Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1/2014 PRONABUD Sp. z o.o ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów ul. Brzoskwiniowa 7, os. Dworcowa III dz. nr ew. 1946/1 Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie Mszczonów ul. Dworcowa 1 Projektował: Krystyna Jankowska upr. bud. nr 17/84 w spec. architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej Opracował: Bogusława Szymańska Żyrardów, styczeń 2014 r. Egz. nr

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - stron 35 - Oświadczenie projektanta str. 3 - Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa str. 4 - Uprawnienia projektanta str. 5 6 I. Lokalizacja budynku Część graficzna str. 7 Część opisowa str. 8 Dokumentacja fotograficzna str. 9 II. Opis techniczny str Dane wstępne 2. Opis ogólny budynku 3. Sprawdzenie termoizolacyjności ścian zewnętrznych 4. Obliczenia warstwy docieplającej 5. Opis sposobu wykonania docieplenia metodą lekką III. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str IV. Część rysunkowa str Rys. Nr 1 - Sposób rozmieszczenia płyt izolacji termicznej w narożnikach budynku oraz przy otworach okiennych Rys. Nr 2 - Sposób rozmieszczenia kołków kotwiących i zaprawy klejowej Rys. Nr 3 - Wzmocnienie naroży i ościeży oraz zakłady siatki Rys. Nr 4 - Rozwiązanie dolnej krawędzi ocieplenia z wykorzystaniem listwy startowej Rys. Nr 5 - Rozwiązanie ocieplenia ościeża okiennego Rys. Nr 6 - Rozwiązanie ocieplenia podokiennika zewnętrznego Rys. Nr 7 - Rozwiązanie mocowania rynien Rys. Nr 8 - Konstrukcja daszku nad balkonami Rys. Nr 9 - Elewacja wejściowa Rys. Nr 10 - Elewacja balkonowa V. Projekt kolorystyki str Opis kolorystyki Rys. Nr 11 - Elewacja wejściowa Rys. Nr 12 - Elewacja balkonowa Rys. Nr 13 - Elewacje szczytowe - kolorystyka - kolorystyka - kolorystyka

3 Żyrardów dn r. Krystyna Jankowska zam. Żyrardów ul. F. de Girarda 8/38 upr. nr 17/84 Sk-ce OŚWIADCZENIE W oparciu o art.20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888) oświadczam, że przedstawiony projekt budowlany na : Ocieplenie ścian podłużnych i kolorystykę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzoskwiniowej 7 na działce nr ew. 1946/1 w Mszczonowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4 INFORMACJA do lokalizacji budynku Przedmiotem opracowania jest ocieplenie ścian podłużnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Mszczonowie przy ul. Brzoskwiniowej 7. Budynek zlokalizowany jest na działce nr ew. 1946/1. Budynek posiada 3 kondygnacji, z trzema klatkami schodowymi. Dane techniczne na podstawie dokumentacji: Posiada kształt prostokąta - 44,48 x 9,88 m. Powierzchnia zabudowy - 495,45 m 2. Kubatura ,64 m 3. Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie podobnych działek, użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Ściany podłużne budynku zostaną ocieplone metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianu. Z tytułu inwestycji zagospodarowanie działki nr ew. 1946/1 nie ulegnie zmianie. Obecnie na działkach zlokalizowane są następujące media: przyłącze energetyczne, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, przyłącze gazowe, kanalizacja deszczowa, kable telefoniczne. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie jest objęta wpływem eksploatacji górniczej. Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6 II/ OPIS TECHNICZNY 1. DANE WSTĘPNE 1.1 Podstawa opracowania - Umowa Nr 16/PB/2013 z dnia r. - Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na ocieplenie ścian podłużnych i kolorystkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 20 zlokalizowanego na osiedlu Dworcowa III przy ul. Brzoskwiniowej 7 w Mszczonowie. 1.3 Cel opracowania Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności ścian zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów poprzez zastosowanie ocieplenia metodą lekką mokrą zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB nr 334/96 i PN-EN ISO 6949 ( październik 1999 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r. i Dz. U. Nr 109 poz z 2004 r.). 1.4 Podstawa merytoryczna Projekt budowlany wykonano w oparciu o: - dokumentację i informacje uzyskane od inwestora, - wizję lokalną, - pomiary własne, - uzgodnienia z Inwestorem, i następujące przepisy: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), - polska norma PN-EN ISO-6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, - instrukcja ITB 334/02: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

7 2. OPIS OGÓLNY 2.1. Ogólna charakterystyka materiałowo-konstrukcyjna budynku mieszkalnego nr 20 na osiedlu Dworcowa III przy ul. Brzoskwiniowej 7 w Mszczonowie. Przedmiotowy budynek jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie. - Budynek 3 kondygnacyjny, zrealizowany w technologii tradycyjnej, - Oddany do użytkowania r. - Układ konstrukcyjny poprzeczny, system technologii: tradycyjny z prefabrykowanymi elementami stropów. - Wymiary zewnętrzne budynku (wg dokumentacji pierwotnej): długość 44,48 m, szerokość 9,88 m, wysokość 10,70 m. - Posiada 18 lokali w 3 klatkach schodowych, - Podpiwniczenie budynku %, - Kubatura budynku ,64 m 3 - Powierzchnia użytkowa - 936,00 m 2, - Fundamenty - monolityczne, wylewane żelbetowe ławy fundamentowe. - Ściany piwnic nośne z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowej 30 o grubości 38 cm. - Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych szczelinowe z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej 30 o grub. 38 cm. Ściany II piętra z bloczków PGS odm Ściany zewnętrzne szczytowe warstwowe, szczelinowe gr 50 cm: - warstwa konstrukcyjna grub. 38 cm z cegły ze szczeliną powietrzną, - warstwa izolacji termicznej grub. 3 cm, - pustka grub. 3 cm zalana zaprawą, - na zewnątrz ścianka z cegły grub. 6 cm. - Ściany zewnętrzne osłonowe parteru i I piętra gr. 41 cm, jak ściany szczytowe z zastosowaniem pustaków Max, a II piętra z bloczków PGS. Stan techniczny ścian podłużnych pozwala na ich ocieplenie z zastosowaniem metody lekkiej mokrej przy użyciu styropianu. - Stropy - z prefabrykowanych kanałowych płyt żelbetowych. - Schody podesty i biegi z prefabrykowanych systemowych elementów żelbetowych. - Stropodach z prefabrykowanych żelbetowych płyt panwiowych opartych na ścianach nośnych oraz we fragmentach na ażurowych ściankach z cegły, pokryty papą termozgrzewalną. - Balkony z żelbetowych płyt prefabrykowanych. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja elektryczna, Instalacja gazowa, Instalacja TVSat.

8 3. SPRAWDZENIE TERMOIZOLACYJNOŚCI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Obliczenia przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także normę PN-EN ISO 6946 z października 1999 roku Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania Zgodnie z podaną wyżej normą w obliczeniach współczynnika ciepła U k dla przegród należy uwzględniać mostki cieplne. Wartość U k oblicza się wg. wzoru: U k = Uc + U Zgodnie z załącznikiem krajowym NA do normy - U dla ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi wynosi 0,15 W/m 2 K ( tablica NA.1 ) 3.1 Ściana zewnętrzna osłonowa podłużna Do obliczeń przyjęto ścianę warstwową o grubości 41 cm z pustaka Max, warstwą styropianu i oblicówką z cegły pełnej λ 1= 0,36 W/mK λ 2= 0,045 W/mK λ 3= 0,82 W/mK λ 4= 0,77 W/mK d1= 0,29 m d2= 0,03 m d3= 0,03 m d4= 0,06 m Opory przejmowania ciepła dla ściany Ri + Re = 0,13 + 0,04 = 0,17 m 2 K/W Opór przewodzenia ciepła przez ścianę 0, 29 Rs = 0, ,03 0,04 + 0,03 0,82 + 0,06 0,77 Opór przenikania ciepła przez przegrodę R = 0,17 + 1,67= 1,84 m 2 K/W Współczynnik przenikania ciepła 1 1 U c = = = 0,543 W/m 2 K R 1, 84 U = U c + U = 1,67 m 2 K/W U dla ściany z otworami wynosi 0,15 W/m 2 K U = 0, ,15 = 0,693 W/m 2 K

9 Normowa wartość współczynnika przenikania U max dla ścian zewnętrznych o budowie warstwowej wynosi 0,25 W/m 2 K. U k = 0,693 W/m 2 K > U max = 0,25 W/m 2 K - ściana wymaga ocieplenia. 4. OBLICZENIE WARSTWY OCIEPLAJĄCEJ Docieplenie ścian omawianego budynku przewidziano ze styropianu. Obliczenie grubości warstwy ocieplającej przeprowadzono na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U dla ścian osłonowych podłużnych budynku. Wymagania izolacyjności cieplnej przegród związane z oszczędnością energii określają wartość U max, którą przyjęto z tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z późn. zmianami. Z powyższego rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wartość U max wynosi U max = 0,25 W/m 2 K 4.1 Ściana zewnętrzna podłużna osłonowa U ist = 0,693 W/m 2 K U max = 0,25 W/m 2 K 1 0,693 + do 1 = 0,04 0, 25 d o grubość warstwy ocieplenia ze styropianu λ o = 0,04 W/mK d o 0,12 m Obliczenie współczynnika U dla ściany po ociepleniu - styropianem grubości 12 cm 0,12 R = 1,84 + 0, U o = = R 4, 84 = 4,84 m 2 K/W = 0,207 W/m 2 K < 0,25 W/m 2 K. Wniosek: Maksymalny współczynnik jest spełniony przy zastosowaniu styropianu o grubości 12 cm.

10 5. OPIS SPOSOBU WYKONANIA DOCIEPLENIA - metoda lekka mokra 5.1 Zasady ogólne Ocieplenie ścian podłużnych budynku przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ściany bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: - warstwa styropianu o grubości 12 cm przyklejona za pomocą masy klejącej z dodatkowym zastosowaniem łączników mechanicznych - stanowiąca termoizolację, - siatka z włókna szklanego przyklejona masą klejącą - stanowiąca zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz spełniająca rolę zbrojenia układu, - tynk akrylowy stanowiący wykończenie układu oraz nadający elewacji walory estetyczne. Roboty ociepleniowe obejmują następujące etapy: - prace przygotowawcze, - naklejanie styropianu i wiercenie otworów na zakładanie łączników mechanicznych, - naklejenie siatki z włókna, - wykończenie warstwą tynkarską zewnętrznej elewacji, - wykonanie nowych obróbek, - uporządkowanie terenu. 5.2 Zakres ocieplenia Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przewiduje się ocieplenie ściany podłużnej wejściowej i balkonowej styropianem grubości 12 cm wg rysunków elewacji. Ocieplenie ścian podłużnych wykonać do poziomu 0,50 m poniżej terenu. Ocieplenie cokołów ścian szczytowych, ocieplonych wcześniej, wykonać również do poziomu 0,5 m poniżej terenu. Ocieplenie ścian balkonów (z obu stron) styropianem gr. 5 cm rozpoczynając od spodu płyty stropowej parteru. W ramach docieplenia należy wykonać dodatkowo następujący zakres prac : 1. Zdjęcie ze ścian wszelkich elementów np. anten telewizyjnych, tabliczek, uchwytów, daszków nad balkonami, demontaż istniejących krat z okienek piwnicznych, demontaż i montaż (po zakończeniu prac) regulatora pogodowego. 2. Wykonanie napraw fragmentów cokołów, elementów konstrukcji balkonowych (ściany boczne oraz czoła płyt stropowych). 3. Wykonanie napraw tynków ścian. 4. Wykonanie napraw i położenie tynku na siatce na spodach płyt stropowych balkonów. 5. Wymiana okien piwnicznych (25 szt. w tym cztery okna większe) oraz okien klatek schodowych (szt. 6) na okna wykonane z PCV. W związku z podniesieniem poziomu terenu przy ścianach budynku o około 15cm, należy pomniejszyć cztery duże okna piwniczne (podmurować otwory). Wymiary projektowanych okien 78 x 65 cm. 6. Wymiana okapników pod wszystkimi oknami (również piwnicznymi) na nowe z blachy stalowej powlekanej. 7. Wymiana metalowych skrzynek z zaworami czerpalnymi wody 2 szt. 8. Ocieplenie ościeży i podokienników okien w zależności od warunków (gr. około

11 2 3 cm). 9. Wykonanie nowych, uwzględniających pogrubienie ściany, obróbek blacharskich na ocieplonych ścianach podłużnych. 10. Demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich stropów nad kolumnami balkonów. 11. Demontaż i montaż nowych rynien i rur spustowych zmiana sposobu mocowania po odsunięciu od lica ściany o grubość ocieplenia. 12. Przełożenie włączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej. 13. Demontaż i montaż (po oczyszczeniu lub wymianie zardzewiałych elementów mocujących) zwodów pionowych (4 szt.) instalacji odgromowej. 14. Wykonanie remontu kominów (naprawa tynków, naprawa czapek nad kominami). 15. Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku i z boku wiatrołapów, po wcześniejszym podniesieniu poziomu terenu o około 15 cm, ze spadkiem od budynku, pozwalającym na odpływ wód opadowych. 16. Oczyszczenie i pomalowanie barierek balkonowych. 17. Wykonanie daszków nad balkonami prosta konstrukcja z płaskowników stalowych ocynkowanych, pokrycie blacha stalowa powlekana. 18. Drobne naprawy i malowanie wiatrołapów. 19. Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach 3 szt. (na drzwi z profili aluminiowych z samozamykaczem). 20. Malowanie ścian szczytowych. 5.3 Warunki wykonywania robót Wymagania techniczne dotyczące podłoża Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki ocieplającej do jego powierzchni, a więc powinno być nośne, stabilne, równe czyste i nienasiąkliwe. Przyczepność istniejących tynków należy sprawdzić przez opukiwanie młotkiem, odparzone fragmenty należy usunąć, oczyścić i zmyć wszelkie zapylenia i złuszczenia. Jeśli podłoże jest zbyt nasiąkliwe, należy je zagruntować np. emulsją UNI-GRUNT. Uzupełnić wszystkie fragmenty po zbitych tynkach i wszelkie nierówności przekraczające 1 cm stosując np. zaprawę cementową 1 : 3 z dodatkiem około 10 % kleju lateksowego ekstra ( w stosunku do masy cementu ). Przyklejanie ocieplenia można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni ściany Warunki atmosferyczne Roboty docieplające można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze nie niższej niż + 5 o C i nie wyższej niż + 25 o C. 5.4 Materiały Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków należy stosować materiały spełniające podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym zgodność z wymaganiami. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę.

12 5.4.1 Płyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianu samogasnącego EPS Fasada PN-EN 13163:2009, odpowiadające następującym wymaganiom : - wymiary - nie większe niż 50,0 cm x 100,0 cm ± 3 %, grubość 12 cm zgodna z projektem budowlanym, - struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, - powierzchnia płyt - szorstka po krojeniu z bloków, - krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, - wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kpa dla każdej próbki. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z w/w normą Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie-specyfikacja. Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres 4-6 tygodni od wyprodukowania Tkaniny zbrojące (siatka zbrojąca) Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaniny z włókna szklanego spełniające następujące wymagania: - wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku, - siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniejsza niż 125 dan, - tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, - pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P Dodatkowym zbrojeniem miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia są siatki pancerne (lub druga warstwa z siatki powierzchniowej) Kleje i masy klejące Do przyklejania płyt izolacji termicznej do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej do płyt należy stosować kleje i masy klejące przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża Do mocowania mechanicznego płyt styropianowych należy stosować kotwy stalowe w tulejach rozprężnych. Muszą być na tyle długie, by zapewnić mocowanie styropianu w warstwie konstrukcyjnej muru z pustaków na długości 5 6 cm. Biorąc pod uwagę grubość styropianu 14 cm, warstwę cegły grubości 6,5 cm, warstwę zaprawy i ocieplenia grubości 2x3 cm, łączniki powinny mieć długość około 32 cm. Łączniki powinny odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB lub aprobaty technicznej ITB Masy tynkarskie Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu metodą lekką - mokrą należy stosować masy i podkłady tynkarskie przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

13 Dla przedmiotowego budynku przewidziano tynk akrylowy o fakturze drobnego baranka. Kolorystykę ścian przedstawiono na rysunkach elewacji - rys. nr 11, 12, Opis technologii wykonywania robót Wykonanie robót ocieplających - metoda lekka mokra musi być wykonane zgodnie z INSTRUKCJĄ 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą i spełniać wszystkie jej zalecenia Przygotowanie podłoża Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian i przygotować je wg pkt oraz pkt Przymocowanie płyt ze styropianu do ściany Przed przystąpieniem do mocowania płyt ze styropianu należy wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w kilku 8-10 różnych miejscach. Pozwoli to po wykonaniu ręcznego odrywania próbki po 4 do 7 dniach na stwierdzenie, czy wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające. Podstawowym elementem mocującym płyty styropianu do ściany jest warstwa kleju lub masy klejącej. Nanosi się ją na powierzchnię płyty styropianu w postaci pasma obwodowego i kilka placków umieszczonych centralnie na płycie wg. Instrukcji 334/96 ITB. Ilość naniesionej masy klejowej powinna być taka, aby ok. 60 % powierzchni płyty przylegało do powierzchni ściany. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne jest istnienie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym. Elementem uzupełniającym mocowanie masą klejącą są kołki plastikowe rozporowe, które muszą być zakotwione w elemencie konstrukcyjnym prefabrykatu ściennego min. 5-6 cm. Rozmieszczenie kołków przedstawiono na rysunku nr 2. Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg. zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania Warstwa zbrojona Wykonanie rozpoczynamy od naciągnięcia na styropian warstwy masy klejącej za pomocą pacy zębatej. Następnie odcinamy potrzebnej długości pas siatki, wciskamy ją w kilku punktach w klej, po czym pacą zębatą dokładnie całą zatapiamy. Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 10 cm. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie występujących ościeży na całej głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na płycie kawałków siatki 20 x 35 cm wg. instrukcji ITB 334/96. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury.

14 5.5.4 Podkład tynkarski Podkład tynkarski nanosimy na podłoże wałkiem lub pędzlem. Zadaniem jego jest izolowanie od podłoża warstwy wierzchniej tynku pod względem chemicznym (zabezpieczenie przed występowaniem plam) oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym. Jest to warstwa hydrofobowa o drobnej ostrej fakturze. Stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje Wyprawa tynkarska Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. Prace te należy prowadzić w warunkach atmosferycznych opisanych w pkt Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. UWAGI! 1. Do ocieplenia ścian budynku należy zastosować system posiadający świadectwa, decyzje oraz aprobaty techniczne ITB dopuszczające go do stosowania do ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 2. Wszystkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej. 3. Należy zabezpieczyć wszystkie otwory okienne i drzwiowe przed ewentualnym uszkodzeniem. 4. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ budynek będzie eksploatowany. 5. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 6. Ponieważ wysokość budynku jest mniejsza niż 12m, to zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dn r. z późn. zmianami roboty dociepleniowe na tym budynku nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2.

15 III/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 10 lipca 2003 r.) 1. Lokalizacja robót - Przedmiotem budowy jest ocieplenie ścian podłużnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 20 zlokalizowanego w Mszczonowie przy ul. Brzoskwiniowa 7 (działka nr 1946/1). 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - Poza ocieplanym budynkiem brak. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wynikające z zagospodarowania działki nie występują. 4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy Ze względu na prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, w czasie realizacji robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na : - na stan rusztowań (nie można wykonywać robót z prowizorycznych pomostów), - otwory w ścianach zewnętrznych powinny być zabezpieczone ochronnymi barierami, - w czasie robót na wysokości robotnicy muszą być zaopatrzeni w pas ochronny i linkę, gdyż istnieje niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, - pomosty robocze wzniesione powyżej 1,0 m nad poziomem terenu winny być zabezpieczone barierami, - zachowanie szczególnej ostrożności przy pracy dźwigu (niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu), - roboty należy prowadzić z zachowaniem warunków bhp. Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowlanego zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracowników uwzględniającego specyfikę prowadzonych robót budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na : - prace prowadzone na wysokości ( wymagane badania lekarskie ), - prace prowadzone w sąsiedztwie dróg i ciągów pieszych, - prace prowadzone w sąsiedztwie infrastruktury podziemnej ( wodociąg, kanalizacja, gaz, elektryka itp. )

16 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401: Rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, Rozdział 9 Roboty na wysokościach, Rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie, Rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne, Rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne). 6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Należy prawidłowo wygrodzić i zabezpieczyć teren prowadzonych robót (szczególnie przy wejściach do budynku i balkonach) rozmieścić tablice ostrzegawcze, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pracownicy przed przystąpieniem do robót muszą otrzymać kaski i linki zabezpieczające. Osobę upoważnioną należy wyposażyć w telefon komórkowy i zapoznać z numerami telefonów do : - najbliższej jednostki ratowniczej, - straży pożarnej, - komisariatu policji.

17 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

18 V. PROJEKT KOLORYSTYKI Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 przy ul. Brzoskwiniowej 7 w Mszczonowie Opis techniczny Doboru kolorów ścian podłużnych dokonano wg. wzornika firmy Atlas, w uzgodnieniu z Inwestorem. Na rysunkach elewacji numerami w kółkach oznaczono niżej podane kolory z wzornika firmy Atlas: Kolorystyka ścian budynku w kolorze kremowo-brązowym (tynk akrylowy kolor brązowy nasycony) - fragmenty ścian wg oznaczeń na rysunkach (tynk akrylowy kolor kremowy) - fragmenty ścian wg oznaczeń na rysunkach i ściany wiatrołapów (tynk żywiczny w kolorze ciemnobrązowy) cokół. Konstrukcję balustrady pomalować w kolorze cokołu. Ściany balkonów wewnętrzne i zewnętrzne oraz czołowe płyty betonowe wg oznaczeń na rysunkach. Uwaga dla Wykonawcy! Przed przystąpieniem do malowania należy przedstawić Inwestorowi próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia. Za zgodą Inwestora można zastosować farby i faktury wg palety innego producenta.

68/2013 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 25 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE 44 Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Audytem Energetycznym budynku S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r.

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 106/2015 REB V Nr 16/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji: Remont budynku Świetlicy Wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską

Nazwa inwestycji: Remont budynku Świetlicy Wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Nazwa inwestycji: Remont budynku Świetlicy Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INWESTOR: GMINA RZĄŚNIK UL. JESIONOWA 3 07-205 RZĄŚNIK OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI DOCIEPLENIE ŚCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU Nr 36 WRAZ Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ Adres budowy: : DOMY WCZASOWE WAM Sp. z o.o. ODDZIAŁ RYNIA ul. Wczasowa 59 05-125

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m

PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES: SŁUPSK UL. ZAMKOWA 7 DZIAŁKA NR: 558/1, Obręb 13 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ZAMKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 15 W STALOWEJ WOLI Adres: STALOWA WOLA UL. OBROŃCÓW

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zabudowa loggii zlokalizowanych nad wejściem do budynku przy ul. Dunikowskiego 11 w Gliwicach (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń) Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ. SYSTEMEM TURBO firmy KREISEL BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ. SYSTEMEM TURBO firmy KREISEL BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ SYSTEMEM TURBO firmy KREISEL BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. GENERAŁA ORLICZ DRESZERA 20 W LUBARTOWIE ORAZ ROZBIÓRKI I PRZEBUDOWY KOMINÓW Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Temat: Inwestor: Projekt:

Temat: Inwestor: Projekt: 2 Temat: Inwestor: Projekt: Docieplenie ścian Gmachu Głównego i Pawilonów Dydaktycznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku działka nr ewid. 221/20, 221/9 Politechnika Warszawska Filia w Płocku Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Temomodernizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków,,b,,,c Domu Pomocy Społecznej :Borówek, gm.

Projekt budowlany. Temomodernizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków,,b,,,c Domu Pomocy Społecznej :Borówek, gm. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt budowlany Temomodernizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków,,b,,,c Domu Pomocy Społecznej w Borówku, gm. Bielawy Lokalizacja Inwestor Projektant: :Borówek,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych M.M. Mariusz Mołczan 67-100 Nowa Sól, ul. Kręta 17c NIP 925-103-98-08 REGON 080139780 PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Usług Projektowych M.M. Mariusz Mołczan 67-100 Nowa Sól, ul. Kręta 17c NIP 925-103-98-08 REGON 080139780 PROJEKT BUDOWLANY Biuro Usług Projektowych M.M. Mariusz Mołczan 67-100 Nowa Sól, ul. Kręta 17c NIP 925-103-98-08 REGON 080139780 PROJEKT BUDOWLANY termomodernizacji elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku EGZ. 01 001 PROJEKT BUDOWLANY Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku ARDES INWESTYCJI 38-600 Lesko dz. nr 899 INWESTOR FAZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LESKO M, OBRĘB: 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny roboty remontowo - budowlane dachu, łącznie z przebudową kominów i remont elewacji.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Kajetan Woźniak BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków Tel./fax: (012) 359-54-02, NIP 818-16-76-661 Projekt: MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo