceny ofert: Kryterium oceny ofert jest: Cena - (wartość brutto dla przedmiotu zamówienia) maksymalnie 100 pkt Kryterium punktowe w przypadku ceny wyliczane będzie wg wzoru (cena minimalna/cena badana) x 100 pkt z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który zdobył największą liczbę punktów. W przypadku wystąpienia jednakowej liczbie punktów u co najmniej dwóch oferentów wybór dokonany zostanie po wnikliwej analizie porównawczej pozostałych informacji zawartych w ofercie (ilość osób w pokojach korzystniej zostanie oceniona oferta z pokojami o mniejszej ilości osób). Dane Zamawiającego Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 Dokładny adres do korespondencji: Stowarzyszenie Monar OLTiRU, ul. Tuszyńska 106, Łódź Pisemną odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 14 lipca 2014r. do godziny Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Do oferty należy załączyć: -ofertę cenową zgodną z załącznikiem nr 1 -oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 Nie dołączenie do oferty któregokolwiek z ww. dokumentów będzie podstawą do odrzucenia oferty. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Joanna Nowak , adres Termin wykonania zamówienia: Grupa I - w terminie 4.VIII VIII.2014r. Grupa II - w terminie 4.VIII VIII.2014r.

4 Grupa III w terminie 23.VII VIII.2014r. Instrukcja dla Oferenta 1. Opis sposobu przygotowania oferty. a) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1. b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze na maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym c) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. e) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem: - nazwy i adresu zamawiającego - nazwy i adresu oferenta - z dopiskiem Możesz Inaczej IV edycja, 1/MI-IV/2014 f) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania. g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Możliwość składania ofert częściowych: Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Możliwe jest złożenie oferty dla jednej, dwóch lub trzech grup. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy na realizację usługi dla jednej lub dwóch grup szkoleniowych w przypadku, gdy oferta będzie obejmowała dwie lub trzy grupy. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ( Łódź, ul. Tuszyńska 106) w dniu 16 lipca 2014r. o godz Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi / Oferentom, który zdobył najwyższą liczbę punktów. 2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi pisemnie (dopuszczalna forma mail lub faks) Oferenta o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena. 3. O wyniku Zamawiający powiadomi niezwłocznie pisemnie (dopuszczalna forma mail lub faks) wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Załączniki: Załącznik nr 1 wzór oferty Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta Załącznik nr 3 wzór umowy

5 Załącznik Nr 1 Do ogłoszenia nr 1/MI-IV/2014 Wzór Oferty, dnia.. OFERTA PLACÓWKI Imię i nazwisko oferenta:... Adres oferenta:... Adres do korespondencji:... Nr telefonu:... Adres ... skierowana do: Stowarzyszenie Monar OLTiRU w Łodzi, ul. Tuszyńska 106. Nawiązując do ogłoszenia nr 1/MI-IV/2014 przedstawiam ofertę na zakwaterowanie: Pierwszej grupy (16 uczestników + dwóch w terminie 4.VIII VIII.2014r. prowadzących zajęcia)* Drugiej grupy (13 uczestników + dwóch w terminie 4.VIII VIII.2014r. prowadzących zajęcia)* Trzeciej grupy: (21 uczestników + dwóch w terminie 23.VII VIII.2014r. prowadzących zajęcia)* *zaznaczyć właściwy kwadrat / kwadraty znakiem x Nazwa i adres placówki Lp. 1 Wielkość pokoi i ich wyposażenie, wielkość i wyposażenie łazienek Oferta placówki 3 Wielkość (w metrach kwadratowych) i wyposażenie Sali / sal szkoleniowych (w przypadku ubiegania się o powierzenie realizacji zakwaterowania dwóch grup w tym samym czasie, proszę podać wielkość i wyposażenie obu udostępnianych sal szkoleniowych)

6 3 Możliwość przygotowania posiłków we własnym zakresie: wielkość i wyposażenie kuchni, wielkość i wyposażenie jadalni. 4 Dokładne położenie miejsca zakwaterowania, odległość od Tatrzańskiego Parku Narodowego. 5 Możliwość dojazdu autokarem Położenie miejsca parkingowego dla autokaru 6 Cena brutto w PLN za całość zamówienia. Cena brutto podana przez Oferenta obejmuje całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego. Proszę podać cenę dla każdej grupy osobno. 7 Inne informacje dotyczące placówki i pobytu mogące mieć wpływ na wybór oferty Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w niniejszej ofercie i zobowiązuję się do przedstawienia dokumentów je potwierdzających na żądanie Zamawiającego. Oświadczam, że spełniam wszystkie Warunki niezbędne do realizacji zamówienia określone w opisie Przedmiotu zamówienia. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia; Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji zamówienia; Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; pieczątka Oferenta... data i podpis osoby uprawnionej

7 załącznik nr 2 - Do ogłoszenia nr 1/MI-IV/2014 oświadczenie OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Dotyczy projektu Możesz Inaczej IV edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII; Działanie 7.2, Poddziałanie realizowanego w województwie łódzkim na podstawie umowy UDA-POKL /11-01 Stowarzyszenie Monar OLTiRU w Łodzi Łódź Ul. Tuszyńska 106 Reprezentowany przez: Piotra Adamiaka kierownika Ośrodka.... Imię i nazwisko Zamawiającego Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od dnia roku. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Stowarzyszenie Monar OLTiRU w Łodzi ul. Tuszyńska 106, Łódź na piśmie. (miejscowość, data) (czytelny podpis OFERENTA)

8 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 1/MI-IV/2014 Wzór umowy Umowa Zawarta w dniu.. w.. pomiędzy: (nazwa zleceniobiorcy) reprezentowaną przez.. (imiona i nazwiska osób reprezentujących) zwaną dalej Zleceniobiorcą, a Stowarzyszenie Monar Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Tuszyńska 106 wpisanego do KRS pod nr przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez: 1. Piotra Adamiaka Kierownika Ośrodka działającym w oparciu o KRS, zwanym dalej Zleceniodawcą organizatorem Wyjazdu Szkoleniowego. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy w zakresie zakwaterowania, zgodnie z przedstawioną przez zleceniobiorcę ofertą będącą odpowiedzią na ogłoszenie nr 1/MI-IV/2014 oraz poniższym zestawieniem, w celu realizacji wyjazdu szkoleniowego w ramach prowadzonego przez Zleceniodawcę Projektu Możesz inaczej IV edycja., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Lp. Adres placówki zakwaterowania Ilość miejsc Termin 1.. uczestników + 2 opiekunów (gratis) Dodatkowo zleceniobiorca zobowiązuje się do udostępnienia kuchni (wraz z wyposażeniem) dla uczestników oraz Sali szkoleniowej w w/w terminie realizacji Wyjazdu Szkoleniowego Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w 1, przysługuje wynagrodzenie. słownie zł:.. 3 Wynagrodzenie, o którym mowa w 2 będzie płatne na podstawie wystawionej faktury vat / rachunku po zrealizowaniu usługi na wskazane konto. 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1. udostępnienia prawa wglądu Zleceniodawcy i Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi) do wszystkich dokumentów Zleceniobiorcy, związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do dokumentów elektronicznych i dokumentów finansowych, 2. poddania kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu o którym mowa w 1. 5 Jakakolwiek zmiana treści umowy może być dokonana pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

9 6 W przypadku rezygnacji z pobytu przez uczestników, wynagrodzenie za pobyt zostanie zapłacone jedynie za te dni, w których brał udział uczestnik rezygnujący, a całkowita wysokość wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. 7 W przypadku nienależytego wykonania umowy Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. 8 Zleceniodawca odpowiada w pełni za szkody spowodowane przez uczestników pobytu nie wynikające z prawidłowej eksploatacji udostępnionych pomieszczeń. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 10 Sporne sprawy rozstrzyga właściwy sąd w Łodzi 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA : ZLECENIOBIORCA :

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 26 września 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na obsługę projektu Społecznie znaczy ekonomicznie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. upublicznione dnia 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus.pl oraz www.aop.europaplus.pl dotyczy projektu AKADEMIA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 Szczecin, 14.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo