OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 v Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Spis treści 1. Wstęp Uwarunkowania prawne Użytkownicy biznesowi systemu i instytucjonalny schemat wdrożenia Cele biznesowe systemu Wymagania i założenia projektowe Zakres funkcjonalny systemu - etapy 1-6 zamówienia Grupy użytkowników systemu Koncepcja interfejsu Panel operatora/administratora (widok instytucji) Panel wnioskodawcy (widok wnioskodawcy/beneficjenta) Panel członka KOP Funkcje związane z dostępem do systemu Rejestracja konta wnioskodawcy Wymogi dotyczące haseł i bezpieczeostwa Powiązane konta Logowanie Moje konto Odzyskiwanie zapomnianego hasła Dane podmiotu / profil wnioskodawcy Administracja użytkownikami Wyszukiwarka użytkowników Tworzenie kont operatorów / administratorów / członków KOP Zmiana danych użytkownika Zarządzanie rolami systemowymi Zarządzanie rolami użytkowników w systemie Słowniki systemowe Słownik instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu Słownik komórek organizacyjnych Słownik priorytetów inwestycyjnych/celów tematycznych Słownik poziomów wdrażania (osie priorytetowe) Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Słownik poziomów wdrażania (działania) Słownik poziomów wdrażania (poddziałania) Słownik poziomów wdrażania (typy projektów) Słowniki wskaźników (wskaźniki programowe: produkty/rezultaty, wskaźniki na poziomie projektu: produkty/rezultaty) Słownik rodzajów pomocy publicznej Słownik jednostek podziału terytorialnego Słownik typów beneficjentów (form prawnych) Słownik grup docelowych Słownik obszarów działalności gospodarczej Słownik trybów zamówieo publicznych Słownik załączników podstawowych (WND) Słownik oświadczeo (WND) Słownik rodzajów dokumentów Słownik na potrzeby oceny merytorycznej Inne słowniki Repozytorium dokumentów projektów Repozytorium dokumentów programu Nabory Harmonogram naborów Ogłoszone nabory Rejestr zamówieo w projekcie Generator wniosków o dofinansowanie Elementy formularza wniosku o dofinansowanie Funkcje związane z wnioskami o dofinansowanie dostępne po stronie wnioskodawcy Obsługa wniosków o dofinansowanie przez instytucję Funkcje związane z wnioskami o dofinansowanie dostępne po stronie instytucji Potwierdzenie wpływu wniosku o dofinansowanie Ocena formalna Ocena merytoryczna Zwrot wniosku do poprawy Opcje wniosku o dofinansowanie Przesłanie danych wniosku o dofinansowanie do CSI SL Pomoc kontekstowa Komisje Oceny Projektów (ocena merytoryczna) Zarządzanie KOP (częśd administracyjna po stronie instytucji) Komisje Oceny Projektów (dla członków KOP) Ocena merytoryczna EFS Rejestr protestów Generator harmonogramów rzeczowo finansowych Rejestr umów/decyzji o dofinansowanie Moduł komunikacyjny z zewnętrznymi systemami Komunikacja - rejestr REGON Komunikacja - CSI (SL2014)

3 Log modułu komunikacyjnego Log systemowy Zakres funkcjonalny systemu - etapy 7-12 zamówienia Słowniki systemowe kontynuacja Słownik załączników podstawowych (WNP) Słownik oświadczeo (WNP) Generator harmonogramów składania wniosków o płatnośd Generator wniosków o płatnośd Elementy formularza wniosku o płatnośd Funkcje związane z wnioskami o płatnośd dostępne po stronie wnioskodawcy Obsługa wniosków o płatnośd przez instytucję Funkcje związane z wnioskami o płatnośd dostępne po stronie instytucji Potwierdzenie wpływu wniosku w SOD Ocena wniosku Zatwierdzenie wniosku Wycofanie do poprawy Przesłanie danych wniosku o płatnośd do CSI SL Wypłaty i zwroty środków Nieprawidłowości i obciążenia na projekcie Generator PEFS Rejestr kontroli projektów Przepływ pracy Wnioski o dofinansowanie Wnioski o płatnośd Umowy/aneksy Moduł raportów Częśd administracyjna Częśd użytkownika Moduł mailingowy Częśd administracyjna Komunikaty systemowe Uniwersalny generator dokumentów Częśd administracyjna Częśd użytkownika Moduł komunikacyjny - kontynuacja Komunikacja - CSI (SL2014) Komunikacja PFE SEKAP Komunikacja - SOD FINN Moduł zgłaszania błędów (bug-tracker) dla użytkowników Moduł historii projektu / karty informacyjnej projektu Harmonogram realizacji zamówienia Załączniki

4 1. Wstęp Dla ułatwienia efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (RPO WSL ) powstał System Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (SIWIZ RPO WSL). Pełni on funkcję Lokalnego Systemu Informatycznego dla części RPO Województwa Śląskiego (LSI) wdrażanej przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WSL). Ponadto osobny LSI powstał dla Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (IP2) Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Obydwa LSI pełnią rolę generatorów dokumentów i systemów rejestracyjnych. Komunikacja z beneficjentami oraz obieg dokumentów w instytucjach opiera się na systemie tradycyjnym (papierowym). Dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (RPO WSL ) przewidziano komunikację elektroniczną od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie jako podstawowy sposób wymiany dokumentacji. Zakłada się powstanie jednego LSI dla całości programu. Projektowany LSI nadal będzie pełnić rolę generatora dokumentów, lecz komunikacja z beneficjentami odbywać się będzie za pomocą SEKAP/ePUAP, oprócz wyjątków przewidzianych w procedurach. Obieg dokumentów wewnątrz instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu oraz gromadzenie dokumentacji projektów odbywać się będzie w systemach Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (System Obiegu Dokumentów). Dokumenty przesłane w formie papierowej (np. ze względu na wymogi prawne) zostaną odzwierciedlone w formie elektronicznej w EZD/SOD. Celem niniejszego dokumentu jest opis przedmiotu zamówienia dotyczącego Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO WSL oraz założeń, które były podstawą projektowania systemu Uwarunkowania prawne Najważniejsze akty prawne, które mają wpływ na kształt projektowanego systemu: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [http://eurlex.europa.eu/johtml.do?uri=oj:l:2013:347:som:pl:html]: o nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; o nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006; o nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; Rozporządzenia delegowane i implementacyjne KE postępy prac (fiszki) na stronie www KE [http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#1]; Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (projekt) postępy prac na stronie RCL [http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/178357]; 4

5 Umowa Partnerstwa szczegóły na stronie MIR [http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx]; Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (UIDP) [http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu ], nowelizacja z dnia 10 stycznia 2014 r [http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu %2405%2411&min=1] oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie, w szczególności: o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI) [http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu ]; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO) z pózn. zm. [http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu &min=1] oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie, w szczególności: o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U nr 100 poz. 1024) [http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu ] 1.2. Użytkownicy biznesowi systemu i instytucjonalny schemat wdrożenia. Głównymi użytkownikami biznesowymi systemu będą instytucje zaangażowane w proces wdrażania RPO WSL Przewiduje się, że będą to m.in: Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (RR) pełniący rolę wiodącą w procesie przygotowania i wdrażania LSI (Zamawiający); Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (FS); Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR); Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP); Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP); Inne wydziały, w razie potrzeb/zmian organizacyjnych. Zadania Wydziału RR: czuwanie nad procesem wytworzenia systemu; globalna administracja wytworzonym systemem i użytkownikami; kontakty z wykonawcą; testowanie przygotowanych elementów systemu; udział w szkoleniu użytkowników systemu. Zadania pozostałych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu: przygotowanie propozycji szczegółowego zakresu merytorycznego tych formularzy, instrukcji i elementów systemu, które będą dotyczyć wyłącznie danej instytucji; administracja systemem i użytkownikami w ustalonym zakresie; zgłaszanie błędów w działaniu systemu; udział w testowaniu systemu i szkoleniu użytkowników końcowych Cele biznesowe systemu wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL ; 5

6 zapewnienie narzędzia informatycznego dla wnioskodawców/beneficjentów służącego do przygotowania dokumentów; zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu; usprawnienie i przyśpieszenie pracy instytucji; wspomaganie wybranych procesów Wymagania i założenia projektowe. Ogólne wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne: dostęp w trybie 24/7 poprzez sieć Internet, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa (połączenia przez https, odpowiednie przechowywanie haseł); samodzielne rejestrowanie kont wnioskodawców; dane przechowywane w relacyjnej bazie danych; kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer w aktualnych wersjach; prosty i przejrzysty interfejs wykonany z uwzględnieniem zasad responsive web design (dla typów urządzeń: desktop, tablet, mobile). W przypadku niższych rozdzielczości nie wszystkie elementy systemu muszą być dostępne (np. formularze); dostępność systemu pomocy kontekstowej; spełnianie wymogów WCAG 2.0 na poziomie AA, zgodnie z rozporządzeniem KRI. Zamawiający może zweryfikować system pod kątem spełniania wymogów WCAG także z wykorzystaniem audytu zewnętrznego; modułowość umożliwiająca łatwą rozbudowę w przyszłości w zależności od kolejnych wymogów określonych przez Zamawiającego; współpraca z zewnętrznymi systemami; generowanie dokumentów w oparciu o interaktywne formularze on-line; wypełnianie formularzy na podstawie danych, które zostały zebrane w poprzednich etapach procedury; automatyczne obliczenia w celu zapobiegania ewentualnym błędom; automatyczna weryfikacja poprawności formularzy, która pozwoli zmniejszyć liczbę korekt, a także ograniczyć liczbę dokumentów/wyjaśnień; komunikaty wskazujące na możliwość wykonywania określonych działań; możliwość śledzenia stanu realizacji projektu; dostępność historii projektu/dokumentów. Aplikacja jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe musi spełniać wymagania Rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 100 z 2004r., poz. 1024), a w szczególności: 1) Dla każdej osoby, której dane osobowe będą przetwarzane w systemie zapewnić odnotowanie: a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu; b) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu; c) źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą; d) informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia; e) sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 2) Odnotowanie informacji, o których mowa w pkt. 1) a 1) b, nastąpi automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych. 6

7 3) Dla każdej osoby, której dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym, system zapewni sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w pkt. 1). Wykonawca dostarczy opis struktury zbioru danych wskazujący zawartość pól informacyjnych z danymi osobowymi oraz powiązania między nimi. Wykonawca wytworzy system kompatybilny z udostępnionym środowiskiem w infrastrukturze Urzędu: Ubuntu Server LTS (najnowsza wersja w momencie rozpoczęcia prac) PHP (najnowsza stabilna wersja w momencie rozpoczęcia prac) MySQL/PosgreSQL (najnowsza stabilna wersja w momencie rozpoczęcia prac) Apache/Nginx (najnowsza stabilna wersja w momencie rozpoczęcia prac) Wykonawca otrzyma dostęp zdalny w celu realizacji zamówienia i będzie zobowiązany do podpisania niezbędnych dokumentów wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za konfigurację i optymalizację środowiska we współpracy z Wydziałem odpowiedzialnym za kwestie informatyczne w Urzędzie. Przewiduje się docelowo utrzymywanie trzech wersji systemu: produkcyjna testowa; szkoleniowa. Część funkcji systemu może być wzorowana na obecnym rozwiązaniu. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia będzie posiadał dostęp do wersji testowej, dokumentacji i w razie potrzeby kodu źródłowego SIWIZ RPO WSL Zakłada się wykorzystanie elementów zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania: intensywna bieżąca komunikacja z wykonawcą i pomiędzy zaangażowanymi instytucjami, krótkie cykle wytwarzania fragmentów systemu i ich testowania. Wykonawca zapewni: system kontroli wersji dla utrzymania kodu źródłowego aplikacji zgodnie ze swoimi preferencjami; narzędzie typu bug-tracker służące do komunikacji na linii Zamawiający-Wykonawca; Wykonawca uruchomi na własnym serwerze wybrane w porozumieniu z Zamawiającym narzędzie usprawniające komunikację online pomiędzy nim, a Zamawiającym - wyznaczonymi pracownikami IZ RPO WSL (bug tracker). Narzędzie to powinno umożliwiać obsługę zgłoszeń z odpowiednimi konfigurowalnymi statusami oraz dodawanie komentarzy (np. Jeśli Wykonawca po przeanalizowaniu zgłoszenia będzie miał wątpliwości, pytania co do wykonania zgłoszenia, wtedy powinien za pomocą tego narzędzia niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Cała korespondencja dot. zgłoszeń powinna przebiegać za pomocą tego narzędzia. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni aktualną kopię bazy danych narzędzia. pomoc w przygotowaniu dokumentacji systemu; szkolenia dla administratorów i kluczowych użytkowników systemu; bazę wiedzy typu wiki. System będzie wytworzony w architekturze warstwowej: a) warstwa kliencka (kod generowany dla przeglądarki internetowej, tworzący interfejs za pomocą którego wprowadzane są dane i wykonywane operacje na istniejących danych); 7

8 b) warstwa aplikacji (kod zarządzający systemem, wykonujący działania zgodnie z określoną logiką biznesową, pośredniczący pomiędzy warstwą kliencką a bazą danych); c) warstwa bazy danych (przechowująca wprowadzone dane w określonej strukturze). Szczegółowy kształt struktury bazy danych będzie ustalany w procesie konsultacji z wykonawcą na etapie wykonania systemu. Wykonawca zastosuje dobre praktyki dotyczące sposobu tworzenia kodu aplikacji, jego przejrzystości, formatowania itd. Prace nad systemem podzielone zostaną na etapy. Właścicielem wytworzonego kodu źródłowego systemu wraz z autorskimi prawami majątkowymi będzie Zamawiający. Prawa te przejdą na Zamawiającego w ramach ogólnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zakłada się możliwość wykorzystania głównych założeń funkcjonalnych działającej aplikacji SIWIZ RPO WSL Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się potencjalnym Wykonawcom z dokumentacją systemu SIWIZ RPO WSL , po uprzednim zgłoszeniu. Dostęp do dokumentacji SIWIZ RPO WSL Załącznikami do niniejszego dokumentu są instrukcje dla użytkowników systemu. Dodatkowo Wykonawcy mogą zapoznać się ze szczegółową dokumentacją dotychczasowego systemu SIWIZ RPO WSL prowadzoną w formie wiki, poprzez stronę: https://rpo.slaskie.pl/mediawiki. Zamawiający udostępni login i hasło w celu umożliwienia zapoznania się z dokumentacją, po zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy wysyłać w wersji elektronicznej na faksem na numer 32/ lub drogą pisemną na adres wskazany w pkt VII.8 siwz. Zgłoszenie musi zawierać: znak postępowania: AI-ZP AKU z dopiskiem: Przetarg - wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata nazwę podmiotu zwracającego się o udostępnienie loginu i hasła, dane teleadresowe osoby, do której zostanie wysłana odpowiedź. Powyższy tryb udostępniania dokumentacji aplikacji podyktowany jest koniecznością zapewnienia ochrony praw autorskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie posiadał stały dostęp do tych elementów. Doprecyzowanie zakresu zamówienia System musi uwzględniać wszelkie niezbędne uregulowania prawne i proceduralne dla okresu programowania Część z tych uregulowań nie jest jeszcze przyjęta w ostatecznym kształcie, w związku z tym Zamawiający zakłada doprecyzowanie zakresu funkcjonalnego systemu w trakcie realizacji zamówienia w celu uwzględnienia w/w uwarunkowań. Uszczegółowienia te nie będą prowadziły do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych modułów systemu Zamawiający będzie uszczegóławiał informacje dotyczące wykonywanych funkcjonalności na drodze kontaktów roboczych, przy uwzględnieniu ostatecznych regulacji. Forma tych kontaktów będzie ustalana z Wykonawcą. Opieka techniczna i wsparcie Wykonawca na czas trwania umowy zapewni opiekę i wsparcie techniczne dla pracowników urzędu i wnioskodawców zgodnie z następującymi zasadami: 8

9 1) Dyspozycyjność w godzinach pracy Urzędu dla pracowników Zamawiającego (dyspozycyjność telefoniczna oraz dyspozycyjność mailowa). 2) Czas reakcji na podjęcie działań niezwłocznie, wg poniższego podziału: a) usunięcie wad systemu za wady uznaje się nieprawidłowości w działaniu Systemu zdefiniowane następująco: Awaria krytyczna uniemożliwia Zamawiającemu świadczenie Podstawowych Usług*: o Czas naprawy: 24 godziny od zgłoszenia awarii uniemożliwiającej korzystanie z systemu Awaria niekrytyczna negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Systemu, lecz nie uniemożliwia przez Zamawiającego świadczenia Podstawowych Usług*: o Czas naprawy: 48 godzin od zgłoszenia Usterka nie wpływa na funkcjonalność i wydajność Systemu, ale powoduje niezgodność z procedurami określonymi przez Zamawiającego bądź skutkuje pogorszeniem jakości zbieranych danych: o Czas naprawy: 120 godzin od zgłoszenia b) Czasy usunięcia awarii, usterek o znacznym stopniu skomplikowania lub wdrożenia niezbędnych zmian, które wynikają z potrzeb bieżącego funkcjonowania systemu, będą ustalane niezależnie. *Podstawowe Usługi: Wypełnianie dokumentów przez wnioskodawców oraz możliwość obsługi tych dokumentów przez Operatorów. 3) Usterki wymagające zmian w kilku miejscach systemu (elementy powiązane ze sobą) są jako pojedyncze zgłoszenie - np. zmiany w formularzu wniosku mają także wpływ na walidacje i wydruk PDF. 4) Zgłaszanie wad dotyczących funkcjonowania Systemu Zamawiający dokonuje poprzez system śledzenia błędów lub innym dostępnym kanałem w przypadku jego awarii. 5) Wykonawca na bieżąco (w miarę potrzeby) będzie prowadził szkolenia dla administratorów i kluczowych użytkowników systemu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu i zakresu szkolenia. 6) Wykonawca będzie uczestniczył w razie potrzeby w spotkaniach roboczych z Zamawiającym po uprzednim ustaleniu terminu. Harmonogram zamówienia przedstawiono w rozdziale 4 9

10 2. Zakres funkcjonalny systemu - etapy 1-6 zamówienia 2.1. Grupy użytkowników systemu Wśród użytkowników systemu wyróżnić będzie można następujące grupy: a) Pracownicy/przedstawiciele wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL posługujący się kontami wnioskodawcy b) Pracownicy instytucji zaangażowanych w obsługę projektów i wdrażanie programu: administratorzy globalni; administratorzy instytucji; operatorzy; c) Członkowie Komisji Oceny Projektów Koncepcja interfejsu W systemie zakłada się istnienie interfejsu, w którym zakres prezentowanych danych będzie dostosowywany do typu zalogowanego użytkownika: dla wnioskodawcy/beneficjenta, dla pracownika instytucji/administratora oraz użytkownika Członka KOP. Część funkcji systemu będzie wspólna, część będzie dostępna wyłącznie dla danego rodzaju konta. Każde pole interfejsu powinno posiadać unikalny identyfikator lub podobny mechanizm w celu łatwego zarządzania pomocą kontekstową dla konkretnego pola Panel operatora/administratora (widok instytucji) Umożliwi dostęp do funkcji systemu pogrupowanych w menu. Widoczność poszczególnych pozycji zależy od rodzaju zalogowanego użytkownika (operator/administrator) i od uprawnień danego operatora. Propozycja pogrupowania funkcjonalności (przedstawiono łącznie dla etapów 1-6 oraz 7-12): Administracja: Nabory Moje konto Użytkownicy Słowniki systemowe Pomoc kontekstowa Log systemowy Log komunikacji Mailing Raporty Obsługa zgłoszeń błędów Szablony dokumentów Zarządzanie KOP Planowane Ogłoszone i zakończone Dane dot. projektów: Wnioski o dofinansowanie Harmonogram rzeczowo-finansowy 10

11 Umowy/aneksy Harmonogram składania wniosków o płatność Wnioski o płatność Zamówienia publiczne Repozytorium dokumentów projektu Informacje o projekcie Generator dokumentów Przepływ pracy Raporty Komunikaty systemowe Komisje Oceny Projektów Repozytorium dokumentów programu Ostateczny kształt interfejsu graficznego panelu, menu i dostępu do wymienionych funkcji oraz ich zakres będzie ustalany na etapie wykonania Panel wnioskodawcy (widok wnioskodawcy/beneficjenta) Umożliwi dostęp do funkcji systemu pogrupowanych w menu (przedstawiono łącznie dla etapów 1-6 oraz 7-12): Administracja: Moje konto Powiązane konta Profil podmiotu/wnioskodawcy Repozytorium dokumentów programu Nabory Dane dot. projektów Wnioski o dofinansowanie Harmonogram rzeczowo-finansowy Umowy/aneksy Harmonogram składania wniosków o płatność Wnioski o płatność Zamówienia publiczne Repozytorium dokumentów projektu Komunikaty systemowe Zgłoś błąd Ostateczny kształt interfejsu graficznego panelu, menu i dostępu do wymienionych funkcji oraz ich zakres będzie ustalany na etapie wykonania Panel członka KOP Umożliwi dostęp do funkcji systemu pogrupowanych w menu. Administracja: 11

12 Moje konto Repozytorium dokumentów programu Komisje Oceny Projektów (dostęp do danych KOP oraz danych projektów przypisanych do oceny) Komunikaty systemowe Zgłoś błąd Ostateczny kształt interfejsu graficznego panelu, menu i dostępu do wymienionych funkcji oraz ich zakres będzie ustalany na etapie wykonania Funkcje związane z dostępem do systemu Poniżej opisano przykładową koncepcję rozwiązania sposobu dostępu do systemu. Zamawiający dopuszcza modyfikacje, korekty poniższego rozwiązania na etapie wykonania systemu z zachowaniem podstawowych funkcjonalności. Wszystkie tego typu zmiany będą podlegały konsultacjom z Wykonawcą na etapie wykonania systemu Rejestracja konta wnioskodawcy Rejestracja użytkowników w systemie będzie odbywać inaczej dla użytkowników zewnętrznych (wnioskodawcy) i operatorów (pracownicy instytucji). Tworzenie konta operatora zostało opisane w pkt Wnioskodawcy będą rejestrować konta samodzielnie poprzez formularz dostępny ze strony logowania. Formularz rejestracji wnioskodawcy. Link do formularza dostępny będzie na stronie logowania. Minimalny zakres danych zbieranych za pomocą formularza: a) Dane użytkownika - obowiązkowe: login (system sprawdza zajętość loginu); adres (sprawdzana poprawność podanego adresu ze schematem adresu ) b) Dane użytkownika - nieobowiązkowe: imię i nazwisko użytkownika nr telefonu użytkownika Następuje automatyczne wysłanie wiadomości na podany adres z potwierdzeniem rejestracji i unikalnym linkiem aktywacyjnym prowadzącym do formularza nadania hasła dla konta. System udostępnia graficzny wskaźnik siły hasła. Nadanie hasła do konta powoduje jego aktywację (rejestracja jest wtedy zakończona). Nieaktywowane konta będą usuwane automatycznie po 24 godzinach w celu uwolnienia loginu. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie będzie musiał zostać utworzony na koncie profil wnioskodawcy lub konto będzie musiało zostać powiązane z profilem innego konta. 12

13 Wymogi dotyczące haseł i bezpieczeństwa Nadawane hasło do konta musi mieć parametry zgodnie z rozporządzeniem MSWIA wydanym na podstawie UODO: hasło składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. System wymusza zmianę hasła co 30 dni. Hasła w bazie danych będą przechowywane w postaci hashowanej z wykorzystaniem mechanizmu soli (salt) - np. bcrypt. Do rozważenia dodanie mechanizmu pieprzu - pepper. System powinien zapewniać bezpieczeństwo przechowywanych danych i być wykonany z naciskiem na odporność na najczęstsze typy ataków (np. SQL Injection) Powiązane konta Użytkownik każdego konta wnioskodawcy, może opcjonalnie powiązać z profilem podmiotu/wnioskodawcy dla którego jest właścicielem dowolną ilość innych kont wnioskodawców (np. na potrzeby zewnętrznych firm lub własnych pracowników). Powiązanie odbywać się będzie poprzez wskazanie loginu innego istniejącego konta wnioskodawcy. System wyśle odpowiednie powiadomienie dla użytkownika powiązanego konta. Użytkownik właściciel profilu podmiotu/wnioskodawcy administruje uprawnieniami powiązanych kont na zasadzie kaskadowej, np.: przeniesienie pełnych praw do profilu (najwyższy poziom uprawnień z możliwością podłączania kolejnych użytkowników i zarządzania ich uprawnieniami); przyznanie prawa do odczytu/dodawania/edycji dokumentów (w podziale na ich rodzaje) na poziomie profilu podmiotu/wnioskodawcy. Przyznanie uprawnień na w/w poziomach skutkuje prawem do odczytu/dodawania/edycji wszystkich powiązanych z profilem dokumentów. Opcjonalnie użytkownik - właściciel profilu podmiotu/wnioskodawcy będzie mógł szczegółowo kontrolować uprawnienia powiązanych kont poprzez włączenie szczegółowej kontroli uprawnień powiązanego użytkownika, np.: przyznanie prawa do odczytu/dodawania/edycji dokumentów (w podziale na ich rodzaje) na poziomie wybranego projektu/projektów powiązanego z profilem podmiotu/wnioskodawcy (w przypadku istnienia w systemie więcej niż jednego projektu powiązanego z profilem); przyznanie prawa do odczytu/dodawania/edycji dokumentów (w podziale na ich rodzaje) na poziomie konkretnego dokumentu (w przypadku istnienia więcej niż jednego dokumentu powiązanego z projektem). Kolejne poziomy uprawnień dostępne będą w miarę pojawiania się projektów i dokumentów powiązanych z profilem podmiotu/wnioskodawcy i projektami. Utworzenie projektu powiązanego z profilem podmiotu/wnioskodawcy następować będzie w momencie rozpoczęcia wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku włączenia szczegółowej kontroli uprawnień rozpoczęcie wypełniania dokumentu przez powiązanego użytkownika z uprawnieniem do dodawania dokumentów skutkować będzie automatycznym nadaniem uprawnień do danego dokumentu. Uprawnienie takie użytkownik będzie posiadał do momentu odebrania go lub usunięcia powiązania użytkownika przez właściciela profilu. Użytkownik może usunąć powiązanie użytkownika ze swoim profilem co będzie równoznaczne z odebraniem wszelkich praw do dokumentów z nim powiązanych. 13

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Katowice, października 2015

Katowice, października 2015 Katowice, 29-30 października 2015 Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl. Przed rozpoczęciem pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym

Bardziej szczegółowo

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 2007-2013 2014-2020 Generator Wniosków Aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne Systemy informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Zielona Góra, 11.09.2015 r. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Katowice, Sierpień 2015r. Wersja 1.1 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymagania techniczne i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny SL 2014

Centralny System Informatyczny SL 2014 Centralny System Informatyczny SL 2014 1 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Generator wniosków o dofinansowanie www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wałbrzych 25 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.01-12-010/17 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 O Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL na lata 2014-2020 Katowice, 17 października 2016 r. 2 wersje systemu LSI RPO WSL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika LSI 2014+ zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Generator wniosków o dofinansowanie umożliwia przygotowywanie i edycję wniosków o dofinansowanie. Jest to pierwszy krok na drodze zmierzającej do otrzymania dofinansowania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu 1.1.1 PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 25.03.2009 KROK

Bardziej szczegółowo

(Wsparcie techniczne dla użytkowników HelpDesk) Wersja dokumentu: 1.0 1

(Wsparcie techniczne dla użytkowników HelpDesk) Wersja dokumentu: 1.0 1 Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu LSI2014EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Wsparcie techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym Niniejsza instrukcja opisuje czynności niezbędne do utworzenia oraz prawidłowego wypełniania przez Beneficjentów Wniosku

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

(Wsparcie techniczne dla użytkowników HelpDesk) Wersja dokumentu: 1.0 1

(Wsparcie techniczne dla użytkowników HelpDesk) Wersja dokumentu: 1.0 1 Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Wsparcie techniczne dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Spis treści Wstęp 1. Kto może korzystać z e-bok EWE?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego... 4 4. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r.

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r. ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP Warszawa, 26 marca 2010 r. spis treści część 1 wprowadzenie do ISI część 2 wspierane procesy biznesowe część 3 przegląd funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu SL2014 w realizacji projektów powiatowych urzędów pracy podstawowe informacje

Wykorzystanie systemu SL2014 w realizacji projektów powiatowych urzędów pracy podstawowe informacje 1 Wykorzystanie systemu SL2014 w realizacji projektów powiatowych urzędów pracy podstawowe informacje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca

Bardziej szczegółowo