SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 1

2 Strona pusta Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 2

3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.01. T T T T.02. T T T T T T T T ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI (TORÓW, ROZJAZDÓW, SKRZYŻOWAŃ) BUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ BUDOWA NAWIERZCHNI ROZJAZDY ROBOTY PODTORZOWE ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY ROBOTY ZIEMNE PRZEKOPOWO - NASYPOWE, STABILIZACJA PODŁOŻA GEOSYNTETYKAMI (CIENKIE POKRYCIA OCHRONNE) WARSTWY OCHRONNE - POKRYCIA OCHRONNE Z GRUNTÓW MINERALNYCH WZMOCNIENIE SKARPY LUB ZBOCZA KONSTRUKCJĄ OPOROWĄ Z GRUNTU GWOŹDZIOWANEGO MATY ANTYWIBRACYJNE GEOSIATKA KOMÓRKOWA W KONSTRUKCJACH SKARP GABIONY T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE UMOCNIENIE ROWÓW OTWARTYCH ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI T KARCZOWANIE KRZEWÓW I PRZYCIĘCIE KONARÓW DRZEW T HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW, T ROWY T USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW T ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI PRZEJAZDÓW T NAWIERZCHNIE NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH Z PŁYT CBP I ASFALTOWE T ZABUDOWA PRZEJAZDU Z PŁYT TYPU MIROSŁAW T OGRODZENIA T PERONY T ROZBIÓRKI T ODPŁASZACZE ODBLASKOWE T OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY T KOLEJOWE WSKAŹNIKI OGÓLNOEKSPLOATACYJNE T.04. T T ROBOTY ODWODNIENIOWE ROBOTY ZIEMNE DRENAŻ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 3

4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 4

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE - UMOCNIENIE ROWÓW OTWARTYCH ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWiORB 1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY NORMY Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 5

6 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót umacniania rowów ziemnych otwartych elementami prefabrykowanymi i, spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG lub europejskich aprobat Zakres stosowania STWiORB. Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na równi stacyjnej i szlakach kolejowych Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na umacniania rowów ziemnych otwartych elementami prefabrykowanymi Podstawowe określenia. Podstawowe określenia podane zostały w STWiORB - Część G - Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z T pkt MATERIAŁY. Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały: element odwodnieniowy ożebrowany płytki, żelbetowe korytko ożebrowane głębokie bez zamka lub z zamkiem, żelbetowe korytko asymetryczne oporowe ożebrowane bez zamka lub z zamkiem, obsypka z gruboziarnistego żwiru, gruntu spoistego, geosyntetyk, Wszystkie wyroby betonowe powinny odpowiadać normie wskazanej w pkt. 10 [35] i powinny posiadać trwałe cechy zgodności. 3. SPRZĘT. Przewidywany sprzęt. żurawik, sprzęt ręczny inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania. 4. TRANSPORT. samochód skrzyniowy. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 6

7 5. WYKONANIE ROBÓT. Umocnienia rowu muszą być szczelne na odcinkach, na których infiltrujące z rowów wody mogą naruszyć stateczność podtorza. Umocnienia rowu powinny być odporne na czynniki destrukcyjne takie jak obciążenia, woda, mróz, chemikalia, zanieczyszczenia stałe. Rowy należy umacniać korytkami płytkimi. W wyjątkowych przypadkach, lokalnie, na krótkich odcinkach zbliżeń do granicy własności bądź braku miejsca spowodowanego innymi ograniczeniami terenowymi dopuszcza się stosowanie korytek głębokich. Korytka należy posadowić na warstwie zagęszczonego piasku lub żwiru grubości cm w zależności od zabudowanego korytka i zgodnie z dokumentacją projektową. Wolne przestrzenie pomiędzy korytkiem a przekopem należy wypełnić materiałem filtracyjnym zasypką nie wrażliwą na mróz, przepuszczalną zgodnie z przepisem podanym w pkt. 10 [14], który stanowi piasek lub żwir oraz ubity grunt spoisty zgodnie z dokumentacja techniczną. Dla korytek głębokich otwory technologiczne należy osłonić od zewnątrz arkuszami geowłókniny, a styki korytek obłożyć paskami geowłókniny. Jeśli na styku z gruntem podtorza nie będzie filtracji, zasypkę należy oddzielić włókniną spełniającą warunki zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisie podanym w pkt. 10 [14] załącznik 7. W przypadku zabudowy elementów odwodnieniowych z zamkiem, nie zachodzi konieczność uszczelniania styków geowłókniną. Po wykonaniu robót ziemnych należy wyprofilować skarpy boczne w kształcie określonym w dokumentacji projektowej oraz z nadaniem określonego spadku podłużnego. Następnie układać elementy odwodnieniowe, dbając o utrzymanie projektowanych pochyleń rowu. Korytka płytkie należy układać ręcznie, zaś typu głębokiego ożebrowane równoboczne jak i asymetryczne oporowe ożebrowane przy pomocy żurawika. Styki i otwory korytek głębokich obłożyć paskami i arkuszami gewłókniny. Przestrzenie między wykopem a elementem odwodnieniowym należy wypełnić ubitym gruntem spoistym i gruboziarnistym żwirem zgodnie z dokumentacją projektową i załączonym rysunkiem konstrukcyjnym. W przypadku zastosowania elementów odwodnieniowych głębokich z zamkiem nie zachodzi konieczność uszczelniania styków geowłókniną. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Kontrolę materiałów i prefabrykatów przeprowadzić należy przed ich wbudowaniem w podtorze w odniesieniu do dokumentacji technicznej i zgodności z przedmiotowymi normami. W przypadku braku stosownych, wymaganych przepisami norm lub innych dokumentów, stwierdzających ich dobre właściwości użytkowe decyzję podejmuje Inżynier po wykonaniu badań stwierdzających przydatność i dalsze postępowanie z nimi z zapisem w dzienniku budowy. Wykonanie kontroli jakościowej materiałów i prefabrykatów jest obowiązkiem producenta zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdz. 6 par. 33. Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: jakość użytych materiałów; położenie elementów w płaszczyźnie poziomej i pionowej, dokładność ułożenia, jakość wykonanych połączeń, uporządkowanie terenu wokół. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 7. OBMIAR ROBÓT. jednostką obmiaru jest m umocnionego rowu. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 7

8 8. ODBIÓR ROBÓT. Odbiór robót należy wykonać zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdział 6 par. 39, 40. Zabudowa elementów odwodnienia podlega zasadom odbioru końcowego. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płaci się za m umocnienia rowu. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz i Nr 170 poz z późniejszymi zmianami. [2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) Dz. U. z 2007r Nr 16, poz. 94 z późniejszymi zmianami. [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. [4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249 poz [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r., w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Dz. U. Nr 175 poz.1706 z 2003 r. [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz z 2001 r. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz z 2003 r. [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U 80 poz. 563 z 2006r [10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 r. [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r. [13] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [14] Id-3 (D-4) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, [15] Instrukcja D19 - O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej". [16] Instrukcja techniczna G-3 GUGiK - Geodezyjna obsługa inwestycji. [17] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200km/h (dla taboru konwencjonalnego )/ 250 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 8

9 km/h ( dla taboru z wychylnym pudłem) wprowadzone uchwałą Zarządu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r. [18] Warunki odbioru prac modernizacyjnych obiektów i urządzeń na linii kolejowej E-20, zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Generalnego PKP w dniu 25 maja 1995 r. - przyjęte do stosowania w przedmiotowej umowie. [19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupełniające z dnia r. znowelizowane dnia r. [20] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r. z późn. zmianami [21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami. [22] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity). Dz. U. 39 poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi zmianami. [23] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach" oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. nr 100 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami. [24] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r. [25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz z 2001 r. [26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bodącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r. [27] Uchwała nr 54/2009 Zarządu PKP PLK SA z dnia w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. z 2005r Nr 239 poz z późniejszymi zmianami. [28] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 239 poz z 2005 r. z późniejszymi zmianami. [29] Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz z 2003 r. [30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zmianami. [31] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r. [32] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów w sprawie jakości ziemi Dz. U. Nr 165 poz [33] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). [34] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Dz. U. nr 58 poz. 405 z 2006r [35] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z NORMY. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 9

10 [36] BN-79/ Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wyposażenia obiektów kolejowych. Wymagania i badania. [37] PN-69/K Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. [38] BN-88/ Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. [39] PN-88/B Grunty budowlane badanie próbek gruntu. [40] PN-B Roboty ziemne. Wymagania ogólne. [41] PN-B Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka. z dnia 16 luty 1996 r. (Uchwała 4/96-0) - niesort. [42] BN-77/ : Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. [43] PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych. [44] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. [45] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. [46] PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 10

11 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T KARCZOWANIE KRZEWÓW I PRZYCIĘCIE KONARÓW DRZEW 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWiORB 1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY NORMY Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 11

12 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót towarzyszących - karczowanie spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG lub europejskich aprobat Zakres stosowania STWiORB. Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na równi stacyjnej i szlakach kolejowych Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót towarzyszących polegających na karczowaniu krzewów i przycinaniu konarów drzew Podstawowe określenia. Podstawowe określenia podane zostały w STWiORB - Część G - Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z T pkt MATERIAŁY. Nie występują. 3. SPRZĘT. Przewidywany sprzęt: motorowa piła łańcuchowa, spycharka gąsienicowa, inny niezbędny do wykonania zadania. 4. TRANSPORT. Przewidywany transport: ciągnik kołowy, przyczepa dłużycowa, przyczepa skrzyniowa. 5. WYKONANIE ROBÓT. Usunięcie roślinności (darniny, krzewów) z gleby oraz istniejących budowli i instalacji należy wykonać wg wskazań w dokumentacji projektowej. Mechaniczne karczowanie krzewów polega na wywróceniu lub wyrwaniu z korzeniami poszycia i krzewów za pomocą spycharki, ręcznym odrąbaniu korzeni i gałęzi, przesunięciu lub odniesieniu wraz z ułożeniem drągowiny, gałęzi i krzewów w stosy, usunięciu pozostałości po karczowaniu wraz ze spaleniem. Przycięcie konarów drzew - mechaniczne. Materiały po ścięciu i karczowaniu załadować i wyładować w stosy, we wskazanym miejscu używając do tego celu ciągnika kołowego, przyczepy dłużycowej, przyczepy skrzyniowej oraz jeśli zajdzie potrzeba wciągarki ręcznej. Odzyskane drewno z terenów należących do PKP PLK S.A tymczasowo składować na terenie PKP, a później odwieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. Gałęzie i odpady do zagospodarowania przez Wykonawcę robót. Materiał drzewny nie należący do PKP PLK należy przekazać właścicielowi po uzgodnieniu warunków składowania i ewentualnych przewozów. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 12

13 Teren po wykarczowaniu powinien być dokładnie oczyszczony z pozostałości w postaci korzeni, gałęzi i kory z ewentualnym ich spaleniem, a wykop zasypany i zagęszczony do I S min = 0,95 (wg normy podanej w pkt. 10 [32] - metodą porównywania poszczególnych wyników pomiarów). Zagospodarowanie odpadów zgodnie z T pkt. 2. Wykonawca powinien upewnić się, czy na karczowanie krzewów i przycięcie drzew została wydana zgoda odpowiednich organów. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Wymagania dla karczowania i przycięcia konarów drzew podano w pkt. 5. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę czy teren po karczowaniu został należycie oczyszczony i nie występują dodatkowe utrudnienia w postaci wcześniej nie zlokalizowanych urządzeń. 7. OBMIAR ROBÓT. jednostką obmiaru dla karczowania krzewów jest 1 ha", jednostką obmiaru dla wywożenia gałęzi 1 mp". jednostką obmiaru przycięcia konarów drzew jest 1 szt.. 8. ODBIÓR ROBÓT. Ścinanie krzewów i przycięcie konarów drzew podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ceny zawierają wszystkie czynności wymienione w punkcie "Wykonanie robót niniejszej STWiORB obejmującym wykonanie robót oraz zakup, transport i składowanie materiałów. Płaci się za 1 ha " wykarczowanych krzewów i 1 szt. przyciętych drzew. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r Nr 156 poz i Nr 170 poz z późniejszymi zmianami. [2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity). Dz. U. z 2007r Nr 116 poz. 94 z późniejszymi zmianami. [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz z 2001 r. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz z 2003 r. [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U 80 poz. 563 z 2006r [7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 r. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 13

14 [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r. [10] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [11] Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, [12] Instrukcja D19 - O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej". [13] Instrukcja techniczna G-3 GUGiK - Geodezyjna obsługa inwestycji. [14] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200km/h (dla taboru konwencjonalnego )/ 250 km/h ( dla taboru z wychylnym pudłem) wprowadzone uchwałą Zarządu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r. [15] Warunki odbioru prac modernizacyjnych obiektów i urządzeń na linii kolejowej E-20, zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Generalnego PKP w dniu 25 maja 1995 r. - przyjęte do stosowania w przedmiotowej umowie. [16] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupełniające z dnia r. znowelizowane dnia r. [17] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r. z późn. zmianami [18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami. [19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007r Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami. [20] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach" oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami. [21] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r. [22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz z 2001 r. [23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r. [24] Uchwała nr 54/2009 Zarządu PKP PLK SA z dnia w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. z 2005 Nr 239 poz z późniejszymi zmianami. [25] Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz z 2003 r. [26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zmianami. [27] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. [28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Dz. U. nr 58 poz. 405 z 2006r [29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z 2008 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 14

15 10.2. NORMY. [30] PN-69/K Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. [31] BN-88/ Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania. [32] PN-88/B Grunty budowlane badanie próbek gruntu. [33] PN-B Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 15

16 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW, DARNIOWANIE, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWiORB 1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY NORMY Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 16

17 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót towarzyszących - humusowanie, spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG lub europejskich aprobat Zakres stosowania STWiORB. Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na równi stacyjnej i szlakach kolejowych Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót towarzyszących polegających na humusowaniu i obsianiu nasionami traw Podstawowe określenia. Podstawowe określenia podane zostały w STWiORB - Część G - Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z T pkt MATERIAŁY. warstwa ziemi urodzajnej (humusu), zawierającego co najmniej 2% części organicznych (norma podana w pkt. 10 [33] i [34]), o grubości po zagęszczeniu i moletowaniu (proces umożliwiający dogęszczanie ziemi urodzajnej i wytworzenia bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni) 10 cm, a w przypadku pokrycia biowłókniną 1-2 cm. nasiona traw oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych, byliny w ilości 20g/m 2 do 30g/m 2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania norm podanych w pkt. 10 [33] i [34]. Nasiona roślin powinny spełniać wymagania normy [wskazanej w pkt. 10 [32] i [33] darnina - pobrana w okolicach, w których wegetacja odpowiada miejscu ułożenia - zwięzła i świeża, drewno na kołki elementy betonowe prefabrykowane ażurowe. Pozyskaną ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości do 2 m i obsiać mieszanką traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok. Wszystkie wyroby betonowe powinny odpowiadać normie wskazanej w pkt. 10 [44] i powinny posiadać trwałe cechy zgodności. 3. SPRZĘT. Przewidywany sprzęt: ewentualnie walce gładkie, żebrowane lub ryflowane, wibratory samobieżne, ew. sprzęt do podwieszania i podciągania, żuraw samochodowy ubijaki o ręcznym prowadzeniu, cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 17

18 inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania. 4. TRANSPORT. Dowolne środki transportu kołowego, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 5. WYKONANIE ROBÓT. Humusowanie i obsianie nasionami traw. Na ukształtowanych skarpach humusowanie powinno być wykonane od górnej krawędzi skarpy do jej krawędzi dolnej. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać górnej krawędzi skarpy nasypu lub przekopu (norma podana w pkt. 10 [38]), grubości 10 cm po moletowaniu zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonać rowki poziome lub pod kątem 30 do 45 o gł ębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Warstwę wytworzonej ziemi urodzajnej należy obsiać mieszankami nasion traw, roślin motylkowych i bylin w ilości od 20 g/m 2 do 30g/m 2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych. Darniowanie. Darniowanie polegać będzie na ułożeniu wstęgi szerokości 20 cm na krawędzi wybudowanych skarp, ułożeniu wstęg na wybudowanych skarpach szer. 20 cm w odstępach co 100 cm pod kątem 45 0 w formie darniowania krzyżowego oraz na obłożeniu skarp rowów otwartych. Roboty te należy wykonać ręcznie. Rozłożone pasy darniny należy umocować kołkami drewnianymi średnicy 2 cm i długości około 25 cm. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i przepisami BHP. Umocnienie skarp płytami betonowymi. Po wykonaniu robót ziemnych należy wyprofilować skarpy boczne w kształcie określonym w Dokumentacji Projektowej. Prefabrykowane elementy ażurowe należy układać ręcznie rozpoczynając ich układanie od dolnej krawędzi. Ułożone elementy stanowić winny jednolitą powierzchnię. Otwory elementów prefabrykowanych należy wypełnić humusem i obsiać trawą. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Kontrola jakości dla humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB oraz sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,20 m 2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. Kontrola jakości dla darniowania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB oraz sprawdzeniu ważności świadectwa przydatności materiału do użycia. Wykonanie kontroli jakościowej prefabrykatów betonowych jest obowiązkiem producenta zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdz. 6 par. 33. Kontrola jakości umocnienia płytami obejmuje: jakość użytych materiałów; położenie elementów w płaszczyźnie poziomej i pionowej, dokładność ułożenia, jakość wykonanych połączeń, uporządkowanie terenu wokół. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 18

19 Wykonanie robót sprawdza i zatwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 7. OBMIAR ROBÓT. Jednostką obmiaru jest m 2 powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie. 8. ODBIÓR ROBÓT. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu Kontrola jakości dały wyniki pozytywne. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. Odbiór robót należy wykonać zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdział 6 par. 40. Zabudowa elementów odwodnienia podlega zasadom odbioru końcowego. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płaci się za m 2 " obsiania skarp wraz z warstwą humusu nasionami traw, z uwzględnieniem pielęgnacji. Płaci się za m 2 " darniowania skarp, z uwzględnieniem pielęgnacji. Płaci się za m 2 " umocnienia płytami betonowymi. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz i Nr 170, poz z późniejszymi zmianami. [2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) Dz. U. z 2007r Nr 116, poz. 94. z późniejszymi zmianami. [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. [4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249, poz Nr 107 poz. 679 z 1998 r. [6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz z 2001 r. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U Nr 120 poz z 2003 r. [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U 80 poz. 563 z 2006r [10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 r. [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 19

20 elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r. [13] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [14] Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, [15] Instrukcja D19 - O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej". Załącznik do Zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r. [16] Instrukcja techniczna G-3 GUGiK - Geodezyjna obsługa inwestycji. [17] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200km/h (dla taboru konwencjonalnego )/ 250 km/h ( dla taboru z wychylnym pudłem) wprowadzone uchwałą Zarządu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r. [18] Warunki odbioru prac modernizacyjnych obiektów i urządzeń na linii kolejowej E-20, zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Generalnego PKP w dniu 25 maja 1995 r. - przyjęte do stosowania w przedmiotowej umowie. [19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupełniające z dnia r. znowelizowane dnia r. [20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami. [21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity). Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi zmianami. [22] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach" oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami. [23] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r. [24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz z 2001 r. [25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r. [26] Uchwała nr 54/2009 Zarządu PKP PLK SA z dnia w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 239 poz z 2005 r. z późniejszymi zmianami. [27] Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz z 2003 r. [28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zmianami. [29] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. [30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Dz. U. nr 58 poz. 405 z 2006r [31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z NORMY. [32] PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. [33] PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 20

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INWESTOR: GMINA WLEŃ Pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REMONT DROGI GMINNEJ UL. HENRYKA BRODATEGO WE WLENIU BRANŻA DROGOWA Opracowali: Andrzej Więcławski Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE Architektura - Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie M a c i e j M a l i n o w s k i Ekspertyzy, orzeczenia, projekty, pomiary, badania, diagnostyka, nadzory, konsulting, usługi specjalistyczne Rok założenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty ziemne ST 01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty ziemne ST 01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ziemne ST 01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45232140-5 Przedmiot zamówienia: PRZYŁĄCZE CIEPLNE ORAZ WĘZEŁ CIEPLNY O MOCY 105 kw DO BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo