ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:"

Transkrypt

1 Numer sprawy: ZK/24/E-Podręczniki/2015 Kielce, dnia Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Realizacje usługi cateringowo-hotelowej na potrzeby przeprowadzenia spotkań informacyjno- wdrożeniowych-4 postępowanie w celu realizacji projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Prowadzący rozpoznanie (adres): Grupa Edukacyjna S.A. strona internetowa: Dział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zewnętrznych Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 Grupa Edukacyjna S.A. strona internetowa: Dział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zewnętrznych Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. W przypadku składania oferty na kilka zadań, Wykonawca ma obowiązek dla każdej części złożyć osobny formularz ofertowy. 2. Kod CPV mający zastosowanie do postępowania: CPV: , Termin realizacji zamówienia:

2 Zgodnie z harmonogramem w załączniku nr 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i godzin wskazanego w załączniku. 4.Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części. Oferta złożona dla żadnej części musi zostać złożona na oddzielnym formularzu cenowym załącznik nr 2. III. WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zaproszenia, złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: złożą oświadczenie, którego wzór zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia; złożą oświadczenie (załącznik nr 7) potwierdzające, że w dzień konferencji Wykonawca zapewni stałe łącze internetowe o przepustowości minimum 20 mb/s złożą oświadczenie o posiadanym potencjalne technicznym, osobowym, ekonomicznym (załącznik nr 4). Uwaga - w zakresie wymaganych umiejętności Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawdziwości złożonego oświadczenia. 2. Sposób sporządzenia oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: a) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia, b) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. III niniejszego zaproszenia, c) Oferta i wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych przedstawicieli oferenta, d) Oferta cenowa może zawierać tylko jedną cenę netto oraz wynikającą z niej cenę brutto wyrażoną w PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II. e) Złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem, f) Nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III. skutkuje wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia z dalszego postępowania. g) Oferent zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

3 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w ww. zakresie wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia. 3. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 4. Zawartość oferty: Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) Ofertę cenową (załącznik nr 2), b) Dokumenty, o których mowa w pkt. III. c) Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. e) Cena wszystkich elementów zamówienia określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. f) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. g) Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić wysokość obowiązującej na dzień składania ofert. h) Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. PZRZED PODPISANIEM UMOWY WYBRANY WYKONAWCA PRZEDSTAWI SZCZEGÓŁOWĄ KALKULACJĘ CEN (M.IN. CENA ZA WYNAJEM SALI, CENA ZA CATERING ZA 1 OSOBĘ, CENA ZA JDEN NOCLEK WRAZ ZE ŚNADANIEM) Przy tworzeniu szczegółowej kalkulacji wykonawca powinien uwzględnić cenniki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zamawiający przy wyborze i ocenie ofert stosować będzie następujące kryteria: Cena 100% W ramach tego kryterium zostaną przyznane punkty od 0 do 100, przy czym do porównania cen przyjęta zostanie cena brutto. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna zostanie oceniona według wzoru: Liczba punktów oferty ocenianej = (najniższa cena spośród badanych/cena oferty badanej) x 100 pkt. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4 1. Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina w sekretariacie Grupy Edukacyjnej S.A., ul. Witosa 76, Kielce, IV piętro 2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: Realizacja usługi cateringowo-hotelowej na potrzeby przeprowadzenia spotkań informacyjnowdrożeniowych- 4 postępowanie w ramach projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego NIE OTWIERAĆ przed 07 sierpnia 2015 r. godz. 08:00 dla Grupy Edukacyjnej S.A. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania! 3. Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (www.grupaedukacyjna.pl). Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na tej stronie. Odpowiedzi na zadawane pytania przez wykonawców będą zamieszczane na stronie Zamawiającego. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu przy oraz na stronie internetowej oraz od dnia r. do dnia r. 5. Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są Jowita Stachura - Jakóbik, adres Anna Adamska Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 - Oferta cenowa 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 4. Załącznik nr 4 oświadczenie 5. Załącznik nr 5 harmonogram 6. Załącznik nr 6 umowa 7. Załącznik nr 7 oświadczenie

5 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogólny opis przedmiotu zamówienia dotyczący części od 1 do 14. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowo- hotelowej na potrzeby przeprowadzenia spotkań informacyjno- wdrożeniowych dotyczących e- podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zapewni: 1) Catering dla 60 osób: -Ciągły SERWIS kawowy rozpoczynający się od godziny składający się z : Kawy z ekspresu, herbaty, cukru, mleczka do kawy, cytryny, wody mineralnej podawana w szklanych butelka, ciastek z grupy trwałych wyrobów cukierniczych oraz ciasta, owoców( banan, jabłko, winogron, mandarynki, ananas). -Ciepłe danie 400 g sztuka mięsa o gramaturze 150 g podawane z kluskami śląskim lub kaszą oraz zestawem surówek minimum 2 rodzaje. Wykonawca zapewni danie wegetariańskie dla osób nie jedzących mięsa. Zamawiający poda ilość dań wegetariańskich 5 dni przed terminem spotkania. Obiad będzie podawany ok. godzinne Zamawiający nie określa czy posiłek obiadowy ma być zasiadany przy stole czy stojący przy stolikach barowych. Jednak preferowana forma przez Zamawiającego to catering stojący. 2) Wynajem Sali szkoleniowej dla łącznej liczby osób 120 uczestników spotkań. Ustawienie krzeseł podczas pierwszej części spotkania ma być kinowe. W drugiej części spotkania Wykonawca zapewni ustawienie krzeseł w podziale na 4 grupy(na jednej Sali). Każda grupa powinna mieć zapewnioną taką litość stolików, aby każdy uczestnik siedział przy stoliku. Sala musi być przystosowana do przeprowadzenia spotkań przy użyciu projektora multimedialnego oraz tablicy interaktywnej( tablicę interaktywną zapewnia Zamawiający). Wykonawca musi zapewnić: -) ekran projekcyjny wraz z projektorem i wskaźnikiem laserowym przełączającym prezentacje, -) nagłośnienie składające się z głośników oraz minimum dwóch mikrofonów, -) przedłużacze z listwami rozdzielającymi w zależności od rozmieszczenia gniazdek na Sali oraz jej wielkości, -)flipchart wraz z papierem oraz 3 różnymi kolorami pisaków, -)obsługę techniczną do obsługi sprzętu znajdującego się na Sali oraz ustawień Internetu, Wykonawca musi zapewnić zaciemnienie Sali do 70% ograniczenia światła dziennego. W sali musi być zapewniona komfortowa temperatura w przedziale C o.

6 Sala musi być udostępniona zamawiającemu przez cały okres trwania usługi ( od godziny do godziny 19.00). Dokładna liczba osób zostanie podana 5 dni przed terminem relacji usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za faktyczną liczbę osób uczestniczących w spotkaniu ( catering, sala szkoleniowa) wskazanej 5 dni przed terminem realizacji usługi. Wykonawca zapewni dla trzech osób (kadra merytoryczna oraz zarządzająca), miejsca noclegowe wraz ze śniadaniem z zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe dla kadry merytorycznej oraz zarządzającej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego. W każdym pokoju musi znajdować się łazienka. Standardowe wyposażenie pokoju hotelowego to: łóżko, stolik nocny lub półka przy każdym miejscu do spania, szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, biurko lub stolik, lustro, wieszak ścienny na odzież wierzchnią, lampka nocna. Ponadto w pokoju mogą znajdować się takie elementy wyposażenia jak telewizor, telefon, radio itp. Pokój musi być wyposażony w czystą, świeżo upraną pościel. Dobrze widziany jest hotel o standardzie minimum ***. Dokładna liczba miejsc noclegowych zostanie podana 2 dni przed terminem relacji usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za faktyczną liczbę osób korzystających z usługi noclegu oraz spożywających śniadanie. Zmawiający nie dopuszcza zmiany adresów wskazanych w ofercie przez wykonawcę.

7 Harmonogram przeprowadzenia konsultacji Załącznik nr 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w harmonogramie. Lp. Miejscowość Data konf. noclegi 1 Olsztyn / Gdańsk / Bydgoszcz / Łódź / Włocławek / Poznań / Szczecin / Wrocław / Sosnowiec / Bielsko-Biała / Tarnów / Lublin / Biała Podlaska / Warszawa /

8 Załącznik nr 2. Pieczęć adresowa O F E R T A C E N O W A Nawiązując do zaproszenia na: Realizacja usługi cateringowo-hotelowej na potrzeby przeprowadzenia spotkań informacyjnpwdrożeniowych- 4 postępowanie w ramach projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego oferuję realizację przedmiotu zamówienia dla części..: ZA ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO RAZEM: SŁOWNIE:...,... ZŁ. ZŁ Dane dotyczące Wykonawcy/Oferenta: Nazwa firmy: Numer telefonu: Numer faksu:. /.. /. Numer REGON:... Numer NIP:...

9 Miejsce przeprowadzenia konferencji. Miejsce noclegu. - oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, - oświadczamy, że posiadam (posiadamy) stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy, - oświadczamy, że uzyskałem (uzyskaliśmy) od Zamawiającego/Prowadzącego postępowanie wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu, - oświadczamy, że zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z Zaproszeniem oraz uznaje się za związany określonymi w ofercie cenowej warunkami przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, - oświadczamy, że Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. - oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu; - oświadczamy, że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania oferenta.... dnia imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

10 Załącznik nr 3... Pieczęć adresowa Miejscowość i data... NIP / Regon Oświadczenie wykonawcy Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr sprawy: ZK/24/E-podręczniki/2015), nie jesteśmy powiązani z zamawiającym Spółką Grupa Edukacyjna S.A. z siedzibą w Kielcach osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z niżej wymienionymi osobami: - Seweryn Kubicki Prezes Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A., - Piotr Kwapisz- Członek Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A. - Edyta Kraska Koordynator Projektu, - Anna Adamska Menadżer Projektu, - Jowita Stachura-Jakóbik asystent projektu Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

11 Załącznik nr 4 Miejscowość i data Oświadczenie Oświadczam, iż: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. posiadam doświadczenie zawodowe odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia; Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.... Wykonawca lub osoba upoważniona przez Wykonawcę

12 Załącznik nr 6 Wzór UMOWA zawarta w Kielcach w dniu roku, pomiędzy: Grupą Edukacyjną Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach pod adresem, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o w całości opłaconym kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadającą NIP , REGON , reprezentowaną przez Zarząd w osobie Seweryna Kubickiego Prezesa Zarządu oraz Piotra Kwapisza - Członeka Zarządu, zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym a zwaną dalej : Wykonawcą, reprezentowaną przez: 1 Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi cateringowo-hotelowej wraz z wynajmem sali na spotkania informacyjno-wdrożeniowe podczas spotkań realizowanych w ramach Projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia opisanej w 2 oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zaproszenia. 2 Opis przedmiotu umowy:

13 1) Catering dla 60 osób: Ciągły SERWIS kawowy składający się z : Kawy, herbaty, cukru, mleczka do kawy, cytryny, wody mineralnej, ciastek z grupy trwałych wyrobów cukierniczych oraz ciasta, owoców. Ciepłe danie mięsne 400 g (typu zupa gulaszowa, strogonow) plus pieczywo w porze obiadowej. 2) Wynajem Sali szkoleniowej dla łącznej osób 120 uczestników spotkań. Sala musi być przystosowana do przeprowadzenia spotkań przy użyciu projektora multimedialnego oraz tablicy interaktywnej. W sami musi znajdować się fipchart. Sala musi być udostępniona zamawiającemu przez cały okres trwania usługi ( od godziny do godziny 19.00). 3) Usługa hotelowo- noclegowa na potrzeby kadry merytorycznej oraz zarządzającej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego. Wykonawca zapewni TRZEM osobą, miejsca noclegowe z dnia.( zgodnie harmonogramem) wraz ze śniadaniem. Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe dla kadry merytorycznej oraz zarządzającej projektu Epodręczniki do kształcenia ogólnego. W każdym pokoju musi znajdować się łazienka. 3 ze 1.Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi opisanej w 2 oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część umowy w miejscu wskazanym w ofercie cenowej wykonawcy. Miejsce wskazane w ofercie to 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy a także prawo rozwiązania umowy jeżeli Zamawiający nie uzyska frekwencji pozwalającej efektywnie zrealizować usługę. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od.. do.. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegała będzie zgodnie z terminami spotkań określonymi w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz harmonogramie. Zamawiający może zmienić termin spotkania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 5 Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zrealizowaną usługę zogodniez canami jednostkowymi:

14 a) za noclegi ze śniadaniem od osoby -. (słownie: zł) brutto;(dotyczy części ) b) ciągły SERWIS kawowy ZA OSOBĘ. złotych (słownie: ) brutto; c) obiad za osobę. złotych (słownie: ) brutto; d) wynajem Sali - (słownie: ł) brutto 1. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT. 2. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie wykonywana na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po realizacji szkolenia w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu. 3. Warunkiem terminowej zapłaty jest dostępność środków finansowych na rachunku bankowym Zamawiającego, wyodrębnionym do realizacji płatności w ramach Projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego. W przypadku braku środków na rachunku bankowym Zamawiającego, płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy nie będzie uznawana za opóźnioną Zamawiający zastrzega sobie prawo; a) zmniejszenia zakresu niniejszej umowy, która uwarunkowana jest rzeczywistą liczbą osób uczestniczących w spotkaniach, b) kontroli wykonywania niniejszej umowy w miejscu jej realizacji, w przypadku stwierdzenia błędów i wad Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia, c) wypowiedzenia z umowy z braku frekwencji uczestników na spotkania informacyjno- wdrożeniowe lub innych zdarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a. za niedotrzymanie terminu w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5 % ceny za każdy dzień opóźnienia, b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas kontroli realizacji umowy w wysokości 5 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40 % ceny. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 8

15 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 9 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 2. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta Wykonawcy oraz zaproszenie. 12 Integralną części umowy stanowi Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

16 Załączniki nr 7 Miejscowość i data Oświadczenie Oświadczam, iż: W dniu przeprowadzenia konferencji zapewnię stałe łącze Internetu o przepustowości minimum 20 mb/s. Oświadczam również, że przy pracy 20 tabletów Internet nie będzie zmniejszał prędkości. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.... Wykonawca lub osoba upoważniona przez Wykonawcę

17

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu gościa zagranicznego w Polsce w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu gościa zagranicznego w Polsce w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-06-22 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Organizację pobytu gościa zagranicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (22) 627 18 71, fax. (22) 627 18 72

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (22) 627 18 71, fax. (22) 627 18 72 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (22) 627 18 71, fax. (22) 627 18 72 Warszawa, 3 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali warsztatowej, pokoi hotelowych ze śniadaniem oraz zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo