Hej, s z a la ła s z a l a ł a...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hej, s z a la ła s z a l a ł a..."

Transkrypt

1 Uwaga gimnazjaliści! Za tydzień dla Was specjalny dodatek. T y g o d n i k L o k a l n y K marca roku nr 11/807 rok XVII ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Dostaniemy 13 milionów na bibliotekę Unia zrefunduje nam znaczącą część kosztów budowy biblioteki. Z powstałej w puli unijnych środków rezerwy dostaniemy 13 milionów złotych. Nasz wniosek, jako jeden z kilkunastu, czekał na dofinansowanie z rezerwowej listy. Więcej str. 5. Setne urodziny Życzenia urodzinowe Stefania Fidyk przyjmowała od 5 wnuków i 9 prawnuków. O pani Stefanii pamiętał prezydent RP Lech Kaczyński i prezydent Jaworzna Paweł Silbert. w tym 7% VAT nr indeksu http ://ww w.ct.jaworzno.pl nakład: egz. Jaworzno egz. Mysłowice Hej, s z a la ła s z a l a ł a... Jaworznicka bibliotekarka, obserwując życie polityczne w kraju, uznała, że do władzy można się łatwo dorwać. Jako wystarczające kompetencje do objęcia np. stołka prezydenta miasta uznała jedynie nieokiełznaną chęć sprawowania władzy. Wystartowała na długo przed terminem wyborów samorządowych, zakładając stowarzyszenie Inicjatywa dla Miasta Jaworzna", które utworzyło później KWW Lepsze Jaworzno". Wybory jeszcze się nie skończyły, a już rozdawała stanowiska oraz intratne kontrakty. Dziś, po próbie rozliczenia jej wyborczych poczynań, pozostał dług, i to wcale niemały. Jak na razie muszą go za nią spłacać uczciwe osoby, które poznały się na niej i wycofały z jej podejrzanych poczynań. Jak widać, nasza bibliotekarka poszalała sobie. /jnvrzno.wierzę POLITYKOM m FACHOWCOM ' Lepsze Ja* KANV1 UHVI IIIS I\*V Komitetu Wybornego lowouno W NIE WIEl POLITYK -AM FACHOV. j Ze sprawozdania finansowego KWW Lepsze Jaworzno i " Zgromadzone środki pieniężne na rachunku bankowym n ,00 zł Zgłoszone wydatki na kampanię wyborczą ,,67 zł Więcej str. 15. Nieuregulowane długi - Nowoczesne lampy Będzie jaśniej, taniej i więcej światła - obiecali sygnatariusze umowy dotyczącej wymiany ulicznego oświetlenia, Prezydent Jaworzna Paweł Silbert i Jerzy Topolski, prezes zarządu spółki Enion SA. Więcej str. 6. O G O Z E N E *- *. k r 9- J KREDYTY CHWILÓWKI i t ł U f» SMUTTT 1 1 \ ~ S67,S6 zł 2gf _ n, B arbi r ^pszo/an T w m ledyttf S H "E R Z E -ykom f* bram fa c howcom Listopad Barbara Sikora z podziwem patrzy na sw oją plakatow ą podobiznę i hasło w yborcze: N ie w ierzę politykom ". Czy sama sobie rów nież nie w ierzy? Lepsze Jaworzno nie nadeszło A gdyby nadeszło? Gdyby B arb ara Sikora zo stała p rezydentem, to można by unieważnić wybory i jako mieszkańcy i miasto mielibyśmy duży kłopot. 20 października 2006 roku Janina Dębska-Bębenek, jedna z założycieli komitetu wyborczego, złożyła na ręce pełnom ocnika Lepszego Jaworzna rezygnację. Niestety, o tym fakcie nikt się nie dowiedział: ani komisarz wyborczy, ani kontrkandydaci. Dlaczego? Tu Wojciech Litewka z biura komisarza wyborczego w Katowicach nie ma wątpliwości. Gdyby wiedziano o decyzji pani Janiny nastąpiłoby wyrejestrowanie kom itetu, a B arbara Sikora oraz kandydaci na radnych zostaliby skreśleni z list wyborczych. Od zaprzysiężenia radnych i prezydenta m inęło już 100 dni i wydawać by się mogło, że do wyborów nie w arto wracać. Inaczej myślą naciągnięte przez Barbarę Sikorę firmy reklamowe, którym nie zapłacono ponad 50 tys. zł. Dla Janiny Dębskiej-Bębenek zatajenie decyzji też ma znaczenie. W wyborach nie brała udziału, a na razie ma do zapłacenia ponad 14 tys. zł za kampanię Sikory. Z a płatę takiej kwoty nakazał jej sąd. Wierzyciele już mają nakaz zapłaty w rękach. Okazało się też, że kandydatka na prezydenta bezprawnie podpisywała zlecenia na wykonanie usług reklamowych. Bezprawnie, bo takie prawo miał wyłącznie pełnomocnik komitetu wyborczego. Z daniem praw ników mamy w tym w ypadku do czynienia z przekroczeniem uprawnień, wyłudzeniem usługi, fałszowaniem dokumentów i poświadczeniem nieprawdy. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do naruszenia prawa, kierujemy sprawę do prokuratury. Tylko ona jest władna zbadać niezgodną z prawem działalność kom itetu wyborczego Lepsze Jaworzno i jego szefowej. RD szczegóły na str. 2-3 Matysik przed sądem Wydział Grodzki Sądu Rejonowego w Jaworznie 8 marca wezwał Józefa Matysika, dyrektora jaworznickiej telewizji CTV, obwiniając go o to, że bez zgody pełnomocnika Komitetu Wyborczego JMM dopuścił do emisji audycji telewizyjnej, prowadząc agitację wyborczą, polegającą na emisji materiałów propagandowych z udziałem kandydata na prezydenta Pawła Silberta. Matysik nie przyznał się do winy. Wyjaśnił, że jako dziennikarz wykonywał jedynie swoje obowiązki, wynikające z zapisów Konstytucji RP oraz z prawa prasowego. Zeznawał również świadek oskarżenia, który nagrany materiał wraz z zawiadomieniem przekazał do jaworznickiej policji. Sąd postanowił odroczyć rozprawę do 4 maja, podczas której zostanie odtworzony materiał, związany ze skierowaniem sprawy do sądu. gh Komunikat Drogówki W dniu 25 stycznia 2007 roku, około godz. 9.50, na skrzyżowaniu ul. Jaworznickiej i ul. Sobieskiego w Jaworznie doszło do uszkodzenia barier ochronnych w wyniku najechania na nie przez samochód. Jak wynika z materiału zarejestrowanego przez kamery monitoringu miejskiego, sprawcą uszkodzenia był kierujący samochodem ciężarowym - wozem asenizacyjnym do przewozu nieczystości. Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zwraca się z prośbą do świadków zdarzenia lub osób posiadających jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Osoby takie proszone są o kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie sierż. szt. Zbigniewem Krukiem - tel lub osobisty - Komenda Miejska Policji w Jaworznie ul. Narutowicza 1. (IW)

2 2 Co ty d zień nr 11/806 Hej, szalała szalała List otwarty do tych, którzy chcą, abym czyli czkawka wyborcza Mam nadzieję, że pamiętacie mój list otw arty do kandydatów na radnych z Komitetu W ybor czego Barbary Sikory Lepsze Jaworzno". Ostrzegałam w nim, że są w rękach manipulatorki, jaką jest wspierana przez nich kandydatka na prezydenta mia sta. Pozwolę sobie przypomnieć tam to moje ostrzeżenie. ręce pełnomocnika listy i członka te goż Komitetu Wyborczego pisemną rezygnację z kandydowania iżądając usunięcia swojego nazwiska z Ko m itetu Wyborczego, podejmie on stosowne działania. Dlaczego speł- wyborach megalomanki, kochającej bycie kandydatem na prezydenta (te spotkania, te banery, fotografie, wy wiady, komplementy, pozycja ważnej i wpływowej damy, a nie jakiejś tam powiatowej bibliotekarki). Po Łączęwyrazyszacunku pełnomocniksztabu Czy nie zastanawia Was, skąd pochodzą pieniądze na kampanię pani Sikory? Prowadziłam niegdyś finanse wojewódzkiego sztabu wy borczego i mam pewność, że zaan gażowane środki w tej kampanii, rozpoczętej najwcześniej w mieście, z własną gazetą skromnie się sprze dającą, z drogim lokalem w centrum miasta, ogromną ilością plakatów, banerami itp., są więcej niż znaczne. Wpłaty kandydatów, pomoc lokal nych sponsorów to mały procent w całości wydatków na taką kam panię wyborczą. A może wierzycie w to, że ktoś kampanię robi za dar mo? Długi płaci się po wyborach, jeśli są wygrane, to z naszych wspól nych, publicznych pieniędzy. Czy chcecie mieć udział w przykręcaniu kurka do kasy samorządowej? Wreszcie pytanie najistotniejsze, czy jest godna prezydentury mia sta osoba posługująca się takim i metodami? Czy wykorzystywanie ludzi, manipulowanie nimi, p rze konywanie o własnej niezwykłej wartości i wyjątkowości bez istotnych dokonań w życiu, nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego smaku i obyczaju, nie dotrzymywanie zobo wiązań to właściwe cechy przyszłego prezydenta miasta, radnego, działa cza społecznego...? Być może brak było ostrzeżenia, że jak wyborów się nie wygra, to najmniej chętni do płacenia zo bowiązań finansowych będą sami kandydaci. A przecież ktoś rachunki będzie musiał zapłacić! Regulują to przepisy ustawy wyborczej. Wy dawało mi się rzeczą oczywistą, że składając 20 października 2006 r. na O G Ł < U ffh m -7 O Z/l) ty m u tk e c #. d łp u o /z t rhę> ' rrrp-^ Zasadnicze pytania wynikające z tej sytuacji postawiliśmy osobom kompetentnym w sprawie i zainteresowanym A d fc?.i7 Odpowiedzi udzielili nam: Stwierdzam zgodność z oryginałem <4=. rfć> > niono tylko pierwsze z moich żądań - skreślenie z listy wyborczej? Teraz, po zapoznaniu się z informacją ko misarza wyborczego w Katowicach, przekazaną Sądowi Rejonowemu w Bytomiu, a dotyczącą składu osobo wego Komitetu Wyborczego, uświa domiłam sobie, że było tam tylko 5 osób. Otóż, zrealizowanie, zgodnie z ustawą, mojego żądania przez pełno mocnika spowodowałoby całkowite padnięcie list na radnych i kandy datury na prezydenta, a w ślad za tym likwidację Komitetu Wyborczego Lepsze Jaworzno. Krótko mówiąc, jestem coraz bardziej przekonana, że działanie było w pełni świadome. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z oszustwem wyborczym. Znając trochę układy wokół Bar bary Sikory, mam podstawę sądzić, że pan pełnomocnik zrobił tylko to, co mu kazała. Przecież nie śmiałby zrobić coś wbrew pani Basieńce. Nadto upieczono dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierw sze, zachow ano m ożliwość s ta rtu w O Z drugie, pozostawiono mnie w pełnej nieświadomości, że nadal solidarnie z innymi odpowiadam finansowo za działania Komitetu. W końcu każdy taki cwaniak wie, że drużyna i sponsorzy mogą poskąpić kasy, gdy zorientują się, że robią tylko za ali bi. Mogę tylko żałować, że nie spraw dziłam odpowiednio wcześniej, czy moje żądanie zostało spełnione, po prostu do głowy mi nie przyszło, że można tak postąpić. Teraz już wiem, że o uczciwym działaniu osób, z któ rymi miałam do czynienia, można było tylko marzyć. Dzisiaj okazuje się, że jako czło nek Komitetu Wyborczego mam pła cić długi kandydatki na prezydenta miasta oraz owych szlachetnych kandydatów na radnych, którzy publicznie deklarowali rządzenie prawem i sprawiedliwością. Kwo ta. o jaką upomina się wykonawca plakatów, ulotek, zaproszeń, gazetek wynosi ,68 zł i podobno to nie jest jeszcze wszystko. Jest słusznym prawem usługodawcy, by zabiegać N E Wojciech Litewka - pracownik delegatury Biura Wyborczego w Katowicach. Ct: Czy Komisarz Wyborczy otrzym ał rezygnację Janiny Bębenek, a gdyby taka wpły nęła, to komitet musiałby ulec rozwiązaniu? Wojciech Litewka:Nie wpłynęła do komisarza wyborczego rezygnacja Janiny Bębenek. Prawdą jest, że mi nimalny skład członków założycieli komitetu wyborczego, to pięć osób. Ten komitet wyborczy miał zgłoszo ne właśnie pięć osób i rezygnacja jakiejkolwiek osoby stwarzałaby ko nieczność wezwania pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Lepsze Jaworzno przez Komisarza Wyborczego do uzupełnienia składu członków założycieli lub do jego rozwiązania. To, jaką decyzję pod jąłby komisarz wyborczy, zależałoby od przyczyn zmniejszenia składu członków założycieli. Państwowa Komisja Wyborcza w swoich wytycz nych określiła przyczyny rezygnacji z funkcji członka, które powodują uzupełnienie składu członków i po zostawiająfunkcjonowanie komitetu wyborczego. Są to śmierć członka, obłożna choroba i inne przyczyny trwale uniemożliwiające wypełnianie funkcji członka komitetu. Pozostałe przyczyny w zasadzie powodują roz wiązanie komitetu wyborczego. Barbara Sikora, kandydatka na prezydenta KWW Lepsze Jaworzno". Ct: Czy pani wie, że rezygnacja Janiny Bębenek z członkostwa w grupie założycielskiej nie zo stała przekazana do komisarza wyborczego? B arab ara S ik o ra : Jestem Likwidacja cellulitu - Spalanie tkanki tłuszczowej - Wymodelowanie sylwetki Wzrost przemiany materii - - że piękne hasła, maksymy życiowe, szlachetne życiorysy, wyliczankę za sług i deklaracje świetlanej przyszło ści jaworznian pod ich rządami. Po nieważ wtedy nie wstydzili się owych bzdur wypisywać, a dzisiaj nie chcą za nie ponosić odpowiedzialności, i ponieważ jaskrawo nadużyli zaufa nia, mam prawo podać do publicznej wiadomości ich nazwiska. A oto ci, za których ambicje wy borcze mam płacić długi: Barbara Sikora Bogusław Bobrowski Henryk Gierek Ryszard Kaszyca Jacenty Jacek Grelowski Władysław Łyp Edward Radko Wiesława Tomaszewska ^1c/i ą po c-z?-f ff&i L y o ^-r 0 wyegzekwowanie swoich pieniędzy za wykonane usługi. Ale jest również oczywiste, że w pierwszym rzędzie za swoje osobiste zobowiązaniowa finansowe powinni płacić ci, na rzecz których zostały zaciągnięte. Pytam zatem mieszkańców Jaworzna, w szczególności tych, którzy oddali swoje głosy na Barbarę Sikorę i jej drużynę, czy o takich przedstawicieli w Radzie Wam chodziło, czy podzie lacie ich przekonanie, że najlepiej zabawiać się na cudzy koszt? Czy Wy bylibyście gotowi zgodzić się na rolę żyranta, któremu przyszło płacić raty za kredytobiorcę nieuczciwego? Argum entację moją firma F i scher (wierzyciel) uznała za słuszną 1udostępniła mi nazwiska osób, dla których drukowano te wszystkie jak- zaskoczona, że Janinie Bębenek chodziło o rezygnację ze składu członków grupy założycielskiej K om itetu Wyborczego. Z tego, co pam iętam, to była prośba o wykreślenie jej nazwiska ze sztabu i oświadczenie, że nie będzie brała udziału w pracach sztabu, a to chyba nie to samo co rezygnacja z członkostwa w grupie założyciel skiej. Niech prawo rozstrzygnie o tym ja k należy to traktować. Ct: Czy to w porządku, żeby Ja nina Bębenek płaciła pani długi z kampanii wyborczej? B.S :Nie uważam, że ktoś ma pła cić moje długi. Jeśli to byłapropagan da robiona dla wszystkich, to wszyscy muszą się złożyć na uregulowanie zapłaty. Jutro (13 marca) spotykamy się, by ustalić, jak uregulujemy te ra chunki, które nie zostały zapłacone. Przecież tej firmie należy się zapłata, bo wykonała usługę, która została jej zlecona. To prawda, że kampania nie dotyczyła Janiny Bębenek, bo zrezygnowała ona z kandydowania, i to, czy powinna płacić za rachunki, to ja nie wiem. Nie wiem, jak prawo stanowi w tej sytuacji. Ta sytuacja jest dla mnie przykra. Ja, jeśli tylko mogłabym, to z całego serca uregulo wałabym sama te kwoty. Wpłaciłam już dodatkowo ponad 3 tys. złotych, wzięłam też kredyty... To, jak wygląda ją rozliczenia, orientuje siępełnomoc nik komitetu ds. finansowych Ewa Wiecheć. To kompetentna osoba, złożyła już sprawozdanie i na pewno ujęła w nim wszystkie wydatki. Brygider Stanisław - pełno mocnik KWW Lepsze Jaworz no" Po kilkakrotnych próbach, te lefon odebrał mężczyzna, nie chcąc się przedstawić, poinfor mował, że p. Brygider jest na budowie, a i on sam nie ma czasu, by z nami rozmawiać. Liliana Sobańska - prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworznie. Ct: Z jakiego rodzaju przestęp stwem mamy w tej sytuacji do czynienia? Liliana Sobańska: Dziś trudno powiedzieć mi, o jakim przekroczeniu prawa moglibyśmy mówić. Nie mam żadnego wniosku w tej sprawie ani od zainteresowanej, ani też z biura komi sarza wyborczego. To, czyprokuratura podejmie postępowanie w tej sprawie, czy od niego odstąpi, zależy od mate riałów, jakie otrzyma i od stanowiska komisarza, który powinien odnieść się w tej sytuacji do zapisów ustawy ordynacja wyborcza. Ewa Wiecheć - pełnom ocnik KWW Lepsze Jaworzno" ds. finansowych. Mimo kilkakrotnych prób, tele fon uparcie milczał. Pyta ła Gr a ż y n a Ha sk a

3 C o t y d z i e ń nr 11/806 Aktualności płaciła ich długi, Jaworzniccy policjanci 6 marca, po 24 godzi nach działania, ustalili sprawcę fałszywego alarmu o podłożeniu bomby pod jednym z do mów prywatnych w mieście. Złapali bombiarza na skutek pozwu wniesionego w dniu 12 stycznia 2007 r. przez powoda A ndrzeja Fischer nakazuje pozwanym Stanisławowi Brygier, Bogusławowi Bobrowskiemu, Janinie Bębenek-Dębskiej, Wiesławie Łopatowskiej-Krakowiak, Ewie Wiecheć aby zapłacili solidarnie powodowi kwotę ,68 zł (jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa do te sześćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 21 listopada 2006 roku do dnia zapłaty oraz kwotę zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszego nakazu, albo wnieśli W tymże terminie do tutejszego Sądu sprzeciw. Edward Wilk Aleksander Odrzywolski Halina Kotrys Grzegorz Dudek Barbara Getel Bogusław Wojciechowski Zygmunt Warat Janusz Kowalski Małgorzata Unold Tak sobie myślę, że najwyższy czas, abyście wy, wymienieni powy żej, nie chodzili po ulicach miasta z dumnie podniesionymi głowami - ciążą na was długi, które ktoś inny będzie musiał zapłacić!jestem prze konana, że wasi współpracownicy, zwierzchnicy, podwładni, usługo biorcy, wierzyciele etc. pow inni wiedzieć, z kim mają do czynienia. Dlaczegóż to moja skromna osoba ma się znaleźć w Krajowym R e jestrze Długów, a nie wy?! Zrobię wszystko, by znalazły się w nim wasze nazwiska! Do liderki tego zespołu, Barbary Sikory, mam propozycję dodatkową: miast pisać ckliwe, pretensjonalne, kiepskiej jakości teksty w Tygodniu w Jaworznie, okraszane przechwał kami o własnej uczoności i wielkiej wrażliwości społecznej, ostatnio objawiającej się podtrzymywaniem starszych pań na schodach kościoła, proponuję zapłacić swoje długi. Obciążają one nieporadnych ludzi z jej komitetu wyborczego, co do których żadnej empatii nie okazała, wręcz przeciwnie - naraziła ich na ogromne koszty. Wykorzystała ich łatwowierność, brak wyborczej wiedzy i to, że w naiwności swojej pozostali przy niej do końca. To może pomniejszy jej winę. Trzeba tu bowiem podkreślić, że to Barbara Sikora zleciła i podpisała na pieczęci komitetu Wyborczego (którego członkiem nie była) zlece nia usług, za które Firma Fiszer domaga się zapłaty. Poinformował mnie o tym jej przedstawiciel, Ma rek Pajetka, który zwrócił mi uwagę na adnotację na upom nieniu do wystawionej i nie zapłaconej fak tury; adnotacja brzmi: p. Sikora Oczywiście nr telefonu uparcie milczał i milczy nadal. Oświadczam, że oprócz protestu złożonego do sądu i popartego kopią owego oświadczenia o rezygnacji z działań w Komitecie Wyborczym Lepsze Jaworzno - czyż ta nazwa nie brzmi teraz jak kpina - podejmę inne stosowne kroki prawne. To, co nazwałam wcześniej oszustwem wyborczym, nosi - moim zdaniem - znamiona czynu przestępczego. Wszystko to podaję do wiadomości publicznej po to, by osobom wyżej wymienionym z nazwiska nie za chciało się w przyszłości urządzić powtórki z rozrywki. W poniedziałek, 5 m arca, po południu m ieszkanka Dąbrowy N arodow ej o d e b ra ła telefon z informacją o podłożeniu bomby w jej domu jednorodzinnym. In formację potraktow ała poważnie, zawiadomiła oficera policji, który na miejsce zdarzenia skierował służby ratunkowe. Policyjny piro technik sprawdził cały budynek. Nie znalazł ładunku wybuchowe go. Do akcji wkroczyli policjanci sekcji krym inalnej. Już n astępnego dnia u s ta li li spraw cę fałszyw ego alarm u. Okazał się nim 14-letni chłopiec mieszkający w Pruszkowie. W m iejscu jego z a m ie sz k a nia pojaw ili się stróże praw a z w ojew ództw a m azow ieckiego, jak ustalono, telefon kom órko wy, z którego dzw onił, stanow i w łasność jego 49-letniej m atki, k tó ra ap arat przekazał swojemu synowi. - W poniedziałek chłopiec nie poszedł do szkoły i wpadł na pomysł wykonania trzech połączeń telefo nicznych z informacją o podłożeniu bomby. Jak wyjaśnił policjantom z Pruszkowa chciał usłyszeć reakcje osób, do których dzwonił. Wybierał przypadkowe numery, jednym z nich okazał się numer telefonu należące go do mieszkanki Jaworzna - wyja śnia nadkomisarz Jacek Sowa. Materiały zebrane przez jaworz nicką policję trafią do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejo nowego w Pruszkowie, który zadecy duje o dalszym losie chłopca. - Policja zbiera informacje na temat kosztów poniesionych przez służby ratownicze w związku z prze prowadzoną akcją, których zwrotu będzie się domagać od rodziców nieletniego m ieszkańca woj. m a zowieckiego - wyjaśnia nadkom. Jacek Sowa. (n js) oprac. JIM Krótka sesja W pon ie d zia łko w e po p o łu d n ie p re z y d e n t P a w e ł S ilb e r t z w o ła ł s e sję R ady M ie js k ie j w celu p rz egłosow ania u c h w a ły o dokap ita liz o w a n iu P rz e d s ię b io rs tw a K om unikacji M iejskiej. U chw ała o podw yższeniu kapi ta łu P K M -u, p rz yję ta przez Radę M iejską na sesji 1 m arca, m usiała być zm ieniona, poniew aż urzędnik W ydziału Skarbowego podał błędne w yliczenia. Prezydent kazał ją po praw ić i podać w ła śc iw ą w yso kość kapitału spółki, k tó ry w yn o si złotych. Uchw ała przeszła przy 15 głosach koalicji za i 6 głosach przeciw (radni W D J). jim O rn + xsm V- i ra / wmm s Ksiądz dziekan, kustosz Sanktuarium M.B.N.P. Józef Lenda przyjmuje gratulacje. Odznaczeni za trud zwycięstwa nad bezpieką Jaworzniccy kapłani, ks. Józef Lenda i ks. prof. dr. hab. Andrzej Zwoliński, zostali odznaczeni za odwagę głoszenia prawdy w latach 80., nie bacząc na niebezpieczeń stwo ze strony bezpieki. N ie c o d z ie n n a u ro c z y s to ś ć w ręczenia złotych odznak N SZZ Solidarność odbyła się 7 marca w Z esp o le Szkół P onadgim nazjalnych nr 4. O d z n ak i p rz y zn a n e zo stały przez Sekcję K rajow ą Pracow ników O św iaty i W ychow ania na w niosek Z arządu M iędzyza kładowej Komisji Pracowników Oświaty w Jaworznie, a wręczone w obecności znam ienitych gości i m ło d zieży, k tó ra o trz y m a ła n a jle p sz ą le k c ję p a trio ty z m u i niezłom ności. GH Niedoszły samobójca Od redakcji: G Ja n i n a Dę b s k a -Bę b e n e k Ja w o r z n o, 7 m a r c a 2007 To, co ujawniła dziś Janina Bębenek, to czubek przysłowiowej góry lodowej. Jeśli wymienimy kolejno, że zostali oszukani jaworznianie, zostały oszukane konkurencyjne komitety wyborcze, zostały oszukane firmy wykonawcze - to badając tę sprawę w szczegółach przez Państwową Komisję Wyborczą, prokuraturę, a także sądy, zabierze to wszystkim wiele czasu, wysiłku i pieniędzy podatników. Mamy nadzieję, że zgłaszając ten przypadek do ww. organów, jest szansa odzyskania utra conego szacunku do polityków. Mamy również nadzieję, że instytucje te pozwolą skutecznie wyegzekwować długi. Zaś ostatecznie, sądy zapewnią zadośćuczynienie dla szeroko rozu mianego społeczeństwa ze strony winnych tej wyborczej hucpy. O 3 S N We wtorek, 6 marca, około go dziny oficer dyżurny ja w o rz n ic k ie j p o lic ji o trz y m a ł telefoniczną informację o męż czyźnie, który wszedł na słup energetyczny i grozi popełnie niem samobójstwa. E Masaż k a m ie n ia m i n e fry to w y m i P rom ienie podczerw one G a b in e t M a s a ż u K r ę g o s łu p a T e rm o pu n ktu ra D z ia ła n ie Profilaktyka i leczenie sch o rzeń kręg o słu p a P ro sto w a n e k ręg o słu p a i m iednicy Rozluźnienie zesztyw niałych m ięśni Nasz Jubileusz 25 lat!!! Z tej okazji PREZENTY dla Państwa. P o b u d zen ie sy stem u n e rw o w eg o W zrost te m p a p rzem ian y m aterii P opraw a krążenia W zm ocnienie sy stem u o d p o rn o ś c io w e g o Przyjdź, sprawdź działanie, poczuj się lepiej - bez wydawania pieniędzy, bez żadnych zobowiązań! Każdy masaż trwa 40 minut Zakład SOCZEWKI OKULAROWE Optyczny Z a s t o s o w a n i e w s c h o r z e n ia c h C h o ro b y z w y ro d n ie n io w e kręgosłupa i stawów, reum atyzm, gościec stawowy, zespoły rw y kulszowej, bóle i zaw roty g ło w y p o c h o d ze n ia krę g osłu p ow eg o, s z u m y u szn e, z e s p ó ł szyjn y, ż y la k i kończyn d o lnych,h e m oro id y,zab u rze nia traw ienia, za parcia, alergie, nietrzym anie m oczu, przew lekłe zap alen ie pęcherza i cew ki m oczow ej, cellulitis, osłabienie aktyw ności seksualnej i w ie le innych. Wójcik Zdrowy wzrok w każdym świetle' Jaworzno ul. Sienkiewicza 6 (Kocia) tel Chrzanów ul. Dobczycka 10 tel Z a p r a s z a m y o d p o n i e d z i a ł k u d o p i ą t k u Jaworzno, Al. Piłsudskiego 58 /1 2 tel , tel. kom T ra n s itio n s " Kup soczewki fotochromowe Transition, a otrzymasz Ty lub ktoś Tobie bliski szkła z powłoką Antyrefleksyjną za darmo!!! Oferta dotyczy magazynu z AR. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratownicze, w tym rów nież patrol Pogotowia Policji 997. Mężczyzna znalazł się na samym szczycie słupa wysokiego napięcia napowietrznej linii energetycznej, który znajduje się przy ul. Tuwima, w sąsiedztwie kopalnianej hałdy. Na widok podjeżdżających samo chodów ratunkowych mężczyzna zszedł ze słupa i oddalił się w kierun ku jednego z bloków mieszkalnych. Policjanci po ustaleniu miejsca pobytu weszli do mieszkania, gdzie przebywał niedoszły samobójca. - Podczas rozm ow y 36-letni m ieszkaniec Jaworzna odgrażał się, że i tak wyjdzie na słup i z nie go skoczy. Z jego ust wyczuwalna była woń alkoholu, w tej sytuacji, z uwagi na realne zagrożenie życia policjanci podjęli decyzję o zatrzy maniu i przewiezieniu mężczyzny do Ośrodka Pobytu i Profilaktyki Osób Nietrzeźwych. Tam, podczas badania okazało się, że mężczyzna p osiadał 1,6 7 prom ila alkoholu w wydychanym powietrzu - informu je nadkomisarz Jacek Sowa. ( n js ) o pr a c. jim

4 4 Co ty d zień nr 11/807 Serwis informacyjny Z notatnika policmajstra I N F O R M A T O R POLI CJA oprac. Jim Komenda M iejska, ul N arutow icza 1... tel. 997, STRAŻ 5 marca POŻARNA Komenda M iejska, ul. Krakowska tel. 998, STRAŻ MI EJSKA ul N arutow icza 1... tel POGOTOWI A Pogotowie ratunkow e, ul. Chełm ońskiego tel. 999, Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 7 8 D...tel. 992 Pogotowie energetyczne, ul. W ojska Polskiego 2...tel Pogotowie w odociągow e, ul. Św. W ojciecha tel. 994 Pogotowie ciepłow nicze, Al. Tysiąclecia 7... tel. 993 Karetka R "... tel. 999, PRZEWOZY, POSTOJE TAXI Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd g ra tis... tel TAXI Centrum, ul. Zielona, dojazd g ra tis...tel , Osiedle Stałe, dojazd g ra tis... tel Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd g ra tis... tel Bezpłatne zam awianie z tel. sta cjon a rn ych...tel Leopold, drobne zakupy, dojazd g ra tis... tel TAXI Gigant, dojazd w I stre fie g r a t is,...tel , URZĘDY Urząd M iejski, ul. Grunwaldzka 3 3, tel W dzielnicy Jeleń - Dąb m iała m iejsce kradzież w a rte g o zł sa m ochodu do sta w czego V olksw agen Caady. W godzinach przedpo łu d n io w y ch, w tra kcie prow adzonego pościgu w te renie leśnym sąsiad ują cym z ulicą M a rtyn ia kó w, patrol policji zatrzym ał na gorącym uczynku, w tra k cie kradzieży złom u, trzech s p ra w c ó w (16, 19 i 33 lata). M ężczyźni dokonali kradzieży e le m e n tó w kon strukcyjnych należących do jednej z firm m ających siedzibę w te j dzielnicy. S tra ty zł. W yd ziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i R olnictw a, WSO dla działalności gospodarczej, ul. D w ornickiego te l/fa x , marca Spraw Społecznych i Zdrow ia, ul. Północna tel O g o d z in ie o fic e r d y żu rn y o d e b ra ł te le fo n od m ie s zk a ń c a K a to w ic, ja d ą c e g o w p o cią g u do K ra k o w a, z in fo rm a c ją, że z o s ta ł o kra d zio n y przez in ne go pa sa że ra. P o szko d o w a n y z g ło s ił te n fa k t k o n d u k to ro w i, a Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka tel P o w ia to w y Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9 b tel P o w ia to w y Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza tel Poczta G łówna, ul. Pocztowa tel Prokuratura Rejonowa, ul. In w alidów W ojennych tel Rejonowy Urząd Telekom unikacyjny, ul. Pocztowa tel Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka tel ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a tel , M iejski Zarząd Dróg i M o stó w, ul. Krakowska 9....tel , fax i n f o r m a c j a d l a Na te renie jednego ze skup ów złom u w J a w o rz nie p o ja w iło się dw ó ch m ężczyzn, którzy usiłow ali dokonać sprzedaży rynien pochodzących z p ry w a tn e go ob ie ktu. Policjanci Sek cji P rew encji do w y ja ś n ie nia zatrzym ali 19-letniego m ieszkańca m iasta. W nocy na parkingu przed blokiem m ieszkalnym przy ul. G runw aldzkiej spraw ca dokonał uszkodzenia karo serii oraz p o rys o w a ł po w ło k ę lakierniczą na dachu sam ochodu osob ow eg o m arki Volvo 440. S tra ty zł. 7 marca Byczyna: w nocy m iało m iejsce w ła m an ie do garażu znajdującego się na terenie pryw atn ej posesji. Złodziej w yk o rz ys ta ł fa kt, że było o tw a rte okno (lufcik). W szedł do środka, a następnie o tw o rz y ł drzw i w e jśc io w e. W ła ściciel u tra cił row e r górski oraz narzędzia. S tra ty zł. O siedle S tałe: m iała m ie j sce kradzież kom p letu koł pa kó w z sam ochodu m arki R enault zaparkow anego na parkingu przyb lokow ym, przy ul. K alinow ej. Poszko d ow ana oszacow ała s tra ty na sum ę 300 zł. Do kolejnej kradzieży doszło w dzielnicy Jeleń, gdzie z sam ochodu Skoda Fabia złodziej skradł czte ry oryginalne kołpaki o w a rto ści 300 zł...tel PKM Rozkład jazdy (całodobow o)....tel PKS (C hrzanów ).....tel Z DROWI E Centrum Prom ocji Zdrow ia, ul. Paderewskiego tel , ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna tel ELVITA JAWORZNO III - GZLA, ul. G w arków 1... tel Promocja Zdrow ia, ul. H. S aw ickiej 2... tel Szpital M iejski, ul. C hełmońskiego tel ZOZ, ul. Grunwaldzka tel z a k ł a d ó w p r a c y PKE S.A. Elektrow nia Jaworzno III, ul. Promienna tel HSO Szczakowa, ul Kolejarzy tel PCC Rail S zczakow a... tel , MPGK, ul. Inw alid ów W ojennych 5...tel do 5 M PW ik, ul. Św. W ojciecha tel Netia Telekom Silesia Inform acja... tel PKM, ul. Krakowska 9...tel Zakłady Chemiczne Organika A zo t" SA., ul. Szopena... tel P ołudniow y Koncern W ę g lo w y SA., ul. Grunwaldzka tel Mieszkanka Osiedla S ta łego zgłosiła, że 16-letni chłopak grozi jej synow i (lat Informacja o imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Jaworznie Komisja Turystyki Górskiej zaprasza r. - Góry Opawskie - Biskupia Kopa r. - Tatry Dolina Chochołowska - Krokusy r. - Góry Stołowe - Sudety r. - IV RAJD GÓRSKI ODDZIAŁU PTTK W JAWORZNIE PT: SPEŁNIONE MARZENIA - GORCE trasy jednodniowe 25, 28 zł, trasy trzydniowe 75, 80, 90 zł, zapisy do r. Komisja Turystyki Pieszej zaprasza r. - POZNAJEMY REZERWATY PRZYRODY - 9. Rajd Powitanie wios ny przejście piesze (ok. 8 km) na trasie Młoszowa - Ostra Góra - Karniowice Cena: 9 zł, 10 zł, 11 zł (wpłaty do r.) Komisja Turystyki Rowerowej zaprasza r. - Impreza kolarska - trasa: Jaworzno - Sławków - Bukowno - Jaworzno Cena: 3 zł, 4 zł, 5 zł BANKI Bank P rzem ysłow o-h andlow y SA,ul. Sądowa tel do 39 Bank Spółdzielczy, ul. S tojałow skiego tel Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka tel Bank Śląski, ul. N arutow icza 1a tel Bank Zachodni W BK SA, ul. Farna tel PEKAO SA, ul. M ickiew icza tel PKO BP SA, ul. Grunwaldzka tel , KASY SKOK Jaw orzno", ul. Gw arków tel MI EJSKI E INSTYTUCJE M iejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5...tel Biblioteka Pedagogiczna...tel ) pobiciem. M atka są dząc na po dstaw ie d o tych czasow ego zachow aniem się nieletniego, obaw ia się spełnienia tych gróźb. M ieszkanka w ie lko po lski podróżująca pociągiem relacji Łódź - Kraków została okradziona z bagażu. Złodziej ukradł to rb ę podróżną, w cześnie j w yc ią g a ją c z niej pieniądze i do ku m e nty osobiste. S tra ty zł. Osiedle S tałe: w jednym ze skle pó w ogólnospo żyw czych ch w ila nieuw agi zakończyła się kradzieżą 141 kart d o ła dow u jących te le fo n y kom órkow e. W ła ś c ic ie l o k reślił s tra ty na k w o tę zł. Osiedle P odw ale: m iało m iejsce w ła m a n ie do garażu i kradzież p rz e w o d ó w elektryczn ych oraz innego osprzętu o w a rto ś c i zł. Patrol Policji o godz na ul. Grota R ow eckiego zatrzym ał do kontroli sam ochód Fiat Doblo, którego kiero w ca posiadał w w yd yc h a n ym po w ietrzu 0,20 m g /l alkoholu. 10 marca Patrol d ro g ó w ki przy ul. K asztanow ej o godzinie 8.00 zatrzym ał 4 4 -le tn ie g o m ieszkańca Jaw orzna, k tó ry kie ro w a ł sam o ch o dem do sta w cz ym V olks w a g e n Transporter, będąc w stanie nietrzeźw ym. 11 marca Jak w yn ika ze zgłoszenia 26 -letnie j mieszkanki Jaw orzna, w jednym ze sklepów odzieżow ych zło dziej skradł należący do niej te lefo n kom órkow y m arki Sam sung. S tra ty zł. 9 marca p o d r ó ż n y c h PKM Centrala... c e n t r a l e po z a trz y m a n iu p o cią g u na d w o rc u w d z ie ln icy S zczako w a w y b ie g ł za u c ie k a ją c y m z ło d zie je m. N ie s te ty, p rz e s tę p c y nie ud a ło się z a trz y m a ć. Z ło d z ie j w y k o rz y s ta ł c h w ilę n ie u w a g i i z kiesze ni k u rtk i skra d ł p o rtfe l z d o k u m e n ta m i o s o b is ty m i i p ie n ię d zm i. S tra ty zł. Komisja Turystyki Krajoznawczej zaprasza r. - Wyjazd do TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO na spektakl DZIKA KACZKA Cena: 25,00 zł, 27,00 zł, 37,00 zł Ilość miejsc ograniczona!!! (45 BILETÓW) Decyduje kolejność wpłat r. - Wyjazd do TEATRU ROZRYWKI W CHORZOWIE na musical THE ROCKY HORROR SHOW Cena: 19,00 zł, 21,00 zł Ilość miejsc ograniczona!!! (45 BILETÓW) Decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Jaworznie od godz , tel , , , ul. Grunwaldzka 35 Serdecznie zapraszamy! Panu dyr. Kurkowi oraz lek. Wyrobcowi i całemu personelowi od. chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Jaworznie za troskliwą i fachową opiekę medyczną składa: Kwaśniewski Stanisław Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom z całego bloku nr 2 z ul. 3 Maja, kolegom z pracy, koleżankom z Markowni za słowa otuchy i wsparcie duchowe oraz wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze Śp. Henryka Kaczała za złożone wieńce i kwiaty składa: żona z dziećmi Zakład Pogrzebowy Misja Jaworzno u l. Sław kow ska 16a tel / , / C zynne ca łą dobę bezp ła tn a kaplica p o żeg n a ln a Kompleksowe U sługi Pogrzebowe K O R O N A " Lelko J an Kaplica Pożegnalna Bezpłatna Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 te l/fa x / , Zakład Pogrzebowy Hades Jaw orzno ul. G agarina 9a tel. 032/ , 032/ czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna Muzeum M iasta Jaworzna, ul. Jaw orznicka tel M iejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka tel M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b...tel M iejski Rzecznik Konsumenta, Plac Górników 5... tel M iejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska tel SPOŁECZNE INSTYTUCJE H ospicjum, ul. Gw arków 1, tel H ospicjum 24h/dobę... tel. (0601) Stowarzyszenie D iabetyków, ul. Grunwaldzka 35 w t 10-13, pt 10-12; Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz tel Poradnia życia rodzinnego os. Stałe w to re k tel APTEKI ^ 7 Najlepsze życzenia z okazji Imienin Józefowi Matysikowi, dyrektorowi Wydawnictwa GM sp. z o.o i Telewizji Ctv, wraz ze spełnieniem realizacji zam ie rzonych przedsięwzięć składają: pracownicy i współpracownicy gazety CT i telewizji Ctv Damian, ul. M ickie w icza 19, czyn ne od 7.00 do tel Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5 a... tel Eskulap codziennie od 7.00 do ul. Grunwaldzka 229b tel , S POT KA N I A ^ 7 Naszej Przyjaciółce, Ziutce Szczepańskiej w iązankę ser- decznych życzeń imieninowych składają koleżanki ze Stowarzy szenia Twórców K ultury oraz Krystyna Dziurdzikowska Naszemu wspaniałemu kole dze, Bogdanowi Zborowskie mu, z okazji im ienin życzymy wszystkiego najlepszego kole żanki i koledzy z redakcji CT i telewizji CTv Orfeusz Całodobowe Kompleksowe U sługi Pogrzebow e Jaw orzno ul. Ł ukasiew icza 2 (os. Stałe) telefon y całodobow e / , , Zakład Pogrzebowy Kalia Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 tel / , czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna A A Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-p odłęże)-w t , sob , Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel fax , czw (o/m im oza) Ośrodek P rofilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźw ych ul. Olszewskiego 28 - pt. od Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz w klubie Szczak" (remiza) na Górze Piasku... tel I NNE TOZ...tel , , śr.-czw Hotel Pańska Góra", ul. Krakowska 1 (Recepcja c a ło d o b o w o )... tel Adres redakcji: C o tydzień, Jaw orzno, ul. Św. Barbary 7, R e d. n a c z e ln y : te l W yd a w ca : W y d a w n ic tw o GM sp. z o.o. h ttp ://w w w.w y d a w n ic tw o g m.ja w o rz n o.p l Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówiorych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów itp. il: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Sławomir Cichy, Piotr Grzegorzek, Andrzej Koster, Maria Runicka, Zofia Żak, Agnieszka Bylica, Tomasz Gut (korekta). Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Kataizyna Kwarcińska. DTP: Kazimierz Gruszowski. Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, Tychy, ul. Towarowa 4 Kj i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych H jifis j k H S 9 N u m e r z a m k n ię to 13 m a rc a r.

5 Co tydzień nr 11/807 Aktualności 5 Unia da na bibliotekę 13 milionów złotych Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o przyznaniu 13 min zł na dofinansowanie budowy Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. W ubiegłym tygodniu zarząd w y brał w ramach listy rezerwowej Działania 1.4 ZPORR kolejnych 6 projektów, w tym jaworznicką bibliotekę. Dofinansowanie wynika z faktu pojawienia się dodatkowych środków w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Zanim pieniądze trafią do Jaworzna, lista dofinansowanych projektów musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jeśli tak się stanie nasze miasto może liczyć na 75 proc. ogólnej wartości biblioteki, czyli ponad 13 mln zł. Władze miasta już w 2004 r. rozpoczęły starania o dofinansowanie budowy biblioteki ze środków unijnych. Zostały złożone dokumenty aplikacyjne, projekt został pozytywnie zaopiniowany oraz przeszedł weryfikację form alną i merytoryczną. Niestety, Regionalny Komitet Sterujący i Zarząd Województwa nie przyznał wtedy dofinansow ania jaw orznickiej biblioteki, a projekt został umieszczony na liście rezerwowej. Wówczas prezydent Paweł Silbert postanowił, że biblioteka będzie P o d z ię k o w a li p re z y d e n to w i Dwadzieścia osób podpisało się pod podziękowaniem prezydentowi za zakaz budowy masztu telefonii komórkowej ERY. Podziękowanie Szanowny Panie Prezydencie, my m ieszkańcy zamieszkujący w rejonie Stadionu Sportowo-Rekreacyjnego M CKiS Azotania pragniemy złożyć Panu serdeczne podziękow ania za wydanie decyzji zakazującej budowę stacji bazowej PTC E R A na terenie stadionu. Inform acja o p la now anej b u dow ie bardzo nas zaniepokoiła, a zwłaszcza że była ukrywana przed mieszkańcami przez inwestora, jak i kierownictwo stadionu, co dodatkowo pogorszyło nastroje. Tylko dzięki Pana natychmiastowej decyzji możemy teraz mieszkać w spokoju. Zamieszkiwanie w sąsiedztwie takiego obiektu jest dla mieszkańców i tak dużą uciążliwością, ale rozumiemy, że takie obiekty są p o trzebne jak i to, że potrzebne są stacje bazowe telefonii komórkowych, gdyż nie da się zahamować rozwoju cywilizacyjnego. Obiekty takie muszą być budowane, ale można je lokalizować z dala od osiedli. Jeszcze raz pragniemy Panu serdecznie p o d zięko w a ć za natychm iastow e załatw ienie tak bardzo bulwersującej nas sprawy i życzymy samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Z POWAŻANIEM WDZIĘCZNI M IESZKAŃCY PODPISY 20 OSÓB sfinansowana z pieniędzy miejskich. Uznał, że projekt budowy Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zbyt ważny dla mieszkańców Jaworzna, by z niego rezygnować. Jednocześnie nie zaniechał dalszego ubiegania się o dofinansowanie budowy. I teraz, kiedy biblioteka jest już prawie gotowa, z Urzędu Marszałkowskiego nadeszła dobra wiadomość. Zarząd Województwa wybrał nasz projekt z listy rezerwowej i chce miastu refundować 13 mln zł z poniesionych wydatków na budowę biblioteki. Nowa biblioteka pomieści do 312 tysięcy książek - obecnie ma 100 tys. Będzie miała prawie 3,2 tys. m kw. powierzchni (obecnie 340 m kw.) wolny dostęp do książek, obszerne czytelnie, sale klubowe, multimedialne, galerię, cyfrowe katalogi. Aż 120 komputerów biblioteki podłączonych będzie do szerokopasmowego Internetu. Jaworznicka biblioteka będzie najprawdopodobniej jedynym w Polsce zgłoszonym do funduszy europejskim projektem biblioteki publicznej, a na pewno jedynym w województwie śląskim. info RM A CJE DODATKOWE: Budowa C entrali M iejskiej Biblioteki Publicznej ruszyła końcem 2005 roku. Zgodnie z harmonogramem po ponad 15 m iesiącach prac prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Na plac budowy doprowadzone są wszystkie media: prąd, woda, ciepło i kanalizacja. W budynku wykonana jest elewacja z cegły klinkierowej, zamontowane są także ścianki aluminiowe wraz z zestaw am i szklanym i, które stanowią znaczną powierzchnię ścian zewnętrznych. W związku z tym, że nowy gmach będzie spełniał funkcje mulimedialne, w konstrukcję wpisano także kioski informacyjne, których konstrukcje są również gotowe. W lutym br. rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki, polegające na modernizacji ciągów komunikacyjnych, budowie ponad 20 miejsc parkingowych, a także zagospodarowaniem zieleni wokół budynku. Zintensyfikow ano także prace wykończeniowe: rozpoczęto montaż podłóg technicznych oraz prace wykończeniowe ścian wewnętrznych pomieszczeń bibliotecznych i zaplecza sanitarnego i administracyjno -gospodarczego biblioteki. W ramach zawartego kontraktu wykonawca wyposaży cały obiekt z wyłączeniem sprzętu audiowizualnego i komputerowego, w związku z czym trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu. Przeniesienie do nowego obiektu nastąpi w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień), aby wcześniej umożliwić młodzieży korzystanie z pomocy naukowych w okresie zdawania matur, egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie lub egzaminów poprawkowych (iw). W sprawie artykułu Wybrali własny wariant Sprawa budowy DK 79 wciąż żyje. Dziś p u b lik u je m y lis t jednego z inicjatorów projektu zgłoszonego przez grupę mieszkańców. Chciałbym zabrać głos w sprawie Obwodnicy wokół Byczyny i wypowiedzi fachowców w tej sprawie. Moim zdaniem te 3 warianty są szkodliwe dla nas, obywateli Byczyny, sposób ich przedstawienia podzielił i skłócił nas (widać to po oddanych ankietach). W ariant 3 - budowanie takich obiektów na terenach eksploatacyjnych jest błędem (grunty osiadają około 20l) widocznym na śląsku. Wariant omijający Byczynę jest w opinii społecznej dobry - potrzebna jest tylko dobra wola obu stron (większa władzy). Wypowiedź p. Grzegorzka oburzyła mnie, porównanie naszej sprawy do Rospudy to obłuda. Czyżby nie wiedział pan, że krystalicznie czyste źródełka wyschły już lat temu reszty dowie się pan w sanepidzie. W okresie letnim Byczynka jest wyschnięta ul. Zwanej Łącznikową zaś wypowiedź p. M ari Leś-Runickiej należy do tych, które dzielą mieszkańców. Marysiu, gdyby inicjatorzy wariantu czwartego opowiedzieli się za wariantem 2 czy byłabyś zachwycona? Wypowiedzi p. Toszy nie ma co komentować. Ps. P. Silbert. Obwodnicą naszego miasta może być również droga: Katowice - Warszawa - Kraków, a może również przez Paryż? Z p o w a ż a n ie m: w ł adysław Od r z y w o ł e k u l. p o r. Ba r a n a 4 Redakcja publikuje list w niezmienionej formie. Z konferencji prasowej prezydenta Władze miasta prowadzą działania zmierzające do pozyskania nowych inwestorów i tym samym miejsc pracy. Wiceprezydent Jacek Nowak zreferował ostatnie działania w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska i wyniki rozmów z zagranicznymi gośćmi. Inwestycje w Jaworznie GOSPODARCZA b r a m a ś l ą s k a To kluczowy projekt R egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , którego celem jest stworzenie infrastruktury potrzebnej dla rozwoju nowych przedsiębiorstw. Polega na kompleksowym uzbrojeniu terenów poprzemysłowych. W skład zespołu miast realizującego projekt wchodzi Czeladź, Będzin, Sosnowiec oraz Jaworzno, które jest liderem projektu. W poniedziałek, 5 marca, odbyło się w naszym Urzędzie Miejskim spotkanie. Jak mówi wiceprezydent Nowak, miasta wchodzące w skład projektu porozumiały się między innymi w sprawie zmniejszenia terytorialnego zasięgu projektu. - Dąbrowa Górnicza, z uwagi na wniesiony przez siebie projekt o zdecydowanie wyższej wartości niż możliwości sfinansowania będzie realizowała ten projektprzy wsparciu pozostałych miast, ale sięgając po środki z innych funduszy i programów - tłumaczy Jacek Nowak. W artość projektu nie może ulec zm ianie, dlatego zadanie zgłoszone przez Dąbrowę G órniczą na kwotę 150 mln złotych będzie realizowane poza projektem Gospodarcza Brama Śląska. D zięki tej decyzji realizacja programu nie będzie zakłócona. W ram ach p ro jektu, w J a worznie będą uzbrojone tereny na Jęzorze i przy ulicy Wojska Polskiego, działki po kopalni Jan Kanty, Kościuszko i byłej cementowni Szczakowa w Pieczyskach. Łącznie ok. 180 hektarów za blisko 65 mln złotych. Łączna wartość p rojektu G o spodarcza Brama Śląska wyniesie 47 mln euro, do czego Unia dopłaci 40 milionów. wością dokupienia kolejnych te renów pod budowę montażowni podzespołów elektronicznych. Inwestycja miałaby kosztować 200 m ln dolarów. W fabryce zatrudnienie znalazłoby około 3 tysięcy pracowników. Nic więc dziwnego, że władze naszego m iasta przyw iązują ogrom ną wagę do kontaktów z tym inwestorem. - Tereny wzbudziły zainteresowanie inwestorów - mówi Jacek Nowak. - Oczekujemy na rozwój wypadków. Mam G ośc ie z t a j w a n u W m inionym tygodniu J a worzno odw iedzili inwestorzy z Tajwanu poszukujący terenów pod wielką inwestycję, którą chcą umiejscowić na Śląsku. Tajwańczycy zainteresowani są 20 hektarami ziemi z możlinadzieję, że to nie jest ostatni kontakt zainspirowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Tereny, które my oferujemy, w ocenie przedstawicieli tej agencji są terenami, które spełniają najwyższe standardy, jakie są obowiązujące przy pozyskiwaniu poważnych inwestorów zagranicznych. G ośc ie z e s z w E C J i W iceprezydent mówił także 0 spotkaniu z przedsiębiorcami ze Szwecji, zorganizow anym już po raz drugi w Jaworznie. Na konferencji zorganizowanej w Centrum Promocji Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju L o kalnego szwedzcy przedsiębiorcy zaprezentowali swoje firmy. - Poprzednie spotkania były w ograniczonym kręgu - mówi Jacek Nowak. - Tym razem spotkali się przedstawiciele przedsiębiorców, władz samorządowych z południowej Szwecji i sami przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami z terenu Jaworzna i okolic. Szwedzi szukają w Jaworznie partnerów w branżach między innymi obróbki drewna i plastiku, produkcji kabli grzewczych do podłóg domów i przemysłu, a także poddostawców do p ro dukcji m aszyn do opakow ań 1 sprzedawców dla przem ysłu spożywczego i medycznego. - Moja ocena tego spotkania jest pozytywna, byłem jego uczestnikiem. Te kontakty mają szansę stać się trwałymi dla partnerów Szwedzkich i Polskich - powiedział Nowak. j i m

6 6 Nietylkoreklama Co tydzień nr 11/807 Nowoczesne lampy zakontraktowane Jeszcze w ty m roku o ś w ie tle n ie uliczn e w c a łym m ieście będzie w y m ie n io n e na jaśn ie jsze i energooszczędne. W e w to re k w U rzędzie M ie js k im p re zyd e n t P aw eł S ilb e rt i p rz e d s ta w ic ie le E nionu p o d p is a li s to s o w n ą um ow ę na w y m ia n ę o p ra w o ś w ie tle n io w y c h. dostawcą energii na terenie Ja worzna. - Podejmowaliśmy wiele prób różnego rodzaju działań, zmierzających do obniżenia kosztów oświetlenia miasta - mówi Paweł Silbert. - W końcu uznaliśmy, że m ożna p ó jść śladem jednej z gmin pom orskich, gdzie p o prostu zainstalow ano nowe oprawy w całym mieście. W umowie Enion zobow iązuje się do wymiany 7,5 tysiąca z r m a n a n A m i a s t / Ireneusz Perkowski i Jerzy Topolski z zarządu Enionu podpisują umowę z prezydentem Pawłem Silbertem. W ładze m iasta już od kilku m iesięcy prow adziły działania zm ierzające do podpisania sto sownej umowy z Enionem, w łaścicielem instalacji ośw ietlenia i ponad 9 tysięcy punktów św ietlnych w m ieście. Ponadto z o stanie dowieszonych kolejnych sztuk ośw ietlenia ulicznego. Oprawy i źródła św iatła po m odernizacji mają spełniać dwa w arunki: powinny być energooszczędne o dużej wydajności i dawać światło lepszej jakości. W łaścicielem lamp ulicznych jest Enion, a gmina zobowiązała się opłacić usługę ośw ietlenia re jo n o w i e n e rg e ty c zn e m u w p o d w yższonym sta n d a rd z ie. Sam ą m odernizacją zajm ą się przedstaw iciele energetyki. - Jest to nowy rodzaj umowy, który był przewidywany przez nas, jeśli tylko pojawiłby się kontrahent, ale nikt takiej umowy do tej pory nie podpisywał, stąd może część przedłużających się rozmów - wyjaśnił Jerzy Topolski, prezes zarządu spółki E nion SA. Ż e inwestycja jest opłacalna i przyniesie o k reślone, pozyty w n e s k u tk i e k o n o m ic z n e zarząd E nionu m usiał do tego przekonać w ładze korporacyjne, czyli radę nadzorczą i w alne zgrom adzenie, czyli Skarb Państw a. C ały biznesplan był szczegółowo analizow any, była to żm udna i długotrw ała p ro ced ura. O głoszony p rzetarg na wyk o n an ie m o d ern izacji będzie ro zstrzy g n ięty ju ż 23 m arca. Na p o czątk u kw ietnia będzie podpisana umowa z wykonawcą, wtedy też będzie ustalony szczegółowy harm onogram wykonania inwestycji. Koszt wymiany ośw ietlenia został oszacowany na 14 mln złotych. P. JAMRÓZ Jaworznickie organy ścigania są przygotowane do przyspieszonego trybu karania. Prokuratura i policja będzie miała teraz tylko 48 godzin od momentu stwierdzenia przestępstwa na skierowanie sprawy do sądu. Zawiadomiony przez prokuratora, często telefonicznie, skład sędziowski ma dobę na wydanie wyroku. Sądy 24-godzinne w Jaworznie - Do sądu będą trafiać najdrobniejsze sprawy, zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności - mówi Paweł Wysocki, asesor z wydziału karnego j aworznickiego sądu. - Skrócona procedura nie wpłynie na jakość wydawanych wyroków. Jeśli będą wątpliwości lub zgromadzony materiał dowodowy niewystarczający, to sprawy będziemy kierować do rozpatrzenia w normalnym trybie. Nazwa sądy 24-godzinne nie oznacza oczywiście, że sędziowie są w nim 24 godziny na dobę. W Jaworznie sędziowie po godzinie 16 będą wzywani telefonicznie. - W praktyce będzie tak, że sędzia będzie poinformowany telefonicznie kilka godzin przed rozprawą. Także adwokaci lub obrońca z urzędu i prawo do obrony będzie zapewnione - wyjaśnia Wysocki. Sprawność nowej procedury zależeć będzie od sprawności działania policjantów i prokuratorów. - Jeszcze nie mieliśmy takiej sprawy i wszystko wyjdzie w praktyce - mówi Lilianna Sobańska, prokurator rejonowy. - Trudno odpowiedzieć na pytanie, ile będzie takich spraw w ciągu tygodnia, ale jesteśmy przygotowani do tego, żeby procedura przebiegała sprawnie i żeby zmieścić się w wyznaczonym czasie. M uszę zaznaczyć, że to będą sprawy ewidentne, w których sprawca został złapany na gorącym uczynku lub zaraz po popełnieniu przestępstwa - dodaje. Dla policjantów przyspieszona procedura nie jest nowością. - Podobne działania policja realizowała już w sprawach przyspieszonych w sądzie grodzkim, w trakcie różnych meczów piłkarskich - mówi nadkomisarz Jacek Sowa. - Policja działa 365 dni w roku, 24godziny na dobę, więc dla nas to nie jest żadne działanie nadzwyczajne i wszystkie piony są do tego przygotowane. Policjanci z jaworznickiej komendy odbyli szereg spotkań z prokuraturą, dograli szczegóły i omówili nowe procedury. r A M A r k A M A OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 kwietnia 2007 r. 0 godz w sali nr 5 w Wydziale 1Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości w postaci: Działka zabudowana nr 31/29 w obrębie 268 o pow m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. wraz z budynkiem przychodni zakładowej, 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, krytym papą o powierzchni użytkowej 485 m2 - stanowiącym odrębną własność, położonej w Jaworznie, przy ul. A zot 2 będącej w użytkow aniu wieczystym dłużnika: Siodłak M ariusz ul. Starzyńskiego Jaworzno posiadająca założoną księgę wieczystą w W ydziale Ksiąg W ieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O/Tychy nr konta: lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego p o stanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. N ieru ch o m o ść m ożna ogląd ać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu term inu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchom ości znajduje się do wglądu w biurze komornika, akta postępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprow adzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. KOMORNIK OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 kwietnia 2007 r. o godz w sali nr 5 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości w postaci: Działka gruntu zabudowana budynkiem m ieszkalnym i garażem stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość, nr 1 kat. 3833/319 obręb Jeleń o powierzchni 536 m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 11 grudnia 2068 r. położonej w Jaworznie - Jeleń, przy ul. Starzyńskiego 17 będącej w 1/2 części w użytkowaniu wieczystym dłużnika : Siodłak M ariusz ul. S tarzyńskiego Jaworzno posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu R e jonowego w Jaworznie nr Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: zł. Przystępujący do licytacji zobow iązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do m om entu rozpoczęcia licytacji w gotówce, albo na rachunek bankow y kom ornika: PKO BP S.A. P. JAMRóZ O/Tychy nr konta: lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upow ażnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego p o stan o wienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rekojmia nie będzie przyjmowana N ieru chom o ść m ożna o glądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu term inu z kom ornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze kom ornika, akta postępow ania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprow adzenia licytacji i przysądzenia w łasności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły pow ództwo o zw olnienie spod egzekucji tej nieruchom ości lub innych p rz ed m io tów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. U żytkow anie, służebności i praw a d o ży w o tn ik a, je ż e li nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie b ęd ą uw zględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą upraw o m ocnienia się postanow ienia o przysądzeniu własności. KOMORNIK

7 Co tydzień nr 11/806 Zakłady usługowe 7 «f l f e MECHANIKA POJAZDOWA B NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI Zakład krawiecki damsko-męski. Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 b. skracanie spodni od 5 zł, wszywanie zamków do spódnic i spodni od 5 zł wszywanie zamków do kurtek od 15 zł Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, spodni jeansowych PROMOCJA. Tel AUTO GAZ - PROMOCJA 12 lat doświadczenia montaż, serwis BOSCH - SERVICE APP - Jaworzno ul. Katowicka 19b, tel.0 32/ (dawniej Auto Gaz Kaszyca) TELEGAZ - EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max 1 h. Tel , , do kierowcy Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do wózków widłowych. CANDIA - ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, parking KWK Jan Kanty Meble na każdą kieszeń!!! Kuchnie na wymiar, zabudowy wnęk, szafy z drzwiami suwanymi. Meble: pokojowe, łazienkowe, młodzieżowe Komody, sypialnie, garderoby itd. Przerabianie i odnawianie mebli. Zadzwoń ZHU MOTOBIK Polskie Składy Oponiarskie serwis opon, opony, felgi ceny promocyjne, mechanika sprzedaż wymiana olejów ul. Grunwaldzka 184 (przy SP nr 6) tel.032/ GŁOWACZ W. sp. z o.o JAWORZNO, ul. Wojska Polskiego 9 tel Unas można ubezpieczyć i zlikwidować szkodę wszystkich ubezpieczycieli a zwłaszcza FIR M PZU, ALLIANZ, FILAR, HESTIA SERWIS OPON Promocja opon - 30% Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel ; czynne od pn. - pt., sobota Rolety zewnętrzne aluminiowe Promocja! 160 zl/m2brutto. Żaluzje, rolety wewnętrzne, pomiar i montaż gratis. Bramy - automatyka. Usługi wod.-kan., c.o., gaz. Remonty. FACHBUD, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 39 (róg Matejki), tel , Bezdotykowa Myjnia Ręczna ul. Górnośląska 47a. Przygotowanie aut do sprzedaży, wulkanizacja, serwis i sprzedaż opon - bez kolejki, przy kawie, zapisy na telefon! Szeroka gama usług. TANIO!!! Tel.032/ Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum), tel , , pn. - pt. 9-17, sob AGD - SERWIS NAPRAWA Podłączenia piecy Tel , Zakład Produkcyjno-Usługowy Seg-Bet Piwnice grobowe, sprzedaż, składanie, odnawianie nagrobków. Wykonujemy prace na wszystkich cmentarzach. Byczyna, ul. Liliowa 1a (koło cmentarza) Tel , , tel. dom Autoholowanie oraz przewóz urządzeń nietypowych tel , Jaworzno Łubowiec B AGD - Serwis NARES Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta. Tel. catodobowo: ; Udzielamy gwarancji na naprawy. Czyszczenie i renowacja skór Futra, skóry, nubuki, kożuchy. Meble skórzane Jaworzno Jeleń ul. Wygoda 36 Tel.032/ , Ł Układanie kostki brukowej odwodnienia, transport. Tel , BUDYNKÓW DECOR. Tel , MAGIEL Os. Stałe ul. Daleka (garaże) pn-pt tel.032/ PUNKT przyjęć Podłęże ul. Piłsudskiego 23 (sklep kosmetyczny) pn-pt tel.032/ Montaż anten Tel , , Tel Bajkoland Pracownia krawiecka Magdy Turek przeniesiona została na Podtęże ul. Piłsudskiego 58 (niedaleko starego Pewexu) czynna od , wtorki wykonujemy również przeróbki. Zapraszamy tel CENTROSZKŁO POGOTOWIE SZKLARSKIE 24h tel./fax od , tel h Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1 tel , kom AUTO HOLOWANIE. Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14, tel , , Szczakowa Wywóz nieczystości płynnych. Jednorazowo wywozimy do 12 m3. Tel ; Remonty łazienek. Montaż suchych tynków. Gładź. Malowanie. Batix Tel , żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. dekoracyjne, szycie firan i zasłon AMPEREK kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych, wykonywanie nowych i przebudowa starych instalacji elektrycznych, szybka pomoc w razie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń oświetlenia estradowego i TV, pomoc w realizacji planu oświetleniowego w studio i plenerze tel plusnet.pl E Tel MAR-BUD nowoczesne instalacje cieplne, wod-kan, wentylacje, elektryka tel Kostka brukowa najlepszych firm, sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. Tel. 032/ , AUTO-RENOWA blacharstwo, lakiernictwo Krzysztof Wiernek, ul. Królewska Jaworzno tel.032/ , , neostrada.pl mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików AUTO - MARWIT Wulkanizacja - sprzedaż opon, komputerowe wyważanie kół Łubowiec ul. Czwartaków 4 (koło Cmentarza) czynne pon. - pt , soboty tel. 032/ Całodobowa wypożyczalnia przyczep lawety, dłużyce, przyczepy na motocykle i quady. Chrzanów tel Diagnostyka i mechanika samochodowa. Naprawa układów hamulcowych, zawieszeń, geometria kół, wymiana opon, wyważanie kół. Jaworzno - Ciężkowice tel.032/ Pracow nia stolarska Próby szczelności instalacji gazowych roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych. Inst - Gaz ul. Szelonka 1 tel , I Ekspresowa dostawa gazu propan-butan w butlach 11 kg tel , , stacja Grafi ul. Krakowska 9, tel. czynny 24 h. Sprzedaż butli i akcesorii gazowych, tankowanie samochodów gazem. schody, drzwi wejściowe, domki letniskowe, altany ogrodowe, balkony, ogrodzenia, meble kuchenne, meble biurowe, zabudowa wnęk drzwiami przesuwnymi, pełny zakres usług stolarskich Jaworzno ul. Długoszyńska 3a tel , Kominki piece kaflowe Usługi zduńskie KUR-EK Tel , GOTA - kompleksowe remonty wnętrz. Systemy tapet natryskowych (gotele). Elewacje, malowanie docieplenia. Tel./fax ; Wywóz nieczystości płynnych - beczka 9m3. Możliwość czyszczenia zbiorników, usługi transportowe ciągnikami rolniczymi RSP Dąbrowa Narodowa ul. Szczotki 61 tel Zakład kamieniarski wykonuje nagrobki, napisy, parapety, elewacje granitowe. Ul. Sobieskiego 30 (obok Zakładów Dolomitowych) Tel TO M IE JS C E CZEKA NA TW O JĄ R E K LA M Ę. Dzw oń Wejdź na

8 8 Reklama Co tydzień nr 11/807 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK" w Jaworznie Al. Tysiąclecia 85 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy: - ul. Nowa 7/14 - o pow. użytk. 37,75 m2, 2 pokoje + kuchnia, IV piętro, co, gaz, cena wywoławcza ,24 zł Przetarg odbędzie się w A dm inistracji Domów Spółdzielczych przy ul. Padarewskiego 15 w Jaworznie w dniu r o godz Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania r w godzinach Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia r (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP SA o/tychy nr Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni - Sekcja Członkowska pokój nr 2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacji udziela Sekcja Członkowska pokój nr 2 tel. 032/ GRUPA PKE Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o Jaworzno Al. Tysiąclecia 7 Wygodne, nowoczesne i ekologiczne... Oferta promocyjna DARMOWE PRZYŁĄCZENIE 2007 do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych Okres promocji: 1 marca 2007 r grudnia 2007 r. Szczegóły w regulaminie promocji pod adresem lub w siedzibie firmy tel Szkoła Języków Obcych w Mysłowicach Wieża Babel zaprasza na: Kursy standardowe, maturalne, zajęcia indywidualne. Angielski, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, niemiecki. - Nowoczesne laboratorium językowe - Zajęcia z obcokrajowcami - Niskie ceny - Profesjonalne wyposażenie sal tel , , BIURA RACHUNKOW E Biuro R achunkow e Anna Kurek poleca kom p le kso w e usługi księgow e: ew idencja VAT, deklaracje podatkow e, składki ZUS, w ynagrodzenia, prow adzenie ksiąg ro zra ch unkow ych rozliczenie VAT-u z b u d o w n ictw a ul. W ybickiego 46, Jaw orzno tel , Biuro Rachunkowo-Kosztorysowe, księgi podatkow e, ZUS, US, kom p le kso w a o b słu g a firm, ul. C hopina 84 tel/fax 032/ , e-m ail: h _ w poczta.onet.pl Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zezw olenie m in is tra fin a n só w w zakresie usług: prow adzenie rozliczeń p o datkow ych i k się g o w ych dla firm, osób fizycznych i praw nych, roczne tel , całodobow o ul. G runw aldzka 121 Biuro Porad Prawnych ul. Reja 47 (Stara Huta) Tel dw dw Firma zatrudni: - m agazyniera - u p ra w n ie n ia do k ie ro w a n ia w ó z k a m i w id ło w y m i, p ra w o jazdy kat. B, d y spozycyjn o ść, prawo jazdy kat. C będzie do datkow ym atutem - kierow cę sam ochodów ciężarow ych kurs na przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C + E - O ferujem y um ow y o pracę. Oferty proszę kierować na adres: M AG BUD sp. z o.o C hrzanów ul. Chrzanow ska 90 tel. 032/ , fax 032/ e -m ail: m agbud.com.pl O środek nauki jazdy K LAKSO N Z a p ra s z a n a k u rsy p ra w a ja z d y i kat. A, B, C, D ; Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a czynne: pon - pt 10:00-17:00 tel , TELE TAXI LEOPOLD tel DojixlvU-zej GRA 71$! dw Ośrodek szkolenia kierow ców C arg o" Kursy zawodowe: wózki widłowe Biuro: Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel/fax: , pon-pt 8:00-18:00, sobota 10:00-13:00 Autoryzowany Sprzedawca KWK Kazimierz Juliusz Polecamy Ekogroszek RG w y s o k ie j jakości paliw o do pieców retortow ych 1 tona luzem - 430,00 Brutto 25 kg paczka - 13,25 Brutto Transport gratis Tel PROMOCJA orzech 1 klasa 379 zł OŚRODEK S Z K O L E N I A K IE R O W C Ó W z a p ra s z a na kursy p ra w a ja z d y kat.a,b www. jawor, pra wojazdy.com.pl Zniżki dla uczniów, studentów oraz bezrobotnych Biuro: Jaworzno ul. Farna 6 czynny: pon. pt. 9:00-17:00 sobota 10:00-13: Iw dw PREZYDENT M IASTA JAW ORZNA na podstaw ie art. 38 ust. 1 i 2 ustaw y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce n ie ru c h o m o ś cia m i (te kst je d n o lity: Dz. U. z r. Nr 261, poz z późn. zm.), u c h w a ły nr X X X IV /417/2 005 Rady M iejskiej w Jaw orznie z dnia 3 lutego 2005 r. w spraw ie określenia zasad nabyw ania, zbyw ania i obciążania n ie ru chom o ści g ru n to w y ch oraz ich w y dzie rżaw iania na okres dłu ższy niż 3 lata oraz zarządzenia nr W S / /1 6 4 /0 6 P rezydenta M ia sta Jaw orzna z dnia 20 cze rw ca r. w sp ra w ie sprzedaży na w ła s n o ś ć w drodze przetargu działek nr 253, 254, 256, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 286 w obr. 262 m. Jaw orzna z przeznaczeniem pod b u d o w n ictw o m ieszkaniow e oraz działek nr 118 i 293 w obr. 262 m. Jaw orzna z przeznaczeniem pod budow nictw o m ieszkaniow o -usługow e ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność z przeznaczeniem pod: I. budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: 1. D ziałka Nr o pow. 819 m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w y w o ła w c z a ,00 zł (sło w n ie : trz yd zie ś ci jeden ty s ię c y sto dw adzieścia dwa złote 00/ 100), w adium 6 000,00 zł 2. D ziałka Nr o pow. 818 m 2w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w yw o ław cza ,00 zł (słow nie: trzydzieści jeden tysięcy osiem dziesiąt cztery złote 00/ 100), w adium 6 000,00 zł 3. D ziałka Nr o pow m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w yw o ław cza ,00 zł (słow nie : trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/ 100), w adium 6 800,00 zł 4. D ziałka Nr 261 o pow. 801 m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w y w o ła w c z a ,0 0 zł (sło w n ie : trz yd zie ś ci ty s ię c y c z te ry s ta trzydzieści osiem złotych 00/ 100), w adium 6 000,00 zł 5. D ziałka Nr 262 o pow. 797 m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w y w o ła w c z a ,0 0 z ł (sło w n ie : trz y d z ie ś c i ty s ię c y d w ie ście osiem dziesiąt sześć złotych 00/ 100), w adium 6 000,00 zł 6. D ziałka Nr 286 o pow m 2w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w y w o ła w c z a ,0 0 zł (s ło w n ie : c zte rd zie ś ci ty s ię c y p ię ć se t osiem dziesiąt cztery złote 00/ 100), w adium 8 000,00 zł 7. D ziałka Nr 266 o pow m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w y w o ła w c z a ,0 0 z ł (s ło w n ie : trz y d z ie ś c i sie dem ty s ię c y siedem set trzydzieści cztery złote 0 0 /1 0 0 ), w adium 7 500,00 zł 8. D ziałka Nr 267 o pow m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w yw o ław cza ,00 zł (słow nie: trzydzieści sześć tysię cy sześćdziesiąt dw a zło te 0 0 /1 0 0 ), w a diu m ,0 0 zł 9. D ziałka Nr o pow m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w yw o ław cza ,00 zł (słow nie : trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/ 100), w adium 6 800,00 zł 10. D ziałka Nr 269 o pow. 862 m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w y w o ła w c z a ,00 zł (sło w nie: trzyd zie ści dw a tysią ce sie dem set pięćdziesiąt sześć złotych 00/1 0 0 ), w adium 6 500,00 zł 11. D ziałka Nr 270 o pow. 818 m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w yw o ław cza ,00 zł (słow nie: trzydzieści jeden tysięcy osiem dziesiąt cztery złote 00/ 100), w adium 6 000,00 zł. Do cen działek uzyska nych w przetargu zostanie d o liczo n y podatek od to w a ró w i usług w w y s o k o ś c i 22%. P rzeznaczenie n ie ru c h o m o ś ci w m ie js c o w y m planie z a g ospodarow a nia przestrzennego : MN - tereny zabudow y m ie szkaniow ej o niskiej in te n s y w ności. Uzbrojenie terenu - obecnie teren nieuzbrojony. II. budownictwo mieszkaniowo-usługowe: 1. Działka Nr 118 o pow. 756 m 2 w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w yw oław cza ,00 zł (słow nie: dw adzieścia osiem tysięcy siedem set dw adzieścia osiem złotych 00/100), wadium 5 500,00 zł 2. D ziałka Nr o pow m 2w obr. geod. 262 m. Jaw orzna - cena w y w o ła w c z a ,0 0 zł (s ło w n ie : o s ie m n a ś cie ty s ię c y trz y s ta pięćdziesiąt cztery złote 0 0 /1 0 0 ), w adium 3 500,00 zł. Do cen działek uzyska nych w przetargu zostanie d o liczo n y podatek od to w a ró w i usług w w y s o k o ś c i 22%. P rzeznaczenie n ie ru c h o m o ś ci w m ie js c o w y m planie z a g ospodarow a nia przestrzennego : MN - tereny zabudow y m ie szkaniow ej o niskiej in te n s y w ności. Uzbrojenie terenu - obecnie teren nieuzbrojony. W szystkie działki objęte są księgą w ie czystą Nr prow adzoną w Sądzie R ejonow ym w Jaw orznie W ydziale V Ksiąg W ieczystych. P rzetarg odbędzie się 18 kw ietn ia 2007 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu M iejskiego w Jaworznie, ul. G runw aldzka 33. W a ru nkiem udziału w przetargu je s t w p ła ce nie w a d ium w fo rm ie pieniężnej w podanej wyżej w ysokości w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, najpóźniej do dnia 13 kw ietnia 2007 roku, do godziny 1530 lub przelewem na rachunek Urzędu M iejskiego, prow adzony w banku ING Bank Śląski S.A. NRB SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem W adium do przetargu na działkę n r... w obr /w p is a ć nr d z ia łk i/ W adium z w ra ca się n ie zw ło cznie po odw oła niu lub zam knięciu przetargu, jednak nie później niż przed u pływ e m 3 dni od dnia odw ołania lub zam knięcia przetargu. W a dium w p ła co n e w gotó w ce przez uczestnika przetargu, k tó ry przetarg w ygra ł, zalicza się na poczet sprzedaży n ie ru c h o m o ś ci. W adium ulega przepadkow i w razie uchylenia się uczestnika, k tó ry przetarg w ygrał, od zaw arcia um ow y w fo rm ie aktu notarialnego. D ziałki okazane będą w terenie 28 m arca r. o godz (sp otkanie w rejonie skrzyżow ania ul. C hełm ońskiego z ul. Szpitalną). K o s zty za w a rc ia u m o w y w fo rm ie a ktu n o ta ria ln e g o p onosi n a b y w c a nieruchom ości. S zczegółow e in fo rm a c je uzyskać m o żna w Urzędzie M ie jskim - W ydzia ł Skarbu ul. G runw aldzka 52, pok. 18. dw

9 Co ty d zień nr 11/807 Dla koneserów Z szafy prokuratora PRZYRODA WOKOŁ NAS P Rodzinny interes (cz Kiedy zakończył się ostatni z czterech pro cesów członków bandy kierowanej przez 37letniego Władysława Ch. i jego 34-letniego brata Ryszarda, wszyscy odetchnęli. Na ławie oskarżonych zasiadło łącznie 39 osób. Dzięki doskonale przygotowa nym aktom oskarżenia zapadło k ilkanaście wyroków dożyw ot niego więzienia. Z apadło także kilkanaście wyroków od 15 do 25 lat. W yroki wskazują na to, jak groźną i bezwzględną grupę stano wili Władysław i Ryszard Ch. oraz ich ludzie. Nie tylko z zimną krwią mordowali swoich przeciwników, w ym uszali h ara c z e, w yłu d zali pieniądze ale napadali także na plebanie - kradnąc, zastraszając i maltretując księży. Policja zaczęła się interesować grupą Władysława Ch. w 1997 r., kiedy rządził już w południowej części Polski. Przestępcy nienależący do jego grupy musieli go p rosić o zgodę np. na napady. Później musieli dzielić się z nim zyskiem. Tych, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, grupa likwido wała.- Jego bliscy na ogół wiedzieli, że ten kto ś najprawdopodobniej zo stał zabity. R odziny zgłaszały zaginięcia, ale poszukiwania do ni czego nie prowadziły. Nie mogliśmy odnaleźć ani żywych ani ich zwłok. Ludzie ginęli bez śladu. - wyjaśniał prokurator. P oczątkow o g ru p a d z ia ła ła na zupełnie prostych zasadach. L udzie Ch. w ybierali n ie k tó re agencje, wcześniej sprawdzając, w których jest największy ruch. Nie było to tru d n e, bo w agencjach pracow ali jako ochroniarze naj częściej członkowie grupy. Przy jeżdżali do agencji, rozmawiali z ich właścicielami. Stawiali sprawę jasno - płacicie albo przejmujemy agencję. Najczęściej ich żądania były spełniane. Właściciele intrat nych źródeł zarobku płacili i trzy mali to w głębokiej tajemnicy. Mimo że wówczas jeszcze p o licja i p ro k u ra tu ra nie zdawały sobie sprawy z ogromu bandyckich dokonań W ładysława Ch. i jego brata. Tajemnicą poliszynela było to, że gru p a ma ju ż na koncie m orderstw a. Brakow ało jednak konkretów: zwłok i potencjalnych morderców. W latach , dzięki kon taktom z bandam i z Lubelszczy zny, Władysław Ch. stał się bar dzo m ocny i je sz c z e b ard z ie j bezwzględny. Jego banda zbierała haracze głównie na Sądecczyźnie i na Podhalu. Prestiż grupy jeszcze wzrósł, gdy w jej składzie znalazł się K rzy szto f Ł.W środow isku przestępczym południowej Polski uchodził on za bandytę wyjątkowo bezwzględnego i brutalnego. W te dy po raz pierwszy stanęli przed sądem. Po pewnym czasie Ryszard Ch., który w sprawie o haracze do stał łagodniejszy wyrok, był już na wolności. Krzysztof Ł.i Władysław Ch. liczyli na to, że i oni niebawem opuszczą więzienie. Potrzebne im więc były pieniądze na zagospo darowanie się na wolności. - Wymyślili więc, że najlepszym celem, by je zdobyć, będą księża. Parafie nie miały żadnej ochrony - tłumaczy policjant prowadzący dochodzenie. W lutym dokonano pierwsze go napadu na parafię. W m arcu zaatakow ano następną. M iesiąc później kolejną. Kilka dni po tym napadzie bandyci znów uderzyli. Proboszczowi grożono bronią. I wreszcie ostatni napad na parafię. Bandyci pojawili się w czerwcową noc. Łomem wyważyli drzwi wej ściowe. Bili związanego i zakneb lowanego proboszcza oraz jego ro dziców, którzy akurat odwiedzili syna. Grozili im śmiercią. Policji udało się ująć część sprawców bezpośrednio po tym napadzie. Ryszard Ch. i jeden z bandytów, którzy także uczestniczyli w n a padzie, uciekli do Stanów. Policja ustaliła jednak miejsce ich pobytu. Nawiązała kontakt z FBI, które obu zatrzymało. Doszło do eks tradycji bandytów. Kiedy znaleźli się w więzieniu nastąpił nagły zwrot w śledztwie. Krzysztof Ł. zaczął sypać, zdra dził bandę. Cd n. Pi t a w a l Na finał Arsinoe 20 marca w Galerii Obecna" kończy się wystawa jaworznickich plastyków. Zakończenie wystawy, zwane finisarzem, będzie miało charakter uroczysty i zostanie urozmaicone występem tancerki tańca orientalnego Arsinoe, córki Anny Szybalskiej. Dziś prezentujemy krót ką rozmowę z jedną z uczestniczek w ystaw y - Anną Szybalską. CT: Już dru gi raz wystawia p an i w Jaw orzn ie swoje obrazy, dlacze go w Jaworznie? Anna Szybalska: Pomimo że od ponad 22 lat mieszkam w Nadrenii, w zachodniej części Niemiec, czu ję się z Jaworznem nadal bardzo związana. Tu mieszka spora część rodziny i tu mam przyjaciół. CT: Co przedstaw ia nam pani tym razem? AS: K o n c e n tru ję się p r z e Arsinoe. de w szy stk im na p o r tr e c ie i m artw ej n a tu rz e. W m artw ej n a tu rz e pow iedziano ju ż tyle, że bardzo tru d n o tu zaskoczyć czym ś c a łk ie m e k sc e n try c z nym. Tym razem jed n ak sp ró bow ałam dać wyraz mojemu nowemu obszarow i fascyna cji artystycznej, m ianowicie O rien tem. W ła śn ie sta m tąd, ze św iatłego i pełnego tolerancji O rien tu czerpała m yśl i w zo rce k u ltu ro w e z a to p io n a w n iew eso ły m śre d n io w ie c z u n asza E u ropa. No i spróbow ałam to kolorowe i błyszczące piękno jakoś połączyć w o b razk u M artw a io t r G rzegorzek - kustosz m u zeu m w Ch r z a n o w ie w w w. m u z e u m.c h r z a n o w.pl Rozmowa z Anną Szybalską, 9 * Atmosfera w okół projektów dróg w Byczynie zagęszcza się. Praw dę powiedziawszy, dzielnica w tej kw estii jest podzielona. Także reakcja na moje zdanie w tej m aterii jest najlepszą ilustracją ro dzących się postaw. Z jednej strony jest pan Ślacan, który w idział by mnie na czele kom itetu protestacyjnego, czego oczywiście nie uczynię. Z drugiej strony pan W. Odrzywołek, dla którego porównanie doliny Byczynki do doliny Rospudy jest koszmarnym nieporozumieniem. W chw ili, gdy gazeta z tym tekstem tra fi do rąk czytelników, będzie już po emisji film u na ten tem at i dlatego tytułem ciszy po burzy proponuję opowieść o mchu. Dyskretny urok mchu ZĘBOROG P ierw szy z b o h a te ró w tego o d cin k a je s t typow ym m chem ortoropowym, czyli takim, u k tó rego seta z puszką zarodnionośną wyrasta z środka zielonej łodyżki. O becnie po polsku zwie się je gatunkam i górnozarodniowymi. To co u mchu nas podnieca i jest zielone, form alnie rzecz biorąc, jest gametofitem. Łodyżka z pusz ką z a ro d n io n o śn ą to sp o rofit. U pozostałych roślin część zielona jest sporofitem. Zęboróg purpurowy. Zęboróg purpurowy (Ceratodon pu rp u reu s) to jeden z naj bardziej pospolitych gatunków mchów. Tworzy on zbite zielone darnie. Jego listki są bardzo w ą skie. S eta, na k tó rej zn ajd u je się puszka zaro d n io n o śn a, jest początkowo żółta, później purpu rowa. G atunek ten uwielbia tereny piaszczyste, raczej suche. Chętnie rośnie na gruzowiskach, murach, sk ałach. N ależy do gatunków wszędobylskich, łatwych do spot kania w pobliżu siedzib ludzkich. Jest to gatunek zmienny o bardzo licznych formach. jest długie żebro wychodzące ze środka szerokiej blaszki liściowej. To ta intrygująca nitka na szczycie blaszki. Według atlasu, na podsta wie którego oznaczyłem mojego bohatera, jest to gatunek zbioro wy z licznymi form am i. Znając z a m iło w a n ie sp e c ja listó w do komplikowania życia am atorom, mój bohater może nosić zupełnie inne imię. KRÓTKOSZ O statni bohater tego odcinka je s t m chem p la g io tro p o w y m. W innych źródłach nazywa się je rów nież m cham i bocznozarodniow ym i. U nich łodyżka z puszką zaro d n io n o śn ą w yrasta z boku łodyżki. G atunek, który prezentuję na zdjęciu, to moim z d a n ie m k ró tk o s z w y b lak ły. Znalazłem go na tej samej piasz czystej łasze co w spom nianego p ęd zlik a. Z asadniczo uwielbia p o d ło że bezw apienne, kw aśne w rzo so w isk a, sta re p a stw isk a ow iec. N ie r z a d k i w p o b liż u o sie d li lu d z k ic h. Z tym bym d y sk u to w a ł, gdyż tu w ła śn ie sp o tk ałem go po raz pierw szy w życiu, a niejedno siedlisko w Krutkosz wyblakły. PĘD ZLiK Autoportret. natu ra orientalna, który tu m ię dzy innym i prezentuję. D rugi z bohaterów tego odcin ka to również gatunek górnozarodniowy. Zdjęcie jego darninki w ykonałem na sk ra ju lasu na zachód od Długoszyna. Uwielbia on nie tylko glebę, ale i wapienne skały, mury, a nawet słomiane da chy. Zapew ne od tego ostatniego siedliska pochodzi jego polska CT: Widzimy tu aż dwa kra kowskie pejzaże? AS: K raków to oczyw iście n o stalg ia, za m łodością górną i c h m u rn ą, za P io trem S krzy n e c k im, T a d e u s z e m K a n t o rem, studenckim i hepeningam i podczas Juwenaliów, no i musi tu w kroczyć za d u m a p o d c za s jesiennego spaceru na lekko za mglonych Plantach, czy też Aleją świętej Bronisławy, prowadzącej z Salw atoru, pod górkę, w k ie ru n k u K opca K ościuszki. K ra ków jest zawsze tak samo piękny i coraz piękniejszy i chciałam go raz jeszcze utrw alić. CT: Plany na przyszłość? AS: Dalej malować. CT: Dziękuję za rozmowę. Pędzlik dachowy. nazwa gatunkowa. Polska nazwa to p ęd zlik dachowy. D okładne tłum aczenie nazwy gatunkowej T o rtu la ru ra lis oznacza raczej m ie sz k a ń c a wsi. C h a r a k te r y sty c z n ą c e c h ą ro z p o z n a w c zą swojej długiej karierze naukowej spenetrow ałem. D arninki tego gatunku są na pierwszy rzut oka biało-zielone. Gdy są suche, to połyskują je dwabiście. Listki tego gatunku są jajowate u nasady, zwężające się lancetowato ku górze. Tu znajduje się jasny kończyk dający ową tytu łową bladość. Znacznie częstszym gatunkiem z tego rodzaju jest krótkosz szorst ki (B rach y teciu m ru ta b u lu m ) opanow ujący cieniste w ilgotne miejsca na ziemi oraz kamieniach, a także podstawy pni. Z a s a d n ic z o m chy są m ile w idziane w lasach. W ogrodach starannie się je tępi, uważając je za w skaźnik zakw aszenia gleby. N iekoniecznie musi to być praw dą, skoro są gatunki egzystujące wyłącznie na w apieniach. Mech dodaje ogrodow i pew nej aury tajem niczości i patyny i dlatego n ie p o w in n o się go zw alczać zd ec y d o w a n ie. B a, w J a p o n ii istnieje park w którym uprawia się wyłącznie mchy.

10 10 Reklama Co tydzień nr 11/806 Ośrodek Szkolenia Kierowców CA Centrum Edukacji Zawodowej Kursy Prawa Jazdy Kat. A,B,C,D,E,T k i e r o w c a w ó z k a j e z d n i o w e g o r. A D R U W A G A!!! (byle świadectwa kwalifikacji) Kurs spawacza Kurs instruktora nauki Przewóz m ateriałó w niebezpiecznych K1ER0WC0W TRANSPORT DROGOWY Biuro: Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35 pon. - pt. od 8:00 do 18:00, sob. od 10:00 do 13:00 tel/fax: , tel LlKAągp B OCTAN 101 Obniżyliśmy składki za ubezpieczenie OC Sprawdź!!! Po co masz przepłacać! Kom unikacyjne (AC, 0C, NW, ZK) Budynków, mieszkań NNW indywidualne i rodzinne 0C w życiu prywatnym i zawodowym Dla Firm: budowlano-montażowe Majątkowe: ogień, kradzież, sprzęt elektroniczny Cargo: kraj i zagranica Straciłeś ubezpieczenie grupowe w PZU jesteś em erytem, rencistą, bezrobotnym. Prowadzisz działalność masz wolny zawód. Przyjdź do nas (NNW, zgon, wypadek, narodziny dziecka, pobyt w szpitalu, udar mózgu) Biuro Jaworzno ul. Słowackiego 4A/1 tel. 032/ Chrzanów ul. Świętokrzyska 29 tel. 032/ ZAINWESTUJ W JAKOŚĆ JAWORZNO ul. św. Wojciecha 85 tel tel./fax F i r m a " W * W " tel * olej opalowy lekki i napędowy dowóz najnowocześniejszą autocysterną z elektronicznym uktadem dystrybucyjnym KONKURENCYJE CENY Szafy z drzw iam i p rzesuw nym i, indeco, zabudowy wnęk na wymiar, garderoby, m e b le b iu r o w e sklepowe apteczne, m e b le k u c h e n n e na wymiar Mysłowice ul. Bytomska 21 Tel dobre szafy dobre ceny E D U K A C J A P R O G R E S S Centrum edukacyjne Szkoła języków obcych BIURO TŁUMACZEŃ UL. M ICKIEW ICZA 1, tel Z a p r a s z a m y n a p r o m o c j e o g ł o s z e ń te l dw dw Najtańszy sposób na stały dostąp do intemetu JAW - instalacja od grosika - abonament już od 13 PLN - umowy bez minimum E U f c O B U D USŁUGI K O PA R K O -ŁADOW A R K Ą WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9m ODŚNIEŻANIE PŁ UGIEM DROGO WYM Kom.: BI a g k? E le c tr o n i c.s I5 JW 5 R1 el ecjronics GgraBS) C5BEQ=^CJIS) floskls 6 jt 5 j6 3 j5 i1 2116j81 w w w.blackelectronics.com.pl J u ż o t w a r t e! 10 l a t n a r y n k u m e b l i k u c h e n n y c h c i r T N T ad 0,60 7-Mrrrfrr N ow e FarrrpyW K a rn e ty 100 rrrfrr - 70 zł Tfp&y ż e l o w e 6 0 z ł G w a r a n t u j e m y? m r ł ą o b s ł u g ę, k o m f o r t o w e w a r i m k r, p r z y j a z n ą a t m o s f e r ę, d o s k o n a ł e e f e k t y! f C z y n n e : c o d z i e n n i e Jaw orzno - Podłęże ul. W ilcza 21 Tel , O JAWORZNO ul. Grunwaldzka 75 0) MYSŁOWICE ul. Rynek CHRZANÓWul. Oświęcimska

11 Nr 76 (806) 14 marca 2007 r. C o t y d z i e ń Gala wschodnich sportów walki M is trz o w s k ie pokazy s p o rtó w w a lk i od kic k -b o k s in g u przez w u shu po ju -jits u, a w s z y s tk o to s ta n o w iło tło dla M is trz o s tw P olski s e n io ró w w ju jits u. Gala S p o rtó w W a lki p rzycią g n ę ła rzeszę k ib ic ó w na halę M ie js k ie g o C e ntrum K u ltu ry i s p o rtu. i7 W m istrzostw ach w y starto w ali reprezen tanci dyscypliny z praktycznie wszystkich klubów polskich, wśród nich znaleźli się rep rezen tan ci jaw orznickiego klubu KS Energetyk. Pełną klasyfikację zaprezentujemy zwycięzców poszczególnych kategorii. To pierw sza w tym roku im preza ju-jitsu, ale jak zapowiada prezes Polskiego Stowarzyszenia ju-jitsu nie ostatnia. W Jaw orznie po m istrz o stw ach Polski Seniorów będą rozgrywane także M istrzostw a Polski open, na których powinni zjawić się reprezentanci najlepszych Klubów z całego świata, a W S P in A C ZK A Zawody wspinaczkowe U czn io w ski Klub S p o rto w y K 2 ", je d y n y w J a w o rznie klub specja lizu ją cy się w e w spinaczce s p o rto w e j, organizu je zaw o d y w sp in a czko w e dla w s z y s tk ic h szkół w m ieście na sztucznej ścianie w G im nazjum nr 3. G im nazjum nr 3 realizuje ogólnopolski projekt W każdej szkole sztuczna ścianka w spinaczkowa. W ram ach popularyzacji tego ciekawego sportu, jakim je st niew ątpliw ie w spinaczka sportowa, działaj ący w tej przede wszystkim ryw alizujące ze sobą zaciekle reprezentacje Francji i Niem iec, które w generalnej klasyfikacji przedziela reprezentacja Polski. AGA szkole UKS K2, który zajmuje się popularyzacją tego sportu, organizuje zawody wspinaczkowe dla przedstawicieli wszystkich szkół z terenu miasta. Najbliższe zawody dla szkół podstawowych odbędą się w poniedziałek, 19 marca, 22 marca zawody dla gimnazjów, a 28 szkół ponadgimnazjalnych. D o k ładniejsze inform acje można uzyskać u szefa UKS K2, Grzegorza Tuckiego, nauczyciela Gimnazjum nr 3. Nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji czy um iejętności, żeby zacząć się wspinać. M oże spróbować każdy z nas. JIM 99 zawodników w ciągu 3 dni walczyło o mistrzowski tytuł na Śląsku wśród juniorów oraz miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Kadetów. W tym turnieju świetnie spisali się jaworzninie zdobywając 2 złote medale i jeden brązowy wśród juniorów, tytuł Kadeta Turnieju trafił w ręce Adriana Wróbla. Dwa trzecie miejsca oraz dwa drugie zajęli kadeci z Victorii. W juniorach dodatkowo drużyna Victorii była najlepszą drużyną turnieju zdobywając najwięcej, 33 punkty wyprzedzając o 3 punkty drużynę BKS Concordia Knurów. Bokserzy Victorii wywalczyli prawie wszystkie wyróżnienia W śród kadetów zwyciężył w kategorii 60 kg A drian W róbel, B artosz Szczęsny w wadze 80 kg oraz Tomasz Bryniak w wadze 80+ kg wywalczyli 2. miejsce. Na 3. u p laso w ali się M iłosz G ó re c k i w k a te g o rii 60 kg, Sylwester Piotrow ski i M ichał Skrzypczak w wadze 63 kg. W elim inacjach wojewódzkich do Ogólnopolskiej Olim piady M łodzieży kadetów wzięło udział 41 zawodników z 14 klubów. Victorię reprezentow ało 6 uzd olnionych bokserów, wszyscy znaleźli się w śród najlepszych. W M istrzostw ach Śląska ju niorów wystartowało 58 młodych b o k seró w, re p re z e n tu ją c y c h barw y 16 klubów. W Jaw orznickich barw ach w ystartow ało 9 zawodników. Kam il M łodziński w wadze 54 kg oraz Przemysław Gorgoń w kategorii wagowej 64 kg wywalczyli mistrzowski tytuł, Jacek K opiel w w adze 51 kg. oraz pechowo, po ewidentnym błędzie sędziowskim srebro wywalczył K rzysztof W łodarczyk w Waga 48 kg: R ajncho ld B ro m b o s zc z 0 6 K leofas K ato w ic e Krzysztof M ałkowski GUKS Carbo Gliwice K am il N ocuń S ta rt C zę s to c h o w a waga 51 kg: M a te u s z M a z ik R M K S R yb n ik J a c e k Kopiel GKS V ic to ria Ł u k a s z W a ry c h M O S M Tychy Waga 54 kg: Kamil M łodziński GKS Victoria D aw id Torzecki BKS C o n co rd ia K n u ró w Piotr K u c h a rc z y k GUKS C arbo G liw ice waga 57 kg: M a rc in Tyn iec DKB D ą b ro w a G órnicza K am il W y b ra n ie c 0 6 K leofas K ato w ic e G rzeg o rz H ern acki R M K S R yb n ik waga 60 kg: J a c e k W y le żo ł BKS C onco rdia K nurów Bartłom iej Tokarz BKS Concordia Knurów Z d z is ła w W ilc z y ń s k i 0 6 kleofas K ato w ic e w aga 64 kg: Przem ysław Gorgoń GKS Victoria Daniel Tobolik M OSM Bytom M a te u s z K o p y te k GKS V ic to ria waga 69 kg: P a try k N o w ic k i BKS C o n co rd ia Leopold Krzeszewski 0 6 Kleofas Katowice J a c e k P iłk a N ap rzó d Lipiny waga 75 kg: A dam S te lm a c h C arb o G liw ice P a try k B ry g m an N ap rzó d Lipiny G rzeg o rz Filo ch o w sk i GKS V ic to ria waga 81 kg: Damian M ałas Górnik sosnowiec M a te u s z B u kow iec C arbo G liw ice Rafał Dzionsko M OSM Bytom waga 91 kg: A drian Kuliński BKS C o n co rd ia K n u ró w R a fa ł L e w a n d o w s k i BKS C o n co rd ia K n u ró w Marcin Dąbrowski Shogun M ysłowice w aga kg: Stanisław Chomać M OSM Tychy K rz y s z to f W ło d a rc z y k GKS V icto ria kategorii wagowej powyżej 91 kg. Na trzecim m iejscu u p lasow ali się M ateusz K opytek w wadze 64 kg oraz G rzegorz F ilo ch o w sk i. M ło d z iń sk i, G orgoń oraz W łodarczyk d zięk i św ietnym w y n i kom na m istrzostw ach śląska dostali się na M i strzostwa Polski ju n io rów, które rozpoczną się ju ż w najbliższy czwartek w Kielcach. - Niestety, nie mogliśmy zgarnąć wszystkiego, ale w mojej opinii juniorem turnieju pow inien zostać Przem ek Gorgoń, którego walka f i nałowa była walką turnieju, najbardziej emocjonowa ła publiczność, niestety ostatecznie najlepszym juniorem wybrano reprezentanta Dąbrowy G órniczej - Marcina Tyńca - powiedział po trzydniowych zaw odach W łodzim ierz K rom ka. - Jestem bardzo zadowolony z przebiegu tych zaw o dów, świetnej postawy bokserów BOKS - KOMPLET W YNiKO W Victorii, organizacji M istrzostw - kontynuował kierow nik sekcji bokserskiej V ictorii. AgA Kadeci Waga 60 kg: 1. A drian W ró b e l GKS V ic to ria 2. Henryk Obiała 0 6 Kleofas e 3. M iłosz Górecki GKS Victoria waga 63 kg: 1. D aniel R y b a kow ski C o n co rd ia K nurów 2. P a w e ł P io tro w ski C zę sto c h o w a 3. Sylw ester Piotrowski GKS Victoria M ichał Skrzypczak GKS Victoria Waga 80 kg: 1. Świątkowski Michał 0 6 Kleofas 2. B arto s z S zc zęsny GKS V ic to ria w aga kg: 1. M arcin Siwy Start Częstochowa 2. Tom asz Bryniak GKS Victoria 3. M ichał W isniowski M OSM Tychy Klasyfikacja drużynowa: 1. GKS Victoria Jaworzno 33 pkt 2. BKS Concordia Knurów 30 pkt 3. GUKS Carbo Gliwice 29 pkt Kleofas Katowice 25 pkt 5. MOSM Tychy 18 pkt 6. MOSM Bytom 14 pkt 7. RMKS Rybnik 10 pkt 8. Górnik Sosnowiec 8 pkt 9. Naprzód Lipiny 8 pkt 10. DKB Dąbrowa Górnicza 7 pkt 11. Shogun M ysłowice 7 pkt 12. Start Częstochowa 3 pkt 13. Mistrz MOSiR Żory 2 pkt 14. GKS Śląsk Ruda Śląska 1 pkt 15. LKS Myszków 1 pkt 16. ATTAK Katowice 1 pkt AgA

12 12 Sport Co tydzień nr 11/807 SIATKÓW KA: BBTS BIELSKO - B IA ŁA - ENERGETYK JAW ORZNO 3:1 (2 4 :2 6, 2 7 :2 5, 2 5 :1 7 ) Siatkarze MCKiS mogą spaść bezpośrednio do II ligi, do gry w barażach potrzebny jest 1 punkt W sobotnie popołudnie w bielskiej hali Widok zgromadziło się niespotykanie dużo widzów, każdy chciał zobaczyć kluczowe spotkanie dla obu ekip. Początek meczu potwierdził, że to mecz o najwyższą stawkę: dużo nerwowości, wielkie zaangażowanie o każdą piłkę, czyli wszystko to, co może się podobać. Szybciej nerwy opanowali nasi siatkarze. Ich silne zagrywki odrzucały gospodarzy od siatki, dzięki czemu już na początku, z dobrej strony pokazał się jaworznicki blok. W ataku większość piłek kierowana była do Szopy, który od kilku tygodni miał wyraźny progres formy, co udowadniał na bielskim parkiecie. Jednak kilka punktów przewagi zdobytych na początku spotkania, drużyna z Bielska, wraz z upływającym czasem, sukcesywnie niwelowała i doszło do zaciętej końcówki. W niej na początku dwukrotnie nie popisał się Jarosław Tepling, który najpierw pewnie zmierzającą na aut piłkę przebił wprost na zawodnika BBTS-u, a chwilę później zepsuł po raz trzeci z rzędu zagrywkę. Na szczęście presja, która ciążyła na obu zespołach, odbiła się także na bielskim zespole, który także w ostatniej fazie spotkania cyklicznie psuł zagrywkę. Po obu stronach siatki mieliśmy festiwal błędów, który przerwali jednak nasi siatkarze i wygrali pierwszą partię do 24. Mimo wielu błędów w końcówce seta mecz mógł się podobać. Druga partia rozpoczęła się od nieznacznej przewagi gospodarzy. W ich ekipie coraz więcej do powiedzenia miał atakujący Sierhiej Nakoskinow, który rozegrał w sobotę bardzo dobre spotkanie. Mimo że ta partia rozstrzygnęła się, tak jak poprzednia, dopiero po zaciętej końcówce, to jej losy, a jak się okazało i losy spotkania, rozstrzygnęły się w środkowej fazie drugiej partii. Bielscy siatkarze grali bardzo czytelnie, bez pomysłu na grę, co powinni wykorzystać jaworznianie. Niestety, po wygranym secie MCKiS również lekko spuścił z tonu i dopasował się do poziom u gry rywali. Szansę na odskoczenie od rywala były coraz słabsze, tak jak coraz słabsza była zagrywka energetycznych. To, co było naszym atutem w pierwszej odsłonie, w drugiej partii stało się bolączką. Przyjęcie bielszczan od razu stało się perfekcyjne, co szybko wykorzystał ich rozgrywający Maciej Fijałek, który raz po raz posyłał piłki na środek siatki. Mariusz Gaca, środkowy BBTS-u, będzie się chyba przez długie noce śnił Jarosławowi Teplingowi, który bezskutecznie starał się zatrzymać jego ataki. W samej końcówce nerwy udzieliły się naszemu rozgrywającemu, najpierw K rzysztof A ntosik nie zrozum iał się z Maciejem Rzędzickim, a chwilę później wystawił niedokładnie do Szopy. Mimo walki tym razem to bielski zespół wygrał seta i mecz rozpoczynał się od nowa. Ci, którzy regularnie obserwują mecze siatkówki, wiedzą, że przegrana w taki sposób końcówka, często odbija się czkawką na grze Do niedawna wszyscy zastanawialiśmy się, czy uda się wywalczyć miejsce w pierwszej szóstce tabeli pierwszej ligi mężczyzn. Po sobotniej porażce z BBTS-em Original Bielsko-Biała, po kontuzji podstawowego atakującego Krzysztofa Szopy, siatkarzom MCKiS Energetyk grozi nawet bezpośredni spadku do II ligi. Przed nami tydzień niespotykanych emocji. Nasi zawodnicy potrzebują jednego punktu, by uniknąć spadku, zapewniając grę w barażach. Jeśli zdobędą natomiast 6 punktów, istnieje cień szansy, że trafią do najlepszej szóstki zespołów. w następnym secie. Tak właśnie było w sobotnie popołudnie. Rozpędzeni bielszczanie od początku trzeciej partii ruszyli do ataku, narzucając naszym siatkarzom własne Od początku czwartej na pozycji kontuzjowanego Szopy zagrał M a rek Nowak. O ile jeszcze na początku seta Antosik kilkakrotnie posłał mu piłkę, tak po pierwszej pomyłce W meczu z Bzurą Energetyk musi walczyć o każdą piłkę. warunki gry. Jaworznianie mieli jedynie odpowiedź w osobie Szopy, lecz i ten się mylił. Przewaga rosła, na parkiecie pojawili się Paweł Pietryka i Przemysław Golec, którzy odpowiednio zmienili Teplinga i Antosika, ale te zmiany niewiele wniosły do gry. Przy stanie do powrotnej zmiany szykował się Antosik, kiedy na boisku doszło do tragicznej, dla naszego zespołu, w skutkach sytuacji. Po udanym ataku z drugiej linii Nakoskinowa zawodnicy jednej i drugiej drużyny zbiegli się do środka nie zauważając nawet, że pod siatką zwija się z bólu Szopa. Ten skacząc do bloku najwyraźniej źle wylądował, w wyniku, czego skręcił staw skokowy i musiał zostać zniesiony przez kolegów z boiska. Ta kontuzja już totalnie wybiła z gry naszych zawodników i zespół z Bielska pewnie wygrał trzecią partię do 17. Nowaka do końca spotkania był już praktycznie niewykorzystywany. Siatkarze z Bielska nie wypuścili zwycięstwa z rąk i po autowym ataku naszych zawodników wygrali czwartą partię ponownie do 17 i całe spotkanie wraz z trzema punktami padło ich łupem. Trudno mieć pretensje do siatkarzy Energetyka. Dwa pierwsze sety grali dobrze, niestety przegrana pechowo końcówka drugiej partii odbiła się grą w trzeciej, a kiedy doszło do kontuzji Szopy, już nic nie byli w stanie zrobić. Niestety, w obecnej sytuacji ta porażka może być opłakana w skutkach. Zespół poprzedniego naszego rywala, Pronar Hajnówka, pokonał u siebie Avię Świdnik i wciąż mają szansę na ucieczkę z zagrożonej bezpośrednim spadkiem pozycji w tabeli. Przy niekorzystnym układzie spotkań, to właśnie nasza drużyna może znaleźć się na tej katastro falnej jedenastej pozycji. Jest to mało prawdopodobne, ale teoretycznie wciąż możliwe. Musimy zdobyć punkt, by zapewnić sobie pierwszoligowy byt, przynajmniej do czasów baraży. Z drugiej strony szansa na pierwszą szóstkę nadal jest, wszystko wskazuje na to, że ostatnie spotkanie rundy zasadniczej w Gorzowie może być kluczowym dla układu tabeli, lecz w obliczu kontuzji Szopy trudno być optymistą. Jednak dopóki piłka jest w grze, trzeba wierzyć, że się uda. Jak przed zeszłorocznymi playoffami zabrakło nam podstawowego zawodnika. Jednak tamte spotkania z Jadarem były niejako deserem do dobrego sezonu, tym razem czeka nas walka o utrzymanie się w gronie pierwszoligowców. Co więcej Macionczyk miał zmiennika na swoją pozycję, natomiast dla Szopy takiego nie ma. Drugim atakującym na początku sezonu był M ichał Skrzypiński, który jednak dość szybko został przywrócony do swojej stałej pozycji na środku siatki, później nieskutecznie próbowany był Kacper Bielicki, jednak minie jeszcze dużo czasu, zanim można by na niego postawić. Nowak potrzebny jest na przyjęciu zagrywki, co powoduje, że przed dwoma najważniejszymi spotkaniam i w sezonie mamy dziurę w podstawowym składzie. Prawdopodobnie na atak wróci Skrzypiński, ale czy będzie on po dwóch treningach w stanie wziąć na siebie ciężar gry w ataku? Już w środę poznamy odpowiedź na to pytanie. Wszystkich kibiców zapraszamy na ostatnie spotkanie rundy zasadniczej w naszym mieście. W tych trudnych chwilach nasi siatkarze liczą na wsparcie z trybun. Zapraszamy! Re d 1 Składy: MCKiS Energetyk Jaworzno: Antosik, Szopa, Nowak, Rzędzicki, Tepling, Skrzypiński, Jaszewski (l), Deszcz, Pietryka, Kostecki, Bielicki, Golec. BBTS Siatkarz-O riginal: Fijałek, M izerak, Żm uda, M ariusz Gaca, Nakoskin, Piekarczyk oraz Sufa (l), Michał Gaca, Podgórski, Żyliński, Hunek. lp. drużyna Tabela m pkty sety 1 Płomień Sosnowiec :17 2 AZS PWSZ Nysa :25 3 KS Joker Piła :27 4 Skra II Bełchatów :39 5 ASPS Avia Świdnik :44 6 GTPS Gorzów Wlkp :41 7 BBTS Bielsko-Biała :47 8 KS Inotel Poznań :49 9 MCKiS Energetyk :48 10 SPS Zduńska Wola :54 11 Pronar Hajnówka :51 12 MKS Bzura Ozorków :50 13 SMS PZPS I Spała :64 Re d1

13 Co ty d zień nr 11/807 Sport - wspomnienia z ferii 13 Aktywny wypoczynek w czasie ferii To przedsięwzięcie pod patro natem Prezydenta M iasta Jaworz na Pana Pawła Silberta rozpoczęło się z dniem 12 lutego 2007 r. i trwało przez 5 dni. Na każdy dzień ferii zimowych szkoła przygotowa ła moc atrakcji. Codziennie pro wadzone były 2-godzinne zajęcia profilaktyczne w dwóch grupach wiekowych. D zień pierw szy pośw ięcony został na różnego rodzaju kon kursy i zawody, gdzie uczniowie mogli pochwalić się swoimi zdol n o śc iam i. P ojaw ił się m ięd zy innym i turniej piłk i nożnej h a lowej w trzech grupach w ieko wych: szkoła podstaw ow a klasy 1-3, 4-6 oraz gim nazjum, tenis stołowy w kategorii chłopców i dziew cząt szk o ła p o dstaw ow a oraz gim nazjum, k o n k u rs p la styczny - kategoria klasy 1-3, 4-6 i gimnazjum, konkurs literacki w kategoriach szkoła podstawowa i gim nazjum, zawody taneczne: p a ra m i i pojedynczo, k o n k u rs recy tato rsk i w dwóch grupach: szkoła podstawowa i gim nazjum Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie wraz z Miejskim Centrum Kultury i Sportu oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowili zorganizować pod czas ferii zimowych dodatkowe zajęcia kulturalno-rekrea cyjne, mające na celu ożywienie tego czasu dzieciom i mło dzieży pochodzącej z dzielnicy Szczakowa oraz okolic. Ach te zabaw y na śniegu! Trzeci dzień dzieci spędziły nad zalewem Sosina, gdzie bawiły się na śniegu, uczestniczyły w ku ligu, brały udział w konnej jeździe w siodle i po rozpaleniu ogniska piekły kiełbaski. Ukoronowaniem całego dnia była prelekcja funk- cjonariuszy Komendy Miejskiej P o lic ji n a te m a t z a g ro ż e ń ze strony zwierząt, zachowaniu się podczas ataku psów i pokaz um ie jętności psa policyjnego. W czw artym dniu ferii uczest nicy w yjechali do k in a H elios w K a to w ic a c h, g d z ie m o g li dokonać w yboru m iędzy dwo m a se a n sa m i w za leżn o śc i od w ieku: m łodsi Sm ocze w zgó rz e, a sta rsz e d zieci N oc w m uzeum. W piątym dniu m iał m iejsce ap e l p o d su m o w u jąc y ferie, podczas którego m ieliśmy zaszczyt przywitać zaproszonych gości i podziękow ać za pom oc w o rg an izacji zim ow iska oraz rozdać nagrody i m edale, które u c z e s tn ic y w y w alczy li w p o szczególnych konkursach. Oczy wiście żadne dziecko nie wyszło z pustym i rękom a, dla każdego p rz e w id z ia n e były u p o m in k i i słodycze. P o za tym w szyscy otrzym ali rów nież prezenty od Polskiej G rupy Farm aceutycznej D bam o Zdrow ie S.A. z Katowic. Po spotkaniu na dzieci czekała jeszcze jed n a atrakcja, ja k ą był w yjazd na stok w M orsku, gdzie chętnie brały udział w sanecz kow ych z a b a w a ch, o g n isk u i pieczeniu kiełbasek. W ciągu całego pobytu w pla cówce szkolnej dzieci codziennie otrzym ywały p ełne wyżywienie w p o sta c i śn ia d a n ia, o b iad u i podw ieczorku. W każdym dniu wypoczynku dzieci otoczone były stałą opieką medyczną. Wszyscy uczestnicy zorganizowanej formy wypoczynku byli szczerze zado w oleni z przebiegu ferii, które odbyły się dzięki inicjatywie, za angażowaniu i wytrwałości wice dyrektora szkoły pana Zbigniewa Kasperkowicza. To dzięki niemu oraz ludziom, którzy wspierali ten pomysł od samego początku, dzieci miały okazje spędzić ferie w miłej atmosferze, aktywnie biorąc udział we wszystkich formach atrakcji. D latego też p rag n ę p o d z ię kować wszystkim sponsorom za pom oc i okazane serce. Z espół Szkół nr 3 w Jaworznie jako je dyna szkolna placówka w naszym mieście przygotowała tego typu półkolonię. Ferie minęły bardzo szybko. Pozostały nagrody i pa miątkowe zdjęcia przypominające najciekawsze chwile. K ATARZYNA P RąŻYŃSKA Wywiad z Konradem Niebojem Nie ma jak relaks na basenie. o ra z k o n k u rs in te r n e to w y w kategoriach wiekowych: szkoła p o d staw o w a i g im n a z ju m. W drugim dniu 248 dzieci w raz z najmłodszą uczestniczką, 4-letnią N atalką Trelak, wzięło udział w 4-godzinnych zajęciach w Parku W odnym w Krakowie pod stałym nadzorem szkolnych opiekunów. Po w odnej zabaw ie odw iedzili restaurację M cd onald, po czym w rócili do budynku szkoły. Dziękuję niżej wymienionym P re z y d e n t M ia s ta Ja w o rz n a P an Paw eł S ilbert, W iceprezydent M ia s ta J a w o rz n a P a n M a riu s z R echul, W iceprzewodniczący Rady M ia s ta J a w o rz n a P a n T a d e u sz K a rc z m a re k, P o se ł P a rla m e n tu E u ro p e js k ie g o P a n i M a łg o rz a ta H an d zlik, P oseł R zeczypospolitej P a n W o jc ie c h S a łu g a, S e n a to r R z e c z y p o s p o lite j P a n C zesław Ż elichow ski, R adny Sejm iku W o jew ództw a Śląskiego Pan Bogusław Śm igielski, W łaściciel Firmy BEST PEST Pani Małgorzata i Jacek Świętosławscy, Przewodnicząca Gminnej Komisji Roz wiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Jaworzna Pani Wiesława Szad kowska, Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Pani Ewa Sidełko-Paleczny, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia U rzędu Miejskiego w Ja worznie Pan Zbigniew Mika, Prezes Garbarni Szczakowa S.A. Pani Jolanta Motyka, Właściciel Firmy Monterin Pan Władysław Korlacki, Prezes Fun dacji Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Mło dzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy Pan Piotr Duda, P rezes PC C R ail Szczakow a Pan Mieczysław Olender, Dyrektor MPO Jaworzno Pan Leszek Pieczara, Dyrek tor W ORD w Katowicach Pan Roman Bańczyk, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach Pan Wiesław Wójcie, Polska Grupa Farmaceutyczna Dyrektor Pani Agnieszka Bednarska, Prezes SKOK Jaworzno Pan Jacek Gębala, Współwłaściciel Firmy Magnus Pani Renata Jelonek, Dyrektor ZLO Pani Zofia Orzechowska, Współwłaś ciciel firmy Migomex Pan Waldemar Gogola, Dyrektor Caritas Polska Ks. Stefan Wyporki, Ks. Proboszcz Parafii Św. Elżbiety Węgierskiej Józef Gut, Przewodniczący N SZZ Solidarność Elektrowni Jaworzno III Pan Józef Maciukiewicz, Właścicielom Ciastkarni z Ciężkowic Państwu Banasikom, PPH H urtim ex W łaściciel Pan Krzysztof Gut, Piekarnia Państwa Skoczylasów. Również chcę serdecznie podzięko wać opiekunom pracującym na zimo wisku, którzy nieodpłatnie poświęcali swój wolny czas w okresie ferii, aby dzieci bezpiecznie i miło spędziły ten okres: Pani K arina Koczwara, Agata Foltyn-Krawiec, B ernadeta Piechowicz, M irosław a N ieużyła, E d y ta Nieużyta, B arbara Biskup, ks. Jacek Olchowa, Pan Sławomir Pierzchała, Krzysztof Bednarek, Pani Magdalena Kurzeja za przygotowanie programu profilaktycznego, ja k rów nież p ra cownikom obsługi Zespołu Szkół nr 3 - mówi Zbigniew Kasperkowicz. Konrad N ieboj je s t p o d s ta w ow ym zaw odnikiem rezerw MCKiS. Z drużyną mają szanse awansować do II ligi. Był jed nym z najlepszych zawodników drugiej drużyny MCKiS podczas półfinałowego turnieju o awans do drugiej ligi w Lubinie. Dziś m ów i nam o całym sezonie, pracy z pierwszą drużyną i życiu osobistym. CT: Najpierw drugie miejsce na Śląsku, później awans do finałowego turnieju z drugiego miejsca w Lubinie. Wciąż Wam czegoś brakuje, żeby być najlep szym zespołem. Powiedz, co czu łeś, szczęście czy lekki niedosyt, że awansowaliście dalej rzutem na taśmę? Konrad Nieboj: Szczerze mó wiąc, w chwili obecnej nie rozpatruje przeszłych turniejów w takich kate goriach. Oczywiście, można uznać awans ze Śląska z drugiej lokaty za pewnego rodzaju rozczarowanie, jednak na dzień dzisiejszy jesteśmy w ścisłym finale w walce o awans. Dlatego sądzę, że nie powinno być tutaj mowy o jakimkolwiek niedosy cie, tym bardziej biorąc pod uwagę turniej półfinałowy w Lubinie, gdzie pokonaliśmy bardzo doświadczoną drużynę z Kędzierzyna i zagraliśmy, w mojej ocenie, najlepszy mecz sezo nu z gospodarzami. CT:W zbliżającym się turnieju w Parzęczewie zdobycie pierw szego miejsca da Wam awans do drugiej ligi. Stać Was na to, by ten awans już bezpośrednio wywalczyć? K.N. : T rener S owa, pytając trenera drużyny z Parzęczewa o jego wiedzę na nasz temat, powie dział, że jesteśmy drużyną nieob liczalną. Na turnieju w Lubinie po tragicznym meczu z Gozdnicą nikt nie spodziewał się, że możemy powalczyć z Kędzierzynem bądź Lubinem. Swoją późniejszą grą zaskoczyliśmy wszystkich. Jestem przekonany, że jeśli zagramy p o dobnie w finale to możemy bez pośrednio awansować do drugiej ligi. Cała drużyna jest niezwykle zdeterminowana. Wiemy, w jakim celu jedziem y do Parzęczew a i zrobimy wszystko, abyśmy wrócili do domu jako drugoligowcy. CT: A jak wyglądają Wasze przygotowania do tego turnieju? Co trzeba jeszcze poprawić, żeby już za dwa tygodnie móc święto wać ten sukces? K.N.: Myślę, że w takim krót kim odstępie czasowym między turniejami nie da się wiele popra wić. Obecnie trenujemy pięć razy w tygodniu. T renerzy zw racają dużą uwagę na nasz blok, który nie zawsze wygląda tak jak powinien, a ostatnich kilka treningów na pewno poświęcimy na taktykę i ustawienia szóstkowe. CT: W tym sezonie krążyłeś pomiędzy pierwszym zespołem a trzecią ligą. Jak oceniasz pracę ze starszymi i bardziej doświadczo nymi kolegami? Pomaga Ci to w grze o drugą ligę? K.N. : B ardzo cieszę się, że mogłem przez te kilka miesięcy tre nować i grać z pierwszym zespołem. Praca ze starszymi kolegami dała mi bardzo wiele zarówno ze strony fizycznej, jak i mentalnej. Chłopaki bardzo mi pomagali. Rady z ich strony i oczywiście trenera Błaszczaka są dla mnie bardzo cenne. M yślę, że ta k ie dośw iadczenie może tylko i wyłącznie pomóc, ale oczywiście sukces zależy od tych 14 zawodników i 2 trenerów, którzy ciężko pracują na ten awans. CT: A jak wielka jest różnica m iędzy pierwszym a drugim zespołem? K. N. : R óż n ic a oczy w iście jest spora. W pierwszej drużynie gra jest przede wszystkim szyb sza i dokładniejsza. Jeśli jednak chodzi o klim at, to drużyny nie różnią się niczym szczególnym. A tm osfera jest przyjacielska i w zespołach nie ma miejsca na ja kiekolwiek konflikty. Oczywiście lepszy kontakt mam z chłopakami z drugiego zespołu. W iąże się to z faktem, że znam ich zdecydowanie dłużej i jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, jednak praca z obiema drużynam i sprawia mi wiele przyjemności. CT: Czym prywatnie zajmuje się Konrad Nieboj? Bo przecież siatkówka nie wypełnia Ci całego życia. K.N: Poza siatkówką studiuję po litologię na Uniwersytecie Śląskim, co również pochłania mi trochę czasu. Jeśli natomiast chodzi o moje hobby to poza sportem interesuje się głównie kinem i polityką. Natomiast czas wolny staram się spędzać w gro nie przyjaciół i oczywiście ze swoją wspaniałą dziewczyną. CT: Czego Tobie i całej dru żynie życzyć na najbliższe tygo dnie? K.N: Mnie tego samego, co ca łej drużynie, a więc upragnionego awansu, a trenerom można dodatko wo życzyć cierpliwości. (śmiech) CT: Z atem tego Tobie i całej drużynie życzę. K.N.: Dziękuje w imieniu swoim i chłopaków, obiecujemy, że damy z siebie wszystko. Ro z m a w i a ł R e d 1

14 14 Co ty d zień nr 11/807 Sport s ia T K ó w K A D z IE w KO SZYKÓ W KA: M C K is JB L JA W O R ZN O - A Z S AW F KATOW ice 8 4 : 8 7 (2 1 :3 1, 2 0 :1 7, 2 5 :1 6, 1 8 :2 3 ) N iestety, nie u d ało się. D o m eczu nasi koszykarze podeszli w niepełnym składzie. Na boisko p o w ró cił G rzeg o rz R em in, co z pew n o ścią było niezw ykłym wzm ocnieniem, jed n ak nie mógł wystąpić M arcin Zalew ski, co z pew nością w płynęło na grę pod koszem jaw orznian. Po zwycięstwie z Polonią Prze myśl wydawało się, że utrzym anie w drugiej lidze jest ju ż pew ne, jed nak słowa R em ina w wywia dzie dla naszej gazety (poprzed ni num er CT) potw ierdziły się - jeszcze niczego nie powinniśmy być pewni. Nie ma powodów do paniki, jednak niebezpieczeństwo istnieje, zw łaszcza że następ n e spotkanie JBL rozegra w Tychach z najlepszą drużyną naszej grupy. D o końca rozgryw ek pozostało pięć kolejek, w których emocji z pewnością nie zabraknie. Sobotnie sp o tk an ie stało na dobrym poziom ie. Tak ja k we w spom nianym wcześniej meczu z Polonią Przemyśl i tym razem p o d o p ie c z n i tre n e ra L ic h ta ń skiego w pierwszej połow ie byli cieniem dla ze sp o łu p rz y je z d nych. Słaba gra R em in a, b ra k koncepcji na dobrą obronę katowiczan, niewidoczny Śnieg to wszystko sprawiło, że po dwóch pierwszych kw artach JB L p rz e grywał Co w przerw ie pow iedział, jak zaw sze niezw ykle w ybuchow o przeżyw ający sp o tk a n ie, M a r cin L ic h ta ń sk i, n ie w iadom o, jed n ak podziałało, bo w trzeciej kw arcie zobaczyliśmy kaw ałek dobrego b a sk e tu w w ykonaniu jego drużyny. Do dobrze spisującego się przez całe spotkanie Przemysława Biliń skiego dołączył wreszcie Remin i trzecia kwarta należała zdecydo- koszykó w ka : wanie do koszykarzy JBL. Wygra na tej kw arty stosunkiem dała im pierw sze w tym meczu prow adzenie 66 do 64. Czekała nas niezwykle zacięta końcówka. Niestety, nadal niewidoczny był Pająk, który przez całe spotkanie zdobył zaledwie 7 punktów (we wcześniejszych spotkaniach rzucał zawsze w okolicach 20 punktów). D odatkow o k ilk a n ieo d p o w ie dzialnych zagrań Śniega spowodo wało, że pomimo dobrej gry Remi na i Bilińskiego (pierwszy zdobył 26, drugi 18 punktów) nie udało się naszej drużynie utrzymać p ro w adzenia i mecz zakończył się re z u lta te m d la z esp o łu W p ią tk o w y m s p o tk a n iu w C zęstochow ie tren erzy obu ekip dokonyw ali wielu roszad w składzie, tak by przed zbliża jącym i się spotkaniam i spraw dzić różne w arianty gry. Poza pierw szy m se te m, w k tó ry m zdecydow anie lepsze okazały się siatkarki z spod Jasnej Góry, w pozostałych partiach gra była wyrów nana, a mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla gospodyń. W so b o tn ie p rz ed p o łu d n ie doszło do rew anżu, w którym to siatkarki MCKiS były gospo dyniami spotkania. Tym razem je d n a k nasze m łode siatk ark i nie miały nic do pow iedzenia. W każdym secie dominowały częstochowianki i wygrały dość oka zale 5 do 0. W obu spotkaniach w drużynie trenera Łozińskiego nie zagrały M ałgorzata Bojko, k tó rą zm o g ła c h o ro b a, o raz Joanna Łoś, która reprezento wała barwy UMCS w Lublinie na uczelnianych rozgrywkach. T rzeba też d onieść, że ry walki jaworznianek, siatkarki z W rocławia, zaprezentow ały się w finałowym turnieju w Łodzi koszykó w ka g ra li: M ateusz Jagieła, Janusz B arycz, M ateu sz P io trow ski. T re n e r: Adam Zając P u n k ty K a to w ic e : A rtu r Donigiewicz - 22 (4x3), M ariusz Piotrkowski - 21, Łukasz Diduszko -18, Maciej Urbańczyk - 10, Tomasz Zając - 6 Dariusz Szumilas - 5 (1x3), Paweł Jankowski - 3, Krzysztof Wosz - 2. P o nadto UMKS Kielce Mickiewicz K-ce Basket Kraków MOSiR Krosno AZS Radom Wyniki pozostałych spotkań: MMKS Dąbrowa G. 79:93 (25:19, 21:24, 20:23, 13:27) Big Star Tychy 67:93 (14:26, 19:22, 21:21, 13:24) Cracovia Kraków 72:92 (14:26, 25:26, 19:21, 14:19) Rosabud Piotrówka 74:49 (21:14, 13:12, 21:10, 19:13) Polonia Przemyśl 55:77 (18:20, 10:15, 11:21, 16:21) - M c K is j a w (1 7 :2 7, 1 7 :3 1, 1 8 :2 5, 6 :1 2 ) m osm T a b e la g ru p y C Big Star Tychy M M KS D ąbrow a G. M O SiR K rosno Polonia Przem yśl U M K S Kielce C racovia K raków A Z S AW F K atow ice P iotrcovia Piotrków A Z S R adom M C K is J B L Ja w o rz n o GKS Sitkówka-Nowiny R osabud Piotrów ka Mickiewicz Katowice B asket K raków red1 bytom orzno 5 8 :9 5 Juniorzy grają jak zaczarowani w tym sezonie Koszykarze MCKiS Jaworzno, prowadzeni przez trenera Marcina Lichtańskiego, walczą o M istrzo stw o Śląska juniorów. Do tej pory doznali oni ty lk o jednej, dość przypadkow ej, porażki w Prudniku i z 27 punktam i są lideram i tabeli. W m in io n y m t y g o d n i u, w środę, jaw orznianie rozegrali w B y to m iu m ecz 14. k o le jk i, gdzie pew nie p o k o n a li g o sp o darzy, dru ży n ę M O SM -u. O p a rta na drugoligow ych graczach d r u ż y n a M C K is -u n ie d a ła żadnych szans m łodym adeptom koszykówki i od pierw szej kwar- MCKiS przygotowuje się na przyjęcie Mistrzyń Polski juniorek - Gwardię AZS AWF Katowice. W drużynie rywali bardzo dobrze spisywała się trójka koszykarzy: Donigiewicz, Piotrkowski i Diduszko. To było kluczem do zwycięstwa - więcej zawodników wzięło ciężar gry na swoje ramiona. M ecz z Big Starem Tychy jest raczej nie do w ygrania, choć n i gdy nic nie w iadom o, tak w p o zostałych czterech spotkaniach z P iotrcovią Piotrków, M OSiRem K rosno, B asketem K raków i A Z S -em R adom nasi koszyka rze m uszą walczyć za w szelką cenę o zwycięstwo. Tak jak już w c ze śn ie j było w s p o m n ia n e, nie m a pow odu do p a n ik i, ale nadal na zespole tren era Lichtańskiego ciąży widm o spadku do trzeciej ligi. Szkoda byłoby to m iejsce w drugoligowej rz e czyw istości stracić, bo ja k już n ieje d n o k ro tn ie to m łodzi k o szykarze udow odnili, stać ich na zwycięstwa na tym poziom ie. Re d! P u n k ty M C K is : G rzegorz R em in - 26, Przem ek Biliński - 18, D aniel G oldam m er - 13 (2x3), Dawid Grochowski - 10 (2x3), Dariusz Pająk- 7 (2x3), To mek Śnieg - 6, M ichał Matysiak - 4. P o n a d to g ra li: Łukasz N o wak, Radek Lemański, Przemek Pazoła, Paweł Kurzawa. T re n e r - M arcin Lichtański ty system atycznie pow iększali swoją przew agę, by o statecznie zwyciężyć różn icą 37 punktów (58-95). Bardzo dobre spotkanie po raz kolejny zaliczył Radosław L em ański, rzucając aż 31 p u n k tów. Nie zaw iedli tak że inni li derzy zespołu: Tomasz Śnieg (19 punktów ) i Dawid G oldam m er (13 p u n k tó w ). W y ró ż n ia ją c ą się rów nież p o stacią był P rz e mysław G w orek, zdobyw ca 16 punktów. W następnej kolejce, już 14 mar ca o godzinie 17.00, podopieczni tre n e ra L ichtańskiego zm ierzą się z ostatnim w tabeli zespołem MOSiR-u Cieszyn. Trudno sobie wyobrazić, by koszykarze MCKiS ten mecz przegrali i tym samym można śmiało liczyć na utrzym a nie fotelu lidera śląskiej grupy. Re d 1 ii U G A Po dwóch porażkach z poprzedniego tygodnia z I fazy play off siatkarki MCKiS odpoczyw ały i przyg o to w yw a ły się do rewanżu na w łasnym parkiecie. Ich przeciw niczki, Gwardia II W rocław, rozgryw ały od w to rku do niedzieli w Łodzi fin a ło w y tu rn ie j M is trz o s tw Polski juniorek. Podopieczne Mariusza Łozińskiego postano w iły nie próżnować i rozegrały dwa spa ringowe spotkania z drużyną Częstochowianki. AWF Katowice były lepsze o 3 punkty od JBL MCKiS Do zmiennej formy podopiecznych Marcina Lichtańskiego dawno zdążyliśmy się już przy zwyczaić. Koszykarze MCKiS JBL Jaworzno mają za sobą kilka niespodziewanych wygra nych, ale i także wiele porażek, których moż na było uniknąć. Ta z sobotniego popołudnia należy właśnie do tej drugiej kategorii, jaworznianie powinni ten mecz wygrać. c z ĄT: R E K fantastycznie, zdobywając złoty medal, tracąc przy tym tylko jed nego seta w meczu o złoty medal z drużyną G edanii Gdańsk. Tak w ięc nasze ryw alki są w szczytow ej fo rm ie, je d n a k nasze dziewczyny chcą sprawić niespodziankę i przedłużyć tę ryw alizację choćby do jeszcze je d n e g o s p o tk a n ia. O to co pow iedziała środkow a drużyny M ariusza Ł ozińskiego, Izabela K napik: - Jesteśm y p o dwóch przegranych m eczach z G war dią, je s t to silny p rzec iw n ik i co roku zajm uje w juniorkach i k a d etka ch w ysokie m iejsca. Oba sp o tka n ia nie za licza m y do naszych najlepszych, jed n a k m am y nadzieję, że w kolejnym zagramy dobrze i równo. Chce m y p o w a lc z y ć i n ie z a w ie ś ć n a szy c h k ib ic ó w. W ie rzy m y mocno, że tak właśnie będzie. Spotkanie z Gwardią Wrocław już w sobotę, 17 marca o godzinie w hali przy ul. Inwalidów Wojennych 18. Wszystkich gorąco zapraszamy. Re d I L A Miejskie Centrum Kultury i Sportu Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 m A W, Ogólnopolski program Bieg po zdrowie Zajęcia odbyw ają się w każdy poniedziałek i czw artek o godzinie na stadionie MCKiS ul. Moniuszki. W spółorganizator Urząd Miejski w Jaworznie Koszykówka juniorzy MCKiS Jaw orzno - MOSiR Cieszyn 14 m arca (środa) godz Hala MCKiS ul. G runw aldzka 80 - w stęp w o lny! I LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN MCKiS ENERGETYK Jaw orzno - MKS Bzura O zorków 14 m arca (środa) godz Hala MCKiS ul. G runw aldzka 80 (C entrum ) b ilety w cenie: 5 zł dorośli, 2 zł dzieci i m łodzież szkolna Koszykówka kadeci MCKiS Jaw orzno - Pogoń Ruda Śląska 16 m arca (piątek) godz MCKiS Jaw orzno - M M KS D ąbrow a G órnicza 19 m arca (poniedziałek) godz Hala MCKiS ul. G runw aldzka 80 - w stęp w o lny! II LIGA SIATKÓWKI KOBIET - PLAY OFF o awans do I ligi MCKiS Jaw orzno - KS G w ardia II W ro cła w 17 m arca (sobota) godz Hala MCKiS ul. Inw alidów W ojennych 18 (Os. Stałe) W stęp w o ln y!! Zapraszam y s ym p a ty kó w sia tk ó w k i!! 1/16 PUCHARU POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ z udziałem : MCKiS D ąbrovia Jaw orzno, K upczyk Kraków, Żubry Zam brów, BIO-PALIW A S osnow iec 18 m arca (niedziela) godz Hala MCKiS ul. G runw aldzka 80 - w stę p w o lny! II LIGA KOSZYKÓWKI MCKiS JBL Jaw orzno - MOSiR Krosno 31 m arca 2007 (sobota) godz Hala MCKiS ul. G runw aldzka 80 - w stę p w olny!

15 Co tydzień nr 11/806 Nasze sprawy 15 Przed debiutem Sto Podczas XVI Spotkań Teatralnych, Wazonik z laki jakie co roku, w miesiącu marcu, W wazoniku z laki odbywają się w Jaworznie, z monodramem poetyckim, opartym suche kwiaty stoją na swoich własnych tekstach, czekają wystąpi przebywająca w Wiedniu jaworznianka, Gata Goettel niosąca na twoją dłoń - przedstawicielka najmłodszego wodę życia pokolenia ludzi pióra. Lada dzień ma się też ukazać jej debiutancki zbiorek wierszy Półsen. Ucieszy on z pewnością miłośnika rzeczy poetyckich, zwłaszcza gdy przez znawców jeszcze nie zostały odkryte, rozpoznane i ocenione. Lektura dostarczy mu sporo zaskakujących przeżyć zarówno natury emocj onalnej, jak też intelektualnej. Półsen Trwajmy jeszcze w półśnie w nie rozbudzeniu zawieszeni pomiędzy niebem a ziemią Fotografia prababci Pergaminowa twarz kobiety włosy splecione upięte w kok spojrzenie twarde prawdomówne uparte usta czarna suknia stójka kokarda Belle Epoque Szczęście Motyl na płatkach kwiatu odleciał lat temu, 10 marca 1907 roku, urodziła się w Jaworznie pani Stefania Fidyk. W młodości mieszkała z rodzicami oraz z trzema siostrami i bratem w rodzinnym domu na Małym Rynku. Setne urodziny Portret Gaty Goettel - poetki i publicystki. monodramu poetyckiego, jak również czytelnikom, którzy są zainteresowani wierszami Gaty Goettel, cechy swoiste jej twórczości poetyckiej, wybrałem kilka tekstów z tomiku debiutanckiego i dodałem parę z szuflady, dla których w tomiku, z uwagi na jego wewnętrzną logikę, miejsca zabrakło. Zostały one dobrane w taki sposób, by na kilku przykładach pokazać z jednej strony tematyczną różnorodność wierszy - natura, sztuka, miłość, doznania metafizyczne, w których odbijają się niepokoje i dylematy moralne naszych czasów. Z drugiej znowu - cechy swoiste sztuki poetyckiej. Dla porządku jeszcze tylko dorzucę, że mocną stroną wierszy jest to, że nie są rozlazłe, banalne czy ckliwe; przeciwnie, zaskakują lapidarnym językiem, krótką zagęszczoną formą wypowiedzi, wyszukaną metaforą, dyskretną aluzyjnością, nieoczekiwaną puentą. Konkludując, przedstawicielce najmłodszego pokolenia w literaturze jej dotychczasowy dorobek twórczy dobrze wróży na przyszłość. Można tedy mieć nadzieję, że dar, jaki autorka otrzymała od natury, czy też od niebios, nie zmarnieje, nie przepadnie, jak się to często zdarza, ale przez dalszą sumienną i wytrwałą pracę rozwinie się, dojrzeje i nabierze blasku. M. B. Radosna pani Stefania w towarzystwie rodziny i władz miasta. prezydent RP Lech Kaczyński i prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert, którzy wystosowali do niej uroczyste listy z życzeniami i gratu- lacjami. Kwiaty i listy gratulacyjne oraz prezent przekazał szacownej ju b ilatc e w iceprzew odniczący Rady M iasta Paweł Bańkowski Wyszła za mąż w 1933 roku, z mężem wybudowali dom na ulicy Chełmońskiego, w którym mieszka do dnia dzisiejszego. Ze wzruszeniem wspomina dawne lata, szczególnie swą prace na roli. Państwo Fidykowie posiadali gospodarstwo rolne. W ychowała dwie córki, Z rąk Pawła Bańkowskiego jubilatka przyjmuje listy gratulacyjne i kwiaty. Janinę i Czesławę, oraz syna W ładysława. W dniu urodzin życzenia wielu lat życia i zdrowia przyjmowała od 5 wnuków i 9 prawnuków. O pani Stefanii nie zapom nieli i Halina Prochalska z USC. Do życzeń przyłączamy się także my, życząc pani Stefanii wielu lat życia radości i zadowolenia. Mir o s ła w a Ma t y s ik Warto w tym miejscu nadmienić, że w swoim dotychczasowym dorobku Gata Goettel ma już wiele ciekawych tekstów nie tylko poetyckich, lecz także z dziedziny dramatopisarstwa i publicystyki kulturalnej. Ta ostatnia poświęcona jest głównie, ale nie jedynie, polskim akcentom w życiu artystycznym Wiednia, zwłaszcza takim jak koncerty muzyczne, spektakle teatralne, wystawy malarskie. By przybliżyć przyszłym widzom Hiena Zanurz swe kły w mego ciała różanej wilgoci na ołtarzu ziemi biczem ogona wystukuj rytmy miłości Dwie twarze Rozsypałam się znowu na drobne kawałki za i przeciw zagubiłam się w plątaninie kłamstwa - prawdy patrzę na swoje dwie twarze którą mam dzisiaj założyć? B aby, ach te baby, Czym że b yłb y bez w a s ś w ia t Stówa tej piosenki przypomniane zostały na wesoło z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanego 6 marca przez Zarząd Miejski Związku Kól i Organizacji Rolniczych w Jaworznie w jego siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 35. W sp o tk an iu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń W iejskich i zarazem przew odn iczące d ziew ięciu zespołów folklorystycznych, które działają w dzielnicach naszego m iasta. Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością zaproszone panie z instytucji miejskich: z U rzędu M iasta W anda Bachow ska i dyrektor B anku Spółdzielczego Teresa Radomska. Z okazji dorocznego święta w im ieniu M iejskiego Związku Kół Rolniczych prezes Tadeusz Brzózka złożył najlepsze życzenia w szystkim paniom. W iele ciepłych słów przekazał także prezes Polskiego S tronnictw a Ludowego, Stanisław Adamek, z gestem wręczenia symbolicznego kwiatka. Solenizantki marcowego k a lendarza: Kazimiery, Krystyny, Józefy, M arie także obdarowano m iniaturow ym i bukiecikam i z dedykowanymi słowami 100 lat. Po symbolicznym toaście, przy słodkim poczęstunku, rozlegały się m elodyjne przeboje m in io nych lat, między innymi: Jakie życie jest piękne Jaki piękny jest świat Piosenka usunie starość Nawet odejmie nam lat Podczas spotkania znalazły się rów nież chw ile na h u m o rystyczne skecze i żartobliw e dowcipy, k tó ry m i ro zbaw iali T adeusz B rzózka i K ry sty n a D ziu rd zik o w sk a, zw iązan a z zesp o ła m i fo lklorystycznym i już od ponad 35 lat, inicjatorka integracyjnych Biesiad i P rz e glądów L udow ych Z esp o łó w Śpiewaczych w mieście. W spólne, w esołe śpiew anie z szerokiego rep ertu aru pieśni i popularnych piosenek dobrze znanych członkiniom zespołów, w y p ełn iło cało ść o k a z jo n a l nego sp o tk ania tego odśw iętnego dnia, którego ranga jest międzynarodow a. Zo f ia Ża k Żartobliwie i z przekąsem, lecz z dystansem o obu płciach: 0 kobietach: - do la t n ie ro z e zn a n a ja k A zja - w w ie ku 3 0 la t - g o rą c a, jak A fryka - w w ie ku 4 0 la t d o s ko n a ła jak A m e ryk a - w latach w y k o rz y s ta na, zniszczona ja k E uropa po II w o jn ie św ia tow e j, lecz nadal żyw otna - ponad 80 lat i w ię c e j- ja k S yberia, w s z y s c y w ie d zą gdzie leży, n ikt nie chce tam pojechać. O mężczyznach: - do lat 20 - szybki jak Peugoutt - w w ie ku 30 lat - d o sko n a ły jak C itroen - w w ie k u 4 0 la t le n iw y ja k W arszaw a - w latach jak Fiat 126 p ręcznie sterow any - ponad 70 lat i w ię ce j - trzeba pom yśleć o zm ianie m arki

16 16 Nie tylko reklama Co tydzień nr 11/807 Klub Spacerowicza 17 MARCA Klub Spacerowicza przy Muzeum w Chrzanowie zaprasza na wycieczkę pod hasłem DO ZOBACZENIA W JAW ORZNIE Zbiórka zainteresowanych w pod kościołem w rynku do godziny Na początek obejdziem y okolice rynku. Następnie podjedziem y do Długoszyna, skąd udamy się na spacer brzegiem Dzikiej Białej Przemszy. Ubezpieczenie we w łasnym zakresie. Ż y c z e n i a W dniu Światowego Dnia Praw Konsumenta składam Konsumentom dokonywania trafnych wyborów i wyłącznie udanych zakupów. Życzę również, aby prawa do ochrony zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa były zawsze respektowane i szanowane p r z e z p r z e d s i ę b i o r c ó w. ' 1 WIELKA WIOSENNA P R O M O C JA Tylko u nas do końca marca kupując caty system dociepleń firmy MAGBUD otrzymasz siatką do dociepleń GRATIS Miejski Rzecznik Konsumentów Krystyna Banasik ł : < \ AZOT ul. Młynarska 3; PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2 Tel , , \ J V i i \ w*" Wszystko.. prawie wszystko do budowy i remontu OKNA I DRZWI stolarka okienna: PCV, drewno, ALU, - witryny sklepowe, drzwi tarasowe - drzwi wejściowe - drzwi antywłamaniowe i ognioochronne - drzwi wewnętrzne - parapety, rolety, żaluzje DACHY - dachówki ceramiczne i cementowe - gonty bitumiczne, ondulina - blachodachówka, blacha płaska, obróbki blacharskie okna dachowe - doświetlenia dachowe - rynny PCV i stalowe - wełna i folie dachowe - systemy kominowe TYNKI - płyty gips.-kartonowe i konstrukcja - zewnętrzne; akrylowe, mineralne -docieplenia ścian: styropian, siatka, narożniki ŚCIANY - ceramika budowlana i klinkerowa - zaprawy: murarskie, tynkarskie, klinkierowe - cement, wapno - systemy kominowe: stalowe, betonowe i ceramiczne - chemia budowlana: silikony, impronaty, kleje, masy, zaprawy i wiele, wiele innych produktów Przyjdź lub zadzwoń i zamów. My zajmiemy się resztą DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA dw GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Miejskim Zarządzie Dróg I Mostów W Jaworznie NR REFERENCYJNY GKS/MZDiM OKNA I DRZWI PCV SPECJALISTY DS. PUBLIC RELATIONS w Miejskim Zarządzie Dróg I Mostów W Jaworznie NR REFERENCYJNY SPR/MZDiM Promocja zimowa VITALEO J-no - Szczakowa, ul. Cicha 10 tel./fax ; (obok stadionu Szczakowianki) dw E K S T Chrzanów - Balin, ul. Chrzanowska 90, tel S P O N dw REFERENTA W DZIALE BIEŻĄCEGO UTRZYM AN IA w Miejskim Zarządzie Dróg I Mostów W Jaworznie NR REFERENCYJNY RBU/MZDiM Szczegóły na stronach internetowych: w w w.m zdim.jaw orzno.pl;www.bip.jaworzno.pl S O R O W A N Dacia Logan to wyśmienity pomysł Już podchodząc do samochodu, rozpierała mnie duma. Nie pamiętam, by nawet najlepsze modele dostępne przeciętnie sytuowanym kierowcom, wzbudzały takie zainteresowanie. - To model z silnikiem diesla - zagadnął mnie na początek jeden z mieszkańców sąsiedniego budynku w Mysłowicach, gdzie po raz pierwszy zaparkowałam na noc. - Patrząc na to auto z zewnątrz, trudno uwierzyć, że ma miejsca dla siedmiu pasażerów - przekazuje mi swoje p o chwały. - I jak wiem, kosztuje niecałe 50 tys. złotych. Ma też klimatyzację i sporo elektroniki - dodaje, właściwie nie oczekując odpowiedzi. Jak widać, obejrzał już moją Dacię dokładnie. Przyznałam mu rację, że choć w środku samochód daje duży komfort przestrzeni, to nie mam problemu z parkowaniem czy miejscem jak tylko potrzebuję zakręcić czy wykonać jakiekolwiek inne czynności manewrowe. Być może to nie tylko niewielkie gabaryty jak na tyle miejsca w środku. To niewątpliwie łatwy sposób na ustawienie lusterek zewnętrznych. Elektryczne klawisze w środku, usytuowane w wygodnym miejscu obok drążka zmiany biegów, wręcz do milimetra pozwalają ustawić je tak, by pokazywały miejsce manewrowania dokładnie to jakie chce się zobaczyć. Czułam się bezpiecznie, bez strachu, że mogę porysować karoserię, czy potrącić małe dziecko jeśli niepostrzeżenie znalazłoby się tuż za samochodem. Ale to nie wszystko. Oczywiście centralny zamek, potem kluczyk, chwila na świece żarowe i... nietypowe jak na diesla przyspieszenie. Nigdy nie lubiłam jeździć samochodami z takim silnikiem. Nie lubiłam, a może nie potrafiłam. Zbyt długo kazał czekać na to, by nabrać szybkości. Tym razem więcej niż zaskoczenie. To prawie niemożliwe, ale jednak. Samochód ruszył sprawnie, bez deptania do dechy na pedał gazu. Płynnie, sprawnie, szybko. To najbardziej mnie przekonało, że testowany model to samochód dla takich jak ja. Komfort, poczucie bezpieczeństwa, przestrzeń, wygoda w używaniu lusterek, szyb, drzwi i duża możliwość korzystania z niego jako pojazdu do przewożenia sporych bagaży. Złożone siedzenia robią ogromną przestrzeń ładunkową. No cóż. Do dziś brakuje mi miękkości, z jaką pokonywałam codzienną jazdę z Jaworzna do Mysłowic. A, i kolejna rzecz, najważniejsza. Po raz pierwszy mogłam całą moją najbliższą rodzinę: wnuczęta Kasię i Wojtka i ich rodziców oraz ich ukochaną babcię Jadzię i dziadka Janka zabrać do McDonalda jednym wygodnym samochodem. Tygodniowe testowanie Daci Logan MCV to był wyśmienity pomysł Firmy Głowacz. W. UWAGA! Dacia dostępna w sprzedaży także już w cenie od brutto czas oczekiwania do 2 miesięcy Gr a ż y n a Ha s k a

17 Co tydzień nr 11/806 Zdrowie 17 STOMATOLODZY 1 OPTYCY 1 C H IRURDZY Lek. stom. Piotr Lorenc Szeroki zakres usług protetycznych usuwanie kamienia, korony i mosi szkieletowe, wybielanie zębów. Umowa z NFZ Ul. Tylna 32 os. Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Sob. prywatnie. lejestracja telefoniczna Wyrób i naprawa protez, koron, mostów, ap. ortodontycznych, protez szkieletowych Protezy niepękające Tel , ul. Grunwaldzka 225/54 Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur Jaworzno, ul. Skotnica 28, tel , kom Wykonuje: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, korony i mosty tradycyjne oraz ceramiczne. Naprawy protez. Lek. stom. Leszek Ochlust pełny zakres usług, wysokiej jakości korony, mosty porcelanowe, protezy szkieletowe Gabinet czynny: pon. i cz. od do Ul. Wandy 30, tel ! O p ty k O k u lis ta Pracownia mistrzowska M -Dla klientów zamawiających okulary BADANIE OKULISTYCZNE BEZPŁATNE!!! -Posiadając receptę otrzymasz atrakcyjny RABATU! -Profesjonalny dobór soczewek progresywnych, dwuogniskowych i kontaktowych. -Specjalne szkła do pracy przy komputerze NOWOŚĆ! JAWORZNO ul. Sienkiewicza 15 ( I PIETRO) tel TRZEBINIA ul.rvnek4 tel Szczegóły w zakładzie, promocji nie można łączyć. PEDIATRZY Specjalistyczna Praktyka Lekarska Na wezwanie Irena Mikluszka-Głąb Specjalista chorób dzieci Tel. (032) , tel. kom Dr Andrzej Maj - specjalista chirurg Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. Drobne zabiegi chirurgiczne. Ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną a Towarową). Pt tel. grzecz Chirurgia Jednego Dnia Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi, przepuklin, Drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet. NZOZ Medica Mysłowice - Centrum, ul. Strumieńskiego 10. Tel od , Umowa z NFZ. GABINET USG Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG w przychodni MCM - Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24 Środa, czwartek tel. dom NOWOCZESNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA dr n. med. Justyna WITALIŃSKA-ŁABUZEK Jaworzno ul. Krakusa 1 (Pańska Góra) Rejestracja Lek. Stom. Alicja Cicha-Dyba stomatologia ogólna Gabinet czynny pon. i środy od , czwartki od Jaworzno ul. Moniuszki 56 (Podłęże) tel ,032/ GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Anna Partyka-Ziętek Jaworzno ul. Farna 14 (I piętro) czynny poniedziałek, piątek , czwartek stomatologia dorosłych i dzieci - profilaktyka, leczenie zachowawcze w pełnym zakresie - piaskowanie, scaling ultradźwiękowy - wybielanie - estetyczne uzupełnienia protetyczne - usuwanie zębów - radiowizjografia (RTG) rejestracja telefoniczna REHABI GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ ul. Farna 14 mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel Indywidualna terapia skolioz i wad postawy u dzieci. Masaż leczniczy oraz leczenie dolegliwości kręgosłupa. Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych. Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań Centrum Medycyny Estetycznej ESTEURODA peeling lekarski, modelowanie ust, usuwanie zmarszczek - B0T0X, mezoterapia, wygładzanie nierówności twarzy, leczenie cellulitu Laserowa depilacja - pierwszy zabieg gratis LIPOLIZA - bezoperacyjna redukcja tkanki tłuszczowej tel , Nowość - wszystkie zabiegi w systemie ratalnym ORTOPEDZI Specjalista Chirurgii Urazowej i Ortopedii <SL Dr n. med. Jerzy Cholewiński. Leczenie schorzeń i urazów kości, stawów i mięśni, terapia manualna, USG narządu ruchu. Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel Nowo otwarte Solarium ELITA tel. 032/ , ul. Farna 12 zaprasza codziennie od gwarantujemy miłą obsługę i doskonałe efekty. Dla naszych klientów proponujemy duże upusty Z a s(u^1esz na Pekny US1 f Studio Stomatologii ESTETYCZNEJ I PROFILAKTYCZNEJ STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE ZĘBÓW lampą diodową BT C( STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PERIODONTOLOGIA i L\S U Poradnia urologiczna, poradnia chirur. ogólnej, por. chorób piersi, biopsji, USG, najnowsza metoda wybielania zębów - piaskowanie, leczenie stomatol. w pełnym zakresie. Tel , od Umowa z NFZ. Medica - Mysłowice ul. Strumieńskiego 10. zśźow PROTETYKA nieuczulające protezy tytanowe CHIRURGIA RADIOWIZJOGRAFIA - RTG CYFROW Y R A T Y! LUtfAS BEZWIERTŁOWELECZENIE 0 z 0 NE Trzebinia ul.ochronkowa 29 tel.(032) , (032) Jeśli chcesz: - lepiej porozumiewać się ze swoim dzieckiem, - być konsekwentnym, a jednocześnie kochającym rodzicem Weź udział w Szkole dla rodziców Zapraszamy na zajęcia warsztatowe. Cykl dziesięciu spotkań odbywać się będzie w każdą środę o godzinie w Poradni Psychologicznop edagogicznej w Jaworznie przy ulicy Grunwaldziej 235. Rozpoczęcie zajęć r. Zainteresowanych rodziców prosimy 0 telefoniczne zgłoszenia do dnia r. pod numer telefonu ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH! Zajęcia będą prowadzić: mgr Lucyna Śmigielska 1mgr W ioletta Mendela

18 18 Dzielnicowy kalejdoskop Co tydzień nr 11/807 OTK CENTRUM Do wycięcia Zerwane łańcuchy Zgłaszamy ^ ^ 1 kolejną topolę do wycięcia. Znajduje się przy ulicy Matejki, na - wysokości bloku. nr 20. x v v M \M \li Mieszkańcy. * U. '» 7. skarżą się na-gałęzie i 'r. spadające z drzewa. I W m m O L.. m w m Kolejny raz inform ujem y o zerwanych łańcuchach w rejonie rynku. Pierwsze zdjęcie dotyczy łańcuchów przy ulicy S tojałow skiego. C ały ciąg łańcuchów jest pochylony na jedną stronę. Drugie zdjęcie to już zerw any łańcuch u w y lo tu ulicy S ław kow skiej. CENTRUM Uderzvt w stud SODOWA GORA W n iw śmietnik C zytelnik z Podłęża kolejny raz in te rw e n io w a ł w naszej redakcji z pow odu dziury w chodniku przy ulicy W ilczej. Jak nam powiedział, jest to niebezpieczne miejsce dla przechodniów. Z araz obok jest kolejne zgłębienie terenu przy ulicy p o w odujące zap ad an ie się nawierzchni jezdni i dziurę w chodniku. Dodatkowo wyrastają z niego malownicze badyle. PODŁĘZE Niebezpieczna dziura We w torek po p o łu d n iu osobow y bus uderzył w słup energetyczny znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Sławkowskiej i W aryńskiego. Na szczęście n ie spow o do w ało to przerw w dostawie p rądu, a uszkodzony słup został szybko w ym ieniony na nowy. Na szczycie Sodowej Góry, zaraz obok ulicy, ktoś urządził sobie własne wysypisko śmieci. Musi być bardzo zdeterminowany, skoro chce mu się śmieci przywozić aż tutaj. i Konkurs Zrób zdjęcie ' Po przerwie kontynuujemy nasz konkurs foto! graficzny dla czytelników Co tydzień". W tym! tygodniu zwycięzcą nagrody ufundowanej przez ; pizzerię 2-ka" jest pan Dariusz Kowalczuk, który ; nadesłał zdjęcie pod tytułem Spóźniony Mikołaj. CENTRUM Rudera w centrum miasta Przy placu Jana znajduje się opuszczona od w ie lu lat rudera. Budynek z każdym rokiem coraz bardziej się rozpada, stw arzając niebezpieczeństw o dla chodzących ludzi. Poza tym w szyscy upatrz y li sobie to m iejsce do w yrzucania śm ieci. ; P rz e d s ta w ia ono pizzerię 2-kę, spon- sora naszego konkur-! su, do której usiłuje \ się dostać św. Mikołaj. \ Serdeczne gratulacje d la zw ycięzcy. Z a praszam y po odbiór nagrody w naszej re dakcji, a pozostałych czytelników do udziału w naszym konkursie. Sponsorem 0 1 / u konkursu jest P \2 2 e m o I cm L - M

19 Co tydzień nr 11/807 Dzielnicowy kalejdoskop 19 DĄBROW A NARODOW A PODW ALE Sprawdzamy Stan Ulic Wulgarne napisy Na prośbę naszych czyte ln ikó w przyglądam y się sta n o w i ulic w naszym m ieście. W ty m tyg o d n iu szczególną uwagę zw ró ciliśm y na drogi w D ąbrow ie N arodow ej. Na zdjęciach prezen tujem y fragm ent ulicy D ąbrowskiej (foto. 1), Syrokom li (foto. 2) i Starowiejskiej (foto. 3). Swoje uwagi zgłaszali W ydawać by się m ogło, że wszyscy już się przyzwyczaili do w u lg a ry z m ó w w y p is y w a n y c h na m u ra ch przez chuliganów. Do naszej redakcji zgłosił się jed n ak czytelnik, który zw rócił uwagę na napisy zrobione sprayem na b u d y n k ach przy ulicy B roniew skiego. C a łk o wicie się z nim zgadzamy, tego typu zach o w an ia nie m ożna to lero w ać i n ależy zg łaszać odpow iednim służbom, które zaczną ścigać sprawców. do nas również mieszkańcy ulicy Rejtana. Pogoda jest coraz lepsza i p o zwala na prow adzenie prac re montowych. Miejski Zarząd Dróg i Mostów remontuje drogi według ustalonego harm onogram u. W przyszłym tygodniu przyjrzymy się stanowi dróg w Ciężkowicach, stam tąd również otrzymaliśmy wiele sygnałów od naszych czytelników. Śmieci OS. STAŁE C EN TR U M OS. STAŁE Zatoczka do poprawki Zbędny plakat Przy ulicy Katowickiej nadal wisi plakat wyborczy prezydenta Pawła Silberta. f i Z a d z w o ń W zaroślach przy chodniku prowadzącym do supermarketu na Osiedlu Stałym jest niezły bałagan. Najprawdopodobniej śmieci wyrzucają tutaj osoby idące ze sklepu. Potrzebne sprzątanie i montaż kosza. OS. STAŁE Tablica legła Przy ulicy W ojska Polskiego, niedaleko hali s p o rto w e j MCKiS, stała ta b lica reklam ow a. S tała do czasu, kiedy ktoś jej nie prze w ró cił. Teraz m etalow e elem enty sterczą do g ó ry i m ogą być niebezpieczne dla przechodniów. Otrzymaliśmy zgłoszenie od czytelnika, który skarży się na stan chodnika przy zatoczce autobusowej na ulicy Chełmońskiego (przystanek obok szpitala). Starsi i chorzy ludzie mają problemy z wsiadanie do autobusów. D O N A S Problemy, z którym i nie wiesz, gdzie się zwrócić, uwagi na tem at dzielnicy, w której mieszkasz. Widzisz coś, czego nie widzą inni. Od poniedziałku do piątku w godz Przyjedziemy na miejsce! Dla nas każda sprawa jest ważna. Wyślij ct.jaworzno.pl

20 20 Ogłoszenia drobne Co tydzień nr 11/806 NIERUCHOMOŚCI GEO - DOM biuro nieruchomości. Tel. 032/ ; ul. Grunwaldzka 43/16 (Centrum przystanek Merino ). Biuro nieruchom ości Parcela. Działki, domy, mieszkania. Tel. 032/ od Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie informuje, iż posiada wolne lokale do wynajęcia w pawilonie Słoneczna przy ul. Glinianej 12. Tel. 032/ Jaworzno - lokale na działalno ść h a n d lo w o -u s łu g o w ą, magazynową, biura; tel. (032) lub 32 Do wynajęcia, biuro. Ul. Szelonka 1. Tel i m i i_ Sprzedam mieszkanie własnościowe 66,04 m2 po kapitalnym remoncie tel _e4B/07 Wynajmę lokal ul. Grunwaldzka 107 tel Sprzedam garaż murowany (ul. W ilcza) tel Wynajmę lokal na działalność gospodarczą w Libiążu tel , 032/ /02 Sprzedam działkę - Ciężkowice tel _38/D/07 W ynajm ę m ieszkanie ul. Wandy umeblowane, 2 pokojowe tel. 032/ _85/D/07 Garaż przy ul. Towarowej sprzedam lub wynajmę tel. 032/ /D/07 Kupię działkę budowlaną - Jaworzno tel /D/07 Wynajmę dom (grupy pracownicze) tel i_ee/d/07 Sprzedam kiosk typu Ruch tel Kupię stary dom lub działkę do 150 tys tel /03 Wynajmę dom wolnostojący piętrowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą pow. ok. 300M2 tel /03 Zamienię mieszkanie 30,5 m2 na większe tel , /D/07 Sprzedam działkę z dojazdem do głównej drogi tel PRACA Przyjmę do pracy kierowcę kat. C+E, C emerytów do prac pomocowych przy produkcji i pracowników produkcji tel. 032/ , /01 Zatrudnię kierowców kat. C+E tel /D/07 Przyjmę mechanika samochodowego tel J7/01 Zatrudnię kosmetyczkę tel. 032/ , A03 Restauracja zatrudni kelnera z praktyką tel. 032/ Zatrudnię kierowcę C+E tel /02 Pizzeria Da Grasso zatrudni pilnie kelnerkę, tel /4 Pizzeria Da Grasso zatrudni osobę do wypieku pizzy, kierowcę dostawcę z własnym samochodem tel /4 Zatrudnię kierowcę autobusu tel ie2 D /0 7 Zatrudnię mężczyznę do sklepu RTV. Oferty CV Paderewskiego 8 Salon dekoracji okien poszukuje do pracy: krawcową z inwencją i polotem przy szyciu firan i zasłon. Tel /0 2 Zatrudnię kelnerki, barmanki z praktyką tel. 032/ Zatrudnimy kobiety z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do pomocy przy procesie produkcyjnym tel/fax 032/ Zatrudnimy mechanika do maszyn ze znajomością podstaw elektroniki tel/fax 032/ Zatrudnimy krawcowe z doświadczeniem tel/fax 032/ Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego wymagana książeczka zdrowia, min sanitarne, wiek do 30 lat TEL PO /03 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu na dział z odzieżą oraz na warzywaowoce tel. 032/ , /D/07 Zatrudnię do szlifowania i malowania konstrukcji stalowych tel. 032/ po 20.00, Zatrudnię m anicurzystkę - tipsy żelowe tel. 032/ /03 H urtow nia w arzyw no-ow ocow a zatrudni zastępcę kierownika. Wymagane doświadczenie w branży tel USŁUGI Ekspresowa dostawa gazu w b u tlach 11 kg bezpośrednio d o k lie n ta, te le fo n c z y n n y całą dobę. Tel. 032/ ; T E L E W IZ O R Y - n a p ra w y domowe. Tel. 032/ NAPRAWA TELEWIZOROW u klienta Bajda Krzysztof. Tel.032/ ; Czyszczenie dywanów, wykład z in, ta p ic e r k i m e b lo w e j, sam ochodow ej. U sługi profesjo nalne. MIMAR. 9-la t na rynku. Tel. 032/ ; /2/07 Naprawa pralek, lodówek, zmywarek Tel. 032/ , Aparaty cyfrowe Foto Image ul. Sienkiewicza 11 tel. 032/ Zdjęcia przez internet 0,39 gr/sztuka, V ideofilm o w a n ie, fo to g ra fia reportażowa, okolicznościowa, przegrywanie z kaset na DVD, tel. 032/ , Komputer odmawia posłuszeństwa?! O bsługa firm, usługi informatyczne, projektowanie znaków graficznych; tel , po ZAKŁAD SZKLARSKI tel. 032/ , C yklinow anie. Układanie parkietu. Wypożyczanie cykliniarek. Kleje, lakiery w cenach fabrycznych. Tel. (032) Przewóz m ebli i inne usługi transportowe tel Cyklinowanie tel Docieplanie budynków tel , Dostawa gazu propan- butan 11kg tel , Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na następujące pielgrzymi i wycieczki: kw ietnia - D ębno - Jarosław - Przemyśl - Krasiczyn - Kalwaria Pacławska maja - W iślica - Święty Krzyż - Kałków - Godów - Święta Katarzyna - Chęciny; czerwca - Szymbark - D ukla - Komańcza - Pętla Bieszczadzka - Połonina Wetlińska Zapisy w każdy poniedziałek w godz. od w siedzibie Klubu przy Kolegiacie Św. Wojciecha i Katarzyny, tel , Ocieplenia, dachy, remonty, tapety natryskowe tel Remonty tel , 032/ /D/07 Pokrycia dachowe papami termozgrzewalnymi 24zł/m2 gwarancja 10 lat tel Malowanie, gładź, płytki, panele profesjonalnie tel Przeprowadzki tel. 032/ Anteny satelitarne montaż, sprzedaż tel /D/07 Fotografia - reklamowa, fotoreportaże tel , EKO- SERVIS instalacje elektryczne, wod-kan, co, przydomowe oczyszczalnie tel /D/07 Profesjonalna oprawa muzyczna zespół, wodzirej tel Azbest demontaż, utylizacja, docieplanie poddasza granulatem tel Wynajmę koparkę i ładowarkę. Kontakt pod nr. Tel , 032/ , Man FLT/BL 1991 rok produkcji, DMC KG, Ford Cargo rok produkcji 1987, DMC- 7490KG Docieplamy budynki tel Remonty dachów tel /D/07 Usługi koparko- ładowarką tel O rganizujem y przyjęcia okolicznościowe komunie, term in i menu do uzgodnienia tel /0/07 Malowanie, gładzie, panele, flizy tel /D/07 MOTORYZACJA Auto Komis Myszor. Jaworzno, ul. Dąbrowska 1, skup za gotówkę, sprzedaż, zamiana, pośrednictwo. Tel. 032/ /04 Autoskup. Tel. 032/ , Skup sam ochodów osobowych całych, pokolizyjnych. Tel. 0 32/ ; _112 Kupię Lublina lub inne auto dostawcze. Tel. 0 32/ ; /12 Każde auto kupię. Tel. 032/ ; gotówka 12/12 Kupię Lublina i inne dostawcze. Tel. 032/ ; , gotówka 1_V12 Lawety, przyczepy wypożyczalnia - całodobowa Chrzanów tel /03/07/P Autoskup stan obojętny również z zastawem bankowym. Gotówka tel. 032/ , , /08 Złomowanie samochodów. Tel Auto-Skup samochodów, osobowe, dostawcze - gotówką. Płacimy najlepiej. Tel , 032/ _0/11_ internetowa autogiełda 84/01 Auto-Skup kupię każde auto. Stan obojętny. Tel. 032/ , KUPNO-SPRZEDAZ S pr ze d am w yp o s a że nie age nc ji reklamowej tel ZDROWIE R e h a b ilita c ja w n e u ro lo g ii, ortopedii tel Poradnia Psychologiczna tel. 032/ , Aerobik. Osiedle Stałe tel NAUKA Biuro tłumaczeń - wszystkie języki tel. 032/ , Chemia, geografia tel /D/07 Korepetycje matematyka tel. 032/ , /D/07 JĘZYKI OBCE Niemiecki tel , 032/ Angielski, niemiecki tel Chwilówki od PLN tel , /D/07 Dam ziemię, gruz tel AVANGARDA- Solarium Paznokcie żelowe, założenie PLN tel. 032/ /1 Zaginął sznaucer średni pieprz-sól, wabi się Moris. Na znalazcę czeka wysoka nagroda, tel lub /D/07 Jamnik szorstkowłosy - szczeniaki sprzedam tel /D/07 Przyjmę ziemię z wykopu duże ilości tel TAXI TAXI!!! Gruz darmo oddam Tel Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie przekazuje oferty pracy trudne do zrealizowania: LEKARZ RADIOLOG-w y k s z ta łc e n ie w yższe m edyczne, staż pracy m ile widziany, LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ - w y kszta łc e n ie w yższe m edyczne, staż pracy m ile widziany, LEKARZ POGOTOWIA RATUNKOWEGO - w ykszta łc e n ie w yższe m edyczne, m ile w idziany staż pracy, LEKARZ GINEKOLOG-POŁOŻNIK - w ykszta łcenie w yższe m edyczne, staż pracy m ile widziany, LEKARZ MEDYCYNY RATUNKOWEJ - w y k s z ta łc e n ie w yższe m edyczne - specja lizacja w zakresie m e d ycyn y ratunkow ej lub choró b w e w n ętrznych lub ch iru rg ii ogólnej, staż pracy m ile widziany, l e k a r z Ra d io d ia g n Os t y k i - w y kszta łc e n ie w yższe m e dyczne - s p ecjalizacja w zakresie ra d io d ia g n o styk i, staż pracy wym agany, RATOWNIK MEDYCZNY - w ykształcenie m inim um średnie, staż pracy m ile widziany, INŻYNIER BUDOWY - w y kszta łc e n ie w yższe, staż pracy wym agany, upraw nienia budowlane. E K O N T A K T : P o w ia to w y U rz ą d P r a c y w J a w o rz n ie ul. Północna 9b, pokój 116 tel Informator Kulturalny CENTRU M KULTURY m arca XVI Spotkania Teatralne 15 m a rca godz D rżącym skrzydłem m o ty la... - m onodram autorski Gaty Gottel 16 m a rca godz K w a rte t dla 4 a k to ró w - Teatr Korez 17 m a rca godz B e lfe r - m o n o d ra m w w y k o naniu W ojciecha Pszoniaka 18 m a rca g o dz J a je s te m Żyd z W e s e la - S tary Teatr w Krakowie 15 lutego - 20 m arca - V Przegląd T w órczości P lastycznej - Galeria Obecna DK JE L E Ń " UL. CELNiKÓW 1 16 m arca godz B ezpłatny ku rs kro ju i szycia na m aszynie 17 m arca godz Zostań m istrzem - dzieln ico w y turniej gry w ping-ponga 19 m arca godz Kółko m atem atyczne W zw iązku z rem o ntem DK Je le ń p laców ka została przeniesiona - ul. C e lników 1 d k S z c z a k o w a 14 m arca godz Prezentacja taneczna w w y k o naniu Integracyjneg o Teatru Tańca 16 m arca godz i XVI Spotkania Teatralne - O d z ie w c z y n c e K a ta rz y n c e C z e rw o nym K a p tu rk ie m z w a n e j - T e atr Dzieci Zagłębia 19 m arca godz VII R ejonow y Festiwal K ultury Dzieci i M ło d zie ży Ja w o r u ro c zyste ro zpoczęcie fe s tiw a lu, w y s ta w a prac konkursow ych m arca g o d z V II R e jo n o w y F e s tiw a l K u ltu ry Dzieci i M ło d zie ż y J a w o r przegląd fo rm teatralnych k l u b d o b r a 16 m arca godz M alu jem y przedw iośnie - zajęcia p lastyczne k l u b g i g a n t 16 m arca godz Poznajemy czasopism a o tem a tyc e ekologicznej - Aura. Zajęcia w filii MBP G igant k l u b k a s z t a n 14 m arca godz W ew nątrzklubow e ro zgryw ki tenisa stołow ego k l u b p o d ł ę ż e Codziennie od do zajęcia grup s o cjo te ra peutycznych - p om oc w odrabianiu zadań, spotkania z psychologiem i pedagogiem k l u b p o d s k a ł k ą 16 m arca Poezja Zbigniewa Herberta - konkurs recytatorski - org. Gim nazjum nr 6 k l u b r e l a k s 20 m arca godz Turniej gier telew izyjny k l u b s t r a ż a k 15 m arca godz Czy w iosna się chow a - w y cieczka piesza do lasu 16 m arca godz P iątek z bajką i film e m dla d z ie ci k l u b s z c z a k 15 m arca godz Konkurs ortograficzny organizow any w s p ó ln ie z filią MBP G óra Piasku 20 m a rca godz R o b im y M arzannę - o tw a rta pracow nia plastyki k l u b w e g a 14 m a rca godz R ytm i m uzyka - zajęcia taneczn o -ru c h o w e dla n ajm ło dszych 19 m a rca godz Z kom pem na ty - przeglądarka M ozilla Firefox ś w ie t l ic a ś r o d o w is k o w a S z c z a k o w a marca W yjście na k rytą pływ alnię Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie. M arlena Budak M ie jskie C entrum K ultu ry i Sportu ul. A. M ickie w icza Jaw orzno tel w.225

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Śrem, 2015-07-21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Paweł Jakimiuk Kancelaria Komornicza w Tychach Kancelaria Komornicza 43-100 Tychy, al. Niepodległości 87 lokal 22 tel.: (32) 780 45 17, fax: (32) 733 04

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA5M/ /4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA5M/ /4 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Artur Chwalibogowski Kancelaria Komornicza ul.powstańców Warszawy 21A, 05-500 Piaseczno Kancelaria Komornicza tel. 227268321 e-mail: piaseczno.chwalibogowski@komornik.pl

Bardziej szczegółowo

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 13905/14

Bardziej szczegółowo

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 9328/10 Łask,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 57774/15

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098 nr KW 5098 Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, w budynku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2016r. o godz. 09:30 w

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2014r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, w budynku z siedzibą w Sulechowie,

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014 r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2014r. o godz. 09:30 w nieruchomości 1) działka gruntu nr 73/11 o pow. 1,2831 ha, zabudowana

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-20/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2016r. o godz. 09:30 w

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.:

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.: Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ZPOW-903-6/09 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

.~."~''1 ;u! 1 "11fynęl,., '. 2 B -04-2015... 1AszczEW..., dnia.. 27.04.2015 r. n~ 1 i ; L (mier

.~.~''1 ;u! 1 11fynęl,., '. 2 B -04-2015... 1AszczEW..., dnia.. 27.04.2015 r. n~ 1 i ; L (mier I f,i,.. pnew~~~~~kiego I/ IHl/ 1111 1/11/lllill/ll/IJl/ll/lil I PODKARPK~ti.}'.:~ ~ '\? _WOJEWÓDZ~J! ----- - '- - - 0 ~j, N A I l'łar7365 5.8.. r',,'- :~l:~;~.~."~''1 ;u! 1 "11fynęl,., '. 2 B -04-2015...

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina m.st.warszawa, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 47,50 m 2 - POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE TARNÓW UL. MICKIEWICZA 6 (gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: Budynek A - lokal użytkowy nr 14 o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688 USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Art. 1. Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R.

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. 1. Temat pierwszy Pouczenie: 1. Pracę pisemną oznacza się indywidualnym

Bardziej szczegółowo

BUDOWA RUSZYŁA KTO I GDZIE WYKONUJE INWESTYCJE? Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

BUDOWA RUSZYŁA KTO I GDZIE WYKONUJE INWESTYCJE? Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie nr projektu Z/2.14/I/1.2/37/04 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 02 (CZERWIEC 2005) publikacja nie jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1996 Nr 114 poz. 542 USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Budynek A - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKALE UŻYTKOWE i zlokalizuj na mapie TARNÓW UL. MICKIEWICZA 6 (gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie)

Bardziej szczegółowo

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/polka/aktualnosci/st:1/id:511.html

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Bariery w komunikowaniu się to wszystko to, co utrudnia ci porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT

Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT PCE PGE D ystrybucja S.A. 44 ęgowano Z a p ia ć ono. r z e le w e m po#, A l S o J i a i. WB. E D A V p A :... PGE Dystrybucja S.A lo / O ul. Garbarska 21A, 20-340 KW») 5TAWCA: Biuro Obsługi Interesami'

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2011 r. LBY-4101-12-01/2010 P/10/124 Pan Michał Franciszek Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry W polskim systemie prawnym, w ślad za rozwiązaniami obowiązującymi na obszarze całej Unii Europejskiej, przyjęto szereg przepisów chroniących

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 8828

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 8828 nr KW 8828 Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, w budynku

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006 r. SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006 r. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ( imię i nazwisko, stanowisko) (wypis rejestru Sądu lub inny dokument)

W N I O S E K. ( imię i nazwisko, stanowisko) (wypis rejestru Sądu lub inny dokument) pieczątka Wnioskodawcy Wniosek przyjęto dnia: Nr rejestru W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (wypełniają

Bardziej szczegółowo

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia, które pomogą ci wykonywać ćwiczenia konieczne do poprawy twojej sprawności

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. I. Organizator REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI AGROCHEM PUŁAWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, oddział 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Przemyśl ul. 3 Maja 25 powiat przemyski, województwo podkarpackie Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 16,20 m 2, Lokal

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Korsze ul.e.orzeszkowej 7 (gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Korsze ul.e.orzeszkowej 7 (gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie) LOKAL MIESZKALNY Korsze ul.e.orzeszkowej 7 (gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 45)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 45)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 45)2016 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE BIECZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 (gmina Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: I PIĘTRO: 1. Lokal użytkowy (świetlica

Bardziej szczegółowo

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Świątkiw wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 1.Zgłoszenia kandydatów

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wiadomości Poniedziałek, 6 czerwca 2011 Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych burmistrza Rzgowa zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych burmistrza Rzgowa zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 r. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych burmistrza Rzgowa zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 r. Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt III KK 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lutego 2017 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz majątku z art. 801 k.p.c. Sporządzony dnia r.

Wykaz majątku z art. 801 k.p.c. Sporządzony dnia r. Gdańsk, dnia... r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6/100 Sygn. akt... Wykaz majątku z art. 801 k.p.c. Sporządzony dnia... 20...

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 0 8-0 9-2 0 1 6 o g o d z. 9 : 3 0 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie z siedzibą w Sulechowie 66-100

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ......dnia......... (imię i nazwisko, nazwa inwestora) (adres i nr tel.) POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo