- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27

2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla grupy Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, pracowników zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkół i placówek, zwane dalej Zadaniem. Zadanie obejmuje w szczególności: Etap I przygotowanie do przeprowadzenia szkoleń: 1) przygotowanie scenariusza zajęć, 2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych 4) przygotowanie ankiet, testów, certyfikatów, 5) przygotowanie strony internetowej. Etap II przeprowadzenie szkoleń: 1) rekrutacja uczestników, 2) wydruk materiałów szkoleniowych oraz dostarczenie materiałów konferencyjnych (notatniki, długopisy), 3) zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń (w cyklu 14-dniowym), 4) ewaluacja zadania i przygotowanie raportu. Zadanie jest realizowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, wdrażanego przez Zamawiającego Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2013 r., w tym co najmniej osób zakończy pełen cykl szkoleniowy (14 dni) do 31 grudnia Ilekroć w dokumencie jest mowa o szkoleniu należy przez to rozumieć przeprowadzanie cyklu 14-dniowego. II. Cele i kontekst Zadania 1. Kontekst Zadania Reformy przeprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nakładają na szkoły i placówki oświatowe wymagania, które wynikają przede wszystkim z nowych oczekiwań wobec szkoły. Aby placówki oświatowe potrafiły im sprostać, potrzebują odpowiedniego systemu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli. Nowoczesny system powinien Strona: 2/27

3 przechodzić od okazjonalnych jednorazowych, niepowiązanych ze sobą form pomocy do kompleksowego świadczenia usług na rzecz pojedynczych nauczycieli i szkoły jako całości. Kompleksowość tę można rozpatrywać jako obejmującą cały proces pomocy, składający się z następujących elementów: diagnozy potrzeb beneficjenta, przygotowanie pomocy na miarę jego potrzeb, realizację wsparcia połączoną z bieżącym monitorowaniem postępu prac, wspólną ocenę efektów działania i wdrożenie wniosków. Prawidłowe funkcjonowanie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół zależy w dużej mierze od kompetencji osób odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wsparcia. Pełnienie roli Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji będzie wymagało bowiem szerokiego, interdyscyplinarnego wachlarza umiejętności, wiedzy i doświadczenia. 2. Cel Zadania Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Uczestnicy szkoleń: a. uzyskają kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w charakterze SORE, b. zostaną wprowadzeni w rolę zawodową konsultanta rozwoju organizacyjnego, tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera organizacje w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju, c. rozwiną umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, prowadzonych w oparciu o ustandaryzowane roczne plany wspomagania szkoły ukierunkowane na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i w określonym celu, d. wezmą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowywaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem kompleksowych zmian w toku realizacji rocznych planów wspomagania szkoły. Wartością dodaną szkoleń ma być wzrost świadomości uczestników w zakresie potrzeby zmiany podejścia do zarządzania rozwojem oraz zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 3. Grupa docelowa Szkolenia są adresowane do grupy osób, które będą pełniły funkcję Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Osoby te, wyznaczone przez poszczególne powiaty (6 osób z każdego powiatu), są w większości pracownikami instytucji wsparcia szkoły, tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Pozostałe osoby, głównie pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zostaną wskazane przez Zamawiającego. III. Zakres tematyczny szkoleń III.1 Zakres merytoryczny cyklu szkoleniowego: Strona: 3/27

4 Program szkolenia obejmuje bloki tematyczne rozwijające wiedzę i umiejętności uczestników w następujących obszarach zagadnień: - idea i metody rozwoju organizacyjnego (ang. Organizational Development), - uwarunkowania i mechanizmy zmiany organizacyjnej na wszystkich poziomach funkcjonowania szkoły, - rola, zadania i kompetencje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, - kluczowe wyzwania rozwojowe polskich szkół, - diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, m.in. w oparciu o wyniki ewaluacji prowadzonej przez system nadzoru pedagogicznego oraz o realizowane przez SORE w szkołach procesy diagnostyczne, - formułowanie celów procesów rozwojowych i kontraktowanie ich realizacji w ramach standardowych rocznych planów wspomagania szkoły, - realizacja standardowych rocznych planów wspomagania szkoły, - metody i narzędzia tworzenia lokalnych międzyszkolnych sieci współpracy, - skuteczna współpraca w zespołach. III.2. Program szkolenia obejmuje 14 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych pogrupowanych w pięć modułów: w tym 2 moduły czterodniowe oraz 3 dwudniowe. III.3. Ramowy program zajęć: Moduł 1. Podstawy rozwoju organizacyjnego Dzień 1. Uwarunkowania rozwoju organizacyjnego polskiej szkoły Dzień 2. Zadania i kompetencje Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 1, test wiedzy Moduł 2. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły Dzień 1. Diagnoza potrzeb rozwojowych - podstawowe koncepcje i narzędzia Dzień 2. Prowadzenie wywiadów diagnostycznych - techniki konwersacji coachingowej Dzień 3. Prowadzenie warsztatów diagnostycznych - techniki koncepcyjnej pracy grupowej Dzień 4. Formułowanie i komunikowanie wniosków z diagnozy Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 2, raport z diagnozy potrzeb Moduł 3. Projektowanie wsparcia rozwojowego Dzień 1. Formułowanie celów wsparcia rozwojowego Dzień 2. Formy i metody wspierania rozwoju Dzień 3. Ramy organizacyjne wsparcia w projektach systemowych Dzień 4. Planowanie działań rozwojowych Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 3, koncepcja wsparcia rozwojowego Moduł 4. Zarządzanie projektem rozwojowym Dzień 1. Kontraktowanie i koordynacja działań rozwojowych Dzień 2. Monitoring i ewaluacja procesów wsparcia Praca zaliczeniowa Portfolio SORE część 4, kontrakt ze szkołą Moduł 5. Realizacja wsparcia rozwojowego Dzień 1. Superwizja wsparcia rozwojowego Dzień 2. Egzamin końcowy Strona: 4/27

5 III.4. Szczegółowy program zajęć: MODUŁ 1: PODSTAWY ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO Celem pierwszego modułu szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do skutecznej pracy w roli Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE). Uczestnicy dogłębnie zrozumieją różnice efektywności, jakie zachodzą pomiędzy systemami indywidualnego wsparcia osób (np. dotychczasowy system doskonalenia kompetencji nauczycieli) a systemami całościowego wsparcia rozwojowego realizowanego na poziomie organizacji. Nauczą się patrzeć na indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników szkół w szerszym kontekście systemowym. Poznają koncepcję nowej roli zawodowej Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) osoby wspierającej szkołę w budowaniu trwałych, samoodnawiających się mechanizmów organizacyjnych, które zaspokajają indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników i jednocześnie pozwalają na uczenie się i rozwój całej organizacji. DZIEŃ 1: UWARUNKOWANIA ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO POLSKIEJ SZKOŁY blok 1 blok 2 Cele programu szkoleniowego oraz cele uczestników Założenia projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspieraniu szkół Kluczowe wyzwania rozwojowe polskiej szkoły Diagnoza stanu wyjściowego: efektywność i ograniczenia aktualnego modelu wspierania szkół Uczestnicy poznają się wzajemnie Uczestnicy znają cele i spodziewane rezultaty rozpoczynającego się programu szkoleniowego Uczestnicy znają założenia projektów, w których uczestniczą Uczestnicy rozumieją kluczowe wyzwania jakościowe przed jakimi stoi większość placówek oświatowych w Polsce Uczestnicy rozumieją kluczowe wyzwania przed jakimi stoi system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół blok 3 Koncepcja rozwoju organizacyjnego Istota zmiany organizacyjnej Typy zmian organizacyjnych i poziomy trudności w ich wdrażaniu Uczestnicy rozumieją istotne różnice, jakie zachodzą pomiędzy systemami indywidualnego wsparcia osób (np. dotychczasowy system doskonalenia kompetencji nauczycieli) a systemami całościowego wsparcia rozwojowego realizowanego na poziomie organizacji Uczestnicy potrafią patrzeć na indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników szkół w szerszym kontekście systemowym Strona: 5/27

6 blok 4 Roczne plany wspomagania szkoły studia przypadku Koncepcja sieci współpracy i doskonalenia Uczestnicy znają założenia programowe form wsparcia, jakie Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) realizować będą w ramach powiatowych projektów systemowych. Uczestnicy znają przykładowe sposoby realizacji nowych dostępnych form wsparcia dla szkół DZIEŃ 2: ZADANIA I KOMPETENCJE SZKOLNEGO ORGANIZATORA ROZWOJU EDUKACJI blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Rola SORE na tle innych ról zawodowych związanych ze wspomaganiem rozwoju Profile kompetencyjne i zadania Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) Autodiagnoza uczestników w odniesieniu do profilu kompetencyjnego Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji Zasady udziału i zaliczenia cyklu szkoleniowego Idea portfolio SORE Zadanie zaliczeniowe Podsumowanie modułu Uczestnicy potrafią wyjaśnić podobieństwa i różnice, jakie zachodzą pomiędzy rolą zawodową Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) a innymi pokrewnymi rolami zawodowymi (doradca metodyczny, szkoleniowiec, coach, koordynator projektu edukacyjnego, wizytator itp.) Uczestnicy znają profil zadaniowokompetencyjny SORE Uczestnicy posiadają plastyczne wyobrażenie osoby dobrze wykonującej pracę SORE (sposób i organizacja pracy, postawa, zachowania) Uczestnicy mają świadomość własnych mocnych i słabszych stron w odniesieniu do modelu zadaniowo-kompetencyjnego SORE Uczestnicy znają zasady i wymagania związane z uczestnictwem w cyklu szkoleniowym Uczestnicy rozumieją cele i znaczenie portfolio zaliczeniowego Uczestnicy są zmotywowani do aktywnego, intensywnego uczenia się nowej roli zawodowej SORE Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 1, test wiedzy zadanie Pierwsze zadanie zaliczeniowe polega na samodzielnym wypełnieniu przez uczestników testu wiedzy, dotyczącego podstawowej idei rozwoju organizacyjnego, założeń nowego systemu wspomagania rozwoju szkół oraz zadań i kompetencji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Strona: 6/27

7 Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia testu wiedzy online, a następnie wydrukowania swoich odpowiedzi. Dokumentacja ta stanowi pierwszy rozdział portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia pierwszego modułu szkolenia jest wypełnienie testu wiedzy online w wyznaczonym terminie. MODUŁ 2: DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH SZKOŁY Zadaniem Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) będzie koordynacja procesów rozwojowych dobieranych do potrzeb szkoły w oparciu o katalog rocznych planów wspomagania. Kluczową funkcję w każdym z takich procesów pełnić będzie wnikliwa diagnoza faktycznych potrzeb rozwojowych szkoły, pozwalająca na daleko posunięte dostosowanie wsparcia i proponowanie adekwatnych rozwiązań. W trakcie tego modułu szkoleniowego uczestnicy nauczą się konsultacyjnego wspomagania szkół w rzetelnym i dogłębnym określaniu własnych potrzeb rozwojowych. Czterodniowy moduł stworzy uczestnikom możliwość intensywnego treningu umiejętności niezbędnych do realizacji procesów diagnostycznych w szkołach: poczynając od przygotowania diagnozy, poprzez techniki prowadzenia wywiadów i warsztatów diagnostycznych, aż po sposoby umiejętnego formułowania i prezentowania wniosków z przeprowadzonej diagnozy. DZIEŃ 1: DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PODSTAWOWE KONCEPCJE I NARZĘDZIA blok 1 Rola diagnozy potrzeb w Uczestnicy rozumieją znaczenie diagnozy procesach rozwojowych potrzeb w procesach rozwojowych Uczestnicy potrafią wyjaśnić wpływ diagnozy potrzeb (przeprowadzonej poprawnie lub błędnie) blok 2 blok 3 Źródła informacji o potrzebach rozwojowych placówek oświatowej Model procesu diagnostycznego Inspektor badacz coach usługodawca: optymalna pozycja Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w procesie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły Zarządzanie relacją diagnostyczną oraz oczekiwaniami na przebieg i rezultaty procesu rozwojowego Uczestnicy potrafią zidentyfikować wszystkie najważniejsze źródła informacji o potrzebach rozwojowych konkretnej diagnozowanej placówki oświatowej Uczestnicy znają i rozumieją wzorcowy model procesu diagnostycznego Uczestnicy rozumieją oczekiwania i postawy, jakie wobec SORE przyjmować może dyrekcja i społeczność diagnozowanej szkoły Uczestnicy potrafią efektywnie zarządzać własną rolą w relacji diagnostycznej Uczestnicy potrafią radzić sobie z oporem uczestników procesu diagnostycznego Strona: 7/27

8 blok 4 i oporem wobec konsultanta (SORE) Planowanie i kontraktowanie działań diagnostycznych Uczestnicy potrafią stosować wzorcowy model procesu diagnostycznego adaptując go do potrzeb konkretnej sytuacji Uczestnicy potrafią udzielić informacji o planowanym przebiegu procesu diagnostycznego i zaprosić jego uczestników do wspólnej pracy DZIEŃ 2: PROWADZENIE WYWIADÓW DIAGNOSTYCZNYCH TECHNIKI KONWERSACJI COACHINGOWEJ blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Relacja coachingowa i postawa coacha w wywiadach diagnostycznych Model wywiadu diagnostycznego Sztuka zadawania pytań otwartych Orientacja na problem a orientacja na rezultat Niedyrektywność w konwersacjach coachingowych Radzenie sobie z obiekcjami i oporem rozmówcy Uczestnicy rozumieją pojęcie i istotę coachingu Uczestnicy potrafią uzasadnić stosowanie podejścia coachingowego w wywiadach diagnostycznych Uczestnicy znają i rozumieją wzorcowy scenariusz wywiadu diagnostycznego Uczestnicy potrafią przeprowadzić niedyrektywny, zorientowany na rezultat wywiad diagnostyczny zgodnie ze wzorcowym scenariuszem Uczestnicy potrafią zarządzać obiekcjami i oporem grupy w trakcie wywiadów diagnostycznych DZIEŃ 3: PROWADZENIE WARSZTATÓW DIAGNOSTYCZNYCH TECHNIKI KONCEPCYJNEJ PRACY GRUPOWEJ blok 1 blok 2 Cele i założenia grupowych warsztatów diagnostycznych Model warsztatu diagnostycznego Uczestnicy rozumieją rolę grupowych warsztatów diagnostycznych w procesie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły Uczestnicy potrafią zidentyfikować osoby, których udział w warsztatach diagnostycznych jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu diagnozy Uczestnicy znają i rozumieją wzorcowy scenariusz warsztatu diagnostycznego Techniki pracy warsztatowej Uczestnicy potrafią zaplanować i zrealizować warsztat diagnostyczny zgodnie ze wzorcowym Strona: 8/27

9 blok 3 blok 4 Narzędzia coachingowe w pracy z grupą Radzenie sobie z obiekcjami i oporem grupy scenariuszem Uczestnicy potrafią stosować w warsztacie diagnostycznym podstawowe narzędzia teamcoachingu Uczestnicy potrafią zarządzać obiekcjami i oporem grupy w trakcie warsztatów diagnostycznych DZIEŃ 4: FORMUŁOWANIE I KOMUNIKOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Techniki gromadzenia informacji i obserwacji diagnostycznych Informacja zwrotna i parafraza w podsumowaniu procesu diagnostycznego Diagnoza jako interwencja Uczestnicy potrafią odróżnić informacje pozyskiwane do rozmówców w toku procesu diagnostycznego od własnych obserwacji i odczuć Uczestnicy potrafią korzystać z informacji zgromadzonych w toku diagnozy Uczestnicy potrafią korzystać z własnych obserwacji i odczuć nasuwających się w toku diagnozy Uczestnicy rozumieją interwencyjny wymiar diagnozy potrzeb rozwojowych i potrafią efektywnie z niego korzystać Zadanie zaliczeniowe Uczestnicy są zmotywowani do jak najlepszego wykonania zadania zaliczeniowego Podsumowanie modułu Uczestnicy potrafią przeprowadzić diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 2, raport z diagnozy potrzeb zadanie Zadanie zaliczeniowe w 2. module szkoleniowym obejmuje zespołowe przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych wybranej szkoły w Powiecie. Zadanie to realizowane będzie wspólnie przez dwóch uczestników oddelegowanych z danego Powiatu do udziału w szkoleniach. Uczestnicy zobowiązani są do przeprowadzenia diagnozy w oparciu o narzędzia i metody poznane w trakcie szkolenia. Po przeprowadzeniu diagnozy uczestnicy przygotowują raport z diagnozy zgodnie z przekazanym im wzorem. Raport tworzy kolejny rozdział portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia drugiego modułu szkolenia jest przesłanie w wyznaczonym terminie drugiego rozdziału portfolio SORE. Strona: 9/27

10 MODUŁ 3: PROJEKTOWANIE WSPARCIA ROZWOJOWEGO Celem tego modułu szkoleniowego jest przygotowanie uczestników do projektowania adekwatnych i skutecznych interwencji rozwojowych, a więc zestawów działań w optymalny sposób (i możliwie trwale) zaspokajających zdiagnozowane potrzeby rozwojowe szkoły. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) dysponować będą szerokim instrumentarium rocznych planów wspomagania oraz rozmaitych form i metod wspierania rozwoju. Ich zadanie polegać będzie m.in. na dokonywaniu wyboru takich środków rozwojowych, które będą najbardziej skuteczne w każdym konkretnym przypadku. Aby móc dobrze realizować to zadanie, SORE potrzebują (1.) umiejętności precyzyjnego formułowania celów procesów rozwojowych, (2.) dobrego rozumienia możliwości i ograniczeń każdej z dostępnych dróg realizacji celów oraz (3.) treningu i praktyki w wytyczaniu takich dróg. Czterodniowy moduł szkoleniowy Projektowanie wsparcia rozwojowego dostarczy im wiedzy, umiejętności i doświadczeń niezbędnych do uzyskania sprawności w tym zakresie. DZIEŃ 1: FORMUŁOWANIE CELÓW WSPARCIA ROZWOJOWEGO blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Cele a problemy: różnica pomiędzy rozwiązywaniem problemów a realizacją celów Rama Rezultatu i myślenie w kategoriach rezultatów Od diagnozy potrzeb do sformułowania celu studia przypadków Warsztaty formułowania celów wsparcia studia przypadków Warsztaty formułowania celów wsparcia kontynuacja i podsumowanie Uczestnicy rozumieją różnicę pomiędzy nastawieniem na rozwiązywanie problemów a nastawieniem na realizację celów Uczestnicy potrafią rozpoznawać obie postawy w różnych kontekstach i przykładach Uczestnicy potrafią biegle przeformułowywać problemy na cele rozwojowe Uczestnicy potrafią sformułować cele rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 Uczestnicy potrafią sformułować cele rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 Uczestnicy potrafią sformułować cele rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 DZIEŃ 2: FORMY I METODY WSPIERANIA ROZWOJU blok 1 Formy i metody pracy Uczestnicy znają podstawowe formy konsultingowej pracy konsultingowej prowadzonej w paradygmacie rozwoju organizacyjnego Uczestnicy rozumieją możliwości i Strona: 10/27

11 blok 2 blok 3 blok 4 Formy i metody pracy trenerskiej Formy i metody pracy coachingowej Formy i metody wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ograniczenia różnych form i metod stosowanych w pracy konsultanta rozwoju organizacyjnego Uczestnicy znają podstawowe formy pracy trenerskiej Uczestnicy rozumieją możliwości i ograniczenia różnych form i metod stosowanych w pracy trenera Uczestnicy znają podstawowe formy pracy coachingowej Uczestnicy rozumieją możliwości i ograniczenia różnych form i metod stosowanych w pracy coacha Uczestnicy znają podstawowe formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Uczestnicy rozumieją możliwości i ograniczenia różnych form i metod stosowanych w toku wsparcia psychologiczno-pedagogicznego DZIEŃ 3: RAMY ORGANIZACYJNE WSPARCIA W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH blok 1 blok 2 blok 3 Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Realizacja projektu edukacyjnego Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły -Budowa systemu wsparcia pracy wychowawców klas Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Budowa szkolnego pragrmu współpracy ze środowiskiem lokalnym Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu Uczestnicy znają założenia rocznych planów wspomagania szkół dostępnych w ramach powiatowych projektów systemowych POKL Uczestnicy dysponują scenariuszami (studia przypadków) przedstawiającymi przebieg wzorcowych procesów wsparcia Uczestnicy znają założenia programowe rocznych planów wspomagania dostępnych w ramach powiatowych projektów systemowych POKL Uczestnicy dysponują scenariuszami (studia przypadków) przedstawiającymi przebieg wzorcowych procesów wsparcia Uczestnicy znają założenia programowe rocznych planów wspomagania dostępnych w Strona: 11/27

12 blok 4 wspomagania szkoły Organizacja i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjnozawodowego Założenia merytoryczne i organizacyjne rocznego planu wspomagania szkoły Organizacja pracy zespołów nauczycielskich Sieci współpracy i doskonalenia Scenariusze pracy sieci ramach powiatowych projektów systemowych POKL Uczestnicy dysponują scenariuszami (studia przypadków) przedstawiającymi przebieg wzorcowych procesów wsparcia Uczestnicy znają założenia organizacyjne lokalnych sieci współpracy i doskonalenia koordynowanych przez SORE w ramach powiatowych projektów systemowych POKL 3 Uczestnicy dysponują zestawem scenariuszy i narzędzi służących do moderowania sieci współpracy i doskonalenia DZIEŃ 4: PLANOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH blok 1 Warsztaty projektowania Uczestnicy potrafią zaprojektować wsparcia studia przypadków wsparcie rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania blok 2 blok 3 blok 4 Warsztaty projektowania wsparcia studia przypadków zaliczeniowego nr 2 Uczestnicy potrafią zaprojektować wsparcie rozwojowe dla szkoły, której potrzeby zdiagnozowali w toku zadania zaliczeniowego nr 2 Zadanie zaliczeniowe Uczestnicy są zmotywowani do jak najlepszego wykonania zadania zaliczeniowego Podsumowanie modułu Uczestnicy potrafią projektować wsparcie rozwojowe dla szkół adekwatnie wyznaczając cele i zakres wsparcia w obrębie standardowych ofert doskonalenia Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 3, koncepcja wsparcia rozwojowego zadanie Zadanie zaliczeniowe po tym module polega na przeprowadzeniu kolejnego po zdiagnozowaniu potrzeb etapu pracy z wybraną szkołą w Powiecie. Uczestnicy (pracując w parach) opracowują i uzgadniają ze szkołą koncepcję wsparcia rozwojowego. Poprawnie przygotowana koncepcja merytoryczna (1.) ściśle odnosi się do potrzeb zdiagnozowanych w ramach poprzedniego etapu pracy ze szkołą, (2.) mieści się w ramach organizacyjnych wsparcia dostępnego Strona: 12/27

13 dla szkół w projektach systemowym, (3.) jest przygotowana zgodnie z zasadami projektowania prezentowanymi w trakcie trzeciego modułu szkoleń oraz (4.) jest uzgodniona ze szkołą, dla której została stworzona. Gotowa koncepcja wsparcia rozwojowego staje się trzecim rozdziałem portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia tego modułu szkolenia jest przesłanie w wyznaczonym terminie 3. rozdziału portfolio SORE. MODUŁ 4: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ROZWOJOWYM Dwudniowy moduł szkoleniowy Zarządzanie projektem rozwojowym przygotuje uczestników do sprawnej koordynacji procesów rozwojowych w szkołach. Uczestnicy nauczą się korzystać z kilku narzędzi menedżerskich służących do zarządzania projektami, opracowanych specjalnie na potrzeby realizacji ofert wsparcia przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Najważniejszym z nich jest formalny kontrakt regulujący szczegółowo: cele, zakres, harmonogram i budżet działań rozwojowych oraz podział zadań i odpowiedzialności obu stron kontraktu: szkoły i zespołu projektowego. Korzystanie z tego narzędzia pomoże SORE odpowiednio negocjować a następnie monitorować realizację ofert wsparcia. Pozostałe narzędzia wspomogą SORE w zarządzaniu realizacją zadań przez poszczególnych członków zespołu projektowego, zarządzaniu przepływem informacji w zespole, w sprawozdawczości oraz w przeprowadzaniu ewaluacji efektów działań rozwojowych. DZIEŃ 1: KONTRAKTOWANIE I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH blok 1 blok 2 blok 3 Kontraktowanie celów, zadań i zakresów odpowiedzialności w ramach standardowych rocznych planów wspomagania Cele zadania zasoby: poziomy logiczne w formułowaniu zakresu wsparcia Kamienie milowe, ścieżka krytyczna i priorytetyzacja zadań w realizacji standardowych rocznych planów wspomagania Sporządzanie dokumentów kontraktowych Granice odpowiedzialności za rezultat Zakresy odpowiedzialności SORE, zewnętrznych ekspertów, Uczestnicy potrafią sprawnie operacjonalizować procesy wsparcia rozwojowego w szkołach Uczestnicy potrafią korzystać z kluczowych narzędzi służących do koordynacji procesów wsparcia (kontrakt ze szkołą i platforma elektroniczna) Uczestnicy rozumieją wymagania związane z dokumentacją pracy Uczestnicy rozumieją zakresy odpowiedzialności SORE, zewnętrznych ekspertów, dyrektorów szkół oraz uczestników projektów rozwojowych w Strona: 13/27

14 blok 4 dyrektorów szkół oraz uczestników projektów rozwojowych Kontraktowanie i egzekwowanie zobowiązań w zespole projektowym Zarządzanie przepływem informacji w zespole projektowym procesie realizacji standardowych rocznych planów wspomagania Uczestnicy potrafią kontraktować i egzekwować odpowiedni poziom zaangażowania członków zespołu projektowego Uczestnicy potrafią efektywnie zarządzać przepływem informacji w zespole projektowym DZIEŃ 2: MONITORING I EWALUACJA PROCESÓW WSPARCIA blok 1 Narzędzia monitoringu i Uczestnicy znają i potrafią ewaluacji SORE stosować standardowe narzędzia monitoringu i ewaluacji opracowane blok 2 blok 3 blok 4 Model ewaluacji wsparcia rozwojowego Zasady przeprowadzania i dokumentowania ewaluacji na potrzeby SORE Uczestnicy znają i potrafią stosować wzorcowy model ewaluacji wsparcia rozwojowego Uczestnicy potrafią przeprowadzić ewaluację wsparcia rozwojowego Uczestnicy potrafią odpowiednio udokumentować ewaluację wsparcia rozwojowego Zadanie zaliczeniowe Uczestnicy rozumieją zadanie zaliczeniowe Uczestnicy są zmotywowani do jak najlepszego wykonania zadania zaliczeniowego Podsumowanie modułu Uczestnicy są przygotowani do sprawnego zarządzania procesami realizacji wsparcia rozwojowego dla szkół Praca zaliczeniowa: Portfolio SORE część 4, kontrakt ze szkołą zadanie Zadanie zaliczeniowe towarzyszące czwartemu modułowi szkolenia polega na przygotowaniu i zawarciu kontraktu ze szkołą. Kontrakt stanowiący podstawę realizacji rocznego planu wspomagania szkoły, opracowany zgodnie ze wzorem obowiązującym w projektach systemowych staje się kolejnym rozdziałem portfolio SORE. zaliczenie Warunkiem uzyskania zaliczenia czwartego modułu szkolenia jest przesłanie w wyznaczonym terminie 4. rozdziału portfolio SORE. Strona: 14/27

15 MODUŁ 5: ZESPOŁOWA REALIZACJA ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA SZKOŁY Celem ostatniego modułu szkolenia będzie wsparcie uczestników we wspólnej integracji wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie całego programu szkoleniowego oraz doświadczeń zgromadzonych w terenie w trakcie realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania w szkołach. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy wywiążą się z zadań egzaminacyjnych, wymagających efektywnego wykorzystania szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności rozwijanych w ramach całego cyklu szkoleniowego. DZIEŃ 1: SUPERWIZJA WSPARCIA ROZWOJOWEGO blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Warsztaty Action Learning podsumowanie doświadczeń z realizacji rocznych planów wspomagania Warsztaty Action Learning podsumowanie doświadczeń z realizacji rocznych planów wspomagania Warsztaty Action Learning podsumowanie doświadczeń z realizacji rocznych planów wspomagania Warsztaty Action Learning kontynuacja i podsumowanie Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji rocznych planów wspomagania Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania Uczestnicy rozumieją własne doświadczenia, sukcesy i trudności jakich doświadczyli w realizacji pierwszych rocznych planów wspomagania Uczestnicy potrafią skuteczniej rozwiązywać problemy i interpretować sytuacje, jakich doświadczają w pracy w roli SORE DZIEŃ 2: EGZAMIN KOŃCOWY blok 1 Prezentacje zaliczeniowe Uczestnicy potrafią oszacować własne elementów portfolio SORE postępy w przygotowaniu do pracy w charakterze SORE Uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat własnych osiągnięć oraz blok 2 Prezentacje zaliczeniowe elementów portfolio SORE kontynuacja obszarów do dalszego rozwoju Uczestnicy potrafią oszacować własne postępy w przygotowaniu do pracy w charakterze SORE Strona: 15/27

16 blok 3 blok 4 Prezentacje zaliczeniowe elementów portfolio SORE kontynuacja Podsumowanie i zakończenie cyklu szkoleniowego Uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat własnych osiągnięć oraz obszarów do dalszego rozwoju Uczestnicy potrafią oszacować własne postępy w przygotowaniu do pracy w charakterze SORE Uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat własnych osiągnięć oraz obszarów do dalszego rozwoju Uczestnicy są przygotowani do pracy w charakterze SORE Uczestnicy są zmotywowani do ciągłego doskonalenia i rozwoju kompetencji zawodowych w roli SORE IV. Sposób realizacji Zadania : Zadanie składa się z dwóch etapów. 1. Etap I PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W etapie I Wykonawca opracuje: A. Scenariusz zajęć W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu scenariusz zajęć ze wskazaniem dat i lokalizacji szkoleń oraz informacji nt. warunków noclegów i warunków szkoleń (sale, w których będą się odbywały szkolenia i posiłki). Scenariusz zajęć zostanie opracowany w oparciu o ramowy program zajęć oraz szczegółowy program zajęć oraz ewentualnie inne dokumenty, które Zamawiający uzna za niezbędne do przygotowania scenariusza zajęć, przekazane przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy. Scenariusz zajęć będzie oddzielny dla sesji dwudniowej i czterodniowej. Każdy scenariusz powinien zawierać: temat, cel szczegółowy, cele operacyjne, metody pracy, formy pracy, środki dydaktyczne, opis, oczekiwane rezultaty). Scenariusz zajęć powinien być zestandaryzowany, jednak Wykonawca powinien w miarę możliwości, starać się go dostosować do konkretnej grupy uczestników. Zaakceptowane przez Zamawiającego scenariusze zajęć będą stanowić podstawę pracy wszystkich trenerów przeprowadzających szkolenia. B. Materiały szkoleniowe Strona: 16/27

17 W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego scenariuszy zajęć poszczególnych sesji szkoleniowych Wykonawca przygotuje według wskazówek udzielonych przez Zamawiającego materiały szkoleniowe do poszczególnych modułów. C. Prezentacje multimedialne W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego scenariuszy zajęć poszczególnych sesji szkoleniowych Wykonawca przygotuje elektroniczną prezentację (np. w programie MS Power Point), ilustrującą przebieg szkolenia. Prezentacja będzie wykorzystywana przez trenerów podczas szkolenia. Prezentacja na szkolenie będzie zestandaryzowana, jednak Wykonawca powinien w miarę możliwości dostosować ją do konkretnej grupy uczestników. Wykonawca powieli prezentację dla wszystkich uczestników szkolenia. Przy wydruku prezentacji dla uczestników Wykonawca będzie dążył do racjonalnego zużycia papieru (np. wydruk dwustronny). Prezentacja zostanie umieszczona na stronie internetowej ORE przez Zamawiającego oraz na stronie internetowej utworzonej na potrzeby realizacji Zadania przez Wykonawcę. D. Ankiety ewaluacyjne i testy W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje: 1) testy sprawdzające wiedzę nt. zagadnień objętych szczegółowym programem zajęć po I i V module. 2) ankiety oceniające szkolenie, dotyczące oceny przez uczestników takich elementów jak: scenariusz zajęć i metody szkoleniowe, zdobycie nowej wiedzy przez uczestnika, przydatność szkolenia, zgodność materiałów szkoleniowych z ramowym programem zajęć, kompetencje trenerów, organizację szkolenia, dodatkowe potrzeby szkoleniowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem; 3) oświadczenie uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i deklaracje uczestnictwa w szkoleniach (zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zmawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy). E. Pozostałe materiały W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje: 1) wzór certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczeń o udziale w danym module dla osób, które nie ukończyły szkolenia, 2) wzór zaproszenia na szkolenia, 3) graficzną propozycję artykułów biurowych dla uczestników (długopisy i notatniki (zob. pkt 2 podpunkt 3.5 lit. E niniejszego rozdziału). F. Strona internetowa W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje do uruchomienia na potrzeby realizacji Zadania stronę internetową (serwis), na którym będzie zamieszczał w szczególności: _ informacje nt. harmonogramu Zadania, _ aktualności, _ materiały szkoleniowe, _ kontakty. Strona: 17/27

18 Zamawiający dopuszcza umieszczenie serwisu na stronie internetowej Wykonawcy. Strona zostanie podlinkowana do strony internetowej Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował stronę internetową. Wykonawca uruchomi newsletter dla uczestników szkoleń, który będzie przekazywał zainteresowanym bieżące informacje na temat Zadania oraz informacje merytoryczne na tematy objęte szkoleniem (minimum jeden kontakt w tygodniu na uczestnika począwszy od zrekrutowania uczestnika do końca realizacji Zadania). 2. Etap II PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I KONSULTACJI W etapie II Wykonawca zrealizuje następujące elementy: 1. Konsultacje dla trenerów Szkolenia będą prowadzone przez trenerów spełniających wymagania określone w rozdziale Wszyscy trenerzy zaangażowani w realizację Zadania są zobowiązani do udziału w konsultacjach merytorycznych przed rozpoczęciem realizacji szkoleń. Konsultacje zostaną zorganizowane przez Zamawiającego w Warszawie, w miejscu przez niego wskazanym, będą trwały jeden dzień. Zamawiający zaproponuje Wykonawcy dwa terminy konsultacji. Wszyscy trenerzy przed konsultacjami muszą być zaznajomieni z treścią scenariuszy zajęć. W konsultacjach dla trenerów weźmie także udział osoba wymieniona w pkt 2 podpunkt 2 niniejszego rozdziału). Ewentualne noclegi dla trenerów, osób reprezentujących Wykonawcę oraz dojazd na miejsce konsultacji Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Zamawiający zapewni salę na konsultacje oraz przerwy kawowe i lunch dla uczestników konsultacji. 2. Szkolenia pilotażowe Pełen 14-dniowy cykl szkoleniowy przeprowadzony dla dwóch pierwszych grup będzie miał charakter pilotażowy. Szkolenia te są wliczone w ogólną liczbą dni szkoleniowych. Szkolenia pilotażowe będą prowadzone na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym szczegółowego programu szkoleń oraz scenariusza zajęć. W szkoleniach pilotażowych weźmie udział przedstawiciel Zamawiającego. Celem szkoleń pilotażowych jest weryfikacja odbioru szkoleń przez uczestników, ocena jakości materiałów szkoleniowych oraz rozwiązań organizacyjnych. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi: a) ankietę oceniającą szkolenie pilotażowe, b) minimum 5 wywiadów z uczestnikami każdej grupy, obejmujących kwestie programowe i organizacyjne szkolenia, c) raport z przeprowadzonego badania ankietowego oraz wywiadów. Badanie służyć będzie wprowadzeniu ewentualnych korekt i poprawek do scenariusza zajęć, materiałów oraz sposobu prowadzenia szkoleń i ich organizacji. Przy organizacji szkoleń dla grup pilotażowych mają zastosowanie zasady określone w pkt. 3 (poniżej). Strona: 18/27

19 3. Szkolenia powiatowe 3.1. Sposób organizacji szkoleń A. Miejsca, w których zostaną przeprowadzone szkolenia będą znajdowały się w lokalizacjach umożliwiających łatwy dostęp dla uczestników szkoleń pochodzących ze wszystkich powiatów i będą obejmowały co najmniej miasta stanowiące stolice województw. W każdym regionie zostanie zorganizowana taka liczba grup szkoleniowych, która zapewni przeszkolenie uczestników z uwzględnieniem następujących wymagań: 1) z każdego powiatu zostanie zaproszona na szkolenie grupa maksymalnie sześciu SORE, 2) liczebność grupy będzie wynosić do 25 osób. W uzasadnionych przypadkach liczba osób w grupie może być zwiększona do 27, 3) dopuszcza się uczestnictwo w szkoleniu w danym regionie także osób spoza regionu, na wniosek lub za zgodą uczestnika. B. Szkolenie dla każdej grupy składa się z pięciu sesji: Moduł 1. Podstawy rozwoju organizacyjnego Moduł 2. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły Moduł 3. Projektowanie wsparcia rozwojowego Moduł 4. Zarządzanie projektem rozwojowym Moduł 5. Realizacja wsparcia rozwojowego C. Szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli (dopuszczalne są również dni ustawowo wolne od pracy) D. Szkolenia będą się zaczynały nie wcześniej niż o godz. 9:00 pierwszego dnia sesji dwudniowej i w sesji czterodniowej. Drugiego dnia sesji dwudniowej i podczas sesji czterodniowej szkolenia będą kończyły ok. godz. 15:00 (chyba że dana grupa ustali inaczej), przy czym łączna liczba godzin podczas sesji dwudniowej wyniesie nie mniej 16 godzin zegarowych (w tym przerwy), zaś podczas sesji jednodniowej nie miej niż 8 godzin zegarowych (w tym przerwy). F. Wykonawca przygotuje i wydrukuje imienne certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników, którzy wzięli udział we wszystkich sesjach. Potwierdzeniem udziału uczestnika w szkoleniu jest własnoręczny podpis na liście obecności każdego dnia szkolenia. Certyfikaty zostaną rozdane uczestnikom na ostatniej sesji lub przesłane pocztą przez Wykonawcę na adres podany w zgłoszeniu Rekrutacja uczestników a) Uczestnicy szkoleń będą się rekrutowali spośród osób wydelegowanych przez powiat, według wskazówek przekazanych przez Zamawiającego, a także spośród osób wskazanych przez Zamawiającegob) Wykonawca zapewni równą możliwość udziału w szkoleniach wszystkim osobom wyznaczonym przez powiat. Ponadto, Wykonawca: c) sporządzi listę teleadresową uczestników. Strona: 19/27

20 d) przygotuje zaproszenia na szkolenie, zawierające: informacje na temat szkolenia, program, harmonogram, informacje nt. zasad udziału oraz formularz zgłoszeniowy, w formie papierowej i elektronicznej. Adresatami zaproszeń będą powiaty. Zaproszenie będzie podpisane przez Zamawiającego. Wykonawca roześle ww. materiały faxem oraz pocztą elektroniczną. Jeżeli wysłanie ww. materiałów faxem do niektórych adresatów nie będzie możliwe Wykonawca wyśle je pocztą tradycyjną. Zaproszenia zostaną wysłane w terminie umożliwiającym skuteczną rekrutację, jednak nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego szkolenia. e) przeprowadzi nabór do poszczególnych grup szkoleniowych oraz roześle uczestnikom informacje na temat miejsca i terminu szkolenia. f) będzie na bieżąco potwierdzał udział poszczególnych osób w szkoleniach oraz w razie potrzeby podejmował kroki mające na celu zapewnienie frekwencji w poszczególnych szkoleniach. W przypadku, gdy zgłoszona dana osoba nie potwierdzi we wskazanym terminie swojej obecności, odwoła ją lub w przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc szkoleniowych Wykonawca przeprowadzi dodatkowy nabór na szkolenie. g) będzie prowadził elektroniczną bazę danych służbowych uczestników. W tym celu Wykonawca uzyska zgodę uczestników na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkolenia. Dane będą gromadzone i przetwarzane na odpowiedzialność Wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. h) będzie monitorował na bieżąco aktualność zgłoszeń oraz w razie potrzeby dokona właściwych aktualizacji. i) poinformuje uczestników mailowo lub, jeżeli w formularzu zastrzeżona będzie inna forma kontaktu, w tej formie nt. zakwalifikowania na szkolenie j) zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia rekrutacji za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy. Jednak nie może być to jedyna forma prowadzonej rekrutacji. k) rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasad równego dostępu, równych szans i równości płci. l) w każdym module szkoleniowym wchodzącym w skład 14-dniowego cyklu powinny uczestniczyć te same osoby. Zamawiający dopuszcza odstępstwo na wniosek podmiotu delegującego w uzasadnionych przypadkach. ł) Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnia pełnej frekwencji podczas wszystkich sesji szkoleniowych. Zamawiający przyjmuje, że przeszkolona liczba osób może być mniejsza od założonej w przypadku gdy Wykonawca, mimo podejmowania aktywnych działań, nie otrzyma wystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w szkoleniach oraz gdy, mimo potwierdzenia udziału, uczestnik nie zgłosi się na szkolenie. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie stosowne wyjaśnienia zawierające listę czynności podjętych w celu zapewnienia frekwencji. m) Wykonawca wydrukuje oświadczenia uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i deklaracją uczestnictwa w szkoleniach. Wykonawca przekaże ww. dokumenty do podpisu uczestnikom oraz zbierze je przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca wprowadzi dane uczestników do formularza PEFS (dostęp zapewni Zamawiający). Złożenie podpisu pod oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i deklaracją udziału w projekcie oraz przekazanie go Wykonawcy jest jednym z warunków wzięcia udziału w szkoleniu. Strona: 20/27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Kraków, lipiec 2015 1 WPROWADZENIE 4 1.1 Kontekst 4 2 DEFINICJE 6 3 SKRÓCONY OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo