Hej, s z a la ła s z a l a ł a...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hej, s z a la ła s z a l a ł a..."

Transkrypt

1 Uwaga gimnazjaliści! Za tydzień dla Was specjalny dodatek. T y g o d n i k L o k a l n y K marca roku nr 11/807 rok XVII ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Dostaniemy 13 milionów na bibliotekę Unia zrefunduje nam znaczącą część kosztów budowy biblioteki. Z powstałej w puli unijnych środków rezerwy dostaniemy 13 milionów złotych. Nasz wniosek, jako jeden z kilkunastu, czekał na dofinansowanie z rezerwowej listy. Więcej str. 5. Setne urodziny Życzenia urodzinowe Stefania Fidyk przyjmowała od 5 wnuków i 9 prawnuków. O pani Stefanii pamiętał prezydent RP Lech Kaczyński i prezydent Jaworzna Paweł Silbert. w tym 7% VAT nr indeksu http ://ww w.ct.jaworzno.pl nakład: egz. Jaworzno egz. Mysłowice Hej, s z a la ła s z a l a ł a... Jaworznicka bibliotekarka, obserwując życie polityczne w kraju, uznała, że do władzy można się łatwo dorwać. Jako wystarczające kompetencje do objęcia np. stołka prezydenta miasta uznała jedynie nieokiełznaną chęć sprawowania władzy. Wystartowała na długo przed terminem wyborów samorządowych, zakładając stowarzyszenie Inicjatywa dla Miasta Jaworzna", które utworzyło później KWW Lepsze Jaworzno". Wybory jeszcze się nie skończyły, a już rozdawała stanowiska oraz intratne kontrakty. Dziś, po próbie rozliczenia jej wyborczych poczynań, pozostał dług, i to wcale niemały. Jak na razie muszą go za nią spłacać uczciwe osoby, które poznały się na niej i wycofały z jej podejrzanych poczynań. Jak widać, nasza bibliotekarka poszalała sobie. /jnvrzno.wierzę POLITYKOM m FACHOWCOM ' Lepsze Ja* KANV1 UHVI IIIS I\*V Komitetu Wybornego lowouno W NIE WIEl POLITYK -AM FACHOV. j Ze sprawozdania finansowego KWW Lepsze Jaworzno i " Zgromadzone środki pieniężne na rachunku bankowym n ,00 zł Zgłoszone wydatki na kampanię wyborczą ,,67 zł Więcej str. 15. Nieuregulowane długi - Nowoczesne lampy Będzie jaśniej, taniej i więcej światła - obiecali sygnatariusze umowy dotyczącej wymiany ulicznego oświetlenia, Prezydent Jaworzna Paweł Silbert i Jerzy Topolski, prezes zarządu spółki Enion SA. Więcej str. 6. O G O Z E N E *- *. k r 9- J KREDYTY CHWILÓWKI i t ł U f» SMUTTT 1 1 \ ~ S67,S6 zł 2gf _ n, B arbi r ^pszo/an T w m ledyttf S H "E R Z E -ykom f* bram fa c howcom Listopad Barbara Sikora z podziwem patrzy na sw oją plakatow ą podobiznę i hasło w yborcze: N ie w ierzę politykom ". Czy sama sobie rów nież nie w ierzy? Lepsze Jaworzno nie nadeszło A gdyby nadeszło? Gdyby B arb ara Sikora zo stała p rezydentem, to można by unieważnić wybory i jako mieszkańcy i miasto mielibyśmy duży kłopot. 20 października 2006 roku Janina Dębska-Bębenek, jedna z założycieli komitetu wyborczego, złożyła na ręce pełnom ocnika Lepszego Jaworzna rezygnację. Niestety, o tym fakcie nikt się nie dowiedział: ani komisarz wyborczy, ani kontrkandydaci. Dlaczego? Tu Wojciech Litewka z biura komisarza wyborczego w Katowicach nie ma wątpliwości. Gdyby wiedziano o decyzji pani Janiny nastąpiłoby wyrejestrowanie kom itetu, a B arbara Sikora oraz kandydaci na radnych zostaliby skreśleni z list wyborczych. Od zaprzysiężenia radnych i prezydenta m inęło już 100 dni i wydawać by się mogło, że do wyborów nie w arto wracać. Inaczej myślą naciągnięte przez Barbarę Sikorę firmy reklamowe, którym nie zapłacono ponad 50 tys. zł. Dla Janiny Dębskiej-Bębenek zatajenie decyzji też ma znaczenie. W wyborach nie brała udziału, a na razie ma do zapłacenia ponad 14 tys. zł za kampanię Sikory. Z a płatę takiej kwoty nakazał jej sąd. Wierzyciele już mają nakaz zapłaty w rękach. Okazało się też, że kandydatka na prezydenta bezprawnie podpisywała zlecenia na wykonanie usług reklamowych. Bezprawnie, bo takie prawo miał wyłącznie pełnomocnik komitetu wyborczego. Z daniem praw ników mamy w tym w ypadku do czynienia z przekroczeniem uprawnień, wyłudzeniem usługi, fałszowaniem dokumentów i poświadczeniem nieprawdy. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do naruszenia prawa, kierujemy sprawę do prokuratury. Tylko ona jest władna zbadać niezgodną z prawem działalność kom itetu wyborczego Lepsze Jaworzno i jego szefowej. RD szczegóły na str. 2-3 Matysik przed sądem Wydział Grodzki Sądu Rejonowego w Jaworznie 8 marca wezwał Józefa Matysika, dyrektora jaworznickiej telewizji CTV, obwiniając go o to, że bez zgody pełnomocnika Komitetu Wyborczego JMM dopuścił do emisji audycji telewizyjnej, prowadząc agitację wyborczą, polegającą na emisji materiałów propagandowych z udziałem kandydata na prezydenta Pawła Silberta. Matysik nie przyznał się do winy. Wyjaśnił, że jako dziennikarz wykonywał jedynie swoje obowiązki, wynikające z zapisów Konstytucji RP oraz z prawa prasowego. Zeznawał również świadek oskarżenia, który nagrany materiał wraz z zawiadomieniem przekazał do jaworznickiej policji. Sąd postanowił odroczyć rozprawę do 4 maja, podczas której zostanie odtworzony materiał, związany ze skierowaniem sprawy do sądu. gh Komunikat Drogówki W dniu 25 stycznia 2007 roku, około godz. 9.50, na skrzyżowaniu ul. Jaworznickiej i ul. Sobieskiego w Jaworznie doszło do uszkodzenia barier ochronnych w wyniku najechania na nie przez samochód. Jak wynika z materiału zarejestrowanego przez kamery monitoringu miejskiego, sprawcą uszkodzenia był kierujący samochodem ciężarowym - wozem asenizacyjnym do przewozu nieczystości. Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zwraca się z prośbą do świadków zdarzenia lub osób posiadających jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Osoby takie proszone są o kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie sierż. szt. Zbigniewem Krukiem - tel lub osobisty - Komenda Miejska Policji w Jaworznie ul. Narutowicza 1. (IW)

2 2 Co ty d zień nr 11/806 Hej, szalała szalała List otwarty do tych, którzy chcą, abym czyli czkawka wyborcza Mam nadzieję, że pamiętacie mój list otw arty do kandydatów na radnych z Komitetu W ybor czego Barbary Sikory Lepsze Jaworzno". Ostrzegałam w nim, że są w rękach manipulatorki, jaką jest wspierana przez nich kandydatka na prezydenta mia sta. Pozwolę sobie przypomnieć tam to moje ostrzeżenie. ręce pełnomocnika listy i członka te goż Komitetu Wyborczego pisemną rezygnację z kandydowania iżądając usunięcia swojego nazwiska z Ko m itetu Wyborczego, podejmie on stosowne działania. Dlaczego speł- wyborach megalomanki, kochającej bycie kandydatem na prezydenta (te spotkania, te banery, fotografie, wy wiady, komplementy, pozycja ważnej i wpływowej damy, a nie jakiejś tam powiatowej bibliotekarki). Po Łączęwyrazyszacunku pełnomocniksztabu Czy nie zastanawia Was, skąd pochodzą pieniądze na kampanię pani Sikory? Prowadziłam niegdyś finanse wojewódzkiego sztabu wy borczego i mam pewność, że zaan gażowane środki w tej kampanii, rozpoczętej najwcześniej w mieście, z własną gazetą skromnie się sprze dającą, z drogim lokalem w centrum miasta, ogromną ilością plakatów, banerami itp., są więcej niż znaczne. Wpłaty kandydatów, pomoc lokal nych sponsorów to mały procent w całości wydatków na taką kam panię wyborczą. A może wierzycie w to, że ktoś kampanię robi za dar mo? Długi płaci się po wyborach, jeśli są wygrane, to z naszych wspól nych, publicznych pieniędzy. Czy chcecie mieć udział w przykręcaniu kurka do kasy samorządowej? Wreszcie pytanie najistotniejsze, czy jest godna prezydentury mia sta osoba posługująca się takim i metodami? Czy wykorzystywanie ludzi, manipulowanie nimi, p rze konywanie o własnej niezwykłej wartości i wyjątkowości bez istotnych dokonań w życiu, nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego smaku i obyczaju, nie dotrzymywanie zobo wiązań to właściwe cechy przyszłego prezydenta miasta, radnego, działa cza społecznego...? Być może brak było ostrzeżenia, że jak wyborów się nie wygra, to najmniej chętni do płacenia zo bowiązań finansowych będą sami kandydaci. A przecież ktoś rachunki będzie musiał zapłacić! Regulują to przepisy ustawy wyborczej. Wy dawało mi się rzeczą oczywistą, że składając 20 października 2006 r. na O G Ł < U ffh m -7 O Z/l) ty m u tk e c #. d łp u o /z t rhę> ' rrrp-^ Zasadnicze pytania wynikające z tej sytuacji postawiliśmy osobom kompetentnym w sprawie i zainteresowanym A d fc?.i7 Odpowiedzi udzielili nam: Stwierdzam zgodność z oryginałem <4=. rfć> > niono tylko pierwsze z moich żądań - skreślenie z listy wyborczej? Teraz, po zapoznaniu się z informacją ko misarza wyborczego w Katowicach, przekazaną Sądowi Rejonowemu w Bytomiu, a dotyczącą składu osobo wego Komitetu Wyborczego, uświa domiłam sobie, że było tam tylko 5 osób. Otóż, zrealizowanie, zgodnie z ustawą, mojego żądania przez pełno mocnika spowodowałoby całkowite padnięcie list na radnych i kandy datury na prezydenta, a w ślad za tym likwidację Komitetu Wyborczego Lepsze Jaworzno. Krótko mówiąc, jestem coraz bardziej przekonana, że działanie było w pełni świadome. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z oszustwem wyborczym. Znając trochę układy wokół Bar bary Sikory, mam podstawę sądzić, że pan pełnomocnik zrobił tylko to, co mu kazała. Przecież nie śmiałby zrobić coś wbrew pani Basieńce. Nadto upieczono dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierw sze, zachow ano m ożliwość s ta rtu w O Z drugie, pozostawiono mnie w pełnej nieświadomości, że nadal solidarnie z innymi odpowiadam finansowo za działania Komitetu. W końcu każdy taki cwaniak wie, że drużyna i sponsorzy mogą poskąpić kasy, gdy zorientują się, że robią tylko za ali bi. Mogę tylko żałować, że nie spraw dziłam odpowiednio wcześniej, czy moje żądanie zostało spełnione, po prostu do głowy mi nie przyszło, że można tak postąpić. Teraz już wiem, że o uczciwym działaniu osób, z któ rymi miałam do czynienia, można było tylko marzyć. Dzisiaj okazuje się, że jako czło nek Komitetu Wyborczego mam pła cić długi kandydatki na prezydenta miasta oraz owych szlachetnych kandydatów na radnych, którzy publicznie deklarowali rządzenie prawem i sprawiedliwością. Kwo ta. o jaką upomina się wykonawca plakatów, ulotek, zaproszeń, gazetek wynosi ,68 zł i podobno to nie jest jeszcze wszystko. Jest słusznym prawem usługodawcy, by zabiegać N E Wojciech Litewka - pracownik delegatury Biura Wyborczego w Katowicach. Ct: Czy Komisarz Wyborczy otrzym ał rezygnację Janiny Bębenek, a gdyby taka wpły nęła, to komitet musiałby ulec rozwiązaniu? Wojciech Litewka:Nie wpłynęła do komisarza wyborczego rezygnacja Janiny Bębenek. Prawdą jest, że mi nimalny skład członków założycieli komitetu wyborczego, to pięć osób. Ten komitet wyborczy miał zgłoszo ne właśnie pięć osób i rezygnacja jakiejkolwiek osoby stwarzałaby ko nieczność wezwania pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Lepsze Jaworzno przez Komisarza Wyborczego do uzupełnienia składu członków założycieli lub do jego rozwiązania. To, jaką decyzję pod jąłby komisarz wyborczy, zależałoby od przyczyn zmniejszenia składu członków założycieli. Państwowa Komisja Wyborcza w swoich wytycz nych określiła przyczyny rezygnacji z funkcji członka, które powodują uzupełnienie składu członków i po zostawiająfunkcjonowanie komitetu wyborczego. Są to śmierć członka, obłożna choroba i inne przyczyny trwale uniemożliwiające wypełnianie funkcji członka komitetu. Pozostałe przyczyny w zasadzie powodują roz wiązanie komitetu wyborczego. Barbara Sikora, kandydatka na prezydenta KWW Lepsze Jaworzno". Ct: Czy pani wie, że rezygnacja Janiny Bębenek z członkostwa w grupie założycielskiej nie zo stała przekazana do komisarza wyborczego? B arab ara S ik o ra : Jestem Likwidacja cellulitu - Spalanie tkanki tłuszczowej - Wymodelowanie sylwetki Wzrost przemiany materii - - że piękne hasła, maksymy życiowe, szlachetne życiorysy, wyliczankę za sług i deklaracje świetlanej przyszło ści jaworznian pod ich rządami. Po nieważ wtedy nie wstydzili się owych bzdur wypisywać, a dzisiaj nie chcą za nie ponosić odpowiedzialności, i ponieważ jaskrawo nadużyli zaufa nia, mam prawo podać do publicznej wiadomości ich nazwiska. A oto ci, za których ambicje wy borcze mam płacić długi: Barbara Sikora Bogusław Bobrowski Henryk Gierek Ryszard Kaszyca Jacenty Jacek Grelowski Władysław Łyp Edward Radko Wiesława Tomaszewska ^1c/i ą po c-z?-f ff&i L y o ^-r 0 wyegzekwowanie swoich pieniędzy za wykonane usługi. Ale jest również oczywiste, że w pierwszym rzędzie za swoje osobiste zobowiązaniowa finansowe powinni płacić ci, na rzecz których zostały zaciągnięte. Pytam zatem mieszkańców Jaworzna, w szczególności tych, którzy oddali swoje głosy na Barbarę Sikorę i jej drużynę, czy o takich przedstawicieli w Radzie Wam chodziło, czy podzie lacie ich przekonanie, że najlepiej zabawiać się na cudzy koszt? Czy Wy bylibyście gotowi zgodzić się na rolę żyranta, któremu przyszło płacić raty za kredytobiorcę nieuczciwego? Argum entację moją firma F i scher (wierzyciel) uznała za słuszną 1udostępniła mi nazwiska osób, dla których drukowano te wszystkie jak- zaskoczona, że Janinie Bębenek chodziło o rezygnację ze składu członków grupy założycielskiej K om itetu Wyborczego. Z tego, co pam iętam, to była prośba o wykreślenie jej nazwiska ze sztabu i oświadczenie, że nie będzie brała udziału w pracach sztabu, a to chyba nie to samo co rezygnacja z członkostwa w grupie założyciel skiej. Niech prawo rozstrzygnie o tym ja k należy to traktować. Ct: Czy to w porządku, żeby Ja nina Bębenek płaciła pani długi z kampanii wyborczej? B.S :Nie uważam, że ktoś ma pła cić moje długi. Jeśli to byłapropagan da robiona dla wszystkich, to wszyscy muszą się złożyć na uregulowanie zapłaty. Jutro (13 marca) spotykamy się, by ustalić, jak uregulujemy te ra chunki, które nie zostały zapłacone. Przecież tej firmie należy się zapłata, bo wykonała usługę, która została jej zlecona. To prawda, że kampania nie dotyczyła Janiny Bębenek, bo zrezygnowała ona z kandydowania, i to, czy powinna płacić za rachunki, to ja nie wiem. Nie wiem, jak prawo stanowi w tej sytuacji. Ta sytuacja jest dla mnie przykra. Ja, jeśli tylko mogłabym, to z całego serca uregulo wałabym sama te kwoty. Wpłaciłam już dodatkowo ponad 3 tys. złotych, wzięłam też kredyty... To, jak wygląda ją rozliczenia, orientuje siępełnomoc nik komitetu ds. finansowych Ewa Wiecheć. To kompetentna osoba, złożyła już sprawozdanie i na pewno ujęła w nim wszystkie wydatki. Brygider Stanisław - pełno mocnik KWW Lepsze Jaworz no" Po kilkakrotnych próbach, te lefon odebrał mężczyzna, nie chcąc się przedstawić, poinfor mował, że p. Brygider jest na budowie, a i on sam nie ma czasu, by z nami rozmawiać. Liliana Sobańska - prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworznie. Ct: Z jakiego rodzaju przestęp stwem mamy w tej sytuacji do czynienia? Liliana Sobańska: Dziś trudno powiedzieć mi, o jakim przekroczeniu prawa moglibyśmy mówić. Nie mam żadnego wniosku w tej sprawie ani od zainteresowanej, ani też z biura komi sarza wyborczego. To, czyprokuratura podejmie postępowanie w tej sprawie, czy od niego odstąpi, zależy od mate riałów, jakie otrzyma i od stanowiska komisarza, który powinien odnieść się w tej sytuacji do zapisów ustawy ordynacja wyborcza. Ewa Wiecheć - pełnom ocnik KWW Lepsze Jaworzno" ds. finansowych. Mimo kilkakrotnych prób, tele fon uparcie milczał. Pyta ła Gr a ż y n a Ha sk a

3 C o t y d z i e ń nr 11/806 Aktualności płaciła ich długi, Jaworzniccy policjanci 6 marca, po 24 godzi nach działania, ustalili sprawcę fałszywego alarmu o podłożeniu bomby pod jednym z do mów prywatnych w mieście. Złapali bombiarza na skutek pozwu wniesionego w dniu 12 stycznia 2007 r. przez powoda A ndrzeja Fischer nakazuje pozwanym Stanisławowi Brygier, Bogusławowi Bobrowskiemu, Janinie Bębenek-Dębskiej, Wiesławie Łopatowskiej-Krakowiak, Ewie Wiecheć aby zapłacili solidarnie powodowi kwotę ,68 zł (jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa do te sześćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 21 listopada 2006 roku do dnia zapłaty oraz kwotę zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszego nakazu, albo wnieśli W tymże terminie do tutejszego Sądu sprzeciw. Edward Wilk Aleksander Odrzywolski Halina Kotrys Grzegorz Dudek Barbara Getel Bogusław Wojciechowski Zygmunt Warat Janusz Kowalski Małgorzata Unold Tak sobie myślę, że najwyższy czas, abyście wy, wymienieni powy żej, nie chodzili po ulicach miasta z dumnie podniesionymi głowami - ciążą na was długi, które ktoś inny będzie musiał zapłacić!jestem prze konana, że wasi współpracownicy, zwierzchnicy, podwładni, usługo biorcy, wierzyciele etc. pow inni wiedzieć, z kim mają do czynienia. Dlaczegóż to moja skromna osoba ma się znaleźć w Krajowym R e jestrze Długów, a nie wy?! Zrobię wszystko, by znalazły się w nim wasze nazwiska! Do liderki tego zespołu, Barbary Sikory, mam propozycję dodatkową: miast pisać ckliwe, pretensjonalne, kiepskiej jakości teksty w Tygodniu w Jaworznie, okraszane przechwał kami o własnej uczoności i wielkiej wrażliwości społecznej, ostatnio objawiającej się podtrzymywaniem starszych pań na schodach kościoła, proponuję zapłacić swoje długi. Obciążają one nieporadnych ludzi z jej komitetu wyborczego, co do których żadnej empatii nie okazała, wręcz przeciwnie - naraziła ich na ogromne koszty. Wykorzystała ich łatwowierność, brak wyborczej wiedzy i to, że w naiwności swojej pozostali przy niej do końca. To może pomniejszy jej winę. Trzeba tu bowiem podkreślić, że to Barbara Sikora zleciła i podpisała na pieczęci komitetu Wyborczego (którego członkiem nie była) zlece nia usług, za które Firma Fiszer domaga się zapłaty. Poinformował mnie o tym jej przedstawiciel, Ma rek Pajetka, który zwrócił mi uwagę na adnotację na upom nieniu do wystawionej i nie zapłaconej fak tury; adnotacja brzmi: p. Sikora Oczywiście nr telefonu uparcie milczał i milczy nadal. Oświadczam, że oprócz protestu złożonego do sądu i popartego kopią owego oświadczenia o rezygnacji z działań w Komitecie Wyborczym Lepsze Jaworzno - czyż ta nazwa nie brzmi teraz jak kpina - podejmę inne stosowne kroki prawne. To, co nazwałam wcześniej oszustwem wyborczym, nosi - moim zdaniem - znamiona czynu przestępczego. Wszystko to podaję do wiadomości publicznej po to, by osobom wyżej wymienionym z nazwiska nie za chciało się w przyszłości urządzić powtórki z rozrywki. W poniedziałek, 5 m arca, po południu m ieszkanka Dąbrowy N arodow ej o d e b ra ła telefon z informacją o podłożeniu bomby w jej domu jednorodzinnym. In formację potraktow ała poważnie, zawiadomiła oficera policji, który na miejsce zdarzenia skierował służby ratunkowe. Policyjny piro technik sprawdził cały budynek. Nie znalazł ładunku wybuchowe go. Do akcji wkroczyli policjanci sekcji krym inalnej. Już n astępnego dnia u s ta li li spraw cę fałszyw ego alarm u. Okazał się nim 14-letni chłopiec mieszkający w Pruszkowie. W m iejscu jego z a m ie sz k a nia pojaw ili się stróże praw a z w ojew ództw a m azow ieckiego, jak ustalono, telefon kom órko wy, z którego dzw onił, stanow i w łasność jego 49-letniej m atki, k tó ra ap arat przekazał swojemu synowi. - W poniedziałek chłopiec nie poszedł do szkoły i wpadł na pomysł wykonania trzech połączeń telefo nicznych z informacją o podłożeniu bomby. Jak wyjaśnił policjantom z Pruszkowa chciał usłyszeć reakcje osób, do których dzwonił. Wybierał przypadkowe numery, jednym z nich okazał się numer telefonu należące go do mieszkanki Jaworzna - wyja śnia nadkomisarz Jacek Sowa. Materiały zebrane przez jaworz nicką policję trafią do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejo nowego w Pruszkowie, który zadecy duje o dalszym losie chłopca. - Policja zbiera informacje na temat kosztów poniesionych przez służby ratownicze w związku z prze prowadzoną akcją, których zwrotu będzie się domagać od rodziców nieletniego m ieszkańca woj. m a zowieckiego - wyjaśnia nadkom. Jacek Sowa. (n js) oprac. JIM Krótka sesja W pon ie d zia łko w e po p o łu d n ie p re z y d e n t P a w e ł S ilb e r t z w o ła ł s e sję R ady M ie js k ie j w celu p rz egłosow ania u c h w a ły o dokap ita liz o w a n iu P rz e d s ię b io rs tw a K om unikacji M iejskiej. U chw ała o podw yższeniu kapi ta łu P K M -u, p rz yję ta przez Radę M iejską na sesji 1 m arca, m usiała być zm ieniona, poniew aż urzędnik W ydziału Skarbowego podał błędne w yliczenia. Prezydent kazał ją po praw ić i podać w ła śc iw ą w yso kość kapitału spółki, k tó ry w yn o si złotych. Uchw ała przeszła przy 15 głosach koalicji za i 6 głosach przeciw (radni W D J). jim O rn + xsm V- i ra / wmm s Ksiądz dziekan, kustosz Sanktuarium M.B.N.P. Józef Lenda przyjmuje gratulacje. Odznaczeni za trud zwycięstwa nad bezpieką Jaworzniccy kapłani, ks. Józef Lenda i ks. prof. dr. hab. Andrzej Zwoliński, zostali odznaczeni za odwagę głoszenia prawdy w latach 80., nie bacząc na niebezpieczeń stwo ze strony bezpieki. N ie c o d z ie n n a u ro c z y s to ś ć w ręczenia złotych odznak N SZZ Solidarność odbyła się 7 marca w Z esp o le Szkół P onadgim nazjalnych nr 4. O d z n ak i p rz y zn a n e zo stały przez Sekcję K rajow ą Pracow ników O św iaty i W ychow ania na w niosek Z arządu M iędzyza kładowej Komisji Pracowników Oświaty w Jaworznie, a wręczone w obecności znam ienitych gości i m ło d zieży, k tó ra o trz y m a ła n a jle p sz ą le k c ję p a trio ty z m u i niezłom ności. GH Niedoszły samobójca Od redakcji: G Ja n i n a Dę b s k a -Bę b e n e k Ja w o r z n o, 7 m a r c a 2007 To, co ujawniła dziś Janina Bębenek, to czubek przysłowiowej góry lodowej. Jeśli wymienimy kolejno, że zostali oszukani jaworznianie, zostały oszukane konkurencyjne komitety wyborcze, zostały oszukane firmy wykonawcze - to badając tę sprawę w szczegółach przez Państwową Komisję Wyborczą, prokuraturę, a także sądy, zabierze to wszystkim wiele czasu, wysiłku i pieniędzy podatników. Mamy nadzieję, że zgłaszając ten przypadek do ww. organów, jest szansa odzyskania utra conego szacunku do polityków. Mamy również nadzieję, że instytucje te pozwolą skutecznie wyegzekwować długi. Zaś ostatecznie, sądy zapewnią zadośćuczynienie dla szeroko rozu mianego społeczeństwa ze strony winnych tej wyborczej hucpy. O 3 S N We wtorek, 6 marca, około go dziny oficer dyżurny ja w o rz n ic k ie j p o lic ji o trz y m a ł telefoniczną informację o męż czyźnie, który wszedł na słup energetyczny i grozi popełnie niem samobójstwa. E Masaż k a m ie n ia m i n e fry to w y m i P rom ienie podczerw one G a b in e t M a s a ż u K r ę g o s łu p a T e rm o pu n ktu ra D z ia ła n ie Profilaktyka i leczenie sch o rzeń kręg o słu p a P ro sto w a n e k ręg o słu p a i m iednicy Rozluźnienie zesztyw niałych m ięśni Nasz Jubileusz 25 lat!!! Z tej okazji PREZENTY dla Państwa. P o b u d zen ie sy stem u n e rw o w eg o W zrost te m p a p rzem ian y m aterii P opraw a krążenia W zm ocnienie sy stem u o d p o rn o ś c io w e g o Przyjdź, sprawdź działanie, poczuj się lepiej - bez wydawania pieniędzy, bez żadnych zobowiązań! Każdy masaż trwa 40 minut Zakład SOCZEWKI OKULAROWE Optyczny Z a s t o s o w a n i e w s c h o r z e n ia c h C h o ro b y z w y ro d n ie n io w e kręgosłupa i stawów, reum atyzm, gościec stawowy, zespoły rw y kulszowej, bóle i zaw roty g ło w y p o c h o d ze n ia krę g osłu p ow eg o, s z u m y u szn e, z e s p ó ł szyjn y, ż y la k i kończyn d o lnych,h e m oro id y,zab u rze nia traw ienia, za parcia, alergie, nietrzym anie m oczu, przew lekłe zap alen ie pęcherza i cew ki m oczow ej, cellulitis, osłabienie aktyw ności seksualnej i w ie le innych. Wójcik Zdrowy wzrok w każdym świetle' Jaworzno ul. Sienkiewicza 6 (Kocia) tel Chrzanów ul. Dobczycka 10 tel Z a p r a s z a m y o d p o n i e d z i a ł k u d o p i ą t k u Jaworzno, Al. Piłsudskiego 58 /1 2 tel , tel. kom T ra n s itio n s " Kup soczewki fotochromowe Transition, a otrzymasz Ty lub ktoś Tobie bliski szkła z powłoką Antyrefleksyjną za darmo!!! Oferta dotyczy magazynu z AR. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratownicze, w tym rów nież patrol Pogotowia Policji 997. Mężczyzna znalazł się na samym szczycie słupa wysokiego napięcia napowietrznej linii energetycznej, który znajduje się przy ul. Tuwima, w sąsiedztwie kopalnianej hałdy. Na widok podjeżdżających samo chodów ratunkowych mężczyzna zszedł ze słupa i oddalił się w kierun ku jednego z bloków mieszkalnych. Policjanci po ustaleniu miejsca pobytu weszli do mieszkania, gdzie przebywał niedoszły samobójca. - Podczas rozm ow y 36-letni m ieszkaniec Jaworzna odgrażał się, że i tak wyjdzie na słup i z nie go skoczy. Z jego ust wyczuwalna była woń alkoholu, w tej sytuacji, z uwagi na realne zagrożenie życia policjanci podjęli decyzję o zatrzy maniu i przewiezieniu mężczyzny do Ośrodka Pobytu i Profilaktyki Osób Nietrzeźwych. Tam, podczas badania okazało się, że mężczyzna p osiadał 1,6 7 prom ila alkoholu w wydychanym powietrzu - informu je nadkomisarz Jacek Sowa. ( n js ) o pr a c. jim

4 4 Co ty d zień nr 11/807 Serwis informacyjny Z notatnika policmajstra I N F O R M A T O R POLI CJA oprac. Jim Komenda M iejska, ul N arutow icza 1... tel. 997, STRAŻ 5 marca POŻARNA Komenda M iejska, ul. Krakowska tel. 998, STRAŻ MI EJSKA ul N arutow icza 1... tel POGOTOWI A Pogotowie ratunkow e, ul. Chełm ońskiego tel. 999, Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 7 8 D...tel. 992 Pogotowie energetyczne, ul. W ojska Polskiego 2...tel Pogotowie w odociągow e, ul. Św. W ojciecha tel. 994 Pogotowie ciepłow nicze, Al. Tysiąclecia 7... tel. 993 Karetka R "... tel. 999, PRZEWOZY, POSTOJE TAXI Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd g ra tis... tel TAXI Centrum, ul. Zielona, dojazd g ra tis...tel , Osiedle Stałe, dojazd g ra tis... tel Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd g ra tis... tel Bezpłatne zam awianie z tel. sta cjon a rn ych...tel Leopold, drobne zakupy, dojazd g ra tis... tel TAXI Gigant, dojazd w I stre fie g r a t is,...tel , URZĘDY Urząd M iejski, ul. Grunwaldzka 3 3, tel W dzielnicy Jeleń - Dąb m iała m iejsce kradzież w a rte g o zł sa m ochodu do sta w czego V olksw agen Caady. W godzinach przedpo łu d n io w y ch, w tra kcie prow adzonego pościgu w te renie leśnym sąsiad ują cym z ulicą M a rtyn ia kó w, patrol policji zatrzym ał na gorącym uczynku, w tra k cie kradzieży złom u, trzech s p ra w c ó w (16, 19 i 33 lata). M ężczyźni dokonali kradzieży e le m e n tó w kon strukcyjnych należących do jednej z firm m ających siedzibę w te j dzielnicy. S tra ty zł. W yd ziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i R olnictw a, WSO dla działalności gospodarczej, ul. D w ornickiego te l/fa x , marca Spraw Społecznych i Zdrow ia, ul. Północna tel O g o d z in ie o fic e r d y żu rn y o d e b ra ł te le fo n od m ie s zk a ń c a K a to w ic, ja d ą c e g o w p o cią g u do K ra k o w a, z in fo rm a c ją, że z o s ta ł o kra d zio n y przez in ne go pa sa że ra. P o szko d o w a n y z g ło s ił te n fa k t k o n d u k to ro w i, a Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka tel P o w ia to w y Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9 b tel P o w ia to w y Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza tel Poczta G łówna, ul. Pocztowa tel Prokuratura Rejonowa, ul. In w alidów W ojennych tel Rejonowy Urząd Telekom unikacyjny, ul. Pocztowa tel Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka tel ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a tel , M iejski Zarząd Dróg i M o stó w, ul. Krakowska 9....tel , fax i n f o r m a c j a d l a Na te renie jednego ze skup ów złom u w J a w o rz nie p o ja w iło się dw ó ch m ężczyzn, którzy usiłow ali dokonać sprzedaży rynien pochodzących z p ry w a tn e go ob ie ktu. Policjanci Sek cji P rew encji do w y ja ś n ie nia zatrzym ali 19-letniego m ieszkańca m iasta. W nocy na parkingu przed blokiem m ieszkalnym przy ul. G runw aldzkiej spraw ca dokonał uszkodzenia karo serii oraz p o rys o w a ł po w ło k ę lakierniczą na dachu sam ochodu osob ow eg o m arki Volvo 440. S tra ty zł. 7 marca Byczyna: w nocy m iało m iejsce w ła m an ie do garażu znajdującego się na terenie pryw atn ej posesji. Złodziej w yk o rz ys ta ł fa kt, że było o tw a rte okno (lufcik). W szedł do środka, a następnie o tw o rz y ł drzw i w e jśc io w e. W ła ściciel u tra cił row e r górski oraz narzędzia. S tra ty zł. O siedle S tałe: m iała m ie j sce kradzież kom p letu koł pa kó w z sam ochodu m arki R enault zaparkow anego na parkingu przyb lokow ym, przy ul. K alinow ej. Poszko d ow ana oszacow ała s tra ty na sum ę 300 zł. Do kolejnej kradzieży doszło w dzielnicy Jeleń, gdzie z sam ochodu Skoda Fabia złodziej skradł czte ry oryginalne kołpaki o w a rto ści 300 zł...tel PKM Rozkład jazdy (całodobow o)....tel PKS (C hrzanów ).....tel Z DROWI E Centrum Prom ocji Zdrow ia, ul. Paderewskiego tel , ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna tel ELVITA JAWORZNO III - GZLA, ul. G w arków 1... tel Promocja Zdrow ia, ul. H. S aw ickiej 2... tel Szpital M iejski, ul. C hełmońskiego tel ZOZ, ul. Grunwaldzka tel z a k ł a d ó w p r a c y PKE S.A. Elektrow nia Jaworzno III, ul. Promienna tel HSO Szczakowa, ul Kolejarzy tel PCC Rail S zczakow a... tel , MPGK, ul. Inw alid ów W ojennych 5...tel do 5 M PW ik, ul. Św. W ojciecha tel Netia Telekom Silesia Inform acja... tel PKM, ul. Krakowska 9...tel Zakłady Chemiczne Organika A zo t" SA., ul. Szopena... tel P ołudniow y Koncern W ę g lo w y SA., ul. Grunwaldzka tel Mieszkanka Osiedla S ta łego zgłosiła, że 16-letni chłopak grozi jej synow i (lat Informacja o imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Jaworznie Komisja Turystyki Górskiej zaprasza r. - Góry Opawskie - Biskupia Kopa r. - Tatry Dolina Chochołowska - Krokusy r. - Góry Stołowe - Sudety r. - IV RAJD GÓRSKI ODDZIAŁU PTTK W JAWORZNIE PT: SPEŁNIONE MARZENIA - GORCE trasy jednodniowe 25, 28 zł, trasy trzydniowe 75, 80, 90 zł, zapisy do r. Komisja Turystyki Pieszej zaprasza r. - POZNAJEMY REZERWATY PRZYRODY - 9. Rajd Powitanie wios ny przejście piesze (ok. 8 km) na trasie Młoszowa - Ostra Góra - Karniowice Cena: 9 zł, 10 zł, 11 zł (wpłaty do r.) Komisja Turystyki Rowerowej zaprasza r. - Impreza kolarska - trasa: Jaworzno - Sławków - Bukowno - Jaworzno Cena: 3 zł, 4 zł, 5 zł BANKI Bank P rzem ysłow o-h andlow y SA,ul. Sądowa tel do 39 Bank Spółdzielczy, ul. S tojałow skiego tel Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka tel Bank Śląski, ul. N arutow icza 1a tel Bank Zachodni W BK SA, ul. Farna tel PEKAO SA, ul. M ickiew icza tel PKO BP SA, ul. Grunwaldzka tel , KASY SKOK Jaw orzno", ul. Gw arków tel MI EJSKI E INSTYTUCJE M iejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5...tel Biblioteka Pedagogiczna...tel ) pobiciem. M atka są dząc na po dstaw ie d o tych czasow ego zachow aniem się nieletniego, obaw ia się spełnienia tych gróźb. M ieszkanka w ie lko po lski podróżująca pociągiem relacji Łódź - Kraków została okradziona z bagażu. Złodziej ukradł to rb ę podróżną, w cześnie j w yc ią g a ją c z niej pieniądze i do ku m e nty osobiste. S tra ty zł. Osiedle S tałe: w jednym ze skle pó w ogólnospo żyw czych ch w ila nieuw agi zakończyła się kradzieżą 141 kart d o ła dow u jących te le fo n y kom órkow e. W ła ś c ic ie l o k reślił s tra ty na k w o tę zł. Osiedle P odw ale: m iało m iejsce w ła m a n ie do garażu i kradzież p rz e w o d ó w elektryczn ych oraz innego osprzętu o w a rto ś c i zł. Patrol Policji o godz na ul. Grota R ow eckiego zatrzym ał do kontroli sam ochód Fiat Doblo, którego kiero w ca posiadał w w yd yc h a n ym po w ietrzu 0,20 m g /l alkoholu. 10 marca Patrol d ro g ó w ki przy ul. K asztanow ej o godzinie 8.00 zatrzym ał 4 4 -le tn ie g o m ieszkańca Jaw orzna, k tó ry kie ro w a ł sam o ch o dem do sta w cz ym V olks w a g e n Transporter, będąc w stanie nietrzeźw ym. 11 marca Jak w yn ika ze zgłoszenia 26 -letnie j mieszkanki Jaw orzna, w jednym ze sklepów odzieżow ych zło dziej skradł należący do niej te lefo n kom órkow y m arki Sam sung. S tra ty zł. 9 marca p o d r ó ż n y c h PKM Centrala... c e n t r a l e po z a trz y m a n iu p o cią g u na d w o rc u w d z ie ln icy S zczako w a w y b ie g ł za u c ie k a ją c y m z ło d zie je m. N ie s te ty, p rz e s tę p c y nie ud a ło się z a trz y m a ć. Z ło d z ie j w y k o rz y s ta ł c h w ilę n ie u w a g i i z kiesze ni k u rtk i skra d ł p o rtfe l z d o k u m e n ta m i o s o b is ty m i i p ie n ię d zm i. S tra ty zł. Komisja Turystyki Krajoznawczej zaprasza r. - Wyjazd do TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO na spektakl DZIKA KACZKA Cena: 25,00 zł, 27,00 zł, 37,00 zł Ilość miejsc ograniczona!!! (45 BILETÓW) Decyduje kolejność wpłat r. - Wyjazd do TEATRU ROZRYWKI W CHORZOWIE na musical THE ROCKY HORROR SHOW Cena: 19,00 zł, 21,00 zł Ilość miejsc ograniczona!!! (45 BILETÓW) Decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Jaworznie od godz , tel , , , ul. Grunwaldzka 35 Serdecznie zapraszamy! Panu dyr. Kurkowi oraz lek. Wyrobcowi i całemu personelowi od. chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Jaworznie za troskliwą i fachową opiekę medyczną składa: Kwaśniewski Stanisław Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom z całego bloku nr 2 z ul. 3 Maja, kolegom z pracy, koleżankom z Markowni za słowa otuchy i wsparcie duchowe oraz wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze Śp. Henryka Kaczała za złożone wieńce i kwiaty składa: żona z dziećmi Zakład Pogrzebowy Misja Jaworzno u l. Sław kow ska 16a tel / , / C zynne ca łą dobę bezp ła tn a kaplica p o żeg n a ln a Kompleksowe U sługi Pogrzebowe K O R O N A " Lelko J an Kaplica Pożegnalna Bezpłatna Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 te l/fa x / , Zakład Pogrzebowy Hades Jaw orzno ul. G agarina 9a tel. 032/ , 032/ czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna Muzeum M iasta Jaworzna, ul. Jaw orznicka tel M iejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka tel M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b...tel M iejski Rzecznik Konsumenta, Plac Górników 5... tel M iejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska tel SPOŁECZNE INSTYTUCJE H ospicjum, ul. Gw arków 1, tel H ospicjum 24h/dobę... tel. (0601) Stowarzyszenie D iabetyków, ul. Grunwaldzka 35 w t 10-13, pt 10-12; Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz tel Poradnia życia rodzinnego os. Stałe w to re k tel APTEKI ^ 7 Najlepsze życzenia z okazji Imienin Józefowi Matysikowi, dyrektorowi Wydawnictwa GM sp. z o.o i Telewizji Ctv, wraz ze spełnieniem realizacji zam ie rzonych przedsięwzięć składają: pracownicy i współpracownicy gazety CT i telewizji Ctv Damian, ul. M ickie w icza 19, czyn ne od 7.00 do tel Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5 a... tel Eskulap codziennie od 7.00 do ul. Grunwaldzka 229b tel , S POT KA N I A ^ 7 Naszej Przyjaciółce, Ziutce Szczepańskiej w iązankę ser- decznych życzeń imieninowych składają koleżanki ze Stowarzy szenia Twórców K ultury oraz Krystyna Dziurdzikowska Naszemu wspaniałemu kole dze, Bogdanowi Zborowskie mu, z okazji im ienin życzymy wszystkiego najlepszego kole żanki i koledzy z redakcji CT i telewizji CTv Orfeusz Całodobowe Kompleksowe U sługi Pogrzebow e Jaw orzno ul. Ł ukasiew icza 2 (os. Stałe) telefon y całodobow e / , , Zakład Pogrzebowy Kalia Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 tel / , czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna A A Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-p odłęże)-w t , sob , Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel fax , czw (o/m im oza) Ośrodek P rofilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźw ych ul. Olszewskiego 28 - pt. od Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz w klubie Szczak" (remiza) na Górze Piasku... tel I NNE TOZ...tel , , śr.-czw Hotel Pańska Góra", ul. Krakowska 1 (Recepcja c a ło d o b o w o )... tel Adres redakcji: C o tydzień, Jaw orzno, ul. Św. Barbary 7, R e d. n a c z e ln y : te l W yd a w ca : W y d a w n ic tw o GM sp. z o.o. h ttp ://w w w.w y d a w n ic tw o g m.ja w o rz n o.p l Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówiorych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów itp. il: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Sławomir Cichy, Piotr Grzegorzek, Andrzej Koster, Maria Runicka, Zofia Żak, Agnieszka Bylica, Tomasz Gut (korekta). Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Kataizyna Kwarcińska. DTP: Kazimierz Gruszowski. Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, Tychy, ul. Towarowa 4 Kj i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych H jifis j k H S 9 N u m e r z a m k n ię to 13 m a rc a r.

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Jedni na giełdę, drudzy do PRL-u

Jedni na giełdę, drudzy do PRL-u Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy Co tydzień Tygodnik Lokalny 2 8 lipca 2008 roku nr 27/875 rok XVIII a b y n a s z e m i a s t o b y ł o l e p s z e Na Chropaczówce spłonął

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 55089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 55089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy Co tydzień Tygodnik Lokalny 14 20 maja 2008 roku nr 20/868 rok XVIII A B Y N A S Z E M I A S T O B Y Ł O L E P S Z E Francuzi zainteresowani

Bardziej szczegółowo

*HX1232 200001}12. Pachnie nowoczesnością czytaj na str. 2. Monitoring namierzył grafficiarzy. Mogłem się nie obudzić czytaj na str.

*HX1232 200001}12. Pachnie nowoczesnością czytaj na str. 2. Monitoring namierzył grafficiarzy. Mogłem się nie obudzić czytaj na str. O N I Z O S T A W I L I Ś L A D N A J A W O R Z NI C K IE J Z I E M I nr 12/913 rok XIX ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Pachnie nowoczesnością czytaj na str. 2 Mogłem się nie obudzić czytaj na str. 2 Kościuszko

Bardziej szczegółowo

UWAGA! w środku specjalny dodatek Wymarzony dom Co tydzień

UWAGA! w środku specjalny dodatek Wymarzony dom Co tydzień UWAGA! w środku specjalny dodatek Wymarzony dom Co tydzień Tygodnik Lokalny 30 kwietnia 6 maja 2008 roku nr 18/866 rok XVIII cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład:

Bardziej szczegółowo

Szerokiej drogi. cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 55089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno

Szerokiej drogi. cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 55089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno W środku bezpłatny dodatek Szerokiej drogi w którym piszemy o drogach i pojazdach Co tydzień Tygodnik Lokalny 4 10 lutego 2009 roku nr 5/906 rok XIX cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 55089 http://www.ct.jaworzno.pl

Bardziej szczegółowo

Czerwona kartka dla Ciołczyka

Czerwona kartka dla Ciołczyka Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy Co tydzień Tygodnik Lokalny 17 23 września 2008 roku nr 38/886 rok XVIII a b y n a s z e m i a s t o b y ł o l e p s z e Bracia Senn w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice 2102/d/08 XVII FINAŁ 11 stycznia 2009 WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI Gramy w sali MCK-u przy ul. Mickiewicza 2 od 16.00 zespół szantowy Pchnąć w tę łódź jeża od 17.00 zespół Terakota od 18.00 zespół

Bardziej szczegółowo

CO TYDZIEŃ KONIEC KORKÓW

CO TYDZIEŃ KONIEC KORKÓW List otwarty w sprawie budowy kopalni Mariola Najlepsze Życzenia dla Górniczej Braci oraz dla ich Rodzin z okazji święta ich Patronki Barbary składają redakcje gazety CT, portalu jaw.pl oraz CTv NIECH

Bardziej szczegółowo

Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy. cena 1,50 zł w

Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy. cena 1,50 zł w Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy nr 36/937 rok XIX ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Chcesz mieć dobrego dzielnicowego? wypełnij policyjną ankietę patrz str. 18 Jak to jest z

Bardziej szczegółowo

Listy do redakcji. Ten człowiek to legenda Niewolnicy śmieci CZYTAJ NA STR. 2 i 3

Listy do redakcji. Ten człowiek to legenda Niewolnicy śmieci CZYTAJ NA STR. 2 i 3 Integracja dróg dla rowerów Jaworzno bardziej przyjazne dla rowerzystów? CZYTAJ NA STR.3 Listy do redakcji Ten człowiek to legenda Niewolnicy śmieci CZYTAJ NA STR. 2 i 3 Portal jaw.pl w obecnej formie

Bardziej szczegółowo

w którym znajdowały się trzy osoby. Byli to mężczyźni w wieku 23, 28 i 61 lat mówi podkomisarz Tomasz Podejrzanym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec

w którym znajdowały się trzy osoby. Byli to mężczyźni w wieku 23, 28 i 61 lat mówi podkomisarz Tomasz Podejrzanym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec CZYTAJ Tygodnik Lokalny 12 18 marca 2014 r. nr 10/1172 rok XXIII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.plco TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Finał konkursu Talent i praca już 1 września. O skażeniu w Hutniku rozstrzygnie prokurator

Finał konkursu Talent i praca już 1 września. O skażeniu w Hutniku rozstrzygnie prokurator Szkoła pod żaglami, relacja już za tydzień Finał konkursu Talent i praca już 1 września od 2 lipca telewizja lokalna nadaje na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki Zdobądź dźs sprawność ćfin finansową nso ąz Fortuną! Kampania wyborcza rozpoczęta Tygodnik Lokalny 3 9 kwietnia 2013 r. nr 14/1123 rok XXII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r.

Bardziej szczegółowo

XIII Festyn Elżbietański

XIII Festyn Elżbietański XIII Festyn Elżbietański Dziki niszczą park. Uwaga na dziury! CZYTAJ NA STR. 6 CZYTAJ NA STR. 11 CZYTAJ NA STR. 5 Tygodnik Lokalny 11 17 czerwca 2014 r. nr 23/1185 rok XXIV aby nasze miasto było lepsze

Bardziej szczegółowo

Kierowcy wyjeżdżający z ul. Mickiewicza będą mogli poruszać się tylko na wprost, natomiast jadący

Kierowcy wyjeżdżający z ul. Mickiewicza będą mogli poruszać się tylko na wprost, natomiast jadący Kolejne podziękowania WOŚP w rozmowie z Bogusławem Kaczyńskim Tygodnik Lokalny 23 29 stycznia 2013 r. nr 4/1113 rok XXII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. cena 2,00 zł w tym

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice Uwaga! w numerze dodatek edukacyjny Krok do przyszłości Co tydzień Tygodnik Lokalny 18 24 czerwca 2008 roku nr 25/873 rok XVIII a b y n a s z e m i a s t o b y ł o l e p s z e Rynek Od.Nowa czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

Kamil walczy o życie, bo chciał uratować psa Strażacy wyłowili

Kamil walczy o życie, bo chciał uratować psa Strażacy wyłowili Konkurs Biuro-LANDU. Nauczycielom z okazji ich święta życzymy samych uśmiechów na twarzach uczniów, spokoju i stabilizacji w realizacji misji, jaką jest edukacja przyszłych pokoleń Polaków. A w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

CO TYDZIEŃ. Jarmark świąteczny. Światło zapalone w Grocie. Jakie są lasy Jaworzna? Koniec huty szkła Prezes zarządu spółki Szczakowa

CO TYDZIEŃ. Jarmark świąteczny. Światło zapalone w Grocie. Jakie są lasy Jaworzna? Koniec huty szkła Prezes zarządu spółki Szczakowa Wszystkie najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia swoim Czytelnikom i Reklamodawcom życzy redakcja Jakie są lasy Jaworzna? Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 21 27 grudnia 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

ukryli przed mieszkańcami takie potrzeby? Pewnie to drugie. Bo jak przed wyborami prosperująca gmina, musi wziąć kredyt, by cokolwiek

ukryli przed mieszkańcami takie potrzeby? Pewnie to drugie. Bo jak przed wyborami prosperująca gmina, musi wziąć kredyt, by cokolwiek czytaj na str. 2 ekspertyza w sprawie zaginionego miliona czytaj na str. 5 Tygodnik aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Lokalny cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.plco

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice W poniedziałek godzina zero

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice W poniedziałek godzina zero Dwukierunkowa Grunwaldzka, ulice: Kr. Jadwigi, Kolejowa i Pocztowa częściowo zamknięte dla ruchu. Po Rynku jeździć będziemy w obie strony. Szczegółowa mapa zmian str. 22 i 23 wydania Ct Co tydzień Tygodnik

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy Tygodnik Lokalny 7 13 października 2009 roku nr 40/941 rok XIX ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE I Ty bądź z nami czytaj na str. 2 Nasza Basia

Bardziej szczegółowo

bez prawa jazdy przed policją, w finale staranował policyjny radiowóz. Zapłaci 2500 zł mandatu. Wieczorem tego samego dnia karetka jaworznickiego

bez prawa jazdy przed policją, w finale staranował policyjny radiowóz. Zapłaci 2500 zł mandatu. Wieczorem tego samego dnia karetka jaworznickiego Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 16 22 marca 2011 r. nr 11/1016 rok XX cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl Tytuł pojawił się w roku 1798 aby nasze miasto

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w 4 kwietnia 1991 roku ukazał się pierwszy numer gazety Co tydzień Pierwsza strona pierwszego numeru Co tydzień

cena 1,50 zł w 4 kwietnia 1991 roku ukazał się pierwszy numer gazety Co tydzień Pierwsza strona pierwszego numeru Co tydzień nr 14/915 rok XIX ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Zmiana organizacji ruchu w Centrum czytaj na str. 24 Dokąd zmierzasz biblioteko? czytaj na str. 2 Przedświąteczne zakupy czytaj na str. 2 Dzierwa przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

LEOPOLD. doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 56-letni

LEOPOLD. doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 56-letni Tygodnik Lokalny 29 października 4 listopada 2014 r. nr 43/1205 rok XXIV aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.plco

Bardziej szczegółowo

od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC panowała beztroska, która do dzisiaj władz nie opuszcza.

od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC panowała beztroska, która do dzisiaj władz nie opuszcza. od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 4 10 lipca 2012 r. nr 27/1084 rok XXII cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl

Bardziej szczegółowo

niezależności mediów w Polsce. Jest to próba

niezależności mediów w Polsce. Jest to próba Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 2 8 maja 2012 r. nr 18/1075 rok XXII cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl Tytuł pojawił się w roku 1798 aby nasze miasto

Bardziej szczegółowo

Zginęło trzech górników

Zginęło trzech górników List do redakcji Miasto głuche na głosy swoich mieszkańców *) Tygodnik Lokalny 28 sierpnia 3 września 2013 r. nr 35/1144 rok XXIII Konkurs Biuro-LANDU Wygraj 200 zł CZYTAJ NA STR. 5 UWAGA KIEROWCY! LEOPOLD

Bardziej szczegółowo

Zagłosuj i wygraj 500 zł

Zagłosuj i wygraj 500 zł 32 Krok do przyszłości Zagłosuj i wygraj 500 zł Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 8 14 lutego 2012 r. nr 6/1063 rok XXI cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl

Bardziej szczegółowo

ne przedmioty, takie jak: kastet, pałka teleskopowa i noże. W trakcie wykonywania

ne przedmioty, takie jak: kastet, pałka teleskopowa i noże. W trakcie wykonywania Tygodnik aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Lokalny cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.plco TYDZIEŃ 1 7 kwietnia 2015 r. nr 13/1227 rok XXIV Tytuł

Bardziej szczegółowo