POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH"

Transkrypt

1 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ul. Zdziczów 1 tel. (048) , Kozienice fax (048) Nr sprawy: ARP-2010/1/WW/2009 Kozienice dnia r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie: Kurs obsługi komputera od podstaw dla 15 osób bezrobotnych. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów 1, Kozienice, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia o: 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Decyzją Zamawiającego oferta nr 1 złoŝona przez Wykonawcę - Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX ul. Karola Wojtyły 1, Ryki, została uznana za ofertę najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu. PowyŜsza oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans zastosowanych kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. ceny (waga- 60%), doświadczenia Wykonawcy (waga 20%) oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej (waga 20%) otrzymując największą liczbę punktów tj. 91,67 pkt, spośród 4 ofert, które nie podlegały odrzuceniu. 1

2 2. Wykonawcach, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr Nazwa (firmy), siedziby i oferty adresy Wykonawców 1 Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX ul. Karola Wojtyły 1, Ryki 2 Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor ul. Narutowicza 62, Lublin 3 Combidata Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12, Sopot; adres do korespondencji: ul. Podolska 21, Gdynia 8 Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Edukacja s.c. Krzysztof Kot & Małgorzata Kot ul. śeromskiego 75, Radom Liczba punktów w kryterium cena waga 60% Liczba punktów w kryterium doświadczenie Wykonawcy waga 20% Liczba punktów w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej waga 20% Łączna punktacja 60 pkt 11,67 pkt 20 pkt 91,67 pkt 43,13 pkt 15,83 pkt 20 pkt 78,96 pkt 13,27 pkt 20 pkt 12 pkt 45,27 pkt 33,18 pkt 10 pkt 20 pkt 63,18 pkt 2

3 3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: a) Oferta Nr 4 Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, Poznań Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca - Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, Poznań został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. b) Oferta Nr 5 Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki ul. Czarnocińska 31, Warszawa Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca - Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki ul. Czarnocińska 31, Warszawa został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. c) Oferty Nr 6 Stowarzyszenia B-4 w Rzeszowie ul. Sokoła 4A/2, Rzeszów Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca - Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie ul. Sokoła 4A/2, Rzeszów został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. d) Oferty Nr 7 Niepublicznego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Tomrad ul. Mieszka I 22 B, Radom Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca - Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Tomrad ul. Mieszka I 22 B, Radom został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 3

4 4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: a) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, Poznań Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń. zm.) w związku z przesłanką odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 Zgodnie z art. 26 ust. 3: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złoŝył następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które zawierają błędy: W wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, nie zostały zawarte informacje odnośnie dysponowania przez Wykonawcę pełnym oprogramowaniem koniecznym do realizacji zamówienia /wymóg dysponowania pełnym oprogramowaniem został określony w rozdziale V pkt 1c SIWZ/. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1c SIWZ. Zobowiązanie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu dotyczące udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń nie zawiera informacji o ilości uŝyczanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego oraz brak takŝe informacji dla jakiej liczby uczestników szkolenia przeznaczona jest sala dydaktyczna /wymóg dysponowania 4

5 salą szkoleniową dla min. 15 uczestników szkolenia wyposaŝoną w 15 stanowisk komputerowych z pełnym oprogramowaniem koniecznym do realizacji szkolenia został określony w rozdziale V pkt 1c SIWZ/. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1c SIWZ. Z wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie wynika, Ŝe Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1d SIWZ w zakresie dysponowania na potrzeby przeprowadzenia zajęć teoretycznych co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyŝsze informatyczne oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń komputerowych wskazany do zajęć teoretycznych wykładowca prowadził tylko jeden kurs informatyczny z podstaw obsługi komputera w maju 2009r. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1d SIWZ. Zamawiający nie wezwał w/w Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poniewaŝ mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych, poniewaŝ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na: Wypełnienie preliminarza kosztów szkolenia /załącznik nr 6 do siwz/ niezgodnie z instrukcją zawartą w ramach tego załącznika, która mówi o tym Ŝe preliminarz nie moŝe zawierać nie wypełnionych komórek, natomiast Wykonawca nie wypełnił komórek dotyczących ilości jednostek oraz wartości jednostki w zakresie kosztów administracyjnych ujętych w części II preliminarza Inne koszty bezpośrednie. b) Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki ul. Czarnocińska 31, Warszawa Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń. zm.) w związku z przesłanką odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 5

6 potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 3: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złoŝył następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które zawierają błędy: List referencyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dotyczący realizacji przez Centrum Edukacji Nowoczesnej z Warszawy usługi szkoleniowej nie spełnia wymogów wynikających z zapisów SIWZ rozdział VI pkt 6. Referencja nie zawiera informacji o dacie realizacji usługi. W wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, nie zostały zawarte informacje odnośnie dysponowania przez Wykonawcę pełnym oprogramowaniem koniecznym do realizacji zamówienia /wymóg dysponowania pełnym oprogramowaniem został określony w rozdziale V pkt 1c SIWZ/. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1c SIWZ. W wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie zaznaczył czy dysponuje czy będzie dysponować tymi osobami. Stosowna instrukcja była zawarta w Załączniku nr 5 do SIWZ. Dodatkowo w wykazie tym zakresy czynności osób wymienionych w tym wykazie w poz. 1, 2, 3 i 5 są niezgodne z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ /wykraczają poza zakres przedmiotowy zamówienia/. Wykonawca złoŝył takŝe wadliwe pełnomocnictwo zgodnie z rozdziałem XII pkt 1j SIWZ pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być przedłoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, natomiast Wykonawca przedłoŝył kopię upowaŝnienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną przez Wykonawcę do reprezentowania Wykonawcy, czyli pełnomocnika. Zamawiający nie wezwał w/w Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a takŝe wadliwego pełnomocnictwa, poniewaŝ mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6

7 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych, poniewaŝ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na: Termin wykonania zamówienia niezgodny z zapisami SIWZ zawartymi w rozdziale VII pkt 1. Wykonawca oświadczył w formularzu ofertowym, Ŝe zrealizuje zamówienie w terminie do r., natomiast Zamawiający określił w SIWZ jako termin realizacji zamówienia okres: lipiec wrzesień 2009r. Wypełnienie preliminarza kosztów szkolenia /załącznik nr 6 do siwz/ niezgodnie z instrukcją zawartą w ramach tego załącznika, która mówi o tym Ŝe preliminarz nie moŝe zawierać nie wypełnionych komórek, natomiast Wykonawca nie wypełnił komórek będących podsumowaniem rodzajów kosztów usługi tj. wynagrodzenia personelu razem oraz innych kosztów bezpośrednich razem; Wykonawca nie podał równieŝ w preliminarzu jednostek poszczególnych pozycji. c) Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie ul. Sokoła 4A/2, Rzeszów Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń. zm.) w związku z przesłanką odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 3: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie złoŝył następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu: Referencji potwierdzających naleŝyte wykonanie usług szkoleniowych wymienionych przez Wykonawcę w Wykazie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia / dot. poz. 1, 2, 4 wykazu/. Wymóg przedłoŝenia referencji wynika z zapisów SIWZ rozdział VI pkt 6. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia 7

8 warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale V pkt 1b SIWZ. Brak pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń wymienionych w załączonym do oferty wykazie Wykonawca przedłoŝył tylko pismo Biura Stowarzyszenia B-4 w Radomiu z dnia r. będące prośbą o rezerwację sali szkoleniowej z wyposaŝeniem na 10 dni w okresie r r. skierowane do Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie Zakład w Radomiu nadmieniamy dodatkowo, Ŝe termin wskazany w tym piśmie jest niezgodny z deklaracją Wykonawcy do Wykonania zamówienia w terminie do r. w ramach formularza ofertowego. Wymóg przedłoŝenia pisemnego zobowiązania wynika z zapisów SIWZ rozdział VI pkt 8. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1c SIWZ. Brak pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca zaznaczył w Załączniku Nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, Ŝe będzie dysponował tymi osobami. Wymóg przedłoŝenia pisemnego zobowiązania wynika z zapisów SIWZ rozdział VI pkt 9. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1d SIWZ. Wykonawca dodatkowo złoŝył następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które zawierają błędy: W wykazie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca wykazał usługi szkoleniowe z zakresu obsługi komputera będące w trakcie realizacji w ramach projektu dla młodych: specjaliści e-biznesu /data wykonania r r./, natomiast zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 65, z późń. zm./, muszą to być usługi wykonane, a nie wykonywane. Wymóg przedłoŝenia wykazu wykonanych usług wynika z zapisów SIWZ rozdział VI pkt 6. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale V pkt 1b SIWZ. Pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie dotyczące realizacji przez Stowarzyszenie B-4 szkolenia Obsługa komputera w okresie 8

9 od r. do r. Pismo to zostało wystawione w trakcie realizacji usługi tj r., a tym samym dokument ten nie potwierdza, Ŝe usługa ta została ostatecznie wykonana przez Wykonawcę w sposób naleŝyty. Wymóg przedłoŝenia referencji, potwierdzających naleŝytość wykonania usług wykazanych w wykazie wykonanych usług, wynika z zapisów SIWZ rozdział VI pkt 6. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale V pkt 1b SIWZ. Zamawiający nie wezwał w/w Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poniewaŝ mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych, poniewaŝ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na: Brak w ofercie szczegółowego zakresu tematycznego programu szkolenia z uwzględnieniem liczby godzin praktycznych i teoretycznych. Wymóg zawarty w rozdziale XII pkt 1c; Uwzględnienie w preliminarzu kosztów szkolenia w zakresie wyliczenia wyŝywienia uczestników szkolenia /ilość jednostek/ 16 osób, podczas gdy przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla 15 osób bezrobotnych. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w rozdziale IV pkt 1 SIWZ. Uwzględnienie w preliminarzu kosztów szkolenia w zakresie wynagrodzenie trenera oraz wynajmu sali szkoleniowej dodatkowych, oprócz 80 godzin, 4 godzin szkolenia na przeprowadzenie egzaminu, podczas gdy przedmiotem zamówienia jest 80 godzin zegarowych szkolenia z uwzględnieniem zorganizowania egzaminu końcowego (czyli w tym egzamin). Opis przedmiotu zamówienia zawarty w rozdziale IV pkt 4 i 9 SIWZ. d) Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Tomrad ul. Mieszka I 22 B, Radom Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń. zm.) w związku z przesłanką odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późń zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 9

10 potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 3: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie złoŝył następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu: Aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca przedstawił wyciąg z ewidencji działalności z dnia r., które opatrzone jest przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem nieczytelnym podpisem bez pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która potwierdziła ten dokument. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca dodatkowo złoŝył następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które zawierają błędy: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych opatrzone jest nieczytelnym podpisem oraz brak jest pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która podpisała to oświadczenie /w ramach złoŝonego podpisu nazwisko nieczytelne/. W wykazie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w pkt 4,5,6,7,8 tego wykazu Wykonawca wymienił jako wykonane usługi szkolenia zrealizowane na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w zakresie Własna firma. Z załączonej do wykazu referencji wynika, Ŝe były to szkolenia z zakresu Własna firma dla osób bezrobotnych ubiegających się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a nie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera tak jak wymagał tego w SIWZ Zamawiający. Dodatkowo wykaz ten opatrzony jest nieczytelnym podpisem oraz brak jest pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która podpisała ten dokument /w ramach złoŝonego podpisu nazwisko nieczytelne/. 10

11 Referencje załączone do wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania w postaci kopii nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy /wymóg określony w rozdziale VI pkt 13 SIWZ/. Referencje zawierają tylko podpis skrócony parafę bez adnotacji potwierdzam za zgodność z oryginałem. W wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, nie zostały zawarte informacje odnośnie dysponowania przez Wykonawcę pełnym oprogramowaniem koniecznym do realizacji zamówienia - Wykonawca wymienił tylko, Ŝe dysponuje stanowiskami komputerowymi wraz z Internetem i systemem operacyjnym Windows XP, natomiast przedmiotem zamówienia jest równieŝ szkolenie z zakresu MS Office, natomiast Wykonawca nie zawarł w wykazie Ŝadnej informacji o dysponowaniu tego rodzaju oprogramowaniem /wymóg dysponowania pełnym oprogramowaniem został określony w rozdziale V pkt 1c SIWZ/. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1c SIWZ. Dodatkowo wykaz ten opatrzony jest nieczytelnym podpisem oraz brak jest pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która podpisała ten dokument /w ramach złoŝonego podpisu nazwisko nieczytelne/. Z wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie wynika, Ŝe Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1d SIWZ w zakresie dysponowania na potrzeby przeprowadzenia zajęć teoretycznych co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyŝsze informatyczne oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń komputerowych. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1d SIWZ. Wykonawca nie podał równieŝ zakresu wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia przez poszczególne osoby wymienione w tym wykazie. Dodatkowo wykaz ten opatrzony jest nieczytelnym podpisem oraz brak jest pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która podpisała ten dokument /w ramach złoŝonego podpisu nazwisko nieczytelne/. Na zaświadczeniu o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, które przedłoŝone jest w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem znajduje się nieczytelny podpis bez pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która potwierdziła za zgodność z oryginałem ten dokument /w ramach złoŝonego podpisu nazwisko nieczytelne/. 11

12 Na zaświadczeniu o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, które przedłoŝone jest w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem znajduje się nieczytelny podpis bez pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która potwierdziła za zgodność z oryginałem ten dokument /w ramach złoŝonego podpisu nazwisko nieczytelne/. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która przedłoŝona jest w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem znajduje się nieczytelny podpis bez pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która potwierdziła za zgodność z oryginałem ten dokument /w ramach złoŝonego podpisu nazwisko nieczytelne/. Dodatkowo figurujący w przedłoŝonej przez Wykonawcę polisie ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia od prowadzonej działalności nie jest zgodny zarówno z przedmiotem zamówienia jak i wymienioną, w przedłoŝonym przez Wykonawcę w ramach oferty wyciągu z ewidencji działalności, klasyfikacją PKD. Zamawiający nie wezwał w/w Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poniewaŝ mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie: Art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych, poniewaŝ zawiera błędy w obliczeniu ceny, które Zamawiający nie moŝe poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Wykonawca w formularzu ofertowym, który jest oświadczeniem woli Wykonawcy, podał w zakresie ceny jednostkowej za przeszkolenie 1 uczestnika oraz ceny za przeszkolenie 15 osób kwotę podatku VAT w wysokości odpowiednio 662,13zł oraz 9.932,00zł, natomiast zgodnie z ustawą z dnia r. o podatku dochodowym od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.), a dokładnie art. 43 tejŝe ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w Załączniku Nr 4 do ustawy, w którym pod poz. 7 Symbol PKWiU ex 80 wymienia się usługi w zakresie edukacji. Z błędnie podanych w formularzu ofertowym kwot podatku VAT Zamawiający wywnioskował, Ŝe Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, która nie podlega sprostowaniu na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP. art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych, poniewaŝ jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów tj. art Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, Ŝe niedochowanie formy pisemnej dla czynności, w stosunku do której ustawa przewiduje rygor niewaŝności w przypadku nie zastosowania tej formy, skutkuje niewaŝnością tej czynności. Świadczy o tym art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie 12

13 z którym ofertę składa się pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Do zachowania formy pisemnej zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego konieczne jest złoŝenie własnoręcznego podpisu pod treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli. Zgodnie z orzecznictwem Sądu NajwyŜszego wyrok SN z 8 maja 18\997r. II CKN 153/97 własnoręczny podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli to jest taki podpis, z którego wynika, nie tylko brzmienie nazwiska, ale takŝe i charakter pisma, który ułatwia orientację w rozpoznaniu osoby składającej oświadczenie woli. Wykonawca przedłoŝył natomiast formularz ofertowy pod którym złoŝony jest nieczytelny podpis bez pieczątki imiennej umoŝliwiającej zidentyfikowanie z imienia i nazwiska osobę, która to oświadczenie woli podpisała /w ramach złoŝonego na formularzu ofertowym podpisu nazwisko nieczytelne/. Formularz ofertowy nie jest dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605, z późń. zm.), a więc nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 26 ust. 3. Z powaŝaniem Zawiadomienie otrzymują: 1. Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX ul. Karola Wojtyły Ryki 2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor ul. Narutowicza 62, blin 3. Combidata Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12, Sopot; adres do korespondencji: ul. Podolska 21, Gdynia 4. Wielkopolska Akademii Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz Poznań 5. Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki ul. Czarnocińska 31, Warszawa 6. Stowarzyszenia B-4 w Rzeszowie ul. Sokoła 4A/2, Rzeszów 7. Niepublicznego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Tomrad ul. Mieszka I 22 B, Radom 8. Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Edukacja s.c. Krzysztof Kot & Małgorzata Kot ul. śeromskiego 75, Radom 13

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1106/11 KIO 1111/11 WYROK z dnia 8 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

(procedura pon. progu 200.000 )

(procedura pon. progu 200.000 ) SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 02.08.2012r. OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 47 USTAWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-10/10 Warszawa, 7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo