egz.: 1. Lokalizacja: Gmina KAWĘCZYN, wieś Skarżyn - działka nr: 66 Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego w Skarżynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "egz.: 1. Lokalizacja: Gmina KAWĘCZYN, wieś Skarżyn - działka nr: 66 Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego w Skarżynie"

Transkrypt

1 egz: 1 Lokalizacja: Gmina KAWĘCZYN, wieś Skarżyn - działka nr: 66 Obiekt: Opracowanie: Temat: Inwestor: Autor projektu: Opracowanie: Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego w Skarżynie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) dla PB i PW Budowa i urządzenie placu zabaw Gmina Kawęczyn Kawęczyn Tel (63) mgr inż arch Andrzej Maciej Maleszka STUDIO M Poznań uprnr GT-10/76/P II, WOIA nr WP-0126 status twórcy MKiSz nr 507 mgr inż arch Małgorzata Fornalczyk uprnr 161/86/Pw, WOIA nr WP-0051 Data oprac: kwiecień 2010

2 1 Zagadnienia ogólne: 11 Wprowadzenie: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Budowa i urządzenie placu zabaw - Skarżyn Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z budową i urządzaniem placu zabaw w Skarżynie, na terenie działki nr: 66, określa się następujące wymagania w zakresie: właściwości materiałów sposobu i jakości wykonania robót odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi 12 Podstawa opracowania: Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie: Projektu budowlanego (PB) i Projektu wykonawczego (PW) Przedmiaru robót Wizji lokalnej w terenie Uzgodnień z Zamawiającym 13 Przedmiot i zakres robót budowlanych, montażowych i ogrodniczych: Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw Roboty związane z projektowanym zagospodarowaniem terenu - nawierzchnie i zieleń: - korytowanie i ukształtowanie terenu, - wykonanie murków oporowo-rozgraniczających i osadzenie krawężników, - wykonanie nawierzchni z płytek i kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej lub korka na kostce betonowej, - wykonanie nawierzchni z piasku, - wykonanie nawierzchni z drewna, - założenie trawnika, - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz innego materiału roślinnego Roboty związane z projektowanym zagospodarowaniem terenu - wyposażenie placu zabaw: - wykonanie fundamentów i podwalin pod elementy wyposażenia, - dostarczenie elementów do zabawy i montaż Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni, autostrad i dróg Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - urządzenia zabawowe i elementy małej architektury 14 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: Oprócz wykonania robót składających się na realizację placu zabaw, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 2

3 141 Prace towarzyszące: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Budowa i urządzenie placu zabaw - Skarżyn - usuwanie z placu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz UNr 132 z 1996r z poz622 z późniejszymi zmianami), - nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, - zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej 142 Roboty tymczasowe: - zabezpieczenia robót przed wodą opadową ( materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itp) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych, - ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, - zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych zabezpieczeń 15 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: Do wykonania robót budowlanych i prac ogrodniczych można użyć dowolnego sprzętu i maszyn Montaż gotowych elementów, takich jak ogrodzenie może wymagać zastosowania specjalnego sprzętu zalecanego przez producenta W przypadku elementów zabawowych montaż powinien być wykonany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on będzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzętu 16 Wymagania dotyczące środków transportu: Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiały w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego Transport nie może uszkodzić dostarczanych materiałów i urządzeń Materiał roślinny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem Na terenie opracowania środki transportu powinny mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkodzeń koron drzew oraz krzewów oraz ich ciężar nie powinien powodować nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i ukształtowania nawierzchni - do 5 ton 17 Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót: Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych 18 Teren budowy; 181 Organizacja robót: 3

4 Wprowadzenie na budowę Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i jest udokumentowane spisaniem protokółu Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą prowadzone roboty Należy sprawdzić, czy teren na którym roboty mają być wykonane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu Koordynacja robót: Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 182 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: Zarządzającym terenem, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Urząd Gminy Kawęczyn Należy zapewnić rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: - uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, - zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby 183 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi: Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas i wibracje Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia r (DzU Nr62, poz627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów - W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, z dnia r (Dz u Nr179, poz 1490) Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody, z dnia r (DzU Nr 99, poz1079 z późniejszymi zmianami) 19 Materiały: 191 Ogólne wymagania dotyczące materiałów: Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 192 Przechowywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 110 Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego: Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy 4

5 111 Polskie normy i inne przepisy oraz wymagania: Inwestycja winna spełniać wymagania określone w: przepisach techniczno budowlanych (Prawo Budowlane), aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, Polskich Normach: - PN EN 1176, - PN EN 1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wymagania bezpieczeństwa i metody badań - PN EN 1177:2000/A1 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1) - PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych - PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Piasek - PN-B Kruszywa mineralne Piasek do betonów i zapraw - PN-B Kruszywa mineralne do betonu zwykłego - PN-B Prefabrykaty budowlane z betonu Metody pomiaru cech geometrycznych - PN-B Cement Cement powszechnego użytku Skład, wymagania i ocena zgodności - BN-B Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw - BN-88/ Cement Transport i przechowywanie - Bn-80/ /01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych Wspólne wymagania i badania - BN-80/ /03 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych Płyty chodnikowe - BN-64/ Chodniki z płyt betonowych Warunki techniczne wykonania i odbioru 112 Odbiór robót: Podstawą odbioru robót będzie: pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza, posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, tzw certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe, aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, uporządkowanie terenu realizacji zadania 113 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót: Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty 114 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót (jednostki obmiaru): - korytowanie i nasypy - m 2 i m 3, - nawierzchnie - m 2, - urządzenia zabawowe i wyposażenie - szt - materiał roślinny - szt - murki i krawężniki - mb i m 3, 5

6 2 Roboty ziemne: 21 Wstęp - zakres robót: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych mechanicznie i ręcznie, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Przedmiar robót 22 Korytowanie i ukształtowanie terenu: 221 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych : Różnicę między poziomem nowych nawierzchni a terenem istniejącym należy zniwelować poprzez wykonanie wykopów i usypanie łagodnych skarpek (ziemia z korytowania i wykopów) oraz nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej (humus miejscowy) pod założenie zieleni 222 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych Kontroli podlega: - sposób wykonania, - głębokość korytowania, - wysokość i kształt nasypów 23 Materiał: Ziemia i humus 24 Sprzęt i maszyny: Łopaty, szpadle, grabie Taczki Mini-spycharka 25 Transport: Samochód samowyładowczy Samochód skrzyniowy 26 Odbiór materiałów: Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu 27 Odbiór robót: Odbiór końcowy robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót 3 Nawierzchnie: 31 Wstęp - zakres robót: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące: 6

7 - wykonanie murków oporowo- rozgraniczających i osadzenie krawężników, - wykonania nawierzchni z płytek i kostki betonowej, - wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej lub korka na kostce betonowej, - wykonania nawierzchni z piasku, - wykonania nawierzchni z drewna 32 Wykonanie nawierzchni: 321 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych : Różne nawierzchnie występujące na terenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Przedmiar robót 322 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych Kontroli podlega: - sposób wykonania, - rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, - zakres, kształt, wielkość i zgodności z wymiarowaniem poszczególnych elementów 33 Materiał: betonowe płytki, kostki i krawężniki chodnikowe, cegła klinkierowa i zaprawa cementowa, beton, drewno i płyty OSB do szalowania, gwoździe, podbudowy z różnego rodzaju kruszyw, trawa syntetyczna lub korek, piasek i żwir płukany, deski z drewna egzotycznego lub impregnowanego sosnowego albo dębowego tarasowego, 34 Sprzęt i maszyny: Łopaty, szpadle, łomy, grabie młotki, Taczki Mini-spycharka Narzędzia murarskie i brukarskie Betoniarka Ubijaki i zagęszczarka Poziomice, miary 35 Transport: Samochód samowyładowczy Samochód skrzyniowy 36 Odbiór materiałów Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu 7

8 37 Odbiór robót Odbiór końcowy robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót 4 Roboty montażowe 41 Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury Elementy te należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Przedmiar robót 42 Materiał: 421 Elementy zabawowe i elementy małej architektury: - zestaw drewniany ze zjeżdżalnią, - most wiszący - mini tor przeszkód - pniaki, - kolejka liniowa, - stół do tenisa stołowego, - ławki drewniane, - trap drewniany, - huśtawka kiwak sprężynowy - SMOK, - huśtawka kiwak sprężynowy - KOŃ 422Materiały - wymagania: - belki nośne mocujące plac zabaw w podłożu winny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 120 mm lub o przekroju kwadratowym, zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone 10 cm ponad ziemią na stalowych kotwach, - belki, - wszystkie zastosowane śruby ocynkowane, przykryte gładkimi, samozatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, - pozostałe elementy drewniane w tym podesty oraz barierki na pomostach należy wykonać z drewna w formie belek bezrdzeniowych o przekroju kwadratowym, zabezpieczonym impregnatami olejowymi lub tez ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory farbami odpornymi na warunki atmosferyczne, - elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, - ślizg zjeżdżalni z blachy stalowej nierdzewnej lub specjalnego tworzywa, - złącza konstrukcji trwałe, odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń), - sprężyny do zabawek specjalne do tego celu skonstruowane, - wszystkie drewniane elementy drewniane mają być wyszlifowane, - siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie, z zewnętrzną osłoną, - części stalowe ocynkowane malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur, - materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia 8

9 43 Wykonanie i montaż elementów zabawowych: 421 Wymagania dotyczące wykonania i montażu elementów zabawowych : Elementy zabawowe występujące na terenie należy wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową - Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Przedmiar robót Elementy zabawowe muszą być dostarczone z częścią fundamentową w komplecie oraz posiadać certyfikaty, gwarancje i serwis gwarancyjny Montaż: Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia - wyroby związać z gruntem na stałe w fundamencie, - zestawy i elementy zamocować zgodnie z instrukcją i z wykorzystaniem zakupionego systemu mocującego producenta, - fundamenty wykonać na głębokości min 70 cm 432 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlano-montażowych Kontroli podlega: - sposób wykonania, - rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, - zakres, kształt, wielkość i zgodności z wymiarowaniem poszczególnych elementów Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę opisami pod względem: urządzenia zabawowe muszą być zgodne z - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), - parametrów technicznych (np wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, odpowiednia strefa bezpieczeństwa, itp), - wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych) Uwaga! Na placu zabaw winien zostać umieszczony regulamin placu zabaw 44 Sprzęt i maszyny: Łopaty, kilofy, łomy, grabie Poziomice i miary Młotki Klucze specjalistyczne Wiertarki i wkrętarki Ubijaki i zagęszczarki Taczka 45 Transport: Samochód skrzyniowy Samochód samowyładowczy 9

10 46 Odbiór materiałów: Należy sprawdzić: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Budowa i urządzenie placu zabaw - Skarżyn Zgodność ilościową, wielkościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu, Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych, sposób i prawidłowość montażu Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia przed korozją oraz innych elementów wykończenia 47 Odbiór robót: Odbiór końcowy robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót 5 Roboty ogrodnicze: 51 Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ogrodniczych: - założenie trawnika, - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz innego materiału roślinnego Elementy te należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Przedmiar robót 52 Materiał: 521 Materiał roślinny: - nasiona odpowiednich traw, - sadzonki drzew, krzewów i roślin okrywowych, wg tabeli zestawienia w Projekcie wykonawczym (PW), - materiały pomocnicze ( paliki, mocowania, nawozy), - woda 522Materiały - wymagania: - materiał roślinny powinien pochodzić bezpośrednio ze szkółek zajmujących się jego produkcją, - rośliny muszą być zabezpieczone podczas transportu i do momentu ich wsadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem 53 Wykonanie robót ogrodniczych: 531 Wymagania dotyczące wykonania : Nasadzenia i założenie zieleni występujące na terenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Przedmiar robót Nasadzeń do dokonywać w odpowiednim okresie wegetacji, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych gatunków, a następnie odpowiednio podlewać i pielęgnować 10

11 532 Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac ogrodniczych: Kontroli podlega: - sposób wykonania, - rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, - zakres, kształt, wielkość i zgodności z wymiarowaniem poszczególnych elementów Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę sadzonki muszą być zgodne z opisami pod względem: - gatunków, - ilości, - odpowiednich miejsc nasadzeń, - pielęgnacji 54 Sprzęt i maszyny: Łopaty, kilofy, grabie Poziomice i miary Taczka 55 Transport: Samochód skrzyniowy Samochód samowyładowczy 56 Odbiór materiałów: Należy sprawdzić: - zgodność gatunków, ich ilość, wielkość i jakość dostarczonego materiału roślinnego, - czy nasadzenia przyjęły się 57 Odbiór robót: Odbiór końcowy robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót 11

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego 1 GMINA LINIEWO 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa zbiornika retencyjnego SST.O1.O3 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU UTWARDZONEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KOSEWO

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KOSEWO PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KOSEWO INWESTOR GMINA POMIECHÓWEK BRODY- PARCELE, UL. SZKOLNA 1A ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA mgr inż. bud. Grzegorz FILIP mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Rekreacji

Kozienickie Centrum Rekreacji Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Naprawa strefy podporowej dźwigarów głównych przykrycia hali basenowej i ich konserwacja Inwestor: Kozienickie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; FAX (52) 552-96-78 NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo