Efektywne wykorzystanie klastra Zeus w obliczeniach naukowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne wykorzystanie klastra Zeus w obliczeniach naukowych"

Transkrypt

1 Efektywne wykorzystanie klastra Zeus w obliczeniach naukowych Maciej Czuchry, Klemens Noga ACK Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH, 23 marca 2015

2 Plan szkolenia Rejestracja Dostęp do klastra Przeprowadzanie obliczeń klaster Zeus system kolejkowy szczegóły obliczeń najlepsze praktyki Dokumentacja i pomoc dla użytkowników 2

3 Dostęp do klastra Zeus Klaster Zeus pracuje w środowisku Linux - Scientific Linux 6 Logowanie na węzeł dostępowy UI (User Interface) klastra: wykorzystując bezpieczny protokół SSH: ssh w środowisku Windows np. programem PuTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/) tryb graficzny zdalne wyświetlanie wykorzystując X11 (dla Windows jako serwer X11 np. Xming) kopiowanie plików scp plik w środowisku Windows np. program WinSCP(http://winscp.net/) Nie wolno wykonywać żadnych obciążających operacji na węźle dostępowym klastra Sprawiedliwym przydzielaniem zasobów zajmuje się system kolejkowy Torque/PBS 3

4 Dostęp do klastra Zeus Zeus składa się z węzła dostępowego (UI) oraz grup węzłów o różnych parametrach tradycyjne węzły (1198 węzłów, w tym 136 węzłów z dużą ilością RAM) vsmp zespół maszyn wirtualnych (kilka węzłów) GPGPU węzły zawierające procesory graficzne GPGPU (44 węzły, 208 kart GPGPU) Własność Zeus Zeus BigMem Zeus vsmp Zeus GPGPU Szybkość CPU GHz 2.67; 2.30 GHz 2.67 GHz 2.93; 2.40 GHz RAM 16, 24 GB 96, 256 GB do 6 TB 72, 96 GB Ilość rdzeni na węźle 8, 12 12, 64 do InafiniBand tak tak tak Dodatkowe RAMDysk karty GPGPU 4

5 Zeus systemy plików Składowanie danych - dostęp po NFS (dość powolny, nie używać do obliczeń) $HOME katalog domowy użytkownika quota 7 GB codzienny backup $STORAGE długotrwałe przechowywanie plików quota 100GB Dyski na pliki tymczasowe (tzw. scratch) $TMPDIR wskazuje na katalog lokalny na węźle obliczeniowym dostępny jedynie z węzła do którego jest podłączony dostępny tylko w trakcie wykonywania zadania $SCRATCH rozproszony system plików Lustre dostępny z każdego z węzłów klastra Dla użytkowników PL- Grid na podstawie grantów obliczeniowych (SLA) dostępna dodatkowa przestrzeń na składowanie plików ($PLG_GROUPS_STORAGE) 5

6 Oprogramowanie Modules sposób zarządzania oprogramowaniem Aplikacje często wymagają specyficznego środowiska uruchomieniowego (m.in. zmiennych środowiskowych, dostępu do bibliotek) Narzędzie Modules umożliwia proste ustawianie środowiska uruchomieniowego dla programów niezależnie od specyfiki maszyny dostępowej. Zalety: łatwe ustawianie środowiska uruchomieniowego programów przenoszenie skryptów obliczeniowych między maszynami możliwość łatwego uruchamiania różnych wersji programów (często o skonfliktowanych środowiskach uruchomieniowych) transparentne dla użytkownika uruchamianie wersji zoptymalizowanych na konkretny typ węzła obliczeniowego Wady: jedno dodatkowe polecenie do zapamiętania 6

7 Oprogramowanie Każda aplikacja zainstalowana na klastrze Zeus ma swój moduł <gałąź>/<nazwa-oprogramowania>/<wersja> Rodzaje gałęzi apps - dla większości programów naukowych compilers - dla kompilatorów gpu - dla programów naukowych wykorzystujących GPGPU libs - dla bibliotek tools - dla programów narzędziowych (np. Python) plgrid - dla programów dostępnych w Infrastrukturze PL- Grid np. compilers/intel/14.0 lub apps/matlab/r2013b 7

8 Oprogramowanie Załadowanie środowiska umożliwiającego uruchomienie aplikacji module add <nazwa-modułu> (np. module add apps/gaussian) module load <nazwa-modułu> (np. module load apps/matlab) Usunięcie modułu module rm <nazwa-modułu> (np. module rm apps/gaussian) module unload <nazwa-modułu> (np. module unload apps/matlab) Listowanie wszystkich dostępnych modułów module avail module avail tools (tylko z poddrzewa tools) module avail apps/matlab (dostępne wersje oprogramowania Matlab) 8

9 Oprogramowanie Listowanie załadowanych modułów: module list Usuwanie wszystkich załadowanych modułów module purge Moduł ustawiający zmienną do rozproszonego zasobu na pliki tymczasowe ($SCRATCH): module add tools/scratch gdy ustawiany wewnątrz zadania obliczeniowego ustawia zmienną SCRATCHDIR wskazującą na katalog tymczasowy zadania utworzony na zasobie Lustre 9

10 System kolejkowy PBS System kolejkowy zarządza zleconymi zadaniami obliczeniowymi zarządza zasobami klastra przydziela zasoby zadaniom obliczeniowym dba o sprawiedliwą dystrybucję zasobów Zadania obliczeniowe są umieszczane w kolejkach (ang. queue) i uruchamiane w zależności od ich priorytetu. Priorytet zależy m.in. od: wielkości zasobów przyznanych w grancie obliczeniowym ilości zażądanych przez zadanie zasobów i ich dostępności szczególnie istotny jest maksymalny czas trwania obliczeń zasobów klastra zużywanych aktualnie przez danego użytkownika 10

11 System kolejkowy PBS - komendy Użytkownik komunikuje się z systemem kolejkowym za pomocą komend PBS qsub qstat qdel qalter umieszcza zadanie w kolejce wyświetla status zadań usuwa zadanie z kolejki zmiana parametrów zakolejkowanego zadania Każde zadanie w systemie kolejkowym ma swój własny, unikalny identyfikator zadania tzw. jobid 11

12 System kolejkowy PBS zlecania zadania Do umieszczenia zadania w kolejce systemu kolejkowego służy komenda qsub Komendy opisujące wykonywane zadanie mogą być zebrane w tzw. skrypt uruchomieniowy i przekazywane systemowi kolejowemu poleceniem qsub skrypt Przykładowy skrypt #!/bin/env bash #polecenia wykonywane po uruchomieniu zadania echo "Obliczenia uruchomione na WN:"; hostname module add apps/matlab matlab -nodisplay <matlab.m >matlab.out 12

13 System kolejkowy PBS monitorowanie zadań Do sprawdzania statusów zadań w systemie kolejkowym służą komendy qstat lub zeus-jobs Statusy zadań: zakolejkowane Q działające R Dodatkowe przydatne filtry qstat u $USER informacja o zadaniach użytkownika $USER qstat n <jobid> informacja o węzłach przydzielonych zadaniu qstat -q ogólna sytuacja na klastrze zeus-jobs -e- lub zeus-jobs e+ - sortowanie po wydajności zeus-jobs w - zadania o niskiej wydajności zeus-jobs -f (<jobid>) - szczegółowe informacje o zadaniach zeus-jobs h - wyświetlenie pomocy 13

14 Dostępne kolejki Nazwa max czas Uwagi l_test 0:15:00 kolejka do testów l_prio 1:00:00 l_short 3:00:00 domyślna l_long 336:00:00 l_exclusive 336:00:00 zadania zajmujące całe węzły l_interactive 72:00:00 zadania interaktywne l_infinite 2160:00:00 * l_bigmem 336:00:00 węzły z dużą ilością pamięci* gpgpu 336:00:00 kolejka GPGPU* vsmp - kolejka vsmp* * dostęp na żądanie qstat Q f <nazwa-kolejki> szczegółowe parametry kolejki qstat <nazwa kolejki> wyświetlenie zadań w konkretnej kolejce 14

15 PBS przykładowy skrypt Gaussian #!/bin/env bash #polecenia wykonywane po uruchomieniu zadania echo "Obliczenia uruchomione na WN:"; hostname module add apps/gaussian g09 h2o.gjf Opcje PBS pozwalają dostarczyć systemowi kolejowemu informacje o zasobach, które zadanie zmierza zużyć. Sposób wywołania: w linii poleceń polecenia qsub [opcje PBS] w początkowych linijkach skryptu uruchomieniowego poprzedzone dyrektywą #PBS Opcje wyspecyfikowane w linii poleceń nadpisują opcje podane w skrypcie 15

16 PBS przykładowy skrypt Gaussian #!/bin/env bash #polecenia wykonywane po uruchomieniu zadania echo "Obliczenia uruchomione na WN:"; hostname echo "Biezacy katalog:"; pwd cd $PBS_O_WORKDIR echo "Biezacy katalog:"; pwd module add apps/gaussian g09 h2o.gjf Skrypt zadania zawsze rozpoczynany jest w katalogu HOME na węźle obliczeniowym (WN). Przejście do katalogu, z którego wysłano skrypt przez zmienną PBS_O_WORKDIR 16

17 PBS zmienne środowiskowe PBS dodaje zadaniom zmienne środowiskowe ułatwiające prace Zmienna Opis PBS_JOBID PBS_O_WORKDIR PBS_NP PBS_NODEFILE PBS_GPUFILE PBS_NODENUM TMPDIR identyfikator zadania (jobid) ścieżka, z której wysłano zadanie do PBS ilość procesorów przydzielonych zadaniu plik z nazwami węzłów przydzielonych zadaniu plik z nazwami GPGPU przydzielonych do zadania numer węzła obliczeniowego zadania (0 n- 1) ścieżka do katalogu na pliki tymczasowe Dodatkowo po załadowaniu modułu tools/scratch dostępne są zmienne SCRATCHDIR ścieżka do katalogu na pliki tymczasowe na zasobie Lustre 17

18 PBS opcje poleceniaqsub Dodatkowo po załadowaniu modułu tools/scratch dostępne są zmienne -q kolejka definiuje kolejkę, do której skierowane zostanie zadanie -N nazwa ustawia identyfikator zadania -I zgłasza zadanie interaktywnie -X przenoszenie obrazu mechanizmem X11 -l zasób ustawia ilośćzasobów potrzebnych zadaniu -t n-m,k,l uruchamia zadania tablicowe o numerach od n do m oraz k i l -M <adres użytkownika> powiadomienie mailowe -m bea wysyła powiadomienie na początku (b), końcu (e) lub przy błędzie (a) Pominięcie -q kolejka umieszcza zadanie w domyślnej kolejce Użytkownicy PL- Grid -A id_grantu ustawia grant obliczeniowy, z którego będzie korzystać zadanie zadania bez wyspecyfikowanego grantu obliczeniowego nie zostaną przyjęte przez system kolejkowy (możliwość ustawienia grantu domyślnego) 18

19 PBS specyfikacja zasobów Dostępne rodzaje zasobów (sprecyfikowane flagą -l) walltime maksymalny czas wykonywania zadania nodes ilość i rodzaj węzłów obliczeniowych mem maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez zadanie pmem maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez pojedynczy rdzeń obliczeniowy Wartości liczbowe parametrów podajemy jako parametr=wartość, poszczególne zasoby oddzielając przecinkami np. qsub -l walltime=10:00:00,nodes=1:ppn=12,mem=12gb Format parametrów czas hhh:mm:ss pamięć b, kb (=1024b), mb (=1024kb), gb (=1,024mb) węzły nodes=ilość-węzłów:ppn=liczba-rdzeni-nawęzeł:właściwości (np. nodes=2:ppn=12 dwa węzły po dwanaście rdzeni) 19

20 PBS specyfikacja zasobów #!/bin/env bash #PBS -l nodes=1:ppn=4 #PBS -l walltime=06:00 #PBS -l mem=128mb #PBS -q tutorial #polecenia wykonywane po uruchomieniu zadania echo "Obliczenia uruchomione na WN:"; hostname echo "Biezacy katalog:"; pwd cd $PBS_O_WORKDIR echo "Biezacy katalog:"; pwd module add apps/gaussian g09 czasteczka.gjf 20

21 PBS zadania interaktywne Pracę interaktywną umożliwiają zadania interaktywne qsub I qsub I X gdy potrzebny graficzny tryb wyświetlania Do pracy interaktywnej często przeznaczona jest specjalna kolejka (dla Zeusa jest to l_interactive) W przypadku użycia trybu graficznego należy pamiętać o zalogowaniu się na klaster z użyciem przekierowania wyświetlania X11 (np. ssh -Y -C w PuTTy "EnableX11 Forwarding") włączeniu serwera X11 na maszynie, z której następuje logowanie Nie wolno wykonywać żadnych obciążających operacji na węźle dostępowym (UI) klastra 21

22 PBS usuwanie zadań - qdel Do usuwania zadań z systemu kolejkowego służy komenda qdel qdel <JobID> Zadania, które są zawieszone, a nie można ich usunąć poleceniem qdel należy zgłaszać poprzez dla użytkowników KDM dla użytkowników PL- Grid - Helpdesk PL- Grid PL https://helpdesk.plgrid.pl lub 22

23 PBS - Zmiana parametrów zadań qalter Do zmian parametrów zadań w systemie kolejkowym służy komenda qalter qalter <jobid> [zmieniane_parametry] Przykładowe zastosowania qalter <jobid> -l nodes=x:ppn=y qalter <jobid> -l walltime=hhh:mm:ss qalter <jobid> -N nowa_nazwa_zadania qalter nie może zmieniać kolejki zadania oraz modyfikować parametrów uruchomionego zadania 23

24 Monitorowanie sprawności zadań - zeus-jobs Narzędzie monitorujące sprawność wykonywania zadań wykorzystanie zadeklarowanych procesorów wykorzystanie pamięci Składnia zeus-jobs sortowanie po sprawności zadań zeus-jobs -e- lub zeus-jobs -e+ zadania o niskiej wydajności zeus-jobs w szczegółowe informacje o zadaniach zeus-jobs -f (<jobid>) wyświetlenie pomocy zeus-jobs h 24

25 Monitorowanie sprawności zadań - zeus-jobs-history Narzędzie monitorujące sprawność wykonywania zadań historycznych wykorzystanie zadeklarowanych procesorów wykorzystanie pamięci Składnia zeus-jobs-history informacja o zadaniach z n poprzednich dni zeus-jobshistory d <n> szczegółowe informacje o zadaniu zeus-jobs-history f jobid wyświetlenie pomocy zeus-jobs-history h 25

26 Zlecanie zadania dobre praktyki Skrypt zadania zawsze rozpoczynany jest w katalogu HOME na węźle obliczeniowym. Przejście do katalogu, z którego wysłano skrypt przez zmienną PBS_O_WORKDIR Dla każdego zadania tworzone są automatycznie pliki zawierające standardowe wyjście nazwa.o<jobid> standardowe wyjście błędów nazwa.e<jobid> Powyższe pliki nie powinny być bardzo duże (nie więcej niż kilka MB). Gdy polecenia w skrypcie przekierowują dużą ilość danych na standardowe wyjścia należy wyspecyfikowaćjawnie przekierowanie do pliku standardowe wyjście komenda > plik.out standardowe wyjście błędów komenda 2> plik.err oba strumienie komenda &> plik.log 26

27 Zlecanie zadania dobre praktyki Przy specyfikacji każdego zadania należy zawsze specyfikować maksymalny czas wykonania walltime unikaćstosowania kolejki l_infinite specyfikować ilość pamięci wykorzystywanej mem (lub pmem) tworzyć pliki zapisujące kroki obliczeń umożliwiające restart (tzw. checkpointy) w przypadku zadań zrównoleglonych zajmować całe węzły obliczeniowe, zalecana kolejka l_exclusive gdy zadanie przekierowuje dużą ilość danych na standardowe wyjścia należy wyspecyfikowaćjawnie przekierowania do pliku środowisko obliczeniowe aplikacji i bibliotek ładować komendą module nie ładowaćmodułów w plikach startowych powłok (np..bashrc) 27

28 Zlecanie zadania dobre praktyki Przy specyfikacji każdego zadania należy zawsze nie wykorzystywać do obliczeń $HOME i $STORAGE używaćkatalogów scratch lokalne dyski scratch (zmienna $TMPDIR) dostęp do danych tylko z jednego węzła duża liczba operacji odczytu/zapisu małych porcji danych (<<1MB) nieduże pliki (do ~10 GB) rozproszony zasób scratch (Lustre; $SCRATCH oraz $SCRATCHDIR) dostęp do danych z wielu węzłów duże pliki tymczasowe (10+GB) duże jednorazowe odczyty/zapisy (1+MB) potrzebny podgląd w trakcie wykonywania czyścić katalogi z plikami tymczasowymi po obliczeniach 28

29 Ćwiczenia Pliki niezbędne do ćwiczeń znajdują się na stronie: chemia 29

30 Rejestracja: https://portal.plgrid.pl wew

Infrastruktura PL-Grid - usługi dla chemii obliczeniowej

Infrastruktura PL-Grid - usługi dla chemii obliczeniowej 1 Infrastruktura PL-Grid - usługi dla chemii obliczeniowej Klemens Noga, Maciej Czuchry ACK Cyfronet AGH Kraków, 15, 22 oraz 29 XI 2013 Plan szkolenia 2! Czym jest ACK CYFRONET AGH?! Zasoby PL-Gridu! rejestracja

Bardziej szczegółowo

Skrócony Poradnik Użytkownika

Skrócony Poradnik Użytkownika Skrócony Poradnik Użytkownika Opracowano na podstawie zawartości bazy wiedzy Grida GRAFEN, dostępnej pod adresem http://info.grafen.ippt.gov.pl oraz materiałów dostarczonych przez firmę WASKO, wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Migracja obliczeń na system Hydra

Migracja obliczeń na system Hydra Migracja obliczeń na system Hydra Uniwersytet Warszawski Matematycznego i Komputerowego http:// Maciej E. Marchwiany m.marchwiany@icm.edu.pl Maciej Szpindler m.szpindler@icm.edu.pl Plan szkolenia Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM

Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM 2013-02-20 Dobre praktyki obliczeń wielkoskalowych 1 Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski http://www.icm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie klastra Wydziału Informatyki PB do prowadzenia własnych obliczeń. Wojciech Kwedlo Wydział Informatyki PB wkwedlo@ii.pb.bialystok.

Wykorzystanie klastra Wydziału Informatyki PB do prowadzenia własnych obliczeń. Wojciech Kwedlo Wydział Informatyki PB wkwedlo@ii.pb.bialystok. Wykorzystanie klastra Wydziału Informatyki PB do prowadzenia własnych obliczeń Wojciech Kwedlo Wydział Informatyki PB wkwedlo@ii.pb.bialystok.pl Cele prezentacji Zapoznanie potencjalnych użytkowników z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS

Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS Marcin Pospieszny Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 17 listopada 2011 Plan prezentacji 1 Architektura maszyn 2 Linux: podstawy 3 PBS 4 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi

Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi wrzesień 2015 wersja dokumentu 1.9 dla wersji aplikacji 1.0.5.0 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 IBM Network Station IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 Najnowsza wersja książki znajduje się pod adresem http://www.ibm.com/nc/pubs SC85-0006-02 IBM Network Station IBM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do użytkowania infrastruktury PL Grid. Bartosz Bosak Piotr Kopta Tomasz Piontek

Wprowadzenie do użytkowania infrastruktury PL Grid. Bartosz Bosak Piotr Kopta Tomasz Piontek Wprowadzenie do użytkowania infrastruktury PL Grid Bartosz Bosak Piotr Kopta Tomasz Piontek Agenda WSTĘP (PL-GRID) Konsorcjum PL-Grid Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write.

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write. Ćwiczenie 5 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z obsługa programu Midnight Commander, utrwalenie wiadomości dotyczących skryptów, poznanie podstaw obsługi ftp oraz telnet. Wykorzystane polecenia ftp umożliwia

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Cel dokumentu...4 1.2 Przeznaczenie Portalu PL-Grid...4 1.3 Słownik...4 1.4 Odniesienia...5 2 Typy użytkowników Portalu...6 2.1 Użytkownik Infrastruktury...6 2.2 Kursant...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2 Małgorzata Kołaczkowska . Spis treści 1 Sieć komputerowa Instytutu Matematycznego 5 1.1 Topologia sieci........................... 5 1.2 Adresy sieciowe..........................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Optymalizacja serwera metadanych Spis treści 1. Jak działa serwer metadanych?...2 2. Szacowanie wielkości pamięci operacyjnej potrzebnej dla serwera metadanych...2 3. Workunit

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

FTP SFTP, SCP. Strona1

FTP SFTP, SCP. Strona1 FTP SFTP, SCP Strona1 Spis treści FTP wprowadzenie.... 3 Instalacja vsftpd.... 4 Uruchomienie, zatrzymanie, restart serwera vsftpd... 4 Skrypt uruchamiania, zatrzymywania, restartu vsftpd (jako demon)....

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Czas realizacji zajęć: 45 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Pojęcie procesu, procesy w systemie, usuwanie procesów, priorytety

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo