Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 1.2 Numer i nazwa Działania: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: mazowieckie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/8.1.1/ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 1.7 Tytuł projektu: LECĘ BO CHCĘ, CZYLI OD MECHANIKA DO PILOTA 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina: 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa 2.2 Status prawny: Stowarzyszenia i organizacje społeczne 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: C-4449-E828 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: al. Krakowska Nr lokalu: pok. 12 Miejscowość: 110/114 bud. S Warszawa Kod pocztowy: Telefon: Fax: w Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Krzysztof Błasiak 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Błasiak Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: w Adres: ul. Klaudyny 18/ Warszawa 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Największym problem z jakim boryka się polskie lotnictwo cywilne, a także światowe, jest brak kadry lotniczej. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego mówią, że w ciągu najbliższych 5 lat polskie lotnictwo cywilne będzie potrzebować 23 tys. pracowników. Szacuje się, że na każdy milion pasażerów przypada około 1 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio na lotnisku. Wiele z tych etatów to etaty dla pilotów. Dodatkowym problemem jest to, iż zatrudniona kadra techniczna: mechanicy i inżynierowie są teoretykami i brakuje im doświadczenia praktycznego, co często utrudnia osiągnięcie najefektywniejszych wyników pracy obsługi naziemnej. Nowe trendy w lotnictwie wymagają aby ludzie stanowiący kadrę techniczną byli nie tylko teoretykami, ale i praktykami. Działa to również w drugą stronę i odnosząc się do nowej europejskiej polityki dotyczącej lotnictwa "Od mechanika do pilota" następuje bardzo duży wzrost bezpieczeństwa latania, gdy ludzie "latający" mają wiedzę techniczną i mechaniczną. Braki personelu występują w krajach o ustabilizowanym rynku usług lotniczych, jak i na rynkach rozwijających się. Według badań brytyjskiej firmy konsultingowej Ascend Worldwide Ltd. przeprowadzonych wśród fachowców związanych z branżą lotniczą z całego świata, większość badanych przewiduje, że z powodu niedoboru wykwalifikowanej kadry może nastąpić pogorszenie standardów bezpieczeństwa. Wychodząc na przeciw tym problemom Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa proponuje kompleksowe szkolenie, którego celem jest uzyskanie przez BO licencji PPL. Licencja PPL jest pierwszym i najważniejszym krokiem do uzyskania licencji zawodowej pilota. Aby szkolenie miało charakter kompleksowy dodatkowo zostanie przeprowadzony moduł szkoleniowy na temat treningu kontroli emocji - umiejętności niezbędnej każdemu dobremu pilotowi a niećwiczonej w dotychczas organizowanych szkoleniach w naszym kraju. Celem ogólnym projektu jest: uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych służące podwyższeniu bezpieczeństwa pasażerów w lotnictwie cywilnym. Celami szczegółowymi są: przeszkolenie pracowników obsługi technicznej i inżynierów lotnictwa oraz pracowników chcących związać się z lotnictwem cywilnym z zakresu umożliwiającym otrzymanie licencji PPL i zdanie egzaminu ULC. Osiągnięcie celów szczegółowych i celu ogólnego prowadzić będzie do zwiększenia bezpieczeństwa w polskim lotnictwie cywilnym. Uczestnictwo BO w projekcie zapewni realizację założeń PO KL przewidzianego dla priorytetu VIII przez wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych grupy pracowników lotnictwa cywilnego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić i uaktualniać swoje kompetencje zawodowe. Ponadto projekt ten realizuje nową europejska politykę dotyczącą lotnictwa "Od mechanika do pilota". Projekt upowszechnia ideę "flexucurity", którą w "Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia POKL" zaleca się dla priorytetu VIII. Idea ta będzie realizowana przez możliwość wzbogacenia swoich kompetencji zawodowych przez konkretną grupę docelową: pracowników związanych z lotnictwem. "Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020" zaleca w celach strategicznych rozwój i kształtowanie kapitału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Założenia "Polityki równych szans" także będą realizowane biorąc pod uwagę ogólnodostępność przystąpienia BO do Suma kontrolna: C-4449-E828 2

3 projektu. Niniejszy projekt daje możliwość realizacji postulatów unijnych, krajowych jak i regionalnych. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Beneficjentami projektu będzie 26 pracowników związanych z lotnictwem cywilnym. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy będą stanowili nie więcej niż 20% uczestników szkolenia. Projekt będzie dostępny dla wszystkich chętnych osób pracujących w lotnictwie cywilnym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności skierowany jest do kadry lotniczej: mechaników i inżynierów lotnictwa oraz lotniczej obsługi naziemnej. BO projektu to osoby z województwa mazowieckiego. Proponowana grupa docelowa jest zgodna zarówno z założeniami VIII Priorytetu POKL, jak i Dokumentacją Konkursową. Projekt będzie realizował politykę równych szans wśród wszystkich uczestników projektu. Uzasadniając wybór grupy docelowej trzeba zaznaczyć następujące kwestie: - nowe trendy w lotnictwie wymagają, by ludzie pracujący w obsłudze technicznej byli nie tylko teoretykami ale i praktykami, co bardzo pozytywnie wpływa na efektywność ich pracy, - badania wskazują, iż następuje duży wzrost bezpieczeństwa lotów, gdy ludzie pilotujący samoloty posiadają wiedzę techniczna z zakresu funkcjonowania sprzętu lotniczego Rekrutacja do projektu będzie odbywać się na następujących płaszczyznach: a) akcji informacyjno-promocyjnej (m.in. biuletyny informacyjne). Z uwagi na fakt, iż uczestnictwo w projekcie będzie dostępne dla wszystkich chętnych pracowników lotnictwa cywilnego biuletyny informacyjne będą kolportowane w firmach związanych z tą branżą. Przewidujemy również ogłoszenia o realizacji projektu w Internecie na stronach Stowarzyszenia. b) dobrowolne zgłaszanie chętnych - brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. BO będą się zgłaszali osobiście do biura realizacji projektu w celu zapoznania się z umową, warunkami uczestnictwa i harmonogramem szkoleń. Na tym etapie utworzona zostanie lista rezerwowa. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w biurze projektu przez Menadżera. Przeprowadzenie rekrutacji w ten sposób zapewni, że zakończy się ona sukcesem i przez to również gwarantuje zrealizowanie zakładanych rezultatów Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Ilość osób Zatrudnieni 26 w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 26 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Suma kontrolna: C-4449-E828 3

4 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Działanie 1: Organizacja i zarządzanie projektem: menadżer projektu, pracownik sekretariatu, specjalista do spraw przetargu. Zlecona zostanie obsługa księgowa firmie zewnętrznej. Celem nadrzędnym zadania jest zrealizowanie i rozliczenie końcowe projektu. Działanie 2: Reklama, promocja i rekrutacja BO - celem działania jest wsparcie procesu rekrutacji BO, jak również rozpowszechnianie projektu i jego rezultatów. Nad promocją projektu będzie czuwał menadżer projektu oraz pracownik sekretariatu. Zadanie obejmuje: przygotowanie oraz kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych, rekrutację oraz przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów opisujących rezultaty projektu. Rekrutacja odbędzie się w pierwszej połowie miesiąca II. Działanie 3: Trening kontroli emocji - podwykonastwo Utworzone zostaną 2 grupy po 13 os. W szkoleniu weźmie udział 26BO. Zajęcia z kontroli emocji planowane są w weekendy (sobota). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe. Cel: przekazanie BO umiejętności z zakresu walki ze stresem i kontroli emocji. Odnajdywania się w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach. Zatem dotyczy bardzo ważnych cech charakteru przyszłego pilota, zapewniających bezpieczeństwo samemu pilotowi i innym ludziom. Zajęcia w miesiącu IV. Działanie 4: Kurs na uzyskanie licencji PPL 100h szkolenia teoretycznego i 100h szkolenia e-learningowego. 2 grupy x 13BO = 26BO; razem 400h. Zajęcia zaplanowane są w miesiącach II-IV. Zostanie stworzona platforma e-lerningowa, którą opiekować będzie się menadżer projektu. Cel: przekazanie i utrwalenie wiedzy teoretycznej niezbędnej do uzyskania licencji PPL. Działanie 5: Szkolenie praktyczne do licencji PPL - podwykonastwo. Odbywać się będzie w miesiącach V-IX i w szkoleniu weźmie udział 26 BO. Działanie 6: Egzamin ULC: Całość szkolenia zakończy się w miesiącach IX egzaminem ULC teoretycznym i praktycznym. Proces szkoleniowy zostanie przeprowadzony w wynajętych salach, wyposażonych w niezbędny sprzęt. BO otrzymają materiały szkoleniowe. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultatami twardymi będą: - przeprowadzenie 200 godzin szkoleniowych z teorii do licencji PPL, - przeprowadzenie 200 godzin szkoleniowych e-learningu, - uczestnictwo w projekcie 26 BO, - uzyskanie licencji pilota przez min. 18BO (70%), Rezultaty miękkie: -nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych - min. 70% BO, -wzrost pewności siebie i motywacji do działania - min. 70% BO, -wzrost asertywności i wiary we własne możliwości - min. 70% BO Wymienione rezultaty zostaną osiągnięte dzięki wyborowi profesjonalnych i doświadczonych instruktorów lotnictwa i szkoleń miękkich. Trwałość rezultatów projektu zapewniona zostanie przez wartość dodaną, którą jest promocja i zwiększenie popularności dodatkowych zajęć oraz zwiększenie popularności programów rozwijania kompetencji zawodowych przez całe życie. Mierzona ona będzie za pomocą ankiet przeprowadzonych po zakończeniu szkolenia. Zakładane rezultaty Suma kontrolna: C-4449-E828 4

5 charakteryzują się także użytecznością, która zalicza się do najważniejszych zasad wydatkowania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych. Projekt zapewni kompleksowe podejście do potrzeb i oczekiwań BO. O sukcesie projektu stanowić będzie m.in. pozytywne ocenianie zajęć przez BO. Monitoring projektu polegał będzie na badaniu wzajemnych zależności między: trafnością, skutecznością, użytecznością oraz trwałością rezultatów. Odbywał się będzie poprzez wypełnianie ankiet i testów na początku, w trakcie i na końcu szkolenia. Oprócz tego menadżer projektu - jako opiekun grup szkoleniowych będzie wizytował zajęcia oraz będzie reagował na wszelkie uwagi i sugestie. Wyniki całościowe monitoringu zostaną opublikowane w folderze podsumowującym projekt. Przeprowadzona również zostanie ewaluacja. To wszystko pozwoli na dostosowanie projektu do potrzeb zgłaszanych przez uczestników i wskaże, które elementy wsparcia okazały się najbardziej przydatne dla BO. Osiągnięcie wszystkich zakładanych rezultatów projektu przyczyni się do poprawy sytuacji w lotnictwie cywilnym. Rezultaty zostaną upowszechnione. Pozytywna ocena jakości programu i zakresu szkoleń oraz głębsze rozpoznanie potrzeb BO, spowodują uruchomienie kolejnych edycji projektu o podobnej tematyce, w których będzie mogła zostać wykorzystana nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa od ponad 5 lat zajmuje się popularyzacją techniki lotniczej i wiedzy o lotnictwie. Od początku działalności przyjęło charakter szkoleniowy - cyklicznie od momentu powstania organizuje comiesięczne wykłady pt. "Polska Technika Lotnicza" we współpracy z Muzeum Techniki przy PKiN w Warszawie. SMIL jest również głównym organizatorem projektu konferencyjno - szkoleniowego "Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze" - w tym roku odbędzie się już piąta edycja tego projektu. Od momentu powstania SMIL zgodnie z celami swojej działalności statutowej podejmuje czynności wspierające rozwój zarówno osób fizycznych zatrudnionych i kształcących się w branży lotniczej jak i wspierania rozwoju przedsiębiorstw lotniczych Mazowsza. Dzięki zorganizowanym wyjazdom, szkoleniom symulatorowym dla przyszłych inżynierów, imprezom lotniczym umożliwiającym kontakt studentów - przyszłych pracowników sektora lotniczego Mazowsza z przedsiębiorcami, pomagamy kreować nurt kształcenia tychże pracowników zapewniając lepiej dostosowaną do potrzeb rynku kadrę na przyszłość. Bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw lotniczego Mazowsza jest również utworzony przy współpracy Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa wraz z przedsiębiorstwami lotniczymi, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami otoczenia biznesu - Mazowiecki Klaster Lotniczy, który obejmie patronatem również niniejszy projekt dodając mu prestiżu i jeszcze mocniej dostosowując jego realizację do zapotrzebowań lotniczych przedsiębiorstw Mazowsza odnośnie wyszkolenia kadr. Do struktury zarządzania projektem wejdą: menadżer projektu, oraz specjalista do spraw przetargów. Projekt będzie zarządzany w oparciu o europejskie standardy zarządzania projektami lotniczymi, co ułatwi jego realizację, zapewni osiągnięcie zamierzonych rezultatów przy spełnieniu wymagań jakościowych, w określonym w projekcie czasie i przy założonym budżecie. Projektodawca w ramach projektu będzie stosował się do zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Obsługa księgowa, koszty mat. biurowych i eksploatacyjnych, audyt projektu, trenerzy - zapytanie o cenę/przetarg nieograniczony. Pozostałe koszty nie będą podlegały procedurze przetargowej. Z uwagi na chęć jak najlepszej realizacji projektu raz na dwa tygodnie organizowane będzie spotkanie robocze całego zespołu zaangażowanego w realizację projektu, mające na celu wymianę spostrzeżeń i ewentualnych uwag, które mogłyby zagrozić sprawnej realizacji projektu. Kluczowymi osobami zaangażowanymi w projekt będą menadżer projektu oraz pracownik sekretariatu. Osoba zatrudniona na stanowisku menadżera projektu będzie posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z branżą lotniczą. Menadżer odpowiadać będzie całościowo za prawidłową realizację projektu w wymiarach merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Sprawować będzie pieczę i nadzór nad pracą pozostałych członków zespołu projektowego. Do obowiązków menadżera należeć będzie m.in.:kierowanie realizacją projektu, nadzór nad poszczególnymi obszarami wydzielonymi (np. promocja, rekrutacja, itd.), kontakt z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, promocją, przygotowaniem planu i harmonogramu szkoleń, identyfikacją i rekrutacją trenerów, rekrutacją BO, czuwaniem nad przestrzeganiem harmonogramu, monitoringiem i kontrolą szkolenia. Do projektu zatrudnieni zostaną również: specjalista do spraw przetargów, trenerzy, pracownik biurowy. Zlecona zostanie obsługa księgowa projektu. Zadaniami pracownika biurowego będzie organizowanie pracy biura realizacji projektu, porządkowanie dokumentacji związanej z projektem, koordynowanie pracy trenerów oraz pomoc menadżerowi projektu w jego obowiązkach. Wszystkie osoby zatrudnione w projekcie są niezbędne do prawidłowej jego realizacji - posiadać będą także niezbędne doświadczenie zawodowe. Zarządzanie oraz funkcje administracyjne projektu zlokalizowane będą w wynajętym, dobrze wyposażonym biurze projektu w Suma kontrolna: C-4449-E828 5

6 Warszawie. Projektodawca posiada sprzęt, który przeznaczy do obsługi projektu (zarządzanie i proces szkoleniowy). Obniża to koszty projektu nie obniżając jego wartości merytorycznej. Wynajęte zostaną sale szkoleniowe z pełnym wyposażeniem w sprzęt. Trenerami będą osoby sprawdzone, posiadające niezbędne do potwierdzenia swoich wysokich kwalifikacji dokumenty. Przychód Projektodawcy - brak - projektodawca dąży do realizacji swoich działań statutowych. Suma kontrolna: C-4449-E828 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2009 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,00 zł ,00 zł Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł Zadanie 1 : Zarządzanie projektem ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 2 : Reklama projektu i rekrutacja BO ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : Kurs - trening kontroli emocji ,00 zł ,00 zł podwykonawstwo w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 4 : Kurs - teoria do licencji PPL ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 5 : Kurs - praktyka do licencji PPL ,00 zł ,00 zł podwykonastwo w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 6 : Egzaminy ULC ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Koszty pośrednie ,00 zł ,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0.00 % 0.00 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,00 zł ,00 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,42 zł Suma kontrolna: C-4449-E828 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: C-4449-E828 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2009 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - przygotowanie realizacji Etap 2 - wdrażanie Etap 3 - zamknięcie i rozliczenie Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Specjalista do spraw przetargów - umowa zlecenie Liczba uczestników Zadanie 2 - Reklama projektu i rekrutacja BO Etap 1 - Druk i opracowanie materiałów informacyjnych Etap 2 - Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych Etap 3 - Oznakowanie materiałów dydaktycznych - naklejki Etap 4 - Oznakowanie biur realizacji projektu i sal szkoleniowych Etap 5 - Rekrutacja Etap 6 - Druk i opracowanie folderów informujących o osiągniętych rezultatach Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników Zadanie 3 - Kurs - trening kontroli emocji - podwykonawstwo Etap 1 - Trening kontroli emocji - podwykonastwo Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników Zadanie 4 - Kurs - teoria do licencji PPL Etap 1 - Teoria do licencji PPL Etap 2 - Zajęcia e-learningowe Etap 3 - Uruchomienie platformy e-lerningowej Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Trenerzy szkoleń teoretycznych Liczba uczestników Zadanie 5 - Kurs - praktyka do licencji PPL - podwykonastwo Etap 1 - Praktyka do licencji PPL - podwykonastwo Zaangażowany personel Suma kontrolna: C-4449-E828 9

