1)Nazwa i adres Zamawiającego: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Chopina 5, Lublin, NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1)Nazwa i adres Zamawiającego: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Chopina 5, 20-026 Lublin, NIP 946-232-52-09."

Transkrypt

1 Lublin, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia DOTYCZĄCE WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU NA POTRZEBY PROJEKTU AUDYTOR ENERGETYCZNY Województwo mazowieckie dotyczy zamówienia o łącznej wartości powyżej euro 1)Nazwa i adres Zamawiającego: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Chopina 5, Lublin, NIP ) Informacje ogólne Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielane zgodnie z zasadami konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowanie bez podania przyczyny. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Audytor energetyczny realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL /10 podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 3) Kryterium dostępu: Wykonawca przedkładający ofertę wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i sal komputerowych w terminie podanym w pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia oraz w kolejnych terminach o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem. Oferty mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wynajem sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i sal komputerowych (warsztaty) oraz dostawa ciepłych posiłków i poczęstunku dla uczestników szkoleń na potrzeby realizacji projektu Audytor energetyczny. Szkolenie będą odbywać się na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta Warszawy.

2 SPECYFIKACJA ZAMÓWNIENIA: L.p. RODZAJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ILOŚĆ DNI SZKOLENIOWYCH 1 wynajem sal szkoleniowych do zajęć teoretycznych 40 dni 2 wynajem sal szkoleniowych do zajęć komputerowych 40 dni 3 Zapewnienie ciepłego posiłku dla uczestników szkoleń 800 sztuk 4 Zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń w postaci: kawy, herbaty, wody, ciastek, paluszków, cukru, śmietanki 800 sztuk Uwagi: 1. Szkolenia będą organizowane w trybie weekendowym i/lub w dni robocze w zależności od preferencji uczestników Projektu. 2. Okres realizacji zamówienia: od 23 czerwca 2012 r. do 31 grudzień 2012 r. okres może ulec zmianie i uzależniony jest od prowadzonych działań rekrutacyjnych. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Obszar na którym będą realizowane szkolenia: województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy. Planowo zajęcia będą odbywały się m.in. w Siedlcach, Radomiu dokładne miejscowości szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie. Miejsca szkoleń są uzależnione od prowadzonych działań rekrutacyjnych. 4. Planowana ilość grup szkoleniowych w województwie mazowieckim: 10 grup (każda grupa składająca się z 10 osób). Liczba grup w danym województwie może ulec zmianie i uzależniona jest od prowadzonych działań rekrutacyjnych. 5. Łączna liczba osób 100 osób. Liczba osób może ulec zmianie i uzależniona jest od prowadzonych działań rekrutacyjnych. 6. Ilość dni szkoleniowych dla jednej grupy: 8 dni. 7. Planowana ilość dni szkoleniowych na jedno województwo: 80 dni szkoleniowych. Liczba dni szkoleniowych w danym województwie może ulec zmianie i uzależniona jest od prowadzonych działań rekrutacyjnych, 8. Czas trwania szkolenia: 64 godzin lekcyjnych/grupa po 8 godz. lekcyjnych/dzień 9. Ilość grup szkoleniowych podczas jednego dnia szkoleniowego: maksymalnie Termin szkoleń: rozpoczęcie zajęć 23 czerwca 2012 r. jedna grupa szkoleniowa, miejsce szkolenia: Siedlce. Termin i liczba grup może ulec zmianie jest to uzależniony od prowadzonych działań rekrutacyjnych. Terminy kolejnych dni szkoleniowych, miejsca, godziny szkolenia oraz ilość grup przypadająca na dany dzień szkoleniowy będą podane Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż na 10 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem kryterium dostępu. Wymagania odnośnie sal szkoleniowych: a. Zamawiający zastrzega sobie dostępność do sal szkoleniowych od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:

3 b. Sale szkoleniowe do zajęć teoretycznych: maksymalnie trzy sale dostępne równolegle dostosowane do przeprowadzenia szkoleń dla grup 10 osobowych + stanowisko dla trenera, wyposażone w ławki oraz krzesła w systemie szkolnym, dostęp do bezprzewodowego Internetu, rzutnik, ekran projekcyjny, tablicę sucho ścieralną oraz tablice typu flipchart. c. Sale szkoleniowe do zajęć komputerowych: maksymalnie trzy sale dostępne równolegle dostosowane do przeprowadzenia szkoleń dla grup 10 osobowych + stanowisko dla trenera, wyposażone w ławki oraz krzesła w systemie szkolnym, 10 stanowisk komputerów oraz stanowisko dla trenera wyposażonych w min. system Windows XP, pakiet MS Office 2003 wraz z możliwością instalacji szkoleniowych programów wg. zaleceń Zamawiającego, w tym w oprogramowania komputerowego pozwalającego na wykonywanie obliczeń właściwych do sporządzania świadectw energetycznych budynków, posiadających dostęp do bezprzewodowego Internetu, rzutnik, ekran projekcyjny, tablicę sucho ścieralną oraz tablice typu flipchart. d. W bezpośrednim sąsiedztwie sal szkoleniowych powinno znajdować się wyodrębnione miejsce na poczęstunek kawowy dla uczestników szkolenia. e. Sale szkoleniowe muszą być ogrzewane. f. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych, na podstawie zamówienia częściowego udostępnionych sal szkoleniowych zgodnych ze specyfikacją zamówienia, w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury. g. Zamówienie może ulec zmianie, w zależności od ustaleń harmonogramu szkoleń. h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezerwacji sal do zajęć szkoleniowych do zajęć teoretycznych oraz komputerowych z terminem 10 dni kalendarzowych. Wykonawca zapewnia: a. Dostęp do sal szkoleniowych na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć. b. Wyodrębnione miejsce na okrycie wierzchnie dla uczestników szkoleń. c. Dostęp do toalety. d. Możliwość oznaczenia sal szkoleniowych zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. e. Kalkulacja cenowa musi uwzględniać: ponoszenie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, dostawy wody oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach, z których korzystają uczestnicy szkoleń oraz obsługę administracyjną/opiekun sal odpowiedzialny za m.in. otwieranie i zamykanie sal, utrzymanie czystości sal. Wymagania odnośnie ciepłego posiłku oraz poczęstunku: a. Wyżywienie dla uczestników szkoleń ciepłe posiłki- posiłek dla każdego uczestnika szkolenia musi być wyporcjowany i podany na ciepło, o gramaturze nie mniejszej niż 450 g, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu ciepłych posiłków uwzględniać będzie świeże produkty dostępne na rynku. b. Wykonawca powinien zapewnić zróżnicowane menu. c. Wykonawca, w razie zapotrzebowania zobowiązany będzie do przygotowywania posiłku wegetariańskiego. d. Dostawa cateringu odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. e. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. f. Podane ilości zestawów cateringowych są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia ilości zestawów cateringowych z uwagi na możliwość zmian harmonogramów związanych z realizacją realizowanego projektu.

4 g. Poczęstunek dla uczestników szkoleń (kawa, herbata, ciastka, paluszki, woda, śmietanka, cukier). Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia podczas szkoleń minimum dwóch przerw kawowych bez ograniczeń: ciepłe napoje (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy), napoje chłodzące (woda niegazowana) oraz drobny poczęstunek w (min. 40 szt. osobo/dzień) w postaci mieszanki kruchych ciastek oraz paluszków zgodnie ze specyfikacją zamówienia. h. Przerwy kawowe oraz ciepły posiłek muszą odbywać się w miejscu realizacji szkolenia. i. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych, na podstawie zamówienia częściowego udostępnionych sal szkoleniowych zgodnych ze specyfikacją zamówienia, w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury. 5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi podawania posiłków Usługi przygotowywania posiłków Usługi dowożenia posiłków Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 6) Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, Posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznych lub zdrowotne, Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, W przypadku których, wspólnik spółki jawnej, partner członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 7) Informacja o wykluczeniach Wykonawca nie może podlegać wykluczeniom, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn r, tj. nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

5 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dla potwierdzenia spełnienia w/w wymagania Wykonawca składa wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 8) Opis sposobu przygotowania oferty: W odpowiedzi na zamówienie: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna zawierać cenę brutto za dzień szkoleniowych wynajmu sali szkoleniowej na zajęcia teoretyczne i komputerowe. Liczba godzin szkolenia to 8 godz. dydaktycznych/dzień Oferta powinna zawierać cenę brutto za jedną sztukę ciepłego posiłku oraz poczęstunku. Ofertę składa się wypełniając Formularz ofertowy, Formularz cenowy stanowiące załącznik nr 1, Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2. Wykonawca powinien dołączyć do oferty informacje dotyczące średniej gramatury oferowanych posiłków oraz przykładowe menu na 4 tygodnie prowadzenia zajęć stanowiące załącznik nr 3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty informacje o wykluczeniach : oświadczenie stanowiące załącznik nr 4. Do Oferty należy dołączyć kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy. Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy, jako dodatkowy załącznik wymagany jedynie w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez osobę/y nieposiadającą/e statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania oferty są, co najmniej dwie osoby. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Złożenie oferty w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem oferenta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia wpłynięcia oferty.

6 9) Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana drogą pocztową w formie pisemnej (wypełniony formularz ofertowy z wymaganymi załącznikami) w zamkniętej kopercie zawierającej pieczątkę wykonawcy wraz z opisem: Odpowiedź na: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia DOTYCZĄCE WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU na adres: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie, UL. Chopina 5, Lublin, lub drogą elektroniczną wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w postaci skanów na adres w tytule wiadomości należy wpisać: Odpowiedź na: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia DOTYCZĄCE WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU. Termin składania ofert mija w dniu 13 czerwca 2012 roku o godzinie 11:00 liczy się data wpływu. 9) Sposób i kryteria oceny oferty: Wszystkie nadesłane oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w dniu 13 czerwca 2012 roku o godzinie 12:00. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o tym fakcie w dniu 13 czerwca 2012 roku do godziny 17:00. W ofercie cenowej należy podać kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena brutto za całość zamówienia 70% (70 pkt.) 2. Rodzaj, gramatura, różnorodność dań 30% (30pkt.) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru: C minimalna Cena = x 70 pkt. C oferty ocenianej Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. W ramach kryterium rodzaj, gramatura, różnorodność dań Zamawiający będzie przyznawał punkty za rodzaje posiłków, różnorodność oraz gramaturę dań w przedziale od 0 do 30 punktów w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 3 do oferty Przykładowe menu z gramaturą. 11) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Jerzy Miszczak Prezes Izby, tel./fax , adres

7 12) Informacje dodatkowe W przypadku, gdy przedłożone oferty przez Oferentów będą opiewać na wyższe kwoty niż posiadane przez Zamawiającego dopuszczamy negocjacje ustne z Oferentem, który złożył najniższą ofertę. Wykonawca wystawi rachunek/fakturę VAT każdorazowo na koniec miesiąca. Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionego rachunku/faktury VAT. Warunkiem dokonania płatności jest potwierdzenie zrealizowania usługi w formach, o których mowa w pkt.4. Termin płatność za wykonaną usługę może ulec wydłużeniu w przypadku nie posiadania środków finansowych przez Zamawiającego na wyodrębnionym rachunku bankowy utworzonym na potrzeby realizacji projektu. W momencie zaistnienia takiej sytuacji płatność zostanie dokonana natychmiast po otrzymaniu kolejnej transzy na realizacje projektu od Instytucji Wdrażającej. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku kontroli realizacji projektu przez uprawnione instytucje, udostępni wszelką posiadaną dokumentację związaną z projektem, w tym dokumentację finansową. Lider projektu: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie

8 . ( Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy lub pieczęć firmowa) Ja/My niżej podpisany/i FORMULARZ OFERTOWY..... działając w imieniu i na rzecz: ( imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy).. ( pełna nazwa i adres firmy ) Numer telefonu:... Numer faksu:.. Numer REGON:.... Numer NIP: Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia DOTYCZĄCEGO WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU na potrzeby projektu Audytor energetyczny realizowanego przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą w Lublinie. 1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy sie dokładnie z warunkami zawartymi w w/w zapytaniu ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 2. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: WYNAJM SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I SAL NA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU Cena brutto:. słownie: Zobowiązuję/emy sie do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym. 4. Uważam/y sie za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 5. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy sie do zawarcia umowy, w terminie i w miejscu ustalonym z Zamawiającym. 6. Osobą upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest: Miejsce i data : Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów:

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 Do zapytania ofertowego dotyczącego Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i komputerowe oraz dostarczenia ciepłych posiłków i poczęstunku ( Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy lub pieczęć firmowa) FORMULARZ CENOWY NAZWA WYKONAWACY:. ADRES WYKONAWCY : L.P RODZAJ PRZEDMIOTU JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA MIARY BRUTTO PLN BRUTTO PLN (4*5) 1 wynajem sal szkoleniowych do zajęć teoretycznych Dzień szkoleniowy 40 dni 2 wynajem sal szkoleniowych do zajęć komputerowych 3 Zapewnienie ciepłego posiłku dla uczestników szkoleń 4 Zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń w postaci: kawy, herbaty, wody, ciastek, paluszków, cukru, śmietanki Dzień szkoleniowy sztuka sztuka 40 dni 800 sztuk 800 sztuk RAZEM 1 Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie prac nad przedmiotem zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania... Miejsce i data. Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów 1 Wartości z komórki obok należy przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO.

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 Do zapytania ofertowego dotyczącego Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i komputerowe oraz dostarczenia ciepłych posiłków i poczęstunku ( Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy lub pieczęć firmowa) OŚWIADCZENIE Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia DOTYCZĄCEGO WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU na potrzeby projektu Audytor energetyczny realizowanego przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą w Lublinie. Ja/My niżej podpisany/i..... działając w imieniu i na rzecz: ( imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy).. Oświadczam/y, że: ( pełna nazwa i adres firmy ) 1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu... Miejsce i data. Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 Do zapytania ofertowego dotyczącego Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i komputerowe oraz dostarczenia ciepłych posiłków i poczęstunku PRZYKŁADOWE MENU Z GRAMATURĄ L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE GRAMATURA (data, pieczęć, czytelny podpis Wykonawcy)

12 ZAŁĄCZNIK NR 4 Do zapytania ofertowego dotyczącego Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i komputerowe oraz dostarczenia ciepłych posiłków i poczęstunku OŚWIADCZENIE Oświadczam/-my, iż nie podlegam/-my wykluczeniom, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn r., tj. nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem projektu Audytor energetyczny, a więc Zamawiającym w postępowaniu ofertowym Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia dotyczącym WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU z dnia r. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejscowość i data. pieczęć firmy i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L Lublin, dn. 04.07.2014r. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: Licencja na niezależność w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1. D&G Consulting Sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 46 02-797 Warszawa, Tel. (22) 510 36 40, fax (22) 510 36 39 Warszawa, dn. 21 lipca 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EFS-R/2014 na Merytoryczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 Szczecin, 14.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo