Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 1.2 Numer i nazwa Działania: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: mazowieckie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/8.1.1/ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 1.7 Tytuł projektu: LECĘ BO CHCĘ, CZYLI OD MECHANIKA DO PILOTA 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina: 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa 2.2 Status prawny: Stowarzyszenia i organizacje społeczne 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: C-4449-E828 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: al. Krakowska Nr lokalu: pok. 12 Miejscowość: 110/114 bud. S Warszawa Kod pocztowy: Telefon: Fax: w Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Krzysztof Błasiak 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Błasiak Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: w Adres: ul. Klaudyny 18/ Warszawa 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Największym problem z jakim boryka się polskie lotnictwo cywilne, a także światowe, jest brak kadry lotniczej. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego mówią, że w ciągu najbliższych 5 lat polskie lotnictwo cywilne będzie potrzebować 23 tys. pracowników. Szacuje się, że na każdy milion pasażerów przypada około 1 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio na lotnisku. Wiele z tych etatów to etaty dla pilotów. Dodatkowym problemem jest to, iż zatrudniona kadra techniczna: mechanicy i inżynierowie są teoretykami i brakuje im doświadczenia praktycznego, co często utrudnia osiągnięcie najefektywniejszych wyników pracy obsługi naziemnej. Nowe trendy w lotnictwie wymagają aby ludzie stanowiący kadrę techniczną byli nie tylko teoretykami, ale i praktykami. Działa to również w drugą stronę i odnosząc się do nowej europejskiej polityki dotyczącej lotnictwa "Od mechanika do pilota" następuje bardzo duży wzrost bezpieczeństwa latania, gdy ludzie "latający" mają wiedzę techniczną i mechaniczną. Braki personelu występują w krajach o ustabilizowanym rynku usług lotniczych, jak i na rynkach rozwijających się. Według badań brytyjskiej firmy konsultingowej Ascend Worldwide Ltd. przeprowadzonych wśród fachowców związanych z branżą lotniczą z całego świata, większość badanych przewiduje, że z powodu niedoboru wykwalifikowanej kadry może nastąpić pogorszenie standardów bezpieczeństwa. Wychodząc na przeciw tym problemom Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa proponuje kompleksowe szkolenie, którego celem jest uzyskanie przez BO licencji PPL. Licencja PPL jest pierwszym i najważniejszym krokiem do uzyskania licencji zawodowej pilota. Aby szkolenie miało charakter kompleksowy dodatkowo zostanie przeprowadzony moduł szkoleniowy na temat treningu kontroli emocji - umiejętności niezbędnej każdemu dobremu pilotowi a niećwiczonej w dotychczas organizowanych szkoleniach w naszym kraju. Celem ogólnym projektu jest: uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych służące podwyższeniu bezpieczeństwa pasażerów w lotnictwie cywilnym. Celami szczegółowymi są: przeszkolenie pracowników obsługi technicznej i inżynierów lotnictwa oraz pracowników chcących związać się z lotnictwem cywilnym z zakresu umożliwiającym otrzymanie licencji PPL i zdanie egzaminu ULC. Osiągnięcie celów szczegółowych i celu ogólnego prowadzić będzie do zwiększenia bezpieczeństwa w polskim lotnictwie cywilnym. Uczestnictwo BO w projekcie zapewni realizację założeń PO KL przewidzianego dla priorytetu VIII przez wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych grupy pracowników lotnictwa cywilnego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić i uaktualniać swoje kompetencje zawodowe. Ponadto projekt ten realizuje nową europejska politykę dotyczącą lotnictwa "Od mechanika do pilota". Projekt upowszechnia ideę "flexucurity", którą w "Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia POKL" zaleca się dla priorytetu VIII. Idea ta będzie realizowana przez możliwość wzbogacenia swoich kompetencji zawodowych przez konkretną grupę docelową: pracowników związanych z lotnictwem. "Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020" zaleca w celach strategicznych rozwój i kształtowanie kapitału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Założenia "Polityki równych szans" także będą realizowane biorąc pod uwagę ogólnodostępność przystąpienia BO do Suma kontrolna: C-4449-E828 2

3 projektu. Niniejszy projekt daje możliwość realizacji postulatów unijnych, krajowych jak i regionalnych. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Beneficjentami projektu będzie 26 pracowników związanych z lotnictwem cywilnym. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy będą stanowili nie więcej niż 20% uczestników szkolenia. Projekt będzie dostępny dla wszystkich chętnych osób pracujących w lotnictwie cywilnym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności skierowany jest do kadry lotniczej: mechaników i inżynierów lotnictwa oraz lotniczej obsługi naziemnej. BO projektu to osoby z województwa mazowieckiego. Proponowana grupa docelowa jest zgodna zarówno z założeniami VIII Priorytetu POKL, jak i Dokumentacją Konkursową. Projekt będzie realizował politykę równych szans wśród wszystkich uczestników projektu. Uzasadniając wybór grupy docelowej trzeba zaznaczyć następujące kwestie: - nowe trendy w lotnictwie wymagają, by ludzie pracujący w obsłudze technicznej byli nie tylko teoretykami ale i praktykami, co bardzo pozytywnie wpływa na efektywność ich pracy, - badania wskazują, iż następuje duży wzrost bezpieczeństwa lotów, gdy ludzie pilotujący samoloty posiadają wiedzę techniczna z zakresu funkcjonowania sprzętu lotniczego Rekrutacja do projektu będzie odbywać się na następujących płaszczyznach: a) akcji informacyjno-promocyjnej (m.in. biuletyny informacyjne). Z uwagi na fakt, iż uczestnictwo w projekcie będzie dostępne dla wszystkich chętnych pracowników lotnictwa cywilnego biuletyny informacyjne będą kolportowane w firmach związanych z tą branżą. Przewidujemy również ogłoszenia o realizacji projektu w Internecie na stronach Stowarzyszenia. b) dobrowolne zgłaszanie chętnych - brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. BO będą się zgłaszali osobiście do biura realizacji projektu w celu zapoznania się z umową, warunkami uczestnictwa i harmonogramem szkoleń. Na tym etapie utworzona zostanie lista rezerwowa. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w biurze projektu przez Menadżera. Przeprowadzenie rekrutacji w ten sposób zapewni, że zakończy się ona sukcesem i przez to również gwarantuje zrealizowanie zakładanych rezultatów Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Ilość osób Zatrudnieni 26 w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 26 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Suma kontrolna: C-4449-E828 3

4 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Działanie 1: Organizacja i zarządzanie projektem: menadżer projektu, pracownik sekretariatu, specjalista do spraw przetargu. Zlecona zostanie obsługa księgowa firmie zewnętrznej. Celem nadrzędnym zadania jest zrealizowanie i rozliczenie końcowe projektu. Działanie 2: Reklama, promocja i rekrutacja BO - celem działania jest wsparcie procesu rekrutacji BO, jak również rozpowszechnianie projektu i jego rezultatów. Nad promocją projektu będzie czuwał menadżer projektu oraz pracownik sekretariatu. Zadanie obejmuje: przygotowanie oraz kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych, rekrutację oraz przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów opisujących rezultaty projektu. Rekrutacja odbędzie się w pierwszej połowie miesiąca II. Działanie 3: Trening kontroli emocji - podwykonastwo Utworzone zostaną 2 grupy po 13 os. W szkoleniu weźmie udział 26BO. Zajęcia z kontroli emocji planowane są w weekendy (sobota). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe. Cel: przekazanie BO umiejętności z zakresu walki ze stresem i kontroli emocji. Odnajdywania się w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach. Zatem dotyczy bardzo ważnych cech charakteru przyszłego pilota, zapewniających bezpieczeństwo samemu pilotowi i innym ludziom. Zajęcia w miesiącu IV. Działanie 4: Kurs na uzyskanie licencji PPL 100h szkolenia teoretycznego i 100h szkolenia e-learningowego. 2 grupy x 13BO = 26BO; razem 400h. Zajęcia zaplanowane są w miesiącach II-IV. Zostanie stworzona platforma e-lerningowa, którą opiekować będzie się menadżer projektu. Cel: przekazanie i utrwalenie wiedzy teoretycznej niezbędnej do uzyskania licencji PPL. Działanie 5: Szkolenie praktyczne do licencji PPL - podwykonastwo. Odbywać się będzie w miesiącach V-IX i w szkoleniu weźmie udział 26 BO. Działanie 6: Egzamin ULC: Całość szkolenia zakończy się w miesiącach IX egzaminem ULC teoretycznym i praktycznym. Proces szkoleniowy zostanie przeprowadzony w wynajętych salach, wyposażonych w niezbędny sprzęt. BO otrzymają materiały szkoleniowe. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultatami twardymi będą: - przeprowadzenie 200 godzin szkoleniowych z teorii do licencji PPL, - przeprowadzenie 200 godzin szkoleniowych e-learningu, - uczestnictwo w projekcie 26 BO, - uzyskanie licencji pilota przez min. 18BO (70%), Rezultaty miękkie: -nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych - min. 70% BO, -wzrost pewności siebie i motywacji do działania - min. 70% BO, -wzrost asertywności i wiary we własne możliwości - min. 70% BO Wymienione rezultaty zostaną osiągnięte dzięki wyborowi profesjonalnych i doświadczonych instruktorów lotnictwa i szkoleń miękkich. Trwałość rezultatów projektu zapewniona zostanie przez wartość dodaną, którą jest promocja i zwiększenie popularności dodatkowych zajęć oraz zwiększenie popularności programów rozwijania kompetencji zawodowych przez całe życie. Mierzona ona będzie za pomocą ankiet przeprowadzonych po zakończeniu szkolenia. Zakładane rezultaty Suma kontrolna: C-4449-E828 4

5 charakteryzują się także użytecznością, która zalicza się do najważniejszych zasad wydatkowania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych. Projekt zapewni kompleksowe podejście do potrzeb i oczekiwań BO. O sukcesie projektu stanowić będzie m.in. pozytywne ocenianie zajęć przez BO. Monitoring projektu polegał będzie na badaniu wzajemnych zależności między: trafnością, skutecznością, użytecznością oraz trwałością rezultatów. Odbywał się będzie poprzez wypełnianie ankiet i testów na początku, w trakcie i na końcu szkolenia. Oprócz tego menadżer projektu - jako opiekun grup szkoleniowych będzie wizytował zajęcia oraz będzie reagował na wszelkie uwagi i sugestie. Wyniki całościowe monitoringu zostaną opublikowane w folderze podsumowującym projekt. Przeprowadzona również zostanie ewaluacja. To wszystko pozwoli na dostosowanie projektu do potrzeb zgłaszanych przez uczestników i wskaże, które elementy wsparcia okazały się najbardziej przydatne dla BO. Osiągnięcie wszystkich zakładanych rezultatów projektu przyczyni się do poprawy sytuacji w lotnictwie cywilnym. Rezultaty zostaną upowszechnione. Pozytywna ocena jakości programu i zakresu szkoleń oraz głębsze rozpoznanie potrzeb BO, spowodują uruchomienie kolejnych edycji projektu o podobnej tematyce, w których będzie mogła zostać wykorzystana nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa od ponad 5 lat zajmuje się popularyzacją techniki lotniczej i wiedzy o lotnictwie. Od początku działalności przyjęło charakter szkoleniowy - cyklicznie od momentu powstania organizuje comiesięczne wykłady pt. "Polska Technika Lotnicza" we współpracy z Muzeum Techniki przy PKiN w Warszawie. SMIL jest również głównym organizatorem projektu konferencyjno - szkoleniowego "Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze" - w tym roku odbędzie się już piąta edycja tego projektu. Od momentu powstania SMIL zgodnie z celami swojej działalności statutowej podejmuje czynności wspierające rozwój zarówno osób fizycznych zatrudnionych i kształcących się w branży lotniczej jak i wspierania rozwoju przedsiębiorstw lotniczych Mazowsza. Dzięki zorganizowanym wyjazdom, szkoleniom symulatorowym dla przyszłych inżynierów, imprezom lotniczym umożliwiającym kontakt studentów - przyszłych pracowników sektora lotniczego Mazowsza z przedsiębiorcami, pomagamy kreować nurt kształcenia tychże pracowników zapewniając lepiej dostosowaną do potrzeb rynku kadrę na przyszłość. Bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw lotniczego Mazowsza jest również utworzony przy współpracy Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa wraz z przedsiębiorstwami lotniczymi, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami otoczenia biznesu - Mazowiecki Klaster Lotniczy, który obejmie patronatem również niniejszy projekt dodając mu prestiżu i jeszcze mocniej dostosowując jego realizację do zapotrzebowań lotniczych przedsiębiorstw Mazowsza odnośnie wyszkolenia kadr. Do struktury zarządzania projektem wejdą: menadżer projektu, oraz specjalista do spraw przetargów. Projekt będzie zarządzany w oparciu o europejskie standardy zarządzania projektami lotniczymi, co ułatwi jego realizację, zapewni osiągnięcie zamierzonych rezultatów przy spełnieniu wymagań jakościowych, w określonym w projekcie czasie i przy założonym budżecie. Projektodawca w ramach projektu będzie stosował się do zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Obsługa księgowa, koszty mat. biurowych i eksploatacyjnych, audyt projektu, trenerzy - zapytanie o cenę/przetarg nieograniczony. Pozostałe koszty nie będą podlegały procedurze przetargowej. Z uwagi na chęć jak najlepszej realizacji projektu raz na dwa tygodnie organizowane będzie spotkanie robocze całego zespołu zaangażowanego w realizację projektu, mające na celu wymianę spostrzeżeń i ewentualnych uwag, które mogłyby zagrozić sprawnej realizacji projektu. Kluczowymi osobami zaangażowanymi w projekt będą menadżer projektu oraz pracownik sekretariatu. Osoba zatrudniona na stanowisku menadżera projektu będzie posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z branżą lotniczą. Menadżer odpowiadać będzie całościowo za prawidłową realizację projektu w wymiarach merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Sprawować będzie pieczę i nadzór nad pracą pozostałych członków zespołu projektowego. Do obowiązków menadżera należeć będzie m.in.:kierowanie realizacją projektu, nadzór nad poszczególnymi obszarami wydzielonymi (np. promocja, rekrutacja, itd.), kontakt z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, promocją, przygotowaniem planu i harmonogramu szkoleń, identyfikacją i rekrutacją trenerów, rekrutacją BO, czuwaniem nad przestrzeganiem harmonogramu, monitoringiem i kontrolą szkolenia. Do projektu zatrudnieni zostaną również: specjalista do spraw przetargów, trenerzy, pracownik biurowy. Zlecona zostanie obsługa księgowa projektu. Zadaniami pracownika biurowego będzie organizowanie pracy biura realizacji projektu, porządkowanie dokumentacji związanej z projektem, koordynowanie pracy trenerów oraz pomoc menadżerowi projektu w jego obowiązkach. Wszystkie osoby zatrudnione w projekcie są niezbędne do prawidłowej jego realizacji - posiadać będą także niezbędne doświadczenie zawodowe. Zarządzanie oraz funkcje administracyjne projektu zlokalizowane będą w wynajętym, dobrze wyposażonym biurze projektu w Suma kontrolna: C-4449-E828 5

6 Warszawie. Projektodawca posiada sprzęt, który przeznaczy do obsługi projektu (zarządzanie i proces szkoleniowy). Obniża to koszty projektu nie obniżając jego wartości merytorycznej. Wynajęte zostaną sale szkoleniowe z pełnym wyposażeniem w sprzęt. Trenerami będą osoby sprawdzone, posiadające niezbędne do potwierdzenia swoich wysokich kwalifikacji dokumenty. Przychód Projektodawcy - brak - projektodawca dąży do realizacji swoich działań statutowych. Suma kontrolna: C-4449-E828 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2009 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,00 zł ,00 zł Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł Zadanie 1 : Zarządzanie projektem ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 2 : Reklama projektu i rekrutacja BO ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : Kurs - trening kontroli emocji ,00 zł ,00 zł podwykonawstwo w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 4 : Kurs - teoria do licencji PPL ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 5 : Kurs - praktyka do licencji PPL ,00 zł ,00 zł podwykonastwo w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 6 : Egzaminy ULC ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Koszty pośrednie ,00 zł ,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0.00 % 0.00 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,00 zł ,00 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,42 zł Suma kontrolna: C-4449-E828 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: C-4449-E828 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2009 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - przygotowanie realizacji Etap 2 - wdrażanie Etap 3 - zamknięcie i rozliczenie Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Specjalista do spraw przetargów - umowa zlecenie Liczba uczestników Zadanie 2 - Reklama projektu i rekrutacja BO Etap 1 - Druk i opracowanie materiałów informacyjnych Etap 2 - Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych Etap 3 - Oznakowanie materiałów dydaktycznych - naklejki Etap 4 - Oznakowanie biur realizacji projektu i sal szkoleniowych Etap 5 - Rekrutacja Etap 6 - Druk i opracowanie folderów informujących o osiągniętych rezultatach Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników Zadanie 3 - Kurs - trening kontroli emocji - podwykonawstwo Etap 1 - Trening kontroli emocji - podwykonastwo Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników Zadanie 4 - Kurs - teoria do licencji PPL Etap 1 - Teoria do licencji PPL Etap 2 - Zajęcia e-learningowe Etap 3 - Uruchomienie platformy e-lerningowej Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Trenerzy szkoleń teoretycznych Liczba uczestników Zadanie 5 - Kurs - praktyka do licencji PPL - podwykonastwo Etap 1 - Praktyka do licencji PPL - podwykonastwo Zaangażowany personel Suma kontrolna: C-4449-E828 9

10 Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników Zadanie 6 - Egzaminy ULC Etap 1 - Egzamin ULC teoretyczny Etap 2 - Egzamin ULC praktyczny Zaangażowany personel Menadżer projektu - umowa o pracę 1 etat Pracownik sekretariatu - umowa o pracę 1 etat Liczba uczestników 26 Suma kontrolna: C-4449-E828 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. Menadżer projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł ,00 zł 2. Kierownik projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł ,00 zł 3. Specjalista do spraw przetargów NIE NIE miesiąc ,00 zł 5 000,00 zł Zadanie 2: Reklama projektu i rekrutacja BO 4. Druk i opracowanie biuletynów informacyjnych 5. Oznakowanie materiałów dydaktycznych - naklejki 6. Oznakowanie biura realizacji projektu i sal szkoleniowych 7. Druk i opracowanie folderów informujących o osiągniętych rezultatach Zadanie 3: Kurs - trening kontroli emocji - podwykonawstwo ,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł ,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł 3 000,00 zł NIE NIE sztuki 4 50,00 zł 200,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8. trening kontroli emocji NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł Zadanie 4: Kurs - teoria do licencji PPL 9. koszt trenerów teorii do licencji PPL ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 10. koszt trenerów e-learning NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 11. wynajem sal na zajęcia teoretyczne 12. wynajem sal na zajęcia e-learningu NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł ,00 zł 13. materiały dydaktyczne NIE NIE sztuka ,00 zł 7 800,00 zł 14. platforma e-lerningowa NIE NIE sztuka ,00 zł ,00 zł Zadanie 5: Kurs - praktyka do licencji PPL - podwykonastwo 15. Zajęcia praktyczne do licencji PPL - podwykonawstko Zadanie 6: Egzaminy ULC ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł ,00 zł 16. egzamin ULC teroetyczny NIE NIE osoba ,00 zł 5 200,00 zł 17. egzamin ULC praktyczny NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich ,00 zł 0.00 % 0,00zł 0.00 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: C-4449-E828 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. Menadżer projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł 2. Kierownik projektu NIE NIE miesiąc ,00 zł 3. Specjalista do spraw przetargów NIE NIE miesiąc 5 000,00 zł Zadanie 2: Reklama projektu i rekrutacja BO 4. Druk i opracowanie biuletynów informacyjnych 5. Oznakowanie materiałów dydaktycznych - naklejki 6. Oznakowanie biura realizacji projektu i sal szkoleniowych 7. Druk i opracowanie folderów informujących o osiągniętych rezultatach Zadanie 3: Kurs - trening kontroli emocji - podwykonawstwo ,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł NIE NIE sztuki 3 000,00 zł NIE NIE sztuki 200,00 zł NIE NIE sztuki ,00 zł ,00 zł 8. trening kontroli emocji NIE NIE osoba ,00 zł Zadanie 4: Kurs - teoria do licencji PPL 9. koszt trenerów teorii do licencji PPL ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 10. koszt trenerów e-learning NIE NIE godz ,00 zł 11. wynajem sal na zajęcia teoretyczne 12. wynajem sal na zajęcia e-learningu NIE NIE godz ,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 13. materiały dydaktyczne NIE NIE sztuka 7 800,00 zł 14. platforma e-lerningowa NIE NIE sztuka ,00 zł Zadanie 5: Kurs - praktyka do licencji PPL - podwykonastwo 15. Zajęcia praktyczne do licencji PPL - podwykonawstko Zadanie 6: Egzaminy ULC ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł 16. egzamin ULC teroetyczny NIE NIE osoba 5 200,00 zł 17. egzamin ULC praktyczny NIE NIE osoba ,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich ,00 zł 0.00 % 0,00 zł 0.00 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: C-4449-E828 12

13 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Koszty pośrednie to wynajem biura projektu, obsługa księgowa, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszt usług telekomunikacyjnych, prowadzenie konta bankowego, audyt projektu, koszt zabezpieczenia, ewaluacja oraz druk dyplomów ukończenia szkolenia. Wszystko to są elementy niezbędne do prawidłowego przebiegu projektu, a zatem wartość kosztów pośrednich jest uzasadniona. Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: C-4449-E828 13

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.01 (luty 2007)

PROJEKT 2.01 (luty 2007) PROJEKT 2.01 (luty 2007) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Maksymalna ilość znaków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Beneficjent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY PROJEKT NR WND-POKL.09.05.00-04-149/08 PT. INICJATOR SPOŁECZNY INICJATYWA EDUKACYJNA W NASZYCH RĘKACH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. FORMULARZ APLIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie

Wyobraźnia w budowie Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyobraźnia w budowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Wyobraźnia w

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-...

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-2-008/5 wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Wzór Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 1. W formularzu należy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie znajdują zastosowania w danym przypadku należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA DO PROJEKTU DROGA DO SUKCESU! Projekt Droga do sukcesu! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez AMD GROUP Michał Drymajło, na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej

Wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej Wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej Informacje o Wnioskodawcy Pełna nazwa: Status prawny: Dokładny adres: ulica: nr domu: nr lokalu: miejscowość:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT PROJEKT ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w projekcie Akademia Policjanta realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Radomiu

Bardziej szczegółowo

otwarty nabór partnera do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu Senior WIGOR dla 20 osób w wieku 60+.

otwarty nabór partnera do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu Senior WIGOR dla 20 osób w wieku 60+. W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ofert na wsparcie finansowe jednostek samorządu w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR, realizowanego w ramach programu wieloletniego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II Załącznik nr 5 do uchwały nr 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r. Wniosek złożono Nr sprawy: w...pfron w dniu... Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru

Bardziej szczegółowo

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Projektodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Projektodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych Data wpływu (wypełnia PCPR) Nr sprawy (wypełnia PCPR) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III Obszar D likwidacja barier transportowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III Wniosek złożono w PCPR w Policach w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PCPR Pouczenie: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 2 do zarządzenia Wniosek złożono w PCPR w Żywcu w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia)

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia) Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! 2.0. Oferta złożona w związku z Zaproszeniem Ministra Nauki i

Bardziej szczegółowo