10 Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników Zadanie 6 - Egzaminy ULC Etap 1 - Egzamin ULC teoretyczny Etap 2 - Egzamin ULC praktyczny Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników 26 Suma kontrolna: C-4449-E828 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. Menadżer projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł ,00 zł 2. Kierownik projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł ,00 zł 3. Specjalista do spraw przetargów NIE NIE miesiąc ,00 zł 5 000,00 zł Zadanie 2: Reklama projektu i rekrutacja BO 4. Druk i opracowanie biuletynów informacyjnych 5. Oznakowanie materiałów dydaktycznych - naklejki 6. Oznakowanie biura realizacji projektu i sal szkoleniowych 7. Druk i opracowanie folderów informujących o osiągniętych rezultatach Zadanie 3: Kurs - trening kontroli emocji - podwykonawstwo ,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł ,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł 3 000,00 zł NIE NIE sztuki 4 50,00 zł 200,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8. trening kontroli emocji NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł Zadanie 4: Kurs - teoria do licencji PPL 9. koszt trenerów teorii do licencji PPL ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 10. koszt trenerów e-learning NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 11. wynajem sal na zajęcia teoretyczne 12. wynajem sal na zajęcia e-learningu NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 13. materiały dydaktyczne NIE NIE sztuka ,00 zł 7 800,00 zł 14. platforma e-lerningowa NIE NIE sztuka ,00 zł ,00 zł Zadanie 5: Kurs - praktyka do licencji PPL - podwykonastwo 15. Zajęcia praktyczne do licencji PPL - podwykonawstko Zadanie 6: Egzaminy ULC ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł ,00 zł 16. egzamin ULC teroetyczny NIE NIE osoba ,00 zł 5 200,00 zł 17. egzamin ULC praktyczny NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich ,00 zł 0.00 % 0,00zł 0.00 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: C-4449-E828 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. Menadżer projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł 2. Kierownik projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł 3. Specjalista do spraw przetargów NIE NIE miesiąc 5 000,00 zł Zadanie 2: Reklama projektu i rekrutacja BO 4. Druk i opracowanie biuletynów informacyjnych 5. Oznakowanie materiałów dydaktycznych - naklejki 6. Oznakowanie biura realizacji projektu i sal szkoleniowych 7. Druk i opracowanie folderów informujących o osiągniętych rezultatach Zadanie 3: Kurs - trening kontroli emocji - podwykonawstwo ,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł NIE NIE sztuki 3 000,00 zł NIE NIE sztuki 200,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł ,00 zł 8. trening kontroli emocji NIE NIE osoba ,00 zł Zadanie 4: Kurs - teoria do licencji PPL 9. koszt trenerów teorii do licencji PPL ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 10. koszt trenerów e-learning NIE NIE godz ,00 zł 11. wynajem sal na zajęcia teoretyczne 12. wynajem sal na zajęcia e-learningu NIE NIE godz ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 13. materiały dydaktyczne NIE NIE sztuka 7 800,00 zł 14. platforma e-lerningowa NIE NIE sztuka ,00 zł Zadanie 5: Kurs - praktyka do licencji PPL - podwykonastwo 15. Zajęcia praktyczne do licencji PPL - podwykonawstko Zadanie 6: Egzaminy ULC ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł 16. egzamin ULC teroetyczny NIE NIE osoba 5 200,00 zł 17. egzamin ULC praktyczny NIE NIE osoba ,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich ,00 zł 0.00 % 0,00 zł 0.00 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: C-4449-E828 12

13 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Koszty pośrednie to wynajem biura projektu, obsługa księgowa, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszt usług telekomunikacyjnych, prowadzenie konta bankowego, audyt projektu, koszt zabezpieczenia, ewaluacja oraz druk dyplomów ukończenia szkolenia. Wszystko to są elementy niezbędne do prawidłowego przebiegu projektu, a zatem wartość kosztów pośrednich jest uzasadniona. Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: C-4449-E828 13

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Przed ożeniem wniosku wypełnionego w GWA-Edytor beneficjent jest zobligowany do wczytania pliku XML (skompresowanego do formatu ZIP_POKL lub ZIP) z danymi do GWA dostępnego przez Internet (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo