Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski"

Transkrypt

1

2 Ogólne problemy serwisowania pralek Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Konstrukcje pralek ró ni¹ siê bardzo, ale niektóre elementy pojawiaj¹ siê we wszystkich pralkach. Ka da z nich jest wyposa ona na przyk³ad w silnik. Wszystkie pralki maj¹ cykle prania i wirowania. Poniewa oba tryby pracy s¹ obs³ugiwane przez ten sam silnik elektryczny, wszystkie pralki maj¹ pewien rodzaj mechanizmu prze³¹czaj¹cego miêdzy tymi dwoma cyklami. Wszystkie pralki musz¹ równie w pewien sposób nape³niaæ zbiornik wod¹ oraz w pewien sposób go opró niaæ. W dodatku pralki musz¹ tak e kontrolowaæ poziom wody w zbiorniku, aby zapobiec wyciekowi z powodu przepe³nienia lub z powodu si³y odœrodkowej dzia³aj¹cej podczas odwirowywania. Wszystkie pralki musz¹ tak e (zgodnie z normami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa obs³ugi) ) posiadaæ mechanizm, który zatrzymuje bêben na koniec cyklu odwirowywania, a tak e zamek pokrywy uniemo liwiaj¹cy otwarcie pokrywy w trakcie lub krótko po odwirowaniu. I w koñcu wszystkie pralki musz¹ byæ wyposa one w programator (nazywany równie timerem), który nadzoruje kiedy nale y rozpocz¹æ lub zakoñczyæ, a tak e ile czasu maj¹ trwaæ poszczególne cykle prania, p³ukania, wirowania, itd. Zbiornik Bêben Poziom wody Mieszad³o Wa³ obrotowy jest po³¹czony z bêbnem Wa³ mieszad³a Przek³adnia Klin Wa³ napêdowy Pas napêdowy Pompa Pas napêdowy Sprzêg³o Silnik. Cykle.. Cykle nape³niania Podczas cyklu nape³niania elektrozawór otwiera siê pozwalaj¹c wodzie zimnej, ciep³ej lub obu jednoczeœnie dostaæ siê do zbiornika pralki. W tym momencie nie dzia³a jeszcze pompa. Zbiornik nape³niany jest bezpoœrednio w wyniku ró nicy ciœnieñ miêdzy Ÿród³em (ciœnieniem wody w sieci wodoci¹gowej) a zbiornikiem. W trakcie cyklu nape³niania nie dzia³aj¹ równie grza³ki. Temperatura wody jest taka, jak¹ ma woda w sieci wodoci¹gowej lub jaka powstanie w wyniku zmieszania wody zimnej i cieplej. Kiedy woda w zbiorniku osi¹gnie odpowiedni poziom, prze³¹cznik ciœnieniowy zamyka elektrozawory... Cykl prania/p³ukania Po zamkniêciu przez elektrozawory dop³ywu wody zostaje uruchomiony silnik elektryczny, który (w zale noœci od modelu i producenta pralki) napêdza przek³adniê, czasem przez pasy, a czasem tak e przez sprzêg³o. Przek³adnia zamienia obroty silnika w ruchy obrotowe bêbna w jedn¹ lub w drug¹ stronê. Ruchy te s¹ przekazywane poprzez wa³ napêdowy do mieszad³a, które jest zamocowany za pomoc¹ klina. Typowy schemat uk³adu napêdowego pralki automatycznej pokazano na rysunku. Mieszanie trwa przez pewien czas, kontrolowany jest przez programator. Podczas mieszania, niektóre pralki u ywaj¹ pompy w celu wywo³ania cyrkulacji wody, wysysaj¹c j¹ z dna zbiornika i przepompowuj¹c na górê. W wiêkszoœci konstrukcji pompa napêdzana jest przez ten sam silnik. Rys.. Typowy uk³ad napêdowy pralki automatycznej. Podczas cyklu mieszania, mo e byæ tak e automatycznie dodawany wybielacz lub zmiêkczacz tkanin. Odbywa siê to najczêœciej przez elektrozawór, otwieraj¹cy przep³ywaj¹cej wodzie dostêp do odpowiedniej komory pojemnika. W niektórych modelach nie ma cyrkulacji wody. Elektrozawór po prostu otwiera siê, wpuszczaj¹c ca³¹ zawartoœæ pojemnika do wody. Programator informuje elektrozawór, kiedy ma to nast¹piæ... Cykl odwirowywania i wylewania wody Po cyklu prania przychodzi czas na cykl wylewania wody, czasem po³¹czony z trybem odwirowywania. Podczas tego cyklu pompa wysysa wodê ze zbiornika i wylewa j¹ przez odp³yw. W trakcie cyklu odwirowywania ten sam silnik, który napêdza³ mieszad³o, napêdza teraz wa³ obrotowy, który jest zamocowany wspó³osiowo, jak pokazano to na rysunku. Wa³ obrotowy po³¹czony z bêbnem wiruj¹c wyciska nadmiar wody w tkaninach wykorzystuj¹c dzia³anie si³y odœrodkowej. Wykorzystywane tutaj jest sprzêg³o sprawiaj¹ce, e bêben rozpêdza siê powoli, dziêki czemu silnik nie jest nagle poddawany znacznemu obci¹ eniu. Powolne, stopniowe rozpêdzanie siê bêbna umo liwia tak e wylewanie gromadz¹cej siê wody zanim bêben zacznie wirowaæ z maksymaln¹ prêdkoœci¹, dziêki czemu nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom wody w zbiorniku. SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

3 Ogólne problemy serwisowania pralek Niektóre modele pralek maj¹ tylko cykl czêœciowego wylewania wody, po którym nastêpuje ponownie cykl prania. Inne rozpoczynaj¹ odwirowywanie i wylewanie wody w tym samym czasie. Niektóre z kolei odci¹gaj¹ wodê do osi¹gniêcia pewnego poziomu, po czym nastêpuje odwirowywanie. Wiêkszoœæ modeli wyposa onych jest w prze³¹cznik pokrywy, który kontroluje, eby bêben nie wirowa³, kiedy pokrywa jest otwarta. Wiêkszoœæ pralek jest wyposa onych tak e w zamek pokrywy, który nie pozwala na jej otwarcie w trakcie wirowania bêbna. Na koniec cyklu odwirowywania ewentualnie kiedy pokrywa jest podniesiona lub drzwiczki zosta³y otwarte, wiêkszoœæ modeli korzysta z systemu hamulcowego zatrzymuj¹cego bêben. Jest to spowodowane wzglêdami bezpieczeñstwa chroni przed przypadkowym w³o eniem r¹k do wiruj¹cego bêbna. Uwaga: Nigdy nie od³¹czaj prze³¹cznika pokrywy, chyba e do celów testowych. Jeœli jest on uszkodzony, natychmiast zainstaluj nowy. One s¹ tam nie bez przyczyny. P³ywak Typowy prze³¹cznik ciœnieniowy membranowy W¹ ciœnieniowy Zbiornik. System nape³niania Podstawowe elementy systemu nape³niania to wê e, zawory nape³niaj¹ce i prze³¹cznik ciœnieniowy lub ³adunkowy. Zawór nape³niaj¹cy (pokazany na rysunku ) jest po prostu elektrozaworem, który otwiera siê kiedy jest aktywowany i pozwala zimnej i/lub ciep³ej wodzie nape³niæ zbiornik. Wiêkszoœæ nowoczesnych pralek u ywa podwójnych elektrozaworów, wyposa onych w osobne zawory dla ciep³ej i zimnej wody. Kiedy potrzebna jest letnia woda, otwieraj¹ siê oba zawory przez co woda jest mieszana. W najnowszych cyfrowych pralkach temperatura wody kontrolowana jest przez termistor rezystor, którego opornoœæ zale y od temperatury. Sygna³ z termistora p³ynie do uk³adu steruj¹cego mikrokontrolera, który otwiera lub zamyka zawory ciep³ej lub zimnej wody, kontroluj¹c temperaturê wp³ywaj¹cej wody. Kiedy woda w zbiorniku osi¹gnie po ¹dany poziom, prze- ³¹cznik zamyka zawory. Prze³¹cznik p³ywakowy jest rzadko spotykany (znajdziemy go wy³¹cznie w starszych modelach Zaciski cewek elektrozaworu Typowy prze³¹cznik p³ywakowy Rys.. Typowe prze³¹czniki poziomu wody. pralek). Czêœciej spotykany jest prze³¹cznik ciœnieniowy, membranowy. Typowe prze³¹czniki ciœnieniowe i p³ywakowe pokazano na rysunku. W niektórych starszych pralkach zastosowano prze³¹cznik ciœnieniowy zamontowany na spodzie zbiornika. Nazywane s¹ one prze³¹cznikami wagowymi i s¹ rzadko spotykane... Nieprawid³owoœci systemu nape³niania Jeœli zbiornik pralki nie jest nape³niany prawid³owo lub jest przepe³niany, to mo e byæ kilka powodów takiego stanu rzeczy. Sp³ucz filtr siatkowy strumieniem wody pod ciœnieniem np. z gumowej gruszki U yj pojemnika by zebraæ wyciek Filtry siatkowe znajduj¹ siê czasami tak e na koñcach wê a gumowego, stanowi¹c jego intergraln¹ czêœæ Wylot wody Rys.. Typowy elektrozawór. Otwory wlotowe ciep³ej i zimnej wody Rys.. Zapchane filtry siatkowe. Filtry siatkowe SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

4 Ogólne problemy serwisowania pralek Dotknij koñcówki przewodów pomiarowych miernika do wyprowadzeñ cewek elektrozaworu, które s¹ pod napiêciem. UWAGA: WYPROWADZENIA S POD NAPIÊCIEM! MO LIWOŒÆ PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO! Przewody elektrozaworu Dla bezpieczeñstwa, albo gdy zawór elektromagnetyczny jest w trudnodostêpnym miejscu, nale y od³¹czyæ pralkê od pr¹du i u yæ krokodylków do pod³¹czenia przewodów pomiarowych do wyprowadzeñ cewek elektrozaworu. Nastêpnie nale y w³¹czyæ urz¹dzenie i odczytaæ napiêcia na mierniku. Rys.. Sprawdzanie napiêcia na wyprowadzeniach cewek zaworu elektromagnetycznego.... Brak lub zbyt wolne nape³nianie zbiornika albo woda za zimna lub za gor¹ca. Jeœli pralka nape³nia siê zbyt wolno lub w ogóle siê nie nape³nia albo te temperatura wody jest za wysoka lub za niska, nale y sprawdziæ w¹ i filtry siatkowe w zaworach. Filtry te to po prostu metalowe lub plastikowe sitka zapobiegaj¹ce dostawaniu siê kamieni i innych zanieczyszczeñ z sieci wodoci¹gowej do elektrozaworów. Z czasem mog¹ one zostaæ zapchane i skutecznie uniemo liwiaæ przep³yw wody. W opisanej sytuacji nale y od³¹czyæ zawory, zdemontowaæ wê e i sprawdziæ oba koñce ka dego wê a oraz zawory zainstalowane w pralce. W przynajmniej jednym z tych trzech miejsc powinien byæ zamontowany filtr siatkowy (patrz rysunek ). Jeœli jest on zapchany, nale y spróbowaæ go udro niæ za pomoc¹ np. szczoteczki do zêbów. Jeœli nie jesteœ w stanie oczyœciæ go wystarczaj¹co dok³adnie, najprawdopodobniej nale y go wymieniæ. W niektórych wypadkach filtr taki jest zintegrowany z wê em lub zaworem w takim wypadku nale- y wymieniæ ca³y zawór lub w¹. Nie s¹ to bardzo drogie elementy. Wymieniaj¹c wê e, zawsze nale y instalowaæ nowe egzemplarze przeznaczone dla danego modelu pralki. Nale y tak e zwracaæ uwagê, aby nie zacieœniaæ wê a zbyt mocno na plastikowych koñcówkach elektrozaworów tylko tyle, aby woda nie przecieka³a. Jeœli s¹ jakieœ w¹tpliwoœci odnoœnie szczelnoœci wê a, natychmiast nale y zainstalowaæ nowy. Jeœli wszystkie filtry s¹ dro ne i nie ma przecieków, nale- y nastawiæ temperaturê na ciep³¹ i ustawiæ programator na cykl nape³niania. Nastêpnie podnieœ pokrywê pralki (lub otwórz drzwiczki) i zewrzyj prze³¹cznik otwarcia pokrywy lub drzwiczek d³ugopisem lub œrubokrêtem. SprawdŸ temperaturê wody rêk¹. Jeœli woda bêdzie za zimna lub za ciep³a albo te w ogóle jej nie bêdzie, nale y sprawdziæ napiêcie na ka dej cewce zaworu zgodnie z rysunkiem. Odczyt powinien wskazywaæ wartoœæ napiêcia sieci. Jeœli odczyt wskazuje tak¹ wartoœæ, oznacza to, e do zaworu dochodzi pr¹d, ale zawór siê nie otwiera. Nale y wówczas go wymieniæ. Jeœli do zaworu nie dochodzi pr¹d, nale- y zajrzeæ do schematu naprawianej pralki i odszukaæ Ÿród³o problemu. Czasami jest to uszkodzony przewód, jednak najczêœciej chodzi o element kontroluj¹cy poziom wody, programator, prze³¹cznik pokrywy lub temperatury. Nale y wymieniæ uszkodzony element. Jeœli pralka jest jednym z nowszych cyfrowych modeli wyposa onych w termistor, to uszkodzony termistor mo e wysy³aæ fa³szywe sygna³y do mikrokontrolera. Wymiana termistora (nie jest to element drogi) powinna pomóc. Usterka mo e tak e pochodziæ od uszkodzonego mikrokontrolera. Uwaga: W niektórych modelach pralek trzeba unieœæ wierzch obudowy aby dostaæ siê do elektrozaworu. Jeœli pralka wyposa ona jest w rtêciowy prze³¹cznik pokrywy, to podniesienie wierzchu obudowy mo e daæ taki sam skutek na prze³¹czniku jak podniesienie pokrywy. Pralka mo e nie dzia³aæ. Nale y zewrzeæ prze³¹cznik rtêciowy, aby wykonaæ jakiekolwiek próby przy zdjêtym wierzchu obudowy.... Przepe³nienie zbiornika Wraz z nape³nianiem zbiornika wzrasta ciœnienie na jego dno. Ciœnienie to jest przekazywane do ciœnieniowego prze³¹cznika membranowego poprzez gumow¹ lub plastikow¹ rurkê tak, jak pokazano to na rysunku 6. Kiedy ciœnienie dojdzie do odpowiedniego poziomu, membrana dzia³aj¹c na prze³¹cznik, zamyka elektrozawór i rozpoczyna siê cykl mieszania. Jeœli rurka lub membrana przeciekaj¹, prze³¹cznik poziomu wody nie wykryje adnego ciœnienia, a przez to nie wy³¹czy pobierania wody prowadz¹c do przepe³nienia zbiornika. Jeœli rurka przecieka powoli, pralka mo e mieæ dziwne objawy. Na przyk³ad, w zale noœci od tego, jak szybko ucieka powietrze, pralka mo e siê nape³niæ i rozpocz¹æ mieszanie, zatrzymaæ mieszanie i wypuœciæ lub wpuœciæ wodê, mieszaæ i znowu nape³niaæ zbiornik a do jego przepe³nienia. Nale y tak- e sprawdziæ miernikiem prze³¹cznik poziomu wody. SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

5 Ogólne problemy serwisowania pralek Obudowa Prze³¹cznik membranowy Czujnik wyboru poziomu wody Poziom wody Zbiornik Hermetyczna rurka ciœnieniowa Rys.6. Wê yk ciœnieniowej kontroli poziomu wody. Uwaga: Kiedy od³¹czasz lub pod³¹czasz rurkê do prze³¹cznika upewnij siê, e w zbiorniku i w rurce nie ma wody. Zanim pod³¹czysz rurkê do prze³¹cznika, przedmuchaj najpierw rurkê, aby pozbyæ siê wody z rurki. Woda pozosta³a w rurce mo e doprowadziæ do przepe³nienia.... Cykl nape³niania nie zostaje zatrzymany i/lub woda ca³y czas jest wylewana Kiedy zaczyna przeciekaæ odp³yw pralki, nale y przeczyœciæ rurê odprowadzaj¹c¹ wodê. Niektórzy jednak zamiast tego zaklejaj¹ odp³yw. Jednak bardzo wa na jest przerwa miêdzy wê em odp³ywu i rurk¹ suszarki. Jeœli nie ma przerwy i system odp³ywu wype³nia siê wod¹, mo e on zacz¹æ przepychaæ wodê przez pompê i przez odp³yw. W zale noœci od tego, jak bardzo przecieka odp³yw, pralka mo e nigdy siê nie nape³niæ, elektrozawór pozostanie po prostu ca³y czas otwarty, a woda bêdzie ca³y czas wylewana przez odp³yw. W innym przypadku, gdy odp³yw jest trochê bardziej zapchany i woda p³ynie trochê wolniej, pralka mo e siê nape³niæ i rozpocz¹æ mieszanie, jednak po kilku minutach siê zatrzyma i znów nabierze wody. Taki cykl bêdzie siê powtarza³ tak d³ugo, jak d³ugo trwa mieszanie. Poniewa zak³ócony jest pobór pr¹du, cykle prania wydaj¹ siê byæ bardzo d³ugie. Alternatywnym rozwi¹zaniem w stosunku do czyszczenia systemu odp³ywu jest wymiana i zainstalowanie nowego zaworu (patrz rysunek 7). Kiedy odp³yw jest pod ciœnieniem (np. kiedy woda jest wypompowywana), zamyka siê zawór i nie ma adnych wycieków. Kiedy odp³yw jest odsysany, zawór otwiera siê, powietrze dostaje siê do odp³ywu, przerywaj¹c obieg.. Pompa, wylewanie wody i system obiegu Pompa mo e wykonywaæ kilka funkcji. We wszystkich pralkach jest u ywana do wypompowywania wody na koniec fazy w³aœciwego prania lub ca³ego cyklu. W niektórych pralkach odpowiada tak e za cyrkulacjê wody w cyklu mieszania. Mo e równie s³u yæ do dozowania wybielacza lub zmiêkczacza do tkanin. Tak wiêc mo e siê zdarzyæ sytuacja, e pompa bêdzie musia³a pompowaæ wodê w dwóch ró nych kierunkach w jednym cyklu. Niektóre marki i/lub modele pralek osi¹gaj¹ to poprzez zastosowanie dwóch ró nych wirników pompy w jednej obudowie pompa bêdzie wtedy mia³a dwa otwory wlotowe i dwa wylotowe. Inne u ywaj¹ elektrozaworów motylkowych aby zmieniæ kierunek przep³ywu wody. Jeszcze inne u ywaj¹ do tego specjalnych silników... Problemy z systemem odp³ywowym Czasami najbardziej oczywiste odpowiedzi s¹ przez nas przeoczane. Jeœli woda nie jest wylewana ze zbiornika, najpierw trzeba sprawdziæ system odp³ywowy. W tym celu po pierwsze nale y sprawdziæ, czy w¹ odp³ywowy nie jest uszkodzony. Nastêpnie nale y sprawdziæ tak e ewentualne filtry. W niektórych modelach pralek firmy Whirlpool w otworze odp³ywowym znajduje siê zawór, który czêsto siê zapycha. Nie ma zbyt wielu problemów z sam¹ pomp¹. o ysko pompy mo e siê zatrzeæ, uniemo liwiaj¹c jakikolwiek jej obrót. Pompa mo e byæ tak e zapchana przez skarpetki lub inne ma³e tkaniny lub drobne przedmioty. opaty wirnika mog¹ zostaæ uszkodzone mechanicznie przez zanieczyszczenia dostaj¹ce siê do pompy. Jeœli siê to zdarzy, pompa mo e siê zatrzymaæ lub po prostu przestaæ pompowaæ. Jedynym rozwi¹zaniem jest w takim wypadku wymiana pompy. Objawy uszkodzenia pompy s¹ jednak zupe³nie inne. Jeœli pompa jest zablokowana, a silnik ca³y czas próbuje j¹ obróciæ, to coœ musi byæ uszkodzone. Jeœli silnik jest po³¹czony z pomp¹ paskiem, (tak jak spotyka siê to w wielu modelach pralek), Pompa ciœnieniowa zamyka zawór Powietrze Pró nia otwiera zawór i wpuszcza powietrze do gumowego wê a odp³ywu, aby usun¹æ pró niê i zapobiec procesowi wylewania Woda odprowadzana jest do odp³ywu Proces wylewania Pró nia Pompa ciœnieniowa Rys.7. Zawór przerywnika pró niowego. SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

6 Ogólne problemy serwisowania pralek to ko³o pasowe mo e siê wyœlizgaæ lub zatrzeæ albo pasek mo e siê zerwaæ. Pasek mo e tak e obraæ siê po zablokowanym kole pasowym albo te ko³o pasowe na silniku mo e ca³y czas siê obracaæ pod nieruchomym paskiem. Mo e to doprowadziæ do powstania wysokiej temperatury i ostatecznie do zerwania paska. Na pasku mo e nawet powstaæ naprê enie, które spowoduje zatrzymanie, a nawet niebezpieczeñstwo spalenia silnika. Objawy mog¹ byæ zdradliwe, na przyk³ad bardzo czêstym problemem pralek z napêdem paskowym firmy Whiripool by³ brak pracy po³¹czony z intensywnym zapachem spalenizny. Powodem jest prawie zawsze zablokowania pompa. Pralka nie rozpoczyna cyklu odwirowywania, poniewa faza wirowania jest sprzê ona z odpompowywaniem wody. Oznacza to, e bêben nie zacznie siê obracaæ dopóty, dopóki nie ubêdzie choæ trochê wody. Zapach spalenizny pochodzi od gumowego paska obracaj¹cego siê na zatrzymanym kole pasowym silnika lub pompy. Uwaga: Jeœli znajdziesz pêkniêty pasek, przed wymian¹ sprawdÿ pompê, przek³adniê oraz inne ko³a pasowe. Jeœli podejrzewasz, e coœ zatka³o pompê, opró nij zbiornik i od³¹cz wê e. Obejrzyj dok³adnie wê e i pompê i wyci¹gnij wszystko co mo e je blokowaæ. Jeœli niczego nie dostrze- esz w pompie, spróbuj oczyœciæ wlot i wylot pompy za pomoc¹ pêsety. Gdy to wszystko zawodzi i ca³y czas pompa jest zatkana, wyci¹gnij pompê z pralki i sprawdÿ j¹ pod tym k¹tem bardzo dok³adnie.. Wycieki, nieszczelnoœci Mimo e mo na wymieniæ wiele wspólnych powodów powstawania wycieków dla wszystkich pralek, niezale nie od producenta i modelu, s¹ te indywidualne, charakterystyczne jedynie dla okreœlonej konstrukcji i producenta. Najczêstszy wyciek nie jest spowodowany nieszczelnoœci¹ wewn¹trz pralki: zatkany w¹ odp³ywowy powoduje wylewanie siê wody na pod³ogê. Jest to sytuacja niekiedy trudna do zdiagnozowania, poniewa problem mo e pojawiaæ siê tylko co jakiœ czas. W zale noœci od tego jak mocno zatkany jest odp³yw, mo e wylewaæ siê zarówno du o, jak i bardzo ma³o wody, mo e wylewaæ siê ca³y czas lub tylko co któreœ pranie. Przy poszukiwaniu miejsca nieszczelnoœci, nale y postêpowaæ systematycznie i bardzo ostro nie. Jeœli istnieje podejrzenie, e odp³yw jest zatkany, jednak nie widaæ miejsca przecieku, mo na spróbowaæ owin¹æ papierem toaletowym w¹ odp³ywu w paru miejscach albo pod³o- yæ na przyk³ad gazetê na pod³ogê lub dno pralki. Jeœli nast¹pi wyciek, papier namoknie i nawet jeœli nie bêdziesz przy tym obecny, na pewno bez problemu bêdziesz w stanie stwierdziæ czy woda przecieka³a, czy te nie. Jeœli oka e siê, e to nie jest wina systemu odp³ywu, nale y uruchomiæ pralkê przy pe³nym zbiorniku. Nie przesuwaj¹c pralki nale y dok³adnie (najlepiej z latarkê) obejrzeæ pod³ogê pod ni¹. Chodzi o to, aby mniej wiêcej zlokalizowaæ usterkê: czy znajduje siê z przodu, czy te z ty³u, z lewej czy z prawej strony. Otwórz obudowê pralki i poszukaj œladów wycieków lub osadów myd³a i mydlin tam, gdzie ich nie powinno byæ. ZnajdŸ Ÿród³o pochodzenia tych œladów przesuwaj¹c siê przeciwnie SprawdŸ, czy nie ma korozji, nalotów albo osadów na wierzchu cewek elektromagnetycznych Rys.7a. Przeciekaj¹ce zawory elektromagnetyczne. do ruchu wody w wê u. Nape³nij pralkê ponownie i uruchom ja raz lub wiêcej razy. Nie ma jednej prostej, magicznej metody na znalezienie wycieku. Najczêstszymi miejscami wycieków s¹: Zawór wody: wnêtrze zaworów mo e ulec korozji. Mo - na dostrzec przeciekaj¹c¹ wodê lub te rdzê na górze zaworu patrz rysunek 7a. Poniewa zawory otwieraj¹ siê tylko podczas cyklu nape³niania, wyciek mo e byæ jedynie chwilowy. Rozwi¹zaniem jest wymiana zaworu. Pompa: zwykle wokó³ uszczelki ko³a pasowego. Niektóre pompy maj¹ otwór pozwalaj¹cy wyp³yn¹æ wodzie, kiedy zaczynaj¹ siê problemy z uszczelk¹. Nale y naprawiæ lub wymieniæ pompê. Dozownik wybielacza: wybielacz reaguje bardzo mocno z plastikiem. Jeœli dozownik jest ju stary lub kruchy, to mo e ³atwo pêkn¹æ i doprowadziæ do wycieku wody. Dozownik jest u ywany tylko w niektórych momentach, wiêc usterka oka e siê chwilow¹. Rozwi¹zaniem jest wymiana dozownika, lub gdy siê go nie u ywa, pod³¹czyæ w¹ i uszczelniæ dozownik silikonow¹ uszczelk¹. Wê e: mimo e wycieki z wê a nie pojawiaj¹ siê czêsto, ka dy w¹ ze zbyt wieloma zagiêciami mo e siê okazaæ Ÿród³em nieszczelnoœci. Nale y wymieniæ taki w¹. Zbiornik: jeœli zbiornik jest zardzewia³y, oznacza to, e najwy szy czas zmieniæ pralkê. Jeœli ci¹g³e nierównomierne roz³o enie ciê aru spowodowa³o powstanie dziury w zbiorniku, wtedy byæ mo e bêdzie mo liwe zaklejenie dziury ³at¹ epoksydow¹.. Przek³adnia i zespó³ napêdowy Poza napêdzaniem pompy, w wiêkszoœci pralek silnik ma dwie g³ówne funkcje: obracaæ bêben i mieszad³o. Jeden silnik odpowiada za obie te funkcje. W przek³adni wystêpuje zwykle zêbatka i zespó³ ciêgie³ poruszaj¹cych mieszad³em w jedn¹ i drug¹ stronê. W niektórych pralkach wystêpuje tak e mechanizm ró nicowy, mimoœród i inne rozwi¹zania. Ruch wirowania pochodzi bezpoœrednio z ruchu obrotowego silnika poprzez sprzêg³o. Zwykle pojawia siê tak e pew- 6 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

7 Ogólne problemy serwisowania pralek Wypalone b¹dÿ zeszkliwione skazy Górna powierzchnia pasa jest zdeformowana np. wklês³a P³aszczyzna paska jest popêkana b¹dÿ odrywaj¹ siê w³ókna od jego powierzchni Przebicie lub przetarcie w³ókna wzmacniaj¹cego Rys.8. Zu ycie pasków napêdowych. na redukcja w pasku lub na zêbatce. Musi wystêpowaæ tak e pewien mechanizm zmieniaj¹cy obroty dla fazy mieszania i wirowania. Najczêœciej odbywa siê to na jeden z dwóch sposobów. Niektóre pralki u ywaj¹ solenoidów do w³¹czania i wy³¹czania sprzêg³a i przek³adni. Solenoid w³¹cza sprzêg³o do obracania bêbnem w cyklu wirowania. Do cyklu mieszania solenoid (czêsto ten sam) wy³¹cza sprzêg³o i w³¹cza przek³adniê. Inne modele pralek u ywaj¹ silników wiruj¹cych w jedna i druga stronê.kiedy silnik dzia³a w jednym kierunku, mechanizmy takie jak wa³ek spiralny, sprzêg³o odœrodkowe czy sprê- yna s¹ anga owane do obracania bêbnem. Kiedy silnik dzia³a w drug¹ stronê, hamulec zatrzymuje bêben i w³¹czana jest przek³adnia, przez co rozpoczyna siê mieszanie. Hamulec bêbna jest czêsto czêœci¹ sprzêg³a. Hamowanie jest czêsto tak e rozwi¹zaniem awaryjnym, czyli jeœli zawiedzie solenoid lub mechanizm w³¹czaj¹cy cykl wirowania, to hamulec automatycznie zatrzyma bêben... Paski Obejrzyj dok³adnie powierzchniê paska. Jeœli widaæ jakiekolwiek problemy, na przyk³ad takie jakie pokazano na rysunku 8, pasek nale y natychmiast wymieniæ. Uszkodzone lub przetarte paski s¹ problemem czêstym i nagminnym. Zawsze kiedy nast¹pi uszkodzenie paska, przed jego wymian¹, nale y najpierw sprawdziæ pompê, przek³adniê oraz ko³a pasowe i napêdowe... Mieszad³o Jeœli pralka miesza zbyt s³abo lub w ogóle nie miesza, klin ³¹cz¹cy mieszad³o z dÿwigni¹ napêdu mo e byæ uszkodzony. Jest to doœæ czêsty problem. Wymontuj wówczas mieszad³o i jeœli wa³ siê obraca, a mieszad³o jest nieruchome, wymieñ mieszad³o i/lub klin... Przek³adnie Przek³adnie s¹ w zasadzie odporne na uszkodzenia i rzadko sprawiaj¹ jakiekolwiek problemy. Jeœli nastêpuje powa ny wyciek oleju z przek³adni, w zasadzie s¹ dwa mo liwe rozwi¹zania: wymieniæ natychmiast przek³adniê lub te poczekaæ a wycieknie z niej ca³y olej. Przek³adni raczej siê nie naprawia, gdy o wiele szybciej i taniej jest j¹ wymieniæ. Czasem przek³adnia przestaje dzia³aæ w niektórych trybach pracy. Spowodowane jest to pêkniêciem wewn¹trz przek³adni i jej zablokowaniem. Objawy mog¹ byæ podobne do zapchanej pompy, a wiêc: zatrzymanie silnika, uszkodzony pasek itd. Aby to zdiagnozowaæ, najpierw nale y od³¹czyæ pralkê od pr¹du. Nastêpnie spróbuj zast¹piæ silnik ci¹gn¹c za pasek, tak aby wszystko siê obraca³o. Nale y przy tym uwa aæ, aby palce nie znalaz³y siê miêdzy paskiem a ko³em pasowym. Powinno obracaæ siê raczej powoli, jednak jeœli w ogóle nie mo na niczym obróciæ, oznacza to, e coœ jest zablokowane. Od³¹cz system napêdowy. Spróbuj obróciæ przek³adniê rêcznie. Nale- y tak e sprawdziæ ruch pompy i wszystkich ewentualnych naci¹gów oraz kó³ pasowych i poœrednicz¹cych. Nie próbuj samodzielnie naprawiaæ przek³adni. Wymaga to specjalistycznych narzêdzi których koszt zwykle przekracza cenê nowej przek³adni. Zwykle nie ma problemu z kupnem za stosunkowo nisk¹ cenê nowej przek³adni do wiêkszoœci modeli pralek. 6. Sprawdzanie elementów elektrycznych Czasem trzeba sprawdziæ schemat po³¹czeñ elektrycznych pralki, aby upewniæ siê, e nic nie zosta³o przeoczone. Czasami trzeba po prostu sprawdziæ jakiego koloru jest kabelek, którego szukamy, aby sprawdziæ pewien podzespó³. Jest to szczególnie wa ne przy ocenie Ÿle dzia³aj¹cego programatora. Jeœli potrafisz czytaæ schematy po³¹czeñ, mo esz pomin¹æ ten rozdzia³. Jeœli jesteœ zielony w elektronice, to jedyne co mogê poradziæ to siê nie denerwowaæ i nie poddawaæ. Spójrzmy na schemat pokazany na rysunku 9. Symbole na nim u yte reprezentuj¹ ró ne czêœci i s¹ one raczej uniwersalne. W dodatku ka da czêœæ bêdzie z pewnoœci¹ dok³adnie opisana na schemacie konkretnego modelu pralki. Kilka uwag o czytaniu schematów po³¹czeñ pralek. Zwróæ uwagê, e niektóre linie s¹ grubsze ni inne. S¹ to linie i prze- ³¹czniki wewn¹trz programatora. Ma³e kó³ka na schemacie to koñcówki. S¹ to miejsca, gdzie mo esz od³¹czyæ przewód od czêœci w celu jej sprawdzenia. Kropkowane lub cieniowane linie wokó³ grupy przewodów oznaczaj¹ prze³¹cznik. Mo e to byæ równie programator, jednak zawsze bêdzie on wyraÿnie zaznaczony. Jakiekolwiek przewody otoczone przerywan¹ lub cieniowan¹ lini¹ oznaczaj¹ wnêtrze prze³¹cznika. Poni ej przedstawimy zasady naprawy. Prze³¹czniki na schemacie mog¹ byæ ponumerowane, jednak numer z regu³y nie jest wypisany na prze³¹czniku. Numery te na etapie naprawy nie s¹ potrzebne. Nie nale y siê nimi przej- SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 7

8 Ogólne problemy serwisowania pralek PUSH- PULL V L SILNIK PROGRAMATORA BK POZIOM WODY T P T-P mowaæ. Nas interesuje tylko to, czy prze³¹cznik siê otwiera i zamyka. Niech konstruktorzy martwi¹ siê o to, kiedy one dzia- ³aj¹. Aby znaleÿæ (i sprawdziæ) prze³¹cznik oznaczony konkretnym numerem, nale y sprawdziæ kolor przewodów prowadz¹cych do niego. Kolory przewodów oznaczone s¹ skrótami: BU oznacza niebieski, BL lub B czarny, V fioletowy a T br¹zowy. Jeœli oznaczenie jest podwójne, znaczy to e przewód jest w paski. Na przyk³ad OR-W oznacza paski pomarañczowo bia- ³e, a G/P zielone z ró owym paskiem. Uwaga: Zielone przewody s¹ uziemione i musz¹ byæ ponownie pod³¹czone po od³¹czeniu. Nale y pamiêtaæ, e aby coœ dzia³a³o, obwód musi byæ zamkniêty. Musisz mieæ mo liwoœæ przeœledzenia którêdy bêdzie p³yn¹³ pr¹d, od gniazdka a z powrotem do gniazdka. Chodzi tu nie tylko o te elementy, które podejrzewamy, ale o wszystkie prze³¹czniki do nich prowadz¹ce. Na rysunku 9a, L i L oznaczaj¹ wyprowadzenia gniazda. Powiedzmy, e chcemy sprawdziæ dlaczego elektrozawór wirówki nie dzia³a poprawnie. Pod¹ aj¹c za wykropkowanym obwodem na schemacie, pr¹d elektryczny p³ynie czarnym przewodem do prze³¹cznika push-pull. Prze³¹cznik jest zlokalizowany wewn¹trz programatora (oznaczonego grubszymi liniami) i musi byæ zamkniêty. Pr¹d p³ynie dalej fioletowym przewodem do prze³¹cznika poziomu wody (który musi mieæ poziom wody ustawiony na MA O ), nastêpnie ró owym (P pink) przewodem z powrotem do programatora. Wewn¹trz przechodzi przez prze³¹cznik nr 0. Wychodzi z programatora, po czym czerwono-bia³ym przewodem p³ynie do prze³¹cznika pokrywy (która musi byæ zamkniêta). Stamt¹d czerwonym przewodem do cewki wirowania. Na koniec wychodzi z cewki SPIN bia³ym przewodem i wraca do wyprowadzenia gniazda sieciowego. GY 7 BR-W R-W G-Y 0 LID Y MIESZAD O BU R P L W PRZE CZNIK WYBORU PRÊDKOŒCI OR T-B Rys.9. Typowy schemat po³¹czeñ. BR GOR CA PRZE. TEMP. WODY SPIN SILNIK ZIMNA Jeœli nie jesteœ pewien, czy dany prze³¹cznik lub inny podzespó³ jest czêœci¹ badanego przez ciebie obwodu, za³ó, e jest i sprawdÿ go. Na przyk³ad prze³¹czniki,, i prowadz¹ do obwodu silnika. Jeœli jest problem z silnikiem, który zlokalizowa³eœ w programatorze, nie zajmuj siê sprawdzaniem, który prze³¹cznik prowadzi do której czêœci silnika. SprawdŸ wszystkie cztery. Jeœli którykolwiek z nich jest wadliwy i tak trzeba bêdzie wymieniæ ca³y programator. Aby znaleÿæ przerwê w obwodzie, po prostu wyizoluj ka - d¹ czêœæ z osobna (od³¹cz przewody od koñcówek) i sprawdÿ ci¹g³oœæ obwodu. Na przyk³ad, aby sprawdziæ cewkê cyklu wirowania, wyci¹gnij czerwony i bia³y przewód i sprawdÿ przejœcie elektryczne, tak jak opisano to w dalszej czêœci. Prze³¹cznik push-pull i prze³¹cznik nr 0 s¹ pogrubione, wiêc znajduj¹ siê wewn¹trz programatora. Patrz¹c na schemat, prze- ³¹cznik push-pull steruje mnóstwem innych procesów, w³¹czaj¹c w to cewkê cyklu wirowania. Poniewa obie te czêœci dzia³aj¹ prawid³owo wiemy, e prze³¹cznik push-pull nie stanowi tutaj problemu i jest sprawny. Teraz omiñmy prze³¹cznik nr 0 (pamiêtajmy, e programator ma byæ ostatni¹ rzecz¹, któr¹ nale y sprawdziæ). Pozostawia nam to do sprawdzenia: prze³¹cznik poziomu wody, prze³¹cznik pokrywy (drzwiczek), cewkê wirowania oraz poprawnoœæ po³¹czeñ. Dziewiêæ na dziesiêæ razy uszkodzone s¹ w³aœnie te czêœci, a wiêc zacznij od ich sprawdzenia. Wy³¹cz pralkê i sprawdÿ ka d¹ czêœæ osobno tak, jak opisano poni ej. Aby okreœliæ uszkodzenie (przerwê) przewodu, nale y wyci¹gn¹æ i sprawdziæ wszystkie przewody po kolei. Mo e zajœæ potrzeba u ycia przed³u aczy do rozci¹gniêcia przewodu, na przyk³ad, jeœli jeden jego koniec jest pod³¹czony do panelu sterowania a drugi gdzieœ na dnie pralki. Jeœli nie ma przejœcia, oznacza to, e przewód jest uszkodzony! Dok³adne zlokalizowanie przerwy jest ju twoim zadaniem, nie ma na to adnego PUSH- PULL V L SILNIK PROGRAMATORA BK POZIOM WODY T P T-P GY 7 BR-W R-W G-Y 0 LID Y MIESZAD O BU L W PRZE CZNIK WYBORU PRÊDKOŒCI OR T-B R P BR GOR CA PRZE. TEMP. WODY SPIN SILNIK ZIMNA Rys.9a. Kierunek przep³ywu pr¹du gniazdo-gniazdo. 8 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

9 Ogólne problemy serwisowania pralek magicznego sposobu. Jeœli masz uszkodzony przewód, musisz sprawdziæ ca³¹ jego d³ugoœæ. Jeœli s¹ miejsca, w których kabel siê porusza, sprawdÿ je najpierw. Nawet jeœli izolacja wygl¹da na nienaruszon¹, problem mo e byæ w œrodku. 6.. Blokady W ka dej pralce zainstalowane s¹ mechanizmy bezpieczeñstwa, które mog¹ ³atwo doprowadziæ do b³êdnej diagnozy. Na przyk³ad, pralka firmy Whirlpool wypompuje wodê przy otwartej pokrywie, jednak nie zacznie wirowania. Wiêc, mimo e pompa by³a dopiero co wymieniona, pralka i tak nie bêdzie wirowaæ. Zagl¹dasz zdziwiony do œrodka i szukasz Ÿród³a problemu, a okazuje siê, e jedynym problemem jest otwarta pokrywa. Podczas diagnozowania problemów z elektronik¹, pojawia siê wiele blokad bezpieczeñstwa, które trzeba wzi¹æ zawsze pod uwagê. Na przyk³ad, jeœli bêben nie wiruje, sprawdzisz oczywiste miejsca (prze³¹cznik pokrywy, przek³adnie itd.), ale czy pomyœlisz o sprawdzeniu czujnika równomiernego, pod wzglêdem wagi, u³o enia tkanin? Jeœli jest on uszkodzony, bêdzie dzia³a³ tak samo, jak prze³¹cznik pokrywy. Kiedy szukasz problemu w elektronice, upewnij siê, e wzi¹³eœ pod uwagê wszystkie prze³¹czniki i czujniki. Poni ej przedstawiono kilka najczêstszych mechanizmów blokuj¹cych: Prze³¹cznik pokrywy: wspomniany ju wy ej sprawia, e bêben nie wiruje przy otwartej pokrywie lub drzwiczkach. W niektórych pralkach blokuje tak e nape³nianie zbiornika oraz pranie/p³ukanie/wirowanie przy otwartej pokrywie. Blokada braku równomiernego roz³o enia ciê aru: jeœli pralka wykrywa znaczne zak³ócenie równowagi w bêbnie podczas cyklu wirowania, silnik siê zatrzymuje. Zwykle towarzyszy temu sygna³ dÿwiêkowy. Aby wy³¹czyæ tê blokadê, nale y otworzyæ i zamkn¹æ pokrywê lub zresetowaæ programator. Najprawdopodobniej pomo e tak e wyci¹gniêcie czêœci ubrañ lub inne ich u³o enie, jednak nie jest powiedziane, e wy³¹czy to blokadê. Blokada poziomu wody: W niektórych pralkach bêben nie zacznie wirowaæ dopóki woda nie zostanie wypompowana ze zbiornika. Rozpoczêcie cyklu wirowania zale y od pompy i prze³¹cznika poziomu wody sprawdzaj¹cego, czy poziom wody jest wystarczaj¹co niski. 6.. Prze³¹czniki i solenoidy Sprawdzanie prze³¹czników i solenoidów jest czynnoœci¹ raczej prost¹. Nale y wyci¹gn¹æ wszystkie przewody i sprawdziæ rezystancjê. Prze³¹czniki powinny wskazywaæ dobr¹ przewodnoœæ kiedy s¹ zamkniête oraz brak, kiedy s¹ otwarte. Solenoidy powinny wykazywaæ pewn¹ rezystancjê, jednak przewodnoœæ powinna byæ dobra. Jeœli nie wykazuje przejœcia, oznacza to przerwanie cewki. Jeœli natomiast nie wykazuje adnej rezystancji, znaczy to, e jest zwarcie. 6.. Prze³¹czniki poziomu wody Prze³¹czniki membranowe poziomu wody s¹ zwykle pokazywane na wykresie tak, jak na rysunku 0. Numerowanie lub literowanie koñcówek mo e siê ró niæ, ale testowanie przebiega w zasadzie w ten sam sposób. V Zbiornik pe³ny T P V Zbiornik pusty Rys.0. Schemat prze³¹cznika poziomu wody. Aby sprawdziæ prze³¹cznik, najpierw nale y nape³niæ do pe³na zbiornik. Wy³¹czamy pralkê i ustawiamy prze³¹cznik na najni szy poziom wody. Roz³¹czamy przewody od prze³¹czników i oznaczamy koñcówki, ebyœmy mogli póÿniej bez problemu je pod³¹czyæ. Na przyk³adzie pokazanym na rysunku 0 sprawdzanie przejœæ elektrycznych przebiega nastêpuj¹co: Zbiornik pe³ny: nie ma po³¹czenia miêdzy V i P, jest po³¹czenie miêdzy V i T. Pod³¹czamy z powrotem, pod³¹czamy pralkê do pr¹du i ustawiamy programator na wirowanie lub wypompowywanie wody. Kiedy zbiornik jest ju pusty, zatrzymujemy cykl wirowania i od³¹czamy pralkê od pr¹du. Ponownie od³¹czamy przewody i sprawdzamy po³¹czenia i przejœcia. Pusty zbiornik: Jest po³¹czenie miêdzy V i P, brak przejœcia miêdzy V i T. Jeœli odczyty wykazuj¹ nieprawid³owoœæ, oznacza to uszkodzenie prze³¹cznika lub te uszkodzenie rurki ciœnieniowej. Nale y wymieniæ prze³¹cznik lub rurkê. Oznaczenia wyjœæ trzech koñcówek prze³¹cznika ró ni¹ siê w zale noœci od marki i modelu, jednak ich testowanie przebiega w ten sam sposób. 6.. Programatory Programator jest mózgiem pralki. Kontroluje wszystkie elementy cykli. Poza przekazywaniem silnikowi informacji, kiedy i jak pracowaæ, informuje tak e cewki sprzêg³a kiedy dzia- ³aæ, zaworom nape³niaj¹cym kiedy maj¹ siê otwieraæ itd. Wiêkszoœæ pralek wci¹ jest wyposa ona w mechaniczne programatory oparte o silniczki. Niektóre nowsze urz¹dzenia wyposa one s¹ w programatory cyfrowe i panele steruj¹ce. Diagnoza urz¹dzeñ cyfrowych sprowadza siê czêsto do odczytu kodu b³êdu lub wykonania testu poprawnoœci w³asnych PROGRAMATOR Rys.. Typowy schemat programatora. T P SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 9

10 Ogólne problemy serwisowania pralek podzespo³ów. Procedury testowe i kody b³êdu dla danego modelu znajduj¹ siê zwykle po wewnêtrznej stronie panelu steruj¹cego. Programator mechaniczny jest niczym innym jak silnikiem napêdzaj¹cym zestaw krzywek otwieraj¹cych i zamykaj¹cych prze³¹czniki. Poniewa jest to jedna z dro szych rzeczy w pralce, nale y ostro nie stawiaæ diagnozê. Zwykle pierwsz¹ rzecz¹, na któr¹ patrzy serwisant jest programator, a powinna byæ to ostatnia. Nie wolno tak e zapominaæ, e s¹ to czêœci elektroniczne nie podlegaj¹ce reklamacjom. Jeœli kupisz nowy programator i oka- e siê, e to nie on by³ Ÿród³em usterki, to bêd¹ to pieni¹dze wyrzucone w b³oto. Na schemacie po³¹czeñ programator mechaniczny mo e byæ przedstawiony na dwa sposoby, jak pokazano to na rysunku. Przewody i prze³¹czniki znajduj¹ce siê wewn¹trz programatora mog¹ byæ albo oznaczone pogrubionymi liniami, albo znajdowaæ siê wewn¹trz prostok¹ta rysowanego przerywan¹ lini¹ Problemy z programatorem Jeœli programator nie dzia³a prawid³owo, to có, jest to oczywiste, e nale y go wymieniæ lub jego silnik albo te naprawiæ go zgodnie z poni szym opisem. Programatory mog¹ byæ bardzo trudne do zdiagnozowania. Naj³atwiejszym sposobem jest sprawdzenie po kolei wszystkich pozosta³ych podzespo³ów. Jeœli aden z nich nie oka e siê wadliwym, wtedy problemem mo e byæ jednak programator. Nale y pamiêtaæ, e programator jest po prostu zestawem prze³¹czników. S¹ one w³¹czane lub wy³¹czane przez krzywki, napêdzane przez silnik. Przewody programatora s¹ oznaczone kolorami lub numerami. Powiedzmy, e pojawi³ siê problem z prze³¹cznikiem wirowania i wydaje ci siê, e pochodzi on od programatora. Najpierw wy³¹cz pralkê. Spójrz na schemat po³¹czeñ i sprawdÿ, który z wewnêtrznych prze³¹czników obs³uguje prze³¹cznik wirowania rysunek. W tym wypadku przewód ró owy oraz czerwony z bia³ym paskiem prowadz¹ do prze³¹cznika nr 0 wewn¹trz programatora. Od³¹cz te przewody i przy³ó do ich wyprowadzeñ koñcówki przewodów pomiarowych. Upewnij siê, e programator jest w³¹czony i spokojnie przeprowadÿ go przez wszystkie cykle. Powinieneœ dostrzec zmiany przewodnoœci przynajmniej raz, a najczêœciej jest to kilka razy. Jeœli do tego nie dojdzie, znaczy e nale y wymieniæ programator. Unikalny problem z programatorem pojawia siê w silnikach wiruj¹cych w jedna i drug¹ stronê. Pralki z systemem Whirlpool Direct-Drive nara one s¹ na ten problem, jednak nie wystêpuje on czêsto. Objawem jest nie opró niony zbiornik po otwarciu pokrywy pod koniec cyklu. S³ychaæ silnik dzia- ³aj¹cy przez ca³y cykl, jednak nie ma obrotów ani wylewania wody. Mo na równie us³yszeæ odg³os mieszania, zamiast spodziewanego wirowania. Aby zmieniæ kierunek pracy silnika, programator musi na chwilê od³¹czyæ zasilanie. Kiedy programator jest zu yty, po prostu to nie nastêpuje. Silnik nie ma kiedy zmieniæ kierunku, wiêc pracuje ca³y czas w tym samym dopóty, dopóki coœ nie przerwie pracy, na przyk³ad otwarcie pokrywy. Jak widaæ, objawy mog¹ wydawaæ siê chwilowe. Rozwi¹zanie jest jedno: wymiana programatora. W zasadzie programatory nie mog¹ byæ naprawione przez nowicjusza. Nale y zg³osiæ siê z tym do fachowca. Jeœli jest to L SILNIK PROGRAMATORA L PUSH- PULL BK W PRZE CZNIK WYBORU PRÊDKOŒCI OR T-B T-P P SILNIK V POZIOM WODY T P GY BU 7 BR-W R-W G-Y 0 LID MIESZAD O Y BR R GOR CA PRZE. TEMP. WODY ZIMNA SPIN Rys.. Prze³¹czniki testowe w programatorze. G-B G-B BK BK BU GY BU OR R-W G-BK G 0 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

11 Ogólne problemy serwisowania pralek czêsto spotykany model, mo e on nawet mieæ ju naprawiony. W wiêkszoœci wypadków, jeœli programator nie pracuje jak nale y, trzeba go po prostu wymieniæ na nowy. Wymieniaj¹c go, nale y oznaczyæ kolory przewodów i, do których koñcówek by³y pod³¹czone. Jeœli to mo liwe, wymieñ programator jak najszybciej, eby by³o ³atwiej. Jeœli zasz³y jakieœ zmiany w okablowaniu, powinno to byæ wyraÿnie zaznaczone w instrukcji nowego programatora. 6.. Selektor prêdkoœci i prze³¹cznik temperatury Wewnêtrzne po³¹czenia tych prze³¹czników prawie zawsze s¹ narysowane w przerywanym prostok¹cie. Jeœli silnik uruchamia siê bez adnego obci¹ enia, oznacza to zapchan¹ pompê lub zablokowan¹ przek³adniê Kondensator Nie wszystkie pralki wyposa one s¹ w zewnêtrzne kondensatory. W tych, które s¹ wyposa one, kondensatory s¹ najczêœciej montowane z ty³u silnika, tak jako pokazno to na rysunku. Czasami mo na spotkaæ kondensator zamontowany osobno wewn¹trz obudowy lub w innych miejscach. BR BU BR-W HW HC WW WC HW WW Prze³¹cznik temperatury wody Silnik WW CC WC G-Y Rys.. Typowy schemat selektora. Litery wewn¹trz prostok¹ta oznaczaj¹, które koñcówki nale y sprawdziæ. Na przyk³ad, w prze³¹czniku pokazanym na rysunku, ustawionym na Ciep³e pranie, zimne p³ukanie (Warm wash, Cold rinse), wszystkie prze³¹czniki, przy których s¹ litery WC bêd¹ zamkniête. Od³¹cz pralkê i od³¹cz wszystkie cztery przewody od prze³¹cznika. SprawdŸ po³¹czenie miêdzy niebiesk¹ i br¹zow¹ koñcówk¹. Powinna wyst¹piæ dobra przewodnoœæ. Tak samo powinno byæ przy testowaniu koñcówek br¹zowo-bia³ych i br¹zowych. Przy œrodkowym prze³¹czniku nie ma oznaczenia WC, wiêc powinien on byæ otwarty. Nie powinno tam byæ po³¹czenia. Nale y sprawdziæ wszystkie cztery ustawienia Silnik, prze³¹cznik startu i kondensatory Silnik próbuj¹cy siê w³¹czyæ zu ywa mnóstwo energii, tak wiele, e istnieje ryzyko przegrzania przewodów. Aby temu zapobiec, przeci¹ ony prze³¹cznik od³¹cza zasilanie, jeœli silnik siê nie w³¹czy po okreœlonym up³ywie czasu. Jeœli silnik próbuje siê w³¹czyæ bez skutku, us³yszymy pewne nieprawid³owoœci. Na pocz¹tku bêdzie klikniêcie, po czym nast¹pi buczenie. Nastêpnie, po -0 sekundach us³yszymy kolejne klikniêcie, a po nim ciszê. Taka sytuacja bêdzie siê powtarza³a co minutê lub dwie. W powa niejszych przypadkach bêdzie tak e czuæ woñ spalenizny. Jeœli us³yszysz silnik wydaj¹cy takie dÿwiêki, jednak nie pracuj¹cy, od³¹cz zasilanie i zdemontuj ca³e obci¹ enie, takie jak pasek, pompa itp. Spróbuj ponownie uruchomiæ silnik. Jeœli ca³y czas nie dzia- ³a, wtedy kondensator lub selektor prêdkoœci jest uszkodzony (mo e on próbowaæ uruchomiæ silnik w dwóch prêdkoœciach naraz). Jeœli dysponujesz amperomierzem, mo esz sprawdziæ silnik, bêdzie pobiera³ 0 0A. Nale y wymieniæ wadliw¹ czêœæ. Kondensator Rys.. Kondensator. Jeœli naprawiana pralka wyposa ona jest w zewnêtrzny kondensator, od³¹cz pralkê i roz³aduj kondensator. Nale y zachowaæ przy tym szczególn¹ ostro noœæ. Mo e on spowodowaæ nieprzyjemne w skutkach pora enie nawet wtedy, gdy pralka jest od³¹czona. Kondensator mo na roz³adowaæ zwieraj¹c jego nó ki np. œrubokrêtem. Nale y przy tym uwa aæ, aby nie dotykaæ metalowej czêœci. Po roz³adowaniu kondensatora, od³¹cz go i przetestuj. Po pod³¹czeniu go do omomierza powinien on najpierw wskazaæ dobr¹ przewodnoœæ, która nastêpnie bêdzie powoli spada³a w miarê ³adowania kondensatora. Jeœli nie ujrzymy takich odczytów, nale y wymieniæ kondensator Prze³¹cznik startu Tylko pralki firmy GE maj¹ zewnêtrzny, wymienialny prze- ³¹cznik startu. Wiêkszoœæ pozosta³ych pralek wyposa onych jest w odœrodkowy prze³¹cznik montowany z ty³u silnika. W wypadku awarii najlepiej jest go po prostu wymieniæ Silnik Jeœli silnik nie pracuje tak, jak powinien (buczy lub uruchamia prze³¹cznik prze³adowania), a kondensator, prze³¹cznik startu i selektor prêdkoœci s¹ w porz¹dku, oznacza to, e uszkodzony jest silnik. Nale y go wymieniæ. } SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

12 Naprawa zmywarki Ikea/Whirpool DWF0W typ 7 Naprawa zmywarki Ikea/Whirpool DWF0W typ 7 Tadeusz Kamiñski Objawy nieprawid³owego dzia³ania zmywarki by³y nastêpuj¹ce: proces mycia naczyñ rozpoczyna³ siê prawid³owo, ale nie dobiega³ do koñca wybranego programu woda nie zostawa³a wypompowana. Po otwarciu drzwiczek okaza³o siê, e naczynia nie by³y wystarczaj¹co dobrze umyte i sp³ukane, ale wygl¹da³o na to, e program dobieg³ do koñca. Po zamkniêciu drzwi s³ychaæ pracê silnika, po ich otwarciu silnik tak e pracuje, ale liczba obrotów powoli spada. Wszystko wskazywa³o na to, e wyst¹pi³ problem z pomp¹ odprowadzaj¹c¹ wodê, poniewa urz¹dzenie dzia³a³o, ale woda nie by³a wylewana. W zwi¹zku z tym opró ni³em ca³kowicie wnêtrze komory zmywarki z wszystkich naczyñ i zacz¹³em próbowaæ dostaæ siê do pompy przez os³onê coko³u z ty³u i od lewej œcianki bocznej bez k³adzenia jej na œciankê tyln¹ i usuwania dna zmywarki. Po zdemontowaniu pompy moje przypuszczenia odnoœnie uszkodzenia pompy nie potwierdzi³y siê pod³¹czenie napiêcia sieciowego do zacisków pompy wykaza³o jej pe³n¹ sprawnoœæ pod wzglêdem elektrycznym i poprawn¹ pracê. Nie znalaz³em równie adnych cia³ obcych blokuj¹cych otwór dop³ywowy i wyp³ywowy pompy. Stwierdzi³em jedynie (przynajmniej tak mi siê wydawa³o), e zawór jednokierunkowy zosta³ Ÿle za³o ony w trakcie monta u w zak³adzie, ale to w³aœciwie nie przeszkadza³o w pracy. Dalsze poszukiwania przyczyny nieprawid³owej pracy zmywarki ujawni³y na jej spodzie pewne œlady lekkie nacieki (osady) pochodz¹ce z nieszczelnoœci lub przecieków. Przezroczyste wê yki do prze³¹cznika ciœnieniowego sprawia³y wra- enie czystych. Zacz¹³em próbowaæ dojœæ jeszcze do pompy cyrkulacyjnej, eby sprawdziæ, czy jej pracy nie zak³ócaj¹ cia³a obce w dop³ywie i wyp³ywie oraz skontrolowaæ mechaniczne po³¹czenie wa³ wirnik osiowy, jednak budowa tego elementu by³a zbyt z³o ona, a przewód rurowy do grzejnika przep³ywowego by³ zabezpieczony specjalnymi zaciskami obejmowymi. O tym nie wiedzia³em jak zabiera³em siê do pracy, ale po ich zniszczeniu ju wiem. Po naprawieniu przez siebie wykonanych szkód i wykonaniu testu pracy w postaci p³ukania wstêpnego stwierdzi³em, e pobierana jest pewna iloœæ wody i z powrotem wypompowywana. Tylko w miêdzyczasie, tak jak poprzednio jest s³yszalna ja³owa praca silnika i brak typowego odg³osu pracy zmywarki. Zada³em wiêc sobie nastêpuj¹ce pytanie: czy dalej poszukiwaæ usterki w uk³adach elektrycznych takich, jak wi¹zki kablowe lub w sterowaniu, czy te w uk³adach hydraulicznych/ pneumatycznych? Przypuszczam e silnik pompy jest zmienny biegunowo (w przeciwnym wypadku nie by³oby mo liwoœci zmiany iloœci obrotów) i ³atwo jest przestawiæ go na ni sze obroty (ewentualnie wymusiæ wolniejsz¹ cyrkulacjê w trakcie nagrzewania). To mog³oby wyjaœniaæ odg³os biegu ja³owego silnika i ewentualnie inn¹ pracê silnika. Z drugiej strony czyta³em i s³ysza³em o wymianie wody i podobnych w¹tpliwej wiarygodnoœci przyczynach nieprawid³owoœci. Z powodu utkniêcia z napraw¹ w martwym punkcie, postanowi³em popytaæ kolegów po fachu co robiæ dalej. Otrzyma³em nastêpuj¹c¹ podpowiedÿ: byæ mo e jest zatkany gruby w¹ od komory powietrznej do pompy cyrkulacyjnej. Aby siê tam dostaæ odkrêæ i zdemontuj œciankê boczn¹. Mo e byæ równie coœ nie tak z komor¹ powietrzn¹. Komora powietrzna to przezroczysty podzespó³ pomiêdzy praw¹ œciank¹ boczn¹ i wanienk¹. Wygl¹da³a ona na czyst¹. Dochodz¹ do niej wê e: doprowadzaj¹cy wodê (w¹ z systemem Aqua Stop), wlewaj¹cy wodê do zbiornika soli (pomiêdzy nimi jest pozornie tylko zamkniêta pêtla z jak¹œ zielon¹ czêœci¹ w górnej czêœci prawdopodobnie tylko przepustnica) i w¹ przy komorze oznaczon¹ liter¹ R id¹cy równie do zbiornika soli. Wszystkie te wê e s¹ prawid³owo miêkkie i elastyczne. Œciskanie ich nie ujawnia adnych cia³ obcych lub twardych miejsc wskazuj¹cych na zapchanie. Przy faktycznym zatkaniu któregoœ z wê y nie mo liwe jest eby wszystko by³o doskonale czyste i przezroczyste, a tam gdzie mo na by³o w³o yæ palec do wê a nie by³y wyczuwalne zaczopowania osadami. Z kolei wiêksze zanieczyszczenia prawie nigdzie nie mog³yby przedostaæ siê przez sito. I w tym momencie przydarzy³o mi siê coœ niesamowitego. W trakcie przechylania zmywarki, z komory powietrza wyp³ynê³o tak na oko trochê mniej ni pó³ szklanki wody. To trochê za du o jak na ma³y zbiorniczek wanienki œciekowej. Czy mo e byæ tak, e z jakichœ powodów w tym labiryncie gromadzi³a siê woda kondensacyjna tam, gdzie nie powinna? A wiêc przyczyna nieprawid³owoœci zosta³a odnaleziona i zmywarka naprawiona. } Wymiana ³o ysk w pralce AEG model W6 Uszkodzenie ³o ysk nie jest niczym dziwnym, ani rzadko spotykanym Zdarza siê to, równie w pralkach firmy AEG. Bardzo przydatny jest wówczas firmowy zestaw naprawczy. Zestaw taki zawiera przede wszystkim pierœcieñ obrotowy ³o- yska, który musi zostaæ nasadzony na wa³. Nie mam na myœli czarnej d³awnicy wa³u, ani obydwóch ³o ysk kulkowych, ale metalow¹ tulejkê o œrednicy oko³o 0mm i d³ugoœci 0mm. I tu pojawia siê problem. Jak œci¹gn¹æ star¹ tulejkê? U ywaj¹c normalnego œci¹gacza, trójno nego, z regu³y nie mo na jej uchwyciæ. Próby u ycia do tego du ych obcêgów lub innych chwytaków koñcz¹ siê najczêœciej niepowodzeniem. Jednoczesne krêcenie i ci¹gniêcie nic nie daje. Próba roz³upania (rozwalenia) tego pierœcienia jest równie bardzo trudna. Swego czasu maj¹c taki problem wykorzysta³em wielofunkcyjne narzêdzie do majsterkowania i tarcz¹ korundow¹ wykona³em ostro nie dwa naciêcia wzd³u tulejki. W tym momencie œci¹gniêcie tulejki by³o ju ³atwe. W¹tpliwoœci budz¹ jedynie delikatne rysy, które mog¹ powstaæ na wale przy nacinaniu tulejki, ale s¹ one nieuzasadnione. Do ³o yska do³¹czony jest specjalny klej do uszczelnienia tulejki. Sposób ten ju wielokrotnie stosowa³em z zadowalaj¹cym skutkiem. } SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

13 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 (T/D, HT/HD, CT/CD) Rozwi¹zywanie problemów /. Silnik nie pracuje Sprawdziæ, czy w gniazdku sieciowym obecne jest napiêcie zasilania Nie Sprawdziæ, czy bezpiecznik nie jest przepalony Tak Wymieniæ bezpiecznik Sprawdziæ, czy wtyczka jest poprawnie w³o ona Nie W³o yæ wtyczkê jeszcze raz Sprawdziæ, czy przewód zasilaj¹cy nie jest przeciêty Tak Naprawiæ lub wymieniæ przewód Tak Sprawdziæ, czy nie jest pêkniêta wewnêtrzna y³a przewodu Tak Wymieniæ przewód Sprawdziæ, czy s¹ uszkodzone uzwojenia stojana silnika Tak Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy szczotki maj¹ dobry kontakt Nie Przeczyœciæ styki lub wymieniæ szczotki. Po w³¹czeniu silnik nie pracuje, s³ychaæ tylko brzêczenie Sprawdziæ, czy nie ma przerw w uzwojeniach twornika Tak Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy ³o ysko nie jest uszkodzone Tak Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy w silniku nie ma obcych" elementów Tak Usun¹æ obcy" element. Po wy³¹czeniu wy³¹cznikiem silnik nadal pracuje (krêci siê) Sprawdziæ, czy po³¹czenia zapewniaj¹ w³aœciwy kontakt Nie Poprawiæ po³¹czenia Sprawdziæ, czy wy³¹cznik nie jest uszkodzony Tak Wymieniæ wy³¹cznik SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

14 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 Rozwi¹zywanie problemów /. Ma³y pobór mocy Sprawdziæ, czy szczotki nie s¹ uszkodzone Tak Wymieniæ szczotki, a jeœli nie jest to mo liwe silnik Silnik obraca siê z ma³¹ prêdkoœci¹ Sprawdziæ, czy nie ma przerw w uzwojeniach twornika Sprawdziæ, czy w wirniku nie ma obcych" elementów Tak Tak Wymieniæ silnik Usun¹æ obcy" element Niskie napiêcie zasilania Tak Sprawdziæ wartoœæ napiêcia w gniazdku sieciowym Sprawdziæ, czywwê u nie ma blokuj¹cego go elementu Tak Usun¹æ obcy" element Silnik obraca siê, ale pobór mocy jest za ma³y dla zapewnienia poprawnej pracy urz¹dzenia Sprawdziæ, czy filtry nie s¹ zanieczyszczone Tak Wyczyœciæ filtry Sprawdziæ, czy wszystkie pokrywy s¹ zamkniête Nie Zamkn¹æ pokrywy. Z urz¹dzenia s³ychaæ ha³as Sprawdziæ, czy nie ma luÿnych elementów Tak Poprawiæ mocowanie czêœci urz¹dzenia Sprawdziæ, czy zespó³ silnika jest zrównowa ony Nie Naprawiæ lub wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy w wirniku nie ma obcych" elementów Tak Usun¹æ obcy" element Sprawdziæ, czy szczotki w silniku maj¹ dobry kontakt Nie Wymieniæ silnik 6. Zak³ócenia odbioru programów radiowych i telewizyjnych Sprawdziæ, czy po³¹czenie przewodów jest stabilne Nie Poprawiæ mocowanie przewodów Sprawdziæ, czy szczotki silnika maj¹ pewny kontakt Nie Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy z³¹cza zapewniaj¹ stabilne po³¹czenie Nie Poprawiæ po³¹czenia Sprawdziæ, czy kondensator przeciwzak³óceniowy nie utraci³ pojemnoœci Tak Wymieniæ kondensator SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

15 C 0.7µ/AC0 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0. V-00T/D, V-0T/D BR S/W TS BR BL P.W.B BR OPTION CORD REEL ASS'Y BL PLUG. V-00HT/HD, V-0HT/HD S/W TS VR. V-00CT/CD, V-0CT/CD BK GY BL BL CN8 BR P.W.B BR P.W.B (Main) BR BR S/W BL T/S OPTION OPTION BR CORD REEL ASS'Y CORD REEL ASS'Y PLUG CN8- P.W.B CN GY BL RD BL CN- CN7 CN6 BL RD BL RD CN- BL PLUG Podstawowe schematy po³¹czeñ wewnêtrznych CN6-. V-00T/D, V-0T/D OPTION TS S/W R8 K D6 N00 C 0.7µ 0V. V-00HT/HD, V-0HT/HD R 90 M M R SLIDE VOLUME VR VR R.9K /W C MOTOR OPTION R /W OPTO-TRIAC MOC0TV DIAC R9 00 TRIAC T G T R /W R 00 /W C 0.µ 0V Podstawowe schematy zasilania / OPTO-TRIAC MOC0TV IC 6 R 60 /W R 70 /W OPTION TS S/W R M TRANS D D D D N00 ZD 7V /W R K C6 00µ 6V R K IC R6 00 Q C98 6 R7 K VR VR 0K R0 00 Q A0 D N8 R6 8K R K Q C98 C 0.07µ 0V G C 0.µ 0V C 0.07µ 0V T TRIAC T R 00 /W OPTION R 70K R- 70K C 0.7µ 00V R7 K R 0 /W SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

16 I Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 Podstawowe schematy zasilania /. V-00CT/CD, V-0CT/CD IC R K % CN R C 0.µ R6 K HD0 (HD07S) R0 CN- CN6 CN7 C0 0 C 0.µ LED R0 EL-7L ST-7L 7 IC D R R LED LED AUTO MAX MIN 6 7 LED6 R VCC GND SEN OUT SEN DOUT OUT SIN DAI SIN DAI SOT DAI SOT DAI IOUT INT RESET R M S/W R8 0 S/W R9 60 % R0 S/W R0 K % S/W R 6.K % R M C 0.µ LED R0 0 9 R R R CN8- R9 0 GND VCC 0 8 RESET D R 0 LED7 MOTOR DO/INTO M R 70 /W R 0 /W 6 IC R6 90 C6 0.µ OPTION 0V/0Hz TRIAC SMJZ7 T C 0.07µ 60v ZNR D7K C 0.µ 60V G T TLP60J Q KRC07M CN R7 K 6 IC D 9 OSC R 00 Q KRC07M R 7K C9 0.0µ OPTION R 00 /W C 0.µ C8 0.0µ C7 0.0µ IC D BD O P-TRANS KIA78L0P S SW G N R00 R0 R0 R R D D VCC R8 M 0 OSC TS X-TAL CST.0M C 0.7µ 0V ZNR D7K C7 000µ V C 0.µ C 000µ 6.V C 0µ 6.V C6 0.µ S R M GND DF0M 7 TEST/VPP } 6 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

17 System klimatyzacji firmy Hitachi System klimatyzacji firmy Hitachi RAK-NH RAK-NH RAK-0NH RAC-NH RAC-NH RAC-0NH Modele RAKNH RACNH RAKNH RACNH RAK0NH RAC0NH C V DC 60V -60V Obwód resetu Zewnêtrzny obwód ustalaj¹cy poziom przeci¹ enia Wzmacniacz pr¹dowy Sygna³ resetu Poziom pr¹du sta³ego Zewnêtrzny mikrokomputer Sygna³ impulsowy Uk³ad syntezy impulsu wyzwalania sygna³ IP Sygna³ impulsowy Uk³ad steruj¹cy Impuls pr¹du wy³¹czaj¹cy uk³ad Sygna³ steruj¹cy Modu³ mocy Silnik kompresora Rezystor uk³adu detekcji Pr¹d sta³y SPECYFIKACJA TYP MODEL ZASILANIE MOC PR D CH ODZENIE GRZANIE WYMIARY (mm) WAGA NETTO POJEMNOŒÆ MOC PR D POJEMNOŒÆ (W) (A) (kw) (B.T.U./h) (W) (A) (kw) (B.T.U./h) SZER WYS G (kg) DC INWERTER (TYP ŒCIENNY) JEDN. WEWN. JEDN. ZEWN. JEDN. WEWN. JEDN. ZEWN. JEDN. WEWN. JEDN. ZEWN. RAK-NH RAC-NH RAK-NH RAC-NH RAK-0NH RAC-0NH FAZA, 0 Hz, 0-0V FAZA, 0 Hz, 0-0V FAZA, 0 Hz, 0-0V 69 (~.00).080 (~.80).780 (~.00) (0.90~.00).0 (0.90~.00).00 (0.90~.0) (~.00).0 (~.90).970 (~.00) (0.90~.00).80 (0.90~6.60) 6.0 (0.90~8.0) PO INSTALACJI SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 7

18 System klimatyzacji firmy Hitachi Diagram po³¹czeñ wewnêtrznych MODEL RAK-NH / RAC-NH RAK-NH / RAC-NH RAK-0NH / RAC-0NH CZÊŒÆ WEWNÊTRZNA PRZEWÓD PO CZENIAI ZCZÊŒCI ZEWNÊTRZN (BR ZOWY) (CZERWONY) LISTWA ZACISKOWA (BLK) (WHT) (BRN) (RED) (GRN+YEL) PRZEWÓD PRZY CZE- NIOWY JEDNOFAZOWE NAPIÊCIE AC0~0V 0Hz ZIELONO- Ó TY TERMISTOR DO POMIARU CZARNY TEMPERATURY WEWN TRZ CZARNY POMIESZCZENIA SZARY TERMISTOR SZARY REGULACYJNY C D BR ZOWY CZERWONY CN Czêœæ zewnêtrzna CN CN EEPROM / TEST POWER RELAY COIL NF COIL WHT YEL RED WHT YEL RED UV W SYSTEM POWER CN YEL L MODULE D AWIK C0 C0 C0 L CN YEL CN CN DIODE GRY RED STACK A FUSE LISTWA ZACISKOWA YEL BLU ICP RELAY R007 R008 A FUSE C006 R00 CN 0 VARISTOR C008 C0 C0 CN L00 C00 C00 C00 C00 R00 VARISTOR VARISTOR L00 CT DIODE STACK C0 R0 SURGE ABSORBER MAIN P.W.B. BLK GRN WHT R00 C007 C0 C0 BRN LN C D A FUSE RED MAIN P.W.B. CN9 HA 678 C C M M CN CN CN8 CN0 LINIE LINII KOMPRESOR CN0 RED CN9 BLU CN8 WHT CN CN WHT CN WEWNÊTRZNY SILNIK WENTYLATORA NADAJNIK CN6 WHT POWER CIRCUIT CN RED (GRN+YEL) GRY GRY GRY GRY RED RED RED BLK WHT YEL BLU GRN TERMISTOR UK ADU ODSZRANIANIA OH TERMISTOR ELEKTRYCZNY ZAWÓR ROZPRÊ NY M SILNIK WENTYLATORA ZAWÓR ZMIANY KIERUNKU PRZEP YWU BLK BLK PRZEWODY, KTÓRYCH KOLOR PODZIELONY JEST SPIRALNYM PASKIEM W BIA YM KOLORZE M SILNIK KROKOWY M TERMISTOR POMIARU ZEWNÊTRZNEJ TEMPERATURY 9 LINII CNA ODBIORNIK P. C. B. CNA CN LED P. C. B. 8 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

19 System klimatyzacji firmy Hitachi Zewnêtrzny silnik wentylatora CZÊŒÆ WEWNÊTRZNA CZÊŒÆ ZEWNÊTRZNA SPM Zasilanie: 0Hz, 0~0V Modu³ mocy Obwód mocy ACT PrzekaŸnik magnetyczny L N Silnik kompresora Uk³ad zabezpieczenia przed wzrostem pr¹du Zewnêtrzna czêœæ p³yty Sygna³ sta³opr¹dowy Diagram blokowy MODEL RAK-NH / RAC-NH RAK-NH / RAC-NH RAK-0NH / RAC-0NH Uk³ad detekcji po³o enia magnetycznego bieguna wirnika Sterowanie górnym ramieniem Uk³ad impulsu wyzwalania Impuls pr¹du wy³¹czaj¹cy uk³ad Uk³ad w³¹czaj¹cy brzêczyk Nadajnik Odbiornik Impuls pr¹du powoduj¹cy wy³¹czenie Sterowanie dolnym ramieniem Uk³ad wykrywania przeci¹ enia Sygnalizacja stanu urz¹dzenia za pomoc¹ lampek Termistor s³u ¹cy do pomiaru temperatury pomieszczenia Wzmacniacz napiêciowy Termistor uk³adu sygnalizacji przekroczenia temperatury Silnik automatycznej zmiany kierunku nadmuchu powietrza Termistor regulacyjny Termistor uk³adu sygnalizacji obni enia temperatury Elektryczny zawór rozprê ny Uk³ad autodiagnozy Zewnêtrzny mikrokomputer / HIC (AX-8N00) Termistor uk³adu pomiaru temperatury zewnêtrznej Sterowanie elektrycznym zaworem rozprê nym Wewnêtrzny mikrokomputer (AX-7R) Interfejs dla czêœci wewnêtrznej i zewnêtrznej C D C D Interfejs dla czêœci wewnêtrznej i zewnêtrznej Prze³¹cznik tymczasowy Obwód zegara Obwód inicjalizacji Obwód sterowania przekaÿnikiem Uk³ad steruj¹cy silnikiem wentylatora DCV Obwód resetu Cewka zaworu zmiany kierunku przep³ywu Wewnêtrzny silnik wentylatora Modu³ mocy Modu³ mocy (czêœæ wewnêtrzna) (P.W.B.) Obwód resetu Zegar mikrokomputera SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 9

20 System klimatyzacji firmy Hitachi Uk³ad obiegu czynnika ch³odz¹co-grzejnego CH ODZENIE, OSUSZANIE, ODSZRANIANIE MODEL RAK-NH / RAC-NH RAK-NH / RAC-NH JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA KOMPRESOR ZAWÓR SERWISOWY (/8) ZBIORNIK ZASYSAJ CY JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/8) ZAWÓR ZMIANY KIERUNKU PRZEP YWU ELEKTRYCZNY ZAWÓR ROZPRÊ NY ZAWÓR SERWISOWY (/) FILTR FILTR RURKA DOPROWADZAJ CA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/) GRZANIE JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA KOMPRESOR ZAWÓR ZMIANY KIERUNKU PRZEP YWU ZAWÓR SERWISOWY (/8) ZBIORNIK ZASYSAJ CY JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/8) ELEKTRYCZNY ZAWÓR ROZPRÊ NY ZAWÓR SERWISOWY (/) FILTR FILTR RURKA DOPROWADZAJ CA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/) 0 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo