ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)"

Transkrypt

1 Poznań, 11 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych związanych z komercjalizacją wynalazku nowych pochodnych stilbenu o wysokiej aktywności cytostatycznej. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) wartość szacunkowa zamówienia: poniżej euro 1. Informacje podstawowe Zamówienie związane jest z realizacją umowy nr UDA-POIG /10 o dofinansowanie projektu pt. "Stilbeny o wysokiej aktywności chemoprewencyjnej i cytostatycznej - wsparcie ochrony patentowej i komercjalizacja wynalazku, pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. 2. Zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ul. Fredry 10, Poznań REGON: NIP: bank: BH w Warszawie o/poznań Zamówienie realizuje: Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznań; ul. Fredry 10

2 Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: w sprawach formalnych: Igor Bartczak tel.: w sprawach merytorycznych: Jakub Różański tel.: Przedmiot zamówienia Opracowanie strony internetowej w technice responsive web design dla projektu realizowanego przez Wykonawcę wraz z zawartością merytoryczną i graficzną w języku polskim, angielskim i niemieckim. 4. Wymagania szczegółowe a) Strona internetowa powinna być zbudowana w oparciu o system zarządzania treścią (CMS) zainstalowany przez Wykonawcę na wskazanym przez Zamawiającego serwerze korzystającym z oprogramowania Apache, PHP i MySQL. Platforma CMS powinna zapewniać integralność i bezpieczeństwo informacji zapisanych na serwerze w stopniu uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionym. b) CMS musi umożliwiać Zamawiającemu łatwą i intuicyjną zmianę struktury graficznej i zawartości merytorycznej przygotowanej strony według własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji. Po ukończeniu zamówienia Wykonawca nada Zamawiającemu najwyższy poziom uprawnień administracyjnych umożliwiający zarządzanie wszystkimi modułami i komponentami platformy CMS. c) Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić szybkie i prawidłowe wyświetlanie treści elektronicznej przez najpopularniejsze przeglądarki stron www zainstalowane na dowolnych urządzeniach elektronicznych. Strona musi być poprawnie wyświetlana w najnowszych i wcześniejszych wersjach przeglądarek. d) Szablon strony internetowej powinien wykorzystywać języki HTML5 i CSS3. Preferowane są przewijane jednokolumnowe szablony stron wykorzystujące moduły pływającego menu oraz efekty paralaksy. e) Elementy graficzne szablonu strony muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, z uwzględnieniem informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz logotypów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG,

3 f) Wykonawca przedstawi min. 3 propozycje projektu graficznego strony, z których Zamawiający wybierze jeden. Projekty graficzne zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku treści elektronicznych, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron. Wszelkie działania Wykonawcy muszą uwzględniać cel Zamawiającego, jakim jest przekazanie przedmiotu wynalazku podmiotom zainteresowanym jego potencjalnym gospodarczym wykorzystaniem i/lub nabyciem praw do rozporządzania tym dobrem intelektualnym. 5. Termin wykonania zamówienia Zamówienie musi być wykonane do 30 czerwca 2015 r. 6. Warunki udziału w zamówieniu a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze załącznik nr 1 do SOPZ. b) Zamówienie może zostać udzielone tylko Wykonawcy będącemu przedsiębiorcą wpisanemu do CE- IDG lub KRS. 7. Sposób przygotowywania ofert a) Oferta musi zawierać wypełnione dokumenty: formularz oferty - załącznik nr 2 do SOPZ; b) Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. c) Każda strona złożonej oferty musi być parafowana. Wymagane jest spięcie kolejnych stron w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. d) Oferta, jak również oświadczenia i pozostałe załączniki, muszą być czytelnie podpisane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. e) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo - oryginał lub potwierdzona notarialnie kserokopia - określające zakres pełnomocnictwa i okres jego ważności. f) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

4 8. Cena oferty Cena oferty obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 9. Miejsce i termin składania ofert a) Oferty można składać: osobiście lub listownie w siedzibie Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym wg poniższego wzoru: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych ul. Fredry 10; Poznań Oferta: promocja projektu stilbeny elektronicznie - przesyłając na adres wiadomość zatytułowaną: Oferta: promocja projektu stilbeny, zawierającą załącznik będący skanem oferty. Warunkiem udzielenia zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oryginału przesłanych dokumentów. b) Ostatecznym terminem składania ofert jest 18 czerwca 2015 r., godz. 10:00. c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5 Załącznik nr 1 do SOPZ Umowa nr... zawarta w dniu... r. w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10 który reprezentują: Kanclerz mgr Bogdan Poniedziałek, Kwestor mgr Barbara Łakomiak, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a przedsiębiorstwem:..., REGON:..., NIP:..., które reprezentuje:..., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą; zważywszy, że Zleceniodawca zawarł z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę nr UDA- POIG /10 o dofinansowanie projektu pt. "Stilbeny o wysokiej aktywności chemoprewencyjnej i cytostatycznej - wsparcie ochrony patentowej i komercjalizacja wynalazku, pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R; została zawarta Umowa o następującej treści:

6 1. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania strony internetowej ww. projektu realizowanego przez Wykonawcę, w technice responsive web design wraz z zawartością merytoryczną i graficzną w języku polskim, angielskim i niemieckim. a) Strona internetowa zostanie zbudowana w oparciu o system zarządzania treścią (CMS) zainstalowany przez Wykonawcę na wskazanym przez Zamawiającego serwerze korzystającym z oprogramowania Apache, PHP i MySQL. Platforma CMS zapewni integralność i bezpieczeństwo informacji zapisanych na serwerze w stopniu uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionym. b) CMS umożliwi Zamawiającemu łatwą i intuicyjną zmianę struktury graficznej i zawartości merytorycznej przygotowanej strony według własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji. Po ukończeniu zamówienia Zamawiający uzyska najwyższy poziom uprawnień administracyjnych umożliwiający zarządzanie wszystkimi modułami i komponentami platformy CMS. c) Technologie użyte do budowy strony zapewnią szybkie i prawidłowe wyświetlanie treści elektronicznej przez najpopularniejsze przeglądarki stron www zainstalowane na dowolnych urządzeniach elektronicznych. Strona będzie poprawnie wyświetlana w najnowszych i wcześniejszych wersjach przeglądarek. d) Szablon strony internetowej będzie wykorzystywać języki HTML5 i CSS3. Preferowane są przewijane jednokolumnowe szablony stron wykorzystujące moduły pływającego menu oraz efekty paralaksy. e) Elementy graficzne szablonu strony będą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, z uwzględnieniem informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz logotypów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG, f) Wykonawca przedstawi min. 3 propozycje projektu graficznego strony, z których Zamawiający wybierze jeden. Projekty graficzne zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku treści elektronicznych, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron. 1. Czynności, o których mowa w ust. 1, muszą zostać wykonane w terminie do 30 czerwca 2015 r.

7 2. Prawa i obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone mu czynności z najwyższą starannością, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi w obrocie gospodarczym zwyczajami, a także z zachowaniem lojalności wobec Zamawiającego i troski o jego interesy materialne i niematerialne. 2. Wszelkie działania Wykonawcy muszą uwzględniać cel Zamawiającego, jakim jest przekazanie przedmiotu wynalazku podmiotom zainteresowanym jego potencjalnym gospodarczym wykorzystaniem i/lub nabyciem praw do rozporządzania tym dobrem intelektualnym. 3. Wykonawca zobowiązuje się także do: a) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań objętych przedmiotowym zamówieniem; b) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach, opóźnieniach i podjętych działaniach zaradczych; c) współpracy polegającej na kontaktach bezpośrednich (pisemnych, telefonicznych, mailowych); 3. Sposób porozumiewania się stron 1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne informacje związane z realizacją Umowy będą przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez wskazane osoby na następujące adresy Stron: a) Zamawiający: imię i nazwisko:... adres:... tel/fax: ; b) Wykonawca: imię i nazwisko:... adres:... tel/fax: Płatności 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie, wynikające ze złożonej oferty, w kwocie... zł (słownie:...).

8 4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia z wyjątkiem opłat urzędowych, sądowych, skarbowych i notarialnych. 5. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie rachunków wystawianych przez Wykonawcę, po zrealizowaniu każdego etapu zlecenia, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionego dokumentu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za dni zwłoki. 5. Odpowiedzialność 1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie. 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: a) niewykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40% wynagrodzenia podanego w 4 ust. 1; b) niedotrzymanie terminów, o których mowa w 1 ust. 5 w wysokości 40 % wynagrodzenia podanego w 4 ust Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności wynikających z wystawianych rachunków. 9. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. Poufność 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy i zobowiązuje się do jej ścisłego i bezterminowego przestrzegania również po rozwiązaniu Umowy. 2. Strony ustalają, iż dla potrzeb Umowy poufnymi informacjami nie będą informacje podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę oraz informacje, które Wykonawca ze względów ustawowych lub na podstawie odpowiednich zarządzeń jest zobowiązany ujawnić. 3. Wykonawca oświadcza, iż z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 nie ujawni poufnych informacji jakiejkolwiek osobie trzeciej, jej pracownikom, przedstawicielom lub doradcom. Nie wykorzysta poufnych informacji w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i innej działalności prowadzonej osobi-

9 ście lub przez inne podmioty gospodarcze, w których Wykonawca, jego współmałżonek, bliscy, pracownicy, przedstawiciele, doradcy, współpracownicy, osoby bliskie ww. osób lub ich pełnomocnicy, są udziałowcami lub członkami organów. Nie wykorzysta także tych informacji w świadczeniu lub wykonywaniu usług z tytułu jakiegokolwiek stosunku prawnego. 4. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: a) wykorzystania uzyskanych od Zamawiającego wszelkich informacji jedynie w celach realizacji postanowień Umowy; b) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony powierzonych sobie informacji przed bezprawnym wykorzystaniem, rozpowszechnieniem lub publikacją; c) nie kopiowania i nie powielania jakiejkolwiek informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby dla celów realizacji Umowy. 5. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, ale których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zamawiającemu. 8. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie dopuszczalne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. 3. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia Stron. 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy, będą podlegać rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

10 Załącznik nr 2 do SOPZ OFERTA do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (ul. Fredry 10, Poznań) Nazwa (Firma) Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Tel.: NIP:... REGON:... Bank Wykonawcy:... nr rachunku:... W nawiązaniu do zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi kontynuacji procedowania postępowania o udzielenie patentu w fazie europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych na wynalazek dotyczący nowych pochodnych stilbenu o wysokiej aktywności cytostatycznej, składamy poniższą ofertę: 1. Oferta obejmuje wykonanie wszelkich czynności opisanych w pkt. 3 i 4 SOPZ. 2. Zamówienie zostanie wykonane terminach wymienionych w pkt. 5 SOPZ. 3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:...zł (słownie:... zł). 4. Cena obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia wraz z kosztami usług zagranicznych kancelarii patentowych z wyjątkiem opłat urzędowych, sądowych, skarbowych, notarialnych oraz kosztów tłumaczeń. 5. Akceptujemy 30-dniowy termin płatności, liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionego rachunku. 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, akceptujemy zawarte w niej postanowienia i zobowiązujemy się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

11 8. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne informacje związane z realizacją Umowy będą przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez wskazaną poniżej osobę: Inne: miejsce i data podpis i pieczęć Wykonawcy (upoważnionego przedstawiciela)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 25 maja 2015 r. ZATWIERDZAM ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.

Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro. Umowa Nr zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo