- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27

2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla grupy Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, pracowników zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkół i placówek, zwane dalej Zadaniem. Zadanie obejmuje w szczególności: Etap I przygotowanie do przeprowadzenia szkoleń: 1) przygotowanie scenariusza zajęć, 2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych 4) przygotowanie ankiet, testów, certyfikatów, 5) przygotowanie strony internetowej. Etap II przeprowadzenie szkoleń: 1) rekrutacja uczestników, 2) wydruk materiałów szkoleniowych oraz dostarczenie materiałów konferencyjnych (notatniki, długopisy), 3) zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń (w cyklu 14-dniowym), 4) ewaluacja zadania i przygotowanie raportu. Zadanie jest realizowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, wdrażanego przez Zamawiającego Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2013 r., w tym co najmniej osób zakończy pełen cykl szkoleniowy (14 dni) do 31 grudnia Ilekroć w dokumencie jest mowa o szkoleniu należy przez to rozumieć przeprowadzanie cyklu 14-dniowego. II. Cele i kontekst Zadania 1. Kontekst Zadania Reformy przeprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nakładają na szkoły i placówki oświatowe wymagania, które wynikają przede wszystkim z nowych oczekiwań wobec szkoły. Aby placówki oświatowe potrafiły im sprostać, potrzebują odpowiedniego systemu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli. Nowoczesny system powinien Strona: 2/27

3 przechodzić od okazjonalnych jednorazowych, niepowiązanych ze sobą form pomocy do kompleksowego świadczenia usług na rzecz pojedynczych nauczycieli i szkoły jako całości. Kompleksowość tę można rozpatrywać jako obejmującą cały proces pomocy, składający się z następujących elementów: diagnozy potrzeb beneficjenta, przygotowanie pomocy na miarę jego potrzeb, realizację wsparcia połączoną z bieżącym monitorowaniem postępu prac, wspólną ocenę efektów działania i wdrożenie wniosków. Prawidłowe funkcjonowanie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół zależy w dużej mierze od kompetencji osób odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wsparcia. Pełnienie roli Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji będzie wymagało bowiem szerokiego, interdyscyplinarnego wachlarza umiejętności, wiedzy i doświadczenia. 2. Cel Zadania Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Uczestnicy szkoleń: a. uzyskają kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w charakterze SORE, b. zostaną wprowadzeni w rolę zawodową konsultanta rozwoju organizacyjnego, tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera organizacje w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju, c. rozwiną umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, prowadzonych w oparciu o ustandaryzowane roczne plany wspomagania szkoły ukierunkowane na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i w określonym celu, d. wezmą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowywaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem kompleksowych zmian w toku realizacji rocznych planów wspomagania szkoły. Wartością dodaną szkoleń ma być wzrost świadomości uczestników w zakresie potrzeby zmiany podejścia do zarządzania rozwojem oraz zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 3. Grupa docelowa Szkolenia są adresowane do grupy osób, które będą pełniły funkcję Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Osoby te, wyznaczone przez poszczególne powiaty (6 osób z każdego powiatu), są w większości pracownikami instytucji wsparcia szkoły, tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Pozostałe osoby, głównie pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zostaną wskazane przez Zamawiającego. III. Zakres tematyczny szkoleń III.1 Zakres merytoryczny cyklu szkoleniowego: Strona: 3/27

4 Program szkolenia obejmuje bloki tematyczne rozwijające wiedzę i umiejętności uczestników w następujących obszarach zagadnień: - idea i metody rozwoju organizacyjnego (ang. Organizational Development), - uwarunkowania i mechanizmy zmiany organizacyjnej na wszystkich poziomach funkcjonowania szkoły, - rola, zadania i kompetencje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, - kluczowe wyzwania rozwojowe polskich szkół, - diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, m.in. w oparciu o wyniki ewaluacji prowadzonej przez system nadzoru pedagogicznego oraz o realizowane przez SORE w szkołach procesy diagnostyczne, - formułowanie celów procesów rozwojowych i kontraktowanie ich realizacji w ramach standardowych rocznych planów wspomagania szkoły, - realizacja standardowych rocznych planów wspomagania szkoły, - metody i narzędzia tworzenia lokalnych międzyszkolnych sieci współpracy, - skuteczna współpraca w zespołach. III.2. Program szkolenia obejmuje 14 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych pogrupowanych w pięć modułów: w tym 2 moduły czterodniowe oraz 3 dwudniowe. III.3. Ramowy program zajęć: Moduł 1. Podstawy rozwoju organizacyjnego Dzień 1. Uwarunkowania rozwoju organizacyjnego polskiej szkoły Dzień 2. Zadania i kompetencje Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 1, test wiedzy Moduł 2. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły Dzień 1. Diagnoza potrzeb rozwojowych - podstawowe koncepcje i narzędzia Dzień 2. Prowadzenie wywiadów diagnostycznych - techniki konwersacji coachingowej Dzień 3. Prowadzenie warsztatów diagnostycznych - techniki koncepcyjnej pracy grupowej Dzień 4. Formułowanie i komunikowanie wniosków z diagnozy Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 2, raport z diagnozy potrzeb Moduł 3. Projektowanie wsparcia rozwojowego Dzień 1. Formułowanie celów wsparcia rozwojowego Dzień 2. Formy i metody wspierania rozwoju Dzień 3. Ramy organizacyjne wsparcia w projektach systemowych Dzień 4. Planowanie działań rozwojowych Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 3, koncepcja wsparcia rozwojowego Moduł 4. Zarządzanie projektem rozwojowym Dzień 1. Kontraktowanie i koordynacja działań rozwojowych Dzień 2. Monitoring i ewaluacja procesów wsparcia Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 4, kontrakt ze szkołą Moduł 5. Realizacja wsparcia rozwojowego Dzień 1. Superwizja wsparcia rozwojowego Dzień 2. Egzamin końcowy Strona: 4/27

5 III.4. Szczegółowy program zajęć: MODUŁ 1: PODSTAWY ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO Celem pierwszego modułu szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do skutecznej pracy w roli Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE). Uczestnicy dogłębnie zrozumieją różnice efektywności, jakie zachodzą pomiędzy systemami indywidualnego wsparcia osób (np. dotychczasowy system doskonalenia kompetencji nauczycieli) a systemami całościowego wsparcia rozwojowego realizowanego na poziomie organizacji. Nauczą się patrzeć na indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników szkół w szerszym kontekście systemowym. Poznają koncepcję nowej roli zawodowej Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) osoby wspierającej szkołę w budowaniu trwałych, samoodnawiających się mechanizmów organizacyjnych, które zaspokajają indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników i jednocześnie pozwalają na uczenie się i rozwój całej organizacji. DZIEŃ 1: UWARUNKOWANIA ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO POLSKIEJ SZKOŁY blok 1 blok 2 Cele programu szkoleniowego oraz cele uczestników Założenia projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspieraniu szkół Kluczowe wyzwania rozwojowe polskiej szkoły Diagnoza stanu wyjściowego: efektywność i ograniczenia aktualnego modelu wspierania szkół Uczestnicy poznają się wzajemnie Uczestnicy znają cele i spodziewane rezultaty rozpoczynającego się programu szkoleniowego Uczestnicy znają założenia projektów, w których uczestniczą Uczestnicy rozumieją kluczowe wyzwania jakościowe przed jakimi stoi większość placówek oświatowych w Polsce Uczestnicy rozumieją kluczowe wyzwania przed jakimi stoi system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół blok 3 Koncepcja rozwoju organizacyjnego Istota zmiany organizacyjnej Typy zmian organizacyjnych i poziomy trudności w ich wdrażaniu Uczestnicy rozumieją istotne różnice, jakie zachodzą pomiędzy systemami indywidualnego wsparcia osób (np. dotychczasowy system doskonalenia kompetencji nauczycieli) a systemami całościowego wsparcia rozwojowego realizowanego na poziomie organizacji Uczestnicy potrafią patrzeć na indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników szkół w szerszym kontekście systemowym Strona: 5/27

6 blok 4 Roczne plany wspomagania szkoły studia przypadku Koncepcja sieci współpracy i doskonalenia Uczestnicy znają założenia programowe form wsparcia, jakie Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) realizować będą w ramach powiatowych projektów systemowych. Uczestnicy znają przykładowe sposoby realizacji nowych dostępnych form wsparcia dla szkół DZIEŃ 2: ZADANIA I KOMPETENCJE SZKOLNEGO ORGANIZATORA ROZWOJU EDUKACJI blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Rola SORE na tle innych ról zawodowych związanych ze wspomaganiem rozwoju Profile kompetencyjne i zadania Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) Autodiagnoza uczestników w odniesieniu do profilu kompetencyjnego Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji Zasady udziału i zaliczenia cyklu szkoleniowego Idea portfolio SORE Zadanie zaliczeniowe Podsumowanie modułu Uczestnicy potrafią wyjaśnić podobieństwa i różnice, jakie zachodzą pomiędzy rolą zawodową Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) a innymi pokrewnymi rolami zawodowymi (doradca metodyczny, szkoleniowiec, coach, koordynator projektu edukacyjnego, wizytator itp.) Uczestnicy znają profil zadaniowokompetencyjny SORE Uczestnicy posiadają plastyczne wyobrażenie osoby dobrze wykonującej pracę SORE (sposób i organizacja pracy, postawa, zachowania) Uczestnicy mają świadomość własnych mocnych i słabszych stron w odniesieniu do modelu zadaniowo-kompetencyjnego SORE Uczestnicy znają zasady i wymagania związane z uczestnictwem w cyklu szkoleniowym Uczestnicy rozumieją cele i znaczenie portfolio zaliczeniowego Uczestnicy są zmotywowani do aktywnego, intensywnego uczenia się nowej roli zawodowej SORE Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 1, test wiedzy zadanie Pierwsze zadanie zaliczeniowe polega na samodzielnym wypełnieniu przez uczestników testu wiedzy, dotyczącego podstawowej idei rozwoju organizacyjnego, założeń nowego systemu wspomagania rozwoju szkół oraz zadań i kompetencji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Strona: 6/27

7 Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia testu wiedzy online, a następnie wydrukowania swoich odpowiedzi. Dokumentacja ta stanowi pierwszy rozdział portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia pierwszego modułu szkolenia jest wypełnienie testu wiedzy online w wyznaczonym terminie. MODUŁ 2: DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH SZKOŁY Zadaniem Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) będzie koordynacja procesów rozwojowych dobieranych do potrzeb szkoły w oparciu o katalog rocznych planów wspomagania. Kluczową funkcję w każdym z takich procesów pełnić będzie wnikliwa diagnoza faktycznych potrzeb rozwojowych szkoły, pozwalająca na daleko posunięte dostosowanie wsparcia i proponowanie adekwatnych rozwiązań. W trakcie tego modułu szkoleniowego uczestnicy nauczą się konsultacyjnego wspomagania szkół w rzetelnym i dogłębnym określaniu własnych potrzeb rozwojowych. Czterodniowy moduł stworzy uczestnikom możliwość intensywnego treningu umiejętności niezbędnych do realizacji procesów diagnostycznych w szkołach: poczynając od przygotowania diagnozy, poprzez techniki prowadzenia wywiadów i warsztatów diagnostycznych, aż po sposoby umiejętnego formułowania i prezentowania wniosków z przeprowadzonej diagnozy. DZIEŃ 1: DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PODSTAWOWE KONCEPCJE I NARZĘDZIA blok 1 Rola diagnozy potrzeb w Uczestnicy rozumieją znaczenie diagnozy procesach rozwojowych potrzeb w procesach rozwojowych Uczestnicy potrafią wyjaśnić wpływ diagnozy potrzeb (przeprowadzonej poprawnie lub błędnie) blok 2 blok 3 Źródła informacji o potrzebach rozwojowych placówek oświatowej Model procesu diagnostycznego Inspektor badacz coach usługodawca: optymalna pozycja Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w procesie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły Zarządzanie relacją diagnostyczną oraz oczekiwaniami na przebieg i rezultaty procesu rozwojowego Uczestnicy potrafią zidentyfikować wszystkie najważniejsze źródła informacji o potrzebach rozwojowych konkretnej diagnozowanej placówki oświatowej Uczestnicy znają i rozumieją wzorcowy model procesu diagnostycznego Uczestnicy rozumieją oczekiwania i postawy, jakie wobec SORE przyjmować może dyrekcja i społeczność diagnozowanej szkoły Uczestnicy potrafią efektywnie zarządzać własną rolą w relacji diagnostycznej Uczestnicy potrafią radzić sobie z oporem uczestników procesu diagnostycznego Strona: 7/27

8 blok 4 i oporem wobec konsultanta (SORE) Planowanie i kontraktowanie działań diagnostycznych Uczestnicy potrafią stosować wzorcowy model procesu diagnostycznego adaptując go do potrzeb konkretnej sytuacji Uczestnicy potrafią udzielić informacji o planowanym przebiegu procesu diagnostycznego i zaprosić jego uczestników do wspólnej pracy DZIEŃ 2: PROWADZENIE WYWIADÓW DIAGNOSTYCZNYCH TECHNIKI KONWERSACJI COACHINGOWEJ blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Relacja coachingowa i postawa coacha w wywiadach diagnostycznych Model wywiadu diagnostycznego Sztuka zadawania pytań otwartych Orientacja na problem a orientacja na rezultat Niedyrektywność w konwersacjach coachingowych Radzenie sobie z obiekcjami i oporem rozmówcy Uczestnicy rozumieją pojęcie i istotę coachingu Uczestnicy potrafią uzasadnić stosowanie podejścia coachingowego w wywiadach diagnostycznych Uczestnicy znają i rozumieją wzorcowy scenariusz wywiadu diagnostycznego Uczestnicy potrafią przeprowadzić niedyrektywny, zorientowany na rezultat wywiad diagnostyczny zgodnie ze wzorcowym scenariuszem Uczestnicy potrafią zarządzać obiekcjami i oporem grupy w trakcie wywiadów diagnostycznych DZIEŃ 3: PROWADZENIE WARSZTATÓW DIAGNOSTYCZNYCH TECHNIKI KONCEPCYJNEJ PRACY GRUPOWEJ blok 1 blok 2 Cele i założenia grupowych warsztatów diagnostycznych Model warsztatu diagnostycznego Uczestnicy rozumieją rolę grupowych warsztatów diagnostycznych w procesie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły Uczestnicy potrafią zidentyfikować osoby, których udział w warsztatach diagnostycznych jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu diagnozy Uczestnicy znają i rozumieją wzorcowy scenariusz warsztatu diagnostycznego Techniki pracy warsztatowej Uczestnicy potrafią zaplanować i zrealizować warsztat diagnostyczny zgodnie ze wzorcowym Strona: 8/27

9 blok 3 blok 4 Narzędzia coachingowe w pracy z grupą Radzenie sobie z obiekcjami i oporem grupy scenariuszem Uczestnicy potrafią stosować w warsztacie diagnostycznym podstawowe narzędzia teamcoachingu Uczestnicy potrafią zarządzać obiekcjami i oporem grupy w trakcie warsztatów diagnostycznych DZIEŃ 4: FORMUŁOWANIE I KOMUNIKOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Techniki gromadzenia informacji i obserwacji diagnostycznych Informacja zwrotna i parafraza w podsumowaniu procesu diagnostycznego Diagnoza jako interwencja Uczestnicy potrafią odróżnić informacje pozyskiwane do rozmówców w toku procesu diagnostycznego od własnych obserwacji i odczuć Uczestnicy potrafią korzystać z informacji zgromadzonych w toku diagnozy Uczestnicy potrafią korzystać z własnych obserwacji i odczuć nasuwających się w toku diagnozy Uczestnicy rozumieją interwencyjny wymiar diagnozy potrzeb rozwojowych i potrafią efektywnie z niego korzystać Zadanie zaliczeniowe Uczestnicy są zmotywowani do jak najlepszego wykonania zadania zaliczeniowego Podsumowanie modułu Uczestnicy potrafią przeprowadzić diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 2, raport z diagnozy potrzeb zadanie Zadanie zaliczeniowe w 2. module szkoleniowym obejmuje zespołowe przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych wybranej szkoły w Powiecie. Zadanie to realizowane będzie wspólnie przez dwóch uczestników oddelegowanych z danego Powiatu do udziału w szkoleniach. Uczestnicy zobowiązani są do przeprowadzenia diagnozy w oparciu o narzędzia i metody poznane w trakcie szkolenia. Po przeprowadzeniu diagnozy uczestnicy przygotowują raport z diagnozy zgodnie z przekazanym im wzorem. Raport tworzy kolejny rozdział portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia drugiego modułu szkolenia jest przesłanie w wyznaczonym terminie drugiego rozdziału portfolio SORE. Strona: 9/27

10 MODUŁ 3: PROJEKTOWANIE WSPARCIA ROZWOJOWEGO Celem tego modułu szkoleniowego jest przygotowanie uczestników do projektowania adekwatnych i skutecznych interwencji rozwojowych, a więc zestawów działań w optymalny sposób (i możliwie trwale) zaspokajających zdiagnozowane potrzeby rozwojowe szkoły. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) dysponować będą szerokim instrumentarium rocznych planów wspomagania oraz rozmaitych form i metod wspierania rozwoju. Ich zadanie polegać będzie m.in. na dokonywaniu wyboru takich środków rozwojowych, które będą najbardziej skuteczne w każdym konkretnym przypadku. Aby móc dobrze realizować to zadanie, SORE potrzebują (1.) umiejętności precyzyjnego formułowania celów procesów rozwojowych, (2.) dobrego rozumienia możliwości i ograniczeń każdej z dostępnych dróg realizacji celów oraz (3.) treningu i praktyki w wytyczaniu takich dróg. Czterodniowy moduł szkoleniowy Projektowanie wsparcia rozwojowego dostarczy im wiedzy, umiejętności i doświadczeń niezbędnych do uzyskania sprawności w tym zakresie. DZIEŃ 1: FORMUŁOWANIE CELÓW WSPARCIA ROZWOJOWEGO blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Cele a problemy: różnica pomiędzy rozwiązywaniem problemów a realizacją celów Rama Rezultatu i myślenie w kategoriach rezultatów Od diagnozy potrzeb do sformułowania celu studia przypadków Warsztaty formułowania celów wsparcia studia przypadków Warsztaty formułowania celów wsparcia kontynuacja i podsumowanie Uczestnicy rozumieją różnicę pomiędzy nastawieniem na rozwiązywanie problemów a nastawieniem na realizację celów Uczestnicy potrafią rozpoznawać obie postawy w różnych kontekstach i przykładach Uczestnicy potrafią biegle przeformułowywać problemy na cele rozwojowe Uczestnicy potrafią sformułować cele rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 Uczestnicy potrafią sformułować cele rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 Uczestnicy potrafią sformułować cele rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 DZIEŃ 2: FORMY I METODY WSPIERANIA ROZWOJU blok 1 Formy i metody pracy Uczestnicy znają podstawowe formy konsultingowej pracy konsultingowej prowadzonej w paradygmacie rozwoju organizacyjnego Uczestnicy rozumieją możliwości i Strona: 10/27

11 blok 2 blok 3 blok 4 Formy i metody pracy trenerskiej Formy i metody pracy coachingowej Formy i metody wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ograniczenia różnych form i metod stosowanych w pracy konsultanta rozwoju organizacyjnego Uczestnicy znają podstawowe formy pracy trenerskiej Uczestnicy rozumieją możliwości i ograniczenia różnych form i metod stosowanych w pracy trenera Uczestnicy znają podstawowe formy pracy coachingowej Uczestnicy rozumieją możliwości i ograniczenia różnych form i metod stosowanych w pracy coacha Uczestnicy znają podstawowe formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Uczestnicy rozumieją możliwości i ograniczenia różnych form i metod stosowanych w toku wsparcia psychologiczno-pedagogicznego DZIEŃ 3: RAMY ORGANIZACYJNE WSPARCIA W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH blok 1 blok 2 blok 3 Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Realizacja projektu edukacyjnego Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły -Budowa systemu wsparcia pracy wychowawców klas Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Budowa szkolnego pragrmu współpracy ze środowiskiem lokalnym Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu Uczestnicy znają założenia rocznych planów wspomagania szkół dostępnych w ramach powiatowych projektów systemowych POKL Uczestnicy dysponują scenariuszami (studia przypadków) przedstawiającymi przebieg wzorcowych procesów wsparcia Uczestnicy znają założenia programowe rocznych planów wspomagania dostępnych w ramach powiatowych projektów systemowych POKL Uczestnicy dysponują scenariuszami (studia przypadków) przedstawiającymi przebieg wzorcowych procesów wsparcia Uczestnicy znają założenia programowe rocznych planów wspomagania dostępnych w Strona: 11/27

12 blok 4 wspomagania szkoły Organizacja i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjnozawodowego Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Organizacja pracy zespołów nauczycielskich Sieci współpracy i doskonalenia Scenariusze pracy sieci ramach powiatowych projektów systemowych POKL Uczestnicy dysponują scenariuszami (studia przypadków) przedstawiającymi przebieg wzorcowych procesów wsparcia Uczestnicy znają założenia organizacyjne lokalnych sieci współpracy i doskonalenia koordynowanych przez SORE w ramach powiatowych projektów systemowych POKL 3 Uczestnicy dysponują zestawem scenariuszy i narzędzi służących do moderowania sieci współpracy i doskonalenia DZIEŃ 4: PLANOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH blok 1 Warsztaty projektowania Uczestnicy potrafią zaprojektować wsparcia studia przypadków wsparcie rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania blok 2 blok 3 blok 4 Warsztaty projektowania wsparcia studia przypadków zaliczeniowego nr 2 Uczestnicy potrafią zaprojektować wsparcie rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 Zadanie zaliczeniowe Uczestnicy są zmotywowani do jak najlepszego wykonania zadania zaliczeniowego Podsumowanie modułu Uczestnicy potrafią projektować wsparcie rozwojowe dla szkół adekwatnie wyznaczając cele i zakres wsparcia w obrębie standardowych ofert doskonalenia Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 3, koncepcja wsparcia rozwojowego zadanie Zadanie zaliczeniowe po tym module polega na przeprowadzeniu kolejnego po zdiagnozowaniu potrzeb etapu pracy z wybraną szkołą w Powiecie. Uczestnicy (pracując w parach) opracowują i uzgadniają ze szkołą koncepcję wsparcia rozwojowego. Poprawnie przygotowana koncepcja merytoryczna (1.) ściśle odnosi się do potrzeb zdiagnozowanych w ramach poprzedniego etapu pracy ze szkołą, (2.) mieści się w ramach organizacyjnych wsparcia dostępnego Strona: 12/27

13 dla szkół w projektach systemowym, (3.) jest przygotowana zgodnie z zasadami projektowania prezentowanymi w trakcie trzeciego modułu szkoleń oraz (4.) jest uzgodniona ze szkołą, dla której została stworzona. Gotowa koncepcja wsparcia rozwojowego staje się trzecim rozdziałem portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia tego modułu szkolenia jest przesłanie w wyznaczonym terminie 3. rozdziału portfolio SORE. MODUŁ 4: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ROZWOJOWYM Dwudniowy moduł szkoleniowy Zarządzanie projektem rozwojowym przygotuje uczestników do sprawnej koordynacji procesów rozwojowych w szkołach. Uczestnicy nauczą się korzystać z kilku narzędzi menedżerskich służących do zarządzania projektami, opracowanych specjalnie na potrzeby realizacji ofert wsparcia przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Najważniejszym z nich jest formalny kontrakt regulujący szczegółowo: cele, zakres, harmonogram i budżet działań rozwojowych oraz podział zadań i odpowiedzialności obu stron kontraktu: szkoły i zespołu projektowego. Korzystanie z tego narzędzia pomoże SORE odpowiednio negocjować a następnie monitorować realizację ofert wsparcia. Pozostałe narzędzia wspomogą SORE w zarządzaniu realizacją zadań przez poszczególnych członków zespołu projektowego, zarządzaniu przepływem informacji w zespole, w sprawozdawczości oraz w przeprowadzaniu ewaluacji efektów działań rozwojowych. DZIEŃ 1: KONTRAKTOWANIE I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH blok 1 blok 2 blok 3 Kontraktowanie celów, zadań i zakresów odpowiedzialności w ramach standardowych rocznych planów wspomagania Cele zadania zasoby: poziomy logiczne w formułowaniu zakresu wsparcia Kamienie milowe, ścieżka krytyczna i priorytetyzacja zadań w realizacji standardowych rocznych planów wspomagania Sporządzanie dokumentów kontraktowych Granice odpowiedzialności za rezultat Zakresy odpowiedzialności SORE, zewnętrznych ekspertów, Uczestnicy potrafią sprawnie operacjonalizować procesy wsparcia rozwojowego w szkołach Uczestnicy potrafią korzystać z kluczowych narzędzi służących do koordynacji procesów wsparcia (kontrakt ze szkołą i platforma elektroniczna) Uczestnicy rozumieją wymagania związane z dokumentacją pracy Uczestnicy rozumieją zakresy odpowiedzialności SORE, zewnętrznych ekspertów, dyrektorów szkół oraz uczestników projektów rozwojowych w Strona: 13/27

14 blok 4 dyrektorów szkół oraz uczestników projektów rozwojowych Kontraktowanie i egzekwowanie zobowiązań w zespole projektowym Zarządzanie przepływem informacji w zespole projektowym procesie realizacji standardowych rocznych planów wspomagania Uczestnicy potrafią kontraktować i egzekwować odpowiedni poziom zaangażowania członków zespołu projektowego Uczestnicy potrafią efektywnie zarządzać przepływem informacji w zespole projektowym DZIEŃ 2: MONITORING I EWALUACJA PROCESÓW WSPARCIA blok 1 Narzędzia monitoringu i Uczestnicy znają i potrafią ewaluacji SORE stosować standardowe narzędzia monitoringu i ewaluacji opracowane blok 2 blok 3 blok 4 Model ewaluacji wsparcia rozwojowego Zasady przeprowadzania i dokumentowania ewaluacji na potrzeby SORE Uczestnicy znają i potrafią stosować wzorcowy model ewaluacji wsparcia rozwojowego Uczestnicy potrafią przeprowadzić ewaluację wsparcia rozwojowego Uczestnicy potrafią odpowiednio udokumentować ewaluację wsparcia rozwojowego Zadanie zaliczeniowe Uczestnicy rozumieją zadanie zaliczeniowe Uczestnicy są zmotywowani do jak najlepszego wykonania zadania zaliczeniowego Podsumowanie modułu Uczestnicy są przygotowani do sprawnego zarządzania procesami realizacji wsparcia rozwojowego dla szkół Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 4, kontrakt ze szkołą zadanie Zadanie zaliczeniowe towarzyszące czwartemu modułowi szkolenia polega na przygotowaniu i zawarciu kontraktu ze szkołą. Kontrakt stanowiący podstawę realizacji rocznego planu wspomagania szkoły, opracowany zgodnie ze wzorem obowiązującym w projektach systemowych staje się kolejnym rozdziałem portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia czwartego modułu szkolenia jest przesłanie w wyznaczonym terminie 4. rozdziału portfolio SORE. Strona: 14/27

15 MODUŁ 5: ZESPOŁOWA REALIZACJA ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA SZKOŁY Celem ostatniego modułu szkolenia będzie wsparcie uczestników we wspólnej integracji wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie całego programu szkoleniowego oraz doświadczeń zgromadzonych w terenie w trakcie realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania w szkołach. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy wywiążą się z zadań egzaminacyjnych, wymagających efektywnego wykorzystania szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności rozwijanych w ramach całego cyklu szkoleniowego. DZIEŃ 1: SUPERWIZJA WSPARCIA ROZWOJOWEGO blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Warsztaty Action Learning podsumowanie doświadczeń z realizacji rocznych planów wspomagania Warsztaty Action Learning podsumowanie doświadczeń z realizacji rocznych planów wspomagania Warsztaty Action Learning podsumowanie doświadczeń z realizacji rocznych planów wspomagania Warsztaty Action Learning kontynuacja i podsumowanie Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji rocznych planów wspomagania Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania Uczestnicy potrafią skuteczniej rozwiązywać problemy i interpretować sytuacje, jakich doświadczają w pracy w roli SORE DZIEŃ 2: EGZAMIN KOŃCOWY blok 1 Prezentacje zaliczeniowe Uczestnicy potrafią oszacować własne elementów portfolio SORE postępy w przygotowaniu do pracy w charakterze SORE Uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat własnych osiągnięć oraz blok 2 Prezentacje zaliczeniowe elementów portfolio SORE kontynuacja obszarów do dalszego rozwoju Uczestnicy potrafią oszacować własne postępy w przygotowaniu do pracy w charakterze SORE Strona: 15/27

16 blok 3 blok 4 Prezentacje zaliczeniowe elementów portfolio SORE kontynuacja Podsumowanie i zakończenie cyklu szkoleniowego Uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat własnych osiągnięć oraz obszarów do dalszego rozwoju Uczestnicy potrafią oszacować własne postępy w przygotowaniu do pracy w charakterze SORE Uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat własnych osiągnięć oraz obszarów do dalszego rozwoju Uczestnicy są przygotowani do pracy w charakterze SORE Uczestnicy są zmotywowani do ciągłego doskonalenia i rozwoju kompetencji zawodowych w roli SORE IV. Sposób realizacji Zadania : Zadanie składa się z dwóch etapów. 1. Etap I PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W etapie I Wykonawca opracuje: A. Scenariusz zajęć W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu scenariusz zajęć ze wskazaniem dat i lokalizacji szkoleń oraz informacji nt. warunków noclegów i warunków szkoleń (sale, w których będą się odbywały szkolenia i posiłki). Scenariusz zajęć zostanie opracowany w oparciu o ramowy program zajęć oraz szczegółowy program zajęć oraz ewentualnie inne dokumenty, które Zamawiający uzna za niezbędne do przygotowania scenariusza zajęć, przekazane przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy. Scenariusz zajęć będzie oddzielny dla sesji dwudniowej i czterodniowej. Każdy scenariusz powinien zawierać: temat, cel szczegółowy, cele operacyjne, metody pracy, formy pracy, środki dydaktyczne, opis, oczekiwane rezultaty). Scenariusz zajęć powinien być zestandaryzowany, jednak Wykonawca powinien w miarę możliwości, starać się go dostosować do konkretnej grupy uczestników. Zaakceptowane przez Zamawiającego scenariusze zajęć będą stanowić podstawę pracy wszystkich trenerów przeprowadzających szkolenia. B. Materiały szkoleniowe Strona: 16/27

17 W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego scenariuszy zajęć poszczególnych sesji szkoleniowych Wykonawca przygotuje według wskazówek udzielonych przez Zamawiającego materiały szkoleniowe do poszczególnych modułów. C. Prezentacje multimedialne W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego scenariuszy zajęć poszczególnych sesji szkoleniowych Wykonawca przygotuje elektroniczną prezentację (np. w programie MS Power Point), ilustrującą przebieg szkolenia. Prezentacja będzie wykorzystywana przez trenerów podczas szkolenia. Prezentacja na szkolenie będzie zestandaryzowana, jednak Wykonawca powinien w miarę możliwości dostosować ją do konkretnej grupy uczestników. Wykonawca powieli prezentację dla wszystkich uczestników szkolenia. Przy wydruku prezentacji dla uczestników Wykonawca będzie dążył do racjonalnego zużycia papieru (np. wydruk dwustronny). Prezentacja zostanie umieszczona na stronie internetowej ORE przez Zamawiającego oraz na stronie internetowej utworzonej na potrzeby realizacji Zadania przez Wykonawcę. D. Ankiety ewaluacyjne i testy W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje: 1) testy sprawdzające wiedzę nt. zagadnień objętych szczegółowym programem zajęć po I i V module. 2) ankiety oceniające szkolenie, dotyczące oceny przez uczestników takich elementów jak: scenariusz zajęć i metody szkoleniowe, zdobycie nowej wiedzy przez uczestnika, przydatność szkolenia, zgodność materiałów szkoleniowych z ramowym programem zajęć, kompetencje trenerów, organizację szkolenia, dodatkowe potrzeby szkoleniowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem; 3) oświadczenie uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i deklaracje uczestnictwa w szkoleniach (zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zmawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy). E. Pozostałe materiały W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje: 1) wzór certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczeń o udziale w danym module dla osób, które nie ukończyły szkolenia, 2) wzór zaproszenia na szkolenia, 3) graficzną propozycję artykułów biurowych dla uczestników (długopisy i notatniki (zob. pkt 2 podpunkt 3.5 lit. E niniejszego rozdziału). F. Strona internetowa W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje do uruchomienia na potrzeby realizacji Zadania stronę internetową (serwis), na którym będzie zamieszczał w szczególności: _ informacje nt. harmonogramu Zadania, _ aktualności, _ materiały szkoleniowe, _ kontakty. Strona: 17/27

18 Zamawiający dopuszcza umieszczenie serwisu na stronie internetowej Wykonawcy. Strona zostanie podlinkowana do strony internetowej Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował stronę internetową. Wykonawca uruchomi newsletter dla uczestników szkoleń, który będzie przekazywał zainteresowanym bieżące informacje na temat Zadania oraz informacje merytoryczne na tematy objęte szkoleniem (minimum jeden kontakt w tygodniu na uczestnika począwszy od zrekrutowania uczestnika do końca realizacji Zadania). 2. Etap II PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I KONSULTACJI W etapie II Wykonawca zrealizuje następujące elementy: 1. Konsultacje dla trenerów Szkolenia będą prowadzone przez trenerów spełniających wymagania określone w rozdziale Wszyscy trenerzy zaangażowani w realizację Zadania są zobowiązani do udziału w konsultacjach merytorycznych przed rozpoczęciem realizacji szkoleń. Konsultacje zostaną zorganizowane przez Zamawiającego w Warszawie, w miejscu przez niego wskazanym, będą trwały jeden dzień. Zamawiający zaproponuje Wykonawcy dwa terminy konsultacji. Wszyscy trenerzy przed konsultacjami muszą być zaznajomieni z treścią scenariuszy zajęć. W konsultacjach dla trenerów weźmie także udział osoba wymieniona w pkt 2 podpunkt 2 niniejszego rozdziału). Ewentualne noclegi dla trenerów, osób reprezentujących Wykonawcę oraz dojazd na miejsce konsultacji Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Zamawiający zapewni salę na konsultacje oraz przerwy kawowe i lunch dla uczestników konsultacji. 2. Szkolenia pilotażowe Pełen 14-dniowy cykl szkoleniowy przeprowadzony dla dwóch pierwszych grup będzie miał charakter pilotażowy. Szkolenia te są wliczone w ogólną liczbą dni szkoleniowych. Szkolenia pilotażowe będą prowadzone na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym szczegółowego programu szkoleń oraz scenariusza zajęć. W szkoleniach pilotażowych weźmie udział przedstawiciel Zamawiającego. Celem szkoleń pilotażowych jest weryfikacja odbioru szkoleń przez uczestników, ocena jakości materiałów szkoleniowych oraz rozwiązań organizacyjnych. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi: a) ankietę oceniającą szkolenie pilotażowe, b) minimum 5 wywiadów z uczestnikami każdej grupy, obejmujących kwestie programowe i organizacyjne szkolenia, c) raport z przeprowadzonego badania ankietowego oraz wywiadów. Badanie służyć będzie wprowadzeniu ewentualnych korekt i poprawek do scenariusza zajęć, materiałów oraz sposobu prowadzenia szkoleń i ich organizacji. Przy organizacji szkoleń dla grup pilotażowych mają zastosowanie zasady określone w pkt. 3 (poniżej). Strona: 18/27

19 3. Szkolenia powiatowe 3.1. Sposób organizacji szkoleń A. Miejsca, w których zostaną przeprowadzone szkolenia będą znajdowały się w lokalizacjach umożliwiających łatwy dostęp dla uczestników szkoleń pochodzących ze wszystkich powiatów i będą obejmowały co najmniej miasta stanowiące stolice województw. W każdym regionie zostanie zorganizowana taka liczba grup szkoleniowych, która zapewni przeszkolenie uczestników z uwzględnieniem następujących wymagań: 1) z każdego powiatu zostanie zaproszona na szkolenie grupa maksymalnie sześciu SORE, 2) liczebność grupy będzie wynosić do 25 osób. W uzasadnionych przypadkach liczba osób w grupie może być zwiększona do 27, 3) dopuszcza się uczestnictwo w szkoleniu w danym regionie także osób spoza regionu, na wniosek lub za zgodą uczestnika. B. Szkolenie dla każdej grupy składa się z pięciu sesji: Moduł 1. Podstawy rozwoju organizacyjnego Moduł 2. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły Moduł 3. Projektowanie wsparcia rozwojowego Moduł 4. Zarządzanie projektem rozwojowym Moduł 5. Realizacja wsparcia rozwojowego C. Szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli (dopuszczalne są również dni ustawowo wolne od pracy) D. Szkolenia będą się zaczynały nie wcześniej niż o godz. 9:00 pierwszego dnia sesji dwudniowej i w sesji czterodniowej. Drugiego dnia sesji dwudniowej i podczas sesji czterodniowej szkolenia będą kończyły ok. godz. 15:00 (chyba że dana grupa ustali inaczej), przy czym łączna liczba godzin podczas sesji dwudniowej wyniesie nie mniej 16 godzin zegarowych (w tym przerwy), zaś podczas sesji jednodniowej nie miej niż 8 godzin zegarowych (w tym przerwy). F. Wykonawca przygotuje i wydrukuje imienne certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników, którzy wzięli udział we wszystkich sesjach. Potwierdzeniem udziału uczestnika w szkoleniu jest własnoręczny podpis na liście obecności każdego dnia szkolenia. Certyfikaty zostaną rozdane uczestnikom na ostatniej sesji lub przesłane pocztą przez Wykonawcę na adres podany w zgłoszeniu Rekrutacja uczestników a) Uczestnicy szkoleń będą się rekrutowali spośród osób wydelegowanych przez powiat, według wskazówek przekazanych przez Zamawiającego, a także spośród osób wskazanych przez Zamawiającegob) Wykonawca zapewni równą możliwość udziału w szkoleniach wszystkim osobom wyznaczonym przez powiat. Ponadto, Wykonawca: c) sporządzi listę teleadresową uczestników. Strona: 19/27

20 d) przygotuje zaproszenia na szkolenie, zawierające: informacje na temat szkolenia, program, harmonogram, informacje nt. zasad udziału oraz formularz zgłoszeniowy, w formie papierowej i elektronicznej. Adresatami zaproszeń będą powiaty. Zaproszenie będzie podpisane przez Zamawiającego. Wykonawca roześle ww. materiały faxem oraz pocztą elektroniczną. Jeżeli wysłanie ww. materiałów faxem do niektórych adresatów nie będzie możliwe Wykonawca wyśle je pocztą tradycyjną. Zaproszenia zostaną wysłane w terminie umożliwiającym skuteczną rekrutację, jednak nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego szkolenia. e) przeprowadzi nabór do poszczególnych grup szkoleniowych oraz roześle uczestnikom informacje na temat miejsca i terminu szkolenia. f) będzie na bieżąco potwierdzał udział poszczególnych osób w szkoleniach oraz w razie potrzeby podejmował kroki mające na celu zapewnienie frekwencji w poszczególnych szkoleniach. W przypadku, gdy zgłoszona dana osoba nie potwierdzi we wskazanym terminie swojej obecności, odwoła ją lub w przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc szkoleniowych Wykonawca przeprowadzi dodatkowy nabór na szkolenie. g) będzie prowadził elektroniczną bazę danych służbowych uczestników. W tym celu Wykonawca uzyska zgodę uczestników na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkolenia. Dane będą gromadzone i przetwarzane na odpowiedzialność Wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. h) będzie monitorował na bieżąco aktualność zgłoszeń oraz w razie potrzeby dokona właściwych aktualizacji. i) poinformuje uczestników mailowo lub, jeżeli w formularzu zastrzeżona będzie inna forma kontaktu, w tej formie nt. zakwalifikowania na szkolenie j) zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia rekrutacji za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy. Jednak nie może być to jedyna forma prowadzonej rekrutacji. k) rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasad równego dostępu, równych szans i równości płci. l) w każdym module szkoleniowym wchodzącym w skład 14-dniowego cyklu powinny uczestniczyć te same osoby. Zamawiający dopuszcza odstępstwo na wniosek podmiotu delegującego w uzasadnionych przypadkach. ł) Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnia pełnej frekwencji podczas wszystkich sesji szkoleniowych. Zamawiający przyjmuje, że przeszkolona liczba osób może być mniejsza od założonej w przypadku gdy Wykonawca, mimo podejmowania aktywnych działań, nie otrzyma wystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w szkoleniach oraz gdy, mimo potwierdzenia udziału, uczestnik nie zgłosi się na szkolenie. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie stosowne wyjaśnienia zawierające listę czynności podjętych w celu zapewnienia frekwencji. m) Wykonawca wydrukuje oświadczenia uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i deklaracją uczestnictwa w szkoleniach. Wykonawca przekaże ww. dokumenty do podpisu uczestnikom oraz zbierze je przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca wprowadzi dane uczestników do formularza PEFS (dostęp zapewni Zamawiający). Złożenie podpisu pod oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i deklaracją udziału w projekcie oraz przekazanie go Wykonawcy jest jednym z warunków wzięcia udziału w szkoleniu. Strona: 20/27

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.51.2013 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1.1. warsztatów umiejętności psychospołecznych - część I przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Profil kompetencyjny szkolnych organizatorów rozwoju edukacji

Profil kompetencyjny szkolnych organizatorów rozwoju edukacji Profil kompetencyjny szkolnych organizatorów rozwoju edukacji Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba zatrudniona jako pracownik wspomagający szkoły w ramach realizowanego przez powiaty projektu

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-006F/15-004 Projektodawca: Gmina Czeladź Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Roczny plan wspomagania RPW opracował: Rafał Cichoń rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE Techniki uczenia się i metody motywujące

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia w projekcie Beton wiąże nasze kompetencje ich rozwój naszą strategią na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Czchów, 13 września 2013 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla maksymalnie 8 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują założenia merytoryczne oraz standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują założenia merytoryczne oraz standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują założenia merytoryczne oraz standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wyłonieni eksperci, podzieleni na 4 zespoły tematyczne,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-09-08 12:52 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 292522-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP.271.55.57.2014 RISS 2681618 Zielona Góra, 23 października 2014 r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Marka Polska realizowanego w ramach konkursu Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014 Wyrażone w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół działania Ośrodka Rozwoju Edukacji Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy MEN:

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU 1. Organizatorem projektu Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-12-16 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 251609-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - przeprowadzenie cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wybór: osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania oraz osób do utworzenia i koordynowania sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Budowa koncepcji pracy szkoły Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z Dyrektorem Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu. PROCEDURY I STANDARD WDRAŻANIA PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA (PNZ) I ETAP SZKOLENIE Podstawowe szkolenie prezentacja programu uczestnikom i szkołom (uczestnicy szkolenia mogą zaprezentować po szkoleniu program

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu.

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu. Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu UDA POKL 04.03.00-00-214/12-00 Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo