Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski"

Transkrypt

1

2 Ogólne problemy serwisowania pralek Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Konstrukcje pralek ró ni¹ siê bardzo, ale niektóre elementy pojawiaj¹ siê we wszystkich pralkach. Ka da z nich jest wyposa ona na przyk³ad w silnik. Wszystkie pralki maj¹ cykle prania i wirowania. Poniewa oba tryby pracy s¹ obs³ugiwane przez ten sam silnik elektryczny, wszystkie pralki maj¹ pewien rodzaj mechanizmu prze³¹czaj¹cego miêdzy tymi dwoma cyklami. Wszystkie pralki musz¹ równie w pewien sposób nape³niaæ zbiornik wod¹ oraz w pewien sposób go opró niaæ. W dodatku pralki musz¹ tak e kontrolowaæ poziom wody w zbiorniku, aby zapobiec wyciekowi z powodu przepe³nienia lub z powodu si³y odœrodkowej dzia³aj¹cej podczas odwirowywania. Wszystkie pralki musz¹ tak e (zgodnie z normami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa obs³ugi) ) posiadaæ mechanizm, który zatrzymuje bêben na koniec cyklu odwirowywania, a tak e zamek pokrywy uniemo liwiaj¹cy otwarcie pokrywy w trakcie lub krótko po odwirowaniu. I w koñcu wszystkie pralki musz¹ byæ wyposa one w programator (nazywany równie timerem), który nadzoruje kiedy nale y rozpocz¹æ lub zakoñczyæ, a tak e ile czasu maj¹ trwaæ poszczególne cykle prania, p³ukania, wirowania, itd. Zbiornik Bêben Poziom wody Mieszad³o Wa³ obrotowy jest po³¹czony z bêbnem Wa³ mieszad³a Przek³adnia Klin Wa³ napêdowy Pas napêdowy Pompa Pas napêdowy Sprzêg³o Silnik. Cykle.. Cykle nape³niania Podczas cyklu nape³niania elektrozawór otwiera siê pozwalaj¹c wodzie zimnej, ciep³ej lub obu jednoczeœnie dostaæ siê do zbiornika pralki. W tym momencie nie dzia³a jeszcze pompa. Zbiornik nape³niany jest bezpoœrednio w wyniku ró nicy ciœnieñ miêdzy Ÿród³em (ciœnieniem wody w sieci wodoci¹gowej) a zbiornikiem. W trakcie cyklu nape³niania nie dzia³aj¹ równie grza³ki. Temperatura wody jest taka, jak¹ ma woda w sieci wodoci¹gowej lub jaka powstanie w wyniku zmieszania wody zimnej i cieplej. Kiedy woda w zbiorniku osi¹gnie odpowiedni poziom, prze³¹cznik ciœnieniowy zamyka elektrozawory... Cykl prania/p³ukania Po zamkniêciu przez elektrozawory dop³ywu wody zostaje uruchomiony silnik elektryczny, który (w zale noœci od modelu i producenta pralki) napêdza przek³adniê, czasem przez pasy, a czasem tak e przez sprzêg³o. Przek³adnia zamienia obroty silnika w ruchy obrotowe bêbna w jedn¹ lub w drug¹ stronê. Ruchy te s¹ przekazywane poprzez wa³ napêdowy do mieszad³a, które jest zamocowany za pomoc¹ klina. Typowy schemat uk³adu napêdowego pralki automatycznej pokazano na rysunku. Mieszanie trwa przez pewien czas, kontrolowany jest przez programator. Podczas mieszania, niektóre pralki u ywaj¹ pompy w celu wywo³ania cyrkulacji wody, wysysaj¹c j¹ z dna zbiornika i przepompowuj¹c na górê. W wiêkszoœci konstrukcji pompa napêdzana jest przez ten sam silnik. Rys.. Typowy uk³ad napêdowy pralki automatycznej. Podczas cyklu mieszania, mo e byæ tak e automatycznie dodawany wybielacz lub zmiêkczacz tkanin. Odbywa siê to najczêœciej przez elektrozawór, otwieraj¹cy przep³ywaj¹cej wodzie dostêp do odpowiedniej komory pojemnika. W niektórych modelach nie ma cyrkulacji wody. Elektrozawór po prostu otwiera siê, wpuszczaj¹c ca³¹ zawartoœæ pojemnika do wody. Programator informuje elektrozawór, kiedy ma to nast¹piæ... Cykl odwirowywania i wylewania wody Po cyklu prania przychodzi czas na cykl wylewania wody, czasem po³¹czony z trybem odwirowywania. Podczas tego cyklu pompa wysysa wodê ze zbiornika i wylewa j¹ przez odp³yw. W trakcie cyklu odwirowywania ten sam silnik, który napêdza³ mieszad³o, napêdza teraz wa³ obrotowy, który jest zamocowany wspó³osiowo, jak pokazano to na rysunku. Wa³ obrotowy po³¹czony z bêbnem wiruj¹c wyciska nadmiar wody w tkaninach wykorzystuj¹c dzia³anie si³y odœrodkowej. Wykorzystywane tutaj jest sprzêg³o sprawiaj¹ce, e bêben rozpêdza siê powoli, dziêki czemu silnik nie jest nagle poddawany znacznemu obci¹ eniu. Powolne, stopniowe rozpêdzanie siê bêbna umo liwia tak e wylewanie gromadz¹cej siê wody zanim bêben zacznie wirowaæ z maksymaln¹ prêdkoœci¹, dziêki czemu nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom wody w zbiorniku. SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

3 Ogólne problemy serwisowania pralek Niektóre modele pralek maj¹ tylko cykl czêœciowego wylewania wody, po którym nastêpuje ponownie cykl prania. Inne rozpoczynaj¹ odwirowywanie i wylewanie wody w tym samym czasie. Niektóre z kolei odci¹gaj¹ wodê do osi¹gniêcia pewnego poziomu, po czym nastêpuje odwirowywanie. Wiêkszoœæ modeli wyposa onych jest w prze³¹cznik pokrywy, który kontroluje, eby bêben nie wirowa³, kiedy pokrywa jest otwarta. Wiêkszoœæ pralek jest wyposa onych tak e w zamek pokrywy, który nie pozwala na jej otwarcie w trakcie wirowania bêbna. Na koniec cyklu odwirowywania ewentualnie kiedy pokrywa jest podniesiona lub drzwiczki zosta³y otwarte, wiêkszoœæ modeli korzysta z systemu hamulcowego zatrzymuj¹cego bêben. Jest to spowodowane wzglêdami bezpieczeñstwa chroni przed przypadkowym w³o eniem r¹k do wiruj¹cego bêbna. Uwaga: Nigdy nie od³¹czaj prze³¹cznika pokrywy, chyba e do celów testowych. Jeœli jest on uszkodzony, natychmiast zainstaluj nowy. One s¹ tam nie bez przyczyny. P³ywak Typowy prze³¹cznik ciœnieniowy membranowy W¹ ciœnieniowy Zbiornik. System nape³niania Podstawowe elementy systemu nape³niania to wê e, zawory nape³niaj¹ce i prze³¹cznik ciœnieniowy lub ³adunkowy. Zawór nape³niaj¹cy (pokazany na rysunku ) jest po prostu elektrozaworem, który otwiera siê kiedy jest aktywowany i pozwala zimnej i/lub ciep³ej wodzie nape³niæ zbiornik. Wiêkszoœæ nowoczesnych pralek u ywa podwójnych elektrozaworów, wyposa onych w osobne zawory dla ciep³ej i zimnej wody. Kiedy potrzebna jest letnia woda, otwieraj¹ siê oba zawory przez co woda jest mieszana. W najnowszych cyfrowych pralkach temperatura wody kontrolowana jest przez termistor rezystor, którego opornoœæ zale y od temperatury. Sygna³ z termistora p³ynie do uk³adu steruj¹cego mikrokontrolera, który otwiera lub zamyka zawory ciep³ej lub zimnej wody, kontroluj¹c temperaturê wp³ywaj¹cej wody. Kiedy woda w zbiorniku osi¹gnie po ¹dany poziom, prze- ³¹cznik zamyka zawory. Prze³¹cznik p³ywakowy jest rzadko spotykany (znajdziemy go wy³¹cznie w starszych modelach Zaciski cewek elektrozaworu Typowy prze³¹cznik p³ywakowy Rys.. Typowe prze³¹czniki poziomu wody. pralek). Czêœciej spotykany jest prze³¹cznik ciœnieniowy, membranowy. Typowe prze³¹czniki ciœnieniowe i p³ywakowe pokazano na rysunku. W niektórych starszych pralkach zastosowano prze³¹cznik ciœnieniowy zamontowany na spodzie zbiornika. Nazywane s¹ one prze³¹cznikami wagowymi i s¹ rzadko spotykane... Nieprawid³owoœci systemu nape³niania Jeœli zbiornik pralki nie jest nape³niany prawid³owo lub jest przepe³niany, to mo e byæ kilka powodów takiego stanu rzeczy. Sp³ucz filtr siatkowy strumieniem wody pod ciœnieniem np. z gumowej gruszki U yj pojemnika by zebraæ wyciek Filtry siatkowe znajduj¹ siê czasami tak e na koñcach wê a gumowego, stanowi¹c jego intergraln¹ czêœæ Wylot wody Rys.. Typowy elektrozawór. Otwory wlotowe ciep³ej i zimnej wody Rys.. Zapchane filtry siatkowe. Filtry siatkowe SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

4 Ogólne problemy serwisowania pralek Dotknij koñcówki przewodów pomiarowych miernika do wyprowadzeñ cewek elektrozaworu, które s¹ pod napiêciem. UWAGA: WYPROWADZENIA S POD NAPIÊCIEM! MO LIWOŒÆ PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO! Przewody elektrozaworu Dla bezpieczeñstwa, albo gdy zawór elektromagnetyczny jest w trudnodostêpnym miejscu, nale y od³¹czyæ pralkê od pr¹du i u yæ krokodylków do pod³¹czenia przewodów pomiarowych do wyprowadzeñ cewek elektrozaworu. Nastêpnie nale y w³¹czyæ urz¹dzenie i odczytaæ napiêcia na mierniku. Rys.. Sprawdzanie napiêcia na wyprowadzeniach cewek zaworu elektromagnetycznego.... Brak lub zbyt wolne nape³nianie zbiornika albo woda za zimna lub za gor¹ca. Jeœli pralka nape³nia siê zbyt wolno lub w ogóle siê nie nape³nia albo te temperatura wody jest za wysoka lub za niska, nale y sprawdziæ w¹ i filtry siatkowe w zaworach. Filtry te to po prostu metalowe lub plastikowe sitka zapobiegaj¹ce dostawaniu siê kamieni i innych zanieczyszczeñ z sieci wodoci¹gowej do elektrozaworów. Z czasem mog¹ one zostaæ zapchane i skutecznie uniemo liwiaæ przep³yw wody. W opisanej sytuacji nale y od³¹czyæ zawory, zdemontowaæ wê e i sprawdziæ oba koñce ka dego wê a oraz zawory zainstalowane w pralce. W przynajmniej jednym z tych trzech miejsc powinien byæ zamontowany filtr siatkowy (patrz rysunek ). Jeœli jest on zapchany, nale y spróbowaæ go udro niæ za pomoc¹ np. szczoteczki do zêbów. Jeœli nie jesteœ w stanie oczyœciæ go wystarczaj¹co dok³adnie, najprawdopodobniej nale y go wymieniæ. W niektórych wypadkach filtr taki jest zintegrowany z wê em lub zaworem w takim wypadku nale- y wymieniæ ca³y zawór lub w¹. Nie s¹ to bardzo drogie elementy. Wymieniaj¹c wê e, zawsze nale y instalowaæ nowe egzemplarze przeznaczone dla danego modelu pralki. Nale y tak e zwracaæ uwagê, aby nie zacieœniaæ wê a zbyt mocno na plastikowych koñcówkach elektrozaworów tylko tyle, aby woda nie przecieka³a. Jeœli s¹ jakieœ w¹tpliwoœci odnoœnie szczelnoœci wê a, natychmiast nale y zainstalowaæ nowy. Jeœli wszystkie filtry s¹ dro ne i nie ma przecieków, nale- y nastawiæ temperaturê na ciep³¹ i ustawiæ programator na cykl nape³niania. Nastêpnie podnieœ pokrywê pralki (lub otwórz drzwiczki) i zewrzyj prze³¹cznik otwarcia pokrywy lub drzwiczek d³ugopisem lub œrubokrêtem. SprawdŸ temperaturê wody rêk¹. Jeœli woda bêdzie za zimna lub za ciep³a albo te w ogóle jej nie bêdzie, nale y sprawdziæ napiêcie na ka dej cewce zaworu zgodnie z rysunkiem. Odczyt powinien wskazywaæ wartoœæ napiêcia sieci. Jeœli odczyt wskazuje tak¹ wartoœæ, oznacza to, e do zaworu dochodzi pr¹d, ale zawór siê nie otwiera. Nale y wówczas go wymieniæ. Jeœli do zaworu nie dochodzi pr¹d, nale- y zajrzeæ do schematu naprawianej pralki i odszukaæ Ÿród³o problemu. Czasami jest to uszkodzony przewód, jednak najczêœciej chodzi o element kontroluj¹cy poziom wody, programator, prze³¹cznik pokrywy lub temperatury. Nale y wymieniæ uszkodzony element. Jeœli pralka jest jednym z nowszych cyfrowych modeli wyposa onych w termistor, to uszkodzony termistor mo e wysy³aæ fa³szywe sygna³y do mikrokontrolera. Wymiana termistora (nie jest to element drogi) powinna pomóc. Usterka mo e tak e pochodziæ od uszkodzonego mikrokontrolera. Uwaga: W niektórych modelach pralek trzeba unieœæ wierzch obudowy aby dostaæ siê do elektrozaworu. Jeœli pralka wyposa ona jest w rtêciowy prze³¹cznik pokrywy, to podniesienie wierzchu obudowy mo e daæ taki sam skutek na prze³¹czniku jak podniesienie pokrywy. Pralka mo e nie dzia³aæ. Nale y zewrzeæ prze³¹cznik rtêciowy, aby wykonaæ jakiekolwiek próby przy zdjêtym wierzchu obudowy.... Przepe³nienie zbiornika Wraz z nape³nianiem zbiornika wzrasta ciœnienie na jego dno. Ciœnienie to jest przekazywane do ciœnieniowego prze³¹cznika membranowego poprzez gumow¹ lub plastikow¹ rurkê tak, jak pokazano to na rysunku 6. Kiedy ciœnienie dojdzie do odpowiedniego poziomu, membrana dzia³aj¹c na prze³¹cznik, zamyka elektrozawór i rozpoczyna siê cykl mieszania. Jeœli rurka lub membrana przeciekaj¹, prze³¹cznik poziomu wody nie wykryje adnego ciœnienia, a przez to nie wy³¹czy pobierania wody prowadz¹c do przepe³nienia zbiornika. Jeœli rurka przecieka powoli, pralka mo e mieæ dziwne objawy. Na przyk³ad, w zale noœci od tego, jak szybko ucieka powietrze, pralka mo e siê nape³niæ i rozpocz¹æ mieszanie, zatrzymaæ mieszanie i wypuœciæ lub wpuœciæ wodê, mieszaæ i znowu nape³niaæ zbiornik a do jego przepe³nienia. Nale y tak- e sprawdziæ miernikiem prze³¹cznik poziomu wody. SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

5 Ogólne problemy serwisowania pralek Obudowa Prze³¹cznik membranowy Czujnik wyboru poziomu wody Poziom wody Zbiornik Hermetyczna rurka ciœnieniowa Rys.6. Wê yk ciœnieniowej kontroli poziomu wody. Uwaga: Kiedy od³¹czasz lub pod³¹czasz rurkê do prze³¹cznika upewnij siê, e w zbiorniku i w rurce nie ma wody. Zanim pod³¹czysz rurkê do prze³¹cznika, przedmuchaj najpierw rurkê, aby pozbyæ siê wody z rurki. Woda pozosta³a w rurce mo e doprowadziæ do przepe³nienia.... Cykl nape³niania nie zostaje zatrzymany i/lub woda ca³y czas jest wylewana Kiedy zaczyna przeciekaæ odp³yw pralki, nale y przeczyœciæ rurê odprowadzaj¹c¹ wodê. Niektórzy jednak zamiast tego zaklejaj¹ odp³yw. Jednak bardzo wa na jest przerwa miêdzy wê em odp³ywu i rurk¹ suszarki. Jeœli nie ma przerwy i system odp³ywu wype³nia siê wod¹, mo e on zacz¹æ przepychaæ wodê przez pompê i przez odp³yw. W zale noœci od tego, jak bardzo przecieka odp³yw, pralka mo e nigdy siê nie nape³niæ, elektrozawór pozostanie po prostu ca³y czas otwarty, a woda bêdzie ca³y czas wylewana przez odp³yw. W innym przypadku, gdy odp³yw jest trochê bardziej zapchany i woda p³ynie trochê wolniej, pralka mo e siê nape³niæ i rozpocz¹æ mieszanie, jednak po kilku minutach siê zatrzyma i znów nabierze wody. Taki cykl bêdzie siê powtarza³ tak d³ugo, jak d³ugo trwa mieszanie. Poniewa zak³ócony jest pobór pr¹du, cykle prania wydaj¹ siê byæ bardzo d³ugie. Alternatywnym rozwi¹zaniem w stosunku do czyszczenia systemu odp³ywu jest wymiana i zainstalowanie nowego zaworu (patrz rysunek 7). Kiedy odp³yw jest pod ciœnieniem (np. kiedy woda jest wypompowywana), zamyka siê zawór i nie ma adnych wycieków. Kiedy odp³yw jest odsysany, zawór otwiera siê, powietrze dostaje siê do odp³ywu, przerywaj¹c obieg.. Pompa, wylewanie wody i system obiegu Pompa mo e wykonywaæ kilka funkcji. We wszystkich pralkach jest u ywana do wypompowywania wody na koniec fazy w³aœciwego prania lub ca³ego cyklu. W niektórych pralkach odpowiada tak e za cyrkulacjê wody w cyklu mieszania. Mo e równie s³u yæ do dozowania wybielacza lub zmiêkczacza do tkanin. Tak wiêc mo e siê zdarzyæ sytuacja, e pompa bêdzie musia³a pompowaæ wodê w dwóch ró nych kierunkach w jednym cyklu. Niektóre marki i/lub modele pralek osi¹gaj¹ to poprzez zastosowanie dwóch ró nych wirników pompy w jednej obudowie pompa bêdzie wtedy mia³a dwa otwory wlotowe i dwa wylotowe. Inne u ywaj¹ elektrozaworów motylkowych aby zmieniæ kierunek przep³ywu wody. Jeszcze inne u ywaj¹ do tego specjalnych silników... Problemy z systemem odp³ywowym Czasami najbardziej oczywiste odpowiedzi s¹ przez nas przeoczane. Jeœli woda nie jest wylewana ze zbiornika, najpierw trzeba sprawdziæ system odp³ywowy. W tym celu po pierwsze nale y sprawdziæ, czy w¹ odp³ywowy nie jest uszkodzony. Nastêpnie nale y sprawdziæ tak e ewentualne filtry. W niektórych modelach pralek firmy Whirlpool w otworze odp³ywowym znajduje siê zawór, który czêsto siê zapycha. Nie ma zbyt wielu problemów z sam¹ pomp¹. o ysko pompy mo e siê zatrzeæ, uniemo liwiaj¹c jakikolwiek jej obrót. Pompa mo e byæ tak e zapchana przez skarpetki lub inne ma³e tkaniny lub drobne przedmioty. opaty wirnika mog¹ zostaæ uszkodzone mechanicznie przez zanieczyszczenia dostaj¹ce siê do pompy. Jeœli siê to zdarzy, pompa mo e siê zatrzymaæ lub po prostu przestaæ pompowaæ. Jedynym rozwi¹zaniem jest w takim wypadku wymiana pompy. Objawy uszkodzenia pompy s¹ jednak zupe³nie inne. Jeœli pompa jest zablokowana, a silnik ca³y czas próbuje j¹ obróciæ, to coœ musi byæ uszkodzone. Jeœli silnik jest po³¹czony z pomp¹ paskiem, (tak jak spotyka siê to w wielu modelach pralek), Pompa ciœnieniowa zamyka zawór Powietrze Pró nia otwiera zawór i wpuszcza powietrze do gumowego wê a odp³ywu, aby usun¹æ pró niê i zapobiec procesowi wylewania Woda odprowadzana jest do odp³ywu Proces wylewania Pró nia Pompa ciœnieniowa Rys.7. Zawór przerywnika pró niowego. SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

6 Ogólne problemy serwisowania pralek to ko³o pasowe mo e siê wyœlizgaæ lub zatrzeæ albo pasek mo e siê zerwaæ. Pasek mo e tak e obraæ siê po zablokowanym kole pasowym albo te ko³o pasowe na silniku mo e ca³y czas siê obracaæ pod nieruchomym paskiem. Mo e to doprowadziæ do powstania wysokiej temperatury i ostatecznie do zerwania paska. Na pasku mo e nawet powstaæ naprê enie, które spowoduje zatrzymanie, a nawet niebezpieczeñstwo spalenia silnika. Objawy mog¹ byæ zdradliwe, na przyk³ad bardzo czêstym problemem pralek z napêdem paskowym firmy Whiripool by³ brak pracy po³¹czony z intensywnym zapachem spalenizny. Powodem jest prawie zawsze zablokowania pompa. Pralka nie rozpoczyna cyklu odwirowywania, poniewa faza wirowania jest sprzê ona z odpompowywaniem wody. Oznacza to, e bêben nie zacznie siê obracaæ dopóty, dopóki nie ubêdzie choæ trochê wody. Zapach spalenizny pochodzi od gumowego paska obracaj¹cego siê na zatrzymanym kole pasowym silnika lub pompy. Uwaga: Jeœli znajdziesz pêkniêty pasek, przed wymian¹ sprawdÿ pompê, przek³adniê oraz inne ko³a pasowe. Jeœli podejrzewasz, e coœ zatka³o pompê, opró nij zbiornik i od³¹cz wê e. Obejrzyj dok³adnie wê e i pompê i wyci¹gnij wszystko co mo e je blokowaæ. Jeœli niczego nie dostrze- esz w pompie, spróbuj oczyœciæ wlot i wylot pompy za pomoc¹ pêsety. Gdy to wszystko zawodzi i ca³y czas pompa jest zatkana, wyci¹gnij pompê z pralki i sprawdÿ j¹ pod tym k¹tem bardzo dok³adnie.. Wycieki, nieszczelnoœci Mimo e mo na wymieniæ wiele wspólnych powodów powstawania wycieków dla wszystkich pralek, niezale nie od producenta i modelu, s¹ te indywidualne, charakterystyczne jedynie dla okreœlonej konstrukcji i producenta. Najczêstszy wyciek nie jest spowodowany nieszczelnoœci¹ wewn¹trz pralki: zatkany w¹ odp³ywowy powoduje wylewanie siê wody na pod³ogê. Jest to sytuacja niekiedy trudna do zdiagnozowania, poniewa problem mo e pojawiaæ siê tylko co jakiœ czas. W zale noœci od tego jak mocno zatkany jest odp³yw, mo e wylewaæ siê zarówno du o, jak i bardzo ma³o wody, mo e wylewaæ siê ca³y czas lub tylko co któreœ pranie. Przy poszukiwaniu miejsca nieszczelnoœci, nale y postêpowaæ systematycznie i bardzo ostro nie. Jeœli istnieje podejrzenie, e odp³yw jest zatkany, jednak nie widaæ miejsca przecieku, mo na spróbowaæ owin¹æ papierem toaletowym w¹ odp³ywu w paru miejscach albo pod³o- yæ na przyk³ad gazetê na pod³ogê lub dno pralki. Jeœli nast¹pi wyciek, papier namoknie i nawet jeœli nie bêdziesz przy tym obecny, na pewno bez problemu bêdziesz w stanie stwierdziæ czy woda przecieka³a, czy te nie. Jeœli oka e siê, e to nie jest wina systemu odp³ywu, nale y uruchomiæ pralkê przy pe³nym zbiorniku. Nie przesuwaj¹c pralki nale y dok³adnie (najlepiej z latarkê) obejrzeæ pod³ogê pod ni¹. Chodzi o to, aby mniej wiêcej zlokalizowaæ usterkê: czy znajduje siê z przodu, czy te z ty³u, z lewej czy z prawej strony. Otwórz obudowê pralki i poszukaj œladów wycieków lub osadów myd³a i mydlin tam, gdzie ich nie powinno byæ. ZnajdŸ Ÿród³o pochodzenia tych œladów przesuwaj¹c siê przeciwnie SprawdŸ, czy nie ma korozji, nalotów albo osadów na wierzchu cewek elektromagnetycznych Rys.7a. Przeciekaj¹ce zawory elektromagnetyczne. do ruchu wody w wê u. Nape³nij pralkê ponownie i uruchom ja raz lub wiêcej razy. Nie ma jednej prostej, magicznej metody na znalezienie wycieku. Najczêstszymi miejscami wycieków s¹: Zawór wody: wnêtrze zaworów mo e ulec korozji. Mo - na dostrzec przeciekaj¹c¹ wodê lub te rdzê na górze zaworu patrz rysunek 7a. Poniewa zawory otwieraj¹ siê tylko podczas cyklu nape³niania, wyciek mo e byæ jedynie chwilowy. Rozwi¹zaniem jest wymiana zaworu. Pompa: zwykle wokó³ uszczelki ko³a pasowego. Niektóre pompy maj¹ otwór pozwalaj¹cy wyp³yn¹æ wodzie, kiedy zaczynaj¹ siê problemy z uszczelk¹. Nale y naprawiæ lub wymieniæ pompê. Dozownik wybielacza: wybielacz reaguje bardzo mocno z plastikiem. Jeœli dozownik jest ju stary lub kruchy, to mo e ³atwo pêkn¹æ i doprowadziæ do wycieku wody. Dozownik jest u ywany tylko w niektórych momentach, wiêc usterka oka e siê chwilow¹. Rozwi¹zaniem jest wymiana dozownika, lub gdy siê go nie u ywa, pod³¹czyæ w¹ i uszczelniæ dozownik silikonow¹ uszczelk¹. Wê e: mimo e wycieki z wê a nie pojawiaj¹ siê czêsto, ka dy w¹ ze zbyt wieloma zagiêciami mo e siê okazaæ Ÿród³em nieszczelnoœci. Nale y wymieniæ taki w¹. Zbiornik: jeœli zbiornik jest zardzewia³y, oznacza to, e najwy szy czas zmieniæ pralkê. Jeœli ci¹g³e nierównomierne roz³o enie ciê aru spowodowa³o powstanie dziury w zbiorniku, wtedy byæ mo e bêdzie mo liwe zaklejenie dziury ³at¹ epoksydow¹.. Przek³adnia i zespó³ napêdowy Poza napêdzaniem pompy, w wiêkszoœci pralek silnik ma dwie g³ówne funkcje: obracaæ bêben i mieszad³o. Jeden silnik odpowiada za obie te funkcje. W przek³adni wystêpuje zwykle zêbatka i zespó³ ciêgie³ poruszaj¹cych mieszad³em w jedn¹ i drug¹ stronê. W niektórych pralkach wystêpuje tak e mechanizm ró nicowy, mimoœród i inne rozwi¹zania. Ruch wirowania pochodzi bezpoœrednio z ruchu obrotowego silnika poprzez sprzêg³o. Zwykle pojawia siê tak e pew- 6 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

7 Ogólne problemy serwisowania pralek Wypalone b¹dÿ zeszkliwione skazy Górna powierzchnia pasa jest zdeformowana np. wklês³a P³aszczyzna paska jest popêkana b¹dÿ odrywaj¹ siê w³ókna od jego powierzchni Przebicie lub przetarcie w³ókna wzmacniaj¹cego Rys.8. Zu ycie pasków napêdowych. na redukcja w pasku lub na zêbatce. Musi wystêpowaæ tak e pewien mechanizm zmieniaj¹cy obroty dla fazy mieszania i wirowania. Najczêœciej odbywa siê to na jeden z dwóch sposobów. Niektóre pralki u ywaj¹ solenoidów do w³¹czania i wy³¹czania sprzêg³a i przek³adni. Solenoid w³¹cza sprzêg³o do obracania bêbnem w cyklu wirowania. Do cyklu mieszania solenoid (czêsto ten sam) wy³¹cza sprzêg³o i w³¹cza przek³adniê. Inne modele pralek u ywaj¹ silników wiruj¹cych w jedna i druga stronê.kiedy silnik dzia³a w jednym kierunku, mechanizmy takie jak wa³ek spiralny, sprzêg³o odœrodkowe czy sprê- yna s¹ anga owane do obracania bêbnem. Kiedy silnik dzia³a w drug¹ stronê, hamulec zatrzymuje bêben i w³¹czana jest przek³adnia, przez co rozpoczyna siê mieszanie. Hamulec bêbna jest czêsto czêœci¹ sprzêg³a. Hamowanie jest czêsto tak e rozwi¹zaniem awaryjnym, czyli jeœli zawiedzie solenoid lub mechanizm w³¹czaj¹cy cykl wirowania, to hamulec automatycznie zatrzyma bêben... Paski Obejrzyj dok³adnie powierzchniê paska. Jeœli widaæ jakiekolwiek problemy, na przyk³ad takie jakie pokazano na rysunku 8, pasek nale y natychmiast wymieniæ. Uszkodzone lub przetarte paski s¹ problemem czêstym i nagminnym. Zawsze kiedy nast¹pi uszkodzenie paska, przed jego wymian¹, nale y najpierw sprawdziæ pompê, przek³adniê oraz ko³a pasowe i napêdowe... Mieszad³o Jeœli pralka miesza zbyt s³abo lub w ogóle nie miesza, klin ³¹cz¹cy mieszad³o z dÿwigni¹ napêdu mo e byæ uszkodzony. Jest to doœæ czêsty problem. Wymontuj wówczas mieszad³o i jeœli wa³ siê obraca, a mieszad³o jest nieruchome, wymieñ mieszad³o i/lub klin... Przek³adnie Przek³adnie s¹ w zasadzie odporne na uszkodzenia i rzadko sprawiaj¹ jakiekolwiek problemy. Jeœli nastêpuje powa ny wyciek oleju z przek³adni, w zasadzie s¹ dwa mo liwe rozwi¹zania: wymieniæ natychmiast przek³adniê lub te poczekaæ a wycieknie z niej ca³y olej. Przek³adni raczej siê nie naprawia, gdy o wiele szybciej i taniej jest j¹ wymieniæ. Czasem przek³adnia przestaje dzia³aæ w niektórych trybach pracy. Spowodowane jest to pêkniêciem wewn¹trz przek³adni i jej zablokowaniem. Objawy mog¹ byæ podobne do zapchanej pompy, a wiêc: zatrzymanie silnika, uszkodzony pasek itd. Aby to zdiagnozowaæ, najpierw nale y od³¹czyæ pralkê od pr¹du. Nastêpnie spróbuj zast¹piæ silnik ci¹gn¹c za pasek, tak aby wszystko siê obraca³o. Nale y przy tym uwa aæ, aby palce nie znalaz³y siê miêdzy paskiem a ko³em pasowym. Powinno obracaæ siê raczej powoli, jednak jeœli w ogóle nie mo na niczym obróciæ, oznacza to, e coœ jest zablokowane. Od³¹cz system napêdowy. Spróbuj obróciæ przek³adniê rêcznie. Nale- y tak e sprawdziæ ruch pompy i wszystkich ewentualnych naci¹gów oraz kó³ pasowych i poœrednicz¹cych. Nie próbuj samodzielnie naprawiaæ przek³adni. Wymaga to specjalistycznych narzêdzi których koszt zwykle przekracza cenê nowej przek³adni. Zwykle nie ma problemu z kupnem za stosunkowo nisk¹ cenê nowej przek³adni do wiêkszoœci modeli pralek. 6. Sprawdzanie elementów elektrycznych Czasem trzeba sprawdziæ schemat po³¹czeñ elektrycznych pralki, aby upewniæ siê, e nic nie zosta³o przeoczone. Czasami trzeba po prostu sprawdziæ jakiego koloru jest kabelek, którego szukamy, aby sprawdziæ pewien podzespó³. Jest to szczególnie wa ne przy ocenie Ÿle dzia³aj¹cego programatora. Jeœli potrafisz czytaæ schematy po³¹czeñ, mo esz pomin¹æ ten rozdzia³. Jeœli jesteœ zielony w elektronice, to jedyne co mogê poradziæ to siê nie denerwowaæ i nie poddawaæ. Spójrzmy na schemat pokazany na rysunku 9. Symbole na nim u yte reprezentuj¹ ró ne czêœci i s¹ one raczej uniwersalne. W dodatku ka da czêœæ bêdzie z pewnoœci¹ dok³adnie opisana na schemacie konkretnego modelu pralki. Kilka uwag o czytaniu schematów po³¹czeñ pralek. Zwróæ uwagê, e niektóre linie s¹ grubsze ni inne. S¹ to linie i prze- ³¹czniki wewn¹trz programatora. Ma³e kó³ka na schemacie to koñcówki. S¹ to miejsca, gdzie mo esz od³¹czyæ przewód od czêœci w celu jej sprawdzenia. Kropkowane lub cieniowane linie wokó³ grupy przewodów oznaczaj¹ prze³¹cznik. Mo e to byæ równie programator, jednak zawsze bêdzie on wyraÿnie zaznaczony. Jakiekolwiek przewody otoczone przerywan¹ lub cieniowan¹ lini¹ oznaczaj¹ wnêtrze prze³¹cznika. Poni ej przedstawimy zasady naprawy. Prze³¹czniki na schemacie mog¹ byæ ponumerowane, jednak numer z regu³y nie jest wypisany na prze³¹czniku. Numery te na etapie naprawy nie s¹ potrzebne. Nie nale y siê nimi przej- SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 7

8 Ogólne problemy serwisowania pralek PUSH- PULL V L SILNIK PROGRAMATORA BK POZIOM WODY T P T-P mowaæ. Nas interesuje tylko to, czy prze³¹cznik siê otwiera i zamyka. Niech konstruktorzy martwi¹ siê o to, kiedy one dzia- ³aj¹. Aby znaleÿæ (i sprawdziæ) prze³¹cznik oznaczony konkretnym numerem, nale y sprawdziæ kolor przewodów prowadz¹cych do niego. Kolory przewodów oznaczone s¹ skrótami: BU oznacza niebieski, BL lub B czarny, V fioletowy a T br¹zowy. Jeœli oznaczenie jest podwójne, znaczy to e przewód jest w paski. Na przyk³ad OR-W oznacza paski pomarañczowo bia- ³e, a G/P zielone z ró owym paskiem. Uwaga: Zielone przewody s¹ uziemione i musz¹ byæ ponownie pod³¹czone po od³¹czeniu. Nale y pamiêtaæ, e aby coœ dzia³a³o, obwód musi byæ zamkniêty. Musisz mieæ mo liwoœæ przeœledzenia którêdy bêdzie p³yn¹³ pr¹d, od gniazdka a z powrotem do gniazdka. Chodzi tu nie tylko o te elementy, które podejrzewamy, ale o wszystkie prze³¹czniki do nich prowadz¹ce. Na rysunku 9a, L i L oznaczaj¹ wyprowadzenia gniazda. Powiedzmy, e chcemy sprawdziæ dlaczego elektrozawór wirówki nie dzia³a poprawnie. Pod¹ aj¹c za wykropkowanym obwodem na schemacie, pr¹d elektryczny p³ynie czarnym przewodem do prze³¹cznika push-pull. Prze³¹cznik jest zlokalizowany wewn¹trz programatora (oznaczonego grubszymi liniami) i musi byæ zamkniêty. Pr¹d p³ynie dalej fioletowym przewodem do prze³¹cznika poziomu wody (który musi mieæ poziom wody ustawiony na MA O ), nastêpnie ró owym (P pink) przewodem z powrotem do programatora. Wewn¹trz przechodzi przez prze³¹cznik nr 0. Wychodzi z programatora, po czym czerwono-bia³ym przewodem p³ynie do prze³¹cznika pokrywy (która musi byæ zamkniêta). Stamt¹d czerwonym przewodem do cewki wirowania. Na koniec wychodzi z cewki SPIN bia³ym przewodem i wraca do wyprowadzenia gniazda sieciowego. GY 7 BR-W R-W G-Y 0 LID Y MIESZAD O BU R P L W PRZE CZNIK WYBORU PRÊDKOŒCI OR T-B Rys.9. Typowy schemat po³¹czeñ. BR GOR CA PRZE. TEMP. WODY SPIN SILNIK ZIMNA Jeœli nie jesteœ pewien, czy dany prze³¹cznik lub inny podzespó³ jest czêœci¹ badanego przez ciebie obwodu, za³ó, e jest i sprawdÿ go. Na przyk³ad prze³¹czniki,, i prowadz¹ do obwodu silnika. Jeœli jest problem z silnikiem, który zlokalizowa³eœ w programatorze, nie zajmuj siê sprawdzaniem, który prze³¹cznik prowadzi do której czêœci silnika. SprawdŸ wszystkie cztery. Jeœli którykolwiek z nich jest wadliwy i tak trzeba bêdzie wymieniæ ca³y programator. Aby znaleÿæ przerwê w obwodzie, po prostu wyizoluj ka - d¹ czêœæ z osobna (od³¹cz przewody od koñcówek) i sprawdÿ ci¹g³oœæ obwodu. Na przyk³ad, aby sprawdziæ cewkê cyklu wirowania, wyci¹gnij czerwony i bia³y przewód i sprawdÿ przejœcie elektryczne, tak jak opisano to w dalszej czêœci. Prze³¹cznik push-pull i prze³¹cznik nr 0 s¹ pogrubione, wiêc znajduj¹ siê wewn¹trz programatora. Patrz¹c na schemat, prze- ³¹cznik push-pull steruje mnóstwem innych procesów, w³¹czaj¹c w to cewkê cyklu wirowania. Poniewa obie te czêœci dzia³aj¹ prawid³owo wiemy, e prze³¹cznik push-pull nie stanowi tutaj problemu i jest sprawny. Teraz omiñmy prze³¹cznik nr 0 (pamiêtajmy, e programator ma byæ ostatni¹ rzecz¹, któr¹ nale y sprawdziæ). Pozostawia nam to do sprawdzenia: prze³¹cznik poziomu wody, prze³¹cznik pokrywy (drzwiczek), cewkê wirowania oraz poprawnoœæ po³¹czeñ. Dziewiêæ na dziesiêæ razy uszkodzone s¹ w³aœnie te czêœci, a wiêc zacznij od ich sprawdzenia. Wy³¹cz pralkê i sprawdÿ ka d¹ czêœæ osobno tak, jak opisano poni ej. Aby okreœliæ uszkodzenie (przerwê) przewodu, nale y wyci¹gn¹æ i sprawdziæ wszystkie przewody po kolei. Mo e zajœæ potrzeba u ycia przed³u aczy do rozci¹gniêcia przewodu, na przyk³ad, jeœli jeden jego koniec jest pod³¹czony do panelu sterowania a drugi gdzieœ na dnie pralki. Jeœli nie ma przejœcia, oznacza to, e przewód jest uszkodzony! Dok³adne zlokalizowanie przerwy jest ju twoim zadaniem, nie ma na to adnego PUSH- PULL V L SILNIK PROGRAMATORA BK POZIOM WODY T P T-P GY 7 BR-W R-W G-Y 0 LID Y MIESZAD O BU L W PRZE CZNIK WYBORU PRÊDKOŒCI OR T-B R P BR GOR CA PRZE. TEMP. WODY SPIN SILNIK ZIMNA Rys.9a. Kierunek przep³ywu pr¹du gniazdo-gniazdo. 8 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

9 Ogólne problemy serwisowania pralek magicznego sposobu. Jeœli masz uszkodzony przewód, musisz sprawdziæ ca³¹ jego d³ugoœæ. Jeœli s¹ miejsca, w których kabel siê porusza, sprawdÿ je najpierw. Nawet jeœli izolacja wygl¹da na nienaruszon¹, problem mo e byæ w œrodku. 6.. Blokady W ka dej pralce zainstalowane s¹ mechanizmy bezpieczeñstwa, które mog¹ ³atwo doprowadziæ do b³êdnej diagnozy. Na przyk³ad, pralka firmy Whirlpool wypompuje wodê przy otwartej pokrywie, jednak nie zacznie wirowania. Wiêc, mimo e pompa by³a dopiero co wymieniona, pralka i tak nie bêdzie wirowaæ. Zagl¹dasz zdziwiony do œrodka i szukasz Ÿród³a problemu, a okazuje siê, e jedynym problemem jest otwarta pokrywa. Podczas diagnozowania problemów z elektronik¹, pojawia siê wiele blokad bezpieczeñstwa, które trzeba wzi¹æ zawsze pod uwagê. Na przyk³ad, jeœli bêben nie wiruje, sprawdzisz oczywiste miejsca (prze³¹cznik pokrywy, przek³adnie itd.), ale czy pomyœlisz o sprawdzeniu czujnika równomiernego, pod wzglêdem wagi, u³o enia tkanin? Jeœli jest on uszkodzony, bêdzie dzia³a³ tak samo, jak prze³¹cznik pokrywy. Kiedy szukasz problemu w elektronice, upewnij siê, e wzi¹³eœ pod uwagê wszystkie prze³¹czniki i czujniki. Poni ej przedstawiono kilka najczêstszych mechanizmów blokuj¹cych: Prze³¹cznik pokrywy: wspomniany ju wy ej sprawia, e bêben nie wiruje przy otwartej pokrywie lub drzwiczkach. W niektórych pralkach blokuje tak e nape³nianie zbiornika oraz pranie/p³ukanie/wirowanie przy otwartej pokrywie. Blokada braku równomiernego roz³o enia ciê aru: jeœli pralka wykrywa znaczne zak³ócenie równowagi w bêbnie podczas cyklu wirowania, silnik siê zatrzymuje. Zwykle towarzyszy temu sygna³ dÿwiêkowy. Aby wy³¹czyæ tê blokadê, nale y otworzyæ i zamkn¹æ pokrywê lub zresetowaæ programator. Najprawdopodobniej pomo e tak e wyci¹gniêcie czêœci ubrañ lub inne ich u³o enie, jednak nie jest powiedziane, e wy³¹czy to blokadê. Blokada poziomu wody: W niektórych pralkach bêben nie zacznie wirowaæ dopóki woda nie zostanie wypompowana ze zbiornika. Rozpoczêcie cyklu wirowania zale y od pompy i prze³¹cznika poziomu wody sprawdzaj¹cego, czy poziom wody jest wystarczaj¹co niski. 6.. Prze³¹czniki i solenoidy Sprawdzanie prze³¹czników i solenoidów jest czynnoœci¹ raczej prost¹. Nale y wyci¹gn¹æ wszystkie przewody i sprawdziæ rezystancjê. Prze³¹czniki powinny wskazywaæ dobr¹ przewodnoœæ kiedy s¹ zamkniête oraz brak, kiedy s¹ otwarte. Solenoidy powinny wykazywaæ pewn¹ rezystancjê, jednak przewodnoœæ powinna byæ dobra. Jeœli nie wykazuje przejœcia, oznacza to przerwanie cewki. Jeœli natomiast nie wykazuje adnej rezystancji, znaczy to, e jest zwarcie. 6.. Prze³¹czniki poziomu wody Prze³¹czniki membranowe poziomu wody s¹ zwykle pokazywane na wykresie tak, jak na rysunku 0. Numerowanie lub literowanie koñcówek mo e siê ró niæ, ale testowanie przebiega w zasadzie w ten sam sposób. V Zbiornik pe³ny T P V Zbiornik pusty Rys.0. Schemat prze³¹cznika poziomu wody. Aby sprawdziæ prze³¹cznik, najpierw nale y nape³niæ do pe³na zbiornik. Wy³¹czamy pralkê i ustawiamy prze³¹cznik na najni szy poziom wody. Roz³¹czamy przewody od prze³¹czników i oznaczamy koñcówki, ebyœmy mogli póÿniej bez problemu je pod³¹czyæ. Na przyk³adzie pokazanym na rysunku 0 sprawdzanie przejœæ elektrycznych przebiega nastêpuj¹co: Zbiornik pe³ny: nie ma po³¹czenia miêdzy V i P, jest po³¹czenie miêdzy V i T. Pod³¹czamy z powrotem, pod³¹czamy pralkê do pr¹du i ustawiamy programator na wirowanie lub wypompowywanie wody. Kiedy zbiornik jest ju pusty, zatrzymujemy cykl wirowania i od³¹czamy pralkê od pr¹du. Ponownie od³¹czamy przewody i sprawdzamy po³¹czenia i przejœcia. Pusty zbiornik: Jest po³¹czenie miêdzy V i P, brak przejœcia miêdzy V i T. Jeœli odczyty wykazuj¹ nieprawid³owoœæ, oznacza to uszkodzenie prze³¹cznika lub te uszkodzenie rurki ciœnieniowej. Nale y wymieniæ prze³¹cznik lub rurkê. Oznaczenia wyjœæ trzech koñcówek prze³¹cznika ró ni¹ siê w zale noœci od marki i modelu, jednak ich testowanie przebiega w ten sam sposób. 6.. Programatory Programator jest mózgiem pralki. Kontroluje wszystkie elementy cykli. Poza przekazywaniem silnikowi informacji, kiedy i jak pracowaæ, informuje tak e cewki sprzêg³a kiedy dzia- ³aæ, zaworom nape³niaj¹cym kiedy maj¹ siê otwieraæ itd. Wiêkszoœæ pralek wci¹ jest wyposa ona w mechaniczne programatory oparte o silniczki. Niektóre nowsze urz¹dzenia wyposa one s¹ w programatory cyfrowe i panele steruj¹ce. Diagnoza urz¹dzeñ cyfrowych sprowadza siê czêsto do odczytu kodu b³êdu lub wykonania testu poprawnoœci w³asnych PROGRAMATOR Rys.. Typowy schemat programatora. T P SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 9

10 Ogólne problemy serwisowania pralek podzespo³ów. Procedury testowe i kody b³êdu dla danego modelu znajduj¹ siê zwykle po wewnêtrznej stronie panelu steruj¹cego. Programator mechaniczny jest niczym innym jak silnikiem napêdzaj¹cym zestaw krzywek otwieraj¹cych i zamykaj¹cych prze³¹czniki. Poniewa jest to jedna z dro szych rzeczy w pralce, nale y ostro nie stawiaæ diagnozê. Zwykle pierwsz¹ rzecz¹, na któr¹ patrzy serwisant jest programator, a powinna byæ to ostatnia. Nie wolno tak e zapominaæ, e s¹ to czêœci elektroniczne nie podlegaj¹ce reklamacjom. Jeœli kupisz nowy programator i oka- e siê, e to nie on by³ Ÿród³em usterki, to bêd¹ to pieni¹dze wyrzucone w b³oto. Na schemacie po³¹czeñ programator mechaniczny mo e byæ przedstawiony na dwa sposoby, jak pokazano to na rysunku. Przewody i prze³¹czniki znajduj¹ce siê wewn¹trz programatora mog¹ byæ albo oznaczone pogrubionymi liniami, albo znajdowaæ siê wewn¹trz prostok¹ta rysowanego przerywan¹ lini¹ Problemy z programatorem Jeœli programator nie dzia³a prawid³owo, to có, jest to oczywiste, e nale y go wymieniæ lub jego silnik albo te naprawiæ go zgodnie z poni szym opisem. Programatory mog¹ byæ bardzo trudne do zdiagnozowania. Naj³atwiejszym sposobem jest sprawdzenie po kolei wszystkich pozosta³ych podzespo³ów. Jeœli aden z nich nie oka e siê wadliwym, wtedy problemem mo e byæ jednak programator. Nale y pamiêtaæ, e programator jest po prostu zestawem prze³¹czników. S¹ one w³¹czane lub wy³¹czane przez krzywki, napêdzane przez silnik. Przewody programatora s¹ oznaczone kolorami lub numerami. Powiedzmy, e pojawi³ siê problem z prze³¹cznikiem wirowania i wydaje ci siê, e pochodzi on od programatora. Najpierw wy³¹cz pralkê. Spójrz na schemat po³¹czeñ i sprawdÿ, który z wewnêtrznych prze³¹czników obs³uguje prze³¹cznik wirowania rysunek. W tym wypadku przewód ró owy oraz czerwony z bia³ym paskiem prowadz¹ do prze³¹cznika nr 0 wewn¹trz programatora. Od³¹cz te przewody i przy³ó do ich wyprowadzeñ koñcówki przewodów pomiarowych. Upewnij siê, e programator jest w³¹czony i spokojnie przeprowadÿ go przez wszystkie cykle. Powinieneœ dostrzec zmiany przewodnoœci przynajmniej raz, a najczêœciej jest to kilka razy. Jeœli do tego nie dojdzie, znaczy e nale y wymieniæ programator. Unikalny problem z programatorem pojawia siê w silnikach wiruj¹cych w jedna i drug¹ stronê. Pralki z systemem Whirlpool Direct-Drive nara one s¹ na ten problem, jednak nie wystêpuje on czêsto. Objawem jest nie opró niony zbiornik po otwarciu pokrywy pod koniec cyklu. S³ychaæ silnik dzia- ³aj¹cy przez ca³y cykl, jednak nie ma obrotów ani wylewania wody. Mo na równie us³yszeæ odg³os mieszania, zamiast spodziewanego wirowania. Aby zmieniæ kierunek pracy silnika, programator musi na chwilê od³¹czyæ zasilanie. Kiedy programator jest zu yty, po prostu to nie nastêpuje. Silnik nie ma kiedy zmieniæ kierunku, wiêc pracuje ca³y czas w tym samym dopóty, dopóki coœ nie przerwie pracy, na przyk³ad otwarcie pokrywy. Jak widaæ, objawy mog¹ wydawaæ siê chwilowe. Rozwi¹zanie jest jedno: wymiana programatora. W zasadzie programatory nie mog¹ byæ naprawione przez nowicjusza. Nale y zg³osiæ siê z tym do fachowca. Jeœli jest to L SILNIK PROGRAMATORA L PUSH- PULL BK W PRZE CZNIK WYBORU PRÊDKOŒCI OR T-B T-P P SILNIK V POZIOM WODY T P GY BU 7 BR-W R-W G-Y 0 LID MIESZAD O Y BR R GOR CA PRZE. TEMP. WODY ZIMNA SPIN Rys.. Prze³¹czniki testowe w programatorze. G-B G-B BK BK BU GY BU OR R-W G-BK G 0 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

11 Ogólne problemy serwisowania pralek czêsto spotykany model, mo e on nawet mieæ ju naprawiony. W wiêkszoœci wypadków, jeœli programator nie pracuje jak nale y, trzeba go po prostu wymieniæ na nowy. Wymieniaj¹c go, nale y oznaczyæ kolory przewodów i, do których koñcówek by³y pod³¹czone. Jeœli to mo liwe, wymieñ programator jak najszybciej, eby by³o ³atwiej. Jeœli zasz³y jakieœ zmiany w okablowaniu, powinno to byæ wyraÿnie zaznaczone w instrukcji nowego programatora. 6.. Selektor prêdkoœci i prze³¹cznik temperatury Wewnêtrzne po³¹czenia tych prze³¹czników prawie zawsze s¹ narysowane w przerywanym prostok¹cie. Jeœli silnik uruchamia siê bez adnego obci¹ enia, oznacza to zapchan¹ pompê lub zablokowan¹ przek³adniê Kondensator Nie wszystkie pralki wyposa one s¹ w zewnêtrzne kondensatory. W tych, które s¹ wyposa one, kondensatory s¹ najczêœciej montowane z ty³u silnika, tak jako pokazno to na rysunku. Czasami mo na spotkaæ kondensator zamontowany osobno wewn¹trz obudowy lub w innych miejscach. BR BU BR-W HW HC WW WC HW WW Prze³¹cznik temperatury wody Silnik WW CC WC G-Y Rys.. Typowy schemat selektora. Litery wewn¹trz prostok¹ta oznaczaj¹, które koñcówki nale y sprawdziæ. Na przyk³ad, w prze³¹czniku pokazanym na rysunku, ustawionym na Ciep³e pranie, zimne p³ukanie (Warm wash, Cold rinse), wszystkie prze³¹czniki, przy których s¹ litery WC bêd¹ zamkniête. Od³¹cz pralkê i od³¹cz wszystkie cztery przewody od prze³¹cznika. SprawdŸ po³¹czenie miêdzy niebiesk¹ i br¹zow¹ koñcówk¹. Powinna wyst¹piæ dobra przewodnoœæ. Tak samo powinno byæ przy testowaniu koñcówek br¹zowo-bia³ych i br¹zowych. Przy œrodkowym prze³¹czniku nie ma oznaczenia WC, wiêc powinien on byæ otwarty. Nie powinno tam byæ po³¹czenia. Nale y sprawdziæ wszystkie cztery ustawienia Silnik, prze³¹cznik startu i kondensatory Silnik próbuj¹cy siê w³¹czyæ zu ywa mnóstwo energii, tak wiele, e istnieje ryzyko przegrzania przewodów. Aby temu zapobiec, przeci¹ ony prze³¹cznik od³¹cza zasilanie, jeœli silnik siê nie w³¹czy po okreœlonym up³ywie czasu. Jeœli silnik próbuje siê w³¹czyæ bez skutku, us³yszymy pewne nieprawid³owoœci. Na pocz¹tku bêdzie klikniêcie, po czym nast¹pi buczenie. Nastêpnie, po -0 sekundach us³yszymy kolejne klikniêcie, a po nim ciszê. Taka sytuacja bêdzie siê powtarza³a co minutê lub dwie. W powa niejszych przypadkach bêdzie tak e czuæ woñ spalenizny. Jeœli us³yszysz silnik wydaj¹cy takie dÿwiêki, jednak nie pracuj¹cy, od³¹cz zasilanie i zdemontuj ca³e obci¹ enie, takie jak pasek, pompa itp. Spróbuj ponownie uruchomiæ silnik. Jeœli ca³y czas nie dzia- ³a, wtedy kondensator lub selektor prêdkoœci jest uszkodzony (mo e on próbowaæ uruchomiæ silnik w dwóch prêdkoœciach naraz). Jeœli dysponujesz amperomierzem, mo esz sprawdziæ silnik, bêdzie pobiera³ 0 0A. Nale y wymieniæ wadliw¹ czêœæ. Kondensator Rys.. Kondensator. Jeœli naprawiana pralka wyposa ona jest w zewnêtrzny kondensator, od³¹cz pralkê i roz³aduj kondensator. Nale y zachowaæ przy tym szczególn¹ ostro noœæ. Mo e on spowodowaæ nieprzyjemne w skutkach pora enie nawet wtedy, gdy pralka jest od³¹czona. Kondensator mo na roz³adowaæ zwieraj¹c jego nó ki np. œrubokrêtem. Nale y przy tym uwa aæ, aby nie dotykaæ metalowej czêœci. Po roz³adowaniu kondensatora, od³¹cz go i przetestuj. Po pod³¹czeniu go do omomierza powinien on najpierw wskazaæ dobr¹ przewodnoœæ, która nastêpnie bêdzie powoli spada³a w miarê ³adowania kondensatora. Jeœli nie ujrzymy takich odczytów, nale y wymieniæ kondensator Prze³¹cznik startu Tylko pralki firmy GE maj¹ zewnêtrzny, wymienialny prze- ³¹cznik startu. Wiêkszoœæ pozosta³ych pralek wyposa onych jest w odœrodkowy prze³¹cznik montowany z ty³u silnika. W wypadku awarii najlepiej jest go po prostu wymieniæ Silnik Jeœli silnik nie pracuje tak, jak powinien (buczy lub uruchamia prze³¹cznik prze³adowania), a kondensator, prze³¹cznik startu i selektor prêdkoœci s¹ w porz¹dku, oznacza to, e uszkodzony jest silnik. Nale y go wymieniæ. } SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

12 Naprawa zmywarki Ikea/Whirpool DWF0W typ 7 Naprawa zmywarki Ikea/Whirpool DWF0W typ 7 Tadeusz Kamiñski Objawy nieprawid³owego dzia³ania zmywarki by³y nastêpuj¹ce: proces mycia naczyñ rozpoczyna³ siê prawid³owo, ale nie dobiega³ do koñca wybranego programu woda nie zostawa³a wypompowana. Po otwarciu drzwiczek okaza³o siê, e naczynia nie by³y wystarczaj¹co dobrze umyte i sp³ukane, ale wygl¹da³o na to, e program dobieg³ do koñca. Po zamkniêciu drzwi s³ychaæ pracê silnika, po ich otwarciu silnik tak e pracuje, ale liczba obrotów powoli spada. Wszystko wskazywa³o na to, e wyst¹pi³ problem z pomp¹ odprowadzaj¹c¹ wodê, poniewa urz¹dzenie dzia³a³o, ale woda nie by³a wylewana. W zwi¹zku z tym opró ni³em ca³kowicie wnêtrze komory zmywarki z wszystkich naczyñ i zacz¹³em próbowaæ dostaæ siê do pompy przez os³onê coko³u z ty³u i od lewej œcianki bocznej bez k³adzenia jej na œciankê tyln¹ i usuwania dna zmywarki. Po zdemontowaniu pompy moje przypuszczenia odnoœnie uszkodzenia pompy nie potwierdzi³y siê pod³¹czenie napiêcia sieciowego do zacisków pompy wykaza³o jej pe³n¹ sprawnoœæ pod wzglêdem elektrycznym i poprawn¹ pracê. Nie znalaz³em równie adnych cia³ obcych blokuj¹cych otwór dop³ywowy i wyp³ywowy pompy. Stwierdzi³em jedynie (przynajmniej tak mi siê wydawa³o), e zawór jednokierunkowy zosta³ Ÿle za³o ony w trakcie monta u w zak³adzie, ale to w³aœciwie nie przeszkadza³o w pracy. Dalsze poszukiwania przyczyny nieprawid³owej pracy zmywarki ujawni³y na jej spodzie pewne œlady lekkie nacieki (osady) pochodz¹ce z nieszczelnoœci lub przecieków. Przezroczyste wê yki do prze³¹cznika ciœnieniowego sprawia³y wra- enie czystych. Zacz¹³em próbowaæ dojœæ jeszcze do pompy cyrkulacyjnej, eby sprawdziæ, czy jej pracy nie zak³ócaj¹ cia³a obce w dop³ywie i wyp³ywie oraz skontrolowaæ mechaniczne po³¹czenie wa³ wirnik osiowy, jednak budowa tego elementu by³a zbyt z³o ona, a przewód rurowy do grzejnika przep³ywowego by³ zabezpieczony specjalnymi zaciskami obejmowymi. O tym nie wiedzia³em jak zabiera³em siê do pracy, ale po ich zniszczeniu ju wiem. Po naprawieniu przez siebie wykonanych szkód i wykonaniu testu pracy w postaci p³ukania wstêpnego stwierdzi³em, e pobierana jest pewna iloœæ wody i z powrotem wypompowywana. Tylko w miêdzyczasie, tak jak poprzednio jest s³yszalna ja³owa praca silnika i brak typowego odg³osu pracy zmywarki. Zada³em wiêc sobie nastêpuj¹ce pytanie: czy dalej poszukiwaæ usterki w uk³adach elektrycznych takich, jak wi¹zki kablowe lub w sterowaniu, czy te w uk³adach hydraulicznych/ pneumatycznych? Przypuszczam e silnik pompy jest zmienny biegunowo (w przeciwnym wypadku nie by³oby mo liwoœci zmiany iloœci obrotów) i ³atwo jest przestawiæ go na ni sze obroty (ewentualnie wymusiæ wolniejsz¹ cyrkulacjê w trakcie nagrzewania). To mog³oby wyjaœniaæ odg³os biegu ja³owego silnika i ewentualnie inn¹ pracê silnika. Z drugiej strony czyta³em i s³ysza³em o wymianie wody i podobnych w¹tpliwej wiarygodnoœci przyczynach nieprawid³owoœci. Z powodu utkniêcia z napraw¹ w martwym punkcie, postanowi³em popytaæ kolegów po fachu co robiæ dalej. Otrzyma³em nastêpuj¹c¹ podpowiedÿ: byæ mo e jest zatkany gruby w¹ od komory powietrznej do pompy cyrkulacyjnej. Aby siê tam dostaæ odkrêæ i zdemontuj œciankê boczn¹. Mo e byæ równie coœ nie tak z komor¹ powietrzn¹. Komora powietrzna to przezroczysty podzespó³ pomiêdzy praw¹ œciank¹ boczn¹ i wanienk¹. Wygl¹da³a ona na czyst¹. Dochodz¹ do niej wê e: doprowadzaj¹cy wodê (w¹ z systemem Aqua Stop), wlewaj¹cy wodê do zbiornika soli (pomiêdzy nimi jest pozornie tylko zamkniêta pêtla z jak¹œ zielon¹ czêœci¹ w górnej czêœci prawdopodobnie tylko przepustnica) i w¹ przy komorze oznaczon¹ liter¹ R id¹cy równie do zbiornika soli. Wszystkie te wê e s¹ prawid³owo miêkkie i elastyczne. Œciskanie ich nie ujawnia adnych cia³ obcych lub twardych miejsc wskazuj¹cych na zapchanie. Przy faktycznym zatkaniu któregoœ z wê y nie mo liwe jest eby wszystko by³o doskonale czyste i przezroczyste, a tam gdzie mo na by³o w³o yæ palec do wê a nie by³y wyczuwalne zaczopowania osadami. Z kolei wiêksze zanieczyszczenia prawie nigdzie nie mog³yby przedostaæ siê przez sito. I w tym momencie przydarzy³o mi siê coœ niesamowitego. W trakcie przechylania zmywarki, z komory powietrza wyp³ynê³o tak na oko trochê mniej ni pó³ szklanki wody. To trochê za du o jak na ma³y zbiorniczek wanienki œciekowej. Czy mo e byæ tak, e z jakichœ powodów w tym labiryncie gromadzi³a siê woda kondensacyjna tam, gdzie nie powinna? A wiêc przyczyna nieprawid³owoœci zosta³a odnaleziona i zmywarka naprawiona. } Wymiana ³o ysk w pralce AEG model W6 Uszkodzenie ³o ysk nie jest niczym dziwnym, ani rzadko spotykanym Zdarza siê to, równie w pralkach firmy AEG. Bardzo przydatny jest wówczas firmowy zestaw naprawczy. Zestaw taki zawiera przede wszystkim pierœcieñ obrotowy ³o- yska, który musi zostaæ nasadzony na wa³. Nie mam na myœli czarnej d³awnicy wa³u, ani obydwóch ³o ysk kulkowych, ale metalow¹ tulejkê o œrednicy oko³o 0mm i d³ugoœci 0mm. I tu pojawia siê problem. Jak œci¹gn¹æ star¹ tulejkê? U ywaj¹c normalnego œci¹gacza, trójno nego, z regu³y nie mo na jej uchwyciæ. Próby u ycia do tego du ych obcêgów lub innych chwytaków koñcz¹ siê najczêœciej niepowodzeniem. Jednoczesne krêcenie i ci¹gniêcie nic nie daje. Próba roz³upania (rozwalenia) tego pierœcienia jest równie bardzo trudna. Swego czasu maj¹c taki problem wykorzysta³em wielofunkcyjne narzêdzie do majsterkowania i tarcz¹ korundow¹ wykona³em ostro nie dwa naciêcia wzd³u tulejki. W tym momencie œci¹gniêcie tulejki by³o ju ³atwe. W¹tpliwoœci budz¹ jedynie delikatne rysy, które mog¹ powstaæ na wale przy nacinaniu tulejki, ale s¹ one nieuzasadnione. Do ³o yska do³¹czony jest specjalny klej do uszczelnienia tulejki. Sposób ten ju wielokrotnie stosowa³em z zadowalaj¹cym skutkiem. } SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

13 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 (T/D, HT/HD, CT/CD) Rozwi¹zywanie problemów /. Silnik nie pracuje Sprawdziæ, czy w gniazdku sieciowym obecne jest napiêcie zasilania Nie Sprawdziæ, czy bezpiecznik nie jest przepalony Tak Wymieniæ bezpiecznik Sprawdziæ, czy wtyczka jest poprawnie w³o ona Nie W³o yæ wtyczkê jeszcze raz Sprawdziæ, czy przewód zasilaj¹cy nie jest przeciêty Tak Naprawiæ lub wymieniæ przewód Tak Sprawdziæ, czy nie jest pêkniêta wewnêtrzna y³a przewodu Tak Wymieniæ przewód Sprawdziæ, czy s¹ uszkodzone uzwojenia stojana silnika Tak Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy szczotki maj¹ dobry kontakt Nie Przeczyœciæ styki lub wymieniæ szczotki. Po w³¹czeniu silnik nie pracuje, s³ychaæ tylko brzêczenie Sprawdziæ, czy nie ma przerw w uzwojeniach twornika Tak Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy ³o ysko nie jest uszkodzone Tak Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy w silniku nie ma obcych" elementów Tak Usun¹æ obcy" element. Po wy³¹czeniu wy³¹cznikiem silnik nadal pracuje (krêci siê) Sprawdziæ, czy po³¹czenia zapewniaj¹ w³aœciwy kontakt Nie Poprawiæ po³¹czenia Sprawdziæ, czy wy³¹cznik nie jest uszkodzony Tak Wymieniæ wy³¹cznik SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

14 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 Rozwi¹zywanie problemów /. Ma³y pobór mocy Sprawdziæ, czy szczotki nie s¹ uszkodzone Tak Wymieniæ szczotki, a jeœli nie jest to mo liwe silnik Silnik obraca siê z ma³¹ prêdkoœci¹ Sprawdziæ, czy nie ma przerw w uzwojeniach twornika Sprawdziæ, czy w wirniku nie ma obcych" elementów Tak Tak Wymieniæ silnik Usun¹æ obcy" element Niskie napiêcie zasilania Tak Sprawdziæ wartoœæ napiêcia w gniazdku sieciowym Sprawdziæ, czywwê u nie ma blokuj¹cego go elementu Tak Usun¹æ obcy" element Silnik obraca siê, ale pobór mocy jest za ma³y dla zapewnienia poprawnej pracy urz¹dzenia Sprawdziæ, czy filtry nie s¹ zanieczyszczone Tak Wyczyœciæ filtry Sprawdziæ, czy wszystkie pokrywy s¹ zamkniête Nie Zamkn¹æ pokrywy. Z urz¹dzenia s³ychaæ ha³as Sprawdziæ, czy nie ma luÿnych elementów Tak Poprawiæ mocowanie czêœci urz¹dzenia Sprawdziæ, czy zespó³ silnika jest zrównowa ony Nie Naprawiæ lub wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy w wirniku nie ma obcych" elementów Tak Usun¹æ obcy" element Sprawdziæ, czy szczotki w silniku maj¹ dobry kontakt Nie Wymieniæ silnik 6. Zak³ócenia odbioru programów radiowych i telewizyjnych Sprawdziæ, czy po³¹czenie przewodów jest stabilne Nie Poprawiæ mocowanie przewodów Sprawdziæ, czy szczotki silnika maj¹ pewny kontakt Nie Wymieniæ silnik Sprawdziæ, czy z³¹cza zapewniaj¹ stabilne po³¹czenie Nie Poprawiæ po³¹czenia Sprawdziæ, czy kondensator przeciwzak³óceniowy nie utraci³ pojemnoœci Tak Wymieniæ kondensator SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

15 C 0.7µ/AC0 Odkurzacz firmy LG V-00/V-0. V-00T/D, V-0T/D BR S/W TS BR BL P.W.B BR OPTION CORD REEL ASS'Y BL PLUG. V-00HT/HD, V-0HT/HD S/W TS VR. V-00CT/CD, V-0CT/CD BK GY BL BL CN8 BR P.W.B BR P.W.B (Main) BR BR S/W BL T/S OPTION OPTION BR CORD REEL ASS'Y CORD REEL ASS'Y PLUG CN8- P.W.B CN GY BL RD BL CN- CN7 CN6 BL RD BL RD CN- BL PLUG Podstawowe schematy po³¹czeñ wewnêtrznych CN6-. V-00T/D, V-0T/D OPTION TS S/W R8 K D6 N00 C 0.7µ 0V. V-00HT/HD, V-0HT/HD R 90 M M R SLIDE VOLUME VR VR R.9K /W C MOTOR OPTION R /W OPTO-TRIAC MOC0TV DIAC R9 00 TRIAC T G T R /W R 00 /W C 0.µ 0V Podstawowe schematy zasilania / OPTO-TRIAC MOC0TV IC 6 R 60 /W R 70 /W OPTION TS S/W R M TRANS D D D D N00 ZD 7V /W R K C6 00µ 6V R K IC R6 00 Q C98 6 R7 K VR VR 0K R0 00 Q A0 D N8 R6 8K R K Q C98 C 0.07µ 0V G C 0.µ 0V C 0.07µ 0V T TRIAC T R 00 /W OPTION R 70K R- 70K C 0.7µ 00V R7 K R 0 /W SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

16 I Odkurzacz firmy LG V-00/V-0 Podstawowe schematy zasilania /. V-00CT/CD, V-0CT/CD IC R K % CN R C 0.µ R6 K HD0 (HD07S) R0 CN- CN6 CN7 C0 0 C 0.µ LED R0 EL-7L ST-7L 7 IC D R R LED LED AUTO MAX MIN 6 7 LED6 R VCC GND SEN OUT SEN DOUT OUT SIN DAI SIN DAI SOT DAI SOT DAI IOUT INT RESET R M S/W R8 0 S/W R9 60 % R0 S/W R0 K % S/W R 6.K % R M C 0.µ LED R0 0 9 R R R CN8- R9 0 GND VCC 0 8 RESET D R 0 LED7 MOTOR DO/INTO M R 70 /W R 0 /W 6 IC R6 90 C6 0.µ OPTION 0V/0Hz TRIAC SMJZ7 T C 0.07µ 60v ZNR D7K C 0.µ 60V G T TLP60J Q KRC07M CN R7 K 6 IC D 9 OSC R 00 Q KRC07M R 7K C9 0.0µ OPTION R 00 /W C 0.µ C8 0.0µ C7 0.0µ IC D BD O P-TRANS KIA78L0P S SW G N R00 R0 R0 R R D D VCC R8 M 0 OSC TS X-TAL CST.0M C 0.7µ 0V ZNR D7K C7 000µ V C 0.µ C 000µ 6.V C 0µ 6.V C6 0.µ S R M GND DF0M 7 TEST/VPP } 6 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

17 System klimatyzacji firmy Hitachi System klimatyzacji firmy Hitachi RAK-NH RAK-NH RAK-0NH RAC-NH RAC-NH RAC-0NH Modele RAKNH RACNH RAKNH RACNH RAK0NH RAC0NH C V DC 60V -60V Obwód resetu Zewnêtrzny obwód ustalaj¹cy poziom przeci¹ enia Wzmacniacz pr¹dowy Sygna³ resetu Poziom pr¹du sta³ego Zewnêtrzny mikrokomputer Sygna³ impulsowy Uk³ad syntezy impulsu wyzwalania sygna³ IP Sygna³ impulsowy Uk³ad steruj¹cy Impuls pr¹du wy³¹czaj¹cy uk³ad Sygna³ steruj¹cy Modu³ mocy Silnik kompresora Rezystor uk³adu detekcji Pr¹d sta³y SPECYFIKACJA TYP MODEL ZASILANIE MOC PR D CH ODZENIE GRZANIE WYMIARY (mm) WAGA NETTO POJEMNOŒÆ MOC PR D POJEMNOŒÆ (W) (A) (kw) (B.T.U./h) (W) (A) (kw) (B.T.U./h) SZER WYS G (kg) DC INWERTER (TYP ŒCIENNY) JEDN. WEWN. JEDN. ZEWN. JEDN. WEWN. JEDN. ZEWN. JEDN. WEWN. JEDN. ZEWN. RAK-NH RAC-NH RAK-NH RAC-NH RAK-0NH RAC-0NH FAZA, 0 Hz, 0-0V FAZA, 0 Hz, 0-0V FAZA, 0 Hz, 0-0V 69 (~.00).080 (~.80).780 (~.00) (0.90~.00).0 (0.90~.00).00 (0.90~.0) (~.00).0 (~.90).970 (~.00) (0.90~.00).80 (0.90~6.60) 6.0 (0.90~8.0) PO INSTALACJI SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 7

18 System klimatyzacji firmy Hitachi Diagram po³¹czeñ wewnêtrznych MODEL RAK-NH / RAC-NH RAK-NH / RAC-NH RAK-0NH / RAC-0NH CZÊŒÆ WEWNÊTRZNA PRZEWÓD PO CZENIAI ZCZÊŒCI ZEWNÊTRZN (BR ZOWY) (CZERWONY) LISTWA ZACISKOWA (BLK) (WHT) (BRN) (RED) (GRN+YEL) PRZEWÓD PRZY CZE- NIOWY JEDNOFAZOWE NAPIÊCIE AC0~0V 0Hz ZIELONO- Ó TY TERMISTOR DO POMIARU CZARNY TEMPERATURY WEWN TRZ CZARNY POMIESZCZENIA SZARY TERMISTOR SZARY REGULACYJNY C D BR ZOWY CZERWONY CN Czêœæ zewnêtrzna CN CN EEPROM / TEST POWER RELAY COIL NF COIL WHT YEL RED WHT YEL RED UV W SYSTEM POWER CN YEL L MODULE D AWIK C0 C0 C0 L CN YEL CN CN DIODE GRY RED STACK A FUSE LISTWA ZACISKOWA YEL BLU ICP RELAY R007 R008 A FUSE C006 R00 CN 0 VARISTOR C008 C0 C0 CN L00 C00 C00 C00 C00 R00 VARISTOR VARISTOR L00 CT DIODE STACK C0 R0 SURGE ABSORBER MAIN P.W.B. BLK GRN WHT R00 C007 C0 C0 BRN LN C D A FUSE RED MAIN P.W.B. CN9 HA 678 C C M M CN CN CN8 CN0 LINIE LINII KOMPRESOR CN0 RED CN9 BLU CN8 WHT CN CN WHT CN WEWNÊTRZNY SILNIK WENTYLATORA NADAJNIK CN6 WHT POWER CIRCUIT CN RED (GRN+YEL) GRY GRY GRY GRY RED RED RED BLK WHT YEL BLU GRN TERMISTOR UK ADU ODSZRANIANIA OH TERMISTOR ELEKTRYCZNY ZAWÓR ROZPRÊ NY M SILNIK WENTYLATORA ZAWÓR ZMIANY KIERUNKU PRZEP YWU BLK BLK PRZEWODY, KTÓRYCH KOLOR PODZIELONY JEST SPIRALNYM PASKIEM W BIA YM KOLORZE M SILNIK KROKOWY M TERMISTOR POMIARU ZEWNÊTRZNEJ TEMPERATURY 9 LINII CNA ODBIORNIK P. C. B. CNA CN LED P. C. B. 8 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

19 System klimatyzacji firmy Hitachi Zewnêtrzny silnik wentylatora CZÊŒÆ WEWNÊTRZNA CZÊŒÆ ZEWNÊTRZNA SPM Zasilanie: 0Hz, 0~0V Modu³ mocy Obwód mocy ACT PrzekaŸnik magnetyczny L N Silnik kompresora Uk³ad zabezpieczenia przed wzrostem pr¹du Zewnêtrzna czêœæ p³yty Sygna³ sta³opr¹dowy Diagram blokowy MODEL RAK-NH / RAC-NH RAK-NH / RAC-NH RAK-0NH / RAC-0NH Uk³ad detekcji po³o enia magnetycznego bieguna wirnika Sterowanie górnym ramieniem Uk³ad impulsu wyzwalania Impuls pr¹du wy³¹czaj¹cy uk³ad Uk³ad w³¹czaj¹cy brzêczyk Nadajnik Odbiornik Impuls pr¹du powoduj¹cy wy³¹czenie Sterowanie dolnym ramieniem Uk³ad wykrywania przeci¹ enia Sygnalizacja stanu urz¹dzenia za pomoc¹ lampek Termistor s³u ¹cy do pomiaru temperatury pomieszczenia Wzmacniacz napiêciowy Termistor uk³adu sygnalizacji przekroczenia temperatury Silnik automatycznej zmiany kierunku nadmuchu powietrza Termistor regulacyjny Termistor uk³adu sygnalizacji obni enia temperatury Elektryczny zawór rozprê ny Uk³ad autodiagnozy Zewnêtrzny mikrokomputer / HIC (AX-8N00) Termistor uk³adu pomiaru temperatury zewnêtrznej Sterowanie elektrycznym zaworem rozprê nym Wewnêtrzny mikrokomputer (AX-7R) Interfejs dla czêœci wewnêtrznej i zewnêtrznej C D C D Interfejs dla czêœci wewnêtrznej i zewnêtrznej Prze³¹cznik tymczasowy Obwód zegara Obwód inicjalizacji Obwód sterowania przekaÿnikiem Uk³ad steruj¹cy silnikiem wentylatora DCV Obwód resetu Cewka zaworu zmiany kierunku przep³ywu Wewnêtrzny silnik wentylatora Modu³ mocy Modu³ mocy (czêœæ wewnêtrzna) (P.W.B.) Obwód resetu Zegar mikrokomputera SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006 9

20 System klimatyzacji firmy Hitachi Uk³ad obiegu czynnika ch³odz¹co-grzejnego CH ODZENIE, OSUSZANIE, ODSZRANIANIE MODEL RAK-NH / RAC-NH RAK-NH / RAC-NH JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA KOMPRESOR ZAWÓR SERWISOWY (/8) ZBIORNIK ZASYSAJ CY JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/8) ZAWÓR ZMIANY KIERUNKU PRZEP YWU ELEKTRYCZNY ZAWÓR ROZPRÊ NY ZAWÓR SERWISOWY (/) FILTR FILTR RURKA DOPROWADZAJ CA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/) GRZANIE JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA KOMPRESOR ZAWÓR ZMIANY KIERUNKU PRZEP YWU ZAWÓR SERWISOWY (/8) ZBIORNIK ZASYSAJ CY JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/8) ELEKTRYCZNY ZAWÓR ROZPRÊ NY ZAWÓR SERWISOWY (/) FILTR FILTR RURKA DOPROWADZAJ CA POJEDYNCZE Z CZE KOÑCOWE (/) 0 SERWIS SPRZÊTU DOMOWEGO /006

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR Instrukcja monta u i regulacji drzwi ELDOR wer.1.4 Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR drzwi centralne drzwi teleskopowe 1. nadpro e 2. mechanizm drzwi 3. wózek napêdu 4. oœcie nice 5.

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+.

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+. KOEK G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe 76 5922 od 1 do 6 sekcji od 1 do 6 pól, od 12 do 2 pozycji * natê enie prze³¹czanych pr¹dów 5922, 5922-E: 1,0 A / 30 VDC 0,3 A / 220 VAC styki zwarciowe i niezwarciowe materia³ sekcji: ftalan alilu odpowiadaj¹ce

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo