REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"

Transkrypt

1 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel , fax: , REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

2 Wstęp Współczesny rynek pracy wymusza na pracownikach ciągłe dostosowywanie się i podnoszenie własnych umiejętności do coraz to nowych wyzwań. Obecnie utrzymanie aktywności zawodowej wiąże się z koniecznością wychodzenia naprzeciw przewidywanym trendom rynku pracy, ale także oczekiwaniom pracodawców. Występujący problem niedopasowania na rynku pracy, związany z jednej strony z trudnościami pracodawców w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, z drugiej zaś z rosnącą liczbą bezrobotnych, którzy ze swoimi kwalifikacjami nie mogą znaleźć pracy, nie znalazł dotychczas satysfakcjonującego rozwiązania. Takie niedopasowanie na rynku pracy stwarza niszę, którą mogą wypełnić instytucje szkoleniowe świadczące usługi szkoleniowe, dlatego też, ich rola w systemie uczenia się przez całe życie jest istotna. W ciągu okresu aktywności zawodowej instytucje szkoleniowe umożliwiają aktualizowanie i rozwijanie posiadanych kompetencji oraz pozwalają na przekwalifikowanie się, co wpływa na zwiększenie atrakcyjności zawodowej niezależnie od wieku, przeciwdziałając jednocześnie wykluczeniu zawodowemu. Grupę odbiorców szkoleniowej stanowią nie tylko pracujący i bezrobotni, ale również pracodawcy, którzy coraz częściej widzą korzyści z dokształcania swoich pracowników. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą informacji o firmach szkoleniowych. Spełnia on wiele funkcji, między innymi: umożliwia wszystkim zainteresowanym szkoleniami orientację w rynku usług szkoleniowych, ułatwia służbom zatrudnienia znalezienie wykonawców szkoleń, wpływa na racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz wpływa na upowszechnianie oferty szkoleniowej oraz zwiększenie jej dostępności. Rejestr Instytucji Szkoleniowych działa od 1 grudnia 2004 roku. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami ww. ustawy instytucja szkoleniowa, która jest zainteresowana realizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem środków publicznych, musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę szkoleniowej. Należy nadmienić, że instytucje szkoleniowe, które ubiegają się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie są zobowiązane do rejestrowania się. Jednak w województwie pomorskim obserwuje się, że wiele z nich dokonuje takiego wpisu, gdyż stwarza to możliwość zaprezentowania potencjalnym klientom swojej oferty szkoleniowej. szkoleniowe mają obowiązek aktualizować na początku roku kalendarzowego albo w trakcie roku informacje zawarte w Rejestrze, w przypadku, gdy zmianie ulegnie adres siedziby firmy, nazwa, zostanie otwarty bądź zlikwidowany jej oddział/filia. Natomiast wojewódzki urząd pracy, oprócz prowadzenia Rejestru Instytucji Szkoleniowych, ma za zadanie analizować ofertę szkoleniową wpisanych do Rejestru oraz udostępniać informacje o niej. Niniejszy materiał składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera charakterystykę szkoleniowych województwa pomorskiego wpisanych do RIS na podstawie danych wygenerowanych z aplikacji SYRIUSZ, na bazie którego działa RIS oraz wybranych danych z załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS O rynku pracy. Druga część opracowania zawiera wyniki badania szkoleniowych wpisanych do RIS, przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w dniach r r. 2

3 szkoleniowe województwa pomorskiego wpisane do RIS Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest bazą bardzo dynamiczną, w której aktywnych podmiotów ciągle się zmienia, wykazując tendencję rosnącą r r r r r r r r r.* 718 * - W dniu 2 lipca 2012 r., czyli w momencie rozpoczęcia przez WUP w Gdańsku badania aktywnych szkoleniowych wpisanych do RIS, ich wynosiła 640, natomiast po tym dniu do końca 2012 r., wpisu do Rejestru dokonało 78 nowych podmiotów. Rysunek 1. szkoleniowe wpisane do RIS w województwie pomorskim (stan na r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS. Poniżej zaprezentowano dane statystyczne dotyczące szkoleniowych, które w Rejestrze miały status aktywne w dniu 2 lipca 2012 r. W województwie pomorskim szkoleniowych wpisanych do RIS wynosiła 640, co w porównaniu do pozostałych województw oznacza średni poziom. Wśród szkoleniowych wpisanych do rejestru dominują jednostki niepubliczne, które w województwie pomorskim stanowiły 93 ogółu aktywnych. pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie podlaskie lubuskie wielkopolskie mazowieckie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie Liczba wpisanych do RIS Rysunek 2. szkoleniowe wpisane do RIS w Polsce (stan na r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS. 3

4 Należy zauważyć, że istnieje silna koncentracja terytorialna szkoleniowych wpisanych do rejestru w województwie pomorskim. Najwięcej posiada swoje siedziby w powiatach grodzkich takich jak: Gdańsk i Gdynia (odpowiednio 26 i 13 ogółu podmiotów RIS), najmniej natomiast (ok. 1) w powiatach nowodworskim i słupskim. pucki - 13 słupski - 8 Słupsk - 42 lęborski - 12 wejherowski - 20 kartuski - 19 Gdynia - 82 Sopot - 22 Gdańsk bytowski - 18 gdański - 18 nowodworski - 7 koscierski - 13 malborski - 14 człuchowski - 11 chojnicki - 26 starogardzki - 19 tczewski - 11 kwidzyński - 18 sztumski - 10 Liczba wpisanych do RIS i więcej Rysunek 3. szkoleniowe wpisane do RIS w województwie pomorskim (stan na r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS Usługi szkoleniowe oferowane są w 50 przez podmioty prowadzone przez osoby fizyczne, w dalszej kolejności (w 28) przez stowarzyszenie, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne. Osoba fizyczna 50 Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego 10 Szkoła wyższa/kolegium 1 Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 2 Szkoła średnia, policealna 2 Inna forma 7 Stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna, w tym: Zakład Doskonalenia Zawodowego 28 Rysunek 4. Forma organizacyjna szkoleniowych wpisanych do RIS (stan na r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS. 4

5 w tys. osób do 1989 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. do 2 lipca 2012 r. Liczba W województwie pomorskim w rejestrze dominują instytucje, które działalność szkoleniową rozpoczęły w ostatniej dekadzie. Stosunkowo niedużo jest firm (101 podmiotów, prawie 16 ogółu), które prowadziły działalność przed 2000 rokiem oraz tych, które posiadały akredytację lub znak jakości (87, 14 ogółu). Również niewiele, tj. 111 (17 ogółu) jest tych podmiotów, które wpisane są do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty. do 1990 r r r r r Rysunek 5. szkoleniowe wpisane do RIS według roku założenia w województwie pomorskim (stan na r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS. szkoleniowe wpisane do RIS mają obowiązek poinformować, w postaci papierowej lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru. We wniosku tym podają m. in. jaką liczbę osób przeszkoliły we wcześniejszym roku (również na zlecenie urzędu pracy). Ponieważ dane podawane przez instytucje szkoleniowe nie są weryfikowane, dlatego też mogą to być wielkości faktyczne lub przybliżone, niemniej obrazują one trendy w zjawisku. Jak widać na rysunku 6, instytucje szkoleniowe województwa pomorskiego największą liczbę osób przeszkoliły w 2009 r. W kolejnych latach obserwowany był trend spadkowy. Z danych szkoleniowych wpisanych do RIS wynika także, że przeszkoliły one na zlecenie powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego mniejszą liczbę bezrobotnych r r r r r r r r. Uczestnicy szkoleń ogółem Uczestnicy szkoleń na zlecenie urzędu pracy Rysunek 6. Uczestnicy szkoleń w województwie pomorskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS. 5

6 Popyt na usługi szkoleniowe powinien mieć odzwierciedlenie w podaży usług szkoleniowych. Można zatem założyć, że większość szkoleń z proponowanych przez instytucje wpisane do RIS jest wynikiem potrzeb szkoleniowych pracodawców oraz osób indywidualnych (w tym bezrobotnych). W 2011 r. obserwowany był 14 wzrost liczby oferowanych szkoleń w województwie pomorskim. Na ten wzrost wpływ miało nie tylko poszerzenie oferty szkoleniowej wpisanych we wcześniejszych latach do RIS, ale także wzbogacenie bazy szkoleń przez instytucje, które od niedawna posiadają wpis do Rejestru. Powiązanie spadku ogólnej liczby osób przeszkolonych oraz wzrostu oferty szkoleń może świadczyć o wzroście konkurencji na rynku usług szkoleniowych, co skutkuje rozszerzeniem oferty po stronie podaży szkoleń. szkoleniowe wpisane do RIS, w 2011 r. swoją ofertę kierowały przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych szkoleniami z obszaru rozwoju osobowościowego i kariery zawodowej, zarządzania i administrowania oraz usług transportowych. W przypadku dwóch pierwszych obszarów nastąpił istotny wzrost liczby oferowanych szkoleń w porównaniu do roku wcześniejszego, natomiast w przypadku ostatniej kategorii proponowanych szkoleń ukształtowała się na podobnym poziomie. Należy podkreślić, że w 2011 r. znacznie (o prawie 40) wzrosła też szkoleń językowych, co może być spowodowane popytem na tego typu kursy, gdyż poziom kształcenia szkolnego języków obcych jest w większości przypadków niewystarczający r r. architektura informatyka i budownictwo i wykorzystanie komputerów języki obce ochrona własności i osób opieka społeczna opieka prace zdrowotna sekretarskie i biurowe prawo rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo rozwój osobowości i kariery zawodowej szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne technika usługi i handel fryzjerskie artykułami i kosmetyczne technicznymi sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami usługi gastronomiczne usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja Rysunek 7. Szkolenia według wybranych obszarów zawodowych w ofercie szkoleniowych w województwie pomorskim (stan na r.) usługi transportowe Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS. Dane szkoleniowych wpisanych do RIS odnośnie liczby bezrobotnych uczestników szkoleń różnią się od statystyk powiatowych urzędy pracy województwa pomorskiego, jednakże w obu przypadkach obserwowany był ten sam spadkowy trend. Wpływ na taką sytuację miało zmniejszenie w 2011 r. w porównaniu do roku wcześniejszego środków Funduszu Pracy na programy aktywizujące bezrobotnych będące w dyspozycji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o prawie 182 mln zł, tj. o 65. Dlatego też przeszkolonych bezrobotnych znacznie się obniżyła z 13,3 tys. w 2011 r. do 4,2 tys. w 2010 r., czyli o 9,1 tys. osób, tj. 68. Spadek liczby przeszkolonych bezrobotnych dotyczył prawie każdego obszaru szkoleń. Pomimo, że największy spadek przeszkolonych bezrobotnych wystąpił w obszarach usług transportowych, w tym: kursów prawa jazdy (z 1,2 tys. do 0,4 tys. osób) oraz zarządzania i administrowania (z 1,0 tys. do 0,4 tys. osób), to i tak w tych kategoriach przeszkolono w 2011 r. najwięcej bezrobotnych. zarządzanie i administrowanie 6

7 Biorąc pod uwagę względne zmiany w liczbie przeszkolonych bezrobotnych, należy zwrócić uwagę na obszar języków obcych. W tej kategorii wystąpił w 2011 r. jeden z najwyższych spadków liczby bezrobotnych, którzy ukończyli szkolenie aż o 91 (z 213 do 20 osób) r r. architektura informatyka i budownictwo i wykorzystanie komputerów języki obce ochrona własności i osób opieka społeczna opieka prace zdrowotna sekretarskie i biurowe prawo rachunkowość, rolnictwo, rozwój sprzedaż, szkolenie sztuka, technika usługi usługi usługi usługi zarządzanie księgowość, leśnictwo osobowości marketing, nauczycieli kultura, i handel fryzjerskie gastronomiczne turystyka strowanie hotelarskie, transportowe i admini- bankowość, i rybołóstwo i kariery public i nauka rzemiosło artykułami i kosmetyczne ubezpieczenia, zawodowej relations, o kształceniu artystyczne technicznymi i rekreacja analiza handel inwestycyjna nieruchomościami Rysunek 8. Bezrobotni, którzy ukończyli szkolenia według wybranych obszarów zawodowych szkoleń w województwie pomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy, MPiPS-01, zał. 4. Podsumowanie Biorąc pod uwagę wyżej przeprowadzaną analizę można sformułować następujące uwagi: 1. W województwie pomorskim w połowie 2012 r. do RIS wpisanych było Wśród wpisanych do RIS, aż 93 stanowiły podmioty niepubliczne. 3. W RIS dominują jednostki prowadzone przez osoby fizyczne (50 zarejestrowanych podmiotów). 4. Udział bezrobotnych uczestników szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy stanowił znikomy ułamek w stosunku do ogółu osób biorących udział w szkoleniach. 5. Istotny wpływ na spadek liczby szkoleń bezrobotnych w 2011 r. miał radykalny spadek środków Funduszu Pracy w dyspozycji powiatowych urzędów pracy w porównaniu do 2010 r. (o 65). 6. Pomimo spadku bezwzględnej liczby uczestników szkoleń w 2011 r., równolegle zaobserwowano 14 wzrost liczby oferowanych szkoleń, co może oznaczać wzrost konkurencji i poszerzenie oferty rynkowej. 7. szkoleniowe proponowały ofertę szkoleniową nie wymagającą zaplecza technicznego (rozwój osobisty, kariera zawodowa, zarządzanie i administrowanie, kursy językowe). 7

8 szkoleniowe województwa pomorskiego wpisane do RIS w świetle badania ankietowego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w dniach r r. przeprowadził badanie szkoleniowych wpisanych do RIS. Celem badania szkoleniowych było dostarczenie informacji dotyczących problemów i barier związanych z realizacją szkoleń, czynników warunkujących ofertę szkoleniową, sposobów oceny jakości realizowanych szkoleń oraz planów szkoleniowych. Do badania szkoleniowych wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli kwestionariusza internetowego. Zaproszenie do wypełnienia ankiety wysłano do 538 szkoleniowych zgodnie z podanymi przez nie we wniosku RIS o wpis/aktualizację adresami . W przypadku 16 wysłane zaproszenie do badania nie mogło być dostarczone ( nie przyjmował wiadomości). Zatem zaproszenie do badania ostatecznie otrzymało 522 szkoleniowych, z tego 97 współpracujących z PUP oraz 425 pozostałych wpisanych do RIS. Przeprowadzone badanie było badaniem pełnym, jednak miało ono charakter dobrowolnego uczestnictwa. W badaniu wzięło udział 286 (55) podmiotów, z tego 67 (69) współpracujących z PUP oraz 219 (52) innych wpisanych do RIS. Pomimo tego, że odpowiedzi udzieliły instytucje nie dobrane losowo do badania, to struktura otrzymanej próby jest podobna do populacji podmiotów wpisanych do RIS (wskaźnik podobieństwa struktur, który przyjmuje wartości z przedziału 0,1, gdzie 1 oznacza struktury identyczne, w tym omawianym przypadku wyniósł 0,86). Tablica 1. Forma prawna szkoleniowych będących w bazie RIS oraz uczestniczących w badaniu szkoleniowe szkoleniowe będące uczestniczące w w bazie RIS badaniu Szkoła średnia, policealna 13 2,0 8 2,8 Szkoła wyższa/kolegium 8 1,3 5 1,7 Centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego oraz ośrodek 72 11, ,5 dokształcania i doskonalenia zawodowego Stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna , ,0 Osoba fizyczna , ,0 Inna forma 46 7,2 3 1,0 Ogółem , ,0 Źródło: opracowanie własne. Wśród szkoleniowych uczestniczących w badaniu, połowa prowadzona była przez osoby fizyczne, a nieco ponad jedną czwartą stanowiły stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne. Należy zwrócić uwagę, że wśród współpracujących z powiatowymi urzędami pracy nie było ani jednej szkoły. Podobną strukturą pod względem zakresu działalności charakteryzowały się instytucje współpracujące z urzędami pracy oraz te, które takiej współpracy nie podejmowały. Dominowały podmioty o ogólnopolskim zakresie działalności (około jedna trzecia respondentów) lub funkcjonujące 8

9 w obrębie województwa pomorskiego (prawie jedna czwarta). Najmniej (6) było prowadzących działalność tylko w miejscu siedziby firmy. Spośród różnych możliwości wskazań, instytucje szkoleniowe najczęściej zaznaczały, że ich klientami były przede wszystkim osoby indywidualne (prawie 81), a dopiero w dalszej kolejności przedsiębiorstwa (nieco ponad 57). Wśród badanych podmiotów były również takie, które świadczyły usługi szkoleniowe dla studentów, placówek oświatowych oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. 90,0 80,0 80,8 70,0 60,0 50,0 57,3 43,4 40,2 40,0 30,4 30,0 20,0 8,4 10,0 0,0 Klienci indywidualni Przedsiębiorstwa Urzędy Pracy publiczne poza urzędami pracy Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) Inne Rysunek 9. Klienci szkoleniowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem Większość badanych (nieco ponad dwie trzecie) planuje swoją działalność. Najczęściej są to plany roczne. Jednak znaczna część szkoleniowych (prawie jedna trzecia) prowadzi swoją działalność w zależności od bieżącego zapotrzebowania na ich usługi, co może przekładać się na niższą jakość realizowanych szkoleń. 16,8 Miesięczne 19,4 Kwartalne Nie 31,5 Tak 68,5 20,9 Półroczne 35,2 Roczne 7,7 Inne Rysunek 10. Plany szkoleniowe szkoleniowych 9

10 Przy planowaniu tematyki szkoleń najważniejszym czynnikiem dla szkoleniowych są: obszar, w którym się specjalizuje firma oraz oczekiwania klientów. Ponadto wśród podmiotów współpracujących z powiatowymi urzędami pracy, ważnym czynnikiem wpływającym na dobór tematyki szkoleń była możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych bądź unijnych. Dla nieco ponad jednej trzeciej respondentów ważne przy planowaniu były również takie kwestie jak: dostępność trenerów i instruktorów o określonej specjalizacji, wyniki diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników, zapotrzebowanie pracodawców oraz sytuacja na rynku pracy zwłaszcza w kontekście późniejszego zatrudnienia. Respondenci wskazali szereg innych czynników branych pod uwagę przy określaniu tematyki swojej oferty szkoleniowej. Należą do nich: wymagania stawiane przez zmieniające się przepisy prawa, nowości na rynku branżowym pod względem innowacji i nowych technologii, trendy, moda na określoną tematykę szkoleń, unikalność oferty na tle konkurencji oraz nisza w danym obszarze szkoleń, badania marketingowe, plany szkoleniowe urzędów pracy. Dostępność trenerów i instruktorów o określonej specjalizacji 25,2 37,1 18,2 10,8 8,7 Wyniki diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników szkoleń 32,9 36,7 15,4 5,6 9,4 Duże zainteresowanie klientów indywidualnych daną tematyką 50,0 33,2 8,0 3,1 5,6 Zapotrzebowanie szkoleniowe zgłaszane przez pracodawców 40,6 35,7 10,5 3,5 9,8 Specjalizacja w danej dziedzinie 61,5 26,2 5,9 3,5 2,8 Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych/unijnych na szkolenia z danej tematyki 24,5 29,4 18,2 14,3 13,6 Sytuacja na rynku pracy; przewidywanie zapotrzebowania na określone umiejętności 37,1 35,3 11,2 7,3 9, Bardzo duże znaczenie Duże znaczenie Małe znaczenie Bez znaczenia Nie dotyczy / nie jest stosowane Rysunek 11. Czynniki brane pod uwagę przez instytucje szkoleniowe do podejmowania decyzji o wyborze tematyki oferowanych szkoleń / kursów / zajęć Ważnym elementem wpływającym na postrzeganie szkoleniowych jest jakość świadczonych przez nie usług. Dlatego też, ponad 93 badanych podmiotów prowadziło ocenę realizowanych szkoleń, kursów, czy zajęć. Najczęściej do oceny jakości usług szkoleniowych respondenci stosowali ankietę na zakończenie danej formy kształcenia (około 87 wskazań). Należy podkreślić, że w przypadku współpracujących z PUP ankietę stosowało 96 podmiotów (tak wysoki odsetek wskazań związany jest z wymogami stawianymi w standardach i warunkach prowadzenia usług rynku pracy). Do innych często stosowanych form oceny jakości świadczonych usług szkoleniowych zaliczyć można nieformalne rozmowy z uczestnikami kształcenia (64) oraz egzamin wewnętrzny (62). Ponadto instytucje realizujące szkolenia dla PUP często prowadziły hospitacje podczas kształcenia (prawie 58 wskazań). Dodatkową formą oceny jakości realizowanych usług szkoleniowych przez firmy 10

11 był między innymi kontakt telefoniczny z klientem w celu potwierdzenia satysfakcji ze szkolenia, kursu lub zajęć oraz gromadzenie opinii w środowisku o świadczonych usługach. Ankieta na zakończenie szkolenia/kursu/zajęć Nieformalne rozmowy z uczestnikami szkolenia/kursu/ zajęć 64,0 86,5 Egzamin wewnętrzny Wywiad z uczestnikami szkolenia/kursu/zajęć 44,6 62,2 Hospitacja podczas szkolenia/kursu/zajęć 38,2 Ankieta w trakcie szkolenia/kursu/zajęć Egzamin zewnętrzny 25,1 35,6 Ankieta w okresie kilku tygodni lub miesięcy po 4,9 Inne 2,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Rysunek 12. Sposoby oceny jakości szkoleń / kursów / zajęć realizowanych przez instytucje szkoleniowe Wyniki badania jakości realizowanych usług szkoleniowych instytucje wykorzystywały przede wszystkim do zmiany formy lub treści prowadzonych szkoleń, kursów czy zajęć (prawie 78 wskazań), w dalszej kolejności do podnoszenia kwalifikacji trenerów/szkoleniowców w obszarach, w których zdiagnozowano niedociągnięcia (56 odpowiedzi), ale także do podjęcia decyzji o zmianie szkoleniowca (55 odpowiedzi). Należy zwrócić uwagę na fakt, że 5 w żaden sposób nie wykorzystywały wyników przeprowadzanej oceny realizowanych usług szkoleniowych. 80,0 76,8 70,0 60,0 55,8 55,4 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 10,1 18,0 20,2 4,9 3,0 0,0 Do kształtowania systemu wynagrodzeń Do kształtowania systemu motywacyjnego Do diagnozy umiejętności prowadzących, w celu ich doszkolenia Do podejmowania decyzji o zmianie prowadzącego szkolenie/kurs/zajęcia Do zmiany formy lub treści prowadzonych szkoleń/kursów/zajęć Do przygotowania raportu/informacji w celach marketingowych Nie były wykorzystywane Inne Rysunek 13. Sposoby wykorzystywania przez instytucje szkoleniowe wyników oceny jakości oferowanych szkoleń / kursów / zajęć 11

12 Dodatkowym atutem na trudnym aktualnie rynku pracy powinno być uzyskanie potwierdzenia nabycia określonych kwalifikacji. Z badania wynika, że udział w szkoleniach/kursach kończy się nabyciem uprawnień poświadczonych certyfikatem w 73 realizujących kształcenie ,4 80,6 współpracujące z PUP 29,2 70,8 Pozostałe instytucje Nie Tak Rysunek 14. Nabycie uprawnień poświadczonych certyfikatem szkoleniowych uczestniczących w badaniu po szkoleniu/kursie w instytucjach Prowadzenie działalności szkoleniowej w fazie spowolnienia gospodarczego jest dużym wyzwaniem, gdyż zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne ograniczają koszty związane z różnymi obszarami swojej działalności. Jednym z takich wydatków są środki na kształcenie i dokształcanie. Dlatego też, badane instytucje jako główne przeszkody, które utrudniają im realizację szkoleń, kursów lub zajęć wskazały brak środków finansowych potencjalnych uczestników kształcenia/dokształcania, niechęć pracodawców do finansowania dokształcania pracowników oraz problem z pozyskaniem środków publicznych na realizację szkoleń. Na utrudnienia w funkcjonowaniu szkoleniowych w mniejszym stopniu wpływała silna konkurencja na rynku usług szkoleniowych. Natomiast odpowiednie lokale, niezbędne wyposażenie sal, czy odpowiednia kadra szkoleniowa nie stanowią problemu dla ponad połowy badanych podmiotów. 12

13 Silna konkurencja na rynku usług szkoleniowych 23,7 30,1 38,8 7,3 Brak środków finansowych potencjalnych uczestników szkoleń 38,8 32,9 18,3 10,0 Niechęć pracodawców do finansowania dokształcania pracowników 31,5 36,5 20,5 11,4 Ograniczona chętnych do uczestnictwa w określonym szkoleniu 20,1 31,5 34,7 13,7 Problem z pozyskaniem środków publicznych na realizację szkoleń 39,7 26,9 14,6 18,7 Wysoki koszty zatrudnienia kadry szkoleniowej 16,4 24,2 34,7 24,7 Brak odpowiedniej kadry szkoleniowej 2,3 14,2 32,4 51,1 Wysokie koszty wynajmu lokali 20,5 18,3 22,8 38,4 Problemy lokalowe oraz problemy z wyposażeniem sal i obiektów 4,1 9,6 31,1 55, Utrudniają w dużym stopniu Utrudniają w małym stopniu Utrudniają w średnim stopniu W ogóle nie występują Rysunek 15. Przeszkody utrudniające instytucjom szkoleniowym realizację szkoleń / kursów / zajęć szkoleniowe wskazują także na szereg innych przeszkód, które utrudniają im prowadzenie działalności szkoleniowej są to między innymi: niekompetencja osób zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz brak przejrzystych zasad wyboru wykonawców w ramach tych zamówień, nieuczciwa konkurencja cenowa - niska cena na rynku porównywalnych szkoleń kosztem ich jakości, koszty materiałowe realizowanych szkoleń, ciągła zmiana przepisów prawa, obciążenie szkoleń podatkiem VAT (ograniczony popyt ze strony dotychczasowych klientów), brak zdyscyplinowania wśród bezrobotnych oraz brak współpracy partnerskiej z powiatowymi urzędami pracy, zmniejszanie liczby godzin praktyk zawodowych na rzecz teorii w przypadku kształcenia zawodowego, konieczność częstej wymiany sprzętu oraz programów szkoleniowych, wybór przez pracodawców jako realizatorów kształcenia/dokształcania ogólnopolskich szkoleniowych (często z Warszawy), ze względu na przekonanie, że świadczą one usługi na wyższym jakościowo poziomie niż firmy lokalne, bierność społeczeństwa oraz brak odczuwania potrzeby kształcenia ustawicznego. Wydaje się, że instytucje uczestniczące w badaniu mają świadomość, że jakość świadczonych usług jest istotna w prowadzeniu działalności oraz może stanowić o przewadze konkurencyjnej. Dlatego też, 84 firm szkoleniowych zamierza w ciągu najbliższego czasu podjąć działania mające na celu podwyższenie jakości świadczonych usług. Działania jakie zamierzają podjąć te instytucje, związane są przede wszystkim z doskonaleniem kompetencji merytorycznych osób szkolących, opracowaniem programów szkoleń/kursów/zajęć w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, poprawą materiałów dydaktycznych oraz zapewnieniem lepszych (w odniesieniu do sali, sprzętu i oprogramowania) warunków realizacji kształcenia/dokształcania. 13

14 55,4 50,0 56,7 Nie 17,9 Tak 82,1 36,3 27,9 30,4 35,4 23,8 2, wprowadzenie/rozszerzenie systemu oceny jakości szkoleń/kursów/zajęć 2 - opracowanie programu szkoleń/kursów/zajęć w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych 3 - opracowanie standardów prowadzenia szkoleń/kursów/zajęć 4 - zapewnienie lepszych warunków do prowadzenia szkoleń/kursów/zajęć (sala, sprzęt, oprogramowanie, materiały dydaktyczne) 5 - doskonalenie kompetencji merytorycznych osób szkolących 6 - doskonalenie kompetencji pedagogicznych osób szkolących 7 - doskonalenie kompetencji interpersonalnych osób szkolących 8 - certyfikacja kompetencji trenerskich osób szkolących 9 - inne Rysunek 16. Działania podwyższające jakości świadczonych usług w instytucjach szkoleniowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy po badaniu Pomimo spowolnienia gospodarczego, 57 zamierza w niedalekiej przyszłości rozszerzyć swoją działalność. Związana ma być ona przede wszystkim z rozszerzeniem oferty szkoleniowej, np. wprowadzeniem oferty e-learningowej (około 91 wskazań) oraz zwiększeniem liczby klientów i pozyskaniem nowych kategorii klientów (ponad 60 wskazań w tych kafeteriach). Inne wskazane przez firmy szkoleniowe działania projakościowe związane są z wprowadzeniem Standardu Usług Szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz uzyskaniem akredytacji Kuratorium Oświaty. 91,4 64,4 62,0 Nie 43,0 Tak 57,0 29,4 42,9 36,2 Poszerzenie oferty szkoleniowej Poszerzenie oferty doradczej Zwiększenie liczby klientów Pozyskanie nowych kategorii klientów Poszerzenie zasięgu terytorialnego działalności Uruchomienie nowych rodzajów działalności Rysunek 17. Sposoby rozszerzenia działalności szkoleniowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy po badaniu 14

15 Podsumowanie Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badania ankietowego, można sformułować następujące uwagi: 1. Spośród różnych możliwości wskazań, instytucje szkoleniowe najczęściej zaznaczały, że ich klientami były przede wszystkim osoby indywidualne, a dopiero w dalszej kolejności przedsiębiorstwa. 2. Większość planowała swoją działalność w krótkim horyzoncie czasu, a około jedna trzecia nie sporządzała żadnych planów szkoleniowych. 3. szkoleniowe współpracujące z powiatowymi urzędami pracy, w określaniu tematyki szkoleń, poza profilem specjalizacji oraz preferencjami klientów brały pod uwagę możliwość dofinansowania szkoleń ze środków publicznych. 4. Niemal wszystkie instytucje stosują jakieś formy badania jakości realizowanych szkoleń, niezależnie od tego czy wymuszają to formalne warunki współpracy z powiatowymi urzędami pracy, czy też szkolenia realizowane są niezależnie od tych urzędów. 5. Ocena jakości usług szkoleniowych była najczęściej dokonywana w oparciu o ankietę przeprowadzaną po szkoleniu/kursie/zajęciach. Przybiera ona także formę kontaktów telefonicznych z klientami, co może oznaczać budowanie relacji w ramach CRM (ang. Customer Relationship Management). 6. Dostosowywanie oferty szkoleniowej do potrzeb rynku w oparciu o ocenę zrealizowanego przez nie kształcenia/dokształcania może świadczyć o wysokiej elastyczności rynkowej tych podmiotów. 7. Zdecydowana większość usług szkoleniowych została zakończona wystawieniem stosownego certyfikatu, poświadczającego zdobycie uprawnień, co jest istotnym aspektem formalnym mogącym podnieść konkurencyjność przeszkolonych osób na rynku pracy. 8. Główną barierą działalności szkoleniowej wskazaną przez badane instytucje są ograniczenia finansowe zleceniodawców. 9. Ponad połowa zamierza w najbliższej przyszłości poszerzyć zakres swojej działalności, mimo trudnej sytuacji rynkowej, spowodowanej nasileniem symptomów kryzysu gospodarczego. 15

16 Załączniki Tablica 1. Szkolenia według wybranych obszarów zawodowych w ofercie szkoleniowych województwa pomorskim w latach zmiana 2011 r./2010 r r r. w ch bezwzględnych podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia 27 0,4 27 0,3 0 0 rozwój osobowości i kariery zawodowej 671 9, , szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 633 9, ,0 0 0 sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 80 1, , nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 29 0,4 37 0, etnologia, geografia języki obce 466 6, , dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 17 0,2 26 0, sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 409 5, , rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 235 3, , zarządzanie i administrowanie , , prace sekretarskie i biurowe 119 1, , prawo 140 2, , nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka 16 0,2 14 0, matematyka i statystyka 5 0,1 12 0, informatyka i wykorzystanie komputerów 609 8, , technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa, i 302 4, , konserwacja pojazdów górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny 5 0,1 7 0, architektura i budownictwo 206 3, , rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 49 0,7 44 0, weterynaria 4 0,1 4 0,1 0 0 opieka zdrowotna 170 2, , opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat 117 1, , ochrona własności i osób 90 1, , ochrona środowiska 45 0,7 45 0,6 0 0 usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 112 1, , usługi gastronomiczne 143 2, , usługi fryzjerskie i kosmetyczne 389 5, , usługi krawieckie i obuwnicze 32 0,5 32 0,4 0 0 usługi stolarskie, szklarskie 35 0,5 31 0, usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy , ,1 2 0 pozostałe usługi 36 0,5 29 0, inne obszary szkoleń 248 3, , Ogółem , , Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z aplikacji SYRIUSZ o instytucjach szkoleniowych wpisanych do RIS. w 16

17 Tablica 2. Bezrobotni, którzy ukończyli szkolenia według wybranych obszarów zawodowych szkoleń w województwie pomorskim w latach zmiana 2010 r r r./2010 r. w ch w bezwzględnych podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia 0 0,0 0 0,0 0 - rozwój osobowości i kariery zawodowej 361 2, , szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 9 0,1 9 0,2 0 0 sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 79 0,6 13 0, nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 0 0,0 1 0,0 1 - etnologia, geografia języki obce 213 1,6 20 0, dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 0 0,0 0 0,0 0 - sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 640 4, , rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 669 5, , zarządzanie i administrowanie , , prace sekretarskie i biurowe 468 3, , prawo 0 0,0 11 0, nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka 0 0,0 2 0,0 2 - matematyka i statystyka 0 0,0 0 0,0 0 - informatyka i wykorzystanie komputerów 573 4, , technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa, i 294 2, , konserwacja pojazdów górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny 64 0,5 8 0, architektura i budownictwo 655 4, , rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 85 0,6 43 1, weterynaria 4 0,0 0 0, opieka zdrowotna 31 0,2 8 0, opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat 246 1, , ochrona własności i osób 193 1,5 41 1, ochrona środowiska 1 0,0 33 0, usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 71 0,5 51 1, usługi gastronomiczne 302 2, , usługi fryzjerskie i kosmetyczne 586 4, , usługi krawieckie i obuwnicze 43 0,3 2 0, usługi stolarskie, szklarskie 18 0,1 22 0, usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy , , pozostałe usługi 709 5, , inne obszary szkoleń , , Ogółem , , Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy, MPiPS-01, zał

18 Tablica 3. Forma prawna szkoleniowych uczestniczących w badaniu współpracujące z Pozostałe instytucje szkoleniowe łącznie PUP Szkoła średnia, policealna 0 0,0 8 3,7 8 2,8 Szkoła wyższa/kolegium 0 0,0 5 2,3 5 1,7 Centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego oraz ośrodek 17 25, , ,5 dokształcania i doskonalenia zawodowego Placówka naukowa, naukowo-badawcza, ośrodek badawczo-rozwojowy 0 0,0 3 1,4 3 1,0 Stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna 16 23, , ,9 Osoba fizyczna 34 50, , ,0 Ogółem , , ,0 Tablica 4. Zasięg działania szkoleniowych uczestniczących w badaniu współpracujące z Pozostałe instytucje PUP szkoleniowe łącznie Lokalny (działa tylko w miejscowości, w której jest siedziba) 4 6,0 13 5,9 17 5,9 Lokalny (działa w powiecie, w którym jest siedziba) 4 6, , ,1 Lokalny (działa w miejscowości, w której jest siedziba i w sąsiednich powiatach) 9 13, , ,7 Regionalny (działa w całym województwie) 20 29, , ,5 Ponadregionalny (działa w kilku województwach) 7 10,5 21 9,6 28 9,8 Ogólnopolski 23 34, , ,9 Ogółem , , ,0 Tablica 5. Klienci szkoleniowych w ciągu 12 miesięcy przed badaniem współpracujące z Pozostałe instytucje PUP szkoleniowe łącznie Klienci indywidualni 58 86, , ,8 Przedsiębiorstwa 46 68, , ,3 Urzędy Pracy 55 82, , ,4 publiczne poza urzędami pracy 32 47, , ,2 Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) 16 23, , ,4 Inne 2 3, ,1 24 8,4 Ogółem

19 Tablica 6. Plany szkoleniowe szkoleniowych uczestniczących w badaniu Pozostałe instytucje współpracujące z PUP szkoleniowe łącznie nie przygotowują planów szkoleniowych 22 32, , ,5 przygotowują plany szkoleniowe z tego: 45 67, , ,5 miesięczne 4 8, , ,8 kwartalne 14 31, , ,4 półroczne 15 33, , ,9 roczne 10 22, , ,2 inne 2 4,4 13 8,6 15 7,7 Tablica 7. Czynniki brane pod uwagę przez instytucje szkoleniowe uczestniczące w badaniu do podejmowania decyzji o wyborze tematyki oferowanych szkoleń / kursów / zajęć Bez znaczenia Małe znaczenie Duże znaczenie Bardzo duże znaczenie Nie dotyczy / nie jest stosowane Sytuacja na rynku pracy; 1. przewidywanie 7,3 11,2 35,3 37,1 9,1 100,0 zapotrzebowania na określone umiejętności Możliwość uzyskania 2. dofinansowania ze środków 14,3 18,2 29,4 24,5 13,6 100,0 publicznych/unijnych na szkolenia z danej tematyki 3. Specjalizacja Państwa w danej dziedzinie 3,5 5,9 26,2 61,5 2,8 100,0 Zapotrzebowanie 4. szkoleniowe zgłaszane przez 3,5 10,5 35,7 40,6 9,8 100,0 pracodawców Duże zainteresowanie 5. klientów indywidualnych 3,1 8,0 33,2 50,0 5,6 100,0 daną tematyką Wyniki diagnozy potrzeb 6. szkoleniowych uczestników 5,6 15,4 36,7 32,9 9,4 100,0 szkoleń Dostępność trenerów i 7. instruktorów o określonej 10,8 18,2 37,1 25,2 8,7 100,0 specjalizacji Suma 19

20 Tablica 8. Ocena jakości realizowanych szkoleń / kursów / zajęć przez instytucje szkoleniowe uczestniczące w badaniu szkoleniowe Pozostałe instytucje współpracujące z PUP łącznie Tak 66 98, , ,4 Nie 1 1,5 18 8,2 19 6,6 Ogółem , , ,0 Tablica 9. Sposoby oceny jakości szkoleń / kursów / zajęć realizowanych przez instytucje szkoleniowe uczestniczące w badaniu współpracujące z Pozostałe instytucje szkoleniowe łącznie PUP Ankieta w trakcie szkolenia/kursu/zajęć 21 31, , ,6 Ankieta na zakończenie szkolenia/kursu/zajęć 63 95, , ,5 Ankieta w okresie kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu szkolenia/kursu/ zajęć 4 6,1 9 4,1 13 4,9 Egzamin zewnętrzny 28 42, , ,1 Egzamin wewnętrzny 53 80, , ,2 Wywiad z uczestnikami szkolenia/kursu/zajęć 29 43, , ,6 Nieformalne rozmowy z uczestnikami szkolenia/kursu/ zajęć 37 56, , ,0 Hospitacja podczas szkolenia/kursu/zajęć 38 57, , ,2 Inne 1 1,5 5 2,3 6 2,2 Ogółem Tablica 10. Sposoby wykorzystywania wyników oceny jakości oferowanych szkoleń / kursów / zajęć przez instytucje szkoleniowe uczestniczące w badaniu szkoleniowe Pozostałe instytucje współpracujące z PUP łącznie Do kształtowania systemu wynagrodzeń 7 10, , ,1 Do kształtowania systemu motywacyjnego 14 21, , ,0 Do diagnozy umiejętności prowadzących, w celu ich doszkolenia 40 60, , ,8 Do podejmowania decyzji o zmianie prowadzącego szkolenie/kurs/zajęcia 46 69, , ,4 Do zmiany formy lub treści prowadzonych szkoleń/kursów/zajęć 55 83, , ,8 Do przygotowania raportu/informacji w celach marketingowych 12 18, , ,2 Nie były wykorzystywane 3 4,5 10 5,0 13 4,9 Inne 2 3,0 6 3,0 8 3,0 Ogółem

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2014 Wstęp Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2013 Wstęp Podział

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rzeszów 2015 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r Poz 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wy łącznie charakter pomocniczy Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dziennikach Ustaw DzU042362365 Dz U 102411620 Dz U 12 1535

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY INSTYTUCJE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) I ICH OFERTA KURSOWA Raport za 2012 rok Kielce,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O:

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) WPIS * KOREKTĘ DANYCH AKTUALIZACJĘ DANYCH KONTYNUACJĘ DZIAŁALNOŚCI (*) Podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiat słubicki Numer identyfikacyjny REGON Dział. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Poradnictwo indywidualne liczba wizyt w ramach porady indywidualnej MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 781

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 781 Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r Poz 781 OBWIESZCZENIE Ministra pracy i polityki społecznej 1) z dnia 17 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Numer identyfikacyjny REGON 21028216 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ INSTYTUCJE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) I ICH OFERTA KURSOWA Raport

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim

Rejestr Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim Rejestr Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim stan na dzień 31.01.2007 r. Wydział Polityki Rynku Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Luty 2007 r. Rejestr Instytucji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ INSTYTUCJE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) I ICH OFERTA KURSOWA Raport

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 02.03.12 Strona 1 z 14 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Płońsk Wojewódzki Urząd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 130433310 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ DZAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH ZAREJESTROWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Raport za 2015 rok Kielce, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2012 r.

Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2012 r. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,12 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,15 czerwca 2012 r. Cel badania Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011

Bardziej szczegółowo

Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Anna Maliszewska. Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz. Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o.

Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Anna Maliszewska. Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz. Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o. Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Anna Maliszewska Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wydawca: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Cel i źródła danych Przedstawienie szczegółowej oferty szkoleń

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Raport 2011 Warszawa, wrzesień 2012 ISBN 978-83-61752-43-1

Raport 2011 Warszawa, wrzesień 2012 ISBN 978-83-61752-43-1 Raport 2011 Warszawa, wrzesień 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Raport 2011 Instytucje szkoleniowe i ich oferta Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Czerewko dn. 29.06.10 Strona 1 z 8 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Raport 2013 Warszawa, wrzesień 2014 ISBN 978-83-64309-37-3

Raport 2013 Warszawa, wrzesień 2014 ISBN 978-83-64309-37-3 Raport 2013 Warszawa, wrzesień 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Raport 2013 Instytucje szkoleniowe i ich oferta Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyoskiego 44-46, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OFERTY SZKOLENIOWEJ W BADANIACH BKL

JAKOŚĆ OFERTY SZKOLENIOWEJ W BADANIACH BKL JAKOŚĆ OFERTY SZKOLENIOWEJ W BADANIACH BKL NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI ANALIZ JAKOŚCI OFERTY SZKOLENIOWEJ NA PODSTAWIE RAPORTU KSZTAŁCENIE PO SZKOLE K. TUREK, B. WOREK, PARP, WARSZAWA, 2015. Przygotowała: Beata

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim 215 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 216 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia (kod 541315) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staŝ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim w latach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2011 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku Numer identyfikacyjny REGON 6798452 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Raport 2008 Instytucje szkoleniowe i ich oferta Warszawa, 2009 1 Opracowanie: Paulina Noińska Tomasz

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i 2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki Spis treści Program KLUB... 2 Kalendarium Programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU SZKOLENIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R.

ANALIZA RYNKU SZKOLENIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R. ANALIZA RYNKU SZKOLENIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R. Toruń, czerwiec 2015 Opracowanie Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawskopomorskim w 2014 r. powstała na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert szkoleniowych instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej (Łódź 2008)

Analiza ofert szkoleniowych instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej (Łódź 2008) w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleo w Polsce a idea lifelong learning. dr Barbara Worek Warszawa, 17 czerwca 2011

Rynek szkoleo w Polsce a idea lifelong learning. dr Barbara Worek Warszawa, 17 czerwca 2011 2011 Rynek szkoleo w Polsce a idea lifelong learning dr Barbara Worek Warszawa, 17 czerwca 2011 Agenda Informacje o badaniu firm i instytucji szkoleniowych Jak wygląda podaż usług szkoleniowych? Jakie

Bardziej szczegółowo