SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 1

2 Strona pusta Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 2

3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.01. T T T T.02. T T T T T T T T ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI (TORÓW, ROZJAZDÓW, SKRZYŻOWAŃ) BUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ BUDOWA NAWIERZCHNI ROZJAZDY ROBOTY PODTORZOWE ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY ROBOTY ZIEMNE PRZEKOPOWO - NASYPOWE, STABILIZACJA PODŁOŻA GEOSYNTETYKAMI (CIENKIE POKRYCIA OCHRONNE) WARSTWY OCHRONNE - POKRYCIA OCHRONNE Z GRUNTÓW MINERALNYCH WZMOCNIENIE SKARPY LUB ZBOCZA KONSTRUKCJĄ OPOROWĄ Z GRUNTU GWOŹDZIOWANEGO MATY ANTYWIBRACYJNE GEOSIATKA KOMÓRKOWA W KONSTRUKCJACH SKARP GABIONY T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE UMOCNIENIE ROWÓW OTWARTYCH ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI T KARCZOWANIE KRZEWÓW I PRZYCIĘCIE KONARÓW DRZEW T HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW, T ROWY T USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW T ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI PRZEJAZDÓW T NAWIERZCHNIE NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH Z PŁYT CBP I ASFALTOWE T ZABUDOWA PRZEJAZDU Z PŁYT TYPU MIROSŁAW T OGRODZENIA T PERONY T ROZBIÓRKI T ODPŁASZACZE ODBLASKOWE T OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY T KOLEJOWE WSKAŹNIKI OGÓLNOEKSPLOATACYJNE T.04. T T ROBOTY ODWODNIENIOWE ROBOTY ZIEMNE DRENAŻ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 3

4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 4

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE - UMOCNIENIE ROWÓW OTWARTYCH ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWiORB 1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY NORMY Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 5

6 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót umacniania rowów ziemnych otwartych elementami prefabrykowanymi i, spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG lub europejskich aprobat Zakres stosowania STWiORB. Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na równi stacyjnej i szlakach kolejowych Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na umacniania rowów ziemnych otwartych elementami prefabrykowanymi Podstawowe określenia. Podstawowe określenia podane zostały w STWiORB - Część G - Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z T pkt MATERIAŁY. Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały: element odwodnieniowy ożebrowany płytki, żelbetowe korytko ożebrowane głębokie bez zamka lub z zamkiem, żelbetowe korytko asymetryczne oporowe ożebrowane bez zamka lub z zamkiem, obsypka z gruboziarnistego żwiru, gruntu spoistego, geosyntetyk, Wszystkie wyroby betonowe powinny odpowiadać normie wskazanej w pkt. 10 [35] i powinny posiadać trwałe cechy zgodności. 3. SPRZĘT. Przewidywany sprzęt. żurawik, sprzęt ręczny inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania. 4. TRANSPORT. samochód skrzyniowy. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 6

7 5. WYKONANIE ROBÓT. Umocnienia rowu muszą być szczelne na odcinkach, na których infiltrujące z rowów wody mogą naruszyć stateczność podtorza. Umocnienia rowu powinny być odporne na czynniki destrukcyjne takie jak obciążenia, woda, mróz, chemikalia, zanieczyszczenia stałe. Rowy należy umacniać korytkami płytkimi. W wyjątkowych przypadkach, lokalnie, na krótkich odcinkach zbliżeń do granicy własności bądź braku miejsca spowodowanego innymi ograniczeniami terenowymi dopuszcza się stosowanie korytek głębokich. Korytka należy posadowić na warstwie zagęszczonego piasku lub żwiru grubości cm w zależności od zabudowanego korytka i zgodnie z dokumentacją projektową. Wolne przestrzenie pomiędzy korytkiem a przekopem należy wypełnić materiałem filtracyjnym zasypką nie wrażliwą na mróz, przepuszczalną zgodnie z przepisem podanym w pkt. 10 [14], który stanowi piasek lub żwir oraz ubity grunt spoisty zgodnie z dokumentacja techniczną. Dla korytek głębokich otwory technologiczne należy osłonić od zewnątrz arkuszami geowłókniny, a styki korytek obłożyć paskami geowłókniny. Jeśli na styku z gruntem podtorza nie będzie filtracji, zasypkę należy oddzielić włókniną spełniającą warunki zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisie podanym w pkt. 10 [14] załącznik 7. W przypadku zabudowy elementów odwodnieniowych z zamkiem, nie zachodzi konieczność uszczelniania styków geowłókniną. Po wykonaniu robót ziemnych należy wyprofilować skarpy boczne w kształcie określonym w dokumentacji projektowej oraz z nadaniem określonego spadku podłużnego. Następnie układać elementy odwodnieniowe, dbając o utrzymanie projektowanych pochyleń rowu. Korytka płytkie należy układać ręcznie, zaś typu głębokiego ożebrowane równoboczne jak i asymetryczne oporowe ożebrowane przy pomocy żurawika. Styki i otwory korytek głębokich obłożyć paskami i arkuszami gewłókniny. Przestrzenie między wykopem a elementem odwodnieniowym należy wypełnić ubitym gruntem spoistym i gruboziarnistym żwirem zgodnie z dokumentacją projektową i załączonym rysunkiem konstrukcyjnym. W przypadku zastosowania elementów odwodnieniowych głębokich z zamkiem nie zachodzi konieczność uszczelniania styków geowłókniną. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Kontrolę materiałów i prefabrykatów przeprowadzić należy przed ich wbudowaniem w podtorze w odniesieniu do dokumentacji technicznej i zgodności z przedmiotowymi normami. W przypadku braku stosownych, wymaganych przepisami norm lub innych dokumentów, stwierdzających ich dobre właściwości użytkowe decyzję podejmuje Inżynier po wykonaniu badań stwierdzających przydatność i dalsze postępowanie z nimi z zapisem w dzienniku budowy. Wykonanie kontroli jakościowej materiałów i prefabrykatów jest obowiązkiem producenta zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdz. 6 par. 33. Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: jakość użytych materiałów; położenie elementów w płaszczyźnie poziomej i pionowej, dokładność ułożenia, jakość wykonanych połączeń, uporządkowanie terenu wokół. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 7. OBMIAR ROBÓT. jednostką obmiaru jest m umocnionego rowu. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 7

8 8. ODBIÓR ROBÓT. Odbiór robót należy wykonać zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdział 6 par. 39, 40. Zabudowa elementów odwodnienia podlega zasadom odbioru końcowego. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płaci się za m umocnienia rowu. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz i Nr 170 poz z późniejszymi zmianami. [2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) Dz. U. z 2007r Nr 16, poz. 94 z późniejszymi zmianami. [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. [4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249 poz [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r., w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Dz. U. Nr 175 poz.1706 z 2003 r. [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz z 2001 r. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz z 2003 r. [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U 80 poz. 563 z 2006r [10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 r. [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r. [13] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [14] Id-3 (D-4) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, [15] Instrukcja D19 - O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej". [16] Instrukcja techniczna G-3 GUGiK - Geodezyjna obsługa inwestycji. [17] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200km/h (dla taboru konwencjonalnego )/ 250 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 8

9 km/h ( dla taboru z wychylnym pudłem) wprowadzone uchwałą Zarządu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r. [18] Warunki odbioru prac modernizacyjnych obiektów i urządzeń na linii kolejowej E-20, zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Generalnego PKP w dniu 25 maja 1995 r. - przyjęte do stosowania w przedmiotowej umowie. [19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupełniające z dnia r. znowelizowane dnia r. [20] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r. z późn. zmianami [21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami. [22] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity). Dz. U. 39 poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi zmianami. [23] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach" oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. nr 100 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami. [24] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r. [25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz z 2001 r. [26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bodącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r. [27] Uchwała nr 54/2009 Zarządu PKP PLK SA z dnia w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. z 2005r Nr 239 poz z późniejszymi zmianami. [28] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 239 poz z 2005 r. z późniejszymi zmianami. [29] Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz z 2003 r. [30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zmianami. [31] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r. [32] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów w sprawie jakości ziemi Dz. U. Nr 165 poz [33] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). [34] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Dz. U. nr 58 poz. 405 z 2006r [35] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z NORMY. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 9

10 [36] BN-79/ Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wyposażenia obiektów kolejowych. Wymagania i badania. [37] PN-69/K Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. [38] BN-88/ Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. [39] PN-88/B Grunty budowlane badanie próbek gruntu. [40] PN-B Roboty ziemne. Wymagania ogólne. [41] PN-B Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka. z dnia 16 luty 1996 r. (Uchwała 4/96-0) - niesort. [42] BN-77/ : Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. [43] PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych. [44] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. [45] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. [46] PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 10

11 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T KARCZOWANIE KRZEWÓW I PRZYCIĘCIE KONARÓW DRZEW 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWiORB 1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY NORMY Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 11

12 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót towarzyszących - karczowanie spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG lub europejskich aprobat Zakres stosowania STWiORB. Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na równi stacyjnej i szlakach kolejowych Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót towarzyszących polegających na karczowaniu krzewów i przycinaniu konarów drzew Podstawowe określenia. Podstawowe określenia podane zostały w STWiORB - Część G - Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z T pkt MATERIAŁY. Nie występują. 3. SPRZĘT. Przewidywany sprzęt: motorowa piła łańcuchowa, spycharka gąsienicowa, inny niezbędny do wykonania zadania. 4. TRANSPORT. Przewidywany transport: ciągnik kołowy, przyczepa dłużycowa, przyczepa skrzyniowa. 5. WYKONANIE ROBÓT. Usunięcie roślinności (darniny, krzewów) z gleby oraz istniejących budowli i instalacji należy wykonać wg wskazań w dokumentacji projektowej. Mechaniczne karczowanie krzewów polega na wywróceniu lub wyrwaniu z korzeniami poszycia i krzewów za pomocą spycharki, ręcznym odrąbaniu korzeni i gałęzi, przesunięciu lub odniesieniu wraz z ułożeniem drągowiny, gałęzi i krzewów w stosy, usunięciu pozostałości po karczowaniu wraz ze spaleniem. Przycięcie konarów drzew - mechaniczne. Materiały po ścięciu i karczowaniu załadować i wyładować w stosy, we wskazanym miejscu używając do tego celu ciągnika kołowego, przyczepy dłużycowej, przyczepy skrzyniowej oraz jeśli zajdzie potrzeba wciągarki ręcznej. Odzyskane drewno z terenów należących do PKP PLK S.A tymczasowo składować na terenie PKP, a później odwieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. Gałęzie i odpady do zagospodarowania przez Wykonawcę robót. Materiał drzewny nie należący do PKP PLK należy przekazać właścicielowi po uzgodnieniu warunków składowania i ewentualnych przewozów. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 12

13 Teren po wykarczowaniu powinien być dokładnie oczyszczony z pozostałości w postaci korzeni, gałęzi i kory z ewentualnym ich spaleniem, a wykop zasypany i zagęszczony do I S min = 0,95 (wg normy podanej w pkt. 10 [32] - metodą porównywania poszczególnych wyników pomiarów). Zagospodarowanie odpadów zgodnie z T pkt. 2. Wykonawca powinien upewnić się, czy na karczowanie krzewów i przycięcie drzew została wydana zgoda odpowiednich organów. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Wymagania dla karczowania i przycięcia konarów drzew podano w pkt. 5. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę czy teren po karczowaniu został należycie oczyszczony i nie występują dodatkowe utrudnienia w postaci wcześniej nie zlokalizowanych urządzeń. 7. OBMIAR ROBÓT. jednostką obmiaru dla karczowania krzewów jest 1 ha", jednostką obmiaru dla wywożenia gałęzi 1 mp". jednostką obmiaru przycięcia konarów drzew jest 1 szt.. 8. ODBIÓR ROBÓT. Ścinanie krzewów i przycięcie konarów drzew podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ceny zawierają wszystkie czynności wymienione w punkcie "Wykonanie robót niniejszej STWiORB obejmującym wykonanie robót oraz zakup, transport i składowanie materiałów. Płaci się za 1 ha " wykarczowanych krzewów i 1 szt. przyciętych drzew. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r Nr 156 poz i Nr 170 poz z późniejszymi zmianami. [2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity). Dz. U. z 2007r Nr 116 poz. 94 z późniejszymi zmianami. [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz z 2001 r. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz z 2003 r. [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U 80 poz. 563 z 2006r [7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 r. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 13

14 [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r. [10] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [11] Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, [12] Instrukcja D19 - O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej". [13] Instrukcja techniczna G-3 GUGiK - Geodezyjna obsługa inwestycji. [14] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200km/h (dla taboru konwencjonalnego )/ 250 km/h ( dla taboru z wychylnym pudłem) wprowadzone uchwałą Zarządu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r. [15] Warunki odbioru prac modernizacyjnych obiektów i urządzeń na linii kolejowej E-20, zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Generalnego PKP w dniu 25 maja 1995 r. - przyjęte do stosowania w przedmiotowej umowie. [16] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupełniające z dnia r. znowelizowane dnia r. [17] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r. z późn. zmianami [18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami. [19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007r Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami. [20] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach" oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami. [21] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r. [22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz z 2001 r. [23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r. [24] Uchwała nr 54/2009 Zarządu PKP PLK SA z dnia w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. z 2005 Nr 239 poz z późniejszymi zmianami. [25] Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz z 2003 r. [26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zmianami. [27] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. [28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Dz. U. nr 58 poz. 405 z 2006r [29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z 2008 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 14

15 10.2. NORMY. [30] PN-69/K Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. [31] BN-88/ Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania. [32] PN-88/B Grunty budowlane badanie próbek gruntu. [33] PN-B Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 15

16 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE T HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW, DARNIOWANIE, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWiORB 1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY NORMY Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 16

17 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót towarzyszących - humusowanie, spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG lub europejskich aprobat Zakres stosowania STWiORB. Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na równi stacyjnej i szlakach kolejowych Zakres robót objętych STWiORB. Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót towarzyszących polegających na humusowaniu i obsianiu nasionami traw Podstawowe określenia. Podstawowe określenia podane zostały w STWiORB - Część G - Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z T pkt MATERIAŁY. warstwa ziemi urodzajnej (humusu), zawierającego co najmniej 2% części organicznych (norma podana w pkt. 10 [33] i [34]), o grubości po zagęszczeniu i moletowaniu (proces umożliwiający dogęszczanie ziemi urodzajnej i wytworzenia bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni) 10 cm, a w przypadku pokrycia biowłókniną 1-2 cm. nasiona traw oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych, byliny w ilości 20g/m 2 do 30g/m 2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania norm podanych w pkt. 10 [33] i [34]. Nasiona roślin powinny spełniać wymagania normy [wskazanej w pkt. 10 [32] i [33] darnina - pobrana w okolicach, w których wegetacja odpowiada miejscu ułożenia - zwięzła i świeża, drewno na kołki elementy betonowe prefabrykowane ażurowe. Pozyskaną ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości do 2 m i obsiać mieszanką traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok. Wszystkie wyroby betonowe powinny odpowiadać normie wskazanej w pkt. 10 [44] i powinny posiadać trwałe cechy zgodności. 3. SPRZĘT. Przewidywany sprzęt: ewentualnie walce gładkie, żebrowane lub ryflowane, wibratory samobieżne, ew. sprzęt do podwieszania i podciągania, żuraw samochodowy ubijaki o ręcznym prowadzeniu, cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 17

18 inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania. 4. TRANSPORT. Dowolne środki transportu kołowego, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 5. WYKONANIE ROBÓT. Humusowanie i obsianie nasionami traw. Na ukształtowanych skarpach humusowanie powinno być wykonane od górnej krawędzi skarpy do jej krawędzi dolnej. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać górnej krawędzi skarpy nasypu lub przekopu (norma podana w pkt. 10 [38]), grubości 10 cm po moletowaniu zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonać rowki poziome lub pod kątem 30 do 45 o gł ębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Warstwę wytworzonej ziemi urodzajnej należy obsiać mieszankami nasion traw, roślin motylkowych i bylin w ilości od 20 g/m 2 do 30g/m 2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych. Darniowanie. Darniowanie polegać będzie na ułożeniu wstęgi szerokości 20 cm na krawędzi wybudowanych skarp, ułożeniu wstęg na wybudowanych skarpach szer. 20 cm w odstępach co 100 cm pod kątem 45 0 w formie darniowania krzyżowego oraz na obłożeniu skarp rowów otwartych. Roboty te należy wykonać ręcznie. Rozłożone pasy darniny należy umocować kołkami drewnianymi średnicy 2 cm i długości około 25 cm. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i przepisami BHP. Umocnienie skarp płytami betonowymi. Po wykonaniu robót ziemnych należy wyprofilować skarpy boczne w kształcie określonym w Dokumentacji Projektowej. Prefabrykowane elementy ażurowe należy układać ręcznie rozpoczynając ich układanie od dolnej krawędzi. Ułożone elementy stanowić winny jednolitą powierzchnię. Otwory elementów prefabrykowanych należy wypełnić humusem i obsiać trawą. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Kontrola jakości dla humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB oraz sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,20 m 2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. Kontrola jakości dla darniowania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB oraz sprawdzeniu ważności świadectwa przydatności materiału do użycia. Wykonanie kontroli jakościowej prefabrykatów betonowych jest obowiązkiem producenta zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdz. 6 par. 33. Kontrola jakości umocnienia płytami obejmuje: jakość użytych materiałów; położenie elementów w płaszczyźnie poziomej i pionowej, dokładność ułożenia, jakość wykonanych połączeń, uporządkowanie terenu wokół. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 18

19 Wykonanie robót sprawdza i zatwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 7. OBMIAR ROBÓT. Jednostką obmiaru jest m 2 powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie. 8. ODBIÓR ROBÓT. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu Kontrola jakości dały wyniki pozytywne. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. Odbiór robót należy wykonać zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdział 6 par. 40. Zabudowa elementów odwodnienia podlega zasadom odbioru końcowego. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Płaci się za m 2 " obsiania skarp wraz z warstwą humusu nasionami traw, z uwzględnieniem pielęgnacji. Płaci się za m 2 " darniowania skarp, z uwzględnieniem pielęgnacji. Płaci się za m 2 " umocnienia płytami betonowymi. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE DOKUMENTY. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz i Nr 170, poz z późniejszymi zmianami. [2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) Dz. U. z 2007r Nr 116, poz. 94. z późniejszymi zmianami. [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. [4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249, poz Nr 107 poz. 679 z 1998 r. [6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz z 2001 r. [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U Nr 120 poz z 2003 r. [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U 80 poz. 563 z 2006r [10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 r. [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 19

20 elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r. [13] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [14] Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, [15] Instrukcja D19 - O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej". Załącznik do Zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r. [16] Instrukcja techniczna G-3 GUGiK - Geodezyjna obsługa inwestycji. [17] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200km/h (dla taboru konwencjonalnego )/ 250 km/h ( dla taboru z wychylnym pudłem) wprowadzone uchwałą Zarządu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r. [18] Warunki odbioru prac modernizacyjnych obiektów i urządzeń na linii kolejowej E-20, zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Generalnego PKP w dniu 25 maja 1995 r. - przyjęte do stosowania w przedmiotowej umowie. [19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupełniające z dnia r. znowelizowane dnia r. [20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami. [21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity). Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi zmianami. [22] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach" oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami. [23] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r. [24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz z 2001 r. [25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r. [26] Uchwała nr 54/2009 Zarządu PKP PLK SA z dnia w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 239 poz z 2005 r. z późniejszymi zmianami. [27] Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz z 2003 r. [28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zmianami. [29] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. [30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Dz. U. nr 58 poz. 405 z 2006r [31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z NORMY. [32] PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. [33] PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI SPIS TREŚCI D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej,

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 26 1. WSTĘP 27 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów dla przedsięwzięcia: Przebudowa rowu melioracyjnego R01 w miejscowości Krępna SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 15 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...17 1.1. Przedmiot SST...17 1.2. Zakres stosowania...17 1.3. Określenia podstawowe...17

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 6.2.2. Szerokość i głębokość rowu Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 6.2.3. Powierzchnia skarp Powierzchnię skarp naleŝy sprawdzać szablonem. Prześwit

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW BD-02 Czyszczenie i odtworzenie rowów 22 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW BD-02 Czyszczenie i odtworzenie rowów 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D PLANTOWANIE

D PLANTOWANIE D - 06.04.01 PLANTOWANIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NR 6 D - 06.04.01 ROWY

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NR 6 D - 06.04.01 ROWY GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NR 6 D - 06.04.01 ROWY Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l i c z n y c

Bardziej szczegółowo

UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 06.01.03. UMOCNIENIE SKARP AŻURAMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP /HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ/

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP /HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ/ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP /HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ/ Jelenia Góra 2010 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA OBIEKTÓW MOTELU KRAK UL.RADZIKOWSKIEGO KRAKÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA OBIEKTÓW MOTELU KRAK UL.RADZIKOWSKIEGO KRAKÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA OBIEKTÓW MOTELU KRAK UL.RADZIKOWSKIEGO KRAKÓW ZIKIT Kraków, styczeń 2014 r. Strona 1 SPIS TREŚCI WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3

Bardziej szczegółowo

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna KPED - Katalog powtarzalnych elementów

Bardziej szczegółowo

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENÓW PLANTOWANYCH, SKARP I POBOCZY

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENÓW PLANTOWANYCH, SKARP I POBOCZY D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENÓW PLANTOWANYCH, SKARP I POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ 119 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA ZIKIT Kraków, marzec 2011 r. Strona 1 SPIS TREŚCI WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I DNA ROWÓW

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I DNA ROWÓW D-06.00.00 D-06.01.01 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I DNA ROWÓW 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01.00. 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01.00. USUNIĘCIE DRZEW 41 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (D-01.02.01) USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

D ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE

D ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE D.03.05.01 ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE l. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbiorników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ROWY MELIORACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ROWY MELIORACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 434 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków

D Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków 287 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH na drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w roku 2012 Ostrów Wielkopolski 2012r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. F. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

D

D WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.06.04.02 45246000-3 PRZEBUDOWA ROWÓW I CIEKÓW CPV: Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D

D WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45232000-2 ROWY CHŁONNE CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018 D 06.01.03. UMOCNIENIE SKARP AŻURAMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek II od km: 0+000,00 do km: 0+458,60. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.03.01 UMACNIANIE POBOCZY D 06.03.01 Umocnienie poboczy Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, NASYPU

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, NASYPU UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP NASYPU SST-D 06.01.01. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, NASYPU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI

D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI D-06.01.04. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M 16.04.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ST I ZAKRES ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP D - 01.17 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP 1. WSTĘP...177 1.1. PRZEDMIOT ST...177 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST...177 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...177 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...177 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENÓW PLANTOWANYCH, SKARP I ROWÓW.

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENÓW PLANTOWANYCH, SKARP I ROWÓW. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENÓW PLANTOWANYCH, SKARP I ROWÓW. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-09.01.01. WYCINKA I NASADZENIE DRZEW Wycinka drzew / Nasadzenia 1.Wstęp. 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ T - ROBOTY TOROWE T.03. ROBOTY TOWARZYSZĄCE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część T-03 1 Strona pusta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.03 WYKONANIE UMOCNIENIA DNA BRUKIEM Z KOSTKI KAMIENNEJ - GRUB. 20 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 10 CM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEM.PIASKOWĄ 115 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.01.03-05 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO D-05.01.03-05 Nawierzchnie Z Destruktu Asfaltowego Strona 2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje Techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW 328 2014 r. ST D.06.01.01 Budowa obwodnicy Czarnkowa w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

D Usunięcie drzew i krzaków

D Usunięcie drzew i krzaków D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek Poznań (węzeł Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PE-POLSKA Sp. z o. o. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D 0 1. 0 0. 0 0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK RETENCYJNO-CHŁONNY

ZBIORNIK RETENCYJNO-CHŁONNY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczy - - szczającymi ścieki deszczowe i zbiornikiem retencyjno-chłonnym

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na D- 01.02.04 Roboty rozbiórkowe 21 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOPANIE I POGŁ

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOPANIE I POGŁ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOPANIE I POGŁĘBIANIE ROWÓW D-06.04.01 . Kopanie i pogłębianie rowów Strona 2/5 Spis treści: 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. 1.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.01.05 WYMIANA GRUNTU 29 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY Jelenia Góra 2006 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Skarb Państwa - Marszałek Województwa Lubuskiego, w którego imieniu Sporządzający: BSiPBW HYDROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań Przedmiar sporządził: mgr inż. Jacek Szyszka

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 50 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

POWIAT ZGIERSKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POWIAT ZGIERSKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POWIAT ZGIERSKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała Kębliny, gm. Zgierz. UMOCNIENIE SKARP I ŚCIEKÓW ELEMENTAMI

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

D

D 45221000-2 ZBIORNIK ZASTĘPCZY CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 205 206 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo