Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1/2014 PRONABUD Sp. z o.o ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów ul. Brzoskwiniowa 7, os. Dworcowa III dz. nr ew. 1946/1 Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie Mszczonów ul. Dworcowa 1 Projektował: Krystyna Jankowska upr. bud. nr 17/84 w spec. architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej Opracował: Bogusława Szymańska Żyrardów, styczeń 2014 r. Egz. nr

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - stron 35 - Oświadczenie projektanta str. 3 - Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa str. 4 - Uprawnienia projektanta str. 5 6 I. Lokalizacja budynku Część graficzna str. 7 Część opisowa str. 8 Dokumentacja fotograficzna str. 9 II. Opis techniczny str Dane wstępne 2. Opis ogólny budynku 3. Sprawdzenie termoizolacyjności ścian zewnętrznych 4. Obliczenia warstwy docieplającej 5. Opis sposobu wykonania docieplenia metodą lekką III. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str IV. Część rysunkowa str Rys. Nr 1 - Sposób rozmieszczenia płyt izolacji termicznej w narożnikach budynku oraz przy otworach okiennych Rys. Nr 2 - Sposób rozmieszczenia kołków kotwiących i zaprawy klejowej Rys. Nr 3 - Wzmocnienie naroży i ościeży oraz zakłady siatki Rys. Nr 4 - Rozwiązanie dolnej krawędzi ocieplenia z wykorzystaniem listwy startowej Rys. Nr 5 - Rozwiązanie ocieplenia ościeża okiennego Rys. Nr 6 - Rozwiązanie ocieplenia podokiennika zewnętrznego Rys. Nr 7 - Rozwiązanie mocowania rynien Rys. Nr 8 - Konstrukcja daszku nad balkonami Rys. Nr 9 - Elewacja wejściowa Rys. Nr 10 - Elewacja balkonowa V. Projekt kolorystyki str Opis kolorystyki Rys. Nr 11 - Elewacja wejściowa Rys. Nr 12 - Elewacja balkonowa Rys. Nr 13 - Elewacje szczytowe - kolorystyka - kolorystyka - kolorystyka

3 Żyrardów dn r. Krystyna Jankowska zam. Żyrardów ul. F. de Girarda 8/38 upr. nr 17/84 Sk-ce OŚWIADCZENIE W oparciu o art.20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888) oświadczam, że przedstawiony projekt budowlany na : Ocieplenie ścian podłużnych i kolorystykę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzoskwiniowej 7 na działce nr ew. 1946/1 w Mszczonowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4 INFORMACJA do lokalizacji budynku Przedmiotem opracowania jest ocieplenie ścian podłużnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Mszczonowie przy ul. Brzoskwiniowej 7. Budynek zlokalizowany jest na działce nr ew. 1946/1. Budynek posiada 3 kondygnacji, z trzema klatkami schodowymi. Dane techniczne na podstawie dokumentacji: Posiada kształt prostokąta - 44,48 x 9,88 m. Powierzchnia zabudowy - 495,45 m 2. Kubatura ,64 m 3. Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie podobnych działek, użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Ściany podłużne budynku zostaną ocieplone metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianu. Z tytułu inwestycji zagospodarowanie działki nr ew. 1946/1 nie ulegnie zmianie. Obecnie na działkach zlokalizowane są następujące media: przyłącze energetyczne, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, przyłącze gazowe, kanalizacja deszczowa, kable telefoniczne. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie jest objęta wpływem eksploatacji górniczej. Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6 II/ OPIS TECHNICZNY 1. DANE WSTĘPNE 1.1 Podstawa opracowania - Umowa Nr 16/PB/2013 z dnia r. - Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na ocieplenie ścian podłużnych i kolorystkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 20 zlokalizowanego na osiedlu Dworcowa III przy ul. Brzoskwiniowej 7 w Mszczonowie. 1.3 Cel opracowania Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności ścian zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów poprzez zastosowanie ocieplenia metodą lekką mokrą zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB nr 334/96 i PN-EN ISO 6949 ( październik 1999 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r. i Dz. U. Nr 109 poz z 2004 r.). 1.4 Podstawa merytoryczna Projekt budowlany wykonano w oparciu o: - dokumentację i informacje uzyskane od inwestora, - wizję lokalną, - pomiary własne, - uzgodnienia z Inwestorem, i następujące przepisy: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), - polska norma PN-EN ISO-6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, - instrukcja ITB 334/02: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

7 2. OPIS OGÓLNY 2.1. Ogólna charakterystyka materiałowo-konstrukcyjna budynku mieszkalnego nr 20 na osiedlu Dworcowa III przy ul. Brzoskwiniowej 7 w Mszczonowie. Przedmiotowy budynek jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie. - Budynek 3 kondygnacyjny, zrealizowany w technologii tradycyjnej, - Oddany do użytkowania r. - Układ konstrukcyjny poprzeczny, system technologii: tradycyjny z prefabrykowanymi elementami stropów. - Wymiary zewnętrzne budynku (wg dokumentacji pierwotnej): długość 44,48 m, szerokość 9,88 m, wysokość 10,70 m. - Posiada 18 lokali w 3 klatkach schodowych, - Podpiwniczenie budynku %, - Kubatura budynku ,64 m 3 - Powierzchnia użytkowa - 936,00 m 2, - Fundamenty - monolityczne, wylewane żelbetowe ławy fundamentowe. - Ściany piwnic nośne z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowej 30 o grubości 38 cm. - Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych szczelinowe z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej 30 o grub. 38 cm. Ściany II piętra z bloczków PGS odm Ściany zewnętrzne szczytowe warstwowe, szczelinowe gr 50 cm: - warstwa konstrukcyjna grub. 38 cm z cegły ze szczeliną powietrzną, - warstwa izolacji termicznej grub. 3 cm, - pustka grub. 3 cm zalana zaprawą, - na zewnątrz ścianka z cegły grub. 6 cm. - Ściany zewnętrzne osłonowe parteru i I piętra gr. 41 cm, jak ściany szczytowe z zastosowaniem pustaków Max, a II piętra z bloczków PGS. Stan techniczny ścian podłużnych pozwala na ich ocieplenie z zastosowaniem metody lekkiej mokrej przy użyciu styropianu. - Stropy - z prefabrykowanych kanałowych płyt żelbetowych. - Schody podesty i biegi z prefabrykowanych systemowych elementów żelbetowych. - Stropodach z prefabrykowanych żelbetowych płyt panwiowych opartych na ścianach nośnych oraz we fragmentach na ażurowych ściankach z cegły, pokryty papą termozgrzewalną. - Balkony z żelbetowych płyt prefabrykowanych. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja elektryczna, Instalacja gazowa, Instalacja TVSat.

8 3. SPRAWDZENIE TERMOIZOLACYJNOŚCI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Obliczenia przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także normę PN-EN ISO 6946 z października 1999 roku Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania Zgodnie z podaną wyżej normą w obliczeniach współczynnika ciepła U k dla przegród należy uwzględniać mostki cieplne. Wartość U k oblicza się wg. wzoru: U k = Uc + U Zgodnie z załącznikiem krajowym NA do normy - U dla ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi wynosi 0,15 W/m 2 K ( tablica NA.1 ) 3.1 Ściana zewnętrzna osłonowa podłużna Do obliczeń przyjęto ścianę warstwową o grubości 41 cm z pustaka Max, warstwą styropianu i oblicówką z cegły pełnej λ 1= 0,36 W/mK λ 2= 0,045 W/mK λ 3= 0,82 W/mK λ 4= 0,77 W/mK d1= 0,29 m d2= 0,03 m d3= 0,03 m d4= 0,06 m Opory przejmowania ciepła dla ściany Ri + Re = 0,13 + 0,04 = 0,17 m 2 K/W Opór przewodzenia ciepła przez ścianę 0, 29 Rs = 0, ,03 0,04 + 0,03 0,82 + 0,06 0,77 Opór przenikania ciepła przez przegrodę R = 0,17 + 1,67= 1,84 m 2 K/W Współczynnik przenikania ciepła 1 1 U c = = = 0,543 W/m 2 K R 1, 84 U = U c + U = 1,67 m 2 K/W U dla ściany z otworami wynosi 0,15 W/m 2 K U = 0, ,15 = 0,693 W/m 2 K

9 Normowa wartość współczynnika przenikania U max dla ścian zewnętrznych o budowie warstwowej wynosi 0,25 W/m 2 K. U k = 0,693 W/m 2 K > U max = 0,25 W/m 2 K - ściana wymaga ocieplenia. 4. OBLICZENIE WARSTWY OCIEPLAJĄCEJ Docieplenie ścian omawianego budynku przewidziano ze styropianu. Obliczenie grubości warstwy ocieplającej przeprowadzono na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U dla ścian osłonowych podłużnych budynku. Wymagania izolacyjności cieplnej przegród związane z oszczędnością energii określają wartość U max, którą przyjęto z tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z późn. zmianami. Z powyższego rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wartość U max wynosi U max = 0,25 W/m 2 K 4.1 Ściana zewnętrzna podłużna osłonowa U ist = 0,693 W/m 2 K U max = 0,25 W/m 2 K 1 0,693 + do 1 = 0,04 0, 25 d o grubość warstwy ocieplenia ze styropianu λ o = 0,04 W/mK d o 0,12 m Obliczenie współczynnika U dla ściany po ociepleniu - styropianem grubości 12 cm 0,12 R = 1,84 + 0, U o = = R 4, 84 = 4,84 m 2 K/W = 0,207 W/m 2 K < 0,25 W/m 2 K. Wniosek: Maksymalny współczynnik jest spełniony przy zastosowaniu styropianu o grubości 12 cm.

10 5. OPIS SPOSOBU WYKONANIA DOCIEPLENIA - metoda lekka mokra 5.1 Zasady ogólne Ocieplenie ścian podłużnych budynku przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ściany bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: - warstwa styropianu o grubości 12 cm przyklejona za pomocą masy klejącej z dodatkowym zastosowaniem łączników mechanicznych - stanowiąca termoizolację, - siatka z włókna szklanego przyklejona masą klejącą - stanowiąca zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz spełniająca rolę zbrojenia układu, - tynk akrylowy stanowiący wykończenie układu oraz nadający elewacji walory estetyczne. Roboty ociepleniowe obejmują następujące etapy: - prace przygotowawcze, - naklejanie styropianu i wiercenie otworów na zakładanie łączników mechanicznych, - naklejenie siatki z włókna, - wykończenie warstwą tynkarską zewnętrznej elewacji, - wykonanie nowych obróbek, - uporządkowanie terenu. 5.2 Zakres ocieplenia Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przewiduje się ocieplenie ściany podłużnej wejściowej i balkonowej styropianem grubości 12 cm wg rysunków elewacji. Ocieplenie ścian podłużnych wykonać do poziomu 0,50 m poniżej terenu. Ocieplenie cokołów ścian szczytowych, ocieplonych wcześniej, wykonać również do poziomu 0,5 m poniżej terenu. Ocieplenie ścian balkonów (z obu stron) styropianem gr. 5 cm rozpoczynając od spodu płyty stropowej parteru. W ramach docieplenia należy wykonać dodatkowo następujący zakres prac : 1. Zdjęcie ze ścian wszelkich elementów np. anten telewizyjnych, tabliczek, uchwytów, daszków nad balkonami, demontaż istniejących krat z okienek piwnicznych, demontaż i montaż (po zakończeniu prac) regulatora pogodowego. 2. Wykonanie napraw fragmentów cokołów, elementów konstrukcji balkonowych (ściany boczne oraz czoła płyt stropowych). 3. Wykonanie napraw tynków ścian. 4. Wykonanie napraw i położenie tynku na siatce na spodach płyt stropowych balkonów. 5. Wymiana okien piwnicznych (25 szt. w tym cztery okna większe) oraz okien klatek schodowych (szt. 6) na okna wykonane z PCV. W związku z podniesieniem poziomu terenu przy ścianach budynku o około 15cm, należy pomniejszyć cztery duże okna piwniczne (podmurować otwory). Wymiary projektowanych okien 78 x 65 cm. 6. Wymiana okapników pod wszystkimi oknami (również piwnicznymi) na nowe z blachy stalowej powlekanej. 7. Wymiana metalowych skrzynek z zaworami czerpalnymi wody 2 szt. 8. Ocieplenie ościeży i podokienników okien w zależności od warunków (gr. około

11 2 3 cm). 9. Wykonanie nowych, uwzględniających pogrubienie ściany, obróbek blacharskich na ocieplonych ścianach podłużnych. 10. Demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich stropów nad kolumnami balkonów. 11. Demontaż i montaż nowych rynien i rur spustowych zmiana sposobu mocowania po odsunięciu od lica ściany o grubość ocieplenia. 12. Przełożenie włączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej. 13. Demontaż i montaż (po oczyszczeniu lub wymianie zardzewiałych elementów mocujących) zwodów pionowych (4 szt.) instalacji odgromowej. 14. Wykonanie remontu kominów (naprawa tynków, naprawa czapek nad kominami). 15. Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku i z boku wiatrołapów, po wcześniejszym podniesieniu poziomu terenu o około 15 cm, ze spadkiem od budynku, pozwalającym na odpływ wód opadowych. 16. Oczyszczenie i pomalowanie barierek balkonowych. 17. Wykonanie daszków nad balkonami prosta konstrukcja z płaskowników stalowych ocynkowanych, pokrycie blacha stalowa powlekana. 18. Drobne naprawy i malowanie wiatrołapów. 19. Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach 3 szt. (na drzwi z profili aluminiowych z samozamykaczem). 20. Malowanie ścian szczytowych. 5.3 Warunki wykonywania robót Wymagania techniczne dotyczące podłoża Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki ocieplającej do jego powierzchni, a więc powinno być nośne, stabilne, równe czyste i nienasiąkliwe. Przyczepność istniejących tynków należy sprawdzić przez opukiwanie młotkiem, odparzone fragmenty należy usunąć, oczyścić i zmyć wszelkie zapylenia i złuszczenia. Jeśli podłoże jest zbyt nasiąkliwe, należy je zagruntować np. emulsją UNI-GRUNT. Uzupełnić wszystkie fragmenty po zbitych tynkach i wszelkie nierówności przekraczające 1 cm stosując np. zaprawę cementową 1 : 3 z dodatkiem około 10 % kleju lateksowego ekstra ( w stosunku do masy cementu ). Przyklejanie ocieplenia można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni ściany Warunki atmosferyczne Roboty docieplające można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze nie niższej niż + 5 o C i nie wyższej niż + 25 o C. 5.4 Materiały Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków należy stosować materiały spełniające podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym zgodność z wymaganiami. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę.

12 5.4.1 Płyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianu samogasnącego EPS Fasada PN-EN 13163:2009, odpowiadające następującym wymaganiom : - wymiary - nie większe niż 50,0 cm x 100,0 cm ± 3 %, grubość 12 cm zgodna z projektem budowlanym, - struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, - powierzchnia płyt - szorstka po krojeniu z bloków, - krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, - wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kpa dla każdej próbki. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z w/w normą Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie-specyfikacja. Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres 4-6 tygodni od wyprodukowania Tkaniny zbrojące (siatka zbrojąca) Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaniny z włókna szklanego spełniające następujące wymagania: - wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku, - siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniejsza niż 125 dan, - tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, - pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P Dodatkowym zbrojeniem miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia są siatki pancerne (lub druga warstwa z siatki powierzchniowej) Kleje i masy klejące Do przyklejania płyt izolacji termicznej do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej do płyt należy stosować kleje i masy klejące przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża Do mocowania mechanicznego płyt styropianowych należy stosować kotwy stalowe w tulejach rozprężnych. Muszą być na tyle długie, by zapewnić mocowanie styropianu w warstwie konstrukcyjnej muru z pustaków na długości 5 6 cm. Biorąc pod uwagę grubość styropianu 14 cm, warstwę cegły grubości 6,5 cm, warstwę zaprawy i ocieplenia grubości 2x3 cm, łączniki powinny mieć długość około 32 cm. Łączniki powinny odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB lub aprobaty technicznej ITB Masy tynkarskie Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu metodą lekką - mokrą należy stosować masy i podkłady tynkarskie przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

13 Dla przedmiotowego budynku przewidziano tynk akrylowy o fakturze drobnego baranka. Kolorystykę ścian przedstawiono na rysunkach elewacji - rys. nr 11, 12, Opis technologii wykonywania robót Wykonanie robót ocieplających - metoda lekka mokra musi być wykonane zgodnie z INSTRUKCJĄ 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą i spełniać wszystkie jej zalecenia Przygotowanie podłoża Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian i przygotować je wg pkt oraz pkt Przymocowanie płyt ze styropianu do ściany Przed przystąpieniem do mocowania płyt ze styropianu należy wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w kilku 8-10 różnych miejscach. Pozwoli to po wykonaniu ręcznego odrywania próbki po 4 do 7 dniach na stwierdzenie, czy wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające. Podstawowym elementem mocującym płyty styropianu do ściany jest warstwa kleju lub masy klejącej. Nanosi się ją na powierzchnię płyty styropianu w postaci pasma obwodowego i kilka placków umieszczonych centralnie na płycie wg. Instrukcji 334/96 ITB. Ilość naniesionej masy klejowej powinna być taka, aby ok. 60 % powierzchni płyty przylegało do powierzchni ściany. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne jest istnienie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym. Elementem uzupełniającym mocowanie masą klejącą są kołki plastikowe rozporowe, które muszą być zakotwione w elemencie konstrukcyjnym prefabrykatu ściennego min. 5-6 cm. Rozmieszczenie kołków przedstawiono na rysunku nr 2. Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg. zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania Warstwa zbrojona Wykonanie rozpoczynamy od naciągnięcia na styropian warstwy masy klejącej za pomocą pacy zębatej. Następnie odcinamy potrzebnej długości pas siatki, wciskamy ją w kilku punktach w klej, po czym pacą zębatą dokładnie całą zatapiamy. Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 10 cm. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie występujących ościeży na całej głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na płycie kawałków siatki 20 x 35 cm wg. instrukcji ITB 334/96. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury.

14 5.5.4 Podkład tynkarski Podkład tynkarski nanosimy na podłoże wałkiem lub pędzlem. Zadaniem jego jest izolowanie od podłoża warstwy wierzchniej tynku pod względem chemicznym (zabezpieczenie przed występowaniem plam) oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym. Jest to warstwa hydrofobowa o drobnej ostrej fakturze. Stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje Wyprawa tynkarska Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. Prace te należy prowadzić w warunkach atmosferycznych opisanych w pkt Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. UWAGI! 1. Do ocieplenia ścian budynku należy zastosować system posiadający świadectwa, decyzje oraz aprobaty techniczne ITB dopuszczające go do stosowania do ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 2. Wszystkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej. 3. Należy zabezpieczyć wszystkie otwory okienne i drzwiowe przed ewentualnym uszkodzeniem. 4. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ budynek będzie eksploatowany. 5. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 6. Ponieważ wysokość budynku jest mniejsza niż 12m, to zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dn r. z późn. zmianami roboty dociepleniowe na tym budynku nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2.

15 III/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 10 lipca 2003 r.) 1. Lokalizacja robót - Przedmiotem budowy jest ocieplenie ścian podłużnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 20 zlokalizowanego w Mszczonowie przy ul. Brzoskwiniowa 7 (działka nr 1946/1). 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - Poza ocieplanym budynkiem brak. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wynikające z zagospodarowania działki nie występują. 4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy Ze względu na prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, w czasie realizacji robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na : - na stan rusztowań (nie można wykonywać robót z prowizorycznych pomostów), - otwory w ścianach zewnętrznych powinny być zabezpieczone ochronnymi barierami, - w czasie robót na wysokości robotnicy muszą być zaopatrzeni w pas ochronny i linkę, gdyż istnieje niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, - pomosty robocze wzniesione powyżej 1,0 m nad poziomem terenu winny być zabezpieczone barierami, - zachowanie szczególnej ostrożności przy pracy dźwigu (niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu), - roboty należy prowadzić z zachowaniem warunków bhp. Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowlanego zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracowników uwzględniającego specyfikę prowadzonych robót budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na : - prace prowadzone na wysokości ( wymagane badania lekarskie ), - prace prowadzone w sąsiedztwie dróg i ciągów pieszych, - prace prowadzone w sąsiedztwie infrastruktury podziemnej ( wodociąg, kanalizacja, gaz, elektryka itp. )

16 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401: Rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, Rozdział 9 Roboty na wysokościach, Rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie, Rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne, Rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne). 6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Należy prawidłowo wygrodzić i zabezpieczyć teren prowadzonych robót (szczególnie przy wejściach do budynku i balkonach) rozmieścić tablice ostrzegawcze, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pracownicy przed przystąpieniem do robót muszą otrzymać kaski i linki zabezpieczające. Osobę upoważnioną należy wyposażyć w telefon komórkowy i zapoznać z numerami telefonów do : - najbliższej jednostki ratowniczej, - straży pożarnej, - komisariatu policji.

17 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

18 V. PROJEKT KOLORYSTYKI Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 przy ul. Brzoskwiniowej 7 w Mszczonowie Opis techniczny Doboru kolorów ścian podłużnych dokonano wg. wzornika firmy Atlas, w uzgodnieniu z Inwestorem. Na rysunkach elewacji numerami w kółkach oznaczono niżej podane kolory z wzornika firmy Atlas: Kolorystyka ścian budynku w kolorze kremowo-brązowym (tynk akrylowy kolor brązowy nasycony) - fragmenty ścian wg oznaczeń na rysunkach (tynk akrylowy kolor kremowy) - fragmenty ścian wg oznaczeń na rysunkach i ściany wiatrołapów (tynk żywiczny w kolorze ciemnobrązowy) cokół. Konstrukcję balustrady pomalować w kolorze cokołu. Ściany balkonów wewnętrzne i zewnętrzne oraz czołowe płyty betonowe wg oznaczeń na rysunkach. Uwaga dla Wykonawcy! Przed przystąpieniem do malowania należy przedstawić Inwestorowi próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia. Za zgodą Inwestora można zastosować farby i faktury wg palety innego producenta.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPNICY I NWESTOR: GMINA KONOPNICA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY LOKALIZACJA : MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo