SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZENIE PODSTAWA OPRACOWANIA WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY WSTĘP PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU. II. BRANŻA BUDOWLANA 1. WYKONANIE ZADASZONEJ ALTANY DREWNIANEJ 1.1. WYKONANIE STÓP FUNDAMENTOWYCH 1.2. WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 1.3. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO WYKONANIE UTWARDZENIA POD ALTANĄ. 2. UTWARDZENIE PLACU TANECZNEGO ORAZ PLACU REKREACYJNEGO Z MIEJSCEM NA OGNISKO 3. OGRODZENIE PLACU REKREACYJNEGO 4. ZIELEŃ - TRAWNIKI DYWANOWE 5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO I. WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1. WPROWADZENIE Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót placu rekreacyjnego określa wymagania w zakresie: - właściwości materiałów; - sposobu i jakości wykonania robót; - oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót PODSTAWA OPRACOWANIA Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: - projektu budowlano - wykonawczego; 1

2 - przedmiaru robót; - wizji w terenie WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu, obszaru i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: - zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego DOKUMENTACJA TECHNICZNA Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie: 1. Projekt budowlany z planem zagospodarowani 3 egz.. 2. Przedmiar robót budowlanych 2 egz. 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 egz. 4. Kosztorys inwestorski 2 egz 1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ). Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami: - wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, - producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 2

3 - zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych). Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne 1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA Obiekt ma spełniać wymagania określone w: a) dokumentacji technicznej, b) przepisach techniczno budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm). d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa odbioru robót budowlanych. Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 1) umowa z załącznikami: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - harmonogram rzeczowo finansowy, - formularz cenowy, - przedmiary robót, - kosztorys inwestorski, - wykaz urządzeń, - odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 3) projekt budowlany, 4) przepisy techniczno budowlane i Polskie Normy, 3

4 5) zapisy w dzienniku budowy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 2.1. WSTĘP W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy. Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 1. Ogrodzenie placu budowy. 2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 4. Punkt poboru wody. 5. Punkt poboru energii elektrycznej. 6. Place składowe. 7. Drogi. 8. Oświetlenie placu budowy. 9. Wyposażenie przeciwpożarowe PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem planu zagospodarowania placu budowy. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY Ogrodzenie placu budowy. Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 4

5 niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania Obiekty kubaturowe. Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 4) magazyn ogólny (obudowana wiata). Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń Obiekty sanitarno-higieniczne. Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników) Punkt poboru wody. Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować Punkt poboru energii elektrycznej. Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej Place składowe. Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 5

6 Drogi. Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu Oświetlenie placu budowy. Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe Wyposażenie przeciwpożarowe. Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt gaśniczy: 1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt, 3) koce gaśnicze - 2 szt, 4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm 3-1 szt, 5) wiadra - 2 szt, 6) łopaty - 2 szt. Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 6

7 II. BRANŻA BUDOWLANA 1. WYKONANIE ZADASZONEJ WIATY DREWNIANEJ Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z budową wiaty. W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów: 1.1.Wykonanie stóp fundamentowych 1.2.Wykonanie konstrukcji drewnianej 1.3.Wykonanie pokrycia dachowego 1.4.Wykonanie utwardzenia pod altaną 1.1. WYKONANIE STÓP FUNDAMENTOWYCH WSTĘP Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stóp fundamentowych pod konstrukcję wiaty PRACE DO WYKONANIA niwelacja terenu wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe z wywozem gruntu wykonanie podbetonu wykonanie deskowania montaż zbrojenia zabetonować stopy i kominki fundamentowe pielęgnacja betonu zdemontować deskowanie zabezpieczyć stopy i kominki izolacją przeciwwilgociową zasypać i zagęścić wykopy MATERIAŁY - WYMAGANIA Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: Beton B10 gr.10cm Beton B15 (C12/15) Stal zbrojeniowa A-III (34GS) pręt φ12 mm Stal zbrojeniowa A-0 (St0S-b) pręt φ 6 mm Szalunek z desek bądź płyt Woda Piasek do zasypania wykopu Lepik asfaltowy na zimno Wieszaki stalowe ocynkowane ogniowo-wsporniki słupa do zabetonowania prętem φ18 mm, długości 40 cm, blacha grubości 5,0 mm TECHNOLOGIA WYKONANIA W przygotowanym wykopie na odpowiedniej głębokości poniżej terenu (wg rysunków) należy wykonać podbeton pod stopy fundamentowe grubości 10 cm z betonu B10 i zagęścić. Następnie ustawić deskowanie na podbetonie i ułożyć przygotowanie zbrojenie - 4 pręty φ12 7

8 mm ze stali A-III oraz strzemiona φ6 mm co 20 cm ze stali A-0 (wg rysunków). Stopy fundamentowe o wymiarze 50x50 cm i wysokości 35 cm oraz kominki stopy fundamentowej o wymiarze 25x25 cm i wysokości 65 cm zalać betonem B15(C12/15). Wszystkie stopy i kominki należy wylewać na mokro na budowie w deskowaniach. W osi kominka stopy fundamentowej należy zakotwić wieszak stalowy. Stopy po zabetonowaniu należy pielęgnować przez siedem dni. Po zdemontowaniu deskowania stopy i kominki należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową pionową. Po 28 dniach można przystąpić do zasypanie wykopów. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości nie większej niż 20 cm zagęszczając grunt przy użyciu wibratora. Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem od altany. Na odcinku co najmniej 20 cm od altany należy stosować piasek, a na pozostałej części wykopu można stosować grunt rodzimy. Nie należy stosować gruntu zanieczyszczonego gruzem ODBIÓR ROBÓT Odbiór materiałów. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału Odbiór fundamentów: Zgodność wykonania fundamentów z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, sprawdzenie odbioru materiałów, sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, sprawdzenie nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów deskowania i fundamentów sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ±15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla 8

9 fundamentów betonowanych bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w szalunkach ±10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu, a także na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami ilości prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WSTĘP Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej altany PRACE DO WYKONANIA przygotowanie i mocowanie słupów drewnianych na stojakach przygotowanie i mocowanie płatwi drewnianych na słupach przygotowanie i mocowanie mieczy drewnianych pod płatwiami przygotowanie i mocowanie krokwi drewnianych na płatwiach przygotowanie i mocowanie kleszczy drewnianych przygotowanie i mocowanie deski okapowej i kalenicowej impregnacja drewna środkami grzybobójczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi MATERIAŁY - WYMAGANIA Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji drewnianej muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: Krokiew 6x14 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Krokiew narożna 8x14 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Słupki 14x14 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Płatew 14x18 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Miecze 10x10 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Kleszcze 2x6x14 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Deski kalenicowa 3,2x16 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Deska okapowa 3,2x20 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Środki impregnacji drewna przed korozją biologiczną (grzyby i pleśnie) Środki impregnacji drewna przed pleśniami Środki zabezpieczające drewno przed działaniem ognia Łączniki ciesielskie, mechaniczne: gwoździe, śruby, wkręty do drewna, sworznie, pierścienie zębate 9

10 TECHNOLOGIA WYKONANIA Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania. Dach drewniany, czterospadowy, krokwiowo -płatwiowy z krawędziaków z drewna klasy C24 o wilgotności poniżej 21%, zaimpregnowanych środkami grzybobójczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Konstrukcję więźby zamocować na słupach drewnianych. Słupy posadowić za pomocą wieszaków w stopach fundamentowych, następnie między słupach ustawić płatwie i zamocować miecze za pomocą łączników lub połączeń ciesielskich. Na płatwiach ustawiamy krokwie i połączyć ze sobą i deską kalenicową oraz zamocować kleszcze również za pomocą łączników. Na końcu zamocować deskę okapową. Montaż konstrukcji drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji ODBIÓR ROBÓT Odbiór materiałów. Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 3) do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie preparaty zgodnie z instrukcją ITB - Instukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Dla tarcicy użytej do konstrukcji odchyłki wynoszą: a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: - w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, - w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, - w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek; c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: - w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości - w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: - w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości - w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm; e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 10

11 Odbiór więźby dachowej. Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, sprawdzenie odbioru materiałów, sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, sprawdzenie prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji sprawdzenie prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych sprawdzenie prawidłowości wykonania złączy sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji sprawdzenie nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. Wymagania dotyczące wykonania konstrukcji drewnianej podczas wykonywania jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. Dopuszcza się następujące odchyłki: - w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, - w długości elementu do 20 mm, - w odległości między węzłami do 5 mm, - w wysokości do 10 mm. Elementy wiązara stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO WSTĘP Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego na altanie PRACE DO WYKONANIA przygotowanie i mocowanie desek do krokwi impregnacja drewna środkami grzybobójczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi ułożenie papy podkładowej na deskach ułożenie gontu papowego MATERIAŁY - WYMAGANIA 11

12 Wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia dachowego muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: Deski 2,5 x 10 cm drewno iglaste obrzynane klasy C24 Środki impregnacji drewna przed korozją biologiczną (grzyby i pleśnie) Środki impregnacji drewna przed pleśniami Środki zabezpieczające drewno przed działaniem ognia Łączniki ciesielskie, mechaniczne: gwoździe, wkręty do drewna, gwoździe papowe ocynkowane o dł mm Okap z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0, 55mm Gont papowy na osnowie z welonu z włókien szklanych Papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego TECHNOLOGIA WYKONANIA Deski należy układać na pióro i wpust lub na przylgę oraz mocować do krokwi za pomocą przynajmniej dwóch gwoździ. Deski należy łączyć tylko na krokwiach, dlatego ich minimalna długość powinna wynosić dwukrotną odległość między krokwiami. Gwoździe używane przy montażu powinny być odpowiednio dłuższe, aby sięgały deskowania poprzez warstwy pośrednie. Miejsce łączenia desek powinno wypadać na krokwi. Deski przed ułożeniem pokrycia powinny mieć wilgotność poniżej 20%, oraz zaimpregnowane środkami grzybobójczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Podłoże pod pokrycie powinno być równe i stabilne. Podłoże nie powinno mieć pęknięć ani ostrych sterczących krawędzi, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny przekraczać 3 mm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć papę jako warstwę podkładową pod gonty należy stosować papę asfaltową podkładową najlepiej na osnowie z welonu szklanego. Papę należy układać pasami równoległymi do okapu, przybijając i sklejając ją na zakładach (np. lepikiem na zimno). Zakłady podłużne powinny wynosić 8-10 cm, poprzeczne cm. Zakłady powinny być wykonane bardzo starannie, aby po przybiciu gontów nie były widoczne żadne nierówności. Wzdłuż krawędzi bocznych dachu (szczytów) zaleca się ułożenie dodatkowej warstwy papy. Po ułożeniu papy należy przystąpić do montażu gontu. Gonty montuje się gwoździami papowymi ocynkowanymi. Gwoździe należy wbijać około 1-2 cm ponad każdym wycięciem. Prawidłowe przybicie gontów polega na tym, że po wbiciu łepek gwoździa musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią gonta i nie może go uszkadzać. Przed przystąpieniem do montażu gontów należy zerwać folię zabezpieczającą lewą stronę gonta. Krycie gontami rozpoczyna się od okapu. W celu otrzymania prostej dolnej krawędzi okapu układamy pas papy w kolorze gontów lub układamy pierwszy rząd gontów ( pas startowy) odwrotnie - noskami ku górze, licując je z krawędzią załamania blachy okapowej. Skracamy też pierwszy z układanych modułów o pół tabliczki (1/2t), by miejsca zakończenia modułów w kolejnych rzędach nie pokrywały się. Sąsiadujące ze sobą gonty układa się na styk. W celu podwyższenia szczelności pierwszą warstwę przyklejamy lepikiem na zimno i mocujemy do podłoża za pomocą gwoździ papowych. Drugą warstwę gontów należy układać normalnie noskami do dołu, rozpoczynając od pełnego modułu tak, by dolna krawędź nosków pokrywała się z krawędzią okapu (i dolną krawędzią pasa startowego). W kolejnej warstwie należy ponownie odciąć pół tabliczki z pierwszego modułu. Układa się ją w ten sposób, by dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o pół tabliczki (1/2 t). Analogicznie układa się kolejne rzędy gontów, aż do kalenicy. Wzdłuż pasa szczytowego i w miejscu załamań dachu (kalenice, narożą) gonty przyklejamy 12

13 do podłoża i sklejamy między sobą lepikiem na zimno. Ciętą krawędź gontów zabezpieczamy dodatkowo kitem dekarskim. Minimalna temperatura, przy której bez problemu można układać gont wynosi +6 o C. W przypadku wykonywania prac gdy temperatura otoczenia jest niższa niż +6 o C, gonty bezpośrednio przed montażem należy przechowywać w ciepłym pomieszczeniu (+ 18 o C; + 20 o C). Materiał na dach należy wynosić w ilości niezbędnej do wykonywania prac. Powierzchnia dachu powinna być sucha i czysta bez śladów obecności śniegu lub lodu. Gwoździe należy przybijać ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia gontu. Wszystkie fragmenty gontu lub pasa okapowego, które będą zaginane należy uprzednio delikatnie podgrzać palnikiem. Aby mieć pewność prawidłowego montażu w niskich temperaturach, spodnią stronę gontu i pasa okapowego można ostrożnie podgrzewać palnikiem. W przypadku wykonywania prac w dni gorące, materiał należy przechowywać w chłodnym zacienionym pomieszczeniu i wynosić na dach w ilości niezbędnej do wykonywania prac. Dzięki temu nie będzie problemu z usunięciem folii zabezpieczającej warstwę samowulkanizującą. W czasie dużych upałów układanie gontu jest utrudnione, dlatego prace należy wykonywać wczesnym rankiem i późnym popołudniem Montaż konstrukcji drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji ODBIÓR ROBÓT Odbiór materiałów. Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 3) do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie preparaty zgodnie z instrukcją ITB - Instukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Dla tarcicy użytej do konstrukcji odchyłki wynoszą: a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: - w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, - w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, - w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; Odbiór pokrycia dachowego. Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 13

14 zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, sprawdzenie odbioru materiałów, sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, sprawdzenie przygotowanego podłoża sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i spadków sprawdzenie i ocenę praktyczną skuteczności pokrycia sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji sprawdzenie nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń UTWARDZENIE POD WIATĄ DREWNIANĄ WSTĘP Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej pod altanę drewnianą PRACE DO WYKONANIA niwelacja terenu wykonanie korytowania z transportem gruntu wykonanie podbudowy wykonanie obramowania nawierzchni rozścielenie podsypki piaskowej ułożenie kostki z ubiciem zasypka spoin piaskiem pielęgnacja nawierzchni MATERIAŁY - WYMAGANIA Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni z kostki betonowej muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: Kostka betonowa gr. 6 cm, kolor, bezfazowa Obrzeże betonowe 6x20x100 cm Woda Podsypka piaskowa z piasku grubego, grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm, o frakcji od 0 do 8 mm Podbudowa - kruszywo naturalne żwirowe grubości 20 cm o wskaźniku zagęszczenia I S 0, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZEŃ 14

15 kostka betonowa gr. 6 cm podsypka piaskowa gr. 4 cm kruszywo naturalne, zagęszczone gr.20cm grunt rodzimy TECHNOLOGIA WYKONANIA Projektowane utwardzenia obramować obrzeżem betonowym 6x20x100 w wykopanym rowku o wymiarze 20x20 cm na podsypce piaszczystej, następnie pomiędzy obrzeżami ułożyć podbudowę z kruszywa naturalnego grubości 20 cm i zagęścić o wskaźniku zagęszczenia I S 0,94. Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu, podłoże powinno być równe i w miarę potrzeby dogęszczane. Później ułożyć kostkę na podsypce piaskowej. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Utwardzenie nawierzchni z kostki - wykonać ze spadkiem poprzecznym 0,5 2 % na zewnątrz altany, celem odprowadzenia wód opadowych w kierunku terenów zielonych istniejących. Kostkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji ODBIÓR ROBÓT Odbiór materiałów. Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Niezależnie od posiadanego atestu, należy sprawdzić od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Kostka użyta do ułożenia powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 15

16 - na długości i szerokości ±3 mm - na wysokości ±5 mm. Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach powinna wynosić średnio 50 MPa. Żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa. Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niż 50%. Piasek stosowany na podsypkę powinien spełniać wymagania normy PN-B Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Odbiór nawierzchni z kostki betonowej. Zgodność wykonania nawierzchni z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, sprawdzenie odbioru materiałów, sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, sprawdzenie przygotowanego podłoża i podbudowy sprawdzenie grubości i zagęszczenie podbudowy sprawdzenie grubości i wymaganych spadków podsypki sprawdzenie szerokości spoin sprawdzenie prawidłowości ubijania sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni nie powinny przekraczać ±0,5% spadków w dokumentacji projektowej. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinna przekraczać ±1 cm. Szerokość nawierzchni nie może przekraczać szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm 2.0. UTWARDZENIE PLACU TANECZNEGO ORAZ PLACU REKREACYJNEGO Z MIEJSCEM NA OGNISKO 2.1. WSTĘP Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej pod plac taneczny oraz plac rekreacyjny z miejscem na ognisko PRACE DO WYKONANIA niwelacja terenu wykonanie korytowania z transportem gruntu wykonanie podbudowy wykonanie obramowania nawierzchni wraz z ławą betonową rozścielenie podsypki piaskowej ułożenie kostki z ubiciem zasypka spoin piaskiem 16

17 pielęgnacja nawierzchni 2.3. MATERIAŁY - WYMAGANIA Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni z kostki betonowej muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: Kostka betonowa gr. 8cm, kolor, bezfazowa Obrzeże betonowe 8x30x100 cm Woda Podsypka piaskowo-cementowa z piasku grubego, grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm, o frakcji od 0 do 8 mm, zmieszana z cementem w stosunku 1:4 Podsypka piaskowa z piasku grubego, grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm, o frakcji od 0 do 8 mm Podbudowa - kruszywo naturalne żwirowe grubości 8 cm o wskaźniku zagęszczenia I S 0,94 Chudy beton B-10 gr. 10 cm Chudy beton B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZEŃ kostka betonowa gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm chudy beton gr.10 cm kruszywo naturalne, zagęszczone gr.8cm grunt rodzimy 2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA Przed przystąpieniem do prac należy najpierw wykorytować podłoże pod utwardzenie na głębokość 30 cm. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Projektowane utwardzenia obramować obrzeżem betonowym 8x30x100 w wykopanym rowku o wymiarze 20x20 cm na ławie z betonu B-15 o wymiarach 30x22 cm, później wypełnić spoiny zaprawą, następnie pomiędzy obrzeżami ułożyć podbudowę z kruszywa naturalnego grubości 8 cm i zagęścić o wskaźniku zagęszczenia I S 0,94. Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu, podłoże powinno być równe i w miarę potrzeby dogęszczane. Później rozłożyć warstwę chudego betonu B-10 gr. 10 cm i zawibrować, na tak przygotowanej podbudowie można przystąpić do ułożenia kostki na podsypce cementowopiaskowej. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Kostkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji. 17

18 2.6. ODBIÓR ROBÓT Odbiór materiałów. Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Niezależnie od posiadanego atestu, należy sprawdzić od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Kostka użyta do ułożenia powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: - na długości i szerokości ±3 mm - na wysokości ±5 mm. Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach powinna wynosić średnio 50 MPa. Żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa. Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niż 50%. Piasek stosowany na podsypkę powinien spełniać wymagania normy PN-B Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Odbiór nawierzchni z kostki betonowej. Zgodność wykonania nawierzchni z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, sprawdzenie odbioru materiałów, sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, sprawdzenie przygotowanego podłoża i podbudowy sprawdzenie grubości i zagęszczenie podbudowy sprawdzenie grubości i wymaganych spadków podsypki sprawdzenie szerokości spoin sprawdzenie prawidłowości ubijania sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 18

19 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni nie powinny przekraczać ±0,5% spadków w dokumentacji projektowej. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinna przekraczać ±1 cm. Szerokość nawierzchni nie może przekraczać szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm 3. OGRODZENIE PLACU REKREACYJNEGO 3.1. WSTĘP Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opłotowania wokół terenu wypoczynku i rekreacji PRACE DO WYKONANIA przygotowanie ternu i wytyczenie trasy ogrodzenia wykopy pod fundamenty wykonanie stopy fundamentowej wraz z osadzenie słupków montaż siatki stalowej ocynkowanej montaż jednoskrzydłowej furtki wykonanie podmurówki z obrzeża betonowego zasypka spoin piaskiem 3.3. MATERIAŁY - WYMAGANIA Wszystkie materiały użyte do wykonania ogrodzenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: Siatka ocynkowana ogniowo wysokości 1,5 m o oczku 50 mm z drutu 2,6 mm Furtka stalowa jednoskrzydłowa szer.130 cm i wys.150 cm, panelowa, ocynkowana ogniowo, ramka z rury kwadratowej 40x40x2,9 mm, panel z prętów zgrzewanych o śr. prętów pionowych i poziomych 4 mm, Brama stalowa jednoskrzydłowa szer.270 cm i wys.150 cm, panelowa, ocynkowana ogniowo, ramka z rury kwadratowej 40x40x2,9 mm, panel z prętów zgrzewanych o śr. prętów pionowych i poziomych 4 mm, Słupki stalowy przy furtce i bramie z rury kwadratowej 80x80x4 mm z kapturkiem, ocynkowane ogniowo, Woda Beton B-15 Obrzeże betonowe 6x20x100 cm Podsypka piaskowa z piasku grubego, grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm, o frakcji od 0 do 8 mm 3.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne,bramowe i furtkowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po około 2,4-2,5m i w takich odległościach wykonać doły po słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach. Wymiar dołu pod słupek powinien mieć wymiar średnicy 30 cm i głębokości 80 cm. Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się jednakowej wysokości. Słupki zagłębić na odcinku 0,8 m i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-15. Słupki narożne, 19

20 końcowe, bramowe, furtkowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większymi od 15 0 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnym słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30 0 do Słupki od siatki powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. Następnie należy naciągnąć siatkę między słupkami. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniom jej oczka. Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 15 cm nad terenem. Na końcu należy zamocować skrzydło furtki. Przed rozciągnięciem siatki ogrodzenia wykopać między słupkami rowek o wymiarze 20x20 cm. W rowku ustawić obrzeże na podsypce piaszczystej o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem woda. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, staranie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić piaskiem. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość ODBIÓR ROBÓT Odbiór materiałów. Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeża: - długość - ±8 mm - wysokość i szerokość - ±3mm Powierzchnia obrzeży powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementu powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeża: - wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm - szczerby i uszkodzenia; liczba max 2; długość max 20 mm; głębokość max 6 mm Odbiór ogrodzenia. Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową, stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, sprawdzenie odbioru materiałów, sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY 16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY SPIS TREŚCI: 2/B.01. Roboty ciesielskie 2/B.02. Deskowanie i podłoga z płyt OSB 2/B.03. - Impregnowanie elementów drewnianych 2/B.04.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA Rodzaj opracowania: Nazwa zadania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH RENOWACJA I REMONT KAPLICY GROBOWEJ ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo